Menetlus : 2008/0067(CNS)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A6-0317/2008

Esitatud tekstid :

A6-0317/2008

Arutelud :

Hääletused :

PV 04/09/2008 - 7.2
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P6_TA(2008)0403

RAPORT     *
PDF 182kWORD 246k
16.7.2008
PE 407.683v02-00 A6-0317/2008

Ettepanek võtta vastu nõukogu otsus, milles sätestatakse, et Kesk-Aasia riigid vastavad nõukogu otsusega 2006/1016/EÜ (millega Euroopa Investeerimispangale antakse ühenduse tagatis ühendusevälistele projektidele antavatest laenudest ja laenutagatistest tekkida võiva kahjumi puhuks) kehtestatud tingimustele

(KOM(2008)0172 – C6‑0182/2008 – 2008/0067(CNS))

Eelarvekomisjon

Raportöör: Esko Seppänen

EUROOPA PARLAMENDI ÕIGUSLOOMEGA SEOTUD RESOLUTSIOONI PROJEKT
 SELETUSKIRI
 rahvusvahelise kaubanduse komisjonI ARVAMUS
 MENETLUS

EUROOPA PARLAMENDI ÕIGUSLOOMEGA SEOTUD RESOLUTSIOONI PROJEKT

ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu otsus, milles sätestatakse, et Kesk-Aasia riigid vastavad nõukogu otsusega 2006/1016/EÜ (millega Euroopa Investeerimispangale antakse ühenduse tagatis ühendusevälistele projektidele antavatest laenudest ja laenutagatistest tekkida võiva kahjumi puhuks) kehtestatud tingimustele

(KOM(2008)0172 – C6‑0182/2008 – 2008/0067(CNS))

(Nõuandemenetlus)

Euroopa Parlament,

–   võttes arvesse komisjoni ettepanekut nõukogule (KOM(2008)0172);

–   võttes arvesse EÜ asutamislepingu artiklit 181a, mille alusel nõukogu konsulteeris Euroopa Parlamendiga (C6‑0182/2008);

–   võttes arvesse oma 20. veebruari 2008. aasta resolutsiooni ELi Kesk-Aasia strateegia kohta(1);

–   võttes arvesse Euroopa Ülemkogu 21.–22. juuni 2007. aasta istungil vastu võetud resolutsiooni ELi strateegia kohta Kesk-Aasiaga loodava uue partnerluse kohta;

–   võttes arvesse Euroopa Kohtus menetletavat kohtuasja C-155/07;

–   võttes arvesse kodukorra artiklit 51;

–   võttes arvesse eelarvekomisjoni raportit ja rahvusvahelise kaubanduse komisjoni arvamust (A6‑0317/2008),

1.  kiidab komisjoni ettepaneku muudetud kujul heaks;

2.  palub komisjonil oma ettepanekut vastavalt muuta, järgides EÜ asutamislepingu artikli 250 lõiget 2;

3.  palub nõukogul Euroopa Parlamenti teavitada, kui nõukogu kavatseb Euroopa Parlamendi poolt heaks kiidetud teksti muuta;

4.  palub nõukogul Euroopa Parlamendiga uuesti konsulteerida, kui nõukogu kavatseb komisjoni ettepanekut oluliselt muuta;

5.  palub komisjonil oma ettepanek tagasi võtta, juhul kui Euroopa Kohtus hetkel menetluses olev otsus 2006/1016/EÜ tühistatakse;

6.  teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile.

Muudatusettepanek  1

Ettepanek võtta vastu otsus

Põhjendus 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(3 a) On ilmne, et EIP laenutegevus Kesk-Aasias peaks keskenduma energiavarustuse ja transpordiprojektidele, mis vastab ka ELi energiaalastele huvidele.

Muudatusettepanek  2

Ettepanek võtta vastu otsus

Põhjendus 3 b (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(3 b) Energiavarustuse ja transpordiprojektide osas peaksid kõik EIP finantstehingud Kesk-Aasias olema kooskõlas ELi poliitiliste eesmärkidega – mitmekesistada energiaallikaid ja järgida Kyoto protokolli nõudeid – ning toetama nende eesmärkide saavutamist; need tehingud peaksid edendama keskkonnakaitset.

Selgitus

Muudatus on vajalik selleks, et viia otsus kooskõlla ELi kliima- ja keskkonnapoliitika eesmärkidega ning lepingutega, mille EÜ või selle liikmesriigid on allkirjastanud ÜRO kliimamuutuste raamkonventsiooni raamistikus. On tähtis, et EIP piirkondlikku strateegiat ja konkreetseid projekte hinnataks selgete kriteeriumide alusel, mis kajastavad Euroopa väärtusi ja rahvusvahelisi kohustusi.

