SPRÁVA o návrhu rozhodnutia Rady o oprávnenosti krajín strednej Ázie podľa rozhodnutia Rady 2006/1016/ES, ktorým sa Európskej investičnej banke poskytuje záruka Spoločenstva na straty z úverov a záruk za úvery na projekty mimo Spoločenstva

  16.7.2008 - (KOM(2008)0172 – C6‑0182/2008 – 2008/0067(CNS)) - *

  Výbor pre rozpočet
  Spravodajca: Esko Seppänen

  Postup : 2008/0067(CNS)
  Postup v rámci schôdze
  Postup dokumentu :  
  A6-0317/2008
  Predkladané texty :
  A6-0317/2008
  Rozpravy :
  Prijaté texty :

  NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

  o návrhu rozhodnutia Rady o oprávnenosti krajín strednej Ázie podľa rozhodnutia Rady 2006/1016/ES, ktorým sa Európskej investičnej banke poskytuje záruka Spoločenstva na straty z úverov a záruk za úvery na projekty mimo Spoločenstva

  (KOM(2008)0172 – C6‑0182/2008 – 2008/0067(CNS))

  (Konzultačný postup)

  Európsky parlament,

  –   so zreteľom na návrh Komisie pre Radu (KOM(2008)0172),

  –   so zreteľom na článok 181a Zmluvy o ES, v súlade s ktorým Rada konzultovala s Európskym parlamentom (C6‑0182/2008),

  –   so zreteľom na svoje uznesenie z 20. februára 2008 o stratégii EÚ pre Strednú Áziu[1],

  –   so zreteľom na uznesenie o stratégii EÚ pre nové partnerstvo so Strednou Áziou, ktoré prijala Európska rada 21. – 22. júna 2007,

  –   so zreteľom na vec C-155/07, ktorá je predmetom konania na Súdnom dvore Európskych spoločenstiev,

  –   so zreteľom na článok 51 rokovacieho poriadku,

  –   so zreteľom na správu Výboru pre rozpočet a stanovisko Výboru pre medzinárodný obchod (A6‑0317/2008),

  1.  schvaľuje zmenený a doplnený návrh Komisie;

  2.  vyzýva Komisiu, aby zodpovedajúco zmenila svoj návrh v súlade s článkom 250 ods. 2 Zmluvy o ES;

  3.  vyzýva Radu, aby oznámila Európskemu parlamentu, ak má v úmysle odchýliť sa od ním schváleného textu;

  4.  žiada Radu o opätovnú konzultáciu, ak má v úmysle podstatne zmeniť návrh Komisie;

  5.  žiada Komisiu, aby stiahla svoj návrh v prípade, že rozhodnutie 2006/1016/ES, ktoré je v súčasnosti predmetom konania pred Súdnym dvorom Európskych spoločenstiev, bude zrušené;

  6.  poveruje svojho predsedu, aby túto pozíciu postúpil Rade a Komisii.

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     1

  Návrh rozhodnutia

  Odôvodnenie 3a (nové)

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

   

  (3a) Všeobecne sa uznáva, že pôžičky EIB v strednej Ázii by sa mali zameriavať na projekty týkajúce sa dodávky a prepravy energie, ktoré slúžia aj energetickým záujmom EÚ.

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     2

  Návrh rozhodnutia

  Odôvodnenie 3b (nové)

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

   

  (3b) Pokiaľ ide o projekty dodávky a prepravy energie, finančné operácie EIB v strednej Ázii by mali byť v súlade s politickými cieľmi EÚ zameranými na diverzifikáciu energetických zdrojov, plnenie požiadaviek  Kjótskeho protokolu a posilnenie ochrany životného prostredia a mali by tieto ciele podporovať.

  Odôvodnenie

  Zosúladenie rozhodnutia s politickými cieľmi EÚ v oblasti klímy a životného prostredia a s dohodami podpísanými ES alebo jeho členskými štátmi v rámci Rámcového dohovoru OSN o zmene klímy (UNFCCC). Je dôležité, aby sa regionálna stratégia EIB a jednotlivé projekty posudzovali na základe jasných kritérií odrážajúcich európske hodnoty a medzinárodné záväzky.

