Postopek : 2008/0067(CNS)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A6-0317/2008

Predložena besedila :

A6-0317/2008

Razprave :

Glasovanja :

PV 04/09/2008 - 7.2
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P6_TA(2008)0403

POROČILO     *
PDF 204kWORD 177k
16.7.2008
PE 407.683v02-00 A6-0317/2008

o predlogu Sklepa Sveta o upravičenosti srednjeazijskih držav v skladu s Sklepom Sveta 2006/1016/ES o odobritvi jamstva Skupnosti Evropski investicijski banki za izgube pri posojilih in jamstvih za projekte zunaj Skupnosti.

(KOM(2008)0172 – C6‑0182/2008 – 2008/0067(CNS))

Odbor za proračun

Poročevalec: Esko Seppänen

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA
 OBRAZLOŽITEV
 MNENJE Odbora za mednarodno trgovino
 POSTOPEK

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu Sklepa Sveta o upravičenosti srednjeazijskih držav v skladu s Sklepom Sveta 2006/1016/ES o odobritvi jamstva Skupnosti Evropski investicijski banki za izgube pri posojilih in jamstvih za projekte zunaj Skupnosti.

(KOM(2008)0172 – C6‑0182/2008 – 2008/0067(CNS))

(Postopek posvetovanja)

Evropski parlament,

–   ob upoštevanju predloga Komisije Svetu (KOM(2008)0172),

–   ob upoštevanju člena 181a Pogodbe ES, v skladu s katerim se je Svet posvetoval s Parlamentom (C6-0182/2008),

–   ob upoštevanju svoje resolucije z dne 20. februarja 2008 o strategiji EU za srednjo Azijo(1),

–   ob upoštevanju resolucije o strategiji EU za novo partnerstvo s srednjo Azijo, ki je bila sprejeta na Evropskem svetu 21. in 22. junija 2007,

–   ob upoštevanju primera C-155/07, ki je v postopku pred Sodiščem Evropskih skupnosti,

–   ob upoštevanju člena 51 poslovnika,

–   ob upoštevanju poročila Odbora za proračun in mnenja Odbora za mednarodno trgovino (A6-0317/2008),

1.  odobri spremenjeni predlog Komisije;

2.  poziva Komisijo, naj ustrezno spremeni predlog v skladu s členom 250(2) Pogodbe o ES;

3.  poziva Svet, naj ga obvesti, če namerava odstopati od besedila, ki ga je odobril Parlament;

4.  poziva Svet, naj se ponovno posvetuje s Parlamentom, če namerava bistveno spremeniti predlog Komisije;

5.  poziva Komisijo, naj umakne svoj predlog, če bo sklep 2006/1016/ES, ki je v postopku pred Sodiščem Evropskih skupnosti, razveljavljen;

6.  naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji.

Predlog spremembe  1

Predlog sklepa

Uvodna izjava 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(3a) Priznana je potreba, da se posojila EIB v srednji Aziji osredotočijo na projekte oskrbe z energijo in prenosa energije, ki bodo služili tudi interesom energije EU.

Predlog spremembe  2

Predlog sklepa

Uvodna izjava 3 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(3b) Glede projektov v zvezi z oskrbo z energijo in prometom mora biti financiranje EIB v srednji Aziji v skladu s cilji politike EU o raznovrstnosti energetskih virov in Kjotskih zahtev, ter mora pospeševati varovanje okolja.

Obrazložitev

Predlog spremembe je namenjen uskladitvi sklepa s cilji podnebne in okoljske politike EU ter deklaracijami, ki so jih v okviru okvirne konvencije Združenih narodov o spremembi podnebja podpisale Evropska skupnost in države članice. Pomembno je, da se regionalna strategija Evropske investicijske banke in posamezni projekti ocenijo glede na jasna merila, ki kažejo evropske vrednote in mednarodne obveznosti.