Muudatusettepanek  3

Ettepanek võtta vastu otsus

Põhjendus 3 c (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(3 c) Kõik EIP finantstehingud Kesk-Aasias peaksid olema kooskõlas ELi välispoliitikaga, ka konkreetsete piirkondlike eesmärkide osas, ja seda toetama ning peaksid teenima demokraatia ja õigusriigi arendamise ning tugevdamise üldist eesmärki, nendes tehingutes tuleks austada inimõigusi ja põhivabadusi ning järgida rahvusvahelisi keskkonnaalaseid lepinguid, milles Euroopa Ühendus või selle liikmesriigid osalevad.

Selgitus

Muudatus on vajalik selleks, et viia otsus kooskõlla asutamislepingu artikliga 181a, mis on üheks käesoleva ettepaneku õiguslikuks aluseks, ja asjaomaste rahvusvaheliste keskkonnaalaste lepingutega, mille EÜ või selle liikmesriigid on allkirjastanud. On tähtis, et EIP piirkondlikku strateegiat ja konkreetseid projekte hinnatakse selgete kriteeriumide alusel, mis kajastavad Euroopa väärtusi.

Muudatusettepanek  4

Ettepanek võtta vastu otsus

Põhjendus 3 d (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(3 d) EIP peaks tagama, et konkreetsete projektide kohta koostatakse projekti rahastajatest ja Euroopa Investeerimispangast sõltumatu jätkusuutlikkuse mõjuhinnang.

Selgitus

Konkreetsete projektide kohta, eriti sellises arvukate ja tõsiste keskkonnaprobleemidega piirkonnas nagu Kesk-Aasia, tuleks koostada sõltumatu jätkusuutlikkuse mõjuhinnang, et välja selgitada projekti majanduslik, sotsiaalne ja keskkonnamõju, ning teha ettepanekud kaasnevate meetmete kohta, millega kasulikku mõju suurendada ja kahjulikku mõju vähendada. Sellised hinnangud peaksid looma palju suurema läbipaistvuse, sealhulgas nende jaoks, keda projekt kõige otsesemalt mõjutab.

Muudatusettepanek  5

Ettepanek võtta vastu otsus

Põhjendus 4

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Kesk-Aasia riikide makromajanduslikud tingimused, eelkõige välisrahastamise olukord ja võla tasumise võime, on tänu kiirele majanduskasvule ja ettevaatlikule makromajanduspoliitikale viimastel aastatel paranenud ning seepärast tuleks kõnealustele riikidele võimaldada juurdepääs EIP-poolsele rahastamisele;

Kesk-Aasia riikide makromajanduslikud tingimused, eelkõige välisrahastamise olukord ja võla tasumise võime, on tänu kiirele majanduskasvule ja ettevaatlikule makromajanduspoliitikale viimastel aastatel paranenud ning seepärast tuleks kõnealustele riikidele võimaldada juurdepääs EIP-poolsele rahastamisele; siiski peaksid need riigid EIP laenude saamiseks täitma abikõlblikkuse eeltingimused: nad peavad näitama selgeid edusamme õigusriigi põhimõtete, sõna- ja ajakirjandusvabaduse ja valitsusväliste organisatsioonide vabaduse juurutamise ning aastatuhande arengueesmärkide saavutamise osas vastavalt ELi partnerlus- ja koostöölepingutele; EL ei tohiks olla nende suhtes rakendanud sanktsioone inimõiguste rikkumise eest ja nad peaksid olema saavutanud sisulist edu inimõiguste olukorra parandamisel, nagu seda nõutakse Euroopa Parlamendi 20 veebruari 2008. aasta resolutsioonis ELi Kesk-Aasia strateegia kohta1.

___________________

1 Vastuvõetud tekstid, P6_TA(2008)0059.

Muudatusettepanek  6

Ettepanek võtta vastu otsus

Põhjendus 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(5 a) Laenutegevus peaks toetama ELi poliitika eesmärki edendada stabiilsust piirkonnas.

Muudatusettepanek  7

Ettepanek võtta vastu otsus

Artikkel 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

Artikkel 1 a

 

Komisjoni ja EIP vahel sõlmitavas tagatislepingus sätestatakse vastavalt nõukogu otsuse 2006/1016/EÜ artiklile 8 ühenduse tagatise andmise üksikasjalikud tingimused ja kord ning see sisaldab selgete kriteeriumidega tingimusi inimõiguste austamise osas.

