Rapport - A6-0321/2008Rapport
A6-0321/2008

RAPPORT dwar il-proposta ta’ Direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda d-Direttivi 2002/21/KE dwar kwadru regolatorju komuni għan-networks ta' komunikazzjonijiet u servizzi elettroniċi, 2002/19/KE dwar l-aċċess għal, u l-interkonnessjoni ta', networks ta' komunikazzjonijiet elettroniċi u faċilitajiet assoċjati, u 2002/20/KE dwar l-awtorizzazzjoni ta' networks u servizzi ta' komunikazzjonijiet elettroniċi

27.7.2008 - (COM(2007)0697 – C6‑0427/2007 – 2007/0247(COD)) - ***I

Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija
Rapporteur: Catherine Trautmann


Proċedura : 2007/0247(COD)
Ċiklu ta' ħajja waqt sessjoni
Ċiklu relatat mad-dokument :  
A6-0321/2008

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA TAL-PARLAMENT EWROPEW

dwar il-proposta ta’ Direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda d-Direttivi 2002/21/KE dwar kwadru regolatorju komuni għan-networks ta' komunikazzjonijiet u servizzi elettroniċi, 2002/19/KE dwar l-aċċess għal, u l-interkonnessjoni ta', networks ta' komunikazzjonijiet elettroniċi u faċilitajiet assoċjati, u 2002/20/KE dwar l-awtorizzazzjoni ta' networks u servizzi ta' komunikazzjonijiet elettroniċi

(COM(2007)0697 – C6‑0427/2007 – 2007/0247(COD))

(Proċedura ta' kodeċiżjoni: l-ewwel qari)

Il-Parlament Ewropew,

–   wara li kkunsidra l-proposta tal-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill (COM(2007)0697),

–   wara li kkunsidra l-Artikolu 251(2), u l-Artikolu 95 tat-Trattat KE, skond liema artikoli l-Kummissjoni ppreżentat il-proposta lill-Parlament (C6‑0427/2007),

–   wara li kkunsidra l-Artikolu 51 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

–   wara li kkunsidra r-rapport ta' Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija u l-opinjonijiet tal-Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji u tal-Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-Konsumatur, il-Kumitat għall-Kultura u l-Edukazzjoni, il-Kumitat għall-Affarijiet Legali u l-Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern (A6‑0321/2008),

1.  Japprova l-proposta tal-Kummissjoni kif emendata;

2.  Jitlob lill-Kummissjoni biex terġa' tirreferi l-kwistjoni lill-Parlament jekk ikollha l-ħsieb li temenda l-proposta b'mod sustanzjali jew li tibdilha b'test ġdid;

3.  Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu sabiex jgħaddi l-pożizzjoni tal-Parlament lill-Kunsill u lill-Kummissjoni.

Emenda  1

Proposta għal direttiva – att li jemenda

Premessa 1 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(1a) Skond id-Direttiva 2007/65/KE ("Id-Direttiva tas-Servizzi tal-Midja Awdjoviżivi") saret reviżjoni bl-intenzjoni li jkunu żgurati l-aħjar kundizzjonijiet għall-kompettitività u ċ-ċertezza legali għat-teknoloġiji ta’ l-informazzjoni u l-industriji u s-servizzi tal-midja fl-Unjoni Ewropea, kif ukoll ir-rispett tad-diversità kulturali u lingwistika. F'dan il-kuntest, qafas regolatorju ġust u bbilanċjat għan-netwerks u s-servizzi għall-komunikazzjonijiet elettroniċi jservi bħala pilastru essenzjali tas-settur awdjoviżiv Ewropew kollu kemm hu.

Emenda  2

Proposta għal direttiva – att li jemenda

Premessa 3

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(3) Għaldaqstant, il-qafas regolatorju ta’ l-UE għan-netwerks u s-servizzi tal-komunikazzjonijiet elettroniċi għandu jiġi rriformat, bil-għan li jiġi kkompletat is-suq intern għall-komunikazzzjonijiet elettroniċi billi jissaħħaħ il-mekkaniżmu Komunitarju għar-regolamentazzjoni ta’ l-operaturi li għandhom saħħa sinifikanti fi swieq ewlenin. Dan huwa kkomplimentat mit-twaqqif ta’ Awtorità Ewropea tas-Suq tal-Komunikazzjonijiet Elettroniċi (minn issa 'l quddiem, "l-Awtorità"), permezz tar-Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill [.../…/KE] ta’ [data]. Ir-riforma tinkludi wkoll d-definizzjoni ta’ strateġija għall-ġestjoni effiċjenti ta’ l-ispettru tar-radju, bil-għan li jinkiseb Spazju Uniku Ewropew ta’ l-Informazzjoni u jissaħħu d-dispożizzjonijiet għal utenti b'diżabbiltà, u b'hekk tinħoloq soċjetà ta’ l-informazzjoni li tkun inklussiva.

(3) Għaldaqstant, il-qafas regolatorju ta’ l-UE għan-netwerks u s-servizzi tal-komunikazzjonijiet elettroniċi għandu jiġi rriformat, bil-għan li jiġi kkompletat is-suq intern għall-komunikazzzjonijiet elettroniċi billi jissaħħaħ il-mekkaniżmu Komunitarju għar-regolamentazzjoni ta’ l-operaturi li għandhom saħħa sinifikanti fi swieq ewlenin. Ir-riforma tinkludi wkoll d-definizzjoni ta’ strateġija għall-ġestjoni effiċjenti u kkordinata ta’ l-ispettru tar-radju, bil-għan li jinkiseb Spazju Uniku Ewropew ta’ l-Informazzjoni u jissaħħu d-dispożizzjonijiet għal utenti b'diżabbiltà, u b'hekk tinħoloq soċjetà ta’ l-informazzjoni li tkun inklussiva.

Emenda  3

Proposta għal direttiva – att li jemenda

Premessa 3 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(3a) L-objettiv tal-qafas regolatorju ta’ l-UE għall-komunikazzjoni elettronika huwa li tinħoloq “ekosistema” sostenibbli għall-komunikazzjoni elettronika, ibbażata fuq il-provvista u d-domanda: ta’ l-ewwel permezz ta’ infrastruttura u swieq tas-servizzi effettivi u kompetittivi, ta’ l-aħħar bis-saħħa ta’ aktar żviluppi fis-soċjetà informatika.

Ġustifikazzjoni

Il-kompetizzjoni bbażata fuq l-infrastruttura hija prerekwiżit għal suq tat-telekomunikazzjoni li jaħdem sew fuq tul ta' żmien u wieħed mill-għanijiet ewlenin ta’ dan ir-regolament.

Emenda  4

Proposta għal direttiva – att li jemenda

Premessa 3 b (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(3b) L-għan huwa li jitnaqqsu b’mod progressiv ir-regoli ex ante speċifiċi għas-settur hekk kif tiżviluppa l-kompetizzjoni fis-swieq u, fl-aħħarnett, sabiex il-komunikazzjonijiet elettroniċi jkunu regolati mil-liġi tal-kompetizzjoni biss. Filwaqt li s-swieq għall-komunikazzjonijiet elettroniċi wrew dinamiki kompetittivi b’saħħithom fi snin riċenti, huwa essenzjali li obbligi regolatorji ex ante jkunu imposti biss fejn ma hemm l-ebda kompetizzjoni effettiva u sostenibbli. Ir-regolazzjoni ex ante għandha tiġi eżaminata mill-ġdid fir-rigward tal-ħtieġa tat-tkomplija tagħha mhux aktar tard minn tliet snin wara d-data tat-traspożizzjoni ta’ din id-direttiva.

Emenda  5

Proposta għal direttiva – att li jemenda

Premessa 3 c (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(3c) Sabiex jiżguraw sistema proporzjonali u adattata għall-kundizzjonijiet kompetittivi li jvarjaw, l-awtoritajiet regolatorji nazzjonali għandhom ikollhom is-setgħa jiddefinixxu s-swieq fuq bażi subnazzjonali u/jew ineħħu l-obbligi regolatorji fis-swieq u/jew fiz-zoni ġeografiċi fejn hemm kompetizzjoni effettiva fl-infrastruttura, anke jekk mhumiex definiti bħala swieq separati.

Emenda  6

Proposta għal direttiva – att li jemenda

Premessa 3 d (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(3d) Kwistjoni ewlenija għas-snin li ġejjin sabiex jintlaħqu l-miri ta’ l-Agenda ta’ Liżbona hi li jingħataw inċentivi xierqa għal investimenti f’netwerks ġodda ta’ veloċità għolja li se jappoġġjaw l-innovazzjoni f’servizzi ta’ l-Internet mimlija kontenut u li tissaħħaħ il-kompetittività internazzjonali ta’ l-Unjoni Ewropea. Dawn in-netwerks għandhom potenzjal enormi li jwasslu benefiċċji lill-konsumaturi u lin-negozji madwar l-Unjoni Ewropea. Għaldaqstant huwa vitali li jitrawwem l-investiment sostenibbli fl-iżvilupp ta’ dawn in-netwerks il-ġodda, filwaqt li tkun salvagwardjata l-kompetittività u tingħata spinta ’l quddiem lill-għażla tal-konsumaturi permezz tal-prevedibilità u l-konsistenza regolatorja.

Emenda  7

Proposta għal direttiva – att li jemenda

Premessa 3 e (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(3e) Fil-Komunikazzjoni tagħha “Innaqqsu d-Distakk fir-rigward tal-Broadband” ta’ l-20 ta’ Marzu 2006, il-Kummissjoni rrikonoxxiet li hemm distakk territorjali fl-Unjoni Ewropea fir-rigward ta’ l-aċċess għal servizzi ta’ broadband b’veloċità għolja. Minkejja ż-żieda ġenerali fil-konnettività tal-broadband, l-aċċess f’diversi reġjuni huwa limitat minħabba l-ispejjeż għoljin ikkawżati mid-densità baxxa tal-popolazzjonijiet u mid-distanza. Bosta drabi l-inċentivi kummerċjali għall-investiment fit-tixrid tal-broadband f’dawn iz-zoni ma jkunux biżżejjed. Mil-lat pożittiv, l-innovazzjoni teknoloġika qed tnaqqas l-ispejjeż tat-tixrid. Sabiex ikun żgurat l-investiment f’teknoloġiji ġodda f’reġjuni sottożviluppati, ir-regolazzjoni tal-komunikazzjoni elettronika trid tkun konsistenti ma’ miżuri oħra ta’ politika li jittieħdu, bħall-politika dwar l-għajnuna mill-istat, il-fondi strutturali jew għanijiet usa’ tal-politika industrijali.

Ġustifikazzjoni

Il-qafas regolatorju għandu jqies ukoll il-ħtieġa li jitnaqqas id-distakk reġjonali fl-iżvilupp. Għandha tkun enfasizzata l-importanza speċifika tat-tixrid tal-broadband.

Emenda  8

Proposta għal direttiva – att li jemenda

Premessa 3 f (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(3f) L-investiment fl-R&D huwa ta’ importanza vitali għall-iżvilupp ta’ netwerks tal-‘fibre optics’ tal-ġenerazzjoni li jmiss u sabiex jinkiseb aċċess flessibbli u effiċjenti għar-radju u permezz ta’ dan tiġi ffavorita kompetizzjoni aħjar u applikazzjonijiet u servizzi innovattivi għall-benefiċċju tal-konsumaturi. L-isfida hija li tiġi pprovduta l-ġenerazzjoni li jmiss ta’ infrastrutturi universali u konverġenti tan-netwerks u ta’ servizzi għall-komunikazzjonijiet elettroniċi, għall-IT u għall-midja.

Ġustifikazzjoni

Ir-Regolazzjoni għandha tiffavorixxi l-investiment fl-R&D sabiex tkun żviluppata l-ġenerazzjoni li jmiss ta' netwerks bil-wajer u bla wajer.

Emenda  9

Proposta għal direttiva – att li jemenda

Premessa 3 g (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(3g) Il-politika pubblika għandu jkollha rwol biex tikkumplimenta il-funzjoni effettiva tas-suq tal-komunikazzjonijiet elettroniċi, billi tindirizza kemm in-naħa tal-provvista kif ukoll in-naħa tad-domanda sabiex tistimula ċ-ċirku virtuż fejn l-iżvilupp ta’ kontenut u ta’ servizzi aħjar jiddependi fuq l-użu ta’ l-infrastruttura u viċi-versa. L-intervent pubbliku għandu jkun proporzjonat u la għandu jgħawweġ il-kompetizzjoni u lanqas jimpedixxi l-investiment privat u għandu jkabbar l-inċentivi għall-investiment u jbaxxi l-barrieri għad-dħul. F’dan ir-rigward, l-awtoritajiet pubbliċi jistgħu jappoġġjaw it-tnedija ta’ infrastruttura ta’ kapaċità għolja u ta’ garanzija għall-futur. Permezz ta’ dan, l-appoġġ pubbliku għandu jkun attribwit permezz ta’ proċeduri miftuħin, trasparenti u kompetittivi, m’għandux jiffavorixxi minn qabel xi teknoloġija partikolari u għandu jipprovdi aċċess għall-infrastruttura fuq bażi mhux diskriminatorja.

Ġustifikazzjoni

Hemm bżonn ta’ xi linji gwida fir-rigward ta’ awtoritajiet pubbliċi nazzjonali jew lokali li jkollhom rwol fis-suq tal-komunikazzjonijiet elettroniċi, kemm jekk ikunu purament ta’ appoġġ kif ukoll jekk ikunu involuti aktar.

Emenda  10

Proposta għal direttiva – att li jemenda

Premessa 3 h (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(3h) Il-qafas regolatorju għandu jinkludi wkoll l-għanijiet l-oħra li huma: li tiġi promossa l-protezzjoni tal-konsumatur fis-settur tal-komunikazzjonijiet elettroniċi billi tiġi pprovduta informazzjoni eżatta u komprensiva, li jintuża kull mezz possibbli għal dak il-għan, għat-trasparenza f’termini ta’ ħlasijiet u spejjeż, u għal standards għoljin fl-għoti ta’ servizzi; li jiġi rikonoxxut kompletament l-irwol ta’ l-assoċjazzjonijiet tal-konsumatur fil-konsultazzjonijiet pubbliċi; li jiġi żgurat li l-awtoritajiet kompetenti huma mogħtija s-setgħat li jippermettulhom li jwarrbu l-possibilità ta’ tbagħbis u li jaġixxu b’mod effettiv kif meħtieġ sabiex iwaqqfu kull każ ta’ frodi li jinvolvi servizzi ta’ komunikazzjonijiet elettroniċi.

Ġustifikazzjoni

L-ideja hija li ssir enfasi li l-ħtieġa li l-konsumaturi jkunu protetti għandha tidher b’mod prominenti fost l-għanijiet tal-qafas regolatorju armonizzat.

Emenda  11

Proposta għal direttiva – att li jemenda

Premessa 3 i (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(3i) L-opinjonijiet ta’ l-awtoritajiet regolatorji nazzjonali u l-partijiet involuti fl-industrija għandhom jiġu kkunsidrati mill-Kummissjoni meta tadotta miżuri skond din id-Direttiva permezz ta’ l-użu ta’ konsultazzjoni effettiva biex tiżgura t-trasparenza u l-proporzjonalità. Il-Kummissjoni għandha toħroġ dokumenti dettaljati għall-konsultazzjoni, li fihom tispjega l-modi differenti ta’ azzjoni li jkunu qegħdin jiġu kkunsidrati, u l-partijiet interessati għandhom jingħataw żmien raġonevoli sabiex jikkummentaw. Wara l-konsultazzjoni, wara li tkun ikkunsidrat il-kummenti, il-Kummissjoni għandha tagħti raġunijiet għad-deċiżjoni li tkun ittieħdet fi stqarrija li għandha tinkludi deskrizzjoni ta’ kif ġew ikkunsidrati dawk l-opinjonijiet ta’ min wieġeb.

Ġustifikazzjoni

Huwa essenzjali li l-opinjonijiet ta’ l-NRAs u tal-partijiet interessati ta’ l-industrija jiġu kkunsidrati fid-deċiżjonijiet fil-livell tal-Komunità, liema deċiżjonijiet għandhom ikunu trasparenti u proporzjonati mar-riżultat li jrid jinkiseb. Biex dan iseħħ, hemm bżonn ta’ konsultazzjoni sħiħa u effettiva ma’ l-awtoritajiet regolatorji nazzjonali u mal-partijiet involuti ta’ l-industrija. Ir-referenza għall-Kummissjoni tista’ tiġi sostitwita b’ERG, ara l-ġustifikazzjoni għall-emendi għall-Premessa (3).

Emenda  12

Proposta għal direttiva – att li jemenda

Premessa 4 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(4a) Bla ħsara għad-Direttiva 1999/5/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad-9 ta’ Marzu 1999 dwar apparat tar-radju u apparat terminali ta' telekomunikazzjonijiet u r-rikonoxximent reċiproku tal-konformità tagħhom, huwa neċessarju li tiġi ċċarata l-applikazzjoni ta’ ċerti aspetti ta’ apparat terminali li jikkonċernaw l-aċċess għall-utenti finali b’diżabilità sabiex tiġi żgurata l-interoperabilità bejn l-apparat terminali u n-netwerks u s-servizzi ta’ komunikazzjonijiet elettroniċi.

Ġustifikazzjoni

Jekk l-aċċess għal apparat terminali għall-persuni b’diżabilità ma jkunx żgurat, dawn lanqas ma jkunu jistgħu jaċċessaw netwerks u servizzi ta’ komunikazzjoni elettronika. Din hija r-raġuni għalfejn, sabiex tiġi żgurata l-interoperabilità bejn it-tnejn, hija meħtieġa referenza ċara ta’ liema tip ta’ apparat terminali hija meħtieġa, liema huma dak li jikkonċernaw l-aċċess għall-utenti finali b’diżabilità.

Emenda  13

Proposta għal direttiva – att li jemenda

Premessa 5 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(5a) (5b) L-attivitajiet ta’ l-awtoritajiet regolatorji nazzjonali u tal-Kummissjoni Ewropea fi ħdan il-qafas għall-komunikazzjonijiet elettroniċi jikkontribwixxu għat-twettiq ta’ politiki pubbliċi usa’ fl-oqsma tal-kultura, ta’ l-impjiegi, ta’ l-ambjent, tal-koeżjoni soċjali, ta’ l-iżvilupp reġjonali u ta’ l-ippjanar ta’ l-ibliet u tal-pajjiżi.

Ġustifikazzjoni

Il-qafas regolatorju għandu jqies ukoll il-bżonn li jimtlew id-differenzi reġjonali fl-iżvilupp bil-għan li jiżdiedu l-innovazzjoni u l-investiment fir-reġjuni kollha ta’ l-UE.

Emenda  14

Proposta għal direttiva – att li jemenda

Premessa 11 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(11a) Is-swieq nazzjonali ta’ komunikazzjoni se jkomplu jkunu differenti fi ħdan l-Unjoni Ewropea. Għalhekk huwa essenzjali li l-awtoritajiet regolatorji nazzjonali u l-Entità tar-Regolaturi Ewropej fit-Telekomunikazzjonijiet (Body of European Regulators in Telecom ("BERT") jkollhom is-setgħat u l-għarfien sabiex ikunu jistgħu jibnu “ekosistema” kompetittiva fl-UE fis-swieq u s-servizzi tal-komunikazzjoni elettronika filwaqt li jkun hemm fehim tad-differenzi nazzjonali u reġjonali u filwaqt li jiġu rispettati r-rekwiżiti ta’ sussidjarjetà;

Emenda  15

Proposta għal direttiva – att li jemenda

Premessa 16

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(16) Il-frekwenzi tar-radju għandhom jitqiesu bħala riżorsa pubblika skarsa ta’ valur importanti kemm pubbliku kif ukoll fis-suq. Huwa fl-interess pubbliku li l-ġestjoni ta’ l-ispettru tar-radju tkun effiċjenti u effettiva kemm jista’ jkun mill-perspettiva ekonomika, soċjali u ambjentali, u li l-ostakli għall-użu effiċjenti tagħha jitneħħew b’mod progressiv.

(16) Il-frekwenzi tar-radju għandhom jitqiesu bħala riżorsa pubblika skarsa ta’ valur importanti kemm pubbliku kif ukoll fis-suq. Huwa fl-interess pubbliku li l-ġestjoni ta’ l-ispettru tkun effiċjenti u effettiva kemm jista’ jkun mill-perspettiva ekonomika, soċjali u ambjentali, u li jiġu kkunsidrati l-għanijiet tad-diversità kulturali u tal-pluraliżmu tal-midja, u li l-ostakli għall-użu effiċjenti tagħha jitneħħew b’mod progressiv.

Ġustifikazzjoni

Għandu jkun żgurat li l-ġestjoni ta’ l-ispettru tar-radju tibqa’ tikkunsidra l-aspetti kulturali u tal-pluraliżmu tal-mezzi ta’ komunikazzjoni.

Emenda  16

Proposta għal direttiva – att li jemenda

Premessa 16 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(16a) Għalkemm l-immaniġġjar ta’ l-ispettru jibqa' fi ħdan il-kompetenza ta’ l-Istati Membri, huma biss il-koordinazzjoni u, fejn xieraq, l-armonizzazzjoni fuq livell Komunitarju li jistgħu jiżguraw li l-utenti ta’ l-ispettru jgawdu mill-benefiċċji kollha tas-suq intern u li l-interessi ta’ l-UE jkunu jistgħu jiġu difiżi b’mod effettiv mad-dinja kollha.

Ġustifikazzjoni

Sabiex l-immaniġġjar ta’ l-ispettru jkun effettiv, jeħtieġ li jkun konformi ma’ l-aġenda internazzjonali usa’ ta’ l-armonizzazzjoni segwita mill-ITU u mis-CEPT.

Emenda  17

Proposta għal direttiva – att li jemenda

Premessa 16 b (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(16a) Id-dispożizzjonijiet dwar l-immaniġġjar ta’ l-ispettru ta’ din id-Direttiva għandhom ikunu konsistenti max-xogħol ta’ organizzazzjonijiet internazzjonali u reġjonali li għandhom x’jaqsmu ma’ l-immaniġġjar ta’ l-ispettru tar-radju, bħall-Unjoni Internazzjonali tat-Telekomunikazzjonijiet (ITU) u l-Konferenza Ewropea ta’ l-Amministrazzjonijiet Postali u tat-Telekomunikazzjonijiet (CEPT), sabiex ikunu żgurati l-immaniġġjar effiċjenti u l-armonizzazzjoni ta’ l-użu ta’ l-ispettru fil-Komunità u mad-dinja kollha.

Ġustifikazzjoni

Sabiex l-immaniġġjar ta’ l-ispettru jkun effettiv, jeħtieġ li jkun konformi ma’ l-aġenda internazzjonali usa’ ta’ l-armonizzazzjoni segwita mill-ITU u mis-CEPT.

Emenda  18

Proposta għal direttiva – att li jemenda

Premessa 16 c (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(16c) Sabiex jikkontribwixxi biex jiġu ssodisfati l-għanijiet stabbiliti fl-Artikolu 8a tad-Direttiva 2002/21/KE (Direttiva Qafas), fl-2010 għandu jsir summit dwar l-ispettru mmexxi mill-Istati Membri, li jinkludi lill-Parlament Ewropew, il-Kummissjoni u l-partijiet interessati kollha. Is-summit għandu b’mod partikulari jikkontribwixxi għal:

 

a) l-iżgurar ta’ aktar konsistenza fil-politiki ta’ l-UE dwar l-ispettru b’mod ġenerali;

 

b) il-ftuħ ta’ l-ispettru għal servizzi ġodda ta’ komunikazzjoni elettronika ladarba tkun seħħet il-bidla għad-diġitali;

 

c) l-għoti ta’ pariri dwar il-bidla mit-televiżjoni terrestri li jxandar b’sinjal analogu għal dak li jxandar b’sinjal diġitali.

Ġustifikazzjoni

Billi jidher diffiċli li jinstab ftehim komuni bejn il-partijiet interessati kollha, jista’ jkun iż-żmien ideali għal summit fl-2010 biex jinbena kunsens;

Emenda  19

Proposta għal direttiva – att li jemenda

Premessa 16 d (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(16d) Il-bidla mit-televiżjoni terrestri li jxandar b’sinjal analogu għal dak li jxandar b’sinjal diġitali għandha twassal, bħala riżultat ta’ l-effiċjenza superjuri fit-trażmissjoni tat-teknoloġija diġitali, għar-rilaxx ta’ ammont sinifikanti ta’ spettru fl-Unjoni Ewropea, l-hekk-imsejjaħ "dividend diġitali” L-Istati Membri għandhom jirrilaxxaw id-dividendi diġitali tagħhom kemm jista’ jkun malajr, sabiex iċ-ċittadini jibbenefikaw mit-tnedija ta’ servizzi ġodda, innovattivi u kompetittivi. Għal dan l-għan l-ostakoli li jeżistu fuq livell nazzjonali għar-(ri)allokazzjoni tad-dividend diġitali għandhom jitneħħew u għandu jiġi segwit metodu aktar koerenti u integrat għall-allokazzjoni tad-dividend diġitali fil-Komunità.

Emenda  20

Proposta għal direttiva – att li jemenda

Premessa 17

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(17) Il-frekwenzi tar-radju għandhom ikunu ġestiti b'mod li tiġi evitata l-interferenza li tagħmel il-ħsara. Dan il-kunċett bażiku ta’ l-interferenza ta’ ħsara għandu għalhekk ikun iddefinit kif jixraq biex ikun żgurat li l-intervent regolatorju jasal biss sa fejn ikun meħtieġ biex tkun evitata din l-interferenza.

(17) Il-frekwenzi tar-radju għandhom ikunu ġestiti b'mod li tiġi evitata l-interferenza li tagħmel il-ħsara. Dan il-kunċett bażiku ta’ l-interferenza ta’ ħsara għandu għalhekk ikun iddefinit kif jixraq billi jitqiesu pjanijiet għall-frekwenzi eżistenti li jkunu miftehma internazzjonalment biex ikun żgurat li l-intervent regolatorju jasal biss sa fejn ikun meħtieġ biex tkun evitata din l-interferenza.

Ġustifikazzjoni

Il-problemi ta' interferenza huma waħda mir-raġunijiet ewlenin għall-eżistenza ta' pjanijiet għall-frekwenzi nazzjonali u internazzjonali. Billi l-frekwenzi jaqsmu l-fruntieri 'l barra mill-UE, iridu jkunu rrispettati l-ftehimiet li jorbtu l-pajjiżi kollha biex jiġu evitati l-interferenzi.

Emenda 21

Proposta għal direttiva – att li jemenda

Premessa 20

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(20) Il-flessibilità fil-ġestjoni ta’ l-ispettru tar-radju u l-aċċess għall-ispettru tar-radju għandhom jiżdiedu permezz ta’ awtorizzazzjonijiet newtrali fir-rigward tat-teknoloġija u s-servizz, sabiex l-utenti ta’ l-ispettru tar-radju jkunu jistgħu jagħżlu l-aqwa teknoloġiji u servizzi li jridu japplikaw f'medda tal-frekwenzi (minn hawn 'il quddiem imsemmijin "il-prinċipji tan-newtralità tat-teknoloġija u tas-servizz"). Id-determinazzjoni amministrattiva tat-teknoloġiji u s-servizzi għandha ssir l-eċċezzjoni u għandha tkun iġġustifikata b’mod ċar u soġġetta għal reviżjoni perjodika.

(20) Il-flessibilità fil-ġestjoni ta’ l-ispettru u l-aċċess għall-ispettru għandhom jiżdiedu permezz ta’ awtorizzazzjonijiet newtrali fir-rigward tat-teknoloġija u s-servizz, sabiex l-utenti ta’ l-ispettru jkunu jistgħu jagħżlu l-aqwa teknoloġiji u servizzi li jridu japplikaw f'meded tal-frekwenzi disponibbli għas-servizzi tal-komunikazzjonijiet elettroniċi kif identifikati fit-tabelli nazzjonali ta' l-allokazzjoni tal-frekwenzi u r-Regolamenti ta' l-Unjoni Internazzjonali tat-Telekomunikazzjonijiet (ITU) għar-Radju (minn hawn 'il quddiem imsemmijin "il-prinċipji tan-newtralità tat-teknoloġija u tas-servizz"). Id-determinazzjoni amministrattiva tat-teknoloġiji u s-servizzi għandha tapplika meta l-objettivi ta’ interess ġenerali huma f’riskju.

Ġustifikazzjoni

Emenda meħtieġa sabiex tkun żgurata l-konsistenza legali mad-definizzjoni tan-newtralità tas-servizz proposta fl-Artikolu 9 paragrafu 4 subparagrafu 1 tad-Direttiva ta' Qafas.

Emenda  22

Proposta għal direttiva – att li jemenda

Premessa 21

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(21) L-eċċezzjonijiet għall-prinċipju tan-newtralità tat-teknoloġika għandhom ikunu limitati u ġġustifikati mill-ħtieġa li tkun evitata l-interferenza li tagħmel ħsara, per eżempju billi jkunu imposti masks għall-emissjoni ta’ l-ispettru tar-radju u livelli ta’ enerġija, jew biex tkun żgurata l-protezzjoni tas-saħħa pubblika billi jkun hemm limitu għal kemm il-pubbliku jesponi ruħu għall-kampijiet elettromanjetiċi, jew billi jkun żgurat l-użu komuni b’mod xieraq ta’ l-ispettru tar-radju, b’mod partikulari meta l-użu tiegħu jkun soġġett biss għall-awtorizzazzjonijiet ġenerali, jew meta tkun meħtieġa b’mod strett il- konformità ma’ eċċezzjoni għall-prinċipju tan-newtralità tas-servizz.

(21) Ir-restrizzjonijiet rigward il-prinċipju tan-newtralità tat-teknoloġija għandhom ikunu xierqa u ġġustifikati mill-ħtieġa li tkun evitata l-interferenza li tagħmel ħsara, per eżempju billi jkunu imposti masks għall-emissjoni ta’ l-ispettru tar-radju u livelli ta’ enerġija, jew biex tkun żgurata l-protezzjoni tas-saħħa pubblika billi jkun hemm limitu għal kemm il-pubbliku jesponi ruħu għall-kampijiet elettromanjetiċi, jew billi jkun żgurat l-użu komuni b’mod xieraq ta’ l-ispettru tar-radju, b’mod partikulari meta l-użu tiegħu jkun soġġett biss għall-awtorizzazzjonijiet ġenerali, jew biex ikun hemm ir-rispett ta’ l-għan ta' interess ġenerali f'konformità mal-liġi Komunitarja.

Ġustifikazzjoni

Biex tkun żgurata l-koerenza mat-test tad-direttiva li – għan-newtralità tat-teknoloġija – tirreferi għal “restrizzjonijiet” u mhux għal “eċċezzjonijiet”. Ir-restrizzjonijiet m’għandhomx ikunu limitati għall-eċċezzjoni għall-prinċipju tan-newtralità tas-servizz iżda jridu jkunu konformi ma’ l-objettivi ta’ interess ġenerali.

Emenda  23

Proposta għal direttiva – att li jemenda

Premessa 22

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(22) L-utenti ta’ l-ispettru tar-radju għandu jkollhom il-libertà li jagħżlu s-servizzi li jixtiequ joffru permezz ta’ l-ispettru tar-radju, soġġetti għal miżuri tranżitorji biex ikun solvuti sitwazzjonijiet fejn id-drittijiet ikunu nkisbu minn qabel. Fejn meħtieġ, u skond il-proporzjonalità, għandha tkun possibbli l-awtorizzazzjoni ta’ eċċezzjonijiet għall-prinċipju tan-newtralità tas-servizz li jkunu jeħtieġu li jkun ipprovdut servizz speċifiku biex jintlaħqu għanijiet ta’ interess ġenerali ddefiniti b’mod ċar, bħalma huma s-sikurezza tal-ħajja, il-ħtieġa li titħeġġeġ il-koeżjoni soċjali, reġjunali jew territorjali, jew il-prevenzjoni ta’ l-użu ineffiċjenti ta’ l-ispettru tar-radju. Dawn l-għanijiet għandhom jinkludu wkoll il-promozzjoni tad-diversità kulturali u lingwistika u l-pluraliżmu fil-mezzi ta’ komunikazzjoni kif iddefiniti fil-leġiżlazzjoni nazzjonali skond il-liġi Komunitarja. Għajr fejn hu meħtieġ għall-ħarsien tas-sigurtà tal-ħajja, l-eċċezzjonijiet ma għandhomx iwasslu għall-użu esklussiv għal ċerti servizzi, iżda għandhom jagħtu prijoritajiet sabiex servizzi jew teknoloġiji oħra jikkoeżistu fl-istess medda, safejn ikun possibbli. Biex il-parti awtorizzata tkun libera li tagħżel l-aktar mezz effiċjenti għat-twassil tal-kontenut tas-servizzi pprovduti permezz tal-frekwenzi tar-radju, il-kontenut ma għandux ikun irregolat fl-awtorizzazzjoni għall-użu ta’ frekwenzi tar-radju.

(22) L-utenti ta’ l-ispettru għandu jkollhom ukoll il-libertà li jagħżlu s-servizzi li jixtiequ joffru permezz ta’ l-ispettru, soġġetti għal miżuri tranżitorji biex ikunu indirizzati sitwazzjonijiet fejn id-drittijiet ikunu nkisbu minn qabel u d-dispożizzjonijiet ta’ pjanijiet għall-allokazzjoni ta’ frekwenzi nazzjonali u r-Regolamenti ta’ l-ITU. Għandha tkun possibbli l-awtorizzazzjoni ta’ eċċezzjonijiet għall-prinċipju tan-newtralità tas-servizz li jkunu jeħtieġu li jkun ipprovdut servizz speċifiku sabiex jiġu kkunsidrati l-fatturi tal-politika pubblika jew biex jintlaħqu għanijiet ta’ interess ġenerali ddefiniti b’mod ċar bħalma huma, per eżempju, s-sikurezza tal-ħajja, il-ħtieġa li titħeġġeġ il-koeżjoni soċjali, reġjonali jew territorjali, l-użu tal-frekwenzi tar-radju b’mod effiċjenti u l-ġestjoni ta’ l-ispettru tar-radju b’mod effettiv. Dawn l-għanijiet għandhom jinkludu wkoll il-promozzjoni ta’ politiki awdjoviżivi u tal-mezzi ta’ komunikazzjoni nazzjonali, tad-diversità kulturali u lingwistika u l-pluraliżmu fil-mezzi ta’ komunikazzjoni kif iddefiniti fil-leġiżlazzjoni nazzjonali skond il-liġi Komunitarja. Għajr fejn hu meħtieġ għall-ħarsien tas-sigurtà tal-ħajja, jew biex jiġi żgurat li l-għanijiet imsemmija hawn fuq jintlaħqu, l-eċċezzjonijiet ma għandhomx iwasslu għall-użu esklussiv għal ċerti servizzi, iżda għandhom jagħtu prijoritajiet sabiex servizzi jew teknoloġiji oħra jikkoeżistu fl-istess medda, safejn ikun possibbli. Biex il-parti awtorizzata tkun libera li tagħżel l-aktar mezz effiċjenti għat-twassil tal-kontenut tas-servizzi pprovduti permezz tal-frekwenzi tar-radju, il-kontenut ma għandux ikun irregolat fl-awtorizzazzjoni għall-użu ta’ frekwenzi tar-radju.

Ġustifikazzjoni

Il-kwistjoni ta’ jekk l-ispettru jistax ikun allokat b’mod newtrali għas-servizz għandha tiddependi fuq bilanċ raġjonevoli bejn l-interess pubbliku u l-valur kummerċjali. Fil-prattika, il-Kummissjoni taderixxi ma’ dan il-metodu, eż. fil-Komunikazzjoni tagħha dwar id-Dividend Diġitali, fejn tipproponi l-allokazzjoni ta’ servizzi speċifiċi għal (sub)faxex speċifiċi ta’ l-ispettru tar-radju.

Emenda  24

Proposta għal direttiva – att li jemenda

Premessa 23

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(23) Hija f'idejn l-Istati Membri l-kompetenza li jiddefinixxu l-ambitu u n-natura ta’ kwalunkwe eċċezzjoni rigward il-promozzjoni tad-diversità kulturali u lingwistika u l-pluraliżmu fil-midja, skond il-liġi nazzjonali tagħhom.

(23) Hija f'idejn l-Istati Membri l-kompetenza li jiddefinixxu l-ambitu u n-natura ta’ kwalunkwe eċċezzjoni rigward il-promozzjoni tad-diversità kulturali u lingwistika, politika nazzjonali awdjoviżiva u tal-midja u l-pluraliżmu fil-midja, skond il-liġi nazzjonali tagħhom.

Ġustifikazzjoni

L-Istati Membri għandu jkollhom is-setgħa li jiddefinixxu l-iskop u n-natura ta’ l-eċċezzjonijiet għall-politika nazzjonali awdjoviżiva u tal-midja.

Emenda  25

Proposta għal direttiva – att li jemenda

Premessa 26

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(26) Minħabba l-effett ta’ l-eċċezzjonijiet fuq l-iżvilupp tas-suq intern tas-servizzi tal-komunikazzjonijiet elettroniċi, il-Kummissjoni għandu jkollha s-setgħa li tarmonizza l-ambitu u n-natura ta’ kwalunkwe eċċezzjoni għall-prinċipji tan-newtralità tat-teknoloġija u tas-servizz minbarra dawk li għandhom l-għan li jiżguraw il-promozzjoni tad-diversità kulturali u lingwistika u l-pluraliżmu tal-midja, b'qies għal kundizzjonijiet tekniċi armonizzati għad-disponibbiltà u għall-użu effiċjenti tal-frekwenzi tar-radju skond id-Deċiżjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill Nru 676/2002/KE tas-7 ta' Marzu 2002 dwar qafas regolatorju għall-politika dwar l-ispettru tar-radju fil-Komunità Ewropea ("id-Deċiżjoni dwar l-Ispettri tar-Radju").

imħassra

Ġustifikazzjoni

Garanzija tal-koerenza legali mal-proposta tagħna ta’ Artikolu 9c emendat.

Emenda  26

Proposta għal direttiva – att li jemenda

Premessa 29

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(29) Bil-għan li ġġib 'il quddiem il-funzjonament tas-suq intern, u biex tappoġġa l-iżvilupp ta' servizzi transkonfinali, il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħat biex tagħti lill-Awtorità responsabbiltajiet speċifiċi fil-qasam ta' l-għoti tan-numri. Barra minn hekk, biex iċ-ċittadini ta’ l-Istati Membri, inklużi vjaġġaturi u utenti b'diżabbiltà, ikunu jistgħu jilħqu ċerti servizzi billi jużaw l-istess numri li jingħarfu bi prezzijiet simili fl-Istati Membri kollha, is-setgħat tal-Kummissjoni biex tadotta miżuri tekniċi ta' implimentazzjoni għandhom ikopru wkoll, fejn meħtieġ, il-prinċipju jew il-mekkaniżmu applikabbli tat-tariffi.

(29) Bil-għan li ġġib 'il quddiem il-funzjonament tas-suq intern, u biex tappoġġja l-iżvilupp ta' servizzi transkonfinali, il-Kummissjoni għandha tkun tista’ tikkonsulta mal-BERT fil-qasam ta' l-għoti tan-numri. Barra minn hekk, biex iċ-ċittadini ta’ l-Istati Membri, inklużi vjaġġaturi u utenti b'diżabilità, ikunu jistgħu jilħqu ċerti servizzi billi jużaw l-istess numri li jingħarfu bi prezzijiet simili fl-Istati Membri kollha, is-setgħat tal-Kummissjoni biex tadotta miżuri tekniċi ta' implimentazzjoni għandhom ikopru wkoll, fejn meħtieġ, il-prinċipju jew il-mekkaniżmu applikabbli tat-tariffi, kif ukoll il-ħolqien ta' numru ta’ telefon wieħed Ewropew li jiżgura l-aċċess faċli għall-utenti għal dawn is-servizzi.

Emenda  27

Proposta għal direttiva – att li jemenda

Premessa 31

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(31) Jeħtieġ li jissaħħu s-setgħat ta’ l-Istati Membri rigward id-detenturi tad-drittijiet ta’ passaġġ, sabiex jiżguraw l-introduzzjoni jew il-firxa ta’ netwerk ġdid b'mod li jirrispetta l-ambjent u indipendentement minn kwalunkwe obbligu fuq operatur b'saħħa sinifikanti fis-suq biex jagħti aċċess lin-netwerk ta’ komunikazzjonijiet elettroniċi tiegħu. L-awtoritajiet regolatorji nazzjonali għandu jkollhom is-setgħa li jimponu, fuq bażi ta’ każ b'każ, it-taqsim ta' tubi, arbli u antenni, id-dħul f'bini kif ukoll koordinazzjoni aħjar ta' xogħlijiet ċivili. It-titjib tat-taqsim tal-faċilitajiet jista' jsaħħaħ ħafna il-kompetizzjoni u jnaqqas l-impatt finanzjarju u ambjentali tat-tqegħid ta’ infrastruttura tal-komunikazzjoni elettronika għall-impriżi.

(31) Jeħtieġ li jissaħħu s-setgħat ta’ l-Istati Membri rigward id-detenturi tad-drittijiet ta’ passaġġ, sabiex jiżguraw l-introduzzjoni jew il-firxa ta’ netwerk ġdid b'mod ġust, effiċjenti u li jirrispetta l-ambjent u indipendentement minn kwalunkwe obbligu fuq operatur b'saħħa sinifikanti fis-suq biex jagħti aċċess lin-netwerk ta’ komunikazzjonijiet elettroniċi tiegħu. L-awtoritajiet regolatorji nazzjonali għandu jkollhom is-setgħa li jimponu, fuq bażi ta’ każ b'każ, it-taqsim ta' elementi ta’ networks u faċilitajiet assoċjati bħal ma huma tubi, arbli u antenni, id-dħul f'bini kif ukoll koordinazzjoni aħjar ta' xogħlijiet ċivili. It-titjib tat-taqsim tal-faċilitajiet jista' jsaħħaħ ħafna il-kompetizzjoni u jnaqqas l-impatt finanzjarju u ambjentali tat-tqegħid ta’ infrastruttura tal-komunikazzjoni elettronika għall-impriżi, b’mod partikolari l-użu ta’ netwerks ġodda ta’ aċċess tal-fibre optic. B’mod partikolari, l-awtoritajiet regolatorji nazzjonali għandhom ikunu jistgħu jimponu fuq l-operaturi l-obbligi biex jipprovdu offerta ta’ referenza għall-għoti ta’ aċċess għat-tubi tagħhom b’mod ġust u mingħajr diskriminazzjoni.

Ġustifikazzjoni

Żiediet skond emendi għall-Artikolu 12. Parteċipanti ġodda għandhom ikunu jistgħu jkollhom aċċess għat-tubi ta’ l-operaturi ta’ l-SMP b’mod ġust mingħajr diskriminazzjoni. Dan jiffaċilita l-kompetizzjoni ta’ l-infrastruttura u t-tranżizzjoni għal suq kompetittiv sħiħ. Għall-użu ta’ netwerks ġodda, il-qsim ta’ elementi tan-netwerk u l-faċilitajiet assoċjati jistgħu jħaffu u jnaqqsu l-impatt finanzjarju u ambjentali tagħhom.

Emenda  28

Proposta għal direttiva – att li jemenda

Premessa 32

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(32) Il-komunikazzjoni ta’ l-informazzjoni sikur u ta’ min jafdah fuq in-netwerks tal-komunikazzjonijiet elettroniċi kulma jmur qed issir aktar kruċjali għall-ekonomija kollha u għas-soċjetà nnifisha. Il-komplessità tas-sistema, il-ħsara teknika u l-iżball uman, l-aċċidenti jew l-attakki kollha jista' jkollhom konsegwenzi għat-tħaddim u għad-disponibbiltà ta’ l-infrastrutturi fiżiċi li jwasslu servizzi kruċjali għall-ġid taċ-ċittadini ta’ l-UE, inklużi s-servizzi elettroniċi tal-gvern. Għaldaqtsant, l-awtoritajiet regolatorji nazzjonali għandhom jiżguraw li jinżammu l-integrità u s-sigurtà tan-netwerks pubbliċi tal-komunikazzjoni. L-Awtorità għandha tikkontribwixxi għat-titjib tas-sigurtà tal-komunikazzjoni elettronika billi, fost ħwejjeġ oħra, tipprovdi l-konsulenza u l-parir espert, kif ukoll billi tippromwovi l-iskambju ta’ l-aħjar prattiċi. Kemm l-Awtorità kif ukoll l-awtoritajiet regolatorji nazzjonali għandu jkollhom il-mezzi meħtieġa biex iwettqu d-doveri tagħhom, inklużi s-setgħat li jiksbu informazzjoni biżżejjed biex ikunu jistgħu jivvalutaw il-livell ta’ sigurtà tan-netwerks jew tas-servizzi kif ukoll dejta komprensiva u kredibbli dwar l-inċidenti ta’ sigurtà li jkunu saru u li kellhom impatt sinifikanti fuq it-tħaddim tan-netwerks u tas-servizzi. Waqt li jżommu f’moħħhom li l-applikazzjoni b’suċċess ta’ sigurtà suffiċjenti mhix eżerċizzju ta’ darba biss iżda hija proċess kontinwu ta’ implimentazzjoni, eżami mill-ġdid u aġġornament, dawk li jipprovdu n-netwerks u s-servizzi tal-komunikazzjoni elettronika għandhom ikunu obbligati li jieħdu l-miżuri biex jipproteġu l-integrità u s-sigurtà tagħhom skond il-valutazzjoni tar-riskji, u jagħtu kunsiderazzjoni lit-teknoloġija l-iktar moderna ta’ dawn il-miżuri.

(32) Il-komunikazzjoni ta’ l-informazzjoni sikura u ta’ min jafdaha fuq in-netwerks tal-komunikazzjonijiet elettroniċi kulma jmur qed issir aktar kruċjali għall-ekonomija kollha u għas-soċjetà nnifisha. Il-komplessità tas-sistema, il-ħsara teknika u l-iżball uman, l-aċċidenti jew l-attakki kollha jista' jkollhom konsegwenzi għat-tħaddim u għad-disponibbiltà ta’ l-infrastrutturi fiżiċi li jwasslu servizzi kruċjali għall-ġid taċ-ċittadini ta’ l-UE, inklużi s-servizzi elettroniċi tal-gvern. Għaldaqtsant, l-awtoritajiet regolatorji nazzjonali għandhom jiżguraw li jinżammu l-integrità u s-sigurtà tan-netwerks pubbliċi tal-komunikazzjoni. L-ENISA għandha tikkontribwixxi għat-titjib tas-sigurtà tal-komunikazzjoni elettronika billi, fost ħwejjeġ oħra, tipprovdi l-konsulenza u l-parir espert, kif ukoll billi tippromwovi l-iskambju ta’ l-aħjar prattiki. Kemm l-ENISA kif ukoll l-awtoritajiet regolatorji nazzjonali għandu jkollhom il-mezzi meħtieġa biex iwettqu d-doveri tagħhom, inklużi s-setgħat li jiksbu informazzjoni biżżejjed biex ikunu jistgħu jivvalutaw il-livell ta’ sigurtà tan-netwerks jew tas-servizzi kif ukoll dejta komprensiva u kredibbli dwar l-inċidenti ta’ sigurtà li jkunu saru u li kellhom impatt sinifikanti fuq it-tħaddim tan-netwerks u tas-servizzi. Waqt li jżommu f’moħħhom li l-applikazzjoni b’suċċess ta’ sigurtà suffiċjenti mhix eżerċizzju ta’ darba biss iżda hija proċess kontinwu ta’ implimentazzjoni, eżami mill-ġdid u aġġornament, dawk li jipprovdu n-netwerks u s-servizzi tal-komunikazzjoni elettronika għandhom ikunu obbligati li jieħdu l-miżuri biex jipproteġu l-integrità u s-sigurtà tagħhom skond il-valutazzjoni tar-riskji, u jagħtu kunsiderazzjoni lit-teknoloġija l-iktar moderna ta’ dawn il-miżuri.

Ġustifikazzjoni

L-ENISA se tkompli tkun kompetenti biss fir-rigward tas-sigurtà tan-netwerks u tas-servizzi.

Emenda  29

Proposta għal direttiva – att li jemenda

Premessa 33

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(33) Meta jkun meħtieġ li jinsab qbil fuq lista komuni ta’ rekwiżiti għas-sigurtà, għandha tingħata s-setgħa lill-Kummissjoni li tadotta l-miżuri tekniċi ta’ implimentazzjoni sabiex jinkiseb livell adegwat ta’ sigurtà fin-netwerks u s-servizzi tal-komunikazzjoni elettronika fis-suq intern. L-Awtorità għandha tikkontribwixxi għall-armonizzazzjoni tal-miżuri tekniċi u organizzattivi ta’ sigurtà li jkunu xierqa billi tipprovdi parir espert. L-awtoritajiet regolatorji nazzjonali għandhom ikollhom is-setgħa li joħorġu istruzzjonijiet li jorbtu dwar il-miżuri tekniċi ta’ implimentazzjoni adottati skond id-Direttiva ta’ Qafas. Sabiex iwettqu dmirijiethom, huma għandhom ikollhom is-setgħa li jinvestigaw u jimponu sanzjonijiet f'każijiet ta’ nuqqas ta’ konformità.

(33) Meta jkun meħtieġ li jinsab qbil fuq lista komuni ta’ rekwiżiti għas-sigurtà, għandha tingħata s-setgħa lill-Kummissjoni li tadotta l-miżuri tekniċi ta’ implimentazzjoni sabiex jinkiseb livell adegwat ta’ sigurtà fin-netwerks u s-servizzi tal-komunikazzjoni elettronika fis-suq intern. L-ENISA għandha tikkontribwixxi għall-armonizzazzjoni tal-miżuri tekniċi u organizzattivi ta’ sigurtà li jkunu xierqa billi tipprovdi parir espert. L-awtoritajiet regolatorji nazzjonali għandhom ikollhom is-setgħa li joħorġu istruzzjonijiet li jorbtu dwar il-miżuri tekniċi ta’ implimentazzjoni adottati skond id-Direttiva ta’ Qafas. Sabiex iwettqu dmirijiethom, huma għandhom ikollhom is-setgħa li jinvestigaw u jimponu sanzjonijiet f'każijiet ta’ nuqqas ta’ konformità.

Ġustifikazzjoni

L-ENISA se tkompli tkun kompetenti biss fir-rigward tas-sigurtà tan-netwerks u tas-servizzi.

Emenda  30

Proposta għal direttiva – att li jemenda

Premessa 39 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(39a) Kemm l-investiment kif ukoll il-kompetizzjoni għandhom ikunu inkoraġġjati, sabiex l-għażla tal-konsumatur tkun imħarsa u ma tiddgħajjifx.

Ġustifikazzjoni

Id-Direttivi għandhom jagħmluha ċara li l-kompetizzjoni m'għandhiex tkun issagrifikata minħabba l-investiment – per eżempju permezz ta' btajjel regolatorji.

Emenda  31

Proposta għal direttiva – att li jemenda

Premessa 43

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(43) L-iskop tas-separazzjoni funzjonali, li biha l-operatur li jkun integrat vertikalment jintalab jistabbilixxi entitajiet ta’ negozju li joperaw b’mod separat, huwa li tkun żgurata l-provvista ta’ prodotti għal-aċċess kompletament ekwivalenti lill-operaturi kollha li jieħdu servizz mingħandu, inklużi d-diviżjonijiet ta’ l-operatur stess integrat vertikalment li jieħdu servzz mingħandu stess. Is-separazzjoni funzjonali għandha l-kapaċità li ttejjeb il-kompetizzjoni f’diversi swieq rilevanti billi tnaqqas b’mod sinifikanti l-inċentiv għad-diskriminzzjoni u billi tagħmilha iktar faċli li l-osservanza ta’ l-obbligi kontra d-diskriminazzjoni jkunu vverifikati u infurzati. F’każijiet eċċezzjonali, tista' tkun iġġustifikata bħala rimedju fejn f'bosta mis-swieq ikkonċernati jkun sar falliment persistenti biex titnaqqas kemm jista' jkun id-diskriminazzjoni, jew fejn ftit li xejn jkun hemm prospetti ta’ kompetizzjoni fl-infrastruttura f’perjodu ta’ żmien raġonevoli wara li wieħed ikun dar għal wieħed jew iktar rimedji li qabel kienu kkunsidrati xierqa. Madankollu, huwa importanti ħafna li wieħed jiżgura li l-impożizzjoni tagħha tippreżerva l-inċentivi ta’ l-impriża kkonċernata biex tinvesti fin-netwerk tagħha, u li ma twassal għall-ebda effett negattiv potenzjali fuq il-benessri tal-konsumatur. L-impożizzjoni tagħha titlob għal analiżi koordinata tas-swieq rilevanti differenti li jkunu relatati man-netwerk għall-aċċess, skond il-proċedura ta’ l-analiżi tas-suq stabbilita fl-Artikolu 16 tad-Direttiva ta’ Qafas. Meta jagħmlu l-analiżi tas-suq u jfasslu d-dettalji ta’ dan ir-rimedju, l-awtoritajiet regolatorji nazzjonali għandhom jagħtu attenzjoni partikulari lill-prodotti li jridu jkunu mmaniġġati mill-entitajiet tan-negozju li joperaw b’mod separat, waqt li jingħata każ tal-punt sa fejn tasal il-firxa tan-netwerk u l-grad ta’ progress teknoloġiku, li jistgħu jaffettwaw is-sostitwibilità tas-servizzi fissi u tar-radju. Sabiex ikunu evitati d-distorsjonijiet tal-kompetizzjoni fis-suq intern, il-proposti għas-separazzjoni funzjonali għandhom ikunu approvati minn qabel mill-Kummissjoni.

(43) L-iskop tas-separazzjoni funzjonali, li biha l-operatur li jkun integrat vertikalment jintalab jistabbilixxi entitajiet ta’ negozju li joperaw b’mod separat, huwa li tkun żgurata l-provvista ta’ prodotti għal-aċċess kompletament ekwivalenti lill-operaturi kollha li jieħdu servizz mingħandu, inklużi d-diviżjonijiet ta’ l-operatur stess integrat vertikalment li jieħdu servizz mingħandu stess. Is-separazzjoni funzjonali jista’ jkollha l-kapaċità li ttejjeb il-kompetizzjoni f’diversi swieq rilevanti billi tnaqqas b’mod sinifikanti l-inċentiv għad-diskriminazzjoni u billi tagħmilha iktar faċli li l-osservanza ta’ l-obbligi kontra d-diskriminazzjoni jkunu vverifikati u infurzati. Sabiex ikunu evitati d-distorsjonijiet tal-kompetizzjoni fis-suq intern, il-proposti għas-separazzjoni funzjonali għandhom ikunu approvati minn qabel mill-Kummissjoni.

Ġustifikazzjoni

Is-separazzjoni funzjonali diġà hija realtà aċċettata għal xi Stati Membri; li timponi rimedji “f’każijiet eċċezzjonali” hija idea interessanti, imma għandha tiġi eżminata mill-ġdid fl-2014 ladarba sseħħ ir-reviżjoni. Sa dakinhar, se jkun mifhum aħjar kif is-separazzjoni funzjonali se twassal għal aktar kompetizzjoni u fl-istess ħin tippermetti investiment f’infrastrutturi ġodda.

Emenda  32

Proposta għal direttiva – att li jemenda

Premessa 44 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(44a) L-integrazzjoni kontinwa tas-swieq fis-suq intern għas-servizzi u għan-netwerks ta' komunikazzjonijiet elettroniċi fil-futur tirrikjedi koordinazzjoni aħjar ta’ l-applikazzjoni tar-regolazzjoni ex ante li hemm dispożizzjoni għaliha fil-qafas legali għall-komunikazzjonijiet elettroniċi.

Ġustifikazzjoni

Netwerk ta’ awtoritajiet regolatorji nazzjonali hija l-aktar strument xieraq sabiex jaqdi r-rekwiżiti tas-suq Ewropew tat-telekomunikazzjonijiet. Din l-emenda tfittex li tressaq din l-opinjoni fuq l-istess linji ta’ l-opinjoni mressqa fir-rapport dwar il-proposta għal Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi s-Suq Ewropew tal-Komunikazzjonijiet Elettroniċi.

Emenda  33

Proposta għal direttiva – att li jemenda

Premessa 46

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(46) Waqt li huwa xieraq f’xi ċirkostanzi għall-awtorità regolatorja nazzjonali li timponi obbligi fuq l-operaturi li ma jkollhomx saħħa sinifikanti fis-suq sabiex jintlaħqu l-miri bħal ma hija l-konnettività minn tarf għal ieħor jew l-operabilità bejn is-servizzi, madankollu huwa meħtieġ li jkun żgurat li dawn l-obbligi jkunu imposti b’konformità mal-qafas regolatorju u b’mod partikulari mal-proċeduri tan-notifika tiegħu.

(46) Waqt li huwa xieraq f’xi ċirkostanzi għall-awtorità regolatorja nazzjonali li timponi obbligi fuq l-operaturi li ma jkollhomx saħħa sinifikanti fis-suq sabiex jintlaħqu l-miri bħal ma hija l-konnettività minn tarf għal ieħor jew l-operabilità bejn is-servizzi, jew sabiex issir promozzjoni ta’ l-effiċjenza, kompetizzjoni sostenibbli u benefiċċju massimu għall-utenti finali, madankollu huwa meħtieġ li jkun żgurat li dawn l-obbligi jkunu imposti b’konformità mal-qafas regolatorju u b’mod partikulari mal-proċeduri tan-notifika tiegħu.

Ġustifikazzjoni

Attwalment operaturi ta’ aċċess mhux regolat jitolbu prezzijiet eżorbitanti biex iqabbdu telefonati ta’ tiftix fid-direttorju u wkoll ifixklu l-abbiltà tal-fornituri ta’ tiftix fid-direttorju milli jistabbilixxu l-prezzijiet tal-bejgħ bl-imnut tagħhom stess. M’hemm l-ebda ġustifikazzjoni għall-operaturi ta’ aċċess biex jitolbu prezz b’mod differenti minn prodotti oħrajn simili ta’ interkonnessjoni li jikkonsistu fil-ġarr tat-traffiku lejn u minn punt ta’ interkonnessjoni. Dawn il-problemi jeħtieġ li jiġu indirizzati sabiex il-benefiċċji tal-kompetizzjoni fis-servizzi ta’ tiftix fid-direttorju jaslu b’mod sħiħ għand l-utenti finali u sabiex tkun tista’ ssir it-tneħħija ta’ servizz universali ta’ bejgħ bl-imnut regolat għat-tiftix fid-direttorju.

Emenda  34

Proposta għal direttiva – att li jemenda

Premessa 47 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(47a) Fejn ikun neċessarju li tadotta miżuri ta’ armonizzazzjoni għall-implimentazzjoni tal-politika Komunitarja dwar il-komunikazzjonijiet elettroniċi li jmorru lilhinn minn miżuri tekniċi ta’ implimentazzjoni, il-Kummissjoni għandha tissottometti proposta leġiżlattiva lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill.

Ġustifikazzjoni

Miżuri ta’ armonizzazzjoni li jinvolvu ż-żieda ta’ dispożizzjonijiet essenzjali ġodda fil-qafas regolatorju għandhom jitressqu fi proposta leġiżlattiva. Huwa biss l-applikazzjoni diretta tar-regoli stabbiliti fil-qafas jew iż-żieda ta’ elementi mhux essenzjali li għandhom ikunu suġġetti għall-proċeduri ta’ Komitoloġija.

Emenda  35

Proposta għal direttiva – att li jemenda

Premessa 49

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(49) L-introduzzjoni tar-rekwiżiti għan-newtralità tas-servizz u tat-teknoloġika fid-deċiżjonijiet dwar l-assenjazzjoni u l-allokazzjoni, flimkien ma’ possibbiltà ikbar ta’ trasferiment tad-drittijiet bejn l-impriżi, għandha tkabbar il-libertà u l-mezzi biex titwassal il-komunikazzjoni elettronika u s-servizzi tal-midja awdjoviżiva lill-pubbliku, b’dan tkun ukoll iffaċilitata l-kisba tal-għanijiet ta’ interess ġenerali. Għalhekk, ċerti obbligi ta’ interess ġenerali imposti fuq ix-xandara biex iwasslu servizzi tal-midja awdjovizivi jistgħu jkunu ssodisfatti dejjem iktar mingħajr il-ħtieġa li jingħataw id-drittijiet individwali għall-użu ta’ l-ispettru tar-radju. L-użu ta’ kriterji speċifiċi biex ikun assenjat l-ispettru tar-radju lix-xandara jkun iġġustifikat biss meta dan ikun essenzjali biex jintlaħaq għan partikulari ta’ interess ġenerali stabbilit fil-liġi nazzjonali. Il-proċeduri assoċjati ma’ l-insegwiment ta’ għanijiet ta’ interess ġenerali għandhom fiċ-ċirkostanzi kollha jkunu trasparenti, oġġettivi, proporzjonati u mhux diskriminatorji.

(49) L-introduzzjoni tar-rekwiżiti għan-newtralità tas-servizz u tat-teknoloġika fid-deċiżjonijiet dwar l-assenjazzjoni u l-allokazzjoni, flimkien ma’ possibbiltà ikbar ta’ trasferiment tad-drittijiet bejn l-impriżi, għandha tkabbar il-libertà u l-mezzi biex titwassal il-komunikazzjoni elettronika u s-servizzi tal-midja awdjoviżiva lill-pubbliku, b’dan tkun ukoll iffaċilitata l-kisba tal-għanijiet ta’ interess ġenerali. Madankollu, ċerti obbligi ta’ interess ġenerali imposti fuq ix-xandara biex iwasslu servizzi tal-midja awdjovizivi jistgħu jeħtieġu l-użu ta’ kriterji speċifiċi fl-assenjazzjoni ta' l-ispettru, meta jidher li jkun essenzjali biex jintlaħaq għan speċifiku ta’ interess ġenerali stabbilit fil-liġi nazzjonali. Il-proċeduri assoċjati ma’ l-insegwiment ta’ għanijiet ta’ interess ġenerali għandhom fiċ-ċirkostanzi kollha jkunu trasparenti, oġġettivi, proporzjonati u mhux diskriminatorji.

Ġustifikazzjoni

Il-Premessa 49 m'hijiex konsistenti mal-Premessa 23 jew ma' l-Artikolu 5(2) tad-Direttiva dwar l-Awtorizzazzjoni. Hu importanti li jiġi rikonoxxut il-bżonn li jitqiesu l-għanijiet tal-politika kulturali u tal-midja, kif stipulati mil-liġi nazzjonali. Il-formulazzjoni oriġinali wkoll hi aktar restrittiva mill-Artikolu 5(2) tad-Direttiva dwar l-Awtorizzazzjoni fir-rigward ta' l-għoti tad-drittijiet individwali ta' użu għas-servizzi tax-xandir.

Emenda  36

Proposta għal direttiva – att li jemenda

Premessa 50

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(50) Sabiex ikun żgurat li ma jkunx hemm diskriminazzjoni, l-ebda utent ta’ l-ispettru tar-radju m’għandu jkun eżentat mill-obbligu li jħallas id-drittijiet jew it-tariffi normali stabbiliti għall-użu ta’ l-ispettru tar-radju.