Predlog spremembe  3

Predlog sklepa

Uvodna izjava 3 c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(3c) Financiranje EIB v srednji Aziji mora biti v skladu z zunanjo politiko EU in jo podpirati, vključno z njenimi posebnimi regionalnimi cilji, ter mora prispevati k splošnemu cilju razvoja ter utrjevanja demokracije in pravne države, cilju spoštovanja človekovih pravic in temeljnih svoboščin ter spoštovanja mednarodnih sporazumov o okolju, katerih podpisnice so Evropska skupnost ali njene države članice.

Obrazložitev

Za uskladitev s členom 181a Pogodbe, ki daje eno od pravnih podlag za ta predlog, in ustreznimi mednarodnimi sporazumi o okolju, ki so jih podpisale EU ali njene države članice. Pomembno je, da se regionalna strategija Evropske investicijske banke in posamezni projekti ocenijo glede na jasna merila, ki kažejo evropske vrednote.

Predlog spremembe  4

Predlog sklepa

Uvodna izjava 3 d (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(3d) EIB mora zagotoviti, da so posamezni projekti predmet trajnostne presoje vpliva, ki se opravi neodvisno od sponzorjev projekta in EIB.

Obrazložitev

Posamezni projekti, zlasti v regijah z visokimi stopnjami in resnimi okoljskimi težavami, morajo biti predmet neodvisnih trajnostnih presoj vpliva, da se ugotovijo gospodarske, družbene in okoljske posledice projekta ter predlagajo spremljajoči ukrepi za povečanje pozitivnih vplivov in zmanjšanje kakršnih koli negativnih posledic. Takšne presoje morajo zagotoviti precej večjo preglednost, tudi za tiste, ki so pod najbolj neposrednim vplivom.

Predlog spremembe  5

Predlog sklepa

Uvodna izjava 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Prevladujoče makroekonomske razmere v državah Srednje Azije, zlasti pa stanje na področju zunanjih financ in vzdržnosti dolga, so se v zadnjih letih izboljšale zaradi visoke gospodarske rasti in preudarnih makroekonomskih politik, zato je treba tem državam omogočiti dostop do financiranja EIB;

Prevladujoče makroekonomske razmere v državah Srednje Azije, zlasti pa stanje na področju zunanjih financ in vzdržnosti dolga, so se v zadnjih letih izboljšale zaradi visoke gospodarske rasti in preudarnih makroekonomskih politik, zato je treba tem državam omogočiti dostop do financiranja EIB; vendar pa za njihovo upravičenost do posojil EIB ne smejo obstajati predpogoji: te države morajo pokazati jasen napredek pri vzpostavljanju pravne države, svobode govora in medijev ter svobode nevladnih organizacij, pa tudi pri doseganju razvojnih ciljev tisočletja, kot je označeno v sporazumih EU o partnerstvu in sodelovanju; Zoper njih ne smejo potekati sankcije EU zaradi kršitev človekovih pravic, na tem področju pa morajo tudi bistveno napredovati, kot je bilo zahtevano v resoluciji Evropskega parlamenta z dne 20 februarja 2008 o strategiji EU za srednjo Azijo1.

___________________

1 Sprejeta besedila, P6_TA(2008)0059.

Predlog spremembe  6

Predlog sklepa

Uvodna izjava 5 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(5a) Dejavnosti dajanja posojil morajo podpirati cilj politike EU za spodbujanje stabilnosti v regiji.

Predlog spremembe  7

Predlog sklepa

Člen 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Člen 1a

 

Sporazum o jamstvu med Komisijo in EIB, kot je predviden v členu 8 Sklepa Sveta 2006/1016/ES, določa podrobne določbe in postopke za jamstvo Skupnosti in vsebuje pogoje z jasnimi merili glede spoštovanja človekovih pravic.

 

Obrazložitev

Predvsem je treba navesti, da jamstva Skupnosti za posojila EIB ne smejo spodkopavati ciljev politik EU glede človekovih pravic v državah. Vmesni sporazum o trgovini in z njo povezanimi vprašanji med EU in Turkmenistanom od leta 2006t čaka na sprejetje zaradi sistematičnih kršitev temeljnih pravic v državi. Dejavnosti EBOR v tej državi so osredotočene na spodbujanje dejavnosti zasebnega sektorja, zlasti na področju malih in srednjih podjetij ter področju mikrofinanc, če se lahko dokaže, da predlaganih naložb ne nadzoruje država. Posojila EIB morajo temeljiti na istih načelih.