 

Selgitus

Vaja on põhimõtteliselt rõhutada, et ühenduse tagatised EIP laenudele ei tohi kahjustada ELi poliitilisi eesmärke, mis puudutavad inimõigusi nendes riikides. ELi ja Türkmenistani vaheline kaubavahetust ja sellega seotud küsimusi käsitlev ajutine leping on 2006. aastast saadik lahtine selle tõttu, et Türkmenistani süüdistatakse põhiõiguste süstemaatilises rikkumises. Euroopa Rekonstruktsiooni- ja Arengupanga tegevus Türkmenistanis keskendub erasektori tegevuse toetamisele eelkõige väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete ning väikerahastamise vallas, niivõrd kui on võimalik tõendada, et pakutud investeeringud ei ole tegelikult riigi kontrolli all. EIP laenud peaksid rajanema samal põhimõttel.

Muudatusettepanek  8

Ettepanek võtta vastu otsus

Artikkel 1 b (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

Artikkel 1 b

 

EIP-lt saadud teabe alusel peaks komisjon igal aastal esitama Euroopa Parlamendile ja nõukogule hinnangu ja aruande EIP finantstehingute kohta, mis on sooritatud vastavalt käesolevale otsusele. Aruandes peaks sisalduma hinnang selle kohta, kuidas EIP finantstehingud on aidanud saavutada ELi välispoliitika eesmärke ning eelkõige demokraatia ja õigusriigi arendamise ja tugevdamise üldist eesmärki ning inimõiguste ja põhivabaduste austamise eesmärki ning aidanud järgida neid rahvusvahelisi keskkonnaalaseid lepinguid, milles Euroopa Ühendus või selle liikmesriigid osalevad.

Selgitus

Muudatus on vajalik selleks, et viia otsus kooskõlla asutamislepingu artikliga 181a, mis on üks käesoleva ettepaneku üks õiguslikke aluseid, ja asjaomaste rahvusvaheliste keskkonnaalaste lepingutega, mille EÜ või selle liikmesriigid on allkirjastanud. On tähtis, et EIP piirkondlikku strateegiat ja konkreetseid projekte hinnatakse selgete kriteeriumide alusel, mis kajastavad Euroopa väärtusi.

Muudatusettepanek  9

Ettepanek võtta vastu otsus

Artikkel 1 c (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

Artikkel 1 c

 

EIP tagab, et panga ja kõnealuste liikmesriikide vahelised raamlepingud avaldatakse ja avalikkusele antakse piisavalt ja õigeaegselt objektiivset teavet, et avalikkusel oleks võimalik otsustusprotsessis täielikult osaleda.

Selgitus

Panga ja vastavate Kesk-Aasia riikide vaheliste raamlepingute suhtes tuleks kohaldada rangemaid läbipaistvuse norme, et edendada demokraatlikku protsessi ja kodanikuühiskonna osalemist otsustusprotsessis. See võiks olla EIP investeeringute tegelik lisandväärtus Kesk-Aasia demokratiseerimise protsessis.

(1)

Vastuvõetud tekstid, P6_TA(2008)0059.


SELETUSKIRI

Sissejuhatus

Kõnealuses ettepanekus käsitletakse viie Kesk-Aasia riigi vastavust Euroopa Investeerimispanga ühenduse tagatisega rahastamisele kehtestatud tingimustele vastavalt nõukogu otsusele 2006/1016/EÜ.

Käesolev ettepanek on esimene, millega muudetakse Euroopa Investeerimispanga ühenduse tagatisega rahastamisele kehtestatud tingimustele vastavate riikide nimekirja pärast nimetatud otsuse vastuvõtmist nõukogus 2006. aastal.

Õiguslik alus

Raportöör tuletab meelde, et nõukogu otsuse 2006/1016/EÜ (millega Euroopa Investeerimispangale antakse ühenduse tagatis ühendusevälistele projektidele antavatest laenudest ja laenutagatistest tekkida võiva kahjumi puhuks) vastuvõtmisega seotud õigusloomemenetluse (2006/0107(CNS)) käigus tõstatati küsimus õigusliku aluse kohta.

Euroopa Parlament seadis kahtluse alla asutamislepingu artikli 181a asjakohasuse õigusliku alusena ning soovitas õiguslikuks aluseks kahte artiklit – artiklit 181a ja artiklit 179 (arengukoostöö kaasotsustamismenetluse raames) –, kuna paljud 1. lisa kohaselt abikõlblikud riigid on OECD nimekirjas olevad arengumaad.

Selle tulemusena vaidlustas Euroopa Parlament õigusliku aluse Euroopa Kohtus (kohtuasi C-155/07), olles arvamusel, et arengumaade puhul tuleks kohaldada mõlemat artiklit (artiklit 179 tuleks kohaldada vähemalt nende abikõlblike riikide puhul, mis on arengumaad). Siiski tunnistas Euroopa Parlament otsuse 2006/1016/EÜ kehtivust, kuni kohus ei ole seda tühistanud.