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     3

  Návrh rozhodnutia

  Odôvodnenie 3c (nové)

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

   

  (3c) Všetky finančné operácie EIB v strednej Ázii by mali byť v súlade so zahraničnou politikou EÚ vrátane špecifických regionálnych cieľov a mali by ich podporovať a mali by prispievať k dosiahnutiu všeobecného cieľa rozvoja a upevňovania demokracie a dodržiavania zásad právneho štátu, k rešpektovaniu ľudských práv a základných slobôd a k dodržiavaniu medzinárodných environmentálnych dohôd, ktorých zmluvnými stranami sú Európske spoločenstvo alebo jeho členské štáty.

  Odôvodnenie

  Zosúladenie s článkom 181a zmluvy, ktorý je jedným z právnych základov tohto návrhu, a s príslušnými medzinárodnými environmentálnymi dohodami podpísanými ES alebo jeho členskými štátmi. Je dôležité, aby sa regionálna stratégia EIB a jednotlivé projekty posudzovali na základe jasných kritérií odrážajúcich európske hodnoty.

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     4

  Návrh rozhodnutia

  Odôvodnenie 3d (nové)

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

   

  (3d) EIB by mala zabezpečiť, aby jednotlivé projekty podliehali hodnoteniu vplyvu na udržateľný rozvoj, ktoré by sa uskutočňovalo nezávisle od sponzorov projektov a EIB.

  Odôvodnenie

  Jednotlivé projekty, najmä v regióne s vysokými sadzbami a vážnymi problémami so životným prostredím, ako je stredná Ázia, by mali byť predmetom nezávislého hodnotenia vplyvu na trvalú udržateľnosť, aby sa identifikovali hospodárske, sociálne a environmentálne účinky projektu a aby sa navrhli sprievodné opatrenia na maximalizáciu pozitívnych a minimalizáciu negatívnych účinkov. Takéto hodnotenia by mali ponúkať vyššiu transparentnosť aj pre tých, ktorých sa to najviac týka.

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     5

  Návrh rozhodnutia

  Odôvodnenie 4

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

  Makroekonomické podmienky prevládajúce v krajinách strednej Ázie, a najmä situácia v oblasti externých financií a udržateľnosti dlhov, sa za ostatných niekoľko rokov zlepšila v dôsledku silného hospodárskeho rastu a rozvážnej makroekonomickej politiky, a vzhľadom na to by sa im mal umožniť prístup k financovaniu od EIB.

  Makroekonomické podmienky prevládajúce v krajinách strednej Ázie a najmä situácia v oblasti externých financií a udržateľnosti dlhov sa za ostatných niekoľko rokov zlepšili v dôsledku silného hospodárskeho rastu a rozvážnej makroekonomickej politiky, a vzhľadom na to by sa mal týmto krajinám umožniť prístup k financovaniu od EIB. Oprávnenosť na úvery EIB by však mala byť podmienená splnením určitých predpokladov: tieto krajiny musia preukázať jasný pokrok v oblasti dodržiavania zásad právneho štátu, slobody slova a médií, slobodného fungovania mimovládnych organizácií a v plnení rozvojových cieľov milénia, ako sa uvádza v dohodách EÚ o partnerstve a spolupráci; nesmú byť na ne uvalené sankcie EÚ za porušovanie ľudských práv a musia dosiahnuť skutočný pokrok v oblasti ľudských práv, ako to Európsky parlament žiada vo svojom uznesení z 20. februára 2008 o stratégii Európskej únie pre Strednú Áziu1.

  ___________________

  1Prijaté texty, P6_TA(2008)0059.

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     6

  Návrh rozhodnutia

  Odôvodnenie 5a (nové)

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

   

  (5a) Úverová činnosť by mala podporovať cieľ politiky EÚ, ktorým je podpora stability v tomto regióne.

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     7

  Návrh rozhodnutia

  Článok 1a (nový)

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

   

  Článok 1a

   

  Dohoda o záruke medzi Komisiou a EIB podľa článku 8 rozhodnutia Rady 2006/1016/ES obsahuje podrobné ustanovenia a postupy týkajúce sa záruky Spoločenstva, ako aj podmienky s jasnými kritériami týkajúcimi sa rešpektovania ľudských práv.