Predlog spremembe  8

Predlog sklepa

Člen 1 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Člen 1b

 

(3f) Komisija na podlagi informacij, ki jih prejme od EIB, letno pripravi in posreduje Evropskemu parlamentu in Svetu oceno in poročilo o financiranju EIB, ki se izvaja na podlagi tega sklepa. Financiranje EIB mora vsebovati oceno prispevka financiranja EIB k doseganju ciljev zunanje politike EU in zlasti prispevek k splošnemu cilju razvoja in utrjevanja demokracije in pravne države, cilju spoštovanja človekovih pravic in temeljnih svoboščin ter spoštovanju mednarodnih sporazumov o okolju, katerih podpisnice so Evropska unija ali njene države članice.

Obrazložitev

Za uskladitev s členom 181a Pogodbe, ki daje eno pravno podlago za ta predlog, in ustreznimi mednarodnimi sporazumi o okolju, ki so jih podpisale EU ali njene države članice. Pomembno je, da se regionalna strategija Evropske investicijske banke in posamezni projekti ocenijo glede na jasna merila, ki kažejo evropske vrednote.

Predlog spremembe  9

Predlog sklepa

Člen 1 c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Člen 1c

 

EIB zagotovi, da so okvirni sporazumi med banko in zadevnimi državami na voljo javnosti ter da so na voljo ustrezne in pravočasne informacije, ki jim omogočajo, da v celoti sodelujejo v procesu sprejemanja odločitev.

Obrazložitev

Za okvirne sporazume med banko in posameznimi srednjeazijskimi državami morajo veljati merila večje preglednosti, da se spodbuja demokratični proces in sodelovanje civilne družbe pri procesu sprejemanja odločitev. To bi lahko bila prava dodana vrednost naložb EIB v proces demokratizacije v srednji Aziji.

(1)

Sprejeta besedila, P6_TA(2008)0059.


OBRAZLOŽITEV

Uvod

Ta predlog obravnava pravico petih srednjeazijskih držav do financiranja Evropske investicijske banke na podlagi jamstva Skupnosti v skladu s sklepom Sveta 2006/1016/ES.

Predlog je prvi, ki spreminja seznam držav, upravičenih do financiranja Evropske investicijske banke na podlagi jamstva Skupnosti, odkar je Svet leta 2006 sprejet sklep.

Pravna podlaga

Poročevalec želi spomniti, da je bilo med zakonodajnim postopkom (2006/0107(CNS)) za sprejetje sklepa Sveta 2006/1016/ES o jamstvu Skupnosti za Evropsko investicijsko banko za izgube pri posojilih in jamstvih za projekte zunaj Skupnosti, omenjeno vprašanje pravne podlage.

Evropski parlament je podvomil o pomenu člena 181a pogodbe kot pravne podlage in predlagal dvojno pravno podlago, in sicer člen 181a skupaj s členom 179 (razvojno sodelovanje s postopkom soodločanja), saj je veliko število držav, upravičenih glede na prilogo I, ki jih Organizacija za gospodarsko sodelovanje in razvoj uvršča na seznam držav v razvoju.

Zaradi tega je Parlament ugovarjal izbiri pravne podlage na Sodišču Evropskih skupnosti (primer C-155/07), da bi uveljavil, da morata za države v razvoju veljati oba člena (člen 179 se mora uporabljati vsaj, ko se obravnava tiste upravičene države, ki so v razvoju). Vendar je Parlament priznal, da je sklep 2006/1016/ES veljaven, dokler ga Sodišče ne bo razveljavilo.

Primer C-155/07 je še vedno v postopku pred Sodiščem Evropskih skupnosti. Zaslišanje je potekalo 14. maja 2008. Mnenje generalnega pravobranilca, ki ni zavezujoče in bo razkrilo možnosti Parlamenta za zmago, je napovedano za 26. junij 2008, sodba pa bo sledila kasneje.