Kohtuasi C-155/07 on alles Euroopa Kohtus menetluses. Kohtuistung toimus 14. mail 2008. aastal. 26. juunil 2008. aastal on kavas avaldada kohtujuristi arvamus, mis ei ole küll siduv, kuid annab siiski juba vihjeid Euroopa Parlamendi võimaluste suhtes kohtuasja võita; kohtuotsus langetatakse hiljem.

Raportöör on seisukohal, et Euroopa Parlament ei tohiks muuta ettepaneku õiguslikku alust (artikkel 181, mis praeguste õigusaktide kohaselt on sellisena kehtiv) ning peaks – pidades silmas institutsioonidevahelist lojaalset koostööd – ootama Euroopa Kohtu otsust, püüdmata blokeerida ettepaneku vastuvõtmist mis tahes õiguslike või protseduuriliste vahendite abil.

Rahaline ülemmäär

Nõukogu 2006. aasta otsusega sätestatakse EIP finantstehingutele ülemmäärad suurte piirkondade kaupa. Artikli 1 lõike c punkti ii kohaselt on Aasiale eraldatud maksimumsumma 1 miljard eurot. Kõnealust vaheülemmäära ei saa muuta ilma nõukogu otsuse muutmiseta.

Ettepaneku osas konsulteeriti Euroopa Investeerimispangaga, kes ei esitanud vastuväiteid, ennekõike ülemmäärade suhtes.

Kui peaks selguma, et Aasiale määratud vaheülemmäärast ei piisa finantstehinguteks antud piirkonnas ja eriti viies riigis, mis võiksid saada EIPst abi ühenduse tagatise korral, või kui mõni teine vaheülemmäär ei ole kohandatud mõne teise areneva piirkonna spetsiifilistele vajadustele, võiks nõukogu otsuse vahekokkuvõte luua võimaluse kohanduste tegemiseks.

Tegelikult tuleb nõukogu otsuse artikli 9 kohaselt komisjonil esitada hiljemalt 30. juuniks 2010 vahekokkuvõte kõnealuse otsuse rakendamise kohta ja teha vajadusel ettepanek selle muutmiseks. Lõpparuanne otsuse rakendamise kohta esitatakse hiljemalt 31. juuliks 2013.

Kesk-Aasia riikide abikõlblikeks tunnistamise asjakohasus

Viis Kesk-Aasia riiki olid juba nõukogu 2006. aasta otsuse lisas toodud abikõlblike riikide nimekirjas, kuid nende puhul vajati veel nõukogu heakskiitu vastavalt artikli 2 lõikele 2, pärast poliitiliste ja makromajanduslike aspektide hindamist.

Euroopa Ülemkogu võttis 21.–22. juunil 2007. aastal toimunud istungil vastu ELi strateegia Kesk-Aasiaga loodava uue partnerluse kohta, mis oleks ulatuslikuma ja intensiivsema koostöö raamistikuks kõnealuste riikidega. Euroopa Ülemkogu rõhutas muu hulgas, et Euroopa Investeerimispangal peaks olema oluline roll ELi huvidega seotud projektide rahastamisel Kesk-Aasias.

20. veebruaril 2008. aastal vastu võetud resolutsioonis (2007/2012(INI))(1) nõudis Euroopa Parlament tungivalt, et nõukogu lubaks Euroopa Investeerimispangal „laiendada oma krediiditoetust Kesk-Aasiale koostöös Euroopa Rekonstruktsiooni- ja Arengupangaga, kes nimetatud piirkonnas juba tegutseb”.

Ettepanekus võtta vastu nõukogu otsus ja selle lisa käsitleb komisjon põhjalikumalt põhjuseid Kesk-Aasia riikide abikõlblikeks tunnistamiseks Euroopa Investeerimispanga rahastamisele ühenduse tagatise korral: piirkonna kõrge makromajanduslik tulemuslikkus, hoolimata mõningatest riikidevahelistest erinevustest; paranenud investeerimiskliima, kuid vajatakse siiski täiendavaid pingutusi; Kesk-Aasia strateegiline ja energeetikaalane tähtsus ELi jaoks, kelle eesmärk on saavutada piirkonnas suurem stabiilsus jne.

Strateegilisest seisukohast tagatakse kriitilise tähtsusega alternatiiv ELi energiatarne marsruutidele kõnealuste riikide näol stabiliseerimisprotsessi kaudu, mida soodustaks abikõlblikkus ühenduse tagatisega antavatele laenudele.

Siiski jääb raportöör ettevaatlikuks seoses kõnealuse abikõlblikuks tunnistamise poliitilise kohasusega. Hetkel ei täida need riigid isegi põhilisi demokraatia, õigusriigi, poliitilise pluralismi või meediavabadusega seotud nõudeid ning hiljutised arengud kõikides kõnealustes riikides tekitavad sügavat muret. Eespool öeldut silmas pidades tuleks kõnealused riigid abikõlblikeks tunnistada riikide rühmana, et parandada piirkonna stabiilsust.

