Sprawozdanie - A6-0321/2008Sprawozdanie
A6-0321/2008

SPRAWOZDANIE w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywy 2002/21/WE w sprawie wspólnych ram regulacyjnych sieci i usług łączności elektronicznej, 2002/19/WE w sprawie dostępu do sieci łączności elektronicznej oraz wzajemnych połączeń i 2002/20/WE w sprawie zezwoleń na udostępnienie sieci i usług łączności elektronicznej

22.7.2008 - (COM(2007)0697 – C6‑0427/2007 – 2007/0247(COD)) - ***I

Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii
Sprawozdawca: Catherine Trautmann


Procedura : 2007/0247(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury :  
A6-0321/2008

PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywy 2002/21/WE w sprawie wspólnych ram regulacyjnych sieci i usług łączności elektronicznej, 2002/19/WE w sprawie dostępu do sieci łączności elektronicznej oraz wzajemnych połączeń i 2002/20/WE w sprawie zezwoleń na udostępnienie sieci i usług łączności elektronicznej

(COM(2007)0697 – C6‑0427/2007 – 2007/0247(COD))

(Procedura współdecyzji: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

–   uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2007)0697),

–   uwzględniając art. 251 ust. 2 oraz art. 95 traktatu WE, zgodnie z którymi wniosek został przedstawiony przez Komisję (C6-0427/2007),

–   uwzględniając art. 51 Regulaminu,

–   uwzględniając sprawozdanie Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii oraz opinie Komisji Gospodarczej i Monetarnej, Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów, Komisji Kultury i Edukacji, Komisji Prawnej oraz Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych (A6-0321/2008),

1.  zatwierdza po poprawkach wniosek Komisji;

2.  zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli uzna ona za stosowne wprowadzenie znaczących zmian do swojego wniosku lub zastąpienie go innym tekstem;

3.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji.

Poprawka  1

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający

Punkt 1 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(1a) Na mocy dyrektywy 2007/65/WE, (dyrektywy o audiowizualnych usługach medialnych), dokonano przeglądu mającego na celu zapewnienie optymalnych warunków konkurencyjności i pewności prawnej w sektorach przemysłu i usług w zakresie technologii informacyjnych i mediów w Unii Europejskiej oraz poszanowania różnorodności kulturowej i językowej; w tym świetle sprawiedliwe i zrównoważone ramy regulacyjne dotyczące elektronicznych sieci i usług komunikacyjnych stanowią główny filar całego sektora audiowizualnego UE.

Poprawka  2

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający

Punkt 3 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(3) W związku z tym konieczne jest zreformowanie ram regulacyjnych sieci i usług łączności elektronicznej UE w celu ostatecznego utworzenia rynku wewnętrznego łączności elektronicznej poprzez wzmocnienie wspólnotowego mechanizmu służącego do regulacji operatorów ze znaczącą pozycją rynkową na kluczowych rynkach. Jest to uzupełnione przez utworzenie Europejskiego Urzędu ds. Rynku Łączności Elektronicznej (zwanego dalej „Urzędem”) na mocy rozporządzenia […/…./WE] z dnia [data] Parlamentu Europejskiego i Rady. Reforma obejmuje również zdefiniowanie efektywnej strategii zarządzania widmem w celu uzyskania jednolitej europejskiej przestrzeni informacyjnej oraz wzmocnienie przepisów dotyczących niepełnosprawnych użytkowników w celu uzyskania zintegrowanego społeczeństwa informacyjnego.

(3) W związku z tym konieczne jest zreformowanie ram regulacyjnych sieci i usług łączności elektronicznej UE w celu ostatecznego utworzenia rynku wewnętrznego łączności elektronicznej poprzez wzmocnienie wspólnotowego mechanizmu służącego do regulacji operatorów ze znaczącą pozycją rynkową na kluczowych rynkach. Reforma obejmuje również zdefiniowanie efektywnej i skoordynowanej strategii zarządzania widmem w celu uzyskania jednolitej europejskiej przestrzeni informacyjnej oraz wzmocnienie przepisów dotyczących niepełnosprawnych użytkowników w celu uzyskania zintegrowanego społeczeństwa informacyjnego.

Poprawka  3

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający

Punkt 3 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(3a) Celem ram regulacyjnych UE w zakresie łączności elektronicznej jest stworzenie trwałego „ekosystemu” dla łączności elektronicznej w oparciu o podaż, poprzez skuteczne i konkurencyjne rynki infrastruktury i usług, oraz o popyt, dzięki wzmocnieniu rozwoju społeczeństwa informacyjnego.

Uzasadnienie

Konkurencja opierająca się na infrastrukturze jest na dłuższą metę warunkiem koniecznym sprawnie funkcjonującego rynku telekomunikacji i jednym z głównych celów niniejszej regulacji.

Poprawka  4

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający

Punkt 3 b preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(3b) (10a) Celem jest stopniowe ograniczanie sektorowych uregulowań ex ante w miarę rozwoju konkurencji na rynkach tak, aby łączność elektroniczna ostatecznie podlegała wyłącznie prawu konkurencji. Jako że rynki łączności elektronicznej wykazują w ostatnich latach silną dynamikę konkurencyjności, istotne jest, by ustanowione uprzednio obowiązki regulacyjne były nakładane jedynie w razie braku skutecznej i zrównoważonej konkurencji. Uregulowania ex ante powinny zostać poddane przeglądowi w celu określenia konieczności dalszego ich stosowania nie później niż pięć lat od daty transpozycji niniejszej dyrektywy.

Poprawka  5

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający

Punkt 3 c preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(3c) Aby zapewnić proporcjonalne podejście, dostosowane do zmieniających się warunków konkurencji, krajowe organy regulacyjne powinny mieć możliwość zdefiniowania rynków na poziomie niższym niż krajowy lub zniesienia obowiązków regulacyjnych na rynkach lub na obszarach geograficznych, gdzie istnieje skuteczna konkurencja w zakresie infrastruktury, nawet jeśli nie są one zdefiniowane jako odrębne rynki.

Poprawka  6

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający

Punkt 3 d preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(3d) W celu osiągnięcia celów agendy lizbońskiej kluczową kwestią w nadchodzących latach będzie stworzenie wystarczających zachęt dla inwestycji w nowe, szybkie sieci, które będą wspierały innowacje w bogatych w treści usługach internetowych i umocnią międzynarodową konkurencyjność Unii Europejskiej. Takie sieci mają ogromny potencjał w zakresie zapewniania korzyści konsumentom i przedsiębiorstwom w całej Unii Europejskiej. W związku z tym istotne jest wspieranie trwałych inwestycji w zakresie rozwoju tych nowych sieci, a jednocześnie należy utrzymać konkurencję i zwiększać wybór konsumenta poprzez przewidywalność i spójność środowiska regulacyjnego.

Poprawka  7

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający

Punkt 3 e preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(3e) W swoim komunikacie „Niwelowanie różnic w dostępie do łączy szerokopasmowych” z dnia 20 marca 2006 r. Komisja przyznała, że w Unii Europejskiej istnieje terytorialny podział pod względem dostępu do szybkich usług szerokopasmowych. Pomimo ogólnego wzrostu liczby łączy szerokopasmowych dostęp do nich w niektórych regionach jest ograniczony ze względu na wysokie koszty będące skutkiem niskiej gęstości zaludnienia i dużego oddalenia. Ekonomiczne zachęty do inwestowania w budowę sieci szerokopasmowej na tych obszarach okazują się często niewystarczające. Wśród pozytywnych czynników należy wskazać na fakt, że postęp techniczny prowadzi do obniżenia kosztów rozbudowy sieci. Aby mniej rozwiniętym regionom zapewnić inwestycje w nowe technologie, regulacje prawne dotyczące łączności elektronicznej powinny być spójne z innymi środkami politycznymi, takimi jak polityka pomocy państwa, fundusze strukturalne czy też szersze cele polityki przemysłowej.

Uzasadnienie

Ramy regulacyjne powinny również brać pod uwagę potrzebę niwelowania istniejących między regionami różnic w zakresie rozwoju. Należy podkreślić szczególne znaczenie wprowadzenia na rynek łączy szerokopasmowych.

Poprawka  8

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający

Punkt 3 f preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(3f) Inwestycje w badania i rozwój mają kluczowe znaczenie dla rozwoju sieci światłowodowych nowej generacji i osiągnięcia elastycznego i wydajnego dostępu do sieci radiowej, sprzyjając większej konkurencji i innowacyjnym rozwiązaniom i usługom z korzyścią dla konsumentów. Wyzwanie polega na zapewnieniu powszechnej i spójnej infrastruktury nowej generacji dla sieci i usług łączności elektronicznej, technologii informacyjnych i mediów.

Uzasadnienie

Przepisy muszą sprzyjać inwestycjom w badania i rozwój, aby opracować przewodowe i bezprzewodowe sieci nowej generacji.

Poprawka  9

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający

Punkt 3 g preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(3g) Polityka państwa powinna uzupełniać skuteczne funkcjonowanie rynków łączności elektronicznej, dotykając zarówno kwestii podaży, jak i popytu, aby pobudzać zdrowy mechanizm, w którym rozwój lepszej treści i usług zależy od dostępności infrastruktury i vice versa. Interwencje organów publicznych powinny być współmierne i nie powinny ani zakłócać konkurencji, ani hamować prywatnych inwestycji, powinny natomiast zwiększyć zachęty do inwestowania i zmniejszyć bariery przy wchodzeniu na rynek. W związku z tym organy publiczne mogą poprzeć wprowadzenie infrastruktury o wysokiej wydajności, która będzie funkcjonować przez długi czas. Należy przy tym przyznawać środki publiczne w oparciu o otwarte, przejrzyste i konkurencyjne procedury, nie faworyzując z góry żadnej konkretnej technologii i zapewniając sprawiedliwy dostęp do infrastruktury.

Uzasadnienie

Potrzebne są pewne wytyczne dotyczące roli krajowych lub lokalnych organów publicznych na rynku łączności elektronicznej niezależnie od tego, czy będzie ona miała charakter czysto wspierający, czy też będzie wiązała się z większym zaangażowaniem.

Poprawka  10

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający

Punkt 3 h preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(3h) Ramy regulacyjne powinny również zawierać dodatkowe cele, jak: promowanie ochrony konsumentów w sektorze łączności elektronicznej poprzez zagwarantowanie wszelkich sposobów dostarczających właściwych i kompleksowych informacji, przejrzystości taryfowej oraz wysokiej jakości w świadczeniu usług; pełne uznanie roli stowarzyszeń konsumenckich w publicznych konsultacjach; zagwarantowanie, że właściwe organy posiadają instrumenty niezbędne do zapobiegania ewentualnym manipulacjom i do działania z konieczną skutecznością przy karaniu wszelkich oszustw w dziedzinie usług łączności elektronicznej.

Uzasadnienie

Zamiar podkreślenia konieczności ochrony konsumentów wśród celów zharmonizowanych ram regulacyjnych.

Poprawka  11

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający

Punkt 3 i preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(3i) Przy podejmowaniu działań na mocy niniejszej dyrektywy Komisja powinna uwzględnić stanowiska krajowych organów regulacyjnych i zainteresowanych stron z sektora, korzystając z efektywnych konsultacji w celu zapewnienia przejrzystości i współmierności. Komisja powinna opublikować szczegółowe dokumenty konsultacyjne, wyjaśniające różne rozważane sposoby działania, a stronom zainteresowanym z sektora należałoby umożliwić odpowiedź w rozsądnym czasie. Po przeprowadzeniu konsultacji i rozważeniu odpowiedzi Komisja powinna podać powody decyzji w oświadczeniu, które powinno zawierać opis sposobu uwzględnienia stanowisk respondentów.

Uzasadnienie

Przy podejmowaniu decyzji na szczeblu wspólnotowym – decyzji, które muszą być przejrzyste i współmierne do wyników, które należy osiągnąć – ważne jest uwzględnienie stanowisk krajowych organów regulacyjnych i stron zainteresowanych z sektora. Aby do tego doszło, konieczne są pełne i skuteczne konsultacje z krajowymi organami regulacyjnymi i zainteresowanymi podmiotami z sektora. Odniesienie do Komisji może zostać zastąpione ERG; patrz uzasadnienie poprawki do punktu preambuły 3.

Poprawka  12

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający

Punkt 4 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(4a) Bez uszczerbku dyrektywy 1999/5/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 9 marca 1999 r. w sprawie urządzeń radiowych i końcowych urządzeń telekomunikacyjnych oraz wzajemnego uznawania ich zgodności, konieczne jest wyjaśnienie pewnych aspektów dotyczących stosowania niektórych funkcji urządzeń końcowych związanych z dostępem niepełnosprawnych użytkowników końcowych, aby zapewnić interoperacyjność między urządzeniami końcowymi i sieciami i usługami łączności elektronicznej.

Uzasadnienie

Jeżeli dostęp do urządzeń końcowych dla osób niepełnosprawnych nie zostanie zagwarantowany, osoby te nie będą miały możliwości dostępu do sieci i usług łączności elektronicznej. Dlatego aby zapewnić interoperacyjność między obydwoma elementami, należy jasno określić, jaki rodzaj urządzeń końcowych służących dostępowi dla niepełnosprawnych użytkowników końcowych jest wymagany.

Poprawka  13

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający

Punkt 5 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(5a) Działania krajowych organów regulacyjnych i Komisji w obszarze łączności elektronicznej przyczyniają się do realizacji obszerniejszych celów państwowych strategii politycznych w zakresie kultury, zatrudnienia, ochrony środowiska, spójności społecznej, rozwoju regionalnego oraz zagospodarowania przestrzennego.

Uzasadnienie

Ramy regulacyjne powinny również uwzględniać potrzebę niwelowania różnic regionalnych w zakresie rozwoju, mając na celu wzrost innowacji i zwiększenie inwestycji we wszystkich regionach UE.

Poprawka  14

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający

Punkt 11 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(11a) Krajowe rynki łączności elektronicznej będą nadal różnić się między sobą w ramach Unii Europejskiej. Dlatego ważne jest, by krajowe ograny regulacyjne oraz Organ Europejskich Regulatorów w Telekomunikacji (BERT) posiadały uprawnienia i wiedzę niezbędną do stworzenia konkurencyjnego ekosystemu UE na rynkach i w usługach łączności elektronicznej, wykazując zrozumienie dla różnic krajowych i regionalnych i respektując zasadę pomocniczości.

Poprawka  15

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający

Punkt 16 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(16) Częstotliwości radiowe należy uznać za ograniczony zasób publiczny o istotnej wartości publicznej i rynkowej. W interesie publicznym leży jak najskuteczniejsze i jak najefektywniejsze zarządzanie widmem z perspektywy ekonomicznej, społecznej i środowiskowej oraz stopniowe usuwanie przeszkód na drodze do jego efektywnego wykorzystania.

(16) Częstotliwości radiowe należy uznać za ograniczony zasób publiczny o istotnej wartości publicznej i rynkowej. W interesie publicznym leży jak najskuteczniejsze i jak najefektywniejsze zarządzanie widmem z perspektywy ekonomicznej, społecznej i środowiskowej, przy uwzględnieniu celów kulturalnych i celów pluralizmu mediów, oraz stopniowe usuwanie przeszkód na drodze do jego efektywnego wykorzystania.

Uzasadnienie

Należy zagwarantować, że również w przyszłości przy zarządzaniu częstotliwościami uwzględniane będą aspekty kulturalne i aspekty związane z pluralizmem mediów.

Poprawka  16

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający

Punkt 16 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(16a) Mimo że zarządzanie widmem pozostaje w zakresie uprawnień państw członkowskich, jedynie koordynacja i, w stosownych przypadkach, harmonizacja na szczeblu wspólnotowym może zapewnić czerpanie przez użytkowników widma pełnych korzyści z rynku wewnętrznego i skuteczną ochronę interesów UE na całym świecie.

Uzasadnienie

Aby zarządzanie widmem było efektywne, musi być zgodne z szerszymi międzynarodowymi działaniami harmonizacyjnymi prowadzonymi przez ITU i CEPT.

Poprawka  17

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający

Punkt 16 b preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(16b) Przepisy niniejszej dyrektywy dotyczące zarządzania widmem powinny być zgodne z pracami organizacji międzynarodowych i regionalnych zajmujących się zarządzaniem widmem radiowym, takich jak Międzynarodowy Związek Telekomunikacyjny (International Telecommunications Union - ITU) i Europejska Konferencja Administracji Pocztowych i Telekomunikacyjnych (European Conference of Postal and Telecommunications Administrations - CEPT), aby zapewnić skuteczne zarządzanie wykorzystywaniem widma w całej Wspólnocie i na świecie oraz jego harmonizację.

Uzasadnienie

Aby zarządzanie widmem było efektywne musi być zgodne z szerszymi międzynarodowymi działaniami harmonizacyjnymi prowadzonymi przez ITU i CEPT.

Poprawka  18

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający

Punkt 16 c preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(16c) W dążeniu do realizacji celów ustanowionych w art. 8 a dyrektywy 2002/21/WE (dyrektywa ramowa), szczyt dotyczący widma radiowego powinien zostać zwołany w 2010 r. z inicjatywy państw członkowskich i z udziałem Parlamentu Europejskiego, Komisji Europejskiej i wszystkich zainteresowanych stron. Powinien on przyczynić się w szczególności do:

 

a) zapewnienia większej spójności w unijnych strategiach politycznych dotyczących widma radiowego w ogóle;

 

b) uwolnienia widma dla nowych usług komunikacyjnych po przejściu na nadawanie cyfrowe;

 

c) dostarczenia wytycznych w zakresie przejścia z telewizji analogowej na cyfrową telewizję naziemną.

Uzasadnienie

Ponieważ wydaje się, że trudno będzie osiągnąć porozumienie między wszystkimi zainteresowanymi stronami, szczyt w 2010 r. może stanowić idealną okazję do uzyskania konsensusu.

