Procedure : 2008/0064(COD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A6-0319/2008

Ingediende teksten :

A6-0319/2008

Debatten :

PV 22/09/2008 - 21
CRE 22/09/2008 - 21

Stemmingen :

PV 23/09/2008 - 5.4
Stemverklaringen
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P6_TA(2008)0417

VERSLAG     ***I
PDF 150kWORD 200k
18.7.2008
PE 407.908v02-00 A6-0319/2008

over het voorstel voor een beschikking van het Europees Parlement en de Raad betreffende het Europees Jaar van de creativiteit en innovatie (2009)

(COM(2008)0159 – C6‑0151/2008 – 2008/0064(COD))

Commissie cultuur en onderwijs

Rapporteur: Katerina Batzeli

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT
 TOELICHTING
 PROCEDURE

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het voorstel voor een beschikking van het Europees Parlement en de Raad betreffende het Europees Jaar van de creativiteit en innovatie (2009)

(COM(2008)0159 – C6‑0151/2008 – 2008/0064(COD))

(Medebeslissingsprocedure: eerste lezing)

Het Europees Parlement,

–   gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad (COM(2008)0159),

–   gelet op artikel 251, lid 2 en de artikelen 149 en 150 van het EG­Verdrag, op grond waarvan het voorstel door de Commissie bij het Parlement is ingediend (C6‑0151/2008),

–   gelet op artikel 51 van zijn Reglement,

–   gezien het verslag van de Commissie cultuur en onderwijs (A6‑0319/2008),

1.  hecht zijn goedkeuring aan het Commissievoorstel, als geamendeerd door het Parlement;

2.  verzoekt om hernieuwde voorlegging indien de Commissie voornemens is ingrijpende wijzigingen in dit voorstel aan te brengen of dit door een nieuwe tekst te vervangen;

3.  verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en de Commissie.

Amendement  1

Voorstel voor een beschikking

Overweging 8

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(8). Aangezien de bevordering van creativiteit en innovatievermogen door leren gedurende het hele leven binnen de doelstellingen van bestaande programma's valt, met name van het programma Levenslang leren, kan een dergelijk jaar ten uitvoer worden gelegd door gebruik te maken van dat programma binnen de bestaande marges die het biedt om op een- of meerjarige basis financieringsprioriteiten vast te stellen; programma's en beleid op andere terreinen, zoals ondernemingen, cohesie, plattelandsontwikkeling, onderzoek en de informatiemaatschappij, dragen ook bij aan de bevordering van creativiteit en innovatievermogen en kunnen het initiatief binnen hun respectieve wettelijke kaders steunen.

(8). Aangezien de bevordering van creativiteit en innovatievermogen door leren gedurende het hele leven binnen de doelstellingen van bestaande communautaire programma's valt, kan een dergelijk jaar ten uitvoer worden gelegd door gebruik te maken van die programma's binnen de bestaande marges die ze bieden om op een- of meerjarige basis financieringsprioriteiten vast te stellen; programma's en beleid op andere terreinen, zoals cultuur, communicatie, ondernemingen, cohesie, plattelandsontwikkeling, onderzoek en de informatiemaatschappij, dragen ook bij aan de bevordering van creativiteit en innovatievermogen en kunnen het initiatief binnen hun respectieve wettelijke kaders steunen.

