VERSLAG over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 2002/22/EG inzake de universele dienst en gebruikersrechten met betrekking tot elektronische-communicatienetwerken en -diensten, Richtlijn 2002/58/EG betreffende de verwerking van persoonsgegevens en de bescherming van de persoonlijke levenssfeer in de sector elektronische communicatie en Verordening (EG) nr. 2006/2004 betreffende samenwerking met betrekking tot consumentenbescherming

18.7.2008 - (COM(2007)0698 – C6‑0420/2007 – 2007/0248(COD)) - ***I

Commissie interne markt en consumentenbescherming
Rapporteur: Malcolm Harbour
Rapporteur voor advies(*):Alexander Alvaro, Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken
(*)
Medeverantwoordelijke commissie – Artikel 47 van het Reglement

Procedure : 2007/0248(COD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus :  
A6-0318/2008

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 2002/22/EG inzake de universele dienst en gebruikersrechten met betrekking tot elektronische-communicatienetwerken en -diensten, Richtlijn 2002/58/EG betreffende de verwerking van persoonsgegevens en de bescherming van de persoonlijke levenssfeer in de sector elektronische communicatie en Verordening (EG) nr. 2006/2004 betreffende samenwerking met betrekking tot consumentenbescherming

(COM(2007)0698 – C6‑0420/2007 – 2007/0248(COD))

(Medebeslissingsprocedure: eerste lezing)

Het Europees Parlement,

–   gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad (COM(2007)0698),

–   gelet op artikel 251, lid 2 en artikel 95 van het EG­Verdrag, op grond waarvan het voorstel door de Commissie bij het Parlement is ingediend (C6‑0420/2007),

–   gelet op artikel 51 van zijn Reglement,

–   gezien het verslag van de Commissie interne markt en consumentenbescherming en de adviezen van de Commissie economische en monetaire zaken, de Commissie industrie, onderzoek en energie, de Commissie cultuur en onderwijs, de Commissie juridische zaken en de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken (A6‑0318/2008),

1.  hecht zijn goedkeuring aan het Commissievoorstel, als geamendeerd door het Parlement;

2.  verzoekt om hernieuwde voorlegging indien de Commissie voornemens is ingrijpende wijzigingen in dit voorstel aan te brengen of dit door een nieuwe tekst te vervangen;

3.  verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en de Commissie.

Amendement  1

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit

Overweging 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(3 bis) De universele dienst is een vangnet voor degenen die vanwege ontoereikende financiële middelen, de plaats waar zij wonen of bijzondere sociale behoeften geen toegang kunnen krijgen tot de basisdiensten die voor het merendeel van de bevolking wél toegankelijk zijn. De basale universele-dienstverplichting zoals vastgelegd in Richtlijn 2002/22/EG houdt in dat gebruikers die daarom verzoeken worden voorzien van een aansluiting op het openbare telefoonnet vanuit een vaste locatie en tegen een betaalbare prijs. Zij heeft dus geen betrekking op mobiele diensten of breedbandtoegang tot het internet. Deze basisverplichting moet nu worden bekeken in het licht van technologische en marktontwikkelingen waarbij mobiele communicatie de primaire vorm van toegang op vele gebieden kan zijn en netwerken steeds meer gebruik van de technologie voor mobiele en breedbandcommunicatie maken. Door deze ontwikkelingen moet worden onderzocht of er uit technisch, maatschappelijk en economisch oogpunt reden is om mobiele communicatie en breedbandtoegang onder de universele-dienstverplichting te laten vallen, met aandacht voor de hiermee verband houdende financieringsaspecten. Met het oog hierop zal de Commissie uiterlijk in het najaar van 2008 een evaluatie van het toepassingsgebied van de universele-dienstverplichting en voorstellen voor een herziening van Richtlijn 2002/22/EG indienen, opdat de passende doelstellingen van algemeen belang kunnen worden gehaald. Bij deze evaluatie zal rekening worden gehouden met het economische concurrentievermogen en de evaluatie zal een analyse bevatten van de sociale, commerciële en technologische aspecten en van het risico van sociale uitsluiting. In de evaluatie zullen ook de technische en economische haalbaarheid, de geraamde kosten, de kostenverdeling en financieringsmodellen voor welke nieuwe vorm van universele-dienstverplichting ook aan bod komen. Aangezien de kwesties in verband met het toepassingsgebied van de universele-dienstverplichting dus worden volledig worden behandeld in die afzonderlijke procedure, heeft deze richtlijn alleen op andere aspecten van Richtlijn 2002/22/EG betrekking.

Amendement  2

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit

Overweging 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(4 bis) Onverminderd Richtlijn 1999/5/EG van het Europees Parlement en de Raad van 9 maart 1999 betreffende radioapparatuur en telecommunicatie-eindapparatuur en de wederzijdse erkenning van hun conformiteit1, met name de eisen in verband met gebruikers met een handicap in artikel 3, lid 3, letter f), hiervan, moeten bepaalde aspecten van eindapparatuur, inclusief apparatuur voor gebruikers met een handicap, binnen de werkingssfeer van Richtlijn 2002/22/EG worden gebracht, om de toegang tot netwerken en het gebruik van diensten te vergemakkelijken. Deze apparatuur omvat momenteel uitsluitend voor ontvangst bestemde radio- en televisie-eindapparatuur, alsmede speciale eindapparatuur voor slechthorende gebruikers.

 

__________

 

1 PB L 91, 07.04.99, blz. 10. Richtlijn gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1882/2003 (PB L 284 van 31.10.2003, blz. 1).

Motivering

Deze toevoeging van een nieuwe overweging dient om de praktische gevolgen van de opname van aspecten van zendapparatuur in deze richtlijn uit te leggen en voorbeelden te noemen van het soort van apparatuur dat nodig is.

Amendement  3

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit

Overweging 4 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(4 ter) De lidstaten zouden maatregelen moeten nemen om te bevorderen dat een markt ontstaat voor algemeen beschikbare producten en diensten, met functies voor gehandicapte gebruikers. Dat is onder meer, maar niet uitsluitend, mogelijk door verwijzing naar Europese normen, door invoering van eisen voor elektronische toegankelijkheid (eAccessibility) in procedures voor overheidsopdrachten en de verrichting van diensten in verband met aanbestedingen, en door invoering van wetgeving waarmee de rechten van gehandicapten worden beschermd.

Motivering

Het verwerken van toegankelijkheidsoplossingen in gangbare producten die voor alle diensten geschikt zijn, kan aan alle gebruikers ten goede komen. De horizontale benadering van elektronische toegankelijkheid op basis van Europese normen, in combinatie met een horizontale benadering van discriminatie op grond van handicap zoals door de Commissie geïnitieerd (eAccessibility) moet de ontwikkeling van innovatieve oplossingen mogelijk maken. De lidstaten moeten daarbij deze maatregelen uitvoeren en de markt stimuleren, met name door aanbestedingen voor overheidsopdrachten.

Amendement  4

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit

Overweging 5

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(5) Bepaalde definities moeten worden aangepast om ze in overeenstemming te brengen met het beginsel van technologische neutraliteit en gelijke tred te houden met de technologische ontwikkeling. Meer bepaald moeten de voorwaarden voor de levering van een dienst worden gescheiden van de feitelijke definitie van een openbare telefoondienst, d.w.z. een voor het publiek beschikbare dienst voor het initiëren en ontvangen, direct dan wel indirect via carrierkeuze of -voorkeuze of wederverkoop, van nationale en/of internationale oproepen met behulp van een nummer of een aantal nummers in een nationaal of internationaal nummerplan. Een dienst die niet aan al deze voorwaarden voldoet, is geen openbare telefoondienst.

(5) Bepaalde definities moeten worden aangepast om ze in overeenstemming te brengen met het beginsel van technologische neutraliteit en gelijke tred te houden met de technologische ontwikkeling. Meer bepaald moeten de voorwaarden voor de levering van een dienst worden gescheiden van de feitelijke definitie van een openbare telefoondienst, d.w.z. een voor het publiek beschikbare elektronische-communicatiedienst voor het initiëren en ontvangen, direct dan wel indirect via carrierkeuze of -voorkeuze of wederverkoop, van nationale en/of internationale oproepen en specifieke communicatiemiddelen voor gehandicapte gebruikers die tekstdiensten of diensten voor totale communicatie gebruiken, met behulp van een nummer of een aantal nummers in een nationaal of internationaal nummerplan, ongeacht of deze dienst circuitgeschakeld of pakketgeschakeld is. Een dergelijke dienst is per definitie bidirectioneel, zodat beide partijen kunnen communiceren. Een dienst die niet aan al deze voorwaarden voldoet, bijvoorbeeld een "doorklik"-toepassing op een website van een klantenservice, is geen openbare telefoondienst.

Motivering

Het begrip "openbare telefoondienst" wordt duidelijker omschreven en omvat uitdrukkelijk ook specifieke diensten voor gehandicapte gebruikers.

Amendement  5

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit

Overweging 11 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

De bepalingen over contracten moeten niet alleen van toepassing zijn op consumenten, maar ook op andere eindgebruikers, met name micro-ondernemingen en kleine en middelgrote ondernemingen (KMO's), die een aan de consumentenbehoeften aangepast contract kunnen verkiezen. Om onnodige administratieve lasten voor de aanbieders en complicaties in verband met de definitie van KMO's te voorkomen mogen de bepalingen over contracten niet automatisch van toepassing zijn op de bedoelde andere eindgebruikers, maar alleen als deze hierom verzoeken. De lidstaten moeten adequate maatregelen nemen om het bewustzijn van deze mogelijkheid bij KMO's te bevorderen.

Amendement  6

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit

Overweging 12

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(12) De aanbieders van elektronische-communicatiediensten moeten ervoor zorgen dat hun klanten er op adequate wijze over worden geïnformeerd of toegang tot noodhulpdiensten al dan niet inbegrepen is, en worden voorzien van duidelijke en transparante informatie in het initiële klantencontract en op gezette tijden daarna, bijvoorbeeld in de gespecificeerde rekeningen voor de klant. De klanten moeten ook goed geïnformeerd worden over maatregelen die de aanbieder van de elektronische-communicatiediensten kan treffen in reactie op beveiligings- of integriteitsincidenten aangezien dergelijke maatregelen een direct of indirect effect kunnen hebben op de gegevens van de klant, zijn privacy of andere aspecten van de geleverde dienst.

(12) De aanbieders van elektronische-communicatiediensten moeten ervoor zorgen dat hun klanten er op adequate wijze over worden geïnformeerd of toegang tot noodhulpdiensten en informatie over de locatie van de oproeper al dan niet inbegrepen is, en worden voorzien van duidelijke en transparante informatie in het initiële klantencontract en op gezette tijden daarna, bijvoorbeeld in de gespecificeerde rekeningen voor de klant. Deze informatie moet alle beperkingen omvatten wat territoriale dekking betreft, op basis van de geplande technische operationele parameters van de dienst en de beschikbare infrastructuur. Als de dienst niet wordt geleverd via een geschakeld telefoonnet, moet de informatie ook het betrouwbaarheidsniveau van de toegang en van de informatie over de locatie van de oproeper omvatten in vergelijking met een dienst die via een geschakeld telefoonnet wordt geleverd, rekening houdend met de huidige technologie en kwaliteitsnormen, alsmede de overeenkomstig Richtlijn 2002/22/EG gespecificeerde parameters inzake de kwaliteit van de dienstverlening. Spraaktelefonische oproepen blijven de meest solide en betrouwbare vorm van toegang tot noodhulpdiensten. Andere contactvormen, zoals tekstberichten, kunnen minder betrouwbaar zijn en kunnen lijden aan een gebrek aan directheid. De lidstaten moeten evenwel vrij zijn om, als zij dit nodig achten, de ontwikkeling en uitvoering van andere vormen van toegang tot noodhulpdiensten te bevorderen waarmee toegang kan worden gegarandeerd die evenwaardig is met toegang via spraaktelefonische oproepen. De klanten moeten ook goed geïnformeerd worden over de soorten van maatregelen die de aanbieder van de elektronische-communicatiediensten kan treffen in reactie op beveiligings- of integriteitsincidenten aangezien dergelijke maatregelen een direct of indirect effect kunnen hebben op de gegevens van de klant, zijn privacy of andere aspecten van de geleverde dienst.

Amendement  7

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit

Overweging 12 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(12 bis) Met betrekking tot de eindapparatuur moeten in het klantencontract alle beperkingen worden gespecificeerd die de aanbieder oplegt wat het gebruik van de apparatuur door de klant betreft, bijvoorbeeld door mobiele apparatuur te SIM-locken, en alle kosten die bij de beëindiging van het contract vóór of op de afgesproken afloopdatum verschuldigd zijn, inclusief de kosten die worden opgelegd om de apparatuur te mogen behouden.

Motivering

Amendement  8

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit

Overweging 12 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(12 ter) Zonder dat hierbij een verplichting aan de aanbieder wordt opgelegd om verregaandere actie te ondernemen dan diegene waarin de communautaire wetgeving voorziet, moet in het klantencontract ook het soort van actie worden gespecificeerd, als in actie is voorzien, die de aanbieder kan ondernemen in geval van beveiligings- en integriteitsincidenten of bedreigingen en kwetsbaarheden, alsmede de regelingen van de aanbieder op het gebied van compensatie, als dergelijke gebeurtenissen zich voordoen.

Amendement  9

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit

Overweging 12 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(12 quater) Om kwesties van algemeen belang met betrekking tot het gebruik van communicatiediensten aan te pakken en de bescherming van de rechten en vrijheden van anderen te bevorderen moeten de bevoegde nationale instanties met de hulp van de aanbieders informatie over het gebruik van communicatiediensten kunnen produceren en laten verspreiden. Deze informatie moet waarschuwingen omvatten over schending van het auteursrecht, ander onwettig gebruik en de verspreiding van schadelijke inhoud, en ook advies over en manieren om zich te beschermen tegen gevaren voor de persoonlijke veiligheid, die bijvoorbeeld het gevolg kunnen zijn van de vrijgave van persoonlijke informatie in bepaalde omstandigheden, de persoonlijke levenssfeer en persoonsgegevens. De informatieverstrekking kan worden gecoördineerd volgens de samenwerkingsprocedure waarin is voorzien in artikel 33, lid 2, a), van Richtlijn 2002/22/EG. De bedoelde informatie van algemeen belang moet worden geproduceerd als voorkomingsmaatregel of als reactie op specifieke problemen, geactualiseerd telkens wanneer dit nodig is en gepresenteerd in een gemakkelijk te begrijpen vorm, gedrukt en elektronisch, volgens het besluit van elke lidstaat, en op de websites van de nationale overheidsinstanties. De nationale regelgevende instanties moeten de aanbieders kunnen verplichten deze informatie te verspreiden naar hun klanten op een manier die de nationale regelgevende instanties geschikt achten. Over de significante extra kosten die de dienstenaanbieders door de verspreiding van de bedoelde informatie oplopen, bijvoorbeeld als de aanbieder verplicht is de informatie te verzenden per post en hierdoor extra portkosten oploopt, moet een akkoord tussen de aanbieders en de bevoegde instanties worden gesloten waarbij deze de genoemde kosten moeten dragen. De informatie moet ook worden opgenomen in de contracten.

 

Amendement  10

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit

Overweging 13 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(13 bis) De communautaire regels inzake consumentenbescherming en de nationale regels die met de communautaire wetgeving overeenkomen, moeten onverkort op Richtlijn 2002/22/EG van toepassing zijn.

Amendement  11

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit

Overweging 14

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(14) Een concurrerende markt moet waarborgen dat eindgebruikers toegang kunnen krijgen tot alle wettelijke inhoud, dergelijke inhoud kunnen verspreiden en alle wettelijke toepassingen en/of diensten van hun keuze kunnen gebruiken, zoals gesteld in artikel 8 van Richtlijn 2002/21/EG. Gezien het toenemende belang van elektronische communicatie voor consumenten en ondernemingen moeten de gebruikers in ieder geval volledig worden geïnformeerd over alle beperkingen en/of begrenzingen die door de aanbieder van de diensten en/of de exploitant van het netwerk op het gebruik van de elektronische-communicatiediensten wordt opgelegd. Wanneer er geen effectieve mededinging is, moeten de nationale regelgevende instanties de voorzieningen gebruiken waarover zij overeenkomstig Richtlijn 2002/19/EG beschikken om ervoor te zorgen dat de toegang van gebruikers tot bepaalde soorten inhoud niet op onredelijke wijze wordt beperkt.

(14) De eindgebruikers moeten besluiten welke wettelijke inhoud zij willen kunnen verzenden en ontvangen en welke diensten, toepassingen, hardware en software zij hiervoor willen gebruiken, onverminderd de noodzaak de integriteit en de veiligheid van de netwerken en diensten te vrijwaren. Een concurrerende markt met transparante aanbiedingen overeenkomstig Richtlijn 2002/22/EG moet waarborgen dat eindgebruikers toegang kunnen krijgen tot alle wettelijke inhoud, dergelijke inhoud kunnen verspreiden en alle wettelijke toepassingen en/of diensten van hun keuze kunnen gebruiken, zoals gesteld in artikel 8 van Richtlijn 2002/21/EG. Gezien het toenemende belang van elektronische communicatie voor consumenten en ondernemingen moeten de gebruikers in ieder geval volledig worden geïnformeerd over alle beperkingen en/of begrenzingen die door de aanbieder van de diensten en/of de exploitant van het netwerk op het gebruik van de elektronische-communicatiediensten wordt opgelegd. Bij deze informatie moet, volgens de keuze van de aanbieder, ofwel het type van inhoud, toepassing of dienst in kwestie worden gespecificeerd, ofwel de afzonderlijke toepassingen of diensten, ofwel beide. Afhankelijk van de gebruikte technologie en het soort van beperking, kan voor deze beperkingen de instemming van de gebruiker vereist zijn, overeenkomstig Richtlijn 2002/58/EG (privacyrichtlijn).

Amendement  12

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit

Overweging 14 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(14 bis) Een concurrerende markt moet ook de kwaliteit van de door de gebruikers gevraagde dienstverlening waarborgen, maar in bijzondere gevallen moet er eventueel over worden gewaakt dat openbare communicatienetwerken aan minimumkwaliteitsniveaus voldoen teneinde achteruitgang van de dienstverlening, gebruiksbeperkingen en vertraging van het verkeer te voorkomen. Wanneer er geen effectieve mededinging is, moeten de nationale regelgevende instanties de voorzieningen gebruiken waarover zij overeenkomstig de richtlijnen inzake een regelgevingskader voor elektronische-communicatienetwerken en -diensten beschikken om ervoor te zorgen dat de toegang van gebruikers tot bepaalde soorten inhoud of toepassingen niet op onredelijke wijze wordt beperkt. De nationale regelgevende instanties moeten ook richtsnoeren kunnen vaststellen met minimumeisen inzake de kwaliteit van de dienstverlening overeenkomstig Richtlijn 2002/22/EG en andere maatregelen kunnen nemen, als de bedoelde andere voorzieningen naar hun mening niet doeltreffend zijn geweest, gelet op de belangen van de gebruikers en alle andere ter zake doende omstandigheden. Deze richtsnoeren of maatregelen kunnen een basisniveau van onbeperkte diensten omvatten.

Amendement  13

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit

Overweging 14 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(14 ter) Beheersmaatregelen van netwerken, bijvoorbeeld gericht op het bestrijden van congestie, het aanpakken van capaciteitsproblemen en het mogelijk maken van nieuwe diensten, dienen op zichzelf niet te worden beschouwd als een voorbeeld van een beperking die optreden nodig maakt, en er dient terdege rekening te worden gehouden met het recht van aanbieders van netwerken en diensten om hun aanbod op een concurrerende markt te diversifiëren, onder andere via de oplegging van redelijke gebruiksbeperkingen, prijsdifferentiatie en andere geoorloofde mededingingspraktijken. Tijdelijke niet-naleving van de minimumvereisten inzake de kwaliteit van de dienstverlening als gevolg van onvoorzienbare omstandigheden buiten de redelijke controle van de aanbieder van de dienst of het netwerk (overmacht) mag niet leiden tot sancties.

Amendement  14

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit

Overweging 14 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(14 quater) Aangezien inconsistente maatregelen de voltooiing van de gemeenschappelijke markt aanzienlijk zullen hinderen, moet de Commissie de richtsnoeren of andere maatregelen die door nationale regelgevende instanties worden goedgekeurd voor eventueel regelgevend optreden in de Gemeenschap beoordelen en, indien nodig, technische uitvoeringsvoorschriften goedkeuren om tot consistente toepassing in de hele Gemeenschap te komen.

Amendement  15

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit

Overweging 15

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(15) De beschikbaarheid van transparante, actuele en vergelijkbare tarieven is een cruciaal element voor consumenten op concurrerende markten waar verscheidene dienstverleners hun diensten aanbieden. De gebruikers van elektronische-communicatiediensten moeten in staat zijn gemakkelijk de prijzen van de diverse op de markt aangeboden diensten te vergelijken, gebaseerd op tariefinformatie die in een gemakkelijk toegankelijke vorm bekend wordt gemaakt. Om hen in staat te stellen gemakkelijk de prijzen te vergelijken, moeten de nationale regelgevende instanties over de bevoegdheid beschikken om van de aanbieders van diensten een grotere tarieftransparantie te eisen en ervoor te zorgen dat derden het recht krijgen om kosteloos de publiek beschikbare tarieven te gebruiken welke door de ondernemingen die elektronische-communicatiediensten aanbieden bekend zijn gemaakt. Zij moeten ook tariefgidsen beschikbaar stellen wanneer de markt die niet levert. De aanbieders van diensten hebben geen recht op vergoeding voor dergelijk gebruik van tarieven die al bekend zijn gemaakt en aldus tot het publieke domein behoren. Bovendien moeten de gebruikers op toereikende wijze worden geïnformeerd over de relevante prijs of het type van de aangeboden dienst alvorens zij een dienst aankopen, met name als een freephone-nummer gepaard gaat met extra kosten. De Commissie moet in staat zijn technische tenuitvoerleggingsmaatregelen vast te stellen om te waarborgen dat de eindgebruikers profiteren van een samenhangende aanpak met het oog op tarieftransparantie in de Gemeenschap.

(15) De beschikbaarheid van transparante, actuele en vergelijkbare tarieven is een cruciaal element voor consumenten op concurrerende markten waar verscheidene dienstverleners hun diensten aanbieden. De gebruikers van elektronische-communicatiediensten moeten in staat zijn gemakkelijk de prijzen van de diverse op de markt aangeboden diensten te vergelijken, gebaseerd op tariefinformatie die in een gemakkelijk toegankelijke vorm bekend wordt gemaakt. Om hen in staat te stellen gemakkelijk de prijzen te vergelijken, moeten de nationale regelgevende instanties over de bevoegdheid beschikken om van de aanbieders van diensten een grotere tarieftransparantie te eisen en ervoor te zorgen dat derden het recht krijgen om kosteloos de publiek beschikbare tarieven te gebruiken welke door de ondernemingen die elektronische-communicatiediensten aanbieden bekend zijn gemaakt. Zij moeten ook zelf of via derden tariefgidsen beschikbaar stellen wanneer de markt die niet gratis of tegen redelijke prijs levert. De aanbieders van diensten hebben geen recht op vergoeding voor dergelijk gebruik van tarieven, als deze al bekend zijn gemaakt en aldus tot het publieke domein behoren. Bovendien moeten de gebruikers op toereikende wijze worden geïnformeerd over de relevante prijs of het type van de aangeboden dienst alvorens zij een dienst aankopen, met name als een freephone-nummer gepaard gaat met extra kosten. De nationale regelgevende instanties moeten kunnen voorschrijven dat deze informatie algemeen en, voor bepaalde categorieën van diensten die zij bepalen, voorafgaand aan de doorschakeling van het gesprek bekend wordt gemaakt. Bij de bepaling van de gesprekscategorieën waarvoor vóór de doorschakeling prijsinformatie moet worden verstrekt, moeten de nationale regelgevende instanties naar behoren rekening houden met de aard van de dienst, de prijsvoorwaarden die erop van toepassing zijn en de vraag of de dienst wordt geleverd door een aanbieder die geen aanbieder van elektronische-communicatiediensten is

Amendement  16

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit

Overweging 15 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(15 bis) De klanten moeten op de hoogte worden gebracht van hun rechten met betrekking tot het gebruik van hun persoonlijke informatie in abonneegidsen, met name van het doel of de doelen van deze gidsen, alsmede van hun recht om gratis niet in een openbare abonneegids te worden opgenomen, overeenkomstig Richtlijn 2002/58/EG. Waar systemen bestaan waarbij informatie in de gegevensbank van de abonneegids mag worden opgenomen, maar niet toegankelijk voor de klanten van de gidsdiensten gemaakt, moeten de klanten ook over deze mogelijkheid worden geïnformeerd.

Amendement  17

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit

Overweging 15 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(15 ter) De lidstaten moeten centrale informatiepunten openen voor alle verzoeken om informatie van gebruikers. Deze informatiepunten, die door de nationale regelgevende instanties in samenwerking met consumentenorganisaties kunnen worden beheerd, moeten ook juridische bijstand kunnen verlenen bij geschillen met aanbieders. De toegang tot de informatiepunten moet gratis zijn en de gebruikers moeten op de hoogte worden gebracht van het bestaan ervan door geregelde informatiecampagnes.

Motivering

De opening van dergelijke nationale centrale informatiepunten zou een aanvulling vormen op een handvest en gebruikers zouden er terecht kunnen voor onafhankelijke informatie over aanbieders en, in voorkomende gevallen, voor juridische bijstand bij geschillen.

Amendement  18

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit

Overweging 16

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(16) Een concurrerende markt moet de kwaliteit van de door de gebruikers gevraagde dienstverlening waarborgen, maar in bijzondere gevallen moet er eventueel over worden gewaakt dat openbare communicatienetwerken aan minimumkwaliteitsniveaus voldoen teneinde achteruitgang van de dienstverlening, blokkering van de toegang en vertraging van het verkeer over de netwerken te voorkomen. Meer in het bijzonder moet de Commissie over de mogelijkheid beschikken om tenuitvoerleggingsmaatregelen te nemen teneinde de door de nationale regelgevende instanties te gebruiken kwaliteitsnormen vast te leggen.

Schrappen

Motivering

Ingevoegd in overwegingen 14 - 14 bis.

Amendement  19

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit

Overweging 18 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(18 bis) Telefooninlichtingendiensten moeten concurrerend worden aangeboden, en worden dat ook vaak, op grond van artikel 5 van Richtlijn 2002/77/EG van de Commissie van 16 september 2002 betreffende de mededinging op de markten voor elektronische-communicatienetwerken en -diensten1. Wholesalemaatregelen om te zorgen voor opneming van de eindgebruikersgegevens (zowel vast als mobiel) in de gegevensbestanden, de kostengebaseerde levering van die gegevens aan de dienstproviders en de verlening van toegang tot het net op kostengebaseerde, redelijke en transparante voorwaarden zijn nodig om te waarborgen dat de eindgebruikers ten volle kunnen profiteren van de mededinging, met als uiteindelijk doel de volledige afschaffing van regulering van deze dienst op retail-niveau mogelijk te maken.

 

_________

1 PB L 249, 17.09.02, blz. 21.

Motivering

Telefooninlichtingendiensten zijn een cruciale dienst voor gebruikers met een handicap en oudere gebruikers en voor gebruikers in het algemeen. Momenteel zijn er twee belangrijke factoren die verhinderen dat de consumenten het volledige voordeel van mededinging op het gebied van telefooninlichtingendiensten genieten:

i)         beperkingen met betrekking tot de opname van gegevens over eindgebruikers in gegevensbanken (met name, informatie over mobiele telefoons), hetgeen gevolgen heeft voor de volledigheid van de diensten;

ii)        oneerlijke wholesale-toegangsvoorwaarden.

Oplegging van wholesale-verplichtingen aan exploitanten die de toegang tot het net controleren is gerechtvaardigd om te zorgen dat de gebruikers ten volle kunnen profiteren van de mededinging tussen telefooninlichtingendiensten, en zou bovendien de afschaffing van regulering van universele diensten op retail-niveau mogelijk maken.

Amendement  20

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit

Overweging 19

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(19) Eindgebruikers moeten toegang hebben tot de aangeboden noodhulpdiensten met gebruikmaking van ongeacht welke telefoondienst waarmee spraaktelefonie kan worden geïnitieerd via een nummer of via nummers in de nationale of internationale telefoonnummerplannen. De instantie die de noodsituatie behandelt moet "112"-oproepen minimaal even snel en efficiënt kunnen beantwoorden en behandelen als oproepen naar andere nationale alarmnummers. Het is belangrijk het bewustzijn betreffende het bestaan van het "112"-nummer te vergroten teneinde het niveau van bescherming en veiligheid van burgers die reizen in de Europese Unie te versterken. Te dien einde moet aan de burger duidelijk worden gemaakt dat het "112"-nummer bij reizen in alle lidstaten als een uniform alarmnummer kan worden gebruikt; dit moet met name gebeuren via informatie die wordt verstrekt in internationale busterminals, treinstations, havens of luchthavens en in telefoongidsen, telefooncellen, abonnementsdocumenten en afrekeningen. Om de burger binnen de Europese Unie beter te beschermen, moet de verplichting worden versterkt om informatie over de locatie van de oproeper ter beschikking te stellen. Met name moeten de dienstenleveranciers informatie over de locatie van de oproeper op een "push"-wijze ter beschikking stellen van noodhulpdiensten. Om te kunnen reageren op technologische ontwikkelingen die onder meer resulteren in steeds nauwkeuriger informatie over de locatie van de oproeper, moet de Commissie technische tenuitvoerleggingsmaatregelen kunnen vaststellen teneinde een daadwerkelijke invoering van het "112"-nummer in de Gemeenschap te waarborgen in het belang van de burgers van de Europese Unie.

(19) Eindgebruikers moeten toegang hebben tot de aangeboden noodhulpdiensten met gebruikmaking van ongeacht welke telefoondienst waarmee spraaktelefonie kan worden geïnitieerd via een nummer of via nummers in de nationale of internationale telefoonnummerplannen. De instantie die de noodsituatie behandelt moet "112"-oproepen minimaal even snel en efficiënt kunnen beantwoorden en behandelen als oproepen naar andere nationale alarmnummers. Het is belangrijk het bewustzijn betreffende het bestaan van het "112"-nummer te vergroten teneinde het niveau van bescherming en veiligheid van burgers die reizen in de Europese Unie te versterken. Te dien einde moet aan de burger duidelijk worden gemaakt dat het "112"-nummer bij reizen in alle lidstaten als een uniform alarmnummer kan worden gebruikt; dit moet met name gebeuren via informatie die wordt verstrekt in internationale busterminals, treinstations, havens of luchthavens en in telefoongidsen, telefooncellen, abonnementsdocumenten en afrekeningen. Dit is in de eerste plaats de verantwoordelijkheid van de lidstaten, maar de Commissie moet voortgaan zowel met de ondersteuning als met de aanvulling van de initiatieven van de lidstaten om de bekendheid van "112" te bevorderen en de kennis ervan bij de bevolking periodiek te evalueren. Om de burger binnen de Europese Unie beter te beschermen, moet de verplichting worden versterkt om informatie over de locatie van de oproeper ter beschikking te stellen. Met name moeten de dienstenleveranciers informatie over de locatie van de oproeper op een "push"-wijze ter beschikking stellen van noodhulpdiensten. Om te kunnen reageren op technologische ontwikkelingen die onder meer resulteren in steeds nauwkeuriger informatie over de locatie van de oproeper, moet de Commissie technische tenuitvoerleggingsmaatregelen kunnen vaststellen teneinde een daadwerkelijke invoering van het "112"-nummer in de Gemeenschap te waarborgen in het belang van de burgers van de Europese Unie.

Amendement  21

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit

Overweging 21

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(21) De landen waaraan de International Telecommunications Union (ITU) de internationale code "3883" heeft toegekend, hebben de administratieve verantwoordelijkheid voor de Europese telefoonnummerruimte (ETNS) overgedragen aan het comité voor elektronische communicatie (ECC) van de Europese Conferentie van de administraties van posterijen en van telecommunicatie (CEPT). Technologische en -marktontwikkelingen wijzen uit dat de ETNS aan pan-Europese diensten de mogelijkheid biedt zich te ontwikkelen, maar dat dit potentieel momenteel niet ten volle kan worden gerealiseerd door al te bureaucratische procedurele eisen en door een gebrek aan coördinatie tussen de nationale overheidsdiensten. Teneinde de ontwikkeling van de ETNS te bevorderen, moet de administratie daarvan (inclusief toewijzing, monitoring en ontwikkeling) worden overgedragen aan de bij Verordening (EG) nr. …/… van het Europees Parlement en de Raad van […] opgerichte Europese Autoriteit voor de elektronische-communicatiemarkt, hierna "de Autoriteit" genoemd. Namens de lidstaten aan wie de "3883"-code is toegewezen, moet de Autoriteit voor coördinatie zorgen met landen die de "3883"-code delen, maar die geen lidstaat zijn.

(21) Ontwikkeling van de internationale code “3883” (de Europese Telefoonnummerruimte (ETNS)) wordt momenteel belemmerd door onvoldoende vraag, al te bureaucratische procedurele eisen en onvoldoende bewustzijn. Teneinde de ontwikkeling van de ETNS te bevorderen, moet de Commissie de verantwoordelijkheid voor het beheer daarvan, de toewijzing van nummers en promotie overdragen aan [xxx] of, evenals het geval was bij de invoering van het ".eu" top level domein, aan een afzonderlijke organisatie die door de Commissie wordt aangewezen na een open, transparante en niet-discriminerende selectieprocedure, en waarvan de exploitatievoorschriften deel uitmaken van het Gemeenschapsrecht.

(Verwijzingen naar de Europese Autoriteit voor de elektronische-communicatiemarkt worden overal vervangen door [xxx] zonder verdere specifieke amendementen).

Motivering

Vervangt amendement 7 van het ontwerpverslag. Zie de motivering bij artikel 27, lid 2.

Amendement  22

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit

Overweging 22

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(22) De interne markt houdt in dat de eindgebruikers toegang hebben tot alle nummers die zijn opgenomen in de nationale nummerplannen van andere lidstaten, en toegang krijgen tot diensten, inclusief de diensten van de informatiemaatschappij, met gebruikmaking van niet-geografische nummers binnen de Gemeenschap, met inbegrip van onder meer freephone-nummers en betaalnummers. Eindgebruikers moeten ook toegang kunnen krijgen tot nummers van de Europese telefoonnummerruimte (ETNS) en tot universele internationale freephone-nummers (UIFN). Er mag geen beperking zijn op de grensoverschrijdende toegang tot nummercapaciteit en de daarmee verband houdende dienst, tenzij in objectief gerechtvaardigde gevallen, bijvoorbeeld wanneer dit nodig is om fraude en misbruik te bestrijden, zoals bij bepaalde betaalnummerdiensten, of wanneer het nummer uitsluitend als een nationaal nummer is gedefinieerd (bv. nationale verkorte doorkiesnummers). De gebruikers moeten van tevoren duidelijk worden geïnformeerd over alle kosten in verband met freephone-nummers, zoals internationale oproepkosten voor nummers die toegankelijk zijn via de standaard internationale oproepcodes. Om te waarborgen dat de eindgebruikers daadwerkelijk toegang hebben tot nummers en diensten binnen de Gemeenschap moet de Commissie tenuitvoerleggingsmaatregelen kunnen vaststellen.

(22) De interne markt houdt in dat de eindgebruikers toegang hebben tot alle nummers die zijn opgenomen in de nationale nummerplannen van andere lidstaten, en toegang krijgen tot diensten, inclusief de diensten van de informatiemaatschappij, met gebruikmaking van niet-geografische nummers binnen de Gemeenschap, met inbegrip van onder meer freephone-nummers en betaalnummers. Eindgebruikers moeten ook toegang kunnen krijgen tot nummers van de Europese telefoonnummerruimte (ETNS) en tot universele internationale freephone-nummers (UIFN). Er mag geen beperking zijn op de grensoverschrijdende toegang tot nummercapaciteit en de daarmee verband houdende dienst, tenzij in objectief gerechtvaardigde gevallen, bijvoorbeeld wanneer dit nodig is om fraude en misbruik te bestrijden, zoals bij bepaalde betaalnummerdiensten, of wanneer het nummer uitsluitend als een nationaal nummer is gedefinieerd (bv. nationale verkorte doorkiesnummers). De gebruikers moeten van tevoren duidelijk worden geïnformeerd over alle kosten in verband met freephone-nummers, zoals internationale oproepkosten voor nummers die toegankelijk zijn via de standaard internationale oproepcodes. Om te waarborgen dat de eindgebruikers daadwerkelijk toegang hebben tot nummers en diensten binnen de Gemeenschap moet de Commissie tenuitvoerleggingsmaatregelen kunnen vaststellen. Eindgebruikers dienen ook toegang te hebben tot andere eindgebruikers (met name via Internet Protocol (IP)-nummers) om gegevens uit te wisselen, een en ander ongeacht de gekozen aanbieder.

Motivering

Dit amendement moet waarborgen dat elke gebruiker van een elektronische-communicatiedienst in alle gevallen elke gebruiker van een andere dienst kan bereiken en omgekeerd, ongeacht de gebruikte technologie.

Amendement  23

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit

Overweging 23

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(23) Om ten volle te kunnen profiteren van de mededinging, moeten de consumenten geïnformeerde keuzes kunnen maken en van dienstenleverancier kunnen veranderen wanneer dat in hun voordeel is. Het is essentieel dat zij dit kunnen doen zonder gehinderd te worden door juridische, technische of praktische belemmeringen, zoals contractuele voorwaarden, procedures, heffingen, enz. Dit sluit niet uit dat in contracten met consumenten een redelijke minimumcontractperiode wordt opgenomen. Nummerportabiliteit is cruciaal om de keuzevrijheid van de consument te vergemakkelijken en een daadwerkelijke mededinging op de concurrerende markten voor elektronische communicatie te waarborgen, en moet dus onverwijld worden ingevoerd. Om die nummerportabiliteit te kunnen aanpassen aan de technologische en marktontwikkelingen, met inbegrip van de mogelijkheid om de in het netwerk opgeslagen persoonlijke bestanden en profielinformatie van de abonnee over te dragen, moet de Commissie in staat worden gesteld technische tenuitvoerleggingsmaatregelen op dit gebied te nemen. Wanneer wordt afgewogen of de technologische en marktvoorwaarden nummerportabiliteit tussen netwerken die diensten op een vaste locatie leveren en mobiele netwerken mogelijk maken, moet met name rekening worden gehouden met de tarieven voor de gebruikers en de overstapkosten voor ondernemingen die diensten leveren op vaste locaties en mobiele netwerken.

(23) Om ten volle te kunnen profiteren van de mededinging, moeten de consumenten geïnformeerde keuzes kunnen maken en van dienstenleverancier kunnen veranderen wanneer dat in hun voordeel is. Het is essentieel dat zij dit kunnen doen zonder gehinderd te worden door juridische, technische of praktische belemmeringen, zoals contractuele voorwaarden, procedures, heffingen, enz. Dit sluit niet uit dat in contracten met consumenten een redelijke minimumcontractperiode wordt opgenomen. Nummerportabiliteit is cruciaal om de keuzevrijheid van de consument te vergemakkelijken en een daadwerkelijke mededinging op de concurrerende markten voor elektronische communicatie te waarborgen, en moet dus onverwijld worden ingevoerd, in de regel uiterlijk een dag na het verzoek van de consument. De ervaring heeft in sommige lidstaten evenwel geleerd dat het risico bestaat dat consumenten worden overgeschakeld zonder hun instemming. Dit is een kwestie die voornamelijk door de rechtshandhavingsautoriteiten moet worden aangepakt, maar de lidstaten moeten met betrekking tot het overschakelingsproces de adequate minimummaatregelen kunnen opleggen die nodig zijn om het genoemde risico zo veel mogelijk te beperken, zonder het proces minder aantrekkelijk voor consumenten te maken. Om die nummerportabiliteit te kunnen aanpassen aan de technologische en marktontwikkelingen, met inbegrip van de mogelijkheid om de in het netwerk opgeslagen persoonlijke bestanden en profielinformatie van de abonnee over te dragen, moet de Commissie in staat worden gesteld technische tenuitvoerleggingsmaatregelen op dit gebied te nemen. Wanneer wordt afgewogen of de technologische en marktvoorwaarden nummerportabiliteit tussen netwerken die diensten op een vaste locatie leveren en mobiele netwerken mogelijk maken, moet met name rekening worden gehouden met de tarieven voor de gebruikers en de overstapkosten voor ondernemingen die diensten leveren op vaste locaties en mobiele netwerken.

Motivering

Geeft achtergrondinformatie over de veranderingen in artikel 30, lid 4.

Amendement  24

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit

Overweging 24

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(24) Een televisie-uitzending is een lineaire audiovisuele-mediadienst, als gedefinieerd in de richtlijn betreffende audiovisuele-mediadiensten van het Europees Parlement en de Raad van [….] 2007, die wordt geleverd door een leverancier van mediadiensten voor het gelijktijdig zien van programma's op basis van een programmaschema; een leverancier van mediadiensten kan verscheidene audio- of audiovisuele programmaschema's (kanalen) aanbieden. Er kunnen doorgifteverplichtingen worden opgelegd, maar alleen met betrekking tot welbepaalde omroepkanalen die door een gespecificeerde leverancier van mediadiensten worden aangeboden. De lidstaten moeten dergelijke doorgifteverplichtingen goed motiveren in hun nationale wetgeving zodat wordt gewaarborgd dat zij transparant, evenredig en goed-omschreven zijn. In dat verband moeten de doorgifteverplichtingen ontworpen zijn om een afdoende stimulans voor efficiënte investeringen in infrastructuur te leveren. De doorgifteverplichtingen moeten op gezette tijden worden herzien om ze aan te passen aan de technologische en marktontwikkelingen en ervoor te zorgen dat zij evenredig blijven met het beoogde doel. Gezien de snelle ontwikkeling van de technologische en marktvoorwaarden moet een dergelijke volledige herziening ten minste om de drie jaar plaatsvinden, uitgaande van een openbare raadpleging van alle belanghebbenden. Eén of meer omroepkanalen kunnen worden aangevuld met diensten voor betere toegankelijkheid voor gebruikers met een handicap, zoals videotekstdiensten, ondertiteling, audiobeschrijving of gebarentaal.

(24) Er kunnen doorgifteverplichtingen worden opgelegd met betrekking tot welbepaalde radio- en audiovisuele mediadiensten, alsmede aanvullende diensten die door een gespecificeerde leverancier van mediadiensten worden aangeboden. Audiovisuele-mediadiensten worden gedefinieerd in Richtlijn 2007/65/EG van het Europees Parlement en de Raad van 11 december 2007 tot wijziging van Richtlijn 89/552/EEG van de Raad betreffende de coördinatie van bepaalde wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen in de lidstaten inzake de uitoefening van televisieomroepactiviteiten1. De lidstaten moeten dergelijke doorgifteverplichtingen goed motiveren zodat wordt gewaarborgd dat zij transparant, evenredig en goed-omschreven zijn. In dat verband moeten de doorgifteverplichtingen ontworpen zijn om een afdoende stimulans voor efficiënte investeringen in infrastructuur te leveren. De doorgifteverplichtingen moeten op gezette tijden worden herzien om ze aan te passen aan de technologische en marktontwikkelingen en ervoor te zorgen dat zij evenredig blijven met het beoogde doel. Aanvullende diensten omvatten maar zijn niet beperkt tot diensten voor betere toegankelijkheid voor gebruikers met een handicap, zoals videotekstdiensten, ondertiteling, audiobeschrijving of gebarentaal.

 

_______

 

1 PB L 332, 18.12.2007, blz. 27.

Amendement  25

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit

Overweging 25 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(25 bis) De procedure voor buitengerechtelijke beslechting van geschillen dient in die zin te worden verbeterd dat beslechting van geschillen door onafhankelijke instanties wordt gewaarborgd en dat de procedure in ieder geval in overeenstemming is met de beginselen van Aanbeveling 98/257/EG van de Commissie van 30 maart 1998 betreffende de principes die van toepassing zijn op de organen die verantwoordelijk zijn voor de buitengerechtelijke beslechting van consumentengeschillen1. Lidstaten kunnen daartoe een beroep doen op bestaande instanties voor geschillenbeslechting wanneer deze voldoen aan de relevante eisen, of nieuwe instanties oprichten.

 

_______

 

1 PB L 115 van 17.4.1998, blz. 31.

Motivering

Zie de motivering bij artikel 34, lid 1.

Amendement  26

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit

Overweging 26 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(26 bis) Richtlijn 2002/58/EG voorziet in de harmonisering van de regelgeving van de lidstaten, die nodig is om een gelijk niveau te waarborgen van bescherming van de fundamentele rechten en vrijheden, met name het recht op een persoonlijke levenssfeer en het recht op vertrouwelijkheid en veiligheid met betrekking tot systemen op het gebied van informatietechnologie, bij de verwerking van persoonsgegevens in de sector elektronische communicatie, en om te zorgen voor vrij verkeer van dergelijke gegevens en van elektronische-communicatieapparatuur en -diensten in de Gemeenschap.

(AM 1 van het LIBE-advies)

Amendement  27

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit

Overweging 26 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(26 ter) Bij het vastleggen van de uitvoeringsmaatregelen inzake de veiligheid bij verwerking volgens de regelgevingsprocedure met toetsing moet de Commissie alle betrokken Europese overheden en organisaties (het ENISA, de Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming en de werkgroep overeenkomstig artikel 29) alsmede alle andere belanghebbenden raadplegen, met name om informatie in te winnen over de beste beschikbare technische en economische methoden om de implementatie van Richtlijn 2002/58/EG te verbeteren.

(AM 2 van het LIBE-advies)

Amendement  28

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit

Overweging 26 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(26 quater) Met de bepalingen van Richtlijn 2002/58/EG van het Europees Parlement en de Raad van 24 oktober 1995 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens1 wordt Richtlijn 95/46/EG gespecificeerd en aangevuld en worden de legitieme belangen van abonnees, zowel natuurlijke als rechtspersonen, beschermd.

 

__________

1PB L 281 van 23.11.1995, blz. 31. Richtlijn gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1882/2003.

(AM 3 van het LIBE-advies)

Amendement  29

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit

Overweging 27

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(27) De liberalisering van de markten voor elektronische-communicatienetwerken en -diensten en de snelle technologische ontwikkelingen hebben samen een krachtige stimulans gegeven voor de mededinging en de economische groei en hebben geresulteerd in een rijke diversiteit van via openbare elektronische-communicatienetwerken aangeboden eindgebruikersdiensten. Er moet op worden toegezien dat consumenten en gebruikers eenzelfde hoog niveau van bescherming van de persoonsgegevens en de persoonlijke levenssfeer wordt geboden, ongeacht de technologie die wordt gebruikt om een specifieke dienst te leveren.

(27) De liberalisering van de markten voor elektronische-communicatienetwerken en -diensten en de snelle technologische ontwikkelingen hebben samen een krachtige stimulans gegeven voor de mededinging en de economische groei en hebben geresulteerd in een rijke diversiteit van via openbare en particuliere elektronische-communicatienetwerken aangeboden eindgebruikersdiensten en voor het publiek toegankelijke particuliere netwerken.