(50) Kwalunkwe eżenzjoni, sħiħa jew parzjali mill-obbligu ta’ ħlas ta’ drittijiet jew tariffi stabbiliti għall-użu ta’ l-ispettru għandha tkun oġġettiva u trasparenti u bbażata fuq l-eżistenza ta’ obbligi oħra ta’ interess ġenerali stabbiliti fil-liġi nazzjonali.

Ġustifikazzjoni

L-inklużjoni ta’ emenda 8 ta’ Guardans. Għandu jibqa’ possibbli għall-Istati Membri li jżommu jew jintroduċu sistemi fejn l-obbligu li jitħallsu drittijiet għall-użu jiġi sostitwit b’obbligu li jiġu ssodisfati l-miri ta’ interess ġenerali. Sistemi bħal dawn huma komuni fir-rigward ta’ frekwenzi terrestri fejn huma jaqdu l-miri tal-pluraliżmu tal-midja.

Emenda  37

Proposta għal direttiva – att li jemenda

Premessa 53

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(53) It-tneħħija tal-barrieri legali u amministrattvi għall-awtorizzazzjoni ġenerali jew għad-drittijiet għall-użu ta’ l-ispettru tar-radju jew tan-numri jew tan-numri b’implikazzjonijiet Ewropej għandha tiffavorixxi l-iżvilupp tat-teknoloġija u s-servizz u tikkontribwixxi biex titjieb il-kompetizzjoni. Waqt li l-koordinazzjoni tal-kundizzjonijiet tekniċi għad-disponibbiltà u l-użu effiċjenti tal-frekwenzi tar-radju tkun organizzata skond id-Deċiżjoni dwar l-Ispettru tar-Radju, jista’ jkun ukoll meħtieġ, sabiex jintlaħqu l-għanijiet tas-suq intern, li jkunu kkoordinati jew armonizzati l-proċeduri tal-għażla u l-kundizzjonijiet li japplikaw għad-drittijiet u l-awtorizzazzjonijiet f’ċerti meded, għad-drittijiet għall-użu tan-numri u għal-awtorizzazzjonijiet ġenerali. Dan japplika b’mod partikulari għas-servizzi tal-komunikazzjoni elettronika li min-natura tagħhom ikollhom dimensjoni ta’ suq intern jew potenzjal transkonfinali, bħal ma huma s-servizzi bis-satellita, li l-iżvilupp tagħhom jista’ jkun imfixkel mid-diskrepanzi fl-assenjament ta’ l-ispettru tar-radju bejn l-Istati Membri. Il-Kummissjoni, megħjuna mill-Kumitat tal-Komunikazzjoni u wara li tagħti l-ikbar kunsiderazzjoni lill-opinjoni ta’ l-Awtorità, għandha għalhekk tkun tista’ tadotta l-miżuri tekniċi ta’ implimentazzjoni biex tilħaq dawn il-għanijiet. Il-miżuri ta’ implimentazzjoni adottati mill-Kummissjoni jistgħu jitolbu mill-Istati Membri li jagħmlu disponibbli d-drittijiet għall-użu ta’ l-ispettru tar-radju u/jew tan-numri mat-territorju kollu u meta jkun meħtieġ jirtiraw kull dritt nazzjonali ieħor għall-użu li jkun jeżisti. F’dawn il-każijiet, l-Istati Membri m’għandhom jagħtu l-ebda dritt ġdid għall-użu tal-medda ta’ l-ispettru tar-radju rilevanti jew tas-serje ta’ numri skond il-proċeduri nazzjonali.

(53) It-tneħħija tal-barrieri legali u amministrattvi għall-awtorizzazzjoni ġenerali jew għad-drittijiet għall-użu ta’ l-ispettru jew tan-numri b’implikazzjonijiet Ewropej għandha tiffavorixxi l-iżvilupp tat-teknoloġija u s-servizz u tikkontribwixxi biex titjieb il-kompetizzjoni. Waqt li l-koordinazzjoni tal-kundizzjonijiet tekniċi għad-disponibbiltà u l-użu effiċjenti tal-frekwenzi tar-radju tkun organizzata skond id-Deċiżjoni dwar l-Ispettru tar-Radju, jista’ jkun ukoll meħtieġ, sabiex jintlaħqu l-għanijiet tas-suq intern, li jkunu kkoordinati jew armonizzati l-proċeduri tal-għażla u l-kundizzjonijiet li japplikaw għad-drittijiet u l-awtorizzazzjonijiet f’ċerti meded, għad-drittijiet għall-użu tan-numri u għal-awtorizzazzjonijiet ġenerali. Dan japplika b’mod partikulari għas-servizzi tal-komunikazzjoni elettronika li min-natura tagħhom ikollhom dimensjoni ta’ suq intern jew potenzjal transkonfinali, bħal ma huma s-servizzi bis-satellita, li l-iżvilupp tagħhom jista’ jkun imfixkel mid-diskrepanzi fl-assenjament ta’ l-ispettru bejn l-Istati Membri u bejn l-UE u l-pajjiżi terzi, filwaqt li jitqiesu d-deċiżjonijiet ta’ l-ITU u s-CEPT. Il-Kummissjoni, megħjuna mill-Kumitat tal-Komunikazzjoni u wara li tagħti l-ikbar kunsiderazzjoni lill-opinjoni ta’ l-Awtorità, għandha għalhekk tkun tista’ tadotta l-miżuri tekniċi ta’ implimentazzjoni biex tilħaq dawn il-għanijiet. Il-miżuri ta’ implimentazzjoni adottati mill-Kummissjoni jistgħu jitolbu mill-Istati Membri li jagħmlu disponibbli d-drittijiet għall-użu ta’ l-ispettru tar-radju u/jew tan-numri mat-territorju kollu u meta jkun meħtieġ jirtiraw kull dritt nazzjonali ieħor għall-użu li jkun jeżisti. F’dawn il-każijiet, l-Istati Membri m’għandhom jagħtu l-ebda dritt ġdid għall-użu tal-medda ta’ l-ispettru tar-radju rilevanti jew tas-serje ta’ numri skond il-proċeduri nazzjonali.

Emenda  38

Proposta għal direttiva – att li jemenda

Premessa 57

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(57) Il-kundizzjonijiet li jistgħu jiżdiedu ma’ l-awtorizzazzjonijiet għandhom ikopru kundizzjonijiet speċifiċi li jirregolaw l-aċċessibilità għall-utenti b’diżabilitajiet u l-ħtieġa ta’ l-awtoritajiet pubbliċi li jikkomunikaw mal-pubbliku ġenerali qabel, matul u wara diżastri serji. Barra minn hekk, meta wieħed iqis l-importanza ta’ l-innovazzjoni teknika, l-Istati Membri għandhom ikunu jistgħu joħorġu l-awtorizzazzjonijiet għall-użu ta’ l- ispettru tar-radju għal skopijiet esperimentali, taħt restrizzjonijiet u kundizzjonijiet speċifiċi li jkunu ġġustifikati b’mod strett min-natura sperimentali ta’ dawn id-drittijiet.

(57) Il-kundizzjonijiet li jistgħu jiżdiedu ma’ l-awtorizzazzjonijiet għandhom ikopru kundizzjonijiet speċifiċi li jirregolaw l-aċċessibilità għall-utenti b’diżabilitajiet u l-ħtieġa ta’ l-awtoritajiet pubbliċi u s-servizzi ta’ l-emerġenza li jikkomunikaw bejniethom u mal-pubbliku ġenerali qabel, matul u wara diżastri serji. Barra minn hekk, meta wieħed iqis l-importanza ta’ l-innovazzjoni teknika, l-Istati Membri għandhom ikunu jistgħu joħorġu l-awtorizzazzjonijiet għall-użu ta’ l-ispettru għal skopijiet esperimentali, taħt restrizzjonijiet u kundizzjonijiet speċifiċi li jkunu ġġustifikati b’mod strett min-natura sperimentali ta’ dawn id-drittijiet.

Emenda  39

Proposta għal direttiva – att li jemenda

Premessa 60

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(60) B'mod partikolari, il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li tadotta miżuri ta’ implimentazzjoni rigward in-notifiki skond l-Artikolu 7 tad-Direttiva ta’ Qafas; rigward l-armonizzazzjoni fl-oqsma ta’ l-ispettru u l-għoti ta' numri kif ukoll f'kwistjonijiet marbutin mas-sigurtà tan-netwerks u tas-servizzi; rigward l-identifikazzjoni ta' swieq transkonfinali; rigward l-implimentazzjoni ta' l-istandards; u rigward l-applikazzjoni armonizzata tad-dispożizzjonijiet tal-qafas regolatorju. Il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa wkoll li tadotta miżuri ta’ implimentazzjoni biex taġġorna l-Anness I u II tad-Direttiva ta' l-Aċċess għas-suq u għall-iżviluppi teknoloġiċi, kif ukoll biex tadotta miżuri ta' implimentazzjoni biex tarmonizza r-regoli, il-proċeduri u l-kundizzjonijiet għall-awtorizzazzjoni tan-netwerks u tas-servizzi tal-komunikazzjonijiet elettroniċi. Peress li dawn il-miżuri huma ta’ ambitu ġenerali u huma maħsubin biex jikkompletaw din id-Direttiva biż-żieda ta’ elementi ġodda mhux essenzjali, għandhom jiġu adottati skond il-proċedura regolatorja bi skrutinju li jipprovdi għaliha l-Artikolu 5a tad-Deċiżjoni 1999/468/KE. Fejn, minħabba raġunijiet ta’ urġenza assoluta, il-limiti normali ta’ żmien għal din il-proċedura ma jistgħux ikunu osservati, il-Kummissjoni għandu jkollha s-setgħa li tuża l-proċedura ta’ urġenza li jipprovdi għaliha l-Artikolu 5a(6) tad-Deċiżjoni msemmija hawn fuq.

(60) B'mod partikolari, il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li tadotta miżuri ta’ implimentazzjoni rigward in-notifiki skond l-Artikolu 7 tad-Direttiva ta’ Qafas; rigward l-armonizzazzjoni fl-oqsma ta’ l-ispettru u l-għoti ta' numri kif ukoll f'kwistjonijiet marbutin mas-sigurtà tan-netwerks u tas-servizzi; rigward l-identifikazzjoni ta' swieq transkonfinali; rigward l-implimentazzjoni ta' l-istandards; u rigward l-applikazzjoni armonizzata tad-dispożizzjonijiet tal-qafas regolatorju. Il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa wkoll li tadotta miżuri ta’ implimentazzjoni biex taġġorna l-Anness I u II tad-Direttiva ta' l-Aċċess għas-suq u għall-iżviluppi teknoloġiċi, kif ukoll biex tadotta miżuri ta' implimentazzjoni biex tarmonizza r-regoli, il-proċeduri u l-kundizzjonijiet għall-awtorizzazzjoni tan-netwerks u tas-servizzi tal-komunikazzjonijiet elettroniċi. Peress li dawn il-miżuri huma ta’ ambitu ġenerali u huma maħsubin biex jikkompletaw din id-Direttiva biż-żieda ta’ elementi ġodda mhux essenzjali, għandhom jiġu adottati skond il-proċedura regolatorja bi skrutinju li jipprovdi għaliha l-Artikolu 5a tad-Deċiżjoni 1999/468/KE. Minħabba li l-kondotta tal-proċedura regolatorja bi skrutinju fi ħdan il-limiti taż-żmien normali tista’, f’ċerti sitwazzjonijiet eċċezzjonali, tfixkel l-adozzjoni f’waqtha tal-miżuri ta’ implimentazzjoni, il-Parlament Ewropew, il-Kunsill u l-Kummissjoni għandhom jaġixxu malajr sabiex jiżguraw l-adozzjoni f’waqtha ta’ dawk il-miżuri.

Ġustifikazzjoni

F’każ li jkun hemm raġunijiet ta’ urġenza assoluta u ġustifikati, il-Parlament Ewropew, il-Kunsill u l-Kummissjoni għandhom jaġixxu malajr sabiex jiżguraw l-adozzjoni f’waqtha tal-miżuri ta’ Komitoloġija.

Emenda  40

Proposta għal direttiva – att li jemenda

Artikolu 1 – punt 1

Direttiva 2002/21/KE

Artikolu 1 – paragrafu 1

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

1. Din id-Direttiva tistabbilixxi qafas armonizzat għar-regolazzjoni tas-servizzi tal-komunikazzjoni elettronika, tan-netwerks tal-komunikazzjoni elettronika, tal-faċilitajiet assoċjati u tas-servizzi asssoċjati, u ċerti aspetti tat-tagħmir terminali. Tippreskrivi l-kompiti ta’ l-awtoritajiet regolatorji nazzjonali u tistabbilixxi lista ta’ proċeduri biex tiżgura l-applikazzjoni armonizzata tal-qafas regolatorju f’kull parti tal-Komunità.’

1. Din id-Direttiva tistabbilixxi qafas armonizzat għar-regolazzjoni tas-servizzi tal-komunikazzjoni elettronika, tan-netwerks tal-komunikazzjoni elettronika, tal-faċilitajiet assoċjati u tas-servizzi asssoċjati, u ċerti aspetti tat-tagħmir terminali li jiffaċilitaw l-aċċess għal utenti finali b’diżabiltà u li jinkoraġxxi l-użu ta’ komunikazzjoni elettronika minn utenti finali li jkunu inqas ixxurtjati. Tippreskrivi l-kompiti ta’ l-awtoritajiet regolatorji nazzjonali u tistabbilixxi lista ta’ proċeduri biex tiżgura l-applikazzjoni armonizzata tal-qafas regolatorju f’kull parti tal-Komunità.’

Ġustifikazzjoni

L-emenda trid tiċċara l-aspetti varji tat-tagħmir terminali li jista’ jassigura l-aċċessibbiltà għas-servizzi tat-telekomunikazzjoni kollha.

Emenda  41

Proposta għal direttiva – att li jemenda

Artikolu 1 – punt 2 – punt c

Direttiva 2002/21/KE

Artikolu 2 – punt e

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(e) ‘(e) “faċilitajiet assoċjati” tfisser dawk il-faċilitajiet assoċjati ma’ netwerk tal-komunikazzjoni elettronika u/jew servizz tal-komunikazzjoni elettronika li jagħmlu possibbli u/jew jissaportjaw il-provvista ta’ servizzi permezz ta’ dak in-netwerk u/jew servizz jew li jkollhom il-potenzjal li jagħmlu dan, u jinkludu, fost l-oħrajn, sistemi li jittraduċu l-isem jew l-indirizz, sistemi għall-aċċess kundizzjonali u gwidi tal-programmi elettroniċi, kif ukoll l-infrastruttura fiżika bħal ma huma t-tubi, l-arbli, il-kaxxi tat-triq, u l-bini;’

(e) “faċilitajiet assoċjati” tfisser dawk il-faċilitajiet assoċjati ma’ netwerk tal-komunikazzjoni elettronika u/jew servizz tal-komunikazzjoni elettronika li jagħmlu possibbli u/jew jissaportjaw il-provvista ta’ servizzi permezz ta’ dak in-netwerk u/jew servizz jew li jkollhom il-potenzjal li jagħmlu dan, u jinkludu, fost l-oħrajn, sistemi li jittraduċu l-isem jew l-indirizz, sistemi għall-aċċess kundizzjonali u gwidi tal-programmi elettroniċi, kif ukoll l-infrastruttura fiżika bħal ma huma d-dħul għall-bini, is-sistema tal-wajers fil-bini, l-istrutturi għoljin u kostruzzjonijiet oħrajn ta’ appoġġ, t-tubi, il-katusi, l-arbli, l-antenni, it-toqob ta’ l-ispezzjonar u l-kaxxi tat-triq u l-elementi l-oħra kollha li mhumiex attivi..

Emenda  42

Proposta għal direttiva – att li jemenda

Artikolu 1 – punt 2 – punt e

Direttiva 2002/21/KE

Artikolu 2 - punt s

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(s) “interferenza li tagħmel il-ħsara” tfisser interferenza li tipperikola t-tħaddim ta’ servizz tar-radju għat-tbaħħir jew ta’ servizzi oħra tas-sigurtà jew li b’xi mod ieħor tiddegrada serjament, tfixkel jew titterrompi b’mod irrepetut servizz tal-komunikazzjoni bir-radju li jkun jopera skond ir-regolamenti tal-Komunità jew nazzjonali li jkunu japplikaw.’;

(s) “interferenza li tagħmel il-ħsara” tfisser interferenza li tipperikola t-tħaddim ta’ servizz tar-radju għat-tbaħħir jew ta’ servizzi oħra tas-sigurtà jew li b’xi mod ieħor tiddegrada serjament, tfixkel jew titterrompi b’mod irrepetut servizz tal-komunikazzjoni bir-radju li jkun jopera skond ir-regolamenti internazzjonali, tal-Komunità jew nazzjonali li jkunu japplikaw.

Emenda  43

Proposta għal direttiva – att li jemenda

Artikolu 1 – punt 3

Direttiva 2002/21/KE

Artikolu 3 – paragrafu 3 – subparagrafu 1

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

3. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-awtoritajiet regolatorji nazzjonali jeżerċitaw is-setgħat tagħhom b’mod indipendenti, imparzjali u trasparenti. L-awtoritajiet regolatorji nazzjonali m’għandhom ifittxu jew jieħdu istruzzjonijiet mingħand l-ebda entità oħra dwar it-twettiq ta’ kuljum tal-kompiti assenjati lilhom skond il-liġijiet nazzjonali li jimplimentaw il-liġi tal-Komunità. Huma biss l-entitajiet ta’ l-appell stabbiliti skond l-Artikolu 4 jew il-qrati nazzjonali li għandu jkollhom is-setgħa li jissospendu jew idawru deċiżjonijiet mill-awtoritajiet regolatorji nazzjonali.

3. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-awtoritajiet regolatorji nazzjonali jeżerċitaw is-setgħat tagħhom b’mod indipendenti, imparzjali u trasparenti, u fiż-żmien tajjeb. L-awtoritajiet regolatorji nazzjonali m’għandhom ifittxu jew jieħdu istruzzjonijiet mingħand l-ebda entità oħra dwar it-twettiq ta’ kuljum tal-kompiti assenjati lilhom skond il-liġijiet nazzjonali li jimplimentaw il-liġi tal-Komunità. Huma biss l-entitajiet ta’ l-appell stabbiliti skond l-Artikolu 4 jew il-qrati nazzjonali li għandu jkollhom is-setgħa li jissospendu jew idawru deċiżjonijiet mill-awtoritajiet regolatorji nazzjonali.

Ġustifikazzjoni

Jekk l-Awtoritajiet Regolatorji Nazzjonali (NRAs) ma jaġixxux fil-waqt, per eżempju fejn tidħol l-analiżi tas-swieq, dan jista' jżomm lura l-kompetizzjoni u l-innovazzjoni fis-suq.

Emenda  44

Proposta għal direttiva – att li jemenda

Artikolu 1 – punt 3 a (ġdid)

Direttiva 2002/21/KE

Artikolu 3 – paragrafu 3a (ġdid)

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(3a) Fl-Artikolu 3, għandu jiddaħħal il-paragrafu li ġej:

 

"3a. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-għanijiet tal-BERT fil-promozzjoni ta’ koordinazzjoni u koerenza regolatorja akbar huma appoġġjati b’mod attiv mill-awtoritajiet nazzjonali regolatorji rispettivi.

 

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-awtoritajiet regolatorji nazzjonali jkollhom riżorsi finanzjarji u umani biżżejjed biex iwettqu l-kompiti assenjati lilhom u li jgħinuhom biex jipparteċipaw u jikkontribwixxu b’mod attiv fil-BERT. L-awtoritajiet regolatorji nazzjonali għandhom ikollhom baġits annwali separati u l-baġits għandhom ikunu ppubblikati.”

Ġustifikazzjoni

Iż-żieda tal-paragrafu 3a tassigura li l-Istati Membri jiżguraw it-twaqqif tal-Korp ta' Regolaturi fit-Telecom (Body of Regulators in Telecom - BERT) magħmul mill-NRAs kollha. Il-BERT ser titwaqqaf bħala assoċjazzjoni ta' awtoritajiet regolatorji nazzjonali li ma jkollhiex personalità legali indipendenti, jiġifieri, b’mod partikolari, din l-entità mhux ser tagħmel parti mill-amministrazzjoni diretta jew indiretta tal-Komunità. Dan jevita l-konflitti kollha mal-ġurisprudenza tal-każ MERONI.

Emenda  45

Proposta għal direttiva – att li jemenda

Artikolu 1 – punt 3 b (ġdid)

Direttiva 2002/21/KE

Artikolu 3 – paragrafu 3b (ġdid)

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(3b) Fl-Artikolu 3, għandu jiddaħħal il-paragrafu li ġej:

 

“3b. L-Istati Membri għandhom jassiguraw li l-NRAs jagħtu l-ikbar kunsiderazzjoni lill-pożizzjonijiet komuni maħruġa minn BERT meta jiġu biex jadottaw id-deċiżjonijiet tagħhom stess għas-swieq lokali tagħhom."

Emenda  46

Proposta għal direttiva – att li jemenda

Artikolu 1 – punt 4 – punt a

Direttiva 2002/21/KE

Artikolu 4 – paragrafu 1 – subparagrafu 1

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

1. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li jkunu jeżistu mekkaniżmi effettivi fil-livell nazzjonali li bihom kull utent jew impriża li jipprovdu n-netwerks u/jew s-servizzi tal-komunikazzjoni elettronika u li jkunu affettwati minn deċiżjoni ta’ l-awtorità regolatorja nazzjonali jkollhom id-dritt li jappellaw kontra d-deċiżjoni quddiem entità ta’ appell li tkun indipendenti mill-partijiet involuti. Din l-entità, li tista’ tkun qorti, għandha jkollha l-kompetenzza xierqa għad-dispożizzjoni tagħha biex tkun tista’ twettaq il-funzjonijiet tagħha. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-merti tal-każ tingħatalhom il-kunsiderazzjoni li tixirqilhom u li jkun hemm mekkaniżmu ta’ appell effettiv.

1. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li jkunu jeżistu mekkaniżmi effettivi fil-livell nazzjonali li bihom kull utent jew impriża li jipprovdu n-netwerks u/jew s-servizzi tal-komunikazzjoni elettronika u li jkunu affettwati minn deċiżjoni ta’ l-awtorità regolatorja nazzjonali jkollhom id-dritt li jappellaw kontra d-deċiżjoni quddiem entità ta’ appell li tkun indipendenti mill-partijiet involuti. Din l-entità, li tista’ tkun qorti, għandha jkollha l-kompetenza xierqa biex tkun tista’ twettaq il-funzjonijiet tagħha b’mod effettiv. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-merti tal-każ tingħatalhom il-kunsiderazzjoni li tixirqilhom, li jkun hemm mekkaniżmu ta’ appell effettiv u li l-proċeduri quddiem l-entità ta’ l-appell ma jkunux twal b'mod eċċessiv. L-Istati Membri għandhom jistipulaw limiti ta’ żmien għall-kunsiderazzjoni ta’ appelli ta’ dan it-tip.

Ġustifikazzjoni

L-effettività u t-tul ta’ żmien raġonevoli huma aspetti ewlenin ta’ mekkaniżmi ta’ l-appell. Il-kompetenza ta’ l-entità ta’ l-appell għandha tkun interna u mhux biss “għad-dispożizzjoni tagħha”.

Emenda  47

Proposta għal direttiva – att li jemenda

Artikolu 1 – punt 4 – punt a

Direttiva 2002/21/KE

Artikolu 4 – paragrafu 1 – subparagrafu 2

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

Soġġett għar-riżultat ta’ kwalunkwe appell li jista' jkun hemm, id-deċiżjoni ta’ l-awtorità regolatorja nazzjonali għandha tgħodd, sakemm ma jkunux awtorizzati miżuri temporanji. Miżuri temporanji jistgħu jkunu awtorizzata jekk ikun hemm ħtieġa urġenti li l-effett tad-deċiżjoni jiġi sospiż sabiex tkun evitata ħsara serja u irreparabbli lill-parti li tkun qed tapplika għal dawk il-miżuri, kif ukoll jekk il-bilanċ ta’ l-interessi jitlob dan.'

Soġġett għar-riżultat ta’ kwalunkwe appell li jista' jkun hemm, id-deċiżjoni ta’ l-awtorità regolatorja nazzjonali għandha tgħodd, sakemm ma jkunux awtorizzati miżuri temporanji. Miżuri temporanji jistgħu jkunu awtorizzati, bi qbil mal-leġiżlazzjoni nazzjonali rilevanti, jekk ikun hemm ħtieġa urġenti li l-effett tad-deċiżjoni jiġi sospiż sabiex tkun evitata ħsara serja u irreparabbli lill-parti li tkun qed tapplika għal dawk il-miżuri, kif ukoll jekk il-bilanċ ta’ l-interessi jitlob dan.

Ġustifikazzjoni

Għandhom jitqiesu l-varji drittijiet proċedurali fl-Istati Membri.

Emenda  48

Proposta għal direttiva – att li jemenda

Artikolu 1 – punt 4 – punt a a (ġdid)

Direttiva 2002/21/KE

Artikolu 4 – paragrafu 2a (ġdid)

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(aa) Il-paragrafu li ġej huwa miżjud:

 

"2a. Il-korpi ta’ l-appell għandhom ikunu intitolati li jitolbu l-opinjoni tal-BERT qabel ma jieħdu deċiżjoni matul il-proċediment ta’ appell."

Ġustifikazzjoni

Il-korpi ta’ l-appell għandhom ikunu intitolati wkoll li jikkonsultaw lill-BERT jekk il-każ ikollu impatt fuq is-suq intern. Dan il-mekkaniżmu ser jiffaċilita armonizzazzjoni progressiva fl-applikazzjoni tal-qafas u ser itejjeb il-konsistenza tas-suq tal-komunikazzjoni elettronika.

Emenda  49

Proposta għal direttiva – att li jemenda

Artikolu 1 – punt 5

Direttiva 2002/21/KE (Direttiva Qafas)

Artikolu 5 – paragrafu 1

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

1. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-impriżi li jipprovdu n-netwerks u s-servizzi tal-komunikazzjoni elettronika jipprovdu l-informazzjoni kollha, inkluża l-informazzjoni finanzjarja, meħtieġa mill-awtoritajiet regolatorji nazzjonali biex jiżguraw il-konformità mad-dispożizzjonijiet ta’ din id-Direttiva u tad-Direttivi Speċifiċi, jew mad-deċiżjonijiet meħuda skond dawn. Dawk l-impriżi għandhom ukoll jintalbu jissottomettu l-informazzjoni dwar l-iżviluppi futuri fin-netwerk jew fis-servizz li jistgħu jkollhom impatt fuq is-servizzi li jkunu disponibbli għall-kompetituri fi kwantità kbira għall-bejgħ mill-ġdid (wholesale). Dawn l-impriżi għandhom jipprovdu din l-informazzjoni fil-pront kif tintalab u fil-limiti ta’ żmien u fil-livell ta’ dettall mitluba mill- awtorità regolatorja nazzjonali. L-informazzjoni mitluba mill-awtorità regolatorja nazzjonali għandha tkun proporzjonata għat-twettiq ta’ dak il-kompitu. L-awtorità regolatorja nazzjonali għandha tagħti r-raġunijiet li jiġġustifikaw it-talba tagħha għall-informazzjoni.’

1. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-impriżi li jipprovdu n-netwerks u s-servizzi tal-komunikazzjoni elettronika jipprovdu l-informazzjoni kollha, inkluża l-informazzjoni finanzjarja, meħtieġa mill-awtoritajiet regolatorji nazzjonali biex jiżguraw il-konformità mad-dispożizzjonijiet ta’ din id-Direttiva u tad-Direttivi Speċifiċi, jew mad-deċiżjonijiet meħuda skond dawn. Dawn l-impriżi għandhom jipprovdu din l-informazzjoni fil-pront kif tintalab u fil-limiti ta’ żmien u fil-livell ta’ dettall mitluba mill- awtorità regolatorja nazzjonali. L-informazzjoni mitluba mill-awtorità regolatorja nazzjonali għandha tkun proporzjonata għat-twettiq ta’ dak il-kompitu. L-awtorità nazzjonali regolatorja għandha tagħti raġunijiet li jiġġustifikaw it-talba għall-informazzjoni u tikkonforma mal-liġi Komunitarja u nazzjonali dwar il-kunfidenzjalità tan-negozju.

Emenda  50

Proposta għal direttiva – att li jemenda

Artikolu 1 – punt 6

Direttiva 2002/21/KE

Artikolu 6 – subparagrafu 1

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

Għajr f'każijiet li jaqgħu taħt l-Artikoli 7(10), 20, jew 21, u sakemm ma jkunx provdut mod ieħor fil-miżuri ta’ implimentazzjoni adottati skond l-Artikolu 9c, l-Istati Membri għandhom jiżguraw li, fejn l-awtoritajiet regolatorji nazzjonali jkun biħsiebhom jieħdu miżuri skond din id-Direttiva jew id-Direttivi Speċifiċi li jkollhom impatt sinifikanti fuq is-suq rilevanti, jew fejn ikun biħsiebhom jipprovdu għal restrizzjonijiet skond l-Artikolu 9(3) u 9(4), huma jagħtu lill-partijiet ikkonċernati l-opportunità li jikkummentaw fuq l-abbozz ta’ miżura fi żmien raġonevoli.

Għajr f'każijiet li jaqgħu taħt l-Artikoli 7(10), 20, jew 21, u sakemm ma jkunx provdut mod ieħor fil-miżuri ta’ implimentazzjoni adottati skond l-Artikolu 9c, l-Istati Membri għandhom jiżguraw li, fejn l-awtoritajiet regolatorji nazzjonali jkun biħsiebhom jieħdu miżuri skond din id-Direttiva jew id-Direttivi Speċifiċi jew fejn ikun biħsiebhom jipprovdu għal restrizzjonijiet skond l-Artikolu 9(3) u 9(4) li jkollhom impatt sinifikanti fuq is-suq rilevanti, huma jagħtu lill-partijiet ikkonċernati l-opportunità li jikkummentaw fuq l-abbozz ta’ miżura fi żmien raġonevoli.

Ġustifikazzjoni

Kjarifika sintattika.

Emenda  51

Proposta għal direttiva – att li jemenda

Artikolu 1 – punt 6

Direttiva 2002/21/KE

Artikolu 6 – subparagrafu 4

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

L-awtorità regolatorja nazzjonali għandha tagħmel ir-riżultati tal-proċedura ta’ konsultazzjoni disponibbli għall-pubbliku, ħlief fil-każ ta’ l-informazzjoni riżervata skond il-liġi tal-Komunità u nazzjonali dwar ir-riżervatezza tan-negozju.

L-awtorità regolatorja nazzjonali għandha tagħmel ir-riżultati tal-proċedura ta’ konsultazzjoni disponibbli għall-pubbliku, ħlief fil-każ ta’ l-informazzjoni riżervata skond il-liġi tal-Komunità u nazzjonali dwar ir-riżervatezza tan-negozju. Fil-każ ta’ tixrid mhux ġustifikat ta’ tagħrif kunfidenzjali, l-awtoritajiet regolatorji nazzjonali, fuq talba ta’ l-impriżi konċernati, għandhom jadottaw miżuri xierqa mill-aktar fis possibbli.

Emenda  52

Proposta għal direttiva – att li jemenda

Artikolu 1 – punt 6

Direttiva 2002/21/KE

Artikolu 7

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

Artikolu 7It-tisħiħ tas-suq intern tal-komunikazzjonijiet elettroniċi

 

Artikolu 7It-tisħiħ tas-suq intern tal-komunikazzjonijiet elettroniċi

 

1. Fit-twettiq tal-kompiti tagħhom skond din id-Direttiva u d-Direttivi Speċifiċi, l- awtoritajiet regolatorji nazzjonali għandhom jagħtu l-ikbar kunsiderazzjoni lill-għanijiet stipulati fl-Artikolu 8, sa fejn dawk jirrelataw mat-tħaddim tas-Suq Intern.

1. Fit-twettiq tal-kompiti tagħhom skond din id-Direttiva u d-Direttivi Speċifiċi, l- awtoritajiet regolatorji nazzjonali għandhom jagħtu l-ikbar kunsiderazzjoni lill-għanijiet stipulati fl-Artikolu 8, sa fejn dawk jirrelataw mat-tħaddim tas-Suq Intern.

2. L-awtoritajiet regolatorji nazzjonali għandhom jikkontribwixxu għall-iżvilupp tas-Suq Intern billi jaħdmu mal-Kummissjoni u ma’ l-Awtorità sabiex jiżguraw l-applikazzjoni konsistenti, fl-Istati Membri kollha, tad-dispożizzjonijiet ta’ din id-Direttiva u tad-Direttivi Speċifiċi. Għal dan il-għan, huma għandhom, b’mod partikulari, jaħdmu mal-Kummissjoni u l-Awtorità biex jidentifikaw it-tipi ta’ strumenti u rimedji l-iktar adattati biex ikunu ttrattati tipi partikulari ta’ sitwazzjonijiet fis-suq.

2. L-awtoritajiet regolatorji nazzjonali għandhom jikkontribwixxu għall-iżvilupp tas-suq intern billi jaħdmu mal-Kummissjoni u mal-BERT b’mod trasparenti sabiex jiżguraw l-applikazzjoni konsistenti, fl-Istati Membri kollha, tad-dispożizzjonijiet ta’ din id-Direttiva u tad-Direttivi Speċifiċi. Għal dan il-għan, huma għandhom, b’mod partikulari, jaħdmu mal-Kummissjoni u mal-BERT biex jidentifikaw it-tipi ta’ strumenti u rimedji l-iktar adattati biex ikunu ttrattati tipi partikulari ta’ sitwazzjonijiet fis-suq.

3. Għajr fejn jipprovdu mod ieħor id-dispożizzjonijiet ta’ implimentazzjoni adottati skond l-Artikolu 7a, meta titlesta l-konsultazzjoni msemmija fl-Artikolu 6, fejn awtorità regolatorja nazzjonali tkun biħsiebha tieħu miżura li:

3. Għajr fejn jipprovdu mod ieħor id-dispożizzjonijiet ta’ implimentazzjoni adottati skond l-Artikolu 7a, meta titlesta l-konsultazzjoni msemmija fl-Artikolu 6, fejn awtorità regolatorja nazzjonali tkun biħsiebha tieħu miżura li:

(a) taqa' fl-ambitu ta’ l-Artikoli 15 jew 16 ta’ din id-Direttiva, l-Artikoli 5 jew 8 tad-Direttiva 2002/19/KE (Direttiva dwar l-Aċċess), u

(a) taqa' fl-ambitu ta’ l-Artikoli 15 jew 16 ta’ din id-Direttiva, l-Artikoli 5 jew 8 tad-Direttiva 2002/19/KE (Direttiva dwar l-Aċċess), u

(b) tkun tolqot il-kummerċ bejn l-Istati Membri,

(b) tkun tolqot il-kummerċ bejn l-Istati Membri,

għandha tqiegħed l-abbozz ta' miżura għad-dispożizzjoni tal-Kummissjoni, ta' l-Awtorità u ta' l-awtoritajiet regolatorji nazzjonali fl-Istati Membri oħra, flimkien mar-raġunijiet li fuqhom tissejjes il-miżura, skond l-Artikolu 5(3), u tinforma lill-Kummissjoni u lill-awtoritajiet regolatorji nazzjonali b'dan. L-awtoritajiet regolatorji nazzjonali u l-Kummissjoni jistgħu jgħaddu l-kummenti tagħhom lill-awtorità regolatorja nazzjonali konċernata biss fi żmien xahar. Dan il-perjodu ta’ xahar ma jistax jittawwal.

għandha tqiegħed l-abbozz ta' miżura għad-dispożizzjoni tal-Kummissjoni, tal-BERT u ta' l-awtoritajiet regolatorji nazzjonali fl-Istati Membri oħra, fl-istess ħin, flimkien mar-raġunijiet li fuqhom tissejjes il-miżura, skond l-Artikolu 5(3), u tinforma lill-Kummissjoni, lill-BERT u lill-awtoritajiet regolatorji nazzjonali l-oħrajn b'dan. L-awtoritajiet regolatorji nazzjonali, il-BERT u l-Kummissjoni jistgħu jgħaddu l-kummenti tagħhom lill-awtorità regolatorja nazzjonali konċernata biss fi żmien xahar. Dan il-perjodu ta’ xahar ma jistax jittawwal.

4. Fejn miżura maħsuba koperta mill-paragrafu 3 jkollha l-għan li:

4. Fejn miżura maħsuba koperta mill-paragrafu 3 jkollha l-għan li:

(a) tiddefinixxi suq rilevanti li jkun differenti minn dawk iddefiniti fir-Rakkomandazzjoni skond l-Artikolu 15(1); jew

(a) tiddefinixxi suq rilevanti li jkun differenti minn dawk iddefiniti fir-Rakkomandazzjoni skond l-Artikolu 15(1); jew

(b) tiddeċiedi jekk impriża tiġix innominata jew le bħala li għandha, jew individwalment jew flimkien ma’ oħrajn, saħħa sinifikanrti fis-suq, skond l-Artikolu 16(3), (4) jew (5); jew

(b) tiddeċiedi jekk impriża tiġix innominata jew le bħala li għandha, jew individwalment jew flimkien ma’ oħrajn, saħħa sinifikanrti fis-suq, skond l-Artikolu 16(3), (4) jew (5);

(c) timponi, temenda jew tirtira obbligu minn fuq l-operatur bl-applikazzjoni ta’ l-Artikolu 16, flimkien ma’ l-Artikoli 5 u 9 sa 13 tad-Direttiva 2002/19/KE (Direttiva dwar l-Aċċess), u l-Artikolu 17 tad-Direttiva 2002/22/KE (Direttiva dwar is-Servizz Universali),

 

u li tkun taffettwa l-kummerċ bejn l-Istati Membri, u li l-Kummissjoni tkun indikat lill-awtorità regolatorja nazzjonali li hija tikkunsidra li l-abbozz ta’ miżura jkun joħloq barriera għas-suq uniku jew jekk hija jkollha dubji serji dwar il-kompatibilità tiegħu mal-liġi tal-Komunità u b’mod partikulari l-għanijiet imsemmija fl-Artikolu 8, allura l-abbozz ta’ miżura m’għandux ikun adottat qabel xahrejn oħra. Dan il-perjodu ma jistax jittawwal.

u li tkun taffettwa l-kummerċ bejn l-Istati Membri, u li l-Kummissjoni tkun indikat lill-awtorità regolatorja nazzjonali li hija tikkunsidra li l-abbozz ta’ miżura jkun joħloq barriera għas-suq uniku jew jekk hija jkollha dubji serji dwar il-kompatibilità tiegħu mal-liġi tal-Komunità u b’mod partikulari l-għanijiet imsemmija fl-Artikolu 8, allura l-abbozz ta’ miżura m’għandux ikun adottat qabel xahrejn oħra. Dan il-perjodu ma jistax jittawwal.

5. Matul il-perjodu ta’ xahrejn imsemmi fil-paragrafu 4, il-Kummissjoni tista’ tiddeċiedi li titlob lill-awtorità regolatorja nazzjonali konċernata biex tirtira l-abbozz ta’ miżura. Il-Kummissjoni għandha tagħti l-ikbar kunsiderazzjoni lill-opinjoni li l-Awtorità tissottometti skond l-Artikolu 5 tar-Regolament Nru [.../KE] qabel ma toħroġ id-deċiżjoni. Id-deċiżjoni għandha tkun akkompanjata minn analiżi ddettaljata u oġġettiva dwar x’wassal lill-Kummissjoni biex tikkonsidra li l-abbozz ta’ miżura m’għandux ikun adottat flimkien ma’ proposti biex ikun emendat l-abbozz ta’ miżura.

5. Matul il-perjodu ta’ xahrejn imsemmi fil-paragrafu 4, il-Kummissjoni tista’ tiddeċiedi li titlob lill-awtorità regolatorja nazzjonali konċernata biex tirtira l-abbozz ta’ miżura. Il-Kummissjoni għandha tagħti l-ikbar kunsiderazzjoni lill-opinjoni li l-BERT tissottometti skond l-Artikolu 5 tar-Regolament Nru [.../KE] qabel ma toħroġ id-deċiżjoni. Id-deċiżjoni għandha tkun akkompanjata minn analiżi ddettaljata u oġġettiva dwar x’wassal lill-Kummissjoni biex tikkonsidra li l-abbozz ta’ miżura m’għandux ikun adottat flimkien ma’ proposti speċifiċi biex ikun emendat l-abbozz ta’ miżura.

6. Fi żmien tliet xhur minn meta l-Kummissjoni tkun ħarġet deċiżjoni skond il-paragrafu 5 li titlob lill-awtorità regolatorja nazzjonali biex tirtira l-abbozz ta’ miżura, l-awtorità regolatorja nazzjonali għandha temenda jew tirtira l-abbozz ta’ miżura. Fil-każ li l-abbozz ta’ miżura jkun emendat, l-awtorità regolatorja nazzjonali għandha timpenja ruħha li tagħmel konsultazzjoni pubblika skond il-proċeduri msemmija fl-Artikolu 6, u li tinnotifika mill-ġdid lill-Kummissjoni bl-abbozz ta’ miżura emendat skond id-dispożizzjonijiet tal-paragrafu 3.

6. Fi żmien tliet xhur minn meta l-Kummissjoni tkun ħarġet deċiżjoni skond il-paragrafu 5 li titlob lill-awtorità regolatorja nazzjonali biex tirtira l-abbozz ta’ miżura, l-awtorità regolatorja nazzjonali għandha temenda jew tirtira l-abbozz ta’ miżura. Fil-każ li l-abbozz ta’ miżura jkun emendat, l-awtorità regolatorja nazzjonali għandha timpenja ruħha li tagħmel konsultazzjoni pubblika skond il-proċeduri msemmija fl-Artikolu 6, u li tinnotifika mill-ġdid lill-Kummissjoni bl-abbozz ta’ miżura emendat skond id-dispożizzjonijiet tal-paragrafu 3.

7. L-awtorità regolatorja nazzjonali konċernata għandha tagħti l-ikbar kunsiderazzjoni lill-kummenti ta’ awtoritajiet regolatorji nazzjonali oħra u tal-Kummissjoni u tista’, ħlief għall-każijiet koperti mill-paragrafu 4, tadotta l-abbozz ta’ miżura li jirriżulta u, meta tagħmel dan, għandha tikkomunikah lill-Kummissjoni. Kull entità nazzjonali oħra li teżerċita funzjonijiet skond din id-Direttiva jew id-Direttivi Speċifiċi għandha wkoll tagħti l-ikbar kunsiderazzjoni lill-kummenti tal-Kummissjoni.

7. L-awtorità regolatorja nazzjonali konċernata għandha tagħti l-ikbar kunsiderazzjoni lill-kummenti ta’ awtoritajiet regolatorji nazzjonali oħra, tal-BERT u tal-Kummissjoni u tista’, ħlief għall-każijiet koperti mill-paragrafu 4, tadotta l-abbozz ta’ miżura li jirriżulta u, meta tagħmel dan, għandha tikkomunikah lill-Kummissjoni. Kull entità nazzjonali oħra li teżerċita funzjonijiet skond din id-Direttiva jew id-Direttivi Speċifiċi għandha wkoll tagħti l-ikbar kunsiderazzjoni lill-kummenti tal-Kummissjoni.

8. Fejn abbozz ta’ miżura jkun ġie emendat skond il-paragrafu 6, il-Kummissjoni tista’ tieħu deċiżjoni li titlob lill-awtorità regolatorja nazzjonali li timponi obbligu speċifiku skond l-Artikoli 9 sa 13a tad-Direttiva 2002/19/KE (Direttiva dwar l-Aċċess), u l-Artikolu 17 tad-Direttiva 2002/22/KE (Direttiva dwar is-Servizz Universali) f’perjodu ta’ żmien determinat.

 

Meta tagħmel dan, il-Kummissjoni għandha ssegwi l-istess għanijiet ta’ politika kif stabbiliti għall-awtoritajiet regolatorji nazzjonali fl-Artikolu 8. Il-Kummissjoni għandha tagħti l-ikbar kunsiderazzjoni lill-opinjoni li l-Awtorità tkun issottomettiet skond l-Artikolu 6 tar-Regolament Nru [.../KE], b’mod partikulari meta telabora d-dettalji ta’ l-obbligu/i li tkun trid timponi.

 

9. L-awtorità regolatorja nazzjonali għandha tikkomunika lill-Kummissjoni l-miżuri finali kollha li jaqgħu taħt il-kundizzjonijiet a) u b) fl-Artikolu 7(3).

 

10. F’ċirkostanzi eċċezzjonali, meta l-awtorità regolatorja nazzjonali tikkunsidra li jkun hemm ħtieġa urġenti biex taġixxi, permezz ta’ deroga mill-proċedura stabbilita fil-paragrafi 3 u 4, sabiex tipproteġi l-kompetizzjoni u tħares l-interessi ta’ l-utenti, hija tista’ tadotta minnufih miżuri proporzjonati u temporanji. Hija għandha, mingħajr dewmien, tikkommunika dawn il-miżuri, flimkien mar-raġunijiet sħaħ, lill-Kummissjoni, l-awtoritajiet regolatorji nazzjonali, u l-Awtorità. Id-deċiżjoni mill-awtorità regolatorja nazzjonali biex dawn il-miżuri jsiru permanenti jew biex jitwal iż-żmien li għalih huma jkunu japplikaw għandha tkun soġġetta għad-dispożizzjonijiet tal-paragrafi 3 u 4.

10. F’ċirkostanzi eċċezzjonali, meta l-awtorità regolatorja nazzjonali tikkunsidra li jkun hemm ħtieġa urġenti biex taġixxi, permezz ta’ deroga mill-proċedura stabbilita fil-paragrafi 3 u 4, sabiex tipproteġi l-kompetizzjoni u tħares l-interessi ta’ l-utenti, hija tista’ tadotta minnufih miżuri proporzjonati u provviżorji. Hija għandha, mingħajr dewmien, tikkommunika dawn il-miżuri, flimkien mar-raġunijiet sħaħ, lill-Kummissjoni, l-awtoritajiet regolatorji nazzjonali l-oħra, u l-BERT. Id-deċiżjoni mill-awtorità regolatorja nazzjonali biex dawn il-miżuri jsiru permanenti jew biex ikun estiż iż-żmien li għalih huma jkunu japplikaw għandha tkun soġġetta għad-dispożizzjonijiet tal-paragrafi 3 u 4.’

Emenda  53

Proposta għal direttiva – att li jemenda

Artikolu 1 – punt 6 a (ġdid)

Direttiva 2002/21/KE

Artikolu –7 a (ġdid)

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(6a) Jiddaħħal l-Artikolu li ġej:

 

“Artikolu -7a

 

Proċedura għall-applikazzjoni konsistenti tar-rimedji

 

1. Meta awtorità regolatorja nazzjonali jkun beħsiebha li tadotta miżura sabiex timponi, temenda jew tirtira obbligu fuq operatur bl-applikazzjoni ta’ l-Artikolu 16 flimkien ma’ l-Artikoli 5 u 9 sa 13a tad-Direttiva 2002/19/KE (id-Direttiva dwar l-Aċċess), u l-Artikolu 17 tad-Direttiva 2002/22/KE (id-Direttiva dwar is-Servizz Universali), il-Kummissjoni u l-awtoritajiet regolatorji nazzjonali ta’ l-Istati Membri l-oħrajn għandhom ikollhom perjodu ta’ xahar mid-data tan-notifika ta’ l-abbozz tal-miżura sabiex jibagħtu l-kummenti tagħhom lill-awtorità regolatorja nazzjonali konċernata.

 

2. F'każ li l-abbozz tal-miżura jkun jikkonċerna l-impożizzjoni, l-emenda jew l-irtirar ta’ obbligu differenti minn dak stabbilit fl-Artikoli 13a tad-Direttiva 2002/19/KE (id-Direttiva dwar l-Aċċess), il-Kummissjoni, fi ħdan l-istess perjodu, tista’ tinnotifika lill-awtorità regolatorja nazzjonali konċernata u lill-BERT bir-raġunijiet l-għaliex tqis li l-abbozz tal-miżura joħloq ostaklu għas-suq komuni jew inkella li għandha dubji serji b’rabta mal-kompatibiltà tiegħu mal-liġi Komunitarja. F’każ bħal dan, l-abbozz tal-miżura m’għandux jiġi adottat għal xahrejn oħrajn wara n-notifika tal-Kummissjoni.

 

Fin-nuqqas ta’ notifika bħal din, l-awtorità regolatorja nazzjonali konċernata tista’ tadotta l-abbozz tal-miżura, filwaqt li tqis sew kwalunkwe kumment li jkun sar mill-Kummissjoni jew minn kwalunkwe awtorità regolatorja nazzjonali oħra.

 

3. Fi ħdan il-perjodu ta’ xahrejn imsemmi fil-paragrafu 2, il-Kummissjoni, il-BERT u l-awtorità regolatorja nazzjonali konċernata għandhom jikkoperaw mill-qrib bil-għan li jidentifikaw l-iktar miżura xierqa u effettiva fid-dawl ta’ l-għanijiet stabbiliti fl-Artikolu 8, filwaqt li jqisu b’mod xieraq il-fehmiet tal-parteċipanti tas-suq u l-ħtieġa li jkun żgurat l-iżvilupp ta’ prattika regolatorja konsistenti.

 

Fi ħdan l-istess perjodu ta’ xahrejn, il-BERT, billi jaġixxi b’maġġoranza assoluta, għandha toħroġ opinjoni li tikkonferma kemm hu xieraq u effettiv l-abbozz tal-miżura jew li tindika li l-abbozz tal-miżura għandu jiġi emendat u li tipprovdi proposti speċifiċi għal dak il-għan. Din l-opinjoni għandha tkun motivata u disponibbli għall-pubbliku.

 

F’każ li l-BERT tkun ikkonfermat kemm huwa xieraq u effettiv l-abbozz tal-miżura, l-awtorità regolatorja nazzjonali kkonċernata tista’ tadotta l-abbozz tal-miżura, filwaqt li tqis sew kwalunkwe kumment li jkun sar mill-Kummissjoni u mill-BERT. L-awtorità regolatorja nazzjonali għandha tagħmel pubbliku kif ġew meqjusa dawn il-kummenti.

 

F’każ li l-BERT tkun indikat li l-abbozz tal-miżura għandu jiġi emendat, il-Kummissjoni, filwaqt li tqis sew l-opinjoni tal-BERT, tista' tadotta deċiżjoni motivata li tesiġi lill-awtorità regolatorja nazzjonali konċernata li temenda l-abbozz tal-miżura u li tipprovdi proposti speċifiċi għal dak il-għan.

 

4. F’każ li l-abbozz tal-miżura jkun jikkonċerna l-impożizzjoni, l-emenda jew l-irtirar ta’ l-obbligu stabbilit fl-Artikolu 13a tad-Direttiva 2002/19/KE (id-Direttiva dwar l-Aċċess), l-abbozz tal-miżura m’għandux jiġi adottat għal perjodu ta’ xahrejn oħrajn mill-bidu tal-perjodu ta’ xahar imsemmi fil-paragrafu 1.

 

4. F’każ li l-abbozz tal-miżura jkun jikkonċerna l-impożizzjoni, l-emenda jew l-irtirar ta’ l-obbligu stabbilit fl-Artikolu 13a tad-Direttiva 2002/19/KE (id-Direttiva dwar l-Aċċess), l-abbozz tal-miżura m’għandux jiġi adottat għal perjodu ta’ xahrejn oħrajn mill-bidu tal-perjodu ta’ xahar imsemmi fil-paragrafu 1.

 

Fi ħdan il-perjodu massimu ta’ xahrejn stabbilit fil-paragrafu ta' qabel, il-BERT, billi jaġixxi b’maġġoranza assoluta, għandha tadotta opinjoni li tikkonferma kemm hu xieraq u effettiv l-abbozz tal-miżura jew li tindika li l-abbozz tal-miżura ma għandux jiġi adottat u tagħti r-raġunijiet. Din l-opinjoni għandha tkun motivata u disponibbli għall-pubbliku.

 

F’każ biss li l-Kummissjoni u l-BERT ikunu kkonfermaw kemm huwa xieraq u effikaċi l-abbozz tal-miżura, l-awtorità regolatorja nazzjonali konċernata tkun tista’ tadotta l-abbozz tal-miżura, filwaqt li tqis sew kwalunkwe kumment li jkun sar mill-Kummissjoni u mill-BERT. L-awtorità regolatorja nazzjonali għandha tagħmel pubbliku kif ġew meqjusa dawn il-kummenti.

 

5. Fi żmien tliet xhur minn meta l-Kummissjoni tkun adottat, f’konformità mal-paragrafu 3, deċiżjoni motivata li tesiġi lill-awtorità regolatorja nazzjonali li temenda l-abbozz tal-miżura, l-awtorità regolatorja nazzjonali kkonċernata għandha temenda jew tirtira l-abbozz tal- miżura. F’każ li l-abbozz tal-miżura għandu jiġi emendat, l-awtorità regolatorja nazzjonali għandha timpenja ruħha li tagħmel konsultazzjoni pubblika f’konformità mal-proċeduri msemmija fl-Artikolu 6, u li tinnotifika mill-ġdid lill-Kummissjoni bl-abbozz tal-miżura emendat f’konformità ma’ l-Artikolu 7.

 

6. L-awtorità regolatorja nazzjonali tista’tirtira l-abbozz ta' miżura fi kwalunkwe fażi tal-proċedura.

Emenda  54

Proposta għal direttiva – att li jemenda

Artikolu 1 – punt 7

Direttiva 2002/21/KE

Atikolu 7a – paragrafu 1

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

1. Il-Kummissjoni tista' tistipula dispożizzjonijiet ta’ implimentazzjoni marbutin ma' l-Artikolu 7, li jiddefinixxu l-forma, il-kontenut u l-grad tad-dettalji li għandhom jingħataw fin-notifiki mitluba skond l-Artikolu 7(3), kif ukoll iċ-ċirkustanzi li fihom notifika ma tkunx meħtieġa u l-kalkolu ta' l-iskadenzi.

1. Il-Kummissjoni, filwaqt li tagħti l-ikbar kunsiderazzjoni lill-opinjoni tal-BERT, tista' tistipula rakkomandazzjonijiet u/jew linji gwida marbutin ma' l-Artikolu 7, li jiddefinixxu l-forma, il-kontenut u l-grad tad-dettalji li għandhom jingħataw fin-notifiki mitluba skond l-Artikolu 7(3), kif ukoll iċ-ċirkustanzi li fihom notifika ma tkunx meħtieġa u l-kalkolu ta' l-iskadenzi.

Emenda  55

Proposta għal direttiva – att li jemenda

Artikolu 1 – punt 7

Direttiva 2002/21/KE

Atikolu 7a – paragrafu 2

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

2. Il-miżuri msemmija fil-paragrafu 1, maħsuba biex jemendaw elementi mhux essenzjali ta’ din id-Direttiva billi jikkompletawha, għandhom ikunu adottati skond il-proċedura regolatorja bi skrutinju msemmija fl-Artikolu 22(3). F'każijiet ta’ urġenza assoluta, il-Kummissjoni tista’ tuża l-proċedura ta’ urġenza msemmija fl-Artikolu 22(4).

imħassar

Ġustifikazzjoni

It-tifsira ta' "elementi mhux essenzjali" fil-paragrafu 2 tibqa' vaga. "Miżuri ta' implimentazzjoni" bħal dawk proposti jista' jkollhom impatt finanzjarju konsiderevoli fuq l-intrapriżi. Kull tibdil li jista' jsir għandu jgħaddi minn skrutinju sħiħ fi proċedura leġiżlattiva fil-livell ta' l-UE jew għandu jitħalla f'idejn l-Istati Membri.

Emenda  56

Proposta għal direttiva – att li jemenda

Artikolu 1 – punt 8 – punt a

Direttiva 2002/21/KE

Artikolu 8 – paragrafu 1 – subparagrafu 2

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

‘Sakemm mhuwiex ipprovdut mod ieħor fl-Artikolu 9 dwar il-frekwenzi tar-radju, l-Istati Membri għandhom jagħtu l-ikbar kunsiderazzjoni lill-fatt li huwa mixtieq li r-regolamenti li jsiru jkunu newtrali teknoloġikament u għandhom jiżguraw meta jwettqu l-kompiti regolatorji speċifikati f’din id-Direttiva u fid-Direttivi Speċifiċi, b’mod partikulari dawk maħsuba biex jiżguraw il-kompetizzjoni effettiva, li l-awtoritajiet regolatorji nazzjonali jagħmlu l-istess.’

Sakemm mhuwiex ipprovdut mod ieħor fl-Artikolu 9 dwar il-frekwenzi tar-radju jew sakemm mhuwiex meħtieġ mod ieħor sabiex ikunu ssodisfati l-għanijiet stabbiliti fil-paragrafi 2 sa 4, l-Istati Membri għandhom jagħtu l-ikbar kunsiderazzjoni lill-fatt li huwa mixtieq li r-regolamenti li jsiru jkunu newtrali teknoloġikament u għandhom jiżguraw meta jwettqu l-kompiti regolatorji speċifikati f’din id-Direttiva u fid-Direttivi Speċifiċi, b’mod partikulari dawk maħsuba biex jiżguraw il-kompetizzjoni effettiva, li l-awtoritajiet regolatorji nazzjonali jagħmlu l-istess.

Ġustifikazzjoni

In-newtralità tat-teknoloġija hija meħtieġa, bi prinċipju, sabiex ma tkunx skoraġġita l-innovazzjoni teknoloġika fil-ġejjieni, iżda hemm bżonn li tiġi limitata meta tkun tinsab f’oppożizzjoni frontali f’dak li għandu x’jaqsam ma’ l-għanijiet primarji tar-Regolament.

Emenda  57

Proposta għal direttiva – att li jemenda

Artikolu 1 – punt 8 – punt b

Direttiva 2002/21/KE

Artikolu 8 – paragrafu 2 – punt a

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

a) jiżguraw li l-utenti, inklużi l-utenti b’diżabbiltà, l-utenti anzjani, u l-utenti bi bżonnijiet speċjali jieħdu l-benefiċċju massimu f’termini ta’ għażla, prezz, u kwalità;

a) jiżguraw li l-utenti, inklużi l-utenti b’diżabbiltà, l-utenti anzjani, u l-utenti bi bżonnijiet speċjali jieħdu l-benefiċċju massimu f’termini ta’ għażla, prezz, u kwalità, u li fornituri jiġu kkumpensati għal kwalunkwe spiża netta li huma jistgħu juru prova li ġarrbu bħala riżultat ta’ l-impożizzjoni ta’ obbligi ta’ servizz pubbliku bħal dawn;

Ġustifikazzjoni

Kjarifikazzjoni li tillimita l-estensjoni ta’ dawn l-obbligi, u l-ispeċifikazzjoni li obbligi fl-interess ta’ kumpens soċjali jirrappreżentaw ħidmiet ta’ servizz pubbliku, li d-dispożizzjoni tagħhom jista’ jwassal lill-operaturi biex iġarrbu spejjeż netti addizzjonali, u li dawn l-ispejjeż għandhom ikunu koperti mill-awtoritajiet pubbliċi fuq preżentazzjoni tad-dokumenti ta’ appoġġ. Ma jidhirx xieraq li l-NRAs ikunu risponsabbli għat-twassil tal-kontenut.

Emenda  58

Proposta għal direttiva – att li jemenda

Artikolu 1 – punt 8 – punt b

Direttiva 2002/21/KE

Artikolu 8 – paragrafu 2 – punt b

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(b) jiżguraw li ma jkun hemm l-ebda distorsjoni jew restrizzjoni fil-kompetizzjoni tas-settur tal-komunikazzjoni elettronika, b’mod partikulari fit-twassil tal-kontenut;’

(b) jiżguraw li ma jkun hemm l-ebda distorsjoni jew restrizzjoni fil-kompetizzjoni tas-settur tal-komunikazzjoni elettronika, b’mod partikulari fit-twassil u fl-aċċess għall-kontenut u fis-servizzi madwar in-netwerks kollha;’

Emenda  59

Proposta għal direttiva – att li jemenda

Artikolu 1 – punt 8 – punt b a (ġdid)

Direttiva 2002/21/KE

Artikolu 8 – paragrafu 2 – punt c

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(ba) Fil-paragrafu 2, il-punt (c) huwa ssostitwit bit-test li ġej:

 

“(c) jinkoraġġixxu u jiffaċilitaw l-investiment effiċjenti fl-infrastruttura li jkun immexxi mis-suq, u jippromwovu l-innovazzjoni; u”

Emenda  60

Proposta għal direttiva – att li jemenda

Artikolu 1 – punt 8 – punt b b (ġdid)

Direttiva 2002/21/KE

Artikolu 8 – paragrafu 3 – punt c

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(bb) Il-paragrafu 3, punt (c) huwa mħassar.

Ġustifikazzjoni

Dan il-punt reġa’ ddaħħal fil-paragrafu l-ġdid 4a ta’ l-Artikolu 8.

Emenda  61

Proposta għal direttiva – att li jemenda

Artikolu 1 – punt 8 – punt e

Direttiva 2002/21/KE

Artikolu 8 – paragrafu 4 – punt g

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(g) l-applikazzjoni tal-prinċipju li l-utenti aħħarija għandu jkollhom il-libertà ta’ aċċess għal kull kontenut legali, tat-tqassim tiegħu, u ta’ l-użu ta’ kull applikazzjoni u/jew servizz legali li jagħżlu huma.

(g) l-applikazzjoni tal-prinċipju li l-utenti aħħarija għandu jkollhom il-libertà ta’ aċċess għal kull kontenut legali, tat-tqassim tiegħu, u ta’ l-użu ta’ kull applikazzjoni u/jew servizz legali li jagħżlu huma u għal dan l-iskop jikkontribwixxu għall-promozzjoni ta’ kontenut legali bi qbil ma’ l-Artikolu 33 tad-Direttiva 2002/22/KE (Direttiva ta’ Servizz Universali).