Poprawka  19

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający

Punkt 16 d preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(16d) Przejście z telewizji analogicznej na cyfrową telewizję naziemną powinno, jako wynik doskonałej skuteczności technologii cyfrowych, uwolnić znaczną ilość pasm widm w Unii Europejskiej, tzw. dywidendę cyfrową. Państwa członkowskie powinny jak najszybciej uwolnić dywidendę cyfrową, co pozwoli obywatelom europejskim na czerpanie korzyści płynących z wprowadzenia nowych, innowacyjnych i konkurencyjnych usług. W tym celu należy usunąć istniejące na poziomie krajowym przeszkody w skutecznym (ponownym) rozdzieleniu dywidendy cyfrowej oraz zastosować spójniejsze i bardziej zintegrowane podejście do rozdzielania dywidendy cyfrowej we Wspólnocie.

Poprawka  20

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający

Punkt 17 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(17) Częstotliwościami radiowymi należy zarządzać w taki sposób, aby zapewnić uniknięcie szkodliwych zakłóceń. Dlatego konieczne jest właściwe zdefiniowanie podstawowej koncepcji szkodliwych zakłóceń, aby zapewnić ograniczenie interwencji regulacyjnej w zakresie niezbędnym do zapobieżenia takim zakłóceniom.

(17) Częstotliwościami radiowymi należy zarządzać w taki sposób, aby zapewnić uniknięcie szkodliwych zakłóceń. Dlatego konieczne jest właściwe zdefiniowanie podstawowej koncepcji szkodliwych zakłóceń, odnosząc się do istniejących tablic przeznaczeń częstotliwości uzgodnionych na szczeblu międzynarodowym, aby zapewnić ograniczenie interwencji regulacyjnej w zakresie niezbędnym do zapobieżenia takim zakłóceniom.

Uzasadnienie

Problemy związane z zakłóceniami są jednym z głównych powodów istnienia krajowych i międzynarodowych tablic przeznaczeń częstotliwości. Zważywszy że częstotliwości przekraczają granice UE, w celu uniknięcia zakłóceń należy przestrzegać wiążących umów międzynarodowych.

Poprawka 21

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający

Punkt 20 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(20) Konieczne jest zwiększenie elastyczności zarządzania widmem i dostępu do widma za pośrednictwem zezwoleń neutralnych pod względem technologii i usług, tak aby umożliwić jego użytkownikom wybór najlepszych technologii i usług do stosowania w określonym paśmie częstotliwości (zwane dalej „zasadami neutralności technologii i usług”). Administracyjne określanie technologii i usług powinno stać się wyjątkiem i powinno być jasno uzasadnione oraz poddawane regularnemu, okresowemu przeglądowi.

(20) Konieczne jest zwiększenie elastyczności zarządzania widmem i dostępu do widma za pośrednictwem zezwoleń neutralnych pod względem technologii i usług, tak aby umożliwić jego użytkownikom wybór najlepszych technologii i usług do stosowania w pasmach częstotliwości dostępnych dla usług łączności elektronicznej, określonych w krajowych tabelach przeznaczeń częstotliwości i w przepisach ITU dotyczących łączności radiowej (zwanych dalej „zasadami neutralności technologii i usług”). Administracyjne określanie technologii i usług powinno mieć zastosowanie w przypadku, gdy w grę wchodzą cele interesu ogólnego.

Uzasadnienie

Poprawka niezbędna w celu zapewnienia spójności prawnej z definicją neutralności usług proponowanej w art. 9 ust. 4 akapit pierwszy dyrektywy ramowej.

Poprawka  22

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający

Punkt 21 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(21) Wyjątki od zasady neutralności technologii powinny mieć jedynie ograniczony zakres i powinny być uzasadnione potrzebą unikania szkodliwych zakłóceń, na przykład poprzez nakazy stosowania masek emisji i poziomów mocy, lub potrzebą zapewnienia ochrony zdrowia publicznego poprzez ograniczenie narażenia ogółu społeczeństwa na działanie pól magnetycznych lub zapewnienia właściwego współużytkowania widma, w szczególności gdy jego użytkowanie podlega jedynie ogólnym zezwoleniom lub gdy jest to bezwzględnie konieczne w celu spełnienia warunków wyjątku od zasady neutralności usług.

(21) Ograniczenia zasady neutralności technologii powinny być odpowiednie i uzasadnione potrzebą unikania szkodliwych zakłóceń, na przykład poprzez nakazy stosowania masek emisji i poziomów mocy, lub potrzebą zapewnienia ochrony zdrowia publicznego poprzez ograniczenie narażenia ogółu społeczeństwa na działanie pól magnetycznych lub zapewnienia właściwego współużytkowania widma, w szczególności gdy jego użytkowanie podlega jedynie ogólnym zezwoleniom lub zapewnienia zgodności z celem interesu ogólnego w myśl prawa wspólnotowego.

Uzasadnienie

Zapewnienie zgodności z tekstem dyrektywy, w którym – w odniesieniu do neutralności technologii – mowa o „ograniczeniach”, a nie o „wyjątkach”. Ograniczenia nie powinny odnosić się tylko do wyjątków od zasady neutralności, ale powinny być zgodne z celami interesu ogólnego.

Poprawka  23

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający

Punkt 22 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(22) Użytkownicy widma powinni również mieć możliwość swobodnego wyboru usług, które chcą oferować w danej częstotliwości, z uwzględnieniem środków przejściowych dotyczących wcześniej nabytych praw. W uzasadnionym i proporcjonalnym zakresie należy dopuszczać wyjątki od zasady neutralności usług, które wymagają świadczenia określonej usługi w celu realizacji jasno zdefiniowanych celów interesu ogólnego, takich jak bezpieczeństwo życia, konieczność wspierania społecznej, regionalnej i terytorialnej spójności lub unikanie nieefektywnego użytkowania widma. Cele te powinny obejmować: promowanie różnorodności kulturowej i językowej oraz pluralizmu mediów, zgodnie z definicjami zawartymi w ustawodawstwie krajowym, dostosowanymi do prawa wspólnotowego. O ile nie będzie to konieczne dla ochrony bezpieczeństwa życia, wyjątki nie powinny prowadzić do wyłącznego użytkowania w celu świadczenia pewnych usług, tylko raczej polegać na przyznaniu pierwszeństwa, tak aby w tym samym paśmie mogły współistnieć inne usługi lub technologie, w największym możliwym zakresie. Aby posiadacz zezwolenia mógł swobodnie wybrać najbardziej efektywny środek przenoszący zawartość usług świadczonych za pośrednictwem częstotliwości radiowych, zawartość nie powinna być regulowana w zezwoleniach na użytkowanie częstotliwości radiowych.

(22) Użytkownicy widma powinni również mieć możliwość swobodnego wyboru usług, które chcą oferować w danej częstotliwości, z uwzględnieniem środków przejściowych dotyczących wcześniej nabytych praw, krajowych tabel przeznaczeń częstotliwości oraz przepisów ITU dotyczących łączności radiowej. Należy dopuszczać wyjątki od zasady neutralności usług, które wymagają świadczenia określonej usługi w celu uwzględnienia krajowych spraw publicznych lub realizacji jasno zdefiniowanych celów interesu ogólnego, takich jak bezpieczeństwo życia, konieczność wspierania społecznej, regionalnej i terytorialnej spójności, wydajne wykorzystanie częstotliwości radiowych oraz efektywne zarządzanie widmem. Cele te powinny obejmować: promowanie krajowych strategii polityki audiowizualnej i medialnej, różnorodności kulturowej i językowej oraz pluralizmu mediów, zgodnie z definicjami zawartymi w ustawodawstwie krajowym, dostosowanymi do prawa wspólnotowego. O ile nie będzie to konieczne dla ochrony bezpieczeństwa życia lub zagwarantowania osiągnięcia powyższych celów, wyjątki nie powinny prowadzić do wyłącznego użytkowania w celu świadczenia pewnych usług, tylko raczej polegać na przyznaniu pierwszeństwa, tak aby w tym samym paśmie mogły współistnieć inne usługi lub technologie, w największym możliwym zakresie. Aby posiadacz zezwolenia mógł swobodnie wybrać najbardziej efektywny środek przenoszący zawartość usług świadczonych za pośrednictwem częstotliwości radiowych, zawartość nie powinna być regulowana w zezwoleniach na użytkowanie częstotliwości radiowych.

Uzasadnienie

Kwestia dotycząca możliwości przydzielenia widma w sposób neutralny pod względem usług powinna opierać się na rozsądnym rozpatrzeniu interesu publicznego i wartości handlowej. W praktyce Komisja opowiada się za tym podejściem, np. w komunikacie w sprawie dywidendy cyfrowej Komisja proponuje przydzielenie określonych usług do określonych (pod)pasm częstotliwości widma.

Poprawka  24

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający

Punkt 23 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(23) Do kompetencji państw członkowskich należy określanie zakresu i charakteru każdego wyjątku dotyczącego wspierania różnorodności kulturowej i językowej oraz pluralizmu mediów, zgodnie ze swoimi prawami krajowymi.

(23) Do kompetencji państw członkowskich należy określanie zakresu i charakteru każdego wyjątku dotyczącego wspierania różnorodności kulturowej i językowej, krajowej polityki audiowizualnej i medialnej oraz pluralizmu mediów, zgodnie ze swoimi prawami krajowymi.

Uzasadnienie

Państwa członkowskie powinny mieć prawo określania zakresu i charakteru wyjątków do krajowych strategii polityki audiowizualnej i medialnej.

Poprawka  25

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający

Punkt 26 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(26) Ze względu na wpływ wyjątków na rozwój rynku wewnętrznego usług łączności elektronicznej Komisja powinna mieć możliwość harmonizacji zakresu i charakteru wszelkich wyjątków od zasad neutralności technologii i usług, innych niż te mające na celu zapewnienie promocji różnorodności kulturowej i językowej oraz pluralizmu mediów, biorąc pod uwagę zharmonizowane warunki techniczne w zakresie dostępności i efektywnego użytkowania częstotliwości radiowych na mocy decyzji nr 676/2002/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 marca 2002 r. w sprawie ram regulacyjnych dotyczących polityki spektrum radiowego we Wspólnocie Europejskiej („decyzja o spektrum radiowym”)[1].

 

skreślony

Uzasadnienie

Zapewnienie spójności prawnej z naszą propozycją modyfikacji art. 9c.

Poprawka  26

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający

Punkt 29 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(29) W celu promowania funkcjonowania rynku wewnętrznego oraz wspierania rozwoju usług transgranicznych, Komisja powinna uzyskać uprawnienia do nakładania na Urząd określonych zadań w dziedzinie numeracji. Co więcej, aby umożliwić obywatelom państw członkowskich, w tym osobom podróżującym i użytkownikom niepełnosprawnym, dostęp do pewnych usług przy użyciu tych samych, rozpoznawalnych numerów, po podobnych cenach, we wszystkich państwach członkowskich, uprawnienia Komisji do podejmowania technicznych środków wykonawczych powinny obejmować również w razie potrzeby właściwą zasadę taryfową lub właściwy mechanizm taryfowy.

(29) W celu promowania funkcjonowania rynku wewnętrznego oraz wspierania rozwoju usług transgranicznych, Komisja powinna mieć możliwość konsultacji z BERT w dziedzinie numeracji. Co więcej, aby umożliwić obywatelom państw członkowskich, w tym osobom podróżującym i użytkownikom niepełnosprawnym, dostęp do pewnych usług przy użyciu tych samych, rozpoznawalnych numerów, po podobnych cenach, we wszystkich państwach członkowskich, uprawnienia Komisji do podejmowania technicznych środków wykonawczych powinny obejmować również w razie potrzeby właściwą zasadę taryfową lub właściwy mechanizm taryfowy, jak również ustanowienie jednolitego, unijnego tymczasowego numeru telefonu zapewniającego przyjazny dla użytkownika dostęp do tych usług.

Poprawka  27

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający

Punkt 31 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(31) Konieczne jest wzmocnienie uprawnień państw członkowskich wobec posiadaczy praw drogi, aby zapewnić wprowadzanie lub rozwijanie nowych sieci w sposób odpowiedzialny wobec środowiska naturalnego, niezależnie od zobowiązania jakiegokolwiek operatora o znaczącej pozycji rynkowej do zapewnienia dostępu do jego sieci łączności elektronicznej. Krajowe organy regulacyjne powinny mieć możliwość indywidualnego nakładania wymogów współużytkowania przewodów, masztów, anten i wejść do budynków oraz lepszej koordynacji przeprowadzanych prac. Poprawa współużytkowania urządzeń może doprowadzić do istotnej poprawy konkurencji i obniżenia ogólnego kosztu finansowego i środowiskowego rozmieszczania infrastruktury łączności elektronicznej dla przedsiębiorstw.

(31) Konieczne jest wzmocnienie uprawnień państw członkowskich wobec posiadaczy praw drogi, aby zapewnić wprowadzanie lub rozwijanie nowych sieci w sposób uczciwy, skuteczny i odpowiedzialny wobec środowiska naturalnego, niezależnie od zobowiązania jakiegokolwiek operatora o znaczącej pozycji rynkowej do zapewnienia dostępu do jego sieci łączności elektronicznej. Krajowe organy regulacyjne powinny mieć możliwość indywidualnego nakładania wymogów współużytkowania elementów sieci oraz do urządzeń towarzyszących, takich jak przewody, maszty, anteny i wejścia do budynków oraz lepszej koordynacji przeprowadzanych prac. Poprawa współużytkowania urządzeń może doprowadzić do istotnej poprawy konkurencji i obniżenia ogólnego kosztu finansowego i środowiskowego rozmieszczania infrastruktury łączności elektronicznej dla przedsiębiorstw, zwłaszcza rozmieszczania nowych światłowodowych sieci dostępu. Krajowe organy regulacyjne powinny zwłaszcza mieć możliwość nakładania na operatorów obowiązku dostarczania oferty referencyjnej w celu zagwarantowania dostępu do swoich przewodów w uczciwy i niedyskryminacyjny sposób.

Uzasadnienie

Dodano zapisy zgodne z poprawkami do art. 12. Nowe podmioty powinny mieć możliwość dostępu do przewodów operatorów o znaczącej pozycji rynkowej w uczciwy i niedyskryminacyjny sposób. Ułatwi to konkurencyjność w dziedzinie infrastruktury i przejście do w pełni konkurencyjnego rynku. W przypadku rozwijania nowych sieci współużytkowanie elementów sieci i urządzeń towarzyszących może przyspieszyć i ograniczyć ich skutki finansowe i środowiskowe.

Poprawka  28

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający

Punkt 32 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(32) Wiarygodne i bezpieczne przekazywanie informacji przez sieci łączności elektronicznej odgrywa coraz ważniejszą rolę w całej gospodarce i społeczeństwie. Złożoność systemów, awarie techniczne lub błędy ludzkie, wypadki lub ataki mogą wpływać na funkcjonowanie i dostępność infrastruktur fizycznych dostarczających ważne usługi obywatelom UE, w tym usługi e-Rządu. Dlatego krajowe organy regulacyjne powinny zapewnić utrzymanie integralności i bezpieczeństwa publicznych sieci łączności. Urząd powinien przyczyniać się do zwiększania poziomu bezpieczeństwa łączności elektronicznej, na przykład poprzez dostarczanie wiedzy i doświadczeń, oraz promować wymianę najlepszych praktyk. Zarówno Urząd, jak i krajowe organy regulacyjne powinny mieć niezbędne środki do wykonywania swoich obowiązków, w tym uprawnienia do uzyskiwania wystarczających informacji dla oceny poziomu bezpieczeństwa sieci lub usług oraz kompleksowych i wiarygodnych danych na temat przypadków rzeczywistych zagrożeń bezpieczeństwa, które wywarły istotny wpływ na działanie sieci lub usług. Biorąc pod uwagę, że właściwe stosowanie odpowiednich zasad bezpieczeństwa nie jest działaniem jednorazowym, tylko ciągłym procesem wdrażania, przeglądu i aktualizacji, od podmiotów zapewniających dostęp do sieci i świadczących usługi w zakresie łączności elektronicznej powinno się wymagać podejmowania środków mających na celu ochronę ich integralności i bezpieczeństwa odpowiednio do oceny ryzyka, z uwzględnieniem stopnia rozwoju takich środków.

(32) Wiarygodne i bezpieczne przekazywanie informacji przez sieci łączności elektronicznej odgrywa coraz ważniejszą rolę w całej gospodarce i społeczeństwie. Złożoność systemów, awarie techniczne lub błędy ludzkie, wypadki lub ataki mogą wpływać na funkcjonowanie i dostępność infrastruktur fizycznych dostarczających ważne usługi obywatelom UE, w tym usługi e-Rządu. Dlatego krajowe organy regulacyjne powinny zapewnić utrzymanie integralności i bezpieczeństwa publicznych sieci łączności. ENISA powinna przyczyniać się do zwiększania poziomu bezpieczeństwa łączności elektronicznej, na przykład poprzez dostarczanie wiedzy i doświadczeń, oraz promować wymianę najlepszych praktyk. Zarówno ENISA , jak i krajowe organy regulacyjne powinny mieć niezbędne środki do wykonywania swoich obowiązków, w tym uprawnienia do uzyskiwania wystarczających informacji dla oceny poziomu bezpieczeństwa sieci lub usług oraz kompleksowych i wiarygodnych danych na temat przypadków rzeczywistych zagrożeń bezpieczeństwa, które wywarły istotny wpływ na działanie sieci lub usług. Biorąc pod uwagę, że właściwe stosowanie odpowiednich zasad bezpieczeństwa nie jest działaniem jednorazowym, tylko ciągłym procesem wdrażania, przeglądu i aktualizacji, od podmiotów zapewniających dostęp do sieci i świadczących usługi w zakresie łączności elektronicznej powinno się wymagać podejmowania środków mających na celu ochronę ich integralności i bezpieczeństwa odpowiednio do oceny ryzyka, z uwzględnieniem stopnia rozwoju takich środków.

Uzasadnienie

ENISA nadal będzie jedynym organem odpowiedzialnym za bezpieczeństwo sieci i usług.