(AM 4 van het LIBE-advies)

Amendement  30

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit

Overweging 28 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(28 bis) Voor de toepassing van Richtlijn 2002/58/EG moeten internetprotocoladressen alleen als persoonsgegevens worden beschouwd indien zij op zich of in combinatie met andere gegevens in onmiddellijk verband kunnen worden gebracht met een individu. Uiterlijk ... moet de Commissie na raadpleging van de werkgroep overeenkomstig artikel 29 en de Europese controleambtenaar voor gegevensbescherming, voorstellen indienen voor specifieke wetgeving inzake de juridische behandeling van Internetprotocoladressen als persoonsgegevens in het kader van gegevensbeveiliging.

 

_________

+ Twee jaar na de datum van inwerkingtreding van deze richtlijn.

(AM 5 van het LIBE-advies)

Amendement  31

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit

Overweging 28 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(28 ter) De aanbieder van een openbare elektronische-communicatiedienst treft passende technische en organisatorische maatregelen om de veiligheid van zijn diensten te verzekeren. Onverminderd Richtlijn 95/46/EG en Richtlijn 2006/24/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende de bewaring van gegevens die zijn gegenereerd of verwerkt in verband met het aanbieden van openbaar beschikbare elektronische communicatiediensten of van openbare communicatienetwerken1, moet er met deze maatregelen voor worden gezorgd dat alleen gemachtigd personeel voor wettelijk toegestane doeleinden toegang tot de persoonsgegevens heeft en dat zowel de opgeslagen of verzonden persoonsgegevens als het netwerk en de diensten beschermd zijn. Bovendien moet een veiligheidsbeleid met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens worden uitgewerkt, om kwetsbaarheden in het systeem te identificeren, moet worden gezorgd voor geregelde monitoring en moeten preventieve, corrigerende en temperende maatregelen worden genomen.

 

_________

1 PB L 105 van 13.4.2006, blz. 54.

(AM 6 van het LIBE-advies)

Amendement  32

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit

Overweging 28 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(28 quater) De nationale regelgevende instanties moeten toezicht op de genomen maatregelen houden en beste praktijen onder aanbieders van openbare elektronische-communicatiediensten verspreiden.

(AM 7 van het LIBE-advies)

Amendement  33

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit

Overweging 29

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(29) Een inbreuk op de beveiliging die resulteert in het verlies of de compromittering van de persoonsgegevens van een individuele abonnee, kan, wanneer dit probleem niet tijdig en op toereikende wijze wordt aangepakt, aanzienlijk economisch verlies en maatschappelijke schade, inclusief identiteitsfraude, tot gevolg hebben. Abonnees die door dergelijke beveiligingsincidenten getroffen worden, moeten daarvan dan ook onverwijld worden ingelicht en moeten informatie krijgen zodat zij de nodige voorzorgsmaatregelen kunnen treffen. De desbetreffende kennisgeving moet informatie bevatten betreffende de door de aanbieder van de dienst genomen maatregelen en aanbevelingen voor de getroffen gebruikers.

(29) Een inbreuk op de beveiliging die resulteert in het verlies of de compromittering van de persoonsgegevens van een individuele abonnee, kan, wanneer dit probleem niet tijdig en op toereikende wijze wordt aangepakt, aanzienlijk economisch verlies en maatschappelijke schade, inclusief identiteitsfraude, tot gevolg hebben. De nationale regelgevende instantie of een andere bevoegde nationale instantie moet daarvan dan ook onverwijld worden ingelicht. De desbetreffende kennisgeving moet informatie bevatten betreffende de door de aanbieder van de dienst genomen maatregelen en aanbevelingen voor de getroffen gebruikers. De bevoegde instantie moet de ernst van de inbreuk onderzoeken en vaststellen. Als de inbreuk ernstig wordt geacht, moet de bevoegde instantie de aanbieder van de openbare elektronische-communicatiediensten en de aanbieder van diensten van de informatiemaatschappij verplichten om de rechtstreeks door de inbreuk getroffen personen zonder verwijl naar behoren in te lichten.

(AM 8 van het LIBE-advies)

Amendement  34

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit

Overweging 30 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(30 bis) Artikel 15, lid 1, moet worden geïnterpreteerd in de zin dat de verstrekking van persoonsgegevens in het kader van artikel 8 van Richtlijn 2004/48 van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 betreffende de handhaving van intellectuele-eigendomsrechten Richtlijn 2002/58/EG of Richtlijn 95/46 onverlet laat wanneer dit gebeurt op een gerechtvaardigd, d.i. voldoende gegrond, en evenredig verzoek overeenkomstig de door de lidstaten vastgestelde procedures om te verzekeren dat deze garanties worden geëerbiedigd.

 

__________

1 PB L 157, 30.4.2004, blz. 45.

(AM 9 van het LIBE-advies)

Motivering

Artikel 8 van richtlijn 2004/48 betreffende de handhaving van intellectuele-eigendomsrechten heeft betrekking op het vrijgeven van informatie, die gegevens kan bevatten die beschermd zijn uit hoofde van deze richtlijn (2002/58) en/of richtlijn 95/46/EG. Uit artikel 15, lid 1, van deze richtlijn en artikel 13, lid 1, sub g) van richtlijn 95/46/EG blijkt dat informatie kan worden vrijgegeven indien dit noodzakelijk is om de rechten en vrijheden van derden te beschermen. In het licht van de recente rechtspraak lijkt het opportuun om op EU-niveau duidelijkheid te scheppen omtrent de relatie tussen de specifieke bepaling inzake bekendmaking in artikel 8 van richtlijn 2004/48 en de bepalingen van onderhavige richtlijn, om zodoende meer rechtszekerheid te creëren voor alle partijen.

Amendement  35

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit

Overweging 30 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(30 ter) Bij de tenuitvoerlegging van de maatregelen ter omzetting van richtlijn 2002/58/EG, moeten de autoriteiten en de rechterlijke instanties van de lidstaten niet alleen hun nationaal recht conform deze richtlijn uitleggen, maar er ook voor zorgen dat zij zich niet baseren op een uitlegging van deze richtlijn die in conflict zou komen met grondrechten of andere algemene beginselen van Gemeenschapsrecht, zoals het evenredigheidsbeginsel.

(AM 10 van het LIBE-advies)

Motivering

Dit amendement houdt rekening met het arrest van het Hof van Justitie van 29 januari 2008 in de zaak Promusicae versus Telefónica, waarin gesteld wordt dat de lidstaten de richtlijn moeten uitleggen op een manier die niet in conflict komt andere grondrechten of andere algemene beginselen van Gemeenschapsrecht. Dit vormt een garantie voor de bescherming van de rechten en vrijheden van anderen.

Amendement  36

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit

Overweging 33

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(33) De Autoriteit kan bijdragen tot een verhoogd niveau van bescherming van persoonsgegevens en privacy in de Gemeenschap door, onder meer, deskundig advies te verlenen, de uitwisseling van beste praktijken in verband met risicobeheer te bevorderen en gemeenschappelijke methodologieën voor risicobeheer uit te werken. De Autoriteit moet met name bijdragen tot de harmonisatie van geschikte technische en organisationele beveiligingsmaatregelen.

Schrappen

Motivering

De voorgestelde Autoriteit zal waarschijnlijk niet bevoegd zijn voor deze kwesties.

Amendement  37

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit

Overweging 34

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(34) Software om stiekem de handelingen van de gebruiker te monitoren en/of de werking van de eindapparatuur ten bate van derden te beïnvloeden (zogenaamde "spyware") vormt een ernstige bedreiging voor de privacy van de gebruiker. Een hoog en gelijk niveau van bescherming van de persoonlijke levenssfeer moet worden gewaarborgd, ongeacht of ongewenste spionageprogramma's onbedoeld worden gedownload via elektronische-communicatienetwerken, dan wel worden afgeleverd en geïnstalleerd verborgen in programmatuur die wordt verspreid via andere externe media voor gegevensopslag, zoals cd's, cd-ROM's of USB-sticks.

(34) Software om stiekem de handelingen van de gebruiker te monitoren en/of de werking van de eindapparatuur ten bate van derden te beïnvloeden (zogenaamde spyware) vormt een ernstige bedreiging voor de privacy van de gebruiker. Een hoog en gelijk niveau van bescherming van de persoonlijke levenssfeer moet worden gewaarborgd, ongeacht of ongewenste spionageprogramma's onbedoeld worden gedownload via elektronische-communicatienetwerken, dan wel worden afgeleverd en geïnstalleerd verborgen in programmatuur die wordt verspreid via andere externe media voor gegevensopslag, zoals cd's, cd-ROM's of USB-sticks. De lidstaten moeten de eindgebruikers aanmoedigen de nodige maatregelen te treffen om hun eindapparatuur tegen virussen en spyware te beschermen.

(AM 12 van het LIBE-advies)

Motivering

De eindapparatuur vormt de zwakste schakel in een netwerk en moet daarom goed worden beveiligd. Eindgebruikers moeten begrijpen welke risico’s zij lopen bij het surfen op het internet, wanneer zij software of media voor gegevensopslag downloaden of gebruiken.

Amendement  38

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit

Overweging 35

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(35) Om ongevraagde commerciële communicatie ("spam") te bestrijden, moeten aanbieders van elektronische-communicatiediensten aanzienlijke investeringen doen. Bedoelde aanbieders zijn ook beter geplaatst dan de eindgebruikers qua kennis en middelen om spammers te identificeren. De leveranciers van e-maildiensten en andere aanbieders van diensten moeten derhalve over de mogelijkheid beschikken om juridische actie in te leiden tegen spammers en zo de belangen van hun klanten, alsook hun eigen rechtmatige ondernemingsbelangen, te verdedigen.

(35) Om ongevraagde commerciële communicatie ("spam") te bestrijden, moeten aanbieders van elektronische-communicatiediensten aanzienlijke investeringen doen. Bedoelde aanbieders zijn ook beter geplaatst dan de eindgebruikers qua kennis en middelen om spammers te identificeren. De leveranciers van e-maildiensten en andere aanbieders van diensten moeten derhalve over de mogelijkheid beschikken om juridische actie in te leiden tegen spammers voor dergelijke inbreuken en zo de belangen van hun klanten, alsook hun eigen rechtmatige ondernemingsbelangen, te verdedigen.

(AM 13 van het LIBE-advies)

Amendement  39

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit

Overweging 35 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(35 bis) Als andere locatiegegevens dan verkeersgegevens kunnen worden verwerkt, mogen deze gegevens alleen worden verwerkt, wanneer ze anoniem worden gemaakt of met de voorafgaande toestemming van de betrokken gebruikers of abonnees, aan wie duidelijke en volledige informatie moet worden verstrekt over de mogelijkheid om hun toestemming te allen tijde in te trekken.

(AM 14 van het LIBE-advies)

Amendement  40

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit

Overweging 38 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(38 bis) Indien het Verdrag van Lissabon tot wijziging van het Verdrag betreffende de Europese Unie en het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap in werking treedt, moet de Commissie bij de Raad en het Europees Parlement een nieuw wetgevingsvoorstel over de persoonlijke levenssfeer en gegevensbeveiliging in elektronische communicatie indienen, met een nieuwe rechtsgrondslag.

 

__________

1 PB C 306, 17.12.2007, blz. 1.

(AM 15 van het LIBE-advies)

Amendement  41

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit

Overweging 39

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(39) Met name moet de Commissie de bevoegdheid worden verleend om tenuitvoerleggingsmaatregelen vast te stellen inzake tarieftransparantie, minimumeisen voor de kwaliteit van de dienstverlening, daadwerkelijke invoering van "112"-diensten, effectieve toegang tot nummers en diensten, verbetering van de toegankelijkheid voor eindgebruikers met een handicap en wijzigingen ter aanpassing van de bijlagen aan de vooruitgang van de techniek en nieuwe marktbehoeften. Een dergelijke bevoegdheid moet ook worden verleend ter vaststelling van tenuitvoerleggingsmaatregelen betreffende informatieverstrekkings- en kennisgevingseisen en grensoverschrijdende samenwerking. Aangezien deze maatregelen van algemene aard zijn en bedoeld zijn om deze richtlijnen aan te vullen door de toevoeging van nieuwe niet-essentiële elementen, moeten ze worden vastgesteld in overeenstemming met de regelgevingsprocedure, met toetsing, als bedoeld in artikel 5 bis van Besluit 1999/468/EG. Wanneer om dwingende en urgente redenen de normale termijn voor deze procedure niet in acht kan worden genomen, moet de Commissie in staat zijn de urgentieprocedure te gebruiken als bedoeld in artikel 5 bis, lid 6, van bovengenoemd besluit.

(39) Met name moet de Commissie de bevoegdheid worden verleend om tenuitvoerleggingsmaatregelen vast te stellen inzake tarieftransparantie, minimumeisen voor de kwaliteit van de dienstverlening, daadwerkelijke invoering van "112"-diensten, effectieve toegang tot nummers en diensten, verbetering van de toegankelijkheid voor eindgebruikers met een handicap en wijzigingen ter aanpassing van de bijlagen aan de vooruitgang van de techniek en nieuwe marktbehoeften. Een dergelijke bevoegdheid moet ook worden verleend ter vaststelling van tenuitvoerleggingsmaatregelen betreffende informatieverstrekkings- en kennisgevingseisen en grensoverschrijdende samenwerking. Aangezien deze maatregelen van algemene aard zijn en bedoeld zijn om Richtlijn 2002/22/EG aan te vullen door de toevoeging van nieuwe niet-essentiële elementen, moeten ze worden vastgesteld in overeenstemming met de regelgevingsprocedure, met toetsing, als bedoeld in artikel 5 bis van Besluit 1999/468/EG. Gezien het feit dat het voeren van de regelgevingsprocedure met toetsing binnen de normale termijn in bepaalde uitzonderlijke gevallen de tijdige goedkeuring van uitvoeringsmaatregelen zou kunnen belemmeren, moeten het Europees Parlement, de Raad en de Commissie snel handelen omwille van de tijdige goedkeuring van deze maatregelen.

(Deze wijziging zou gelden voor alle verwijzingen naar comitologie, zonder specifieke amendementen)

Motivering

Zelfs in urgente gevallen moet het Europees Parlement de gelegenheid hebben de geplande uitvoeringsmaatregelen te bestuderen; samenwerking tussen de instellingen is echter vereist om de uitvoeringsmaatregelen zo spoedig mogelijke te kunnen goedkeuren.

Amendement  42

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit

Overweging 39 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(39 bis) Richtlijn 2002/22/EG (de universeledienstrichtlijn) beoogt een hoog beschermingsniveau voor de rechten van consumenten en individuele gebruikers bij de levering van telecommunicatiediensten. Een dergelijke bescherming is in het geval van mondiale telecommunicatiediensten niet nodig. Het gaat hier om bedrijfsgegevens en spraakdiensten die als pakket aan grote ondernemingen in verschillende landen binnen en buiten de EU worden aangeboden, op basis van afzonderlijk bedongen overeenkomsten tussen gelijkwaardig partijen.

Motivering

Mondiale telecommunicatiediensten bestaan uit bedrijfsgegevens en spraakdiensten die geboden aan multinationale ondernemingen op locaties in verschillende landen en vaak verschillende continenten. Deze diensten worden, bezien tegen de achtergrond van de universeledienstrichtlijn, niet geboden aan consumenten op een massamarkt of aan kleine bedrijven, maar aan grote ondernemingen.

Amendement  43

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit

Artikel 1 – punt 1

Richtlijn 2002/22/EG

Artikel 1 – lid 1

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1. Binnen het kader van Richtlijn 2002/21/EG (Kaderrichtlijn) heeft deze richtlijn betrekking op het aanbieden van elektronische-communicatienetwerken en -diensten aan eindgebruikers. De doelstelling is de beschikbaarheid in de gehele Gemeenschap van publiek beschikbare diensten van goede kwaliteit te waarborgen op basis van effectieve mededinging en keuzevrijheid en een antwoord te bieden op omstandigheden waarin door de markt niet op bevredigende wijze aan de behoeften van de eindgebruikers wordt voldaan. Deze richtlijn bevat ook bepalingen betreffende thuis bij de consument gebruikte eindapparatuur.

1. Binnen het kader van Richtlijn 2002/21/EG (Kaderrichtlijn) heeft deze richtlijn betrekking op het aanbieden van elektronische-communicatienetwerken en -diensten aan eindgebruikers. De doelstelling is de beschikbaarheid in de gehele Gemeenschap van publiek beschikbare diensten van goede kwaliteit te waarborgen op basis van effectieve mededinging en keuzevrijheid en een antwoord te bieden op omstandigheden waarin door de markt niet op bevredigende wijze aan de behoeften van de eindgebruikers wordt voldaan. Deze richtlijn bevat ook bepalingen betreffende thuis bij de consument gebruikte eindapparatuur, met speciale aandacht voor eindapparatuur voor personen met speciale behoeften zoals gehandicapten en ouderen.

Amendement  44

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit

Artikel 1 – punt 1

Richtlijn 2002/22/EG

Artikel 1 – lid 2 bis (nieuw)

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

2 bis. De bepalingen van deze richtlijn zijn van toepassing onverminderd de voorschriften van de Gemeenschap inzake de bescherming van consumenten, waaronder met name Richtlijn 93/13/EG en 97/7/EG, en nationale regels in overeenstemming met het Gemeenschapsrecht.

Motivering

Zie ook andere amendementen.

Amendement  45

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit

Artikel 1 – punt 2 – letter b)

Richtlijn 2002/22/EG

Artikel 2 – letter c)

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

c) "openbare telefoondienst": een voor het publiek beschikbare dienst voor uitgaande en binnenkomende nationale en/of internationale gesprekken, direct dan wel indirect via carrierkeuze of -voorkeuze of wederverkoop, met behulp van een nummer of een aantal nummers in een nationaal of internationaal nummerplan;'

c) “openbare telefoondienst”: voor het publiek beschikbare dienst voor uitgaande en/of binnenkomende nationale en/of internationale gesprekken, direct dan wel indirect, en andere communicatiemiddelen specifiek voor gehandicapte gebruikers die gebruik maken van "text relay" of totale conversatie, met behulp van een nummer of een aantal nummers in een nationaal of internationaal nummerplan;

Motivering

Aangezien gebruikers die geen spraak-"oproepen" kunnen voeren niet door de richtlijn mogen worden uitgesloten, moeten in de definitie specifieke diensten voor bepaalde categorieën gehandicapte gebruikers uitdrukkelijk worden genoemd. Wederverkopen, van een nieuwe merknaam voorzien enz. zijn allemaal gedekt door het gebruik van de term indirect. Om uitsluiting te voorkomen van telefoondiensten die worden geleverd via betaaltelefoons waarop alleen oproepen kunnen worden ontvangen.

Amendement  46

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit

Artikel 1 – punt 2 – letter b bis) (nieuw)

Richtlijn 2002/22/EG

Artikel 2 – letter d)

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(b bis) Letter (d) wordt vervangen door het volgende:

 

"d) "geografisch nummer": een nummer van het nationale telefoonnummerplan waarvan een deel van de cijferstructuur een geografische betekenis heeft die wordt gebruikt voor het routeren van gesprekken naar de fysieke locatie van het netwerkaansluitpunt (NAP);

Motivering

Verduidelijking van de definitie, omdat er andere nationale nummerplannen kunnen bestaan naast de voor telefonie gebruikte nummerplannen, zoals in feite wordt erkend in de definitie van een openbare telefoondienst onder (c) of in artikel 25, lid 2.

Amendement  47

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit

Artikel 1 – punt 2 – letter b ter) (nieuw)

Richtlijn 2002/22/EG

Artikel 2 – letter e)

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(b ter) Letter (e) wordt geschrapt

Motivering

Zie ook het voorstel om het concept van "netwerkaansluitpunt" op te nemen in de definitie van "openbaar communicatienetwerk" van de kaderrichtlijn.

Amendement  48

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit

Artikel 1 – punt 3

Richtlijn 2002/22/EG

Artikel 4 – lid 3

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

3. De lidstaten waken erover dat aan alle redelijke aanvragen voor de levering van een telefoondienst over de in lid 1 bedoelde netwerkaansluiting, die uitgaande en binnenkomende nationale en internationale gesprekken alsook oproepen naar noodhulpdiensten via het "112"-nummer mogelijk maken, door ten minste één onderneming wordt voldaan.

3. De lidstaten waken erover dat aan alle redelijke aanvragen voor de levering van een openbaar beschikbare telefoondienst over de in lid 1 bedoelde netwerkaansluiting, die uitgaande en binnenkomende nationale en internationale gesprekken alsook oproepen naar noodhulpdiensten via het "112"-nummer alsmede via elk ander nationaal alarmnummer mogelijk maken, door ten minste één onderneming wordt voldaan.

Amendement  49

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit

Artikel 1 – punt 4 bis (nieuw)

Richtlijn 2002/22/EG

Artikel 6 – titel

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(4 bis) In artikel 6 wordt de titel vervangen door de volgende tekst:

 

"Openbare betaaltelefoons en andere toegangspunten voor telecommunicatie"

Amendement  50

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit

Artikel 1 – punt 4 ter (nieuw)

Richtlijn 2002/22/EG

Artikel 6 – lid 1

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(4 ter) artikel 6, lid 1, wordt vervangen door:

 

"1. De lidstaten zorgen ervoor dat de nationale regelgevende instanties ondernemingen verplichtingen kunnen opleggen teneinde te waarborgen dat openbare betaaltelefoons of andere toegangspunten voor telecommunicatie worden geïnstalleerd om te voorzien in de redelijke behoeften van de eindgebruikers, zowel wat geografische spreiding als wat het aantal telefoons of toegangspunten voor telecommunicatie, [...] toegankelijkheid [...] voor gebruikers met een handicap en de kwaliteit van de dienst betreft."

Amendement  51

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit

Artikel 1 – punt 5

Richtlijn 2002/22/EG

Artikel 7 – titel

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Bijzondere maatregelen voor gebruikers met een handicap

Maatregelen voor gebruikers met een handicap

Motivering

De term "bijzondere" wordt geschrapt, om de indruk te voorkomen dat deze maatregelen een buitengewoon karakter hebben en geen integrerend deel van de bepalingen van de richtlijn zijn.

Amendement  52

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit

Artikel 1 – punt 5

Richtlijn 2002/22/EG

Artikel 7 – lid 1

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1. De lidstaten treffen bijzondere maatregelen voor eindgebruikers met een handicap teneinde ervoor te zorgen dat deze een betaalbare toegang hebben tot openbare telefoondiensten, inclusief noodhulpdiensten, telefooninlichtingendiensten en telefoongidsen, die gelijkwaardig is aan die van andere eindgebruikers.

1. De lidstaten treffen bijzondere maatregelen voor eindgebruikers met een handicap teneinde ervoor te zorgen dat deze een betaalbare toegang hebben tot elektronische-communicatiediensten, inclusief noodhulpdiensten, telefooninlichtingendiensten en telefoongidsen, die gelijkwaardig is aan die van andere eindgebruikers.

Motivering

Met deze wijziging zou het toepassingsgebied voor gebruikers met een handicap worden uitgebreid, opdat deze niet onnodig tot basistelefoondiensten worden beperkt. "Elektronische-communicatiedienst" is in de kaderrichtlijn zo gedefinieerd dat er in principe elke dienst onder valt die bestaat in de overbrenging van signalen, en openbare telefoondiensten zijn erin omvat.

Amendement  53

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit

Artikel 1 – punt 5

Richtlijn 2002/22/EG

Artikel 7 – lid 2

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2. De lidstaten nemen, in het licht van de nationale omstandigheden, specifieke maatregelen om ervoor te zorgen dat eindgebruikers met een handicap eveneens kunnen kiezen tussen ondernemingen en aanbieders van diensten die voor het merendeel van de eindgebruikers beschikbaar zijn.

2. De lidstaten kunnen, in het licht van de nationale omstandigheden en de door specifieke handicaps gestelde eisen, specifieke maatregelen nemen die blijkens een onderzoek van de nationale regelgevende instantie noodzakelijk zijn om ervoor te zorgen dat eindgebruikers met een handicap kunnen kiezen tussen ondernemingen en aanbieders van diensten die voor het merendeel van de eindgebruikers beschikbaar zijn, en om de beschikbaarheid van passende eindapparatuur te bevorderen. Zij dienen te waarborgen dat aan de behoeften van specifieke groepen gehandicapte gebruikers door ten minste één onderneming wordt voldaan.

Motivering

Het amendement voegt een specifieke verwijzing toe naar de bevordering van de beschikbaarheid van eindapparatuur. Maatregelen op grond van dit lid moeten dan ook niet verplicht zijn, omdat het kunnen aanbieden van een keuze dan mogelijk de enige reden is waarom NRI's verschillende universele-dienstaanbieders moeten aanwijzen. Met het nieuwe artikel 31 bis kunnen NRI's in dat opzicht effectiever iets voor gehandicapte gebruikers doen.

Amendement  54

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit

Artikel 1 – punt 5

Richtlijn 2002/22/EG

Artikel 7 – lid 2 bis (nieuw)

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

2 bis. Door middel van bovengenoemde maatregelen bevorderen de lidstaten de aanpassing aan de relevante normen of specificaties die zijn gepubliceerd overeenkomstig de artikelen 17, 18 en 19 van Richtlijn 2002/21/EG (Kaderrichtlijn).

Motivering

Vanwege de huidige versnippering van de markten verschillen de gebruikte oplossingen en standaards per land, en dat is een belemmering voor toegankelijkheid en interoperabiliteit. Om hier iets aan te doen, zouden de lidstaten moeten bevorderen dat eventueel bestaande Europese standaards worden gebruikt.

Amendement  55

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit

Artikel 1 – punt 5

Richtlijn 2002/22/EG

Artikel 7 – lid 2 ter (nieuw)

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

2 ter. Om voor gehandicapte gebruikers specifieke maatregelen te kunnen nemen en uitvoeren, bevorderen de lidstaten de productie en de beschikbaarheid van eindapparatuur met de noodzakelijke diensten en functies.

Motivering

Beschikbaarheid van geschikte eindapparatuur is noodzakelijk om diensten voor gehandicapte gebruikers te kunnen aanbieden.

Amendement  56

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit

Artikel 1 – punt 7

Richtlijn 2002/22/EG

Artikel 9 – lid 3

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

 

3. In aanvulling op bepalingen luidens welke aangewezen ondernemingen bijzondere tariefopties moeten aanbieden of moeten voldoen aan voorschriften inzake maximumprijzen of geografische gemiddelden of andere vergelijkbare regelingen, kunnen de lidstaten voorzien in waarborgen dat consumenten van wie vaststaat dat zij een laag inkomen, een handicap of bijzondere sociale behoeften hebben, worden bijgestaan.'

3. In aanvulling op bepalingen luidens welke aangewezen ondernemingen bijzondere tariefopties moeten aanbieden of moeten voldoen aan voorschriften inzake maximumprijzen of geografische gemiddelden of andere vergelijkbare regelingen, voorzien de lidstaten in waarborgen dat consumenten van wie vaststaat dat zij een laag inkomen, een handicap of bijzondere sociale behoeften hebben, worden bijgestaan.

Motivering

Artikel 7 van de Richtlijn inzake universele dienstverlening, zoals gewijzigd door het Commissievoorstel, verplicht de lidstaten tot het nemen van bijzondere maatregelen ten behoeve van gebruikers met een handicap. Het voorgestelde amendement beoogt hetzelfde resultaat als deze bepaling.

Amendement  57

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit

Artikel 1 – punt 7 bis (nieuw)

Richtlijn 2002/22/EG

Artikel 10 – lid 2

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(7 bis) artikel 10, lid 2, wordt vervangen door:

 

"2. De lidstaten zorgen ervoor dat […] ondernemingen die telecomdiensten aanbieden als omschreven in artikel 2 van Richtlijn 2002/21/EG (Kaderrichtlijn), de in bijlage I, deel A, van deze Richtlijn genoemde faciliteiten en diensten verstrekken, zodat de abonnees de uitgaven kunnen controleren en beheersen en een ongegronde onderbreking van de dienst kunnen vermijden."

Amendement  58

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit

Artikel 1 – punt 7 ter (nieuw)

Richtlijn 2002/22/EG

Artikel 11 – lid 1

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(7 ter) artikel 11, lid 1, wordt vervangen door:

 

"1. De nationale regelgevende instanties zorgen ervoor dat alle aangewezen ondernemingen met verplichtingen uit hoofde van de artikelen 4, 5, 6 en 7 en artikel 9, lid 2, toereikende en actuele informatie over hun prestaties bij het verlenen van de universele dienst publiceren, aan de hand van de in bijlage III vermelde parameters voor de kwaliteit van de dienst, definities en meetmethoden. De gepubliceerde informatie wordt op verzoek aan de nationale regelgevende instantie verstrekt."

Motivering

Bedoeld om overmatige bureaucratie voor de betrokken aanbieders te voorkomen.

Amendement  59

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit

Artikel 1 – punt 10 – letter a bis) (nieuw)

Richtlijn 2002/22/EG

Artikel 17 – lid 2 bis (nieuw)

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(a bis) in artikel 17 wordt het volgende lid ingelast:

 

"2 bis. Onverminderd verplichtingen die kunnen worden opgelegd aan aanbieders met een aanmerkelijke markmacht op een bepaalde retailmarkt volgens lid 1, kunnen nationale regelgevende autoriteiten voor een overgangsperiode de in lid 2 genoemde verplichtingen van toepassing verklaren op aanbieders met een aanmerkelijke marktmacht op een bepaalde wholesalemarkt, in gevallen waarin wholesaleverplichtingen zijn opgelegd maar nog niet tot gevolg hebben dat op de retailmarkt sprake is van concurrentie."

Motivering

Dit amendement stelt regelgevers in de gelegenheid activiteiten te voorkomen die het ontstaan van concurrentie belemmeren of vertragen, tijdens een overgangsperiode waarin oplossingen op wholesaleniveau nog geen effect hebben.

Amendement  60

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit

Artikel 1 – punt 12

Richtlijn 2002/22/EG

Artikel 20 – lid 1

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1. Dit artikel geldt onverminderd de communautaire voorschriften inzake consumentenbescherming, met name de Richtlijnen 93/13/EG en 97/7/EG, en de nationale voorschriften die met het Gemeenschapsrecht in overeenstemming zijn.

Schrappen

Motivering

Gewijzigd en verplaatst naar lid 1.

Amendement  61

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit

Artikel 1 – punt 12

Richtlijn 2002/22/EG

Artikel 20 – lid 2 – alinea 1 – inleiding

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2. De lidstaten zorgen ervoor dat de consumenten die zich abonneren op diensten waarbij een aansluiting tot het openbare communicatienetwerk en/of openbare telefoondiensten worden aangeboden, recht hebben op een contract met een onderneming of ondernemingen die dergelijke diensten en/of aansluiting aanbieden. In het contract worden ten minste de volgende elementen gespecificeerd:

2. De lidstaten zorgen ervoor dat consumenten en andere hierom verzoekende eindgebruikers die zich abonneren op diensten waarbij een aansluiting tot het openbare communicatienetwerk en/of elektronische-communicatiediensten worden aangeboden, recht hebben op een contract met een onderneming of ondernemingen die dergelijke diensten en/of aansluiting aanbieden. In het contract worden ten minste de volgende elementen in een heldere, begrijpelijke en gemakkelijk toegankelijke vorm gespecificeerd:

Motivering

Bedoeling van dit amendement en van de andere amendementen op artikel 20 is het artikel te vereenvoudigen. Door de verwijzing naar elektronische-communicatiediensten (waarin openbare telefoondiensten zijn begrepen) kan lid 3 worden geschrapt. Ondernemingen, met name KMO's, moeten ook het voordeel van artikel 20 kunnen genieten, als zij dit wensen. Door de invoeging van de verwijzing naar heldere en volledige informatie hoeft deze vereiste verderop niet te worden herhaald.

Amendement  62

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit

Artikel 1 – punt 12

Richtlijn 2002/22/EG

Artikel 20 – lid 2 – alinea 1 – letter b)

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

b) de verstrekte diensten, de kwaliteitsniveaus van de geboden diensten en de wachttijd bij eerste aansluiting;

b) de verstrekte diensten, met name:

 

- als toegang tot noodhulpdiensten en informatie over de locatie van de oproeper overeenkomstig artikel 26 moet worden verstrekt, het betrouwbaarheidsniveau van deze toegang, indien van toepassing, en of de toegang wordt verstrekt op het hele nationale grondgebied,

 

- informatie over eventuele door de aanbieder opgelegde beperkingen van de toegang van de abonnee tot wettelijke inhoud of van het vermogen van de abonnee om dergelijke inhoud te gebruiken of te verspreiden of wettelijke toepassingen en diensten te gebruiken,

 

- de kwaliteitsniveaus van de geboden diensten, aan de hand van de toepasselijke parameters van artikel 22, lid 2,

 

- de soorten van onderhoud en klantenservice die worden aangeboden en de manier om contact met de klantendienst op te nemen,

 

- de wachttijd bij eerste aansluiting en

 

- alle door de leverancier voorgeschreven beperkingen van het gebruik van eindapparatuur;

Motivering

Om op één plaats de informatie samen te brengen die de Commissie in de nieuwe leden 4 en 5 voorstelt op te nemen bij de sluiting van het contract, de kwestie aan te pakken van informatie over telefoongidsen en over beperkingen van het gebruik van eindapparatuur, zoals telefoons met een SIM-lock, en de schrapping mogelijk te maken van letter c) over onderhoud als apart punt.

Amendement  63

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit

Artikel 1 – punt 12

Richtlijn 2002/22/EG

Artikel 20 – lid 2 – alinea 1 – letter c)

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

c) de soorten onderhoudsservice;

c) het besluit van de abonnee met betrekking tot de vraag of zijn persoonsgegevens in een gids mogen worden opgenomen en de gegevens in kwestie;

Motivering

Amendement  64

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit

Artikel 1 – punt 12

Richtlijn 2002/22/EG

Artikel 20 – lid 2 – alinea 1 – letter d)

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

d) bijzonderheden van prijzen en tarieven en de middelen voor het verkrijgen van actuele informatie over alle geldende tarieven en onderhoudskosten;

d) bijzonderheden van prijzen en tarieven en de middelen voor het verkrijgen van actuele informatie over alle geldende tarieven en onderhoudskosten, aangeboden betalingsmethoden en verschillen qua kosten als gevolg van de betalingsmethode;

Motivering

Om basisinformatie op te nemen over de beschikbare betalingsmethoden, met name of bepaalde methoden een verschil qua kosten voor de abonnee als gevolg hebben, bijvoorbeeld een korting als de abonnee instemt met rechtstreekse afschrijving of elektronische facturatie.

Amendement  65

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit

Artikel 1 – punt 12

Richtlijn 2002/22/EG

Artikel 20 – lid 2 – alinea 1 – letter e)

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

e) de looptijd van het contract, de voorwaarden voor verlenging of beëindiging van de diensten en van het contract, inclusief de directe kosten voor de portabiliteit van nummers en andere identificatoren;

e) de looptijd van het contract en de voorwaarden voor verlenging en beëindiging van de diensten en van het contract, inclusief

 

- alle kosten in verband met de portabiliteit van nummers en andere identificatoren en

 

- alle kosten die bij de beëindiging van het contract verschuldigd zijn, inclusief elke terugvordering van kosten met betrekking tot eindapparatuur;

Motivering

Zo krijgt de abonnee duidelijkheid over de kosten in verband met een gesubsidieerd telefoontoestel of andere gesubsidieerde eindapparatuur bij (al dan niet vroegtijdige) beëindiging van het contract. Hierbij wordt geen afbreuk gedaan aan de nationale wet, die dergelijke subsidies helemaal kan verbieden.

Amendement  66

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit

Artikel 1 – punt 12

Richtlijn 2002/22/EG

Artikel 20 – lid 2 – alinea 1 – letter h)

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

h) de actie die door de onderneming welke de aansluiting en/of de diensten aanbiedt kan worden ondernomen in reactie op beveiligings- en integriteitsincidenten of bedreigingen en kwetsbaarheden.

h) de soort van actie die door de onderneming welke de aansluiting en/of de diensten aanbiedt kan worden ondernomen in reactie op beveiligings- en integriteitsincidenten of bedreigingen en kwetsbaarheden, alsmede de schadevergoedingsregelingen die van toepassing zijn, als beveiligings- en integriteitsincidenten plaatshebben.

Motivering

De beperking tot de soort van actie moet zowel leiden tot kortere als tot relevantere informatie dan de lange lijst van theoretisch mogelijke acties die anders kan ontstaan. Naar het voorbeeld van de bepaling in f) voor gevallen waar niet aan contractueel overeengekomen kwaliteitsniveaus wordt voldaan, moeten de leveranciers ook informatie verstrekken over de schadevergoedingsregelingen die zij toepassen. Openbaarheid hiervan kan de mededinging op dit punt stimuleren.

Amendement  67

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit

Artikel 1 – punt 12

Richtlijn 2002/22/EG

Artikel 20 – lid 2 – alinea 2

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

De lidstaten kunnen deze verplichtingen uitbreiden, zodat ook andere eindgebruikers eronder vallen.

Het contract moet ook alle door de bevoegde overheidsinstanties verstrekte informatie over het gebruik van elektronische-communicatienetwerken en -diensten voor onwettige activiteiten of de verspreiding van schadelijke inhoud en over beschermingsmaatregelen tegen gevaren voor de persoonlijke veiligheid, de persoonlijke levenssfeer en persoonsgegevens bevatten waarnaar in artikel 21 lid 4 bis wordt gewezen en die van toepassing is op de aangeboden dienst.

Motivering

Met dit nieuwe punt worden de nationale regelgevende instanties in staat gesteld van leveranciers te eisen dat zij alle actuele informatie over wettelijk toegestaan gebruik van elektronische-communicatienetwerken opnemen in het contract, onder andere als de bevoegde nationale regelgevende instantie informatie heeft gepubliceerd over schending van het auteursrecht.

Amendement  68

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit

Artikel 1 – punt 12

Richtlijn 2002/22/EG

Artikel 20 – lid 3

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

3. De in lid 2 genoemde informatie wordt ook opgenomen in contracten die worden gesloten tussen consumenten en andere aanbieders van elektronische-communicatiediensten dan die welke een aansluiting tot een openbaar communicatienetwerk en/of openbare telefoondiensten aanbieden. De lidstaten kunnen deze verplichting uitbreiden, zodat ook andere eindgebruikers eronder vallen.

Schrappen

Motivering

Zie hierboven de motivering bij artikel 20, lid 2. De mogelijkheid de verplichting uit te breiden naar andere eindgebruikers is behouden in de bestaande tweede alinea van artikel 20, lid 2.

Amendement  69

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit

Artikel 1 – punt 12

Richtlijn 2002/22/EG

Artikel 20 – lid 4

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

4. De lidstaten zien erop toe dat wanneer contracten worden gesloten tussen abonnees en aanbieders van elektronische-communicatiediensten die spraakcommunicatie mogelijk maken, bedoelde abonnees er duidelijk van worden geïnformeerd of al dan niet is voorzien in toegang tot noodhulpdiensten. De aanbieders van elektronische-communicatiediensten zorgen ervoor dat de gebruikers, alvorens een contract wordt gesloten en op gezette tijden daarna, duidelijk worden geïnformeerd over het ontbreken van toegang tot noodhulpdiensten.

Schrappen

Motivering

Zie hierboven de motivering bij artikel 20, lid 2, en de voorgestelde wijzigingen in artikel 21, lid 4, met betrekking tot informatie los van het contract.

Amendement  70

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit

Artikel 1 – punt 12

Richtlijn 2002/22/EG

Artikel 20 – lid 5

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

5. De lidstaten zien erop toe dat wanneer contracten worden gesloten tussen abonnees en aanbieders van elektronische-communicatiediensten en/of -netwerken, bedoelde abonnees alvorens een contract wordt gesloten en op gezette tijden daarna duidelijk worden geïnformeerd over eventuele door de aanbieder opgelegde beperkingen van hun toegang tot wettelijke inhoud of van hun vermogen om dergelijke inhoud te verspreiden of wettelijke toepassingen en diensten van keuze te gebruiken.

Schrappen

Motivering

Zie hierboven de motivering bij artikel 20, lid 2, en de voorgestelde wijzigingen in artikel 21, lid 4, met betrekking tot informatie los van het contract.

Amendement  71

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit

Artikel 1 – punt 12

Richtlijn 2002/22/EG

Artikel 20 – lid 6

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

6. De lidstaten zien erop toe dat wanneer contracten worden gesloten tussen abonnees en aanbieders van elektronische-communicatiediensten en/of -netwerken, bedoelde abonnees alvorens een contract wordt gesloten en op gezette tijden daarna duidelijk worden geïnformeerd over hun verplichting auteursrechten en verwante rechten in acht te nemen. Onverlet het bepaalde in Richtlijn 2000/31/EG betreffende elektronische handel, omvat dit de verplichting om de abonnees te informeren over de meest gebruikelijke inbreuken en de juridische gevolgen daarvan.

Schrappen

Motivering

Zie hierboven de motivering bij artikel 20, lid 2, alinea 1 bis (nieuw), en bij artikel 21, lid 4 bis (nieuw), met betrekking tot informatie buiten het contract. De mogelijkheid over wettelijk gebruik van communicatie te informeren mag niet worden beperkt tot auteursrechten. Om aansprakelijkheidsproblemen te voorkomen moet de informatie worden geproduceerd door de nationale regelgevende instanties; zij moet betrekking hebben op de kwesties waarvoor deze instanties informatie nodig achten. De leveranciers kan worden verzocht de informatie te verspreiden onder hun klanten.

Amendement  72

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit

Artikel 1 – punt 12

Richtlijn 2002/22/EG

Artikel 21 – lid 1

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1. De lidstaten zorgen ervoor dat transparante, vergelijkbare, toereikende en bijgewerkte informatie over de geldende prijzen en tarieven alsmede over de algemene voorwaarden met betrekking tot de toegang tot en het gebruik van de in de artikelen 4, 5, 6 en 7 genoemde diensten voor eindgebruikers en consumenten beschikbaar is overeenkomstig het bepaalde in bijlage II.

Schrappen

Motivering

Ingevoegd in artikel 21, lid 2, hieronder.

Amendement  73

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit

Artikel 1 – punt 12

Richtlijn 2002/22/EG

Artikel 21 – lid 2

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2. De lidstaten zorgen ervoor dat ondernemingen die openbare elektronische-communicatienetwerken en/of -diensten aanbieden, vergelijkbare, toereikende en bijgewerkte informatie over de geldende prijzen en tarieven bekend maken in verband met de toegang tot en het gebruik van hun aan de consumenten aangeboden diensten. Dergelijke informatie wordt bekendgemaakt in een gemakkelijk toegankelijke vorm.

2. De lidstaten zorgen ervoor dat ondernemingen die aansluiting op openbare elektronische-communicatienetwerken en/of elektronische-communicatiediensten aanbieden, vergelijkbare, toereikende en bijgewerkte informatie over de geldende prijzen en tarieven en over alle kosten die zijn verschuldigd bij de beëindiging van een contract en informatie over de algemene voorwaarden bekendmaken in verband met de toegang tot en het gebruik van hun aan eindgebruikers en consumenten aangeboden diensten, overeenkomstig het bepaalde in bijlage II. Dergelijke informatie is duidelijk en volledig en wordt bekendgemaakt in een gemakkelijk toegankelijke vorm. De nationale regelgevende instanties kunnen aanvullende vereisten formuleren met betrekking tot de vorm waarin dergelijke informatie wordt bekendgemaakt.

Motivering

Deze samenvoeging en aanpassing van artikel 21, lid 1 en 2, is bedoeld om de tekst een ruimere werkingssfeer te geven en hem te vereenvoudigen en te verduidelijken. Tegelijk geldt het vergelijkbaarheidscriterium niet voor de algemene voorwaarden als geheel, omdat een vergelijking van deze voorwaarden in het algemeen, bovenop de specifieke informatie die sowieso vereist is krachtens bijlage II, weinig doet om het belang van de consument te dienen.

Amendement  74

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit

Artikel 1 – punt 12

Richtlijn 2002/22/EG

Artikel 21 – lid 3

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

3. De nationale regelgevende instanties bevorderen het verstrekken van informatie om eindgebruikers en consumenten met behulp van interactieve gidsen of soortgelijke technieken in staat te stellen zich een onafhankelijk oordeel te vormen over de kosten van een alternatief gebruikspatroon. De lidstaten waken erover dat de nationale regelgevende instanties dergelijke gidsen en technieken beschikbaar maken wanneer zij niet op de markt te vinden zijn. Derden hebben het recht om, met het doel dergelijke interactieve gidsen of soortgelijke technieken te verkopen of beschikbaar te maken, kosteloos de tarieven te gebruiken die zijn bekendgemaakt door de aanbieders van elektronische-communicatienetwerken en/of -diensten.

3. De nationale regelgevende instanties bevorderen het verstrekken van vergelijkbare informatie om eindgebruikers en consumenten met behulp van interactieve gidsen of soortgelijke technieken in staat te stellen zich een onafhankelijk oordeel te vormen over de kosten van een alternatief gebruikspatroon. De lidstaten waken erover dat de nationale regelgevende instanties dergelijke gidsen en technieken zelf of via derden beschikbaar maken, wanneer zij niet gratis of tegen redelijke prijs op de markt te vinden zijn. Derden hebben het recht om, met het doel dergelijke interactieve gidsen of soortgelijke technieken te verkopen of beschikbaar te maken, kosteloos de informatie te gebruiken die is bekendgemaakt door de aanbieders van elektronische-communicatienetwerken en/of -diensten.

Amendement  75

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit

Artikel 1 – punt 12

Richtlijn 2002/22/EG

Artikel 21 – lid 4

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

4. De lidstaten waken erover dat de nationale regelgevende instanties beschikken over de bevoegdheid de aanbieders van elektronische-communicatiediensten te verplichten op het tijdstip en de plaats van aankoop informatie over de geldende tarieven te verstrekken om zo te waarborgen dat de gebruikers volledig zijn geïnformeerd over de tariefvoorwaarden.

4. De lidstaten waken erover dat de nationale regelgevende instanties beschikken over de bevoegdheid de aanbieders van aansluiting op een openbaar elektronische-communicatienetwerk en/of elektronische-communicatiediensten onder andere te verplichten:

 

a) abonnees informatie over de geldende tarieven te verstrekken voor elk nummer en elke dienst waarvoor bijzondere tariefvoorwaarden gelden; voor afzonderlijke categorieën van diensten kunnen de nationale regelgevende instanties eisen dat deze informatie wordt verstrekt vóór de doorschakeling van het gesprek;

 

b) de abonnees geregeld te herinneren aan het eventuele ontbreken van betrouwbare toegang tot noodhulpdiensten of informatie over de locatie van de oproeper in de dienst waarop zij zijn geabonneerd;

 

c) de abonnees te informeren over elke verandering van om het even welke door de aanbieder opgelegde beperkingen van hun toegang tot wettelijke inhoud of van hun vermogen om dergelijke inhoud te gebruiken of te verspreiden of wettelijke toepassingen en diensten van hun keuze te gebruiken;

 

d) de abonnees te informeren over hun recht hun persoonlijke gegevens te laten opnemen in een gids, en de soorten van gegevens waarom het gaat; en

 

e) abonnees met een handicap geregeld en gedetailleerd te informeren over bestaande producten en diensten die voor hen zijn bedoeld.