Emenda  62

Proposta għal direttiva – att li jemenda

Artikolu 1 – punt 8 – punt e a (ġdid)

Direttiva 2002/21/KE

Artikolu 8 – paragrafu 4 a (ġdid) Test propost mill-Kummissjoni

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(ea) Jiddaħħal il-paragrafu ġdid li ġej:

 

"4a. L-awtoritajiet regolatorji nazzjonali, huma u jsegwu l-għanijiet politiċi msemmijin fil-paragrafi 2, 3 u 4, għandhom japplikaw prinċipji regolatorji oġġettivi, trasparenti, mhux diskriminatorji u proporzjonali fosthom billi:

 

(a) promozzjoni tal-prevedibilità regolatorja permezz tal-kontinwità ta’ rimedji fuq bosta reviżjonijiet tas-suq kif xieraq;

 

(b) jiżguraw li, f’ċirkostanzi simili, m’hemm ebda diskriminazzjoni fit-trattament ta’ impriżi li jipprovdu netwerks u servizzi tal-komunikazzjonijiet elettroniċi;

 

(c) salvagwardja tal-kompetizzjoni għall-benefiċċju ta’ klijenti u promozzjoni ta’ kompetizzjoni bbażata fuq kompetizzjoni fejn ikun possibbli;

 

(d) promozzjoni ta’ investiment bi spinta tas-suq u innovazzjoni f’infrastrutturi ġodda u msaħħa inkluż bl-inkoraġġiment ta’ qsim ta’ investiment u bl-iżgurar ta’ qsim ta’ riskju xieraq fost l-investitur u dawk il-kumpaniji li jgawdu minn aċċess għall-faċilitajiet ġodda;

 

(d) iqisu b’mod xieraq il-varjetà ta’ kondizzjonijiet relatati mal-kompetizzjoni u mal-konsumaturi li jeżistu fl-Istati Membri u fiż-żoni ġeografiċi varji fl-Istati Membri;

 

(e) jimponu obbligi regolatorji ex-ante f’każ biss fejn ma jkun hemm ebda kompetizzjoni effettiva u jerħuhom jew ineħħuhom hekk kif ikun hemm kompetizzjoni bħal din.”

Emenda  63

Proposta għal direttiva – att li jemenda

Artikolu 1 – punt 8 a (ġdid)

Direttiva 2002/21/KE

Artikolu 8 a (ġdid)

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(8a) Jiddaħħal l-Artikolu li ġej:

 

“Artikolu 8a

 

Pjanar strateġiku u koordinazzjoni ta’ politika ta’ spettru ta’ radju fl-Unjoni Ewropea

 

1. L-Istati Membri għandhom jikkoperaw bejniethom u mal-Kummissjoni fl-ippjanar strateġiku, koordinazzjoni u l-armonizzazzjoni ta' l-użu ta’ spettru tar-radju fil-Komunità. Għal dan il-għan, huma għandhom iqisu, inter alia, aspetti ekonomiċi, ta' sikurezza, ta' saħħa, ta' interess pubbliku, ta' libertà ta' l-espressjoni, kulturali, xjentifiċi, soċjali u tekniċi tal-politiki ta’ l-UE kif ukoll ta’ l-interessi varji ta’ komunitajiet ta’ utenti ta’ spettru ta’ radju bl-iskop li jtejbu l-użu ta’ spettru ta’ radju u jevitaw interferenza ta’ ħsara.

 

2. Attivitajiet ta’ politika ta’ spettru ta’ radju fl-Unjoni Ewropea għandhom ikunu mingħajr ħsara:

a) miżuri meħuda fil-livell tal-Komunità jew nazzjonali, bi qbil mal-liġi tal-Komunità, biex ifittxu objettivi ta’ interess ġenerali, b’mod partikulari fir-rigward ta’ kontenut ta’ regolament u politiki awdjoviżivi u tal-midja;

b) id-dispożizzjonijiet tad-Direttiva 1999/5/KE[1]*; kif ukoll

c) id-dritt ta’ Stati Membri biex jorganizzaw u jużaw l-ispettru ta’ radju tagħhom għall-iskopijiet ta’ ordni pubblika, sigurtà pubblika u difiża.

 

3. L-Istati Membri għandhom jiżguraw il-koordinazzjoni ta' l-approċċi tal-politika ta’ spettru ta’ radju fl-Unjoni Ewropea u, fejn ikun xieraq, kundizzjonijiet armonizzati rigward id-disponibilità u l-użu effiċjenti ta' l-ispettru meħtieġa għall-istabbiliment u l-funzjonament tas-suq intern f’oqsma ta' politiki ta' l-UE bħal komunikazzjonijiet elettroniċi, trasport u riċerka u żvilupp.

 

4. L-Istati Membri għandhom jiżguraw il-koordinazzjoni effettiva ta’ l-interessi ta’ l-UE f’organizzazzjonijiet internazzjonali kompetenti fi kwistjonijiet ta’ spettru ta’ radju. Kull fejn meħtieġ għal żgurar ta’ din il-koordinazzjoni effettiva, il-Kummissjoni, meta tqis b’mod xieraq l-opinjoni tal-Kumitat tal-Politika ta’ Spettru ta’ Radju (“RSPC"), tista’ tipproponi lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill objettivi ta’ politika komuni inkluż, jekk meħtieġ, mandat ta’ negozjar.

 

5. Kumitat għall-Politika dwar l-Ispettru tar-Radju (l-"RSPC") qed jitwaqqaf hawnhekk sabiex jikkontribwixxi biex ikunu ssodisfati l-objettivi stipulati fil-paragrafi 1, 3 u 4.

 

L-RSPC għandu jipprovdi konsulenza lill-Parlament Ewropew, lill-Kunsill u lill-Kummissjoni fuq kwistjonijiet relatati mal-politika dwar l-ispettru tar-radju.

 

L-RSPC għandu jkun magħmul minn rappreżentant wieħed ta’ livell għoli minn kull awtorità regolatorja nazzjonali responsabbli mill-politika dwar l-ispettru tar-radju f’kull Stat Membru. Kull Stat Membru għandu jkollu vot wieħed u l-Kummissjoni m’għandhiex tivvota.

 

6. Fuq talba tal-Parlament Ewropew, tal-Kunsill jew tal-Kummissjoni, jew fuq inizjattiva tiegħu stess, l-RSPC għandu jadotta opinjonijiet permezz ta' maġġoranza kwalifikata.

 

7. Il-Kummissjoni, meta tqis l-opinjoni ta’ l-RSPC, tista’ tressaq proposta leġiżlattiva għat-twaqqif ta’ programm ta’ azzjoni għal spettru ta’ radju fir-rigward ta’ l-ippjanar strateġiku u armonizzazzjoni ta’ l-użu ta’ spettru ta’ radju fl-Unjoni Ewropea jew miżuri leġiżlattivi oħrajn bl-iskop ta’ titjib ta’ l-użu ta’ spettru ta’ radju u bl-evitar ta’ interferenza ta’ ħsara.

 

8. L-RSPC għandu jissottometti rapport annwali ta’ l-attività lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill.

 

* Direttiva 1999/5/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad-9 ta’ Marzu 1999 dwar apparat tar-radju u apparat ewlieni ta’ telekomunikazzjonijiet u r-rikonoxximent reċiproku tal-konformità tagħhom, ĠU L 91, 7.4.1999, p. 10."

Emenda  64

Proposta għal direttiva – att li jemenda

Artikolu 1 – punt 9

Direttiva 2002/21/KE

Artikolu 9

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

Artikolu 9Il-ġestjoni ta' frekwenzi tar-radju għas-servizzi ta' komunikazzjonijiet elettroniċi

Artikolu 9 Il-ġestjoni ta' frekwenzi tar-radju għas-servizzi ta' komunikazzjonijiet elettroniċi

1. L-Istati Membri għandhom jiżguraw il-ġestjoni effettiva tal-frekwenzi tar-radju għas-servizzi tal-komunikazzjoni elettronika fit-territorju tagħhom skond l-Artikolu 8. Għandhom jiżguraw li l-allokazzjoni u l-assenjazzjoni tal-frekwenzi tar-radju mill-awtoritajiet regolatorji nazzjonali jkunu bbażati fuq kriterji oġġettivi, trasparenti, proporzjonati u mhux diskriminatorji.

1. Ladarba l-frekwenzi tar-radju huma beni pubbliċi b'valur soċjali, kulturali u ekonomiku importanti, l-Istati Membri għandhom jiżguraw il-ġestjoni effettiva tal-frekwenzi tar-radju għas-servizzi tal-komunikazzjoni elettronika fit-territorju tagħhom skond l-Artikoli 8 u 8a. Għandhom jiżguraw li l-allokazzjoni u l-assenjazzjoni tal-frekwenzi tar-radju mill-awtoritajiet regolatorji nazzjonali jkunu bbażati fuq kriterji oġġettivi, trasparenti, proporzjonati u mhux diskriminatorji. B'hekk, l-Istati Membri jkunu qegħdin jirrispettaw il-ftehimiet internazzjonali u jkunu jistgħu jqisu l-prospettivi tal-politika pubblika.

2. L-Istati Membri għandhom jippromwovu l-armonizzazzjoni ta’ l-użu tal-frekwenzi tar-radju mal-Komunità kollha, b’konsistenza mal-ħtieġa li jkun żgurat l-użu effettiv u effiċjenti tiegħu u skond id-Deċiżjoni 676/2002/KE (Deċiżjoni dwar l-Ispettru tar-Radju).

2. L-Istati Membri għandhom jippromwovu l-armonizzazzjoni ta’ l-użu tal-frekwenzi tar-radju mal-Komunità kollha, b’konsistenza mal-ħtieġa li jkun żgurat l-użu effettiv u effiċjenti tiegħu u bi qbil mal-benefiċċji għall-klijent bħal ekonomiji ta’ skala u interoperabilità ta’ servizzi. B’hekk, huma għandhom jipproċedu skond l-Artikoli 8a u 9c ta’ din id-Direttiva, u mad-Deċiżjoni 676/2002/KE (Deċiżjoni dwar l-Ispettru tar-Radju)

3. Sakemm ma jipprovdux mod ieħor it-tieni subparagrafu jew il-miżuri adottati skond il-paragrafu 9c, l-Istati Membri għandhom jiżguraw li t-tipi kollha ta’ teknoloġija tan-netwerk tar-radju jew ta’ l-aċċess għar-radju jkunu jistgħu jintużaw fil-meded ta’ frekwenzi tar-radju miftuħa għas-servizzi tal- komunikazzjoni elettronika.

3. Sakemm ma jipprovdux mod ieħor fit-tieni subparagrafu jew il-miżuri adottati skond il-paragrafu 9c, l-Istati Membri għandhom jiżguraw, li t-tipi kollha ta’ teknoloġiji użati għal servizzi ta’ komunikazzjoni elettronika jkunu jistgħu jintużaw fil-meded ta’ frekwenzi tar-radju disponibbli għal servizzi ta' komunikazzjoni elettronika f'konformità mar-Regolamenti ta' l-ITU għar-Radju.

Madankollu, l-Istati Membri jistgħu jipprovdu għal restrizzjonijiet proporzjonati u mhux diskriminatorji fuq it-tipi ta’ teknoloġija tan-netwerk tar-radju jew ta’ l-aċċess bla wajer, fejn dan ikun iġġustifikat biex:

Madankollu, l-Istati Membri jistgħu jipprovdu għal restrizzjonijiet proporzjonati u mhux diskriminatorji fuq it-tipi ta’ teknoloġiji użati għal servizzi ta’ komunikazzjoni elettronika, fejn dan ikun iġġustifikat biex:

(a) tkun evitata l-interferenza li tagħmel il-ħsara,

(a) tkun evitata l-possibilità ta’ interferenza li tagħmel il-ħsara,

b) titħares is-saħħa pubblika mill-kampijiet elettromanjetiċi,

(b) titħares is-saħħa pubblika mill-kampijiet elettromanjetiċi,

 

(ba) tkun żgurata l-kwalità teknika tas-servizz,

(c) ikun żgurat li l-użu tal-frekwenzi tar-radju kemm jista' jkun jinqasam meta l-frekwenzi tar-radju jkunu soġġetti għall-awtorizzazzjoni ġenerali, jew

(c) ikun żgurat li l-użu tal-frekwenza tar-radju kemm jista' jkun jinqasam,

 

(ca) salvagwardja ta’ l-użu effiċjenti ta’ frekwenzi tar-radju,

(d) ikun hemm konformità ma' restrizzjoni skond il-paragrafu 4 hawn taħt.

(d) jissodisfaw għan ta' interess ġenerali skond il-paragrafu 4 hawn taħt.

4. Sakemm ma jipprovdux mod ieħor it-tieni subparagrafu jew il-miżuri adottati skond il-paragrafu 9c, l-Istati Membri għandhom jiżguraw li t-tipi kollha ta’ servizzi tal-komunikazzjoni elettronika jistgħu jkunu pprovduti fil-meded tal-frekwenzi tar-radju miftuħa għall-komunikazzjoni elettronika. Madankollu, l-Istati Membri jistgħu jipprovdu għal restrizzjonijiet proporzjonati u mhux diskriminatorji fuq it-tipi ta’ servizzi tal-komunikazzjoni elettronika li se jkunu pprovduti.

4. Sakemm ma jipprovdux mod ieħor it-tieni subparagrafu l-Istati Membri għandhom jiżguraw, f'konformità mal-pjanijiet tal-frekwenzi miftiehma mad-dinja kollha u mar-Regolamenti ta' l-ITU għar-Radju, li t-tipi kollha ta’ servizzi tal-komunikazzjoni elettronika jistgħu jkunu pprovduti fil-meded tal-frekwenzi tar-radju disponibbli għal servizzi ta' komunikazzjoni elettronika f'konformità mal-pjanijiet nazzjonali ta' l-allokazzjoni tal-frekwenzi u r-Regolamenti ta' l-ITU għar-Radju. Madankollu, l-Istati Membri jistgħu jipprovdu għal restrizzjonijiet proporzjonati u mhux diskriminatorji fuq it-tipi ta’ servizzi tal-komunikazzjoni elettronika li se jkunu pprovduti.

Restrizzjonijiet li jirrikjedu li servizz ikun provdut f'medda speċifika għandhom ikunu ġġustifikati biex jiżguraw il-ksib ta’ għan ta’ interess ġenerali f'konformità mal-liġi Komunitarja, pereżempju s-sikurezza tal-ħajja, il-promozzjoni tal-koeżjoni soċjali, reġjunali jew territorjali, il-prevenzjoni mill-użu ineffiċjenti tal-frekwenzi tar-radju, jew, kif iddefinit fil-leġiżlazzjoni nazzjonali skond il-liġi Komunitarja, il-promozzjoni tad-diversità kulturali u lingwistika u l-pluraliżmu tal-midja.

Miżuri li jirrikjedu li servizz ta’ komunikazzjonijiet elettroniċi jkun provdut f'medda speċifika disponibbli għal servizzi ta’ komunikazzjonijiet elettroniċi għandhom ikunu ġġustifikati biex jiżguraw il-ksib ta’ għan ta’ interess ġenerali definit fil-liġi nazzjonali f'konformità mal-liġi Komunitarja, pereżempju s-sikurezza tal-ħajja, il-promozzjoni tal-koeżjoni soċjali, reġjunali jew territorjali, il-prevenzjoni mill-użu ineffiċjenti tal-frekwenzi tar-radju, jew, kif iddefinit fil-leġiżlazzjoni nazzjonali skond il-liġi Komunitarja, il-promozzjoni ta' għanijiet kulturali u tal-politika medjatika bħad-diversità kulturali u lingwistika u l-pluraliżmu tal-midja.

Restrizzjoni li tipprojbixxi l-provvista ta’ kull servizz ieħor f’medda speċifika tista' tkun applikata biss meta r-restrizzjoni tkun iġġustifikata mill-ħtieġa li jkunu protetti servizzi tas-sikurezza tal-ħajja.

Miżura li tipprojbixxi l-provvista ta’ kull servizz ta’ komunikazzjonijiet elettroniċi ieħor f’medda speċifika tista' tkun applikata biss meta r-restrizzjoni tkun iġġustifikata mill-ħtieġa li jkunu protetti servizzi tas-sikurezza tal-ħajja.

5. L-Istati Membri għandhom jirrevedu regolarment il-ħtieġa tar-restrizzjonijiet imsemmija fil-paragrafi 3 u 4.

5. L-Istati Membri għandhom jirrevedu regolarment il-ħtieġa tar-restrizzjonijiet u l-miżuri imsemmija fil-paragrafi 3 u 4 u għandhom jippubblikaw ir-riżultati ta’ dawn ir-reviżjonijiet.

6. Il-paragrafi 3 u 4 għandhom japplikaw għall-allokazzjoni u l-assenjazzjoni tal-frekwenzi tar-radju wara l-31 ta’ Diċembru 2009."

6. Il-paragrafi 3 u 4 għandhom japplikaw għall-allokazzjoni u l-assenjazzjoni tal-frekwenzi tar-radju wara [d-data ta’ traspożizzjoni].

Emenda  65

Proposta għal Direttiva – att emendatorju

Artikolu 1 – punt 10

Direttiva 2002/21/KE

Artikolu 9 a

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

Artikolu 9a

Reviżjoni tar-restrizzjonijiet għal drittijiet eżistenti

Artikolu 9a

Reviżjoni tar-restrizzjonijiet għal drittijiet eżistenti

1. Għal perjodu ta’ ħames snin li jibda mill-[1 ta’ Jannar 2010], l-Istati Membri għandhom jiżguraw li d-detenturi ta’ drittijiet għall-użu ta’ frekwenzi tar-radju li jkunu ngħataw qabel dik id-data jistgħu jressqu applikazzjoni lill-awtorità regolatorja nazzjonali kompetenti għal reviżjoni tar-restrizzjonijiet għad-drittijiet tagħhom, skond l-Artikolu 9(3) u (4).

1. 1. Għal perjodu ta’ ħames snin li jibda mid-[data tat-traspożizzjoni], l-Istati Membri jistgħu jiżguraw li d-detenturi ta’ drittijiet għall-użu ta’ frekwenzi tar-radju li jkunu ngħataw qabel dik id-data u li se jibqgħu validi għal perjodu ta’ mhux inqas minn ħames snin wara din id-data jistgħu jressqu applikazzjoni lill-awtorità regolatorja nazzjonali kompetenti għal reviżjoni tar-restrizzjonijiet għad-drittijiet tagħhom, skond l-Artikolu 9(3) u (4).

Qabel ma tadotta d-deċiżjoni tagħha, l-awtorità regolatorja nazzjonali kompetenti għandha tinnotifika d-detentur tad-drittijiet bir-reviżjoni mill-ġdid tagħha tar-restrizzjonijiet u tindika sa fejn jasal id-dritt ikkonċernat wara r-reviżjoni. Għandha tagħtih skadenza raġonevoli biex jirtira l-applikazzjoni tiegħu.

Qabel ma tadotta d-deċiżjoni tagħha, l-awtorità nazzjonali kompetenti għandha tinnotifika d-detentur tad-drittijiet bir-reviżjoni mill-ġdid tagħha tar-restrizzjonijiet u tindika sa fejn jasal id-dritt ikkonċernat wara r-reviżjoni. Għandha tagħtih skadenza raġonevoli biex jirtira l-applikazzjoni tiegħu.

Jekk id-detentur tad-drittijiet jirtira l-applikazzjoni tiegħu, id-dritt għandu jibqa' bla tibdil sa l-iskadenza tiegħu jew sa tmiem il-perjodu ta’ 5 snin, skond liema data hija l-aktar kmieni.

Jekk id-detentur tad-drittijiet jirtira l-applikazzjoni tiegħu, id-dritt għandu jibqa' bla tibdil sa l-iskadenza tiegħu jew sa tmiem il-perjodu ta’ 5 snin, skond liema data hija l-aktar kmieni.

2. Fejn id-detentur ta’ drittijiet imsemmi fil-paragrafu 1 huwa fornitur ta’ servizzi ta’ kontenut għax-xandir fuq ir-radju jew fuq it-televiżjoni, u fejn id-dritt għall-użu tal-frekwenzi tar-radju ngħata għall-ksib ta’ għan speċifiku ta’ interess ġenerali, applikazzjoni għal reviżjoni tista' ssir biss fir-rigward tal-parti tal-frekwenzi tar-radju li hija meħtieġa għall-ksib ta’ dak il-għan. Il-parti tal-frekwenzi tar-radju li ma tibqax meħtieġa għall-ksib ta' dak il-għan minħabba l-applikazzjoni ta' l-Artikolu 9(3) u (4) għandha tkun soġġetta għal proċedura ġdida ta' assenjazzjoni, skond l-Artikolu 7(2) tad-Direttiva ta' l-Awtorizzazzjoni.

2. Fejn id-detentur ta’ drittijiet imsemmi fil-paragrafu 1 huwa fornitur ta’ servizzi ta’ kontenut għax-xandir fuq ir-radju jew fuq it-televiżjoni, u fejn id-dritt għall-użu tal-frekwenzi tar-radju ngħata għall-ksib ta’ għan speċifiku ta’ interess ġenerali, inkluża l-provvista ta’ servizzi tax-xandir, id-dritt għall-użu tal-parti tal-frekwenzi tar-radju li hija meħtieġa għall-ksib ta’ dak il-għan għandu jibqa’ l-istess sakemm jiskadi. Il-parti tal-frekwenzi tar-radju li ma tibqax meħtieġa għall-ksib ta' dak il-għan għandha tkun soġġetta għal proċedura ġdida ta' assenjazzjoni, skond l-Artikolu 9(3) u (4) ta’ din id-Direttiva u l-Artikolu 7(2) tad-Direttiva ta' l-Awtorizzazzjoni.

3. Wara l-perjodu ta’ ħames snin imsemmi fil-paragrafu 1, l-Istati Membri għandhom jieħdu l-miżuri kollha meħtieġa biex jiżguraw li l-Artikolu 9(3) u (4) japplikaw għal kull assenjazzjoni u allokazzjoni ta' frekwenzi tar-radju li fadal, li kienu jeżistu fid-data tad-dħul fis-seħħ ta' din id-Direttiva.

3. Wara l-perjodu ta’ ħames snin imsemmi fil-paragrafu 1, l-Istati Membri għandhom jieħdu l-miżuri kollha meħtieġa biex jiżguraw li l-Artikolu 9(3) u (4) japplikaw għal kull assenjazzjoni u allokazzjoni ta' frekwenzi tar-radju li fadal, li kienu jeżistu fid-data tad-dħul fis-seħħ ta' din id-Direttiva.

4. Fl-applikazzjoni ta’ dan l-Artikolu, l-Istati Membri għandhom jieħdu l-miżuri xierqa biex jiggarantixxu l-kompetizzjoni ġusta.

4. Fl-applikazzjoni ta’ dan l-Artikolu, l-Istati Membri għandhom jieħdu l-miżuri xierqa biex jiggarantixxu l-kompetizzjoni ġusta.

Emenda  66

Proposta għal direttiva – att li jemenda

Artikolu 1 – punt 10

Direttiva 2002/21/KE

Artikolu 9 b

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

Artikolu 9b

It-trasferiment ta' drittijiet individwali għall-użu tal-frekwenzi tar-radju

Artikolu 9b

It-trasferiment ta' drittijiet individwali għall-użu tal-frekwenzi tar-radju

1. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-impriżi jkunu jistgħu jittrasferixxu jew jikru lil impriżi oħra d-drittijiet individwali għall-użu ta’ frekwenzi tar-radju fil-meded li jkunu jipprovdu għalihom il-miżuri ta’ implimentazzjoni skond il-paragrafu 9c mingħajr il-kunsens minn qabel ta’ l-awtorità regolatorja nazzjonali.

1. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-impriżi jkunu jistgħu jittrasferixxu jew jikru lil impriżi oħra d-drittijiet individwali għall-użu ta’ frekwenzi tar-radju fil-meded li jkunu jipprovdu għalihom il-miżuri ta’ implimentazzjoni skond il-paragrafu 9c, sakemm dan it-trasferiment jew kiri jkun skond il-proċeduri nazzjonali u pjanijiet nazzjonali ta’ allokazzjoni ta’ frekwenza.

F’meded oħra, l-Istati Membri jistgħu wkoll jipprovdu biex l-impriżi jittrasferixxu jew jikru d-drittijiet individwali għall-użu ta’ frekwenzi tar-radju lil impriżi oħra.

F’meded oħra, l-Istati Membri jistgħu wkoll jipprovdu biex l-impriżi jittrasferixxu jew jikru d-drittijiet individwali għall-użu ta’ frekwenzi tar-radju lil impriżi oħra skond il-proċeduri nazzjonali bi qbil ma’ proċeduri nazzjonali.

2. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-intenzjoni ta’ l-impriża li tittrasferixxi d-drittijiet għall-użu ta’ frekwenzi tar-radju tkun innotifikata lill-awtorità regolatorja nazzjonali responsabbli għall-assenjazzjoni ta’ l-ispettru tar-radju u tkun ippubblikata. Meta l-użu tal-frekwenza tar-radju jkun ġie armonizzat permezz ta’ l-applikazzjoni tad-Deċiżjoni dwar l-Ispettru tar-Radju jew ta’ miżuri oħra tal-Komunità, kull trasferiment bħal dan għandu jkun konformi ma’ dan l-użu armonizzat.

2. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-intenzjoni ta’ l-impriża li tittrasferixxi d-drittijiet għall-użu ta’ frekwenzi tar-radju kif ukoll it-trasferiment effettiv ikunu notifikati lill-awtorità nazzjonali kompetenti responsabbli għall-assenjazzjoni ta’ drittijiet individwali ta’ l-użu ta’ frekwenzi tar-radju u tkun ippubblikata. Meta l-użu tal-frekwenza tar-radju jkun ġie armonizzat permezz ta’ l-applikazzjoni ta’ l-Artikolu 9c u tad-Deċiżjoni dwar l-Ispettru tar-Radju jew ta’ miżuri oħra tal-Komunità, kull trasferiment bħal dan għandu jkun konformi ma’ dan l-użu armonizzat.

Emenda  67

Proposta għal direttiva – att li jemenda

Artikolu 1 – punt 10

Direttiva 2002/21/KE

Artikolu 9 c

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

Artikolu 9c

Artikolu 9c

Miżuri ta' armonizzazzjoni tal-ġestjoni tal-frekwenzi tar-radju

Miżuri ta' armonizzazzjoni tal-ġestjoni tal-frekwenzi tar-radju

Sabiex tikkontribwixxi għall-iżvilupp tas-suq intern, fl-osservanza tal-prinċipji ta’ dan l-Artikolu, il-Kummissjoni tista' tadotta l-miżuri ta’ implimentazzjoni xierqa biex:

Sabiex tikkontribwixxi għall-iżvilupp tas-suq intern, fl-osservanza tal-prinċipji ta’ l-Artikoli 8a, 9, 9a u 9b, il-Kummissjoni tista' tadotta l-miżuri tekniċi ta’ implimentazzjoni xierqa biex:

 

(–a) Tapplika l-programm ta’ azzjoni tal-ispettru tar-radju mwaqqaf skont l-Artikolu 8a(7);

(a) tkun armonizzata l-identifikazzjoni tal-meded li d-drittijiet għall-użu tagħhom jistgħu jkunu ttrasferiti jew mikrija bejn l-impriżi;

(a) tidentifika l-meded li d-drittijiet għall-użu tagħhom jistgħu jkunu ttrasferiti jew mikrija bejn l-impriżi;

(b) ikunu armonizzati l-kundizzjonijiet marbuta ma’ dawn id-drittijiet u l-kundizzjonijiet, proċeduri, limiti, restrizzjonijiet, regoli ta’ rtirar u tranżizzjoni li jkun japplikaw għal dawn it-trasferimenti jew kirjiet;

(b) ikunu armonizzati l-kundizzjonijiet marbuta ma’ dawn id-drittijiet;

(c) ikunu armonizzati l-miżuri speċifiċi biex tkun żgurata l-kompetizzjoni ġusta meta jkunu ttrasferiti d-drittijiet individwali;

imħassar

(d) toħloq eċċezzjoni għall-prinċipju tan-newtralità tat-teknoloġija u tas-servizz, kif ukoll tarmonizza l-ambitu u n-natura ta’ kwalunkwe eċċezzjoni għal dawn il-prinċipji skond l-Artikolu 9(3) u (4) għajr dawk immirati biex jiżguraw il-promozzjoni tad-diversità kulturali u lingwistika u l-pluraliżmu tal-midja.

(d) tidentifika l-meded li għalihom għandu japplika l-prinċipju tan-newtralità tas-servizz;

Dawn il-miżuri, maħsuba biex jemendaw elementi mhux essenzjali ta’ din id-Direttiva billi jikkompletawha, għandhom ikunu adottati skond il-proċedura regolatorja bi skrutinju msemmija fl-Artikolu 22(3). F'każijiet ta’ urġenza assoluta, il-Kummissjoni tista’ tuża l-proċedura ta’ urġenza msemmija fl-Artikolu 22(4). Fl-implimentazzjoni tad-dispożizzjonijiet ta’ dan il-paragrafu, il-Kummissjoni tista’ tkun megħjuna mill-Awtorità skond l-Artikolu 10 tar-Regolament Nru […/KE].

Dawn il-miżuri, maħsuba biex jemendaw elementi mhux essenzjali ta’ din id-Direttiva billi jikkompletawha, għandhom ikunu adottati skond il-proċedura regolatorja bi skrutinju msemmija fl-Artikolu 22(3).

Emenda  68

Proposta għal direttiva – att li jemenda

Artikolu 1 – punt 11 – punt a

Direttiva 2002/21/KE

Artikolu 10 – paragrafu 2

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

2. L-awtoritajiet regolatorji nazzjonali għandhom jiżguraw li l-pjani u l-proċeduri għall-għoti tan-numri jkunu applikati b’mod li jingħata trattament ugwali lill-kull min jipprovdi s-servizzi tal-komunikazzjoni elettronika li jkun disponibbli għall-pubbliku. B’mod partikulari, l-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-impriża li tkun assenjata serje ta’ numri ma tiddiskriminax kontra oħrajn li jippovdu s-servizzi tal-komunikazzjoni elettronika fir-rigward tas-sekwenzi tan-numri użati biex jagħtu aċċess għas-servizzi tagħhom.’

2. L-awtoritajiet regolatorji nazzjonali għandhom jiżguraw li l-pjanijiet u l-proċeduri għall-għoti tan-numri jkunu applikati b’mod li jingħata trattament ugwali lil kull min jipprovdi s-servizzi u lill-utenti tan-numri madwar l-Unjoni Ewropea. B’mod partikulari, l-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-impriża li tkun assenjata serje ta’ numri ma tiddiskriminax kontra fornituri u utenti oħra fir-rigward tas-sekwenzi tan-numri użati biex jagħtu aċċess għas-servizzi tagħhom.

Ġustifikazzjoni

Jekk ma ssirx riforma tal-arranġamenti dwar in-numri, dan ikun ta’ ħsara għaċ-ċittadini, għall-konsumaturi u għall-interesssi kummerċjali fl-UE. L-Artikolu 10 tad-Direttiva ta’ Qafas għandu jiżdied bi stipulazzjoni li tgħid li l-Istati Membri għandhom ineħħu r-restrizzjonijiet fil-pjanijiet nazzjonali dwar in-numri u regoli assoċjati li jipprevjenu l-użu ta’ kwalunkwe tip ta’ numri fi kwalunkwe post fl-UE, u għandhom ineħħu kwalunkwe restrizzjonijiet dwar l-identità/klassifikar tal-assenjati ta’ kull tip ta’ numru (dan ma jipprevjenix li jkun hemm kundizzjonijiet leġittimi marbuta mal-assenjazzjoni tan-numri).

Emenda  69

Proposta għal direttiva – att li jemenda

Artikolu 1 – punt 11 – punt b

Direttiva 2002/21/KE

Artikolu 10 – paragrafu 4

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

4. L-Istati Membri għandhom jappoġġjaw l-armonizzazzjoni fl-għoti tan-numri fil-Komunità meta din tippromwovi t-tħaddim tas-suq intern jew tappoġġja l-iżvilupp ta’ servizzi pan-Ewropej. Il-Kummissjoni tista’ tieħu miżuri ta’ implimentazzjoni tekniċi li jkunu xierqa dwar din il-materja, li jistgħu jinkludu li jkunu stabbiliti l-prinċipji ta’ tariffi għal numri speċifiċi jew serje ta’ numri. Il-miżuri ta’ implimentazzjoni jistgħu jagħtu lill-Awtorità responsabbiltajiet speċifiċi fl-applikazzjoni ta’ dawk il-miżuri.

4. L-Istati Membri għandhom jappoġġjaw l-armonizzazzjoni ta’ numri jew firxiet ta’ numri speċifiċi fil-Komunità meta din tippromwovi t-tħaddim tas-suq intern jew tappoġġja l-iżvilupp ta’ servizzi pan-Ewropej. Il-Kummissjoni tista’ tieħu miżuri ta’ implimentazzjoni tekniċi li jkunu xierqa dwar din il-materja, li jistgħu jinkludu li tiżgura aċċess transkonfinali għan-numerazzjoni nazzjonali użata fis-servizzi essenzjali, bħal ma huma l-mistoqsijiet dwar id-direttorju. Il-miżuri ta’ implimentazzjoni jistgħu jagħtu lill-BERT responsabbiltajiet speċifiċi fl-applikazzjoni ta’ dawk il-miżuri.

Dawn il-miżuri, maħsuba biex jemendaw elementi mhux essenzjali ta’ din id-Direttiva billi jikkompletawha, għandhom ikunu adottati skond il-proċedura regolatorja bi skrutinju msemmija fl-Artikolu 22(3). F'każijiet ta’ urġenza assoluta, il-Kummissjoni tista’ tuża l-proċedura ta’ urġenza msemmija fl-Artikolu 22(4).’

Dawn il-miżuri, maħsuba biex jemendaw elementi mhux essenzjali ta’ din id-Direttiva billi jikkompletawha, għandhom ikunu adottati skond il-proċedura regolatorja bi skrutinju msemmija fl-Artikolu 22(3).

Emenda  70

Proposta għal direttiva – att li jemenda

Artikolu 1 – punt 13

Direttiva 2002/21/KE

Artikolu 12

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

Il-ko-lokazzjoni u l-użu komuni tal-faċilitajiet għall-proveddituri tan-netwerks tal-komunikazzjonijiet elettroniċi

Il-ko-lokazzjoni u l-użu komuni tal-elementi tan-netwerks u l-faċilitajiet assoċjati għall-proveddituri tan-netwerks tal-komunikazzjonijiet elettroniċi

1. Meta l-impriża li tipprovdi n-netwerks tal-komunikazzjoni elettronika jkollha d-dritt skond il-leġiżlazzjoni nazzjonali li tinstalla l-faċilitajiet fuq, minn fuq jew taħt proprjetà pubblika jew privata, jew tkun tista’ tieħu vantaġġ mill-proċedura għall-esproprjazzjoni jew użu ta’ proprjetà, l-awtoritajiet regolatorji nazzjonali għandhom ikunu jistgħu jimponu l-użu komuni ta’ dawn il-faċilitajiet jew din il-proprjetà, inklużi d-dħul fil-bini, l-arbli, l-antenni, it-tubi, it-toqob ta’ l-ispezzjonar u l-kaxxi tat-triq.

1. Meta l-impriża li tipprovdi n-netwerks tal-komunikazzjoni elettronika jkollha d-dritt skond il-leġiżlazzjoni nazzjonali li tinstalla l-faċilitajiet fuq, minn fuq jew taħt proprjetà pubblika jew privata, jew tkun tista’ tieħu vantaġġ mill-proċedura għall-esproprjazzjoni jew użu ta’ proprjetà, l-awtoritajiet regolatorji nazzjonali għandhom, filwaqt li jqisu bis-sħiħ il-prinċipju tal-proporzjonalità, ikunu jistgħu jimponu l-użu komuni ta’ dawn il-faċilitajiet jew din il-proprjetà, inklużi d-dħul fil-bini, is-sistema tal-wajers fil-bini, l-arbli, l-antenni, it-torrijiet u kostruzzjonijiet oħra ta’ appoġġ, it-tubi, il-kondjuwits, it-toqob u l-kaxxi ta’ l-ispezzjonar u l-elementi l-oħra kollha li mhumiex attivi.

2. L-Istati Membri jistgħu jitolbu li d-detenturi tad-drittijiet imsemmija fil-paragrafu 1 jużaw flimkien il-faċilitajiet jew il-proprjetà (inkluża l-ko-lokazzjoni fiżika) jew jieħdu l-miżuri biex jiffaċilitaw il-koordinazzjoni tax-xogħlijiet pubbliċi biex ikunu protetti l-ambjent, is-saħħa pubblika, is-sigurtà pubblika jew biex jissodisfaw il-għanijiet ta’ l-ippjanar ta’ l-ibliet u l-kampanja wara biss perijodu xieraq ta’ konsultazzjoni pubblika, li matulu l-partijiet konċernati kollha għandhom jingħataw l-opportunità li jesprimu l-fehmiet tagħhom. Dan l-użu komuni jew dawn l-arranġamenti ta’ koordinazzjoni jistgħu jinkludu r-regoli dwar it-tqassim ta’ l-ispejjeż ta’ l-użu komuni tal-faċilitajiet jew proprjetà.

2. L-Istati Membri jistgħu jitolbu li d-detenturi tad-drittijiet imsemmija fil-paragrafu 1 jużaw flimkien il-faċilitajiet jew il-proprjetà (inkluża l-ko-lokazzjoni fiżika) jew jieħdu l-miżuri biex jiffaċilitaw il-koordinazzjoni tax-xogħlijiet pubbliċi biex ikunu protetti l-ambjent, is-saħħa pubblika, is-sigurtà pubblika jew biex jissodisfaw il-għanijiet ta’ l-ippjanar ta’ l-ibliet u l-kampanja wara biss perijodu xieraq ta’ konsultazzjoni pubblika, li matulu l-partijiet konċernati kollha għandhom jingħataw l-opportunità li jesprimu l-fehmiet tagħhom. Dan l-użu komuni jew dawn l-arranġamenti ta’ koordinazzjoni jistgħu jinkludu r-regoli dwar it-tqassim ta’ l-ispejjeż ta’ l-użu komuni tal-faċilitajiet jew proprjetà.

 

2a. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-awtoritajiet regolatorji nazzjonali jkollhom is-setgħa biex jirrekjedu li d-detenturi tad-drittijiet imsemmija fil-paragrafu 1 jagħmlu użu komuni tal-faċilitajiet jew tal-proprjetà (inkluża l-ko-lokazzjoni fiżika) sabiex jinkoraġġixxu l-investiment effiċjenti fl-infrastruttura u l-promozzjoni tal-innovazzjoni, wara perjodu xieraq ta’ konsultazzjoni pubblika, li fih il-partijiet kollha interessati jingħataw l-opportunità li jistqarru l-fehmiet tagħhom. Dan l-użu komuni jew dawn l-arranġamenti ta’ koordinazzjoni jistgħu jinkludu r-regoli dwar it-tqassim ta’ l-ispejjeż ta’ l-użu komuni tal-faċilitajiet jew proprjetà u għandhom jiżguraw li hemm qsim adegwat tar-riskji bejn l-intrapriżi kkonċernati.

 

2b. L-Istati Membri għandhom jiżguraw i l-awtoritajiet regolatorji nazzjonali, fuq il-bażi ta’ informazzjoni mogħtija mid-detenturi tad-drittijiet imsemmija fil-paragrafu 1, jistabbilixxu inventarju dettaljat tan-natura, id-disponibilità u l-lokalità ġeografika tal-faċilitajiet imsemmija f’dan il-paragrafu, u jagħmluha disponibbli għall-partijiet interessati.

 

2c. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-awtoritajiet kompetenti jwaqqfu l-proċeduri ta’ koordinazzjoni xierqa, b’koperazzjoni mal-awtoritajiet regolatorji nazzjonali, rigward ix-xogħlijiet pubbliċi msemmija fil-paragrafu 2 kif ukoll rigward faċilitajiet pubbliċi jew proprjetà oħra li jistgħu jinkludu proċeduri li jiżguraw li l-partijiet interessati jkollhom informazzjoni rigward il-faċilitajiet pubbliċi u l-proprjetà xierqa u xogħlijiet pubbliċi ppjanati jew li qed isiru, li jkunu avżati fi żmien xieraq dwar dawn ix-xogħlijiet, u li l-użu komuni jiġi ffaċilitat kemm jista’ jkun.

3. Il-miżuri li jittieħdu minn awtorità regolatorja nazzjonali skond il-paragrafu 1 għandhom ikunu oġġettivi, trasparenti u proporzjonati.

3. Il-miżuri li jittieħdu minn awtorità regolatorja nazzjonali skond dan l-Artikolu għandhom ikunu oġġettivi, trasparenti, mhux diskriminatorji u proporzjonati.

Emenda  71

Proposta għal direttiva – att li jemenda

Artikolu 1 – punt 14

Direttiva 2002/21/KE

Artikolu 13 a

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

Artikolu 13a

Is-sigurtà u l-integrità

Artikolu 13a

Is-sigurtà u l-integrità

1. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-impriżi li jipprovdu n-netwerks pubbliċi tal-komunikazzjoni jew is-servizzi tal-komunikazzjoni elettronika li jkunu disponibbli għall-pubbliku jieħdu l-miżuri tekniċi u organizzattivi li jkunu xierqa biex jipproteġu s-sigurtà tan-netwerks u tas-servizzi tagħhom. Meta tikkunsidra t-teknoloġija l-iktar moderna, dawn il-miżuri għandhom jiżguraw livell ta’ sigurtà li jkun adattat għar-riskju li jippreżenta ruħu. B’mod partikulari, il-miżuri għandhom jittieħdu biex jevitaw jew inaqqsu ħafna l-impatt ta’ l-inċidenti ta’ sigurtà fuq l-utenti u fuq in-netwerks li jkunu kkonnettjati bejniethom.

1. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-impriżi li jipprovdu n-netwerks pubbliċi tal-komunikazzjoni jew is-servizzi tal-komunikazzjoni elettronika li jkunu disponibbli għall-pubbliku jieħdu l-miżuri tekniċi u organizzattivi li jkunu xierqa biex jipproteġu s-sigurtà tan-netwerks u tas-servizzi tagħhom. Meta tikkunsidra t-teknoloġija l-iktar moderna, dawn il-miżuri għandhom jiżguraw livell ta’ sigurtà li jkun adattat għar-riskju li jippreżenta ruħu. B’mod partikulari, il-miżuri għandhom jittieħdu biex jevitaw u inaqqsu ħafna l-impatt ta’ l-inċidenti ta’ sigurtà fuq l-utenti u fuq in-netwerks li jkunu kkonnettjati bejniethom.

2. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-impriżi li jipprovdu n-netwerks pubbliċi tal-komunikazzjoni jieħdu l-passi kollha meħtieġa biex jiżguraw l-integrità tan-netwerks tagħhom sabiex jiżguraw il-kontinwità tal-provvista tas-servizzi pprovduti minn fuq dawk in-netwerks.

2. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-impriżi li jipprovdu n-netwerks pubbliċi tal-komunikazzjoni jieħdu l-passi xierqa biex jiżguraw l-integrità tan-netwerks tagħhom sabiex jiżguraw il-kontinwità tal-provvista tas-servizzi pprovduti minn fuq dawk in-netwerks. L-awtoritajiet nazzjonali kompetenti għandu jkollhom konsultazzjonijiet mal-fornituri tas-servizzi tal-komunikazzjoni elettronika qabel ma jadottaw miżuri speċifiċi għas-sigurtà u għall-integrità tan-netwerks tal-komunikazzjoni elettronika.

3. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-impriżi li jipprovdu n-netwerks pubbliċi tal-komunikazzjoni jew is-servizzi tal-komunikazzjoni elettronika li jkunu disponibbli għall-pubbliku jinnotifikaw lill-awtorità regolatorja nazzjonali b’kull ksur tas-sigurtà jew ta’ l-integrità li kellu impatt sinifikanti fuq it-tħaddim tan-netwerks u tas-servizzi..

3. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-impriżi li jipprovdu n-netwerks pubbliċi tal-komunikazzjoni jew is-servizzi tal-komunikazzjoni elettronika li jkunu disponibbli għall-pubbliku jinnotifikaw lill-awtorità nazzjonali kompetenti b’xi ksur tas-sigurtà jew telf ta’ l-integrità li kellu impatt sinifikanti fuq it-tħaddim tan-netwerks u tas-servizzi..

 

Ir-regoli dwar in-notifika dwar il-ksur għandhom japplikaw b’konformità mad-Diretta 2002/58/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-12 ta’ Lulju 2002 rigward l-ipproċessar ta’ l-informazzjoni personali u l-ħarsien tal-isfera privata fis-settur tal-komunikazzjoni elettronika*.

Meta jkun xieraq, l-awtorità regolatorja nazzjonali konċernata għandha tinforma lill-awtoritajiet regolatorji nazzjonali fi Stati Membri oħra u lill-Awtorità. Meta jkun fl-interess pubbliku li l-ksur ikun żvelat, l-awtorità regolatorja nazzjonali tista’ tinforma lill-pubbliku.

Meta jkun xieraq, l-awtorità nazzjonali kompetenti kkonċernata għandha tinforma lill-awtoritajiet nazzjonali kompetenti fi Stati Membri oħra u lill-ENISA. Meta jkun fl-interess pubbliku li l-ksur ikun żvelat, l-awtorità nazzjonali kompetenti tista’ tinforma lill-pubbliku.

Kull tliet xhur, l-awtorità regolatorja nazzjonali għandha tippreżenta rapport fil-qosor lill-Kummissjoni dwar in-notifiki li tirċievi u l-azzjoni li tkun ittieħdet skond dan il-paragrafu.

Darba fis-sena, l-awtorità nazzjonali kompetenti għandha tippreżenta rapport fil-qosor lill-Kummissjoni dwar in-notifiki li tirċievi u l-azzjoni li tkun ittieħdet skond dan il-paragrafu.

4. Il-Kummissjoni, wara li tagħti l-ikbar kunsiderazzjoni lill-opinjoni ta’ l-Awtorità maħruġa skond l-Artikolu 4(3)(b) tar-Regolament […./KE], tista’ tadotta l-miżuri ta’ implimentazzjoni tekniċi li jkunu xierqa bil-għan li jkunu armonizzati l-miżuri msemmija fil-paragrafi 1, 2 u 3, inklużi l-miżuri li jiddefinixxu ċ-ċirkostanzi, il-format u l-proċeduri li japplikaw għar-rekwiżiti tan-notifika.

4. Il-Kummissjoni, wara li tagħti l-ikbar kunsiderazzjoni lill-opinjoni ta’ l-ENISA, tista’ tadotta l-miżuri ta’ implimentazzjoni tekniċi li jkunu xierqa bil-għan li jkunu armonizzati l-miżuri msemmija fil-paragrafi 1, 2 u 3, inklużi l-miżuri li jiddefinixxu ċ-ċirkostanzi, il-format u l-proċeduri li japplikaw għar-rekwiżiti tan-notifika. Il-miżuri tekniċi ta’ implimentazzjoni m’għandhomx iżommu lill-Istati Membri milli jadottaw rekwiżiti addizzjonali sabiex jaħdmu lejn l-objettivi stipulati fil-paragrafi 1 u 2.

Dawn il-miżuri ta’ implimentazzjoni maħsuba biex jemendaw l-elementi mhux essenzjali ta’ din id-Direttiva billi jikkompletawha, għandhom ikunu adottati skond il-proċedura regolatorja bi skrutinju msemmija fl-Artikolu 22(3). F'każijiet ta’ urġenza assoluta, il-Kummissjoni tista’ tuża l-proċedura ta’ urġenza msemmija fl-Artikolu 22(4).

Dawn il-miżuri ta’ implimentazzjoni maħsuba biex jemendaw l-elementi mhux essenzjali ta’ din id-Direttiva billi jikkompletawha, għandhom ikunu adottati skond il-proċedura regolatorja bi skrutinju msemmija fl-Artikolu 22(3). F'każijiet ta’ urġenza assoluta, il-Kummissjoni tista’ tuża l-proċedura ta’ urġenza msemmija fl-Artikolu 22(4).

 

___________

ĠU L 201, 31.7.2002, p. 37.

Emenda  72

Proposta għal direttiva – att li jemenda

Artikolu 1 – punt 14

Direttiva 2002/21/KE

Artikolu 13 – paragrafu 1

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

1. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-awtoritajiet regolatorji nazzjonali jkollhom is-setgħa li joħorġu istruzzjonijiet li jorbtu lill-impriżi li jipprovdu n-netwerks pubbliċi tal-komunikazzjoni jew is-servizzi tal-komunikazzjoni elettronika disponibbli għall-pubbliku sabiex jimplimentaw l-Artikolu 13a.

1. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-awtoritajiet nazzjonali kompetenti jkollhom is-setgħa li joħorġu istruzzjonijiet li jorbtu lill-impriżi li jipprovdu n-netwerks pubbliċi tal-komunikazzjoni jew is-servizzi tal-komunikazzjoni elettronika disponibbli għall-pubbliku sabiex jimplimentaw l-Artikolu 13a. L-istruzzjonijiet li jorbtu għandhom ikun proporzjonati u sostenibbli, ekonomikament u teknikament, u għandhom jiġu implimentati fi skeda ta' żmien raġonevoli.

Ġustifikazzjoni

Jeħtieġ li jiġu kkunsidrati l-proporzjonalità, is-sostenibilità u t-tul ta’ żmien raġonevoli bħal prinċipji ewlenin.

Emenda  73

Proposta għal direttiva – att li jemenda

Artikolu 1 – punt 14

Direttiva 2002/21/KE

Artikolu 13b – paragrafu 2 – parti introduttorja

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

2. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-awtoritajiet regolatorji nazzjonali jkollhom is-setgħa li jitolbu lill-impriżi li jipprovdu n-netwerks pubbliċi tal-komunikazzjoni jew is-servizzi tal-komunikazzjoni elettronika li jkunu disponibbli għall-pubbliku biex:

2. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-awtoritajiet regolatorji nazzjonali kompetenti jkollhom is-setgħa li jitolbu lill-impriżi li jipprovdu n-netwerks pubbliċi tal-komunikazzjoni jew is-servizzi tal-komunikazzjoni elettronika li jkunu disponibbli għall-pubbliku biex:

Ġustifikazzjoni

Ħafna Awtoritajiet Regolatorji Nazzjonali ma għandhomx kompetenza fi kwistjonijiet ta’ sigurtà.

Emenda  74

Proposta għal direttiva – att li jemenda

Artikolu 1 – punt 14

Direttiva 2002/21/KE

Artikolu 13 b – paragrafu 2 – punt a

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(a) jipprovdu l-informazzjoni meħtieġa biex tkun ivvalutata s-sigurtà tas-servizzi u n-netwerks tagħhom, inklużi d-dokumenti dwar il-politika ta’ sigurtà; kif ukoll

(a) jipprovdu l-informazzjoni meħtieġa biex tkun ivvalutata s-sigurtà u l-integrità tas-servizzi u n-netwerks tagħhom, inklużi d-dokumenti dwar il-politika ta’ sigurtà; kif ukoll

Ġustifikazzjoni

L-ispejjeż għandhom jiġu koperti mill-intrapriżi kkonċernati.

Emenda  75

Proposta għal direttiva – att li jemenda

Artikolu 1 – punt 14

Direttiva 2002/21/KE

Artikolu 13 – paragrafu 3

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

3. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-awtoritajiet regolatorji nazzjonali jkollhom is-setgħat kollha meħtieġa biex jinvestigaw il-każi ta’ nuqqas ta’ konformità.

3. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-awtoritajiet regolatorji nazzjonali kompetenti jkollhom is-setgħat kollha meħtieġa biex jinvestigaw il-każi ta’ nuqqas ta’ konformità, flimkien mal-effetti fuq is-sigurtà u l-integrità tan-netwerks.

Ġustifikazzjoni

Bħala konsegwenza loġika tar-rekwiżiti stipulati fl-Artikolu 13a(3) biex l-NRA tiġi infurmata dwar kwalunkwe impatt fuq is-sigurtà, l-NRA għandu jkollha s-setgħa biex tinvestiga dan.

Emenda 76

Proposta għal direttiva – att li jemenda

Artikolu 1 – punt 15 – punt a

Direttiva 2002/21/KE

Artikolu 14 – paragrafu 2 – subparagrafu 2

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(a) Fit-tieni subparagrafu tal-paragrafu 2, it-tieni sentenza titħassar.

imħassar

Ġustifikazzjoni

Id-dominanza konġunta għadha kunċett mhux ittestjat u diffiċli fis-settur tat-telekomunikazzjoni kemm f’kuntest ex-post u kif ukoll ex-ante, iżda madanakollu dan jistà jsir aktar importanti hekk kif is-swieq jibdew jikkonsolidaw. Huwa importanti li l-linjigwida ma jitħassrux, iżda anzi jiġu ċċarati permezz tal-Qafas.

Emenda  77

Proposta għal direttiva – att li jemenda

Artikolu 1 – punt 15 – punt b

Direttiva 2002/21/KE

Artikolu 14 – paragrafu 3

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(b) Il-paragrafu (3) jitħassar.

(b) Il-paragrafu 3 huwa ssostitwit bit-test li ġej:

 

“Fejn intrapriża għandha saħħa kummerċjali sinifikanti fuq suq speċifiku u fejn ir-rabtiet bejn iż-żewġ swieq huma tat-tip li jittrasferixxu s-saħħa kummerċjali li għandu suq wieħed lejn is-suq l-ieħor, u b’hekk iżidu s-saħħa kummerċjali tal-intrapriża, rimedji bil-għan li jiġi evitat dan it-tip ta’ trasferiment tal-vantaġġ strateġiku jistgħu jiġu imposti fuq is-suq marbut, b’konformità mal-Artikoli 9, 10, 11 u 13 tad-Direttiva 2002/19/KE (Direttiva dwar l-Aċċess), u fejn rimedji ta’ dan it-tip ikunu insuffiċjenti, jistgħu jiġu imposti rimedji skond l-Artikolu 17 tad-Direttiva 2002/22/KE (Direttiva dwar is-Servizzi Universali).

Ġustifikazzjoni

Addressing leverage of dominance from one market into another is particularly vital in an industry characterised by vertical integration and convergence. Rather than deleting this measure – as the Commission has proposed – it should be refined to clarify that remedies such as non-discrimination, transparency, accounting separation – and prohibitions on anti-competitive bundling etc may be used ‘cross-market’ to address leverage problems. The existing provisions suggest that SMP would need to be found in the source and target leverage market in order to act. However, it is notable that this has not been used by regulators, is cumbersome and inconsistent with competition law, which does not require a ‘double dominance’ finding to address issues of leverage. The proposed changes would address this.

Emenda  78

Proposta għal direttiva – att li jemenda

Artikolu 1 – punt 16 – punt ba (ġdid)

Direttiva 2002/21/KE

Artikolu 15 – paragrafu 2 a (ġdid) Test propost mill-Kummissjoni

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(ba) Jiddaħħal il-paragrafu li ġej:

 

"2a. Sa mhux aktar tard mid-dħul fis-seħħ tad-Direttiva 2008/../KE [tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill ta’ ... li temenda d-Direttiva 2002/21/KE....][2]+., il-Kummissjoni għandha tippubblika linji ta’ gwida għall-awtoritajiet regolatorji nazzjonali rigward deċiżjonijiet bil-għan li jimponu, jemendaw jew ineħħu l-obbligi tal-intrapriżi b’poter kummerċjali sinifikanti.”

+ ĠU: Jekk jogħġbok daħħal in-numru u d-data ta’ din id-Direttiva.

 

Ġustifikazzjoni

The 2002 Framework directive establishes that European Commission publishes guidelines for market analysis and the assessment of significant market power but not for the identification of the appropriate remedies. There is clearly a missing element in the market analysis guidance tools provided the Commission: guidance on the selection of the appropriate remedies. The third part of a market analysis (i.e. the choice of the appropriate remedies) is the most crucial since it has the most concrete impact on the market. An erroneous choice of remedies may create irreparable distortions on market competitiveness and investment decisions. It is also the most complicated since it has varied possible outcomes and it entails, to a large extent, subjective evaluations. The need to provide guidance on the selection of regulatory obligations under the EU framework has indeed been recognised both by the Commission and the ERG.

Emenda  79

Proposta għal direttiva – att li jemenda

Artikolu 1 – punt 16 – punt d - subparagrafu 2

Direttiva 2002/21/KE

Artikolu 15 – paragrafu 4

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

Din id-Deċiżjoni, maħsuba biex temenda l-elementi mhux essenzjali ta’ din id-Direttiva billi tikkompletaha, għandha tkun adottata skond il-proċedura regolatorja bi skrutinju msemmija fl-Artikolu 22(3). F'każijiet ta’ urġenza assoluta, il-Kummissjoni tista’ tuża l-proċedura ta’ urġenza msemmija fl-Artikolu 22(4).

Din id-Deċiżjoni, maħsuba biex temenda l-elementi mhux essenzjali ta’ din id-Direttiva billi tikkompletaha, għandha tkun adottata skond il-proċedura regolatorja bi skrutinju msemmija fl-Artikolu 22(3).

Ġustifikazzjoni

Il-proċedura ta' urġenza mhijiex iġġustifikata għall-adozzjoni ta' dawn it-tip ta' miżuri.

Emenda  80

Proposta għal direttiva – att li jemenda

Artikolu 1 – punt 17 – punt a

Direttiva 2002/21/KE

Artikolu 16 – paragrafu 1

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

1. L-awtoritajiet regolatorji nazzjonali għandhom iwettqu analiżi tas-swieq rilevanti li jinsabu elenkati fir-Rakkomandazzjoni, wara li jagħtu l-ikbar kunsiderazzjoni lil-Linji Gwida. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li din l-analiżi titwettaq, meta jkun xieraq, b’kollaborazzjoni ma’ l-awtoritajiet nazzjonali tal-kompetizzjoni.

1. L-awtoritajiet regolatorji nazzjonali għandhom iwettqu analiżi tas-swieq rilevanti filwaqt li jqisu dawk is-swieq li jinsabu elenkati fir-Rakkomandazzjoni u wara li jagħtu l-ikbar kunsiderazzjoni lil-Linji Gwida. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li din l-analiżi titwettaq, meta jkun xieraq, b’kollaborazzjoni ma’ l-awtoritajiet nazzjonali tal-kompetizzjoni.

Ġustifikazzjoni

Sabiex wieħed jevita li tingħata l-impressjoni li l-NRAs għandhom janalizzaw is-swieq kollha identifikati fir-rakkomandazzjoni, billi (għallinqas b'mod formali) s-swieq (u d-definizzjonijiet) jingħataw bħala gwida.

Emenda  81

Proposta għal direttiva – att li jemenda

Artikolu 1 – punt 17 – punt c

Direttiva 2002/21/KE

Artikolu 16 – paragrafu 7 – subparagrafu 2

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

Il-Kummissjoni, wara li tagħti l-ikbar kunsiderazzjoni lill-opinjoni ta’ l-Awtorità maħruġa skond l-Artikolu 6 tar-Regolament […./KE], tista’ tadotta deċiżjoni li titlob lill-awtorità regolatorja nazzjonali li tinnomina ċerti impriżi bħala li jkollhom saħħa sinifikanti fis-suq, u timponi obbligi speċifiċi skond l-Artikoli 8, 9 sa 13a tad-Direttiva 2002/19/KE (Direttiva dwar l-Aċċess) u l-Artikolu 17 tad-Direttiva 2002/22/KE (Direttiva dwar is-Servizz Universali) fuq l-impriżi hekk innominati. Meta tagħmel dan, il-Kummissjoni għandha ssegwi l-istess għanijiet ta’ politika kif stabbiliti għall-awtoritajiet regolatorji nazzjonali fl-Artikolu 8.

imħassar

Ġustifikazzjoni

L-NRAs għandhom ikunu obbligati li jwettqu analiżi tas-suq fi ħdan żmien stipulat. Jekk l-NRAs ma jagħmlux, jew ma jkunux jistgħu jagħmlu, analiżi ta’ dan it-tip, il-BERT għandha tipprovdi opinjoni. Madankollu, il-Kummissjoni mhijiex fl-aħjar pożizzjoni biex tagħmel veto fuq ir-rimedji.

Emenda  82

Proposta għal direttiva – att li jemenda

Artikolu 1 – punt 18 – punt a

Direttiva 2002/21/KE

Artikolu 17 – paragrafu 1

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(a) Fil-paragrafu 1, fit-tieni sentenza, il-kliem 'waqt li tagġixxi skond il-proċedura msemmija f'Artikolu 22(2)' jinbidel bil-kliem 'tista' tieħu miżuri xierqa u'.

(a) Fil-paragrafu 1, fl-ewwel sentenza, il-kliem “Artikolu 22(2)” għandhom jiġu sostitwiti b’”Artikolu 22(3)”; fit-tieni sentenza, il-kliem 'waqt li tagġixxi skond il-proċedura msemmija f'Artikolu 22(2)' jinbidel bil-kliem 'tista' tieħu miżuri xierqa u'.

Ġustifikazzjoni

M’għandhiex titħalla fir-responsabilità tal-Kummissjoni biex tiddeċiedi jekk il-Parlament għandux ikollu s-setgħa ta’ skrutinju jew le.

Emenda  83

Proposta għal direttiva – att li jemenda

Artikolu 1 – punt 18 – punt aa (ġdid)

Direttiva 2002/21/KE

Artikolu 17 – paragrafu 2 – subparagrafu 3

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(aa) Fil-paragrafu 2, is-subparagrafu 3 għandu jinbidel b’dan li ġej:

 

"Fin-nuqqas ta' dawk l-istandards u/jew speċifikazzjonijiet, l-Istati Membri għandhom jinkoraġġixxu l-implimentazzjoni ta' standards internazzjonali jew rakkomandazzjonijiet adottati mill-Unjoni Internazzjonali tat-Telekomunikazzjoni (ITU), il-Konferenza Ewropea ta’ l-Amministrazzjonijiet Postali u tat-Telekomunikazzjonijiet (CEPT), l-Organizzazzjoni Internazzjonali għall-istandardizzazzjoni (ISO) jew il-Kummissjoni Internazzjonali Elettroteknika (IEC)."

Ġustifikazzjoni

Is-CEPT tiżviluppa l-kundizzjonijiet għall-użu ta’ l-ispektrum fl-Ewropa u dan għandu jitqies, b’mod partikuli fin-nuqqas ta’ standard ETSI.

Emenda  84

Proposta għal direttiva – att li jemenda

Artikolu 1 – punt 18 – punt c

Direttiva 2002/21/KE

Artikolu 17 – paragrafu 6 a (ġdid) Test propost mill-Kummissjoni

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

6a. Il-miżuri ta’ implimentazzjoni msemmija fil-paragrafi 4 u 6, maħsuba biex elementi mhux essenzjali ta’ din id-Direttiva billi jikkompletawha, għandhom ikunu adottati skond il-proċedura regolatorja bi skrutinju msemmija fl-Artikolu 22(3). F'każijiet ta’ urġenza assoluta, il-Kummissjoni tista’ tuża l-proċedura ta’ urġenza msemmija fl-Artikolu 22(4).

6a. Il-miżuri msemmija fil-paragrafi 1, 4, u 6, maħsuba biex jemendaw elementi mhux essenzjali ta’ din id-Direttiva billi jikkompletawha, għandhom ikunu adottati skond il-proċedura regolatorja bi skrutinju msemmija fl-Artikolu 22(3).

Ġustifikazzjoni

Il-miżuri ta' implimentazzjoni kollha skond l-Artikolu 17 għandhom ikunu adottati skond il-proċedura regolatorja bi skrutinju. Il-proċedura ta' urġenza mhijiex iġġustifikata għall-adozzjoni ta' dawn it-tip ta' miżuri.