(1)

P6_TA-PROV(2008)0059, A6- 0503/2007


rahvusvahelise kaubanduse komisjonI ARVAMUS (15.7.2008)

eelarvekomisjonile

ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu otsus, milles sätestatakse, et Kesk-Aasia riigid vastavad nõukogu otsusega 2006/1016/EÜ (millega Euroopa Investeerimispangale antakse ühenduse tagatis ühendusevälistele projektidele antavatest laenudest ja laenutagatistest tekkida võiva kahjumi puhuks) kehtestatud tingimustele

(KOM(2008)0172 – C6‑0182/2008 – 2008/0067(CNS))

Arvamuse koostaja: Alain Lipietz

LÜHISELGITUS

Ühenduse tagatis Euroopa Investeerimispangale ühendusevälistele projektidele antavatest laenudest ja laenutagatistest tekkida võiva kahjumi puhuks on tähtis meede, millega toetatakse Euroopa majandus- ja kaubanduspoliitika eesmärkide saavutamist globaalsel tasandil. Suur osa Euroopa Investeerimispanga (EIP) laenudest toetab Euroopa äriühingute investeeringuid välisriikides, mis omakorda panustavad kasvavasse kaubandusse. Euroopa Parlament on jälginud EIP tegevust alates 1999. aastast majandus- ja rahanduskomisjoni koostatud aastaaruannete kaudu, mis on loonud pangaga suurepärase koostöö õhkkonna. Euroopa Parlament esitas konkreetselt ühenduse tagatiste kohta Euroopa Investeerimispangale üksikasjaliku arvamuse 30. novembril 2006. aastal(1).

Komisjoni ettepanekuga võtta vastu nõukogu otsus, milles sätestatakse, et Kesk-Aasia riigid vastavad Euroopa Investeerimispangale antavale ühenduse tagatisskeemile, lisatakse nõukogu otsuse 2006/1016/EÜ abikõlblike riikide nimekirja Kasahstan, Kõrgõzstan, Tadžikistan, Türkmenistan ja Usbekistan, tehes neile kättesaadavaks kuni 1 miljardi euro väärtuses EIP laenulepinguid. See tuleneb Euroopa Parlamendi Euroopa Investeerimispangale antava ühenduse tagatise kohta esitatud arvamuses sisalduvast üleskutsest. See on kooskõlas ELi strateegiaga Kesk-Aasiaga loodava uue partnerluse kohta, mis võeti vastu 21.–22. juuni 2007. aasta Euroopa Ülemkogu kohtumisel, milles sedastatakse et „Euroopa Investeerimispangal peaks olema oluline roll ELi huvidega seotud projektide rahastajana Kesk-Aasias.”

Asjaolu, et EIP laenud on suures osas või isegi täielikult tagatud ühenduse laenutagatisfondiga, võimaldab EIP-l pakkuda väga soodsaid tingimusi, sest pank ei pea nõudma tavapärast riskipreemiat. See toetussüsteem viib laenu hinna 1–2 protsenti turuhinnast allapoole. Seega võib eeldada, et Kesk-Aasia piirkonnas hakkavad EIP laenud olema väga nõutud.

Arvamuse koostaja on seisukohal, et ühenduse tagatis Euroopa Investeerimispangale laenutegevuseks Kesk-Aasias väärib Euroopa Parlamendi tuge, kuna see on võimalus kasutada avaliku sektori rahalisi vahendeid ELi poliitika eesmärkide saavutamiseks, tingimusel, et neid eesmärke tõesti sidusalt edendatakse. Praegu ei ole komisjoni ettepanekus võtta vastu nõukogu otsus selle tingimuse täitmine tagatud:

· viiest Kesk-Aasia riigist neljas jääb inimõigustealane olukord kaugele maha Euroopa Julgeoleku- ja Koostööorganisatsiooni (OSCE) sätestatud standarditest. Eelkõige rikuvad Usbekistan ja Türkmenistan süstemaatiliselt põhiõigusi ja neis riikides puudub igasugune edasiminek demokraatia valdkonnas. Euroopa Parlament kinnitas 20. veebruaril 2008. aastal oma toetust Usbekistani vastu kehtestatud ELi sanktsioonidele. Lisaks rõhutas parlament, et selleks, et EL saaks kaubandust ja kaubandusküsimusi, näiteks investeeringuid, käsitleva vahelepingu menetlemist jätkata, peab Türkmenistan näitama edusamme tähtsamates inimõiguste ja demokraatia valdkondades (2007/2102 (INI)). Seepärast nõuab parlament, et ELi poliitikat piirkonna riikide suhtes diferentseeritaks eelkõige vastavalt inimõigustealasele olukorrale igas riigis. Seevastu komisjoni ettepanekus ei diferentseerita Kesk-Aasia riikide puhul EIP laenukriteeriume;