  Odôvodnenie

  Musí sa jasne uviesť, že politické ciele EÚ týkajúce sa ľudských práv sa nesmú narúšať zárukami Spoločenstva za úvery EIB v jednotlivých krajinách. Dočasná dohoda medzi EÚ a Turkménskom o obchode a obchodných záležitostiach nie je od roku 2006 stále uzavretá pre obvinenia zo systematického porušovania základných práv v tejto krajine. Činnosť EBRD v tejto krajine sa zameriava na podporu aktivít súkromného sektora, najmä v oblasti investícií do MSP a mikrofinancií, ak sa dá preukázať, že navrhované investície v skutočnosti nekontroluje štát. Pôžičky EIB by mali vychádzať z rovnakých zásad.

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     8

  Návrh rozhodnutia

  Článok 1b (nový)

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

   

  Článok 1b

   

  Na základe informácií od EIB Komisia každoročne predkladá Európskemu parlamentu a Rade hodnotenie a správu o finančných operáciách EIB uskutočňovaných podľa tohto rozhodnutia. V správe by sa malo zhodnotiť, ako finančné operácie EIB prispievajú k dosiahnutiu cieľov vonkajšej politiky EÚ, a najmä k dosiahnutiu všeobecného cieľa rozvoja a upevňovania demokracie a dodržiavania zásad právneho štátu, k rešpektovaniu ľudských práv a základných slobôd a k dodržiavaniu medzinárodných environmentálnych dohôd, ktorých zmluvnými stranami sú Spoločenstvo alebo členské štáty.

  Odôvodnenie

  Zosúladenie s článkom 181a zmluvy, ktorý je jedným z právnych základov tohto návrhu, a s príslušnými medzinárodnými environmentálnymi dohodami podpísanými ES alebo jeho členskými štátmi. Je dôležité, aby sa regionálna stratégia EIB a jednotlivé projekty posudzovali na základe jasných kritérií odrážajúcich európske hodnoty.

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     9

  Návrh rozhodnutia

  Článok 1c (nový)

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

   

  Článok 1c

   

  EIB zabezpečí, aby sa rámcové dohody medzi bankou a danými krajinami sprístupnili verejnosti a aby sa včas poskytli primerané a objektívne informácie, ktoré verejnosti umožnia plne sa podieľať na rozhodovacom procese.

  Odôvodnenie

  Pre rámcové dohody medzi bankou a príslušnými stredoázijskými krajinami by mali platiť normy väčšej transparentnosti, aby sa podporil demokratizačný proces a účasť občianskej spoločnosti na rozhodovacom procese. Toto by mohlo byť skutočným prínosom investícií EIB k procesu demokratizácie v strednej Ázii.

  DÔVODOVÁ SPRÁVA

  Úvod

  Tento návrh sa zaoberá oprávnenosťou piatich stredoázijských štátov čerpať finančné prostriedky Európskej investičnej banky (EIB) na základe záruky Spoločenstva podľa rozhodnutia Rady 2006/1016/ES.

  Od prijatia rozhodnutia Radou v roku 2006 ide o prvý návrh, ktorým sa mení zoznam krajín oprávnených čerpať finančné prostriedky EIB na základe záruky Spoločenstva.

  Právny základ

  Spravodajca by chcel pripomenúť, že počas legislatívneho postupu (2006/0107(CNS)) vedúceho k prijatiu rozhodnutia Rady 2006/1016/ES, ktorým sa Európskej investičnej banke poskytuje záruka Spoločenstva na straty z úverov a záruk za úvery na projekty mimo Spoločenstva, bola nastolená otázka právneho základu.

  Európsky parlament vyslovil pochybnosť o tom, či môže byť právnym základom článok 181a, a navrhol dvojitý právny základ, t. j. článok 181a spolu s článkom 179 (rozvojová spolupráca na základe spolurozhodovacieho postupu), pretože mnohé krajiny, ktoré sú oprávnené podľa prílohy 1, sú podľa zoznamu OECD zároveň rozvojovými krajinami.

  Európsky parlament preto spochybnil výber právneho základu pred Súdnym dvorom Európskych spoločenstiev (vec C-155/07) s odvolaním na to, že by sa mali uplatňovať oba články, pretože ide o rozvojové krajiny (článok 179 by sa mal uplatniť aspoň v tých prípadoch, keď sú oprávnené krajiny zároveň rozvojovými). Parlament však uznal, že rozhodnutie 2006/1016/ES zostáva v platnosti, až kým ho Súdny dvor nezruší.