Emenda  85

Proposta għal direttiva – att li jemenda

Artikolu 1 – punt 20

Direttiva 2002/21/KE

Artikolu 19

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

Artikolu 19

Proċeduri ta' armonizzazzjoni

Artikolu 19Proċeduri ta' armonizzazzjoni

 

1. Bla ħsara għall-Artikolu 9 ta’ din id-Direttiva u ta’ l-Artikoli 6 u 8 tad-Direttiva 2002/20/KE (Direttiva dwar l-Awtorizzazzjoni), meta l-Kummissjoni ssib li d-diverġenzi fl-implimentazzjoni mill-awtoritajiet regolatorji nazzjonali tal-kompiti regolatorji speċifikati fid-Direttivi Speċifiċi jistgħu joħolqu barriera għas-suq intern, il-Kummissjoni tista’, wara li tagħti l-ikbar kunsiderazzjoni lill-opinjoni ta’ l-Awtorità, jekk ikun hemm, toħroġ Rakkomandazzjoni jew Deċiżjoni dwar l-applikazzjoni armonizzata tad-dispożizzjonijiet f’din id-Direttiva u fid-Direttivi Speċifiċi sabiex ikomplu jintlaħqu l-għanijiet stipulati fl-Artikolu 8.

1. Bla ħsara għall-Artikolu 9 ta’ din id-Direttiva u ta’ l-Artikoli 6 u 8 tad-Direttiva 2002/20/KE (Direttiva dwar l-Awtorizzazzjoni), meta l-Kummissjoni ssib li d-diverġenzi fl-implimentazzjoni mill-awtoritajiet regolatorji nazzjonali tal-kompiti regolatorji speċifikati fid-Direttivi Speċifiċi joħolqu xkiel għas-suq intern, il-Kummissjoni tista’, wara li tagħti l-ikbar kunsiderazzjoni lill-opinjoni tal-BERT, jekk ikun hemm, toħroġ Deċiżjoni dwar l-applikazzjoni armonizzata tad-dispożizzjonijiet f’din id-Direttiva u fid-Direttivi Speċifiċi sabiex ikomplu jintlaħqu l-għanijiet stipulati fl-Artikolu 8.

2. Meta l-Kummissjoni toħroġ Rakkomandazzjoni skond il-paragrafu 1, għandha taġixxi skond il-proċedura msemmija fl-Artikolu 22(2). L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-awtoritajiet regolatorji nazzjonali jagħtu l-ikbar kunsiderazzjoni lil dawn ir-Rakkomandazzjonijiet fit-twettiq tal-kompiti tagħhom. Meta l-awtorità regolatorja nazzjonali tagħżel li ma ssegwix ir-Rakkomandazzjoni, hija għandha tinforma lill-Kummissjoni, waqt li tagħti r-raġuni għall-pożizzjoni tagħha.

 

3. Id-Deċiżjoni msemmija fil-paragrafu 1, maħsuba biex temenda elementi mhux essenzjali ta’ din id-Direttiva billi tikkompletaha, għandha tkun adottata skond il-proċedura regolatorja bi skrutinju msemmija fl-Artikolu 22(3). F'każijiet ta’ urġenza assoluta, il-Kummissjoni tista’ tuża l-proċedura ta’ urġenza msemmija fl-Artikolu 22(4).

3. Id-Deċiżjoni msemmija fil-paragrafu 1, maħsuba biex temenda elementi mhux essenzjali ta’ din id-Direttiva billi tikkompletaha, għandha tkun adottata skond il-proċedura regolatorja bi skrutinju msemmija fl-Artikolu 22(3).’

4. Il-miżuri adottati skond il-paragrafu 1 jistgħu jinkludu l-identifikazzjoni tat-strateġija armonizzata jew ikkoordinata biex tindirizza l-kwistjonijiet li ġejjin:

4. Il-miżuri adottati skond il-paragrafu 1 jistgħu jinkludu l-identifikazzjoni tat-strateġija armonizzata jew ikkoordinata biex tindirizza l-kwistjonijiet li ġejjin:

(a) L-implimentazzjoni konsistenti ta’ strateġija regolatorji, inkluż it-trattament ta’ servizzi ġodda;

(a) L-implimentazzjoni konsistenti ta’ strateġija regolatorji, inkluż it-trattament ta’ servizzi ġodda, ta’ swieq sub-nazzjonali u ta’ servizzi ta’ komunikazzjoni elettronika kummerċjali transkonfinali.

(b) Il-kwistjonijiet ta’ għoti tan-numri, ismijiet u indirizzi, inklużi s-serje ta’ numri, il-portabilità tan-numri u l-elementi ta’ identifikazzjoni, is-sistemi li jittraduċu n-numri u l-indirizzi, u l-aċċess għas-servizzi ta’emerġenza bil-112;

(b) Il-kwistjonijiet ta’ għoti tan-numri, ismijiet u indirizzi, inklużi s-serje ta’ numri, il-portabilità tan-numri u l-elementi ta’ identifikazzjoni, is-sistemi li jittraduċu n-numri u l-indirizzi, u l-aċċess għas-servizzi ta’emerġenza bil-112;

(c) Il-kwistjonijiet tal-konsumaturi, inkluża l-aċċessibbiltà għas-servizzi u t-tagħmir tal- komunikazzjoni elettronika mill-utenti finali b’diżabilità;

(c) Il-kwistjonijiet tal-konsumaturi li mhumiex inklużi fid-Direttiva 2002/22/KE (Direttiva dwar is-Servizzi Universali), b'mod partikolari l-aċċessibbiltà għas-servizzi u t-tagħmir tal-komunikazzjoni elettronika mill-utenti finali b’diżabilità;

(d) Ir-rendikont regolatorju.

(d) Ir-rendikont regolatorju, inkluż il-kalkolu tar-riskju tal-investiment

5. L-Awtorità tista’ fuq l-inizjattiva tagħha stess tagħti parir lill-Kummissjoni dwar jekk il-miżura għandhiex tkun adottata skond il-paragrafu 1.

 

Emenda  86

Proposta għal direttiva – att li jemenda

Artikolu 1 – punt 22

Direttiva 2002/21/KE

Artikolu 21 – paragrafu 2 – subparagrafu 1

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

2. Kull parti tista’ tirreferi t-tilwima lill-awtoritajiet regolatorji nazzjonali konċernati. L-awtoritajiet regolatorji nazzjonali li jkunu kompetenti għandhom jikkoordinaw l-isforzi tagħhom sabiex tinstab soluzzjoni għat-tilwima, skond il-għanijet stipulati fl-Artikolu 8.

2. Kull parti tista’ tirreferi t-tilwima lill-awtoritajiet regolatorji nazzjonali konċernati. L-awtoritajiet regolatorji nazzjonali kompetenti għandhom jikkoordinaw l-isforzi tagħhom fi ħdan il-BERT sabiex tinstab soluzzjoni għat-tilwima, kemm jista’ jkun permezz tal-adozzjoni ta’ deċiżjoni konġunta, skond il-għanijet stipulati fl-Artikolu 8. Kwalunkwe obbligu impost fuq impriża mill-awtoritajiet regolatorji nazzjonali sabiex tinstab soluzzjoni għal tilwima għandu jikkonforma mad-Dispożizzjonijiet ta’ din id-Direttiva u tad-Direttivi Speċifiċi.

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda tipprevedi l-irwol tal-BERT fis-sejbien ta’ soluzzjoni għat-tilwim transkonfinali.

Emenda  87

Proposta għal direttiva – att li jemenda

Artikolu 1 – punt 22

Direttiva 2002/21/KE

Artikolu 21 – paragrafu 3 – subparagrafu 2

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

Huma għandhom jinfurmaw lill-partijiet mingħajr dewmien. Jekk wara erba’ xhur it-tilwima ma tkunx riżoluta, jekk it-tilwima ma tkunx tressqet fil-qorti mill-parti li tkun qed tfittex rimedju u jekk xi waħda mill-partijiet titlob dan, l- awtoritajiet regolatorji nazzjonali għandhom jikkoordinaw l-isforzi tagħhom biex tinstab soluzzjoni għat-tilwima, skond id-dispożizzjonijiet stipulati fl-Artikolu 8 wara li tingħata l-ikbar kunsiderazzjoni lil kwalunkwe rakkommandazzjoni maħruġa mill-Awtorità skond l-Artikolu 18 tar-Regolament […/KE].

Huma għandhom jinfurmaw lill-partijiet mingħajr dewmien. Jekk wara erba’ xhur it-tilwima ma tkunx riżoluta, jekk it-tilwima ma tkunx tressqet fil-qorti mill-parti li sofriet il-ksur tad-drittijiet, u jekk xi waħda mill-partijiet titlob dan, l- awtoritajiet regolatorji nazzjonali għandhom jikkoordinaw l-isforzi tagħhom biex tinstab soluzzjoni għat-tilwima, kemm jista’ jkun permezz tal-adozzjoni ta’ deċiżjoni konġunta, skond id-dispożizzjonijiet stipulati fl-Artikolu 8 wara li tingħata l-ikbar kunsiderazzjoni lil kwalunkwe rakkommandazzjoni maħruġa mill-Awtorità skond l-Artikolu 18 tar-Regolament […/KE].

Emenda  88

Proposta għal direttiva – att li jemenda

Artikolu 1 – punt 23

Direttiva 2002/21/KE (Direttiva Qafas)

Artikolu 21a

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

L-Istati Membri għandhom jippreskrivu r-regoli dwar il-pieni applikabbli għall-ksur tad-dispożizzjonijiet nazzjonali adottati skond din id-Direttiva u d-Direttivi Speċifiċi u għandhom jieħdu l-miżuri kollha meħtieġa biex jiżguraw li jkunu implimentati. Il-pieni li jkun ipprovdut għalihom għandhom ikunu effettivi, proporzjonati u dissważivi. L-Istati Membri għandhom jinnotifikaw dawn id-dispożizzjonijiet lill-Kummissjoni mhux iktar tard mill-[il-perijodu ta’ żmien li fih irid ikun implimentat l-att li jemenda] u għandhom jinnotifikawha mingħajr dewmien b’kull emenda sussegwenti li taffettwahom.’

L-Istati Membri għandhom jippreskrivu r-regoli dwar il-pieni applikabbli għall-ksur tad-dispożizzjonijiet nazzjonali adottati skond din id-Direttiva u d-Direttivi Speċifiċi u għandhom jieħdu l-miżuri kollha meħtieġa biex jiżguraw li jkunu implimentati. Il-pieni li jkun ipprovdut għalihom għandhom ikunu xierqa, effettivi, proporzjonati u dissważivi. L-Istati Membri għandhom jinnotifikaw dawn id-dispożizzjonijiet lill-Kummissjoni mhux iktar tard mill-[il-perijodu ta’ żmien li fih irid ikun implimentat l-att li jemenda] u għandhom jinnotifikawha mingħajr dewmien b’kull emenda sussegwenti li taffettwahom.’

Emenda  89

Proposta għal direttiva – att li jemenda

Artikolu 1 – punt 24 – punt (-a) (ġdid)

Direttiva 2002/21/KE

Artikolu 22 – paragrafu 1 a (ġdid) Test propost mill-Kummissjoni

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(-a) Għandu jiġi miżjud il-paragrafu ġdid li ġej:

 

"1a. Bħala deroga mill-paragrafu 1, għall-adozzjoni ta’ miżuri b’konformità mal-Artikolu 9c, il-Kummissjoni għandha tiġi mgħejuna mill-Kumitat imwaqqaf taħt l-Artikolu 3(1) tad-Deċiżjoni 676/2002/KE (“il-Kumitat tal-Ispettru tar-Radju”).

Emenda  90

Proposta għal direttiva – att li jemenda

Artikolu 1 – punt 26

Direttiva 2002/21/KE

Annessi I u II

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(26) L-Annessi I u II huma mħassra.

(26) L-Anness I jitħassar. L-Anness II huwa ssostitwit bit-test li ġej:

 

“ANNESS II

 

Kriterji li għandhom jiġu użati mill-Awtoritajiet Regolatorji Nazzjonali fl-evalwazzjoni ta’ dominanza konġunta skond l-Artikolu 14(2), it-tieni subpargrafu

 

Żewġ impriżi jew aktar jistgħu jinstabu li qegħdin f’pożizzjoni dominanti konġunta skond it-tifsira ta’ l-Artikolu 14 jekk, anke fin-nuqqas ta’ rabtiet strutturali jew oħrajn bejniethom, joperaw f’suq li huwa karatterizzat minn nuqqas ta’ kompetizzjoni effettiva u li ebda impriża unika m’għandha setgħa sinifikanti fis-suq. Bla ħsara għall-każistika tal-Qorti tal-Ġustizzja dwar id-dominanza konġunta, hemm ċans tajjeb li dan ikun il-każ fejn is-suq huwa konċentrat u jesibixxi numru ta’ karatteristiċi li minnhom, dawn li ġejjin, jistgħu jkunu l-aktar rilevanti fil-kuntest tal-komunikazzjonijiet:

 

- [...]

 

- flessibilità baxxa tat-talba

 

- [...]

 

- ishma tas-suq simili

 

- [...]

 

- ostakoli legali jew ekonomiċi kbar għad-dħul fis-suq

 

- integrazzjoni vertikali b'rifjut kollettiv għal forniment

 

- nuqqas ta’ setgħa tax-xerrej li tibbilanċja

 

- nuqqas ta’ kompetizzjoni potenzjali

 

- [...]

 

Il-lista t’hawn fuq hija indikattiva. Mhijiex komprensiva, u l-kriterji mhumiex kumulattivi. Minflok, din il-lista hija aktar maħsuba sabiex turi biss it-tipi ta' evidenza li jistgħu jintużaw sabiex jiġu appoġġjati affermazzjonijiet dwar l-eżistenza ta' dominanza konġunta."

Ġustifikazzjoni

Id-dominanza konġunta għadha kunċett mhux ittestjat u diffiċli fis-settur tat-telekomunikazzjoni kemm f’kuntest ex-post u kif ukoll ex-ante, iżda madanakollu din tistà ssir aktar importanti hekk kif is-swieq jibdew jikkonsolidaw Huwa importanti li l-linjigwida ma jitħassrux, iżda anzi jiġu ċċarati permezz tal-Qafas.

Emenda  91

Proposta għal direttiva – att li jemenda

Artikolu 2 – punt 1

Direttiva 2002/19/KE

Artikolu 2 – punt a

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(a) “aċċess” tfisser it-tqegħid għad-dispożizzjoni ta’ faċilitajiet u/jew servizzi lil impriża oħra, taħt kundizzjonijiet iddefiniti, fuq bażi esklussiva jew mhux esklussiva, bl-iskop li jkunu pprovduti s-servizzi tal-komunikazzjoni elettronika jew biex jitwasslu s-servizzi tas-soċjetà ta’ l-informazzjoni jew biex jixxandru s-servizzi b’kontenut. Tkopri, fost l-oħrajn: aċċess għal elementi tan-netwerk u faċilitajiet assoċjati, li jistgħu jinvolvu l-konnessjoni ta’ tagħmir b'mezzi fissi jew mhix fiss (dan jinkludi partikolarment l-aċċess għal-linja lokali u għal faċilitajiet u s-servizzi meħtieġa għall-provvediment ta’ servizzi fuq il-linja lokali); aċċess għal infrastruttura fiżika, inklużi tubi, arbli u bini; aċċess għal sistemi ta' softwer rilevanti, inklużi sistemi ta' appoġġ operazzjonali; aċċess għat-traduzzjoni ta' numri jew għal sistemi li joffru funzjonalità ekwivalenti; aċċess għal netwerks fissi u mobile, partikolarment għar-roaming; aċċess għal sistema ta’ aċċess kundizzjonali għal servizzi ta’ televiżjoni diġitali; u aċċess għal servizzi ta’ netwerks virtwali.’

(a) “aċċess” tfisser it-tqegħid għad-dispożizzjoni ta’ faċilitajiet u/jew servizzi lil impriża oħra, taħt kundizzjonijiet iddefiniti, fuq bażi esklussiva jew mhux esklussiva, bl-iskop li jkunu pprovduti s-servizzi tal-komunikazzjoni elettronika, inkluż it-twassil tas-servizzi tas-soċjetà ta’ l-informazzjoni jew biex jixxandru s-servizzi b’kontenut. Tkopri, fost l-oħrajn: aċċess għal elementi tan-netwerk u faċilitajiet assoċjati, li jistgħu jinvolvu l-konnessjoni ta’ tagħmir b'mezzi fissi jew mhix fiss (dan jinkludi partikolarment l-aċċess għal-linja lokali u għal faċilitajiet u s-servizzi meħtieġa għall-provvediment ta’ servizzi fuq il-linja lokali); aċċess għal infrastruttura fiżika, inklużi tubi, arbli u bini; aċċess għal sistemi ta' softwer rilevanti, inklużi sistemi ta' appoġġ operazzjonali; aċċess għat-traduzzjoni ta' numri jew għal sistemi li joffru funzjonalità ekwivalenti; aċċess għall-informazzjoni meħtieġa dwar l-abbonati u għall-mekkaniżmi biex jitħallsu lura l-ammonti tal-kontijiet mibgħuta lill-utenti aħħarin lill-fornituri tas-servizzi tad-direttorju; aċċess għal netwerks fissi u mobile, partikolarment għar-roaming; aċċess għal sistema ta’ aċċess kundizzjonali għal servizzi ta’ televiżjoni diġitali; u aċċess għal servizzi ta’ netwerks virtwali.

Emenda  92

Proposta għal direttiva – att li jemenda

Artikolu 2 – punt 1 a (ġdid)

Direttiva 2002/19/KE

Artikolu 2 – punt e

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(1a) Fil-paragrafu 2, il-punt (e) huwa ssostitwit bit-test li ġej:

 

"(e) "linja lokali" tfisser iċ-ċirkwit fiżiku li jorbot il-punt fejn jispiċċa n-netwerk [...] ma’ qafas ta’ distribuzzjoni jew faċilità ekwivalenti fin-netwerk fiss pubbliku tal-komunikazzjonijiet elettroniċi.”

Emenda  93

Proposta għal direttiva – att li jemenda

Artikolu 2 – punt 2

Direttiva 2002/19/KE

Artikolu 4 – paragrafu 1

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

‘1. L-operturi tan-netwerks pubbliċi tal-komunikazzjoni għandhom ikollhom id-dritt u, meta jintalbu minn impriżi oħra li jkunu awtorizzati biex jagħmlu dan skond l-Artikolu 4 tad-Direttiva 2002/20/KE (Direttiva dwar l-Awtorizzazzjoni), l-obbligu li jinnegozjaw l-ikkonnettjar ta’ netwerk ma’ ieħor bl-iskop li jipprovdu s-servizzi tal-komunikazzjoni elettronika li jkunu disponibbli għall-pubbliku, sabiex jiżguraw il-provvista u l-interoperabilità tas-servizzi mal-Komunità kollha. L-operaturi għandhom joffru l-aċċess u l-ikkonnettjar lill-impriżi l-oħra skond termini u kundizzjonijiet konsisenti ma’ l-obbligi imposti mill-awtorità regolatorja nazzjonali skond l-Artikoli 5, 6, 7 u 8.’

‘1. L-operturi tan-netwerks pubbliċi tal-komunikazzjoni għandhom ikollhom id-dritt u, meta jintalbu minn impriżi oħra li jkunu awtorizzati biex jagħmlu dan skond l-Artikolu 4 tad-Direttiva 2002/20/KE (Direttiva dwar l-Awtorizzazzjoni), l-obbligu li jinnegozjaw l-ikkonnettjar ta’ netwerk ma’ ieħor bl-iskop li jipprovdu s-servizzi tal-komunikazzjoni elettronika li jkunu disponibbli għall-pubbliku, jew li jwasslu kontenut tax-xandir jew servizzi tas-soċjetà tal-informazzjoni, sabiex jiżguraw il-provvista u l-interoperabilità tas-servizzi mal-Komunità kollha. L-operaturi għandhom joffru l-aċċess u l-ikkonnettjar lill-impriżi l-oħra skond termini u kundizzjonijiet konsisenti ma’ l-obbligi imposti mill-awtorità regolatorja nazzjonali skond l-Artikoli 5, 6, 7 u 8.’

Ġustifikazzjoni

Għall-konsistenza mad-definizzjoni ta’ aċċess definita.

Emenda  94

Proposta għal direttiva – att li jemenda

Artikolu 2 – punt 2

Direttiva 2002/19/KE (Direttiva dwar l-Aċċess)

Artikolu 4 – paragrafu 1

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

1. L-operturi tan-netwerks pubbliċi tal-komunikazzjoni għandhom ikollhom id-dritt u, meta jintalbu minn impriżi oħra li jkunu awtorizzati biex jagħmlu dan skond l-Artikolu 4 tad-Direttiva 2002/20/KE (Direttiva dwar l-Awtorizzazzjoni), l-obbligu li jinnegozjaw l-ikkonnettjar ta’ netwerk ma’ ieħor bl-iskop li jipprovdu s-servizzi tal-komunikazzjoni elettronika li jkunu disponibbli għall-pubbliku, sabiex jiżguraw il-provvista u l-interoperabilità tas-servizzi mal-Komunità kollha. L-operaturi għandhom joffru l-aċċess u l-ikkonnettjar lill-impriżi l-oħra skond termini u kundizzjonijiet konsisenti ma’ l-obbligi imposti mill-awtorità regolatorja nazzjonali skond l-Artikoli 5, 6, 7 u 8.’

1. L-operturi tan-netwerks pubbliċi tal-komunikazzjoni għandhom ikollhom id-dritt u, meta jintalbu minn impriżi oħra li jkunu awtorizzati biex jagħmlu dan skond l-Artikolu 4 tad-Direttiva 2002/20/KE (Direttiva dwar l-Awtorizzazzjoni), l-obbligu li jinnegozjaw l-ikkonnettjar ta’ netwerk ma’ ieħor bl-iskop li jipprovdu s-servizzi tal-komunikazzjoni elettronika li jkunu disponibbli għall-pubbliku, sabiex jiżguraw il-provvista u l-interoperabilità tas-servizzi mal-Komunità kollha. L-operaturi għandhom joffru l-aċċess u l-ikkonnettjar lill-impriżi l-oħra skond termini u kundizzjonijiet konsisenti ma’ l-obbligi imposti mill-awtorità regolatorja nazzjonali skond l-Artikoli 5, 6, 7 u 8. Madankollu t-termini u l-kundizzjonijiet tal-interkonnessjoni m’għandhomx jintroduċu ostakli mhux iġġustifikati għall-interoperabilità.

Emenda  95

Proposta għal direttiva – att li jemenda

Artikolu 2 – punt 3 – punt a

Direttiva 2002/19/KE

Artikolu 5

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(a) Il-paragrafu 2 huwa ssostitwit bit-test li ġej:

(a) Il-paragrafi 1 u 2 huma ssostitwiti bit-test li ġej:

 

1. L-awtoritajiet regolatorji nazzjonali għandhom, filwaqt li jaġixxu biex jilħqu l-miri stipulati fl-Artikolu 8 tad-Direttiva 2002/21/KE (Direttiva ta’ Qafas), iħeġġu u fejn xieraq jiżguraw, skond id-dispożizzjonijiet ta' din id-Direttiva, aċċess u interkonnessjoni adegwati, u interoperabilità ta' servizzi, waqt li jeżerċitaw ir-responsabbiltà tagħhom b'mod li jippromwovi l-effiċjenza, il-kompetizzjoni sostenibbli, l-investiment u l-innovazzjoni, u jagħti l-benefiċċju massimu lill-utenti finali.

 

B’mod partikulari, bla ħsara għall-miżuri li jistgħu jittieħdu rigward impriżi li għandhom saħħa kummerċjali sinifikanti b’konformità mal-Artikolu 8, l-awtoritajiet regolatorji nazzjonali għandhom ikunu jistgħu jimponu:

 

(a) sal-punt meħtieġ sabiex jiġu żgurati l-konnettività minn tarf għall-ieħor jew l-aċċess ġust u raġonevoli għal servizzi tal-partijiet terzi, bħas-servizzi tad-direttorju, l-obbligi fuq l-intrapriżi li jikkontrollaw l-aċċess għall-utenti aħħarin, fosthom l-obbligu tal-interkonnessjoni tan-netwerks tagħhom f’każijiet iġġustifikati u fejn dan ma jkunx diġà il-każ, jew biex jagħmlu s-servizzi tagħhom interoperabbli, fosthom permezz ta' mekkaniżmi biex jitħallsu lura lill-fornituri tas-servizzi ammonti tal-kontijiet mibgħuta lill-utenti aħħarin, fuq termini ġusti, trasparenti u raġonevoli.

 

(b) sal-punt meħtieġ sabiex tiġi garantita l-aċċessibilità għall-utenti aħħarin għas-servizzi ta’ xandir diġitali tar-radju u tat-televiżjoni spċifikati mill-Istat Membru, obbligi fuq l-operaturi biex jipprovdu aċċess għall-faċilitajiet l-oħra msemmija fl-Anness I, Taqsima II dwar it-termini ġusti, raġonevoli u mhux diskriminatorji.

2. L-obbligi u l-kundizzjonijiet imposti skond il-paragrafu 1 għandhom ikunu oġġettivi, trasparenti, proporzjonati u mhux diskriminatorji, u għandhom ikunu implimentati skond il-proċedura msemmija fl-Artikoli 6 u 7 tad-Direttiva 2002/ 21 /KE (Direttiva ta’ Qafas).

2. L-obbligi u l-kundizzjonijiet imposti skond il-paragrafu 1 għandhom ikunu oġġettivi, trasparenti, proporzjonati u mhux diskriminatorji, u għandhom ikunu implimentati skond il-proċedura msemmija fl-Artikoli 6, 7 u -7a tad-Direttiva 2002/ 21 /KE (Direttiva ta’ Qafas).

 

Meta tiġi evalwata l-proporzjonalità tal-miżuri li għandhom jiġu imposti, l-awtoritajiet regolatorji nazzjonali għandhom iqisu l-kundizzjonijiet kompetittivi differenti li jkun hemm fiz-zoni differenti fl-Istati Membri tagħhom.

Emenda  96

Proposta għal direttiva – att li jemenda

Artikolu 2 – punt 4

Direttiva 2002/19/KE

Artikolu 6 – paragrafu 2 – subparagrafu 1

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

2. Fid-dawl ta’ l-iżviluppi teknoloġiċi u tas-suq, il-Kummissjoni tista’ tadotta miżuri ta’ implimentazzjoni biex temenda l-Anness I. Il-miżuri, maħsuba biex jemendaw l-elementi mhux essenzjali ta’ din id-Direttiva, għandhom ikunu adottati skond il-proċedura regolatorja bi skrutinju msemmija fl-Artikolu 14(3). F'każijiet ta’ urġenza assoluta, il-Kummissjoni tista’ tuża l-proċedura ta’ urġenza msemmija fl-Artikolu 14(4).

2. Fid-dawl ta’ l-iżviluppi teknoloġiċi u tas-suq, il-Kummissjoni tista’ tadotta miżuri ta’ implimentazzjoni biex temenda l-Anness I. Il-miżuri, maħsuba biex jemendaw l-elementi mhux essenzjali ta’ din id-Direttiva, għandhom ikunu adottati skond il-proċedura regolatorja bi skrutinju msemmija fl-Artikolu 14(3).

Ġustifikazzjoni

Il-proċedura ta' urġenza mhijiex iġġustifikata għall-adozzjoni ta' dawn it-tip ta' miżuri.

Emenda  97

Proposta għal direttiva – att li jemenda

Artikolu 2 – punt 6 – punt aa (ġdid)

Direttiva 2002/19/KE

Artikolu 8 – paragrafu 2

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(aa) Il-paragrafu 2 huwa ssostitwit bit-test li ġej:

 

‘2. Fejn operatur huwa nnominat bħala wieħed b’saħħa kummerċjali sinifikanti fuq suq speċifiku bħala riżultat ta’ analiżi tas-suq imwettqa b’konformità mal-Artikolu 16 tad-Direttiva 2002/21/KE (Direttiva ta' Qafas), l-awtoritajiet regolatorji nazzjonali għandhom, kif xieraq, jimponu l-obbligi stipulati fl-Artikoli 9 sa 13 ta’ din id-Direttiva b’konformità mal-proċedura stipulata fl-Artikolu -7a tad-Direttiva 2002/21/KE (Direttiva ta’ Qafas).

Ġustifikazzjoni

Inklużjoni tal-proċedura alternattiva għall-veto dwar ir-rimedji.

Emenda  98

Proposta għal direttiva – att li jemenda

Artikolu 2 – punt 6 a (ġdid)

Direttiva 2002/19/KE

Artikolu 9 – paragrafu 1

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(6a) L-Artikolu 9, paragrafu 1 huwa ssostitwit bit-test li ġej:

 

"1. L-awtoritajiet regolatorji nazzjonali jistgħu, skond id-dispożizzjonijiet ta' Artikolu 8, jimponu obbligi għat-trasparenza b’relazzjoni ma’ l-interkonnessjoni u/jew aċċess, li jeħtieġu li l-operaturi jagħmlu pubbliku informazzjoni speċifika, bħal informazzjoni dwar il-kontabilità, l-ispeċifikazzjonijiet tekniċi, il-karatteristiċi tar-network, ir-restrizzjonijiet fuq l-aċċess għas-servizzi u l-applikazzjonijiet, il-politiki dwar l-immaniġġjar tat-traffiku, it-termini u kondizzjonijiet għall-forniment u l-użu, u l-prezzijiet."

Ġustifikazzjoni

Ir-regolaturi nazzjonali jeħtieġu awtorità ċara biex jimponu obbligi ta’ trasparenza fir-rigward ta’ politiki dwar il-ġestjoni tat-traffiku fir-rigward ta' kwalunkwe restrizzjoni fuq l-aċċess ta’ l-utenti finali u tal-politiki tal-ġestjoni tat-traffiku.

Emenda  99

Proposta għal direttiva – att li jemenda

Artikolu 2 – punt 6 b (ġdid)

Direttiva 2002/19/KE

Artikolu 9 – paragrafu 4

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(6b) L-Artikolu 9, paragrafu 4 huwa ssostitwit bit-test li ġej:

 

"4. Minkejja l-paragrafu 3, fejn jinstab li operatur ikollu Saħħa Sinifikanti fis-Suq (SMP) f’suq rilevanti skond l-Artikolu 14 tad-Direttiva ta’ Qafas dwar l-aċċess lokali f’lokazzjoni, l-awtoritajiet regolatorji nazzjonali għandhom jiżguraw il-pubblikazzjoni ta' l-offerta ta' referenza li jkun fiha ta' l-anqas l-elementi stipulati fl-Anness II."

Ġustifikazzjoni

L-emenda taġġorna d-deskrizzjoni ta’ aċċess li jirriżulta mid-dominanza fil-linja lokali fid-Direttiva dwar l-Aċċess biex tiżgura n-newtralità teknoloġika u tadattaha għad-definizzjoni l-ġdida fis-Swieq Relevanti tal-Kummissjoni. Sakemm l-emendi jkunu approvati, ħafna linji jistgħu jkunu magħmulin parzjalment jew totalment minn fibra u għalhekk hija meħtieġa n-newtralità teknoloġika biex ikun żgurat li l-Qafas ikun tajjeb għall-futur.

Emenda  100

Proposta għal direttiva – att li jemenda

Artikolu 2 – punt 8

Direttiva 2002/19/KE

Artikolu 12

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

1. L-awtorità regolatorja nazzjonali tista’, skond id-dispożizzjonijiet ta' Artikolu 8, timponi obbligi fuq operaturi biex jissodisfaw talbiet raġonevoli għall-aċċess għal, u l-użu ta', elementi speċifiċi ta' networks u faċilitajiet assoċjati, fost ġwejjeġ oħra f'sitwazzjonijiet fejn l-awtorità regolatorja nazzjonali tqis li ċ-ċaħda għall-aċċess jew termini u kondizzjonijiet mhux raġonevoli li jkollhom effett simili jfixklu it-tfaċċar ta' suq kompetittiv sostenibbli fil-livell tal-bejgħ bl-imnut jew li ma jkunux fl-interess ta' l-utent finali.

 

L-operaturi għandhom jiġu rikjesti li, fost affarijiet oħra:

 

(a) jagħtu aċċess lill-partijiet terzi għal elementi u/jew faċilitajiet speċifikati tan-netwerk, inkluż l-aċċess diżassoċjat għal-linji lokali;

 

(b) jinnegozjaw b’rieda tajba mal-intrapriżi li qed jitolbu l-aċċess;

 

(c) ma jneħħux l-aċċess għall-faċilitajiet diġà mogħtija;

 

(d) jipprovdu servizzi speċifikati fuq bażi ta’ kwantitajiet kbar biex jiġu mibjugħa mill-ġdid minn partijiet terzi;

 

(e) jagħtu aċċess miftuħ għal ‘interfaces’ tekniċi, protokolli jew teknoloġija ewlenija oħra indispensabbli għall-interoperabilità tas-servizzi jew servizzi tan-netwerk virtwali;

(f) li jipprovdu l-ko-lokazzjoni jew forom oħra ta’ użu komuni tal-faċilitajiet, inklużi t-tubi, il-bini jew id-dħul fil-bini, l-antenni, it-toqob ta’ l-ispezzjonar, u l-kaxxi tat-triq;

(f) li jipprovdu l-ko-lokazzjoni jew forom oħra ta’ użu komuni tal-faċilitajiet, inklużi t-tubi, il-bini jew id-dħul fil-bini, l-antenni, it-torrijiet u kostruzzjonijiet oħra ta’ appoġġ, arbli, it-toqob ta’ l-ispezzjonar, u l-kaxxi ta’ l-ispezzjonar u l-elementi l-oħra kollha li mhumiex attivi;

 

 

(fa) jipprovdu lil partijiet terzi offerta ta’ riferenza għall-għoti ta' l-aċċess għat-tubi;

 

(g) Jipprovdu servizzi speċifikati meħtieġa biex jiżguraw l-interoperabilità tas-servizzi minn tarf għall-ieħor għall-utenti, inklużi l-faċilitajiet għal servizzi ta’ netwerk intelliġenti jew roaming fuq netwerks tal-mowbajl;

 

(h) jipprovdu aċċess għal sistemi ta’ appoġġ operattiv jew sistemi simili ta’ softwer meħtieġa biex jiggarantixxu kompetizzjoni ġusta fil-provvista tas-servizzi;

 

(i) jagħmlu interkonnessjoni bejn in-netwerks jew il-faċilitajiet tan-netwerks;

(j) li jipprovdu l-aċċess għas-servizzi assoċjati bħal ma huma l-identità, il-lok u l-kapaċità tal-preżenza.

(j) jipprovdu l-aċċess għas-servizzi assoċjati bħal ma huma l-identità, il-lok u l-kapaċità tal-preżenza.

 

L-awtoritajiet regolatorji nazzjonali jistgħu jorbtu, ma’ dawn l-obbligi, kundizzjonijiet li jkopru l-ekwità, ir-raġonevolità u l-puntwalità.

 

2. Meta l-awtoritajiet regolatorji nazzjonali jkunu qed iqisu jekk jimponux l-obbligi msemmija fil-paragrafu 1, u b’mod partikulari meta jkunu qed jevalwaw jekk obbligi ta’ dan it-tip ikunux proporzjonati mal-objettivi stipulati fl-Artikolu 8 tad-Direttiva 2002/21/KE (Direttiva ta’ Qafas), huma għandhom iqisu b’mod partikulari l-fatturi li ġejjin:

 

(a) il-vijabilità teknika u ekonomika tal-użu jew l-istallazzjoni ta' faċilitajiet kompetituri, fid-dawl tar-rata ta' l-iżvilupp tas-suq u tal-benefiċċji għall-konsumaturi, waqt li jiġu kkunsidrati n-natura u t-tip ta' interkonnessjoni u aċċess involuti, inkluża l-vijabilità ta’ prodotti oħra ta’ aċċess upstream, bħall-aċċess għat-tubi;

 

(b) il-fattibilità tal-provvista tal-aċċess proposta, f’rabta mal-kapaċità disponibbli;

 

(c) l-investiment inizjali mill-proprjetarju tal-faċilità, waqt li wieħed iżomm f'moħħu kwalunkwe investiment pubbliku magħmul u r-riskji involuti meta jsir dak l-investiment, inkluż qsim xieraq tiegħu bejn l-intrapriżi li jibbenefikaw mill-aċċess għal dawn il-faċilitajiet il-ġodda;

 

(d) il-ħtieġa li tiġi salvagwardata l-kompetizzjoni fuq medda ta' żmien fit-tul, b’mod partikulari l-kompetizzjoni bbażata fuq l-infrastruttura;

 

(e) fejn xieraq, kwalunkwe drittijiet dwar il-proprjetà intellettwali rilevanti

 

(f) il-provvista ta’ servizzi pan-Ewropej.

3. Meta jimponu l-obbligi fuq l-operatur biex jipprovdi l-aċċess skond id-dispożizzjonijiet ta’ dan l-Artikolu, l-awtoritajiet regolatorji nazzjonali jistgħu jistabbilixxu l-kundizzjonijiet tekniċi jew operattivi li jridu jkunu ssodisfatti minn dak li jipprovdi l-aċċess u/jew mill-benefiċjarji ta’ dan l-aċċess meta jkun meħtieġ biex ikun żgurat it-tħaddim normali tan-netwerk. Meta jkun hemm l-obbligi li jkunu segwiti standards tekniċi speċifiċi dawn għandhom ikunu konformi ma’ l-istandards u l-ispeċifikazzjonijiet preskritti skond l-Artikolu 17(1) tad-Direttiva 2002/21/KE (Direttiva ta’ Qafas).’

3. Meta jimponu l-obbligi fuq l-operatur biex jipprovdi l-aċċess skond id-dispożizzjonijiet ta’ dan l-Artikolu, l-awtoritajiet regolatorji nazzjonali jistgħu jistabbilixxu l-kundizzjonijiet tekniċi jew operattivi li jridu jkunu ssodisfatti minn dak li jipprovdi l-aċċess u/jew mill-benefiċjarji ta’ dan l-aċċess meta jkun meħtieġ biex ikun żgurat it-tħaddim normali tan-netwerk. Meta jkun hemm l-obbligi li jkunu segwiti standards tekniċi speċifiċi dawn għandhom ikunu konformi ma’ l-istandards u l-ispeċifikazzjonijiet preskritti skond l-Artikolu 17 tad-Direttiva 2002/21/KE (Direttiva ta’ Qafas).’

Emenda  101

Proposta għal direttiva – att li jemenda

Artikolu 2 – punt 8 a (ġdid)

Direttiva 2002/19/KE

Artikolu 13 – paragrafu 1

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(8a) L-Artikolu 13(1) huwa ssostitwit bit-test li ġej:

 

1. L-awtorità regolatorja nazzjonali tista’, skond id-dispożizzjonijiet ta' l-Artikolu 8, timponi obbligi li jirrelataw ma l-irkupru ta' l-ispejjeż u l-kontrolli tal-prezzijiet, inklużi obbligi għall-orjentazzjoni tal-prezzijiet għall-ispejjeż u obbligi li jikkonċernaw sistemi ta' kontabilità ta' l-ispejjeż, għall-forniment ta' tipi speċifiċi ta' interkonnessjoni u/jew aċċess, f'sitwazzjonijiet fejn analiżi tas-suq tindika li n-nuqqas ta' kompetizzjoni effettiva jfisser li l-operatur konċernat jista’ jsofri prezzijiet f'livell eċċessivament għoli, jew jikkumpressa l-prezzijiet, għad-detriment ta' l-utenti finali. L-awtoritajiet regolatorji nazzjonali għandhom iqisu l-investiment magħmul mill-operatur biex jippermettulu rata raġonevoli ta’ qligħ fuq il-kapital adegwat użat, u, bla ħsara għall-Artikolu 19(d) tad-Direttiva 2000/21/KE (Direttiva ta’ Qafas), iqisu r-riskji involuti u l-qsim tar-riskji xieraq bejn l-investitur u dawk l-intrapriżi li għandhom aċċess għall-faċilitajiet il-ġodda, inklużi l-arranġamenti divrenzjati għall-qsim tar-riskju fuq żmien qasir u fuq żmien twil, .

Emenda  102

Proposta għal direttiva – att li jemenda

Artikolu 2 – punt 8 b (ġdid)

Direttiva 2002/19/KE

Artikolu 13 – paragrafu 4a (ġdid) Test propost mill-Kummissjoni

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(8b) Fl-Artikolu 13, għandu jiddaħħal il-paragrafu li ġej:

 

"4a. L-awtoritajiet regolatorji nazzjonali għandhom jiżguraw li r-regolamentazzjoni tal-prezzijiet ta’ l-aċċess għall-kuntratti ta’ qsim ta’ riskji għaż-żmien twil tkun bi qbil ma' l-ispiża inkrementali għaż-żmien twil ta' operatur effiċjenti, b’kunsiderazzjoni tar-rata kkalkulata tal-penetrazzjoni ta' l-operatur fi swieq ġodda, u li l-prezzijiet ta' aċċess għal kuntratti għaż-żmien qasir ikunu jinkludu primjum tar-riskju. Il-primjum tar-riskju għandhu jitneħħa bil-mod bil-penetrazzjoni dejjem tiżdied tas-swieq il-ġodda. Testijiet dwar imġiba skorretta fl-ipprezzar (margin squeeze tests) m’għandhomx jiġu applikati għal kuntratti ta' medda qasira ta' żmien meta jintalab ħlas għall-primjum tar-riskju."

Ġustifikazzjoni

Il-paragarfu 4a jagħmel differenza bejn il-prezzijiet ta’ l-aċċess għal kuntratti ta’ qsim ta’ spejjeż u kuntratti għal medda qasira ta’ żmien. It-testijiet dwar imġiba skorretta fl-ipprezzar għandhom japplikaw fil-każ ta’ kuntratti ta’ qsim ta riskji. Dan m’għandux japplika għal kuntratti għal medda qasira ta' żmien, inkella l-investitur jitlef il-flessibilità neċessarja biex jistabbilixxi l-prezzijiet tal-penetrazzjoni. Il-prezzijiet ta' penetrazzjoni għandhom jirriflettu l-process reċiproku ta’ kif jiġu aċċettati prodotti ġodda. Kwalunkwe regolament li ma jippermettix il-flessibilità fil-prezzijiet ta’ penetrazzjoni ikun kontroproduċenti.

Emenda  103

Proposta għal direttiva – att li jemenda

Artikolu 2 – punt 9

Direttiva 2002/19/KE

Artikolu 13 a

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

Artikolu 13a

Separazzjoni funzjonali

Artikolu 13a

Separazzjoni funzjonali

1. Awtorità regolatorja nazzjonali tista’, skond id-dispożizzjonijiet ta’ l-Artikolu 8, u b’mod partikulari t-tieni subparagrafu ta’ l-Artikolu 8(3), timponi obbligu fuq impriżi integrati vertikalment li jqiegħdu l-attivitajiet relatati mal-provvista fi kwantità kbira ta’ prodotti għall-aċċess għall-bejgħ mill-ġdid (wholesale), għand unità ta’ negozju li topera b’mod indipendenti.

1. Awtorità regolatorja nazzjonali tista’, skond id-dispożizzjonijiet ta’ l-Artikolu 8, u b’mod partikulari t-tieni subparagrafu ta’ l-Artikolu 8(3) u bħala miżura eċċezzjonali, timponi obbligu fuq impriżi integrati vertikalment li jqiegħdu l-attivitajiet relatati mal-provvista fi kwantità kbira ta’ prodotti għall-aċċess fiss għall-bejgħ mill-ġdid (wholesale), għand unità ta’ negozju li topera b’mod indipendenti.

Dik l-unità ta’ negozju għandha tforni l-prodotti u s-servizzi għall-aċċess lill-impriżi kollha, inklużi unitajiet ta’ negozju oħra fi ħdan il-kumpanija li jkollha l-kontoll tagħhom (parent company), fl-istess perijodi ta’ żmien li jrid isir dan, bl-istess termini u kundizzjonijijiet, inklużi dawk relatati mal-prezz u l-livelli ta’ servizz, u permezz ta’ l-istess sistemi u proċessi.

Dik l-unità ta’ negozju għandha tforni l-prodotti u s-servizzi għall-aċċess lill-impriżi kollha, inklużi unitajiet ta’ negozju oħra fi ħdan il-kumpanija li jkollha l-kontoll tagħhom (parent company), fl-istess perijodi ta’ żmien li jrid isir dan, bl-istess termini u kundizzjonijijiet, inklużi dawk relatati mal-prezz u l-livelli ta’ servizz, u permezz ta’ l-istess sistemi u proċessi.

2. Meta l-awtorità regolatorja nazzjonali jkollha l-ħsieb li timponi l-obbligu tas-separazzjoni funzjonali, hija għandha tissottometti t-talba lill-Kummissjoni li tkun tinkludi:

2. Meta l-awtorità regolatorja nazzjonali jkollha l-ħsieb li timponi l-obbligu tas-separazzjoni funzjonali, hija għandha tissottometti proposta lill-Kummissjoni li tkun tinkludi:

(a) evidenza li l-impożizzjoni ta’ obbligi xierqa fost dawk identifikati fl-Artikoli 9-13 biex tinkiseb kompetizzjoni effettiva wara analiżi koordinata tas-swieq rilevanti skond il-proċedura ta’ l-analiżi tas-suq stipulata fl-Artikolu 16 tad-Direttiva 2002/21/KE (Direttiva ta’ Qafas) tkun naqset, u għandha mnejn tkompli tonqos fuq bażi persistenti, milli tikseb kompetizzjoni effettiva, kif ukoll evidenza li hemm problemi kbar fil-kompetizzjoni u fallimenti tas-suq identifikati f'ħafna minn dawn is-swieq ta' prodotti.

(a) evidenza li l-impożizzjoni u l-infurzar fuq skeda ta' żmien raġonevoli ta’ obbligi xierqa fost dawk identifikati fl-Artikoli 9-13, filwaqt li jqisu kif xieraq l-aħjar prattika regolatorja, biex tinkiseb kompetizzjoni effettiva wara analiżi koordinata tas-swieq rilevanti skond il-proċedura ta’ l-analiżi tas-suq stipulata fl-Artikolu 16 tad-Direttiva 2002/21/KE (Direttiva ta’ Qafas) tkun naqset, u għandha mnejn tkompli tonqos fuq bażi persistenti, milli tikseb kompetizzjoni effettiva, kif ukoll evidenza li hemm problemi kbar fil-kompetizzjoni u fallimenti tas-suq identifikati f'ħafna mis-swieq analizzati ta' prodotti disponibbli fi kwantità kbira għall-bejgħ mill-ġdid (wholesale).

 

(ab) evidenza li hemm ftit jew xejn prospetti ta’ kompetizzjoni bbażata fuq l-infrastruttura fi skeda ta’ żmien raġonevoli;

(b) analiżi ta’ l-impatt mistenni fuq l-awtorità regolatorja, fuq l-impriża, u fuq l-inċentivi tagħha biex tinvesti fin-netwerk, u fuq partijiet involuti oħrajn, inkluż b'mod partikolari l-impatt mistenni fuq il-kompetizzjoni għall-infrastruttura, u kull effett potenzjali fuq il-konsumaturi;

(b) analiżi ta’ l-impatt mistenni fuq l-awtorità regolatorja, fuq l-impriża, b’mod partikulari fuq il-ħaddiema tagħha, u fuq l-inċentivi tagħha biex tinvesti fin-netwerk, u fuq partijiet involuti oħrajn, inkluż b'mod partikolari l-impatt mistenni fuq il-kompetizzjoni għall-infrastruttura, u b’mod partikulari kull effett potenzjali fuq il-konsumaturi;

 

(ba) analiżi tar-raġunijiet li jiġġustifikaw li dan l-obbligu jkun l-aktar mod effiċjenti biex jiġu infurzati r-rimedji bil-għan li jiġu indirizzati l-problemi tal-kompetizzjoni/fallimenti tas-suq identifikati;

(c) abbozz tal-miżura li qiegħda tkun proposta.

 

3. L-abbozz ta’ miżura għandu jinkludi l-elementi li ġejjin:

3. L-awtorità għandha tinkludi fil-proposta tagħha abbozz tal-miżura li qed tiġi proposta, li għandha tinkludi l-elementi li ġejjin

(a) in-natura preċiża u l-livell ta’ separazzjoni, waqt li jispeċifika b’mod partikulari l-istatus ġuridiku ta’ l-entità ta’ negozju separata;

(a) in-natura preċiża u l-livell ta’ separazzjoni;

(b) l-identifikazzjoni ta’ l-assi ta’ l-entità ta’ negozju separata, u tal-prodotti jew tas-servizzi li tipprovdi din l-entità;

(b) l-identifikazzjoni ta’ l-assi ta’ l-entità ta’ negozju separata, u tal-prodotti jew tas-servizzi li tipprovdi din l-entità;

(c) l-arranġamenti għal sistema ta’ awtorità biex tkun żgurata l-indipendenza ta’ l-impjegati ta’ l-entità ta’ negozju separata, u l-istruttura ta’ inċentivi li tikkorrispondi għaliha;

(c) l-arranġamenti għal sistema ta’ awtorità biex tkun żgurata l-indipendenza ta’ l-impjegati ta’ l-entità ta’ negozju separata, u l-istruttura ta’ inċentivi li tikkorrispondi għaliha;

(d) ir-regoli biex jiżguraw l-osservanza ta’ l-obbligi;

(d) ir-regoli biex jiżguraw l-osservanza ta’ l-obbligi;

(e) ir-regoli biex jiżguraw it-trasparenza tal-proċeduri operattivi, b’mod partikulari lejn partijiet oħra involuti;

(e) ir-regoli biex jiżguraw it-trasparenza tal-proċeduri operattivi, b’mod partikulari lejn partijiet oħra involuti;

(f) il-programm ta’ monitoraġġ biex tkun żgurata l-osservanza, inkluża l-pubblikazzjoni ta’ rapport annwali.

(f) il-programm ta’ monitoraġġ biex tkun żgurata l-osservanza, inkluża l-pubblikazzjoni ta’ rapport annwali.

4. Wara d-Deċiżjoni tal-Kummissjoni fuq l-abbozz ta' miżura, meħuda skond l-Artikolu 8(3), l-awtorità regolatorja nazzjonali għandha twettaq analiżi koordinata tas-swieq differenti marbutin man-netwerk ta’ l-aċċess skond il-proċedura stipulata fl-Artikolu 16 tad-Direttiva 2002/21/KE (Direttiva ta’ Qafas). Fuq il-bażi tal-valutazzjoni tagħha, l-awtorità regolatorja nazzjonali għandha timponi, iżżomm, temenda jew tirtira l-obbligi, skond l-Artikoli 6 u 7 tad-Direttiva 2002/21/KE (Direttiva ta’ Qafas).

4. Wara d-Deċiżjoni tal-Kummissjoni fuq l-abbozz ta' miżura, meħuda skond l-Artikolu 8(3), l-awtorità regolatorja nazzjonali għandha twettaq analiżi koordinata tas-swieq differenti marbutin man-netwerk ta’ l-aċċess skond il-proċedura stipulata fl-Artikolu 16 tad-Direttiva 2002/21/KE (Direttiva ta’ Qafas). Fuq il-bażi tal-valutazzjoni tagħha, l-awtorità regolatorja nazzjonali għandha timponi, iżżomm, temenda jew tirtira l-obbligi, skond l-Artikoli 6 u 7 tad-Direttiva 2002/21/KE (Direttiva ta’ Qafas).

5. L-impriża li kienet imposta fuqha s-separazzjoni funzjonali tista’ tkun soġġetta għal kull obbligu identifikat fl-Artikoli 9-13 f’kull suq speċifikat meta hija tkun ġiet innominata bħala li għandha saħħa sinifikanti fis-suq skond l-Artikolu 16 tad-Direttiva 2002/21/KE (Direttiva ta’ Qafas), jew kull obbligu ieħor awtorizzat mill-Kummissjoni skond il-paragrafu 3 ta’ l-Artikolu 8.

5. L-impriża li kienet imposta fuqha s-separazzjoni funzjonali tista’ tkun soġġetta għal kull obbligu identifikat fl-Artikoli 9-13 f’kull suq speċifikat meta hija tkun ġiet innominata bħala li għandha saħħa sinifikanti fis-suq skond l-Artikolu 16 tad-Direttiva 2002/21/KE (Direttiva ta’ Qafas), jew kull obbligu ieħor awtorizzat mill-Kummissjoni skond il-paragrafu 3 ta’ l-Artikolu 8.

Emenda  104

Proposta għal direttiva – att li jemenda

Artikolu 2 – punt 10 – punt b

Direttiva 2002/19/KE

Artikolu 14 – paragrafu 4

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

4. Fejn issir referenza għal dan il-paragrafu, għandhom japplikaw l-Artikolu 5a(1), (2), (4) u (6) u l-Artikolu 7 tad-Deċiżjoni 1999/468/KE, wara li tkun ingħatat kunsiderazzjoni lid-dispożizzjonijiet ta’ l-Artikolu 8 tagħha.

imħassar

Ġustifikazzjoni

Il-proċedura ta' urġenza mhijiex iġġustifikata għall-adozzjoni tal-miżuri proposti fi-Direttiva tal-Aċċess.

Emenda  105

Proposta għal direttiva – att li jemenda

Artikolu 2 – punt 10 a (ġdid)

Direttiva 2002/19/KE

Anness II

 

 

(10a) L-Anness II huwa ssostitwit bit-test li ġej:

 

Anness II

Lista minima ta’ partiti li għandhom jiġu inklużi f’offerta ta’ referenza għal aċċess għall-infrastruttura tan-netwerk disponibbli fi kwantità kbira għall-bejgħ mill-ġdid, inkluż l-aċċess maqsum jew totalment diżassoċjat f’post fiss li għandu jiġi ppubblikat mill-operaturi b’saħħa kummerċjali sinifikanti (SMP)

 

Għall-finijiet ta’ dan l-Anness għandhom japplikaw id-definizzjonijiet li ġejjin:

 

(a) "sub-linja lokali" tfisser linja lokali parzjali li tikkonettja il-punt terminali ta' network [...] ma' punt ta' konċentrazzjoni jew punt intermedju speċifikat ta' aċċess fin-network tal-komunikazzjonijiet elettroniċi tat-telefon pubbliku fiss;

 

(b) “aċċess diżassoċjat għal-linja lokali” tfisser aċċess sħiħ diżassoċjat għal-linja lokali u aċċess maqsum għal-linja lokali; ma tinvolvix bidla fis-sjieda tal-linja lokali;

 

(c) "aċċess disassoċjat sħiħ għal-linja lokali" tfisser il-forniment lil benefiċjarju ta' aċċess għal-linja lokali jew sub-linja lokali ta' l-operatur SMP notifikat li tippermetti l-użu tal-kapaċità sħiħa ta’ l-infrastruttura tan-netwerk ;

 

(d) "aċċess maqsum għal-linja lokali" tfisser il-forniment lil benefiċjarju ta' aċċess għal-linja lokali jew sub-linja lokali ta' l-operatur SMP, li tippermetti l-użu ta’ parti speċifikata tal-kapaċità ta’ l-infrastruttura tan-netwerk, bħal parti mill-frekwenza jew l-ekwivalenti;

 

A. Kondizzjonijiet għall-aċċess disassoċjat

 

1. L-elementi tan-network li għalihom l-aċċess huwa offrut li jkopru b'mod partikolari l-elementi li ġejjin, flimkien ma’ faċilitajiet assoċjati xierqa:

 

(a) aċċess diżassoċjat għal-linji lokali u għas-sub-linji lokali;

 

(b) aċċess maqsum f’punti xierqa fin-netwerk li jippermetti funzjonalità ekwivalenti għall-aċċess diżassoċjat f’ċirkustanzi fejn aċċess ta’ dan it-tip mhuwiex fattibbli teknikament jew ekonomikament;

 

(ba) aċċess għat-tubi li jagħmel l-installazzjoni ta’ netwerks ta’ aċċess u ta’ trażmissjoni ta’ data lejn punt ċentrali possibbli;

 

2. Tagħrif li jikkonċerna s-siti ta' l-aċċess fiżiku inklużi kabinetts tat-toroq u oqfsa ta' distribuzzjoni(1), id-disponibilità tal-linji lokali u tas-sub-linji lokali, tat-tubi u tal-faċilitajiet ta’ trażmissjoni ta’ data lejn punt ċentrali f'partijiet speċifiċi tan-network ta' l-aċċess u d-disponibilità fit-tubi;

 

3. Kondizzjonijiet tekniċi relatati ma' l-aċċess u l-użu ta' linji lokali u sub-linji lokali u tubi, inklużi l-karatteristiċi tekniċi tal-par milwi u/jew ta’ fibra optika u/jew ekwivalenti, distributuri tal-kejbil, tubi u faċilitajiet assoċjati;

 

4. Proċeduri ta' ordnijiet u forniment, restrizzjonijiet ta' l-użu.

 

B. Servizzi ta’ ko-lokazzjoni

 

1. Informazzjoni dwar is-siti rilevanti eżistenti tal-operatur tal-SMP (2) jew il-lokazzjoni ta’ tagħmir u l-aġġornar ippjanat tiegħu.

 

(Il-bqija tal-Anness mhux mibdul)

Emenda  106

Proposta għal direttiva – att li jemenda

Artikolu 3 – punt 2 a (ġdid)

Direttiva 2002/20/KE

Artikolu 3 – paragrafu 2 – subparagrafu 1 a (ġdid)

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(2a) Fl-Artikolu 3, paragrafu 2, għandu jiddaħħal is-subparagrafu li ġej:

 

“L-intrapriżi li jipprovdu servizzi ta’ komunikazzjoni elettronika transkonfinali għal intrapriżi li jinsabu f’bosta Stati Membri għandhom jiġu ttrattati bl-istess mod fl-Istati Membri kollha u jkunu suġġetti għal mhux aktar minn notifika waħda simplifikata għal kull Stat Membru kkonċernat.”

Emenda  107

Proposta għal direttiva – att li jemenda

Artikolu 3 – punt 3

Direttiva 2002/20/KE

Artikolu 5

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

Artikolu 5

Id-drittijiet għall-użu tal-frekwenzi tar-radju u tan-numri

Artikolu 5

Id-drittijiet għall-użu tal-frekwenzi tar-radju u tan-numri

1. L-Istati Membri m’għandhomx jagħmlu l-użu tal-frekwenzi tar-radju soġġett għall-għoti tad-drittijiet individwali għall-użu iżda għandhom jinkludu l-kundizzjonijiet għall-użu ta’ dawn il-frekwenzi tar-radju fl-awtorizzazzjoni ġenerali, sakemm ma jkunx iġġustifikat li jingħataw id-drittijiet individwali sabiex:

1. L-Istati Membri għandhom jiffaċilitaw l-użu tal-frekwenzi tar-radju skond l-awtorizzazzjonijiet ġenerali. L-Istati Membri jistgħu jagħtu drittijiet individwali sabiex:

(a) ikun evitat riskju serju ta’ interferenza li tagħmel il-ħsara; jew

(a) tkun evitata l-possibilità ta’ interferenza li tagħmel il-ħsara;

 

(aa) tkun żgurata l-kwalità teknika tas-servizz;

 

(ab) ikun żgurat l-użu effiċjenti ta’ l-ispettru;

(b) jintlaħqu għanijiet oħra ta’ interess ġenerali.

(b) jintlaħqu għanijiet oħra ta’ interess ġenerali definiti fil-leġiżlazzjoni nazzjonali b’konformità mal-liġi Komunitarja;

 

(ba) ikun hemm konformità ma’ miżura skond l-Artikolu 6a;

2. Meta jkun meħtieġ li jingħataw id-drittijiet individwali għall-użu tal-frekwenzi tar-radju u tan-numri, l-Istati Membri għandhom jagħtu dawn id-drittijiet, meta jintalbu, lil kull impriża li tipprovdi jew tuża n-netwerks jew is-servizzi skond l-awtorizzazzjoni ġenerali, soġġetti għad-dispożizzjonijiet ta’ l-Artikoli 6, 6a, 7 u 11(1)(c) ta’ din id-Direttiva u għal kull regola li tiżgura l-użu effiċjenti ta’ dawk ir-riżorsi skond id-Direttiva 2002/21/KE (Direttiva ta’ Qafas).

2. L-Istati Membri għandhom jagħtu drittijiet individwali ta’ l-użu, meta jintalbu, lil kull impriża, b’konformità mad-dispożizzjonijiet ta’ l-Artikoli 6, 6a, 7 u 11(1)(c) ta’ din id-Direttiva u għal kull regola li tiżgura l-użu effiċjenti ta’ dawk ir-riżorsi skond id-Direttiva 2002/21/KE (Direttiva ta’ Qafas).

Mingħajr ħsara għal kriterji speċifiċi ddefiniti bil-quddiem mill-Istati Membri għall-għoti ta’ drittijiet għall-użu ta’ frekwenzi tar-radju lil provvedituri ta' servizzi ta' kontenut għax-xandir fuq ir-radju jew it-televiżjoni bil-għan li jintlaħqu għanijiet ta’ interess ġenerali skond il-liġi Komunitarja, tali drittijiet ta’ użu għandhom jingħataw permezz ta’ proċeduri oġġettivi, trasparenti, proporzjonali u mhux diskriminatorji, u, fil-każ tal-frekwenzi tar-radju, skond id-dispożizzjonijiet ta’ l-Artikolu 9 tad-Direttiva 2002/21/KE (Direttiva ta’ Qafas). Il-proċeduri għandhom ukoll ikunu miftuħa, għajr għal każijiet fejn l-għoti tad-drittijiet individwali għall-użu tal-frekwenzi tar-radju lil provveduturi ta’ servizzi ta’ kontenut għax-xandir fuq ir-radju jew it-televiżjoni jista’ jintwera li huwa essenzjali biex jissodisfa obbligu partikolari li l-Istat Membru jkun iddefinixxa minn qabel bħala meħtieġ biex jinkiseb interess ġenerali skond il-liġi Komunitarja.

Mingħajr ħsara għal kriterji speċifiċi u proċeduri adottati mill-Istati Membri għall-għoti ta’ drittijiet għall-użu ta’ frekwenzi tar-radju lil provvedituri ta' servizzi ta' kontenut għax-xandir fuq ir-radju jew it-televiżjoni bil-għan li jintlaħqu għanijiet ta’ interess ġenerali skond il-liġi Komunitarja, tali drittijiet ta’ użu għandhom jingħataw permezz ta’ proċeduri miftuħa, oġġettivi, trasparenti, proporzjonali u mhux diskriminatorji, u, fil-każ tal-frekwenzi tar-radju, skond id-dispożizzjonijiet ta’ l-Artikolu 9 tad-Direttiva 2002/21/KE (Direttiva ta’ Qafas). Il-proċeduri jistgħu, b’mod eċċezzjonali, ma jkunux miftuħa, għajr għal każijiet fejn l-għoti tad-drittijiet individwali għall-użu tal-frekwenzi tar-radju lil provveduturi ta’ servizzi ta’ kontenut għax-xandir fuq ir-radju jew it-televiżjoni jista’ jintwera li huwa essenzjali biex jissodisfa obbligu partikolari li l-Istat Membru jkun iddefinixxa u ġġustifika minn qabel bħala meħtieġ biex jinkiseb interess ġenerali skond il-liġi Komunitarja.