 

Als dit nodig wordt geacht, mogen de nationale regelgevende instanties zelf- en/of mederegulerende maatregelen bevorderen alvorens verplichtingen op te leggen.

Motivering

Met deze wijzigingen worden de permanente informatievereisten die waren voorgesteld voor artikel 20, samengebracht in artikel 21, waar zij beter passen in de structuur van de richtlijn, en tegelijk worden een aantal verduidelijkingen aangebracht, met name in a) met betrekking tot afzonderlijke oproepen naar tariefnummers.

Amendement 76

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit

Artikel 1 – punt 12

Richtlijn 2002/22/EG

Artikel 21 – lid 4 bis (nieuw)

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

4 bis. De lidstaten zorgen ervoor dat de nationale regelgevende instanties de ondernemingen als bedoeld in lid 4, verplichten om informatie van algemeen belang aan bestaande en nieuwe abonnees te verstrekken, indien nodig. Dergelijke informatie wordt door de bevoegde openbare instanties in een gestandaardiseerde vorm geproduceerd en heeft onder meer betrekking op de volgende punten:

 

a) de meest voorkomende vormen van gebruik van elektronische-communicatiediensten voor onwettige activiteiten of de verspreiding van schadelijke inhoud, met name waar dit de eerbiediging van de rechten en vrijheden van anderen kan aantasten, inclusief schendingen van het auteursrecht en hiermee samenhangende rechten, en de gevolgen hiervan; en

 

b) beschermingsmaatregelen tegen gevaren voor de persoonlijke veiligheid, de persoonlijke levenssfeer en persoonsgegevens bij het gebruik van elektronische communicatiediensten.

 

Significante bijkomende kosten die voor een onderneming uit de naleving van deze verplichtingen resulteren, worden door de bevoegde overheidsinstanties vergoed.

Motivering

Met dit nieuwe lid krijgen de nationale regelgevende instanties het algemene recht om van ondernemingen te eisen dat zij door de nationale regelgevende instanties verstrekte informatie die betrekking heeft op het wettelijk toegestane gebruik van elektronische-communicatiediensten en op beschermingsmiddelen tegen gevaren voor de persoonlijke levenssfeer en persoonsgegevens, doorgeven, zowel aan bestaande als, in geval van de sluiting van een nieuw contract, nieuwe abonnees, vgl. hierboven artikel 20, lid 2 bis (nieuw). Significante extra kosten voor de ondernemingen moeten door de autoriteiten worden vergoed, aangezien het gaat om informatie die verband houdt met de rechtshandhaving en die het algemeen belang dient.

Amendement  77

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit

Artikel 1 – punt 12

Richtlijn 2002/22/EG

Artikel 21 – lid 5

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

5. De lidstaten waken erover dat de nationale regelgevende instanties beschikken over de bevoegdheid de aanbieders van elektronische-communicatiediensten en/of -netwerken te verplichten de overeenkomstig artikel 20, lid 5, vereiste informatie op een duidelijke, begrijpelijke en gemakkelijk toegankelijke wijze te verstrekken.

Schrappen

Motivering

Zie hierboven de motivering bij artikel 20, lid 2.

Amendement  78

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit

Artikel 1 – punt 12

Richtlijn 2002/22/EG

Artikel 21 – lid 6

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

6. Om te waarborgen dat de eindgebruikers kunnen profiteren van een samenhangende aanpak op het gebied van tarieftransparantie, alsook met het oog op het verstrekken van de informatie overeenkomstig artikel 20, lid 5, in de Gemeenschap, kan de Commissie, na raadpleging van de Europese Autoriteit voor de elektronische-communicatiemarkt (hierna "de Autoriteit" genoemd), de passende technische tenuitvoerleggingsmaatregelen op dit terrein treffen, zoals een specificatie van de methodologie of de procedures. Deze maatregelen, die bedoeld zijn om niet-essentiële elementen van deze richtlijn te wijzigen door deze aan te vullen, worden vastgesteld overeenkomstig de regelgevingsprocedure met toetsing van artikel 37, lid 2. Om dwingende en spoedeisende redenen kan de Commissie de urgentieprocedure van artikel 37, lid 3, gebruiken.

Schrappen

Motivering

De behoefte aan geharmoniseerde tarieftransparantie in de hele Gemeenschap is niet zo groot dat technische tenuitvoerleggingsmaatregelen nodig zijn. Tarieftransparantie moet worden aangepakt op nationaal niveau, door de nationale regelgevende instanties.

Amendement  79

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit

Artikel 1 – punt 13 – letter a)

Richtlijn 2002/22/EG

Artikel 22 – lid 1

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1. De lidstaten zorgen ervoor dat de nationale regelgevende instanties, na de meningen van de belanghebbenden te hebben gehoord, kunnen verlangen dat ondernemingen die openbare elektronische-communicatienetwerken en/of -diensten aanbieden, ten behoeve van de eindgebruikers vergelijkbare, toereikende en actuele informatie over de kwaliteit van hun diensten, inclusief gelijkwaardige toegang voor eindgebruikers met een handicap, publiceren. Op verzoek wordt de informatie vóór publicatie eveneens aan de nationale regelgevende instantie verstrekt.

1. De lidstaten zorgen ervoor dat de nationale regelgevende instanties, na de meningen van de belanghebbenden te hebben gehoord, kunnen verlangen dat ondernemingen die openbare elektronische-communicatienetwerken en/of -diensten aanbieden, ten behoeve van de eindgebruikers vergelijkbare, toereikende en actuele informatie publiceren over de kwaliteit van hun diensten en over de maatregelen die zij nemen om gelijkwaardige toegang voor eindgebruikers met een handicap te garanderen. Op verzoek wordt de informatie vóór publicatie eveneens aan de nationale regelgevende instantie verstrekt.

Motivering

In de tekst die de Commissie voorstelt, worden de enigszins verschillende aspecten van informatie over de kwaliteit van de diensten en gelijkwaardige toegang voor eindgebruikers met een handicap aan elkaar gekoppeld. De voorgestelde wijziging is bedoeld ter verduidelijking.

Amendement  80

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit

Artikel 1 – punt 13 – letter a bis) (nieuw)

Richtlijn 2002/22/EG

Artikel 22 – lid 2

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(a bis) Lid 2 komt als volgt te luiden:

 

"2. De nationale regelgevende instanties kunnen onder andere de te hanteren parameters voor de kwaliteit van de dienst, alsook de inhoud, vorm en wijze van bekendmaking van de te publiceren informatie bepalen, inclusief mogelijke kwaliteitscertificatiemechanismen, teneinde ervoor te zorgen dat de eindgebruikers, inclusief eindgebruikers met een handicap, toegang hebben tot volledige, vergelijkbare, betrouwbare en gebruikersvriendelijke informatie. In voorkomend geval kunnen de in bijlage III vermelde parameters, definities en meetmethoden worden gebruikt."

Motivering

Met deze aanpassing van bestaande tekst waaraan de Commissie niet heeft geraakt, wordt het concept van kwaliteitscertificatiemechanismen ingevoerd en de bestaande tekst ook op andere punten licht verbeterd.

Amendement  81

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit

Artikel 1 – punt 13 – letter b)

Richtlijn 2002/22/EG

Artikel 22 – lid 3

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

3. Teneinde een achteruitgang van de dienstverlening en een vertraging van het verkeer over de netwerken te voorkomen, kan de Commissie, na raadpleging van de Autoriteit, technische tenuitvoerleggingsmaatregelen treffen inzake minimumeisen voor de kwaliteit van de dienstverlening die door de nationale regelgevende instantie moeten worden opgelegd aan ondernemingen die openbare communicatienetwerken aanbieden.

3. Teneinde een achteruitgang van de dienstverlening en een vertraging van het verkeer over de netwerken te voorkomen en om ervoor te zorgen dat de toegang van gebruikers tot wettelijke inhoud of hun vermogen om dergelijke inhoud te verspreiden of wettelijke toepassingen en diensten van keuze te gebruiken, niet onredelijk wordt beperkt, kan een nationale regelgevende instanties richtsnoeren opstellen inzake minimumeisen voor de kwaliteit van de dienstverlening en, indien nodig, andere maatregelen nemen. Voor deze richtsnoeren of maatregelen wordt naar behoren rekening gehouden met normen die overeenkomstig artikel 17 van Richtlijn 2002/21/EG (Kaderrichtlijn) zijn goedgekeurd.

Deze maatregelen, die bedoeld zijn om niet-essentiële elementen van deze richtlijn te wijzigen door deze aan te vullen, worden vastgesteld overeenkomstig de regelgevingsprocedure met toetsing van artikel 37, lid 2. Om dwingende en spoedeisende redenen kan de Commissie de urgentieprocedure van artikel 37, lid 3, gebruiken.

Nadat de Commissie deze richtsnoeren of maatregelen heeft bestudeerd en [xxx] heeft geraadpleegd, kan zij ter zake technische tenuitvoerleggingsmaatregelen treffen, als zij van mening is dat de richtsnoeren of maatregelen een hindernis voor de gemeenschappelijke markt kunnen vormen. Deze maatregelen, die bedoeld zijn om niet-essentiële elementen van deze richtlijn te wijzigen door deze aan te vullen, worden vastgesteld overeenkomstig de regelgevingsprocedure met toetsing van artikel 37, lid 2.

Amendement  82

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit

Artikel 1 – punt 14

Richtlijn 2002/22/EG

Artikel 23

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

De lidstaten nemen alle noodzakelijke maatregelen om de beschikbaarheid van de openbare telefoondiensten geleverd over de openbare communicatienetwerken te waarborgen in gevallen waarbij het elektriciteitsnetwerk uitvalt of in geval van overmacht. De lidstaten zorgen ervoor dat ondernemingen die openbare telefoondiensten aanbieden alle maatregelen nemen die redelijkerwijs van hen mogen worden verwacht om een ononderbroken toegang tot de noodhulpdiensten te waarborgen.

De lidstaten nemen alle noodzakelijke maatregelen om de zo volledig mogelijke beschikbaarheid van de openbare telefoondiensten te waarborgen in gevallen waarbij het elektriciteitsnetwerk uitvalt of in geval van overmacht. De lidstaten zorgen ervoor dat ondernemingen die openbare telefoondiensten aanbieden alle nodige maatregelen nemen om een ononderbroken toegang tot de noodhulpdiensten vanuit iedere plaats binnen het EU-grondgebied te waarborgen.

Motivering

Om te verduidelijken dat bij echte catastrofes of overmacht, wanneer geen netwerk functioneert, elke dienstverlening kan wegvallen.

Amendement  83

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit

Artikel 1 – punt 15 – letter a)

Richtlijn 2002/22/EG

Artikel 25 – titel

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Telefooninlichtendiensten

Inlichtingendiensten

Motivering

Telefooninlichtingendiensten zijn een cruciale dienst voor gebruikers met een handicap en oudere gebruikers en voor gebruikers in het algemeen. Oplegging van wholesaleverplichtingen aan exploitanten die de toegang tot het net controleren is gerechtvaardigd om te zorgen dat de gebruikers ten volle kunnen profiteren van de mededinging tussen telefooninlichtingendiensten, en zou bovendien de afschaffing van regulering van universele diensten op retail-niveau mogelijk maken. Amendement 39 van het verslag-Harbour is daarnaast van essentieel belang om problemen aan te pakken die zich in de praktijk voordoen bij het verkrijgen van toegang tot grensoverschrijdende telefoondiensten.

Amendement  84

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit

Artikel 1 – punt 15 – letter a bis) (nieuw)

Richtlijn 2002/22/EG

Artikel 25 – lid 1

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(a bis) Lid 1 komt als volgt te luiden:

 

‘1. De lidstaten zorgen ervoor dat alle eindgebruikers van elektronische communicatienetwerken en -diensten er recht hebben op hebben dat hun informatie beschikbaar wordt gesteld aan de aanbieders van inlichtingendiensten en gidsen, overeenkomstig de bepalingen van lid 2."

Motivering

Zie de motivering bij artikel 25, lid 1.

Amendement  85

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit

Artikel 1 – punt 15 – letter b)

Richtlijn 2002/22/EG

Artikel 25 – lid 3

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

3. De lidstaten zorgen ervoor dat alle eindgebruikers die over een openbare telefoondienst beschikken, toegang hebben tot telefooninlichtingendiensten zoals bedoeld in artikel 5, lid 1, onder b).'

3. De lidstaten zorgen ervoor dat alle eindgebruikers van een elektronische communicatiedienst toegang hebben tot inlichtingendiensten en dat exploitanten die de toegang tot deze diensten controleren, er toegang toe verlenen op eerlijke, kostengeoriënteerde, objectieve, niet-discriminerende en transparante voorwaarden.

Motivering

Zie de motivering bij artikel 25, lid 1.

Amendement  86

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit

Artikel 1 – punt 15 – letter b bis) (nieuw)

Richtlijn 2002/22/EG

Artikel 25 – lid 4

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(b bis) Lid 4 wordt vervangen door de volgende tekst:

 

"4. De lidstaten handhaven in de regelgeving geen restricties die beletten dat eindgebruikers in een bepaalde lidstaat via spraaktelefonie of SMS rechtstreeks toegang hebben tot de inlichtingendienst in een andere lidstaat en nemen maatregelen om deze toegang overeenkomstig artikel 28 te garanderen."

Motivering

Deze aanpassing van bestaande tekst waaraan de Commissie niet heeft geraakt, is bedoeld om de problemen aan te pakken die in de praktijk met betrekking tot de toegang tot buitenlandse telefooninlichtingendiensten worden vastgesteld.

Amendement  87

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit

Artikel 1 – punt 16

Richtlijn 2002/22/EG

Artikel 26 – lid 2

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2. De lidstaten waken erover dat de ondernemingen die een dienst voor uitgaande nationale en/of internationale gesprekken via een nummer of een aantal nummers in een nationaal of internationaal nummerplan aanbieden, toegang leveren tot noodhulpdiensten.

2. De lidstaten waken er in samenwerking met de nationale regelgevende instanties, de noodhulpdiensten en de aanbieders over dat de ondernemingen die een elektronische-communicatiedienst voor uitgaande nationale en/of internationale gesprekken via een nummer of een aantal nummers in een nationaal of internationaal nummerplan aanbieden, betrouwbare toegang leveren tot noodhulpdiensten.

Motivering

Verduidelijking door gebruik van de gedefinieerde term uit de kaderrichtlijn. De verplichting toegang tot noodhulpdiensten te verlenen zou afhankelijk zijn van het feit of de dienst die wordt aangeboden, een dienst is voor uitgaande gesprekken.

Amendement  88

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit

Artikel 1 – punt 16

Richtlijn 2002/22/EG

Artikel 26 – lid 3

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

3. De lidstaten waken erover dat oproepen via het uniforme Europese alarmnummer "112" naar behoren worden beantwoord en behandeld op de wijze die het meest geschikt is voor de nationale organisatie van noodhulpdiensten. Dergelijke oproepen worden ten minste zo snel en doeltreffend beantwoord en behandeld als oproepen via eventueel nog bestaande nationale alarmnummers.

3. De lidstaten waken erover dat de noodhulpdiensten alle oproepen via het uniforme Europese alarmnummer "112" naar behoren kunnen beantwoorden en behandelen op de wijze die het meest geschikt is voor de nationale organisatie van noodhulpdiensten. Dergelijke oproepen worden ten minste zo snel en doeltreffend beantwoord en behandeld als oproepen via eventueel nog bestaande nationale alarmnummers.

Amendement  89

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit

Artikel 1 – punt 16

Richtlijn 2002/22/EG

Artikel 26 – lid 4

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

4. De lidstaten waken erover dat eindgebruikers met een handicap in staat zijn de noodhulpdiensten op te roepen. Om ervoor te zorgen dat eindgebruikers met een handicap noodhulpdiensten kunnen oproepen wanneer zij in andere lidstaten reizen, kunnen de getroffen maatregelen ook maatregelen omvatten om de overeenstemming te waarborgen met relevante normen of specificaties als gepubliceerd overeenkomstig artikel 17 van Richtlijn 2002/21/EG (Kaderrichtlijn).

4. De lidstaten waken erover dat de toegang tot de noodhulpdiensten van eindgebruikers met een handicap gelijkwaardige is met de toegang die andere eindgebruikers genieten. Om ervoor te zorgen dat eindgebruikers met een handicap noodhulpdiensten kunnen oproepen wanneer zij in andere lidstaten reizen, omvatten de getroffen maatregelen ook maatregelen om de overeenstemming te waarborgen met relevante normen of specificaties als gepubliceerd overeenkomstig artikel 17 van Richtlijn 2002/21/EG (Kaderrichtlijn).

Motivering

Om de tekst aan te passen aan de bepalingen van artikel 7 en om handhaving van de toepasselijke normen verplicht te stellen.

Amendement  90

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit

Artikel 1 – punt 16

Richtlijn 2002/22/EG

Artikel 26 – lid 5

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

5. De lidstaten zorgen ervoor dat bij alle oproepen via het uniforme Europese alarmnummer "112" informatie over de locatie van de oproeper kosteloos ter beschikking wordt gesteld van de instanties die noodsituaties behandelen.

5. De lidstaten zorgen ervoor dat informatie over de locatie van de oproeper kosteloos ter beschikking wordt gesteld zodra de instantie die de noodsituatie behandelt, de oproep ontvangt. Dit geldt ook voor alle oproepen via het uniforme Europese alarmnummer "112".

De lidstaten stellen de eis dat informatie over de locatie van de oproeper automatisch ter beschikking wordt gesteld zodra de instantie die de noodsituatie behandelt de oproep ontvangt.

 

Motivering

De verplichting moet zowel gelden voor resterende nationale noodhulpnummers als voor het nummer 112.

Amendement  91

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit

Artikel 1 – punt 16

Richtlijn 2002/22/EG

Artikel 26 – lid 6

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

6. De lidstaten zorgen ervoor dat de burgers adequaat worden ingelicht over het bestaan en het gebruik van het uniforme Europese alarmnummer "112", met name via initiatieven die specifiek gericht zijn op personen die tussen lidstaten reizen. De lidstaten rapporteren jaarlijks aan de Commissie en de Autoriteit over de maatregelen die zij in dat verband hebben genomen.

6. De lidstaten zorgen ervoor dat alle burgers van de Unie niet alleen informatie krijgen over hun nationale nummers, maar ook adequaat worden ingelicht over het bestaan en het gebruik van het uniforme Europese alarmnummer "112", met name via initiatieven die specifiek gericht zijn op personen die tussen lidstaten reizen.

Motivering

Een afzonderlijk jaarlijks verslag is onnodig belastend. In plaats hiervan moeten de maatregelen die in verband met het nummer 112 zijn genomen, worden opgenomen in de ruimere jaarlijkse rapportage waarin is voorzien in artikel 33, lid 3.

Amendement  92

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit

Artikel 1 – punt 16

Richtlijn 2002/22/EG

Artikel 26 – lid 7

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

7. Om een effectieve invoering van "112"-diensten in de lidstaten te waarborgen, inclusief toegang voor eindgebruikers met een handicap die in andere lidstaten reizen, kan de Commissie, na raadpleging van de Autoriteit, technische tenuitvoerleggingsmaatregelen nemen.

7. Om een effectieve invoering van "112"-diensten in de lidstaten te waarborgen, kan de Commissie, na raadpleging van [xxx], technische tenuitvoerleggingsmaatregelen nemen.

Deze maatregelen, die bedoeld zijn om niet-essentiële elementen van deze richtlijn te wijzigen door deze aan te vullen, worden vastgesteld overeenkomstig de regelgevingsprocedure met toetsing van artikel 37, lid 2. Om dwingende en spoedeisende redenen kan de Commissie de urgentieprocedure van artikel 37, lid 3, gebruiken.

Deze maatregelen, die bedoeld zijn om niet-essentiële elementen van deze richtlijn te wijzigen door deze aan te vullen, worden vastgesteld overeenkomstig de regelgevingsprocedure met toetsing van artikel 37, lid 2.

(Dit amendement, zowel de vervanging van de verwijzing naar de voorgestelde Autoriteit als de schrapping van de verwijzing naar de urgentieprocedure, geldt voor de hele tekst. Als het amendement wordt goedgekeurd, zijn overeenkomstige wijzigingen nodig in de hele tekst.)

Motivering

Het besluit tot oprichting van een Autoriteit wordt behandeld in een afzonderlijk verslag. Ter wille van de coherentie moeten daarom alle verwijzingen naar de Autoriteit voorlopig worden geschrapt. Ook in urgente gevallen moet het Europees Parlement de ontwerpmaatregel kunnen controleren. De noodzaak van samenwerking tussen de instellingen komt aan bod in overweging 39.

Amendement  93

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit

Artikel 1 – punt 16

Richtlijn 2002/22/EG

Artikel 27 – lid 2

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2. De lidstaten waaraan de ITU de internationale code "3883" heeft toegekend, belasten de Autoriteit met de exclusieve verantwoordelijkheid voor het beheer van de Europese telefoonnummerruimte.

2. De lidstaten waaraan de ITU de internationale code "3883" heeft toegekend, belasten een bij de Gemeenschapswetgeving in het leven geroepen organisatie, die door de Commissie is aangewezen op basis van een open, transparante en niet-discriminerende selectieprocedure, of [...], met de exclusieve verantwoordelijkheid voor het beheer, inclusief nummertoewijzing, en de bevordering van de Europese telefoonnummerruimte.

Motivering

Hoewel de "3883-telefoonnummerruimte" doordat er geen vraag naar is, nu niet wordt gebruikt en in de toekomst waarschijnlijk evenmin, zou de situatie kunnen veranderen, in het bijzonder als de code wordt beheerd en gepromoot door een aparte instantie, volgens de voor het ".eu"-topniveaudomein gecreëerde structuur.

Amendement  94

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit

Artikel 1 – punt 16

Richtlijn 2002/22/EG

Artikel 27 bis (nieuw)

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

Artikel 27 bis

 

Nummer van het telefonische meldpunt voor vermiste kinderen

 

1. De lidstaten zorgen ervoor dat de burgers toegang krijgen tot een telefonisch meldpunt voor vermiste kinderen. Het meldpunt is bereikbaar op nummer "116000" overeenkomstig Beschikking 2007/116/EC van de Commissie van 15 februari inzake het reserveren van de nationale nummerreeks die begint met "116" voor geharmoniseerde nummers voor geharmoniseerde diensten met een maatschappelijke waarde1.

 

2. De lidstaten zorgen ervoor dat eindgebruikers met een handicap toegang krijgen tot het telefonische meldpunt voor vermiste kinderen. Om ervoor te zorgen dat eindgebruikers met een handicap toegang kunnen krijgen tot het meldpunt wanneer zij in een andere lidstaat reizen, omvatten de getroffen maatregelen ook maatregelen om de overeenstemming te waarborgen met relevante normen of specificaties als gepubliceerd overeenkomstig artikel 17 van Richtlijn 2002/21/EG (Kaderrichtlijn).

 

3. De lidstaten zorgen ervoor dat de burgers adequaat worden ingelicht over het bestaan en het gebruik van het nummer “116000” van het telefonische meldpunt voor vermiste kinderen, met name via initiatieven die specifiek gericht zijn op personen die tussen lidstaten reizen.

 

4. Met het oog op de effectieve invoering in de lidstaten van het nummer van het telefonische meldpunt voor vermiste kinderen, inclusief de toegang voor eindgebruikers met een handicap die in een andere lidstaat reizen, kan de Commissie, na [...] te hebben geraadpleegd, technische tenuitvoerleggingsmaatregelen nemen.

 

Deze maatregelen, die niet-essentiële onderdelen van deze richtlijn beogen te wijzigen door haar aan te vullen, worden vastgesteld volgens de in artikel 37, lid 2, bedoelde regelgevingsprocedure met toetsing.

 

_________

1 PB L 49 van 17.2.2007, blz. 30. Besluit gewijzigd bij Besluit 2007/698/EG (PB L 284 van 30.10.2007, blz. 10).

Motivering

In februari 2007 is Beschikking 2007/116/EG van de Commissie vastgesteld, waarbij de lidstaten ertoe worden verplicht het nummer 116000 te reserveren voor het telefonische meldpunt voor vermiste kinderen. Slechts een klein aantal lidstaten heeft sindsdien echter zo'n telefonisch meldpunt met dit nummer opgericht. Er mag dan ook van de lidstaten worden geëist dat deze dienst wordt aangeboden en waar nodig gepromoot, op dezelfde manier als bij het nummer 112.

Amendement  95

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit

Artikel 1 – punt 16

Richtlijn 2002/22/EG

Artikel 28 – lid 1 – alinea 1 – inleiding

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1. De lidstaten waken erover dat de nationale regelgevende instanties alle nodige maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat de eindgebruikers:

1. De lidstaten waken erover dat, voor zover technisch en economisch haalbaar en behalve wanneer een opgeroepen abonnee om commerciële redenen heeft besloten de toegang van oproepende gebruikers die zich in specifieke geografische gebieden bevinden, te beperken, de nationale regelgevende instanties alle nodige maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat de eindgebruikers:

Motivering

Het bestaande criterium van technische en economische haalbaarheid en de mogelijkheid, bijvoorbeeld voor de exploitant van een freephone-nummer, om kosten door oproepen uit afgelegen gebieden te voorkomen, moeten beide behouden blijven, ter voorkoming van onnodig omslachtige regelgeving en een maatregel krachtens de nationale bevoegdheid.

Amendement  96

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit

Artikel 1 – punt 16

Richtlijn 2002/22/EG

Artikel 28 – lid 1 – alinea 1 – letter a)

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

a) toegang hebben tot en gebruik kunnen maken van de binnen de Gemeenschap aangeboden diensten, met inbegrip van de diensten van de informatiemaatschappij; en

Schrappen

Motivering

Zie de motivering bij artikel 22, lid 3. De voorgestelde tekst is strijdig met het principe dat exploitanten in een concurrerende omgeving de toegang moeten kunnen beperken, als dit wordt bekendgemaakt. Met het amendement op artikel 22, lid 3, worden de nationale regelgevende instanties in staat gesteld ook op te treden in gevallen waar mededinging heerst, maar de toegang op onredelijke wijze wordt beperkt.

Amendement  97

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit

Artikel 1 – punt 16

Richtlijn 2002/22/EG

Artikel 28 – lid 1 – alinea 1 – letter b)

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

b) toegang hebben tot alle in de Gemeenschap toegekende nummers, inclusief de nummers in de nationale nummerplannen van de lidstaten, die van de Europese telefoonnummerruimte en de Universal International Freephone Numbers.

b) toegang hebben tot alle in de Gemeenschap toegekende nummers, ongeacht de door de exploitant gebruikte technologie en apparatuur, inclusief de nummers in de nationale nummerplannen van de lidstaten, die van de Europese telefoonnummerruimte en de Universal International Freephone Numbers.

Motivering

Een abonnee van exploitant A moet probleemloos in contact kunnen komen met een abonnee van exploitant B, ongeacht de door de exploitant gebruikte technologie. Elektronische communicatie is van essentieel belang voor de dagelijkse werkzaamheden van kleine en middelgrote ondernemingen. Zij moeten dan ook op ieder moment anderen kunnen contacteren en kunnen worden gecontacteerd, zonder extra kosten, zonder aanvullend abonnement en zonder andere tijdrovende en administratieve verplichtingen.

Amendement  98

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit

Artikel 1 – punt 16

Richtlijn 2002/22/EG

Artikel 28 – lid 1 – alinea 1 – letter b bis) (nieuw)

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(b bis) Er worden connectiediensten aangeboden voor teksttelefoons, videotelefoons en producten die ouderen en mensen met een handicap helpen te communiceren, ten minste wat noodoproepen betreft.

Amendement  99

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit

Artikel 1 – punt 16

Richtlijn 2002/22/EG

Artikel 28 – lid 1 – alinea 2

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

De nationale regelgevende instanties kunnen gevalsgewijs de toegang tot nummers en diensten blokkeren wanneer dit gerechtvaardigd is om redenen van fraude of misbruik.

De nationale regelgevende instanties kunnen gevalsgewijs de toegang tot nummers en diensten blokkeren wanneer dit gerechtvaardigd is om redenen van fraude of misbruik en ervoor zorgen dat de aanbieders van elektronische-communicatiediensten in deze gevallen, inclusief als een onderzoek aan de gang is, de overeenkomstige inkomsten uit interconnectie of andere diensten inhouden.

Motivering

De maatregel die fraude en misbruik het meest waarschijnlijk effectief zal blokkeren, is het inhouden van de inkomsten.

Amendement  100

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit

Artikel 1 – punt 16

Richtlijn 2002/22/EG

Artikel 28 – lid 2 – alinea 1

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2. Teneinde te waarborgen dat de eindgebruikers een effectieve toegang hebben tot nummers en diensten binnen de Gemeenschap kan de Commissie, na raadpleging van de Autoriteit, technische tenuitvoerleggingsmaatregelen vaststellen. Deze maatregelen, die bedoeld zijn om niet-essentiële elementen van deze richtlijn te wijzigen door deze aan te vullen, worden vastgesteld overeenkomstig de regelgevingsprocedure met toetsing van artikel 37, lid 2. Om dwingende en spoedeisende redenen kan de Commissie de urgentieprocedure van artikel 37, lid 3, gebruiken.

2. Teneinde te waarborgen dat de eindgebruikers een effectieve toegang hebben tot nummers en diensten binnen de Gemeenschap kan de Commissie technische tenuitvoerleggingsmaatregelen vaststellen. Deze maatregelen, die bedoeld zijn om niet-essentiële elementen van deze richtlijn te wijzigen door deze aan te vullen, worden vastgesteld overeenkomstig de regelgevingsprocedure met toetsing van artikel 37, lid 2.

Motivering

Zelfs in urgente gevallen moet het Europees Parlement de gelegenheid hebben de geplande uitvoeringsmaatregelen te bestuderen; samenwerking tussen de instellingen is echter vereist om de uitvoeringsmaatregelen zo spoedig mogelijke te kunnen goedkeuren.

Amendement  101

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit

Artikel 1 – punt 16

Richtlijn 2002/22/EG

Artikel 28 – lid 2 bis (nieuw)

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

2 bis. De lidstaten zorgen ervoor dat de nationale regelgevende instanties ondernemingen die openbare communicatienetwerken leveren kunnen verplichten informatie te verstrekken over het beheer van hun netwerken indien de toegang van eindgebruikers tot of het gebruik van diensten, inhoud of toepassingen wordt beperkt. De lidstaten zorgen ervoor dat de nationale regelgevende instanties over alle benodigde bevoegdheden beschikken om gevallen te onderzoeken waarin ondernemingen de toegang van eindgebruikers tot bepaalde diensten, inhoud of toepassingen hebben beperkt.

Amendement  102

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit

Artikel 1 – punt 18

Richtlijn 2002/22/EG

Artikel 30 – lid 1

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1. De lidstaten zorgen ervoor dat alle abonnees met nummers van het nationale nummerplan die daarom verzoeken hun nummer(s) kunnen behouden overeenkomstig het bepaalde in bijlage I, deel C, ongeacht de onderneming die de dienst levert.

1. De lidstaten zorgen ervoor dat alle abonnees met nummers van het nationale telefoonnummerplan die daarom verzoeken hun nummer(s) kunnen behouden overeenkomstig het bepaalde in bijlage I, deel C, ongeacht de onderneming die de dienst levert.

Motivering

Samenhang met vorige amendementen.

Amendement  103

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit

Artikel 1 – punt 18

Richtlijn 2002/22/EG

Artikel 30 – lid 4

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

4. Nummers worden zo snel mogelijk en uiterlijk binnen één werkdag volgend op het oorspronkelijke verzoek van de abonnee overgedragen en geactiveerd.

4. Nummers worden zo snel mogelijk en uiterlijk binnen één werkdag volgend op het oorspronkelijke verzoek van de abonnee overgedragen en geactiveerd. De nationale regelgevende instanties kunnen de periode van één dag verlengen en indien nodig passende maatregelen voorschrijven om ervoor te zorgen dat de abonnees niet tegen hun wil worden overgeschakeld. De nationale regelgevende instanties mogen dienstverleners passende sancties opleggen, waaronder de verplichting om klanten te compenseren indien de nummerportabiliteit vertraging oploopt of indien sprake is van misbruik van de nummerportabiliteit door of namens de dienstverlener.

Motivering

Overdracht binnen een dag is technisch haalbaar en in het belang van de consument. Zij moet daarom de standaardregel zijn. Er zijn evenwel gevallen van misbruik geweest waar klanten zijn overgeschakeld tegen hun wil, zoals onder andere beschreven in het 13de implementatierapport van de Commissie. Daarom moeten de nationale regelgevende instanties uitzonderingen op de regel van één dag kunnen maken en andere passende maatregelen kunnen voorschrijven, als dit nodig is, en ook passende straffen kunnen opleggen.

Amendement  104

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit

Artikel 1 – punt 18

Richtlijn 2002/22/EG

Artikel 30 – lid 5

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

5. Na raadpleging van de Autoriteit en rekening houdend met de technische en marktomstandigheden kan de Commissie bijlage I wijzigen in overeenstemming met de procedure van artikel 37, lid 2.

Schrappen

Dergelijke wijzigingen kunnen met name betrekking hebben op:

 

a) de portabiliteit van nummers tussen vaste en mobiele netwerken;

 

b) de portabiliteit van abonnee-identificatoren en verwante informatie, in welk geval de bepalingen van lid 2, 3 en 4 ook van toepassing zijn op deze identificatoren.

 

Motivering

Voor amendementen op de bijlage moet de normale wetgevingsprocedure worden gevolgd.

Amendement  105

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit

Artikel 1 – punt 18

Richtlijn 2002/22/EG

Artikel 30 – lid 5 bis (nieuw)

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

5 bis. De lidstaten zien erop toe dat de duur van de contracten tussen gebruikers en aanbieders van elektronische-communicatiediensten ten hoogste 24 maanden bedraagt. Zij waarborgen tevens dat de aanbieders de gebruikers de mogelijkheid bieden om voor alle soorten diensten of eindapparatuur een contract met een maximumlooptijd van 12 maanden te ondertekenen.

Motivering

Vierentwintig maanden durende contracten kunnen voor de consumenten voordelen hebben met betrekking tot de prijs. Consumenten moeten echter de mogelijkheid krijgen om voor alle aangeboden diensten een kortere looptijd overeen te komen waardoor zij minder sterk worden gebonden.

Amendement  106

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit

Artikel 1 – punt 18

Richtlijn 2002/22/EG

Artikel 30 – lid 6

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

6. Onverlet de mogelijkheid van een minimumcontractduur zien de nationale regelgevende instanties erop toe dat de voorwaarden en procedures voor contractbeëindiging het overstappen naar een andere aanbieder niet ontmoedigen.'

6. De lidstaten zien erop toe dat de procedures voor contractbeëindiging het overstappen naar een andere aanbieder niet ontmoedigen.'

Motivering

Deze verplichting moet gelden voor de lidstaten, omdat andere nationale organen dan de nationale regelgevende instanties bevoegd kunnen zijn. De voorwaarden met betrekking tot contracten worden behandeld in artikel 20, alsmede in de wetgeving inzake consumentenbescherming, zodat in deze bepaling alleen sprake moet zijn van procedures die worden gebruikt om het overstappen naar een andere aanbieder te ontmoedigen.

Amendement  107

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit

Artikel 1 – punt 19

Richtlijn 2002/22/EG

Artikel 31 – lid 1 – alinea 1

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1. De lidstaten kunnen ten aanzien van nader bepaalde radio- en televisieomroepnetten en toegankelijkheidsdiensten aan de onder hun bevoegdheid ressorterende ondernemingen die elektronische-communicatienetwerken aanbieden welke voor de distributie van radio- of televisie-uitzendingen naar het publiek worden gebruikt, redelijke doorgifteverplichtingen opleggen indien deze netwerken voor een significant aantal eindgebruikers het belangrijkste middel zijn om radio- en televisie-uitzendingen te ontvangen. Dergelijke verplichtingen worden alleen opgelegd indien zij noodzakelijk zijn om doelstellingen van algemeen belang, als duidelijk en specifiek omschreven door elke lidstaat in zijn nationale wetgeving, te verwezenlijken en moeten evenredig en transparant zijn.

1. De lidstaten kunnen ten aanzien van nader bepaalde radio- en audiovisuele mediadiensten en aanvullende diensten, in het bijzonder toegankelijkheidsdiensten aan de onder hun bevoegdheid ressorterende ondernemingen die elektronische-communicatienetwerken aanbieden welke voor de distributie van radio- of audiovisuele mediadiensten naar het publiek worden gebruikt, redelijke doorgifteverplichtingen opleggen indien deze netwerken voor een significant aantal eindgebruikers het belangrijkste middel zijn om radio- en audiovisuele mediadiensten te ontvangen. Dergelijke verplichtingen worden alleen opgelegd indien zij noodzakelijk zijn om doelstellingen van algemeen belang, als duidelijk en specifiek omschreven door elke lidstaat, te verwezenlijken en moeten evenredig en transparant zijn.

Motivering

Om ervoor te zorgen dat alle kijkers en luisteraars toegang hebben tot alle beschikbare lineaire en niet-lineaire diensten dient de potentiële werkingssfeer van deze bepaling ook audiovisuele mediadiensten te omvatten, als gedefinieerd in Richtlijn 2007/65/EG. De verwijzing naar ‘nationale wetgeving’ zou in bepaalde landen problemen kunnen veroorzaken vanwege de wettelijke traditie of vanwege de bevoegdheidsverdeling tussen verschillende federale niveaus.

Amendement  108

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit

Artikel 1 – punt 19

Richtlijn 2002/22/EG

Artikel 31 – lid 1 – alinea 3

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Ten minste om de drie jaar bekijken de lidstaten hun doorgifteverplichtingen opnieuw.

De lidstaten bekijken regelmatig hun doorgifteverplichtingen opnieuw.

Motivering

Gezien de uiteenlopende rechtsinstrumenten in de lidstaten zou een strikt systeem waarbij de doorgifteverplichtingen ten minste om de drie jaar opnieuw moeten worden bekeken niet geschikt zijn.

Amendement  109

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit

Artikel 1 – punt 19 bis (nieuw)

Richtlijn 2002/22/EG

Artikel 31 bis (nieuw)

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(19 bis) het volgende artikel wordt ingevoegd:

 

"Artikel 31 bis

 

Voor het waarborgen van evenredige toegang en keuzes voor gebruikers met een handicap

 

zorgen de lidstaten ervoor dat de nationale regelgevende instanties ondernemingen die openbare elektronische-communicatiediensten aanbieden passende eisen kunnen opleggen om ervoor te zorgen dat eindgebruikers met een handicap:

 

a) toegang hebben tot dezelfde elektronische-communicatiediensten als waar het merendeel van de eindgebruikers gebruik van maakt; en

 

b) kunnen kiezen uit dezelfde ondernemingen en diensten waar het merendeel van de eindgebruikers uit kan kiezen."

Motivering

Dit amendement biedt NRI's de mogelijkheid eisen op te leggen om de toegang en de keuze van eindgebruikers met een handicap op breed niveau te waarborgen, zonder enkele universele dienstverleners aan te hoeven wijzen, zoals het geval zou zijn indien artikel 7 voor dit doel zou worden gebruikt.

Amendement  110

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit

Artikel 1 – punt 20 – letter -a) (nieuw)

Richtlijn 2002/22/EG

Artikel 33 – lid 1 – alinea 1

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

-a) lid 1, eerste alinea, wordt vervangen door:

 

"1. De lidstaten zorgen ervoor dat de nationale regelgevende instanties in passende mate rekening houden met de standpunten van eindgebruikers, consumenten [...], fabrikanten en ondernemingen die elektronische communicatienetwerken en/of -diensten aanbieden, over aangelegenheden die verband houden met alle eindgebruikers- en consumentenrechten met betrekking tot openbare elektronische communicatiediensten, met name wanneer zij een belangrijke impact hebben op de marktbelangrijke impact hebben op de markt."

Amendement  111

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit

Artikel 1 – punt 20 – letter a)

Richtlijn 2002/22/EG

Artikel 33 – lid 1 – alinea 2

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Met name zorgen de lidstaten ervoor dat de nationale regelgevende instanties een raadplegingsmechnisme opzetten dat waarborgt dat bij hun besluitvorming op passende wijze rekening wordt gehouden met de belangen van de consument op het gebied van elektronische communicatie.

Met name zorgen de lidstaten ervoor dat de nationale regelgevende instanties raadplegingsmechanismen opzetten die waarborgen dat in hun besluitvormingsproces op passende wijze aandacht wordt geschonken en rekening wordt gehouden met kwesties in verband met eindgebruikers, met name eindgebruikers met een handicap.

Motivering

Ter wille van de consistentie.

Amendement  112

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit

Artikel 1 – punt 20 – letter a bis) (nieuw)

Richtlijn 2002/22/EG

Artikel 33 – lid 2 bis (nieuw)

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(a bis) Het volgende lid wordt ingevoegd:

"2 bis. Onverminderd de met het Gemeenschapsrecht strokende nationale voorschriften ter bevordering van doelstellingen op het gebied van cultuur- en mediabeleid, zoals culturele en taaldiversiteit en mediapluralisme, bevorderen de nationale regelgevende instanties en andere bevoegde overheden in zoverre wenselijk de samenwerking tussen de aanbieders van elektronische-communicatienetwerken en/of -diensten en de sectoren die geïnteresseerd in de bevordering van wettige inhoud in elektronische-communicatienetwerken en -diensten zijn. Deze samenwerking kan ook de coördinatie omvatten van de informatie van algemeen belang die overeenkomstig artikel 21, lid 4 bis, en artikel 20, lid 2, ter beschikking moet worden gesteld."

Amendement  113

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit

Artikel 1 – punt 20 – letter b)

Richtlijn 2002/22/EG

Artikel 33 – lid 3

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

3. De lidstaten dienen jaarlijks bij de Commissie en de Autoriteit een verslag in over de maatregelen die zij hebben genomen en de vooruitgang die is geboekt op het gebied van de verbetering van de interoperabiliteit en het gebruik van en de toegang tot elektronische-communicatiediensten en eindapparatuur voor eindgebruikers met een handicap.

Schrappen

Motivering

Deze bijkomende rapportageverplichting is onnodig belastend. De informatie in kwestie kan worden opgenomen in bestaande verslagen, bijvoorbeeld de verslagen krachtens de kaderrichtlijn.

Amendement  114

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit

Artikel 1 – punt 20 – letter b)

Richtlijn 2002/22/EG

Artikel 33 – lid 4

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

4. Onverlet het bepaalde in 1999/5/EG en met name de eisen betreffende geschiktheid voor gebruikers met een handicap overeenkomstig artikel 3, lid 3, onder f), van die richtlijn en teneinde de toegankelijkheid van elektronische-communicatiediensten en -apparatuur voor eindgebruikers met een handicap te verbeteren, kan de Commissie na raadpleging van de Autoriteit de passende technische tenuitvoerleggingsmaatregelen nemen om de problemen die te berde zijn gebracht in het in lid 3 bedoelde verslag na een openbare raadpleging aan te pakken. Deze maatregelen, die bedoeld zijn om niet-essentiële elementen van deze richtlijn te wijzigen door deze aan te vullen, worden vastgesteld overeenkomstig de regelgevingsprocedure met toetsing van artikel 37, lid 2. Om dwingende en spoedeisende redenen kan de Commissie de urgentieprocedure van artikel 37, lid 3, gebruiken.

4. Onverlet het bepaalde in 1999/5/EG en met name de eisen betreffende geschiktheid voor gebruikers met een handicap overeenkomstig artikel 3, lid 3, onder f), van die richtlijn en teneinde de toegankelijkheid van elektronische-communicatiediensten en -apparatuur voor eindgebruikers met een handicap te verbeteren, kan de Commissie de passende technische tenuitvoerleggingsmaatregelen nemen na een openbare raadpleging en na raadpleging van [xxx]. Deze maatregelen, die bedoeld zijn om niet-essentiële elementen van deze richtlijn te wijzigen door deze aan te vullen, worden vastgesteld overeenkomstig de regelgevingsprocedure met toetsing van artikel 37, lid 2.

Amendement  115

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit

Artikel 1 – punt 21

Richtlijn 2002/22/EG

Artikel 34 – lid 1 – alinea 1

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1. De lidstaten zorgen ervoor dat transparante, eenvoudige en goedkope buitengerechtelijke procedures beschikbaar zijn voor het behandelen van niet-beslechte geschillen tussen consumenten en ondernemingen die elektronische-communicatienetwerken en/of -diensten aanbieden en die betrekking hebben op de contractuele voorwaarden en/of prestaties van contracten voor het beschikbaar maken van dergelijke netwerken of diensten. De lidstaten nemen maatregelen om ervoor te zorgen dat die procedures een eerlijke en vlotte beslechting van geschillen mogelijk maken, en kunnen in gerechtvaardigde gevallen een regeling voor terugbetaling en/of schadevergoeding invoeren. De lidstaten kunnen deze verplichtingen uitbreiden tot geschillen waarbij andere eindgebruikers zijn betrokken.

1. De lidstaten zorgen ervoor dat onafhankelijke organen transparante, eenvoudige en goedkope buitengerechtelijke procedures beschikbaar stellen voor het behandelen van geschillen tussen consumenten en ondernemingen die elektronische-communicatienetwerken en/of -diensten aanbieden en die betrekking hebben op de contractuele voorwaarden en/of prestaties van contracten voor het beschikbaar maken van dergelijke netwerken of diensten. Die procedures dienen een eerlijke en vlotte beslechting van geschillen mogelijk te maken, en rekening te houden met de vereisten van Aanbeveling 98/257/EG van de Commissie van 30 maart 1998 betreffende de principes die van toepassing zijn op de organen die verantwoordelijk zijn voor de buitengerechtelijke beslechting van consumentengeschillen1. De lidstaten kunnen in gerechtvaardigde gevallen een regeling voor terugbetaling en/of schadevergoeding invoeren. De lidstaten kunnen deze verplichtingen uitbreiden tot geschillen waarbij andere eindgebruikers zijn betrokken.

 

_______

 

1PB L 115, 17.4.1998, blz. 31.

Motivering

Dit amendement heeft tot doel het mechanisme voor de beslechting van geschillen te versterken, door ervoor te zorgen dat het wordt toegepast door onafhankelijke organen en dat het voldoet aan de minimumeisen vervat in de aanbeveling van de Commissie van 30 maart 1998 betreffende de principes die van toepassing zijn op de organen die verantwoordelijk zijn voor de buitengerechtelijke beslechting van consumentengeschillen.

Amendement  116

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit

Artikel 1 – punt 21

Richtlijn 2002/22/EG

Artikel 34 – lid 1 – alinea 2

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

De lidstaten zorgen ervoor dat de instanties die belast zijn met het beslechten van dergelijke geschillen voor statistische doeleinden relevante informatie verstrekken aan de Commissie en de Autoriteit.

De lidstaten zorgen ervoor dat de instanties die belast zijn met het beslechten van dergelijke geschillen, wat centrale contactpunten kunnen zijn, voor statistische doeleinden relevante informatie verstrekken aan de Commissie en de autoriteiten.