· 20. veebruaril 2008. aastal kutsus Euroopa Parlament ka nõukogu ja komisjoni üles „tagama, et inimõiguste küsimused oleksid sama olulised kui ELi jõulisem lähenemisviis energiale, julgeolekule ja kaubandusele”. Selle asemel teeb komisjon ettepaneku tugevalt keskenduda energiatarnetele;

· põhimõtteliselt tuleks „kingitus” madalamate intressimäärade kujul teha ainult nende EIP laenudega, millega rahastatakse projekte, mille prioriteedid on sellised, et need toovad suurt ja mõõdetavat kasu ELi poliitiliste eesmärkide edendamisel, sest tagatisfondi eelarve on piiratud. ELi poliitilised eesmärgid ei ole Kesk-Aasia riikidele antavate ühenduse tagatud EIP laenude eesmärkide loetelus järjekindlalt esindatud ja selles soositakse suuremahulisi projekte, eriti energiavarustuse/transpordisektori valdkonnas. See kahjustab ELi poliitilist eesmärki suurendada energiaallikate mitmekesisust ja järgida Kyoto protokolli nõudeid ning selline olukord vajab muutmist. Väga tõenäoliselt kahjustaks see ka Euroopa Parlamendi üleskutset, millega nõuti ekspordikrediidiasutuste ja riiklike investeerimispankade kaudu antava riikliku toetuse katkestamist fossiilkütustega seotud projektidele”, ja nõuet, et Euroopa Investeerimispank [võtaks] laenude andmisel või tagamisel arvesse rahastatavate projektide mõju kliimamuutusele ja kehtestaks rahastamisele moratooriumi [...], kuni selle kohta on saadud piisavalt andmeid(2);

· lisaks keskendub EIP laenutegevus Kesk-Aasias tugevalt energiavarustusele ja transpordile, jättes tähelepanuta Maailmapanga ja muude finantsasutuste tõendid selle kohta, et reeglina suurendavad mäetööstuse projektid vaesust vaestes, kuid loodusvarade poolest rikastes riikides, kus puudub hea valitsemistava. Keskendumine energiatarnetele kahjustab seega 2007. aasta juunis vastu võetud ELi strateegiat Kesk-Aasiaga loodava uue partnerluse kohta, milles vaesuse kaotamist nimetatakse Euroopa Ühenduse kahepoolse abi peamise prioriteedina ajavahemikul 2007–2013. Arvestades seda, et kõigil Kesk-Aasia riikidel on õigus arengukoostöö rahastamisvahendi raames abi saada, leiab arvamuse koostaja, et EIP laenud peavad olema kooskõlas Euroopa konsensusega arengupoliitika küsimuses ja selle üldeesmärkidega, milleks on vaesuse kaotamine ja aastatuhande arengueesmärkide saavutamine.

Tuleb märkida, et komisjon teeb ettepaneku võtta nõukogu otsuse, mille kohaselt Kesk-Aasia riigid vastavad nõukogu otsusega 2006/1016/EÜ (millega Euroopa Investeerimispangale antakse ühenduse tagatis ühendusevälistele projektidele antavatest laenudest ja laenutagatistest tekkida võiva kahjumi puhuks) kehtestatud tingimustele, õiguslikuks aluseks Euroopa Ühenduse asutamislepingu artikkel 181a. Seoses nimetatud nõukogu otsusega 2006/1016/EÜ vaidlustas Euroopa Parlament ettepaneku esitamise vastavalt asutamislepingu artiklile 181a ja tegi ettepaneku kasutada kahekordset õiguslikku alust, artiklit 181a koos artikliga 179 (arengukoostöö, vastavalt kaasotsustamismenetlusele), sest paljud 1. lisa järgi abikõlblikud riigid on OECD loetelu kohaselt arengumaad. Kohtuvaidlus on Euroopa Kohtus pooleli.

Arvamuse koostaja ei muuda otsuse õiguslikku alust, jättes selle küsimuse vastutava komisjoni raportöörile.

MUUDATUSETTEPANEKUD

Rahvusvahelise kaubanduse komisjon palub vastutaval eelarvekomisjonil lisada oma raportisse järgmised muudatusettepanekud:

Muudatusettepanek  1

Ettepanek võtta vastu otsus

Põhjendus 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(3 a) Kõik EIP finantstehingud Kesk-Aasias peaksid olema kooskõlas ELi välispoliitikaga, ka konkreetsete piirkondlike eesmärkide osas, ja seda toetama ning peaksid teenima demokraatia ja õigusriigi arendamise ning tugevdamise üldist eesmärki, nendes tehingutes tuleks austada inimõigusi ja põhivabadusi ning järgida rahvusvahelisi keskkonnaalaseid lepinguid, milles Euroopa Ühendus või selle liikmesriigid osalevad.