Meta jagħtu d-drittijiet għall-użu, l-Istati Membri għandhom jispeċifikaw jekk dawk id-drittijiet jistgħux ikunu ttrasferiti mid-detentur tad-drittijiet, u taħt liema kundizzjonijiet. Fil-każ tal-frekwenzi tar-radju, dawn id-dispożizzjonijiet għandhom ikunu skond l-Artikolu 9b tad-Direttiva 2002/21/KE (Direttiva ta’ Qafas).

Meta jagħtu d-drittijiet għall-użu, l-Istati Membri għandhom jispeċifikaw jekk dawk id-drittijiet jistgħux ikunu ttrasferiti mid-detentur tad-drittijiet, u taħt liema kundizzjonijiet. Fil-każ tal-frekwenzi tar-radju, dawn id-dispożizzjonijiet għandhom ikunu skond l-Artikolu 9 u 9b tad-Direttiva 2002/21/KE (Direttiva ta’ Qafas).

Fejn Stati Membri jagħtu drittijiet ta’ użu għal perjodu ta’ żmien limitat, it-tul tal-validità tagħhom għandu jkun xieraq għas-servizz ikkonċernat fid-dawl ta' l-għan iddefinit minn qabel.

Fejn Stati Membri jagħtu drittijiet ta’ użu għal perjodu ta’ żmien limitat, it-tul tal-validità tagħhom għandu jkun xieraq għas-servizz ikkonċernat fid-dawl ta' l-għan, filwaqt li jitqies il-bżonn li jitħalla perjodu xieraq għall-amortizzament ta' l-investiment.

Kull dritt individwali għall-użu tal-frekwenzi tar-radju li jingħata għal għaxar snin jew iktar, u li ma jistax ikun ittrasferit jew mikri bejn l-impriżi skond l-Artikolu 9b tad-Direttiva ta’ Qafas, għandu, kull ħames snin u l-ewwel darba ħames snin wara l-għoti tiegħu, ikun soġġett għal reviżjoni fid-dawl tal-kriterji tal-paragrafu 1. Jekk il-kriterji biex jingħataw id-drittijiet individwali għall-użu ma jkunux japplikaw iżjed, id-dritt individwali għall-użu għandu jinbidel f’awtorizzazzjoni ġenerali għall-użu tal-frekwenzi tar-radju, soġġett għall-avviż minn qabel ta’ mhux iktar minn ħames snin mill-għeluq ta’ l-eżami mill-ġdid, jew għandu jkun jista’ jiġi ttrasferit jew mikri bla tfixkil bejn l-impriżi.

Fejn id-drittijiet individwali għall-użu tal-frekwenzi tar-radju jingħataw għal għaxar snin jew iktar, u ma jistgħux ikunu trasferiti jew mikrija bejn l-impriżi skond l-Artikolu 9b tad-Direttiva ta’ Qafas, l-awtorità nazzjonali kompetenti għandha tiżgura l-mezzi li bihom tkun tista' tivverifika li l-kriterji għall-għoti tad-drittijiet individwali għall-użu jibqgħu jiġu applikati u rispettati għal kemm iddum il-liċenzja. Jekk dawn il-kriterji ma jkunux japplikaw iżjed, id-dritt individwali għall-użu għandu jinbidel f’awtorizzazzjoni ġenerali għall-użu tal-frekwenzi tar-radju, bil-kundizzjoni li jkun hemm avviż minn qabel u li dan iseħħ wara skadenza raġonevoli, jew għandu jkun jista’ jiġi ttrasferit jew mikri bla tfixkil bejn l-impriżi.

3. Id-deċiżjonijiet dwar id-drittijiet għall-użu għandhom jittieħdu, jkunu kkomunikati u ppubblikati malajr kemm jista’ jkun wara li tkun waslet l-applikazzjoni kompluta ta’ l-awtorità regolatorja nazzjonali, fi żmien tliet gimgħat fil-każ tan-numri li kienu allokati għal skopijiet speċifiċi ġewwa l-pjan nazzjonali għall-għoti tan-numri u fi żmien sitt ġimgħat fil-każ tal-frekwenzi tar-radju li kienu allokati għall-komunikazzjoni elettronika ġewwa l-pjan nazzjonali għall-frekwenzi. Il-limitu ta’ żmien ta’ l-aħħar għandu jkun bla ħsara għal kull ftehim internazzjonali li jkun japplika u li jkun relatat ma’ l-użu tal-frekwenzi tar-radju jew ta’ pożizzjonijiet orbitali.

3. Id-deċiżjonijiet dwar l-għoti tad-drittijiet għall-użu għandhom jittieħdu, jkunu kkomunikati u ppubblikati malajr kemm jista’ jkun wara li tkun waslet l-applikazzjoni kompluta ta’ l-awtorità regolatorja nazzjonali, fi żmien tliet gimgħat fil-każ tan-numri li kienu allokati għal skopijiet speċifiċi ġewwa l-pjan nazzjonali għall-għoti tan-numri u fi żmien sitt ġimgħat fil-każ tal-frekwenzi tar-radju li kienu allokati għas-servizzi tal-komunikazzjoni elettronika ġewwa l-pjan nazzjonali għall-frekwenzi. Il-limitu ta’ żmien ta’ l-aħħar għandu jkun bla ħsara għal kull ftehim internazzjonali li jkun japplika u li jkun relatat ma’ l-użu tal-frekwenzi tar-radju jew ta’ pożizzjonijiet orbitali.

4. Fejn ikun ġie deċiż, wara li kienu kkonsultati l-partijiet konċernati skond l-Artikolu 6 tad-Direttiva 2002/21/KE (Direttiva ta’ Qafas), li d-drittijiet għall-użu tan-numri ta’ valur ekonomiku eċċezzjonali jridu jingħataw permezz ta’ proċeduri ta’ għażla li jkunu kompetittivi u komparattivi, l-Istati Membri jistgħu jestendu l-perijodu massimu ta’ tliet ġimgħat b’mhux iktar minn tliet ġimgħat oħra. Fir-rigward tal-proċeduri ta’ għażla li jkunu kompetittivi u komparattivi għall- ispettru tar-radju, għandu japplika l-Artikolu 7.

4. Fejn ikun ġie deċiż, wara li kienu kkonsultati l-partijiet konċernati skond l-Artikolu 6 tad-Direttiva 2002/21/KE (Direttiva ta’ Qafas), li d-drittijiet għall-użu tan-numri ta’ valur ekonomiku eċċezzjonali jridu jingħataw permezz ta’ proċeduri ta’ għażla li jkunu kompetittivi u komparattivi, l-Istati Membri jistgħu jestendu l-perijodu massimu ta’ tliet ġimgħat b’mhux iktar minn tliet ġimgħat oħra.

Rigward proċeduri ta’ selezzjoni kompetittiva jew komparattiva għall-frekwenzi tar-radju, għandu japplika l-Artikolu 7.

Rigward proċeduri ta’ selezzjoni kompetittiva jew komparattiva għall-frekwenzi tar-radju, għandu japplika l-Artikolu 7.

5. L-Istati Membri ma għandhom jillimitaw l-għadd ta’ drittijiet ta’ użu li jingħataw, għajr fejn dan ikun meħtieġ biex jiġi żgurat l-użu effiċjenti tal-frekwenzi tar-radju skond l-Artikolu 7.

5. L-Istati Membri ma għandhom jillimitaw l-għadd ta’ drittijiet ta’ użu li jingħataw, għajr fejn dan ikun meħtieġ biex jiġi żgurat l-użu effiċjenti tal-frekwenzi tar-radju skond l-Artikolu 7.

6. L-awtoritajiet regolatorji nazzjonali għandhom jiżguraw li l-frekwenzi tar-radju jintużaw b’mod effiċjenti u effettiv skond l-Artikolu 9(2) tad-Direttiva 2002/21/KE (Direttiva ta’ Qafas). Huma għandhom jiżguraw ukoll li l-kompetizzjoni ma tisfax imgħawġa mill-ebda trasferiment jew akkumulazzjoni ta’ drittijiet għall-użu tal-frekwenzi tar-radju. Għal dan il-għan, l-Istati Membri jistgħu jieħdu miżuri xierqa, per eżempju jnaqqsu, jirtiraw jew jisforzaw il-bejgħ tad-dritt għall-użu tal-frekwenzi tar-radju.’

6. L-awtoritajiet nazzjonali kompetenti għandhom jiżguraw li l-frekwenzi tar-radju jintużaw b’mod effiċjenti u effettiv skond l-Artikoli 8(2) u 9(2) tad-Direttiva 2002/21/KE (Direttiva ta’ Qafas). Huma għandhom jiżguraw ukoll li l-kompetizzjoni ma tisfax imgħawġa mill-ebda trasferiment jew akkumulazzjoni ta’ drittijiet għall-użu tal-frekwenzi tar-radju.

Emenda  108

Proposta għal direttiva – att li jemenda

Artikolu 3 – punt 5

Direttiva 2002/20/KE

Artikolu 6 a

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

Artikolu 6a

Proċeduri ta' armonizzazzjoni

Artikolu 6a

Proċeduri ta' armonizzazzjoni

1. Sabiex jintlaħqu l-għanijiet stipulati fl-Artikolu 1, u mingħajr ħsara għall-Artikolu 5(2) ta’ din id-Direttiva, il-Kummissjoni tista’ tadotta miżuri ta’ implimentazzjoni biex:

1. Mingħajr ħsara għall-Artikolu 5(1) u (2) ta' din id-Direttiva u l-Artikoli 8a u 9 tad-Direttiva 2002/21/KE (Direttiva ta' Qafas), il-Kummissjoni tista' tadotta miżuri ta' implimentazzjoni biex:

(a) tidentifika meded tal-frekwenzi tar-radju li l-użu tagħhom se jkun soġġett għall-awtorizzazzjonijiet ġenerali jew għad-drittijiet għall-użu tal-frekwenzi tar-radju;

(a) tidentifika meded tal-frekwenzi tar-radju li l-użu tagħhom se jkun soġġett għall-awtorizzazzjonijiet ġenerali;

(b) tidentifika s-serje għall-għoti tan-numri li jridu jkunu armonizzati fil-livell tal-Komunità

(b) tidentifika s-serje għall-għoti tan-numri li jridu jkunu armonizzati fil-livell tal-Komunità;

(c) tarmonizza proċeduri għall-għoti ta’ awtorizzazzjonijiet ġenerali jew ta’ drittijiet individwali għall-użu tal-frekwenzi tar-radju jew tan-numri;

(c) tarmonizza proċeduri għall-għoti ta’ awtorizzazzjonijiet ġenerali jew ta’ drittijiet individwali għall-użu tal-frekwenzi tar-radju jew tan-numri lil impriżi li jipprovdu netwerks panewropej jew servizzi ta' komunikazzjoni elettronika;

(d) tarmonizza l-kundizzjonijiet speċifikati fl-Anness II relatati ma’ l-awtorizzazzjonijiet ġenerali jew mad-drittijiet għall-użu tal-frekwenzi tar-radju jew tan-numri;

(d) tarmonizza l-kundizzjonijiet speċifikati fl-Anness II relatati ma’ l-awtorizzazzjonijiet ġenerali jew mad-drittijiet għall-użu tal-frekwenzi tar-radju jew tan-numri lil impriżi li jipprovdu netwerks panewropej jew servizzi ta' komunikazzjoni elettronika;

(e) tipprovdi biex ikunu emendati jew irtirati l-awtorizzazzjonijiet jew id-drittijiet għall-użu u l-proċeduri relatati mal-punt (d);

 

(f) tistipula proċeduri għall-għażla ta’ l-impriżi li l-awtoritajiet regolatorji nazzjonali għandha tagħtihom id-drittijiet individwali għall-użu tal-frekwenzi tar-radju jew tan-numri, fejn xieraq skond id-dispożizzjonijiet ta’ l-Artikolu 6b.

 

Il-miżuri elenkati fil-punti (a) sa (d) u (f), maħsuba biex jemendaw l-elementi mhux essenzjali ta’ din id-Direttiva billu jikkompletawha, għandhom ikunu adottati skond il-proċedura regolatorja bi skrutinju msemmija fl-Artikolu 14a (3). F'każijiet ta’ urġenza assoluta, il-Kummissjoni tista’ tuża’ l-proċedura ta’ urġenza msemmija fl-Artikolu 14a (4).

Dawn il-miżuri, maħsuba biex jemendaw elementi mhux essenzjali ta’ din id-Direttiva billi jikkompletawha, għandhom ikunu adottati skond il-proċedura regolatorja bi skrutinju msemmija fl-Artikolu 14a(3).

2. Il-miżuri msemmija fil-paragrafu 1 jistgħu, fejn xieraq, jipprovdu biex jagħmluha possibbli għall-Istati Membri li jagħmlu talba rraġunata għal eżenzjoni parzjali u/jew deroga temporanja minn dawk il-miżuri.

2. Il-miżuri msemmija fil-paragrafu 1 jistgħu, fejn xieraq, jipprovdu biex jagħmluha possibbli għall-Istati Membri li jagħmlu talba rraġunata għal eżenzjoni parzjali u/jew deroga temporanja minn dawk il-miżuri.

Il-Kummissjoni għandha tivvaluta r-raġuni għal din it-talba, wara li tikkunsidra s-sitwazzjoni speċifika fl-Istat Membru, u tista’ tagħti eżenzjoni parzjali jew deroga temporanja, jew it-tnejn, sakemm dan ma jitfax lura b’mod eċċessiv l-implimentazzjoni tal-miżuri msemmija fil-paragrafu 1, jew joħloq differenzi mhux mixtieqa fil-kompetizzjoni jew fir-regolamentazzjoni fost l-Istati Membri.

Il-Kummissjoni għandha tivvaluta r-raġuni għal din it-talba, wara li tikkunsidra s-sitwazzjoni speċifika fl-Istat Membru, u tista’ tagħti eżenzjoni parzjali jew deroga temporanja, jew it-tnejn, sakemm dan ma jitfax lura b’mod eċċessiv l-implimentazzjoni tal-miżuri msemmija fil-paragrafu 1, jew joħloq differenzi mhux mixtieqa fil-kompetizzjoni jew fir-regolamentazzjoni fost l-Istati Membri.

3. Fl-implimentazzjoni tad-dispożizzjonijiet ta’ dan l-Artikolu, il-Kummissjoni tista’ tkun megħjuna mill-Awtorità Ewropea tas-Suq tal-Komunikazzjoni Elettronika (minn hawn 'il quddiem ‘l-Awtorità’). Il-Kummissjoni għandha tagħti l-ikbar kunsiderazzjoni lill-opinjoni ta’ l-Awtorità, jekk ikun hemm, imressqa skond l-Artikolu 11 tar-Regolament [ ].

 

Emenda  109

Proposta għal direttiva – att li jemenda

Artikolu 3 – punt 5

Direttiva 2002/20/KE

Artikolu 6 b (ġdid)

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

Artikolu 6b

imħassar

Il-proċedura komuni ta' l-għażla għall-ħruġ ta' drittijiet

 

1. Il-miżura teknika ta’ implimentazzjoni msemmija fil-paragrafu 6a(1)(f) tista’ tipprovdi biex l-Awtorità tagħmel proposti għall-għażla ta’ impriża jew impriżi li jistgħu jinħarġulhom drittijiet individwali għall-użu ta’ frekwenzi tar-radju jew numri, skond l-Artikolu 12 tar-Regolament [..].

 

F’dawn il-każijiet, il-miżura għandha tispeċifika l-perjodu li fih l-Awtorità għandha tlesti s-selezzjoni, kif ukoll il-proċedura, ir-regoli u l-kundizzjonijiet li japplikaw għall-għażla, u d-dettalji ta’ kull ħlas u tariffa li jridu jkunu imposti fuq id-detenturi tad-drittijiet għall-użu tal-frekwenzi tar-radju u/jew tan-numri, sabiex ikun żgurat l-aqwa użu tal-frekwenzi tar-radju jew tar-riżorsi ta’ l-għoti tan-numri. Il-proċedura ta’ l-għażla għandha tkun miftuħa, trasparenti, oġġettiva u mhux diskriminatorja.

 

2. Wara li tagħti l-ikbar kunsiderazzjoni lill-opinjoni ta’ l-Awtorità, il-Kummissjoni għandha tadotta l-miżura biex tagħżel l-impriża jew l-impriżi li lilha jew lilhom hija għandha toħroġ id-drittijiet għall-użu tal-frekwenzi tar-radju jew tan-numri. Il-miżura għandha tispeċifika ż-żmien li fih dawn id-drittijiet għall-użu għandhom jinħarġu mill-awtoritajiet regolatorji nazzjonali. Meta tagħmel dan, il-Kummissjoni għandha taġixxi skond il-proċedura msemmina fl-Artikolu 14a(2).

 

Ġustifikazzjoni

Proċeduri ta' selezzjoni madwar l-UE għall-ħruġ ta' drittijiet għandhom ikunu soġġetti għal proposti leġiżlattivi speċifiċi mhux Komitoloġija.

Emenda  110

Proposta għal direttiva – att li jemenda

Artikolu 3 – punt 7

Direttiva 2002/20/KE

Artikolu 8

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(7) L-Artikolu 8 huwa mħassar.

imħassar

Ġustifikazzjoni

Il-funzjoni u l-kliem ta’ dan l-Artikolu huma sodisfaċenti.

Emenda  111

Proposta għal direttiva – att li jemenda

Artikolu 3 – punt 8 – punt a

Direttiva 2002/20/KE

Artikolu 10 – paragrafu 3 – subparagrafu 2

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

F’dan ir-rigward, l-Istati Membri għandhom jagħtu s-setgħa lill-awtoritajiet rilevanti li jimponu pieni finanzjarji meta jkun xieraq. Il-miżuri u r-raġunijiet li fuqhom huma jkunu bbażati għandhom ikunu kkomunikati lill-impriża konċernata mingħajr dewmien u għandhom jistipulaw perijodu raġonevoli għall-impriżi biex dawm jiġu konformi mal-miżura.

F’dan ir-rigward, l-Istati Membri għandhom jagħtu s-setgħa lill-awtoritajiet rilevanti li jimponu:

 

(a) pieni finanzjarji dissważivi fejn xieraq, li jistgħu jinkludu penali perjodiċi b'effett retroattiv; kif ukoll

 

(b) ordnijiet ta' twaqqif ta' servizz jew grupp ta’ servizzi li jirriżulta fi ħsara sinifikanti għall-kompetizzjoni, sakemm ikun hemm konformità ma' l-obbligi ta' aċċess imposti wara l-analiżi tas-suq skond l-Artikolu 16 tad-Direttiva 2002/21/KE (Direttiva ta’ Qafas).

Ġustifikazzjoni

L-emenda tipproponi żewġ poteri ta' infurzar espliċiti li bħalissa huma disponibbli għal uħud, imma mhux għar-regolaturi kollha u li wrew li huma siewja għatt-tisħiħ ta' l-infurzar. B'mod partikulari, l-kapaċità li jkun evitat li operatur dominanti jniedi servizz li jaqgħlaq minn qabel il-kompetizzjoni anki qabel ikun hemm aċċess li jippermetti li kulħadd jidħol f'pożizzjoni ta' ugwaljanza, hija importanti sabiex ikun żgurat li s-swieq jistgħu jkunu kompetittivi (aktar milli monopolizzati) mill-bidu, fejn dan għandu t-tendenza li jagħti spinta u jbaxxi il-prezzijiet.

Emenda  112

Proposta għal direttiva – att li jemenda

Artikolu 3 – punt 8 – punt c

Direttiva 2002/20/KE

Artikolu 10 – paragrafu 5

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

Fil-każi ta’ ksur serju u rripetut tal-kundizzjonijiet ta’ l-awtorizzazzjoni ġenerali jew tad-drittijiet għall-użu, jew ta’ l-obbligi speċifiċi msemmija fl-Artikolu 6(2), meta jkunu fallew il-miżuri immirati biex jiżguraw l-osservanza kif imsemmi fil-paragrafu 3 ta’ dan l-Artikolu, l-awtoritajiet regolatorji nazzjonali jistgħu ma jħallux lill-impriża tkompli tipprovdi n-netwerks u s-servizzi tal-komunikazzjoni elettronika jew jissospendu jew jirtiraw id-drittijet għall-użu. Is-sanzjonijiet u l-pieni li jkunu effettivi, proporzjonati u dissważivi jistgħu jkunu applikati biex ikopru l-perijodu ta’ kull ksur, ukoll jekk sussegwentement il-ksur ikun ġie rrettiffikat.

Fil-każi ta’ ksur serju jew irripetut tal-kundizzjonijiet ta’ l-awtorizzazzjoni ġenerali jew tad-drittijiet għall-użu, jew ta’ l-obbligi speċifiċi msemmija fl-Artikolu 6(2), meta jkunu fallew il-miżuri immirati biex jiżguraw l-osservanza kif imsemmi fil-paragrafu 3 ta’ dan l-Artikolu, l-awtoritajiet regolatorji nazzjonali jistgħu ma jħallux lill-impriża tkompli tipprovdi n-netwerks u s-servizzi tal-komunikazzjoni elettronika jew jissospendu jew jirtiraw id-drittijet għall-użu. Is-sanzjonijiet u l-pieni li jkunu effettivi, proporzjonati u dissważivi jistgħu jkunu applikati biex ikopru l-perijodu ta’ kull ksur, ukoll jekk sussegwentement il-ksur ikun ġie rrettiffikat.

Emenda  113

Proposta għal direttiva – att li jemenda

Artikolu 3 – punt 8 – punt d

Direttiva 2002/20/KE

Artikolu 10 – paragrafu 6

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

6. Minkejja d-dispożizzjonijiet tal-paragrafi 2, 3 u 5, meta l-awtorità rilevanti jkollha l-evidenza ta’ ksur tal-kundizzjonijiet ta’ l-awtorizzazzjoni ġenerali jew tad-drittijiet għall-użu, jew ta’ l-obbligi speċifiċi msemmija fl-Artikolu 6(2) li jkun jirrappreżenta theddida immedjata u serja għall-protezzjoni pubblika, is-sigurtà pubblika u s-saħħa pubblika jew li jkun se joħloq problemi ekonomiċi u operattivi serji għal oħrajn li jipprovdu jew jużaw in-netwerks u s-servizzi tal- komunikazzjoni elettronika, hija tista’ tieħu miżuri temporanji urġenti biex tirrimedja s-sitwazzjoni qabel ma tasal għad-deċiżjoni finali. L-impriża konċernata għandha wara dan tingħata opportunita raġonevoli biex tiddikjara l-fehmiet tagħha u tipproponi r-rimedji. Fejn xieraq, l-awtorità rilevanti għandha tikkonferma l-miżuri temporanji, li għandhom ikunu validi għall-massimu ta’ tliet xhur.

6. Minkejja d-dispożizzjonijiet tal-paragrafi 2, 3 u 5, meta l-awtorità rilevanti jkollha l-evidenza ta’ ksur tal-kundizzjonijiet ta’ l-awtorizzazzjoni ġenerali jew tad-drittijiet għall-użu, jew ta’ l-obbligi speċifiċi msemmija fl-Artikolu 6(2) li jkun jirrappreżenta theddida immedjata u serja għall-protezzjoni pubblika, is-sigurtà pubblika u s-saħħa pubblika jew li jkun se joħloq problemi ekonomiċi u operattivi serji għal oħrajn li jipprovdu jew jużaw in-netwerks u s-servizzi tal- komunikazzjoni elettronika jew utenti oħra tal-ispettru tar-radju, hija tista’ tieħu miżuri temporanji urġenti biex tirrimedja s-sitwazzjoni qabel ma tasal għad-deċiżjoni finali. L-impriża konċernata għandha wara dan tingħata opportunita raġonevoli biex tiddikjara l-fehmiet tagħha u tipproponi r-rimedji. Fejn xieraq, l-awtorità rilevanti għandha tikkonferma l-miżuri temporanji, li għandhom ikunu validi għall-massimu ta’ tliet xhur.

Ġustifikazzjoni

Miżuri temporanji f’każ ta’ problemi ta’ dan it-tip għandhom iħarsu l-utenti kollha tal-ispettru.

Emenda  114

Proposta għal direttiva – att li jemenda

Artikolu 3 – punt 8 – punt d a (ġdid)

Direttiva 2002/20/KE

Artikolu 10 – punt 6 a (ġdid)

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(da) Il-paragrafu li ġej huwa miżjud:

 

‘6a. B’konformità mal-liġijiet nazzjonali tagħhom, l-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-miżuri meħuda mill-awtoritajiet nazzjonali skond il-paragrafi 5 u 6 ikunu suġġetti għar-reviżjoni legali.’

Emenda  115

Proposta għal direttiva – att li jemenda

Artikolu 3 – punt 9a (ġdid)

Direttiva 2002/20/KE

Artikolu 11 – paragrafu 1 – subparagrafu 1 – punt fa (ġdid)

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(9a) Fl-Artikolu 11, il-paragrafu 1, subparagrafu 1, jiżdied il-punt li ġej:

 

"(fa) l-inkoraġġiment ta' l-użu effiċjenti u l-iżgurat li jkun hemm immaniġġjar effettiv tal-frekwenzi tar-radju."

Ġustifikazzjoni

Il-kummerċ fl-ispettru jinkoraġġixxi l-effiċjenza ta' l-ispektrum u għandu jelimina l-igruppar ta' l-ispettru. Barra minn hekk, il-preżenza ta' figuri preċiżi dwar l-użu ta' l-ispettru mill-impriżi għandha tgħin lill-BERT u lill-NRAs sabiex jevalwaw b'mod preċiż l-użu ta' l-ispettru.

Emenda  116

Proposta għal direttiva – att li jemenda

Artikolu 3 – punt 11

Direttiva 2002/20/KE

Artikolu 14 a – paragrafu 4

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

4. Fejn issir referenza għal dan il-paragrafu, għandhom japplikaw l-Artikolu 5a(1), (2), (4) u (6) u l-Artikolu 7 tad-Deċiżjoni 1999/468/KE, wara li tkun ingħatat kunsiderazzjoni lid-dispożizzjonijiet ta’ l-Artikolu 8 tagħha.

imħassar

Ġustifikazzjoni

It-tip ta' miżuri ta' Komitoloġija adottati b'konformità mad-Direttiva ta' Awtorizzazzjoni ma jiġġustifikawx l-użu tal-urġenza.

Emenda  117

Proposta għal direttiva – att li jemenda

Artikolu 3 – punt 11 a

Direttiva 2002/21/KE

Artikolu 14a – paragrafu 1 a (ġdid)

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(11 a) Fl-Artikolu 14a, jiżdied dan il-paragrafu ġdid li ġej:

 

"1a. Bħala deroga mill-paragrafu 1, għall-adozzjoni ta’ miżuri b’konformità mal-Artikolu 6a (1), punti (a), (c) u (d), il-Kummissjoni għandha tiġi megħjuna mill-Kumitat imwaqqaf taħt l-Artikolu 3(1) tad-Deċiżjoni 676/2002/KE (“il-Kumitat tal-Ispettru tar-Radju”).

Emenda  118

Proposta għal direttiva – att li jemenda

Artikolu 3 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

Artikolu 3a

Proċedura ta’ reviżjoni

 

1. Il-Kummissjoni perjodikament għandha tirrevedi l-iffunzjonar ta’ din id-Direttiva u tad-Direttivi 2002/21/KE (Direttiva ta’ Qafas), 2002/19/KE (Direttiva tal-Aċċess) u 2002/20/KE (Direttiva ta’ Awtorizzazzjoni) u tirrapporta lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill mhux aktar tard minn tliet snin wara d-data tal-applikazzjoni msemmija fl-Artikolu 5(1). Fir-rapport tagħha l-Kummissjoni għandha tevalwa jekk, fid-dawl ta’ żviluppi fis-suq u fir-rigward kemm tal-kompetizzjoni u kemm tal-ħarsien tal-konsumatur, hemmx ħtieġa kontinwa għad-dispożizzjonijiet dwar regolamentazzjoni ex ante speċifika skond is-settur, kif stipulata fl-Artikoli 8 sa 13a tad-Direttiva 2002/19/KE (Direttiva dwar l-Aċċess) u l-Artikolu 17 tad-Direttiva 2002/22/KE (Direttiva dwar is-Servizzi Universali) jew jekk għandhomx jiġu emendati jew irrevokati. Għal dan il-għan, il-Kummissoni tista' titlob informazzjoni mill-awtoritajiet regolatorji nazzjonali u l-BERT, li għandha tiġi fornita mingħajr dewmien żejjed.

 

2. Jekk il-Kummissjoni ssib li d-dispożizzjonijiet imsemmija fil-paragrafu 1 għandhom jiġu emendati jew irrevokati, hija għandha tressaq proposta lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill mingħajr dewmien żejjed.

Emenda  119

Proposta għal direttiva – att li jemenda

Anness I – punt 3 – punt a

Direttiva 2002/20/KE

Anness I – Parti A – punt 4

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

4. L-aċċessibilità għan-numri mill-pjan nazzjonali għall-għoti tan-numri lill-utenti aħħarija, in-numri mill-ETNS u l-UIFN, u l-kundizzjonijiet b’konformità mad-Direttiva 2002/22/KE (Direttiva dwar i-Servizz Universali).

4. L-aċċessibilità għan-numri mill-pjanijiet nazzjonali tal-Istati Membri għall-għoti tan-numri lill-utenti aħħarija, in-numri mill-ETNS u l-UIFN, u l-kundizzjonijiet b’konformità mad-Direttiva 2002/22/KE (Direttiva dwar i-Servizz Universali).’

Ġustifikazzjoni

Jeħtieġ li jkun hemm aċċess transkonfinali għas-suq intern.

Emenda  120

Proposta għal direttiva – att li jemenda

Anness I – punt 3 – punt g

Direttiva 2002/20/KE

Anness I – Parti A – punt 19

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

19. Il-konformità ma' miżuri nazzjonali li jimplimentaw id-Direttiva 2001/29/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill, u d-Direttiva 2004/48/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill.

imħassar

Ġustifikazzjoni

Ikun aktar effiċjenti u jintlaqa' aħjar jekk id-diskussjoni dwar il-ħarsien tad-drittijiet ta' l-awtur u kwistjonijiet relatati dwar netwerks ta' komunikazzjoni elettronika jkunu trattati fi ħdan il-konsultazzjoni Kontenut Online. Din l-inizjattiva għandha l-għan li toħloq l-ambjent it-tajjeb għal djalogu fejn il-partijiet interessati kollha mill-katina kollha ta' valur elettroniku jistgħu jaħdmu flimkien sabiex isibu soluzzjonijiet imsejsa fuq l-awtoregolazzjoni u jkunu appoġġjat mill-partijiet interessati kollha.

Emenda  121

Proposta għal direttiva – att li jemenda

Anness I – punt 3 – punt ga (ġdid)

Direttiva 2002/20/KE

Anness I – Parti A – punt 19a (ġdid)

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(ga) Il-punt li ġej għandu jiżdied:

 

"19a. L-obbligi ta' trasparenza fuq il-fornituri ta' netwerks pubbliċi ta' komunikazzjoni sabiex ikun żgurat li l-konnettività minn tarf għall-ieħor, kif ukoll l-aċċess bla restrinzjonijiet għall-kontenut, is-servizzi u l-applikazzjonijiet, skond l-objettivi u l-prinċipji stipulati fl-Artikolu 8 tad-Direttiva 2002/21/KE, żvelar rigward restrizzjonijiet fuq l-aċċess għal servizzi u applikazzjonijiet u rigward politiki ta' l-immaniġġjar tat-traffiku u, fejn meħtieġ u proporzjonat, aċċess għall-awtoritajiet regolatorji nazzjonali għal informazzjoni bħal din meħtieġa biex tkun ivverifikata l-preċiżjoni ta' żvelar bħal dan."

Ġustifikazzjoni

Il-kundizzjonijiet eżistenti ma jinkludux b'mod espliċitu l-obbligi ta' trasparenza bil-għan li jkun żgurat li d-drittijiet ta' l-utent finali jkunu mħarsa. Huwa importanti ħafna li l-NRAs ikollhom biżżejjed informazzjoni biex jevalwaw jekk il-fornituri ta' netwerks pubbliċi ta' komunikazzjoni humiex konformi ma' l-obbligi tagħhom li jippermettu lill-utenti finali li jkollhom aċċess għall-kontenut, għas-servizzi u għall-applikazzjonijiet li jagħżlu huma. Il-kundizzjonijiet ġenerali ta' awtorizzazzjoni jipprovdu mekkaniżmu sabiex tkun żgurata t-trasparenza fost il-fornituri ta' netwerks ta' komunikazzjoni li m'għandhomx poter sinifikanti fis-suq.

Emenda  122

Proposta għal direttiva – att li jemenda

Anness I - punt 4 - punt c

Direttiva 2002/20/KE

Anness I – Parti B – punt 4

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(c) Fil-punt 4, il-kliem 'suġġett għal bidliet fil-pjan nazzjonali tal-frekwenzi' jitħassar.

imħassar

Emenda  123

Proposta għal direttiva – att li jemenda

Anness I – punt 4 – punt d

Direttiva 2002/20/KE

Anness I – Parti B – punt 7

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

7. L-impenji volontarji li l-impriża li tikseb id-dritt għall-użu tkun daħlet għalihom matul il-proċedura tal-għażla kompetittiva jew komparattiva.

7. L-impenji volontarji li l-impriża li tikseb id-dritt għall-użu tkun daħlet għalihom matul il-proċedura tal-għażla kompetittiva jew komparattiva. Jekk impenn bħal dan jaqbel de facto ma’ wieħed jew aktar mill-obbligi elenkati fl-Artikoli 9 sa 13a tad-Direttiva 2002/19/KE (Direttiva dwar l-Aċċess), dak l-impenn għandu jitqies li jiskadi mhux aktar tard mill-1 ta' Jannar 2010.

Ġustifikazzjoni

Obbligi regolatorji se jkunu imposti biss fuq impriżi li għandhom setgħa sinifikanti fis-suq li tiġġustifika regolazzjoni ex ante. Qabel il-qafas ta' l-2002, il-ksib tad-drittijiet ta' l-użu xi kultant kien suġġett għall-kundizzjoni li jkun hemm "impenn volontarju" minn dawk li jkunu ġodda, li jaqbel ma' obbligi regolatorji bħal dawn (obbligi mhux diskriminatorji etc). Sabiex tkun evitata regolamentazzjoni perpetwa indipendentement mis-saħħa tas-suq, 'impenji volontarji' bħal dawn għandhom jitqiesu skaduti wara perjodu ta' tranżizzjoni.

Emenda  124

Proposta għal direttiva – att li jemenda

Anness I – punt 4a (ġdid)

Direttiva 2002/20/KE

Anness I – Parti C – punt 1

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(4a) Fil-parti C, il-punt 1 huwa ssostitwit bit-test li ġej:

 

"1. L-identifikazzjoni tas-servizz li fir-rigward tieħu se jintuża n-numru, inklużi kwalunkwe rekwiżiti marbuta mal-provvista ta' dak is-servizz u, sabiex jiġi evitat kwalunkwe dubju, prinċipji ta' tariffi u prezzijiet massimi li jistgħu japplikaw għal serje speċifiċi ta' numri bl-iskop li jiġi żgurat il-ħarsien tal-konsumatur skond l-Artikolu 8(4)(b) tad-Direttiva 2002/21/KE (Direttiva ta' Qafas)."

Ġustifikazzjoni

Medded speċifiċi ta' numri jirreferu għal tipi partikulari ta' servizzi (numri bla ħlas, rata nazzjonali, rata lokali). Huwa importantli li l-NRAs jiżguraw li t-tariffi imposti mill-operaturi għal dawn is-servizzi jkunu fil-firxa mistennija mill-klijenti. Pereżempju, il-klijenti jistgħu jistennew b'mod raġjonevoli li numru tar-rata nazzjonali (mhux ġeografiku) jkollu l-istess tariffa ta' rata nazzjonali normali.

Emenda  125

Proposta għal direttiva – att li jemenda

Anness II

Direttiva 2002/20/KE

Anness II – punt 1 – punt d

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(d) il-metodu biex jiġu ddeterminati t-tariffi li għandhom jitħallsu għad-dritt għall-użu tal-frekwenzi tar-radju;

(d) il-metodu biex jiġu ddeterminati t-tariffi li għandhom jitħallsu għad-dritt ta' l-użu tal-frekwenzi tar-radju, bla ħsara għas-sistemi definiti mill-Istati Membri fejn l-obbligu li jitħallsu t-tariffi għall-użu hu sostitwit b'obbligu biex jitwettqu għanijiet speċifiċi ta' interess ġenerali;

Ġustifikazzjoni

L-Istati Membri jrid jibqgħalhom il-possibilità li jżommu jew idaħħlu sistemi fejn l-obbligu li jitħallsu miżati għall-użu jiġi sostitwit minn obbligu li jkunu sodisfatti għanijiet speċifiċi ta' interess ġenerali. Sistemi ta' dan it-tip huma komuni fir-rigward ta' frekwenzi ta' xandir terrestri fejn jaqdu għanijiet ta' pluraliżmu medjatiku.

NOTA SPJEGATTIVA

1. RIFORMA TA’ L-ISPETTRU

L-ispettru, bħal riżorsi naturali oħrajn (ix-xemx, l-ilma, l-arja), huwa benefiċċju pubbliku; il-mekkaniżmi tas-suq, filwaqt li jikkostitwixxu għodod effettivi għat-tnissil ta’ l-aqwa valur ekonomiku (privat u pubbliku), waħidhom m’humiex kapaċi jaqdu l-interess ġenerali u jipprovdu benefiċċji pubbliċi indispensabbli għall-ksib ta’ soċjetà ta’ informazzjoni għal kulħadd. Għaldaqstant, huwa meħtieġ approċċ konġunt tal-politika u tas-suq.

1.1 Ilqugħ ta’ l-għanijiet ta’ flessibiltà (in-newtralità tas-servizz u tat-teknoloġija, in-negozjar, eċċ.) u ta’ armonizzazzjoni

Huma meħtieġa koordinazzjoni aħjar u iktar flessibiltà jekk irridu niksbu sfruttament effiċjenti ta’ din ir-riżorsa skarsa. Madankollu, għandu jinstab bilanċ xieraq bejn il-flessibiltà u l-livell ta’ armonizzazzjoni li huwa meħtieġ ukoll sabiex jiżdied il-valur miżjud tas-suq intern ta’ l-ispettru (jiġifieri l-iffissar ta’ meded speċifiċi ta’ l-ispettru għal servizzi u teknoloġiji speċifiċi bħall-GSM, il-UMTS, l-MCA u l-MSS).

L-iżvilupp ta’ ‘aġenda ta’ armonizzazzjoni’ assoluta (approċċ sħiħ ta’ kmand u ta’ kontroll) m’huwiex kompatibbli ma’ sistema 'idealistika’ ta’ newtralità (approċċ sħiħ tas-suq). Din hija r-raġuni l-għaliex hija preferuta sistema mħallta għall-immaniġġjar ta’ l-ispettru, ibbażata fuq ġabra bilanċjata ta’ għażliet (l-ambitu ta’ l-armonizzazzjoni vs. in-newtralità tas-servizz, l-istandardizzazzjoni vs. in-newtralità tat-teknoloġija, il-modi ta’ assenjazzjoni ta’ l-ispettru).

Hija preferuta u tidher realistika riforma gradwali, iktar milli waħda rivoluzzjonarja, ta’ l-ispettru:

· Kemm in-nuqqas ta’ interferenza kif ukoll il-kompatibiltà mar-Regolamenti ta’ l-ITU dwar ir-radju għandhom ikunu kondizzjoni stabbilita minn qabel għar-riformi li jiġu introdotti;

· L-ambitu u n-natura tan-newtralità tas-servizz u tat-teknoloġija għandhom ikunu konsistenti mad-definizzjonijiet ta’ l-ITU;

· In-newtralità tat-teknoloġija għandha tkun segwita b’konformità ma’ regoli ċari dwar l-obbligi ta’ l-interoperabiltà u jistgħu jkunu imposti standards fir-rigward ta’ dawn il-kondizzjonijiet;

· In-newtralità tas-servizz għandha tinftiehem bħala li tkopri s-servizzi ta’ komunikazzjoni elettronika biss, fi ħdan it-tabelli nazzjonali rispettivi tagħhom ta’ l-allokazzjoni tal-frekwenzi u r-Regolamenti ta’ l-ITU;

· In-negozjar ta’ l-ispettru għandu jkun volontarju u kompatibbli ma’ l-użu primarju tal-medda rilevanti tal-frekwenzi tar-radju;

· L-awtorizzazzjonijiet ġenerali għandhom jibqgħu prinċipju maniġġabbli u jistgħu jiġu żviluppati jekk ikun hemm talba għalihom, għalkemm huwa minnu li l-biċċa l-kbira ta’ l-awtorizzazzjonijiet għandhom x’jaqsmu ma’ drittijiet individwali ta’ l-użu;

· L-Istati Membri għandhom jiggarantixxu l-effiċjenza ta’ l-ispettru, u għaldaqstant jimponu t-tnaqqis, l-irtirar jew il-bejgħ ta’ frekwenzi tar-radju f’każ ta’ użu ineffiċjenti;

· Parti ikbar mill-ispettru għandha tiġi armonizzata fi spettru eżentat mil-liċenzji fuq bażi ta’ nuqqas ta’ interferenza.

1.2 L-irwol imsaħħaħ ta’ koordinazzjoni tal-Kummissjoni

L-ispettru m’għandu ebda limitu. Użu effettiv ta’ l-ispettru fl-Istati Membri jesiġi koordinazzjoni ta’ l-UE iktar b’saħħitha, b’mod partikolari fir-rigward ta’ l-iżvilupp ta’ servizzi pan-Ewropej u n-negozjar ta’ ftehimiet internazzjonali.

Filwaqt li l-immaniġġjar ta’ l-ispettru jaqa’ taħt kompetenza nazzjonali, approċċ ta’ l-UE biss jiżgura li l-interessi ta’ l-UE jkunu jistgħu jiġu difiżi b’mod effettiv mad-dinja kollha. Bħal fil-każ tal-politika kummerċjali, il-Komunità għandha tingħata s-setgħa li tagħmel negozjati internazzjonali bbażati fuq mandati ċari mogħtija mill-ko-leġiżlaturi ta’ l-UE.

1.3 Id-Dividend Diġitali

Il-kwistjoni tad-dividend diġitali tesiġi tweġiba politika immedjata; ma nistgħux nistennew sa mad-Direttivi ta’ riforma jidħlu fis-seħħ. Il-prinċipju ewlieni ta’ gwida għall-allokazzjoni ta’ l-ispettru li tnissel mill-bidla diġitali għandu jkun il-valur soċjali, kulturali u ekonomiku (servizz pubbliku aħjar, sistema mingħajr wajers għat-trasmissjoni ta’ dejta b’veloċità għolja (wireless broadband) lejn żoni mhux moqdija sew, l-iżvilupp u l-impjiegi, eċċ.) u mhux biss id-dħul pubbliku li kulma jmur qiegħed jiżdied. Huwa neċessarju approċċ koordinat ta’ l-UE sabiex:

· Ikun żgurat li l-Istati Membri jagħmlu analiżi tal-benefiċċju li jittieħed meta mqabbel mal-flus li jintefqu sabiex jiddeterminaw l-allokazzjoni xierqa ta’ l-ispettru;

· Tiġi żviluppata metodoloġija komuni għall-analiżi tal-benefiċċju li jittieħed meta mqabbel mal-flus li jintefqu;

· Ikunu identifikati meded ta' frekwenzi tar-radju li jistgħu jkunu armonizzati għall-fini ta’ servizzi definiti sew pan-Ewropej jew interoperabbli fuq livell ta’ l-UE jew għall-promozzjoni ta’ użu effiċjenti u benefiċċju soċjali;

· Tkun proposta, jekk tkun xierqa, leġiżlazzjoni li torbot għall-armonizzazzjoni ta’ dawn is-servizzi.

2. Titjib ta’ implimentazzjoni effettiva u konsistenti

L-implimentazzjoni konsistenti tal-qafas tat-telekomunikazzjoni hija deċiżiva għall-ksib ta’ suq intern tal-komunikazzjonijiet elettroniċi li jiffunzjona sew u ta’ ekonomija kompetittiva tas-soċjetà ta’ l-informazzjoni għall-benefiċċju tal-komsumaturi u ta' l-impriżi.

Il-bilanċ kurrenti tas-setgħa bejn il-Kummissjoni (‘gwardjan’ tad-definizzjoni tas-swieq u tal-ħatra sinifikanti tas-setgħa tas-swieq) u l-NRAs (responsabbli mill-implimentazzjoni fuq livell lokali) ħadem mhux ħażin. Madankollu, hemm lok għal titjib tal-konsistenza kemm fir-rigward ta’ deċiżjonijiet nazzjonali b’impatt fuq is-suq intern kif ukoll fir-rigward ta’ l-applikazzjoni ta’ rimedji.

2.1 L-Awtoritajiet Regolatorji Nazzjonali

Applikazzjoni konsistenti tesiġi, l-ewwel u qabel kollox, awtoritajiet regolatorji nazzjonali (NRAs) indipendenti u mgħammra kif xieraq. Ir-rapporteur tilqa’ d-dispożizzjonijiet dwar l-indipendenza proposti mill-Kummissjoni u tenfasizza li dawn m’għandhomx ikunu inklużi fin-negozjati interistituzzjonali.

Qafas regolatorju effettiv jesiġi wkoll l-eżistenza ta’ korpi speċjalizzati ta’ l-appell u ta’ mekkaniżmi effettivi ta’ l-appell (jiġifieri limiti taż-żmien raġonevoli għat-teħid ta’ deċiżjonijiet) sabiex ikun prevenut li jsir abbuż mill-proċeduri ta’ l-appell. Il-korpi ta’ l-appell għandhom ikunu intitolati wkoll li jikkonsultaw lill-BERT jekk il-każ ikollu impatt fuq is-suq intern.

2.2 Implimentazzjoni konsistenti permezz ta’ ko-regolazzjoni effettiva

L-iktar mezz xieraq sabiex ikunu żgurati konsistenza u effikaċja f’sistema li fiha l-kompetenzi huma mqassmin huwa l-ko-regolazzjoni. B’approċċ kooperattiv u kollaborattiv bħal dan biss bejn il-Kummissjoni u l-NRAs jistgħu jinkisbu riżultati mingħajr ma jinbidel il-bilanċ istituzzjonali delikat tas-setgħat jew mingħajr ma jiddgħajfu l-elementi ta’ sussidjarjetà tar-Regolament. Il-Kummissjoni għandu jkollha iktar l-irwol ta’ arbitru u ta’ entità li tiffaċilita milli l-irwol ta’ mħallef jew ta’ entità li tawtorizza.

Dan l-irwol il-ġdid ta’ ko-regolazzjoni iktar milli jdgħajjef għandu jikkompleta d-dritt ta’ inizjattiva tal-Kummissjoni li tmexxi l-aġenda ta’ ko-regolazzjoni, li tipproponi lill-ko-leġiżlaturi leġiżlazzjoni li torbot sabiex tindirizza problemi ta’ konsistenza.

2.2.1 Rimedji

Proċedura ta’ riżoluzzjoni ta’ tilwim, milli mekkaniżmu ta’ veto, għandha titqiegħed fis-seħħ sabiex tinvolvi b’mod attiv lill-partijiet kollha konċernati, lill-Kummissjoni, lill-NRAs individwali, lill-BERT u lill-partijiet interessati fit-tfittxija għal soluzzjonijiet kostruttivi li jirrigwardaw l-impożizzjoni ta’ rimedji.

Ir-rapporteur tippreżenta fl-Emenda 17 proċedura alternattiva għall-applikazzjoni konsistenti ta’ rimedji. Il-proċedura hija bbażata fuq il-prinċipju li f’każ biss li l-Kummissjoni u l-BERT (li jaġixxu b’maġġoranza sempliċi) jaqblu li r-rimedju propost ma jkunx xieraq, il-Kummissjoni tkun tista’ toħroġ deċiżjoni motivata li titlob lill-NRA konċernata sabiex temenda l-abbozz tal-miżura. Is-separazzjoni funzjonali, minħabba n-natura estensiva tagħha, hija suġġetta għal trattament speċjali li fih il-Kummissjoni u l-BERT iridu jaqblu li din tkun l-uniku rimedju effettiv sabiex l-NRA konċernata tkun tista' timponiha.

3. TRANSIZZJONI LEJN KOMPETIZZJONI SĦIĦA

Filwaqt li tiġi aċċettata n-natura transitorja tar-regolazzjoni ex-ante, għandu jkun segwit approċċ gradwali li jneħħi r-regolazzjoni f’każ biss li s-swieq isiru kompetittivi b’mod effettiv. F’dan ir-rigward, l-introduzzjoni ta’ klawsola kwalifikata ta’ reviżjoni (li titlob lill-Kummissjoni sabiex timmonitorja b’mod kontinwu l-livell ta’ kompetizzjoni ta’ swieq regolati u sabiex tagħmel għadd ta’ analiżi mill-ġdid minn żmien għal ieħor) tista’ tkun approċċ xieraq.

Barra minn hekk, għandha tingħata attenzjoni lill-fatt li jiġu evalwati l-implikazzjonijiet fuq il-kompetizzjoni ta’ teknoloġiji ġodda ta’ aċċess (netwerks tal-fibra ottika), li jista’ jitlob għal għodod metodoloġiċi u regolatorji adatti sabiex ikun żgurat li tinżamm il-kompetizzjoni f’dawn is-swieq il-ġodda u li, fl-istess ħin, ikunu pprovduti inċentivi xierqa għat-tħaddim ta’ dawn in-netwerks il-ġodda. Għaldaqstant, il-Kummissjoni hija mħeġġa li tqis b’mod xieraq id-dibattitu politiku dwar ir-regolazzjoni ta' dawn in-netwerks il-ġodda ta’ aċċess u li tadotta kwalunkwe rakkomandazzjoni b’rabta ma’ din il-kwistjoni f’konformità sħiħa miegħu.

3.1 Swieq subnazzjonali

Sabiex titneħħa r-regolazzjoni fejn din m’għadhiex meħtieġa, huwa meħtieġ approċċ iktar sottili għall-analiżi tas-suq, inklużi tas-swieq subnazzjonali. L-obbligi regolatorji jistgħu jitneħħew f’żoni ġeografiċi fejn il-kompetizzjoni hija meqjusa li qabdet sew u, għall-kuntrarju, jiddaħħlu mill-ġdid jew jissaħħu mill-ġdid f’żoni mhux kompetittivi ta’ swieq li huma meqjusa kompetittivi fuq livell nazzjonali. Dan jista’ jnaqqas ir-riskju ta’ operaturi dominanti li jipprovdu sussidji b’mod reċiproku bejn reġjuni mhux kompetittivi u oħrajn kompetittivi. L-NRAs għandhom jindirizzaw din il-possibiltà fl-analiżi tagħhom tas-swieq.

4. NETWERKS TAL-ĠENERAZZJONI LI JMISS

Il-mod kif nittrattaw l-aċċess tal-ġenerazzjoni li jmiss, flimkien ma’ l-ispettru, huma l-iktar żewġ kwistjonijiet politiċi importanti fis-settur tat-telekomunikazzjoni llum il-ġurnata. Il-fatt li dawn jitqiesu fid-Direttivi, jipprovdi għal viżjoni kompleta tas-settur, filwaqt li jkun iffavorit l-investiment koerenti.

In-netwerks tal-fibra ottika joffru kapaċijiet ħafna ogħla minn teknoloġiji oħrajn tat-telekomunikazzjonijiet u tat-trasport. Din ir-realtà teknoloġika ġdida titlob għal analiżi mill-ġdid u għal adattament tar-Regolament kurrenti dwar il-komunikazzjonijiet elettroniċi li għandu l-għan tripplu li jippromwovi l-investiment (kemm minn entitajiet stabbiliti kif ukoll minn oħrajn li għadhom kif ġew stabbiliti), li jiżgura l-kompetizzjoni u l-għażla tal-konsumaturi, u li jadotta t-tħaddim tiegħu ta’ malajr ’il bogħod kemm jista’ jkun fit-territorju kollu (u mhux biss f’żoni popolati ħafna).

Filwaqt li huwa rikonoxxut il-fatt li hija preferuta kompetizzjoni infrastrutturali sħiħa (netwerks ta’ aċċess paralleli, b’kapaċità għolja u magħmulin mill-fibra ottika) u, għaldaqstant, din għandha tiġi segwita bħala għan primarju, arranġament bħal dan probabilment ma jkunx fattibbli jew ekonomiku fil-pajjiżi kollha jew fiż-żoni ġeografiċi kollha fil-pajjiżi differenti, kif diġà juri l-livell kurrenti ta’ tħaddim ta’ netwerks kompetittivi. Fejn dan ma jkunx fattibbli, ikun meħtieġ approċċ miftuħ ta' netwerk li jiffavorixxi investimenti komuni u, jekk ikun neċessarju, jordna aċċess mhux diskriminatorju. Meta l-investiment komuni ma jkunx fattibbli, ir-Regolament għandu jiżgura li r-riskju ta’ l-investiment jintrefa’ b’mod xieraq mill-operaturi kollha li jkollhom aċċess għalih.

Fi ftit kliem, ir-regolaturi għandu jkollhom għad-dispożizzjoni tagħhom għodod effettivi sabiex ikunu jistgħu jiksbu l-kompetizzjoni, l-investiment u l-benefiċċji għall-konsumaturi. Dan jista’ jinvolvi, skond il-livell ta’ kompetizzjoni f’żona, il-fatt li l-użu komuni tas-sistema tal-wajers ġewwa l-bini jsir obbligatorju, li l-aċċess għal infrastruttura passiva (bħall-aċċess għal tubi, arbli u d-dritt għal mogħdija minn ġol-proprjetà ta’ ħaddieħor u s-sistema tal-wajers ta’ ġewwa) u għal faċilitajiet għat-trażmissjoni ta’ dejta lejn punt ċentrali (backhaul facilities) isir obbligatorju, il-promozzjoni ta’ investimenti komuni u l-ġbir ta’ talbiet varji f’ordni waħda kbira jew l-estensjoni tar-rekwiżiti tas-separazzjoni tas-sjieda sabiex jinkludu dawn in-netwerks il-ġodda.

OPINJONI tal- Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji (5.6.2008)

għall- Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija

dwar il-proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda d-Direttivi 2002/21/KE dwar qafas regolatorju komuni għan-netwerks ta' komunikazzjonijiet u servizzi elettroniċi, 2002/19/KE dwar l-aċċess għal, u l-interkonnessjoni ta', networks ta' komunikazzjonijiet elettroniċi u faċilitajiet assoċjati, u 2002/20/KE dwar l-awtorizzazzjoni ta' networks u servizzi ta' komunikazzjonijiet elettroniċi
(COM(2007)0697 – C6‑0427/2007 – 2007/0247(COD))

Rapporteur għal opinjoni: Karsten Friedrich Hoppenstedt

ĠUSTIFIKAZZJONI QASIRA

Ir-reviżjoni tal-qafas legali tas-settur tat-telekomunikazzjoni għandu jimmira lejn il-promozzjoni tal-kompetizzjoni b'mod aktar effettiv, reviżjoni li tiggarantixxi l-investimenti u li tikkonsolida s-suq komuni għall-komunikazzjoni elettronika, sabiex ikompli jimxi 'l quddiem il-proċess ta' liberalizzazzjoni. Barra minn hekk, kwistjonijiet dwar il-ħarsien tal-konsumatur u s-sikurezza tan-netwerk kif ukoll dawk kulturali għandhom jiġu kkunsidrati.

Minħabba d-dinamiċità kbira tas-swieq u l-iżviluppi mgħaġġla fis-settur tat-telekomunikazzjoni għandu jintgħażel approċċ flessibbli, li jippermetti li żviluppi ġodda jkunu jistgħu jiġu inkorporati.

Barra minn hekk, fir-rigward ta' l-adegwatezza tal-qafas legali propost fil-konfront tan-Next Generation Network (NGN), jeħtieġ li jkun hemm perspettiva li tħares lejn il-ġejjieni. F'dan il-kuntest, il-bini ta' infrastrutturi ta' netwerk fuq medda wiesgħa (broadband) ta' l-NGN hija sfida kruċjali għal dik li hija politika dwar il-lokazzjoni u l-kompetizzjoni, li fiha l-impriżi jkollhom miżura kbira ta' garanzija għall-ippjanar u s-sikurezza legali. Bil-permess ta' l-awtoritajiet regolatorji nazzjonali favur l-użu komuni ta' faċilitajiet bħall-aċċess għall-arbli, kanen tal-wajers u bini, l-investimenti fil-netwerks tal-glass-fibre u l-aċċess għall-parteċipanti ġodda fis-suq jiġu ffaċilitati. Fir-rigward tal-proċess ta' teħid ta' deċiżjoni għandu jiġi kkunsidrat kemm il-miżuri jkunu proporzjonati u ekonomiċi. Barra minn hekk, l-estensjoni tan-netwerks tista' tiġi megħjuna billi jinqasmu r-riskji u l-ispejjeż. Imbagħad, fil-formulazzjoni tad-definizzjonijiet tas-suq għandu jiġi mistħarreġ jekk reġjuni ġeografiċi aktar 'l isfel mil-livell nazzjonali, humiex kompetittivi, sabiex tkun tista' ssir deregolazzjoni korrispondenti.

Fil-passat ġie spiss innutat li jeżisti l-bżonn għal mekkaniżmi ta' koordinazzjoni aktar b'saħħithom, li jmorru lilhinn mil-livell nazzjonali. Mekkaniżmi bħal dawn, madankollu, għandhom jibnu fuq strutturi xierqa li jkunu disponibbli minn qabel u jużaw il-potenzjal tagħhom f'anqas żmien, b'mod aktar effettiv u qawwi. Għal dan il-għan għandu jiġi stabbilit "netwerk ta' l-awtoritajiet regolatorji nazzjonali", li jieħu f'idejh kwistjonijiet li ma jistgħux jiġu solvuti fil-livell nazzjonali. Ċentralizzazzjoni qawwija fil-livell ta' Komunità fil-forma ta' awtorità Ewropea, mill-banda l-oħra, għandha r-riskju li karatteristiċi partikolari nazzjonali ma jiġux meqjusa kif suppost. Ġustifikazzjoni politika jew ekonomika suffiċjenti għat-tisħiħ ta' entitajiet regolatorji ċentrali ma jidhirx li teżisti fil-konfront ta' l-awtoritajiet regolatorji nazzjonali.

Barra minn hekk, għandu jingħad ukoll li l-proċedura ta’ komitoloġija mhijiex biżżejjed biex tistabbilixxi u/jew tibdel regolamenti, li jikkonċernaw elementi essenzjali tal-liġi dwar it-telekomunikazzjoni. Għalhekk, l-ammont ta' proċeduri ta' komitolġija elenkati fil-proposta għandu jiġi limitat kif inhu xieraq.

Meta jiġu analizzati u definiti ċ-ċirkostanzi tas-suq nazzjonali, ir-regolaturi nazzjonali għandhom ikunu kapaċi jieħdu l-miżura relevanti proporzjonata b'mod indipendenti biex tiġi rimedjata l-problema tal-kompetizzjoni identifikata. Permezz tad-dritt għad-deċiżjoni finali mogħti lill-Kummissjoni, li tipprovdi l-proposta għal direttiva, jiġifieri, il-possibilità li l-Kommissjoni tħeġġeġ lill-awtoritajiet regolatorji jimponu obbligi speċifiċi fuq il-kumpaniji, tiġi introdotta sistema ta' regolazzjoni Ewropea ċentralizzata. Dan il-poter ta' intervent iġib miegħu r-riskju li karatteristiċi nazzjonali ma jiġux ikkunsidrati biżżejjed u jiġi applikat approċċ ‘one-size-fits-all’.

B'riferenza għall-kriterji ġodda biex il-Kummissjoni tingħata dritt addizzjonali ta' veto, għandu jiġi adottat approċċ orjentat lejn il-medjazzjoni sabiex "in-Netwerk ta' awtoritajiet regolatorji nazzjonali" jkun jista' għall-mument jiffunzjona bħala awtorità ogħla bil-poter li tiddeċiedi jekk miżuri meħuda mill-awtoritajiet regolatorji nazzjonali humiex xierqa.

Biex jintlaħaq l-għan ta' mmaniġġjar effiċjenti ta' l-ispektrum li jkun orjentat lejn is-suq, bħala prinċipju, għall-allokazzjoni tad-drittijiet ta' l-użu ta' l-ispektrum, għandu jiġi adottat approċċ newtrali fil-konfront tas-servizz u tat-teknoloġija. Għandha tingħata attenzjoni biex jiġi żgurat li l-allokazzjoni ta' l-ispektrum - bl-eċċezzjoni ta' servizzi pan-Ewropej limitati ħafna - tkun fil-kompetenza esklussiva ta' l-Istati Membri, u meta jkunu involuti l-objettivi ta' interess pubbliku, bħall-pluraliżmu tal-midja, għandha tkun possibbli l-konnessjoni ma' teknoloġiji speċifiċi. F'dan il-kuntest, huwa neċessarju li l-proposta għal regolament tħalli lill-Istati Membri biżżejjed diskrezzjoni biex jippermettu eċċezzjonijiet għar-regoli dwar in-newtralità tat-teknoloġija u tas-servizz, per eżempju fir-rigward tax-xandir.

In-negozju ta' l-ispektrum huwa possibilità biex jiġi żgurat użu effiċjenti u ekonomiku tal-frekwenzi tax-xandir, sakemm l-awtoritajiet regolatorji nazzjonali jkunu involuti fid-deċiżjonijiet dwar in-negozju ta' l-ispektrum. Huwa kompitu ta' l-Istati Membri li jiddeċiedu jekk u taħt liema ċirkustanzi jista' jiġi meqjus approċċ aktar orjentat lejn is-suq għall-frekwenzi tax-xandir, b'mod partikolari għan-negozju ta' l-ispektrum.

Id-deċiżjonijiet mill-entitajiet internazzjonali bħas-CEPT, l-RRC u d-WRC għandhom jiġu kkunsidrati b'mod xieraq biex jiġi żgurat li l-leġiżlazzjoni ta' l-UE dwar it-telekomunikazzjoni tkun konsistenti ma' strumenti oħra ta' koordinazzjoni ta' l-ispektrum.

EMENDI

Il-Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji jistieden lill-Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija, bħala l-kumitat responsabbli, sabiex jinkorpora l-emendi li ġejjin fir-rapport tiegħu:

Emenda1

Proposta għal direttiva – att li jemenda

Premessa 3 a (ġdida)

Test Propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(3a) Is-settur tal-komunikazzjonijiet u tas-servizzi elettroniċi qiegħed jiżviluppa bil-ħeffa, u huwa kkaratterizzat minn livell għoli ta' innovazzjoni teknoloġika u swieq dinamiċi għall-aħħar. Jeħtieġ li l-preċiżjoni tar-regolament tkun eżaminata bir-reqqa u b'mod regolari fi swieq u teknoloġija li qegħdin jinbidlu, bil-għan li jinkiseb il-massimu mill-kompetizzjoni rigward prezzijiet, servizzi u infrastruttura. Sabiex ikun żgurat li ċ-ċittadini ta' l-UE jkomplu jieħdu sehem sħiħ fis-soċjetà ta' l-informazzjoni globali, l-innovazzjoni u t-tixrid ta' netwerks b'ħeffa kbira tal-ġenerazzjoni l-ġdida li kapaċi jlaħħqu mad-domanda tal-klijenti futuri għal medda akbar ta' frekwenzi u għal aktar servizzi, għandhom ikunu prijorità fl-applikazzjoni ta' din id-Direttiva.