Poprawka  29

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający

Punkt 33 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(33) W przypadku istnienia konieczności uzgodnienia wspólnego zestawu wymagań związanych z bezpieczeństwem, Komisja powinna uzyskać uprawnienia do przyjmowania technicznych środków wykonawczych pozwalających na uzyskanie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa sieci i usług łączności elektronicznej na rynku wewnętrznym. Urząd powinien przyczyniać się do harmonizacji odpowiednich technicznych i organizacyjnych środków bezpieczeństwa poprzez zapewnienie porad ekspertów. Krajowe organy regulacyjne powinny mieć uprawnienia do wydawania wiążących instrukcji dotyczących technicznych środków wykonawczych przyjętych zgodnie z dyrektywą ramową. Aby wykonywać swoje obowiązki, powinny one mieć prawo do prowadzenia dochodzeń i nakładania kar w przypadku stwierdzenia nieprzestrzegania wymagań.

(33) W przypadku istnienia konieczności uzgodnienia wspólnego zestawu wymagań związanych z bezpieczeństwem, Komisja powinna uzyskać uprawnienia do przyjmowania technicznych środków wykonawczych pozwalających na uzyskanie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa sieci i usług łączności elektronicznej na rynku wewnętrznym. ENISA powinna przyczyniać się do harmonizacji odpowiednich technicznych i organizacyjnych środków bezpieczeństwa poprzez zapewnienie porad ekspertów. Krajowe organy regulacyjne powinny mieć uprawnienia do wydawania wiążących instrukcji dotyczących technicznych środków wykonawczych przyjętych zgodnie z dyrektywą ramową. Aby wykonywać swoje obowiązki, powinny one mieć prawo do prowadzenia dochodzeń i nakładania kar w przypadku stwierdzenia nieprzestrzegania wymagań.

Uzasadnienie

ENISA nadal będzie jedynym organem odpowiedzialnym za bezpieczeństwo sieci i usług.

Poprawka  30

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający

Punkt 39 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(39a) Należy uznać potrzebę promowania zarówno inwestycji, jak i konkurencji, tak aby chronić, a nie osłabiać, możliwość wyboru konsumentów.

Uzasadnienie

Dyrektywy powinny jasno precyzować, że nie należy poświęcać konkurencji w imię inwestycji — na przykład za sprawą zwolnień regulacyjnych.

Poprawka  31

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający

Punkt 43 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(43) Celem rozdziału funkcjonalnego, na mocy którego od zintegrowanego wertykalnie operatora wymaga się ustanowienie rozdzielonych operacyjnie jednostek organizacyjnych, jest zapewnienie świadczenia w pełni równoważnych produktów dostępu wszystkim operatorom detalicznym, w tym własnym jednostkom detalicznym zintegrowanego wertykalnie operatora. Rozdział funkcjonalny może doprowadzić do poprawy konkurencji na szeregu istotnych rynków poprzez istotne ograniczenie zachęt do dyskryminacji i poprzez ułatwienie weryfikacji i egzekwowania przestrzegania zasady niedyskryminacji. W wyjątkowych przypadkach rozdział może być uzasadniony jako środek naprawczy w okolicznościach długotrwałego nieprzestrzegania zasady niedyskryminacji na kilku istotnych rynkach i niewielkich szans lub braku szans na konkurencję w dziedzinie infrastruktury w racjonalnym terminie, po zastosowaniu jednego lub kilku środków naprawczych wcześniej uznawanych za właściwe. Bardzo istotne znaczenie ma jednak zapewnienie, aby nałożenie takiego obowiązku wiązało się z zachowaniem zachęt dla danego przedsiębiorstwa do inwestowania w swoją sieć, i aby nie wywierało jakiegokolwiek potencjalnego niekorzystnego wpływu na konsumentów. Jego nałożenie wymaga skoordynowanej analizy różnych istotnych rynków związanych z siecią dostępu, zgodnie z procedurą analizy rynku określoną w art. 16 dyrektywy ramowej. Podczas wykonywania analizy rynku i określania szczegółów tego środka naprawczego krajowe organy regulacyjne powinny zwracać szczególną uwagę na produkty, którymi będą zarządzać oddzielne jednostki organizacyjne, biorąc pod uwagę zakres rozwoju sieci i stopień postępu technologicznego, który może wpływać na zastępowalność usług stacjonarnych i bezprzewodowych. W celu uniknięcia zakłócenia konkurencji na rynku wewnętrznym, wnioski w sprawie rozdziału funkcjonalnego powinny być z góry zatwierdzane przez Komisję.

(43) Celem rozdziału funkcjonalnego, na mocy którego od zintegrowanego wertykalnie operatora wymaga się ustanowienie rozdzielonych operacyjnie jednostek organizacyjnych, jest zapewnienie świadczenia w pełni równoważnych produktów dostępu wszystkim operatorom detalicznym, w tym własnym jednostkom detalicznym zintegrowanego wertykalnie operatora. Rozdział funkcjonalny może doprowadzić do poprawy konkurencji na szeregu istotnych rynków poprzez istotne ograniczenie zachęt do dyskryminacji i poprzez ułatwienie weryfikacji i egzekwowania przestrzegania zasady niedyskryminacji. W celu uniknięcia zakłócenia konkurencji na rynku wewnętrznym, wnioski w sprawie rozdziału funkcjonalnego powinny być z góry zatwierdzane przez Komisję.

Uzasadnienie

Rozdział funkcjonalny jest już przyjętą rzeczywistością w niektórych państwach członkowskich; narzucanie środków naprawczych w „wyjątkowych przypadkach” stanowi interesujący zamiar, ale powinno zostać poddane ponownej ocenie w roku 2014 w momencie przeprowadzania przeglądu. Do tego czasu lepiej będzie wiadomo, w jaki sposób rozdział funkcjonalny przyczyni się do rozwoju konkurencji i umożliwi jednocześnie inwestycje w nową infrastrukturę.

Poprawka  32

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający

Punkt 44 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(44a) Dalsza integracja rynków w ramach rynku wewnętrznego usług i sieci łączności elektronicznej wymaga ściślejszej koordynacji stosowania przewidzianych w ramach prawnych dotyczących łączności elektronicznej instrumentów regulacyjnych ex-ante.

Uzasadnienie

Sieć krajowych organów regulacyjnych stanowi najlepszy instrument służący podjęciu wyzwań europejskiego rynku telekomunikacyjnego. Niniejsza poprawka służy zapewnieniu spójności niniejszej opinii z opinią do sprawozdania w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego Europejski Urząd ds. Rynku Łączności Elektronicznej.

Poprawka  33

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający

Punkt 46 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(46) Mimo, że w niektórych okolicznościach jest właściwe, aby krajowy organ regulacyjny nakładał obowiązki na operatorów, którzy nie mają znaczącej pozycji rynkowej, aby osiągnąć takie cele, jak możliwość podłączenia typu koniec-koniec lub interoperacyjność usług, niezbędne jest zapewnienie, aby takie obowiązki były nakładane zgodnie z ramami regulacyjnymi, a w szczególności z procedurami notyfikacji obowiązującymi dany organ.

(46) Mimo, że w niektórych okolicznościach jest właściwe, aby krajowy organ regulacyjny nakładał obowiązki na operatorów, którzy nie mają znaczącej pozycji rynkowej, aby osiągnąć takie cele, jak możliwość podłączenia typu koniec-koniec lub interoperacyjność usług, lub aby wspierać skuteczność, trwałą konkurencję oraz maksymalne korzyści dla użytkowników końcowych, niezbędne jest zapewnienie, aby takie obowiązki były nakładane zgodnie z ramami regulacyjnymi, a w szczególności z procedurami notyfikacji obowiązującymi dany organ.

Uzasadnienie

Operatorzy dostępu, niepodlegający aktualnie uregulowaniom nakładają wygórowane ceny za połączenia z biurami numerów i uniemożliwiają dostawcom usług biura numerów ustalanie własnych cen detalicznych. Nie jest uzasadnione nakładanie przez operatorów dostępu różnych cen na inne podobne produkty związane z wzajemnymi połączeniami, polegające na przesyłaniu ruchu do i z punktu wzajemnych połączeń. Należy zająć się tymi problemami, tak aby zagwarantować użytkownikom końcowym maksimum korzyści z konkurencji w zakresie usług biura numerów i umożliwić całkowite usunięcie regulacji usługi powszechnej w zakresie usług biura numerów na poziomie detalicznym.

Poprawka  34

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający

Punkt 47 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(47a) W przypadku gdy konieczne jest przyjęcie środków harmonizacyjnych dotyczących wdrożenia wspólnotowej polityki w zakresie łączności elektronicznej, które wykraczają poza techniczne środki wykonawcze, Komisja powinna przedstawić Parlamentowi Europejskiemu i Radzie wniosek legislacyjny.

Uzasadnienie

Środki harmonizacyjne, które wiążą się z dodaniem nowych zasadniczych środków do ram regulacyjnych, powinny być przyjmowane w ramach procedury wniosku legislacyjnego. Procedurze komitologii powinno podlegać tylko bezpośrednie stosowanie przepisów ustanowionych w ramach regulacyjnych lub dodanie innych elementów niż istotne.

Poprawka  35

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający

Punkt 49 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(49) Wprowadzenie wymogu neutralności usług i technologii w decyzjach o przydziale i rozdzielaniu, wraz ze zwiększoną możliwością przekazywania praw pomiędzy przedsiębiorstwami, powinno zwiększyć swobodę i dostępne środki zapewniania łączności elektronicznej i usług mediów audiowizualnych na rzecz ogółu społeczeństwa, ułatwiając przez to również osiągnięcie celów interesu ogólnego. Dlatego pewne obowiązki interesu ogólnego nakładane na nadawców w odniesieniu do dostarczania usług z zakresu mediów audiowizualnych mogłyby być w coraz większym stopniu spełniane bez konieczności przyznawania indywidualnych praw użytkowania widma. Stosowanie określonych kryteriów przyznawania widma nadawcom byłoby uzasadnione wyłącznie wówczas, gdy jest to niezbędne do spełnienia określonego celu interesu ogólnego ustalonego w prawie krajowym. Procedury związane z realizacją celów interesu ogólnego powinny być we wszystkich okolicznościach przejrzyste, obiektywne, proporcjonalne i niedyskryminacyjne.

(49) Wprowadzenie wymogu neutralności usług i technologii w decyzjach o przydziale i rozdzielaniu, wraz ze zwiększoną możliwością przekazywania praw pomiędzy przedsiębiorstwami, powinno zwiększyć swobodę i dostępne środki zapewniania łączności elektronicznej i usług mediów audiowizualnych na rzecz ogółu społeczeństwa, ułatwiając przez to również osiągnięcie celów interesu ogólnego. Niemniej pewne obowiązki interesu ogólnego nakładane na nadawców w odniesieniu do dostarczania usług z zakresu mediów audiowizualnych mogą wymagać stosowania określonych kryteriów przyznawania widma, w przypadku gdy wydaje się to niezbędne do spełnienia określonego celu interesu ogólnego ustalonego w prawie krajowym. Procedury związane z realizacją celów interesu ogólnego powinny być we wszystkich okolicznościach przejrzyste, obiektywne, proporcjonalne i niedyskryminacyjne.

Uzasadnienie

Punkt 49 preambuły nie jest spójny z punktem 23 preambuły ani z art. 5 ust. 2 dyrektywy o zezwoleniach. Ważne jest uznanie konieczności uwzględnienia celów polityki kulturalnej i medialnej zgodnie z prawem krajowym. Punkt ten w pierwotnym brzmieniu jest również bardziej restrykcyjny niż art. 5 ust. 2 dyrektywy o zezwoleniach w odniesieniu do przyznawania indywidualnych praw użytkowania w przypadku usług nadawczych.

Poprawka  36

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający

Punkt 50 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(50) W celu zapewnienia równego traktowania żaden z użytkowników widma nie powinien zostać zwolniony z obowiązku uiszczania zwykłych opłat ustalonych za użytkowanie widma.

(50) Wszelkie całkowite lub częściowe zwolnienie z obowiązku uiszczania opłat ustalonych za użytkowanie widma powinno być obiektywne i przejrzyste i wynikać z istnienia innych obowiązków interesu ogólnego określonych w prawie krajowym.

Uzasadnienie

Włączenie poprawki nr 8 złożonej przez I. Guardansa. Państwa członkowskie muszą zachować możliwość utrzymania lub wprowadzenia systemów, w których obowiązek płacenia opłat związanych z użytkowaniem zastępuje się obowiązkiem osiągnięcia celów interesu ogólnego. Takie systemy są powszechne w przypadku częstotliwości naziemnych, w przypadku których służą celom pluralizmu mediów.

Poprawka  37

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający

Punkt 53 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(53) Usunięcie barier prawnych i administracyjnych w odniesieniu do ogólnych zezwoleń lub praw użytkowania widma i numerów z implikacjami ogólnoeuropejskimi powinno sprzyjać rozwojowi technologii i usług oraz powinno przyczyniać się do poprawy konkurencji. Chociaż koordynacja warunków technicznych dostępności i skutecznego użytkowania częstotliwości radiowych jest zorganizowana zgodnie z decyzją o spektrum radiowym, do osiągnięcia celów rynku wewnętrznego może być również niezbędne koordynowanie lub zharmonizowanie procedur selekcji oraz warunków dotyczących praw i zezwoleń w odniesieniu do pewnych pasm, praw użytkowania numerów i ogólnych zezwoleń. Dotyczy to w szczególności usług łączności elektronicznej takich jak usługi satelitarne, które ze swojej natury mogą być dostępne na rynku wewnętrznym lub mają potencjał transgraniczny, których rozwój zostałby utrudniony w wyniku rozbieżności w przydziale widma pomiędzy państwami członkowskimi. Dlatego Komisja, z pomocą Komitetu ds. Łączności i mając przede wszystkim na uwadze opinię Urzędu, powinna mieć możliwość przyjęcia technicznych środków wykonawczych, pozwalających na osiągnięcie takich celów. Środki wykonawcze przyjęte przez Komisję mogą wymagać od państw członkowskich udostępnienia praw użytkowania widma lub numerów na całym swoim terytorium, a w razie potrzeby wycofania wszelkich innych istniejących krajowych praw użytkowania. W takich przypadkach państwa członkowskie nie powinny przyznawać żadnych nowych praw użytkowania dotyczących odpowiedniego pasma widma lub zakresu numerów zgodnie z procedurami krajowymi.

(53) Usunięcie barier prawnych i administracyjnych w odniesieniu do ogólnych zezwoleń lub praw użytkowania widma i numerów z implikacjami ogólnoeuropejskimi powinno sprzyjać rozwojowi technologii i usług oraz powinno przyczyniać się do poprawy konkurencji. Chociaż koordynacja warunków technicznych dostępności i skutecznego użytkowania częstotliwości radiowych jest zorganizowana zgodnie z decyzją o spektrum radiowym, do osiągnięcia celów rynku wewnętrznego może być również niezbędne koordynowanie lub zharmonizowanie procedur selekcji oraz warunków dotyczących praw i zezwoleń w odniesieniu do pewnych pasm, praw użytkowania numerów i ogólnych zezwoleń. Dotyczy to w szczególności usług łączności elektronicznej takich jak usługi satelitarne, które ze swojej natury mogą być dostępne na rynku wewnętrznym lub mają potencjał transgraniczny, których rozwój zostałby utrudniony w wyniku rozbieżności w przydziale widma pomiędzy państwami członkowskimi oraz między UE i krajami trzecimi, z uwzględnieniem decyzji ITU i CEPT. Dlatego Komisja, z pomocą Komitetu ds. Łączności i mając przede wszystkim na uwadze opinię Urzędu, powinna mieć możliwość przyjęcia technicznych środków wykonawczych, pozwalających na osiągnięcie takich celów. Środki wykonawcze przyjęte przez Komisję mogą wymagać od państw członkowskich udostępnienia praw użytkowania widma lub numerów na całym swoim terytorium, a w razie potrzeby wycofania wszelkich innych istniejących krajowych praw użytkowania. W takich przypadkach państwa członkowskie nie powinny przyznawać żadnych nowych praw użytkowania dotyczących odpowiedniego pasma widma lub zakresu numerów zgodnie z procedurami krajowymi.

Poprawka  38

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający

Punkt 57 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(57) Warunki, które mogą być dołączane do zezwoleń, powinny obejmować szczególne warunki regulujące dostępność dla użytkowników niepełnosprawnych i konieczność przekazywania informacji ogółowi społeczeństwa przed wystąpieniem, w trakcie i po zakończeniu poważniejszych kataklizmów. Również biorąc pod uwagę znaczenie innowacji technicznej, państwa członkowskie powinny mieć możliwość wydawania zezwoleń na wykorzystywanie widma do celów doświadczalnych, z określonymi ograniczeniami i warunkami ściśle uzasadnionymi doświadczalnym charakterem takich praw.

(57) Warunki, które mogą być dołączane do zezwoleń, powinny obejmować szczególne warunki regulujące dostępność dla użytkowników niepełnosprawnych i konieczność przekazywania informacji przez władze publiczne i służby ratownicze sobie nawzajem oraz ogółowi społeczeństwa przed wystąpieniem, w trakcie i po zakończeniu poważniejszych kataklizmów. Również biorąc pod uwagę znaczenie innowacji technicznej, państwa członkowskie powinny mieć możliwość wydawania zezwoleń na wykorzystywanie widma do celów doświadczalnych, z określonymi ograniczeniami i warunkami ściśle uzasadnionymi doświadczalnym charakterem takich praw.

Poprawka  39

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający

Punkt 60 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(60) W szczególności Komisji należy przyznać uprawnienia do przyjmowania środków wykonawczych w odniesieniu do zgłoszeń z art. 7 dyrektywy ramowej, do harmonizacji w dziedzinie widma i numeracji oraz w sprawach związanych z bezpieczeństwem sieci i usług, do identyfikacji rynków transgranicznych, do wdrażania standardów i do ujednoliconego stosowania przepisów ram regulacyjnych. Konieczne jest również przyznanie uprawnień do podejmowania środków wykonawczych mających na celu dostosowanie do rozwoju rynku i technologii załącznika I oraz II do dyrektywy o dostępie oraz do podejmowania środków wykonawczych w celu zharmonizowania zasad dotyczących zezwoleń oraz procedur i warunków zatwierdzania sieci i usługi łączności elektronicznej. Ponieważ środki te mają zakres ogólny i mają na celu uzupełnienie tych dyrektyw poprzez dodanie nowych elementów innych niż istotne, muszą zostać przyjęte zgodnie z procedurą regulacyjna połączoną z kontrolą, o której mowa w art. 5a decyzji 1999/468/WE. Jeżeli z uwagi na szczególnie pilny charakter sprawy terminy zwykle stosowane w ramach procedury regulacyjnej połączonej z kontrolą nie mogą być dotrzymane, Komisja powinna mieć możliwość zastosowania trybu pilnego określonego w art. 5a ust. 6 powyższej decyzji.