Motivering

Dit amendement heeft tot doel gebruikers de mogelijkheid te bieden collectieve beroepsprocedures te starten en nadruk te leggen op de rol van juridische bijstand door middel van de centrale contactpunten.

Amendement  117

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit

Artikel 1 – punt 21

Richtlijn 2002/22/EG

Artikel 34 – lid 1 – alinea 2 bis (nieuw)

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

De lidstaten bevorderen betrouwbare buitengerechtelijke procedures, met bijzondere aandacht voor de interactie tussen audiovisuele en elektronische communicatie.

Motivering

Door convergentie zijn duidelijke scheidingen tussen verschillende diensten vervaagd en in de praktijk is het voor gebruikers niet duidelijk bij welke van de verschillende instanties zij terecht kunnen met hun klachten. Gebruikers dienen geschillen zo eenvoudig mogelijk te kunnen beslechten.

Amendement  118

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit

Artikel 1 – punt 24

Richtlijn 2002/22/EG

Artikel 37 – lid 3

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

3. Wanneer naar dit lid wordt verwezen, zijn artikel 5 bis, leden 1, 2, 4 en 6, en artikel 7 van Besluit 1999/468/EG van toepassing, met inachtneming van artikel 8 van dat besluit.'

Schrappen

Motivering

In de huidige kaderregeling wordt het in art 35 RL 2002/22/EG bedoelde Comité voor communicatie ingeschakeld voor technische aanpassingen aan de bijlagen. Dat moet ook in de nieuwe kaderregeling zo blijven. Gebruikmaking van de comitologie bij de urgentieprocedure zou tot gevolg kunnen hebben dat buiten de klassieke wetgevingsprocedure om - dus zonder impact assessment en zonder publiek debat - veel gebieden toch worden geregeld. De Commissie kan niettemin richtsnoeren uitgeven die de uitwisseling van beste praktijken kunnen bevorderen.

Amendement  119

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit

Artikel 2 – punt -1 (nieuw)

Richtlijn 2002/58/EG

Artikel 1 – lid 1

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(-1) artikel 1, lid 1, wordt vervangen door:

 

"1. Deze richtlijn voorziet in de harmonisering van de regelgeving van de lidstaten die nodig is om een gelijk niveau van bescherming van de fundamentele rechten en vrijheden, met name het recht op een persoonlijke levenssfeer en het recht op vertrouwelijkheid en veiligheid met betrekking tot systemen op het gebied van informatietechnologie, bij de verwerking van persoonsgegevens in de sector elektronische communicatie te waarborgen en om te zorgen voor vrij verkeer van dergelijke gegevens en van elektronische-communicatieapparatuur en -diensten in de Gemeenschap.

(AM 15 van het LIBE-advies)

Amendement  120

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit

Artikel 2 – punt -1 bis (nieuw)

Richtlijn 2002/58/EG

Artikel 1 – lid 2

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(-1 bis) Artikel 1, lid 2, wordt vervangen door:

 

"2. Voor op de doelstellingen van lid 1 vormen de bepalingen van deze richtlijn een specificatie van en een aanvulling op Richtlijn 95/46/EG. Bovendien voorzien zij in bescherming van de rechtmatige belangen van abonnees die natuurlijke of rechtspersonen zijn.

(AM 17 van het LIBE-advies)

Motivering

In de richtlijn worden de specifieke belangen van rechtspersonen vermeld, zonder dat rekening wordt gehouden met consumenten. Aangezien deze richtlijn vooral bedoeld is om de gegevens en economische belangen van natuurlijke personen te beschermen, moet een referentie naar deze personen worden ingevoegd.

Amendement  121

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit

Artikel 2 – punt 2

Richtlijn 2002/58/EG

Artikel 3

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Deze richtlijn is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens in verband met de levering van openbare elektronische-communicatiediensten over openbare communicatienetwerken in de Gemeenschap, inclusief openbare communicatienetwerken die systemen voor gegevensverzameling en identificatie ondersteunen.'

Deze richtlijn is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens in verband met de levering van openbare elektronische-communicatiediensten over openbare en particuliere communicatienetwerken en voor het publiek toegankelijke particuliere netwerken in de Gemeenschap, inclusief openbare en particuliere communicatienetwerken en voor het publiek toegankelijke particuliere netwerken die systemen voor gegevensverzameling en identificatie ondersteunen.

(AM 18 van het LIBE-advies)

Motivering

Aangezien er een trend is dat diensten steeds meer een mengeling worden van openbare en particuliere diensten, moet het toepassingsgebied van de richtlijn worden uitgebreid. Met dit amendement worden de aanbevelingen van de Groep van artikel 29 van 26 september 2006 en het advies van de Europese Toezichthouder voor de gegevensbescherming over dit voorstel voor een wijzigingsbesluit gevolgd.

Amendement  122

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit

Artikel 2 – punt 3 – letter a bis) (nieuw)

Richtlijn 2002/58/EG

Artikel 4 – lid 1 bis en 1 ter (nieuw)

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

a ter) De volgende leden worden ingevoegd:

 

"1 bis. Onverminderd de bepalingen van Richtlijn 95/46/EG en Richtlijn 2006/24/EG van het Europees Parlement en de Raad van 15 maart 2006 betreffende de bewaring van gegevens die zijn gegenereerd of verwerkt in verband met het aanbieden van openbaar beschikbare elektronische communicatiediensten of van openbare communicatienetwerken en tot wijziging van Richtlijn 2002/58/EG omvatten deze maatregelen:

 

– passende technische en organisatorische maatregelen om ervoor te zorgen dat alleen gemachtigd personeel voor wettelijk toegestane doeleinden toegang heeft tot de persoonsgegevens en om opgeslagen of verzonden persoonsgegevens te beschermen tegen accidentele of onwettige vernietiging, accidenteel verlies of wijziging, en niet-geautoriseerde of onwettige opslag, verwerking, toegang of vrijgave;

 

– passende technische en organisatorische maatregelen om het netwerk en de diensten te beschermen tegen toevallig, ongeoorloofd of niet toegestaan gebruik of tegen storing of belemmering van de werking of de beschikbaarheid ervan;

 

– een veiligheidsbeleid met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens;

 

– een proces voor de identificatie en evaluatie van redelijk voorzienbare kwetsbaarheden in de systemen die door de aanbieder van elektronische-communicatiediensten worden geëxploiteerd, met onder andere geregelde monitoring van inbreuken op de beveiliging; en

 

– een proces voor het nemen van preventieve, corrigerende en temperende maatregelen tegen alle kwetsbaarheden die bij het in het vierde streepje bedoelde proces worden vastgesteld en een proces voor het nemen van preventieve, corrigerende en temperende maatregelen tegen beveiligingsincidenten die tot een inbreuk op de beveiliging kunnen leiden.

 

1 ter. De nationale regelgevende instanties kunnen de door de aanbieders van openbare elektronische-communicatiediensten en van diensten van de informatiemaatschappij genomen maatregelen controleren en aanbevelingen formuleren over beste praktijken en prestatie-indicatoren voor het veiligheidspeil dat met deze maatregelen moet worden gehaald.

 

__________

1 PB L 105 van 13.4.2006, blz. 54."

(AM 19 van het LIBE-advies)

Motivering

De nationale regelgevende instanties moeten toezicht op de genomen maatregelen houden en beste praktijen en prestaties onder openbare elektronische-communicatiediensten verspreiden.

Amendement  123

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit

Artikel 2 – punt 3 – letter b)

Richtlijn 2002/58/EG

Artikel 4 – lid 3

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

3. In het geval van een inbreuk op de beveiliging die resulteert in een accidentele of onwettige vernietiging, wijziging, niet-geautoriseerde vrijgave van of toegang tot persoonsgegevens, verstuurd, opgeslagen of anderszins verwerkt in verband met de levering van openbare communicatiediensten in de Gemeenschap, stelt de aanbieder van de openbare elektronische-communicatiediensten de betrokken abonnee en de nationale regelgevende instantie daarvan onverwijld in kennis. In de kennisgeving aan de abonnee wordt minimaal de aard van de inbreuk omschreven en worden maatregelen voorgesteld om de eventuele negatieve effecten daarvan te verlichten. De kennisgeving aan de nationale regelgevende instantie bevat bovendien een omschrijving van de gevolgen van de inbreuk en van de door de aanbieder getroffen maatregelen om de inbreuk aan te pakken.

3. In het geval van een inbreuk op de beveiliging die resulteert in een accidentele of onwettige vernietiging, wijziging, niet-geautoriseerde vrijgave van of toegang tot persoonsgegevens, verstuurd, opgeslagen of anderszins verwerkt in verband met de levering van openbare communicatiediensten in de Gemeenschap en die gebruikers waarschijnlijk schade zal berokkenen, stelt de aanbieder van de openbare elektronische-communicatiediensten alsmede elk via internet diensten aan consumenten verlenende onderneming die de voor de verwerking van de gegevens verantwoordelijke instantie en aanbieder van diensten van de informatiemaatschappij is, de nationale regelgevende instantie of de overeenkomstig het recht van de lidstaat bevoegde instantie daarvan onverwijld in kennis. In de kennisgeving aan de bevoegde instantie wordt minimaal de aard van de inbreuk omschreven en worden maatregelen voorgesteld om de eventuele negatieve effecten daarvan te verlichten. De kennisgeving aan de bevoegde instantie bevat bovendien een omschrijving van de gevolgen van de inbreuk en van de door de aanbieder getroffen maatregelen om de inbreuk aan te pakken.

 

De aanbieder van de openbare elektronische-communicatiediensten alsmede elke via internet diensten aan consumenten verlenende onderneming die de voor de verwerking van de gegevens verantwoordelijke instantie en aanbieder van diensten van de informatiemaatschappij is stellen hun gebruikers vooraf in kennis indien zij dit noodzakelijk achten om een dreigend of rechtstreeks gevaar voor de consumentenrechten en -belangen te vermijden.

(AM 20 van het LIBE-advies)

Amendement  124

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit

Artikel 2 – punt 3 – letter b)

Richtlijn 2002/58/EG

Artikel 4 – lid 3 bis (nieuw)

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

3 bis. De bevoegde instantie onderzoekt de ernst van de inbreuk en stelt deze vast. Als de inbreuk ernstig wordt geacht, verplicht de bevoegde instantie de aanbieder van de openbare elektronische-communicatiediensten en de aanbieder van diensten van de informatiemaatschappij om de rechtstreeks door de inbreuk getroffen personen zonder verwijl naar behoren in te lichten. De kennisgeving omvat de in lid 3 genoemde elementen.

 

De kennisgeving van een ernstige inbreuk kan worden uitgesteld, als zij het verloop van een strafrechtelijk onderzoek in verband met de ernstige inbreuk kan belemmeren.

 

De aanbieders stellen de getroffen gebruikers jaarlijks in kennis van alle inbreuken op de beveiliging die geresulteerd hebben in een accidentele of onwettige vernietiging, verlies of wijziging of in niet-geautoriseerde vrijgave van of toegang tot persoonsgegevens, verstuurd, opgeslagen of anderszins verwerkt in verband met de levering van openbare communicatiediensten in de Gemeenschap.

 

De nationale regelgevende instanties controleren ook of bedrijven de in dit artikel genoemde kennisgevingverplichtingen hebben nageleefd en leggen, als dit niet het geval is, passende sancties op, met inbegrip van publicatie, naar gelang van het geval.

(AM 21 van het LIBE-advies)

Amendement  125

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit

Artikel 2 – punt 3 – letter b)

Richtlijn 2002/58/EG

Artikel 4 – lid 3 ter (nieuw)

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

3 ter. De ernst van een inbreuk waarover de abonnees moeten worden ingelicht, wordt vastgesteld volgens de omstandigheden ervan, zoals het risico voor de persoonsgegevens waarop de inbreuk betrekking heeft, het type gegevens waarop de inbreuk betrekking heeft, het aantal abonnees dat is getroffen en de onmiddellijke of potentiële impact van de inbreuk op de dienstverlening.

(AM 22 van het LIBE-advies)

Motivering

Voor de duidelijkheid moeten de omstandigheden waarin een inbreuk op de beveiliging als ernstig wordt beschouwd, zodat kennisgeving aan de abonnee verantwoord is, in de richtlijn worden gespecificeerd.

Amendement  126

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit

Artikel 2 – punt 3 – letter b)

Richtlijn 2002/58/EG

Artikel 4 – lid 3 quater (nieuw)

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

3 quater. De inbreuk wordt niet ernstig geacht en de aanbieder van de openbare elektronische-communicatiediensten en de aanbieder van diensten van de informatiemaatschappij zijn vrijgesteld van de verplichting om de betrokken personen in te lichten of in kennis te stellen, als zij kunnen aantonen dat er geen redelijk risico bestaat voor de persoonsgegevens waarop de inbreuk betrekking heeft, als gevolg van passende maatregelen voor technologische bescherming.

 

Maatregelen voor technologische bescherming in geval van accidentele of onwettige vernietiging, verlies of wijziging of van niet-geautoriseerde vrijgave van of toegang tot persoonsgegevens die zijn verstuurd of opgeslagen, maken de gegevens onbegrijpelijk voor derden of, in geval van accidenteel of onwettig verlies, de persoonsgegevens beschikbaar voor de aanbieder van de openbare elektronische-communicatiediensten en de aanbieder van diensten van de informatiemaatschappij.

(AM 23 van het LIBE-advies)

Amendement  127

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit

Artikel 2 – punt 3 – letter b)

Richtlijn 2002/58/EG

Artikel 4 – lid 4 – alinea 1

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

4. Teneinde een samenhangende tenuitvoerlegging van de in de leden 1, 2 en 3 bedoelde maatregelen te waarborgen, kan de Commissie, na raadpleging van de Europese Autoriteit voor de elektronische-communicatiemarkt (hierna "de Autoriteit") en de Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming, technische tenuitvoerleggingsmaatregelen vaststellen in verband met, onder meer, de omstandigheden, het formaat en de procedures die gelden voor de in dit artikel bedoelde informatieverstrekkings- en kennisgevingseisen.

4. Teneinde een samenhangende tenuitvoerlegging van de in de leden 1, 2, 3, 3 bis en 3 ter bedoelde maatregelen te waarborgen, beveelt de Commissie, na raadpleging van de Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming, belanghebbenden en het Europees Agentschap voor netwerk- en informatieveiligheid (European Agency for Networks and Information Security, ENISA), technische tenuitvoerleggingsmaatregelen aan in verband met, onder meer, de in lid 1 bis genoemde maatregelen en de omstandigheden, het formaat en de procedures die gelden voor de in de leden 3 bis en 3 ter bedoelde informatieverstrekkings- en kennisgevingseisen.

 

De Commissie raadpleegt alle belanghebbenden, met name om informatie in te winnen over de beste technische en economische methoden die beschikbaar zijn om de implementatie van deze richtlijn te verbeteren.

(AM 24 van het LIBE-advies)

Motivering

De Autoriteit heeft als taak maatregelen op dit gebied aan te bevelen, maar niet ze goed te keuren.

Amendement  128

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit

Artikel 2 – punt 4

Richtlijn 2002/58/EG

Artikel 5 – lid 3

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

3. De lidstaten dragen ervoor zorg dat de opslag van informatie of het verkrijgen van toegang tot informatie die reeds is opgeslagen in de eindapparatuur van een abonnee of gebruiker, alleen is toegestaan op voorwaarde dat de betrokken abonnee of gebruiker wordt voorzien van duidelijke en volledige informatie onder andere over de doeleinden van de verwerking, overeenkomstig Richtlijn 95/46/EG, en door de voor de verwerking verantwoordelijke het recht krijgt aangeboden om een dergelijke verwerking te weigeren. Zulks vormt geen beletsel voor enige vorm van technische opslag of toegang met als uitsluitend doel de uitvoering of vergemakkelijking van de verzending van een communicatie over een elektronisch-communicatienetwerk, of, indien strikt noodzakelijk, voor de levering van een uitdrukkelijk door de abonnee of gebruiker gevraagde dienst van de informatiemaatschappij.

3. De lidstaten dragen ervoor zorg dat de opslag van informatie of het verkrijgen van toegang tot informatie die reeds is opgeslagen in de eindapparatuur van een abonnee of gebruiker, hetzij rechtstreeks, hetzij onrechtstreeks via welk opslagmedium ook, verboden wordt, tenzij de betrokken abonnee of gebruiker vooraf zijn toestemming heeft gegeven, rekening houdend met het feit dat browserinstellingen een voorafgaande toestemming vormen, en wordt voorzien van duidelijke en volledige informatie onder andere over de doeleinden van de verwerking, overeenkomstig Richtlijn 95/46/EG, en door de voor de verwerking verantwoordelijke het recht krijgt aangeboden om een dergelijke verwerking te weigeren. Zulks vormt geen beletsel voor enige vorm van technische opslag of toegang met als uitsluitend doel de uitvoering van de verzending van een communicatie over een elektronisch-communicatienetwerk, of, indien strikt noodzakelijk, voor de levering van een uitdrukkelijk door de abonnee of gebruiker gevraagde dienst van de informatiemaatschappij.

(AM 25 van het LIBE-advies)

Amendement  129

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit

Artikel 2 – punt 4 bis (nieuw)

Richtlijn 2002/58/EG

Artikel 6 – lid 3

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(4 bis) artikel 6, lid 3, wordt vervangen door:

 

“3. Met het oog op de marketing van elektronische communicatiediensten of het aanbieden van diensten met toegevoegde waarde, kan de aanbieder van de openbare elektronische-communicatiediensten de in lid 1 bedoelde gegevens verwerken voor zover en zolang dit voor die diensten of de marketing nodig is, indien de abonnee op wie de gegevens betrekking hebben, daarvoor vooraf zijn toestemming heeft gegeven. Gebruikers of abonnees kunnen hun toestemming voor de verwerking van verkeersgegevens te allen tijde intrekken."

(AM 26 van het LIBE-advies)

Motivering

Als wordt gespecificeerd dat de gebruiker vóór enige verwerking zijn toestemming moet geven, is de naleving van deze verplichting beter gegarandeerd.

Amendement  130

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit

Artikel 2 – punt 4 ter (nieuw)

Richtlijn 2002/58/EG

Artikel 6 – lid 6 bis (nieuw)

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(4 ter) Aan artikel 6 wordt het volgende lid toegevoegd:

 

"6 bis. Verkeersgegevens mogen worden verwerkt door elke natuurlijke of rechtspersoon met het oog op de uitvoering van technische maatregelen om de veiligheid te garanderen vaneen openbare elektronische-communicatiedienst, een openbaar of privaat elektronisch-communicatienetwerk, een dienst van de informatiemaatschappij of daarmee samenhangende eindapparatuur en elektronische-communicatieapparatuur. Deze verwerking moet beperkt worden tot wat voor deze beveiliging strikt noodzakelijk is."

(AM 28 van het LIBE-advies)

Amendement  131

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit

Artikel 2 – punt 4 quater (nieuw)

Richtlijn 2002/58/EG

Artikel 13 – lid 1

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(4 quater) artikel 13, lid 1, wordt vervangen door:

 

"1. Het gebruik van automatische oproep- en communicatiesystemen zonder menselijke tussenkomst (automatische oproepapparaten), fax, e-mail (met inbegrip van short message services (SMS) en multi media messaging services (MMS)) met het oog op direct marketing kan alleen worden toegestaan met betrekking tot abonnees die daarin vooraf hebben toegestemd."

(AM 29 van het LIBE-advies)

Amendement  132

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit

Artikel 2 – punt 4 quinquies (nieuw)

Richtlijn 2002/58/EG

Artikel 13 – lid 4

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(4 quinquies) artikel 13, lid 4, wordt vervangen door:

 

“4. Het is in ieder geval verboden elektronische post met het oog op direct marketing te verzenden waarbij de identiteit van de afzender namens wie de communicatie plaatsvindt wordt gemaskeerd of verborgen, waarin artikel 6 van Richtlijn 2000/31/EG wordt geschonden, waarin links naar sites met een kwaadwillige of frauduleuze opzet zijn opgenomen of waarin geen geldig adres wordt vermeld waaraan de ontvanger een verzoek tot beëindiging van dergelijke communicatie kan richten."

(AM 30 van het LIBE-advies)

Motivering

Naast de richtlijn betreffende privacy en elektronische communicatie (2002/58/EG) stelt ook de richtlijn inzake elektronische handel (2000/31/EG) duidelijke regels vast over de informatie die door een verzender van elektronische commerciële mededelingen moet worden verstrekt.

Amendement  133

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit

Artikel 2 – punt 5

Richtlijn 2002/58/EG

Artikel 13 – lid 6

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

6. Onverminderd de administratieve voorzieningen die onder meer overeenkomstig artikel 15 bis, lid 2, kunnen worden genomen, zorgen de lidstaten ervoor dat natuurlijke of rechtspersonen die een rechtmatig belang hebben bij de bestrijding van inbreuken op nationale, overeenkomstig dit artikel vastgestelde bepalingen, inclusief aanbieders van elektronische-communicatiediensten die hun rechtmatige ondernemingsbelangen of de belangen van hun klanten beschermen, dergelijke inbreuken bij de rechter aanhangig kunnen maken.'

6. Onverminderd de administratieve voorzieningen die onder meer overeenkomstig artikel 15 bis, lid 2, kunnen worden genomen, zorgen de lidstaten ervoor dat natuurlijke of rechtspersonen die een rechtmatig belang hebben bij de bestrijding van inbreuken op nationale, overeenkomstig deze richtlijn vastgestelde bepalingen, inclusief aanbieders van elektronische-communicatiediensten die hun rechtmatige ondernemingsbelangen of de belangen van hun klanten beschermen, dergelijke inbreuken bij de rechter aanhangig kunnen maken.

(AM 31 van het LIBE-advies)

Motivering

Het nieuwe artikel 13, lid 6, voorziet in burgerlijke procedures voor individuen of rechtspersonen, met name aanbieders van elektronische-communicatiediensten, om schendingen van artikel 13 van de e-privacy-richtlijn, dat betrekking heeft op spam, aan te pakken. Overeenkomstig het advies van de Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming ziet de rapporteur geen reden om deze nieuwe mogelijkheid te beperken tot schendingen van artikel 13 en daarom stelt hij voor rechtspersonen te machtigen in rechte op te treden bij schending van welke bepaling van de e-privacy-richtlijn ook.

Amendement  134

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit

Artikel 2 – punt 5 bis (nieuw)

Richtlijn 2002/58/EG

Artikel 14 – lid 1

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(5 bis) artikel 14, lid 1, wordt vervangen door:

 

"1. Bij de uitvoering van de bepalingen van deze richtlijn dragen de lidstaten er met inachtneming van de leden 2 en 3 zorg voor dat aan het eindtoestel of aan andere elektronische-communicatieapparatuur geen dwingende eisen voor specifieke technische voorzieningen, onder meer, zonder beperking, voor het opsporen, onderscheppen of voorkomen van schendingen van intellectuele-eigendomsrechten door gebruikers, worden gesteld waardoor het in de handel brengen van apparatuur en het vrij verkeer van deze apparatuur in en tussen de lidstaten kan worden belemmerd.

(AM 32 van het LIBE-advies)

Amendement  135

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit

Artikel 2 – punt 5 ter (nieuw)

Richtlijn 2002/58/EG

Artikel 14 – lid 3

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(5 ter) artikel 14, lid 3, wordt vervangen door:

 

"3. Zo nodig kunnen maatregelen worden goedgekeurd om ervoor te zorgen dat de eindapparatuur gebouwd is op een wijze die verenigbaar is met het recht van gebruikers om het gebruik van hun persoonsgegevens te beschermen en te controleren, in overeenstemming met Richtlijn 1995/5/EG en met Beschikking 87/95/EEG van de Raad van 22 december 1986 betreffende de normalisatie op het gebied van de informatietechnologieën en de telecommunicatie. Deze maatregelen worden genomen met inachtneming van het beginsel van de technologische neutraliteit."

(AM 33 van het LIBE-advies)

Amendement  136

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit

Artikel 2 – punt 6 bis (nieuw)

Richtlijn 2002/58/EG

Artikel 15 – lid 1 bis (nieuw)

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(6 bis) In artikel 15 wordt het volgende lid ingevoegd:

 

"1 ter. Aanbieders van algemeen beschikbare communicatiediensten en aanbieders van diensten van de informatiemaatschappij stellen de onafhankelijke autoriteiten voor gegevensbescherming zonder verwijl in kennis van alle verzoeken om toegang tot persoonsgegevens van gebruikers die zij hebben ontvangen overeenkomstig lid 1, met inbegrip van de rechtsgrond die is aangegeven en de juridische procedure die is gevolgd voor elk verzoek; de desbetreffende onafhankelijke autoriteit voor gegevensbescherming stelt de bevoegde gerechtelijke autoriteiten in kennis van de gevallen waarin naar haar oordeel de toepasselijke bepalingen van de nationale wet niet zijn nageleefd."

(AM 34 van het LIBE-advies)

Amendement  137

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit

Artikel 2 – punt 7

Richtlijn 2002/58/EG

Artikel 15 bis – lid 1

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1. De lidstaten stellen de regels vast in verband met de sancties die gelden bij inbreuken op overeenkomstig deze richtlijn vastgestelde nationale bepalingen en nemen alle nodige maatregelen om te waarborgen dat die regels ten uitvoer worden gelegd. De aldus vastgestelde sancties moeten doeltreffend, evenredig en afschrikkend zijn. De lidstaten stellen de Commissie uiterlijk op in kennis van die bepalingen en geven onverwijld kennis van eventuele latere wijzigingen.

1. De lidstaten stellen de regels vast in verband met de sancties, met inbegrip van strafrechtelijke sancties, in voorkomend geval, die gelden bij inbreuken op overeenkomstig deze richtlijn vastgestelde nationale bepalingen en nemen alle nodige maatregelen om te waarborgen dat die regels ten uitvoer worden gelegd. De aldus vastgestelde sancties moeten doeltreffend, evenredig en afschrikkend zijn. De lidstaten stellen de Commissie uiterlijk op in kennis van die bepalingen en geven onverwijld kennis van eventuele latere wijzigingen.

(AM 35 van het LIBE-advies)

Amendement  138

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit

Artikel 2 – punt 7

Richtlijn 2002/58/EG

Artikel 15 bis – lid 4 – alinea 1

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

4. Om een doeltreffende grensoverschrijdende samenwerking bij de handhaving van de overeenkomstig deze richtlijn vastgestelde nationale wetten te waarborgen en geharmoniseerde voorwaarden te creëren voor het aanbieden van diensten waarbij grensoverschrijdende gegevensstromen betrokken zijn, kan de Commissie, na raadpleging van de Autoriteit en de relevante regelgevende instanties, technische tenuitvoerleggingsmaatregelen nemen.

4. Om een doeltreffende grensoverschrijdende samenwerking bij de handhaving van de overeenkomstig deze richtlijn vastgestelde nationale wetten te waarborgen en geharmoniseerde voorwaarden te creëren voor het aanbieden van diensten waarbij grensoverschrijdende gegevensstromen betrokken zijn, kan de Commissie, na raadpleging van ENISA, de werkgroep overeenkomstig artikel 29 en de relevante regelgevende instanties, technische tenuitvoerleggingsmaatregelen nemen.

(AM 36 van het LIBE-advies)

Amendement  139

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit

Artikel 2 – punt 7 bis (nieuw)

Richtlijn 2002/58/EG

Artikel 18

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(7 bis) Artikel 18 wordt vervangen door:

 

"Artikel 18

 

Overzicht

 

De Commissie legt het Europees Parlement en de Raad uiterlijk ...+ en na raadpleging van de werkgroep overeenkomstig artikel 29 en de Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming een verslag voor over de tenuitvoerlegging van deze Richtlijn en de gevolgen ervan voor exploitanten en consumenten, met name wat betreft de bepalingen inzake ongevraagde communicaties, kennisgeving van een compromittering van persoonsgegevens en het gebruik van persoonsgegevens door derde (publieke of particuliere) partijen voor doeleinden die niet onder het toepassingsgebied van deze richtlijn vallen, rekening houdend met het internationale milieu. Hiertoe kan de Commissie van de lidstaten informatie verlangen, die zonder overbodige vertraging wordt verstrekt. Indien nodig dient de Commissie voorstellen in tot wijziging van deze richtlijn, rekening houdend met de uitkomsten van dit verslag, veranderingen in de sector en het Verdrag van Lissabon tot wijziging van het Verdrag betreffende de Europese Unie en het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap1, in het bijzonder de nieuwe bevoegdheden op het gebied van gegevensbescherming zoals bedoeld in artikel 16, alsmede ieder ander voorstel dat zij noodzakelijk acht om de doeltreffendheid van deze richtlijn te verbeteren.

 

__________

+ Twee jaar na de datum van inwerkingtreding van deze richtlijn.

1 PB C 306 van 17.12.2007, blz. 1.

(AM 37 van het LIBE-advies)

Amendement  140

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit

Artikel 4 – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(1) De lidstaten stellen uiterlijk […] de nodige wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen vast om aan deze richtlijn te voldoen. Zij delen de Commissie onverwijld de tekst van die bepalingen mede, alsmede een tabel ter weergave van het verband tussen die bepalingen en deze richtlijn.

1. De lidstaten stellen uiterlijk […] de nodige wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen vast om aan deze richtlijn te voldoen. Zij delen het Europees Parlement en de Commissie onverwijld de tekst van die bepalingen mede, alsmede een tabel ter weergave van het verband tussen die bepalingen en deze richtlijn.

Motivering

Om ervoor te zorgen dat het Parlement de omzetting van de richtlijn op gelijke voet met de Commissie en de Raad en onafhankelijk van deze instellingen kan controleren, moet het Parlement op hetzelfde moment als de Commissie dezelfde informatie over de nationale omzettingsmaatregelen krijgen.

Amendement  141

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit

Bijlage I – titel

Richtlijn 2002/22/EG

Bijlage I – titel

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

BESCHRIJVING VAN FACILITEITEN EN DIENSTEN ALS BEDOELD IN ARTIKEL 10 (CONTROLE VAN DE UITGAVEN) EN ARTIKEL 29 (EXTRA FACILITEITEN)

BESCHRIJVING VAN FACILITEITEN EN DIENSTEN ALS BEDOELD IN ARTIKEL 10 (CONTROLE VAN DE UITGAVEN), ARTIKEL 29 (EXTRA FACILITEITEN) EN ARTIKEL 30 (GEMAKKELIJKER WIJZIGING VAN AANBIEDER)

Motivering

Als gevolg van de toevoeging van deel C in bijlage I.

Amendement  142

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit

Bijlage I – Deel A – letter a)

Richtlijn 2002/22/EG

Bijlage I – Deel A – letter a) – alinea 1 – inleiding

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

De lidstaten zorgen ervoor dat de nationale regelgevende instanties, onverminderd de voorschriften van de relevante wetgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens en de persoonlijke levenssfeer, het basisniveau van specificatie van rekeningen kunnen vaststellen dat aangewezen ondernemingen (zoals bepaald in artikel 8) kosteloos aan de consumenten moeten verstrekken, zodat deze:

De lidstaten zorgen ervoor dat de nationale regelgevende instanties, onverminderd de voorschriften van de relevante wetgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens en de persoonlijke levenssfeer, het basisniveau van specificatie van rekeningen kunnen vaststellen dat aangewezen ondernemingen (zoals bepaald in artikel 8) kosteloos aan de eindgebruikers moeten verstrekken, zodat deze:

Amendement  143

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit

Bijlage I – Deel A – letter b)

Richtlijn 2002/22/EG

Bijlage I – Deel A – letter b)

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

De faciliteit waarbij de abonnee de aanbieder van de telefoondiensten kan verzoeken kosteloos bepaalde categorieën uitgaande gesprekken of oproepen naar bepaalde categorieën nummers te blokkeren.

De faciliteit waarbij de abonnee de aanbieder van de telefoondiensten kan verzoeken kosteloos bepaalde categorieën uitgaande gesprekken, andere soorten communicatie of oproepen naar bepaalde categorieën nummers te blokkeren.

Motivering

De bescherming die gebruikers van telefoondiensten genieten tegen hoge kosten (oproepen naar nummers tegen aanvullende kosten, of internationale oproepen) zou ook moeten gelden voor andere soorten communicatie met soortgelijke problemen, zoals SMS of MMS.

Amendement  144

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit

Bijlage I – Deel A – letter e)

Richtlijn 2002/22/EG

Bijlage I – Deel A – letter e)

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

De lidstaten staan toe dat, wanneer rekeningen van overeenkomstig artikel 8 aangewezen ondernemingen niet worden betaald, specifieke maatregelen worden getroffen die in verhouding staan tot de ernst van de wanbetaling, niet-discriminerend zijn en worden bekendgemaakt. Bij deze maatregelen wordt de abonnee vooraf naar behoren gewaarschuwd over een aanstaande onderbreking van de dienstverlening of voor verbreking van de aansluiting. Een onderbreking van de dienstverlening wordt normaliter beperkt tot de dienst in kwestie. In uitzonderlijke gevallen, bij fraude of aanhoudend te laat of niet-betaalde rekeningen, zorgen de lidstaten ervoor dat de nationale regelgevende instanties toestemming kunnen geven om de aansluiting op het netwerk te verbreken om reden van niet-betaling van rekeningen voor over het netwerk geleverde diensten. Verbreking van de aansluiting wegens wanbetaling mag slechts plaatsvinden nadat de abonnee naar behoren is gewaarschuwd. Alvorens tot volledige verbreking van de aansluiting wordt overgegaan, kunnen de lidstaten een periode van beperkte dienstverlening toestaan waarin alleen gesprekken mogelijk zijn die geen kosten voor de abonnee met zich meebrengen (bv. "112"-oproepen).

De lidstaten staan toe dat, wanneer rekeningen van overeenkomstig artikel 8 aangewezen ondernemingen niet worden betaald, specifieke maatregelen worden getroffen die in verhouding staan tot de ernst van de wanbetaling, niet-discriminerend zijn en worden bekendgemaakt. Bij deze maatregelen wordt de abonnee vooraf naar behoren gewaarschuwd over een aanstaande onderbreking van de dienstverlening of voor verbreking van de aansluiting. Behalve in geval van fraude of aanhoudend te laat of niet-betaalde rekeningen, blijft bij deze maatregelen een eventuele onderbreking van de dienstverlening, voor zover dat technisch mogelijk is, beperkt tot de betrokken dienst. Verbreking van de aansluiting wegens wanbetaling mag slechts plaatsvinden nadat de abonnee naar behoren is gewaarschuwd. Alvorens tot volledige verbreking van de aansluiting wordt overgegaan, kunnen de lidstaten een periode van beperkte dienstverlening toestaan waarin alleen gesprekken mogelijk zijn die geen kosten voor de abonnee met zich meebrengen (bv. "112"-oproepen). Toegang tot noodhulpdiensten door het 112-nummer mogen geblokkeerd worden indien de gebruiker daar herhaaldelijk misbruik van maakt.

Motivering

Het zou onevenredig en onnodig bureaucratisch zijn om van de nationale regelgevende instanties te eisen dat zij toestemming geven om de aansluiting op het netwerk te verbreken in geval van fraude of aanhoudend te laat of niet-betaalde rekeningen.

Amendement 145

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit

Bijlage I – Deel A – letter e bis) (nieuw)

Richtlijn 2002/22/EG

Bijlage I – Deel A – letter e bis) (nieuw)

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(e bis) Kostenbeheersing

 

De lidstaten zorgen ervoor dat de nationale regelgevende instanties alle ondernemingen die elektronische-communicatiediensten leveren kunnen verplichten hun abonnees de middelen te bieden om de kosten van telecommunicatiediensten te beheersen, met inbegrip van gratis waarschuwingsberichten aan klanten in het geval van afwijkende bestedingspatronen.

Motivering

Veel consumenten zijn geconfronteerd met uitzonderlijk hoge telefoonkosten wegens een gebrek aan kennis van tarieven of omdat zij niet op de hoogte waren van een automatisch gebruik van bepaalde diensten, vaak verbonden aan datadiensten en internationale roaming voor spraak- en gegevensdiensten. Zij dienen daarom over de middelen te beschikken om over al hun communicatiediensten meer controle uit te oefenen door middel van kostenbeheersingsmaatregelen. Tegelijkertijd dienen consumenten ten minste eenmaal per jaar proactieve informatie van hun huidige provider te ontvangen over het beste aanbod voor hun bestedingspatroon.

Amendement  146

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit

Bijlage I – Deel A – letter e ter) (nieuw)

Richtlijn 2002/22/EG

Bijlage I – Deel A – letter e ter) (nieuw)

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(e ter) Beste advies

 

De lidstaten zorgen ervoor dat de nationale regelgevende instanties ondernemingen die elektronische-communicatiediensten leveren kunnen verplichten eenmaal per jaar hun best beschikbare tariefpakket aan de klanten aan te bieden, gebaseerd op het bestedingspatroon van de klant van het jaar daarvoor.

Amendement  147

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit

Bijlage I – Deel B – letter b bis) (nieuw)

Richtlijn 2002/22/EG

Bijlage I – Deel B – letter b bis) (nieuw)

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

b bis) Diensten in geval van diefstal

 

De lidstaten zorgen voor het instellen van een gratis telefoonnummer, dat voor alle leveranciers van diensten op het gebied van mobiele telefonie gelijk is, voor het melden van diefstal van een mobiele telefoon en het onmiddellijk staken van de bij het abonnement behorende diensten. Ook gebruikers met een handicap moeten toegang hebben tot deze dienst. Gebruikers dienen regelmatig te worden geïnformeerd over het bestaan van dit nummer, dat gemakkelijk te onthouden moet zijn.

Motivering

De toegangspunten en de procedures voor het melden van diefstal variëren per exploitant. Dit betekent dat het langer duurt om een diefstal te melden, waardoor het voor de dief gemakkelijker is om gebruik te maken van het abonnement, ten koste van de gebruiker wiens telefoon is gestolen. Een gemeenschappelijk, makkelijk toegankelijk nummer zou dit probleem oplossen.

Amendement  148

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit

Bijlage I – Deel B – letter b bis) (nieuw)

Richtlijn 2002/22/EG

Bijlage I – Deel B – letter b bis) (nieuw)

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

b ter) Beschermingssoftware

 

De lidstaten zorgen ervoor dat de nationale regelgevende instanties exploitanten kunnen verplichten om hun abonnees gratis betrouwbare en gemakkelijk te gebruiken beschermings- en/of filtersoftware te leveren om de toegang van kinderen of kwetsbare personen tot onwettige of gevaarlijke inhoud te beheersen.

Motivering

Filtersoftware is een gemakkelijk instrument om te voorkomen dat kwetsbare mensen toegang hebben tot ontoepasselijke inhoud. Exploitanten dienen dergelijke software daarom aan hun gebruikers beschikbaar te stellen, zoals in veel landen het geval is.

Amendement  149

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit

Bijlage II – inleiding

Richtlijn 2002/22/EG

Bijlage II – inleiding

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

De nationale regelgevende instantie heeft de taak ervoor te zorgen dat de informatie in deze bijlage overeenkomstig artikel 21 wordt bekendgemaakt. Het is aan de nationale regelgevende instantie om te bepalen welke informatie wordt gepubliceerd door de ondernemingen die openbare communicatienetwerken en/of openbare telefoondiensten aanbieden, en welke informatie door de nationale regelgevende instantie zelf wordt gepubliceerd, opdat consumenten in staat worden gesteld geïnformeerde keuzes te maken. Wanneer ondernemingen die openbare communicatienetwerken en/of openbare telefoondiensten aanbieden, informatie publiceren, kan de nationale regelgevende instantie de manier specificeren waarop die informatie wordt gepubliceerd om ervoor te zorgen dat de burger volledig geïnformeerd wordt.

De nationale regelgevende instantie heeft de taak ervoor te zorgen dat de informatie in deze bijlage overeenkomstig artikel 21 wordt bekendgemaakt. Het is aan de nationale regelgevende instantie om te bepalen welke informatie wordt gepubliceerd door de ondernemingen die openbare communicatienetwerken en/of openbare telefoondiensten aanbieden, en welke informatie door de nationale regelgevende instantie zelf wordt gepubliceerd, opdat consumenten in staat worden gesteld geïnformeerde keuzes te maken.

Motivering

De inhoud van de geschrapte tekst wordt behandeld in artikel 21, lid 2.

Amendement  150

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit

Bijlage II – punt 2.2

Richtlijn 2002/22/EG

Bijlage II – punt 2.2

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2.2. Standaardtarieven, met een aanwijzing van wat in elk tariefelement begrepen is (bv. toegangstarieven, alle soorten gebruikstarieven, onderhoudskosten), inclusief bijzonderheden over toegepaste standaardkortingen en bijzondere en gerichte tariefregelingen.

2.2. Standaardtarieven, met een aanwijzing van de geleverde diensten en de omschrijving van elk tariefelement (bv. toegangstarieven, alle soorten gebruikstarieven, onderhoudskosten). Bijzonderheden over toegepaste standaardkortingen, bijzondere en gerichte tariefregelingen en alle extra kosten, alsmede kosten met betrekking tot eindapparatuur, worden eveneens opgenomen.

Motivering

Ter verduidelijking en om kosten met betrekking tot eindapparatuur op te nemen.

Amendement  151

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit

Bijlage III – tabel – kolom 2 en 3

Richtlijn 2002/22/EG

Bijlage III – tabel – kolom 2 en 3

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

ETSI EG 201 769-1

ETSI EG 202 057

Motivering

La guía EG 201 769-1 fue elaborada por el ETSI en respuesta al mandato de la Comisión Europea para dar respuesta a la Directiva de Telefonía Vocal ONP/98/10/CE en relación con las obligaciones de servicio universal y, por tanto, se limita a la prestación del servicio telefónico fijo ofrecido por el mismo operador que provee el acceso directo al usuario. En su lugar, la EG 202 057 abarca, de modo adicional a todos los parámetros de le EG 201 769-1, la prestación de servicios telefónicos en un entorno de multioperador, esto es, teniendo en cuenta el aspecto de comprabilidad, así como a otros tipos de servicios, como servicios móviles y servicios de acceso a internet.

Amendement  152

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit

Bijlage VI – punt 1

Richtlijn 2002/22/EG

Bijlage VI – punt 1

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

1. [...] Gemeenschappelijk coderingsalgoritme en ontvangst van vrije signalen

 

Alle voor de ontvangst van conventionele digitale televisiesignalen (dat wil zeggen de ontvangst van uitzendingen via terrestrische, kabel- of satellietverbinding die met name bedoeld is voor vaste ontvangst, zoals DVB-T, DVB-C of DVB-S) bestemde consumentenapparatuur die in de Gemeenschap wordt verkocht of verhuurd of anderszins ter beschikking wordt gesteld en waarmee digitale televisiesignalen kunnen worden gedecodeerd, moet geschikt zijn om:

 

– het decoderen van dergelijke signalen mogelijk te maken overeenkomstig een gemeenschappelijk Europees coderingsalgoritme zoals beheerd door een erkend Europees normalisatie-instituut, momenteel ETSI;

 

– het weergeven van signalen weergeven die ongecodeerd zijn uitgezonden, met dien verstande dat, ingeval dergelijke apparatuur wordt gehuurd, de huurder aan de desbetreffende huurovereenkomst voldoet.

Motivering

Ter verduidelijking van de bijlage, zodat de technische specificaties geen obstakel vormen voor nieuwe diensten als IPTV of mobiele televisie.

TOELICHTING

Context van de richtlijn

Het voorstel van de Commissie voor wijzigingen in de aspecten in verband met consumentenrechten van het wetgevingspakket elektronische communicatie van 2002 is één van drie voorstellen voor wetgevingsherziening om het bestaande regelgevingskader, dat in 2002 van kracht werd, te wijzigen. Het leeuwendeel van de herziening heeft betrekking op de richtlijn inzake de universele dienst en gebruikersrechten, met een kleiner aantal wijzigingen in de e-privacy-richtlijn en één kleine verandering in de verordening betreffende samenwerking met betrekking tot consumentenbescherming.

Daarbij komen twee aanverwante herzieningsvoorstellen die betrekking hebben op veranderingen in de drie andere richtlijnen betreffende elektronische communicatie (machtiging, toegang en kader)[1] en het voorstel voor de oprichting van een Europese Autoriteit voor de elektronische-communicatiemarkt (Autoriteit)[2]. De rapporteur heeft daarom nauw samengewerkt met de rapporteurs voor deze herzieningsvoorstellen, om een consistente aanpak in de regelgeving te garanderen.

In haar verslag van 2001 (waarvoor de rapporteur ook verantwoordelijk was) keurde de Commissie juridische zaken en interne markt het oorspronkelijke voorstel voor een richtlijn inzake de universele dienst en gebruikersrechten met wijzigingen goed, met toevoeging van een aantal extra bepalingen om de consumentenbescherming en de toegang tot communicatiediensten voor gebruikers met een handicap te verbeteren. De rapporteur is bijgevolg tevreden met de bijkomende verbeteringen in het onderhavige herzieningsvoorstel, waarin de eerder door de Commissie gevolgde lijn wordt versterkt.

Het voorstel tot wijziging van de richtlijn inzake de universele dienst en gebruikersrechten houdt geen wijziging in van het huidige toepassingsgebied van de universele dienstverlening in de EU, waarover in 2008 een afzonderlijke raadpleging wordt gehouden. De rapporteur stelt daarom op deze gebieden geen wijzigingen voor.

De twee doelstellingen van het onderhavige voorstel, waartegen het moet worden afgewogen, zijn:

1)  een versterking en verbetering van de consumentenbescherming en gebruikersrechten in de sector van de elektronische communicatie door, onder meer, de consumenten meer informatie te verstrekken over tarieven en leveringsvoorwaarden en door de toegang tot en het gebruik van elektronische communicatie, inclusief diensten voor gebruikers met een handicap, te vergemakkelijken;

2)  een versterking van de bescherming van privacy en persoonsgegevens van natuurlijke personen in de elektronische-communicatiesector, met name door een nieuwe meldingsplicht bij inbreuken met betrekking tot gegevens en de invoering van betere handhavingsmechanismen. Voor deze aspecten heeft de rapporteur nauw samengewerkt met de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken, die de status heeft van medeverantwoordelijke commissie krachtens artikel 47 van het Reglement, aangezien zij rechtstreeks verantwoordelijk voor wetgevingsvoorstellen inzake gegevenbescherming is. De rapporteur heeft daarom in deze fase in zijn ontwerpverslag geen amendementen voorgesteld wat deze aspecten betreft.

Hoofdlijnen van de aanpak van de rapporteur

De rapporteur stelt een aantal amendementen voor op de volgende aspecten van de voorstellen, met als algemeen doel een vereenvoudiging, verduidelijking en verscherping van de bepalingen.

