JELENTÉS a Közösségen kívüli projektekhez adott hitelek és garanciák veszteségeinek fedezésére az Európai Beruházási Banknak nyújtott közösségi garanciáról szóló 2006/1016/EK tanácsi határozat értelmében a közép-ázsiai országok jogosultságáról szóló tanácsi határozatra irányuló javaslatról

16.7.2008 - (COM(2008)0172 – C6‑0182/2008 – 2008/0067(CNS)) - *

Költségvetési Bizottság
Előadó: Esko Seppänen

Eljárás : 2008/0067(CNS)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot :  
A6-0317/2008
Előterjesztett szövegek :
A6-0317/2008
Viták :
Elfogadott szövegek :

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

a Közösségen kívüli projektekhez adott hitelek és garanciák veszteségeinek fedezésére az Európai Beruházási Banknak nyújtott közösségi garanciáról szóló 2006/1016/EK tanácsi határozat értelmében a közép-ázsiai országok jogosultságáról szóló tanácsi határozatra irányuló javaslatról

(COM(2008)0172 – C6‑0182/2008 – 2008/0067(CNS))

(Konzultációs eljárás)

Az Európai Parlament,

–   tekintettel a Bizottság Tanács tett javaslatára (COM(2008)0172),

–   tekintettel az EK-Szerződés 181a. cikkére, amely alapján a Tanács konzultált a Parlamenttel (C6‑0182/2006),

–   tekintettel az EU Közép-Ázsiára vonatkozó stratégiájáról szóló, 2008. február 20-i állásfoglalására[1],

–   tekintettel az Európai Tanács által 2007. június 21–22-én elfogadott, a Közép-Ázsiával folytatandó új partnerségről szóló EU-stratégiáról szóló állásfoglalására,

–   tekintettel az Európai Közösségek Bíróságán folyamatban lévő C-155/07 sz. ügyre,

–   tekintettel eljárási szabályzata 51. cikkére,

–   tekintettel a Költségvetési Bizottság jelentésére és a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság véleményére (A6‑0317/2008),

1.  jóváhagyja a Bizottság javaslatát annak módosított formájában;

2.  felszólítja a Bizottságot, hogy ennek megfelelően módosítsa javaslatát az EK-Szerződés 250. cikke (2) bekezdésének megfelelően;

3.  felhívja a Tanácsot, hogy tájékoztassa a Parlamentet arról, ha a Parlament által jóváhagyott szövegtől el kíván térni;

4.  felkéri a Tanácsot , hogy újra konzultáljon a Parlamenttel, abban az esetben, ha érdemben módosítani kívánja a Bizottság javaslatát;

5.  kéri a Bizottságot, hogy vonja vissza javaslatát, amennyiben az Európai Közösségek Bíróságán folyamatban lévő 2006/1016/EK határozatot semmissé nyilvánítják;

6.  Instructs its President to forward its position to the Council and Commission.

Módosítás  1

Határozatra irányuló javaslat

3 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(3a) Az EU energiával kapcsolatos érdekeit is szolgáló energiaellátási és energiaszállítási projektekre történő összpontosításhoz köztudottan szükség van arra, hogy az EBB hiteleket nyújtson Közép-Ázsiában.

Módosítás  2

Határozatra irányuló javaslat

3 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(3b) Az energiaellátási és közlekedési projektek tekintetében az EBB közép-ázsiai finanszírozási műveleteinek összhangban kell lennie az EU energiaforrások diverzifikálására irányuló uniós szakpolitikai célkitűzéseivel és a kiotói követelményekkel, továbbá fokoznia kell a környezetvédelmet.

Indokolás

Annak érdekében, hogy a határozat összhangba kerüljön az EU éghajlat- és környezetpolitikai célkitűzéseivel és az EK vagy tagállamai által az Egyesült Nemzetek éghajlat-változási keretegyezménye (UNFCCC) keretében aláírt megállapodásokkal. Fontos, hogy az EBB regionális stratégiáját és egyedi projektjeit az európai értékeket tükröző egyértelmű kritériumok és a nemzetközi kötelezettségvállalások szerint értékeljék.