(60) W szczególności Komisji należy przyznać uprawnienia do przyjmowania środków wykonawczych w odniesieniu do zgłoszeń z art. 7 dyrektywy ramowej, do harmonizacji w dziedzinie widma i numeracji oraz w sprawach związanych z bezpieczeństwem sieci i usług, do identyfikacji rynków transgranicznych, do wdrażania standardów i do ujednoliconego stosowania przepisów ram regulacyjnych. Konieczne jest również przyznanie uprawnień do podejmowania środków wykonawczych mających na celu dostosowanie do rozwoju rynku i technologii załącznika I oraz II do dyrektywy o dostępie oraz do podejmowania środków wykonawczych w celu zharmonizowania zasad dotyczących zezwoleń oraz procedur i warunków zatwierdzania sieci i usługi łączności elektronicznej. Ponieważ środki te mają zakres ogólny i mają na celu uzupełnienie tych dyrektyw poprzez dodanie nowych elementów innych niż istotne, muszą zostać przyjęte zgodnie z procedurą regulacyjna połączoną z kontrolą, o której mowa w art. 5a decyzji 1999/468/WE. Biorąc pod uwagę, że przeprowadzenie procedury regulacyjnej połączonej z kontrolą w terminach zwykle stosowanych mogłoby, w pewnych wyjątkowych sytuacjach, hamować przyjęcie środków wykonawczych we właściwym czasie, Parlament Europejski, Rada i Komisja powinny działać szybko w celu zapewnienia przyjęcia tych środków we właściwym czasie.

Uzasadnienie

Z uwagi na uzasadniony i szczególnie pilny charakter sprawy Parlament Europejski, Rada i Komisja powinny działać szybko w celu zapewnienia przyjęcia środków w ramach procedury komitologii we właściwym czasie.

Poprawka  40

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający

Artykuł 1 – punkt 1

Dyrektywa 2002/21/WE

Artykuł 1 – ustęp 1

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. Niniejsza dyrektywa ustanawia zharmonizowane ramy prawne dla świadczenia usług łączności elektronicznej, sieci łączności elektronicznej, urządzeń towarzyszących i usług towarzyszących oraz niektórych aspektów dotyczących urządzeń końcowych. Określa ona zadania krajowych organów regulacyjnych oraz procedury zmierzające do zapewnienia zharmonizowanego stosowania uregulowań prawnych w obrębie Wspólnoty.

1. Niniejsza dyrektywa ustanawia zharmonizowane ramy prawne dla świadczenia usług łączności elektronicznej, sieci łączności elektronicznej, urządzeń towarzyszących i usług towarzyszących oraz niektórych aspektów dotyczących urządzeń końcowych w celu ułatwienia dostępu dla niepełnosprawnych użytkowników oraz zachęcenia do korzystania z usług telekomunikacji elektronicznej użytkowników w mniej korzystnym położeniu. Określa ona zadania krajowych organów regulacyjnych oraz procedury zmierzające do zapewnienia zharmonizowanego stosowania uregulowań prawnych w obrębie Wspólnoty.

Uzasadnienie

Poprawka ma na celu wyjaśnienie różnych aspektów dotyczących urządzeń końcowych mogących zagwarantować dostępność wszystkich usług telekomunikacji.

Poprawka  41

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający

Artykuł 1 – punkt 2 – litera c)

Dyrektywa 2002/21/WE

Artykuł 2 – litera e)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

e) „urządzenia towarzyszące” oznaczają takie urządzenia, które są związane z siecią łączności elektronicznej lub z usługami łączności elektronicznej i umożliwiają lub wspierają świadczenie usług za pośrednictwem powyższych sieci lub usług albo które mogą je umożliwiać lub wspierać, i obejmują systemy translacji numerów lub adresów, systemy dostępu warunkowego i przewodniki po programach elektronicznych, a także infrastrukturę fizyczną, taką jak przewody, maszty, szafki uliczne i budynki;

e) „urządzenia towarzyszące” oznaczają takie urządzenia, które są związane z siecią łączności elektronicznej lub z usługami łączności elektronicznej i umożliwiają lub wspierają świadczenie usług za pośrednictwem powyższych sieci lub usług albo które mogą je umożliwiać lub wspierać, i obejmują systemy translacji numerów lub adresów, systemy dostępu warunkowego i przewodniki po programach elektronicznych, a także infrastrukturę fizyczną, taką jak wejścia do budynków, okablowanie budynków, wieże i inne konstrukcje wspierające, przewody, kanały kablowe, maszty, anteny, studzienki i szafki uliczne i wszelkie inne nieaktywne elementy;

Poprawka  42

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający

Artykuł 1 – punkt 2 – litera e)

Dyrektywa 2002/21/WE

Artykuł 2 – litera s)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

s) „szkodliwe zakłócenia” oznaczają zakłócenia, które zagrażają funkcjonowaniu usług radionawigacyjnych albo innych usług związanych z bezpieczeństwem albo które w inny sposób poważnie pogarszają, utrudniają lub wielokrotnie przerywają usługę radiokomunikacyjną funkcjonującą zgodnie z właściwymi przepisami wspólnotowymi lub krajowymi.

s) „szkodliwe zakłócenia” oznaczają zakłócenia, które zagrażają funkcjonowaniu usług radionawigacyjnych albo innych usług związanych z bezpieczeństwem albo które w inny sposób poważnie pogarszają, utrudniają lub wielokrotnie przerywają usługę radiokomunikacyjną funkcjonującą zgodnie z właściwymi przepisami międzynarodowymi, wspólnotowymi lub krajowymi.

Poprawka  43

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający

Artykuł 1 – punkt 3

Dyrektywa 2002/21/WE

Artykuł 3 – ustęp 3 – akapit pierwszy

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3. Państwa członkowskie zapewniają wykonywanie uprawnień przez krajowe organy regulacyjne w sposób niezależny, bezstronny i jawny. Krajowe organy regulacyjne nie występują o instrukcje ani nie przyjmują instrukcji od jakiegokolwiek innego organu w związku z codziennym wykonywaniem zadań przydzielanych im zgodnie z przepisami krajowymi wdrażającymi prawo wspólnotowe. Wyłącznie organy odwoławcze ustanowione zgodnie z art. 4 albo sądy krajowe są uprawnione do zawieszania lub uchylania decyzji krajowych organów regulacyjnych.

3. Państwa członkowskie zapewniają wykonywanie uprawnień przez krajowe organy regulacyjne w sposób niezależny, bezstronny i jawny oraz terminowy. Krajowe organy regulacyjne nie występują o instrukcje ani nie przyjmują instrukcji od jakiegokolwiek innego organu w związku z codziennym wykonywaniem zadań przydzielanych im zgodnie z przepisami krajowymi wdrażającymi prawo wspólnotowe. Wyłącznie organy odwoławcze ustanowione zgodnie z art. 4 albo sądy krajowe są uprawnione do zawieszania lub uchylania decyzji krajowych organów regulacyjnych.

Uzasadnienie

Nieterminowe działanie krajowych organów regulacyjnych, na przykład w odniesieniu do przeglądu rynku, może hamować konkurencję i innowacje na rynku.

Poprawka  44

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający

Artykuł 1 – punkt 3 a (nowy)

Dyrektywa 2002/21/WE

Artykuł 3 – ustęp 3a (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(3a) W art. 3 dodaje się ustęp w brzmieniu:

 

„3a. Państwa członkowskie dokładają wszelkich starań, by cele BERT w zakresie promowania lepszej współpracy regulacyjnej i spójności były aktywnie wspierane przez właściwe krajowe organy regulacyjne.

 

Państwa członkowskie zapewniają krajowym organom regulacyjnym wystarczające zasoby finansowe i ludzkie do wykonywania przydzielonych im zadań oraz umożliwienia im aktywnego uczestnictwa i wkładu w BERT. Krajowe organy regulacyjne muszą mieć oddzielne budżety roczne, a budżety te są podawane do wiadomości publicznej.”

Uzasadnienie

Dodanie ust. 3a zapewnia ustanowienie przez państwa członkowskie organu Europejskich Regulatorów w Telekomunikacji (BERT) obejmującego wszystkie krajowe organy regulacyjne. BERT utworzony zostałby jako związek krajowych organów regulacyjnych, który nie posiadałby niezależnej osobowości prawnej, tj. w szczególności organ ten nie stanowiłby części bezpośredniej lub pośredniej administracji Wspólnoty. Pozwoli to na uniknięcie wszelkich sprzeczności z orzecznictwem w sprawie MERONI.

Poprawka  45

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający

Artykuł 1 – punkt 3 b (nowy)

Dyrektywa 2002/21/WE

Artykuł 3 – ustęp 3 b (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(3b) W art. 3 dodaje się ustęp w brzmieniu:

 

„3b. Państwa członkowskie dopilnują, by krajowe organy regulacyjne przy przyjmowaniu decyzji dotyczących ich rynków krajowych, uwzględniały w jak największym stopniu wspólne stanowiska wydane przez BERT.”

Poprawka  46

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający

Artykuł 1 – punkt 4 – litera a)

Dyrektywa 2002/21/WE

Artykuł 4 – ustęp 1 – akapit pierwszy

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. Państwa członkowskie zapewniają, by na szczeblu krajowym istniały skuteczne mechanizmy, które umożliwią użytkownikom oraz przedsiębiorstwom udostępniającym sieci lub usługi łączności elektronicznej, których dotyczy dana decyzja wydana przez krajowy organ regulacyjny, korzystanie z prawa odwołania się od takiej decyzji do organu odwoławczego niezależnego od stron zaangażowanych w spór. Taki organ, który może być sądem, posiada odpowiednią wiedzę specjalistyczną umożliwiającą mu właściwe wypełnianie jego funkcji. Państwa członkowskie zapewniają właściwe rozpatrzenie każdej sprawy oraz gwarantują istnienie skutecznych środków odwoławczych.

1. Państwa członkowskie zapewniają, by na szczeblu krajowym istniały skuteczne mechanizmy, które umożliwią użytkownikom oraz przedsiębiorstwom udostępniającym sieci lub usługi łączności elektronicznej, których dotyczy dana decyzja wydana przez krajowy organ regulacyjny, korzystanie z prawa odwołania się od takiej decyzji do organu odwoławczego niezależnego od stron zaangażowanych w spór. Taki organ, który może być sądem, posiada odpowiednią wiedzę specjalistyczną umożliwiającą mu właściwe i efektywne wypełnianie jego funkcji. Państwa członkowskie zapewniają właściwe rozpatrzenie każdej sprawy, gwarantują istnienie skutecznych środków odwoławczych oraz rozpatrzenie sprawy przed organem odwoławczym w rozsądnych granicach czasowych. Państwa członkowskie wyznaczają terminy rozpatrywania takich odwołań.

Uzasadnienie

Efektywność i rozsądny czas trwania są kluczowymi aspektami mechanizmu odwoławczego. Specjalistyczna wiedza organów odwoławczych powinna pochodzić z wewnątrz, a nie tylko być dostępna dla tych organów.

Poprawka  47

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający

Artykuł 1 – punkt 4 – litera a)

Dyrektywa 2002/21/WE

Artykuł 4 – ustęp 1 – akapit drugi

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Do czasu rozpatrzenia odwołania decyzja krajowego organu regulacyjnego pozostaje w mocy, chyba że zostaną przyznane środki przejściowe. Środki przejściowe mogą zostać przyznane ze względu na istnienie pilnej potrzeby zawieszenia skutków decyzji w celu zapobieżenia poważnej i nieodwracalnej szkodzie dla strony wnioskującej o takie środki i gdy wymaga tego równowaga interesów.

Do czasu rozpatrzenia odwołania decyzja krajowego organu regulacyjnego pozostaje w mocy, chyba że zostaną przyznane środki przejściowe. Środki przejściowe mogą zostać przyznane, zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa krajowego, ze względu na istnienie pilnej potrzeby zawieszenia skutków decyzji w celu zapobieżenia poważnej i nieodwracalnej szkodzie dla strony wnioskującej o takie środki i gdy wymaga tego równowaga interesów.

Uzasadnienie

Należy mieć na uwadze różne przepisy proceduralne stosowane w państwach członkowskich.

Poprawka  48

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający

Artykuł 1 – punkt 4 – litera aa) (nowa)

Dyrektywa 2002/21/WE

Artykuł 4 – ustęp 2 a (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

aa) dodaje się ustęp w brzmieniu:

 

„2a. Organy odwoławcze uprawnione są do występowania z wnioskiem o opinię BERT przed podjęciem decyzji w trakcie postępowania odwoławczego.”

Uzasadnienie

Organy odwoławcze powinny być także upoważnione do przeprowadzania konsultacji z BERT w przypadku spraw mających wpływ na rynek wewnętrzny. Mechanizm ten ułatwiłby progresywne ujednolicenie stosowania ram regulacyjnych i poprawiłby spójność rynku łączności elektronicznej.

Poprawka  49

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający

Artykuł 1 - punkt 5

Dyrektywa 2002/21/WE (dyrektywa ramowa)

Artykuł 5 – ustęp 1

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. Państwa członkowskie zapewniają, by przedsiębiorstwa udostępniające sieci i usługi łączności elektronicznej dostarczały wszystkie informacje, w tym informacje o charakterze finansowym, niezbędne krajowym organom regulacyjnym dla zapewnienia zgodności z przepisami niniejszej dyrektywy i dyrektyw szczegółowych lub decyzji wydanych na ich podstawie. Przedsiębiorstwa te powinny także dostarczyć informacji dotyczących przyszłego rozwoju sieci lub usług, który mógłby wywrzeć wpływ na usługi hurtowe udostępniane konkurentom. Przedsiębiorstwa dostarczają niezwłocznie takie informacje na żądanie krajowego organu regulacyjnego w terminie i w zakresie przez niego wskazanym. Informacja, której żąda krajowy organ regulacyjny, powinna być proporcjonalna do celu, jakiemu ma służyć. Krajowy organ regulacyjny przedstawia uzasadnienie żądania danej informacji.

1. Państwa członkowskie zapewniają, by przedsiębiorstwa udostępniające sieci i usługi łączności elektronicznej dostarczały wszystkie informacje, w tym informacje o charakterze finansowym, niezbędne krajowym organom regulacyjnym dla zapewnienia zgodności z przepisami niniejszej dyrektywy i dyrektyw szczegółowych lub decyzji wydanych na ich podstawie. Przedsiębiorstwa dostarczają niezwłocznie takie informacje na żądanie krajowego organu regulacyjnego w terminie i w zakresie przez niego wskazanym. Informacja, której żąda krajowy organ regulacyjny, powinna być proporcjonalna do celu, jakiemu ma służyć. Krajowy organ regulacyjny przedstawia uzasadnienie żądania danej informacji i przestrzega prawa wspólnotowego i krajowego o tajemnicy przedsiębiorstwa.

Poprawka  50

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający

Artykuł 1 – punkt 6

Dyrektywa 2002/21/WE

Artykuł 6 – akapit pierwszy

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Z wyjątkiem sytuacji objętych zakresem art. 7 ust. 10, art. 20, lub art. 21 i o ile nie przewidziano inaczej w ramach środka wykonawczego przyjętego zgodnie z art. 9c, państwa członkowskie zapewniają, by krajowe organy regulacyjne, zamierzające podjąć środki mogące mieć znaczący wpływ na odnośny rynek, zgodnie z postanowieniami niniejszej dyrektywy lub dyrektyw szczegółowych, albo zamierzające wprowadzić ograniczenia zgodnie z art. 9 ust. 3 i art. 9 ust. 4, umożliwiły zainteresowanym stronom wypowiedzenie się w rozsądnym terminie w kwestii proponowanych środków.

Z wyjątkiem sytuacji objętych zakresem art. 7 ust. 10, art. 20, lub art. 21 i o ile nie przewidziano inaczej w ramach środka wykonawczego przyjętego zgodnie z art. 9c, państwa członkowskie zapewniają, by krajowe organy regulacyjne, zamierzające podjąć środki, zgodnie z postanowieniami niniejszej dyrektywy lub dyrektyw szczegółowych, albo zamierzające wprowadzić ograniczenia zgodnie z art. 9 ust. 3 i art. 9 ust. 4, mogące mieć znaczący wpływ na odnośny rynek, umożliwiły zainteresowanym stronom wypowiedzenie się w rozsądnym terminie w kwestii proponowanych środków.

Uzasadnienie

Wyjaśnienie składniowe.

Poprawka  51

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający

Artykuł 1 – punkt 6

Dyrektywa 2002/21/WE

Artykuł 6 – akapit czwarty

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Krajowy organ regulacyjny udostępnia wyniki procedur konsultacyjnych, chyba że dotyczą one informacji poufnych, zgodnie z przepisami prawa wspólnotowego i krajowego o tajemnicy przedsiębiorstwa.

Krajowy organ regulacyjny udostępnia wyniki procedur konsultacyjnych, chyba że dotyczą one informacji poufnych, zgodnie z przepisami prawa wspólnotowego i krajowego o tajemnicy przedsiębiorstwa. W razie nieuzasadnionego ujawnienia informacji poufnych krajowe organy regulacyjne na wniosek zainteresowanych przedsiębiorstw dbają o jak najszybsze przyjęcie odpowiednich środków.

Poprawka  52

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający

Artykuł 1 - punkt 6

Dyrektywa 2002/21/WE

Artykuł 7

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Artykuł 7

Konsolidacja rynku wewnętrznego w zakresie łączności elektronicznej

Artykuł 7

Konsolidacja rynku wewnętrznego w zakresie łączności elektronicznej

1. Realizując swoje zadania wynikające z przepisów niniejszej dyrektywy lub dyrektyw szczegółowych, krajowe organy regulacyjne biorą przede wszystkim pod uwagę cele określone w art. 8, zwłaszcza w odniesieniu do funkcjonowania rynku wewnętrznego.