  Vec C-155/07 je stále predmetom konania na Súdnom dvore. Pojednávanie sa uskutočnilo 14. mája 2008. Predloženie návrhov generálneho advokáta, ktoré nie sú záväzné, ale môžu naznačiť, či má Parlament šancu na víťazstvo v tomto spore, je naplánované na 26. júna 2008 a rozsudok bude vynesený o niečo neskôr.

  Spravodajca si myslí, že Parlament by nemal meniť právny základ návrhu (článok 181, ktorý je platný podľa platných právnych predpisov) a vzhľadom na lojálnu spoluprácu medzi inštitúciami by mal počkať na rozsudok Súdneho dvora bez toho, aby sa akýmikoľvek právnymi alebo procedurálnymi prostriedkami pokúšal blokovať prijatie návrhu.

  Finančný strop

  V rozhodnutí Rady z roku 2006 sú stanovené stropy pre finančné operácie EIB podľa širších regiónov. Podľa článku 1 ods. 4 písm. c) bod ii) sú pre Áziu vyčlenené prostriedky v maximálnej výške 1 mld. EUR. Tento čiastkový strop nie je možné zmeniť bez zmeny a doplnenia rozhodnutia Rady. Tento návrh bol prerokovaný s EIB, ktorá nevzniesla žiadne námietky, najmä pokiaľ ide o strop.

  Ak by sa zdalo, že čiastkový strop pre Áziu, a predovšetkým pre tých päť krajín, ktoré by sa stali oprávnenými na úvery z EIB pri využití záruky Spoločenstva, nie je pre finančné operácie v regióne postačujúci, alebo ak by ktorýkoľvek iný čiastkový strop nevyhovoval osobitným potrebám niektorých rozvíjajúcich sa regiónov, preskúmanie rozhodnutia Rady v polovici obdobia poskytuje príležitosť na jeho úpravu.

  Podľa článku 9 rozhodnutia Rady predloží Komisia najneskôr do 30. júna 2010 preskúmanie v polovici obdobia týkajúce sa vykonávania tohto rozhodnutia a v prípade potreby navrhne jeho zmenu. Záverečná správa o vykonávaní rozhodnutia bude predložená najneskôr do 31. júla 2013.

  Vhodnosť uznania oprávnenosti krajín strednej Ázie

  Týchto päť stredoázijských krajín bolo uvedených ako oprávnené krajiny už v prílohe k rozhodnutiu Rady z roku 2006, ale v zmysle článku 2 ods. 2 ich ešte na základe politického a makroekonomického hodnotenia musela schváliť Rada.

  Na svojom zasadnutí v dňoch 21. – 22. júna 2007 prijala Európska Rada stratégiu EÚ pre nové partnerstvo so strednou Áziou ako rámec posilnenej a intenzívnejšej spolupráce s týmito krajinami. Európska rada okrem iného zdôraznila, že „EIB by mala zohrávať dôležitú úlohu vo financovaní projektov v strednej Ázii, ktoré sú v záujme EÚ.“

  Vo svojom uznesení z 20. februára 2008 (2007/2102(INI))[1] Parlament vyzval „Radu, aby oprávnila Európsku investičnú banku (EIB), aby v spolupráci s Európskou bankou pre obnovu a rozvoj (EBOR), ktorá už v regióne pôsobí, rozšírila svoju úverovú podporu aj na Strednú Áziu“.

  V návrhu rozhodnutia Rady a v jeho prílohe Komisia uvádza podrobnejšie dôvody udelenia oprávnenia na financovanie zo strany EIB so zárukou Spoločenstva krajinám strednej Ázie: výborné makroekonomické výsledky regiónu napriek niektorým rozdielom medzi krajinami; lepšie investičné prostredie, pričom je však potrebné pokračovať v jeho skvalitňovaní; strategický a energetický význam strednej Ázie pre EÚ, ktorá sa usiluje zvýšiť stabilitu regiónu, atď.

  Zo strategického hľadiska sa táto veľmi dôležitá alternatívna trasa dodávok energie, ktorú by uvedené krajiny predstavovali pre Európsku úniu, zabezpečí prostredníctvom procesu stabilizácie, pričom oprávnenosť na úvery so zárukou Spoločenstva tento proces podporí.