Módosítás  3

Határozatra irányuló javaslat

3 c preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(3c) Az EBB összes közép-ázsiai finanszírozási műveletének összhangban kell lennie az EU külpolitikáival és támogatnia kell azokat, ideértve az egyedi regionális célkitűzéseket, emellett pedig hozzá kell járulnia a demokrácia és a jogállamiság fejlesztésére és megerősítésére irányuló általános célkitűzéshez, az emberi jogok és alapvető szabadságok tiszteletben tartására irányuló célkitűzéshez, valamint azon nemzetközi környezetvédelmi megállapodások tiszteletben tartásához, amelyeknek az Európai Közösség vagy tagállamai részes felei.

Indokolás

A szerződésnek a javaslat egyik jogalapjául szolgáló 181a. cikkéhez és az EK vagy tagállamai által aláírt, vonatkozó nemzetközi környezetvédelmi megállapodásokhoz való igazítás érdekében. Fontos, hogy az EBB regionális stratégiáját és egyedi projektjeit az európai értékeket tükröző egyértelmű kritériumok szerint értékeljék.

Módosítás  4

Határozatra irányuló javaslat

3 d preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(3d) Az EBB-nek biztosítania kell, hogy az egyéni projektek a projekt támogatóitól és az EBB-től független fenntarthatósági hatásvizsgálat tárgyát képezzék.

Indokolás

Az egyedi projekteket, különösen az olyan számos és súlyos környezetvédelmi problémával küzdő régióban, mint Közép-Ázsia, független fenntarthatósági hatásvizsgálatnak kell alávetni a projekt gazdasági, társadalmi és környezeti hatásainak azonosítása érdekében, emellett pedig kísérő intézkedéseket kell javasolni a kedvező hatások maximalizálása és az esetleges kedvezőtlen hatások minimalizálása érdekében. Ezek a hatásvizsgálatok nagyobb átláthatósággal kell, hogy járjanak, többek között a legközvetlenebbül érintett lakosság számára.

Módosítás  5

Határozatra irányuló javaslat

4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Az elmúlt években az erős gazdasági növekedés és a körültekintő makrogazdasági politikák eredményeként javultak a közép-ázsiai országokban uralkodó makrogazdasági feltételek, és különösen a külső pénzügyi helyzet és az adósság fenntarthatósága, ezért lehetővé kell tenni azok számára az EBB-finanszírozáshoz való hozzáférést.

Az elmúlt években az erős gazdasági növekedés és a körültekintő makrogazdasági politikák eredményeként javultak a közép-ázsiai országokban uralkodó makrogazdasági feltételek, és különösen a külső pénzügyi helyzet és az adósság fenntarthatósága, ezért lehetővé kell tenni azok számára az EBB-finanszírozáshoz való hozzáférést. mindazonáltal az EBB hitelekre való jogosultság előfeltételeit meg kell határozni: ezen országoknak világos haladást kell mutatniuk a következő területeken: a jogrend kialakítása, a szólás és média szabadsága, a nem kormányzati szervezetek szabadsága, valamint az EU partnerségi és együttműködési megállapodásokban meghatározott Millenniumi Fejlesztési célok elérése; nem tartozhatnak azon országok közé, amelyekkel szemben az emberi jogok megsértése miatt az EU szankciókat alkalmaz, és valós fejlődést kell felmutatniuk az emberi jogok helyzetét illetően az Európai Parlament 2008. február 20-án elfogadott, az EU Közép-Ázsiára vonatkozó stratégájáról szóló állásfoglalása1 szerinti követelményeknek megfelelően.

___________________

1 Elfogadott szövegek, P6_TA(2008)0059.

Módosítás  6

Határozatra irányuló javaslat

5 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(5a) A hitelnyújtási tevékenységnek támogatnia kell a régió stabilitásának előmozdítását célzó EU politikát.