1. Realizując swoje zadania wynikające z przepisów niniejszej dyrektywy lub dyrektyw szczegółowych, krajowe organy regulacyjne biorą przede wszystkim pod uwagę cele określone w art. 8, zwłaszcza w odniesieniu do funkcjonowania rynku wewnętrznego.

2. Krajowe organy regulacyjne przyczyniają się do rozwoju rynku wewnętrznego poprzez współpracę z Komisją i Urzędem celem zapewnienia jednolitego wdrażania we wszystkich państwach członkowskich przepisów niniejszej dyrektywy i dyrektyw szczegółowych. W tym celu organy współpracują w szczególności z Komisją i Urzędem przy identyfikacji rodzajów instrumentów i środków naprawczych najlepiej nadających się do zastosowania w określonych sytuacjach rynkowych.

2. Krajowe organy regulacyjne przyczyniają się do rozwoju rynku wewnętrznego poprzez przejrzystą współpracę z Komisją i BERT celem zapewnienia jednolitego wdrażania we wszystkich państwach członkowskich przepisów niniejszej dyrektywy i dyrektyw szczegółowych. W tym celu organy współpracują w szczególności z Komisją i BERT przy identyfikacji rodzajów instrumentów i środków naprawczych najlepiej nadających się do zastosowania w określonych sytuacjach rynkowych.

3. O ile przepisy wykonawcze przyjęte zgodnie z art. 7a nie stanowią inaczej, z chwilą zakończenia konsultacji, o których mowa w art. 6, jeżeli krajowy organ regulacyjny zamierza podjąć środek, który:

3. O ile przepisy wykonawcze przyjęte zgodnie z art. 7a nie stanowią inaczej, z chwilą zakończenia konsultacji, o których mowa w art. 6, jeżeli krajowy organ regulacyjny zamierza podjąć środek, który:

a) jest objęty zakresem art. 15 lub art. 16 niniejszej dyrektywy, art. 5 lub art. 8 dyrektywy 2002/19/WE (dyrektywy o dostępie) oraz

a) jest objęty zakresem art. 15 lub art. 16 niniejszej dyrektywy, art. 5 lub art. 8 dyrektywy 2002/19/WE (dyrektywy o dostępie) oraz

b) może oddziaływać na wymianę handlową pomiędzy państwami członkowskimi,

b) może oddziaływać na wymianę handlową pomiędzy państwami członkowskimi,

zapewnia on udostępnienie projektowanego środka Komisji, Urzędowi i krajowym organom regulacyjnym w innych państwach członkowskich, łącznie z uzasadnieniem tego środka, zgodnie z art. 5 ust. 3, i informuje Komisję oraz inne krajowe organy regulacyjne o takim środku. Krajowe organy regulacyjne oraz Komisja mogą przedstawić swoje uwagi danemu krajowemu organowi regulacyjnemu wyłącznie w terminie jednego miesiąca. Termin jednomiesięczny nie może zostać przedłużony.

zapewnia on udostępnienie projektowanego środka jednocześnie Komisji, BERT i krajowym organom regulacyjnym w innych państwach członkowskich, łącznie z uzasadnieniem tego środka, zgodnie z art. 5 ust. 3, i informuje Komisję, BERT oraz inne krajowe organy regulacyjne o takim środku. Krajowe organy regulacyjne, BERT oraz Komisja mogą przedstawić swoje uwagi danemu krajowemu organowi regulacyjnemu wyłącznie w terminie jednego miesiąca. Termin jednomiesięczny nie może zostać przedłużony.

4. Jeżeli proponowany środek, o którym mowa w ust. 3, zmierza do:

4. Jeżeli proponowany środek, o którym mowa w ust. 3, zmierza do:

a) oznaczenia odnośnego rynku w sposób odbiegający od sposobu określonego w zaleceniu przyjętym zgodnie z art. 15 ust. 1; albo

a) oznaczenia odnośnego rynku w sposób odbiegający od sposobu określonego w zaleceniu przyjętym zgodnie z art. 15 ust. 1; albo

b) podjęcia decyzji o wskazaniu lub niewskazaniu przedsiębiorstwa jako posiadającego, samodzielnie bądź łącznie z innymi, znaczącą pozycją rynkową, zgodnie z art. 16 ust. 3, 4 albo 5; albo

b) podjęcia decyzji o wskazaniu lub niewskazaniu przedsiębiorstwa jako posiadającego, samodzielnie bądź łącznie z innymi, znaczącą pozycją rynkową, zgodnie z art. 16 ust. 3, 4 albo 5

c) nałożenia, zmiany lub wycofania obowiązku operatora na podstawie art. 16 w związku z art. 5 i art. 9 do 13 dyrektywy 2002/19/WE (dyrektywy o dostępie) i art. 17 dyrektywy 2002/22/WE (dyrektywy o usłudze powszechnej),

 

oraz oddziaływałby na wymianę handlową pomiędzy państwami członkowskimi, a Komisja poinformowała krajowy organ regulacyjny o swojej opinii, zgodnie z którą proponowany środek stanowiłby przeszkodę w funkcjonowaniu rynku jednolitego, lub o swoich poważnych wątpliwościach co do zgodności tego środka z przepisami prawa wspólnotowego, a w szczególności z celami wskazanymi w art. 8, wówczas proponowany środek nie może być stosowany dłużej niż przez okres dwóch miesięcy. Okres ten nie może zostać przedłużony.

oraz oddziaływałby na wymianę handlową pomiędzy państwami członkowskimi, a Komisja poinformowała krajowy organ regulacyjny o swojej opinii, zgodnie z którą proponowany środek stanowiłby przeszkodę w funkcjonowaniu rynku jednolitego, lub o swoich poważnych wątpliwościach co do zgodności tego środka z przepisami prawa wspólnotowego, a w szczególności z celami wskazanymi w art. 8, wówczas proponowany środek nie może być stosowany dłużej niż przez okres dwóch miesięcy. Okres ten nie może zostać przedłużony.

5. W ciągu dwumiesięcznego okresu, o którym mowa w ust. 4, Komisja może podjąć decyzję wymagającą od właściwego krajowego organu regulacyjnego wycofania projektowanego środka. Przed wydaniem decyzji Komisja uwzględnia przede wszystkim opinię Urzędu przekazaną zgodnie z art. 5 rozporządzenia […/WE]. Decyzji towarzyszy szczegółowa i obiektywna analiza, dlaczego Komisja uznaje, że projektowany środek nie powinien zostać przyjęty, łącznie ze szczegółowymi propozycjami w sprawie zmiany projektowanego środka.

5. W ciągu dwumiesięcznego okresu, o którym mowa w ust. 4, Komisja może podjąć decyzję wymagającą od właściwego krajowego organu regulacyjnego wycofania projektowanego środka. Przed wydaniem decyzji Komisja uwzględnia w jak największym stopniu opinię BERT przekazaną zgodnie z art. 5 rozporządzenia […/WE]. Decyzji towarzyszy szczegółowa i obiektywna analiza, dlaczego Komisja uznaje, że projektowany środek nie powinien zostać przyjęty, łącznie ze szczegółowymi propozycjami w sprawie zmiany projektowanego środka.

6. W okresie trzech miesięcy od wydania przez Komisję decyzji zgodnie z ust. 5, wymagającej od krajowego organu regulacyjnego wycofania projektowanego środka, krajowy organ regulacyjny zmienia lub cofa projektowany środek. Jeżeli projektowany środek zostanie zmieniony, krajowy organ regulacyjny przystępuje do konsultacji publicznych zgodnie z procedurami, o których mowa w art. 6, i ponownie zgłasza zmieniony projektowany środek Komisji zgodnie z przepisami ust. 3.

6. W okresie trzech miesięcy od wydania przez Komisję decyzji zgodnie z ust. 5, wymagającej od krajowego organu regulacyjnego wycofania projektowanego środka, krajowy organ regulacyjny zmienia lub cofa projektowany środek. Jeżeli projektowany środek zostanie zmieniony, krajowy organ regulacyjny przystępuje do konsultacji publicznych zgodnie z procedurami, o których mowa w art. 6, i ponownie zgłasza zmieniony projektowany środek Komisji zgodnie z przepisami ust. 3.

7. Dany krajowy organ regulacyjny uwzględnia przede wszystkim uwagi innych krajowych organów regulacyjnych oraz Komisji i może, z wyjątkiem sytuacji określonych w ust. 4, przyjąć proponowany odpowiedni środek, a w przypadku przyjęcia tego środka powiadamia o tym Komisję. Każdy inny organ krajowy wykonujący funkcje zgodnie z niniejszą dyrektywą lub dyrektywami szczegółowymi uwzględnia także przede wszystkim uwagi Komisji.

7. Dany krajowy organ regulacyjny weźmie przede wszystkim pod uwagę opinie innych krajowych organów regulacyjnych, BERT oraz Komisji i będzie mógł, z wyjątkiem sytuacji określonych w ustępie 4, podjąć proponowany odpowiedni środek, zaś w przypadku podjęcia tego środka - powiadomić o tym Komisję. Każdy inny organ krajowy wykonujący funkcje zgodnie z niniejszą dyrektywą lub dyrektywami szczegółowymi uwzględnia także przede wszystkim uwagi Komisji.

8. W przypadku zmiany projektowanego środka zgodnie z ust. 6, Komisja może podjąć decyzję wymagającą od krajowego organu regulacyjnego nałożenia szczegółowego obowiązku zgodnego z art. 9–13a dyrektywy 2002/19/WE (dyrektywy o dostępie) i art. 17 dyrektywy 2002/22/WE (dyrektywy o usłudze powszechnej) w określonym terminie.

 

Komisja dąży wówczas do osiągnięcia tych samych celów polityki, jakie zostały ustalone dla krajowych organów regulacyjnych w art. 8. Komisja uwzględnia przede wszystkim opinię Urzędu przekazaną jej zgodnie z art. 6 rozporządzenia […./WE], w szczególności przy opracowywaniu szczegółów nakładanego obowiązku albo obowiązków.

 

9. Krajowy organ regulacyjny przekazuje Komisji informację na temat wszystkich ostatecznych środków podlegających warunkom z lit. a) i b) art. 7 ust. 3.

 

10. W szczególnych okolicznościach, jeżeli krajowy organ regulacyjny uzna, że istnieje pilna potrzeba podjęcia działania w celu ochrony konkurencji i interesów użytkowników, na zasadzie odstępstwa od procedur określonych w ust. 3 i 4, może on niezwłocznie przyjąć proporcjonalne i tymczasowe środki. O przyjęciu tychże środków zawiadamia niezwłocznie Komisję, inne krajowe organy regulacyjne i Urząd, przedstawiając odpowiednie uzasadnienie. Decyzja krajowego organu regulacyjnego o nadaniu tym środkom charakteru trwałego lub przedłużeniu terminu ich stosowania podlega przepisom ust. 3 i 4.

10. W szczególnych okolicznościach, jeżeli krajowy organ regulacyjny uzna, że istnieje pilna potrzeba podjęcia działania w celu ochrony konkurencji i interesów użytkowników, na zasadzie odstępstwa od procedur określonych w ust. 3 i 4, może on niezwłocznie przyjąć proporcjonalne i tymczasowe środki. O przyjęciu tychże środków zawiadamia niezwłocznie Komisję, inne krajowe organy regulacyjne i BERT, przedstawiając odpowiednie uzasadnienie. Decyzja krajowego organu regulacyjnego w przedmiocie nadania tym środkom charakteru trwałego lub przedłużeniu terminu ich stosowania powinna zostać podjęta zgodnie z postanowieniami ustępu 3 i 4.

Poprawka  53

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający

Artykuł 1 – punkt 6 a (nowy)

Dyrektywa 2002/21/WE

Artykuł -7 a (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(6a) Wprowadza się artykuł w brzmieniu:

 

„Artykuł -7a

 

Procedura dotycząca spójnego stosowania środków naprawczych

 

1. W przypadku gdy krajowy organ regulacyjny zamierza przyjąć środek w celu nałożenia, zmiany lub wycofania obowiązku operatora na podstawie art. 16 w związku z art. 5 i art. od 9 do 13 a dyrektywy 2002/19/WE (dyrektywy o dostępie) i art. 17 dyrektywy 2002/22/WE (dyrektywy o usłudze powszechnej), Komisja i krajowe władze regulacyjne w innych państwach członkowskich mogą w terminie jednego miesiąca od zgłoszenia projektowanego środka przedstawić właściwemu krajowemu organowi regulacyjnemu uwagi.

 

2. Jeśli projektowany środek dotyczy nałożenia, zmiany lub wycofania obowiązku innego niż obowiązki przewidziane w art. 13a dyrektywy 2002/19/WE (dyrektywy o dostępie), Komisja może w tym samym terminie zgłosić właściwemu krajowemu organowi regulacyjnemu i BERT powody, dla których uważa, że projektowany środek stworzyłoby ograniczenie dla jednolitego rynku lub dla których żywi poważne wątpliwości co do jego zgodności z prawem wspólnotowym. W takim przypadku projektowany środek nie jest przyjmowany w kolejnych dwóch miesiącach następujących po zgłoszeniu dokonanym przez Komisję.

 

W przypadku braku takiego zgłoszenia właściwy krajowy organ regulacyjny może przyjąć projektowany środek, uwzględniając w jak największym stopniu wszelkie uwagi Komisji lub każdego innego krajowego organu regulacyjnego.

 

3. W terminie dwóch miesięcy, o którym mowa w ust. 2, Komisja, BERT i właściwy krajowy organ regulacyjny ściśle współpracują w celu określenia najwłaściwszego i najskuteczniejszego środka w świetle celów ustanowionych w art. 8, biorąc jednocześnie pod uwagę opinie uczestników rynku i konieczność zapewnienia rozwoju spójnej praktyki regulacyjnej.

 

W tym samym dwumiesięcznym terminie BERT, podejmując decyzję całkowitą większością głosów, przyjmuje opinię potwierdzającą stosowność i skuteczność projektowanego środka lub wskazującą, że projektowany środek powinien być zmieniony, i przedstawiającą określone propozycje realizacji tego celu. Opinia ta jest uzasadniona i podana do publicznej wiadomości.

 

W przypadku gdy BERT potwierdza stosowność i skuteczność projektowanego środka, właściwy krajowy organ regulacyjny może przyjąć projektowany środek, uwzględniając w jak największym stopniu wszelkie uwagi Komisji i BERT. Krajowy organ regulacyjny podaje do publicznej wiadomości sposób, w jaki uwzględnił te uwagi.

 

W przypadku gdy BERT wskazał, że projektowany środek powinien być zmieniony, Komisja może, biorąc przede wszystkim pod uwagę tę opinię, podjąć uzasadnioną decyzję, żądając od właściwego krajowego organu regulacyjnego zmiany projektowanego środka i przedstawiając powody i określone propozycje realizacji tego celu.

 

4. Jeśli projektowany środek dotyczy nałożenia, zmiany lub wycofania obowiązku ustanowionego w art. 13a dyrektywy 2002/19/WE (dyrektywy o dostępie), projektowany środek nie jest przyjmowany przez kolejne dwa miesiące po upływie terminu jednego miesiąca określonego w ust. 1.

 

4. Jeśli projektowany środek dotyczy nałożenia, zmiany lub wycofania obowiązku ustanowionego w art. 13a dyrektywy 2002/19/WE (dyrektywy o dostępie), projektowany środek nie jest przyjmowany przez kolejne dwa miesiące po upływie terminu jednego miesiąca określonego w ust. 1.

 

W terminie nieprzekraczającym okresu ustanowionego w powyższym akapicie, BERT, podejmując decyzję całkowitą większością głosów, wydaje uzasadnioną opinię potwierdzającą stosowność i skuteczność projektowanego środka lub wskazującą, że projektowany środek nie powinien być przyjęty i odpowiednio to motywując. Ta opinia jest uzasadniona i podana do wiadomości publicznej.

 

Tylko w przypadku, gdy Komisja i BERT potwierdzą stosowność i skuteczność projektowanego środka, właściwy krajowy organ regulacyjny może przyjąć projektowany środek, biorąc pod uwagę przede wszystkim wszelkie uwagi Komisji i BERT. Krajowy organ regulacyjny podaje do publicznej wiadomości sposób, w jaki uwzględnił te uwagi.

 

5. W terminie trzech miesięcy od przyjęcia przez Komisję, zgodnie z ust. 3, akapit 4 niniejszego artykułu, uzasadnionej decyzji żądającej od krajowego organu regulacyjnego zmiany projektowanego środka, krajowy organ regulacyjny zmienia lub wycofuje projektowany środek. Jeżeli projektowany środek zostanie zmieniony, krajowy organ regulacyjny przystępuje do konsultacji publicznych zgodnie z procedurą konsultacji i przejrzystości, o których mowa w art. 6, i ponownie zgłasza zmieniony projektowany środek Komisji zgodnie z przepisami ust. 7.

 

6. Krajowy organ regulacyjny może wycofać proponowany projekt danego środka w dowolnym momencie procedury.

Poprawka  54

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający

Artykuł 1 – punkt 7

Dyrektywa 2002/21/WE

Artykuł 7a ‑ ustęp 1

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. Komisja może ustanowić przepisy wykonawcze do art. 7, definiujące formę, treść i stopień szczegółowości zgłoszeń zgodnych z art. 7 ust. 3, okoliczności, w których zgłoszenia nie będą wymagane oraz obliczanie terminów.

1. Komisja może, uwzględniając w jak największym stopniu opinię BERT, ustanowić zalecenia lub wytyczne w odniesieniu do art. 7, definiujące formę, treść i stopień szczegółowości zgłoszeń zgodnych z art. 7 ust. 3, okoliczności, w których zgłoszenia nie będą wymagane, oraz obliczanie terminów.