  Spravodajca by však chcel vyjadril opatrnosť v súvislosti s otázkou, či je z politického hľadiska vhodné udeliť takéto oprávnenie. Uvedené krajiny v súčasnosti nespĺňajú základné požiadavky v oblasti demokracie, zásad právneho štátu, politického pluralizmu či slobody médií a nedávne udalosti v každej z týchto krajín vyvolávajú vážne znepokojenie. Vzhľadom na uvedené skutočnosti by sa oprávnenosť týchto piatich krajín, udelená týmto krajinám ako skupine v záujme zvýšenia stability tohto regiónu, mala schváliť.

  STANOVISKO VÝBORU PRE MEDZINÁRODNÝ OBCHOD (15.7.2008)

  pre Výbor pre rozpočet

  k návrhu rozhodnutia Rady o oprávnenosti krajín strednej Ázie podľa rozhodnutia Rady 2006/1016/ES, ktorým sa Európskej investičnej banke poskytuje záruka Spoločenstva na straty z úverov a záruk za úvery na projekty mimo Spoločenstva
  (KOM(2008)0172 – C6‑0182/2008 – 2008/0067(CNS))

  Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko: Alain Lipietz

  STRUČNÉ ODÔVODNENIE

  Záruky Spoločenstva poskytované EIB za straty z úverov a záruk pri projektoch mimo Spoločenstva sú dôležitým nástrojom podpory cieľov európskej hospodárskej a obchodnej politiky na celosvetovej úrovni. Veľká časť úverov EIB sa poskytuje na investície európskych firiem v zámorí, ktoré prispievajú k zintenzívňovaniu obchodu. Európsky parlament monitoroval celkovú činnosť EIB od roku 1999 prostredníctvom výročných správ vypracúvaných výborom ECON, ktorý sa zaslúžil o vytvorenie vynikajúceho ducha spolupráce s bankou. Dňa 30. novembra 2006 Európsky parlament predložil podrobné stanovisko s osobitnou témou záruk Spoločenstva poskytovaných EIB[1].

  V návrhu rozhodnutia Rady zo strany Komisie o oprávnenosti štátov strednej Ázie na systém záruk poskytovaných Spoločenstvom EIB sa rozširuje zoznam oprávnených štátov v rozhodnutí Rady 2006/1016/ES o Kazachstan, Kirgizsko, Tadžikistan, Turkménsko a Uzbekistan a stanovuje sa suma na úverové zmluvy EIB vo výške 1 miliardy EUR. Bola to reakcia na žiadosť Európskeho parlamentu v jeho stanovisku k zárukám Spoločenstva poskytovaným EIB. Je to v súlade so stratégiou EÚ pre nové partnerstvo so strednou Áziou, prijatou Európskou radou na jej zasadaní 21.–22. júna 2007, v ktorej sa uvádza, že „pri financovaní projektov, na ktorých má EÚ v strednej Ázii záujem, by mala významnú úlohu zohrávať Európska investičná banka (EIB)“.

  Skutočnosť, že na úvery EIB sa zväčša alebo úplne uplatňujú záruky pôžičkového záručného fondu Spoločenstva, umožňuje banke ponúkať veľmi zaujímavé podmienky, pretože nemusí účtovať bežnú rizikovú prémiu. Úverové náklady sa tak znižujú na úroveň 1-2 percentá pod bežnou trhovou hodnotou. V súlade s tým sa dá očakávať vysokých dopyt po úveroch EIB v regióne strednej Ázie.

  Spravodajca sa nazdáva, že záruky Spoločenstva poskytované EIB úvery v strednej Ázii si zasluhujú podporu Európskeho parlamentu ako prostriedku využívania verejných prostriedkov pri dosahovaní politických cieľov EÚ za podmienky, že tieto ciele sa skutočne podporujú súdržne. V súčasnosti to v návrhu rozhodnutia Rady predloženom Komisiu nie je zaručené:

  · v štyroch z piatich štátov strednej Ázie je situácia v oblasti ľudských práv hlboko pod normami stanovenými Organizáciou pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE). Najmä Uzbekistan a Turkménsko systematicky porušujú ľudské práva a neexistujú známky postupu v demokracii. Európsky parlament 20. februára 2008 potvrdil svoju podporu sankciám, ktoré EÚ uvalila na Uzbekistan. Zdôraznil ďalej, že Turkménsko musí rozvíjať kľúčové oblasti ľudských práv a demokracie, aby EÚ mohla pokročiť v Dočasnej dohode o obchode a obchodných záležitostiach, ako sú napríklad investície (2007/2102(INI)). Rovnako žiadal o to, aby sa v politikách EÚ rozlišoval prístup k jednotlivých štátom regiónu najmä podľa situácie v oblasti ľudských práv. V návrhu Komisie sa naproti tomu pre úvery EIB kritériá pre štáty strednej Ázie nerozlišujú;