Met name kunnen worden genoemd:

- verduidelijking van de plicht tot verstrekking van precontractuele informatie,

- verruiming van de informatie- en transparantiebepalingen,

- toevoeging van nieuwe bepalingen om ervoor te zorgen dat consumenten informatie krijgen over hun wettelijke verplichtingen bij gebruik van een dienst (met name eerbiediging van de auteursrechten) en de goedkeuring van veiligheidsgaranties,

- verscherping van de bepalingen over diensten voor personen met een handicap,

- gedetailleerde amendementen met betrekking tot de beschikbaarheid van het alarmnummer 112 en informatie over de locatie van oproepers van dit nummer,

- verduidelijking en vereenvoudiging van de eisen inzake de kwaliteit van de dienstverlening,

- verduidelijking van de verantwoordelijkheid van de nationale regelgevende instanties voor de dagdagelijkse bescherming van de consumentenrechten op de markt, waarbij een aantal bevoegdheden op deze gebieden die in het voorstel aan de Commissie waren toegewezen, van de Commissie zijn afgenomen,

- verwijdering van de bepalingen betreffende ondersteuning van de telefoonnummerruimte 3883, waarvoor nu door de evolutie van mobiele netwerktelefoniediensten (voice over network) erg weinig consumentenvraag wordt verwacht.

De rapporteur legt deze voorstellen aan de commissie voor en staat open voor extra suggesties om de onderhavige nuttige herzieningen te verbeteren.

  • [1]  Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van de Richtlijnen 2002/21/EG inzake een gemeenschappelijk regelgevingskader voor elektronische-communicatienetwerken en -diensten, 2002/19/EG inzake de toegang tot en interconnectie van elektronische-communicatienetwerken en bijbehorende faciliteiten en 2002/20/EG betreffende de machtiging voor elektronische-communicatienetwerken en -diensten (COM(2007)0697).
  • [2]  Voorstel voor een Verordening van het Europees Parlement en de Raad tot oprichting van de Europese Autoriteit voor de elektronische-communicatiemarkt (COM(2007)0699)

ADVIES van de Commissie economische en monetaire zaken (6.6.2008)

voor de Commissie interne markt en consumentenbescherming

over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 2002/22/EG inzake de universele dienst en gebruikersrechten met betrekking tot elektronische-communicatienetwerken en -diensten, Richtlijn 2002/58/EG betreffende de verwerking van persoonsgegevens en de bescherming van de persoonlijke levenssfeer in de sector elektronische communicatie en Verordening (EG) nr. 2006/2004 betreffende samenwerking met betrekking tot consumentenbescherming
(COM(2007)0698 – C6‑0420/2007 – 2007/0248(COD))

Rapporteur voor advies: Sophia in 't Veld

BEKNOPTE MOTIVERING

Het zogenaamde telecommunicatiepakket betreft de hoognodige actualisering van voornamelijk bestaande wetgeving. Met name het e-privacy-onderdeel van het pakket stelt ons voor een aantal dilemma's.

Het toepassingsgebied van de voorstellen is onvoldoende nauwkeurig afgebakend. De Commissie stelt enerzijds een breed toepassingsgebied voor, namelijk elektronische communicatie in het algemeen, terwijl het voorstel anderzijds ook onderdelen bevat die op traditionele, basistelefoondiensten betrekking lijken te hebben. Dit is niet erg logisch, aangezien er een breed scala aan telecommunicatiediensten en -producten bestaat die elkaar vervangen of aanvullen, en die steeds vaker aan elkaar gekoppeld en geïntegreerd zijn. Naast telefoongesprekken zijn er andere vormen van spraakcommunicatie, zoals VOIP en mobiele VOIP, en de twee worden steeds vaker gebruikt vanaf hetzelfde apparaat. Mobiele telefoons dienen ook als betaal- of navigatiesysteem, waarbij ze communiceren met informatienetwerken in het gebied. In de toekomst zijn bureausystemen mogelijkerwijs web based, communiceert het RFID-systemen in onze koelkast met de supermarkt en volgen we radio- en televisie-uitzendingen via onze mobiele telefoon.

Daarnaast zijn gegevens niet langer op één geografische locatie opgeslagen of toegankelijk. Aanbieders hebben hun hoofdkantoor overal ter wereld, web based systemen zijn vanaf bijna elke plek toegankelijk en communicatie verloopt via verschillende continenten. Het is duidelijk dat regels voor een specifiek geografisch gebied niet langer volstaan en dat zij zelfs een belemmering vormen voor bedrijven die in verschillende wettelijke contexten opereren. De behoefte aan mondiale regels doet zich méér en méér voelen. Persoonsgegevens zijn niet langer een nevenproduct van economische activiteit, maar vormen er het hoofdbestanddeel van. Gegevens zijn big business. Vandaar dat het geëigend lijkt dit onderwerp te behandelen in het kader van de TEC (Transatlantic Economic Council).

Ten derde zien we steeds vaker dat regeringen toegang verlangen tot persoonsgegevens die bewaard worden door aanbieders of andere niet-regeringspartijen. De toepasselijke gegevensbeschermingsregels verschillen evenwel sterk afhankelijk van wie de gegevens verzamelt en gebruikt, en voor welk doel. Voor de gebruiker is dit onderscheid tussen de eerste en de derde pijler, en tussen de verschillende directoraten-generaal van de Commissie, onbegrijpelijk, en voor het bedrijfsleven creëert het juridische onzekerheid en resulteert het mogelijkerwijs in een ondermijning van het vertrouwen van hun klanten. Het is burgers dan ook moeilijk uit te leggen waarom de regels betreffende kennisgeving van een compromittering van persoonsgegevens wel gelden voor bijvoorbeeld een aanbieder van telecomdiensten, maar niet voor een regering die gebruik maakt van persoonsgegevens die door die aanbieder worden bewaard (zoals bijvoorbeeld het geval is bij telecommunicatiegegevens onder de richtlijn betreffende de bewaring van gegevens). Gezien de steeds grotere verstrengeling van allerlei soorten netwerken en diensten is het ook moeilijker en moeilijker uit te leggen waarom de regels betreffende kennisgeving van een compromittering van persoonsgegevens behalve voor de sector telecommunicatie ook niet gelden voor andere sectoren, zoals banken en verzekeringen.

Dit alles leidt tot de conclusie dat de hap-snapbenadering van de Commissie te beperkt is en derhalve inefficiënt. De verplichte herziening van de richtlijn zou gebruikt moeten worden om alle gegevensbeschermingsregelingen eens goed tegen het licht te houden, met inachtneming van het feit dat met de inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon het verschil tussen de eerste en de derde pijler verdwijnt en het Europees Parlement volledige wetgevingsbevoegdheden krijgt.

De voorgestelde verplichte kennisgeving van een compromittering van persoonsgegevens is toe te juichen, maar een lappendeken van 27 verschillende versies daarvan is niet wenselijk vanwege de juridische onzekerheid die dit oplevert voor het bedrijfsleven en het gebrek aan transparantie voor gebruikers. Daarnaast zou het verstandig zijn gebruik te maken van de ervaring die met dergelijke regelingen is opgedaan in andere landen, in het bijzonder de VS, aangezien dat land zich in dezelfde situatie bevindt (de regels inzake kennisgeving van een compromittering van persoonsgegevens zijn een bevoegdheid van de staten en niet van de federale overheid). De kennisgevingsprocedure moet zó zijn opgezet dat gebruikers in het geval van een potentieel schadelijke inbreuk daarover volledig en tijdig worden geïnformeerd, evenwel zonder te vaak te lichtzinnig los alarm te slaan.

De Commissie moet over voldoende bevoegdheden beschikken om de nodige technische implementatiemaatregelen te kunnen nemen. Gezien de snelle technologische ontwikkelingen moeten de procedures eenvoudig en snel zijn. Omdat bepaalde aspecten echter niet van zuiver technische aard zijn, moet hierop democratisch toezicht uitgeoefend blijven worden. Er moet worden bepaald welke aspecten door de Commissie kunnen worden gewijzigd, en in welke gevallen er ook een rol voor het Parlement is weggelegd.

AMENDEMENTEN

De Commissie economische en monetaire zaken verzoekt de ten principale bevoegde Commissie interne markt en consumentenbescherming onderstaande amendementen in haar verslag op te nemen:

Amendement  1

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit

Overweging 32

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(32) Bij de vaststelling van gedetailleerde regels betreffende het formaat en de procedures voor het melden van inbreuken op de beveiliging moet de nodige aandacht worden besteed aan de omstandigheden van de inbreuk, onder meer aan de vraag of de persoonsgegevens al dan niet met behulp van encryptie of andere middelen waren beschermd zodat de waarschijnlijkheid van identiteitsfraude of andere vormen van misbruik in de praktijk kon worden beperkt. Bovendien moet bij dergelijke regels en procedures rekening worden gehouden met de rechtmatige belangen van de wetshandhavingsautoriteiten in gevallen waarin vroegtijdige melding van incidenten nodeloos het onderzoek naar de omstandigheden van inbreuken zou hinderen.

(32) Bij de vaststelling van gedetailleerde regels betreffende het formaat en de procedures voor het melden van inbreuken op de beveiliging moet de nodige aandacht worden besteed aan de omstandigheden van de inbreuk, onder meer aan de vraag of de persoonsgegevens al dan niet met behulp van encryptie of andere middelen waren beschermd zodat de waarschijnlijkheid van identiteitsfraude of andere vormen van misbruik in de praktijk kon worden beperkt. De regels en procedures moeten het onderzoek van de wetshandhavingsautoriteiten naar de omstandigheden van inbreuken niet hinderen.

Motivering

De eindapparatuur vormt de zwakste schakel in een netwerk en moet daarom goed worden beveiligd. Eindgebruikers moeten begrijpen welke risico’s zij lopen bij het surfen op het internet, wanneer zij software of media voor gegevensopslag downloaden of gebruiken. Eindgebruikers moeten zich bewust zijn van de aanwezige risico’s en dienovereenkomstig te handelen om hun eindapparatuur te beveiligen. De lidstaten dienen de bewustwording op dit gebied te bevorderen.

Amendement  2

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit

Overweging 34

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(34) Software om stiekem de handelingen van de gebruiker te monitoren en/of de werking van de eindapparatuur ten bate van derden te beïnvloeden (zogenaamde "spyware") vormt een ernstige bedreiging voor de privacy van de gebruiker. Een hoog en gelijk niveau van bescherming van de persoonlijke levenssfeer moet worden gewaarborgd, ongeacht of ongewenste spionageprogramma's onbedoeld worden gedownload via elektronische-communicatienetwerken, dan wel worden afgeleverd en geïnstalleerd verborgen in programmatuur die wordt verspreid via andere externe media voor gegevensopslag, zoals cd's, cd-ROM's of USB-sticks.

(34) Software om stiekem de handelingen van de gebruiker te monitoren en/of de werking van de eindapparatuur ten bate van derden te beïnvloeden (zogenaamde "spyware") vormt een ernstige bedreiging voor de privacy van de gebruiker. Een hoog en gelijk niveau van bescherming van de persoonlijke levenssfeer moet worden gewaarborgd, ongeacht of ongewenste spionageprogramma's onbedoeld worden gedownload via elektronische-communicatienetwerken, dan wel worden afgeleverd en geïnstalleerd verborgen in programmatuur die wordt verspreid via andere externe media voor gegevensopslag, zoals cd's, cd-ROM's of USB-sticks. De lidstaten moeten de eindgebruikers aanmoedigen de nodige maatregelen te treffen om hun eindapparatuur tegen virussen en spyware te beschermen.

Motivering

Zie amendement 10.

Amendement  3

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit

Artikel 1 – punt 1

Richtlijn 2002/22/EG

Artikel 1 – lid 2

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2. Bij deze richtlijn worden de rechten van de eindgebruikers vastgesteld, alsmede de daarmee verband houdende verplichtingen voor ondernemingen die openbare elektronische-communicatienetwerken en -diensten aanbieden. Om de levering van een universele dienst te waarborgen in een context van open en concurrerende markten, wordt bij deze richtlijn een minimumpakket van diensten van nader gespecificeerde kwaliteit omschreven, waartoe alle eindgebruikers toegang hebben tegen een in het licht van de specifieke nationale omstandigheden betaalbare prijs en zonder dat de mededinging wordt verstoord. Bij deze richtlijn worden ook verplichtingen vastgesteld met betrekking tot de levering van bepaalde verplichte diensten.

2. Bij deze richtlijn worden de rechten van de eindgebruikers vastgesteld, alsmede de daarmee verband houdende verplichtingen voor ondernemingen die openbare elektronische-communicatienetwerken en -diensten aanbieden. Om de levering van een universele dienst te waarborgen in een context van open en concurrerende markten, wordt bij deze richtlijn een minimumpakket van diensten van nader gespecificeerde kwaliteit omschreven, waartoe alle eindgebruikers toegang hebben tegen een in het licht van de stand van de technologie en de specifieke nationale omstandigheden betaalbare prijs en zonder dat de mededinging wordt verstoord. Bij deze richtlijn worden ook verplichtingen vastgesteld met betrekking tot de levering van bepaalde verplichte diensten.

Motivering

De richtlijn moet ervoor zorgen dat de levering van een universele dienst gewaarborgd is en dat aanbieders hun verplichtingen op dit punt nakomen.

Amendement  4

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit

Artikel 1 – punt 3

Richtlijn 2002/22/EG

Artikel 4 – lid 1

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1. De lidstaten zorgen ervoor dat aan alle redelijke aanvragen om aansluiting op een vaste locatie op een openbaar communicatienetwerk door ten minste één onderneming wordt voldaan.

1. De lidstaten zorgen ervoor dat aan alle redelijke aanvragen om aansluiting op een vaste locatie op een openbaar communicatienetwerk of aansluiting op een cellulair netwerk door ten minste één onderneming wordt voldaan.

Amendement  5

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit

Artikel 1 – punt 3

Richtlijn 2002/22/EG

Artikel 4 – lid 2

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2. De geleverde aansluiting ondersteunt spraak-, fax- en datacommunicatie, met datasnelheden die toereikend zijn voor functionele toegang tot het internet, rekening houdend met de voor de meerderheid van de abonnees gangbare technologieën en met de technologische haalbaarheid.

2. De geleverde aansluiting ondersteunt spraak-, fax- en datacommunicatie, met datasnelheden die toereikend zijn voor functionele toegang tot het internet, rekening houdend met de voor de meerderheid van de abonnees gangbare technologieën en met de technologische haalbaarheid.

Motivering

Zie amendement 3.

Amendement  6

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit

Artikel 1 – punt 3

Richtlijn 2002/22/EG

Artikel 4 – lid 2 bis (nieuw)

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

2 bis. De lidstaten waken erover dat aan alle redelijke aanvragen voor de levering van een telefoondienst over de in lid 1 bedoelde netwerkaansluiting, die spraak-, fax- en datacommunicatie mogelijk maken, met datasnelheden die toereikend zijn voor functionele toegang tot het internet, rekening houdend met de voor de meerderheid van de abonnees gangbare technologieën en met de technologische haalbaarheid, door ten minste één onderneming wordt voldaan.

Amendement  7

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit

Artikel 1 – punt 3

Richtlijn 2002/22/EG

Artikel 4 – lid 3

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

3. De lidstaten waken erover dat aan alle redelijke aanvragen voor de levering van een telefoondienst over de in lid 1 bedoelde netwerkaansluiting, die uitgaande en binnenkomende nationale en internationale gesprekken alsook oproepen naar noodhulpdiensten via het "112"-nummer mogelijk maken, door ten minste één onderneming wordt voldaan.'

3. De lidstaten waken erover dat aan alle redelijke aanvragen voor de levering van een telecommunicatie- en datacommunicatiedienst over de in lid 1 bedoelde netwerkaansluiting, die uitgaande en binnenkomende nationale en internationale gesprekken, dataverbindingen alsook oproepen naar noodhulpdiensten via het "112"-nummer mogelijk maken, door ten minste één onderneming wordt voldaan.

Motivering

Het toepassingsgebied van de voorstellen, in artikel 1 beschreven als "elektronische communicatienetwerken en -diensten aan eindgebruikers" moet in alle artikelen tot uitdrukking komen. De technologische vooruitgang van de afgelopen jaren heeft het onderscheid tussen traditionele telefoondiensten en andere telecomdiensten, zoals het snel uitbreidende VOIP en mobiele VOIP, het gebruik van mobiele telefoons voor betaaldiensten of navigatie, het uitzenden van inhoud via het internet of mobiele telefoons, 'web based' kantoornetwerken en communicatienetwerken die bijv. RFID gebruiken, doen vervagen. De snelle opkomst van nieuwe diensten moet in de richtlijn worden weerspiegeld, teneinde zekerheid voor het bedrijfsleven te creëren en mazen in de consumentenbescherming te voorkomen.

Amendement  8

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit

Artikel 1 – punt 4 bis (nieuw)

Richtlijn 2002/22/EG

Artikel 6 – titel

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(4 bis) In artikel 6 wordt de titel vervangen door de volgende tekst:

 

"Openbare betaaltelefoons en andere toegangspunten voor telecommunicatie"

Amendement  9

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit

Artikel 1 – punt 4 ter (nieuw)

Richtlijn 2002/22/EG

Artikel 6 – lid 1

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(4 ter) Artikel 6, lid 1, wordt vervangen door:

 

"1. De lidstaten zorgen ervoor dat de nationale regelgevende instanties ondernemingen verplichtingen kunnen opleggen teneinde te waarborgen dat openbare betaaltelefoons of andere toegangspunten voor telecommunicatie worden geïnstalleerd om te voorzien in de redelijke behoeften van de eindgebruikers, zowel wat geografische spreiding als wat het aantal telefoons of toegangspunten, de toegankelijkheid van dergelijke telefoons of toegangspunten voor gebruikers met een handicap en de kwaliteit van de dienst betreft.

Amendement  10

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit

Artikel 1 – punt 7

Richtlijn 2002/22/EG

Artikel 9 – lid 3

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

3. In aanvulling op bepalingen luidens welke aangewezen ondernemingen bijzondere tariefopties moeten aanbieden of moeten voldoen aan voorschriften inzake maximumprijzen of geografische gemiddelden of andere vergelijkbare regelingen, kunnen de lidstaten voorzien in waarborgen dat consumenten van wie vaststaat dat zij een laag inkomen, een handicap of bijzondere sociale behoeften hebben, worden bijgestaan.'

Schrappen

Motivering

De oorspronkelijke tekst heeft betrekking op alle gevallen, inclusief personen met een handicap.

Amendement  11

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit

Artikel 1 – punt 12

Richtlijn 2002/22/EG

Artikel 20 – lid 6 bis (nieuw)

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

6 bis.. De lidstaten zorgen voor keuzevrijheid voor de consument, en bieden een passend niveau van bescherming tegen producten die die vrijheid op ongepaste wijze beperken, zoals contracten met een onredelijke lange looptijd, "product tying", en vergoedingen of boetes voor het veranderen van provider.

Motivering

Aanbieders moeten een breed scala aan producten kunnen aanbieden, maar het is aan de lidstaten ervoor te zorgen dat de consument over keuzevrijheid beschikt.

Amendement  12

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit

Artikel 1 – punt 12

Richtlijn 2002/22/EG

Artikel 21 – lid 1

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1. De lidstaten zorgen ervoor dat transparante, vergelijkbare, toereikende en bijgewerkte informatie over de geldende prijzen en tarieven alsmede over de algemene voorwaarden met betrekking tot de toegang tot en het gebruik van de in de artikelen 4, 5, 6 en 7 genoemde diensten voor eindgebruikers en consumenten beschikbaar is overeenkomstig het bepaalde in bijlage II.

1. De lidstaten zorgen ervoor dat transparante, vergelijkbare, toereikende en bijgewerkte informatie over de geldende prijzen en tarieven alsmede over de algemene voorwaarden voor eindgebruikers en consumenten beschikbaar is overeenkomstig het bepaalde in bijlage II. Dergelijke informatie wordt in een eenvoudig toegankelijke vorm gepubliceerd.

Motivering

Transparantie is essentieel voor alle telecommunicatiediensten en de informatie daarover moet in een toegankelijke vorm worden gepubliceerd.

Amendement  13

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit

Artikel 1 – punt 12

Richtlijn 2002/22/EG

Artikel 21 – lid 6

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

6. Om te waarborgen dat de eindgebruikers kunnen profiteren van een samenhangende aanpak op het gebied van tarieftransparantie, alsook met het oog op het verstrekken van de informatie overeenkomstig artikel 20, lid 5, in de Gemeenschap, kan de Commissie, na raadpleging van de Europese Autoriteit voor de elektronische-communicatiemarkt (hierna "de Autoriteit" genoemd), de passende technische tenuitvoerleggingsmaatregelen op dit terrein treffen, zoals een specificatie van de methodologie of de procedures. Deze maatregelen, die bedoeld zijn om niet-essentiële elementen van deze richtlijn te wijzigen door deze aan te vullen, worden vastgesteld overeenkomstig de regelgevingsprocedure met toetsing van artikel 37, lid 2. Om dwingende en spoedeisende redenen kan de Commissie de urgentieprocedure van artikel 37, lid 3, gebruiken.

6. Om te waarborgen dat de eindgebruikers kunnen profiteren van een samenhangende aanpak op het gebied van tarieftransparantie, alsook met het oog op het verstrekken van de informatie overeenkomstig artikel 20, lid 5, in de Gemeenschap, kan de Commissie, na raadpleging van de Europese Autoriteit voor de elektronische-communicatiemarkt (hierna "de Autoriteit" genoemd), de passende technische tenuitvoerleggingsmaatregelen op dit terrein treffen, zoals een specificatie van de methodologie of de procedures. Deze maatregelen, die bedoeld zijn om niet-essentiële elementen van deze richtlijn te wijzigen door deze aan te vullen, worden vastgesteld overeenkomstig de regelgevingsprocedure met toetsing van artikel 37, lid 2.

Amendement  14

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit

Artikel 1 – punt 13 – letter b

Richtlijn 2002/22/EG

Artikel 22 – lid 3

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

3. Teneinde een achteruitgang van de dienstverlening en een vertraging van het verkeer over de netwerken te voorkomen, kan de Commissie, na raadpleging van de Autoriteit, technische tenuitvoerleggingsmaatregelen treffen inzake minimumeisen voor de kwaliteit van de dienstverlening die door de nationale regelgevende instantie moeten worden opgelegd aan ondernemingen die openbare communicatienetwerken aanbieden. Deze maatregelen, die bedoeld zijn om niet-essentiële elementen van deze richtlijn te wijzigen door deze aan te vullen, worden vastgesteld overeenkomstig de regelgevingsprocedure met toetsing van artikel 37, lid 2. Om dwingende en spoedeisende redenen kan de Commissie de urgentieprocedure van artikel 37, lid 3, gebruiken.

3. Teneinde een achteruitgang van de dienstverlening en een vertraging van het verkeer over de netwerken te voorkomen, kan de Commissie, na raadpleging van de Autoriteit, technische tenuitvoerleggingsmaatregelen treffen inzake minimumeisen voor de kwaliteit van de dienstverlening die door de nationale regelgevende instantie moeten worden opgelegd aan ondernemingen die openbare communicatienetwerken aanbieden. Deze maatregelen, die bedoeld zijn om niet-essentiële elementen van deze richtlijn te wijzigen door deze aan te vullen, worden vastgesteld overeenkomstig de regelgevingsprocedure met toetsing van artikel 37, lid 2.

Amendement  15

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit

Artikel 1 – punt 14

Richtlijn 2002/22/EG

Artikel 23

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

De lidstaten nemen alle noodzakelijke maatregelen om de beschikbaarheid van de openbare telefoondiensten geleverd over de openbare communicatienetwerken te waarborgen in gevallen waarbij het elektriciteitsnetwerk uitvalt of in geval van overmacht. De lidstaten zorgen ervoor dat ondernemingen die openbare telefoondiensten aanbieden alle maatregelen nemen die redelijkerwijs van hen mogen worden verwacht om een ononderbroken toegang tot de noodhulpdiensten te waarborgen.

De lidstaten nemen alle noodzakelijke maatregelen om te waarborgen dat aanbieders hun universele dienstverplichting nakomen, hoofdzakelijk via de beschikbaarheid van de openbare telefoondiensten geleverd over de openbare communicatienetwerken, in gevallen waarbij het elektriciteitsnetwerk uitvalt of in geval van overmacht. De lidstaten zorgen ervoor dat ondernemingen die openbare telefoondiensten aanbieden alle maatregelen nemen die redelijkerwijs van hen mogen worden verwacht om een ononderbroken toegang tot de noodhulpdiensten te waarborgen.

Motivering

Zie amendement 3.

Amendement  16

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit

Artikel 1 – punt 16

Richtlijn 2002/22/EG

Artikel 26 – lid 7 – alinea 2

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Deze maatregelen, die bedoeld zijn om niet-essentiële elementen van deze richtlijn te wijzigen door deze aan te vullen, worden vastgesteld overeenkomstig de regelgevingsprocedure met toetsing van artikel 37, lid 2. Om dwingende en spoedeisende redenen kan de Commissie de urgentieprocedure van artikel 37, lid 3, gebruiken.

Deze maatregelen, die bedoeld zijn om niet-essentiële elementen van deze richtlijn te wijzigen door deze aan te vullen, worden vastgesteld overeenkomstig de regelgevingsprocedure met toetsing van artikel 37, lid 2.

Amendement  17

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit

Artikel 1 – punt 16

Richtlijn 2002/22/EG

Artikel 28 – lid 2 – alinea 1

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Teneinde te waarborgen dat de eindgebruikers een effectieve toegang hebben tot nummers en diensten binnen de Gemeenschap kan de Commissie, na raadpleging van de Autoriteit, technische tenuitvoerleggingsmaatregelen vaststellen. Deze maatregelen, die bedoeld zijn om niet-essentiële elementen van deze richtlijn te wijzigen door deze aan te vullen, worden vastgesteld overeenkomstig de regelgevingsprocedure met toetsing van artikel 37, lid 2. Om dwingende en spoedeisende redenen kan de Commissie de urgentieprocedure van artikel 37, lid 3, gebruiken.

Teneinde te waarborgen dat de eindgebruikers een effectieve toegang hebben tot nummers en diensten binnen de Gemeenschap kan de Commissie, na raadpleging van de Autoriteit, technische tenuitvoerleggingsmaatregelen vaststellen. Deze maatregelen, die bedoeld zijn om niet-essentiële elementen van deze richtlijn te wijzigen door deze aan te vullen, worden vastgesteld overeenkomstig de regelgevingsprocedure met toetsing van artikel 37, lid 2.

Amendement  18

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit

Artikel 1 – punt 18

Richtlijn 2002/22/EG

Artikel 30 – lid 6

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

6. Onverlet de mogelijkheid van een minimumcontractduur zien de nationale regelgevende instanties erop toe dat de voorwaarden en procedures voor contractbeëindiging het overstappen naar een andere aanbieder niet ontmoedigen.'

6. De nationale regelgevende instanties zien erop toe dat de minimumcontractduur en de voorwaarden en procedures voor contractbeëindiging het overstappen naar een andere aanbieder niet ontmoedigen.

Amendement  19

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit

Artikel 1 – punt 18

Richtlijn 2002/22/EG

Artikel 30 – lid 6 bis (nieuw)

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

6 bis.. De lidstaten zien erop toe dat de minimumduur van de contracten tussen abonnees en aanbieders van elektronische-communicatiediensten ten hoogste 12 maanden bedraagt.

Amendement  20

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit

Artikel 1 – punt 20 – letter b

Richtlijn 2002/22/EG

Artikel 33 – lid 3

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

3. De lidstaten dienen jaarlijks bij de Commissie en de Autoriteit een verslag in over de maatregelen die zij hebben genomen en de vooruitgang die is geboekt op het gebied van de verbetering van de interoperabiliteit en het gebruik van en de toegang tot elektronische-communicatiediensten en eindapparatuur voor eindgebruikers met een handicap.

3. De lidstaten dienen jaarlijks bij de Commissie een verslag in over de maatregelen die zij hebben genomen en de vooruitgang die is geboekt op het gebied van de verbetering van de interoperabiliteit en het gebruik van en de toegang tot elektronische-communicatiediensten en eindapparatuur voor gebruikers in het algemeen en voor eindgebruikers met een handicap in het bijzonder. Daarbij worden de beleidsdoelstellingen en regelgevingsbeginselen als bedoeld in artikel 8 van Richtlijn 2002/21/EG naar behoren in acht genomen.

Motivering

Gebruikers, inclusief gebruikers met een handicap, oudere gebruikers en gebruikers met bijzondere sociale behoeften, moeten maximaal van de maatregelen profiteren als het gaat om keuze, prijs en kwaliteit.

Amendement  21

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit

Artikel 1 – punt 20 – letter b

Richtlijn 2002/22/EG

Artikel 33 – lid 4

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

4. Onverlet het bepaalde in 1999/5/EG en met name de eisen betreffende geschiktheid voor gebruikers met een handicap overeenkomstig artikel 3, lid 3, onder f), van die richtlijn en teneinde de toegankelijkheid van elektronische-communicatiediensten en -apparatuur voor eindgebruikers met een handicap te verbeteren, kan de Commissie na raadpleging van de Autoriteit de passende technische tenuitvoerleggingsmaatregelen nemen om de problemen die te berde zijn gebracht in het in lid 3 bedoelde verslag na een openbare raadpleging aan te pakken. Deze maatregelen, die bedoeld zijn om niet-essentiële elementen van deze richtlijn te wijzigen door deze aan te vullen, worden vastgesteld overeenkomstig de regelgevingsprocedure met toetsing van artikel 37, lid 2. Om dwingende en spoedeisende redenen kan de Commissie de urgentieprocedure van artikel 37, lid 3, gebruiken.

4. Onverlet het bepaalde in 1999/5/EG en met name de eisen betreffende geschiktheid voor gebruikers met een handicap overeenkomstig artikel 3, lid 3, onder f), van die richtlijn en teneinde de toegankelijkheid van elektronische-communicatiediensten en -apparatuur voor eindgebruikers met een handicap te verbeteren, kan de Commissie na raadpleging van de Autoriteit de passende technische tenuitvoerleggingsmaatregelen nemen om de problemen die te berde zijn gebracht in het in lid 3 bedoelde verslag na een openbare raadpleging aan te pakken. Deze maatregelen, die bedoeld zijn om niet-essentiële elementen van deze richtlijn te wijzigen door deze aan te vullen, worden vastgesteld overeenkomstig de regelgevingsprocedure met toetsing van artikel 37, lid 2.

Amendement  22

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit

Artikel 1 – punt 24

Richtlijn 2002/22/EG

Artikel 37 – lid 3

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

3. Wanneer naar dit lid wordt verwezen, zijn artikel 5 bis, leden 1, 2, 4 en 6, en artikel 7 van Besluit 1999/468/EG van toepassing, met inachtneming van artikel 8 van dat besluit.'

Schrappen

Amendement  23

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit

Artikel 2 – punt -1 (nieuw)

Richtlijn 2002/58/EG

Overweging 1 bis (nieuw)

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(-1) De volgende overweging wordt ingevoegd:

 

"(1 bis) Er moet rekening worden gehouden met de conclusies van de overeenkomstig artikel 29 van Richtlijn 95/46/EG opgerichte Groep voor de bescherming van personen in verband met de verwerking van persoonsgegeven zoals vermeld in diens advies van 4 april 2008 over met zoekmachines verband houdende gegevensbeschermingsaspecten."

Amendement  24

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit

Artikel 2 – punt -1 bis (nieuw)

Richtlijn 2002/58/EG

Overweging 1 ter (nieuw)

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(-1 bis) De volgende overweging wordt ingevoegd:

 

"(1 ter) Bij de goedkeuring en toepassing van deze richtlijn moet rekening worden gehouden met de conclusies in het advies van de Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming van 10 april 2008 over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende de verwerking van persoonsgegevens en de bescherming van de persoonlijke levenssfeer in de sector elektronische communicatie."

Amendement  25

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit

Artikel 2 – punt -1 ter (nieuw)

Richtlijn 2002/58/EG

Overweging 6 bis (nieuw)

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(-1 ter) De volgende overweging wordt ingevoegd:

 

"(6 bis) De razendsnelle technologische ontwikkelingen leiden tot een fundamentele verandering van de rol van informatie- en telecommunicatieproducten en -diensten. De scheidslijnen tussen de sectoren telecommunicatie, internet en audiovisuele technologie vervagen steeds meer. De producten en diensten in deze sectoren raken steeds meer geïntegreerd of aan elkaar gekoppeld, of delen dezelfde bronnen en onderling verband houdende gegevens tussen diensten en aanbieders. De inflexibele opsplitsing in verschillende sectoren, producten en diensten is grotendeels kunstmatig en achterhaald. Op dergelijke scheidslijnen gebaseerde wetgeving inzake gegevensbescherming is onvolledig en dubbelzinnig. Deze richtlijn is derhalve gebaseerd op beginselen die voor alle producten en diensten gelden, teneinde over de hele linie tot een gelijk niveau van gegevensbescherming te komen."

Motivering

Each day new services appear on the scene, such as the rapidly expanding VOIP and mobile VOIP, the use of mobile telephones for payment services or navigation, broadcasting via internet or mobile phones, web based office networks, communicating networks using f. ex RFID, search engines and the use of personal data from telecommunications for behavioural targeting. Users are freely switching, combining and personalising products, services and providers. Data protection rules that apply strictly to the traditional forms of telecommunication such as (mobile) telephony, text messaging (sms), and e-mail will be redundant even before the Directive is adopted. The rapid rise of new services should be reflected in the Directive, so as to ensure full data protection for the consumer, and to avoid loopholes.

Amendement  26

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit

Artikel 2 – punt -1 quater (nieuw)

Richtlijn 2002/58/EG

Overweging 6 ter (nieuw)

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(-1 quater) De volgende overweging wordt ingevoegd:

 

"(6 ter) Persoonsgegevens zijn niet langer een nevenproduct van deze nieuwe informatie- en communicatieproducten en -diensten, maar zijn een kernactiviteit op een aparte markt geworden. Nieuwe producten en diensten zijn gebaseerd op handelingen met een toegevoegde waarde, zoals user profiling, behavioural targeting en het koppelen van persoonsgegevens van verschillende diensten. Gezien de hoge marktwaarde van persoonsgegevens zijn de toegang ertoe en, in het verlengde daarvan, ook de regels inzake gegevensbescherming belangrijke concurrentiefactoren."

Amendement  27

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit

Artikel 2 – punt -1 quinquies (nieuw)

Richtlijn 2002/58/EG

Overweging 11 bis (nieuw)

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(-1 quinquies) De volgende overweging wordt ingevoegd:

 

"(11 bis) Het gebruik van persoonsgegevens in de sector elektronische communicatie is niet tot een specifiek geografisch gebied beperkt. Veel aanbieders zijn buiten de Europese Economische Ruimte gevestigd. Aangezien in derde landen toegang tot in de EU gegenereerde en verwerkte persoonsgegevens van EU-burgers kan worden gekregen, dient de Europese Unie in de daartoe geëigende internationale fora globale normen te ontwikkelen en dienen het gebruik van persoonsgegevens en normen inzake de bescherming van persoonsgegevens op de agenda van de Transatlantic Economic Council te worden opgenomen."

Motivering

Aangezien vanaf elke locatie in de wereld toegang tot gegevens kan worden gekregen, moeten er snel globale normen worden ontwikkeld. Omdat het economisch belang van persoonsgegevens en van handelingen met een toegevoegde waarde snel toeneemt, moet dit onderwerp door de Transatlantic Economic Council worden behandeld.

Amendement  28

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit

Artikel 2 – punt -1 secties (nieuw)

Richtlijn 2002/58/EG

Overweging 11 quater (nieuw)

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(-1 secties) De volgende overweging wordt ingevoegd:

 

"(11 quater) In het belang van gebruikers en het bedrijfsleven dient kennisgeving van een compromittering van persoonsgegevens in de hele Europese Unie te worden geharmoniseerd, teneinde een lappendeken van verschillende regels voor dezelfde netwerken te voorkomen. De Commissie zou gebruik moeten maken van de ervaring die met kennisgevingsregels is opgedaan buiten de Europese Unie, in het bijzonder de Verenigde Staten. De toepassing van regels voor kennisgeving van een compromittering van persoonsgegevens dient te worden uitgebreid tot andere sectoren, zoals de banksector, en tot het gebruik door overheidsinstanties van gegevens die door bedrijven of organisaties zijn verzameld."

Amendement  29

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit

Artikel 2 – punt -1 septies (nieuw)

Richtlijn 2002/58/EG

Artikel 1 – lid 3 bis (nieuw)

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(-1 septies) Aan artikel 1 wordt het volgende lid toegevoegd:

 

"3bis. De bepalingen van deze richtlijn zijn van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens, ook indien het hoofdkantoor van de aanbieders van elektronische diensten zich buiten de Europese Unie bevinden. Aanbieders in derde landen informeren hun gebruikers over de voorwaarden waaraan zij uit hoofde van deze richtlijn moeten voldoen."

Amendement  30

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit

Artikel 2 – punt 3 – letter b

Richtlijn 2002/58/EG

Artikel 4 – lid 3

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

3. In het geval van een inbreuk op de beveiliging die resulteert in een accidentele of onwettige vernietiging, wijziging, niet-geautoriseerde vrijgave van of toegang tot persoonsgegevens, verstuurd, opgeslagen of anderszins verwerkt in verband met de levering van openbare communicatiediensten in de Gemeenschap, stelt de aanbieder van de openbare elektronische-communicatiediensten de betrokken abonnee en de nationale regelgevende instantie daarvan onverwijld in kennis. In de kennisgeving aan de abonnee wordt minimaal de aard van de inbreuk omschreven en worden maatregelen voorgesteld om de eventuele negatieve effecten daarvan te verlichten. De kennisgeving aan de nationale regelgevende instantie bevat bovendien een omschrijving van de gevolgen van de inbreuk en van de door de aanbieder getroffen maatregelen om de inbreuk aan te pakken.

3. In het geval van een ernstige inbreuk op de beveiliging die resulteert in een accidentele, niet-geautoriseerde vrijgave van of toegang tot persoonsgegevens die niet met technologische middelen onbegrijpelijk zijn gemaakt en die zijn verstuurd, opgeslagen of anderszins verwerkt tijdens de levering van openbare elektronische-communicatiediensten in de Gemeenschap, hetgeen abonnees aanzienlijke schade kan berokkenen, stelt de aanbieder van de openbare of particuliere elektronische-communicatiediensten wiens abonnees mogelijkerwijs door de inbreuk zijn benadeeld, de betrokken abonnee en de nationale regelgevende instantie van het land waar de dienst is verleend, daarvan onverwijld in kennis. In de kennisgeving aan de abonnee wordt minimaal de aard van de inbreuk omschreven en worden maatregelen voorgesteld om de eventuele negatieve effecten daarvan te verlichten. De kennisgeving aan de nationale regelgevende instantie bevat bovendien een omschrijving van de gevolgen van de inbreuk en van de door de aanbieder getroffen maatregelen om de inbreuk aan te pakken.

Motivering

Netwerkzekerheid is van essentieel belang voor netwerkbeheerders en de maatschappij in het algemeen. Netwerkbeheerders beschouwen zekerheid en privacyaangelegenheden van het allergrootste belang voor het waarborgen van een hoog digitaal vertrouwen. Toch moeten kennisgevingen betreffende inbreuken op de beveiliging die resulteren in het verlies of compromittering van persoonsgegevens beperkt worden tot gevallen van ernstige inbreuken. Een te brede aanpak zou het takenpakket van de netwerkbeheerders te groot kunnen maken en het risico op bijkomende inbreuken kunnen doen toenemen, aangezien er dan te veel informatie over de beveiligings- en integriteitszwaktes naar buiten komt.

Amendement  31

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit

Artikel 2 – punt 3 – letter b

Richtlijn 2002/58/EG

Artikel 4 – lid 4 – alinea 1

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

4. Teneinde een samenhangende tenuitvoerlegging van de in de leden 1, 2 en 3 bedoelde maatregelen te waarborgen, kan de Commissie, na raadpleging van de Europese Autoriteit voor de elektronische-communicatiemarkt (hierna "de Autoriteit") en de Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming, technische tenuitvoerleggingsmaatregelen vaststellen in verband met, onder meer, de omstandigheden, het formaat en de procedures die gelden voor de in dit artikel bedoelde informatieverstrekkings- en kennisgevingseisen.

4. Teneinde een geharmoniseerde en evenredige tenuitvoerlegging van de in de leden 1, 2 en 3 bedoelde maatregelen te waarborgen, stelt de Commissie, na raadpleging van de Europese Autoriteit voor de elektronische-communicatiemarkt (hierna "de Autoriteit"), de relevante belanghebbenden en de Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming, technische tenuitvoerleggingsmaatregelen vast in verband met, onder meer, de omstandigheden, het formaat en de procedures die gelden voor de in dit artikel bedoelde informatieverstrekkings- en kennisgevingseisen.

Motivering

Zie amendement 32.

Amendement  32

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit

Artikel 2 – punt 3 – letter b

Richtlijn 2002/58/EG

Artikel 4 – lid 4 – alinea 2

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Deze maatregelen, die bedoeld zijn om niet-essentiële elementen van deze richtlijn te wijzigen door deze aan te vullen, worden vastgesteld overeenkomstig de regelgevingsprocedure met toetsing van artikel 14 bis, lid 2. Om dwingende en spoedeisende redenen kan de Commissie de urgentieprocedure van artikel 14 bis, lid 3, gebruiken.

Deze maatregelen, die bedoeld zijn om niet-essentiële elementen van deze richtlijn te wijzigen door deze aan te vullen, worden vastgesteld overeenkomstig de regelgevingsprocedure met toetsing van artikel 14 bis, lid 2.

Motivering

In het belang van de consument en het bedrijfsleven moeten de kennisgevingsregels in heel Europa geharmoniseerd zijn.

Amendement  33

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit

Artikel 2 – punt 6

Richtlijn 2002/58/EG

Artikel 14 bis – lid 3

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

3. Wanneer naar dit lid wordt verwezen, zijn artikel 5 bis, leden 1, 2, 4 en 6, en artikel 7 van Besluit 1999/468/EG van toepassing, met inachtneming van artikel 8 van dat besluit.'

Schrappen

Amendement  34

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit

Artikel 2 – punt 7

Richtlijn 2002/58/EG

Artikel 15 bis – lid 4 – alinea 2

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Deze maatregelen, die bedoeld zijn om niet-essentiële elementen van deze richtlijn te wijzigen door deze aan te vullen, worden vastgesteld overeenkomstig de regelgevingsprocedure met toetsing van artikel 14 bis, lid 2. Om dwingende en spoedeisende redenen kan de Commissie de urgentieprocedure van artikel 14 bis, lid 3, gebruiken.'

Deze maatregelen, die bedoeld zijn om niet-essentiële elementen van deze richtlijn te wijzigen door deze aan te vullen, worden vastgesteld overeenkomstig de regelgevingsprocedure met toetsing van artikel 14 bis, lid 2.

Amendement  35

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit

Artikel 2 – punt 7 bis (nieuw)

Richtlijn 2002/58/EG

Artikel 18

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(7 bis) Artikel 18 wordt vervangen door:

 

De Commissie legt het Europees Parlement en de Raad uiterlijk twee jaar na de inwerkingtreding van deze richtlijn een verslag voor over de tenuitvoerlegging en de gevolgen ervan voor exploitanten en consumenten, met name wat betreft de bepalingen inzake ongevraagde communicaties, kennisgeving van een compromittering van persoonsgegevens en het gebruik van persoonsgegevens door derde (publieke of particuliere) partijen voor doeleinden die niet onder het toepassingsgebied van deze richtlijn vallen, rekening houdend met het internationale milieu. Hiertoe kan de Commissie van de lidstaten informatie verlangen, die zonder overbodige vertraging wordt verstrekt. Indien nodig dient de Commissie voorstellen in tot wijziging van deze richtlijn, rekening houdend met de uitkomsten van dat verslag, veranderingen in de sector, en het Verdrag van Lissabon, in het bijzonder de nieuwe bevoegdheden op het gebied van gegevensbescherming zoals bedoeld in artikel 16 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, alsmede ieder ander voorstel dat zij noodzakelijk acht om de doeltreffendheid van deze richtlijn te verbeteren.

Motivering

Reeds in dit stadium is het duidelijk dat de voorstellen van de Commissie een te beperkt toepassingsgebied hebben. In feite is er behoefte aan een complete herziening van de gegevensbeschermingsregels, waarbij rekening wordt gehouden met de technologische vooruitgang en de mondiale aard van elektronische gegevensbestanden en telecomnetwerken. Er is behoefte aan mondiale gegevensbeschermingsnormen. Er kan vanaf bijna elke plaats en op elk moment toegang tot gegevens worden verkregen. Het onderscheid tussen gegevens van de eerste en de tweede pijler is irrelevant geworden, aangezien regeringsinstanties steeds vaker gebruik maken van gegevensbestanden die door niet-regeringsinstanties of bedrijven zijn gecreëerd. De anomalie van twee of meer verschillende gegevensbeschermingsstelsels voor dezelfde gegevens moet worden weggenomen.

Amendement  36

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit

Bijlage II

Richtlijn 2002/22/EG

Bijlage II – punt 2.2

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2.2 Standaardtarieven, met een aanwijzing van wat in elk tariefelement begrepen is (bv. toegangstarieven, alle soorten gebruikstarieven, onderhoudskosten), inclusief bijzonderheden over toegepaste standaardkortingen en bijzondere en gerichte tariefregelingen.

2.2 Standaardtarieven, met een aanwijzing van de volledige prijs van de gecontracteerde dienst en wat in elk tariefelement begrepen is (bv. toegangstarieven, alle soorten gebruikstarieven, onderhoudskosten), inclusief bijzonderheden over toegepaste standaardkortingen en bijzondere en gerichte tariefregelingen.

Motivering

Om ervoor te zorgen dat de consumenten hun uitgaven kunnen controleren en bij aankoop niet worden misleid, moet de volledige prijs van de gecontracteerde dienst duidelijk worden aangegeven.