Poprawka  55

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający

Artykuł 1 – punkt 7

Dyrektywa 2002/21/WE

Artykuł 7a ‑ ustęp 2

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. Środki, o których mowa w ust. 1, mające na celu zmianę elementów innych niż istotne niniejszej dyrektywy poprzez jej uzupełnienie, są przyjmowane zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, o której mowa w art. 22 ust. 3. Z uwagi na szczególnie pilny charakter sprawy Komisja może zastosować tryb pilny określony w art. 22 ust. 4.

skreślony

Uzasadnienie

Zawarte w ust. 2 pojęcie „elementów innych niż istotne” jest niejasne. Takie proponowane „środki wykonawcze” mogą mieć poważne skutki finansowe dla przedsiębiorstw. Wszelkie ewentualne zmiany należy poddać pełnej kontroli w ramach procedury legislacyjnej na szczeblu UE lub pozostawić państwom członkowskim.

Poprawka  56

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający

Artykuł 1 – punkt 8 – litera a)

Dyrektywa 2002/21/WE

Artykuł 8 – ustęp 1 – akapit drugi

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

O ile art. 9 w odniesieniu do częstotliwości radiowych nie stanowi inaczej, państwa członkowskie uwzględniają potrzebę zagwarantowania neutralności technologicznej regulacji i zapewniają, że przy wykonywaniu zadań prawnych określonych w niniejszej dyrektywie i w dyrektywach szczegółowych, w szczególności tych związanych z zapewnieniem skutecznej konkurencji, krajowe organy regulacyjne postępują analogicznie.

O ile art. 9 w odniesieniu do częstotliwości radiowych nie stanowi inaczej i o ile co innego nie jest wymagane, aby osiągnąć cele ustanowione w ust. od 2 do 4, państwa członkowskie uwzględniają potrzebę zagwarantowania neutralności technologicznej regulacji i zapewniają, że przy wykonywaniu zadań prawnych określonych w niniejszej dyrektywie i w dyrektywach szczegółowych, w szczególności tych związanych z zapewnieniem skutecznej konkurencji, krajowe organy regulacyjne postępują analogicznie.

Uzasadnienie

Neutralność technologii jest wymagana jako zasada, aby nie udaremnić przyszłych innowacji technologicznych, ale musi być ona ograniczona w sytuacji, gdyby była w opozycji do podstawowych celów regulacji.

Poprawka  57

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający

Artykuł 1 – punkt 8 – litera b)

Dyrektywa 2002/21/WE

Artykuł 8 – ustęp 2 – litera a)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a) zapewniając, by użytkownicy, w tym użytkownicy niepełnosprawni, użytkownicy w podeszłym wieku, i użytkownicy ze szczególnymi potrzebami społecznymi czerpali maksymalne korzyści z różnorodności, ceny i jakość usług;

a) zapewniając, by użytkownicy, w tym użytkownicy niepełnosprawni, użytkownicy w podeszłym wieku, i użytkownicy ze szczególnymi potrzebami społecznymi niezależnie od kosztów czerpali maksymalne korzyści z różnorodności, ceny i jakość usług oraz by dostawcy uzyskiwali rekompensatę za ewentualne dodatkowe koszty netto, które mogą udokumentować, powstałe w wyniku nałożenia obowiązku świadczenia odnośnych usług użyteczności publicznej;

Uzasadnienie

Rozszerzenie zobowiązań ograniczono w celu uściślenia i sformułowano tak, aby zobowiązania na rzecz wyrównania społecznego stanowiły usługi o charakterze użyteczności publicznej; świadczenie tych usług może powodować powstawanie dodatkowych kosztów netto po stronie operatorów, które po przedłożeniu odpowiedniego dokumentu potwierdzającego powinny zostać odpowiednio zrekompensowane przez sektor publiczny. Czynienie krajowych organów regulacyjnych odpowiedzialnymi za dostarczanie treści wydaje się niewłaściwe.

Poprawka  58

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający

Artykuł 1 – punkt 8 – litera b)

Dyrektywa 2002/21/WE

Artykuł 8 – ustęp 2 – litera b)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b) zapewniając, że nie występuje zniekształcenie czy ograniczenie konkurencji w sektorze łączności elektronicznej, w szczególności w odniesieniu do dostarczania treści;

b) zapewniając, że nie występuje zniekształcenie czy ograniczenie konkurencji w sektorze łączności elektronicznej, w szczególności w odniesieniu do dostarczania treści i usług oraz dostępu do nich we wszystkich sieciach;

Poprawka  59

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający

Artykuł 1 ‑ punkt 8 ‑ litera ba) (nowa)

Dyrektywa 2002/21/WE

Artykuł 8 ‑ ustęp 2 ‑ litera c)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ba) W ust. 2 litera c) otrzymuje brzmienie:

 

„c) wspierając i ułatwiając uzależnione od rynku efektywne inwestowanie w dziedzinie infrastruktury, oraz promując technologie innowacyjne; oraz”

Poprawka  60

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający

Artykuł 1 –- punkt 8 – litera bb) (nowa)

Dyrektywa 2002/21/WE

Artykuł 8 – ustęp 3 – litera c)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

bb) W ust. 3 skreśla się lit. c).

Uzasadnienie

Punkt jest przeniesiony do nowego ustępu 4a w art. 8.

Poprawka  61

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający

Artykuł 1 – punkt 8 – litera e)

Dyrektywa 2002/21/WE

Artykuł 8 – ustęp 4 – litera g)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

g) stosując zasadę, że użytkownicy końcowi powinni mieć możliwość uzyskania dostępu i rozpowszechniania wszelkich zgodnych z prawem treści oraz użytkowania wszelkich zgodnych z prawem, wybranych przez siebie aplikacji lub usług.

g) stosując zasadę, że użytkownicy końcowi powinni mieć możliwość uzyskania dostępu i rozpowszechniania wszelkich zgodnych z prawem treści oraz użytkowania wszelkich zgodnych z prawem, wybranych przez siebie aplikacji lub usług i w tym celu przyczyniając się do promowania zgodnych z prawem treści, zgodnie z art. 33 dyrektywy 2002/22/WE (dyrektywa o usłudze powszechnej).

Poprawka  62

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający

Artykuł 1 – punkt 8 – litera ea) (nowa)

Dyrektywa 2002/21/WE

Artykuł 8 – ustęp 4 a (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ea) Dodaje się ust. 1 a w następującym brzmieniu:

 

„4a. Krajowe organy regulacyjne, dążąc do realizacji celów polityki, o których mowa w ust. 2, 3 i 4, stosują obiektywne, przejrzyste, niedyskryminacyjne i proporcjonalne zasady regulacyjne, między innymi poprzez:

 

a) propagowanie przewidywalności regulacyjnej poprzez zapewnienie ciągłości środków zaradczych w drodze dokonywania w miarę potrzeby analiz rynku;

 

b) zapewnienie niedyskryminacyjnego traktowania, w podobnych okolicznościach, przedsiębiorstw dostarczających sieci i usługi łączności elektronicznej;

 

c) Zapewnienie konkurencji z korzyścią dla konsumentów i promowanie w miarę możliwości konkurencji w zakresie infrastruktury;

 

d) promowanie inwestycji i innowacji uwarunkowanych potrzebami rynku w nowej i udoskonalonej infrastrukturze, w tym poprzez zapewnienie współużytkowania inwestycji i zapewnienie właściwego dzielenia się ryzykiem przez inwestora i przedsiębiorstwa korzystające z dostępu do nowych urządzeń;

 

d) uwzględnianie różnorodności warunków dotyczących konkurencji i konsumentów, które istnieją w poszczególnych obszarach geograficznych wewnątrz państw członkowskich;

 

e) nakładanie ex-ante obowiązków regulacyjnych tylko w przypadku braku skutecznej oraz zrównoważonej konkurencji i łagodzenie ich lub znoszenie, jak tylko się ona pojawi.”

Poprawka  63

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający

Artykuł 1 – punkt 8 a (nowy)

Dyrektywa 2002/21/WE

Artykuł 8 a (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(8a) Dodaje się artykuł w następującym brzmieniu:

 

„Artykuł 8a

 

Strategiczne planowanie i koordynacja polityki w zakresie widma radiowego w Unii Europejskiej

 

1. Państwa członkowskie współpracują między sobą i z Komisją w zakresie planowania strategicznego, koordynacji i harmonizacji wykorzystywania widma radiowego we Wspólnocie. W tym celu biorą one pod uwagę między innymi aspekty gospodarcze, aspekty w zakresie bezpieczeństwa, zdrowia, użyteczności publicznej, wolności wypowiedzi, aspekty kulturowe, naukowe, społeczne i techniczne polityki UE, jak również różne interesy użytkowników widma radiowego, w celu optymalizacji wykorzystania widma radiowego i uniknięcia szkodliwych zakłóceń.

 

2. Polityka UE w zakresie widma radiowego jest prowadzona bez uszczerbku dla :

a) środkami przyjmowanych na szczeblu wspólnotowym lub krajowym, zgodnie z przepisami prawa wspólnotowego, służących realizacji celów ogólnego interesu, w szczególności związanych z uregulowaniami dotyczącymi treści i polityką audiowizualną i medialną;

b) przepisów dyrektywy 1999/5/WE*; oraz

c) prawa państw członkowskich do organizowania i korzystania z ich widma radiowego do celów zapewnienia porządku publicznego oraz publicznego bezpieczeństwa i obrony.

 

3. Państwa członkowskie zapewniają koordynację podejść w zakresie polityki widma radiowego w UE i, w stosownych przypadkach, zharmonizowane warunki w odniesieniu do dostępności i skutecznego wykorzystania widma radiowego, konieczne do ustanowienia i funkcjonowania rynku wewnętrznego w takich obszarach polityki UE, jak łączność elektroniczna, transport, badania naukowe i rozwój.

 

4. Państwa członkowskie zapewniają skuteczną koordynację interesów UE w organizacjach międzynarodowych posiadających kompetencje w zakresie e widma radiowego. W razie konieczności zapewnienia skutecznej koordynacji, Komisja, należycie uwzględniając opinię Komitetu ds. polityki w zakresie widma radiowego, może zaproponować Parlamentowi Europejskiemu i Radzie cele wspólnej polityki obejmujące w razie konieczności mandat negocjacyjny .

 

5. Niniejszym ustanawia się Komitet ds. polityki w zakresie widma radiowego, jako wkład w realizację celów ustanowionych w ust. 1, 3 i 4.

 

Komitet ten doradza Parlamentowi Europejskiemu, Radzie i Komisji w kwestiach polityki w zakresie widma radiowego.

 

Komitet składa się z przedstawicieli wysokiego szczebla z każdego krajowego organu regulacyjnego odpowiedzialnego za politykę w zakresie widma radiowego w każdym państwie członkowskim. Każde państwo członkowskie ma jeden głos, a Komisja nie ma prawa głosu.

 

6. Na wniosek Parlamentu Europejskiego, Rady, Komisji lub z własnej inicjatywy Komitet ds. polityki w zakresie widma radiowego przyjmuje opinie, podejmując decyzję całkowitą większością głosów.

 

7. Komisja, należycie uwzględniając opinię Komitetu ds. polityki w zakresie widma radiowego, może przedstawić wniosek legislacyjny ustanawiający program działania w zakresie widma radiowego, z uwzględnieniem strategicznego planowania i harmonizacji wykorzystania widma radiowego w Unii Europejskiej lub inne środki legislacyjne służące optymalizacji wykorzystania widma radiowego i uniknięciu szkodliwych zakłóceń.

 

8. Komitet ds. polityki w zakresie widma radiowego przedstawia Parlamentowi Europejskiemu i Radzie roczne sprawozdanie ze swojej działalności.

 

* Dyrektywa 1999/5/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 9 marca 1999 r. w sprawie urządzeń radiowych i końcowych urządzeń telekomunikacyjnych oraz wzajemnego uznawania ich zgodności (Dz.U. L 91 z 7.4.1999, str. 10)."

Poprawka  64

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający

Artykuł 1 – punkt 9

Dyrektywa 2002/21/WE

Artykuł 9

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Artykuł 9Zarządzanie częstotliwościami radiowymi do celów świadczenia usług łączności elektronicznej

 

Artykuł 9Zarządzanie częstotliwościami radiowymi do celów świadczenia usług łączności elektronicznej

 

1. Państwa członkowskie zapewniają skuteczne zarządzanie częstotliwościami radiowymi do celów świadczenia usług łączności elektronicznej na swoim terytorium, zgodnie z przepisami art. 8. Zapewniają także, by rozdzielanie i przyznawanie takich częstotliwości radiowych przez krajowe organy regulacyjne odbywało się według obiektywnych, jawnych, niedyskryminacyjnych i proporcjonalnych kryteriów.

1. Uwzględniając fakt, że częstotliwości radiowe stanowią dobro publiczne o istotnej wartości społecznej, kulturowej i ekonomicznej, państwa członkowskie zapewniają skuteczne zarządzanie częstotliwościami radiowymi do celów świadczenia usług łączności elektronicznej na swoim terytorium, zgodnie z przepisami art. 8 i 8a. Zapewniają także, by rozdzielanie i przyznawanie takich częstotliwości radiowych przez krajowe organy regulacyjne odbywało się według obiektywnych, jawnych, niedyskryminacyjnych i proporcjonalnych kryteriów. Państwa członkowskie działają przy tym w zgodzie z porozumieniami międzynarodowymi i mogą wziąć pod uwagę kwestie związane z polityką publiczną.

2. Państwa członkowskie wspierają proces harmonizacji użytkowania częstotliwości radiowych w obrębie Wspólnoty, mając na uwadze potrzebę zapewnienia skutecznego i wydajnego ich wykorzystania oraz zgodnie z postanowieniami decyzji 676/2002/WE (decyzji o spektrum radiowym).

2. Państwa członkowskie wspierają proces harmonizacji użytkowania częstotliwości radiowych w obrębie Wspólnoty, mając na uwadze potrzebę zapewnienia skutecznego i wydajnego ich wykorzystania i korzyści dla konsumentów, takich jak ekonomia skali i interoperacyjność usług. W ten sposób działają one zgodnie z art. 8a i 9c niniejszej dyrektywy oraz z postanowieniami decyzji 676/2002/WE (decyzji o spektrum radiowym).

3. O ile nie przewidziano inaczej w drugim akapicie albo w ramach środków przyjętych zgodnie z art. 9c, państwa członkowskie zapewniają możliwość wykorzystywania wszystkich rodzajów sieci radiowej lub technologii dostępu bezprzewodowego w pasmach częstotliwości radiowej otwartych dla usług łączności elektronicznej.

3. O ile nie przewidziano inaczej w drugim akapicie lub w ramach środków przyjętych zgodnie z art. 9c, państwa członkowskie zapewniają możliwość świadczenia wszystkich rodzajów usług łączności elektronicznej w pasmach częstotliwości radiowej dostępnych dla usług łączności elektronicznej, zgodnie z przepisami ITU dotyczącymi łączności radiowej.

Państwa członkowskie mogą jednak ustanowić proporcjonalne i niedyskryminacyjne ograniczenia określonych rodzajów użytkowanych sieci radiowych lub technologii dostępu bezprzewodowego, gdy jest to uzasadnione koniecznością:

Państwa członkowskie mogą jednak ustanowić proporcjonalne i niedyskryminacyjne ograniczenia określonych rodzajów technologii wykorzystywanych w usługach łączności elektronicznej,, gdy jest to uzasadnione koniecznością:

a) uniknięcia szkodliwych zakłóceń,

a) uniknięcia ewentualnych szkodliwych zakłóceń,

b) ochrony zdrowia publicznego przed oddziaływaniem pól elektromagnetycznych,

b) ochrony zdrowia publicznego przed oddziaływaniem pól elektromagnetycznych,

 

(ba) zagwarantowania technicznej jakości usług,

c) zapewnienia maksymalizacji współużytkowania częstotliwości radiowych, gdy użytkowanie częstotliwości podlega ogólnemu zezwoleniu, lub

c) zapewnienia maksymalizacji współużytkowania częstotliwości radiowych,

 

ca) zapewnienia efektywnego wykorzystania częstotliwości radiowych,

d) przestrzegania ograniczeń zgodnie z ust. 4 poniżej.

d) realizacji celu interesu ogólnego zgodnie z ust. 4.

4. O ile nie przewidziano inaczej w drugim akapicie lub w ramach środków przyjętych zgodnie z art. 9c, państwa członkowskie zapewniają możliwość świadczenia wszystkich rodzajów usług łączności elektronicznej w pasmach częstotliwości radiowej otwartych dla usług łączności elektronicznej. Państwa członkowskie mogą jednak ustanowić proporcjonalne i niedyskryminacyjne ograniczenia rodzajów świadczonych usług łączności elektronicznej.

4. O ile nie przewidziano inaczej w drugim akapicie, państwa członkowskie zapewniają możliwość świadczenia wszystkich rodzajów usług łączności elektronicznej w pasmach częstotliwości radiowej dostępnych dla usług łączności elektronicznej, zgodnie z krajowymi tabelami przeznaczenia częstotliwości i przepisami ITU dotyczącymi łączności radiowej. Państwa członkowskie mogą jednak ustanowić proporcjonalne i niedyskryminacyjne ograniczenia rodzajów świadczonych usług łączności elektronicznej.

Ograniczenia, które wymagają świadczenia usług w określonym paśmie, są uzasadnione w przypadku konieczności zapewnienia realizacji zgodnego z prawem wspólnotowym celu interesu ogólnego, takiego jak bezpieczeństwo życia, wspieranie społecznej, regionalnej albo terytorialnej spójności albo unikanie nieskutecznego wykorzystywania częstotliwości radiowych lub promowania różnorodności kulturowej i językowej oraz pluralizmu mediów, zdefiniowanych w ustawodawstwie krajowym zgodnie z prawem wspólnotowym.

Środki, które wymagają świadczenia usług w zakresie łączności elektronicznej w określonym paśmie dostępnym dla usług łączności elektronicznej, są uzasadnione w przypadku konieczności zapewnienia realizacji zgodnego z prawem wspólnotowym celu interesu ogólnego określonego w prawodawstwie krajowym, takiego jak bezpieczeństwo życia, wspieranie społecznej, regionalnej albo terytorialnej spójności albo unikanie nieskutecznego wykorzystywania częstotliwości radiowych lub promowanie celów polityki kulturalnej i medialnej, takich jak różnorodność kulturowa i językowa oraz pluralizm mediów.