Poročevalec meni, da Parlament ne sme spremeniti pravne podlage predloga (člen 181, ki je veljaven v skladu s sedanjo zakonodajo) in mora zaradi lojalnega spoštovanja med institucijami počakati na sodbo Sodišča Evropskih skupnosti, ne da bi s kakršnimi koli pravnimi ali postopkovnimi sredstvi poskušal blokirati sprejetje predloga.

Zgornja meja financiranja

Sklep Sveta iz leta 2006 za obsežne regije določa zgornjo finančno mejo glede financiranja Evropske investicijske banke. Glede na člen 1(c)(ii) je Aziji namenjena maksimalna vsota 1 milijarde EUR. Ta podomejitev za Azijo ne more biti spremenjena brez spremembe sklepa Sveta.

Evropska investicijska banka pri posvetovanju glede predloga ni imela pripomb, zlasti ne glede zgornje meje.

Če bi se izkazalo, da podomejitev za Azijo ne zadošča za finančne dejavnosti v regiji, zlasti v petih državah, ki bi dobile pravico do posojil Evropske investicijske banke na podlagi jamstva Skupnosti, ali da druge podomejitve niso prilagojene posebnim potrebam drugih regij v razvoju, bi med vmesnim pregledom sklepa Sveta lahko izvedli prilagoditve.

V skladu s členom 9 sklepa Sveta bo namreč Komisija najkasneje do 30. junija 2010 predložila vmesni pregled izvajanja sklepa in po potrebi predlagala spremembe. Komisija bo predložila zaključno poročilo o izvajanju tega sklepa najkasneje do 31. julija 2013.

Primernost dodelitve pravice za srednjeazijske države

Pet srednjeazijskih držav je bilo že določenih kot upravičene države v prilogi k sklepu Sveta iz leta 2006, a jih je morala po politični in makroekonomski oceni potrditi Sveta v skladu s členom 2(2).

Na srečanju 21. in 22. junija 2007 je Evropski svet sprejel strategijo EU za novo partnerstvo s srednjo Azijo kot okvir za povečano in okrepljeno sodelovanje s temi državami. Evropski svet je med drugim poudaril, da bi morala imeti Evropska investicijska banka pomembno vlogo pri financiranju projektov, ki so v interesu EU in srednje Azije.

V svoji resoluciji, sprejeti 20. februarja 2008 (2007/2102(INI))(1), je Parlament pozval, naj Svet Evropski investicijski banki odobri razširitev njenih posojil za srednjo Azijo v sodelovanju z Evropsko banko za obnovo in razvoj, ki že deluje v tej regiji.

V svojem predlogu sklepa Sveta in njegovi prilogi je Komisija nadalje opredelila razloge za dodelitev pravice srednji Aziji glede financiranja Evropske investicijske banke na podlagi jamstva Skupnosti: visoka makroekonomska uspešnost regije, kljub nekaterim razlikam med državami; izboljšano okolje za naložbe, vendar so potrebna nadaljnja prizadevanja; strateška in energetska pomembnost srednje Azije za EU, ki si prizadeva za večjo stabilnost v regiji.

S strateškega vidika bo pomembna alternativa za poti energetske oskrbe, ki bi jo te države predstavljale za Evropsko unijo, zaščitena s stabilizacijskim procesom, ki bi mu ta pravica do posojil na podlagi jamstva Skupnosti koristila.

Vendar pa poročevalec želi izraziti svojo zadržanost glede politične primernosti o dodelitvi te pravice. Trenutno te države ne izpolnjujejo niti osnovnih zahtev glede demokracije, pravne države, političnega pluralizma ali medijske svobode, nedavni dogodki v vseh teh državah pa sprožajo resno zaskrbljenost. Kljub temu pa bi morala biti pravica teh petih držav, ki naj jim bi bila podeljena kot skupini držav za izboljšanje stabilnosti v regiji, odobrena.