Emenda  2

Proposta għal direttiva – att li jemenda

Premessa 3 b (ġdida)

Test Propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(3b) Il-qafas regolatorju għandu jilqa' għall-isfidi ġodda ta' l-investiment u l-innovazzjoni, u jirrikonoxxi l-ħtieġa li jħajjar kemm l-investiment, fil-kapaċità u fl-infrastruttura ġdida, kif ukoll il-kompetizzjoni sostenibbli, sabiex l-għażla tal-konsumatur tkompli titwessa' u ma tiddgħajjifx.

Emenda  3

Proposta għal direttiva – att li jemenda

Premessa 5 a (ġdida)

Test Propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(5a) Fil-Komunikazzjoni ta' l-20 ta' Marzu 2006 bit-titolu "Biex Innaqqsu l-Firda fil-Broadband", il-Kummissjoni rrikonoxxiet li hemm distakk territorjali fl-Ewropa rigward l-aċċess għas-servizzi broadband b'veloċità qawwija. Barra minn hekk, l-inċentivi kummerċjali għall-investiment fit-tixrid tal-broadband f'żoni li attwalment għandhom konnessjoni broadband baxxa sikwit ma jkunux biżżejjed. Sabiex ikun żgurat li jsir investiment fis-servizzi tal-broadband u f'teknoloġiji ġodda f'reġjuni li huma sottożviluppati, din id-Direttiva għandha tkun konsistenti ma' miżuri ta' politika oħrajn, bħall-politika ta' l-għajnuna statali, il-fondi strutturali jew l-għanijiet aktar wesgħin tal-politika industrijali.

Ġustifikazzjoni

Il-leġiżlazzjoni attwali għandha tindirizza wkoll it-tnaqqis fid-differenzi reġjonali fl-aċċess għall-broadband u fit-teknoloġiji l-ġodda.

Emenda  4

Proposta għal direttiva – att li jemenda

Premessa 22

Test Propost mill-Kummissjoni

Emenda

(22) L-utenti ta’ l-ispettru tar-radju għandu jkollhom il-libertà li jagħżlu s-servizzi li jixtiequ joffru permezz ta’ l-ispettru tar-radju, soġġetti għal miżuri tranżitorji biex ikun solvuti sitwazzjonijiet fejn id-drittijiet ikunu nkisbu minn qabel. Fejn meħtieġ, u skond il-proporzjonalità, għandha tkun possibbli l-awtorizzazzjoni ta’ eċċezzjonijiet għall-prinċipju tan-newtralità tas-servizz li jkunu jeħtieġu li jkun ipprovdut servizz speċifiku biex jintlaħqu għanijiet ta’ interess ġenerali ddefiniti b’mod ċar, bħalma huma s-sikurezza tal-ħajja, il-ħtieġa li titħeġġeġ il-koeżjoni soċjali, reġjunali jew territorjali, jew il-prevenzjoni ta’ l-użu ineffiċjenti ta’ l-ispettru tar-radju. Dawn l-għanijiet għandhom jinkludu wkoll il-promozzjoni tad-diversità kulturali u lingwistika u l-pluraliżmu fil-mezzi ta’ komunikazzjoni kif iddefiniti fil-leġiżlazzjoni nazzjonali skond il-liġi Komunitarja. Għajr fejn hu meħtieġ għall-ħarsien tas-sigurtà tal-ħajja, l-eċċezzjonijiet ma għandhomx iwasslu għall-użu esklussiv għal ċerti servizzi, iżda għandhom jagħtu prijoritajiet sabiex servizzi jew teknoloġiji oħra jikkoeżistu fl-istess medda, safejn ikun possibbli. Biex il-parti awtorizzata tkun libera li tagħżel l-aktar mezz effiċjenti għat-twassil tal-kontenut tas-servizzi pprovduti permezz tal-frekwenzi tar-radju, il-kontenut ma għandux ikun irregolat fl-awtorizzazzjoni għall-użu ta’ frekwenzi tar-radju.

(22) L-utenti ta’ l-ispektrum tar-radju għandu jkollhom il-libertà li jagħżlu s-servizzi li jixtiequ joffru permezz ta’ l-ispektrum tar-radju, soġġetti għal miżuri tranżitorji biex ikun solvuti sitwazzjonijiet fejn id-drittijiet ikunu nkisbu minn qabel. Fejn meħtieġ, u skond il-proporzjonalità, għandha tkun possibbli l-awtorizzazzjoni ta’ eċċezzjonijiet għall-prinċipju tan-newtralità tas-servizz li jkunu jeħtieġu li jkun ipprovdut servizz speċifiku biex jintlaħqu għanijiet ta’ interess ġenerali ddefiniti b’mod ċar, bħalma huma s-sikurezza tal-ħajja, il-ħtieġa li titħeġġeġ il-koeżjoni soċjali, reġjunali jew territorjali, jew il-prevenzjoni ta’ l-użu ineffiċjenti ta’ l-ispektrum tar-radju. Dawn l-għanijiet għandhom jinkludu wkoll il-promozzjoni tad-diversità kulturali u lingwistika u l-pluraliżmu fil-mezzi ta’ komunikazzjoni kif iddefiniti fil-leġiżlazzjoni nazzjonali skond il-liġi Komunitarja. Għajr fejn hu meħtieġ għall-ħarsien tas-sigurtà tal-ħajja, l-eċċezzjonijiet ma għandhomx iwasslu għall-użu esklussiv għal ċerti servizzi, iżda għandhom jagħtu prijoritajiet sabiex servizzi jew teknoloġiji oħra jikkoeżistu fl-istess medda, safejn ikun possibbli.

Ġustifikazzjoni

Kif rikonoxxut fil-Premessa 5 tad-Direttiva ta' Qafas, is-separazzjoni bejn ir-regolament tat-trażmissjoni u r-regolament tal-kontenut ma għandhiex tagħmel preġudizzju, b’kunsiderazzjoni għar-rabtiet li jeżistu bejniethom, b'mod partikulari biex jiġi garantit il-pluraliżmu tal-midja, id-diversità kulturali u l-protezzjoni tal-konsumatur. Għalhekk għandu jibqa' jkun possibbli għall-Istati Membri li jorbtu l-għoti tad-drittijiet ta' l-użu individwali ma' l-impenji relatati għall-forniment ta' servizzi ta' kontenut partikulari.

Emenda  5

Proposta għal direttiva – att li jemenda

Premessa 23

Test Propost mill-Kummissjoni

Emenda

(23) Hija f'idejn l-Istati Membri l-kompetenza li jiddefinixxu l-ambitu u n-natura ta’ kwalunkwe eċċezzjoni rigward il-promozzjoni tad-diversità kulturali u lingwistika u l-pluraliżmu fil-midja, skond il-liġi nazzjonali tagħhom.

(23) Hija f'idejn l-Istati Membri l-kompetenza li jiddefinixxu l-ambitu u n-natura ta’ kwalunkwe eċċezzjoni rigward il-promozzjoni tad-diversità kulturali u lingwistika u l-pluraliżmu fil-midja, skond il-liġi nazzjonali tagħhom. B'hekk, l-Istati Membri jistgħu jqisu r-rilevanza kulturali tax-xandir u ta' sistemi professjonali ta' mikrofoni bla fili għal produzzjonijiet awdjo, vidjo u diretti fuq midja differenti.

Ġustifikazzjoni

Produzzjonijiet għax-xandir u għall-midja marbuta ma' avvenimenti kulturali, fosthom dawk b'timbru internazzjonali bħal-Logħob Olimpiku, jiddependu minn frekwenzi ta' trażmissjoni affidabbli.

Emenda  6

Proposta għal direttiva – att li jemenda

Premessa 31

Test Propost mill-Kummissjoni

Emenda

(31) Jeħtieġ li jissaħħu s-setgħat ta’ l-Istati Membri rigward id-detenturi tad-drittijiet ta’ passaġġ, sabiex jiżguraw l-introduzzjoni jew il-firxa ta’ netwerk ġdid b'mod li jirrispetta l-ambjent u indipendentement minn kwalunkwe obbligu fuq operatur b'saħħa sinifikanti fis-suq biex jagħti aċċess lin-netwerk ta’ komunikazzjonijiet elettroniċi tiegħu. L-awtoritajiet regolatorji nazzjonali għandu jkollhom is-setgħa li jimponu, fuq bażi ta’ każ b'każ, it-taqsim ta' tubi, arbli u antenni, id-dħul f'bini kif ukoll koordinazzjoni aħjar ta' xogħlijiet ċivili. It-titjib tat-taqsim tal-faċilitajiet jista' jsaħħaħ ħafna il-kompetizzjoni u jnaqqas l-impatt finanzjarju u ambjentali tat-tqegħid ta’ infrastruttura tal-komunikazzjoni elettronika għall-impriżi.

(31) Jeħtieġ li jissaħħu s-setgħat ta’ l-Istati Membri rigward id-detenturi tad-drittijiet ta’ passaġġ, sabiex jiżguraw l-introduzzjoni jew il-firxa ta’ netwerk ġdid b'mod li jirrispetta l-ambjent u indipendentement minn kwalunkwe obbligu fuq operatur b'saħħa sinifikanti fis-suq biex jagħti aċċess lin-netwerk ta’ komunikazzjonijiet elettroniċi tiegħu. L-awtoritajiet regolatorji nazzjonali għandu jkollhom is-setgħa li jimponu, fuq bażi ta’ każ b'każ, l-użu komuni ta' tubi, arbli u antenni, id-dħul f'bini kif ukoll koordinazzjoni aħjar ta' xogħlijiet ċivili. It-titjib ta’ l-użu komuni tal-faċilitajiet jista' jsaħħaħ ħafna il-kompetizzjoni u jnaqqas l-impatt finanzjarju u ambjentali tat-tqegħid ta’ infrastruttura tal-komunikazzjoni elettronika għall-impriżi. L-użu komuni tat-tubi għandu jkun estiż biex ikopri l-infrastruttura pubblika kollha (ilma, drenaġġ, elettriku, gass) li permezz tagħha tkun tista' tintuża l-infrastruttura tal-komunikazzjonijiet elettroniċi biex jinħolqu l-istess kundizzjonijiet u jitjiebu l-possibilitajiet għall-firxa ta' infrastruttura alternattiva.

Ġustifikazzjoni

Il-kunsiderazzjoni tal-possibilitajiet kollha - jiġifieri mhux biss it-tubi speċifiċi għat-telekomunikazzjoni iżda wkoll l-infrastruttura pubblika kollha (it-tubi ta' l-elettriku, tal-gass u tad-drenaġġ) tgħin biex tippromwovi l-istess kundizzjonijiet għal kulħadd fl-użu ta' infrastruttura addizzjonali ġdida sakemm l-aċċess ikun garantit għal iktar minn parti waħda li tkun interessata.

Emenda  7

Proposta għal direttiva – att li jemenda

Premessa 33 a (ġdida)

Test Propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(33a) Il-ġestjoni tan-netwerks u s-servizzi tat-telefonija kienet ikkaratterizzata storikament minn livell għoli ta' koperazzjoni internazzjonali sabiex tkun żgurata l-armonizzazzjoni ta' l-istandards tekniċi u tiġi promossa l-interoperabilità. L-internet kiseb l-interoperabilità permezz ta' standards globali miftuħa għal routing bejn in-netwerks, filwaqt li l-iżvilupp tas-servizzi bl-użu ta' l-internet iddependa mil-libertà li jinħolqu standards u protokolli tekniċi ġodda mingħajr intervent regolatorju; dik il-libertà wasslet għal innovazzjoni li qabel qatt ma kien hemm bħalha fil-ħolqien ta' servizzi tas-soċjetà ta' l-informazzjoni u servizzi oħra mhux kummerċjali li ġabu gwadanji ekonomiċi u soċjali kbar għall-poplu ta' l-Unjoni Ewropea. Kull tradizzjoni għall-iżvilupp u l-koordinazzjoni ta' standards tekniċi għamlet ġid lis-soċjetà fl-isfera rispettiva tagħha. L-awtoritajiet regolatorji nazzjonali għandhom jirrikonoxxu l-importanza ta' l-innovazzjoni u d-diversità fil-protokolli u s-servizzi ta' l-internet, kif ukoll l-importanza tat-tolleranza regolatorja biex jinkisbu dawk l-għanijiet.

Ġustifikazzjoni

L-NRAs m'għandhomx jużaw is-setgħat għall-promozzjoni ta' l-armonizzazzjoni tan-netwerks tal-komunikazzjonijiet elettroniċi b'mod li jxekklu l-iżvilupp ta' l-innovazzjoni fl-internet.

Emenda  8

Proposta għal direttiva – att li jemenda

Premessa 39 a (ġdida)

Test Propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(39a) Kemm l-investiment kif ukoll il-kompetizzjoni għandhom ikunu inkoraġġuti, sabiex l-għażla tal-konsumatur tkun imħarsa u ma tiddgħajjifx.

Ġustifikazzjoni

Id-Direttivi għandhom jagħmluha ċara li l-kompetizzjoni m'għandhiex tkun issagrifikata minħabba l-investiment – per eżempju permezz ta' btajjel regolatorji.

Emenda  9

Proposta għal direttiva – att li jemenda

Premessa 44 a (ġdida)

Test Propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(44a) L-integrazzjoni kontinwa tas-swieq fis-suq intern għas-servizzi u għan-netwerks ta' komunikazzjonijiet elettroniċi fil-futur tirrikjedi koordinazzjoni eqreb ta’ l-applikazzjoni ta’ l-istrumenti regolatorji li hemm dispożizzjoni għalihom fil-qafas legali.

Ġustifikazzjoni

Netwerk ta’ awtoritajiet regolatorji nazzjonali hija l-aktar strument xieraq sabiex jaqdi r-rekwiżiti tas-suq Ewropew tat-telekomunikazzjonijiet.

Din l-emenda tfittex li tressaq din l-opinjoni fuq l-istess linji ta’ l-opinjoni mressqa fir-rapport dwar il-proposta għal Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi s-Suq Ewropew tal-Komunikazzjonijiet Elettroniċi.

Emenda  10

Proposta għal direttiva – att li jemenda

Premessa 45 a (ġdida)

Test Propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(45a) L-approċċ użat s’issa sabiex tkun żgurata l-applikazzjoni uniformi tal-liġi fis-suq intern, partikolarment għall-iskambju ta’ informazzjoni u esperjenza fost l-awtoritajiet regolatorji nazzjonali, wera li kien sodisfaċenti. Għalhekk, proċedura għal teħid konġunt ta’ deċiżjoni għandu jkollha l-għan li ttejjeb il-koperazzjoni bejn l-awtoritajiet regolatorji nazzjonali. Fid-dawl tal-varjetà wiesgħa ta’ problemi li qed jiffaċċjaw l-awtoritajiet regolatorji nazzjonali u fid-dawl tal-kundizzjonijiet tas-suq li ta’ spiss jinbidlu fl-Istati Membri, l-unika soluzzjoni adegwata u suffiċjenti li tkun kompatibbli mar-rekwiżiti tal-prinċipju tas-sussidjarjetà hija waħda bbażata fuq l-użu tas-setgħat deċentralizzati eżistenti.

Ġustifikazzjoni

Netwerk ta’ awtoritajiet regolatorji nazzjonali hija l-aktar strument xieraq sabiex jaqdi r-rekwiżiti tas-suq Ewropew tat-telekomunikazzjonijiet.

Din l-emenda tfittex li tressaq din l-opinjoni fuq l-istess linji ta’ l-opinjoni mressqa fir-rapport dwar il-proposta għal Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi s-Suq Ewropew tal-Komunikazzjonijiet Elettroniċi.

Emenda  11

Proposta għal direttiva – att li jemenda

Premessa 46 a (ġdida)

Test Propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(46a) Għandu jiġi stabbilit netwerk ta' awtoritajiet regolatorji nazzjonali għas-Suq tal-Komunikazzjonijiet Elettroniċi (in-Netwerk) u għandu jkun ipprovdut bi staff u tagħmir sabiex jiggarantixxi tmexxija bla intoppi tal-proċeduri ta’ teħid konġunt ta’ deċiżjonijiet. L-iffinanzjar mill-Unjoni Ewropea huwa l-uniku mod li jiżgura l-indipendenza tat- teħid konġunt ta’ deċiżjonijiet. B’konnessjoni ma’ da, is-segretarjat għandu jforni biss tagħmir ta’ ħidma għall-korp konġunt, u ma jkunx involut hu stess fit-teħid ta’ deċiżjonijiet mill-awtoritajiet regolatorji nazzjonali.

Ġustifikazzjoni

Netwerk ta’ awtoritajiet regolatorji nazzjonali hija l-aktar strument xieraq sabiex jaqdi r-rekwiżiti tas-suq Ewropew tat-telekomunikazzjonijiet.

Din l-emenda tfittex li tressaq din l-opinjoni fuq l-istess linji ta’ l-opinjoni mressqa fir-rapport dwar il-proposta għal Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi s-Suq Ewropew tal-Komunikazzjonijiet Elettroniċi.

Emenda  12

Proposta għal direttiva – att li jemenda

Premessa 50

Test Propost mill-Kummissjoni

Emenda

(50) Sabiex ikun żgurat li ma jkunx hemm diskriminazzjoni, l-ebda utent ta’ l-ispettru tar-radju m’għandu jkun eżentat mill-obbligu li jħallas id-drittijiet jew it-tariffi normali stabbiliti għall-użu ta’ l-ispettru tar-radju.

imħassar

Ġustifikazzjoni

L-Istati Membri jrid jibqgħalhom il-possibilità li jżommu jew idaħħlu sistemi fejn l-obbligu li jitħallsu miżati għall-użu jiġi sostitwit minn obbligu li jkunu sodisfatti għanijiet speċifiċi ta' interess ġenerali. Sistemi ta' dan it-tip huma komuni fir-rigward ta' frekwenzi ta' xandir terrestri.

Ikun diffiċli li dan il-kunċett jiġi implimentat għax, per eżempju, dawk li għandhom dixxijiet tas-satellita jkollhom jirreġistrawhom, u dan iwassal għall-amministrazzjoni mtaqqla ta' miljuni ta' reġistrazzjonijiet ġodda.

Emenda  13

Proposta għal direttiva – att li jemenda

Premessa 60 a (ġdida)

Test Propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(60a) L-attivitajiet li jsiru skond din id-Direttiva għandhom jirrikonoxxu l-ħidma ta' l-organizzazzjonijiet internazzjonali u reġjonali relatati mal-ġestjoni ta' l-ispektrum tar-radju, eż. l-Unjoni Internazzjonali dwar it-Telekomunikazzjoni (ITU) u l-Konferenza Ewropea ta' l-Amministrazzjonijiet tal-Posta u tat-Telekomunikazzjonijiet (CEPT), biex jiġu żgurati l-ġestjoni effiċjenti u l-armonizzazzjoni ta' l-użu ta' l-ispektrum fil-Komunità kollha. L-Istati Membri u l-Kummissjoni għandhom jirrikonoxxu l-kontenut tal-ftehimiet internazzjonali li jkunu daħlu għalihom l-Istati Membri skond ir-Regolamenti dwar ir-Radju ta' l-ITU fl-implimentazzjoni ta' din id-Direttiva.

Ġustifikazzjoni

Ma tistax tiġi injorata l-importanza ta' l-ITU biex tistabbilixxi regolamenti li jorbtu fid-dinja kollha għall-użu effiċjenti ta' l-ispektrum u l-użu ta' orbiti bbażati fuq l-utilizzazzjoni effiċjenti, razzjonali u effettiva meta mqabbla ma' l-ispejjeż. Sabiex jiġi żgurat l-użu effiċjenti ta' l-ispektrum, hu essenzjali li l-operaturi jikkonformaw mal-proċeduri ta' reġistrazzjoni u koordinazzjoni ta' l-ITU, u jimxu magħhom, sabiex jiġi żgurat li netwerk jew sistema tkun tista' tiġi koordinata u tibda tintuża b'suċċess.

Emenda  14

Proposta għal direttiva – att li jemenda

Artikolu 1 – punt 2 – punt c

Direttiva 2002/21/KE

Artikolu 2 – punt e Test propost mill-Kummissjoni

 

Test Propost mill-Kummissjoni

Emenda

(e) “faċilitajiet assoċjati” tfisser dawk il-faċilitajiet assoċjati ma’ netwerk tal-komunikazzjoni elettronika u/jew servizz tal-komunikazzjoni elettronika li jagħmlu possibbli u/jew jissaportjaw il-provvista ta’ servizzi permezz ta’ dak in-netwerk u/jew servizz jew li jkollhom il-potenzjal li jagħmlu dan, u jinkludu, fost l-oħrajn, sistemi li jittraduċu l-isem jew l-indirizz, sistemi għall-aċċess kundizzjonali u gwidi tal-programmi elettroniċi, kif ukoll l-infrastruttura fiżika bħal ma huma t-tubi, l-arbli, il-kaxxi tat-triq, u l-bini;

(e) “faċilitajiet assoċjati” tfisser dawk il-faċilitajiet assoċjati ma’ netwerk tal-komunikazzjoni elettronika u/jew servizz tal-komunikazzjoni elettronika li jagħmlu possibbli u/jew jissapportjaw il-provvista ta’ servizzi permezz ta’ dak in-netwerk u/jew servizz jew li jkollhom il-potenzjal li jagħmlu dan, u jinkludu, fost l-oħrajn, sistemi li jittraduċu l-isem jew l-indirizz, sistemi għall-aċċess kundizzjonali u gwidi tal-programmi elettroniċi, kif ukoll l-infrastruttura fiżika bħal ma huma t-tubi, inklużi dawk ta' l-infrastrutturi pubbliċi u privati bħall-ilma, id-drenaġġ, il-gass u l-elettriku, l-arbli, il-kaxxi tat-triq, u l-bini;’

Ġustifikazzjoni

Il-kunsiderazzjoni tal-possibilitajiet kollha - jiġifieri mhux biss it-tubi speċifiċi għat-telekomunikazzjoni iżda wkoll l-infrastruttura pubblika kollha (it-tubi ta' l-elettriku, tal-gass u tad-drenaġġ) tgħin biex tippromwovi l-istess kundizzjonijiet għal kulħadd fl-użu ta' infrastruttura addizzjonali ġdida sakemm l-aċċess ikun garantit għal iktar minn parti waħda li tkun interessata.

Emenda  15

Proposta għal direttiva – att li jemenda

Artikolu 1 – punt 2 – punt e

Direttiva 2002/21/KE

Artikolu 2 - punt s

 

Test Propost mill-Kummissjoni

Emenda

(s) “interferenza li tagħmel il-ħsara” tfisser interferenza li tipperikola t-tħaddim ta’ servizz tar-radju għat-tbaħħir jew ta’ servizzi oħra tas-sigurtà jew li b’xi mod ieħor tiddegrada serjament, tfixkel jew titterrompi b’mod irrepetut servizz tal-komunikazzjoni bir-radju li jkun jopera skond ir-regolamenti tal-Komunità jew nazzjonali li jkunu japplikaw.’;

(s) “interferenza li tagħmel il-ħsara” tfisser interferenza li tipperikola t-tħaddim ta’ servizz tar-radju għat-tbaħħir jew ta’ servizzi oħra tas-sigurtà, li tfixkel teknikament l-użu konġunt tal-frekwenzi jew li b’xi mod ieħor tista' tiddegrada serjament, tfixkel jew tinterrompi b’mod ripetut servizz tal-komunikazzjoni bir-radju li jkun jopera skond ir-regolamenti internazzjonali, Komunitarji jew nazzjonali li jkunu japplikaw.

Ġustifikazzjoni

L-Istati Membri għandhom ikunu jistgħu jipprovdu restrizzjonijiet mhux biss fejn interferenza bħal din tkun ġiet osservata imma wkoll fejn aktarx ikun hemm xi interferenza li tagħmel il-ħsara. Minħabba l-problemi serji ta' interferenza bejn servizzi one-way u two-way (li jirċievu u jittrażmettu) huwa importanti li jkun hemm ħarsien mill-interferenza li tagħmel il-ħsara, skond il-pjanijiet ta' frekwenza li hemm qbil dwarhom mad-dinja kollha, u b'mod partikulari l-Pjan ta' Ġinevra ta' l-ITU (GE-O6). Is-sistemi legali nazzjonali għandhom isibu l-ispazju biex jiżguraw li jkun hemm użu komuni ta' l-ispektrum.

Emenda  16

Proposta għal direttiva – att li jemenda

Artikolu 1 – punt 3

Direttiva 2002/21/KE

Artikolu 3 – paragrafu 3 – subparagrafu 1

 

Test Propost mill-Kummissjoni

Emenda

3. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-awtoritajiet regolatorji nazzjonali jeżerċitaw is-setgħat tagħhom b’mod indipendenti, imparzjali u trasparenti. L-awtoritajiet regolatorji nazzjonali m’għandhom ifittxu jew jieħdu istruzzjonijiet mingħand l-ebda entità oħra dwar it-twettiq ta’ kuljum tal-kompiti assenjati lilhom skond il-liġijiet nazzjonali li jimplimentaw il-liġi tal-Komunità. Huma biss l-entitajiet ta’ l-appell stabbiliti skond l-Artikolu 4 jew il-qrati nazzjonali li għandu jkollhom is-setgħa li jissospendu jew idawru deċiżjonijiet mill-awtoritajiet regolatorji nazzjonali.

3. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-awtoritajiet regolatorji nazzjonali jeżerċitaw is-setgħat tagħhom b’mod indipendenti, imparzjali u trasparenti, u fiż-żmien propizju. L-awtoritajiet regolatorji nazzjonali m’għandhom ifittxu jew jieħdu istruzzjonijiet mingħand l-ebda entità oħra dwar it-twettiq ta’ kuljum tal-kompiti assenjati lilhom skond il-liġijiet nazzjonali li jimplimentaw il-liġi tal-Komunità. Huma biss l-entitajiet ta’ l-appell stabbiliti skond l-Artikolu 4 jew il-qrati nazzjonali li għandu jkollhom is-setgħa li jissospendu jew idawru deċiżjonijiet mill-awtoritajiet regolatorji nazzjonali.

Ġustifikazzjoni

Jekk l-Awtoritajiet Regolatorji Nazzjonali (NRAs) ma jaġixxux fil-waqt, per eżempju fejn tidħol l-analiżi tas-swieq, dan jista' jżomm lura l-kompetizzjoni u l-innovazzjoni fis-suq.

Emenda  17

Proposta għal direttiva – att li jemenda

Artikolu 1 – punt 3 a (ġdid)

Direttiva 2002/21/KE

Artikolu 3 a (ġdid)

 

Test Propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(3a) Għandu jiġi miżjud l-Artikolu li ġej:

 

“Artikolu 3a

 

Netwerk ta' l-Awtoritajiet Regolatorji Nazzjonali għas-Suq tal-Komunikazzjonijiet Elettroniċi.

 

L-Istati Membri għandhom jistabbilixxu flimkien Netwerk ta' Awtoritajiet Regolatorji Nazzjonali għas-Suq tal-Komunikazzjonijiet Elettroniċi (in-Netwerk) b'konformità mal-modalitajiet definiti fir-Regolament Nru [.../.../KE]1.

 

1 Ir-Regolament li jistabbilixxi n-Netwerk ta' l-Awtoritajiet Regolatorji Nazzjonali għas-suq Ewropew tal-komunikazzjonijiet elettroniċi.”

 

(Din l-emenda tapplika għat-test kollu. L-adozzjoni tagħha tirrikjedi bidliet simili fit-test kollu).

Ġustifikazzjoni

L-Awtorità Ewropea tas-Suq tal-Komunikazzjonijiet Elettroniċi għandha tiġi sostitwita min-Netwerk ta' l-Awtoritajiet Regolatorji Nazzjonali. L-Awtorità Ewropea għas-Suq tal-Komunikazzjonijiet Elettroniċi toħloq burokrazija kbira, tmur kontra l-prinċipju tas-sussidjarjetà, tikkontradixxi l-għan għat-tul tas-sostituzzjoni tar-regolamenti ex-ante permezz tal-liġi tal-kompetizzjoni u, barra minn hekk, turi nuqqas ta' indipendenza.

Emenda  18

Proposta għal direttiva – att li jemenda

Artikolu 1 – punt 4 – punt a

Direttiva 2002/21/KE

Artikolu 4 – paragrafu 1 – subparagrafu 1

 

Test Propost mill-Kummissjoni

Emenda

1. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li jkunu jeżistu mekkaniżmi effettivi fil-livell nazzjonali li bihom kull utent jew impriża li jipprovdu n-netwerks u/jew s-servizzi tal-komunikazzjoni elettronika u li jkunu affettwati minn deċiżjoni ta’ l-awtorità regolatorja nazzjonali jkollhom id-dritt li jappellaw kontra d-deċiżjoni quddiem entità ta’ appell li tkun indipendenti mill-partijiet involuti. Din l-entità, li tista’ tkun qorti, għandha jkollha l-kompetenzza xierqa għad-dispożizzjoni tagħha biex tkun tista’ twettaq il-funzjonijiet tagħha. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-merti tal-każ tingħatalhom il-kunsiderazzjoni li tixirqilhom u li jkun hemm mekkaniżmu ta’ appell effettiv.

1. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li jkunu jeżistu mekkaniżmi effettivi fil-livell nazzjonali li bihom kull utent jew impriża li jipprovdu n-netwerks u/jew s-servizzi tal-komunikazzjoni elettronika u li jkunu affettwati minn deċiżjoni ta’ l-awtorità regolatorja nazzjonali jkollhom id-dritt li jappellaw kontra d-deċiżjoni quddiem entità ta’ appell li tkun indipendenti mill-partijiet involuti. Din l-entità, li tista’ tkun qorti, għandha jkollha l-kompetenzza xierqa għad-dispożizzjoni tagħha biex tkun tista’ twettaq il-funzjonijiet tagħha. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-merti tal-każ tingħatalhom il-kunsiderazzjoni li tixirqilhom u li jkun hemm mekkaniżmu ta’ appell effettiv. L-Istati Membri għandhom jillimitaw iż-żmien permess għall-kunsiderazzjoni ta' appelli bħal dawn.

Ġustifikazzjoni

Bħalissa l-proċessi ta' l-appell jistgħu jdumu għaddejjin is-snin, u mbagħad ikun tard wisq biex jinstab tarf tal-problema oriġinali.

Emenda  19

Proposta għal direttiva – att li jemenda

Artikolu 1 – punt 4 – punt a

Direttiva 2002/21/KE

Artikolu 4 – paragrafu 1 – subparagrafu 2

 

Test Propost mill-Kummissjoni

Emenda

Soġġett għar-riżultat ta’ kwalunkwe appell li jista' jkun hemm, id-deċiżjoni ta’ l-awtorità regolatorja nazzjonali għandha tgħodd, sakemm ma jkunux awtorizzati miżuri temporanji. Miżuri temporanji jistgħu jkunu awtorizzata jekk ikun hemm ħtieġa urġenti li l-effett tad-deċiżjoni jiġi sospiż sabiex tkun evitata ħsara serja u irreparabbli lill-parti li tkun qed tapplika għal dawk il-miżuri, kif ukoll jekk il-bilanċ ta’ l-interessi jitlob dan.

Soġġett għar-riżultat ta’ kwalunkwe appell li jista' jkun hemm, id-deċiżjoni ta’ l-awtorità regolatorja nazzjonali għandha tgħodd, sakemm ma jkunux awtorizzati miżuri temporanji. Miżuri temporanji jistgħu jkunu awtorizzata biss jekk ikun hemm ħtieġa urġenti li l-effett tad-deċiżjoni jiġi sospiż sabiex tkun evitata ħsara serja u irreparabbli lill-parti li tkun qed tapplika għal dawk il-miżuri, kif ukoll jekk il-bilanċ ta’ l-interessi jitlob dan.

Ġustifikazzjoni

Hu meħtieġ li jkun ikkjarifikat li miżuri temporanji ma jingħataw għal ebda raġuni oħra.

Emenda  20

Proposta għal direttiva – att li jemenda

Artikolu 1 – punt 4 – punt b

Direttiva 2002/21/KE

Artikolu 4 – paragrafu 3 Test propost mill-Kummissjoni

 

Test Propost mill-Kummissjoni

Emenda

3. L-Istati Membri għandhom jiġbru l-informazzjoni dwar is-suġġetti ta’ l-appelli, in-numru tat-talbiet ta’ appelli, it-tul ta’ żmien li jieħdu l-proċeduri ta’ l-appell, in-numru ta’ deċiżjonijiet biex jingħataw miżuri temporanji li ttieħdu skond il-paragrafu 1 u r-raġunijiet għal dawn id-deċiżjonijiet. L-Istati Membri għandhom jagħmlu din l-informazzjoni disponibbli għall-Kummissjoni u għall-Awtorità Ewropea tas-Suq tal-Komunikazzjoni (hawn iktar ’il quddiem imsejħa ‘l-Awtorità’) fuq bażi annwali.

3. L-Istati Membri għandhom jiġbru l-informazzjoni dwar is-suġġetti ta’ l-appelli, in-numru tat-talbiet ta’ appelli, it-tul ta’ żmien li jieħdu l-proċeduri ta’ l-appell, in-numru ta’ deċiżjonijiet biex jingħataw miżuri temporanji li ttieħdu skond il-paragrafu 1 u r-raġunijiet għal dawn id-deċiżjonijiet. L-Istati Membri għandhom jagħmlu din l-informazzjoni disponibbli għall-Kummissjoni u għan-Netwerk fuq bażi annwali.

Ġustifikazzjoni

L-Awtorità Ewropea tas-Suq tal-Komunikazzjonijiet Elettroniċi għandha tiġi sostitwita min-Netwerk ta' l-Awtoritajiet Regolatorji Nazzjonali. L-Awtorità Ewropea għas-Suq tal-Komunikazzjonijiet Elettroniċi toħloq burokrazija kbira, tmur kontra l-prinċipju tas-sussidjarjetà, tikkontradixxi l-għan għat-tul tas-sostituzzjoni tar-regolamenti ex-ante permezz tal-liġi tal-kompetizzjoni u, barra minn hekk, turi nuqqas ta' indipendenza.

Emenda  21

Proposta għal direttiva – att li jemenda

Artikolu 1 – punt 5

Direttiva 2002/21/KE

Artikolu 5 – paragrafu 1 Test propost mill-Kummissjoni

 

Test Propost mill-Kummissjoni

Emenda

1. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-impriżi li jipprovdu n-netwerks u s-servizzi tal-komunikazzjoni elettronika jipprovdu l-informazzjoni kollha, inkluża l-informazzjoni finanzjarja, meħtieġa mill-awtoritajiet regolatorji nazzjonali biex jiżguraw il-konformità mad-dispożizzjonijiet ta’ din id-Direttiva u tad-Direttivi Speċifiċi, jew mad-deċiżjonijiet meħuda skond dawn. Dawk l-impriżi għandhom ukoll jintalbu jissottomettu l-informazzjoni dwar l-iżviluppi futuri fin-netwerk jew fis-servizz li jistgħu jkollhom impatt fuq is-servizzi li jkunu disponibbli għall-kompetituri fi kwantità kbira għall-bejgħ mill-ġdid (wholesale). Dawn l-impriżi għandhom jipprovdu din l-informazzjoni fil-pront kif tintalab u fil-limiti ta’ żmien u fil-livell ta’ dettall mitluba mill- awtorità regolatorja nazzjonali. L-informazzjoni mitluba mill-awtorità regolatorja nazzjonali għandha tkun proporzjonata għat-twettiq ta’ dak il-kompitu. L-awtorità regolatorja nazzjonali għandha tagħti r-raġunijiet li jiġġustifikaw it-talba tagħha għall-informazzjoni.’

1. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-impriżi li jipprovdu n-netwerks u s-servizzi tal-komunikazzjoni elettronika jipprovdu l-informazzjoni kollha, inkluża l-informazzjoni finanzjarja, meħtieġa mill-awtoritajiet regolatorji nazzjonali biex jiżguraw il-konformità mad-dispożizzjonijiet ta’ din id-Direttiva u tad-Direttivi Speċifiċi, jew mad-deċiżjonijiet meħuda skond dawn. Dawn l-impriżi għandhom jipprovdu din l-informazzjoni fil-pront kif tintalab u fil-limiti ta’ żmien u fil-livell ta’ dettall mitluba mill- awtorità regolatorja nazzjonali. L-informazzjoni mitluba mill-awtorità regolatorja nazzjonali għandha tkun proporzjonata għat-twettiq ta’ dak il-kompitu. L-awtorità regolatorja nazzjonali għandha tagħti r-raġunijiet li jiġġustifikaw it-talba tagħha għall-informazzjoni.’ L-impriżi għandhom jagħtu wkoll indikazzjoni bil-quddiem dwar ir-restrizzjonijiet potenzjali importanti għas-servizzi bl-ingrossa li jkunu disponibbli għall-kompetituri. Il-kunfidenzjalità kummerċjali, kif prevista fil-liġi Komunitarja jew nazzjonali, għandha tkun rispettata.

Ġustifikazzjoni

L-iżviluppi tan-netwerks jew tas-servizzi għall-ġejjieni sikwit ikunu kunfidenzjali għall-aħħar u li wieħed jisforza lill-kumpaniji biex jiżvelaw informazzjoni marbuta ma' l-iżviluppi nfushom, jista' jkun ta' theddida għall-innovazzjoni. Madankollu, huwa mixtieq li jkun hemm xi xorta ta' avviż bil-quddiem dwar l-impatt potenzjali fil-livell ta' bejgħ bl-ingrossa. Għandu jkun ċar li l-kunfidenzjalità kummerċjali trid tkun rispettata.

Emenda  22

Proposta għal direttiva – att li jemenda

Artikolu 1 – punt 6

Direttiva 2002/21/KE

Artikolu 7 – paragrafu 5 Test propost mill-Kummissjoni

 

Test Propost mill-Kummissjoni

Emenda

5. Matul il-perjodu ta’ xahrejn imsemmi fil-paragrafu 4, il-Kummissjoni tista’ tiddeċiedi li titlob lill-awtorità regolatorja nazzjonali konċernata biex tirtira l-abbozz ta’ miżura. Il-Kummissjoni għandha tagħti l-ikbar kunsiderazzjoni lill-opinjoni li l-Awtorità tissottometti skond l-Artikolu 5 tar-Regolament Nru [.../KE] qabel ma toħroġ id-deċiżjoni. Id-deċiżjoni għandha tkun akkompanjata minn analiżi ddettaljata u oġġettiva dwar x’wassal lill-Kummissjoni biex tikkonsidra li l-abbozz ta’ miżura m’għandux ikun adottat flimkien ma’ proposti biex ikun emendat l-abbozz ta’ miżura.

5. Rigward il-miżuri msemmija fil-paragrafu 4(a) u (b) u matul il-perjodu ta’ xahrejn imsemmi fil-paragrafu 4, il-Kummissjoni tista’ tiddeċiedi li titlob lill-awtorità regolatorja nazzjonali konċernata biex tirtira l-abbozz ta’ miżura. Il-Kummissjoni għandha tagħti l-ikbar kunsiderazzjoni lill-opinjoni li n-Netwerk tissottometti skond l-Artikolu 5 tar-Regolament Nru [.../KE] qabel ma toħroġ id-deċiżjoni. Id-deċiżjoni għandha tkun akkompanjata minn analiżi ddettaljata u oġġettiva dwar x’wassal lill-Kummissjoni biex tikkonsidra li l-abbozz ta’ miżura m’għandux ikun adottat flimkien ma’ proposti biex ikun emendat l-abbozz ta’ miżura.

Ġustifikazzjoni

Għandha tintgħażel soluzzjoni aktar ibbilanċjata: minflok ma l-Kummissjoni jingħatalha veto ċar għal dawk li huma r-rimedji, għandu jitwaqqaf "djalogu regolatorju" dwar kemm ir-rimedju jkun xieraq u effikaċi, bis-sehem ta' l-awtorità regolatorja nazzjonali li tkun qiegħda tipproponi r-rimedju u n-Netwerk ta' l-Awtoritajiet Regolatorji Nazzjonali. L-għan ta' dan id-djalogu, li matulu l-parteċipanti kollha għandhom iqisu kif jixraq il-fehmiet tal-parteċipanti fis-suq, hu li wieħed jasal għal fehma komuni dwar liema rimedju jkun l-aktar xieraq u effikaċi.

Emenda  23

Proposta għal direttiva – att li jemenda

Artikolu 1 – punt 6

Direttiva 2002/21/KE

Artikolu 7 – paragrafu 5 a (ġdid) Test propost mill-Kummissjoni

 

Test Propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

5a. Rigward il-miżuri msemmija fil-paragrafu 4(c), l-indikazzjoni ta' dubji serji min-naħa tal-Kummissjoni għandha tiftaħ djalogu regolatorju bejn l-awtorità regolatorja nazzjonali u n-Netwerk bl- għan li tkun identifikata l-iktar miżura xierqa u effikaċi biex tirrimedja l-problema tal-kompetizzjoni kkonċernata, filwaqt li jitqiesu kif jixraq il-fehmiet tal-parteċipanti tas-suq u l-konsistenza ta' miżuri bħal dawn fis-suq intern. Fl-ebda ċirkustanza m'għandu dan id-djalogu regolatorju jieħu aktar mill-perjodu ta' xahrejn imsemmi fil-paragrafu 4.

 

Jekk, wara li jintemm id-djalogu regolatorju, in-Netwerk jikkonferma li l-miżura hija xierqa b'maġġoranza ta' żewġ terzi, l-awtorità regolatorja nazzjonali tista' tadotta l-miżura. Jekk in-Netwerk ma jikkonfermax dan, il-Kummissjoni tista' tiddikjara d-dubji serji tagħha permezz ta' deċiżjoni li tkun tirrikjedi li l-awtorità regolatorja nazzjonali tirtira l-abbozz ta' miżura tagħha.

 

L-awtorità regolatorja nazzjonali għandha d-dritt li tirtira l-abbozz ta' miżura fi kwalunkwe fażi tad-djalogu regolatorju.

Ġustifikazzjoni

Għandha tintgħażel soluzzjoni aktar ibbilanċjata: minflok ma l-Kummissjoni jingħatalha veto ċar għal dawk li huma r-rimedji, għandu jitwaqqaf "djalogu regolatorju" dwar kemm ir-rimedju jkun xieraq u effikaċi, bis-sehem ta' l-awtorità regolatorja nazzjonali li tkun qiegħda tipproponi r-rimedju u n-Netwerk ta' l-Awtoritajiet Regolatorji Nazzjonali. L-għan ta' dan id-djalogu, li matulu l-parteċipanti kollha għandhom iqisu kif jixraq il-fehmiet tal-parteċipanti fis-suq, hu li wieħed jasal għal fehma komuni dwar liema rimedju jkun l-aktar xieraq u effikaċi.

Emenda  24

Proposta għal direttiva – att li jemenda

Artikolu 1 – punt 6

Direttiva 2002/21/KE

Artikolu 7 – paragrafu 6 Test propost mill-Kummissjoni

 

Test Propost mill-Kummissjoni

Emenda

6. Fi żmien tliet xhur minn meta l-Kummissjoni tkun ħarġet deċiżjoni skond il-paragrafu 5 li titlob lill-awtorità regolatorja nazzjonali biex tirtira l-abbozz ta’ miżura, l-awtorità regolatorja nazzjonali għandha temenda jew tirtira l-abbozz ta’ miżura. Fil-każ li l-abbozz ta’ miżura jkun emendat, l-awtorità regolatorja nazzjonali għandha timpenja ruħha li tagħmel konsultazzjoni pubblika skond il-proċeduri msemmija fl-Artikolu 6, u li tinnotifika mill-ġdid lill-Kummissjoni bl-abbozz ta’ miżura emendat skond id-dispożizzjonijiet tal-paragrafu 3.

6. Fi żmien tliet xhur minn meta l-Kummissjoni tkun ħarġet deċiżjoni skond il-paragrafu 5 jew 5a li titlob lill-awtorità regolatorja nazzjonali biex tirtira l-abbozz ta’ miżura, l-awtorità regolatorja nazzjonali għandha temenda jew tirtira l-abbozz ta’ miżura. Fil-każ li l-abbozz ta’ miżura jkun emendat, l-awtorità regolatorja nazzjonali għandha timpenja ruħha li tagħmel konsultazzjoni pubblika skond il-proċeduri msemmija fl-Artikolu 6, u li tinnotifika mill-ġdid lill-Kummissjoni bl-abbozz ta’ miżura emendat skond id-dispożizzjonijiet tal-paragrafu 3.

Ġustifikazzjoni

Għandha tintgħażel soluzzjoni aktar ibbilanċjata: minflok ma l-Kummissjoni jingħatalha veto ċar għal dawk li huma r-rimedji, għandu jitwaqqaf "djalogu regolatorju" dwar kemm ir-rimedju jkun xieraq u effikaċi, bis-sehem ta' l-awtorità regolatorja nazzjonali li tkun qiegħda tipproponi r-rimedju u n-Netwerk ta' l-Awtoritajiet Regolatorji Nazzjonali. L-għan ta' dan id-djalogu, li matulu l-parteċipanti kollha għandhom iqisu kif jixraq il-fehmiet tal-parteċipanti fis-suq, hu li wieħed jasal għal fehma komuni dwar liema rimedju jkun l-aktar xieraq u effikaċi.

Emenda  25

Proposta għal direttiva – att li jemenda

Artikolu 1 – punt 6

Direttiva 2002/21/KE

Artikolu 7 – paragrafu 8 Test propost mill-Kummissjoni

 

Test Propost mill-Kummissjoni

Emenda

8. Fejn abbozz ta’ miżura jkun ġie emendat skond il-paragrafu 6, il-Kummissjoni tista’ tieħu deċiżjoni li titlob lill-awtorità regolatorja nazzjonali li timponi obbligu speċifiku skond l-Artikoli 9 sa 13a tad-Direttiva 2002/19/KE (Direttiva dwar l-Aċċess), u l-Artikolu 17 tad-Direttiva 2002/22/KE (Direttiva dwar is-Servizz Universali) f’perjodu ta’ żmien determinat.

imħassar

Meta tagħmel dan, il-Kummissjoni għandha ssegwi l-istess għanijiet ta’ politika kif stabbiliti għall-awtoritajiet regolatorji nazzjonali fl-Artikolu 8. Il-Kummissjoni għandha tagħti l-ikbar kunsiderazzjoni lill-opinjoni li l-Awtorità tkun issottomettiet skond l-Artikolu 6 tar-Regolament Nru [.../KE], b’mod partikulari meta telabora d-dettalji ta’ l-obbligu/i li tkun trid timponi.

 

Ġustifikazzjoni

Il-proposta tal-Kummissjoni toħloq preċedent serju fil-leġiżlazzjoni dwar is-suq intern billi entità ta' l-UE tkun issostitwiet id-deċiżjoni ta' awtorità nazzjonali. Dan imur għal kollox kontra s-sistema ta' kontrolli u bilanċi tat-Trattat ta' l-UE, li biha l-awtoritajiet nazzjonali jimplimentaw il-liġi Komunitarja u huma suġġetti għall-kontroll tal-Qorti u possibilment għall-proċeduri ta' ksur tal-Kummissjoni.

Emenda  26

Proposta għal direttiva – att li jemenda

Artikolu 1 – punt 7

Direttiva 2002/21/KE

Atikolu 7a – paragrafu 2

 

Test Propost mill-Kummissjoni

Emenda

2. Il-miżuri msemmija fil-paragrafu 1, maħsuba biex jemendaw elementi mhux essenzjali ta’ din id-Direttiva billi jikkompletawha, għandhom ikunu adottati skond il-proċedura regolatorja bi skrutinju msemmija fl-Artikolu 22(3). F'każijiet ta’ urġenza assoluta, il-Kummissjoni tista’ tuża l-proċedura ta’ urġenza msemmija fl-Artikolu 22(4).

imħassar

Ġustifikazzjoni

It-tifsira ta' "elementi mhux essenzjali" fil-paragrafu 2 tibqa' vaga. "Miżuri ta' implimentazzjoni" bħal dawk proposti jista' jkollhom impatt finanzjarju konsiderevoli fuq l-intrapriżi. Kull tibdil li jista' jsir għandu jgħaddi minn skrutinju sħiħ fi proċedura leġiżlattiva fil-livell ta' l-UE jew għandu jitħalla f'idejn l-Istati Membri.

Emenda  27

Proposta għal direttiva – att li jemenda

Artikolu 1 – punt 8 – punt e a (ġdid)

Direttiva 2002/21/KE

Artikolu 8 – paragrafu 4 a (ġdid) Test propost mill-Kummissjoni

 

Test Propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(ea) Għandu jiġi miżjud l-Artikolu li ġej:

 

"4a. L-awtoritajiet regolatorji nazzjonali għandu jkollhom l-għan li joħolqu l-ambjent regolatorju adattat għall-investiment kompetittiv fin-netwerks ta' l-aċċess il-ġodda, u dan jikkostitwixxi opportunità unika għall-innovazzjoni u għall-kompetizzjoni bbażata fuq pjattaforma li twassal biex jitneħħew ir-regolamenti. Ambjent regolatorju bħal dan għandu, fost l-oħrajn:

 

(a) ikun prevedibbli għal perjodu li jkun konsistenti maż-żmien meħtieġ biex investimenti kbar jibdew jirrendu l-qligħ;

 

(b) jimmira għall-firxa massima ġeografika tal-kompetizzjoni bbażata fuq pjattaforma;

 

(c) jippermetti li jittieħed vantaġġ kompetittiv minn tixrid ġeografiku aktar mgħaġġel, u b'hekk jitħeġġeġ l-użu tan-netwerks;

 

(d) jiġbed riżorsi minn swieq finanzjarji għal investimenti kbar antiċipati f'netwerks ta' l-aċċess ġodda; kif ukoll

 

(e) jippermetti ftehimiet kummerċjali flessibbli dwar l-investimenti u l-qsim tar-riskji bejn operaturi tan-netwerks ta' l-aċċess ġodda.”

Ġustifikazzjoni

Ir-reġim regolatorju attwali għandu jkun adattat għall-isfidi ta' l-investimenti rigward it-tixrid tan-Netwerks ta' l-Aċċess tal-Ġenerazzjoni l-Ġdida. Ir-regolamenti għandhom jippermettu lill-parteċipanti tas-swieq biex jinvestu fl-NGAs u għalhekk għandhom iqisu r-riskji involuti.

Emenda  28

Proposta għal direttiva – att li jemenda

Artikolu 1 – punt 9

Direttiva 2002/21/KE

Artikolu 9 – paragrafu 1 Test propost mill-Kummissjoni

 

Test Propost mill-Kummissjoni

Emenda

1. L-Istati Membri għandhom jiżguraw il-ġestjoni effettiva tal-frekwenzi tar-radju għas-servizzi tal-komunikazzjoni elettronika fit-territorju tagħhom skond l-Artikolu 8. Għandhom jiżguraw li l-allokazzjoni u l-assenjazzjoni tal-frekwenzi tar-radju mill-awtoritajiet regolatorji nazzjonali jkunu bbażati fuq kriterji oġġettivi, trasparenti, proporzjonati u mhux diskriminatorji.

1. L-Istati Membri għandhom jiżguraw il-ġestjoni effettiva tal-frekwenzi tar-radju għas-servizzi tal-komunikazzjoni elettronika fit-territorju tagħhom skond l-Artikolu 8. Għandhom jiżguraw li l-allokazzjoni u l-assenjazzjoni tal-frekwenzi tar-radju mill-awtoritajiet regolatorji nazzjonali jkunu bbażati fuq kriterji oġġettivi, trasparenti, proporzjonati u mhux diskriminatorji. B'hekk, l-Istati Membri jkunu qegħdin jirrispettaw il-ftehimiet internazzjonali u jkunu jistgħu jqisu l-prospettivi tal-politika pubblika.

Ġustifikazzjoni

Billi l-frekwenzi jaqsmu l-fruntieri 'l barra mill-UE, iridu jkunu rrispettati l-ftehimiet li jorbtu l-pajjiżi kollha biex jiġu evitati l-interferenzi.

Emenda  29

Proposta għal direttiva – att li jemenda

Artikolu 1 – punt 9

Direttiva 2002/21/KE

Artikolu 9 – paragrafu 2 Test propost mill-Kummissjoni

 

Test Propost mill-Kummissjoni

Emenda

2. L-Istati Membri għandhom jippromwovu l-armonizzazzjoni ta’ l-użu tal-frekwenzi tar-radju mal-Komunità kollha, b’konsistenza mal-ħtieġa li jkun żgurat l-użu effettiv u effiċjenti tiegħu u skond id-Deċiżjoni 676/2002/KE (Deċiżjoni dwar l-Ispettru tar-Radju).

2. L-Istati Membri għandhom jippromwovu l-armonizzazzjoni ta' l-użu ta' frekwenzi tar-radju mal-Komunità kollha, konsistenti mal-ħtieġa li jiġi assigurat l-użu effettiv u effiċjenti tagħhom, li jista' jagħti kontribut biex iseħħu l-iskali ta' l-ekonomija u l-interoperabilità tas-servizzi għall-benefiċċju tal-konsumaturi, u skond id-Deċiżjoni Nru 676/2002/KE (Deċiżjoni dwar l-Ispektrum tar-Radju).

Emenda  30

Proposta għal direttiva – att li jemenda

Artikolu 1 – punt 9

Direttiva 2002/21/KE

Artikolu 9 – paragrafu 3 – subparagrafu 1

 

Test Propost mill-Kummissjoni

Emenda

3. Sakemm ma jipprovdux mod ieħor it-tieni subparagrafu jew il-miżuri adottati skond il-paragrafu 9c, l-Istati Membri għandhom jiżguraw li t-tipi kollha ta’ teknoloġija tan-netwerk tar-radju jew ta’ l-aċċess għar-radju jkunu jistgħu jintużaw fil-meded ta’ frekwenzi tar-radju miftuħa għas-servizzi tal- komunikazzjoni elettronika.

3. Sakemm ma jipprovdux mod ieħor it-tieni subparagrafu jew il-miżuri adottati skond l-Artikoli 9c u 9d, l-Istati Membri għandhom, sakemm ikun possibbli, jiffaċilitaw l-użu tat-tipi kollha ta’ teknoloġija tan-netwerk tar-radju jew ta’ l-aċċess għar-radju fil-meded ta’ frekwenzi tar-radju allokati għas-servizzi tal-komunikazzjoni elettronika, b'konformità mat-tabella nazzjonali tal-frekwenzi rispettivi tagħhom u r-Regolamenti tar-Radju ta' l-ITU.

Ġustifikazzjoni

Ir-referenzi għad-Deċiżjoni dwar l-Ispektrum KE 2002 u għar-Regolamenti ta' l-ITU għar-Radju huma essenzjali biex tiġi żgurata konsistenza bejn ir-regoli ta' l-UE, u biex tiġi żgurata wkoll konformità tar-regoli ta' l-UE mar-regoli internazzjonali riflessa f'tabelli nazzjonali ta' allokazzjoni ta' frekwenzi. L-immaniġġjar effettiv ta' l-ispektrum huwa r-responsabilità ta' l-NRA u jeħtieġ konformità mal-proċeduri ta' l-ITU.

Emenda  31

Proposta għal direttiva – att li jemenda

Artikolu 1 – punt 9

Direttiva 2002/21/KE

Artikolu 9 – paragrafu 3 – subparagrafu 2 – punt c Test propost mill-Kummissjoni

 

Test Propost mill-Kummissjoni

Emenda

(c) ikun żgurat li l-użu tal-frekwenzi tar-radju kemm jista' jkun jinqasam meta l-frekwenzi tar-radju jkunu soġġetti għall-awtorizzazzjoni ġenerali, jew

(c) ikun hemm konformità ma' obbligu skond ftehima internazzjonali relatata ma' l-użu tal-frekwenzi jew mar-Regolamenti ta' l-ITU għar-Radju,

Ġustifikazzjoni

Ir-referenzi għad-Deċiżjoni dwar l-Ispektrum KE 2002 u għar-Regolamenti ta' l-ITU għar-Radju huma essenzjali biex tiġi żgurata konsistenza bejn ir-regoli ta' l-UE, u biex tiġi żgurata wkoll konformità tar-regoli ta' l-UE mar-regoli internazzjonali riflessa f'tabelli nazzjonali ta' allokazzjoni ta' frekwenzi. L-immaniġġjar effettiv ta' l-ispektrum huwa r-responsabilità ta' l-NRA u jeħtieġ konformità mal-proċeduri ta' l-ITU.

Emenda  32

Proposta għal direttiva – att li jemenda

Artikolu 1 – punt 9

Direttiva 2002/21/KE

Artikolu 9 – paragrafu 3 – subparagrafu 2 – punt c a (ġdid)

 

Test Propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(ca) ikun salvagwardat l-użu effiċjenti ta' l-ispektrum, jew

Ġustifikazzjoni

Il-filosofija ġenerali tal-politika dwar l-ispektrum għandha tfittex li tiżgura l-użu effiċjenti ta' l-ispektrum.

Emenda  33

Proposta għal direttiva – att li jemenda

Artikolu 1 – punt 9

Direttiva 2002/21/KE

Artikolu 9 – paragrafu 4 Test propost mill-Kummissjoni

 

Test Propost mill-Kummissjoni

Emenda

4. Sakemm ma jipprovdux mod ieħor it-tieni subparagrafu jew il-miżuri adottati skond il-paragrafu 9c, l-Istati Membri għandhom jiżguraw li t-tipi kollha ta’ servizzi tal-komunikazzjoni elettronika jistgħu jkunu pprovduti fil-meded tal-frekwenzi tar-radju miftuħa għall-komunikazzjoni elettronika. Madankollu, l-Istati Membri jistgħu jipprovdu għal restrizzjonijiet proporzjonati u mhux diskriminatorji fuq it-tipi ta’ servizzi tal-komunikazzjoni elettronika li se jkunu pprovduti.

4. Sakemm ma jkunx stipulat mod ieħor fit-tieni subparagrafu, u safejn ikun possibbli, l-Istati Membri għandhom jiffaċilitaw l-użu tat-tipi kollha ta’ servizzi tal-komunikazzjoni elettronika fil-meded tal-frekwenzi tar-radju miftuħa għall-komunikazzjoni elettronika, b'konformità mal-pjan nazzjonali rispettiv tagħhom għall-frekwenzi u mar-Regolamenti ta' l-ITU għar-Radju. Madankollu, l-Istati Membri jistgħu jipprovdu għal restrizzjonijiet proporzjonati u mhux diskriminatorji fuq it-tipi ta’ servizzi tal-komunikazzjoni elettronika li se jkunu pprovduti.

Restrizzjonijiet li jirrikjedu li servizz ikun provdut f'medda speċifika għandhom ikunu ġġustifikati biex jiżguraw il-ksib ta’ għan ta’ interess ġenerali f'konformità mal-liġi Komunitarja, pereżempju s-sikurezza tal-ħajja, il-promozzjoni tal-koeżjoni soċjali, reġjunali jew territorjali, il-prevenzjoni mill-użu ineffiċjenti tal-frekwenzi tar-radju, jew, kif iddefinit fil-leġiżlazzjoni nazzjonali skond il-liġi Komunitarja, il-promozzjoni tad-diversità kulturali u lingwistika u l-pluraliżmu tal-midja.

Ir-restrizzjonijiet li jirrikjedu li servizz ta' komunikazzjoni elettronika jkun provdut f'medda speċifika għandhom ikunu ġġustifikati biex jiżguraw il-ksib ta’ għan ta’ interess ġenerali f'konformità mal-liġi Komunitarja, pereżempju s-sikurezza tal-ħajja, il-forniment ta' servizzi universali jew pubbliċi, il-promozzjoni tal-koeżjoni soċjali, reġjunali jew territorjali u l-użu effiċjenti tal-frekwenzi tar-radju u l-immaniġġjar effettiv ta' l-ispektrum biex jitqiesu l-impenji u l-prattiki internazzjonali jew il-promozzjoni tad-diversità kulturali u lingwistika u l-pluraliżmu tal-midja.

Restrizzjoni li tipprojbixxi l-provvista ta’ kull servizz ieħor f’medda speċifika tista' tkun applikata biss meta r-restrizzjoni tkun iġġustifikata mill-ħtieġa li jkunu protetti servizzi tas-sikurezza tal-ħajja.

Restrizzjoni li tipprojbixxi l-provvista ta’ kull servizz ta' komunikazzjoni elettronika ieħor f’medda speċifika tista' tkun applikata biss meta r-restrizzjoni tkun iġġustifikata mill-ħtieġa li jkunu protetti servizzi tas-sikurezza tal-ħajja jew biex jiġi żgurat it-twettiq ta’ objettiv ta’ interess ġenerali definit f'leġiżlazzjoni nazzjonali b'konformità mal-liġi Komunitarja, bħal per eżempju l-promozzjoni tad-diversità lingwistika u kulturali u l-pluraliżmu tal-midja.

Ġustifikazzjoni

Ir-referenzi għad-Deċiżjoni dwar l-Ispektrum KE 2002 u għar-Regolamenti ta' l-ITU għar-Radju huma essenzjali biex tiġi żgurata konsistenza bejn ir-regoli ta' l-UE, u biex tiġi żgurata wkoll konformità tar-regoli ta' l-UE mar-regoli internazzjonali riflessa f'tabelli nazzjonali ta' allokazzjoni ta' frekwenzi. L-immaniġġjar effettiv ta' l-ispektrum huwa r-responsabilità ta' l-NRA u jeħtieġ konformità mal-proċeduri ta' l-ITU.

Emenda  34

Proposta għal direttiva – att li jemenda

Artikolu 1 – punt 9

Direttiva 2002/21/KE

Artikolu 9 – paragrafu 5 Test propost mill-Kummissjoni

 

Test Propost mill-Kummissjoni

Emenda

5. L-Istati Membri għandhom jirrevedu regolarment il-ħtieġa tar-restrizzjonijiet imsemmija fil-paragrafi 3 u 4.

5. L-Istati Membri għandhom jirrevedu regolarment il-ħtieġa tar-restrizzjonijiet imsemmija fil-paragrafi 3 u 4. Hija responsabilità ta' l-Istati Membri li jiddefinixxu l-ambitu u n-natura ta' kwalunkwe eċċezzjoni.

Ġustifikazzjoni

Id-definizzjoni tal-politiki kulturali u tal-midja huma responsabilità nazzjonali u dan għandu jitqies b'mod suffiċjenti.

Emenda  35

Proposta għal direttiva – att li jemenda

Artikolu 1 – punt 10

Direttiva 2002/21/KE

Artikolu 9a

 

Test Propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

L-Artikolu 9a mħassar.