Ograniczenie zakazujące świadczenia jakiejkolwiek innej usługi w określonym paśmie może być stosowane wyłącznie wówczas, gdy będzie to uzasadnione koniecznością ochrony usług związanych z bezpieczeństwem życia.

Środek zakazujący świadczenia jakiejkolwiek innej usługi łączności elektronicznej w określonym paśmie może być stosowane wyłącznie wówczas, gdy będzie to uzasadnione koniecznością ochrony usług związanych z bezpieczeństwem życia.

5. Państwa członkowskie poddają regularnemu przeglądowi konieczność istnienia ograniczeń, o których mowa w ust. 3 i 4.

5. Państwa członkowskie poddają regularnemu przeglądowi konieczność istnienia ograniczeń i środków, o których mowa w ust. 3 i 4 oraz podają do publicznej wiadomości wyniki tych przeglądów.

6. Ustępy 3 i 4 dotyczą rozdzielania i przydziału częstotliwości radiowych po dniu 31 grudnia 2009 r.

6. Ustępy 3 i 4 dotyczą rozdzielania i przydziału częstotliwości radiowych po dniu [data transpozycji].

Poprawka  65

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający

Artykuł 1 – punkt 10

Dyrektywa 2002/21/WE

Artykuł 9a

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Artykuł 9aPrzegląd ograniczeń istniejących praw

 

Artykuł 9aPrzegląd ograniczeń istniejących praw

 

1. Przez okres pięciu lat od [dnia 1 stycznia 2010 r.] państwa członkowskie zapewniają posiadaczom praw użytkowania częstotliwości radiowych przyznanych przed tą datą możliwość złożenia wniosku do właściwego krajowego organu regulacyjnego o ponowną ocenę ograniczeń ich praw zgodnie z art. 9 ust. 3 i ust. 4.

1. Przez okres pięciu lat od [data transpozycji] państwa członkowskie mogą zapewniać posiadaczom praw użytkowania częstotliwości radiowych przyznanych przed tą datą i ważnych przez okres co najmniej pięciu lat od tej daty możliwość złożenia wniosku do właściwego krajowego organu regulacyjnego o ponowną ocenę ograniczeń ich praw zgodnie z art. 9 ust. 3 i ust. 4.

Przed podjęciem decyzji właściwy krajowy organ regulacyjny zawiadamia posiadacza prawa o swojej ocenie ograniczeń, wskazując zakres prawa po ponownej ocenie, zapewniając przy tym odpowiednią ilość czasu na wycofanie wniosku.

Przed podjęciem decyzji właściwy krajowy organ zawiadamia posiadacza prawa o swojej ocenie ograniczeń, wskazując zakres prawa po ponownej ocenie, zapewniając przy tym odpowiednią ilość czasu na wycofanie wniosku.

Jeżeli posiadacz prawa wycofa swój wniosek, jego prawo pozostanie niezmienione do chwili wygaśnięcia lub do końca okresu 5 lat, jeżeli nastąpi on wcześniej.

Jeżeli posiadacz prawa wycofa swój wniosek, jego prawo pozostanie niezmienione do chwili wygaśnięcia lub do końca okresu 5 lat, jeżeli nastąpi on wcześniej.

2. W przypadku, gdy posiadacz prawa, o którym mowa w ust. 1, świadczy usługi w zakresie nadawania audycji radiowych lub telewizyjnych i prawo użytkowania częstotliwości radiowych zostało mu przyznane w celu wypełnienia określonego celu interesu ogólnego, wniosek o ponowną ocenę może zostać złożony wyłącznie w odniesieniu do tej części częstotliwości radiowych, które są niezbędne do wypełnienia tego celu. Część częstotliwości radiowych, która stanie się niepotrzebna do wypełnienia tego celu w wyniku zastosowania art. 9 ust. 3 i ust. 4, podlega procedurze nowego przydziału praw, zgodnie z art. 7 ust. 2 dyrektywy o zezwoleniach.

2. W przypadku, gdy posiadacz prawa, o którym mowa w ust. 1, świadczy usługi w zakresie nadawania audycji radiowych lub telewizyjnych i prawo użytkowania częstotliwości radiowych zostało mu przyznane w celu wypełnienia określonego celu interesu ogólnego, w tym świadczenia usług nadawania, prawo użytkowania części częstotliwości radiowych, które są niezbędne do wypełnienia tego celu nie ulega zmianie. Część częstotliwości radiowych, która staje się niepotrzebna do wypełnienia tego celu, podlega procedurze nowego przydziału praw, zgodnie z art. 9 ust. 3 i ust. 4 niniejszej dyrektywy oraz art. 7 ust. 2 dyrektywy o zezwoleniach.

3. Po pięcioletnim okresie, o którym mowa w ust. 1, państwa członkowskie podejmują wszelkie właściwe środki, aby zapewnić obowiązywanie art. 9 ust. 3 i ust. 4 w stosunku do wszelkich pozostałych rozdzieleń i przydziałów częstotliwości radiowych, które istniały w dniu wejścia w życie niniejszej dyrektywy.

3. Po pięcioletnim okresie, o którym mowa w ust. 1, państwa członkowskie podejmują wszelkie właściwe środki, aby zapewnić obowiązywanie art. 9 ust. 3 i ust. 4 w stosunku do wszelkich pozostałych rozdzieleń i przydziałów częstotliwości radiowych, które istniały w dniu wejścia w życie niniejszej dyrektywy.

4. W ramach wdrażania postanowień niniejszego artykułu państwa członkowskie podejmują właściwe środki w celu zagwarantowania uczciwej konkurencji.

4. W ramach wdrażania postanowień niniejszego artykułu państwa członkowskie podejmują właściwe środki w celu zagwarantowania uczciwej konkurencji.

Poprawka  66

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający

Artykuł 1 – punkt 10

Dyrektywa 2002/21/WE

Artykuł 9b

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Artykuł 9bPrzeniesienie indywidualnych praw użytkowania częstotliwości radiowych

 

Artykuł 9bPrzeniesienie indywidualnych praw użytkowania częstotliwości radiowych

 

1. Państwa członkowskie zapewniają możliwość przekazania lub dzierżawienia przez przedsiębiorstwa na rzecz innych przedsiębiorstw indywidualnych praw użytkowania częstotliwości radiowych w pasmach, wobec których przewidziano to w ramach środków wykonawczych przyjętych zgodnie z art. 9c, bez uprzedniej zgody krajowego organu regulacyjnego.

1. Państwa członkowskie zapewniają możliwość przekazania lub dzierżawienia przez przedsiębiorstwa na rzecz innych przedsiębiorstw indywidualnych praw użytkowania częstotliwości radiowych w pasmach, wobec których przewidziano to w ramach środków wykonawczych przyjętych zgodnie z art. 9c, pod warunkiem, że takie przekazanie lub dzierżawienie jest zgodne z procedurami krajowymi i krajowymi tabelami przeznaczenia częstotliwości.

W przypadku innych pasm państwa członkowskie mogą również ustanowić możliwość przekazania lub dzierżawienia przez przedsiębiorstwa na rzecz innych przedsiębiorstw indywidualnych praw użytkowania częstotliwości radiowych.

W przypadku innych pasm państwa członkowskie mogą również ustanowić możliwość przekazania lub dzierżawienia przez przedsiębiorstwa na rzecz innych przedsiębiorstw indywidualnych praw użytkowania częstotliwości radiowych, zgodnie z procedurami krajowymi.

2. Państwa członkowskie zapewniają, by zamiar przedsiębiorstw przekazania praw użytkowania częstotliwości radiowych był zgłaszany krajowym organom regulacyjnym odpowiedzialnym za rozdział widma, a także by był on upubliczniony. Jeżeli użytkowanie częstotliwości radiowych zostało zharmonizowane w wyniku wdrożenia decyzji o spektrum radiowym lub innych środków przyjętych na szczeblu Wspólnoty, każde takie przekazanie powinno spełniać wymagania takiego zharmonizowanego użytkowania.

2. Państwa członkowskie zapewniają, by zamiar przedsiębiorstw przekazania praw użytkowania częstotliwości radiowych oraz fakt takiego przekazania był zgłaszany właściwym krajowym organom odpowiedzialnym za przyznawanie indywidualnego prawa użytkowania częstotliwości radiowych, a także by był on upubliczniony. Jeżeli użytkowanie częstotliwości radiowych zostało zharmonizowane w wyniku wdrożenia art. 9c i decyzji o spektrum radiowym lub innych środków przyjętych na szczeblu Wspólnoty, każde takie przekazanie powinno spełniać wymagania takiego zharmonizowanego użytkowania.

Poprawka  67

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający

Artykuł 1 – punkt 10

Dyrektywa 2002/21/WE

Artykuł 9c

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Artykuł 9c

Artykuł 9c

Środki harmonizacji zarządzania częstotliwością radiową

Środki harmonizacji zarządzania częstotliwością radiową

Aby przyczynić się do rozwoju rynku wewnętrznego, w celu realizacji zasad określonych w niniejszym artykule, Komisja może przyjąć właściwe środki wykonawcze, w celu:

Aby przyczynić się do rozwoju rynku wewnętrznego, w celu realizacji zasad określonych w art. 8a, 9, 9a i 9b, Komisja może przyjąć właściwe techniczne środki wykonawcze, w celu:

 

–a) wdrożenia planu działania w zakresie widma radiowego ustanowionego w myśl art. 8a ust. 7;

a) zharmonizowania identyfikacji pasm których prawa użytkowania mogą być przekazywane lub dzierżawione pomiędzy przedsiębiorstwami;

a) identyfikacji pasm, których prawa użytkowania mogą być przekazywane lub dzierżawione pomiędzy przedsiębiorstwami;

b) zharmonizowania warunków dołączonych do takich praw oraz warunków, procedur, limitów, ograniczeń, wycofań i zasad przejściowych stosowanych wobec takich przekazań lub dzierżaw;

b) zharmonizowania warunków dołączonych do takich praw;

c) zharmonizowania szczegółowych środków mających na celu zapewnienie uczciwej konkurencji przy przekazywaniu indywidualnych praw;

skreślony

d) stworzenia wyjątku od zasady neutralności usług lub technologii, a także zharmonizowania zakresu i charakteru wszelkich wyjątków od tych zasad zgodnie z art. 9 ust. 3 i 4, innych niż wyjątki mające na celu zapewnienie wspierania różnorodności kulturowej i językowej oraz pluralizmu mediów.

d) Identyfikacji pasm, dla których stosuje się zasadę neutralności usług;

Te środki, mające na celu zmianę elementów innych niż istotne niniejszej dyrektywy poprzez jej uzupełnienie, zostaną przyjęte zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, o której mowa w art. 22 ust. 3. Z uwagi na szczególnie pilny charakter sprawy Komisja może zastosować tryb pilny określony w art. 22 ust. 4. We wdrażaniu przepisów niniejszego ustępu Komisję może wspierać Urząd zgodnie z art. 10 rozporządzenia […/WE].

Te środki, mające na celu zmianę elementów innych niż istotne niniejszej dyrektywy poprzez jej uzupełnienie, zostaną przyjęte zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, o której mowa w art. 22 ust. 3.

Poprawka  68

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający

Artykuł 1 – punkt 11 – litera a)

Dyrektywa 2002/21/WE

Artykuł 10 – ustęp 2

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. Krajowe organy regulacyjne zapewniają, by plany numeracyjne oraz procedury były stosowane w sposób zapewniający równe traktowanie wszystkich usługodawców świadczących publicznie dostępne usługi łączności elektronicznej. W szczególności państwa członkowskie zapewniają, by przedsiębiorstwa, którym przydzielono dany zakres numerów, nie dyskryminowały innych usługodawców świadczących usługi łączności elektronicznej w odniesieniu do ciągów numerów używanych przy zapewnianiu dostępu do ich usług.

2. Krajowe organy regulacyjne zapewniają, by plany numeracyjne oraz procedury były stosowane w sposób zapewniający równe traktowanie wszystkich usługodawców i użytkowników numerów w Unii Europejskiej. W szczególności państwa członkowskie zapewniają, by przedsiębiorstwa, którym przydzielono dany zakres numerów, nie dyskryminowały innych usługodawców i użytkowników w odniesieniu do ciągów numerów używanych przy zapewnianiu dostępu do ich usług.

Uzasadnienie

Nieudana reforma porozumień numeracyjnych jest ze szkodą dla obywateli, konsumentów i podmiotów gospodarczych w UE. Art. 10 dyrektywy ramowej powinien zostać poszerzony o zapis zmierzający do zniesienia przez państwa członkowskie ograniczeń w zakresie krajowych planów numeracyjnych i związanych z nimi przepisów, które uniemożliwiają wykorzystanie jakichkolwiek rodzajów numerów w którymkolwiek państwie UE oraz zniesienie wszelkich ograniczeń dotyczących tożsamości/klasyfikacji podmiotów, którym przydzielono numery, bez względu na ich rodzaj (do przyznania numeru mogą być dołączone zgodne z prawem warunki).

Poprawka  69

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający

Artykuł 1 – punkt 11 – litera b)

Dyrektywa 2002/21/WE

Artykuł 10 – ustęp 4

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4. Państwa członkowskie wspierają proces harmonizacji zasobów numeracyjnych w obrębie Wspólnoty, jeżeli będzie to sprzyjać funkcjonowaniu rynku wewnętrznego albo rozwojowi usług ogólnoeuropejskich. Komisja może podjąć odpowiednie techniczne środki wykonawcze w tym zakresie, co może obejmować ustanowienie zasad taryfowych dotyczących określonych numerów lub zakresów numerów. Środki wykonawcze mogą nakładać na Urząd określone obowiązki związane z ich stosowaniem.

4. Państwa członkowskie wspierają proces harmonizacji określonych numerów lub zakresów numerów w obrębie Wspólnoty, jeżeli będzie to sprzyjać funkcjonowaniu rynku wewnętrznego albo rozwojowi usług ogólnoeuropejskich. Komisja może podjąć odpowiednie techniczne środki wykonawcze w tym zakresie, w tym zapewnienie ponadgranicznego dostępu do krajowych zasobów numeracyjnych wykorzystywanych w przypadku podstawowych usług, takich jak biura numerów. Środki wykonawcze mogą nakładać na BERT określone obowiązki związane z ich stosowaniem.

Środki mające na celu zmianę elementów innych niż istotne niniejszej dyrektywy poprzez jej uzupełnienie, są przyjmowane zgodnie z procedurą regulacyjną połączona z kontrolą, o której mowa w art. 22 ust. 3. Z uwagi na szczególnie pilny charakter sprawy Komisja może zastosować tryb pilny określony w art. 22 ust. 4.”

Środki mające na celu zmianę elementów innych niż istotne niniejszej dyrektywy poprzez jej uzupełnienie, są przyjmowane zgodnie z procedurą regulacyjną połączona z kontrolą, o której mowa w art. 22 ust. 3.

Poprawka  70

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający

Artykuł 1 – punkt 13

Dyrektywa 2002/21/WE

Artykuł 12

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Artykuł 12Kolokacja oraz współużytkowanie urządzeń przez przedsiębiorstwa udostępniające sieci łączności elektronicznej

 

Artykuł 12Kolokacja oraz współużytkowanie

części składowych sieci i urządzeń towarzyszących przez przedsiębiorstwa udostępniające sieci łączności elektronicznej

1. Jeżeli na podstawie przepisów prawa krajowego przedsiębiorstwo udostępniające sieci łączności elektronicznej ma prawo instalowania urządzeń na, nad albo pod własnością prywatną albo państwową lub jeżeli może ono korzystać z procedury wywłaszczenia lub użytkowania nieruchomości, krajowe organy regulacyjne mogą nakazać współużytkowanie tych urządzeń lub nieruchomości, w tym z wejść do budynków, masztów, anten, przewodów, studzienek i szafek ulicznych.

1. Jeżeli na podstawie przepisów prawa krajowego przedsiębiorstwo udostępniające sieci łączności elektronicznej ma prawo instalowania urządzeń na, nad albo pod własnością prywatną albo państwową lub jeżeli może ono korzystać z procedury wywłaszczenia lub użytkowania nieruchomości, krajowe organy regulacyjne w pełnym poszanowaniu zasady proporcjonalności, mogą nakazać współużytkowanie tych urządzeń lub nieruchomości, w tym z wejść do budynków, okablowania budynków, masztów, anten, wież i innych konstrukcji wspierających, przewodów, kanałów kablowych, studzienek i szafek oraz wszelkich innych nieaktywnych elementów.

2. Państwa członkowskie mogą nakazać, aby posiadacze praw, o których mowa w ust. 1, współużytkowali urządzenia lub nieruchomości (w tym fizyczną kolokację), albo przyjąć środki zmierzające do ułatwienia koordynacji robót publicznych w celu ochrony środowiska, zdrowia publicznego, bezpieczeństwa publicznego albo dla osiągnięcia celów planowania przestrzennego, wyłącznie po upływie odpowiedniego terminu wyznaczonego dla przeprowadzenia konsultacji publicznych, podczas których wszystkie zainteresowane strony będą mogły wyrazić swoje stanowisko. Takie wspólne korzystanie albo działania koordynacyjne mogą wiązać się z ustanowieniem reguł dotyczących podziału kosztów współużytkowania urządzeń lub nieruchomości.

2. Państwa członkowskie mogą nakazać, aby posiadacze praw, o których mowa w ust. 1, współużytkowali urządzenia lub nieruchomości (w tym fizyczną kolokację), albo przyjąć środki zmierzające do ułatwienia koordynacji robót publicznych w celu ochrony środowiska, zdrowia publicznego, bezpieczeństwa publicznego albo dla osiągnięcia celów planowania przestrzennego, wyłącznie po upływie odpowiedniego terminu wyznaczonego dla przeprowadzenia konsultacji publicznych, podczas których wszystkie zainteresowane strony będą mogły wyrazić swoje stanowisko. Takie wspólne korzystanie albo działania koordynacyjne mogą wiązać się z ustanowieniem reguł dotyczących podziału kosztów współużytkowania urządzeń lub nieruchomości.