(1)

P6_TA-PROV(2008)0059, A6- 0503/2007


MNENJE Odbora za mednarodno trgovino (15.7.2008)

za Odbor za proračun

o predlogu Sklepa Sveta o upravičenosti srednjeazijskih držav v skladu s Sklepom Sveta 2006/1016/ES o odobritvi jamstva Skupnosti Evropski investicijski banki za izgube pri posojilih in jamstvih za projekte zunaj Skupnosti

(KOM(2008)0172 – C6‑0182/2008 – 2008/0067(CNS))

Pripravljavec mnenja: Alain Lipietz

KRATKA OBRAZLOŽITEV

Jamstva Skupnosti Evropski investicijski banki za izgube pri posojilih in jamstvih za projekte zunaj Skupnosti so pomemben instrument za podporo ciljem evropske gospodarske in trgovinske politike na svetovni ravni. Večji delež posojil Evropske investicijske banke podpira naložbe evropskih podjetij v tujini, kar nato prispeva k povečanju trgovanja. Evropski parlament od leta 1999 spremlja vse dejavnosti Evropske investicijske banke prek letnih poročil, Odbor a za ekonomske in monetarne zadeve, ki je omogočil odlično sodelovanje z banko. Evropski parlament je natančno mnenje o posebni temi jamstev Skupnosti Evropski investicijski banki izrazil 30. novembra 2006(1).

Predlog Komisije za sklep Sveta o upravičenosti srednjeazijskih držav do jamstvenega sistema Skupnosti za Evropsko investicijsko banko razširja seznam držav upravičenk v Sklepu Sveta 2006/1016/ES na Kazahstan, Kirgizistan, Tadžikistan, Turkmenistan in Uzbekistan, ter jim na voljo daje posojila Evropske investicijske banke v višini do 1 milijarde EUR. To sledi zahtevi Evropskega parlamenta v njegovem mnenju o jamstvih Skupnosti Evropski investicijski banki. Skladen je s strategijo EU za novo partnerstvo s srednjo Azijo, ki jo je sprejel Evropski svet na svojem zasedanju 21. in 22. junija 2007, ki navaja, da mora Evropska investicijska banka prevzeti pomembno vlogo pri financiranju projektov, ki so v interesu za EU v srednji Aziji.

Dejstvo, da za posojila Evropske investicijske banke večinoma ali celo v celoti jamči jamstveni sklad za posojila Skupnosti, dovoljuje banki, da ponudi zelo privlačne pogoje, ker ji ni treba zaračunati običajne premije za tveganja. Zaradi tega subvencioniranja so stroški posojil za 1–2 odstotka nižji od tržnega standarda. Zato se v srednji Aziji pričakuje veliko povpraševanje po posojilih Evropske investicijske banke.

Pripravljavec osnutka meni, da jamstvo Skupnosti Evropski investicijski banki za posojila v srednji Aziji zasluži polno podporo Evropskega parlamenta kot sredstvo uporabe javnega denarja za spodbujanje političnih ciljev EU, če se ti cilji resnično spodbujajo skladno. Predlog Komisije za sklep Sveta pa sedaj ne zagotavlja sledečega:

· V štirih od petih srednjeazijskih držav razmere na področju človekovih pravic še zdaleč ne dosegajo standardov, ki jih je določila Organizacija za varnost in sodelovanje v Evropi. Zlasti Uzbekistan in Turkmenistan sistematično kršita temeljne pravice, poleg tega pa ne beležita nikakršnega demokratičnega napredka. Evropski parlament je 20. februarja 2008 potrdil svojo podporo sankcijam, ki jih je Uzbekistanu naložila EU. Poleg tega je dodal, da mora Turkmenistan doseči napredek na temeljnih področjih človekovih pravic in demokracije, da lahko EU nadaljuje z vmesnim sporazumom o trgovini in s trgovino povezanimi zadevami, kot so naložbe (2007/2102(INI)). Zato poziva k razlikovanju politike EU glede njenega pristopa do držav v regiji, ki naj temelji na razmerah na področju človekovih pravic v vsaki državi. Namesto tega predlog Komisije ne razlikuje meril za posojila Evropske investicijske banke med srednjeazijskimi državami.