Ġustifikazzjoni

Ir-reviżjoni sforzata tad-drittijiet eżistenti x'aktarx li tintroduċi inċertezza kbira ħafna fin-negozju u ma tqisx ir-realtà kummerċjali ta' ħafna operaturi li l-investimenti tagħhom ibbażati fuq id-drittijiet ta' l-użu tal-frekwenzi jkopru perjodi ta' 15-il sena jew iktar.

Emenda  36

Proposta għal direttiva – att li jemenda

Artikolu 1 – punt 10

Direttiva 2002/21/KE

Artikolu 9b – paragrafu 1

 

Test Propost mill-Kummissjoni

Emenda

1. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-impriżi jkunu jistgħu jittrasferixxu jew jikru lil impriżi oħra d-drittijiet individwali għall-użu ta’ frekwenzi tar-radju fil-meded li jkunu jipprovdu għalihom il-miżuri ta’ implimentazzjoni skond il-paragrafu 9c mingħajr il-kunsens minn qabel ta’ l-awtorità regolatorja nazzjonali.

1. Fejn ikun xieraq, l-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-impriżi jkunu jistgħu jittrasferixxu jew jikru lil impriżi oħra d-drittijiet individwali għall-użu ta’ frekwenzi tar-radju fil-meded li jkunu jipprovdu għalihom il-miżuri ta’ implimentazzjoni skond il-proċeduri nazzjonali.

F’meded oħra, l-Istati Membri jistgħu wkoll jipprovdu biex l-impriżi jittrasferixxu jew jikru d-drittijiet individwali għall-użu ta’ frekwenzi tar-radju lil impriżi oħra.

 

Ġustifikazzjoni

L-iskambju ta' l-ispektrum jaqa' taħt il-prinċipju tas-sussidjarjetà u għalhekk għandu jiġi indirizzat skond id-dispożizzjonijiet nazzjonali.

Emenda  37

Proposta għal direttiva – att li jemenda

Artikolu 1 – punt 10

Direttiva 2002/21/KE

Artikolu 9b – paragrafu 2

 

Test Propost mill-Kummissjoni

Emenda

2. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-intenzjoni ta’ l-impriża li tittrasferixxi d-drittijiet għall-użu ta’ frekwenzi tar-radju tkun innotifikata lill-awtorità regolatorja nazzjonali responsabbli għall-assenjazzjoni ta’ l-ispettru tar-radju u tkun ippubblikata. Meta l-użu tal-frekwenza tar-radju jkun ġie armonizzat permezz ta’ l-applikazzjoni tad-Deċiżjoni dwar l-Ispettru tar-Radju jew ta’ miżuri oħra tal-Komunità, kull trasferiment bħal dan għandu jkun konformi ma’ dan l-użu armonizzat.

2. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-intenzjoni ta’ l-impriża li tittrasferixxi d-drittijiet għall-użu ta’ frekwenzi tar-radju kif ukoll it-trasferiment effettiv ikunu notifikati lill-awtorità nazzjonali kompetenti responsabbli għall-assenjazzjoni ta’ l-ispettru tar-radju u tkun ippubblikata. Meta l-użu tal-frekwenza tar-radju jkun ġie armonizzat permezz ta’ l-applikazzjoni tad-Deċiżjoni dwar l-Ispettru tar-Radju jew ta’ miżuri oħra tal-Komunità, kull trasferiment bħal dan għandu jkun konformi ma’ dan l-użu armonizzat.

Ġustifikazzjoni

L-awtorità kompetenti mhux dejjem tkun l-istess awtorità bħall-awtorità regolatorja nazzjonali kif definita fid-Direttiva ta’ Qafas.

Emenda  38

Proposta għal direttiva – att li jemenda

Artikolu 1 – punt 10

Direttiva 2002/21/KE

Artikolu 9c – paragrafu 1 – punt minn a sa d

 

Test Propost mill-Kummissjoni

Emenda

(a) tkun armonizzata l-identifikazzjoni tal-meded li d-drittijiet għall-użu tagħhom jistgħu jkunu ttrasferiti jew mikrija bejn l-impriżi;

(a) jiġu identifikati u rrakkomandati meded li d-drittijiet għall-użu tagħhom jistgħu jkunu ttrasferiti jew mikrija bejn l-impriżi, inklużi l-frekwenzi maħsuba mill-Istati Membri għal ċerti servizzi li, permezz ta' l-iżvilupp teknoloġiku, se jagħmlu użu sħiħ mid-dividend diġitali iżda jeskludu l-frekwenzi ppjanati mill-Istati Membri għas-servizzi tax-xandir;

(b) ikunu armonizzati l-kundizzjonijiet marbuta ma’ dawn id-drittijiet u l-kundizzjonijiet, proċeduri, limiti, restrizzjonijiet, regoli ta’ rtirar u tranżizzjoni li jkun japplikaw għal dawn it-trasferimenti jew kirjiet;

 

(c) ikunu armonizzati l-miżuri speċifiċi biex tkun żgurata l-kompetizzjoni ġusta meta jkunu ttrasferiti d-drittijiet individwali;

 

(d) toħloq eċċezzjoni għall-prinċipju tan-newtralità tat-teknoloġija u tas-servizz, kif ukoll tarmonizza l-ambitu u n-natura ta’ kwalunkwe eċċezzjoni għal dawn il-prinċipji skond l-Artikolu 9(3) u (4) għajr dawk immirati biex jiżguraw il-promozzjoni tad-diversità kulturali u lingwistika u l-pluraliżmu tal-midja.

(d) toħloq eċċezzjoni għall-prinċipju tan-newtralità tat-teknoloġija u tas-servizz, kif ukoll tarmonizza l-ambitu u n-natura ta’ kwalunkwe eċċezzjoni għal dawn il-prinċipji skond l-Artikolu 9(3) u (4) għajr dawk immirati biex jiżguraw il-promozzjoni tad-diversità kulturali u lingwistika u l-pluraliżmu tal-midja inklużi s-servizzi tax-xandir u filwaqt li jitqies il-bżonn ta' aċċess aħjar għas-soċjetà ta' l-informazzjoni għaċ-ċittadini kollha.

Ġustifikazzjoni

Il-miżuri proposti biex jiġu adottati fil-komitoloġija huma ħafna usa’ minn sempliċiment ‘elementi mhux essenzjali tad-Direttiva. Mill-banda l-oħra, tista’ ssir, u saret, ħafna armonizzazzjoni b’suċċess fuq il-bażi tad-Deċiżjoni dwar l-Ispektrum tar-Radju eżistenti (676/2002/KE). Għaldaqstant, b u c ta’ l-artikolu għandhom jitħassru. Rigward il-premessa 23, il-kompetenza tad-definizzjoni tal-politika tal-midja hi ta’ l-Istati Membri.

Emenda  39

Proposta għal direttiva – att li jemenda

Artikolu 1 – punt 10

Direttiva 2002/21/KE

Artikolu 9 – paragrafu 2

 

Test Propost mill-Kummissjoni

Emenda

Dawn il-miżuri, maħsuba biex jemendaw elementi mhux essenzjali ta’ din id-Direttiva billi jikkompletawha, għandhom ikunu adottati skond il-proċedura regolatorja bi skrutinju msemmija fl-Artikolu 22(3). F'każijiet ta’ urġenza assoluta, il-Kummissjoni tista’ tuża l-proċedura ta’ urġenza msemmija fl-Artikolu 22(4). Fl-implimentazzjoni tad-dispożizzjonijiet ta’ dan il-paragrafu, il-Kummissjoni tista’ tkun megħjuna mill-Awtorità skond l-Artikolu 10 tar-Regolament Nru […/KE].

imħassar

Emenda  40

Proposta għal direttiva – att li jemenda

Artikolu 1 – punt 10

Direttiva 2002/21/KE

Artikolu 9 d (ġdid)

 

Test Propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

Artikolu 9d

 

L-impatt tar-regoli u d-dispożizzjonijiet internazzjonali

 

1. Sabiex jiġi żgurat użu effiċjenti u mmaniġġjar effettiv madwar il-Komunità, l-Istati Membri u l-Kummissjoni għandhom iqisu r-regoli u r-regolamenti ta' l-ITU, b'mod partikulari r-Regolamenti tar-Radju, kif jiġu emendati minn żmien għall-ieħor, waqt l-implimentazzjoni ta' din id-Direttiva.

 

2. Il-Kummissjoni għandha timmonitorja l-iżviluppi fir-rigward ta' l-ispettru tar-radju f'pajjiżi terzi u f'organizzazzjonijiet internazzjonali, inkluża l-ITU, li jista' jkollhom implikazzjonijiet għall-implimentazzjoni ta' din id-Direttiva.

 

3. L-Istati Membri għandhom jinfurmaw lill-Kummissjoni dwar kwalunkwe diffikultà maħluqa, de jure jew de facto, minn ftehimiet internazzjonali eżistenti, pajjiżi terzi jew organizzazzjonijiet internazzjonali, inkluża l-ITU, f'dak li għandu x'jaqsam ma' l-implimentazzjoni ta' din id-Direttiva.

 

4. Il-Kummissjoni għandha tirrapporta b'mod regolari dwar ir-riżultati ta' l-applikazzjoni tal-paragrafi 1, 2 u 3 lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill u tista' tipproponi miżuri bil-għan li tiġi żgurata l-implimentazzjoni tal-prinċipji u l-objettivi ta' din id-Direttiva, fejn ikun xieraq. Meta jkun hemm bżonn, għandu jkun hemm qbil dwar l-objettivi ta' politika komuni biex tiġi żgurata koordinazzjoni Komunitarja fost l-Istati Membri.

 

5. Miżuri li jittieħdu skond dan l-Artikolu għandhom ikunu bla ħsara għad-drittijiet u l-obbligi tal-Komunità u ta' l-Istati Membri skond il-ftehimiet internazzjonali relevanti.

Ġustifikazzjoni

Sabiex jiġi żgurat użu effiċjenti ta' l-ispettru, hu essenzjali li l-operaturi jikkonformaw mal-proċeduri ta' reġistrazzjoni u koordinazzjoni skond ir-regoli u l-proċeduri li jorbtu internazzjonalment ta' l-ITU sabiex jiġi żgurat li netwerk jew sistema tkun tista' tiġi koordinata u tibda tintuża b'suċċess. Id-drittijiet u l-obbligi ta' l-amministrazzjonijiet rigward l-assenjazzjonijiet ta' frekwenzi tagħhom u ta' amministrazzjonijiet oħra huma dderivati mir-rekord ta' l-assenjazzjonijiet fir-Reġistru Ewlieni tal-Frekwenzi Internazzjonali ta' l-ITU, jew b'konformità ta' l-assenjazzjonijiet ma' pjan għall-frekwenti ta' l-ITU.

Emenda  41

Proposta għal direttiva – att li jemenda

Artikolu 1 – punt 11 – punt -a (ġdid)

Direttiva 2002/21/KE

Artikolu 10 – paragrafu 1

 

Test Propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(-a) Il-paragrafu 1 qed jiġi sostitwit b'dan li ġej:

 

"1. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-awtoritajiet nazzjonali regolatorji jikkontrollaw l-assenjament tar-riżorsi kollha tan-numerazzjoni nazzjonali u l-amministrazzjoni tal-pjan nazzjonali ta' numerazzjoni. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li jiġu pprovduti firxiet adegwati ta’ numri u numerazzjoni [...]. L-awtoritajiet nazzjonali regolatorji għandhom jistabbilixxu proċeduri ta' assenjazzjoni oġġettivi, trasparenti u nondiskriminatorji għar-riżorsi tan-numerazzjoni nazzjonali."

Ġustifikazzjoni

In-nuqqas ta' riforma ta' l-arranġamenti tan-numerazzjoni huwa ta' ħsara għall-interessi taċ-ċittadini, tal-konsumaturi u tan-negozji fl-UE, speċjalment f'ambjent fejn in-numri ta; ċerti pajjieżi ewlenin Ewropej u anki mhux Ewropej huma, de jure jew de facto, disponibbli mad-dinja kollha. Barra minn hekk, ir-restrizzjonijiet eżistenti attwalment (li mhumiex fid-direttivi iżda huma prattika komuni fuq livell nazzjonali) jmorru kontra l-għanijiet tas-suq internazzjonali.

Emenda  42

Proposta għal direttiva – att li jemenda

Artikolu 1 – punt 11 – punt a

Direttiva 2002/21/KE

Artikolu 10 – paragrafu 2

 

Test Propost mill-Kummissjoni

Emenda

2. L-awtoritajiet regolatorji nazzjonali għandhom jiżguraw li l-pjani u l-proċeduri għall-għoti tan-numri jkunu applikati b’mod li jingħata trattament ugwali lill-kull min jipprovdi s-servizzi tal-komunikazzjoni elettronika li jkun disponibbli għall-pubbliku. B’mod partikulari, l-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-impriża li tkun assenjata serje ta’ numri ma tiddiskriminax kontra oħrajn li jippovdu s-servizzi tal-komunikazzjoni elettronika fir-rigward tas-sekwenzi tan-numri użati biex jagħtu aċċess għas-servizzi tagħhom.’

2. L-awtoritajiet regolatorji nazzjonali għandhom jiżguraw li l-pjanijiet u l-proċeduri għall-għoti tan-numri jkunu applikati b’mod li jingħata trattament ugwali lil kull min jipprovdi s-servizzi u lill-utenti tan-numri madwar l-Ewropa. B’mod partikulari, l-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-impriża li tkun assenjata serje ta’ numri ma tiddiskriminax kontra fornituri u utenti oħra fir-rigward tas-sekwenzi tan-numri użati biex jagħtu aċċess għas-servizzi tagħhom.

Ġustifikazzjoni

In-nuqqas ta' riforma ta' l-arranġamenti tan-numerazzjoni huwa ta' ħsara għall-interessi taċ-ċittadini, tal-konsumaturi u tan-negozji fl-UE, speċjalment f'ambjent fejn in-numri ta; ċerti pajjieżi ewlenin Ewropej u anki mhux Ewropej huma, de jure jew de facto, disponibbli mad-dinja kollha. Barra minn hekk, ir-restrizzjonijiet eżistenti attwalment (li mhumiex fid-direttivi iżda huma prattika komuni fuq livell nazzjonali) jmorru kontra l-għanijiet tas-suq internazzjonali.

Emenda  43

Proposta għal direttiva – att li jemenda

Artikolu 1 – punt 11 – punt b

Direttiva 2002/21/KE

Artikolu 10 – paragrafu 4 – subparagrafu 1

 

Test Propost mill-Kummissjoni

Emenda

4. L-Istati Membri għandhom jappoġġjaw l-armonizzazzjoni fl-għoti tan-numri fil-Komunità meta din tippromwovi t-tħaddim tas-suq intern jew tappoġġja l-iżvilupp ta’ servizzi pan-Ewropej. Il-Kummissjoni tista’ tieħu miżuri ta’ implimentazzjoni tekniċi li jkunu xierqa dwar din il-materja, li jistgħu jinkludu li jkunu stabbiliti l-prinċipji ta’ tariffi għal numri speċifiċi jew serje ta’ numri. Il-miżuri ta’ implimentazzjoni jistgħu jagħtu lill-Awtorità responsabbiltajiet speċifiċi fl-applikazzjoni ta’ dawk il-miżuri.

4. L-Istati Membri għandhom jappoġġjaw l-armonizzazzjoni fl-għoti tan-numri fil-Komunità meta din tippromwovi t-tħaddim tas-suq intern jew tappoġġja l-iżvilupp ta’ servizzi pan-Ewropej. Il-Kummissjoni tista’ tieħu miżuri ta’ implimentazzjoni tekniċi li jkunu xierqa dwar din il-materja.

Ġustifikazzjoni

L-emenda tal-Kummissjoni twassal għal espansjoni tar-regolamentazzjoni tal-kummerċ bl-imnut permezz tal-preskrizzjoni tal-prinċipji tat-tariffi. Hi ksur tas-sistema tal-qafas regolatorju, li ma jaħsibx għal regolamentazzjoni tal-prezzijiet tas-servizzi tal-kummerċ bl-imnut ħlief fil-każ ta’ Saħħa Sinifikanti fis-Suq (SMP) fis-suq tal-kummerċ bl-imnut skond Artikolu 17 tad-Direttiva Universali dwar is-Servizzi. L-introduzzjoni ta’ kompetenza ġenerali ġdida għall-istipular tal-prezzijiet għar-regolaturi hija ksur ta' l-għan għal regolamentazzjoni aħjar u tal-prinċipju ġenerali li r-regolamentazzjoni għandha fil-prinċipju tkun limitata’għal-livell tal-kummerċ bl-ingrossa.

Emenda  44

Proposta għal direttiva – att li jemenda

Artikolu 1 – punt 13

Direttiva 2002/21/KE

Artikolu 12 – paragrafu 1

 

Test Propost mill-Kummissjoni

Emenda

1. Meta l-impriża li tipprovdi n-netwerks tal-komunikazzjoni elettronika jkollha d-dritt skond il-leġiżlazzjoni nazzjonali li tinstalla l-faċilitajiet fuq, minn fuq jew taħt proprjetà pubblika jew privata, jew tkun tista’ tieħu vantaġġ mill-proċedura għall-esproprjazzjoni jew użu ta’ proprjetà, l-awtoritajiet regolatorji nazzjonali għandhom ikunu jistgħu jimponu l-użu komuni ta’ dawn il-faċilitajiet jew din il-proprjetà, inklużi d-dħul fil-bini, l-arbli, l-antenni, it-tubi, it-toqob ta’ l-ispezzjonar u l-kaxxi tat-triq.

1. Meta l-impriża li tipprovdi n-netwerks tal-komunikazzjoni elettronika jkollha d-dritt skond il-leġiżlazzjoni nazzjonali li tinstalla l-faċilitajiet fuq, minn fuq jew taħt proprjetà pubblika jew privata, jew tkun tista’ tieħu vantaġġ mill-proċedura għall-esproprjazzjoni jew użu ta’ proprjetà, l-awtoritajiet regolatorji nazzjonali għandhom ikunu jistgħu jimponu l-użu komuni ta’ dawn il-faċilitajiet jew din il-proprjetà, filwaqt li jqisu b'mod sħiħ il-prinċipju ta' proporzjonalità, inklużi d-dħul fil-bini, l-arbli, l-antenni, it-tubi, it-toqob ta’ l-ispezzjonar u l-kaxxi tat-triq.

Emenda  45

Proposta għal direttiva – att li jemenda

Artikolu 1 – punt 13

Direttiva 2002/21/KE

Artikolu 12 – paragrafu 3

 

Test Propost mill-Kummissjoni

Emenda

3. Il-miżuri li jittieħdu minn awtorità regolatorja nazzjonali skond il-paragrafu 1 għandhom ikunu oġġettivi, trasparenti u proporzjonati.

3. Il-miżuri li jittieħdu minn awtorità regolatorja nazzjonali skond il-paragrafu 1 għandhom iqisu l-interessi tas-sigurtà ta’ l-impriża u l-interessi ġenerali tas-sigurtà kif ukoll il-ħtieġa li tkun żgurata definizzjoni ċara tar-responsabilitajiet ta’ l-impriżi involuti sabiex ikunu evitati interferenzi dannużi bejn l-utenti. Il-miżuri għandhom ikunu wkoll oġġettivi, trasparenti u proporzjonati.

 

Meta jimponu obbligi fuq l-operatur biex jipprovdi l-aċċess skond id-dispożizzjonijiet ta’ dan l-Artikolu, l-awtoritajiet regolatorji nazzjonali jistgħu, fejn ikun neċessarju, jistipulaw kundizzjonijiet tekniċi jew operattivi li jkunu jridu jiġu sodisfati mill-fornitur u/jew mill-benefiċjarji ta’ dan l-aċċess biex ikun żgurat l-operat normali tan-netwerk. Il-benefiċjarji ta’ l-aċċess jistgħu ikunu suġġetti għal kundizzjonijiet non-diskriminatorji li jiżguraw li riżorsi skarsi jintużaw b’mod effiċjenti, b’mod speċjali f’termini ta’ l-użu tan-netwerk. L-obbligi ta’ segwitu ta’ standards jew speċifikazzjonijiet tekniċi speċifiċi għandhom ikunu konformi ma’ l-istandards u l-ispeċifikazzjonijiet preskritti skond l-Artikolu 17(1).

Ġustifikazzjoni

Enfasi fuq il-ħtieġa li jitqiesu l-interessi ta’ sigurtà ġustifikati tal-partijiet involuti.

Emenda  46

Proposta għal direttiva – att li jemenda

Artikolu 1 – punt 13

Direttiva 2002/21/KE

Artikolu 12 – paragrafu 3 a (ġdid) Test propost mill-Kummissjoni

 

Test Propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

3a. Sabiex jiġi żgurat li l-miżuri taħt il-paragrafu 1 ikunu proporzjonati, l-awtoritajiet regolatorji nazzjonali għandhom jinvestigaw id-disponibilità tat-tubi kollha inklużi dawk ta' l-operaturi tat-telekomunikazzjoni, tal-fornituri ta' l-enerġija, tal-komunitajiet lokali u l-pajpijiet tad-drenaġġ, li għandhom il-kapaċità li jġorru linji ta' telekomunikazzjoni fiz-zona fejn l-aċċess ikun mitlub.

Ġustifikazzjoni

Il-kunsiderazzjoni tal-possibilitajiet kollha - jiġifieri mhux biss it-tubi speċifiċi għat-telekomunikazzjoni iżda wkoll l-infrastruttura pubblika kollha (it-tubi ta' l-elettriku, tal-gass u tad-drenaġġ) tgħin biex tippromwovi l-istess kundizzjonijiet għal kulħadd fl-użu ta' infrastruttura addizzjonali ġdida sakemm l-aċċess ikun garantit għal iktar minn parti waħda li tkun interessata.

Emenda  47

Proposta għal direttiva – att li jemenda

Artikolu 1 – punt 14

Direttiva 2002/21/KE

Artikolu 13a – paragrafu 3 – subparagrafu 3 Test propost mill-Kummissjoni

 

Test Propost mill-Kummissjoni

Emenda

Kull tliet xhur, l-awtorità regolatorja nazzjonali għandha tippreżenta rapport fil-qosor lill-Kummissjoni dwar in-notifiki li tirċievi u l-azzjoni li tkun ittieħdet skond dan il-paragrafu.

Darba fis-sena, l-awtorità regolatorja nazzjonali għandha tippreżenta rapport fil-qosor lill-Kummissjoni dwar in-notifiki li tirċievi u l-azzjoni li tkun ittieħdet skond dan il-paragrafu.

Ġustifikazzjoni

Sabiex jiġu evitati l-burokrazija mhux meħtieġa u piż amministrattiv żejjed, l-awtoritajiet regolatorji nazzjonali għandhom jippreżentaw rapport darba fis-sena biss.

Emenda  48

Proposta għal direttiva – att li jemenda

Artikolu 1 – punt 14

Direttiva 2002/21/KE

Artikolu 13a – paragrafu 4 – subparagrafu 1 Test propost mill-Kummissjoni

 

Test Propost mill-Kummissjoni

Emenda

4. Il-Kummissjoni, wara li tagħti l-ikbar kunsiderazzjoni lill-opinjoni ta’ l-Awtorità maħruġa skond l-Artikolu 4(3)(b) tar-Regolament […./KE], tista’ tadotta l-miżuri ta’ implimentazzjoni tekniċi li jkunu xierqa bil-għan li jkunu armonizzati l-miżuri msemmija fil-paragrafi 1, 2 u 3, inklużi l-miżuri li jiddefinixxu ċ-ċirkostanzi, il-format u l-proċeduri li japplikaw għar-rekwiżiti tan-notifika.

4. Il-Kummissjoni, wara li tagħti l-ikbar kunsiderazzjoni lill-opinjoni ta’ l-awtoritajiet regolatorji nazzjonali u l-Aġenzija Ewropea għas-Sigurtà tan-Netwerks u ta' l-Informazzjoni, tista’ tadotta l-miżuri ta’ implimentazzjoni tekniċi li jkunu xierqa bil-għan li jkunu armonizzati l-miżuri msemmija fil-paragrafi 1, 2 u 3, inklużi l-miżuri li jiddefinixxu ċ-ċirkostanzi, il-format u l-proċeduri li japplikaw għar-rekwiżiti tan-notifika. Il-miżuri tekniċi ta’ implimentazzjoni m’għandhomx iżommu lill-Istati Membri milli jadottaw rekwiżiti addizzjonali sabiex jaħdmu lejn l-objettivi stipulati fil-paragrafi 1 u 2.

Ġustifikazzjoni

L-Awtorità m'għandux ikollha kompetenza fi kwistjonijiet ta' sigurtà li għandhom jaqgħu taħt l-ENISA.

F’każijiet individwali l-Istati Membri għandu jkollhom il-possibilità li jużaw standards ogħla mil-linja ta’ bażi armonizzata biex jintlaħqu l-għanijiet stipulati fil-paragrafi 1 u 2.

Emenda  49

Proposta għal direttiva – att li jemenda

Artikolu 1 – punt 14

Direttiva 2002/21/KE

Artikolu 13b – paragrafu 1

 

Test Propost mill-Kummissjoni

Emenda

1. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-awtoritajiet regolatorji nazzjonali jkollhom is-setgħa li joħorġu istruzzjonijiet li jorbtu lill-impriżi li jipprovdu n-netwerks pubbliċi tal-komunikazzjoni jew is-servizzi tal-komunikazzjoni elettronika disponibbli għall-pubbliku sabiex jimplimentaw l-Artikolu 13a.

1. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-awtoritajiet regolatorji nazzjonali relevanti jkollhom is-setgħa li joħorġu istruzzjonijiet li jorbtu lill-impriżi li jipprovdu n-netwerks pubbliċi tal-komunikazzjoni jew is-servizzi tal-komunikazzjoni elettronika disponibbli għall-pubbliku sabiex jimplimentaw l-Artikolu 13a.

Ġustifikazzjoni

Ħafna Awtoritajiet Regolatorji Nazzjonali ma għandhomx kompetenza fi kwistjonijiet ta’ sigurtà.

Emenda  50

Proposta għal direttiva – att li jemenda

Artikolu 1 – punt 14

Direttiva 2002/21/KE

Artikolu 13b – paragrafu 2 – parti introduttorja

 

Test Propost mill-Kummissjoni

Emenda

2. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-awtoritajiet regolatorji nazzjonali jkollhom is-setgħa li jitolbu lill-impriżi li jipprovdu n-netwerks pubbliċi tal-komunikazzjoni jew is-servizzi tal-komunikazzjoni elettronika li jkunu disponibbli għall-pubbliku biex:

2. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-awtoritajiet regolatorji nazzjonali relevanti jkollhom is-setgħa li jitolbu lill-impriżi li jipprovdu n-netwerks pubbliċi tal-komunikazzjoni jew is-servizzi tal-komunikazzjoni elettronika li jkunu disponibbli għall-pubbliku biex:

Ġustifikazzjoni

Ħafna Awtoritajiet Regolatorji Nazzjonali ma għandhomx kompetenza fi kwistjonijiet ta’ sigurtà.

Emenda  51

Proposta għal direttiva – att li jemenda

Artikolu 1 – punt 14

Direttiva 2002/21/KE

Artikolu 13b – paragrafu 3

 

Test Propost mill-Kummissjoni

Emenda

3. Member States shall ensure that national regulatory authorities have all the powers necessary to investigate cases of non-compliance.

3. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-awtoritajiet regolatorji nazzjonali relevanti jkollhom is-setgħat kollha meħtieġa biex jinvestigaw il-każi ta’ nuqqas ta’ konformità.

Ġustifikazzjoni

Ħafna Awtoritajiet Regolatorji Nazzjonali ma għandhomx kompetenza fi kwistjonijiet ta’ sigurtà.

Emenda  52

Proposta għal direttiva – att li jemenda

Artikolu 1 – punt 18 – punt a a (ġdid)

Direttiva 2002/21/KE

Artikolu 17 – paragrafu 2 – subparagrafu 3

 

Test Propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(aa) Fl-Artikolu 17(2), is-subparagrafu 3 għandu jinbidel b’dan li ġej:

 

"Fin-nuqqas ta' dawk l-istandards u/jew speċifikazzjonijiet, l-Istati Membri għandhom jinkoraġġixxu l-implimentazzjoni ta' standards internazzjonali jew rakkomandazzjonijiet adottati mill-Unjoni Internazzjonali tat-Telekomunikazzjoni (ITU), il-Konferenza Ewropea ta’ l-Amministrazzjonijiet Postali u tat-Telekomunikazzjonijiet (CEPT), l-Organizzazzjoni Internazzjonali għall-istandardizzazzjoni (ISO) jew il-Kummissjoni Internazzjonali Elettroteknika (IEC)."

Ġustifikazzjoni

Is-CEPT tiżviluppa l-kundizzjonijiet għall-użu ta’ l-ispektrum fl-Ewropa u dan għandu jitqies, b’mod partikuli fin-nuqqas ta’ standard ETSI.

Emenda  53

Proposta għal direttiva – att li jemenda

Artikolu 2 – punt 3 – punt a

Direttiva 2002/19/KE

Artikolu 5 – paragrafu 2 – subparagrafu 1 a u 1 b (ġdid)

 

Test Propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

Meta tiġi valutata l-proporzjonalità ta' l-obbligi li għandhom jiġu imposti, l-awtoritajiet regolatorji nazzjonali għandhom iqisu l-kundizzjonijiet kompetittivi differenti li jeżistu fiz-zoni ġeografiċi differenti fi ħdan l-Istati Membri tagħhom.

 

Fil-każ li zona ġeografika tkun kompetittiva, l-awtoritajiet regolatorji nazzjonali għandhom ineħħu l-obbligi mhux meħtieġa filwaqt li tkun adattata għall-ħtiġijiet tas-suq. F’dan ir-rigward, l-awtoritajiet regolatorji nazzjonali għandhom iqisu l-ħtieġa li jħarsu l-kompetizzjoni fl-infrastruttura.

Ġustifikazzjoni

Regolamentazzjoni ex-ante bħala regola trid tkun limitata għal mgħalaq ekonomiċi biss. Għaldaqstant, jekk f’ċerti reġjuni żviluppati il-kompetizzjoni effettiva, ir-regolamentazzjoni trid titneħħa.

Emenda  54

Proposta għal direttiva – att li jemenda

Artikolu 2 – punt 7

Direttiva 2002/19/KE

Artikolu 9 – paragrafu 5

 

Test Propost mill-Kummissjoni

Emenda

5. Il-Kummissjoni tista’ tadotta l-emendi meħtieġa għall-Anness II sabiex tadattah għall-iżviluppi teknoloġiċi u fis-suq. Il-miżuri, maħsuba biex jemendaw l-elementi mhux essenzjali ta’ din id-Direttiva, għandhom ikunu adottati skond il-proċedura regolatorja bi skrutinju msemmija fl-Artikolu 14(3). F'każijiet ta’ urġenza assoluta, il-Kummissjoni tista’ tuża l-proċedura ta’ urġenza msemmija fl-Artikolu 14(4). Fl-implimentazzjoni tad-dispożizzjonijiet ta’ dan il-paragrafu, il-Kummissjoni tista’ tkun megħjuna mill-Awtorità.’

5. Il-Kummissjoni tista’ tadotta l-emendi meħtieġa għall-Anness II sabiex tadattah għall-iżviluppi teknoloġiċi u fis-suq. Il-miżuri, maħsuba biex jemendaw l-elementi mhux essenzjali ta’ din id-Direttiva, għandhom ikunu adottati skond il-proċedura regolatorja bi skrutinju msemmija fl-Artikolu 14(3). F'każijiet ta’ urġenza assoluta, il-Kummissjoni tista’ tuża l-proċedura ta’ urġenza msemmija fl-Artikolu 14(4). Fl-implimentazzjoni tad-dispożizzjonijiet ta’ dan il-paragrafu, il-Kummissjoni tista’ tkun megħjuna mill-awtoritajiet regolatorji nazzjonali.

Emenda  55

Proposta għal direttiva – att li jemenda

Artikolu 2 – punt 8 – punt a

Direttiva 2002/19/KE

Artikolu 12 – paragrafu 1 – punt f

 

Test Propost mill-Kummissjoni

Emenda

(a) Fil-paragrafu 1, il-punt (f) huwa ssostitwit bit-test li ġej:

imħassar

‘(f) li jipprovdu l-ko-lokazzjoni jew forom oħra ta’ użu komuni tal-faċilitajiet, inklużi t-tubi, il-bini jew id-dħul fil-bini, l-antenni, it-toqob ta’ l-ispezzjonar, u l-kaxxi tat-triq;’

 

Ġustifikazzjoni

L-użu komuni tal-faċilitajiet diġà jissemma fl-Artikolu 12 FD. Għaldaqstant, l-Artikolu 12 paragrafu 1 (f) huwa żejjed.

Emenda  56

Proposta għal direttiva – att li jemenda

Artikolu 2 – punt 8 a (ġdid)

Direttiva 2002/19/KE

Artikolu 13 – paragrafu 1 u 3

 

Test Propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(8a) L-Artikolu 13 huwa emendat kif ġej:

 

(a) Fil-paragrafu 1, is-subparagrafu li ġej huwa miżjud:

 

"Jekk awtorità regolatorja nazzjonali tirregola l-aċċess fir-rigward ta' netwerks ta’ aċċess tal-ġenerazzjoni l-ġdida, hi tista’ tippretendi li dawk li qed ifittxu l-aċċess iġorru sehem raġonevoli mis-sogru li jieħu l-operatur li jinvesti. Kuntratt li jaqsmu r-riskju jistgħu jinkludu ħlas bil-quddiem li jkopri l-premium tar-riskju għal ċertu ammont ta’ aċċess f’reġjuni partikulari jew jieħu l-forma ta’ kuntratti ta’ aċċess fuq medda twila ta’ żmien bi kwantitajiet minimi għal perjodi ta’ żmien speċifiċi.

 

(b) Fil-paragrafu 3, is-subparagrafu li ġej huwa miżjud:

 

"Sabiex ikunu promossi inċentivi għall-investimenti f’netwerks ġodda ta’ veloċità għolja, meta jkunu stipulati ħlasijiet għall-aċċess, il-kumpanija li qed tipprovdi l-aċċess jibqgħalha qligħ li almenu tikkorrispondi ma’ l-ispejjeż tal-kapital relatati ma’ l-investiment u mar-riskju speċifiku għall-investiment."

Ġustifikazzjoni

Ir-regolamentazzjoni ta’ l-NGNs jistgħu iqisu r-riskju assoċjat mad-deċiżjoni ta’ l-investiment. Il-qsim tar-riskju jista’ jinkiseb billi l-aċċess ikun possibbli fuq il-bażi ta’ ħlas bil-quddiem jew fuq il-bażi ta’ kuntratti ta’ aċċess fuq medda twila ta’ żmien bi kwantitajiet minimi ta’ xiri. Kuntratt fuq medda qasira mingħajr kwantitajiet minimi jistgħu jinkludu l-premium tal-prezz li jkopri r-riskju ta’ l-investiment ta’ l-investitur bis-suppożizzjoni li r-riskju kollu ta’ l-investiment qed jinġarr mill-investitur. Kuntratt ta’ aċċess fuq medda twila jista’ jirrifletti l-perjodu ta’ żmien meħtieġ sabiex jippermetti l-amortizzament ta’ l-ispejjeż ta’ l-investiment fi swieq ġodda.

Il-kwistjoni ewlenija għas-snin li ġejjin hija li jingħataw inċentivi xierqa għall-investimenti f’netwerks ġodda ta’ veloċità għolja li se jappoġġjaw l-innovazzjoni f’servizzi ta’ l-Internet mimlija kontenut. Dawn in-netwerks għandhom potenzjal enormi li jwasslu benefiċċji lill-konsumaturi madwar l-Unjoni Ewropea. Għaldaqstant, huwa vitali li ma jkun hemm ebda impediment għall-investiment sostenibbli fl-iżvilupp ta’ dawn in-netwerks ġodda, filwaqt li tingħata spinta ’l quddiem lill-kompetizzjoni u l-għażla tal-konsumaturi.

Emenda  57

Proposta għal direttiva – att li jemenda

Artikolu 3 – punt 3

Direttiva 2002/20/KE

Artikolu 5 – paragrafu 1 – punt a

 

Test Propost mill-Kummissjoni

Emenda

(a) ikun evitat riskju serju ta’ interferenza li tagħmel il-ħsara; jew

(a) ikun evitat kwalunkwe riskju ta’ interferenza li tagħmel il-ħsara jew tagħwiġ kompetittiv; jew

Ġustifikazzjoni

Kwalunkwe riskju ta' “interferenza li tagħmel ħsara” huwa “riskju serju”.

Il-mekkaniżmu propost biex issir reviżjoni tad-drittijiet eżistenti m’hux realistiku, kif spjegat fil-ġustifikazzjoni ta’ l-Artikolu 9a tad-Direttiva ta’ Qafas.

Huwa importanti ħafna li jkun assigurat li l-allokazzjoni ta’ l-ispettru ma jgħawwiġġx il-kompetizzjoni fis-suq.

Emenda  58

Proposta għal direttiva – att li jemenda

Artikolu 3 – punt 3

Direttiva 2002/20/KE

Artikolu 5 – paragrafu 1 – punt b a (ġdid)

 

Test Propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(ba) jipproteġu u jiżguraw l-użu effiċjenti ta’ l-ispektrum.

Ġustifikazzjoni

Il-filosofija ġenerali tal-politika ta’ l-ispektrum għandu jaħdmu biex jiżguraw użu effiċjenti ta' l-ispektrum.

Emenda  59

Proposta għal direttiva – att li jemenda

Artikolu 3 – punt 3

Direttiva 2002/20/KE

Artikolu 5 – paragrafu 2 – subparagrafu 2

 

Test Propost mill-Kummissjoni

Emenda

Mingħajr ħsara għal kriterji speċifiċi ddefiniti bil-quddiem mill-Istati Membri għall-għoti ta’ drittijiet għall-użu ta’ frekwenzi tar-radju lil provvedituri ta' servizzi ta' kontenut għax-xandir fuq ir-radju jew it-televiżjoni bil-għan li jintlaħqu għanijiet ta’ interess ġenerali skond il-liġi Komunitarja, tali drittijiet ta’ użu għandhom jingħataw permezz ta’ proċeduri oġġettivi, trasparenti, proporzjonali u mhux diskriminatorji, u, fil-każ tal-frekwenzi tar-radju, skond id-dispożizzjonijiet ta’ l-Artikolu 9 tad-Direttiva 2002/21/KE (Direttiva ta’ Qafas). Il-proċeduri għandhom ukoll ikunu miftuħa, għajr għal każijiet fejn l-għoti tad-drittijiet individwali għall-użu tal-frekwenzi tar-radju lil fornituri ta’ servizzi ta’ kontenut għax-xandir fuq ir-radju jew it-televiżjoni jista’ jintwera li huwa essenzjali biex jissodisfa obbligu partikolari li l-Istat Membru jkun iddefinixxa minn qabel bħala meħtieġ biex jinkiseb interess ġenerali skond il-liġi Komunitarja.

Mingħajr ħsara għal kriterji speċifiċi u proċeduri adottati mill-Istati Membri għall-għoti ta’ drittijiet għall-użu ta’ frekwenzi tar-radju lil provvedituri ta' servizzi ta' kontenut għax-xandir fuq ir-radju jew it-televiżjoni bil-għan li jintlaħqu għanijiet ta’ interess ġenerali skond il-liġi Komunitarja, tali drittijiet ta’ użu għandhom jingħataw permezz ta’ proċeduri oġġettivi, trasparenti, proporzjonali u mhux diskriminatorji, u, fil-każ tal-frekwenzi tar-radju, skond id-dispożizzjonijiet ta’ l-Artikolu 9 tad-Direttiva 2002/21/KE (Direttiva ta’ Qafas). Il-proċeduri għandhom ukoll ikunu miftuħa, għajr għal każijiet fejn l-għoti tad-drittijiet individwali għall-użu tal-frekwenzi tar-radju lil fornituri ta’ servizzi ta’ kontenut għax-xandir fuq ir-radju jew it-televiżjoni jista’ jintwera li huwa essenzjali biex jissodisfa obbligu partikolari li l-Istat Membru jkun iddefinixxa minn qabel bħala meħtieġ biex jinkiseb interess ġenerali skond il-liġi Komunitarja.

Ġustifikazzjoni

Kwalunkwe riskju ta' “interferenza li tagħmel ħsara” huwa “riskju serju”.

Il-mekkaniżmu propost biex issir reviżjoni tad-drittijiet eżistenti m’hux realistiku, kif spjegat fil-ġustifikazzjoni ta’ l-Artikolu 9a tad-Direttiva ta’ Qafas.

Emenda  60

Proposta għal direttiva – att li jemenda

Artikolu 3 – punt 3

Direttiva 2002/20/KE

Artikolu 5 – paragrafu 2 – subparagrafu 5 a (ġdid)

 

Test Propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

Meta tittieħed deċiżjoni dwar id-drittijiet ta’ l-użu, għandha titqies il-ħtieġa li jingħata lok għal perjodu xieraq ta’l-amortizzament għall-investiment.

Ġustifikazzjoni

Għal ħafna pjattaformi u servizzi ġodda, l-investiment jeħtieġ li jiġi amortizzat fuq perjodu li jaqbeż għaxar snin jew, f’kull każ, ħames snin. Wieħed sikwit ikollu jara telf sostanzjali waqt l-ewwel sentejn ta’ l-operazzjoni. Ikun sproporzjonat li jiġi introdott rekwiżit riġidu biex l-awtoritajiet regolatorji nazzjonali jagħmlu reviżjoni formali tal-liċenzji kollha ta’ l-ispektrum kull ħames snin.

Emenda  61

Proposta għal direttiva – att li jemenda

Artikolu 3 – punt 3

Direttiva 2002/20/KE

Artikolu 5 – paragrafu 3

 

Test Propost mill-Kummissjoni

Emenda

3. Id-deċiżjonijiet dwar id-drittijiet għall-użu għandhom jittieħdu, jkunu kkomunikati u ppubblikati malajr kemm jista’ jkun wara li tkun waslet l-applikazzjoni kompluta ta’ l-awtorità regolatorja nazzjonali, fi żmien tliet gimgħat fil-każ tan-numri li kienu allokati għal skopijiet speċifiċi ġewwa l-pjan nazzjonali għall-għoti tan-numri u fi żmien sitt ġimgħat fil-każ tal-frekwenzi tar-radju li kienu allokati għall-komunikazzjoni elettronika ġewwa l-pjan nazzjonali għall-frekwenzi. Il-limitu ta’ żmien ta’ l-aħħar għandu jkun bla ħsara għal kull ftehim internazzjonali li jkun japplika u li jkun relatat ma’ l-użu tal-frekwenzi tar-radju jew ta’ pożizzjonijiet orbitali.

3. Id-deċiżjonijiet dwar id-drittijiet għall-użu għandhom jittieħdu, jkunu kkomunikati u ppubblikati malajr kemm jista’ jkun wara li tkun waslet l-applikazzjoni kompluta ta’ l-awtorità regolatorja nazzjonali, fi żmien tliet gimgħat fil-każ tan-numri li kienu allokati għal skopijiet speċifiċi ġewwa l-pjan nazzjonali għall-għoti tan-numri u fi żmien sitt ġimgħat fil-każ tal-frekwenzi tar-radju li kienu allokati għall-skopijiet speċifiċi ġewwa l-pjan nazzjonali għall-frekwenzi. Il-limitu ta’ żmien ta’ l-aħħar għandu jkun bla ħsara għal kull ftehim internazzjonali li jkun japplika u li jkun relatat ma’ l-użu tal-frekwenzi tar-radju jew ta’ pożizzjonijiet orbitali.

Ġustifikazzjoni

Kwalunkwe riskju ta' “interferenza li tagħmel ħsara” huwa “riskju serju”.

Il-mekkaniżmu propost biex issir reviżjoni tad-drittijiet eżistenti m’hux realistiku, kif spjegat fil-ġustifikazzjoni ta’ l-Artikolu 9a tad-Direttiva ta’ Qafas.

Emenda  62

Proposta għal direttiva – att li jemenda

Artikolu 3 – punt 3

Direttiva 2002/20/KE

Artikolu 5 – paragrafu 4 – subparagrafu 1

 

Test Propost mill-Kummissjoni

Emenda

4. Fejn ikun ġie deċiż, wara li kienu kkonsultati l-partijiet konċernati skond l-Artikolu 6 tad-Direttiva 2002/21/KE (Direttiva ta’ Qafas), li d-drittijiet għall-użu tan-numri ta’ valur ekonomiku eċċezzjonali jridu jingħataw permezz ta’ proċeduri ta’ għażla li jkunu kompetittivi u komparattivi, l-Istati Membri jistgħu jestendu l-perijodu massimu ta’ tliet ġimgħat b’mhux iktar minn tliet ġimgħat oħra.

4. Fejn ikun ġie deċiż, wara li kienu kkonsultati l-partijiet konċernati skond l-Artikolu 6 tad-Direttiva 2002/21/KE (Direttiva ta’ Qafas), li d-drittijiet għall-użu tan-numri ta’ valur ekonomiku eċċezzjonali jridu jingħataw permezz ta’ proċeduri ta’ għażla li jkunu kompetittivi u komparattivi, l-Istati Membri jistgħu jestendu l-perijodu massimu ta’ tliet ġimgħat b’mhux iktar minn perijodu ulterjuri ta’ tliet ġimgħat oħra.

Ġustifikazzjoni

Kwalunkwe riskju ta' “interferenza li tagħmel ħsara” huwa “riskju serju”.

Il-mekkaniżmu propost biex issir reviżjoni tad-drittijiet eżistenti m’hux realistiku, kif spjegat fil-ġustifikazzjoni ta’ l-Artikolu 9a tad-Direttiva ta’ Qafas.

Emenda  63

Proposta għal direttiva – att li jemenda

Artikolu 3 – punt 3

Direttiva 2002/20/KE

Artikolu 5 – paragrafu 5

 

Test Propost mill-Kummissjoni

Emenda

5. L-Istati Membri ma għandhomx jillimitaw l-għadd ta’ drittijiet ta’ użu li jingħataw, għajr fejn dan ikun meħtieġ biex jiġi żgurat l-użu effiċjenti tal-frekwenzi tar-radju skond l-Artikolu 7.

5. L-Istati Membri ma għandhomx jillimitaw l-għadd ta’ drittijiet ta’ użu li jingħataw, għajr fejn dan ikun meħtieġ biex jiġi żgurat l-użu effiċjenti tal-frekwenzi tar-radju skond l-Artikolu 7. L-Istati Membri għandhom iqisu l-investimenti tal-passat u l-livell ta’ kompetizzjoni.

Ġustifikazzjoni

Salvagwardja biex jiġi żgurat li l-investimenti tal-passat jitqiesu kif jixraq. Jekk ma jsirx dan, l-investimenti ta’ qabel jaf jitilfu l-valur. Dan jagħweġ ħafna lis-suq u jaffettwa b’mod negattiv lid-deċiżjonijiet dwar investimenti ġejjiena.

Emenda  64

Proposta għal direttiva – att li jemenda

Artikolu 3 – punt 3

Direttiva 2002/20/KE

Artikolu 5 – paragrafu 6

 

Test Propost mill-Kummissjoni

Emenda

6. L-awtoritajiet regolatorji nazzjonali għandhom jiżguraw li l-frekwenzi tar-radju jintużaw b’mod effiċjenti u effettiv skond l-Artikolu 9(2) tad-Direttiva 2002/21/KE (Direttiva ta’ Qafas). Huma għandhom ji¿guraw ukoll li l-kompetizzjoni ma tisfax imgħawġa minn xi trasferiment jew akkumulazzjoni ta’ drittijiet għall-u¿u tal-frekwenzi tar-radju. Għal dan il-għan, l-Istati Membri jistgħu jieħdu miżuri xierqa, per eżempju jnaqqsu, jirtiraw jew jisforzaw il-bejgħ tad-dritt għall-użu tal-frekwenzi tar-radju.

6. L-awtoritajiet regolatorji nazzjonali għandhom jiżguraw li l-frekwenzi tar-radju jintużaw b’mod effiċjenti u effettiv skond l-Artikolu 9(2) tad-Direttiva 2002/21/KE (Direttiva ta’ Qafas). Huma għandhom ji¿guraw ukoll li l-kompetizzjoni ma tisfax imgħawġa minn xi trasferiment jew akkumulazzjoni ta’ drittijiet għall-u¿u tal-frekwenzi tar-radju.

Ġustifikazzjoni

Kwalunkwe riskju ta' “interferenza li tagħmel ħsara” huwa “riskju serju”.

Il-mekkaniżmu propost biex issir reviżjoni tad-drittijiet eżistenti m’hux realistiku, kif spjegat fil-ġustifikazzjoni ta’ l-Artikolu 9a tad-Direttiva ta’ Qafas.

Emenda  65

Proposta għal direttiva – att li jemenda

Artikolu 3 – punt 5

Direttiva 2002/20/KE

Artikolu 6a – paragrafu 1 – subparagrafu 1 – parti introduttorja

 

Test Propost mill-Kummissjoni

Emenda

1. Sabiex jintlaħqu l-għanijiet stipulati fl-Artikolu 1, u mingħajr ħsara għall-Artikolu 5(2) ta’ din id-Direttiva, il-Kummissjoni tista’ tadotta miżuri ta’ implimentazzjoni biex:

1. Sabiex jintlaħqu l-għanijiet stipulati fl-Artikolu 1, u mingħajr ħsara għall-Artikolu 5(2) ta’ din id-Direttiva u d-Deċiżjoni dwar l-Ispettri tar-Radju, il-Kummissjoni tista’ tadotta miżuri ta’ implimentazzjoni biex:

Ġustifikazzjoni

Ir-referenza għad-Deċiżjoni dwar l-Ispettri tar-Radju hija kruċjali biex jitwettaq strateġija ta' politika integrata u trattament koerenti tal-miżuri ta’ armonizzazzjoni.

Emenda  66

Proposta għal direttiva – att li jemenda

Artikolu 3 – punt 5

Direttiva 2002/20/KE

Artikolu 6a – paragrafu 1 – subparagrafu 1 – punt a

 

Test Propost mill-Kummissjoni

Emenda

(a) tidentifika meded tal-frekwenzi tar-radju li l-użu tagħhom se jkun soġġett għall-awtorizzazzjonijiet ġenerali jew għad-drittijiet għall-użu tal-frekwenzi tar-radju;

(a) tidentifika meded tal-frekwenzi tar-radju li jipprovdu netwerks pan-Ewropej jew servizzi ta’ komunikazzjoni elettroniċi, li l-użu tagħhom se jkun soġġett għall-awtorizzazzjonijiet ġenerali jew għad-drittijiet għall-użu tal-frekwenzi tar-radju;

Ġustifikazzjoni

Il-kamp ta’ applikazzjoni ta’ l-artikolu huwa wiesa’ żżejjed. Barra minn hekk, il-mod ta' kif huwa mpoġġi l-kliem mhux konformi mal-prinċipju tal-kontroll u l-bilanċ. Hu importanti li l-kompetenzi ta’ l-Istati Membri rigward il-frekwenzi ma jiddgħajfux permezz tal-proċeduri ċentralizzati ġodda fil-livell ta’ l-UE. Għaldaqstant jixraq li dan l-artikolu jirreferi għal servizzi pan-Ewropej.

Emenda  67

Proposta għal direttiva – att li jemenda

Artikolu 3 – punt 5

Direttiva 2002/20/KE

Artikolu 6a – paragrafu 1 – subparagrafu 1 – punt c

 

Test Propost mill-Kummissjoni

Emenda

(c) tarmonizza proċeduri għall-għoti ta’ awtorizzazzjonijiet ġenerali jew ta’ drittijiet individwali għall-użu tal-frekwenzi tar-radju jew tan-numri;

(c) tarmonizza proċeduri għall-għoti ta’ awtorizzazzjonijiet ġenerali jew ta’ drittijiet individwali għall-użu tal-frekwenzi tar-radju li jipprovdu netwerks pan-Ewropej jew servizzi ta’ komunikazzjoni elettroniċi jew numri;

Ġustifikazzjoni

Il-kamp ta’ applikazzjoni ta’ l-artikolu huwa wiesa’ żżejjed. Barra minn hekk, il-mod ta' kif huwa mpoġġi l-kliem mhux konformi mal-prinċipju tal-kontroll u l-bilanċ. Hu importanti li l-kompetenzi ta’ l-Istati Membri rigward il-frekwenzi ma jiddgħajfux permezz tal-proċeduri ċentralizzati ġodda fil-livell ta’ l-UE. Għaldaqstant jixraq li dan l-artikolu jirreferi għal servizzi pan-Ewropej.

Emenda  68

Proposta għal direttiva – att li jemenda

Artikolu 3 – punt 5

Direttiva 2002/20/KE

Artikolu 6a – paragrafu 1 – subparagrafu 1 – punt d

 

Test Propost mill-Kummissjoni

Emenda

(d) tarmonizza l-kundizzjonijiet speċifikati fl-Anness II relatati ma’ l-awtorizzazzjonijiet ġenerali jew mad-drittijiet għall-użu tal-frekwenzi tar-radju jew tan-numri;

imħassar

Ġustifikazzjoni

Is-sussidjarjetà għandha tiddetermina kif kundizzjonijiet li għandhom x’jaqsmu ma’ awtorizzazzjonijiet ġenerali jew drittijiet individwali ta’ l-użu għandhom ikunu definiti f’kull Stat Membru.

Emenda  69

Proposta għal direttiva – att li jemenda

Artikolu 3 – punt 5

Direttiva 2002/20/KE

Artikolu 6a – paragrafu 1 – subparagrafu 1 – punt f

 

Test Propost mill-Kummissjoni

Emenda

(f) tistipula proċeduri għall-għażla ta’ l-impriżi li l-awtoritajiet regolatorji nazzjonali għandha tagħtihom id-drittijiet individwali għall-użu tal-frekwenzi tar-radju jew tan-numri, fejn xieraq skond id-dispożizzjonijiet ta’ l-Artikolu 6b.

(f) tistipula proċeduri għall-għażla ta’ l-impriżi li jipprovdu netwerks pan-Ewropej jew servizzi ta’ komunikazzjoni elettroniċi li l-awtoritajiet regolatorji nazzjonali għandha tagħtihom id-drittijiet individwali għall-użu tal-frekwenzi jew numri tar-radju, fejn xieraq skond id-dispożizzjonijiet ta’ l-Artikolu 6b.

Ġustifikazzjoni

Il-kamp ta’ applikazzjoni ta’ l-artikolu huwa wiesa’ żżejjed. Barra minn hekk, il-mod ta' kif huwa mpoġġi l-kliem mhux konformi mal-prinċipju tal-kontroll u l-bilanċ.

Emenda  70

Proposta għal direttiva – att li jemenda

Artikolu 3 – punt 5

Direttiva 2002/20/KE

Artikolu 6 b

 

Test Propost mill-Kummissjoni

Emenda

1. Il-miżura teknika ta’ implimentazzjoni msemmija fil-paragrafu 6a(1)(f) tista’ tipprovdi biex l-Awtorità tagħmel proposti għall-għażla ta’ impriża jew impriżi li jistgħu jinħarġulhom drittijiet individwali għall-użu ta’ frekwenzi tar-radju jew numri, skond l-Artikolu 12 tar-Regolament [..].

1. Il-miżura teknika ta’ implimentazzjoni msemmija fil-paragrafu 6a(1)(f) tista’ tipprovdi biex il-Grupp għall-Politika dwar l-Ispettru tar-Radju (RSPG) jagħmel proposti għall-għażla ta’ impriża jew impriżi li jipprovdu netwerks pan-Ewropej jew servizzi ta’ komunikazzjoni elettroniċi li jistgħu jinħarġulhom drittijiet individwali għall-użu ta’ frekwenzi jew numri tar-radju, skond l-Artikolu 12 tar-Regolament [..].

F’dawn il-każijiet, il-miżura għandha tispeċifika l-perjodu li fih l-Awtorità għandha tlesti s-selezzjoni, kif ukoll il-proċedura, ir-regoli u l-kundizzjonijiet li japplikaw għall-għażla, u d-dettalji ta’ kull ħlas u tariffa li jridu jkunu imposti fuq id-detenturi tad-drittijiet għall-użu tal-frekwenzi tar-radju u/jew tan-numri, sabiex ikun żgurat l-aqwa użu tal-frekwenzi tar-radju jew tar-riżorsi ta’ l-għoti tan-numri. Il-proċedura ta’ l-għażla għandha tkun miftuħa, trasparenti, oġġettiva u mhux diskriminatorja.

F’dawn il-każijiet, il-miżura għandha tispeċifika l-perijodu li fih l-RSPG għandu jlesti s-selezzjoni, kif ukoll il-proċedura, ir-regoli u l-kundizzjonijiet li japplikaw għall-għażla, u d-dettalji ta’ kull ħlas u tariffa li jridu jkunu imposti fuq id-detenturi tad-drittijiet għall-użu tal-frekwenzi tar-radju u/jew tan-numri, sabiex ikun żgurat l-aqwa użu tal-frekwenzi tar-radju jew tar-riżorsi ta’ l-għoti tan-numri. Il-proċedura ta’ l-għażla għandha tkun miftuħa, trasparenti, oġġettiva u mhux diskriminatorja.

2. Wara li tagħti l-ikbar kunsiderazzjoni lill-opinjoni ta’ l-Awtorità, il-Kummissjoni għandha tadotta l-miżura biex tagħżel l-impriża jew l-impriżi li lilha jew lilhom hija għandha toħroġ id-drittijiet għall-użu tal-frekwenzi tar-radju jew tan-numri. Il-miżura għandha tispeċifika ż-żmien li fih dawn id-drittijiet għall-użu għandhom jinħarġu mill-awtoritajiet regolatorji nazzjonali. Meta tagħmel dan, il-Kummissjoni għandha taġixxi skond il-proċedura msemmina fl-Artikolu 14a(2).’

2. Wara li tagħti l-ikbar kunsiderazzjoni lill-opinjoni ta’ l-RSPG, il-Kummissjoni għandha tadotta l-miżura biex tagħżel l-impriża jew l-impriżi li jipprovdu netwerks pan-Ewropej jew servizzi ta’ komunikazzjoni elettroniċi li lilha jew lilhom hija għandha toħroġ id-drittijiet għall-użu tal-frekwenzi tar-radju jew tan-numri. Il-miżura għandha tispeċifika ż-żmien li fih dawn id-drittijiet għall-użu għandhom jinħarġu mill-awtoritajiet regolatorji nazzjonali. Meta tagħmel dan, il-Kummissjoni għandha taġixxi skond il-proċedura msemmina fl-Artikolu 14a(2).’

Ġustifikazzjoni

L-Awtorità m’għandux ikollha kompetenza fil-politika ta’ l-ispettru u din għandha tibqa ma’ l-RSPG.

L-Artikolu 6 b ma jaqbilx mal-prinċipju tas-sussidjarjetà. Hu importanti li l-kompetenzi ta’ l-Istati Membri rigward il-frekwenzi ma jiddgħajfux permezz tal-proċeduri ċentralizzati ġodda fil-livell ta’ l-UE. Għaldaqstant jixraq li dan l-artikolu jirreferi għal servizzi pan-Ewropej.

Emenda  71

Proposta għal direttiva – att li jemenda

Artikolu 3 – punt 13

Direttiva 2002/20/KE

Artikolu 17 – paragrafu 1

 

Test Propost mill-Kummissjoni

Emenda

1. Mingħajr ħsara għall-Artikolu 9a tad-Direttiva 2002/21/KE (Direttiva ta' Qafas), l-awtorizzazzjonijiet li diġà jkunu eżistenti fil-31 ta’ Diċembru 2009 għandhom jinġiebu konformi mill-Istati Membri ma' l-Artikoli 5, 6, 7 u l-Anness I ta’ din id-Direttiva sa mhux aktar tard mill-[31 ta’ Diċembru 2010].

1. Mingħajr ħsara għall-Artikolu 9a tad-Direttiva 2002/21/KE (Direttiva ta' Qafas), l-awtorizzazzjonijiet ġenerali u d-drittijiet ta’ l-użu li diġà jkunu eżistenti fid-data tad-dħul fis-seħħ ta’ din id-Direttiva għandhom jinġiebu konformi mill-Istati Membri ma' l-Artikoli 5, 6, 7 u l-Anness I ta’ din id-Direttiva sa ...*.

 

* Sentejn mid-data tad-dħul fis-seħħ ta' din id-Direttiva.

Ġustifikazzjoni

Ir-reviżjoni sforzata tad-drittijiet eżistenti x'aktarx li tintroduċi inċertezza kbira ħafna fin-negozju u ma tqisx ir-realtà kummerċjali ta' ħafna operaturi li l-investimenti tagħhom ibbażati fuq id-drittijiet ta' l-użu tal-frekwenzi jkopru perjodi ta' 15-il sena jew iktar.

Emenda  72

Proposta għal direttiva – att li jemenda

Anness II

Direttiva 2002/20/KE

Anness II

 

Test Propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

Anness imħassar

Ġustifikazzjoni

Konsegwenza tat-tħassir ta’ l-artikolu 6a.1(d).

PROĊEDURA

Titolu

Netwerks u servizzi ta’ komunikazzjoni elettronika

Referenzi

COM(2007)0697 – C6-0427/2007 – 2007/0247(COD)

Kumitat responsabbli

ITRE

Opinjoni mogħtija minn

Data tat-tħabbir fis-seduta plenarja

ECON

10.12.2007

 

 

 

Rapporteur għal opinjoni

Data tal-ħatra

Karsten Friedrich Hoppenstedt

15.1.2008

 

 

Diskussjoni fil-kumitat

1.4.2008

6.5.2008

19.5.2008

 

Data ta’ l-adozzjoni

3.6.2008

 

 

 

Riżultat tal-votazzjoni finali

+:

–:

0:

44

0

0

Membri preżenti għall-votazzjoni finali

Mariela Velichkova Baeva, Zsolt László Becsey, Pervenche Berès, Sharon Bowles, Udo Bullmann, David Casa, Manuel António dos Santos, Jonathan Evans, Elisa Ferreira, José Manuel García-Margallo y Marfil, Jean-Paul Gauzès, Donata Gottardi, Dariusz Maciej Grabowski, Benoît Hamon, Karsten Friedrich Hoppenstedt, Sophia in ‘t Veld, Othmar Karas, Piia-Noora Kauppi, Wolf Klinz, Christoph Konrad, Guntars Krasts, Kurt Joachim Lauk, Andrea Losco, Astrid Lulling, Florencio Luque Aguilar, John Purvis, Alexander Radwan, Bernhard Rapkay, Dariusz Rosati, Eoin Ryan, Antolín Sánchez Presedo, Olle Schmidt, Peter Skinner, Margarita Starkevičiūtė, Ivo Strejček, Ieke van den Burg, Cornelis Visser

Sostitut(i) preżenti għall-votazzjoni finali

Dragoş Florin David, Mia De Vits, Harald Ettl, Ján Hudacký, Janusz Lewandowski, Theodor Dumitru Stolojan

Sostitut(i) (skond l-Artikolu 178 (2) preżenti għall-votazzjoni finali

Edit Bauer

OPINJONI tal-Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-Konsumatur (17.6.2008)

għall-Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija

dwar il-proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda d-Direttivi 2002/21/KE dwar kwadru regolatorju komuni għan-networks ta' komunikazzjonijiet u servizzi elettroniċi, 2002/19/KE dwar l-aċċess għal, u l-interkonnessjoni ta', networks ta' komunikazzjonijiet elettroniċi u faċilitajiet assoċjati, u 2002/20/KE dwar l-awtorizzazzjoni ta' networks u servizzi ta' komunikazzjonijiet elettroniċi
(COM(2007)0697 – C6‑0427/2007 – 2007/0247(COD))

Rapporteur għal opinjoni: Marian Zlotea

ĠUSTIFIKAZZJONI QASIRA

Din il-proposta temenda id-Direttiva ta’ Qafas[1], id-Direttiva ta’ Awtorizazzjoni[2] u d-Direttiva ta’ l-Aċċess[3], li l-Kummissjoni proponiet f’Novembru 2007. Ir-rapporteur għal opinjoni jilqa’ b’sodisfazzjon il-proposti għal "Regolament Aħjar” fil-pakkett b’appoġġ ġenerali sod minħabba li l-pakkett hu importanti ħafna biex itejjeb suq Ewropew intern veru fil-qasam tat-telekomunikazzjoni. L-għan tal-pakkett hu li jissaħħu l-investiment, l-innovazzjoni u l-benefiċċji għall-konsumatur fil-komunikazzjonijiet elettroniċi, fi kliem ieħor biex jiġi appoġġat u żviluppat iktar qafas regolatorju għall-ekonomija diġitali adattat għall-futur, ikun orjentat lejn is-suq u jisfrutta l-vantaġġi li jiġu mit-tkomplija tas-suq intern, li r-rapporteur ukoll jappoġġja.