Selgitus

Muudatus on vajalik selleks, et viia otsus kooskõlla asutamislepingu artikliga 181a, mis on üheks käesoleva ettepaneku õiguslikuks aluseks, ja asjaomaste rahvusvaheliste keskkonnaalaste lepingutega, mille EÜ või selle liikmesriigid on allkirjastanud. On tähtis, et EIP piirkondlikku strateegiat ja konkreetseid projekte hinnatakse selgete kriteeriumide alusel, mis kajastavad Euroopa väärtusi.

Muudatusettepanek  2

Ettepanek võtta vastu otsus

Põhjendus 3 b (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(3 b) Kõik EIP finantstehingud Kesk-Aasias peaksid olema kooskõlas ELi poliitilise eesmärgiga aidata kaasa aastatuhande arengueesmärkide saavutamisele Kesk-Aasia riikides ja toetama selle eesmärgi saavutamist.

Selgitus

Muudatus on vajalik selleks, et viia otsus kooskõlla ELi vaesuse kaotamise poliitika eesmärkidega ja deklaratsioonidega, mille EÜ või selle liikmesriigid on allkirjastanud ÜRO raamistikus . On tähtis, et EIP piirkondlikku strateegiat ja konkreetseid projekte hinnataks selgete kriteeriumide alusel, mis kajastavad Euroopa väärtusi ja rahvusvahelisi kohustusi.

Muudatusettepanek  3

Ettepanek võtta vastu otsus

Põhjendus 3 c (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(3 c) Energiavarustuse ja transpordiprojektide osas peaksid kõik EIP finantstehingud Kesk-Aasias olema kooskõlas ELi poliitiliste eesmärkidega – mitmekesistada energiaallikaid ja järgida Kyoto protokolli nõudeid – ning toetama nende eesmärkide saavutamist; need tehingud peaksid edendama keskkonnakaitset.

 

Selgitus

Muudatus on vajalik selleks, et viia otsus kooskõlla ELi kliima- ja keskkonnapoliitika eesmärkidega ning lepingutega, mille EÜ või selle liikmesriigid on allkirjastanud ÜRO kliimamuutuste raamkonventsiooni raamistikus. On tähtis, et EIP piirkondlikku strateegiat ja konkreetseid projekte hinnataks selgete kriteeriumide alusel, mis kajastavad Euroopa väärtusi ja rahvusvahelisi kohustusi.

Muudatusettepanek  4

Ettepanek võtta vastu otsus

Põhjendus 3 d (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(3 d) EIP peaks tagama, et asjaomase piirkonna elanikud saaksid piisavalt ja õigeaegselt teavet, nii et neil oleks võimalik otsustusprotsessis täielikult osaleda.

Selgitus

Konkreetsete projektide kohta, eriti sellises arvukate ja tõsiste keskkonnaprobleemidega piirkonnas nagu Kesk-Aasia, tuleks koostada sõltumatu jätkusuutlikkuse mõjuhinnang, et välja selgitada projekti majanduslik, sotsiaalne ja keskkonnamõju, ning teha ettepanekud kaasnevate meetmete kohta, millega kasulikku mõju suurendada ja kahjulikku mõju vähendada. Sellised hinnangud peaksid looma palju suurema läbipaistvuse, sealhulgas nende jaoks, keda projekt kõige otsesemalt mõjutab.

Muudatusettepanek  5

Ettepanek võtta vastu otsus

Põhjendus 3 e (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(3 e) EIP-lt saadud teabe alusel peaks komisjon igal aastal esitama Euroopa Parlamendile ja nõukogule hinnangu ja aruande EIP finantstehingute kohta, mis on sooritatud vastavalt käesolevale otsusele. Aruandes peaks sisalduma hinnang selle kohta, kuidas EIP finantstehingud on aidanud saavutada ELi välispoliitika eesmärke.

Selgitus

Komisjoni koostatud aastaaruandes tuleks selgelt sätestada, kuidas EIP on kaasa aidanud põhjendustes 3 a, 3 b, 3 c, 3 d (muudatusettepanekud) sätestatud eesmärkide saavutamisele.

Muudatusettepanek  6

Ettepanek võtta vastu otsus

Põhjendus 4

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(4) Kesk-Aasia riikide makromajanduslikud tingimused, eelkõige välisrahastamise olukord ja võla tasumise võime, on tänu kiirele majanduskasvule ja ettevaatlikule makromajanduspoliitikale viimastel aastatel paranenud ning seepärast tuleks kõnealustele riikidele võimaldada juurdepääs EIP-poolsele rahastamisele.