· Evropski parlament je 20. februarja 2008 tako Svet kot Komisijo pozval tudi, naj zagotovita, da morajo imeti vprašanja človekovih pravic enako težo pri odločnem pristopu EU k energetiki, varnosti in trgovini. Komisija namesto tega predlaga večjo osredotočenost na oskrbo z energijo.

· „Darilo“ nižjih obrestnih mer je načeloma treba uporabljati za posojila Evropske investicijske banke za projekte, ki imajo kot prednost visoko in izmerljivo vrednost pri uveljavljanju političnih ciljev EU, ker je proračun jamstvenega sklada omejen. Seznam ciljev za posojila Evropske investicijske banke srednjeazijskim državam, za katera jamči Skupnost, ne kaže dosledno ciljev politike EU ter podpira projekte večjega obsega, zlasti v sektorju oskrbe z energijo in prometa. To škoduje političnemu cilju EU, ki določa razvejanost virov energije, in kjotskemu cilju, zato je treba to popraviti. Najverjetneje spodbija tudi poziv Evropskega parlamenta k prenehanju javne podpore preko izvoznih posojilnih agencij in javnih investicijskih bank za projekte fosilnih goriv, ter njegove zahteve, da naj Evropska investicijska banka upošteva posledice, ki jih imajo financirani projekti na podnebne spremembe, ko dodeljuje ali jamči posojila, in naj financiranje odloži dokler niso na voljo zadostni podatki(2).

· Poleg tega velika osredotočenost na oskrbo z energijo in promet za posojilno poslovanje Evropske investicijske banke v srednji Aziji zanemarja dokaze Svetovne banke in drugih finančnih institucij, ki pravijo, da projekti ekstraktivne industrije ob pomanjkanju načel dobrega upravljanja v državah, bogatih z naravnimi viri, praviloma povečujejo revščino. Osredotočanje na oskrbo z energijo slabi strategijo EU za novo partnerstvo s srednjo Azijo iz junija 2007, v kateri je izkoreninjanje revščine opisano kot glavna prednostna naloga bilateralne pomoči Evropske skupnosti za obdobje 2007–2013. Glede na to, da so vse srednjeazijske države upravičene do pomoči iz instrumenta za razvojno sodelovanje, poročevalec meni, da morajo biti posojila Evropske investicijske banke skladna z evropskim soglasjem o razvoju in njegovimi splošnimi cilji, in sicer izkoreninjanje revščine in doseganje razvojnih ciljev novega tisočletja.

Opozoriti je treba, da Komisija predlaga člen 181a Pogodbe EU kot pravno podlago za sklep Sveta o upravičenosti srednjeazijskih držav v skladu s Sklepom Sveta 2006/1016/ES o jamstvu Skupnosti Evropski investicijski banki za izgube pri posojilih in jamstvih za projekte zunaj Skupnosti. Glede na Sklep Sveta št. 2006/1016/ES je Evropski parlament ugovarjal predložitvi predloga iz člena 181a pogodbe kot pravne podlage in predlagal dvojno pravno podlago, in sicer člen 181a skupaj s členom 179 (razvojno sodelovanje s postopkom soodločanja), saj je veliko število držav, upravičenih glede na prilogo I, ki jih Organizacija za gospodarsko sodelovanje in razvoj uvršča na seznam držav v razvoju. Primer je še vedno v postopku pred Sodiščem Evropskih skupnosti.

Poročevalec pravne podlage sklepa ne spreminja, temveč to vprašanje prenaša poročevalcu pristojnega odbora.

PREDLOGI SPREMEMB

Odbor za mednarodno trgovino poziva Odbor za proračun kot pristojni odbor, da v svoje poročilo vključi naslednje predloge sprememb:

Predlog spremembe  1

Predlog sklepa

Uvodna izjava 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(3a) Financiranje EIB v srednji Aziji mora biti v skladu z zunanjo politiko EU in jo podpirati, vključno z njenimi posebnimi regionalnimi cilji, ter mora prispevati k splošnemu cilju razvoja ter utrjevanja demokracije in pravne države, cilju spoštovanja človekovih pravic in temeljnih svoboščin ter spoštovanju mednarodnih sporazumov o okolju, katerih podpisnice so Evropska skupnost ali njene države članice.