  · dňa 20. februára 2008 Európsky parlament tiež vyzval Radu a Komisiu, aby zabezpečili, že k ľudským právam bude EÚ pristupovať s rovnakou váhou ako k energetike, bezpečnosti a obchodu“. Namiesto toho Komisia navrhuje výrazné zameranie na dodávky energie;

  · „dar“ nižších úrokových mier by mal v zásade vznikať iba pri úveroch EIB na projekty, v ktorých sa ako priorita stanovuje vysoký a merateľný pokrok pri plnení cieľov politík EÚ, keďže rozpočet záručného fondu je obmedzený. Zoznam cieľov Spoločenstvom zaručených úverov EIB strednej Ázii sústavne neobsahuje politické ciele EÚ a zvýhodňuje veľké projekty, najmä v odvetví dodávky a prenosu/prepravy energie. Porušuje sa tým európsky politický cieľ diverzifikácie energetických zdrojov i Kjótsky protokol a mala by sa uskutočniť náprava. S najväčšou pravdepodobnosťou to tiež oslabuje žiadosť Európskeho parlamentu o „zastavenie verejnej podpory projektov v oblasti fosílnych palív prostredníctvom agentúr pre vývozné úvery a štátnych investičných bánk“ a jeho požiadavku, aby „Európska investičná banka pri poskytovaní alebo zabezpečovaní úverov zohľadnili vplyv klimatických zmien financovaných projektov a zaviedli moratórium na takéto financovanie dovtedy, kým nebude k dispozícii dostatok údajov“[2];

  · navyše sa výrazným zameraním na dodávky a prenos/prepravu energie pri úveroch EIB v strednej Ázii neberú do úvahy dôkazy Svetovej banky a iných finančných inštitúcií, že priemyselné projekty zamerané na ťažbu pri nedostatku zásad riadneho riadenia v chudobných štátoch bohatých na prírodné suroviny spravidla vedú ku zvyšovaniu chudoby. Zameranie sa na dodávky energie preto ohrozuje stratégiu EÚ pre nové partnerstvo so strednou Áziou od júna 2007, v ktorej sa odstránenie chudoby opisuje ako hlavná priorita dvojstrannej pomoci Európskeho spoločenstva na obdobie 2007-2013. Vzhľadom na to, že štáty strednej Ázie sú oprávnené na pomoc v rámci nástroja rozvojovej spolupráce, sa spravodajca nazdáva, že úvery EIB musia byť v súlade s európskym konsenzom o rozvoji a jeho spoločnými cieľmi, t.j. odstraňovaním chudoby a dosiahnutím rozvojových cieľov milénia (RCM);

  Treba poznamenať, že za právny základ rozhodnutia Rady o oprávnenosti štátov strednej Ázie podľa rozhodnutia Rady 2006/1016/ES, ktorým sa EIB poskytujú záruky Spoločenstva na straty z úverov a záruk za projekty mimo Spoločenstva, Komisia navrhuje článok 181a Zmluvy o EÚ. So zreteľom na toto rozhodnutie Rady 2006/1016/ES Európsky parlament vzniesol námietku proti predloženiu návrhu podľa článku 181a zmluvy a navrhol dvojitý základ, článok 181a spolu s článkom 179 (rozvojová spolupráca v rámci spolurozhodovacieho postupu), pretože mnohé štáty oprávnené podľa prílohy 1 sú rozvojovými štátmi podľa zoznamu OECD. Tento podnet v súčasnosti rieši Súdny dvor.

  Spravodajca nepredkladá pozmeňujúce a doplňujúce návrhy k právnemu základu rozhodnutia a prenecháva túto úlohu spravodajcovi gestorského výboru.

  POZMEŇUJÚCE A DOPLŇUJÚCE NÁVRHY

  Výbor pre medzinárodný obchod vyzýva Výbor pre rozpočet, aby ako gestorský výbor zaradil do svojej správy tieto pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     1

  Návrh rozhodnutia

  Odôvodnenie 3a (nové)

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

   

  3a) Všetky finančné operácie EIB v strednej Ázii by mali byť konzistentné so zahraničnou politikou EÚ a mali by ju podporovať vrátane špecifických regionálnych cieľov a mali by prispieť k všeobecnému cieľu rozvoja a upevňovania demokracie a právneho štátu, k rešpektovaniu ľudských práv a základných slobôd a k dodržiavaniu medzinárodných environmentálnych dohôd, ktorých sú Európske spoločenstvo alebo jeho členské štáty zmluvnými stranami.