Għalkemm ir-rapporteur jilqa’ b’sodisfazzjon il-proposta għal qafas regolatorju komuni għan-netwerks u s-servizzi, l-aċċess, l-interkonnessjoni u l-awtorizzazzjoni tal-komunikazzjonijiet elettroniċi, hu tal-fehma li hemm lok għal titjib.

Il-ġestjoni ta’ l-ispectrum

L-UE għandha bżonn li timxi malajr lejn forom aħjar tal-ġestjoni ta’ l-ispectrum li jikkumbinaw l-għamil bil-miftuħ, il-flessibilità u l-armonizzazzjoni. Hemm bżonn ċar ta’ flessibilità fl-użu ta' l-ispectrum u ta' effiċjenza massimizzata.

Perspettiva ‘armonizzata' tal-ġestjoni ta’ l-ispectrum, li tirregolarizza 27 skema nazzjonali differenti ta’ ġestjoni ta’ l-ispectrum, tkun utli biex ittejjeb is-servizzi pan-Ewropej u transkonfinali. Reġim uniku ta’ l-ispectrum jirritorna l-benefiċċji tat-teknoloġija u tas-servizzi lill-utilizzaturi u, b’hekk, il-benefiċċji ekonomiċi u soċjali (eż. fil-produzzjoni tal-volum ta’ tagħmir standard, it-tnaqqis tal-prezzijiet u l-fruntiera għad-dħul ta' utilizzaturi ġodda).

F’dan ir-rigward, għandha tingħata attenzjoni lill-ġestjoni tal-frekwenza u lill-ippjanar tan-netwerks sabiex jiġu evitati kemm jista' jkun l-interferenzi peress li l-armonizzazzjoni newtrali tat-teknoloġija ma tistax issolvi l-problemi ta’ interferenza.

L-introduzzjoni mill-Kummissjoni tal-flessibilità fl-għoti ta’ l-ispectrum għal teknoloġija speċifika tintlaqa’ tajjeb mir-rapporteur għal opinjoni. Li jiġu permessi użi iktar flessibbli se jwassal għal iktar innovazzjoni u benefiċċji lill-konsumaturi. Madanakollu, xi meded jista’ jkun li jkollhom bżonn li jiġu riżervati għal applikazzjoni waħda madwar l-UE (per eżempju s-servizzi ta' emerġenza), allura jista' jkun neċessarju li jkun hemm prekawzjoni bin-newtralità teknika u tas-servizzi.

Għalhekk, jidher li hemm preferenza li jkun hemm approċċ gradwali iktar milli riforma revoluzzjonarja. Filwaqt li n-newtralità teknoloġika se twassal għal żviluppi innovattivi u teknoloġiċi għall-benefiċċju tal-konsumatur, din għandha tkun issupplimentata minn kummerċjalizzazzjoni biex tkun żgurata l-kompetizzjoni.

Il-Kummissjoni tfittex li żżid kummerċjalizzazzjoni ta’ l-ispectrum ibbażata fis-suq flimkien ma’ kumerċjalizzazzjoni sekondarja u rkanti mal-‘metodu tradizzjonali’. Il-kummerċjalizzazzjoni ta’ l-ispectrum waħedha mhux neċessarjament ittejjeb il-flessibilità fl-użu ta’ l-ispectrum. Madankollu, din għandha tagħmel l-aċċess għall-ispectrum iktar faċli u twassal għal użu iktar intensiv (jiġifieri ta' iktar valur) ta' l-ispectrum. Għalhekk, ir-rapporteur jappoġġja l-istabbiliment ta’ l-abilità li d-drittijiet għall-użu jiġu kkumerċjalizzati madwar l-UE għal meded magħżula, meta jingħataw drittijiet individwali għall-użu.

Koordinazzjoni ġdida u poteri regolatorji

Il-Kummissjoni tipproponi li l-awtoritajiet nazzjonali regolatorji għandhom jingħataw is-setgħa li jagħmlu mandatorja s-separazzjoni funzjonali fuq l-operaturi dominanti fejn tkun ta’ għajnuna biex iżżid il-kompetizzjoni għall-konsumaturi u tipprovdi kundizzjonijiet indaqs għall-operaturi. Ir-rapporteur għal opinjoni jappoġġja bis-sħiħ il-proposta tal-Kummissjoni, filwaqt li jirrikonoxxi li dan ir-rimedju jista’ ma jkunx xieraq f’kull Stat Membru, imma għandu jkun rimedju disponibbli biex jużawh l-awtoritajiet nazzjonali reoglatorji.

Skond il-proposta attwali, is-setgħa tal-Kummissjoni għandha tiġi estiża. Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tagħmel veto għall-ħatra tad-dominanza ta’ l-awtoritajiet nazzjonali regolatorji u biex toħroġ rakkomandazzjonijiet dwar il-kwistjonijiet kollha u deċiżjonijiet dwar numri. Ir-rapporteur għal opinjoni hu kontra l-proposta attwali li tagħti lill-Kummissjoni setgħat ta’ veto bħal dawn .

Il-faċilitazzjoni ta’ l-aċċess

Il-qafas regolatorju attwali diġà jipprevedi l-impożizzjoni ta’ l-iskema ta’ awtorizzazzjoni li hi l-inqas ta’ piż, i.e. ir-rikors għal awtorizzazzjonijiet ġenerali bħala l-approċċ preferut. Madanakollu, fil-prattika, id-drittijiet ta’ l-ispectrum għall-użu jingħataw b'iktar frekwenza permezz tad-drittijiet individwali għall-użu. Il-proposti jikkonfermaw l-approċċ ta’ awtorizzazzjoni ġenerali u jistabbilixxuh bħala l-metodu normali. Konsegwentement, jintroduċu obbligu biex jiġu ġġustifikati każi fejn se jingħataw drittijiet individwali għall-użu. Ġustifikazzjoni bħal din tista’ tkun li dan hu neċessarju biex tkun evitata l-interferenza jew biex jiġu sodisfatti l-objettivi ta’ interess ġenerali. Ir-raġunament wara din il-proposta għandu żewġ lati: (i) biex ikun evitat li l-liċenzji individwali jintużaw bħala metodi ta’ assenjazzjoni fejn ma jkunx meħtieġ, u b’hekk biex b’mod ġenerali jitnaqqas l-ostaklu għall-aċċess ta’ l-ispectrum; (ii) il-progress teknoloġiku b’mod dejjem jiżdied jippermetti l-użu kollettiv ta’ l-ispectrum.

Ir-Rapporteur tagħkom huwa konvint li l-protezzjoni tal-konsumaturi teħtieġ miżuri msaħħa u għaldaqstant jissuġġerixxi emendi li jtejbu l-kwistjonijiet dwar il-protezzjoni tal-konsumaturi. Fir-rigward tad-doveri u s-setgħat ta’ l-awtoritajiet regolatorji nazzjonali, il-proposta tistipula aktar miżuri rigward il-protezzjoni tal-konsumaturi. Ir-Rapporteur għandu l-għan li jsaħħaħ u jiċċara l-irwol ta’ l-awtoritajiet biex jinkiseb titjib għal dawn il-kwistjonijiet ta’ protezzjoni tal-konsumaturi.

Barra minn hekk, kif rikonoxxut mill-Kummissjoni, is-suq tal-bejgħ bl-imnut li jiffunzjona b’mod sħiħ għadu sa issa għadu ma nkisibx. Għaldaqstant, proposti konkreti oħra huma meħtieġa biex jinkiseb verament suq intern.

EMENDI

Il-Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-Konsumatur jitlob lill-Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija, bħala l-Kumitat responsabbli, sabiex jinkorpora l-emendi li ġejjin fir-rapport tiegħu:

Emenda          1

Proposta għal direttiva – att li jemenda

Premessa 3 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(3a) L-objettiv tal-qafas regolatorju ta’ l-UE għall-komunikazzjoni elettronika huwa li tinħoloq “ekosistema” sostenibbli għall-komunikazzjoni elettronika, ibbażata fuq il-provvista u d-domanda: ta’ l-ewwel permezz ta’ swieq tal-prodotti jew tas-servizzi li jkunu kompetittivi b’mod effettiv, ta’ l-aħħar bis-saħħa ta’ aktar żviluppi fis-soċjetà informatika.

Ġustifikazzjoni

Ambjent sostenibbli għall-kompetizzjoni u l-investiment fil-qasam tat-telekomunikazzjoni jserraħ kemm fuq il-provvista kif ukoll fuq id-domanda. Filwaqt li r-regolazzjoni ekonomika s-soltu sserraħ iktar fuq il-provvista, jeħtieġ li wieħed ma jinsiex id-domanda.

Emenda  2

Proposta għal direttiva – att li jemenda

Premessa 3 b (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(3b) In-netwerks tal-ġenerazzjoni li jmiss għandhom potenzjal enormi li jipprovdu benefiċċji lin-negozji u lill-konsumaturi fl-Unjoni Ewropea kollha. Għaldaqstant, huwa vitali li nuqqas ta’ ċarezza regolatorja ma jkunx impediment għall-investiment sostenibbli fl-iżvilupp ta’ dawn in-netwerks ġodda, filwaqt li tingħata spinta lill-kompetizzjoni u lill-għażla tal-konsumaturi.

Emenda  3

Proposta għal direttiva – att li jemenda

Premessa 5 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(5a) Fil-Komunikazzjoni tagħha “Innaqqsu d-Distakk fir-rigward tal-Broadband” ta’ l-20 ta’ Marzu 2006, il-Kummissjoni rrikonoxxiet li hemm differenza territorjali fl-Ewropa fir-rigward ta’ l-aċċess għal servizzi ta’ broadband b’veloċità għolja. Minkejja ż-żieda ġenerali fil-konnettività tal-broadband, l-aċċess f’diversi reġjuni huwa limitat minħabba l-ispejjeż għoljin minħabba d-densità baxxa tal-popolazzjonijiet u d-distanza. Bosta drabi l-inċentivi kummerċjali għall-investiment fit-tixrid tal-broadband f’dawn iz-zoni ma jkunux biżżejjed. Mil-lat pożittiv, l-innovazzjoni teknoloġika qed tnaqqas l-ispejjeż tat-tixrid. Sabiex ikun żgurat l-investiment f’teknoloġiji ġodda f’reġjuni sottożviluppati, ir-regolazzjoni tat-telekomunikazzjoni trid tkun konsistenti ma’ miżuri oħra ta’ politika li jittieħdu, bħall-politika dwar l-għajnuna mill-istat, il-fondi strutturali jew għanijiet usa’ tal-politika industrijali.

Ġustifikazzjoni

Il-qafas regolatorju għandu jqis ukoll il-ħtieġa li jitnaqqas id-distakk reġjonali fl-iżvilupp. Għandha tkun enfasizzata l-importanza speċifika tat-tixrid tal-broadband.

Emenda  4

Proposta għal direttiva – att li jemenda

Premessa 16 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(16a) Id-dispożizzjonijiet dwar l-immaniġġjar ta’ l-ispectrum ta’ din id-Direttiva għandhom ikunu konsistenti mal-ħidma ta’ organizzazzjonijiet internazzjonali u reġjonali li għandhom x’jaqsmu ma’ l-immaniġġjar ta’ l-ispectrum tar-radju, bħall-Unjoni Internazzjonali tat-Telekomunikazzjonijiet (ITU) u l-Konferenza Ewropea ta’ l-Amministrazzjonijiet Postali u tat-Telekomunikazzjonijiet (CEPT), sabiex ikunu żgurati l-immaniġġjar effiċjenti u l-armonizzazzjoni ta’ l-użu ta’ l-ispectrum fil-Komunità u mad-dinja kollha.

Ġustifikazzjoni

Sabiex ikun effettiv, l-immaniġġjar ta’ l-ispectrum irid ikun konformi ma’ l-aġenda internazzjonali usa’ ta’ l-armonizzazzjoni segwita mill-ITU u mis-CEPT.

Emenda  5

Proposta għal direttiva – att li jemenda

Premessa 19 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(19a) Għalkemm l-immaniġġjar ta’ l-ispectrum jibqa’ kompetenza ta’ l-Istati Membri, il-koordinazzjoni u fejn xieraq, l-armonizzazzjoni biss fuq livell Komunitarju jistgħu jiżguraw li l-utilizzaturi ta’ l-ispectrum jieħdu l-benefiċċji kollha tas-suq intern u li l-interessi ta’ l-UE jistgħu jkunu difiżi b’mod effettiv madwar id-dinja.

Ġustifikazzjoni

Sabiex ikun effettiv, l-immaniġġjar ta’ l-ispectrum irid ikun konformi ma’ l-aġenda internazzjonali usa’ ta’ l-armonizzazzjoni segwita mill-ITU u mis-CEPT.

Emenda  6

Proposta għal direttiva – att li jemenda

Premessa 22

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(22) L-utenti ta’ l-ispettru tar-radju għandu jkollhom il-libertà li jagħżlu s-servizzi li jixtiequ joffru permezz ta’ l-ispettru tar-radju, soġġetti għal miżuri tranżitorji biex ikun solvuti sitwazzjonijiet fejn id-drittijiet ikunu nkisbu minn qabel. Fejn meħtieġ, u skond il-proporzjonalità, għandha tkun possibbli l-awtorizzazzjoni ta’ eċċezzjonijiet għall-prinċipju tan-newtralità tas-servizz li jkunu jeħtieġu li jkun ipprovdut servizz speċifiku biex jintlaħqu għanijiet ta’ interess ġenerali ddefiniti b’mod ċar, bħalma huma s-sikurezza tal-ħajja, il-ħtieġa li titħeġġeġ il-koeżjoni soċjali, reġjunali jew territorjali, jew il-prevenzjoni ta’ l-użu ineffiċjenti ta’ l-ispettru tar-radju. Dawn l-għanijiet għandhom jinkludu wkoll il-promozzjoni tad-diversità kulturali u lingwistika u l-pluraliżmu fil-mezzi ta’ komunikazzjoni kif iddefiniti fil-leġiżlazzjoni nazzjonali skond il-liġi Komunitarja. Għajr fejn hu meħtieġ għall-ħarsien tas-sigurtà tal-ħajja, l-eċċezzjonijiet ma għandhomx iwasslu għall-użu esklussiv għal ċerti servizzi, iżda għandhom jagħtu prijoritajiet sabiex servizzi jew teknoloġiji oħra jikkoeżistu fl-istess medda, safejn ikun possibbli. Biex il-parti awtorizzata tkun libera li tagħżel l-aktar mezz effiċjenti għat-twassil tal-kontenut tas-servizzi pprovduti permezz tal-frekwenzi tar-radju, il-kontenut ma għandux ikun irregolat fl-awtorizzazzjoni għall-użu ta’ frekwenzi tar-radju.

(22) L-utenti ta’ l-ispectrum tar-radju għandu jkollhom il-libertà li jagħżlu s-servizzi li jixtiequ joffru permezz ta’ l-ispectrum tar-radju, soġġetti għal miżuri tranżitorji biex ikunu solvuti sitwazzjonijiet fejn id-drittijiet ikunu nkisbu minn qabel. Fejn meħtieġ, u skond il-proporzjonalità, għandha tkun possibbli l-awtorizzazzjoni ta’ eċċezzjonijiet għall-prinċipju tan-newtralità tas-servizz li jkunu jeħtieġu li jkun ipprovdut servizz speċifiku biex jintlaħqu għanijiet ta’ interess ġenerali ddefiniti b’mod ċar, bħalma huma s-sikurezza tal-ħajja, il-ħtieġa li titħeġġeġ il-koeżjoni soċjali, reġjunali jew territorjali, jew il-prevenzjoni ta’ l-użu ineffiċjenti ta’ l-ispectrum tar-radju. Dawn l-għanijiet għandhom jinkludu wkoll il-promozzjoni tad-diversità kulturali u lingwistika u l-pluraliżmu fil-mezzi ta’ komunikazzjoni kif iddefiniti fil-leġiżlazzjoni nazzjonali skond il-liġi Komunitarja. Għajr fejn hu meħtieġ għall-ħarsien tas-sigurtà tal-ħajja, l-eċċezzjonijiet ma għandhomx iwasslu għall-użu esklussiv għal ċerti servizzi, iżda għandhom jagħtu prijoritajiet sabiex servizzi jew teknoloġiji oħra jikkoeżistu fl-istess medda, safejn ikun possibbli.

Ġustifikazzjoni

Kif innutat fil-premessa 5 tad-direttiva ta’ qafas, is-separazzjoni bejn ir-regolazzjoni tat-trażmissjoni u r-regolazzjoni tal-kontenut m'għandhiex tippreġudika l-fatt li jitqiesu r-rabtiet li hemm bejniethom, b’mod partikulari sabiex ikunu garantiti l-pluraliżmu tal-midja, id-diversità kulturali u l-ħarsien tal-konsumatur. Għalhekk l-Istati Membri għandhom iżommu l-libertà li l-għoti ta’ drittijiet ta' l-awtur individwali jkun jiddependi mill-impenji fir-rigward tal-forniment ta' kontenut tas-servizz speċifiku.

Emenda  7

Proposta għal direttiva – att li jemenda

Premessa 29

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(29) Bil-għan li ġġib 'il quddiem il-funzjonament tas-suq intern, u biex tappoġġa l-iżvilupp ta' servizzi transkonfinali, il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħat biex tagħti lill-Awtorità responsabbiltajiet speċifiċi fil-qasam ta' l-għoti tan-numri. Barra minn hekk, biex iċ-ċittadini ta’ l-Istati Membri, inklużi vjaġġaturi u utenti b'diżabbiltà, ikunu jistgħu jilħqu ċerti servizzi billi jużaw l-istess numri li jingħarfu bi prezzijiet simili fl-Istati Membri kollha, is-setgħat tal-Kummissjoni biex tadotta miżuri tekniċi ta' implimentazzjoni għandhom ikopru wkoll, fejn meħtieġ, il-prinċipju jew il-mekkaniżmu applikabbli tat-tariffi.

(29) Bil-għan li ġġib 'il quddiem il-funzjonament tas-suq intern, u biex tappoġġa l-iżvilupp ta' servizzi transkonfinali, il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħat biex tagħti lill-Awtorità responsabbiltajiet speċifiċi fil-qasam ta' l-għoti tan-numri. Barra minn hekk, biex iċ-ċittadini ta’ l-Istati Membri, inklużi vjaġġaturi u utenti b'diżabilità, ikunu jistgħu jilħqu ċerti servizzi billi jużaw l-istess numri li jingħarfu bi prezzijiet simili fl-Istati Membri kollha, is-setgħat tal-Kummissjoni biex tadotta miżuri tekniċi ta' implimentazzjoni għandhom ikopru wkoll, fejn meħtieġ, il-prinċipju jew il-mekkaniżmu applikabbli tat-tariffi, kif ukoll il-ħolqien ta' numru ta’ telefon wieħed Ewropew li jiżgura l-aċċess faċli għall-utenti għal dawn is-servizzi.

Emenda  8

Proposta għal direttiva – att li jemenda

Premessa 31

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(31) Jeħtieġ li jissaħħu s-setgħat ta’ l-Istati Membri rigward id-detenturi tad-drittijiet ta’ passaġġ, sabiex jiżguraw l-introduzzjoni jew il-firxa ta’ netwerk ġdid b'mod li jirrispetta l-ambjent u indipendentement minn kwalunkwe obbligu fuq operatur b'saħħa sinifikanti fis-suq biex jagħti aċċess lin-netwerk ta’ komunikazzjonijiet elettroniċi tiegħu. L-awtoritajiet regolatorji nazzjonali għandu jkollhom is-setgħa li jimponu, fuq bażi ta’ każ b'każ, it-taqsim ta' tubi, arbli u antenni, id-dħul f'bini kif ukoll koordinazzjoni aħjar ta' xogħlijiet ċivili. It-titjib tat-taqsim tal-faċilitajiet jista' jsaħħaħ ħafna il-kompetizzjoni u jnaqqas l-impatt finanzjarju u ambjentali tat-tqegħid ta’ infrastruttura tal-komunikazzjoni elettronika għall-impriżi.

(31) Jeħtieġ li jissaħħu s-setgħat ta’ l-Istati Membri rigward id-detenturi tad-drittijiet ta’ passaġġ, sabiex jiżguraw l-introduzzjoni jew il-firxa ta’ netwerk ġdid b'mod li jirrispetta l-ambjent u indipendentement minn kwalunkwe obbligu fuq operatur b'saħħa sinifikanti fis-suq biex jagħti aċċess lin-netwerk ta’ komunikazzjonijiet elettroniċi tiegħu. L-awtoritajiet regolatorji nazzjonali għandu jkollhom is-setgħa li jimponu, fuq bażi ta’ każ b'każ, l-użu komuni ta' tubi, arbli u antenni, id-dħul f'bini kif ukoll koordinazzjoni aħjar ta' xogħlijiet ċivili. It-titjib ta’ l-użu komuni tal-faċilitajiet jista' jsaħħaħ ħafna il-kompetizzjoni u jnaqqas l-impatt finanzjarju u ambjentali tat-tqegħid ta’ infrastruttura tal-komunikazzjoni elettronika għall-impriżi. L-użu komuni tat-tubi għandu jkun estiż biex ikopri l-infrastruttura pubblika kollha (ilma, drenaġġ, elettriku, gass) li permezz tagħha tkun tista' tintuża l-infrastruttura tal-komunikazzjonijiet elettroniċi biex jinħolqu l-istess kundizzjonijiet u jitjiebu l-possibilitajiet għall-firxa ta' infrastruttura alternattiva.

Ġustifikazzjoni

Is-servizzi tal-ġenerazzjoni l-ġdida m’humiex se jgħaddu mill-istess wajers tar-ram; se tintuża infrastruttura ġdida għalkollox, u l-ostaklu tagħha se jkun it-tubi li se jgħaddu l-konnessjonijiet minnhom. L-użu komuni reali tat-tubi - i.e. li jinkludi mhux biss it-tubi ta' l-operaturi tat-telekomunikazzjonijiet li diġà jeżistu iżda wkoll, per eżempju, l-infrastruttura pubblika kollha (l-elettriku, il-gass, it-tubi tad-drenaġġ) - jippermetti li aktar minn parteċipant wieħed ikollu aċċess għall-infrastruttura biex jipprovdu s-servizzi tagħhom.

Emenda  9

Proposta għal direttiva – att li jemenda

Premessa 50

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(50) Sabiex ikun żgurat li ma jkunx hemm diskriminazzjoni, l-ebda utent ta’ l-ispettru tar-radju m’għandu jkun eżentat mill-obbligu li jħallas id-drittijiet jew it-tariffi normali stabbiliti għall-użu ta’ l-ispettru tar-radju.

imħassra

Ġustifikazzjoni

L-Istati Membri għandhom jibqgħu ħielsa li jżommu jew idaħħlu alternattivi li jissostitwixxu l-ħlas obbligatorju ta' tariffi għall-użu bl-obbligu li jintlaħqu għanijiet speċifiċi ta' interess ġenerali. Arranġamenti bħal dawn, bil-għan li jinkiseb il-pluraliżmu tal-midja, huma prattika komuni fir-rigward ta’ l-allokazzjoni ta’ frekwenzi tax-xandir terrestri.

Emenda  10

Proposta għal direttiva – att li jemenda

Premessa 57

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(57) Il-kundizzjonijiet li jistgħu jiżdiedu ma’ l-awtorizzazzjonijiet għandhom ikopru kundizzjonijiet speċifiċi li jirregolaw l-aċċessibilità għall-utenti b’diżabilitajiet u l-ħtieġa ta’ l-awtoritajiet pubbliċi li jikkomunikaw mal-pubbliku ġenerali qabel, matul u wara diżastri serji. Barra minn hekk, meta wieħed iqis l-importanza ta’ l-innovazzjoni teknika, l-Istati Membri għandhom ikunu jistgħu joħorġu l-awtorizzazzjonijiet għall-użu ta’ l- ispettru tar-radju għal skopijiet esperimentali, taħt restrizzjonijiet u kundizzjonijiet speċifiċi li jkunu ġġustifikati b’mod strett min-natura sperimentali ta’ dawn id-drittijiet.

(57) Il-kundizzjonijiet li jistgħu jiżdiedu ma’ l-awtorizzazzjonijiet għandhom ikopru kundizzjonijiet speċifiċi li jirregolaw l-aċċessibilità għall-utenti b’diżabilitajiet u l-ħtieġa ta’ l-awtoritajiet pubbliċi u s-servizzi ta’ l-emerġenza li jikkomunikaw bejniethom u mal-pubbliku ġenerali qabel, matul u wara diżastri serji. Barra minn hekk, meta wieħed iqis l-importanza ta’ l-innovazzjoni teknika, l-Istati Membri għandhom ikunu jistgħu joħorġu l-awtorizzazzjonijiet għall-użu ta’ l- ispectrum tar-radju għal skopijiet esperimentali, taħt restrizzjonijiet u kundizzjonijiet speċifiċi li jkunu ġġustifikati b’mod strett min-natura sperimentali ta’ dawn id-drittijiet.

Emenda  11

Proposta għal direttiva – att li jemenda

Premessa 60

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(60) B'mod partikolari, il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li tadotta miżuri ta’ implimentazzjoni rigward in-notifiki skond l-Artikolu 7 tad-Direttiva ta’ Qafas; rigward l-armonizzazzjoni fl-oqsma ta’ l-ispettru u l-għoti ta' numri kif ukoll f'kwistjonijiet marbutin mas-sigurtà tan-netwerks u tas-servizzi; rigward l-identifikazzjoni ta' swieq transkonfinali; rigward l-implimentazzjoni ta' l-istandards; u rigward l-applikazzjoni armonizzata tad-dispożizzjonijiet tal-qafas regolatorju. Il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa wkoll li tadotta miżuri ta’ implimentazzjoni biex taġġorna l-Anness I u II tad-Direttiva ta' l-Aċċess għas-suq u għall-iżviluppi teknoloġiċi, kif ukoll biex tadotta miżuri ta' implimentazzjoni biex tarmonizza r-regoli, il-proċeduri u l-kundizzjonijiet għall-awtorizzazzjoni tan-netwerks u tas-servizzi tal-komunikazzjonijiet elettroniċi. Peress li dawn il-miżuri huma ta’ ambitu ġenerali u huma maħsubin biex jikkompletaw din id-Direttiva biż-żieda ta’ elementi ġodda mhux essenzjali, għandhom jiġu adottati skond il-proċedura regolatorja bi skrutinju li jipprovdi għaliha l-Artikolu 5a tad-Deċiżjoni 1999/468/KE. Fejn, minħabba raġunijiet ta’ urġenza assoluta, il-limiti normali ta’ żmien għal din il-proċedura ma jistgħux ikunu osservati, il-Kummissjoni għandu jkollha s-setgħa li tuża l-proċedura ta’ urġenza li jipprovdi għaliha l-Artikolu 5a(6) tad-Deċiżjoni msemmija hawn fuq,

(60) B'mod partikolari, il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li tadotta miżuri ta’ implimentazzjoni rigward in-notifiki skond l-Artikolu 7 tad-Direttiva ta’ Qafas; rigward l-armonizzazzjoni fl-oqsma ta’ l-ispectrum u l-għoti ta' numri kif ukoll f'kwistjonijiet marbutin mas-sigurtà tan-netwerks u tas-servizzi; rigward l-identifikazzjoni ta' swieq transkonfinali; rigward l-implimentazzjoni ta' l-istandards; u rigward l-applikazzjoni armonizzata tad-dispożizzjonijiet tal-qafas regolatorju. Il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa wkoll mid-Direttivi ta' Qafas u ta' Awtorizzazzjoni li tarmonizza t-trattament regolatorju tas-servizzi Pan -Ewropej, bħas-servizzi tat-telekomunikazzjonijiet globali.

Emenda  12

Proposta għal direttiva – att li jemenda

Premessa 60 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(60a) Hija r-responsabiltà ta’ l-Istati Membri li jinkoraġġixxu l-arranġamenti ta’ koperazzjoni bejn il-partijiet konċernati sabiex jippromwovu s-servizzi on-line effiċjenti u livell għoli ta’ fiduċja tal-konsumatur. B’mod partikulari, il-kumpaniji li jfornu netwerks u/jew servizzi ta’ komunikazzjoni elettronika u partijiet interessati oħra għandhom jiġu mħeġġa jikkoperaw sabiex jippromwovu l-kontenut legali u jipproteġu l-kontenut on-line. Koperazzjoni bħal din tista’ tinkiseb per eżempju fuq skala ikbar bla ma ssir ħsara lill-qafas regolatorju, billi jsir abbozz ta' kodiċijiet ta' kondotta negozjati u miftiehma bejn il-partijiet interessati. L-introduzzjoni ta’ kodiċijiet ta’ kondotta bħal dawn kienet diġà prevista f’għadd ta’ strumenti Komunitarji, per eżempju fid-Direttiva 2000/31/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-8 ta’ Ġunju 2000 dwar ċerti aspetti legali tas-servizzi minn soċjetà ta' l-informazzjoni, partikolarment il-kummerċ elettroniku fis-Suq Intern (Direttiva dwar il-kummerċ elettroniku)1, fid-Direttiva 2004/48/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad-29 ta’ April 2004 dwar l-infurzar tad-drittijiet tal-proprjetà intellettwali2, jew fid-Direttiva 95/46/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill ta’ l-24 ta’ Ottubru 1995 dwar il-protezzjoni ta’ individwi fir-rigward ta’ l-ipproċessar ta’ dejta personali u dwar il-moviment liberu ta’ dik id-data3. Koperazzjoni bħal din bejn il-partijiet interessati hija essenzjali għall-promozzjoni tal-kontenut on-line, b’mod partikulari l-kontenut kulturali Ewropew, u biex jitwettaq il-potenzjal tas-soċjetà informatika.

 

1 ĠU L 178, 17.7.2000, p. 1.

2 ĠU L 157, 30.4.2004, p. 45; verżjoni kkoreġuta fil-ĠU L 195, 2.6.2004, p. 16.

3 ĠU L 281, 23.11.1995, p.31. Id-Direttiva kif emendata bir-Regolament (KE) Nru 1882/2003 (ĠU L 284, 31.10.2003, p. 1).

Ġustifikazzjoni

Din il-premessa tisħaq fuq il-ħtieġa li titħeġġeġ koperazzjoni tajba bejn il-partijiet interessati biex jippromwovu l-kontenut on-line u biex iwettqu l-potenzjal tas-soċjetà informatika.

Emenda  13

Proposta għal direttiva – att li jemenda

Artikolu 1 (1)

Direttiva 2002/21/KE

Artikolu 1 – paragrafu 1

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

1. Din id-Direttiva tistabbilixxi qafas armonizzat għar-regolazzjoni tas-servizzi tal-komunikazzjoni elettronika, tan-netwerks tal-komunikazzjoni elettronika, tal-faċilitajiet assoċjati u tas-servizzi asssoċjati, u ċerti aspetti tat-tagħmir terminali. Tippreskrivi l-kompiti ta’ l-awtoritajiet regolatorji nazzjonali u tistabbilixxi lista ta’ proċeduri biex tiżgura l-applikazzjoni armonizzata tal-qafas regolatorju f’kull parti tal-Komunità.’

1. Din id-Direttiva tistabbilixxi qafas armonizzat għar-regolazzjoni tas-servizzi tal-komunikazzjoni elettronika, tan-netwerks tal-komunikazzjoni elettronika, tal-faċilitajiet assoċjati u tas-servizzi asssoċjati, u ċerti aspetti tat-tagħmir terminali inkluż l-aċċess għal utenti finali b’diżabiltà. Tippreskrivi l-kompiti ta’ l-awtoritajiet regolatorji nazzjonali u tistabbilixxi lista ta’ proċeduri biex tiżgura l-applikazzjoni armonizzata tal-qafas regolatorju f’kull parti tal-Komunità.’

Ġustifikazzjoni

Jeħtieġ li jiġi kjarifikat il-fatt li l-aspetti indirizzati tat-tagħmir terminali huma aspetti relatati ma’ l-aċċessibiltà.

Emenda  14

Proposta għal direttiva – att li jemenda

Artikolu 1 – punt 3

Direttiva 2002/21/KE

Artikolu 3 – paragrafu 3 – subparagrafu 1

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-awtoritajiet regolatorji nazzjonali jeżerċitaw is-setgħat tagħhom b’mod indipendenti, imparzjali u trasparenti. L-awtoritajiet regolatorji nazzjonali m’għandhom ifittxu jew jieħdu istruzzjonijiet mingħand l-ebda entità oħra dwar it-twettiq ta’ kuljum tal-kompiti assenjati lilhom skond il-liġijiet nazzjonali li jimplimentaw il-liġi tal-Komunità. Huma biss l-entitajiet ta’ l-appell stabbiliti skond l-Artikolu 4 jew il-qrati nazzjonali li għandu jkollhom is-setgħa li jissospendu jew idawru deċiżjonijiet mill-awtoritajiet regolatorji nazzjonali.

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-awtoritajiet regolatorji nazzjonali jeżerċitaw is-setgħat tagħhom b’mod indipendenti, imparzjali, trasparenti u fiż-żmien xieraq. L-awtoritajiet regolatorji nazzjonali m’għandhom ifittxu jew jieħdu istruzzjonijiet mingħand l-ebda entità oħra dwar it-twettiq ta’ kuljum tal-kompiti assenjati lilhom skond il-liġijiet nazzjonali li jimplimentaw il-liġi tal-Komunità. Huma biss l-entitajiet ta’ l-appell stabbiliti skond l-Artikolu 4 jew il-qrati nazzjonali li għandu jkollhom is-setgħa li jissospendu jew idawru deċiżjonijiet mill-awtoritajiet regolatorji nazzjonali.

Ġustifikazzjoni

Sabiex ikun żgurat li jkun hemm kompetazzjoni u innovazzjoni fis-suq, l-awtoritajiet regolatorji nazzjonali għandhom jaġixxu fil-mument xieraq, pereżempju fir-rigward tar-reviżjonijiet tas-suq.

Emenda          15

Proposta għal direttiva – att li jemenda

Artikolu 1 – punt 4 – punt (a)

Direttiva 2002/21/KE

Artikolu 4 – paragrafu 1 – subparagrafu 1

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li jkunu jeżistu mekkaniżmi effettivi fil-livell nazzjonali li bihom kull utent jew impriża li jipprovdu n-netwerks u/jew s-servizzi tal-komunikazzjoni elettronika u li jkunu affettwati minn deċiżjoni ta’ l-awtorità regolatorja nazzjonali jkollhom id-dritt li jappellaw kontra d-deċiżjoni quddiem entità ta’ appell li tkun indipendenti mill-partijiet involuti. Din l-entità, li tista’ tkun qorti, għandha jkollha l-kompetenzza xierqa għad-dispożizzjoni tagħha biex tkun tista’ twettaq il-funzjonijiet tagħha. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-merti tal-każ tingħatalhom il-kunsiderazzjoni li tixirqilhom u li jkun hemm mekkaniżmu ta’ appell effettiv.

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li jkunu jeżistu mekkaniżmi effettivi fil-livell nazzjonali li bihom kull utent jew impriża li jipprovdu n-netwerks u/jew s-servizzi tal-komunikazzjoni elettronika u li jkunu affettwati minn deċiżjoni ta’ l-awtorità regolatorja nazzjonali jkollhom id-dritt li jappellaw kontra d-deċiżjoni quddiem entità ta’ appell li tkun indipendenti mill-partijiet involuti. Din l-entità, li tista’ tkun qorti, għandha jkollha l-kompetenza xierqa biex tkun tista’ twettaq il-funzjonijiet tagħha b’mod effettiv. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-merti tal-każ jitqiesu kif xieraq, li jkun hemm mekkaniżmu ta’ appell effettiv u li l-proċeduri quddiem l-entità ta’ l-appell ma jkunux twal b'mod eċċessiv.

Ġustifikazzjoni

L-effikaċja u tul ta’ żmien raġonevoli huma aspetti ewlenin ta’ mekkaniżmi ta’ l-appell. Il-kompetenza ta’ l-entità ta’ l-appell għandha tkun interna u mhux biss “għad-dispożizzjoni tagħha”.

Emenda  16

Proposta għal direttiva – att li jemenda

Artikolu 1 – punt 4

Direttiva 2002/21/KE

Artikolu 4 - paragrafu 1 - subparagrafu 1 a (ġdid)

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

L-Istati Membri għandhom jistipulaw limiti ta’ żmien għall-kunsiderazzjoni ta’ appelli ta’ dan it-tip.

Ġustifikazzjoni

Bħalissa l-proċessi ta' l-appell jistgħu jdumu għaddejjin is-snin, u mbagħad ikun tard wisq biex jinstab tarf tal-problema oriġinali. Għalhekk, ġie ffissat limitu ta’ żmien.

Emenda  17

Proposta għal direttiva – att li jemenda

Artikolu 1 – punt 5

Direttiva 2002/21/KE

Artikolu 5 – paragrafu 1

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

1. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-impriżi li jipprovdu n-netwerks u s-servizzi tal-komunikazzjoni elettronika jipprovdu l-informazzjoni kollha, inkluża l-informazzjoni finanzjarja, meħtieġa mill-awtoritajiet regolatorji nazzjonali biex jiżguraw il-konformità mad-dispożizzjonijiet ta’ din id-Direttiva u tad-Direttivi Speċifiċi, jew mad-deċiżjonijiet meħuda skond dawn. Dawk l-impriżi għandhom ukoll jintalbu jissottomettu l-informazzjoni dwar l-iżviluppi futuri fin-netwerk jew fis-servizz li jistgħu jkollhom impatt fuq is-servizzi li jkunu disponibbli għall-kompetituri fi kwantità kbira għall-bejgħ mill-ġdid (wholesale). Dawn l-impriżi għandhom jipprovdu din l-informazzjoni fil-pront kif tintalab u fil-limiti ta’ żmien u fil-livell ta’ dettall mitluba mill- awtorità regolatorja nazzjonali. L-informazzjoni mitluba mill-awtorità regolatorja nazzjonali għandha tkun proporzjonata għat-twettiq ta’ dak il-kompitu. L-awtorità regolatorja nazzjonali għandha tagħti r-raġunijiet li jiġġustifikaw it-talba tagħha għall-informazzjoni.

1. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-impriżi li jipprovdu n-netwerks u s-servizzi tal-komunikazzjoni elettronika jipprovdu l-informazzjoni kollha, inkluża l-informazzjoni finanzjarja, meħtieġa mill-awtoritajiet regolatorji nazzjonali biex jiżguraw il-konformità mad-dispożizzjonijiet ta’ din id-Direttiva u tad-Direttivi Speċifiċi, jew mad-deċiżjonijiet meħuda skond dawn. Dawk l-impriżi għandhom ukoll jintalbu jissottomettu l-informazzjoni dwar l-iżviluppi futuri fin-netwerk jew fis-servizz li jistgħu jkollhom impatt fuq is-servizzi li jkunu disponibbli għall-kompetituri fi kwantità kbira għall-bejgħ mill-ġdid (wholesale). Dawn l-impriżi għandhom jipprovdu din l-informazzjoni fil-pront kif tintalab u fil-limiti ta’ żmien u fil-livell ta’ dettall mitluba mill- awtorità regolatorja nazzjonali. L-informazzjoni mitluba mill-awtorità regolatorja nazzjonali għandha tkun proporzjonata għat-twettiq ta’ dak il-kompitu. L-awtorità nazzjonali regolatorja għandha tagħti raġunijiet li jiġġustifikaw it-talba għal dak it-tagħrif, filwaqt li tiżgura l-kunfidenzjalità tan-negozju bi qbil mal-liġi Komunitarja u nazzjonali.

Emenda          18

Proposta għal direttiva – att li jemenda

Artikolu 1 (6)

Direttiva 2002/21/KE

Artikolu 6 a (ġdid)

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

Artikolu 6a

 

Proċedura għall-implimentazzjoni koerenti tas-soluzzjonijiet proposti

 

1. Meta awtorità regolatorja nazzjonali jkun bi ħsiebha tieħu miżura sabiex timponi, temenda jew tirtira obbligu li għandu jiġi ssodisfat minn operatur skond l-Artikolu 16, flimkien ma’ l-Artikoli 5 u 9 sa 13, skond l-Artikoli 13a u 13b tad-Direttiva 2002/19/KE (id-Direttiva dwar l-Aċċess) jew skond l-Artikolu 17 tad-Direttiva 2002/22/KE (id-Direttiva dwar is-Servizz Universali), il-Kummissjoni u l-awtoritajiet regolatorji nazzjonali ta’ l-Istati Membri l-oħra għandu jkollhom perjodu ta’ xahar mid-data tan-notifika ta’ l-abbozz tal-miżura sabiex fih jibagħtu l-osservazzjonijiet tagħhom lill-awtorità regolatorja nazzjonali konċernata.

 

2. Jekk il-miżura li ġiet proposta tinvolvi l-impożizzjoni, l-emenda jew ir-revoka ta’ obbligu ħlief dawk stipulati fl-Artikoli 13a u 13b tad-Direttiva 2002/19/KE (id-Direttiva dwar l-Aċċess), il-Kummissjoni, fl-istess perjodu, tista’ tinnotifika lill-awtorità regolatorja nazzjonali konċernata u lill-Korp tar-Regolaturi Ewropej fit-Telekomunikazzjonijiet (BERT) bir-raġunijiet l-għaliex tqis li l-miżura li ġiet proposta qed tostakola s-suq intern jew jekk għandha dubji serji fir-rigward tal-kompatibiltà tal-miżura proposta mal-liġi Komunitarja. F’dan il-każ, l-adozzjoni tal-miżura li ġiet proposta għandha tkun posposta għal xahrejn oħra wara din in-notifika.

 

Fin-nuqqas ta’ notifika bħal din, l-awtorità regolatorja nazzjonali konċernata tista’ tadotta l-miżura li ġiet proposta, filwaqt li tqis l-osservazzjonijiet kollha tal-Kummissjoni jew minn kull awtorità regolatorja nazzjonali oħra.

 

3. Matul il-perjodu ta’ xahrejn stipulat fil-paragrafu 2, il-Kummissjoni, il-BERT u l-awtorità regolatorja nazzjonali kkonċernata għandhom jikkoperaw mill-qrib sabiex jidentifikaw il-miżura l-aktar effettiva u xierqa sabiex jinkisbu l-objettivi stipulati fl-Artikolu 8, filwaqt li jitqiesu l-opinjonijiet ta’ l-operaturi tas-suq u l-ħtieġa li jkun żgurati prattiki regolatorji konsistenti.

 

Matul l-istess perjodu, il-BERT, b’maġġoranza sempliċi, jista’ jadotta opinjoni motivata li tikkonferma li l-miżura ta’ min jirrakkomandaha kif ukoll l-effikaċja tal-miżura li ġiet proposta jew jindika jekk għandhiex tkun modifikata, billi jitressqu proposti speċifiċi f'dan ir-rigward. Din l-opinjoni għandha ssir pubblika.

 

Jekk l-opinjoni ta' BERT tindika li l-miżura li ġiet proposta għandha tiġi emendata, il-Kummissjoni, filwaqt li tqis din l-opinjoni sew, tista' tadotta deċiżjoni motivata li tesiġi lill-awtorità regolatorja nazzjonali konċernata li temenda l-miżura li ġiet proposta, billi jitressqu proposti speċifiċi f'dan ir-rigward.

 

Jekk l-opinjoni ta’ BERT tikkonferma kemm hija xierqa u effikaċi l-miżura li ġiet proposta, l-awtorità regolatorja nazzjonali konċernata tista’ tadotta l-miżura li ġiet proposta, filwaqt li tqis sew ir-rakkomandazzjonijiet kollha tal-Kummissjoni u tal-BERT.

 

4. Jekk il-miżura li ġiet proposta tikkonċerna l-impożizzjoni, l-emenda jew ir-revoka ta’ obbligu stipulat fl-Artikoli 13a u 13b tad-Direttiva 2002/19/KE (id-Direttiva dwar l-Aċċess), l-adozzjoni tal-miżura li ġiet proposta għandha tkun posposta b’xahrejn oħra wara t-tmiem ta’ l-iskadenza stipulata fl-Artikolu 7(3).

 

Matul dan il-perjodu ta’ xahrejn, il-Kummissjoni, il-BERT u l-awtorità regolatorja nazzjonali kkonċernata għandhom jikkoperaw mill-qrib sabiex jidentifikaw il-miżura l-aktar effettiva u xierqa sabiex jinkisbu l-objettivi stipulati fl-Artikolu 8, filwaqt li jitqiesu l-opinjonijiet ta’ l-operaturi tas-suq u l-ħtieġa li jkunu żgurati prattiki regolatorji konsistenti.

 

Matul l-istess perjodu, il-BERT, b’maġġoranza sempliċi, jista’ joħroġ opinjoni motivata li tikkonferma kemm hi xierqa u effikaċi l-miżura li ġiet proposta jew jindika li m’għandhiex tiġi implimentata. Din l-opinjoni għandha tkun ippubblikata.

 

Wara l-konferma mill-Kummissjoni u mill-BERT dwar kemm hija xierqa u effikaċi l-miżura li ġiet proposta, l-awtorità regolatorja nazzjonali konċernata tkun tista’ tadotta l-miżura li ġiet proposta, filwaqt li tqis sew ir-rakkomandazzjonijiet kollha mill-Kummissjoni u mill-BERT.

 

5. Fi żmien tliet xhur mill-adozzjoni ta’ deċiżjoni motivata mill-Kummissjoni skond il-paragrafu 3 li tirrikjedi li l-awtorità regolatorja nazzjonali konċernata temenda l-miżura li ġiet proposta, l-awtorità regolatorja nazzjonali għandha temenda jew tirtira l-miżura li ġiet proposta. Jekk il-miżura li ġiet proposta tkun emendata, l-awtorità regolatorja nazzjonali għandha tmexxi konsultazzjoni pubblika skond l-Artikolu 6 u tressaq il-miżura proposta kif emendata lill-Kummissjoni skond l-Artikolu 7.

Ġustifikazzjoni

Proċedura ġdida ta’ ‘koregolazzjoni’ hija proposta u bbażata fuq koperazzjoni mill-qrib bejn il-Kummissjoni, il-BERT u l-awtoritajiet regolatorji nazzjonali. Minflok veto ta’ ‘sanzjoni’ impost mill-awtoritajiet, din il-proċedura tinvolvi konsiderazzjoni mill-pari sabiex tinstab soluzzjoni. Sabiex il-Kummissjoni tieħu deċiżjoni skond dan, il-Kummissjoni u l-BERT (b’maġġoranza sempliċi) jridu jaqblu dwar il-ħtieġa li miżura li ġiet proposta tkun emendata minn awtorità regolatorja nazzjonali. Inkella, l-awtorità regolatorja nazzjonali trid tqis sew l-osservazzjonijiet mill-Kummissjoni u mill-BERT.

Emenda  19

Proposta għal direttiva – att li jemenda

Artikolu 1 – punt 6

Direttiva 2002/21/KE

Artikolu 7 – paragrafu 2

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

2. L-awtoritajiet regolatorji nazzjonali għandhom jikkontribwixxu għall-iżvilupp tas-Suq Intern billi jaħdmu mal-Kummissjoni u ma’ l-Awtorità sabiex jiżguraw l-applikazzjoni konsistenti, fl-Istati Membri kollha, tad-dispożizzjonijiet ta’ din id-Direttiva u tad-Direttivi Speċifiċi. Għal dan il-għan, huma għandhom, b’mod partikulari, jaħdmu mal-Kummissjoni u l-Awtorità biex jidentifikaw it-tipi ta’ strumenti u rimedji l-iktar adattati biex ikunu ttrattati tipi partikulari ta’ sitwazzjonijiet fis-suq.

2. L-awtoritajiet regolatorji nazzjonali għandhom jikkontribwixxu għall-iżvilupp tas-Suq Intern billi jaħdmu mal-Kummissjoni u ma’ l-Awtorità b’mod trasparenti sabiex jiżguraw l-applikazzjoni konsistenti, fl-Istati Membri kollha, tad-dispożizzjonijiet ta’ din id-Direttiva u tad-Direttivi Speċifiċi. Għal dan il-għan, huma għandhom, b’mod partikulari, jaħdmu mal-Kummissjoni u l-Awtorità biex jidentifikaw it-tipi ta’ strumenti u rimedji l-iktar adattati biex ikunu ttrattati tipi partikulari ta’ sitwazzjonijiet fis-suq.

Emenda          20

Proposta għal direttiva – att li jemenda

Artikolu 1 (6)

Direttiva 2002/21/KE

Artikolu 7 – paragrafu 4 – punt c

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(c) timponi, temenda jew tirtira obbligu minn fuq l-operatur bl-applikazzjoni ta’ l-Artikolu 16, flimkien ma’ l-Artikoli 5 u 9 sa 13 tad-Direttiva 2002/19/KE (Direttiva dwar l-Aċċess), u l-Artikolu 17 tad-Direttiva 2002/22/KE (Direttiva dwar is-Servizz Universali),

imħassar

Ġustifikazzjoni

Il-veto huwa sostitwit mill-mekkaniżmu stipulat fl-Artikolu 6a (ġdid).

Emenda  21

Proposta għal direttiva – att li jemenda

Artikolu 1 (6)

Direttiva 2002/21/KE

Artikolu 7 – paragrafu 6

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

6. Fi żmien tliet xhur minn meta l-Kummissjoni tkun ħarġet deċiżjoni skond il-paragrafu 5 li titlob lill-awtorità regolatorja nazzjonali biex tirtira l-abbozz ta’ miżura, l-awtorità regolatorja nazzjonali għandha temenda jew tirtira l-abbozz ta’ miżura. Fil-każ li l-abbozz ta’ miżura jkun emendat, l-awtorità regolatorja nazzjonali għandha timpenja ruħha li tagħmel konsultazzjoni pubblika skond il-proċeduri msemmija fl-Artikolu 6, u li tinnotifika mill-ġdid lill-Kummissjoni bl-abbozz ta’ miżura emendat skond id-dispożizzjonijiet tal-paragrafu 3.

imħassar

Ġustifikazzjoni

Il-veto fuq ir-rimedji qiegħed jiġi sostitwit mill-mekkaniżmu stabbilit fl-Artikolu 6a (ġdid).

Emenda  22

Proposta għal direttiva – att li jemenda

Artikolu 1 – punt 6

Direttiva 2002/21/KE

Artikolu 7 – paragrafu 8

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

8. Fejn abbozz ta’ miżura jkun ġie emendat skond il-paragrafu 6, il-Kummissjoni tista’ tieħu deċiżjoni li titlob lill-awtorità regolatorja nazzjonali li timponi obbligu speċifiku skond l-Artikoli 9 sa 13a tad-Direttiva 2002/19/KE (Direttiva dwar l-Aċċess), u l-Artikolu 17 tad-Direttiva 2002/22/KE (Direttiva dwar is-Servizz Universali) f’perjodu ta’ żmien determinat.

imħassar

Meta tagħmel dan, il-Kummissjoni għandha ssegwi l-istess għanijiet ta’ politika kif stabbiliti għall-awtoritajiet regolatorji nazzjonali fl-Artikolu 8. Il-Kummissjoni għandha tagħti l-ikbar kunsiderazzjoni lill-opinjoni li l-Awtorità tkun issottomettiet skond l-Artikolu 6 tar-Regolament Nru [.../KE], b’mod partikulari meta telabora d-dettalji ta’ l-obbligu/i li tkun trid timponi.

 

Ġustifikazzjoni

Biex tittejjeb il-konsistenza, mingħajr ma jinbidel il-bilanċ internazzjonali delikat tal-poteri jew mingħajr ma jiġu sottovalutati l-elementi ta' sussidjarjetà tar-Regolament, il-Kummissjoni għandu jkollha l-irwol ta' arbitru iktar milli ta’ mħallef.

Emenda          23

Proposta għal direttiva – att li jemenda

Artikolu 1 (6)

Direttiva 2002/21/KE

Artikolu 7 – paragrafu 9

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

9. L-awtorità regolatorja nazzjonali għandha tikkomunika lill-Kummissjoni l-miżuri finali kollha li jaqgħu taħt il-kundizzjonijiet a) u b) fl-Artikolu 7(3).

9. L-awtorità regolatorja nazzjonali għandha tikkomunika lill-Kummissjoni l-miżuri finali kollha li jaqgħu taħt l-Artikolu 7(3).

Ġustifikazzjoni

Il-veto fuq ir-rimedji huwa sostitwit mill-mekkaniżmu stabbilit fl-Artikolu -7a (ġdid).

Emenda  24

Proposta għal direttiva – att li jemenda

Artikolu 1 – punt 8 – punt b

Direttiva 2002/21/KE

Artikolu 8 – paragrafu 2 – punt b

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(b) jiżguraw li ma jkun hemm l-ebda distorsjoni jew restrizzjoni fil-kompetizzjoni tas-settur tal-komunikazzjoni elettronika, b’mod partikulari fit-twassil tal-kontenut;

(b) jiżguraw li ma jkun hemm l-ebda distorsjoni, filwaqt li jitqiesu r-regoli dwar l-għajnuna mill-Istat, jew restrizzjoni fil-kompetizzjoni tas-settur tal-komunikazzjoni elettronika, filwaqt li jitqiesu l-għajnuna u r-regoli Statali, b’mod partikulari fit-twassil tal-kontenut;

Ġustifikazzjoni

L-espansjoni proposta ta’ l-objettiv ta’ l-NRA li tippromwovi l-kompetizzjoni “b’mod partikulari għat-twassil tal-kontenut” għandha tkun irrifjutata. Is-suq għat-twassil tal-kontenut diġà huwa kompetittiv. Għaldaqstant, is-suq tas-servizzi tax-xandir diġà tneħħa mil-lista ta’ swieq rakkomandati suxxettibbli għal regolazzjoni ex-ante. Għadu m’huwiex ċar għaliex tiddaħħal din il-bidla. Barra minn hekk, iż-żieda ddgħajjef l-għan ta’ kundizzjonijiet indaqs fil-kompetizzjoni, jekk il-kompetizzjoni f’qasam partikulari titqies aktar importanti milli f’qasam ieħor.

Emenda  25

Proposta għal direttiva – att li jemenda

Artikolu 1 – punt 8 – punt b a (ġdid)

Direttiva 2002/21/KE

Artikolu 8 – paragrafu 2 – punt c

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(ba) Fil-paragrafu 2, il-punt (c) huwa sostitwit b’li ġej:

 

"(c) jinkoraġġixxu u jiffaċilitaw l-investiment effiċjenti fl-infrastruttura li jkun immexxi mis-suq, u jippromwovu l-innovazzjoni; u”

Emenda  26

Proposta għal direttiva – att li jemenda

Artikolu 1 – punt 8 – punt e

Direttiva 2002/21/KE

Artikolu 8 – paragrafu 4 – punt g a (ġdid)

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(ga) l-iżgurar tal-koperazzjoni ta' l-impriżi li jipprovdu netwerks u servizzi ta' komunikazzjoni elettronika ma’ l-oqsma konċernati fil-protezzjoni u l-promozzjoni ta' kontenut legali trażmess fuq netwerks u servizzi ta' komunikazzjoni elettronika.

Emenda  27

Proposta għal direttiva – att li jemenda

Artikolu 1 (9)

Direttiva 2002/21/KE

Artikolu 9 – paragrafu 1

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

1. L-Istati Membri għandhom jiżguraw il-ġestjoni effettiva tal-frekwenzi tar-radju għas-servizzi tal-komunikazzjoni elettronika fit-territorju tagħhom skond l-Artikolu 8. Għandhom jiżguraw li l-allokazzjoni u l-assenjazzjoni tal-frekwenzi tar-radju mill-awtoritajiet regolatorji nazzjonali jkunu bbażati fuq kriterji oġġettivi, trasparenti, proporzjonati u mhux diskriminatorji.

1. L-Istati Membri għandhom jiżguraw il-ġestjoni effettiva tal-frekwenzi tar-radju għas-servizzi tal-komunikazzjoni elettronika fit-territorju tagħhom skond l-Artikolu 8. Għandhom jiżguraw li l-allokazzjoni u l-assenjazzjoni tal-frekwenzi tar-radju mill-awtoritajiet regolatorji nazzjonali jkunu bbażati fuq kriterji oġġettivi, trasparenti, proporzjonati u mhux diskriminatorji u li ma jkunx hemm distorsjoni tal-kompetizzjoni.

Ġustifikazzjoni

Il-ġestjoni effettiva ta’ l-ispectrum tar-radju għas-servizzi ta’ komunikazzjoni elettronika għandha tirrikjedi li l-awtoritajiet kompetenti jqisu l-aspetti tal-kompetizzjoni meta jallokaw u jassenjaw frekwenzi tar-radju u li jevitaw kull distorsjoni għall-kompetizzjoni. Il-kliem propost huwa konformi ma’ dak użat fil-Premessa 28 tal-proposta tal-Kummissjoni għad-direttiva ta’ qafas.

Emenda  28

Proposta għal direttiva – att li jemenda

Artikolu 1 – punt 9

Direttiva 2002/21/KE

Artikolu 9 - paragrafu 3 - punt b a (ġdid)

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(ba) jevitaw distorsjoni tal-konkorrenza,

Ġustifikazzjoni

Il-ġestjoni effettiva ta’ l-ispettru tar-radju għas-servizzi ta’ komunikazzjoni elettronika għandha tirrikjedi li l-awtoritajiet kompetenti jqisu l-aspetti tal-kompetizzjoni meta jallokaw u jassenjaw frekwenzi tar-radju u li jevitaw kull distorsjoni għall-kompetizzjoni. Il-kliem propost huwa konformi ma’ dak użat fil-Premessa 28 tal-proposta tal-Kummissjoni għad-direttiva ta’ qafas.

Emenda  29

Proposta għal direttiva – att li jemenda

Artikolu 1 – punt 9

Direttiva 2002/21/KE

Artikolu 9 – paragrafu 4 – subparagrafu 1

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

Sakemm ma jipprovdux mod ieħor it-tieni subparagrafu jew il-miżuri adottati skond il-paragrafu 9c, l-Istati Membri għandhom jiżguraw li t-tipi kollha ta’ servizzi tal-komunikazzjoni elettronika jistgħu jkunu pprovduti fil-meded tal-frekwenzi tar-radju miftuħa għall-komunikazzjoni elettronika. Madankollu, l-Istati Membri jistgħu jipprovdu għal restrizzjonijiet proporzjonati u mhux diskriminatorji fuq it-tipi ta’ servizzi tal-komunikazzjoni elettronika li se jkunu pprovduti.

Sakemm ma jkunx stipulat mod ieħor fit-tieni subparagrafu jew fil-miżuri adottati skond il-paragrafu 9c, l-Istati Membri għandhom jiżguraw li t-tipi kollha ta’ servizzi tal-komunikazzjoni elettronika jistgħu jkunu pprovduti fil-meded tal-frekwenzi tar-radju disponibbli għas-servizzi tal-komunikazzjoni elettronika kif identifikati fin-netwerks nazzjonali ta’ l-allokazzjoni tal-frekwenzi u fir-regolamenti ta’ l-ITU dwar ix-xandir bir-radju. Madankollu, l-Istati Membri jistgħu jipprovdu għal restrizzjonijiet proporzjonati u mhux diskriminatorji fuq it-tipi ta’ servizzi tal-komunikazzjoni elettronika li se jkunu pprovduti.

Ġustifikazzjoni

In-newtralità tas-servizzi trid tkun limitata għall-possibiltajiet mogħtija mir-regolamenti ta’ l-ITU dwar ix-xandir bir-radju li jistabbilixxu liema servizzi jistgħu joperaw flimkien fid-diversi frekwenzi.

Emenda  30

Proposta għal direttiva – att li jemenda

Artikolu 1 – punt 9

Direttiva 2002/21/KE

Artikolu 9 – paragrafu 4 – subparagrafu 2

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

Restrizzjonijiet li jirrikjedu li servizz ikun provdut f'medda speċifika għandhom ikunu ġġustifikati biex jiżguraw il-ksib ta’ għan ta’ interess ġenerali f'konformità mal-liġi Komunitarja, pereżempju s-sikurezza tal-ħajja, il-promozzjoni tal-koeżjoni soċjali, reġjunali jew territorjali, il-prevenzjoni mill-użu ineffiċjenti tal-frekwenzi tar-radju, jew, kif iddefinit fil-leġiżlazzjoni nazzjonali skond il-liġi Komunitarja, il-promozzjoni tad-diversità kulturali u lingwistika u l-pluraliżmu tal-midja.

Ir-restrizzjonijiet li jirrikjedu li servizz ta’ komunikazzjoni elettronika partikolari jkun provdut f'medda speċifika għandhom ikunu ġġustifikati biss biex jiżguraw il-ksib ta’ għan ta’ interess ġenerali kif definit fil-leġiżlazzjoni nazzjonali, f'konformità mal-liġi Komunitarja, pereżempju s-sikurezza tal-ħajja, il-promozzjoni tal-koeżjoni soċjali, reġjunali jew territorjali, il-prevenzjoni mill-użu ineffiċjenti tal-frekwenzi tar-radju, jew, kif iddefinit fil-leġiżlazzjoni nazzjonali skond il-liġi Komunitarja, il-promozzjoni tad-diversità kulturali u lingwistika u l-pluraliżmu tal-midja jew il-forniment ta' servizzi ta' xandir tar-radju jew tat-televiżjoni.

Emenda  31

Proposta għal direttiva – att li jemenda

Artikolu 1 – punt 9

Direttiva 2002/21/KE

Artikolu 9 – paragrafu 4 – subparagrafu 3