Obrazložitev

Za uskladitev s členom 181a Pogodbe, ki daje eno pravno podlago za ta predlog, in ustreznimi mednarodnimi sporazumi o okolju, ki so jih podpisale EU ali njene države članice. Pomembno je, da se regionalna strategija Evropske investicijske banke in posamezni projekti ocenijo glede na jasna merila, ki kažejo evropske vrednote.

Predlog spremembe  2

Predlog sklepa

Uvodna izjava 3 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(3b) Vse financiranje EIB v srednji Aziji mora biti v skladu s ciljem politike EU o prispevanju k doseganju razvojnih ciljev novega tisočletja v srednjeazijskih državah, in ga podpirati.

Obrazložitev

Predlog spremembe je namenjen uskladitvi sklepa s cilji politike EU o izkoreninjanju revščine in deklaracijami, ki so jih v okviru Združenih narodov podpisale Evropska skupnost in države članice. Pomembno je, da se regionalna strategija Evropske investicijske banke in posamezni projekti ocenijo glede na jasna merila, ki kažejo evropske vrednote in mednarodne obveznosti.

Predlog spremembe  3

Predlog sklepa

Uvodna izjava 3 c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(3c) Glede projektov v zvezi z oskrbo z energijo in prometom mora biti vse financiranje EIB v srednji Aziji v skladu s cilji politike EU o diverzifikaciji energetskih virov in s Kjotskimi zahtevami, ter mora pospeševati varovanje okolja.

Obrazložitev

Predlog spremembe je namenjen uskladitvi sklepa s cilji podnebne in okoljske politike EU ter deklaracijami, ki so jih v okviru okvirne konvencije Združenih narodov o spremembi podnebja podpisale Evropska skupnost in države članice. Pomembno je, da se regionalna strategija Evropske investicijske banke in posamezni projekti ocenijo glede na jasna merila, ki kažejo evropske vrednote in mednarodne obveznosti.

Predlog spremembe  4

Predlog sklepa

Uvodna izjava 3 d (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(3d) EIB mora zagotoviti, da bodo prebivalci zadevnega območja pravočasno in ustrezno prejeli informacije, da bodo imeli možnost v celoti sodelovati pri procesu sprejemanja odločitev.

Obrazložitev

Posamezni projekti, zlasti v regijah z visokimi stopnjami in resnimi okoljskimi težavami, morajo biti predmet neodvisnih trajnostnih presoj vpliva, da se ugotovijo gospodarske, družbene in okoljske posledice projekta ter predlagajo spremljajoči ukrepi za povečanje pozitivnih vplivov in zmanjšanje kakršnih koli negativnih posledic. Takšne presoje morajo zagotoviti precej večjo preglednost, tudi za tiste, ki so pod najbolj neposrednim vplivom.

Predlog spremembe  5

Predlog sklepa

Uvodna izjava 3 e (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(3e) Komisija mora na podlagi informacij, ki jih prejme od EIB, Evropskemu parlamentu in Svetu letno predložiti oceno in poročilo financiranja EIB, ki se izvaja na podlagi tega sklepa. To poročilo mora vključevati oceno prispevka financiranja EIB k doseganju zunanjepolitičnih ciljev EU.

Obrazložitev

Letno poročilo Komisije mora jasno navajati, kako je EIB prispevala k izpolnjevanju ciljev iz uvodnih izjav 3 a, b, c, d (kakor so spremenjene).

Predlog spremembe  6

Predlog sklepa

Uvodna izjava 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(4) Prevladujoče makroekonomske razmere v državah Srednje Azije, zlasti pa stanje na področju zunanjih financ in vzdržnosti dolga, so se v zadnjih letih izboljšale zaradi visoke gospodarske rasti in preudarnih makroekonomskih politik, zato je treba tem državam omogočiti dostop do financiranja EIB.