  Odôvodnenie

  Zladenie s článkom 181a zmluvy, ktorý je jedným z právnych základov tohto návrhu, a s príslušnými medzinárodnými environmentálnymi dohodami podpísanými ES alebo jeho členskými štátmi. Je dôležité, aby sa regionálna stratégia a jednotlivé projekty EIB posudzovali na základe jasných kritérií odrážajúcich európske hodnoty.

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     2

  Návrh rozhodnutia

  Odôvodnenie 3b (nové)

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

   

  3b) Všetky finančné operácie EIB v strednej Ázii by mali byť konzistentné s politickým cieľom EÚ prispievať k dosahovaniu rozvojových cieľov milénia v štátoch strednej Ázie a podporovať tento cieľ.

  Odôvodnenie

  Zladenie rozhodnutia s politickými cieľmi EÚ v oblasti odstraňovania chudoby a s vyhláseniami podpísanými ES alebo jeho členskými štátmi v rámci OSN. Je dôležité, aby sa regionálna stratégia a jednotlivé projekty EIB posudzovali na základe jasných kritérií odrážajúcich európske hodnoty a medzinárodné záväzky.

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     3

  Návrh rozhodnutia

  Odôvodnenie 3c (nové)

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

   

  3c) Pokiaľ ide o projekty dodávky a prenosu/prepravy energie, všetky finančné operácie EIB v strednej Ázii by mali byť konzistentné s politickými cieľmi EÚ zameranými na diverzifikáciu energetických zdrojov a podporovať ich, mali by byť v súlade s Kjótskym protokolom a mali by posilňovať ochranu životného prostredia.

  Odôvodnenie

  Zladenie rozhodnutia s politickými cieľmi EÚ v oblasti klímy a životného prostredia a s vyhláseniami podpísanými ES alebo jeho členskými štátmi v rámci OSN. Je dôležité, aby sa regionálna stratégia a jednotlivé projekty EIB posudzovali na základe jasných kritérií odrážajúcich európske hodnoty a medzinárodné záväzky.

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     4

  Návrh rozhodnutia

  Odôvodnenie 3d (nové)

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

   

  3d) EIB by mala zaručiť, že obyvatelia danej oblasti budú mať včas dostatok informácií na to, aby mali možnosť plne sa zúčastniť na rozhodovacom procese.

  Odôvodnenie

  Jednotlivé projekty, najmä v regiónoch s vysokými sadzbami a vážnymi problémami so životným prostredím, ako napríklad v regióne strednej Ázie, by mali podliehať hodnoteniu vplyvu na trvalú udržateľnosť, aby sa identifikovali hospodárske, sociálne a environmentálne účinky projektu a navrhli sprievodné opatrenia na maximalizáciu pozitívnych a minimalizáciu negatívnych účinkov. Takéto hodnotenia by mali ponúkať vyššiu transparentnosť aj pre osoby, ktorých sa to najviac týka.

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     5

  Návrh rozhodnutia

  Odôvodnenie 3e (nové)

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

   

  3e) Na základe informácií od EIB by mala Komisia Európskemu parlamentu a Rade každý rok predkladať hodnotenia a správy o finančných operáciách EIB uskutočňovaných podľa tohto rozhodnutia. Táto správa by mala obsahovať hodnotenie prínosu finančných operácií EIB k plneniu cieľov vonkajšej politiky EÚ.

  Odôvodnenie

  Výročná správa Komisie by mala jasne stanovovať, ako EIB prispela k plneniu cieľov stanovených v odôvodneniach 3 a, b, c, d (v znení zmien a doplnení).

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     6

  Návrh rozhodnutia

  Odôvodnenie 4

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

  4) Makroekonomické podmienky prevládajúce v krajinách strednej Ázie, a najmä situácia v oblasti externých financií a udržateľnosti dlhov, sa za ostatných niekoľko rokov zlepšila v dôsledku silného hospodárskeho rastu a rozvážnej makroekonomickej politiky, a vzhľadom na to by sa im mal umožniť prístup k financovaniu od EIB.