Amendement  2

Voorstel voor een beschikking

Artikel 2 – lid 2 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

a) een gunstig klimaat scheppen voor innovatie, flexibiliteit en aanpassingsvermogen in een snel veranderende wereld en creatief beheer van diversiteit; alle vormen van innovatie, waaronder op sociaal en zakelijk gebied, moeten in aanmerking worden genomen;

a) een gunstig klimaat scheppen voor innovatie en aanpassingsvermogen in een snel veranderende wereld; alle vormen van innovatie, waaronder op sociaal en zakelijk gebied, moeten in aanmerking worden genomen;

Amendement  3

Voorstel voor een beschikking

Artikel 2 – lid 2 – letter a bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

a bis) onder de aandacht brengen van openheid ten aanzien van culturele verscheidenheid als een manier om interculturele communicatie te bevorderen en nauwere banden tussen de kunsten, alsmede met scholen en universiteiten tot stand te brengen;

Amendement  4

Voorstel voor een beschikking

Artikel 2 – lid 2 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

b) stimuleren van esthetische gevoeligheid, emotionele ontwikkeling, lateraal denken en intuïtie en het bevorderen van creativiteit bij alle kinderen vanaf de eerste ontwikkelingsfase, inclusief voorschoolse opvang;

b) stimuleren van esthetische gevoeligheid, emotionele ontwikkeling, creatief denken en intuïtie bij alle kinderen vanaf de eerste ontwikkelingsfase, inclusief voorschoolse opvang;

Amendement  5

Voorstel voor een beschikking

Artikel 2 – lid 2 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

c) mensen bewust maken van het belang van creativiteit, innovatie en ondernemerschap voor de persoonlijke ontwikkeling en voor economische groei en ontwikkeling, en het bevorderen van ondernemingszin, vooral onder jongeren;

() mensen bewust maken van het belang van creativiteit, innovatie en ondernemerschap voor de persoonlijke ontwikkeling en voor economische groei en ontwikkeling, en het bevorderen van ondernemingszin, vooral onder jongeren, door middel van samenwerking met het bedrijfsleven;

Amendement  6

Voorstel voor een beschikking

Artikel 2 – lid 2 – letter f

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

f) verbreden van de toegang en het verminderen van ongelijkheden bij de toegang tot allerlei creatieve vormen van zelfexpressie, tijdens de hele formele onderwijsperiode, en vooral in de bijzonder belangrijke ontwikkelingsjaren van jongeren, om te voorkomen dat de persoonlijke ontwikkeling van sommigen van hen belemmerd wordt;

f) verbreden van de toegang tot allerlei creatieve vormen van zelfexpressie, tijdens de hele formele onderwijsperiode, en door middel van niet-formele en informele jeugdactiviteiten;

Amendement  7

Voorstel voor een beschikking

Artikel 2 – lid 2 – letter g

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

g) mensen ervan bewust maken dat creativiteit, kennis en flexibiliteit in een tijdperk van snelle technologische veranderingen en globale integratie van belang zijn voor een succesvol en gelukkig leven; de mensen moeten ervoor worden toegerust om hun carrièremogelijkheden te verbeteren op alle gebieden waar creativiteit en innovatievermogen een belangrijke rol spelen;

g) mensen ervan bewust maken, zowel op de arbeidsmarkt als elders, dat creativiteit, kennis en flexibiliteit in een tijdperk van snelle technologische veranderingen en globale integratie van belang zijn voor een succesvol en gelukkig leven; de mensen moeten ervoor worden toegerust om hun carrièremogelijkheden te verbeteren op alle gebieden waar creativiteit en innovatievermogen een belangrijke rol spelen;

Amendement  8

Voorstel voor een beschikking

Artikel 2 – lid 2 – letter h

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

h) bevorderen van nauwere banden tussen de kunsten, het bedrijfsleven, scholen en universiteiten;

Schrappen

Amendement  9

Voorstel voor een beschikking

Artikel 2 – lid 2 – letter i

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

i) ontwikkelen van creativiteit en innovatievermogen door middel van niet-formele en informele jeugdactiviteiten;

Schrappen

Amendement  10

Voorstel voor een beschikking

Artikel 2 – lid 2 – letter j

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

j) aanmoedigen van de ontwikkeling van het creatieve potentieel van niet-werkenden met het oog op persoonlijke ontplooiing en voor werkzoekenden om hun kansen op de arbeidsmarkt te verbeteren;

Schrappen

Amendement  11

Voorstel voor een beschikking

Artikel 2 – lid 2 – letter l

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

l) benadrukken van openheid voor culturele diversiteit als middel tot bevordering van interculturele communicatie en artistieke kruisbestuiving, en

Schrappen

Amendement  12

Voorstel voor een beschikking

Artikel 2 – lid 2 – letter m

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

m) ontwikkelen van creativiteit en innovatievermogen in particuliere en openbare organisaties door middel van opleiding, en organisaties aanmoedigen om beter gebruik te maken van het scheppingsvermogen van individuen, zowel van medewerkers als van klanten of gebruikers.

m) ontwikkelen van creativiteit en innovatievermogen en particuliere en openbare organisaties door middel van opleiding, en deze aanmoedigen om beter gebruik te maken van het scheppingsvermogen van zowel medewerkers, als klanten.

Amendement  13

Voorstel voor een beschikking

Artikel 4

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Elke lidstaat benoemt een nationale coördinator die verantwoordelijk is voor de organisatie van de deelname aan het Europees Jaar van de creativiteit en innovatie voor zover de Lissabon-coördinator deze rol niet doeltreffend kan vervullen. De coördinator verzekert de coördinatie op nationaal niveau van activiteiten in verband met het Europees Jaar van de creativiteit en innovatie.

Elke lidstaat benoemt een nationale coördinator die verantwoordelijk is voor de organisatie van de deelname aan het Europees Jaar van de creativiteit en innovatie. De coördinator verzekert de coördinatie op nationaal niveau van activiteiten in verband met het Europees Jaar van de creativiteit en innovatie.

Amendement  14

Voorstel voor een beschikking

Artikel 6

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Onverminderd de steun die aan het Jaar kan worden verleend door programma's en beleid op andere gebieden zoals ondernemingen, cohesie, onderzoek en de informatiemaatschappij, vindt de cofinanciering op Europees niveau van activiteiten in het kader van het Jaar plaats volgens de prioriteiten en voorschriften voor bestaande programma's op het gebied van onderwijs en opleiding, en met name het programma Levenslang leren.

Cofinanciering op Europees niveau van activiteiten in het kader van het Jaar vindt¸ op jaar- of meerjaarlijkse basis, plaats volgens de prioriteiten en voorschriften voor bestaande programma's, in het bijzonder op het gebied van onderwijs en opleiding Indien van toepassing kunnen programma's en beleid op andere gebieden, zoals cultuur, communicatie, ondernemingen, cohesie, plattelandsontwikkeling, onderzoek en de informatiemaatschappij, steun aan het Jaar verlenen.


TOELICHTING

Het voorstel van de Commissie

Het voorstel van de Commissie betreft één van de thematische Europese jaren, zoals 2006 (mobiliteit van werknemers), 2007 (gelijke kansen) en 2008 (interculturele dialoog).

Zoals de Commissie zelf aangeeft, is het algemene doel van het Europees Jaar het bevorderen van creativiteit voor eenieder als drijvende kracht voor innovatie en als doorslaggevende factor voor de ontwikkeling van persoonlijke, professionele, ondernemers- en sociale vaardigheden middels levenslang leren. Het voorstel voorziet dat het bevorderen van creativiteit en innovatievermogen in alle stadia van het levenslang leren plaatsvindt, van de periode van het beroepsleven tot na de pensionering, en in alle vormen van leren.

Net als bij voorgaande Europese jaren zullen de maatregelen informatie- en promotiecampagnes, evenementen en initiatieven op Europees, nationaal, regionaal en plaatselijk niveau omvatten om de belangrijkste boodschappen over te brengen en voorbeelden van goede praktijken te verspreiden.

De Commissie voorziet niet in speciale financiering voor dit specifieke jaar; de financiering zal afkomstig zijn van de bestaande communautaire programma's en van de reeds gereserveerde administratieve uitgaven.

Opmerkingen

Het voorstel van de Commissie bevat een groot aantal goede ideeën en initiatieven. De rapporteur is het eens met de opmerking van de Commissie dat Europa behoefte heeft aan versterking van creativiteit en innovatievermogen voor zowel sociale, als economische doeleinden, alsmede om in te kunnen spelen op de uitdagingen en de kansen van de mondialisering.

Europese jaren zijn een middel om het publiek bewust te maken, te informeren over goede praktijken, politieke discussie en verandering te stimuleren, en de burger in beweging te brengen. Om evenwel te voorkomen dat de Europese jaren niet veel méér worden dan communicatie-instrumenten, moeten hun doelstellingen en resultaten verankerd worden in concrete maatregelen en andere horizontale acties, én ook het uitgangspunt worden voor nieuwe acties en maatregelen.

Vandaar dat elk Jaar het beginpunt moet zijn van een proces dat na afloop ervan wordt voortgezet, en qua doelstellingen, acties en maatregelen één geheel moet vormen.

De rapporteur is van mening dat na afloop van elk Jaar de Commissie een rapport moet voorleggen met de resultaten en de toegevoegde waarde op zowel nationaal, als Europees niveau, en voor wat betreft de concrete winst voor de burgers.

Akkoord tussen de Raad en het Europees Parlement betreffende afronding van de medebeslissingsprocedure

De rapporteur spreekt haar tevredenheid uit over het feit dat de Commissie haar voorstel heeft ingediend overeenkomstig de medebeslissingsprocedure omdat zo de volledige participatie is gewaarborgd van de wetgevers, te weten het Europees Parlement en de Raad, bij de uitwerking van het Jaar.

Tevens geeft ze uiting aan haar voldoening over de constructieve en open interinstitutionele samenwerking ten aanzien van het onderhavige voorstel van de Commissie.

Er zij op gewezen dat het ontwerpverslag een weerspiegeling is van de besprekingen met de Raad en de Commissie in het kader van de medebeslissingsprocedure. Tevens zij er op gewezen dat de procedure moet worden afgerond, teneinde de voorbereiding te kunnen voltooien en het Jaar daadwerkelijk binnen de gestelde termijnen te kunnen uitroepen.


PROCEDURE

Titel

Europees Jaar van de creativiteit en innovatie (2009)

Document- en procedurenummers

COM(2008)0159 – C6-0151/2008 – 2008/0064(COD)

Datum indiening bij EP

28.3.2008

Commissie ten principale

       Datum bekendmaking

CULT

10.4.2008

Medeadviserende commissie(s)

       Datum bekendmaking

EMPL

10.4.2008

ITRE

10.4.2008

 

 

Geen advies

       Datum besluit

EMPL

6.5.2008

ITRE

6.5.2008

 

 

Rapporteur(s)

       Datum benoeming

Katerina Batzeli

5.5.2008

 

 

Behandeling in de commissie

23.6.2008

 

 

 

Datum goedkeuring

14.7.2008

 

 

 

Uitslag eindstemming

+:

–:

0:

23

1

0

Bij de eindstemming aanwezige leden

Katerina Batzeli, Ivo Belet, Marie-Hélène Descamps, Věra Flasarová, Milan Gaľa, Vasco Graça Moura, Christopher Heaton-Harris, Luis Herrero-Tejedor, Ruth Hieronymi, Mikel Irujo Amezaga, Manolis Mavrommatis, Ljudmila Novak, Dumitru Oprea, Doris Pack, Zdzisław Zbigniew Podkański, Christa Prets, Karin Resetarits, Hannu Takkula, Helga Trüpel, Thomas Wise, Tomáš Zatloukal

Bij de eindstemming aanwezige vaste plaatsvervanger(s)

Rolf Berend, Gyula Hegyi, Ewa Tomaszewska

Datum indiening

18.7.2008

Juridische mededeling - Privacybeleid