PROCEDURE

Titel

Elektronische-communicatienetwerken en –diensten en de bescherming van de persoonlijke levenssfeer

Document- en procedurenummers

COM(2007)0698 – C6-0420/2007 – 2007/0248(COD)

Commissie ten principale

IMCO

Advies uitgebracht door

       Datum bekendmaking

ECON

10.12.2007

 

 

 

Rapporteur voor advies

       Datum benoeming

Sophia in ‘t Veld

18.2.2008

 

 

Behandeling in de commissie

1.4.2008

6.5.2008

19.5.2008

 

Datum goedkeuring

3.6.2008

 

 

 

Uitslag eindstemming

+:

–:

0:

32

0

13

Bij de eindstemming aanwezige leden

Mariela Velichkova Baeva, Zsolt László Becsey, Pervenche Berès, Sharon Bowles, David Casa, Manuel António dos Santos, Jonathan Evans, Elisa Ferreira, José Manuel García-Margallo y Marfil, Jean-Paul Gauzès, Donata Gottardi, Dariusz Maciej Grabowski, Benoît Hamon, Karsten Friedrich Hoppenstedt, Sophia in ‘t Veld, Othmar Karas, Piia-Noora Kauppi, Wolf Klinz, Christoph Konrad, Guntars Krasts, Kurt Joachim Lauk, Andrea Losco, Astrid Lulling, Florencio Luque Aguilar, John Purvis, Alexander Radwan, Bernhard Rapkay, Dariusz Rosati, Eoin Ryan, Antolín Sánchez Presedo, Olle Schmidt, Peter Skinner, Margarita Starkevičiūtė, Ivo Strejček, Ieke van den Burg, Cornelis Visser

Bij de eindstemming aanwezige vaste plaatsvervanger(s)

Dragoş Florin David, Mia De Vits, Harald Ettl, Ján Hudacký, Janusz Lewandowski, Gianni Pittella, Margaritis Schinas, Theodor Dumitru Stolojan

Bij de eindstemming aanwezige plaatsvervanger(s) (art. 178, lid 2)

Tobias Pflüger

ADVIES van de Commissie industrie, onderzoek en energie (9.6.2008)

aan de Commissie interne markt en consumentenbescherming

inzake het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 2002/22/EG inzake de universele dienst en gebruikersrechten met betrekking tot elektronische-communicatienetwerken en -diensten, Richtlijn 2002/58/EG betreffende de verwerking van persoonsgegevens en de bescherming van de persoonlijke levenssfeer in de sector elektronische communicatie en Verordening (EG) nr. 2006/2004 betreffende samenwerking met betrekking tot consumentenbescherming
(COM(2007)0698 – C6-0420/2007 – 2007/0248(COD))

Rapporteur voor advies: Reino Paasilinna

BEKNOPTE MOTIVERING

De rapporteur voor advies is ingenomen met het Commissievoorstel COM(2007)0698 tot wijziging, in het licht van de herziening het EU-kader voor elektronische communicatienetwerken en -diensten, de bestaande richtlijnen inzake de universele dienst (USD) en de rechten van de burger (CRD)

Een ware informatiemaatschappij moet iedereen in de gelegenheid te stellen om deel te nemen, via toegang tot technologie, kennis en keuzevrijheid. De komst van de informatiemaatschappij brengt nieuwe verantwoordelijkheden mee voor degenen die de informatie en communicatie aanbieden, en schept nieuwe mogelijkheden voor burgers, met name voor burgers uit zeer kwetsbare bevolkingsgroepen (bejaarden, gehandicapten, alleenstaanden, mensen met sociale problemen, enz.) voor de uitoefening van hun rechten die hen in staat stellen om optimaal gebruik te maken van de verspreiding van nieuwe ICT. Derhalve dienen de lidstaten, met steun van de Commissie te bevorderen dat de technologie toegankelijker wordt voor de burgers en tegemoet komt aan de eisen van de maatschappij.

Het Commissievoorstel streeft naar (i) versterking en verbetering van de consumentenbescherming en de gebruikersrechten in de elektronischecommunicatiesector; en (ii) versterking van de bescherming van de privacy van het individu en persoonsgegevens in die sector. De rapporteur voor advies is van mening dat door deze maatregelen het vertrouwen van de consument en de gebruiker in de elektronischecommunicatiediensten verder zal toenemen; dit zou resulteren in betere exploitatie van deze diensten en een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van een alomtegenwoordige informatiemaatschappij. Teneinde deze doelen sneller te bereiken stelt de rapporteur voor advies een wijziging voor van het Commissievoorstel in deze zin:

§ Doorgifteverplichtingen: In verband met nieuwe programma's en diensten en teneinde lidstaten de mogelijkheid te bieden kijkers en luisteraars in voorkomend geval toegang te geven tot zowel lineaire en niet-lineaire diensten, dient de potentiële reikwijdte van deze bepaling te worden uitgebreid tot audiovisuele mediadiensten. Diensten die gericht zijn op bepaalde groepen (ondertiteling) en aanvullende diensten voor het publiek als geheel (radiotekst, teletekst, programma-informatie) mogen niet worden uitgesloten van de doorgiftestatus. (Overweging 24; Art. 1 - punt 19 wijziging art. 31 - lid 1, alinea 1 van USD)

§ Het bieden van keuzes en doeleinden van de universele dienst; ontwikkeling van mededinging: De lidstaten moeten in de gelegenheid worden gesteld in gevallen waarin door concurrentie een keuze mogelijk is en universele diensten worden aangeboden op retailniveau, de leveranciers van universele diensten op wholesaleniveau te identificeren en voorwaarden op te leggen. Art. 1 - punt (5 bis) nieuw wijziging art. 8 - lid 1 van USD; Art. 1 - punt (7) wijziging art.9 - lid 4 van USD) Voorts dienen regelgevers in de gelegenheid te worden gesteld, tijdens een overgangsperiode waarin de oplossingen op het wholesaleniveau nog niet voldoende effect hebben, te voorkomen dat activiteiten plaatsvinden die de ontwikkeling van de concurrentie belemmeren en vertragen. Art. 1 - punt (10) - letter (a bis) (nieuw) invoegen art 17, lid 1 bis (nieuw) in USD)..

§ Heldere voorlichting aan de consument over de beperkingen van het gebruik van diensten, toepassingen, apparatuur: De consument moet duidelijk worden geïnformeerd over beperkingen die worden opgelegd door zijn aanbieder of een derde ten aanzien van de toegang tot of het gebruik van diensten, inhoud of toepassingen en de beperkingen van hun apparatuur (telefoon die niet werkt met een SIM-kaart van een andere aanbieder, enz.) Dit is vooral van belang bij speciale aanbiedingen en dienstenpakketten, waarbij een aantrekkelijke prijs afhankelijk is gesteld van bepaalde voorwaarden en beperkingen. Art. 1 - punt 12 wijziging art. 20 - lid 2 - letter (b) van USD Art. 1 - punt 12 wijziging art. 20 - lid 5, van USD)

§ Transparantie van tariefinformatie: De consument moet duidelijk worden geïnformeerd over de geldende prijzen en tarieven. Dit is vooral van belang bij speciale aanbiedingen, dienstenpakketten, vastrechttarieven, enz., waarbij het voor de consument vaak moeilijk is de afzonderlijke prijzen van de diverse diensten te onderscheiden. Art. 1 - punt 12 wijziging art. 21 - lid 4, van USD)

§ Gelijkwaardige toegang voor gehandicapte consumenten: Nieuwe bepalingen van de Commissie voor gehandicapte gebruikers zijn welkom. De verplichting om informatie te verstrekken over gelijkwaardige toegang voor gehandicapte gebruikers moeten worden versterkt. Art. 1 - punt 13 wijziging art. 22 - lid 1, van USD)

§ Webneutraliteit: Het beginsel van de webneutraliteit verwijst naar het breedbandnet zonder beperkingen van soorten apparatuur die daaraan gekoppeld zijn en de toegestane communicatiemethodes en dat geen beperkingen kent wat betreft inhoud, sites of programma's en waarbij communicatie niet in onredelijke mate wordt belemmerd door andere communicatiestromen. Het beginsel van webneutraliteit moet duidelijker worden beklemtoond. Art. 1 - punt 13 (ter) wijziging art. 22 - lid 3, van USD)

§ Toegang tot de noodhulpdiensten: De lidstaten zorgen ervoor dat de toegang tot noodhulpdiensten op hun gehele grondgebied gegarandeerd is, ook in afgelegen en perifere regio's. Art. 1 - punt 14 wijziging art. 23 - lid 4, van USD)

§ Nummerportabiliteit: De overdracht van nummers op de kortst mogelijke termijn is absoluut gewenst; een termijn van één dag is echter moeilijk te realiseren. In het desbetreffende amendement wordt een maximum termijn van drie dagen voorgesteld voor het wisselen van aanbieder. Art. 1 - punt 18 wijziging art. 30 - lid 4, van USD)

§ Inbreuk op de veiligheid, verlies van persoonsgegevens: Wanneer alle abonnees op de hoogte zouden worden gebracht van alle inbreuken, kan er bij de consument verwarring ontstaan. De nationale regelgevende autoriteit dient te besluiten of het veiligheidsrisico en de mogelijke gevolgen ervan dermate ernstig zijn dat behoefte bestaat aan preventief optreden en de abonnees of het publiek in het algemeen daarvan op de hoogte moeten worden gebracht, Voorts worden een samenwerkingsmechanisme en een meldingsplicht voorgesteld. Art. 2 - punt 3 - letter (b) wijziging art. 4 - lid 3, van CRD)

§ Ongevraagde mededelingen:  De reikwijdte van maatregelen inzake ongevraagde mededelingen moet worden uitgebreid en ongevraagde tekstboodschappen (SMS) moeten beschouwd worden als ongewenste communicatie. Art. 2 - punt 4 bis (nieuw) wijziging art. 13 - lid 1 van CRD;

§ Technische wijzigingen: (i) Comitologieprocedure: Zelfs in urgente gevallen moet het Europees Parlement in de gelegenheid worden gesteld de geplande uitvoeringsmaatregelen te bestuderen; samenwerking tussen de instellingen is echter vereist om de uitvoeringsmaatregelen zo spoedig mogelijke te kunnen goedkeuren. Derhalve wordt voorgesteld de verwijzing naar de urgentieprocedure te schrappen, en versterkt een amendement op de overweging de plicht van de instellingen tot samenwerking. (overweging 39; Art. 1 - punt 12 wijziging art. 21 - lid 6, van USD) Art. 1 - punt 13 - letter (b) invoegen art. 22 - lid 3 in USD; Art. 1 - punt 16, wijziging art. 26 - lid 7, van USD) Art. 1 - punt 16 wijziging art. 28 - lid 2, van USD) Art. 1 - punt 20 invoegen art. 33 - lid 4, in USD) Art. 2 - punt 3 - letter (b) invoegen art. 4 - lid 4 in CRD; Art. 2 - punt 7 invoegen art. 15 bis - lid 4, in CRD) (ii) EECMA: Het besluit tot de oprichting van de Europese Autoriteit voor de elektronische-communicatiemarkt wordt onderworpen aan een andere wetgevingsprocedure; om redenen van samenhang stelt de rapporteur voor advies voor alle verwijzingen naar de EECMA in dit voorstel te schrappen. (Zelfde paragraaf als boven voor de urgentieprocedure)

AMENDEMENTEN

De Commissie industrie, onderzoek en energie verzoekt de ten principale bevoegde Commissie interne markt en consumentenbescherming onderstaande amendementen in haar verslag op te nemen:

Amendement  1

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit

Overweging 6 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

6 bis De ontwikkeling van een efficiënte alomtegenwoordige informatiemaatschappij (ubiquitous society) impliceert de universele beschikbaarheid van breedband- en draadloze technologieën, waarvoor de verdere steun op lidstaat- en gemeenschapsniveau is vereist. Daarom moet de Commissie bij haar binnenkort te verwachten herdefinitie van universele dienst, voorstellen dat breedband internet onder universele diensten komt te vallen.

Motivering

De ontwikkeling van een efficiënte alomtegenwoordige informatiemaatschappij (ubiquitous society) impliceert de universele beschikbaarheid van breedband- en draadloze technologieën.

Amendement  2

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit

Overweging 12

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(12) De aanbieders van elektronische-communicatiediensten moeten ervoor zorgen dat hun klanten er op adequate wijze over worden geïnformeerd of toegang tot noodhulpdiensten al dan niet inbegrepen is, en worden voorzien van duidelijke en transparante informatie in het initiële klantencontract en op gezette tijden daarna, bijvoorbeeld in de gespecificeerde rekeningen voor de klant. De klanten moeten ook goed geïnformeerd worden over maatregelen die de aanbieder van de elektronische-communicatiediensten kan treffen in reactie op beveiligings- of integriteitsincidenten aangezien dergelijke maatregelen een direct of indirect effect kunnen hebben op de gegevens van de klant, zijn privacy of andere aspecten van de geleverde dienst.

(12) De aanbieders van elektronische-communicatiediensten moeten ervoor zorgen dat hun klanten er op adequate wijze over worden geïnformeerd of toegang tot noodhulpdiensten al dan niet inbegrepen is, en worden voorzien van duidelijke en transparante informatie in het initiële klantencontract en op gezette tijden daarna, bijvoorbeeld in de gespecificeerde rekeningen voor de klant.

Evenzo dienen de klanten ten minste naar behoren te worden geïnformeerd omtrent hun rechten om in informatiegidsbestanden te kunnen worden opgenomen en effectief de gelegenheid krijgen om dat recht zowel aan het begin als gedurende de looptijd van de overeenkomst uit te oefenen.

De klanten moet daarom uitdrukkelijk worden gevraagd op het moment waarop zij een dienst aanvragen, of en hoe zij relevante informatie in gidsbestanden wensen te zien opgenomen. Omdat de techniek beschikbaar is waardoor informatie in gidsbestanden kan worden opgenomen zonder dat gebruikers van dat gidsbestand van die informatie kennis kunnen nemen, zodat meer omvattende gidsgegevens mogelijk zijn zonder dat de privacy in het gedrang komt, moet deze optie de klanten ook worden aangeboden door de toegangsaanbieders. De klanten moeten ook goed geïnformeerd worden over maatregelen die de aanbieder van de elektronische-communicatiediensten kan treffen in reactie op beveiligings- of integriteitsincidenten aangezien dergelijke maatregelen een direct of indirect effect kunnen hebben op de gegevens van de klant, zijn privacy of andere aspecten van de geleverde dienst.

Motivering

Gidsdiensten zijn zeer belangrijk voor ouderen en personen met een handicap en voor gebruikers in het algemeen (zoals erkend door de richtlijn universele diensten). Er moeten mechanismen worden ingevoerd waardoor het recht van de eindgebruikers om in een gidsbestand te worden opgenomen en tevens de alomvattendheid van de gidsdiensten kan worden gewaarborgd, in overeenstemming met overweging 11 van door de richtlijn universele diensten.

Amendement  3

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit

Overweging 14

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(14) Een concurrerende markt moet waarborgen dat eindgebruikers toegang kunnen krijgen tot alle wettelijke inhoud, dergelijke inhoud kunnen verspreiden en alle wettelijke toepassingen en/of diensten van hun keuze kunnen gebruiken, zoals gesteld in artikel 8 van Richtlijn 2002/21/EG. Gezien het toenemende belang van elektronische communicatie voor consumenten en ondernemingen moeten de gebruikers in ieder geval volledig worden geïnformeerd over alle beperkingen en/of begrenzingen die door de aanbieder van de diensten en/of de exploitant van het netwerk op het gebruik van de elektronische-communicatiediensten wordt opgelegd. Wanneer er geen effectieve mededinging is, moeten de nationale regelgevende instanties de voorzieningen gebruiken waarover zij overeenkomstig Richtlijn 2002/19/EG beschikken om ervoor te zorgen dat de toegang van gebruikers tot bepaalde soorten inhoud niet op onredelijke wijze wordt beperkt.

(14) Een concurrerende markt moet waarborgen dat eindgebruikers toegang kunnen krijgen tot alle wettelijke inhoud, dergelijke inhoud kunnen verspreiden en alle wettelijke toepassingen en/of diensten van hun keuze kunnen gebruiken, zoals gesteld in artikel 8 van Richtlijn 2002/21/EG. Gezien het toenemende belang van elektronische communicatie voor consumenten en ondernemingen moeten de gebruikers in ieder geval volledig worden geïnformeerd over alle beperkingen en/of begrenzingen die door de aanbieder van de diensten en/of de exploitant van het netwerk op het gebruik van de elektronische-communicatiediensten wordt opgelegd. Wanneer er geen effectieve mededinging is, moeten de nationale regelgevende instanties de voorzieningen gebruiken waarover zij overeenkomstig Richtlijn 2002/19/EG beschikken om ervoor te zorgen dat de toegang van gebruikers tot bepaalde soorten inhoud of diensten niet op onredelijke wijze wordt beperkt, en dat bijvoorbeeld onredelijke wholesaletoegangsvoorwaarden worden aangepakt.

Motivering

Op dit moment vragen ongereguleerde nettoegangsexploitanten buitensporige prijzen voor doorschakeling van verzoeken om gidsgegevens, en zij beletten de providers van informatiegidsdiensten om zelf hun detailprijzen vast te stellen (zie bijvoorbeeld de nieuwe marktaanbeveling van de Commissie, blz. 41). Deze problemen moeten worden aangepakt om de eindgebruiker ten volle te laten profiteren van de mededinging tussen de informatiegidsdiensten en de volledige opheffing van de regulering op retail-niveau.

Amendement  4

Voorstel voor een richtlijn –wijzigingsbesluit

Overweging 16

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(16) Een concurrerende markt moet de kwaliteit van de door de gebruikers gevraagde dienstverlening waarborgen, maar in bijzondere gevallen moet er eventueel over worden gewaakt dat openbare communicatienetwerken aan minimumkwaliteitsniveaus voldoen teneinde achteruitgang van de dienstverlening, blokkering van de toegang en vertraging van het verkeer over de netwerken te voorkomen. Meer in het bijzonder moet de Commissie over de mogelijkheid beschikken om tenuitvoerleggingsmaatregelen te nemen teneinde de door de nationale regelgevende instanties te gebruiken kwaliteitsnormen vast te leggen.

(16) Een concurrerende markt moet de kwaliteit van de door de gebruikers gevraagde dienstverlening waarborgen, maar in bijzondere gevallen moet er eventueel over worden gewaakt dat openbare communicatienetwerken aan minimumkwaliteitsniveaus voldoen teneinde achteruitgang van de dienstverlening, blokkering van de toegang en vertraging van het verkeer over de netwerken te voorkomen. De nationale regelgevende instanties moeten passende kwaliteitsnormen kunnen vaststellen en de (xxx) en de Commissie moeten worden geraadpleegd om te zorgen voor consistentie tussen de aanpak van de diverse nationale regelgevende instanties.

Amendement  5

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit

Overweging 18 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(18 bis) Telefooninlichtingendiensten dienen te worden geleverd, en worden ook vaak geleverd, onder voorwaarden van mededinging, overeenkomstig artikel 5 van Richtlijn 2002/77/EG van de Commissie van 16 september 2002 betreffende de mededinging op de markten voor elektronische-communicatienetwerken en -diensten1 . Wholesalemaatregelen om te zorgen voor opneming van de eindgebruikersgegevens (zowel vast als mobiel) in de gegevensbestanden, de kostengebaseerde levering van die gegevens aan de dienstproviders en de verlening van toegang tot het net op kostengebaseerde, redelijke en transparante voorwaarden zijn nodig om te waarborgen dat de eindgebruikers ten volle kunnen profiteren van de mededinging, met als uiteindelijk doel de volledige afschaffing van regulering van deze dienst op retail-niveau.

__________

1 PB L 249 van 17.9.2002, blz. 21.

Motivering

Oplegging van wholesaleverplichtingen aan exploitanten die de toegang tot het net controleren is gerechtvaardigd om te zorgen dat de gebruikers ten volle kunnen profiteren van de mededinging tussen telefooninlichtingendiensten, en zou bovendien de afschaffing van regulering van universele diensten op retail-niveau mogelijk maken.

Amendement  6

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit

Overweging 20 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(20 bis) Richtlijn 2000/31/EG van het Europees Parlement en de Raad van 8 juni 2000 betreffende bepaalde juridische aspecten van de diensten van de informatiemaatschappij, met name de elektronische handel, in de interne markt1 regelt dat een dienstverlener die door een afnemer van een dienst verstrekte informatie doorgeeft in een communicatienetwerk, niet aansprakelijk is voor de doorgegeven informatie. De aanbieders van elektronische communicatiediensten zijn daarom alleen gehouden tot waarschuwing van de abonnee en de nationale regelgevende instanties voor veiligheidsinbreuken in verband met de verrichting van de dienst, waarschijnlijk bestaande in abonnee-informatie alsmede verkeersgegevens en persoonlijke inhoud, wanneer zij ertoe besluiten inhouddiensten aan te bieden.

__________

1 PB L 178 van 17.7.2000, blz. 1.

Amendement  7

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit

Overweging 21

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(21) De landen waaraan de International Telecommunications Union (ITU) de internationale code "3883" heeft toegekend, hebben de administratieve verantwoordelijkheid voor de Europese telefoonnummerruimte (ETNS) overgedragen aan het comité voor elektronische communicatie (ECC) van de Europese Conferentie van de administraties van posterijen en van telecommunicatie (CEPT). Technologische en -marktontwikkelingen wijzen uit dat de ETNS aan pan-Europese diensten de mogelijkheid biedt zich te ontwikkelen, maar dat dit potentieel momenteel niet ten volle kan worden gerealiseerd door al te bureaucratische procedurele eisen en door een gebrek aan coördinatie tussen de nationale overheidsdiensten. Teneinde de ontwikkeling van de ETNS te bevorderen, moet de administratie daarvan (inclusief toewijzing, monitoring en ontwikkeling) worden overgedragen aan de bij Verordening (EG) nr. …/… van het Europees Parlement en de Raad van […] opgerichte Europese Autoriteit voor de elektronische-communicatiemarkt, hierna "de Autoriteit" genoemd. Namens de lidstaten aan wie de "3883"-code is toegewezen, moet de Autoriteit voor coördinatie zorgen met landen die de "3883"-code delen, maar die geen lidstaat zijn.

Schrappen.

Motivering

Gezien de geringe vraag naar deze nummerruimte, bestaat er geen behoefte aan bepalingen voor het beheer van ETNS op Europees niveau.

Amendement  8

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit

Overweging 24

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(24) Een televisie-uitzending is een lineaire audiovisuele-mediadienst, als gedefinieerd in de richtlijn betreffende audiovisuele-mediadiensten van het Europees Parlement en de Raad van [….] 2007, die wordt geleverd door een leverancier van mediadiensten voor het gelijktijdig zien van programma's op basis van een programmaschema; een leverancier van mediadiensten kan verscheidene audio- of audiovisuele programmaschema's (kanalen) aanbieden. Er kunnen doorgifteverplichtingen worden opgelegd, maar alleen met betrekking tot welbepaalde omroepkanalen die door een gespecificeerde leverancier van mediadiensten worden aangeboden. De lidstaten moeten dergelijke doorgifteverplichtingen goed motiveren in hun nationale wetgeving zodat wordt gewaarborgd dat zij transparant, evenredig en goed-omschreven zijn. In dat verband moeten de doorgifteverplichtingen ontworpen zijn om een afdoende stimulans voor efficiënte investeringen in infrastructuur te leveren. De doorgifteverplichtingen moeten op gezette tijden worden herzien om ze aan te passen aan de technologische en marktontwikkelingen en ervoor te zorgen dat zij evenredig blijven met het beoogde doel. Gezien de snelle ontwikkeling van de technologische en marktvoorwaarden moet een dergelijke volledige herziening ten minste om de drie jaar plaatsvinden, uitgaande van een openbare raadpleging van alle belanghebbenden. Eén of meer omroepkanalen kunnen worden aangevuld met diensten voor betere toegankelijkheid voor gebruikers met een handicap, zoals videotekstdiensten, ondertiteling, audiobeschrijving of gebarentaal.

(24) Er kunnen doorgifteverplichtingen worden opgelegd met betrekking tot welbepaalde radiodiensten en audiovisuele mediadiensten, zoals vastgelegd in Richtlijn 89/522/EG van 3 oktober 1989 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de coördinatie van bepaalde wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen in de lidstaten inzake de uitoefening van televisieomroepactiviteiten en aanvullende diensten die door een gespecialiseerde leverancier van mediadiensten worden aangeboden. De lidstaten moeten dergelijke doorgifteverplichtingen goed motiveren in hun nationale wetgeving zodat wordt gewaarborgd dat zij transparant, evenredig en goed-omschreven zijn. In dat verband moeten de doorgifteverplichtingen ontworpen zijn om een afdoende stimulans voor efficiënte investeringen in infrastructuur te leveren. De doorgifteverplichtingen moeten op gezette tijden worden herzien om ze aan te passen aan de technologische en marktontwikkelingen en ervoor te zorgen dat zij evenredig blijven met het beoogde doel. Gezien de snelle ontwikkeling van de technologische en marktvoorwaarden moet een dergelijke volledige herziening ten minste om de drie jaar plaatsvinden, uitgaande van een openbare raadpleging van alle belanghebbenden. Aanvullende diensten omvatten maar zijn niet beperkt tot diensten voor betere toegankelijkheid voor gebruikers met een handicap, zoals videotekstdiensten, ondertiteling, audiobeschrijving of gebarentaal.

__________

1 PB L 298 van 17.10.1989,blz. 23. Richtlijn laatstelijk gewijzigd bij Richtlijn 2007/65/EG (PB L 332 van 18.12.2007, blz. 27).

Motivering

In verband met nieuwe programma's en diensten en teneinde lidstaten de mogelijkheid te bieden kijkers en luisteraars in voorkomend geval toegang te geven tot zowel lineaire en niet-lineaire diensten, dient de potentiële reikwijdte van deze bepaling te worden uitgebreid tot audiovisuele mediadiensten, in overeenstemming met de nieuwe richtlijn voor audiovisuele mediadiensten.

Amendement  9

Voorstel voor een richtlijn –wijzigingsbesluit

Overweging 29

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(29) Een inbreuk op de beveiliging die resulteert in het verlies of de compromittering van de persoonsgegevens van een individuele abonnee, kan, wanneer dit probleem niet tijdig en op toereikende wijze wordt aangepakt, aanzienlijk economisch verlies en maatschappelijke schade, inclusief identiteitsfraude, tot gevolg hebben. Abonnees die door dergelijke beveiligingsincidenten getroffen worden, moeten daarvan dan ook onverwijld worden ingelicht en moeten informatie krijgen zodat zij de nodige voorzorgsmaatregelen kunnen treffen. De desbetreffende kennisgeving moet informatie bevatten betreffende de door de aanbieder van de dienst genomen maatregelen en aanbevelingen voor de getroffen gebruikers.

(29) Een inbreuk op de beveiliging die resulteert in het verlies of de compromittering van de persoonsgegevens van een individuele abonnee, kan, wanneer dit probleem niet tijdig en op toereikende wijze wordt aangepakt, aanzienlijk economisch verlies en maatschappelijke schade, inclusief identiteitsfraude, tot gevolg hebben. Abonnees die door ernstige beveiligingsincidenten getroffen worden, moeten daarvan dan ook onverwijld worden ingelicht en moeten informatie krijgen zodat zij de nodige voorzorgsmaatregelen kunnen treffen, voor zover de nationale regelgevende instantie na verwittiging door de aanbieder van de dienst zulke maatregelen nodig acht. Indien persoonsgegevens onbruikbaar zijn gemaakt, moeten nationale regelgevende instanties kunnen besluiten niet te vragen om kennisgeving door de aanbieder. Een in dergelijke gevallen uitgaande kennisgeving moet op het individuele geval afgestemde informatie bevatten betreffende de door de aanbieder van de dienst genomen maatregelen en aanbevelingen voor de getroffen gebruikers.

Amendement  10

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit

Overweging 31 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(31 bis) De kwaliteit van de dienstverlening mag voor ondernemingen die openbare communicatienetwerken verzorgen, geen beletsel zijn om gedifferentieerde diensten en verschillende kwaliteitsniveaus aan te kunnen bieden. Dat is de beste manier om de consument keuzes aan te bieden en komt de consument en daarmee de vraag ten goede.

Motivering

De voorgestelde nieuwe overweging verduidelijkt dat netwerkproviders verschillende kwaliteitsniveaus moeten kunnen aanbieden zoals gesteld in het werkdocument en de effectbeoordeling, en verheldert de aard van blokkering en achteruitgang van de dienstverlening.

Amendement  11

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit

Overweging 39

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(39) Met name moet de Commissie de bevoegdheid worden verleend om tenuitvoerleggingsmaatregelen vast te stellen inzake tarieftransparantie, minimumeisen voor de kwaliteit van de dienstverlening, daadwerkelijke invoering van "112"-diensten, effectieve toegang tot nummers en diensten, verbetering van de toegankelijkheid voor eindgebruikers met een handicap en wijzigingen ter aanpassing van de bijlagen aan de vooruitgang van de techniek en nieuwe marktbehoeften. Een dergelijke bevoegdheid moet ook worden verleend ter vaststelling van tenuitvoerleggingsmaatregelen betreffende informatieverstrekkings- en kennisgevingseisen en grensoverschrijdende samenwerking. Aangezien deze maatregelen van algemene aard zijn en bedoeld zijn om deze richtlijnen aan te vullen door de toevoeging van nieuwe niet-essentiële elementen, moeten ze worden vastgesteld in overeenstemming met de regelgevingsprocedure, met toetsing, als bedoeld in artikel 5 bis van Besluit 1999/468/EG. Wanneer om dwingende en urgente redenen de normale termijn voor deze procedure niet in acht kan worden genomen, moet de Commissie in staat zijn de urgentieprocedure te gebruiken als bedoeld in artikel 5 bis, lid 6, van bovengenoemd besluit.

(39) Met name moet de Commissie de bevoegdheid worden verleend om tenuitvoerleggingsmaatregelen vast te stellen inzake tarieftransparantie, minimumeisen voor de kwaliteit van de dienstverlening, daadwerkelijke invoering van "112"-diensten, effectieve toegang tot nummers en diensten, verbetering van de toegankelijkheid voor eindgebruikers met een handicap en wijzigingen ter aanpassing van de bijlagen aan de vooruitgang van de techniek en nieuwe marktbehoeften. Een dergelijke bevoegdheid moet ook worden verleend ter vaststelling van tenuitvoerleggingsmaatregelen betreffende informatieverstrekkings- en kennisgevingseisen en grensoverschrijdende samenwerking. Aangezien deze maatregelen van algemene aard zijn en bedoeld zijn om deze richtlijnen aan te vullen door de toevoeging van nieuwe niet-essentiële elementen, moeten ze worden vastgesteld in overeenstemming met de regelgevingsprocedure, met toetsing, als bedoeld in artikel 5 bis van Besluit 1999/468/EG. Rekening houdend met het feit dat de toepassing van de regelgevingsprocedure met toetsing, binnen de gebruikelijke termijnen, in bepaalde uitzonderlijke situaties een belemmering kan vormen voor de tijdige goedkeuring van uitvoeringsmaatregelen, dienen het Europees Parlement, de Raad en de Commissie met spoed op te treden om te zorgen voor de tijdige goedkeuring van dergelijke maatregelen.

(Voor wat betreft het schrappen van de urgentieprocedure geldt dit amendement voor de tekst als geheel. Indien het wordt aangenomen moeten overeenkomstige wijzigingen in de gehele tekst worden aangebracht.)

Motivering

Zelfs in urgente gevallen moet het Europees Parlement de gelegenheid hebben de geplande uitvoeringsmaatregelen te bestuderen; samenwerking tussen de instellingen is echter vereist om de uitvoeringsmaatregelen zo spoedig mogelijke te kunnen goedkeuren.

Amendement  12

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit

Overweging 39 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

39 bis) De Universeledienstrichtlijn beoogt een hoog beschermingsniveau voor de consument en bescherming van de rechten van de individuele gebruiker bij de levering van telecommunicatiediensten. Een dergelijke bescherming is in het geval van mondiale telecommunicatiediensten niet nodig. Het gaat hier om bedrijfsgegevens en spraakdiensten die als pakket aan grote ondernemingen in verschillende landen binnen en buiten de EU worden aangeboden, op basis van afzonderlijk bedongen overeenkomsten tussen gelijkwaardig partijen.

Motivering

Mondiale telecommunicatiediensten bestaan uit bedrijfsgegevens en spraakdiensten die geboden aan multinationale ondernemingen op locaties in verschillende landen en vaak verschillende continenten. Deze diensten worden, bezien tegen de achtergrond van de universeledienstrichtlijn, niet geboden aan consumenten op een massamarkt of aan kleine bedrijven, maar aan grote ondernemingen.

Amendement  13

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit

Artikel 1 – punt 1

Richtlijn 2002/22/EG

Artikel 1 – lid 1

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1. Binnen het kader van Richtlijn 2002/21/EG (Kaderrichtlijn) heeft deze richtlijn betrekking op het aanbieden van elektronische-communicatienetwerken en -diensten aan eindgebruikers. De doelstelling is de beschikbaarheid in de gehele Gemeenschap van publiek beschikbare diensten van goede kwaliteit te waarborgen op basis van effectieve mededinging en keuzevrijheid en een antwoord te bieden op omstandigheden waarin door de markt niet op bevredigende wijze aan de behoeften van de eindgebruikers wordt voldaan. Deze richtlijn bevat ook bepalingen betreffende thuis bij de consument gebruikte eindapparatuur.

1. Binnen het kader van Richtlijn 2002/21/EG (Kaderrichtlijn) heeft deze richtlijn betrekking op het aanbieden van elektronische-communicatienetwerken en -diensten aan eindgebruikers. De doelstelling is de beschikbaarheid in de gehele Gemeenschap van publiek beschikbare diensten van goede kwaliteit te waarborgen op basis van effectieve mededinging en keuzevrijheid en een antwoord te bieden op omstandigheden waarin door de markt niet op bevredigende wijze aan de behoeften van de eindgebruikers wordt voldaan. Deze richtlijn bevat ook bepalingen betreffende thuis bij de consument gebruikte eindapparatuur, met speciale aandacht voor eindapparatuur voor personen met speciale behoeften zoals gehandicapten en ouderen.

Amendement  14

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit

Artikel 1 – punt 5 bis (nieuw)

Richtlijn 2002/22/EG

Artikel 8 – lid 1

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(5 bis) Artikel 8, lid 1 wordt vervangen door:

 

"1. De lidstaten kunnen één of meer ondernemingen aanwijzen teneinde de aanbieding van de universele dienst als omschreven in de artikelen 4, 5, 6 en 7 en, waar van toepassing, artikel 9, lid 2, te waarborgen, zodat het gehele nationale grondgebied kan worden bestreken. De lidstaten kunnen verschillende ondernemingen of groepen van ondernemingen aanwijzen die verschillende onderdelen van de universele dienst aanbieden, zowel op wholesale- als op retailniveau, en/of verschillende gedeelten van het nationale grondgebied bestrijken".

Motivering

Door dit amendement worden de lidstaten in de gelegenheid gesteld in gevallen waarin door concurrentie een keuze mogelijk is en universele diensten worden aangeboden op retailniveau, de leveranciers van universele diensten op wholesaleniveau te identificeren en voorwaarden op te leggen.

Amendement  15

Voorstel voor een richtlijn –wijzigingsbesluit

Artikel 1 – punt 7

Richtlijn 2002/22/EG

Artikel 9 – lid 2

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2. In het licht van de nationale omstandigheden kunnen de lidstaten verlangen dat de aangewezen ondernemingen de consument tariefopties of -pakketten aanbieden die afwijken van die welke onder de gebruikelijke commerciële voorwaarden worden verstrekt, met name om ervoor te zorgen dat consumenten met een laag inkomen of met bijzondere sociale behoeften niet wordt verhinderd gebruik te maken van de in artikel 4, lid 1, bedoelde netwerktoegang of van de diensten die in artikel 4, lid 3, en de artikelen 5, 6 en 7 zijn aangemerkt als vallend onder de universeledienstverplichtingen en die door de aangewezen ondernemingen worden aangeboden.

2. In het licht van de nationale omstandigheden kunnen de lidstaten verlangen dat de aangewezen ondernemingen de consument tariefopties of -pakketten aanbieden die afwijken van die welke onder de gebruikelijke commerciële voorwaarden worden verstrekt, met name om ervoor te zorgen dat consumenten met een laag inkomen of met bijzondere sociale behoeften niet wordt verhinderd gebruik te maken van de in artikel 4, lid 1, bedoelde netwerktoegang of van de diensten die in artikel 4, lid 3, en de artikelen 5, 6 en 7 zijn aangemerkt als vallend onder de universeledienstverplichtingen en die door de aangewezen ondernemingen worden aangeboden. De hierdoor aantoonbaar gerezen netto-meerkosten kunnen de aangewezen onderneming worden vergoed, onder volledige inachtneming van de Europese mededingingsregels.

Amendement  16

Voorstel voor een richtlijn –wijzigingsbesluit

Artikel 1 – punt 7

Richtlijn 2002/22/EG

Artikel 9 – lid 3

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

3. In aanvulling op bepalingen luidens welke aangewezen ondernemingen bijzondere tariefopties moeten aanbieden of moeten voldoen aan voorschriften inzake maximumprijzen of geografische gemiddelden of andere vergelijkbare regelingen, kunnen de lidstaten voorzien in waarborgen dat consumenten van wie vaststaat dat zij een laag inkomen, een handicap of bijzondere sociale behoeften hebben, worden bijgestaan.'

3. In aanvulling op bepalingen luidens welke aangewezen ondernemingen bijzondere tariefopties moeten aanbieden of moeten voldoen aan voorschriften inzake maximumprijzen of geografische gemiddelden of andere vergelijkbare regelingen, kunnen de lidstaten voorzien in waarborgen dat consumenten van wie vaststaat dat zij een laag inkomen, een handicap of bijzondere sociale behoeften hebben, worden bijgestaan.' In dergelijke gevallen kunnen lidstaten ondernemingen waaraan zij dergelijke verplichtingen opleggen een vergoeding toekennen voor de aantoonbaar gerezen meerkosten, onder volledige inachtneming van de Europese mededingingsregels.

Amendement  17

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit

Artikel 1 – punt 7 – inleidend gedeelte

Richtlijn 2002/22/EG

Artikel 9 – leden 1 t/m 3

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(7) In artikel 9 worden de leden 1, 2 en 3 vervangen door:

(7) In artikel 7 worden de leden 1 t/m 4 vervangen door:

Motivering

Technisch amendement dat gekoppeld is aan amendement 6 tot wijziging van artikel 9, lid 4 van Richtlijn 2002/22/EG.

Amendement  18

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit

Artikel 1 – punt 7

Richtlijn 2002/22/EG

Artikel 9 – lid 4

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

4. De lidstaten kunnen eisen dat ondernemingen met verplichtingen uit hoofde van de artikelen 4, 5, 6 en 7 op het gehele grondgebied uniforme tarieven toepassen, met inbegrip van geografische gemiddelden van wholesale-of retaildiensten, zulks in het licht van de nationale omstandigheden of om aan voorschriften inzake maximumprijzen te voldoen.

Motivering

Door dit amendement worden de lidstaten in de gelegenheid gesteld in gevallen waarin door concurrentie een keuze mogelijk is en universele diensten worden aangeboden op retailniveau, de leveranciers van universele diensten op wholesaleniveau te identificeren en voorwaarden op te leggen.

Amendement  19

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit

Artikel 1 – punt 10 – letter a) bis (nieuw)

Richtlijn 2002/22/EG

Artikel 17 – lid 2 bis (nieuw)

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(a bis) Het volgende lid wordt ingevoegd:

 

"2 bis . Onverminderd verplichtingen die kunnen worden opgelegd aan aanbieders met een aanmerkelijke markmacht op een bepaalde retailmarkt volgens lid 1, kunnen nationale regelgevende autoriteiten voor een overgangsperiode de in lid 2 genoemde verplichtingen van toepassing verklaren op aanbieders met een aanmerkelijke marktmacht op een bepaalde wholesalemarkt, in gevallen waarin wholesaleverplichtingen zijn opgelegd maar nog niet tot gevolg hebben dat op de retailmarkt sprake is van concurrentie."

Motivering

Dit amendement stelt regelgevers in de gelegenheid activiteiten te voorkomen die het ontstaan van concurrentie belemmeren of vertragen, tijdens een overgangsperiode waarin oplossingen op wholesaleniveau nog geen effect hebben.

Amendement  20

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit

Artikel 1 – punt 12

Richtlijn 2002/22/EG

Artikel 20 – lid 2 – letter b)

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

b) de verstrekte diensten, de kwaliteitsniveaus van de geboden diensten en de wachttijd bij eerste aansluiting;

(b) de verstrekte diensten, beperkingen op toegang tot en/of het gebruik van een bepaalde dienst en een bepaalde inhoud, bedoeld in lid 5, de kwaliteitsniveaus van de geboden diensten, de wachttijd bij de eerste aansluiting en eventuele beperkingen op het gebruik van eindapparatuur;

Motivering

De consument moet duidelijk worden geïnformeerd over eventuele beperkingen op het gebruik van bepaalde diensten en de beperkingen van hun apparatuur (de telefoon werkt niet op een SIM-kaart van andere aanbieders, enz.) Dit is vooral van belang bij speciale aanbiedingen en dienstenpakketten, waarbij een aantrekkelijke prijs afhankelijk wordt gesteld van bepaalde voorwaarden en beperkingen.

Amendement  21

Voorstel voor een richtlijn –wijzigingsbesluit

Artikel 1 – punt 12

Richtlijn 2002/22/EG

Artikel 20 – lid 4

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

4. De lidstaten zien erop toe dat wanneer contracten worden gesloten tussen abonnees en aanbieders van elektronische-communicatiediensten die spraakcommunicatie mogelijk maken, bedoelde abonnees er duidelijk van worden geïnformeerd of al dan niet is voorzien in toegang tot noodhulpdiensten. De aanbieders van elektronische-communicatiediensten zorgen ervoor dat de gebruikers, alvorens een contract wordt gesloten en op gezette tijden daarna, duidelijk worden geïnformeerd over het ontbreken van toegang tot noodhulpdiensten.

4. De lidstaten zien erop toe dat wanneer contracten worden gesloten tussen abonnees en aanbieders van elektronische-communicatiediensten die spraakcommunicatie mogelijk maken, bedoelde abonnees er duidelijk van worden geïnformeerd of al dan niet is voorzien in toegang tot noodhulpdiensten. De aanbieders van elektronische-communicatiediensten zorgen ervoor dat de gebruikers, alvorens een contract wordt gesloten en daarna, duidelijk worden geïnformeerd over het ontbreken van toegang tot noodhulpdiensten.

Motivering

Het vereiste van informatie "op gezette tijden" doet de vraag rijzen, "hoe vaak is op gezette tijden?" en leidt daardoor tot rechtsonzekerheid. De informatie zou veeleer moeten worden gegeven telkens wanneer de aanleiding daartoe zich voordoet, ook al om een overvloed van informatie te vermijden waarop ook door de gebruiker geen prijs zou worden gesteld.

Amendement  22

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit

Artikel 1 – punt 12

Richtlijn 2002/22/EG

Artikel 20 – lid 5

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

5. De lidstaten zien erop toe dat wanneer contracten worden gesloten tussen abonnees en aanbieders van elektronische-communicatiediensten en/of -netwerken, bedoelde abonnees alvorens een contract wordt gesloten en op gezette tijden daarna duidelijk worden geïnformeerd over eventuele door de aanbieder opgelegde beperkingen van hun toegang tot wettelijke inhoud of van hun vermogen om dergelijke inhoud te verspreiden of wettelijke toepassingen en diensten van keuze te gebruiken.

5. De lidstaten zien erop toe - en houden daaraan zonodig ook streng de hand - dat wanneer contracten worden gesloten tussen abonnees en aanbieders van elektronische-communicatiediensten en/of -netwerken, bedoelde abonnees alvorens een contract wordt gesloten en op gezette tijden daarna duidelijk worden geïnformeerd over eventuele door de aanbieder opgelegde beperkingen, met name technische beperkingen en beperkingen die gerelateerd zijn aan prijzen en tarieven, en wel inzake:

 

(a) toegang tot, gebruik of verspreiding van inhoud;

 

(b) toegang tot en verspreiding van toepassingen en diensten van hun keuze; en/of

 

(c) beheer of gebruik van inhoud, diensten of toepassingen in hun eindapparatuur.

 

Dergelijke informatie wordt bekendgemaakt in duidelijke, bondige en gemakkelijk toegankelijke vorm.

Amendement  23

Voorstel voor een richtlijn –wijzigingsbesluit

Artikel 1 – punt 12

Richtlijn 2002/22/EG

Artikel 20 – lid 6

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

6. De lidstaten zien erop toe dat wanneer contracten worden gesloten tussen abonnees en aanbieders van elektronische-communicatiediensten en/of -netwerken, bedoelde abonnees alvorens een contract wordt gesloten en op gezette tijden daarna duidelijk worden geïnformeerd over hun verplichting auteursrechten en verwante rechten in acht te nemen. Onverlet het bepaalde in Richtlijn 2000/31/EG betreffende elektronische handel, omvat dit de verplichting om de abonnees te informeren over de meest gebruikelijke inbreuken en de juridische gevolgen daarvan.

6. De lidstaten zien erop toe dat wanneer contracten worden gesloten tussen abonnees en aanbieders van elektronische-communicatiediensten en/of -netwerken, bedoelde abonnees alvorens een contract wordt gesloten en op gezette tijden daarna duidelijk worden geïnformeerd over hun verplichting auteursrechten en verwante rechten in acht te nemen.

Motivering

Het vereiste van informatie "op gezette tijden" doet de vraag rijzen, "Hoe vaak is op gezette tijden?" en leidt daardoor tot rechtsonzekerheid. De informatie zou veeleer moeten worden gegeven telkens wanneer de aanleiding daartoe zich voordoet, ook al om een overvloed van informatie te vermijden waarop ook door de gebruiker geen prijs zou worden gesteld. De in de laatste alinea bedoelde verplichting zou in al haar gedetailleerdheid een onduldbare belasting voor de betrokken aanbieders vormen en dezen in het uiterste geval in conflict brengen met professionele juridische adviseurs, en moet daarom worden geschrapt.

Amendement  24

Voorstel voor een richtlijn –wijzigingsbesluit

Artikel 1 – punt 12

Richtlijn 2002/22/EG

Artikel 20 – lid 7

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

7. De abonnees hebben het recht om bij kennisgeving van voorgestelde wijzigingen van de contractuele voorwaarden het contract zonder boete op te zeggen. De abonnees worden tijdig en ten minste één maand vooraf naar behoren op de hoogte gesteld van dergelijke wijzigingen en worden tegelijkertijd op de hoogte gesteld van hun recht om het contract zonder boete op te zeggen wanneer zij de nieuwe voorwaarden niet aanvaarden.

7. De abonnees hebben het recht om bij kennisgeving van voorgestelde wijzigingen van de contractuele voorwaarden het contract zonder boete op te zeggen. De abonnees worden tijdig en ten minste één maand vooraf naar behoren op de hoogte gesteld van dergelijke wijzigingen en worden tegelijkertijd op de hoogte gesteld van hun recht om het contract zonder boete op te zeggen wanneer zij de nieuwe voorwaarden niet aanvaarden. Dit recht kan alleen worden uitgeoefend indien het gaat om wijzigingen ten nadele van de abonnee.

Motivering

Opzegging zonder boete moet alleen mogelijk zijn wanneer de wijziging in het nadeel van de klant uitvalt. Anders zouden de klanten ook bij gunstige wijzigingen hun contract per direct kunnen opzeggen.

Amendement  25

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit

Artikel 1 – punt 12

Richtlijn 2002/22/EG

Artikel 20 – lid 7 bis (nieuw)

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

7 bis De lidstaten zien erop toe dat wanneer contracten worden gesloten tussen abonnees en aanbieders van elektronische-communicatiediensten en/of -netwerken, de abonnees bij het sluiten van het contract uitdrukkelijk wordt gevraagd of en hoe zij de desbetreffende informatie in gidsbestanden wensen te zien opgenomen en of zij opteren voor de mogelijkheid om bepaalde informatie te zien opgenomen in het gidsbestand zonder dat gebruikers van de gidsdiensten van deze informatie kennis kunnen nemen.

Amendement  26

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit

Artikel 1 – punt 12

Richtlijn 2002/22/EG

Artikel 21 – lid -1 (nieuw)

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

-1. Dit artikel geldt onverminderd de communautaire voorschriften inzake consumentenbescherming, met name de Richtlijnen 97/7/EG en 2005/29/EG, en de nationale voorschriften die met het Gemeenschapsrecht in overeenstemming zijn.

Motivering

Hiermee wordt duidelijk gemaakt dat algemene regels voor consumentenbescherming naast sectorgerichte voorschriften van kracht zijn. Het voorgestelde amendement sluit aan bij de tekst die door de Commissie wordt voorgesteld in artikel 20 , lid 1.

Amendement  27

Voorstel voor een richtlijn –wijzigingsbesluit

Artikel 1 – punt 12

Richtlijn 2002/22/EG

Artikel 21 – lid 6

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

6. Om te waarborgen dat de eindgebruikers kunnen profiteren van een samenhangende aanpak op het gebied van tarieftransparantie, alsook met het oog op het verstrekken van de informatie overeenkomstig artikel 20, lid 5, in de Gemeenschap, kan de Commissie, na raadpleging van de Europese Autoriteit voor de elektronische-communicatiemarkt (hierna "de Autoriteit" genoemd), de passende technische tenuitvoerleggingsmaatregelen op dit terrein treffen, zoals een specificatie van de methodologie of de procedures. Deze maatregelen, die bedoeld zijn om niet-essentiële elementen van deze richtlijn te wijzigen door deze aan te vullen, worden vastgesteld overeenkomstig de regelgevingsprocedure met toetsing van artikel 37, lid 2. Om dwingende en spoedeisende redenen kan de Commissie de urgentieprocedure van artikel 37, lid 3, gebruiken.

6. Om te waarborgen dat de eindgebruikers kunnen profiteren van een samenhangende aanpak op het gebied van tarieftransparantie, alsook met het oog op het verstrekken van de informatie overeenkomstig artikel 20, lid 5, in de Gemeenschap, kan de Commissie richtsnoeren uitvaardigen voor een specificatie van de methodologie of de procedures.

Motivering

In de huidige kaderregeling wordt het in art 35 RL 2002/22/EG bedoelde Comité voor communicatie ingeschakeld voor technische aanpassingen aan de bijlagen. Dat moet ook in de nieuwe kaderregeling zo blijven. Gebruik van de comitologieprocedure volgens artikel 37 leden 2 en 3 zou tot gevolg kunnen hebben dat buiten de wetgevingsprocedure om veel gebieden toch worden geregeld. De Commissie kan richtsnoeren uitgeven die de uitwisseling van beste praktijken kunnen bevorderen. Een instantie als bedoeld in het voorstel COM(2007)0699 is niet wenselijk.

Amendement  28

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit

Artikel 1 – punt 13 – letter a)

Richtlijn 2002/22/EG

Artikel 22 – lid 1

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1. De lidstaten zorgen ervoor dat de nationale regelgevende instanties, na de meningen van de belanghebbenden te hebben gehoord, kunnen verlangen dat ondernemingen die openbare elektronische-communicatienetwerken en/of -diensten aanbieden, ten behoeve van de eindgebruikers vergelijkbare, toereikende en actuele informatie over de kwaliteit van hun diensten, inclusief gelijkwaardige toegang voor eindgebruikers met een handicap, publiceren. Op verzoek wordt de informatie vóór publicatie eveneens aan de nationale regelgevende instantie verstrekt.'

1. De lidstaten zorgen ervoor dat de nationale regelgevende instanties, na de meningen van de belanghebbenden te hebben gehoord, ondernemingen die openbare elektronische-communicatienetwerken en/of -diensten aanbieden, ten behoeve van de eindgebruikers vergelijkbare, toereikende en actuele informatie over de kwaliteit van hun diensten, met bijzondere nadruk op informatie over gelijkwaardige toegang voor eindgebruikers met een handicap, publiceren. Op verzoek wordt de informatie vóór publicatie eveneens aan de nationale regelgevende instantie verstrekt.'

Motivering

Dit amendement betekent een versterking van de verplichting om gehandicapte eindgebruikers informatie te bieden over gelijkwaardige toegang.

Amendement  29

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit

Artikel 1 – punt 13 – letter b)

Richtlijn 2002/22/EG

Artikel 22 – lid 3

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

3. Teneinde een achteruitgang van de dienstverlening en een vertraging van het verkeer over de netwerken te voorkomen, kan de Commissie, na raadpleging van de Autoriteit, technische tenuitvoerleggingsmaatregelen treffen inzake minimumeisen voor de kwaliteit van de dienstverlening die door de nationale regelgevende instantie moeten worden opgelegd aan ondernemingen die openbare communicatienetwerken aanbieden. Deze maatregelen die bedoeld zijn om niet-essentiële elementen van deze richtlijn te wijzigen door deze aan te vullen, worden vastgesteld overeenkomstig de regelgevingsprocedure met toetsing van artikel 37, lid 2. Om dwingende en spoedeisende redenen kan de Commissie de urgentieprocedure van artikel 37, lid 3, gebruiken.

3. De lidstaten zorgen voor transparantie bij diensten op alle netwerken en voorkomen discriminatie van diensten die de vrije concurrentie in gevaar brengt. Teneinde een achteruitgang van de dienstverlening en een vertraging van het verkeer over de netwerken te voorkomen, kunnen de nationale regelgevende instanties, na raadpleging van de (xxx) en de Commissie minimumeisen voor de kwaliteit van de dienstverlening opleggen aan ondernemingen die openbare communicatienetwerken aanbieden. .

Onverminderd de eerste alinea mogen ondernemingen die openbare communicatienetwerken aanbieden, voor zover redelijk is netwerkbeheer uitvoeren.

(Wat betreft de vervanging van de instantie door (xxx) geldt dit amendement voor de tekst als geheel, Als het wordt aangenomen, moet de dienovereenkomstige wijziging in de gehele tekst worden toegepast.)

Amendement  30

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit

Artikel 1 – punt 13 – letter (b bis) (nieuw)

Richtlijn 2002/22/EG

Artikel 22 – lid 3 bis (nieuw)

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

b bis) Het volgende lid wordt ingevoegd:

 

"3 bis. Om te zorgen dat de mogelijkheid voor de gebruiker om wettige inhoud te raadplegen of te verspreiden of wettige toepassingen of diensten van zijn keuze te gebruiken, niet in onredelijke mate wordt beperkt, zien de lidstaten erop toe dat de nationale regelgevende instanties ervoor zorgen dat wanneer ondernemingen die openbare communicatienetwerken en/of -diensten aanbieden beperkingen aanbrengen op de mogelijkheid van abonnees tot raadpleging of verspreiding van wettige inhoud, dit naar behoren wordt gemotiveerd."

Motivering

Nationale instanties moeten kunnen nagaan of discriminerende praktijken van ondernemingen die openbare communicatienetwerken aanbieden naar behoren zijn gemotiveerd.

Amendement  31

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit

Artikel 1 – punt 14

Richtlijn 2002/22/EG

Artikel 23

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

De lidstaten nemen alle noodzakelijke maatregelen om de beschikbaarheid van de openbare telefoondiensten geleverd over de openbare communicatienetwerken te waarborgen in gevallen waarbij het elektriciteitsnetwerk uitvalt of in geval van overmacht. De lidstaten zorgen ervoor dat ondernemingen die openbare telefoondiensten aanbieden alle maatregelen nemen die redelijkerwijs van hen mogen worden verwacht om een ononderbroken toegang tot de noodhulpdiensten te waarborgen.'

De lidstaten nemen alle noodzakelijke maatregelen om de beschikbaarheid van de openbare telefoondiensten geleverd over de openbare communicatienetwerken te waarborgen in gevallen waarbij het elektriciteitsnetwerk uitvalt of in geval van overmacht. De lidstaten zorgen ervoor dat ondernemingen die openbare telefoondiensten aanbieden alle noodzakelijke maatregelen nemen om een ononderbroken toegang tot de noodhulpdiensten te waarborgen, over hun totale grondgebied.

Motivering

De lidstaten zorgen ervoor dat de toegang tot noodhulpdiensten op hun gehele grondgebied gegarandeerd is, ook in afgelegen en perifere regio's.

Amendement  32

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit

Artikel 1 – punt 15 – letter (a bis) (nieuw)

Richtlijn 2002/22/EG

Artikel 25 – lid 1

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

a bis) Artikel 25, lid 1, wordt vervangen door:

 

"1. De lidstaten zorgen ervoor dat alle eindgebruikers van elektronische-communicatiediensten en/of -netwerken bij het aanvragen van de dienst uitdrukkelijk wordt gevraagd of en hoe zij de desbetreffende informatie in de gidsbestanden wensen te zien opgenomen. Eindgebruikers wordt de optie aangeboden om bepaalde informatie in het gidsbestand te zien opgenomen zonder dat gebruikers van de gidsdiensten van deze informatie kennis kunnen nemen."

Amendement  33

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit

Artikel 1 – punt 15 – letter (b)

Richtlijn 2002/22/EG

Artikel 25 – lid 3

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

3. De lidstaten zorgen ervoor dat alle eindgebruikers die over een openbare telefoondienst beschikken, toegang hebben tot telefooninlichtingendiensten zoals bedoeld in artikel 5, lid 1, onder b).'

3. De lidstaten zorgen ervoor dat alle eindgebruikers van een elektronische-communicatiedienst toegang hebben tot telefooninlichtingendiensten zoals bedoeld in artikel 5, lid 1, onder b), en dat exploitanten die de toegang tot zulke diensten controleren daartoe toegang verlenen volgens eerlijke, kostengebaseerde, objectieve, niet-discriminerende en transparante voorwaarden.

Motivering

Oplegging van wholesaleverplichtingen aan exploitanten die de toegang tot het net controleren is gerechtvaardigd om te zorgen dat de gebruikers ten volle kunnen profiteren van de mededinging tussen telefooninlichtingendiensten, en zou bovendien de afschaffing van regulering van universele diensten op retail-niveau mogelijk maken. Voor de bevordering van de interne markt is het essentieel dat de burger de mogelijkheid heeft om vanuit andere lidstaten toegang te krijgen tot zijn vaste inlichtingendiensten provider, om informatie in zijn eigen taal te verkrijgen.

Amendement  34

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit

Artikel 1 – punt 15 – letter (b bis) (nieuw)

Richtlijn 2002/22/EG

Artikel 25 – lid 4

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

b bis) Artikel 25, lid 4, wordt vervangen door:

 

"4. De lidstaten handhaven in de regelgeving geen restricties die beletten dat eindgebruikers in een bepaalde lidstaat rechtstreeks toegang hebben tot de telefooninlichtingendienst in een andere lidstaat, door middel van spraakverbinding of SMS, en zij nemen maatregelen om die toegang te waarborgen overeenkomstig artikel 28."

Motivering

Oplegging van wholesaleverplichtingen aan exploitanten die de toegang tot het net controleren is gerechtvaardigd om te zorgen dat de gebruikers ten volle kunnen profiteren van de mededinging tussen telefooninlichtingendiensten, en zou bovendien de afschaffing van regulering van universele diensten op retail-niveau mogelijk maken. Voor de bevordering van de interne markt is het essentieel dat de burger de mogelijkheid heeft om vanuit andere lidstaten toegang te krijgen tot zijn vaste inlichtingendiensten provider, om informatie in zijn eigen taal te verkrijgen.

Amendement  35

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit

Artikel 1 – punt 16

Richtlijn 2002/22/EG

Artikel 26 – lid 4

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(4) De lidstaten waken erover dat eindgebruikers met een handicap in staat zijn de noodhulpdiensten op te roepen. Om ervoor te zorgen dat eindgebruikers met een handicap noodhulpdiensten kunnen oproepen wanneer zij in andere lidstaten reizen, kunnen de getroffen maatregelen ook maatregelen omvatten om de overeenstemming te waarborgen met relevante normen of specificaties als gepubliceerd overeenkomstig artikel 17 van Richtlijn 2002/21/EG (Kaderrichtlijn).

(4) De lidstaten waken erover dat eindgebruikers met een handicap in staat zijn de noodhulpdiensten op te roepen, overeenkomstig artikel 7. Om ervoor te zorgen dat eindgebruikers met een handicap noodhulpdiensten kunnen oproepen wanneer zij in andere lidstaten reizen, kunnen de getroffen maatregelen ook maatregelen omvatten om de overeenstemming te waarborgen met relevante normen of specificaties als gepubliceerd overeenkomstig artikel 17 van Richtlijn 2002/21/EG (Kaderrichtlijn).

Motivering

Bedoelde maatregelen kunnen ook de verschaffing van speciale eindapparatuur omvatten aan eindgebruikers met een handicap zoals met name doof- of hardhorendheid, spraakproblemen of doof- en blindheid tegelijkertijd, alsmede diensten voor de omzetting van tekst of andere speciale uitrusting. Die speciale apparatuur moet door de lidstaten worden gesubsidieerd.

Amendement  36

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit

Artikel 1 – punt 16

Richtlijn 2002/22/EG

Artikel 27 – lid 2

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2. De lidstaten waaraan de ITU de internationale code "3883" heeft toegekend, belasten de Autoriteit met de exclusieve verantwoordelijkheid voor het beheer van de Europese telefoonnummerruimte.

Schrappen.

Motivering

Gezien de geringe vraag naar deze nummerruimte, bestaat er geen behoefte aan bepalingen voor het beheer van ETNS op Europees niveau.

Amendement  37

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit

Artikel 1 – punt 18

Richtlijn 2002/22/EG

Artikel 30 – lid 4

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

4. Nummers worden zo snel mogelijk en uiterlijk binnen één werkdag volgend op het oorspronkelijke verzoek van de abonnee overgedragen en geactiveerd.

4. Nummers worden zo snel mogelijk en uiterlijk binnen twee werkdagen volgend op het oorspronkelijke verzoek van de abonnee overgedragen en geactiveerd.

Amendement  38

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit

Artikel 1 – punt 19

Richtlijn 2002/22/EG

Artikel 31 – lid 1 – alinea 1

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

De lidstaten kunnen ten aanzien van nader bepaalde radio- en televisieomroepnetten en toegankelijkheidsdiensten aan de onder hun bevoegdheid ressorterende ondernemingen die elektronische-communicatienetwerken aanbieden welke voor de distributie van radio- of televisie-uitzendingen naar het publiek worden gebruikt, redelijke doorgifteverplichtingen opleggen indien deze netwerken voor een significant aantal eindgebruikers het belangrijkste middel zijn om radio- en televisie-uitzendingen te ontvangen. Dergelijke verplichtingen worden alleen opgelegd indien zij noodzakelijk zijn om doelstellingen van algemeen belang, als duidelijk en specifiek omschreven door elke lidstaat in zijn nationale wetgeving, te verwezenlijken en moeten evenredig en transparant zijn.

De lidstaten kunnen ten aanzien van nader bepaalde radio- en audiovisuele mediadiensten en aanvullende diensten aan de onder hun bevoegdheid ressorterende ondernemingen die elektronische-communicatienetwerken aanbieden welke voor de distributie van radio- of audiovisuele mediadiensten naar het publiek worden gebruikt, redelijke doorgifteverplichtingen opleggen indien deze netwerken voor een significant aantal eindgebruikers het belangrijkste middel zijn om radio- en audiovisuele mediadiensten te ontvangen. Dergelijke verplichtingen worden alleen opgelegd indien zij noodzakelijk zijn om doelstellingen van algemeen belang, als duidelijk en specifiek omschreven door elke lidstaat, te verwezenlijken en moeten evenredig en transparant zijn.

Motivering

(i) De reikwijdte van deze voorschriften moet worden uitgebreid tot de audiovisuele mediadiensten in verband met nieuwe programma's en diensten. Diensten die gericht zijn op bepaalde groepen (ondertiteling) en aanvullende diensten voor het publiek als geheel (radiotekst, teletekst, programma-informatie) mogen niet worden uitgesloten van de doorgiftestatus. (ii) De verwijzing naar nationale wetgeving moet worden geschrapt omdat in bepaalde lidstaten deze doelstellingen niet door wetgeving worden gereguleerd, terwijl in andere lidstaten met een federale structuur de goedkeuring van doorgiftevoorschriften niet valt onder de bevoegdheid van de federale wetgever.

Amendement  39

Voorstel voor een richtlijn –wijzigingsbesluit

Artikel 1 – punt 20

Richtlijn 2002/22/EG

Artikel 33 – lid 4

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

4. Onverlet het bepaalde in 1999/5/EG en met name de eisen betreffende geschiktheid voor gebruikers met een handicap overeenkomstig artikel 3, lid 3, onder f), van die richtlijn en teneinde de toegankelijkheid van elektronische-communicatiediensten en -apparatuur voor eindgebruikers met een handicap te verbeteren, kan de Commissie na raadpleging van de Autoriteit de passende technische tenuitvoerleggingsmaatregelen nemen om de problemen die te berde zijn gebracht in het in lid 3 bedoelde verslag na een openbare raadpleging aan te pakken. Deze maatregelen, die bedoeld zijn om niet-essentiële elementen van deze richtlijn te wijzigen door deze aan te vullen, worden vastgesteld overeenkomstig de regelgevingsprocedure met toetsing van artikel 37, lid 2. Om dwingende en spoedeisende redenen kan de Commissie de urgentieprocedure van artikel 37, lid 3, gebruiken.

4. Onverlet het bepaalde in 1999/5/EG en met name de eisen betreffende geschiktheid voor gebruikers met een handicap overeenkomstig artikel 3, lid 3, onder f), van die richtlijn en teneinde de toegankelijkheid van elektronische-communicatiediensten en -apparatuur voor eindgebruikers met een handicap te verbeteren, kan de Commissie richtsnoeren uitvaardigen en de passende technische tenuitvoerleggingsmaatregelen nemen om de problemen die te berde zijn gebracht in het in lid 3 bedoelde verslag na een openbare raadpleging aan te pakken.

Motivering

In de huidige kaderregeling wordt het in art 35 RL 2002/22/EG bedoelde Comité voor communicatie ingeschakeld voor technische aanpassingen aan de bijlagen. Dat moet ook in de nieuwe regeling zo blijven. Gebruik van de comitologieprocedure volgens artikel 37 leden 2 en 3 zou tot gevolg kunnen hebben dat buiten de wetgevingsprocedure om veel gebieden toch worden geregeld. De Commissie kan richtsnoeren uitgeven die de uitwisseling van beste praktijken kunnen bevorderen. Een instantie als bedoeld in het voorstel COM(2007)699 is niet wenselijk.

Amendement  40

Voorstel voor een richtlijn –wijzigingsbesluit

Artikel 1 – punt 24

Richtlijn 2002/22/EG

Artikel 37 – lid 2

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2. Wanneer naar dit lid wordt verwezen, zijn artikel 5 bis, lid 1 tot en met 4, en artikel 7 van Besluit 1999/468/EG van toepassing, met inachtneming van artikel 8 van dat besluit.

Schrappen

Motivering

In de huidige kaderregeling wordt het in art 35 RL 2002/22/EG bedoelde Comité voor communicatie ingeschakeld voor technische aanpassingen aan de bijlagen. Dat moet ook in de nieuwe regeling zo blijven. Gebruikmaking van de comitologieprocedure met toetsing door het Europees Parlement zou tot gevolg kunnen hebben dat buiten de klassieke wetgevingsprocedure om - dus zonder impact assessment en zonder publiek debat - veel gebieden worden geregeld. De Commissie kan niettemin richtsnoeren uitgeven die de uitwisseling van beste praktijken kunnen bevorderen.

Amendement  41

Voorstel voor een richtlijn –wijzigingsbesluit

Artikel 1 – punt 24

Richtlijn 2002/22/EG

Artikel 37 – lid 3

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

3. Wanneer naar dit lid wordt verwezen, zijn artikel 5 bis, leden 1, 2, 4 en 6, en artikel 7 van Besluit 1999/468/EG van toepassing, met inachtneming van artikel 8 van dat besluit.'

Schrappen

Motivering

In de huidige kaderregeling wordt het in art 35 RL 2002/22/EG bedoelde Comité voor communicatie ingeschakeld voor technische aanpassingen aan de bijlagen. Dat moet ook in de nieuwe kaderregeling zo blijven. Gebruikmaking van de comitologie bij de urgentieprocedure zou tot gevolg kunnen hebben dat buiten de klassieke wetgevingsprocedure om - dus zonder impact assessment en zonder publiek debat - veel gebieden toch worden geregeld. De Commissie kan niettemin richtsnoeren uitgeven die de uitwisseling van beste praktijken kunnen bevorderen.

Amendement  42

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit

Artikel 2 – punt 3 – letter b)

Richtlijn 2002/58/EG

Artikel 4 – lid 3

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

3. In het geval van een inbreuk op de beveiliging die resulteert in een accidentele of onwettige vernietiging, wijziging, niet-geautoriseerde vrijgave van of toegang tot persoonsgegevens, verstuurd, opgeslagen of anderszins verwerkt in verband met de levering van openbare communicatiediensten in de Gemeenschap, stelt de aanbieder van de openbare elektronische-communicatiediensten de betrokken abonnee en de nationale regelgevende instantie daarvan onverwijld in kennis. In de kennisgeving aan de abonnee wordt minimaal de aard van de inbreuk omschreven en worden maatregelen voorgesteld om de eventuele negatieve effecten daarvan te verlichten. De kennisgeving aan de nationale regelgevende instantie bevat bovendien een omschrijving van de gevolgen van de inbreuk en van de door de aanbieder getroffen maatregelen om de inbreuk aan te pakken.

3. In het geval van een ernstige inbreuk door de aanbieder van openbare elektronische communicatiediensten op de beveiliging die resulteert in een accidentele of onwettige vernietiging, wijziging, niet-geautoriseerde vrijgave van of toegang tot persoonsgegevens, verstuurd, opgeslagen of anderszins verwerkt in verband met de levering van openbare, elektronische communicatiediensten in de Gemeenschap, stelt de aanbieder van de openbare elektronische-communicatiediensten de nationale regelgevende instantie daarvan onverwijld in kennis. In de kennisgeving wordt de aard van de inbreuk omschreven en de gevolgen ervan en de getroffen maatregelen om de inbreuk aan te pakken, en worden voorts maatregelen aanbevolen om de negatieve gevolgen ervan te verlichten. De nationale regelgevende instantie bepaalt of de aanbieder van openbare elektronische communicatiediensten de abonnee in kennis moet stellen van de inbreuk. Indien persoonsgegevens onbruikbaar zijn gemaakt door technische of procedurele middelen zodat het risico van verlies laag is of praktisch nihil, dient de inbreuk op de beveiliging niet te worden beschouwd als hebbende schade toegebracht aan de eindgebruiker. De nationale regelgevende instantie kan dan besluiten niet te vragen om kennisgeving van de aanbieder aan de betreffende abonnee. De technische en procedurele middelen waardoor gegeven onbruikbaar worden gemaakt, moeten door de nationale regelgevende instantie worden goedgekeurd. De Commissie kan, na raadpleging van de (xxx), gepaste coördinerende maatregelen nemen om een consistente aanpak op communautair niveau te garanderen.

 

In voorkomend geval moet de betrokken nationale regelgevende instantie de nationale regelgevende instanties in andere lidstaten en de (xxx) van de inbreuk op de hoogte brengen. Wanneer bekendmaking van de inbreuk in het algemeen belang is kan de nationale regelgevende instantie het publiek informeren.

 

Elke drie maanden dient de nationale regelgevende instantie een samenvattend verslag in bij de Commissie over de kennisgevingen die zij heeft ontvangen en de maatregelen die ingevolge dit lid zijn genomen.

Amendement  43

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit

Artikel 2 – punt 3

Richtlijn 2002/58/EG

Artikel 4 – lid 4

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

4. Teneinde een samenhangende tenuitvoerlegging van de in de leden 1, 2 en 3 bedoelde maatregelen te waarborgen, kan de Commissie, na raadpleging van de Europese Autoriteit voor de elektronische-communicatiemarkt (hierna "de Autoriteit") en de Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming, technische tenuitvoerleggingsmaatregelen vaststellen in verband met, onder meer, de omstandigheden, het formaat en de procedures die gelden voor de in dit artikel bedoelde informatieverstrekkings- en kennisgevingseisen.

4. Teneinde een samenhangende tenuitvoerlegging van de in de leden 1, 2 en 3 bedoelde maatregelen te waarborgen, kan de Commissie, na raadpleging van de (xxx) en de Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming, technische tenuitvoerleggingsmaatregelen vaststellen in verband met, onder meer, de omstandigheden, het formaat en de procedures die gelden voor de in dit artikel bedoelde informatieverstrekkings- en kennisgevingseisen.

Deze maatregelen, die bedoeld zijn om niet-essentiële elementen van deze richtlijn te wijzigen door deze aan te vullen, worden vastgesteld overeenkomstig de regelgevingsprocedure met toetsing van artikel 14 bis, lid 2. Om dwingende en spoedeisende redenen kan de Commissie de urgentieprocedure van artikel 14 bis, lid 3, gebruiken.'

Deze maatregelen, die bedoeld zijn om niet-essentiële elementen van deze richtlijn te wijzigen door deze aan te vullen, worden vastgesteld overeenkomstig de regelgevingsprocedure met toetsing van artikel 14 bis, lid 2.

 

(Dit amendement, zowel de vervanging van de verwijzing naar de EECMA door '(xxx)' en het schrappen van de verwijzing naar de urgentieprocedure, is in de tekst als geheel van toepassing Goedkeuring vereist wijzigingen in de tekst als geheel)

Motivering

(i) Het besluit tot de oprichting van de Europese Autoriteit voor de elektronische communicatiemarkt wordt onderworpen aan een andere wetgevingsprocedure; om redenen van samenhang stelt de rapporteur voor advies voor alle verwijzingen naar de EECMA in dit voorstel te schrappen. Zelfs in urgente gevallen moet het Europees Parlement de gelegenheid hebben de geplande uitvoeringsmaatregelen te bestuderen; samenwerking tussen de instellingen is echter vereist om de uitvoeringsmaatregelen zo spoedig mogelijke te kunnen goedkeuren.

Amendement  44

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit

Artikel 2 – punt 4

Richtlijn 2002/58/EG

Artikel 5 – lid 3

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

3. De lidstaten dragen ervoor zorg dat de opslag van informatie of het verkrijgen van toegang tot informatie die reeds is opgeslagen in de eindapparatuur van een abonnee of gebruiker, alleen is toegestaan op voorwaarde dat de betrokken abonnee of gebruiker i van duidelijke en volledige informatie onder andere over de doeleinden van de verwerking, overeenkomstig Richtlijn 95/46/EG, en door de voor de verwerking verantwoordelijke het recht krijgt aangeboden om een dergelijke verwerking te weigeren. Zulks vormt geen beletsel voor enige vorm van technische opslag of toegang met als uitsluitend doel de uitvoering of vergemakkelijking van de verzending van een communicatie over een elektronisch-communicatienetwerk, of, indien strikt noodzakelijk, voor de levering van een uitdrukkelijk door de abonnee of gebruiker gevraagde dienst van de informatiemaatschappij.'

3. De lidstaten dragen ervoor zorg dat de opslag van informatie of het verkrijgen van toegang tot informatie die reeds is opgeslagen in de eindapparatuur van een abonnee of gebruiker, alleen is toegestaan op voorwaarde dat de betrokken abonnee of gebruiker voorafgaande toestemming heeft verleend, op basis van duidelijke en volledige informatie onder andere over de doeleinden van de verwerking, overeenkomstig Richtlijn 95/46/EG, en door de voor de verwerking verantwoordelijke het recht krijgt aangeboden om een dergelijke verwerking te weigeren. Zulks vormt geen beletsel voor enige vorm van technische opslag of toegang met als uitsluitend doel de uitvoering of vergemakkelijking van de verzending van een communicatie over een elektronisch-communicatienetwerk, of, indien strikt noodzakelijk, voor de levering van een uitdrukkelijk door de abonnee of gebruiker gevraagde dienst van de informatiemaatschappij.' De voorafgaande toestemming van de gebruiker moet apart van diens instemming met de algemene voorwaarden worden verkregen.

Motivering

Gebruik van persoonlijke informatie is wijdverbreid in de wereld van elektronische communicatie. Voordat informatie wordt opgeroepen dient de voorafgaande toestemming van de gebruiker te worden verkregen, en wel afzonderlijk van diens instemming met de algemene voorwaarden.

Amendement  45

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit

Artikel 2 – lid 4 bis (nieuw)

Richtlijn 2002/58/EG

Artikel 6 – lid 3

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

a bis) Artikel 6, lid 3, wordt vervangen door:

 

"3. De aanbieder van een openbare elektronische-communicatiedienst mag ten behoeve van de marketing van elektronische-communicatiediensten of voor de levering van diensten met toegevoegde waarde de in lid 1 bedoelde gegevens verwerken voor zover en voor zolang dat nodig is voor dergelijke diensten of marketing, indien de abonnee of de gebruiker waarop de gegevens betrekking hebben daartoe zijn voorafgaande toestemming heeft gegeven. Gebruikers of abonnees ontvangen duidelijke en begrijpelijke informatie over de mogelijkheid hun toestemming voor de verwerking van verkeersgegevens te allen tijde in te trekken. De procedure voor intrekking van toestemming moet gemakkelijk te begrijpen en eenvoudig zijn".

Motivering

Gebruik van persoonlijke informatie is wijdverbreid in de wereld van elektronische communicatie. Voordat informatie wordt opgeroepen dient de voorafgaande toestemming van de abonnee te worden verkregen

Amendement  46

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit

Artikel 2 – lid 4 ter (nieuw)

Richtlijn 2002/58/EG

Artikel 9 – lid 1

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

4 ter ) Artikel 9, lid 1 wordt vervangen door:

 

"1. Wanneer met betrekking tot gebruikers of abonnees van elektronische communicatienetwerken andere locatiegegevens dan verkeersgegevens kunnen worden verwerkt, mogen deze gegevens slechts worden verwerkt wanneer zij anoniem worden gemaakt of wanneer de gebruikers of abonnees daarvoor hun toestemming hebben gegeven, en wel in zoverre en voor zolang zulks nodig is voor de levering van de dienst met toegevoegde waarde. De dienstenaanbieder moet de gebruikers of abonnees voordat deze hun toestemming geven in kennis stellen van de soort locatiegegevens andere dan verkeersgegevens die zullen worden verwerkt, van de doeleinden en de duur van die verwerking en hun mededelen of deze gegevens aan een derde zullen worden doorgegeven ten behoeve van de levering van de dienst met toegevoegde waarde. Gebruikers en abonnees ontvangen duidelijke en begrijpelijke informatie over de mogelijkheid hun toestemming voor verwerking van verkeersgegevens te allen tijde in te trekken. De procedure voor intrekking van toestemming moet gemakkelijk te begrijpen en eenvoudig zijn.

Motivering

Gebruik van persoonlijke informatie is wijdverbreid in de wereld van elektronische communicatie. Voordat informatie wordt opgeroepen dient de voorafgaande toestemming van de abonnee te worden verkregen

Amendement  47

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit

Artikel 2 – lid 4 quater (nieuw)

Richtlijn 2002/58/EG

Artikel 12 – lid 2

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

4 quater) Artikel 12, lid 2 wordt vervangen door:

 

"2. De lidstaten zorgen ervoor dat eindgebruikers de gelegenheid krijgen te bepalen of en welke persoonsgegevens in de openbare gidsbestanden worden opgenomen, (...) en deze gegevens te verifiëren, corrigeren en verwijderen. Het niet opgenomen zijn in een openbare abonneelijst, of verificatie, correctie of verwijdering van persoonsgegevens van dergelijke lijsten, brengt geen kosten met zich mee."

Amendement  48

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit

Artikel 2 – lid 4 quinquies (nieuw)

Richtlijn 2002/58/EG

Artikel 13 – lid 1

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

4 quinquies) Artikel 13, lid 1, wordt vervangen door:

 

1. Het gebruik van automatische oproepsystemen zonder menselijke tussenkomst (automatische oproepapparaten), fax, SMS, of e-mail met het oog op direct marketing kan alleen worden toegestaan met betrekking tot abonnees die daarin vooraf hebben toegestemd. Geautomatiseerde doorgifte van ongevraagde reclame naar radioapparatuur en telecommunicatie-eindapparatuur van natuurlijke personen is alleen toegestaan met hun voorafgaande toestemming.

Motivering

De reikwijdte van het begrip ongevraagde reclame moet worden aangepast aan de technologische ontwikkelingen, omdat er nu apparaten bestaan die onderling communiceren zonder gebruik van een openbaar communicatienetwerk.

Amendement  49

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit

Artikel 2 – lid 4 sexies (nieuw)

Richtlijn 2002/58/EG

Artikel 13 – lid 2

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

4 sexies) In artikel 13 wordt lid 2 geschrapt.

Motivering

Nu ongevraagde boodschappen op het internet zo'n algemeen verbreid verschijnsel zijn, dient daarvoor altijd de toestemming van de consument te worden gevraagd.

PROCEDURE

Titel

Elektronische-communicatienetwerken en -diensten, bescherming van de persoonlijke levenssfeer en consumentenbescherming

Document- en procedurenummers

COM(2007)0698 – C6-0420/2007 – 2007/0248(COD)

Commissie ten principale

IMCO

Advies uitgebracht door

       Datum bekendmaking

ITRE

10.12.2007

 

 

 

Rapporteur voor advies

       Datum benoeming

Reino Paasilinna

17.1.2008

 

 

Behandeling in de commissie

6.3.2008

7.4.2008

6.5.2008

 

Datum goedkeuring

28.5.2008

 

 

 

Uitslag eindstemming

+:

–:

0:

51

0

0

Bij de eindstemming aanwezige leden

Šarūnas Birutis, Jan Březina, Philippe Busquin, Jerzy Buzek, Jorgo Chatzimarkakis, Giles Chichester, Dragoş Florin David, Pilar del Castillo Vera, Lena Ek, Adam Gierek, Norbert Glante, Umberto Guidoni, András Gyürk, Fiona Hall, David Hammerstein, Erna Hennicot-Schoepges, Ján Hudacký, Romana Jordan Cizelj, Werner Langen, Anne Laperrouze, Eugenijus Maldeikis, Eluned Morgan, Angelika Niebler, Reino Paasilinna, Atanas Paparizov, Francisca Pleguezuelos Aguilar, Anni Podimata, Miloslav Ransdorf, Vladimír Remek, Herbert Reul, Teresa Riera Madurell, Paul Rübig, Andres Tarand, Patrizia Toia, Catherine Trautmann, Claude Turmes, Alejo Vidal-Quadras

Bij de eindstemming aanwezige vaste plaatsvervanger(s)

Gabriele Albertini, Alexander Alvaro, Ivo Belet, Manuel António dos Santos, Robert Goebbels, Satu Hassi, Edit Herczog, Aldo Patriciello, Pierre Pribetich, Bernhard Rapkay, Silvia-Adriana Ţicău, Lambert van Nistelrooij

Bij de eindstemming aanwezige plaatsvervanger(s) (art. 178, lid 2)

Emmanouil Angelakas, Nicolae Vlad Popa

ADVIES van de Commissie cultuur en onderwijs (9.6.2008)

aan de Commissie interne markt en consumentenbescherming

inzake het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 2002/22/EG inzake de universele dienst en gebruikersrechten met betrekking tot elektronische-communicatienetwerken en -diensten, Richtlijn 2002/58/EG betreffende de verwerking van persoonsgegevens en de bescherming van de persoonlijke levenssfeer in de sector elektronische communicatie en Verordening (EG) nr. 2006/2004 betreffende samenwerking met betrekking tot consumentenbescherming
(COM(2007)0698 – C6-0420/2007 – 2007/0248(COD))

Rapporteur voor advies: Manolis Mavrommatis

AMENDEMENTEN

De Commissie cultuur en onderwijs verzoekt de ten principale bevoegde Commissie interne markt en consumentenbescherming onderstaande amendementen in haar verslag op te nemen:

Amendement  1

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit

Overweging 14

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(14) Een concurrerende markt moet waarborgen dat eindgebruikers toegang kunnen krijgen tot alle wettelijke inhoud, dergelijke inhoud kunnen verspreiden en alle wettelijke toepassingen en/of diensten van hun keuze kunnen gebruiken, zoals gesteld in artikel 8 van Richtlijn 2002/21/EG. Gezien het toenemende belang van elektronische communicatie voor consumenten en ondernemingen moeten de gebruikers in ieder geval volledig worden geïnformeerd over alle beperkingen en/of begrenzingen die door de aanbieder van de diensten en/of de exploitant van het netwerk op het gebruik van de elektronische-communicatiediensten wordt opgelegd. Wanneer er geen effectieve mededinging is, moeten de nationale regelgevende instanties de voorzieningen gebruiken waarover zij overeenkomstig Richtlijn 2002/19/EG beschikken om ervoor te zorgen dat de toegang van gebruikers tot bepaalde soorten inhoud niet op onredelijke wijze wordt beperkt.

(14) Een concurrerende markt moet waarborgen dat eindgebruikers toegang kunnen krijgen tot alle wettelijke inhoud, dergelijke inhoud kunnen verspreiden en alle wettelijke toepassingen en/of diensten van hun keuze kunnen gebruiken, zoals gesteld in artikel 8 van Richtlijn 2002/21/EG. Gezien het toenemende belang van elektronische communicatie voor consumenten en ondernemingen moeten de gebruikers in ieder geval volledig worden geïnformeerd over alle beperkingen en/of begrenzingen die door de aanbieder van de diensten en/of de exploitant van het netwerk op het gebruik van de elektronische-communicatiediensten wordt opgelegd. Wanneer er geen effectieve mededinging is, moeten de nationale regelgevende instanties de voorzieningen gebruiken waarover zij overeenkomstig Richtlijn 2002/19/EG beschikken om ervoor te zorgen dat de toegang van gebruikers tot bepaalde soorten wettelijke inhoud niet op onredelijke wijze wordt beperkt.

Motivering

Om in overeenstemming te zijn met het eerste gedeelte van deze overweging lijkt deze toevoeging noodzakelijk, met name gezien het onderwerp (concurrentie op de markt) omdat daar alleen sprake kan zijn van concurrentie tussen wettelijke diensten, inhoud en toepassingen.

Amendement  2

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit

Overweging 24

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(24) Een televisie-uitzending is een lineaire audiovisuele-mediadienst, als gedefinieerd in de richtlijn betreffende audiovisuele-mediadiensten van het Europees Parlement en de Raad van [….] 2007, die wordt geleverd door een leverancier van mediadiensten voor het gelijktijdig zien van programma's op basis van een programmaschema; een leverancier van mediadiensten kan verscheidene audio- of audiovisuele programmaschema's (kanalen) aanbieden. Er kunnen doorgifteverplichtingen worden opgelegd, maar alleen met betrekking tot welbepaalde omroepkanalen die door een gespecificeerde leverancier van mediadiensten worden aangeboden. De lidstaten moeten dergelijke doorgifteverplichtingen goed motiveren in hun nationale wetgeving zodat wordt gewaarborgd dat zij transparant, evenredig en goed-omschreven zijn. In dat verband moeten de doorgifteverplichtingen ontworpen zijn om een afdoende stimulans voor efficiënte investeringen in infrastructuur te leveren. De doorgifteverplichtingen moeten op gezette tijden worden herzien om ze aan te passen aan de technologische en marktontwikkelingen en ervoor te zorgen dat zij evenredig blijven met het beoogde doel. Gezien de snelle ontwikkeling van de technologische en marktvoorwaarden moet een dergelijke volledige herziening ten minste om de drie jaar plaatsvinden, uitgaande van een openbare raadpleging van alle belanghebbenden. Eén of meer omroepkanalen kunnen worden aangevuld met diensten voor betere toegankelijkheid voor gebruikers met een handicap, zoals videotekstdiensten, ondertiteling, audiobeschrijving of gebarentaal.

(24) Er kunnen doorgifteverplichtingen worden opgelegd met betrekking tot welbepaalde radio- en audiovisuele mediadiensten, alsmede aanvullende diensten die door een gespecificeerde leverancier van mediadiensten worden aangeboden. Audiovisuele mediadiensten zijn gedefinieerd in artikel 1, onder a) van Richtlijn 2007/65/EG van het Europees Parlement en de Raad van 11 december 2007 tot wijziging van Richtlijn 89/552/EEG van de Raad betreffende de coördinatie van bepaalde wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen in de lidstaten inzake de uitoefening van televisieomroepactiviteiten (richtlijn Audiovisuele mediadiensten)1. De lidstaten moeten dergelijke doorgifteverplichtingen goed motiveren zodat wordt gewaarborgd dat zij transparant, evenredig en goed-omschreven zijn. In dat verband moeten de doorgifteverplichtingen ontworpen zijn om een afdoende stimulans voor efficiënte investeringen in infrastructuur te leveren. De doorgifteverplichtingen moeten op gezette tijden worden herzien om ze aan te passen aan de technologische en marktontwikkelingen en ervoor te zorgen dat zij evenredig blijven met het beoogde doel. Eén of meer audiovisuele mediadiensten kunnen worden aangevuld met diensten voor betere toegankelijkheid voor gebruikers met een handicap, zoals videotekstdiensten, ondertiteling, audiobeschrijving of gebarentaal.

 

__________1

PB L 332 van 18.12.2007, blz. 27.

Motivering

Opdat artikel 31 zijn geldigheid in de toekomst zou kunnen behouden voor nieuwe programma's en diensten, en ten einde lidstaten de mogelijkheid te bieden kijkers en luisteraars in voorkomend geval toegang te geven tot zowel lineaire als niet-lineaire diensten, dient de potentiële reikwijdte van deze bepaling te worden uitgebreid tot audiovisuele mediadiensten, in overeenstemming met de nieuwe richtlijn voor audiovisuele mediadiensten. Dit moet ook worden verduidelijkt in overweging 24.

Amendement  3

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit

Overweging 28

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(28) De technologische vooruitgang maakt de ontwikkeling mogelijk van nieuwe toepassingen die zijn gebaseerd op systemen voor gegevensverzameling en identificatie, zoals contactloze radiofrequentiesystemen. RFID-systemen (Radio Frequency Identification Devices) bijvoorbeeld maken gebruik van radiofrequenties om gegevens op te vangen van op unieke wijze geïdentificeerde RFI-chips, gegevens die vervolgens kunnen worden verstuurd over bestaande communicatienetwerken. Een breed gebruik van dergelijke technologieën kan aanzienlijke economische en maatschappelijke baten opleveren en kan dus een krachtige bijdrage leveren voor de interne markt, op voorwaarde dat hun gebruik aanvaardbaar is voor de burger. Om dat te bewerkstelligen, is het noodzakelijk de fundamentele rechten van het individu, met name het recht op privacy en gegevensbescherming, te waarborgen. Wanneer dergelijke systemen aan openbare elektronische-communicatienetwerken worden gekoppeld of gebruik maken van elektronische-communicatiediensten als basisinfrastructuur gelden de relevante bepalingen van Richtlijn 2002/58/EG, inclusief die in verband met veiligheids-, verkeers- en locatiegegevens en vertrouwelijkheid.

(28) De technologische vooruitgang maakt de ontwikkeling mogelijk van nieuwe toepassingen die zijn gebaseerd op systemen voor gegevensverzameling en identificatie, zoals contactloze radiofrequentiesystemen. RFID-systemen (Radio Frequency Identification Devices) bijvoorbeeld maken gebruik van radiofrequenties om gegevens op te vangen van op unieke wijze geïdentificeerde RFI-chips, gegevens die vervolgens kunnen worden verstuurd over bestaande communicatienetwerken. Een breed gebruik van dergelijke technologieën kan aanzienlijke economische en maatschappelijke baten opleveren en kan dus een krachtige bijdrage leveren voor de interne markt, op voorwaarde dat hun gebruik aanvaardbaar is voor de burger. Om dat te bewerkstelligen, is het noodzakelijk alle fundamentele rechten van het individu in het kader van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie te waarborgen. Wanneer dergelijke systemen aan openbare elektronische-communicatienetwerken worden gekoppeld of gebruik maken van elektronische-communicatiediensten als basisinfrastructuur gelden de relevante bepalingen van Richtlijn 2002/58/EG, inclusief die in verband met veiligheids-, verkeers- en locatiegegevens en vertrouwelijkheid.

Motivering

Het is van belang het EU-Handvest van de grondrechten in deze inhoud te vermelden.

Amendement  4

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit

Overweging 30 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(30 bis) Bij de tenuitvoerlegging van maatregelen die zijn aangenomen ter omzetting van Richtlijn 2202/58/EG moeten de autoriteiten en de rechterlijke instanties van de lidstaten niet alleen hun nationale recht conform deze richtlijn uitleggen, maar ook waarborgen dat zij zich niet baseren op een uitlegging van deze richtlijn die in conflict zou komen met grondrechten of andere algemene beginselen van gemeenschapsrecht, zoals het evenredigheidsbeginsel.

Motivering

In dit amendement is rekening gehouden met het recente arrest van het HvJ in de zaak "Promusicae-Telefónica" (29 januari 2008). In dit besluit is nogmaals bekrachtigd dat de lidstaten er bij de tenuitvoerlegging van deze richtlijn acht op moeten slaan dat zij zich niet baseren op een uitlegging van deze richtlijnen die in conflict zou komen met grondrechten of andere algemene beginselen van gemeenschapsrecht.

Amendement  5

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit

Overweging 31

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(31) Er moet worden gezorgd voor tenuitvoerleggingsmaatregelen om een gemeenschappelijke reeks eisen vast te stellen met het oog op een hoog niveau van bescherming van de persoonlijke levenssfeer en beveiliging van persoonsgegevens die worden verstuurd via of verwerkt in elektronische-communicatienetwerken binnen de interne markt.

(31) Er moet worden gezorgd voor tenuitvoerleggingsmaatregelen om een gemeenschappelijke reeks eisen vast te stellen met het oog op een hoog niveau van bescherming van de persoonlijke levenssfeer en beveiliging van persoonsgegevens die worden verstuurd via of verwerkt in wettelijke elektronische-communicatienetwerken binnen de interne markt.

Motivering

Het toepassingsgebied van deze bepaling dient beperkt te blijven tot wettelijke vormen van gebruik.

Amendement  6

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit

Artikel 1 – punt 12

Richtlijn 2002/22/EG

Artikel 20 – lid 1

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1. Dit artikel geldt onverminderd de communautaire voorschriften inzake consumentenbescherming, met name de Richtlijnen 93/13/EG en 97/7/EG, en de nationale voorschriften die met het Gemeenschapsrecht in overeenstemming zijn.

1. Dit artikel geldt onverminderd de communautaire voorschriften inzake consumentenbescherming en andere voorschriften inzake transparantie bij de verstrekking van mediadiensten, met name de Richtlijnen 89/552/EEG, 93/13/EG en 97/7/EG, en de nationale voorschriften die met het Gemeenschapsrecht in overeenstemming zijn.

Amendement  7

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit

Artikel 1 – punt 12

Richtlijn 2002/22/EG

Artikel 20 – lid 2 – letter h

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(h) de actie die door de onderneming welke de aansluiting en/of de diensten aanbiedt kan worden ondernomen in reactie op beveiligings- en integriteitsincidenten of bedreigingen en kwetsbaarheden.

(h) de actie die door de onderneming welke de aansluiting en/of de diensten aanbiedt kan worden ondernomen in reactie op beveiligings- en integriteitsincidenten of bedreigingen en kwetsbaarheden, of met betrekking tot het gebruik van de diensten om onwettige handelingen te verrichten.

Motivering

Artikel 20, lid 2, heeft tot doel te zorgen voor een hoog niveau van informatie van de abonnee. Wanneer in de toekomst sprake is van een betere samenwerking van ondernemingen die de aansluiting en/of de diensten aanbieden ter vermindering of voorkoming van onwettige activiteiten, is het van het grootste belang dat abonnees duidelijk worden geïnformeerd over de maatregelen die eerstgenoemden kunnen nemen wanneer zij zich bezighouden met dergelijke activiteiten. Wanneer de abonnee weet welke maatregelen de onderneming kan nemen zal hij zich wel twee maal bedenken alvorens onwettige activiteiten te ondernemen.

Amendement  8

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit

Artikel 1 – punt 12

Richtlijn 2002/22/EG

Artikel 20 – lid 5

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

5. De lidstaten zien erop toe dat wanneer contracten worden gesloten tussen abonnees en aanbieders van elektronische-communicatiediensten en/of -netwerken, bedoelde abonnees alvorens een contract wordt gesloten en op gezette tijden daarna duidelijk worden geïnformeerd over eventuele door de aanbieder opgelegde beperkingen van hun toegang tot wettelijke inhoud of van hun vermogen om dergelijke inhoud te verspreiden of wettelijke toepassingen en diensten van keuze te gebruiken.

5. De lidstaten zien erop toe dat wanneer contracten worden gesloten tussen abonnees en aanbieders van elektronische-communicatiediensten en/of -netwerken, bedoelde abonnees alvorens een contract wordt gesloten en op gezette tijden daarna duidelijk worden geïnformeerd over eventuele door de aanbieder opgelegde beperkingen van hun toegang tot inhoud of van hun vermogen om inhoud te verspreiden of toepassingen of diensten van keuze te gebruiken.

Motivering

Consumenten dienen te worden geïnformeerd over eventuele beperkingen die van toepassing zijn op de toegang tot of de verspreiding van alle toepassingen en diensten, al dan niet wettelijk.

Amendement  9

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit

Artikel 1 – punt 12

Richtlijn 2002/22/EG

Artikel 20 – lid 6 bis (nieuw)

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

6 bis. De lidstaten zorgen ervoor dat abonnees duidelijk worden gewaarschuwd in geval van herhaalde inbreuken op de voorschriften inzake auteursrechten en aanverwante rechten, zodat zij hun onwettige activiteiten kunnen stopzetten.

Motivering

Onwettige activiteiten moeten van het internet worden geweerd. Abonnees en providers moeten derhalve samenwerken in de strijd tegen piraterij en onwettige online-activiteiten.

Amendement  10

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit

Artikel 1 – punt 16

Richtlijn 2002/22/EG

Artikel 28 – lid 1 – letter a

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(a) toegang hebben tot en gebruik kunnen maken van de binnen de Gemeenschap aangeboden diensten, met inbegrip van de diensten van de informatiemaatschappij; en tevens

(a) toegang hebben tot en gebruik kunnen maken van de binnen de Gemeenschap aangeboden wettelijke diensten, met inbegrip van de diensten van de informatiemaatschappij; en tevens

Motivering

Het toepassingsgebied van deze bepaling dient beperkt te blijven tot wettelijke diensten.

Amendement  11

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit

Artikel 1 – punt 16

Richtlijn 2002/22/EG

Artikel 28 – lid 1 – alinea 2

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

De nationale regelgevende instanties kunnen gevalsgewijs de toegang tot nummers en diensten blokkeren wanneer dit gerechtvaardigd is om redenen van fraude of misbruik.

De nationale regelgevende instanties kunnen gevalsgewijs de toegang tot nummers en diensten blokkeren wanneer dit gerechtvaardigd is om redenen van onwettelijke en schadelijke activiteit of misbruik.

Motivering

Hoewel eindgebruikers onbeperkt toegang moeten hebben tot en gebruik moeten kunnen maken van in de Gemeenschap aangeboden wettelijke diensten, is er geen reden te bedenken waarom dit recht zou moeten worden uitgebreid tot de toegang tot en het gebruik van onwettelijke diensten. Ook moeten de nationale regelgevende instanties diensten niet alleen kunnen blokkeren wanneer dat gerechtvaardigd is om redenen van misbruik, maar in geval van elke onwettige activiteit, inclusief fraude. Dan hebben de regelgevende instanties meer mogelijkheden om op te treden tegen alle soorten onwettige activiteiten waarvan momenteel of mogelijk in de toekomst sprake is.

Amendement  12

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit

Artikel 1 – punt 19

Richtlijn 2002/22/EG

Artikel 31 – lid 1

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1. De lidstaten kunnen ten aanzien van nader bepaalde radio- en televisieomroepnetten en toegankelijkheidsdiensten aan de onder hun bevoegdheid ressorterende ondernemingen die elektronische-communicatienetwerken aanbieden welke voor de distributie van radio- of televisie-uitzendingen naar het publiek worden gebruikt, redelijke doorgifteverplichtingen opleggen indien deze netwerken voor een significant aantal eindgebruikers het belangrijkste middel zijn om radio- en televisie-uitzendingen te ontvangen. Dergelijke verplichtingen worden alleen opgelegd indien zij noodzakelijk zijn om doelstellingen van algemeen belang, als duidelijk en specifiek omschreven door elke lidstaat in zijn nationale wetgeving, te verwezenlijken en moeten evenredig en transparant zijn.

1. De lidstaten kunnen ten aanzien van nader bepaalde radio- en audiovisuele mediadiensten en aanvullende diensten aan de onder hun bevoegdheid ressorterende ondernemingen die elektronische-communicatienetwerken aanbieden welke voor de distributie van radio- of audiovisuele mediadiensten naar het publiek worden gebruikt, redelijke doorgifteverplichtingen opleggen indien deze netwerken voor een significant aantal eindgebruikers het belangrijkste middel zijn om radio- en audiovisuele mediadiensten te ontvangen. Dergelijke verplichtingen worden alleen opgelegd indien zij noodzakelijk zijn om doelstellingen van algemeen belang, als duidelijk en specifiek omschreven door elke lidstaat, te verwezenlijken en moeten evenredig en transparant zijn.

Motivering

Opdat artikel 31 zijn geldigheid in de toekomst zou kunnen behouden voor nieuwe programma's en diensten, en teneinde lidstaten de mogelijkheid te bieden kijkers en luisteraars in voorkomend geval toegang te geven tot zowel lineaire als niet-lineaire diensten, dient de potentiële reikwijdte van deze bepaling te worden uitgebreid tot audiovisuele mediadiensten, in overeenstemming met de nieuwe richtlijn voor audiovisuele mediadiensten. Dit moet ook worden verduidelijkt in overweging 24.

Amendement  13

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit

Artikel 1 – punt 19

Richtlijn 2002/22/EG

Artikel 31 – lid 1 – alinea 3

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Ten minste om de drie jaar bekijken de lidstaten hun doorgifteverplichtingen opnieuw.

De lidstaten herbezien hun doorgifteverplichtingen regelmatig.

Motivering

Gezien de uiteenlopende rechtsinstrumenten in de lidstaten zou een strikt systeem waarbij de doorgifteverplichtingen ten minste om de drie jaar opnieuw moeten worden bekeken niet geschikt zijn.

Amendement  14

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit

Artikel 2 – punt 3 bis (nieuw)

Richtlijn 2002/58/EG

Artikel 5 – lid 1

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(3 bis) Artikel 5, lid 1 wordt vervangen door:

 

"1.De lidstaten garanderen via nationale wetgeving het vertrouwelijke karakter van de communicatie en de daarmee verband houdende verkeersgegevens via openbare communicatienetwerken en via openbare elektronische-communicatiediensten. Zij verbieden met name het afluisteren, aftappen, opslaan of anderszins onderscheppen of controleren van de communicatie en de daarmee verband houdende verkeersgegevens door anderen dan de gebruikers, indien de betrokken gebruikers daarin niet hebben toegestemd, tenzij dat bij wet is toegestaan overeenkomstig artikel 15, lid 1 en het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie. Dit lid laat de technische opslag die nodig is voor het overbrengen van informatie onverlet, onverminderd het vertrouwelijkheidsbeginsel.

Motivering

De richtlijn moet ook worden gezien in het licht van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie. Het Handvest is voor rechterlijke instanties en autoriteiten een referentiepunt. In het Verdrag van Lissabon wordt naar het Handvest verwezen als zijnde een echte catalogus van rechten waaraan de EU en de lidstaten zich moeten houden.

Amendement  15

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit

Artikel 2 – punt 6 bis (nieuw)

Richtlijn 2002/58/EG

Artikel 15 – lid 1

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(6 bis) Artikel 15, lid 1 wordt vervangen door:

 

1. De lidstaten kunnen wettelijke maatregelen treffen ter beperking van de reikwijdte van de in de artikelen 5 en 6, artikel 8, leden 1, 2, 3 en 4, en artikel 9 van deze richtlijn bedoelde rechten en plichten, indien dat in een democratische samenleving noodzakelijk, redelijk en proportioneel is ter waarborging van de nationale, d.w.z. de staatsveiligheid, de landsverdediging, de openbare veiligheid, of het voorkomen, onderzoeken, opsporen en vervolgen van strafbare feiten of van onbevoegd gebruik van het elektronische-communicatiesysteem dan wel bescherming van de rechten en vrijheden van anderen als bedoeld in artikel 13, lid 1, van Richtlijn 95/46/EG. Daartoe kunnen de lidstaten o.a. wetgevingsmaatregelen treffen om gegevens gedurende een beperkte periode te bewaren om de redenen die in dit lid worden genoemd. Alle in dit lid bedoelde maatregelen dienen in overeenstemming te zijn met de algemene beginselen van het Gemeenschapsrecht, met inbegrip van de beginselen als bedoeld in artikel 6, leden 1 en 2, van het Verdrag betreffende de Europese Unie.

Motivering

De richtlijn betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer in de sector elektronische communicatie vervolledigt de kaderrichtlijn betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van 1995 en artikel 15 dient ook te worden gelezen in het licht van artikel 13 van die kaderrichtlijn. Dit amendement heeft tot doel de rechtszekerheid te vergroten zoals bekrachtigd door recente jurisprudentie van het HvJ (C-275/06).

PROCEDURE

Titel

Elektronische-communicatienetwerken en -diensten, bescherming van de persoonlijke levenssfeer en consumentenbescherming

Document- en procedurenummers

COM(2007)0698 – C6-0420/2007 – 2007/0248(COD)

Commissie ten principale

IMCO

Advies uitgebracht door

       Datum bekendmaking

CULT

10.12.2007

 

 

 

Rapporteur voor advies

       Datum benoeming

Manolis Mavrommatis

17.1.2008

 

 

Behandeling in de commissie

6.5.2008

 

 

 

Datum goedkeuring

2.6.2008

 

 

 

Uitslag eindstemming

+:

–:

0:

12

4

1

Bij de eindstemming aanwezige leden

Katerina Batzeli, Ivo Belet, Věra Flasarová, Milan Gaľa, Claire Gibault, Lissy Gröner, Mikel Irujo Amezaga, Manolis Mavrommatis, Ljudmila Novak, Doris Pack, Christa Prets, Karin Resetarits, Pál Schmitt, Thomas Wise

Bij de eindstemming aanwezige vaste plaatsvervanger(s)

Victor Boştinaru, Elisabeth Morin, Ewa Tomaszewska

ADVIES van de Commissie juridische zaken (3.6.2008)

aan de Commissie interne markt en consumentenbescherming

inzake het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 2002/22/EG inzake de universele dienst en gebruikersrechten met betrekking tot elektronische-communicatienetwerken en -diensten, Richtlijn 2002/58/EG betreffende de verwerking van persoonsgegevens en de bescherming van de persoonlijke levenssfeer in de sector elektronische communicatie en Verordening (EG) nr. 2006/2004 betreffende samenwerking met betrekking tot consumentenbescherming
(COM(2007)0698 – C6-0420/2007 – 2007/0248(COD))

Rapporteur voor advies: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

BEKNOPTE MOTIVERING

1. De reikwijdte van het voorstel van de Commissie

Het onderhavige voorstel voor een richtlijn beoogt het regelgevend kader in dier voege aan te passen dat bepaalde rechten van consumenten en gebruikers worden versterkt (met name wat betreft een betere toegang tot en bevordering van een inclusieve informatiesamenleving) en dat de veiligheid en betrouwbaarheid van de elektronische communicatie verzekerd wordt met een hoge niveau van bescherming voor de privacy van de individu en de persoonlijke data.

2. Standpunt van de rapporteur

Elektronische communicatie vormt een belangrijke grondslag voor de economie van de EU en de ruime beschikbaarheid van betaalbare en veilige netwerken voor breedbandcommunicatie vormt een belangrijke voorwaarde voor het realiseren van het potentieel dat deze communicatie biedt op het gebied van groei en werkgelegenheid.

Artikel 95 EGV is de adequate rechtsgrondslag en het richtlijnvoorstel omvat de beginselen van subsidiariteit en evenredigheid. Over het algemeen stemt uw rapporteur voor advies in met de doelstellingen van het Commissievoorstel. Versterking van bepaalde rechten van consumenten en gebruikers en het garanderen van de veiligheid en betrouwbaarheid van de elektronische communicatie, met garantie van een hoog niveau van bescherming voor de privacy voor individuen en persoonsgegevens, zijn doelstellingen die van het allergrootste belang zijn. Bovendien acht uw rapporteur het van essentiële betekenis ervoor te zorgen dat de markten een ruimere keus bieden, de consumenten beter geïnformeerd zijn over de leveringsvoorwaarden en de tarieven en dat zij gemakkelijker van provider kunnen veranderen. Uw rapporteur koestert daarom dezelfde zorgen als de Commissie ten aanzien van de noodzaak tot wijziging van de bestaande richtlijn inzake universele diensten en de richtlijn inzake privacy en elektronische communicatie, zulks met het oog op:

 verbetering van de transparantie en publicatie van informatie voor eindgebruikers;

 vergemakkelijking van het gebruik van en de toegang tot elektronische communicatie voor gebruikers met een handicap;

 vergemakkelijking van de mogelijkheid voor de consumenten om van providers te veranderen; onder meer door bepalingen die de overdraagbaarheid van nummers vergemakkelijken;

 verscherping van de verplichtingen die aan nooddiensten verbonden zijn;

 verzekering van een elementaire connectiviteit en kwaliteit van de dienst;

 invoering van verplichte melding van veiligheidsovertredingen, die ertoe leiden dat persoonlijke gegevens van gebruikers verloren gaan of anderszins worden aangetast;

 verscherping van de uitvoeringsbepalingen met betrekking tot de veiligheid van de netwerken en de informatie, welke in overleg met de nog op te richten autoriteit moeten worden vastgesteld;

 versterking van tenuitvoerleggings- en handhavingsmaatregelen om te waarborgen dat op lidstaatniveau voldoende maatregelen ter bestrijding van spam beschikbaar zijn;

 modernisering van specifieke bepalingen van de richtlijnen, teneinde deze aan te passen aan de technologische ontwikkelingen en de ontwikkelingen op de markten, waarbij ook moet worden gedacht aan het schrappen van een aantal verouderde of redundante bepalingen.

Uw rapporteur voor advies wil echter een aantal wijzigingsbesluiten voorstellen om het onderhavige voorstel te verbeteren, en er met name voor te zorgen dat beter rekening wordt gehouden met enkele juridische en sociale aspecten.

Meer specifiek gaat het erom dat artikel 7 van de richtlijn voor universele dienstverlening, zoals gewijzigd door het voorstel van de Commissie, de lidstaten ertoe verplicht worden bijzondere maatregelen te nemen voor gebruikers met een handicap en uw rapporteur voor advies zou in dit verband een wijzigingsbesluit willen voorstellen op artikel 9 van dezelfde richtlijn, dat ervoor moet zorgen dat hetzelfde resultaat wordt bereikt, bovendien rekening houdend met de belangen van consumenten met lage inkomens, een handicap of speciale sociale behoeften.

In de tweede plaats is het van fundamenteel belang te zorgen voor een zo hoog mogelijke niveau van bescherming van de persoonsgegevens van abonnees. In dit verband zou het voorstellen van niet-verplichte acties van de kant van de betrokken ondernemingen wellicht niet voldoende kunnen zijn. In verband hiermee wordt daarom een wijzigingsbesluit voorgesteld op artikel 20 van de richtlijn inzake universele dienstverlening.

In de derde plaats stelt uw rapporteur voor advies vast dat interactieve gidsen of technieken die het de gebruikers mogelijk maken een onafhankelijke evaluatie van de kosten op te stellen vaak niet op de markt worden geleverd . Hij vindt bovendien dat er sprake is van een interne tegenstrijdigheid wanneer de nationale regelgevende autoriteit verplicht wordt om (vermoedelijk gratis) hiervoor te zorgen, terwijl tegelijkertijd aan derde partijen wordt toegestaan om dergelijke gidsen en technieken te verkopen. Artikel 21 van de richtlijn inzake universele dienstverlening en overweging 15 van de wijzigingstekst moeten daarom worden geamendeerd.

Tenslotte moet artikel 28 van genoemde richtlijn in dier voege worden geamendeerd dat besluiten van de nationale regelgevende autoriteiten altijd aan een juridische controle kunnen worden onderworpen, met name wanneer deze leiden tot beperking van de toegang van ondernemingen tot marktposities.

AMENDEMENTEN

De Commissie juridische zaken verzoekt de ten principale bevoegde Commissie interne markt en consumentenbescherming onderstaande amendementen in haar verslag op te nemen:

Amendement 1

Voorstel voor een richtlijn– wijzigingsbesluit

Overweging 13

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(13) Het recht van abonnees om zich zonder boete uit hun contract terug te kunnen trekken, heeft betrekking op wijzigingen van de contractuele voorwaarden die door de leveranciers van de elektronische-communicatienetwerken en/of -diensten worden opgelegd.

(13) Het recht van abonnees om zich zonder boete uit hun contract terug te kunnen trekken, heeft betrekking op wijzigingen van de contractuele voorwaarden die door de leveranciers van de elektronische-communicatienetwerken en/of -diensten worden opgelegd, niet op wijzigingen die zijn voorgeschreven bij de wet. Als het contract een clausule omvat op grond waarvan de leverancier het contract eenzijdig kan wijzigen, is Richtlijn 93/13/EEG van de Raad van 5 april 1993 betreffende oneerlijke bedingen in consumentenovereenkomsten1 van toepassing. Het recht van de abonnees om zich terug te trekken is van toepassing op nadelige veranderingen, of die nu worden opgelegd in een stand-alone-kader of in het kader van gebundelde diensten.

 

1 PB L 95 van 21.4.1993, blz. 29.

Amendement  2

Voorstel voor een richtlijn– wijzigingsbesluit

Overweging 15

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(15) De beschikbaarheid van transparante, actuele en vergelijkbare tarieven is een cruciaal element voor consumenten op concurrerende markten waar verscheidene dienstverleners hun diensten aanbieden. De gebruikers van elektronische-communicatiediensten moeten in staat zijn gemakkelijk de prijzen van de diverse op de markt aangeboden diensten te vergelijken, gebaseerd op tariefinformatie die in een gemakkelijk toegankelijke vorm bekend wordt gemaakt. Om hen in staat te stellen gemakkelijk de prijzen te vergelijken, moeten de nationale regelgevende instanties over de bevoegdheid beschikken om van de aanbieders van diensten een grotere tarieftransparantie te eisen en ervoor te zorgen dat derden het recht krijgen om kosteloos de publiek beschikbare tarieven te gebruiken welke door de ondernemingen die elektronische-communicatiediensten aanbieden bekend zijn gemaakt. Zij moeten ook tariefgidsen beschikbaar stellen wanneer de markt die niet levert. De aanbieders van diensten hebben geen recht op vergoeding voor dergelijk gebruik van tarieven die al bekend zijn gemaakt en aldus tot het publieke domein behoren. Bovendien moeten de gebruikers op toereikende wijze worden geïnformeerd over de relevante prijs of het type van de aangeboden dienst alvorens zij een dienst aankopen, met name als een freephone-nummer gepaard gaat met extra kosten. De Commissie moet in staat zijn technische tenuitvoerleggingsmaatregelen vast te stellen om te waarborgen dat de eindgebruikers profiteren van een samenhangende aanpak met het oog op tarieftransparantie in de Gemeenschap.

(15) De beschikbaarheid van transparante, actuele en vergelijkbare tarieven is een cruciaal element voor consumenten op concurrerende markten waar verscheidene dienstverleners hun diensten aanbieden. De gebruikers van elektronische-communicatiediensten moeten in staat zijn gemakkelijk de prijzen van de diverse op de markt aangeboden diensten te vergelijken, gebaseerd op tariefinformatie die in een gemakkelijk toegankelijke vorm bekend wordt gemaakt. Om hen in staat te stellen gemakkelijk de prijzen te vergelijken, moeten de nationale regelgevende instanties over de bevoegdheid beschikken om van de aanbieders van diensten een grotere tarieftransparantie te eisen. Zij moeten ook tariefgidsen beschikbaar stellen wanneer de markt die niet levert. De aanbieders van diensten hebben geen recht op vergoeding voor dergelijk gebruik van tarieven die al bekend zijn gemaakt en aldus tot het publieke domein behoren. Bovendien moeten de gebruikers op toereikende wijze worden geïnformeerd over de relevante prijs of het type van de aangeboden dienst alvorens zij een dienst aankopen, met name als een freephone-nummer gepaard gaat met extra kosten.

Motivering

Wanneer interactieve gídsen of technieken die gebruikers in staat stellen een onafhankelijke evaluatie van de kosten te maken op de markt niet worden aangeboden, is het van het allergrootste belang de nadruk te leggen op de rol van de nationale regelgevende autoriteiten, eerder dan op derde partijen die uit zijn op het maken van winst.

Amendement  3

Voorstel voor een richtlijn– wijzigingsbesluit

Overweging 16

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(16) Een concurrerende markt moet de kwaliteit van de door de gebruikers gevraagde dienstverlening waarborgen, maar in bijzondere gevallen moet er eventueel over worden gewaakt dat openbare communicatienetwerken aan minimumkwaliteitsniveaus voldoen teneinde achteruitgang van de dienstverlening, blokkering van de toegang en vertraging van het verkeer over de netwerken te voorkomen. Meer in het bijzonder moet de Commissie over de mogelijkheid beschikken om tenuitvoerleggingsmaatregelen te nemen teneinde de door de nationale regelgevende instanties te gebruiken kwaliteitsnormen vast te leggen.

(16) Een concurrerende markt moet de kwaliteit van de door de gebruikers gevraagde dienstverlening waarborgen, maar in bijzondere gevallen moet er eventueel over worden gewaakt dat openbare communicatienetwerken aan minimumkwaliteitsniveaus voldoen teneinde achteruitgang van de dienstverlening, blokkering van de toegang en vertraging van het verkeer over de netwerken te voorkomen.

Amendement  4

Voorstel voor een richtlijn– wijzigingsbesluit

Overweging 21

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(21) De landen waaraan de International Telecommunications Union (ITU) de internationale code "3883" heeft toegekend, hebben de administratieve verantwoordelijkheid voor de Europese telefoonnummerruimte (ETNS) overgedragen aan het comité voor elektronische communicatie (ECC) van de Europese Conferentie van de administraties van posterijen en van telecommunicatie (CEPT). Technologische en -marktontwikkelingen wijzen uit dat de ETNS aan pan-Europese diensten de mogelijkheid biedt zich te ontwikkelen, maar dat dit potentieel momenteel niet ten volle kan worden gerealiseerd door al te bureaucratische procedurele eisen en door een gebrek aan coördinatie tussen de nationale overheidsdiensten. Teneinde de ontwikkeling van de ETNS te bevorderen, moet de administratie daarvan (inclusief toewijzing, monitoring en ontwikkeling) worden overgedragen aan de bij Verordening (EG) nr. …/… van het Europees Parlement en de Raad van […] opgerichte Europese Autoriteit voor de elektronische-communicatiemarkt, hierna "de Autoriteit" genoemd. Namens de lidstaten aan wie de "3883"-code is toegewezen, moet de Autoriteit voor coördinatie zorgen met landen die de "3883"-code delen, maar die geen lidstaat zijn.

Schrappen

Amendement  5

Voorstel voor een richtlijn– wijzigingsbesluit

Overweging 29

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(29) Een inbreuk op de beveiliging die resulteert in het verlies of de compromittering van de persoonsgegevens van een individuele abonnee, kan, wanneer dit probleem niet tijdig en op toereikende wijze wordt aangepakt, aanzienlijk economisch verlies en maatschappelijke schade, inclusief identiteitsfraude, tot gevolg hebben. Abonnees die door dergelijke beveiligingsincidenten getroffen worden, moeten daarvan dan ook onverwijld worden ingelicht en moeten informatie krijgen zodat zij de nodige voorzorgsmaatregelen kunnen treffen. De desbetreffende kennisgeving moet informatie bevatten betreffende de door de aanbieder van de dienst genomen maatregelen en aanbevelingen voor de getroffen gebruikers.

(29) Een ernstige inbreuk op de beveiliging die resulteert in het verlies of de compromittering van de persoonsgegevens van een individuele abonnee, kan, wanneer dit probleem niet tijdig en op toereikende wijze wordt aangepakt, aanzienlijk economisch verlies en maatschappelijke schade, inclusief identiteitsfraude, tot gevolg hebben. De nationale regelgevende instantie moet daarvan dan ook onverwijld worden ingelicht. De desbetreffende kennisgeving moet informatie bevatten betreffende de door de aanbieder van de dienst genomen maatregelen en aanbevelingen voor de getroffen gebruikers. De nationale regelgevende instanties moeten de ernst van de inbreuk onderzoeken en vaststellen en de aanbieder indien nodig verplichten de rechtstreeks door de inbreuk getroffen abonnees onverwijld in te lichten.

Amendement  6

Voorstel voor een richtlijn– wijzigingsbesluit

Overweging 30 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(30 bis) Bij de tenuitvoerlegging van de maatregelen ter omzetting van deze richtlijnen moeten de autoriteiten en de rechterlijke instanties van de lidstaten niet alleen hun nationale recht conform deze richtlijn uitleggen, maar er ook op letten dat zij zich niet baseren op een interpretatie van deze richtlijn die in conflict is met grondrechten of andere algemene beginselen van het Gemeenschapsrecht, zoals het evenredigheidsbeginsel.

Motivering

Dit amendement heeft tot doel de formulering over te nemen van het recente arrest van het EHvJ in de zaak "Promusicae vs Telefónica" (29 januari 2008). Deze beslissing van het Hof bevestigt dat het de taak van de lidstaten is om er bij de omzetting van richtlijnen op toe te zien dat zij zich baseren op een interpretatie van deze teksten die zorg draagt voor een juist evenwicht tussen de fundamentele rechten die door de rechtsorde van de Gemeenschap worden beschermd.

Amendement  7

Voorstel voor een richtlijn– wijzigingsbesluit

Overweging 33

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(33) De Autoriteit kan bijdragen tot een verhoogd niveau van bescherming van persoonsgegevens en privacy in de Gemeenschap door, onder meer, deskundig advies te verlenen, de uitwisseling van beste praktijken in verband met risicobeheer te bevorderen en gemeenschappelijke methodologieën voor risicobeheer uit te werken. De Autoriteit moet met name bijdragen tot de harmonisatie van geschikte technische en organisationele beveiligingsmaatregelen.

Schrappen

Amendement  8

Voorstel voor een richtlijn– wijzigingsbesluit

Artikel 1 – punt 5

Richtlijn 2002/22/EG

Artikel 7 – lid 1

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1. De lidstaten treffen bijzondere maatregelen voor eindgebruikers met een handicap teneinde ervoor te zorgen dat deze een betaalbare toegang hebben tot openbare telefoondiensten, inclusief noodhulpdiensten, telefooninlichtingendiensten en telefoongidsen, die gelijkwaardig is aan die van andere eindgebruikers.

1. De lidstaten treffen bijzondere maatregelen voor eindgebruikers met een handicap teneinde ervoor te zorgen dat deze een betaalbare toegang hebben tot elektronische-communicatiediensten, inclusief noodhulpdiensten, telefooninlichtingendiensten en telefoongidsen, die gelijkwaardig is aan die van andere eindgebruikers.

Amendement  9

Voorstel voor een richtlijn– wijzigingsbesluit

Artikel 1 – punt 7

Richtlijn 2002/22/EG

Artikel 9 – leden 2 en 3

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2. In het licht van de nationale omstandigheden kunnen de lidstaten verlangen dat de aangewezen ondernemingen de consument tariefopties of -pakketten aanbieden die afwijken van die welke onder de gebruikelijke commerciële voorwaarden worden verstrekt, met name om ervoor te zorgen dat consumenten met een laag inkomen of met bijzondere sociale behoeften niet wordt verhinderd gebruik te maken van de in artikel 4, lid 1, bedoelde netwerktoegang of van de diensten die in artikel 4, lid 3, en de artikelen 5, 6 en 7 zijn aangemerkt als vallend onder de universeledienstverplichtingen en die door de aangewezen ondernemingen worden aangeboden.

2. In het licht van de nationale omstandigheden moeten de lidstaten verlangen dat de aangewezen ondernemingen de consument tariefopties of -pakketten aanbieden die afwijken van die welke onder de gebruikelijke commerciële voorwaarden worden verstrekt, met name om ervoor te zorgen dat consumenten met een laag inkomen of met bijzondere sociale behoeften niet wordt verhinderd gebruik te maken van de in artikel 4, lid 1, bedoelde netwerktoegang of van de diensten die in artikel 4, lid 3, en de artikelen 5, 6 en 7 zijn aangemerkt als vallend onder de universeledienstverplichtingen en die door de aangewezen ondernemingen worden aangeboden.

3. In aanvulling op bepalingen luidens welke aangewezen ondernemingen bijzondere tariefopties moeten aanbieden of moeten voldoen aan voorschriften inzake maximumprijzen of geografische gemiddelden of andere vergelijkbare regelingen, kunnen de lidstaten voorzien in waarborgen dat consumenten van wie vaststaat dat zij een laag inkomen, een handicap of bijzondere sociale behoeften hebben, worden bijgestaan.

3. In aanvulling op bepalingen luidens welke aangewezen ondernemingen bijzondere tariefopties moeten aanbieden of moeten voldoen aan voorschriften inzake maximumprijzen of geografische gemiddelden of andere vergelijkbare regelingen, moeten de lidstaten voorzien in waarborgen dat consumenten van wie vaststaat dat zij een laag inkomen, een handicap of bijzondere sociale behoeften hebben, worden bijgestaan.

Motivering

Artikel 7 van de Richtlijn inzake universele dienstverlening, zoals gewijzigd door het Commissievoorstel, verplicht de lidstaten tot het nemen van bijzondere maatregelen ten behoeve van gebruikers met een handicap. Het voorgestelde amendement beoogt hetzelfde resultaat als deze bepaling.

Amendement  10

Voorstel voor een richtlijn– wijzigingsbesluit

Artikel 1 – punt 12

Richtlijn 2002/22/EG

Artikel 20 – lid 2– alinea 1 – letter e

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(e) de looptijd van het contract, de voorwaarden voor verlenging of beëindiging van de diensten en van het contract, inclusief de directe kosten voor de portabiliteit van nummers en andere identificatoren;

(e) de looptijd van het contract, de voorwaarden voor verlenging of beëindiging van de diensten en van het contract, inclusief alle kosten voor de portabiliteit van nummers en andere identificatoren en eventuele kosten die in rekening worden gebracht voor het gebruik van gesubsidieerde apparatuur;

Amendement  11

Voorstel voor een richtlijn– wijzigingsbesluit

Artikel 1 – punt 12

Richtlijn 2002/22/EG

Artikel 20 – lid 2– alinea 1 – letter h

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(h) de actie die door de onderneming welke de aansluiting en/of de diensten aanbiedt kan worden ondernomen in reactie op beveiligings- en integriteitsincidenten of bedreigingen en kwetsbaarheden.

(h) de actie die door de onderneming welke de aansluiting en/of de diensten aanbiedt moet worden ondernomen om de vertrouwelijkheid te respecteren van de persoonlijke gegevens van de abonnees en de actie die kan worden ondernomen in reactie op beveiligings- en integriteitsincidenten of bedreigingen en kwetsbaarheden, alsmede de schadevergoedingsregelingen die van toepassing zijn als er beveiligings- en integriteitsincidenten plaatshebben.

Motivering

Het is van het grootste belang te zorgen voor een zo hoog mogelijk niveau van bescherming van de persoonlijke gegevens van de abonnees. Niet-verplichte acties zouden ontoereikend zijn om dit doel te bereiken. *

Amendement  12

Voorstel voor een richtlijn– wijzigingsbesluit

Artikel 1 – punt 12

Richtlijn 2002/22/EG

Artikel 20 – lid 2– alinea 1 bis (nieuw)

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

Het contract omvat ook alle informatie over wettelijk toegestaan gebruik van elektronische-communicatienetwerken en beschermingsmiddelen tegen gevaren voor de persoonlijke levenssfeer en persoonsgegevens waarnaar in artikel 21, lid 4 bis, wordt verwezen.

Amendement  13

Voorstel voor een richtlijn– wijzigingsbesluit

Artikel 1 – punt 12

Richtlijn 2002/22/EG

Artikel 20 – lid 7

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

7. De abonnees hebben het recht om bij kennisgeving van voorgestelde wijzigingen van de contractuele voorwaarden het contract zonder boete op te zeggen. De abonnees worden tijdig en ten minste één maand vooraf naar behoren op de hoogte gesteld van dergelijke wijzigingen en worden tegelijkertijd op de hoogte gesteld van hun recht om het contract zonder boete op te zeggen wanneer zij de nieuwe voorwaarden niet aanvaarden.

7. De abonnees hebben het recht om bij kennisgeving van wijzigingen van de contractuele voorwaarden in het nadeel van de abonnee die door de exploitant worden voorgesteld op basis van een bepaling in het contract op grond waarvan eenzijdige veranderingen zijn toegestaan, het contract zonder boete op te zeggen. De abonnees worden tijdig en ten minste één maand vooraf naar behoren op de hoogte gesteld van dergelijke wijzigingen en worden tegelijkertijd op de hoogte gesteld van hun recht om het contract zonder boete op te zeggen wanneer zij de nieuwe voorwaarden niet aanvaarden. Als het contract geen bepaling bevat op grond waarvan de exploitant het contract eenzijdig kan veranderen, wordt de abonnee in de kennisgeving geïnformeerd over het recht de voorgestelde wijziging te weigeren en in plaats hiervan het contract onveranderd te behouden.

Amendement  14

Voorstel voor een richtlijn– wijzigingsbesluit

Artikel 1 – punt 12

Richtlijn 2002/22/EG

Artikel 21 – lid 3

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

3. De nationale regelgevende instanties bevorderen het verstrekken van informatie om eindgebruikers en consumenten met behulp van interactieve gidsen of soortgelijke technieken in staat te stellen zich een onafhankelijk oordeel te vormen over de kosten van een alternatief gebruikspatroon. De lidstaten waken erover dat de nationale regelgevende instanties dergelijke gidsen en technieken beschikbaar maken wanneer zij niet op de markt te vinden zijn. Derden hebben het recht om, met het doel dergelijke interactieve gidsen of soortgelijke technieken te verkopen of beschikbaar te maken, kosteloos de tarieven te gebruiken die zijn bekendgemaakt door de aanbieders van elektronische-communicatienetwerken en/of -diensten.

3. De nationale regelgevende instanties bevorderen het verstrekken van informatie om eindgebruikers en consumenten met behulp van interactieve gidsen of soortgelijke technieken in staat te stellen zich een onafhankelijk oordeel te vormen over de kosten van een alternatief gebruikspatroon. De lidstaten waken erover dat de nationale regelgevende instanties dergelijke gidsen en technieken beschikbaar maken wanneer zij niet op de markt te vinden zijn.

Motivering

Wanneer interactieve gídsen of technieken, die gebruikers in staat stellen om een onafhankelijke evaluatie van de kosten te maken, op de markt niet worden aangeboden, getuigt het van tegenstrijdigheid om enerzijds te bepalen dat de nationale regelgevende autoriteiten deze (vermoedelijk gratis) moeten verstrekken, en dan tegelijkertijd derde partijen de verkoop van deze gidsen of technieken toe te staan.

Amendement  15

Voorstel voor een richtlijn– wijzigingsbesluit

Artikel 1 – punt 12

Richtlijn 2002/22/EG

Artikel 21 – lid 6

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

6. Om te waarborgen dat de eindgebruikers kunnen profiteren van een samenhangende aanpak op het gebied van tarieftransparantie, alsook met het oog op het verstrekken van de informatie overeenkomstig artikel 20, lid 5, in de Gemeenschap, kan de Commissie, na raadpleging van de Europese Autoriteit voor de elektronische-communicatiemarkt (hierna "de Autoriteit" genoemd), de passende technische tenuitvoerleggingsmaatregelen op dit terrein treffen, zoals een specificatie van de methodologie of de procedures. Deze maatregelen, die bedoeld zijn om niet-essentiële elementen van deze richtlijn te wijzigen door deze aan te vullen, worden vastgesteld overeenkomstig de regelgevingsprocedure met toetsing van artikel 37, lid 2. Om dwingende urgente redenen kan de Commissie gebruik maken van de in artikel 37, lid 3, bedoelde urgentieprocedure.

Schrappen

Amendement  16

Voorstel voor een richtlijn– wijzigingsbesluit

Artikel 1 – punt 13 – letter b

Richtlijn 2002/22/EG

Artikel 22 – lid 3

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

3. Teneinde een achteruitgang van de dienstverlening en een vertraging van het verkeer over de netwerken te voorkomen, kan de Commissie, na raadpleging van de Autoriteit, technische tenuitvoerleggingsmaatregelen treffen inzake minimumeisen voor de kwaliteit van de dienstverlening die door de nationale regelgevende instantie moeten worden opgelegd aan ondernemingen die openbare communicatienetwerken aanbieden. Deze maatregelen, die bedoeld zijn om niet-essentiële elementen van deze richtlijn te wijzigen door deze aan te vullen, worden vastgesteld overeenkomstig de regelgevingsprocedure met toetsing van artikel 37, lid 2. Om dwingende urgente redenen kan de Commissie gebruik maken van de in artikel 37, lid 3, bedoelde urgentieprocedure.

3. Teneinde een achteruitgang van de dienstverlening en een vertraging van het verkeer over de netwerken te voorkomen en te garanderen dat de toegang van gebruikers tot wettelijke inhoud of hun vermogen om dergelijke inhoud te verspreiden of wettelijke toepassingen en diensten van hun keuze te gebruiken niet onredelijk wordt beperkt, kunnen de nationale regelgevende instanties minimumeisen voor de kwaliteit van de dienstverlening vaststellen. De nationale regelgevende instantie kan een door de exploitant opgelegde beperking van de toegang van gebruikers tot wettelijke inhoud of van hun vermogen om dergelijke inhoud te verspreiden of wettelijke toepassingen en diensten van hun keuze te gebruiken als onredelijk beschouwen, als bij deze beperking wordt gediscrimineerd op grond van bron, bestemming, inhoud of soort van toepassing en als de beperking door de exploitant niet naar behoren wordt gemotiveerd.

Amendement  17

Voorstel voor een richtlijn– wijzigingsbesluit

Artikel 1 – punt 15 – letter b bis (nieuw)

Richtlijn 2002/22/EG

Artikel 25 – lid 4

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(b bis) Lid 4 wordt vervangen door:

 

"4. De lidstaten handhaven in de regelgeving geen restricties die beletten dat eindgebruikers in een bepaalde lidstaat via spraaktelefonie of SMS rechtstreeks toegang hebben tot de telefooninlichtingendienst in een andere lidstaat en nemen maatregelen om deze toegang overeenkomstig artikel 28 te garanderen."

Amendement  18

Voorstel voor een richtlijn– wijzigingsbesluit

Artikel 1 – punt 16

Richtlijn 2002/22/EG

Artikel 27 – lid 2

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2. De lidstaten waaraan de ITU de internationale code "3883" heeft toegekend, belasten de Autoriteit met de exclusieve verantwoordelijkheid voor het beheer van de Europese telefoonnummerruimte.

Schrappen

Amendement  19

Voorstel voor een richtlijn– wijzigingsbesluit

Artikel 1 – punt 16

Richtlijn 2002/22/EG

Artikel 28 – lid 1 – alinea 1 – letter a

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(a) toegang hebben tot en gebruik kunnen maken van de binnen de Gemeenschap aangeboden diensten, met inbegrip van de diensten van de informatiemaatschappij; en tevens

Schrappen

Amendement  20

Voorstel voor een richtlijn– wijzigingsbesluit

Artikel 1 – punt 16

Richtlijn 2002/22/EG

Artikel 28 – lid 1 – alinea 2

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

De nationale regelgevende instanties kunnen gevalsgewijs de toegang tot nummers en diensten blokkeren wanneer dit gerechtvaardigd is om redenen van fraude of misbruik.

De nationale regelgevende instanties kunnen gevalsgewijs de toegang tot nummers en diensten blokkeren wanneer dit gerechtvaardigd is om redenen van fraude of misbruik. Een besluit van de lidstaten om de toegang tot bepaalde nummers of diensten te blokkeren, moet altijd aan juridische controle kunnen worden onderworpen.

Motivering

Besluiten van de nationale regelgevende autoriteiten moeten altijd aan juridische controle kunnen worden onderworpen, vooral wanneer er sprake is van beperking van de toegang van ondernemingen tot marktposities.

Amendement  21

Voorstel voor een richtlijn– wijzigingsbesluit

Artikel 2 – punt 3 – letter a bis (nieuw)

Richtlijn 2002/58/EG

Artikel 4 – lid 1 bis (nieuw)

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(a bis) Het volgende lid 1 bis wordt ingevoegd:

 

"1 bis. Onverminderd de bepalingen van de richtlijnen 95/46/EG en 2006/24/EG, omvatten deze maatregelen:

 

- passende technische en organisatorische maatregelen om ervoor te zorgen dat alleen gemachtigd personeel toegang tot de persoonsgegevens heeft en om opgeslagen of verzonden persoonsgegevens te beschermen tegen accidentele of onwettige vernietiging, accidenteel verlies of wijziging, of niet-geautoriseerde of onwettige opslag, verwerking, toegang of vrijgave;

 

- passende technische en organisatorische maatregelen om het netwerk en de diensten te beschermen tegen accidenteel, onwettig of niet-geautoriseerd gebruik en interferentie met of verhindering van de werking of beschikbaarheid ervan, inclusief onder andere de verspreiding van ongevraagde of frauduleuze elektronische boodschappen;

 

- een veiligheidsbeleid met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens;

 

- een procedure voor de identificatie en evaluatie van redelijk voorzienbare kwetsbaarheden in de systemen die door de aanbieder van de elektronische-communicatiedienst worden geëxploiteerd, met onder andere geregelde monitoring van inbreuken op de beveiliging;

 

- een procedure voor het nemen van preventieve, corrigerende en temperende maatregelen tegen alle kwetsbaarheden die bij de in het vierde streepje bedoelde procedure worden vastgesteld en een procedure voor het nemen van preventieve, corrigerende en temperende maatregelen tegen beveiligingsincidenten die tot een inbreuk op de beveiliging kunnen leiden."

Amendement  22

Voorstel voor een richtlijn– wijzigingsbesluit

Artikel 2 – punt 3 – letter a ter (nieuw)

Richtlijn 2002/58/EG

Artikel 4 – lid 1 ter (nieuw)

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(a ter) Het volgende lid 1 bis wordt ingevoegd:

 

"1 ter. De nationale regelgevende instanties zijn bevoegd om de door de aanbieders van openbare elektronische-communicatiediensten en van diensten van de informatiemaatschappij genomen maatregelen te controleren en formuleren aanbevelingen over beste praktijken en prestatie-indicatoren voor het veiligheidspeil dat met deze maatregelen moet worden gehaald."

Amendement  23

Voorstel voor een richtlijn– wijzigingsbesluit

Artikel 2 – punt 3 – letter b

Richtlijn 2002/58/EG

Artikel 4 – lid 3

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

3. In het geval van een inbreuk op de beveiliging die resulteert in een accidentele of onwettige vernietiging, wijziging, niet-geautoriseerde vrijgave van of toegang tot persoonsgegevens, verstuurd, opgeslagen of anderszins verwerkt in verband met de levering van openbare communicatiediensten in de Gemeenschap, stelt de aanbieder van de openbare elektronische-communicatiediensten de betrokken abonnee en de nationale regelgevende instantie daarvan onverwijld in kennis. In de kennisgeving aan de abonnee wordt minimaal de aard van de inbreuk omschreven en worden maatregelen voorgesteld om de eventuele negatieve effecten daarvan te verlichten. De kennisgeving aan de nationale regelgevende instantie bevat bovendien een omschrijving van de gevolgen van de inbreuk en van de door de aanbieder getroffen maatregelen om de inbreuk aan te pakken.

3. In het geval van een ernstige inbreuk op de beveiliging die resulteert in een accidentele of onwettige vernietiging, wijziging, niet-geautoriseerde vrijgave van of toegang tot persoonsgegevens, verstuurd, opgeslagen of anderszins verwerkt in verband met de levering van openbare communicatiediensten in de Gemeenschap en die gebruikers waarschijnlijk schade zal berokkenen, stelt de aanbieder van de openbare elektronische-communicatiediensten en elk via internet diensten aan consumenten verlenend bedrijf dat de voor de verwerking van de gegevens verantwoordelijke instantie en aanbieder van diensten van de informatiemaatschappij is, de nationale regelgevende instantie daarvan onverwijld in kennis. In de kennisgeving aan de nationale regelgevende instantie wordt minimaal de aard van de inbreuk omschreven en worden maatregelen voorgesteld om de eventuele negatieve effecten daarvan te verlichten. De kennisgeving aan de nationale regelgevende instantie bevat bovendien een omschrijving van de gevolgen van de inbreuk en van de door de aanbieder getroffen maatregelen om de inbreuk aan te pakken.

Amendement  24

Voorstel voor een richtlijn– wijzigingsbesluit

Artikel 2 – punt 3 – letter b

Richtlijn 2002/58/EG

Artikel 4 – lid 3 bis (nieuw)

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

3 bis. De nationale regelgevende instantie onderzoekt de ernst van de inbreuk en stelt deze vast. Als de inbreuk ernstig wordt geacht, verplicht de nationale regelgevende instantie de aanbieder van de openbare elektronische-communicatiediensten en de aanbieder van diensten van de informatiemaatschappij om de rechtstreeks door de inbreuk getroffen abonnees onverwijld naar behoren in te lichten. De kennisgeving omvat de informatie in lid 3.

 

De kennisgeving van een ernstige inbreuk kan worden uitgesteld, als zij het verloop van een strafrechtelijk onderzoek naar de ernstige inbreuk kan belemmeren.

Amendement  25

Voorstel voor een richtlijn– wijzigingsbesluit

Artikel 2 – punt 3 – letter b

Richtlijn 2002/58/EG

Artikel 4 – lid 3 ter (nieuw)

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

3 ter. De ernst van een inbreuk waarover de abonnees moeten worden ingelicht, wordt vastgesteld volgens de omstandigheden ervan, zoals het risico voor de persoonsgegevens waarop de inbreuk betrekking heeft, het type gegevens waarop de inbreuk betrekking heeft, het aantal abonnees dat is getroffen en de onmiddellijke of