Módosítás  7

Határozatra irányuló javaslat

1 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

1a. cikk

 

A Bizottság és az EBB között garancia-megállapodás a 2006/1016/EK tanácsi határozat 8. cikke értelmében meghatározza a közösségi garanciához kapcsolódó részletes rendelkezéseket és eljárásokat, valamint tartalmazza a feltételeket az emberi jogok betartására vonatkozó világos eredménymutatókkal együtt.

 

Indokolás

Elsődlegesen meg kell állapítani, hogy az emberi jogok tekintetében az EU szakpolitikai céljait nem veszélyeztethetik az EBB-kölcsönökre nyújtott közösségi garanciák az egyes országokban. Már 2006 óta függőben van az EU és Türkmenisztán között a kereskedelemről és kereskedelemmel kapcsolatos ügyekről szóló időközi megállapodás az alapvető jogok türkmenisztáni szisztematikus megsértése miatt. Az ERBD ebben az országban a magánszféra tevékenységének támogatására összpontosítja, főleg a kis- és középvállalkozásoknál és a mikrofinanszírozás területén, feltéve, hogy bizonyítható, hogy a javasolt befektetések állami ellenőrzése nem elég hatékony. Az EBB-nek ugyanilyen elvi alapon kellene hiteleket nyújtania.

Módosítás  8

Határozatra irányuló javaslat

1 b cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

1b. cikk

 

Az EBB-től kapott információk alapján a Bizottságnak évente értékelést és jelentést kell készítenie és továbbítania azt az Európai Parlament és a Tanács számára az EBB e határozat értelmében végrehajtott finanszírozási műveleteiről. A jelentésnek tartalmaznia kell egy értékelést arról, hogy az EBB finanszírozási műveletei mennyiben járultak hozzá az EU külső politikáiban megfogalmazott célok eléréséhez, és különösen az olyan célok eléréséhez, mint a demokrácia és a jogállamiság fejlesztése és megszilárdítása, az emberi jogok és alapvető szabadságok tiszteletben tartása, valamint az olyan nemzetközi környezetvédelmi egyezmények tiszteletben tartása, amelyeket az Európai Közösség, illetve ennek tagállamai aláírtak.

Indokolás

A szerződésnek a javaslat egyik jogalapjául szolgáló 181a. cikkéhez és az EK vagy tagállamai által aláírt, vonatkozó nemzetközi környezetvédelmi megállapodásokhoz való igazítás érdekében. Fontos, hogy az EBB regionális stratégiáját és egyedi projektjeit az európai értékeket tükröző egyértelmű kritériumok szerint értékeljék.

Módosítás  9

Határozatra irányuló javaslat

1 c cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

1c. cikk

 

Az EBB gondoskodik a Bank és az érintett országok között létrejött keretmegállapodások nyilvánosságra hozataláról, és arról, hogy a közvélemény időszerű és tárgyilagos tájékoztatást kapjon, amely lehetővé teszi számára a döntési folyamatban való teljes részvételt.

Indokolás

A Bank és az adott közép-ázsiai országok között létjövő keretmegállapodásokat átláthatóbbá kell tenni a demokratikus folyamatok és a civil társadalom döntéshozási folyamatban való részvételének elősegítése érdekében. Ez nagyban hozzájárulhatna az EBB Közép-Ázsia demokratizálódásába történő befektetései értékének növeléséhez.

INDOKOLÁS

Bevezetés

E javaslat az öt közép-ázsiai ország jogosultságával foglalkozik az Európai Beruházási Bank (EBB) által a 2006/1016/EK tanácsi határozatnak megfelelő közösségi garancia mellett nyújtott finanszírozásra.

A határozat 2006-os tanácsi elfogadása óta ez az első javaslat, amely módosítja a közösségi garancia mellett nyújtott EBB-finanszírozásra jogosult országok listáját.

Jogalap

Az előadó emlékeztetni kíván arra, hogy a Közösségen kívüli projektekhez adott hitelek és hitelgaranciák veszteségeinek fedezésére az EBB-nek nyújtott közösségi garanciáról szóló 2006/1016/EK tanácsi határozat elfogadására irányuló jogalkotási eljárás során felmerült a jogalap kérdése.

Az Európai Parlament megkérdőjelezte a szerződés 181a. cikkének jogalapként való alkalmazhatóságát, és javaslatot tett egy a 181a. és a 179. cikkeket (fejlesztési együttműködés az együttdöntési eljárás hatálya alatt) összefogó kettős jogalapra, mivel az 1. melléklet értelmében jogosult számos ország az OECD lista fejlődő országai közül kerül ki.

Következésképpen a Parlament az Európai Bíróságon (C-155/07. sz. ügy) megtámadta a jogalap kiválasztását , arra hivatkozva, hogy a fejlődő országok esetében mindkét cikket alkalmazni kellene (a 179. cikket legalább abban az esetben kellene alkalmazni, amikor a jogosult országok egyúttal fejlődő országok). A Parlament azonban elismerte, hogy a 2006/1016/EK határozat addig érvényes, ameddig a Bíróság azt semmissé nem nyilvánítja.

A C-155/07. sz. ügy még folyamatban van az Európai Bíróságon. A meghallgatásra 2008. május 14-én került sor. A főtanácsnoki véleményt, amely nem kötelező érvényű, de a Parlament számára az ügy megnyerésével kapcsolatban már jelzés értékű, 2008. június 26-ra ütemezték, amelyet az ítélet később követ majd.

Az előadó úgy véli, hogy a Parlamentnek nem kellene megváltoztatnia a javaslat jogalapját (a 181. cikket, amely a hatályos törvény szerint érvényes), és az intézmények közötti lojális együttműködés fényében meg kellene várnia az Európai Bíróság ítéletét anélkül, hogy jogi úton vagy eljárási eszközök segítségével megkísérelné megakadályozni a javaslat elfogadását.

Pénzügyi felső határ

A 2006-os tanácsi határozat rendelkezik az EBB nagyobb régiókban folytatott finanszírozási műveleteinek pénzügyi felső határáról. Az 1. cikk (c) bekezdése ii) pontja értelmében Ázsiának legfeljebb 1 milliárd eurót utalnak ki. Az Ázsiára vonatkozó részleges felső határt csak a tanácsi határozat módosításával lehet megváltoztatni.

A javaslatról folytatott konzultáció alkalmával az EBB nem emelt kifogást, különösen a felső határ tekintetében.

Amennyiben úgy tűnik, hogy az Ázsiára vonatkozó részleges felső határ nem elégséges a régió pénzügyi műveletei számára, különösen abban az öt országban, amelyek jogosultak a közösségi garancia alatt nyújtott EBB-hitelekre, vagy amennyiben úgy tűnne, hogy az egyéb felső határokat nem igazították a többi fejlődő régió konkrét igényeihez, a tanácsi határozat félidős értékelése lehetőséget nyújthatna a kiigazításra.

A tanácsi határozat 9. cikke értelmében a Bizottság legkésőbb 2010. június 30-ig félidős értékelést nyújt be a határozat végrehajtásáról, és amennyiben szükséges, javaslatot tesz annak módosítására. A határozat végrehajtásáról szóló végleges jelentést legkésőbb 2013. július 31-ig kell benyújtani.

A közép-ázsiai országok számára biztosított jogosultság megfelelősége:

Az öt közép-ázsiai országot már a 2006-os tanácsi határozat mellékletének jogosult országokat tartalmazó listájára felvették, de jogosultságuk a Tanács jóváhagyásától függött, amelyet a 2. cikk (2) bekezdése értelmében egy politikai és makrogazdasági értékelés előzött meg.

2007. június 21-22-i ülésén az Európai Tanács elfogadta az a Közép-Ázsiával folytatandó új partnerségről szóló EU-stratégiát, mint az ezen országokkal folytatott kibővített és megerősített együttműködés keretét. Az Európai Tanács hangsúlyozta többek között, hogy „az Európai Beruházási Banknak (EBB) fontos szerep jut az EU és Közép-Ázsia érdekeit szolgáló projektek finanszírozásában”.

2008. február 20-án elfogadott állásfoglalásában (2007/2102(INI))[1] a Parlament sürgette „a Tanácsot, hogy hatalmazza fel az Európai Beruházási Bankot hiteltámogatásának Közép-Ázsiára történő kiterjesztésére, együttműködésben a régióban már aktívan működő Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bankkal”.

Tanácsi határozatra irányuló javaslatában és annak mellékletében a Bizottság a következő okokat jelöli meg a közösségi garancia alatt nyújtott EBB-hitelekre való jogosultság biztosítására a közép-ázsiai országok számára: a régió magas szintű makrogazdasági teljesítménye az országok közötti különbségek ellenére; jobb befektetési környezet, de további erőfeszítések megtétele szükséges; Közép-Ázsia stratégiai és energetikai jelentősége a a régió stabilitásának javítására törekvő EU számára stb.

Stratégiai szempontból az energiaellátás útvonalainak fő alternatíváját, amelyet ezek az országok képviselnek az EU számára, közösségi garancia alatt nyújtott hitelekre való jogosultság által előmozdított stabilizációs folyamaton keresztül kell biztosítani.

Az előadó azonban elővigyázatosságát fejezi ki e jogosultság odaítélésének politikai megfelelőségével kapcsolatosan. Jelen pillanatban ezek az országok még a demokrácia, a jogállamiság, a politikai pluralizmus és a média szabadságára vonatkozó alapkövetelményeket sem teljesítik, és az ezen országokban folyó jelenlegi fejlemények komoly aggodalomra adnak okot. Ennek következtében ezen öt ország jogosultságát, amelyet mint öt ország csoportjának biztosítanak a régió stabilitásának fokozása érdekében, jóvá kell hagyni.

ELJÁRÁS

Cím

A közép-ázsiai országok jogosultsága a 2006/1016/EK tanácsi határozat értelmében

Hivatkozások

COM(2008)0172 – C6-0182/2008 – 2008/0067(CNS)

Az Európai Parlamenttel folytatott konzultáció dátuma

25.4.2008

Illetékes bizottság

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

BUDG

8.5.2008

Véleménynyilvánításra felkért bizottság(ok)

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

AFET

8.5.2008

INTA

8.5.2008

 

 

Nem nyilvánított véleményt

       A határozat dátuma

AFET

11.6.2008

 

 

 

Előadó(k)

       A kijelölés dátuma

Esko Seppänen

20.9.2004

 

 

Vizsgálat a bizottságban

25.6.2008

16.7.2008

 

 

Az elfogadás dátuma

16.7.2008

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

37

0

0

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Laima Liucija Andrikienė, Richard James Ashworth, Reimer Böge, Herbert Bösch, Simon Busuttil, Daniel Dăianu, Valdis Dombrovskis, Brigitte Douay, James Elles, Hynek Fajmon, Vicente Miguel Garcés Ramón, Salvador Garriga Polledo, Ingeborg Gräßle, Louis Grech, Nathalie Griesbeck, Catherine Guy-Quint, Jutta Haug, Ville Itälä, Anne E. Jensen, Sergej Kozlík, Alain Lamassoure, Vladimír Maňka, Jan Mulder, Cătălin-Ioan Nechifor, Gianni Pittella, Margaritis Schinas, Esko Seppänen, László Surján, Gary Titley, Helga Trüpel, Kyösti Virrankoski, Ralf Walter

A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok)

Thijs Berman, Bárbara Dührkop Dührkop, Michael Gahler, Juan Andrés Naranjo Escobar, José Albino Silva Peneda

Benyújtás dátuma

18.7.2008