(4) Prevladujoče makroekonomske razmere v državah srednje Azije, zlasti pa stanje na področju zunanjih financ in vzdržnosti dolga, so se v zadnjih letih izboljšale zaradi visoke gospodarske rasti in preudarnih makroekonomskih politik, zato je treba tem državam omogočiti dostop do financiranja EIB, pod pogojem, da zanje EU ni izrekla sankcij zaradi kršitev človekovih pravic, kar bi jim onemogočilo dostop do financiranja EIB.

Obrazložitev

Predvsem je treba navesti, da jamstva Skupnosti za posojila EIB ne smejo spodkopavati ciljev politik EU glede človekovih pravic v državah, za katere je EU izrekla sankcije.

POSTOPEK

Naslov

Upravičenost srednjeazijskih držav v skladu s Sklepom Sveta 2006/1016/ES

Referenčni dokumenti

KOM(2008)0172 – C6-0182/2008 – 2008/0067(CNS)

Pristojni odbor

BUDG

Mnenje pripravil

       Datum razglasitve na zasedanju

INTA

8.5.2008

 

 

 

Pripravljavec/-ka mnenja

       Datum imenovanja

Alain Lipietz

5.5.2008

 

 

Obravnava v odboru

24.6.2008

 

 

 

Datum sprejetja

15.7.2008

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

26

1

0

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Graham Booth, Daniel Caspary, Françoise Castex, Christofer Fjellner, Béla Glattfelder, Ignasi Guardans Cambó, Jacky Hénin, Syed Kamall, Caroline Lucas, Marusya Ivanova Lyubcheva, Erika Mann, Helmuth Markov, Georgios Papastamkos, Tokia Saïfi, Peter Šťastný, Robert Sturdy, Daniel Varela Suanzes-Carpegna, Iuliu Winkler, Corien Wortmann-Kool

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Jean-Pierre Audy, Eugenijus Maldeikis, Rovana Plumb, Salvador Domingo Sanz Palacio, Carl Schlyter, Zbigniew Zaleski

Namestniki (člen 178(2)), navzoči pri končnem glasovanju

Emanuel Jardim Fernandes, Francesco Ferrari

(1)

UL C 316E, 22. 12. 2006, str. 109.

(2)

P6_TA-PROV(2007)0576 z dne 29. 11. 2007


POSTOPEK

Naslov

Upravičenost srednjeazijskih držav v skladu s Sklepom Sveta 2006/1016/ES

Referenčni dokumenti

KOM(2008)0172 – C6-0182/2008 – 2008/0067(CNS)

Datum posvetovanja z EP

25.4.2008

Pristojni odbor

       Datum razglasitve na zasedanju

BUDG

8.5.2008

Odbori, zaprošeni za mnenje

       Datum razglasitve na zasedanju

AFET

8.5.2008

INTA

8.5.2008

 

 

Odbori, ki niso podali mnenja

       Datum sklepa

AFET

11.6.2008

 

 

 

Poročevalec/-ka

       Datum imenovanja

Esko Seppänen

20.9.2004

 

 

Obravnava v odboru

25.6.2008

16.7.2008

 

 

Datum sprejetja

16.7.2008

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

37

0

0

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Laima Liucija Andrikienė, Richard James Ashworth, Reimer Böge, Herbert Bösch, Simon Busuttil, Daniel Dăianu, Valdis Dombrovskis, Brigitte Douay, James Elles, Hynek Fajmon, Vicente Miguel Garcés Ramón, Salvador Garriga Polledo, Ingeborg Gräßle, Louis Grech, Nathalie Griesbeck, Catherine Guy-Quint, Jutta Haug, Ville Itälä, Anne E. Jensen, Sergej Kozlík, Alain Lamassoure, Vladimír Maňka, Jan Mulder, Cătălin-Ioan Nechifor, Gianni Pittella, Margaritis Schinas, Esko Seppänen, László Surján, Gary Titley, Helga Trüpel, Kyösti Virrankoski, Ralf Walter

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Thijs Berman, Bárbara Dührkop Dührkop, Michael Gahler, Juan Andrés Naranjo Escobar, José Albino Silva Peneda

Datum predložitve

18.7.2008

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov