RAPORT referitor la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind Anul european al creativității și inovării (2009)

18.7.2008 - (COM(2008)0159 – C6‑0151/2008 – 2008/0064(COD)) - ***I

Comisia pentru cultură și educație
Raportoare: Katerina Batzeli

Procedură : 2008/0064(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului :  
A6-0319/2008

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitor la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind Anul european al creativității și inovării (2009)

(COM(2008)0159 – C6‑0151/2008 – 2008/0064(COD))

(Procedura de codecizie: prima lectură)

Parlamentul European,

–   având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2008)0159),

–   având în vedere articolele 251, 149 și 150 din Tratatul CE, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C6-0151/2008),

–   având în vedere articolul 51 din Regulamentul său de procedură,

–   având în vedere raportul Comisiei pentru cultură și educație (A6-0319/2008),

1.  aprobă propunerea Comisiei astfel cum a fost modificată;

2.  solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care intenționează să modifice în mod substanțial această propunere sau să o înlocuiască cu un alt text;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei poziția Parlamentului.

Amendamentul  1

Propunere de decizie

Considerentul 8

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(8) Deoarece promovarea creativității și a capacității de inovare prin învățare de-a lungul vieții se înscrie în obiectivele programelor existente, în special al programului „Învățare de-a lungul vieții”, realizarea acestui An se poate baza pe utilizarea acestui program în limitele marjei de manevră pe care acesta le prevede pentru definirea priorităților de finanțare pe o bază anuală sau multianuală; programe și politici din alte domenii, precum întreprinderi, coeziune, dezvoltare rurală, cercetare și societatea informațională, contribuie, de asemenea, la promovarea creativității și a capacității de inovare și pot sprijini această inițiativă în contextul cadrelor lor juridice respective.

(8) Deoarece promovarea creativității și a capacității de inovare prin învățare de-a lungul vieții se înscrie în obiectivele programelor comunitare existente, realizarea acestui An se poate baza pe utilizarea respectivelor programe în limitele marjei de manevră pe care acestea o prevăd pentru definirea priorităților de finanțare pe o bază anuală sau multianuală; programe și politici din alte domenii, precum cultură, comunicare, întreprinderi, coeziune, dezvoltare rurală, cercetare și societatea informațională, contribuie, de asemenea, la promovarea creativității și a capacității de inovare și pot sprijini această inițiativă în contextul cadrelor lor juridice respective.

Amendamentul  2

Propunere de decizie

Articolul 2 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a) crearea unui mediu favorabil inovării, flexibilității și adaptabilității într-o lume aflată în continuă schimbare, precum și gestionării creative a diversității; ar trebui luate în considerare toate formele de inovare, inclusiv pe planul social și antreprenorial;

(a) crearea unui mediu favorabil inovării și adaptabilității într-o lume aflată în continuă schimbare; ar trebui luate în considerare toate formele de inovare, inclusiv pe planul social și antreprenorial;

Amendamentul  3

Propunere de decizie

Articolul 2 – alineatul 2 – litera aa (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(aa) evidențierea deschiderii spre diversitate culturală drept mijloc de încurajare a comunicării interculturale și promovarea unei mai strânse legături între arte, precum și cu școlile și universitățile;

Amendamentul  4

Propunere de decizie

Articolul 2 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b) stimularea sensibilității estetice, dezvoltării emoționale, gândirii laterale și intuiției, precum și încurajarea creativității la toți copiii, de la vârsta cea mai fragedă, inclusiv în învățământul preșcolar;

(b) stimularea sensibilității estetice, dezvoltării emoționale, gândirii creative și intuiției la toți copiii, de la vârsta cea mai fragedă, inclusiv în învățământul preșcolar;

Amendamentul  5

Propunere de decizie

Articolul 2 – alineatul 2 – litera c

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c) sensibilizarea în privința importanței creativității, inovării și spiritului antreprenorial pentru dezvoltarea personală, precum și pentru creșterea economică și ocuparea forței de muncă; încurajarea unei mentalități antreprenoriale, în special în rândul tinerilor;

(c) sensibilizarea în privința importanței creativității, inovării și spiritului antreprenorial pentru dezvoltarea personală, precum și pentru creșterea economică și ocuparea forței de muncă; încurajarea unei mentalități antreprenoriale, în special în rândul tinerilor, prin cooperarea cu mediul de afaceri;

Amendamentul  6

Propunere de decizie

Articolul 2 – alineatul 2 – litera f

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(f) lărgirea accesului la o serie de forme creative de exprimare și reducerea disparităților în acest sens, de-a lungul învățământului formal, în special în anii cei mai formatori ai tinerilor, astfel încât unora dintre aceștia să nu le fie frânată dezvoltarea personală;

(f) lărgirea accesului la o serie de forme creative de exprimare atât prin intermediul învățământului formal cât și prin activități neformale și informale pentru tineret;

Amendamentul  7

Propunere de decizie

Articolul 2 – alineatul 2 – litera g

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(g) sensibilizarea publicului în ceea ce privește importanța creativității, cunoașterii și flexibilității într-o epocă a schimbărilor tehnologice și integrării globale rapide pentru o viață prosperă și satisfăcătoare; oferirea mijloacelor care să permită cetățenilor să-și îmbunătățească oportunitățile de angajare în toate domeniile în care creativitatea și capacitatea de inovare joacă un rol important;

(g) sensibilizarea publicului, atât în interiorul, cât și în exteriorul pieței muncii, în ceea ce privește importanța creativității, cunoașterii și flexibilității într-o epocă a schimbărilor tehnologice și integrării globale rapide pentru o viață prosperă și satisfăcătoare; oferirea mijloacelor care să permită cetățenilor să-și îmbunătățească oportunitățile de angajare în toate domeniile în care creativitatea și capacitatea de inovare joacă un rol important;

Amendamentul  8

Propunere de decizie

Articolul 2 – alineatul 2 – litera h

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(h) promovarea unor legături mai strânse între arte, întreprinderi, școli și universități;

eliminat

Amendamentul  9

Propunere de decizie

Articolul 2 – alineatul 2 – litera i

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(i) dezvoltarea creativității și a capacității inovatoare prin activități neformale și informale pentru tineret;

eliminat

Amendamentul  10

Propunere de decizie

Articolul 2 – alineatul 2 – litera j

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(j) încurajarea celor care nu sunt pe piața muncii să-și dezvolte potențialul creator pentru împlinirea personală, iar pe cei care sunt în căutarea unui loc de muncă să-și sporească atractivitatea pe piața de muncă;

eliminat

Amendamentul  11

Propunere de decizie

Articolul 2– alineatul 2 – litera l

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(l) sublinierea deschiderii către diversitatea culturală ca mijloc de încurajare a comunicării interculturale și a îmbogățirii reciproce în domeniul artistic; precum și

eliminat

Amendamentul  12

Propunere de decizie

Articolul 2 – alineatul 2 – litera m

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(m) dezvoltarea creativității și a capacității inovatoare în organizațiile private și publice prin formare și încurajarea organizațiilor de a utiliza mai bine potențialul creativ al persoanelor, atât angajați, cât și clienți sau utilizatori.

(m) dezvoltarea creativității și a capacității inovatoare în organizațiile private și publice prin formare și încurajarea acestora de a utiliza mai bine potențialul creativ atât al angajaților, cât și al clienților.

Amendamentul  13

Propunere de decizie

Articolul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Fiecare stat membru numește un coordonator național responsabil de organizarea participării țării respective la Anul european al creativității și inovării, în măsura în care acest rol nu poate fi preluat în mod util de coordonatorul național pentru Strategia de la Lisabona. Coordonatorul asigură coordonarea, la nivel național, a activităților referitoare la Anul european al creativității și inovării.

Fiecare stat membru numește un coordonator național responsabil de organizarea participării țării respective la Anul european al creativității și inovării Coordonatorul asigură coordonarea, la nivel național, a activităților referitoare la Anul european al creativității și inovării.

Amendamentul  14

Propunere de decizie

Articolul 6

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Fără a aduce atingere sprijinului care poate fi acordat Anului din programele și politicile din alte domenii, precum întreprinderi, coeziune, cercetare și societatea informațională, cofinanțarea la nivel european a activităților din cadrul Anului este în conformitate cu prioritățile și normele care se aplică programelor existente în domeniul educației și formării, în special programului „Învățare de-a lungul vieții”.

Cofinanțarea la nivel european a activităților din cadrul Anului este în conformitate cu prioritățile și normele care se aplică, anual sau multianual, programelor existente, în special în domeniul educației și formării. Atunci când este cazul, programe și politici din alte domenii, precum cultura, comunicarea, întreprinderile, coeziunea, dezvoltarea rurală, cercetarea și societatea informațională, pot sprijini activitățile desfășurata cu ocazia Anului european al creativității și inovării.

EXPUNERE DE MOTIVE

The Commission proposal

The Commission proposal should be seen in the context of the various European themes to which successive years have been devoted, 2006 having been the European Year of Workers' Mobility, 2007 the European Year of Equal Opportunities and 2008 the European Year of Intercultural Dialogue.

As indicated by the Commission, the overall objective of the European Year 2009 is to promote creativity for all as a driver for innovation and as a key factor for the development of personal, occupational, entrepreneurial and social competences through lifelong learning. The proposed measures to promote creativity and a capacity for innovation will be tailored to all stages of lifelong learning from various forms of education and training through working life to the post-retirement phase.

As for previous European Years, the proposed measures will include information and promotion campaigns, events and initiatives at European, national, regional and local level to convey key messages and disseminate information about examples of good practice.

The Commission is not seeking special funding for the year in question. This will be provided under existing Community programmes and administrative budgets.

Observations

The Commission's proposal contains many sound ideas and initiatives. The rapporteur shares the Commission's view regarding the need for Europe to highlight its creative and innovative capacities for both social and economic reasons and to step up Europe's potential to rise to the challenges and opportunities of globalisation.

The rapporteur observes that the practice of designating a European year devoted to a particular theme is a means of heightening public awareness, disseminating information concerning good practices, stimulating political debate and exchanges and activating the public. However, in order to avoid European years becoming a mere public relations exercise, efforts should be made to consolidate their objectives and results in the context of specific policies, programmes and other initiatives across the board, while at the same time providing an impetus for new actions and policies.

For this reason, a set of measures should be launched each year which continue beyond the end of the year and dovetail with other objectives, actions and policies.

The rapporteur considers that at the end of each year, a report should be submitted by the Commission on the results achieved in terms of added value at national and European level and specific benefits for the people.

Agreement by Council and European Parliament concluding codecision procedure

The rapporteur welcomes the Commission's decision to submit its proposal under the codecision procedure, ensuring full involvement of the legislative authority, the European Parliament and the Council, in designating the Year.

The rapporteur also welcomes the constructive and open-minded interinstitutional cooperation taking place with regard to the Commission proposal under consideration.

She notes that the draft report reflects the conclusions of the discussions with the Council and Commission under the codecision procedure and also observes that it is necessary to conclude the procedure with a view to finalising preparations and designating the year in question within the specified deadlines.

PROCEDURĂ

Titlu

Anul european al creativității și inovării (2009)

Referințe

COM(2008)0159 – C6-0151/2008 – 2008/0064(COD)

Data prezentării la PE

28.3.2008

Comisia competentă în fond

       Data anunțului în plen

CULT

10.4.2008

Comisia (comisiile) sesizată(e) pentru avizare

       Data anunțului în plen

EMPL

10.4.2008

ITRE

10.4.2008

 

 

Avize care nu au fost emise

       Data deciziei

EMPL

6.5.2008

ITRE

6.5.2008

 

 

Raportor(i)

       Data numirii

Katerina Batzeli

5.5.2008

 

 

Examinare în comisie

23.6.2008

 

 

 

Data adoptării

14.7.2008

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

23

1

0

Membri titulari prezenți la votul final

Katerina Batzeli, Ivo Belet, Marie-Hélène Descamps, Věra Flasarová, Milan Gaľa, Vasco Graça Moura, Christopher Heaton-Harris, Luis Herrero-Tejedor, Ruth Hieronymi, Mikel Irujo Amezaga, Manolis Mavrommatis, Ljudmila Novak, Dumitru Oprea, Doris Pack, Zdzisław Zbigniew Podkański, Christa Prets, Karin Resetarits, Hannu Takkula, Helga Trüpel, Thomas Wise, Tomáš Zatloukal

Membri supleanți prezenți la votul final

Rolf Berend, Gyula Hegyi, Ewa Tomaszewska