(4) Kesk-Aasia riikide makromajanduslikud tingimused, eelkõige välisrahastamise olukord ja võla tasumise võime, on tänu kiirele majanduskasvule ja ettevaatlikule makromajanduspoliitikale viimastel aastatel paranenud ning seepärast tuleks kõnealustele riikidele võimaldada juurdepääs EIP-poolsele rahastamisele tingimusel, et nende suhtes ei ole kehtestatud ELi sanktsioone seoses inimõiguste rikkumisega, mis välistaks juurdepääsu EIP rahastamisele.

Selgitus

Tuleb avalikult välja öelda põhimõte, et ühenduse laenutagatised EIP antud laenudele ei tohi kahjustada ELi inimõigustealase poliitika eesmärke riikides, mille suhtes EL on kehtestanud sanktsioonid.

MENETLUS

Pealkiri

Kesk-Aasia riikide vastavus nõukogu otsusega 2006/1016/EÜ kehtestatud tingimustele

Viited

KOM(2008)0172 – C6-0182/2008 – 2008/0067(CNS)

Vastutav komisjon

BUDG

Arvamuse esitaja(d)

       istungil teada andmise kuupäev

INTA

8.5.2008

 

 

 

Arvamuse koostaja

       nimetamise kuupäev

Alain Lipietz

5.5.2008

 

 

Arutamine parlamendikomisjonis

24.6.2008

 

 

 

Vastuvõtmise kuupäev

15.7.2008

 

 

 

Lõpphääletuse tulemused

+:

–:

0:

26

1

0

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Graham Booth, Daniel Caspary, Françoise Castex, Christofer Fjellner, Béla Glattfelder, Ignasi Guardans Cambó, Jacky Hénin, Syed Kamall, Caroline Lucas, Marusya Ivanova Lyubcheva, Erika Mann, Helmuth Markov, Georgios Papastamkos, Tokia Saïfi, Peter Šťastný, Robert Sturdy, Daniel Varela Suanzes-Carpegna, Iuliu Winkler, Corien Wortmann-Kool

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliige/asendusliikmed

Jean-Pierre Audy, Eugenijus Maldeikis, Rovana Plumb, Salvador Domingo Sanz Palacio, Carl Schlyter, Zbigniew Zaleski

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliige/asendusliikmed (kodukorra art 178 lg 2)

Emanuel Jardim Fernandes, Francesco Ferrari

(1)

ELT C 316E, 22.12.2006, lk 109.

(2)

P6_TA-PROV(2007)0576, 29.11.2007.


MENETLUS

Pealkiri

Kesk-Aasia riikide vastavus nõukogu otsusega 2006/1016/EÜ kehtestatud tingimustele

Viited

KOM(2008)0172 – C6-0182/2008 – 2008/0067(CNS)

EPga konsulteerimise kuupäev

25.4.2008

Vastutav komisjon

       istungil teada andmise kuupäev

BUDG

8.5.2008

Arvamuse esitaja(d)

       istungil teada andmise kuupäev

AFET

8.5.2008

INTA

8.5.2008

 

 

Arvamuse esitamisest loobumine

       otsuse kuupäev

AFET

11.6.2008

 

 

 

Raportöör(id)

       nimetamise kuupäev

Esko Seppänen

20.9.2004

 

 

Arutamine parlamendikomisjonis

25.6.2008

16.7.2008

 

 

Vastuvõtmise kuupäev

16.7.2008

 

 

 

Lõpphääletuse tulemused

+:

–:

0:

37

0

0

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Laima Liucija Andrikienė, Richard James Ashworth, Reimer Böge, Herbert Bösch, Simon Busuttil, Daniel Dăianu, Valdis Dombrovskis, Brigitte Douay, James Elles, Hynek Fajmon, Vicente Miguel Garcés Ramón, Salvador Garriga Polledo, Ingeborg Gräßle, Louis Grech, Nathalie Griesbeck, Catherine Guy-Quint, Jutta Haug, Ville Itälä, Anne E. Jensen, Sergej Kozlík, Alain Lamassoure, Vladimír Maňka, Jan Mulder, Cătălin-Ioan Nechifor, Gianni Pittella, Margaritis Schinas, Esko Seppänen, László Surján, Gary Titley, Helga Trüpel, Kyösti Virrankoski, Ralf Walter

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliige/asendusliikmed

Thijs Berman, Bárbara Dührkop Dührkop, Michael Gahler, Juan Andrés Naranjo Escobar, José Albino Silva Peneda

Õigusteave - Privaatsuspoliitika