  4) Makroekonomické podmienky prevládajúce v štátoch strednej Ázie, a najmä situácia v oblasti externých financií a udržateľnosti dlhov, sa za ostatných niekoľko rokov zlepšili v dôsledku silného hospodárskeho rastu a rozvážnej makroekonomickej politiky, a vzhľadom na to by sa týmto štátom mal umožniť prístup k financovaniu od EIB za podmienky, že na ne nie sú uvalené sankcie EÚ za porušovanie ľudských práv, ktoré by vylúčili prístup k financovaniu EIB.

  Odôvodnenie

  Musí sa jasne uviesť, že politické ciele EÚ týkajúce sa ľudských práv sa nesmú narúšať zárukami Spoločenstva za úvery EIB v štátoch, na ktoré EÚ uvalila sankcie.

  POSTUP

  Názov

  Oprávnenosť krajín strednej Ázie podľa rozhodnutia Rady 2006/1016/ES

  Referenčné čísla

  KOM(2008)0172 – C6-0182/2008 – 2008/0067(CNS)

  Gestorský výbor

  BUDG

  Výbor, ktorý predložil stanovisko

         dátum oznámenia na schôdzi

  INTA

  8.5.2008

   

   

   

  Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko

         dátum menovania

  Alain Lipietz

  5.5.2008

   

   

  Prerokovanie vo výbore

  24.6.2008

   

   

   

  Dátum prijatia

  15.7.2008

   

   

   

  Výsledok záverečného hlasovania

  +:

  –:

  0:

  26

  1

  0

  Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

  Graham Booth, Daniel Caspary, Françoise Castex, Christofer Fjellner, Béla Glattfelder, Ignasi Guardans Cambó, Jacky Hénin, Syed Kamall, Caroline Lucas, Marusya Ivanova Lyubcheva, Erika Mann, Helmuth Markov, Georgios Papastamkos, Tokia Saïfi, Peter Šťastný, Robert Sturdy, Daniel Varela Suanzes-Carpegna, Iuliu Winkler, Corien Wortmann-Kool

  Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

  Jean-Pierre Audy, Eugenijus Maldeikis, Rovana Plumb, Salvador Domingo Sanz Palacio, Carl Schlyter, Zbigniew Zaleski

  Náhradníci (čl. 178 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

  Emanuel Jardim Fernandes, Francesco Ferrari

  POSTUP

  Názov

  Oprávnenosť krajín strednej Ázie podľa rozhodnutia Rady 2006/1016/ES

  Referenčné čísla

  KOM(2008)0172 – C6-0182/2008 – 2008/0067(CNS)

  Dátum konzultácie s EP

  25.4.2008

  Gestorský výbor

         dátum oznámenia na schôdzi

  BUDG

  8.5.2008

  Výbory požiadané o stanovisko

         dátum oznámenia na schôdzi

  AFET

  8.5.2008

  INTA

  8.5.2008

   

   

  Bez predloženia stanoviska

         dátum rozhodnutia

  AFET

  11.6.2008

   

   

   

  Spravodajca

         dátum menovania

  Esko Seppänen

  20.9.2004

   

   

  Prerokovanie vo výbore

  25.6.2008

  16.7.2008

   

   

  Dátum prijatia

  16.7.2008

   

   

   

  Výsledok záverečného hlasovania

  +:

  –:

  0:

  37

  0

  0

  Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

  Laima Liucija Andrikienė, Richard James Ashworth, Reimer Böge, Herbert Bösch, Simon Busuttil, Daniel Dăianu, Valdis Dombrovskis, Brigitte Douay, James Elles, Hynek Fajmon, Vicente Miguel Garcés Ramón, Salvador Garriga Polledo, Ingeborg Gräßle, Louis Grech, Nathalie Griesbeck, Catherine Guy-Quint, Jutta Haug, Ville Itälä, Anne E. Jensen, Sergej Kozlík, Alain Lamassoure, Vladimír Maňka, Jan Mulder, Cătălin-Ioan Nechifor, Gianni Pittella, Margaritis Schinas, Esko Seppänen, László Surján, Gary Titley, Helga Trüpel, Kyösti Virrankoski, Ralf Walter

  Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

  Thijs Berman, Bárbara Dührkop Dührkop, Michael Gahler, Juan Andrés Naranjo Escobar, José Albino Silva Peneda