 

2a. Państwa członkowskie zapewniają krajowym organom regulacyjnym uprawnienia umożliwiające im nakazanie posiadaczom praw, o których mowa w ust. 1, współużytkowania urządzeń lub nieruchomości (w tym fizyczną kolokację) w celu pobudzania skutecznych inwestycji w zakresie infrastruktury oraz wspierania innowacji, po upływie odpowiedniego terminu wyznaczonego dla przeprowadzenia konsultacji publicznych, podczas których osoby bezpośrednio zainteresowane powinny mieć prawo do wyrażenia swego stanowiska. Takie wspólne korzystanie albo działania koordynacyjne mogą wiązać się z ustanowieniem reguł dotyczących podziału kosztów współużytkowania urządzeń lub nieruchomości oraz wiążą się z zapewnieniem właściwego podziału ryzyka między zainteresowanymi przedsiębiorstwami.

 

2b. Państwa członkowskie dopilnują, by krajowe organy regulacyjne, w oparciu o informacje dostarczone przez posiadaczy praw, o których mowa w ust. 1, ustanowiły szczegółowy spis charakterystyki, dostępności i położenia geograficznego urządzeń, o których mowa w tym ustępie, oraz udostępniły go zainteresowanym stronom.

 

2c. Państwa członkowskie dopilnują, by właściwe organy ustanowiły odpowiednie procedury koordynacji we współpracy z krajowymi organami regulacyjnymi, w odniesieniu do robót publicznych, o których mowa w ust. 2 oraz innych odpowiednich publicznych urządzeń lub nieruchomości, które mogą obejmować procedury mające na celu zapewnienie zainteresowanym stronom informacji dotyczących odpowiednich urządzeń lub nieruchomości publicznych oraz bieżących i planowanych robót publicznych, oraz że informacje te docierają do nich na czas, a współużytkowanie jest ułatwione w jak największej mierze.

3. Środki przyjęte przez krajowy organ regulacyjny zgodnie z ust. 1 powinny być obiektywne, przejrzyste i proporcjonalne.

3. Środki przyjęte przez krajowy organ regulacyjny zgodnie z niniejszym artykułem powinny być obiektywne, przejrzyste, niedyskryminacyjne i proporcjonalne.

Poprawka  71

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający

Artykuł 1 – punkt 14

Dyrektywa 2002/21/WE

Artykuł 13a

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Artykuł 13aBezpieczeństwo i integralność

 

Artykuł 13aBezpieczeństwo i integralność

 

1. Państwa członkowskie zapewniają, by przedsiębiorstwa udostępniające publiczne sieci łączności lub świadczące publicznie dostępne usługi łączności elektronicznej podejmowały właściwe środki techniczne i organizacyjne w celu ochrony bezpieczeństwa swoich sieci lub usług. Biorąc pod uwagę aktualny stan wiedzy i technologii, środki te zapewniają poziom bezpieczeństwa proporcjonalny do istniejącego ryzyka. W szczególności należy podjąć środki zapobiegające wpływowi lub minimalizujące wpływ wypadków stwarzających zagrożenie bezpieczeństwa na użytkowników i wzajemnie połączone sieci.

1. Państwa członkowskie zapewniają, by przedsiębiorstwa udostępniające publiczne sieci łączności lub świadczące publicznie dostępne usługi łączności elektronicznej podejmowały właściwe środki techniczne i organizacyjne w celu ochrony bezpieczeństwa swoich sieci lub usług. Biorąc pod uwagę aktualny stan wiedzy i technologii, środki te zapewniają poziom bezpieczeństwa proporcjonalny do istniejącego ryzyka. W szczególności należy podjąć środki zapobiegające wpływowi i minimalizujące wpływ wypadków stwarzających zagrożenie bezpieczeństwa na użytkowników i wzajemnie połączone sieci.

2. Państwa członkowskie zapewniają, by przedsiębiorstwa udostępniające publiczne sieci łączności przyjmowały wszelkie niezbędne środki w celu zapewnienia integralności swoich sieci, tak aby zapewnić ciągłość świadczenia usług za pośrednictwem tych sieci.

2. Państwa członkowskie zapewniają, by przedsiębiorstwa udostępniające publiczne sieci łączności przyjmowały odpowiednie środki w celu zapewnienia integralności swoich sieci, tak aby zapewnić ciągłość świadczenia usług za pośrednictwem tych sieci. Właściwe organy krajowe przeprowadzają konsultacje ze wszystkimi podmiotami świadczącymi usługi łączności elektronicznej przed przyjęciem szczegółowych środków mających na celu bezpieczeństwo i integralność sieci łączności elektronicznej.

3. Państwa członkowskie zapewniają zawiadamianie krajowego organu regulacyjnego przez przedsiębiorstwa udostępniające publiczne sieci łączności lub świadczące publicznie dostępne usługi łączności elektronicznej o każdym naruszeniu bezpieczeństwa lub integralności, które miało istotny wpływ na działanie sieci lub usług.

3. Państwa członkowskie zapewniają zawiadamianie właściwego krajowego organu przez przedsiębiorstwa udostępniające publiczne sieci łączności lub świadczące publicznie dostępne usługi łączności elektronicznej o każdym naruszeniu bezpieczeństwa lub utracie integralności, które miało istotny wpływ na działanie sieci lub usług.

 

Nowe przepisy dotyczące powiadomień o naruszeniu mają zastosowanie zgodnie z dyrektywą 2002/58/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 lipca 2002 r. dotyczącej przetwarzania danych osobowych i ochrony prywatności w sektorze łączności elektronicznej*.

O ile jest to właściwe, dany krajowy organ regulacyjny zawiadamia krajowe organy regulacyjne w innych państwach członkowskich oraz Urząd. W przypadku gdy ujawnienie naruszenia leży w interesie publicznym, krajowy organ regulacyjny może o nim poinformować opinię publiczną.

W razie potrzeby, właściwy krajowy organ, którego sprawa dotyczy, zawiadamia właściwe organy regulacyjne w innych państwach członkowskich oraz ENISA. W przypadku gdy ujawnienie naruszenia leży w interesie publicznym, właściwy krajowy organ może o nim poinformować opinię publiczną.

Co trzy miesiące krajowy organ regulacyjny przekazuje Komisji sprawozdanie podsumowujące otrzymane zgłoszenia i działania podjęte zgodnie z niniejszym ustępem.

Raz do roku właściwy krajowy organ przekazuje Komisji sprawozdanie podsumowujące otrzymane zgłoszenia i działania podjęte zgodnie z niniejszym ustępem.

4. Uwzględniając przede wszystkim opinię Urzędu wydaną zgodnie z art. 4 ust. 3 lit. b) rozporządzenia […./WE], Komisja może przyjąć właściwe techniczne środki wykonawcze mające na celu harmonizację środków, o których mowa w ust. 1, 2 oraz 3, w tym środki określające okoliczności, format i procedury stosowane wobec wymogów dotyczących zgłoszenia.

4. Uwzględniając przede wszystkim opinię ENISA, Komisja może przyjąć właściwe techniczne środki wykonawcze mające na celu harmonizację środków, o których mowa w ust. 1, 2 oraz 3, w tym środki określające okoliczności, format i procedury stosowane wobec wymogów dotyczących zgłoszenia. Techniczne środki wykonawcze nie powinny stanowić dla państw członkowskich przeszkody w przyjmowaniu dodatkowych wymogów w celu realizacji celów określonych w ust. 1 i 2.

Te środki wykonawcze, mające na celu zmianę innych niż istotne elementów niniejszej dyrektywy poprzez jej uzupełnienie, są przyjmowane zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, o której mowa w art. 22 ust. 3. Z uwagi na szczególnie pilny charakter sprawy Komisja może zastosować tryb pilny określony w art. 22 ust. 4.

Te środki wykonawcze, mające na celu zmianę innych niż istotne elementów niniejszej dyrektywy poprzez jej uzupełnienie, są przyjmowane zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, o której mowa w art. 22 ust. 3. Z uwagi na szczególnie pilny charakter sprawy Komisja może zastosować tryb pilny określony w art. 22 ust. 4.

 

___________

Dz.U. L 201 z 31.7.2002, str. 37.

Poprawka  72

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający

Artykuł 1 – punkt 14

Dyrektywa 2002/21/WE

Artykuł 13b – ustęp 1

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. Państwa członkowskie zapewniają posiadanie uprawnień przez krajowe organy regulacyjne do wydawania wiążących instrukcji dla przedsiębiorstw udostępniających publiczne sieci łączności lub świadczących publicznie dostępne usługi łączności elektronicznej, w celu wdrożenia art. 13a.

1. Państwa członkowskie zapewniają posiadanie uprawnień przez właściwe krajowe organy regulacyjne do wydawania wiążących instrukcji dla przedsiębiorstw udostępniających publiczne sieci łączności lub świadczących publicznie dostępne usługi łączności elektronicznej, w celu wdrożenia art. 13a. Wiążące instrukcje są proporcjonalne, ekonomicznie i technicznie wyważone oraz wdrażane w rozsądnych ramach czasowych.

Uzasadnienie

Konieczne jest uznanie za wytyczne proporcjonalności, wyważonego charakteru instrukcji oraz rozsądnych ram czasowych ich wdrażania.

Poprawka  73

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający

Artykuł 1 – punkt 14

Dyrektywa 2002/21/WE

Artykuł 13b – ustęp 2 – część wprowadzająca

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. Państwa członkowskie zapewniają posiadanie uprawnień przez krajowe organy regulacyjne do wymagania od przedsiębiorstw udostępniających publiczne sieci łączności lub świadczących publicznie dostępne usługi łączności elektronicznej:

2. Państwa członkowskie zapewniają posiadanie uprawnień przez właściwe krajowe organy regulacyjne do wymagania od przedsiębiorstw udostępniających publiczne sieci łączności lub świadczących publicznie dostępne usługi łączności elektronicznej:

Uzasadnienie

W wielu przypadkach krajowe organy regulacyjne nie są właściwe w sprawach bezpieczeństwa.

Poprawka  74

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający

Artykuł 1 – punkt 14

Dyrektywa 2002/21/WE

Artykuł 13b – ustęp 2 – litera a)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a) dostarczania informacji potrzebnych do oceny bezpieczeństwa ich usług i sieci, w tym do oceny udokumentowanych polityk bezpieczeństwa; oraz

a) dostarczania informacji potrzebnych do oceny bezpieczeństwa i integralności ich usług i sieci, w tym do oceny udokumentowanych polityk bezpieczeństwa; oraz

Uzasadnienie

Koszty ponoszą zainteresowane przedsiębiorstwa.

Poprawka  75

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający

Artykuł 1 – punkt 14

Dyrektywa 2002/21/WE

Artykuł 13b – ustęp 3

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3. Państwa członkowskie zapewniają posiadanie wszelkich uprawnień przez krajowe organy regulacyjne niezbędnych do badania przypadków nieprzestrzegania wymogów.

3. Państwa członkowskie zapewniają posiadanie wszelkich uprawnień przez właściwe krajowe organy regulacyjne niezbędnych do badania przypadków nieprzestrzegania wymogów, a także ich wpływu na bezpieczeństwo i integralność sieci.

Uzasadnienie

Jako logiczna konsekwencja obowiązku informowania krajowych organów regulacyjnych o zagrożeniach bezpieczeństwa, o którym mowa w art. 13a ust. 3, należy umożliwić krajowym organom regulacyjnym prowadzenie dochodzenia w sprawie tych zagrożeń.

Poprawka 76

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający

Artykuł 1 – punkt 15 – litera a)

Dyrektywa 2002/21/WE

Artykuł 14 – ustęp 2 – akapit drugi

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a) W drugim akapicie ustępu 2 skreśla się drugie zdanie.

skreślona

Uzasadnienie

Wspólna pozycja dominująca pozostaje niesprawdzonym i złożonym zjawiskiem w sektorze telekomunikacji, zarówno w kontekście ex post, jak i ex ante, a jednak w miarę konsolidacji rynków może ona nabierać coraz większego znaczenia. Istotne jest, aby zamiast rezygnować z wytycznych wyraźniej je określić.

Poprawka  77

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający

Artykuł 1 – punkt 15 – litera b)

Dyrektywa 2002/21/WE

Artykuł 14 – ustęp 3

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b) Skreśla się ustęp 3.

b) Ustęp 3 otrzymuje brzmienie:

 

Jeżeli przedsiębiorstwo posiada znaczącą pozycję na określonym rynku oraz w sytuacji, gdy powiązania między obydwoma rynkami pozwalają na przeniesienie pozycji rynkowej z jednego rynku na drugi rynek, tym samym zwiększając pozycję rynkową danego przedsiębiorstwa, można nałożyć środki zaradcze mające na celu zapobieganie takiemu działaniu na rynku powiązanym, zgodnie z art. 9, 10, 11 i 13 dyrektywy 2002/19/WE o dostępie, a w przypadku gdy środki te okażą się niewystarczające, można zastosować środki zaradcze w myśl art. 17 dyrektywy 2002/22/WE w sprawie usługi powszechnej.”.

Uzasadnienie

Addressing leverage of dominance from one market into another is particularly vital in an industry characterised by vertical integration and convergence. Rather than deleting this measure – as the Commission has proposed – it should be refined to clarify that remedies such as non-discrimination, transparency, accounting separation – and prohibitions on anti-competitive bundling etc may be used ‘cross-market’ to address leverage problems. The existing provisions suggest that SMP would need to be found in the source and target leverage market in order to act. However, it is notable that this has not been used by regulators, is cumbersome and inconsistent with competition law, which does not require a ‘double dominance’ finding to address issues of leverage. The proposed changes would address this.

Poprawka  78

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający

Artykuł 1 – punkt 16 – litera ba) (nowa)

Dyrektywa 2002/21/WE

Artykuł 15 – ustęp 2 a (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ba) Dodaje się ustęp w następującym brzmieniu:

 

„2a. Nie później niż do daty wejścia w życie dyrektywy 2008/…/WE [Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia… zmieniającej dyrektywę 2002/21/WE...]+., Komisja publikuje dla krajowych organów regulacyjnych wytyczne dotyczące decyzji mających na celu nałożenie, zmianę lub wycofanie obowiązków w odniesieniu do przedsiębiorstw o znaczącej pozycji rynkowej.”

+ Dz.U….

 

Uzasadnienie

The 2002 Framework directive establishes that European Commission publishes guidelines for market analysis and the assessment of significant market power but not for the identification of the appropriate remedies. There is clearly a missing element in the market analysis guidance tools provided the Commission: guidance on the selection of the appropriate remedies. The third part of a market analysis (i.e. the choice of the appropriate remedies) is the most crucial since it has the most concrete impact on the market. An erroneous choice of remedies may create irreparable distortions on market competitiveness and investment decisions. It is also the most complicated since it has varied possible outcomes and it entails, to a large extent, subjective evaluations. The need to provide guidance on the selection of regulatory obligations under the EU framework has indeed been recognised both by the Commission and the ERG.

Poprawka  79

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający

Artykuł 1 – punkt 16 – litera d) – akapit drugi

Dyrektywa 2002/21/WE

Artykuł 15 – ustęp 4

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Ta decyzja, mająca na celu zmianę elementów innych niż istotne niniejszej dyrektywy poprzez jej uzupełnienie, jest podejmowana zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, o której mowa w art. 22 ust. 3. Z uwagi na szczególnie pilny charakter sprawy Komisja może zastosować tryb pilny określony w art. 22 ust. 4.

Ta decyzja, mająca na celu zmianę elementów innych niż istotne niniejszej dyrektywy poprzez jej uzupełnienie, jest podejmowana zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, o której mowa w art. 22 ust. 3.

Uzasadnienie

Tryb pilny nie jest uzasadniony w przypadku przyjmowania tego rodzaju środków.

Poprawka  80

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający

Artykuł 1 – punkt 17 – litera a)

Dyrektywa 2002/21/WE

Artykuł 16 – ustęp 1

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. Krajowe organy regulacyjne przeprowadzają analizę odnośnych rynków wymienionych w zaleceniu, uwzględniając przede wszystkim treść wytycznych. Państwa członkowskie zapewniają, by taka analiza została przeprowadzona w miarę potrzeby we współpracy z krajowymi organami odpowiedzialnymi za ochronę konkurencji.

1. Krajowe organy regulacyjne przeprowadzają analizę odnośnych rynków uwzględniając rynki wymienione w zaleceniu i uwzględniając w jak największym stopniu treść wytycznych. Państwa członkowskie zapewniają, by taka analiza została przeprowadzona w miarę potrzeby we współpracy z krajowymi organami odpowiedzialnymi za ochronę konkurencji.

Uzasadnienie

Celem poprawki jest uniknięcie nieporozumienia prowadzącego do konkluzji, że krajowe organy regulacyjne powinny przeprowadzać analizę wszystkich rynków wymienionych w zaleceniu, zwłaszcza że (przynajmniej formalnie) ta lista rynków (a także ich definicje) ma charakter informacyjny.

Poprawka  81

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający

Artykuł 1 – punkt 17 – litera c)

Dyrektywa 2002/21/WE

Artykuł 16 – ustęp 7 – akapit drugi

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Komisja, uwzględniając przede wszystkim opinię Urzędu wydaną zgodnie z art. 6 rozporządzenia […./WE], może podjąć decyzję wymagającą od krajowego organu regulacyjnego uznania pewnych przedsiębiorstw za posiadające znaczącą pozycję rynkową i nakładającą na wyznaczone w ten sposób przedsiębiorstwa szczegółowe obowiązki zgodnie art. 8, art. 9-13a dyrektywy 2002/19/WE (dyrektywy o dostępie) i art. 17 dyrektywy 2002/22/WE (dyrektywy o usłudze powszechnej). Komisja dąży wówczas do osiągnięcia tych samych celów polityki, jakie zostały ustalone dla krajowych organów regulacyjnych w art. 8.

skreślony

Uzasadnienie

Krajowe organy regulacyjne powinny mieć obowiązek przeprowadzenia analizy rynku w określonych ramach czasowych. Jeśli nie przeprowadzą one lub nie są w stanie przeprowadzić takiej analizy BERT powinien wydać opinię. Jednak Komisja nie jest najodpowiedniejszym organem do składania weta w odniesieniu do środków zaradczych.

Poprawka  82

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający

Artykuł 1 – punkt 18 – litera a)

Dyrektywa 2002/21/WE

Artykuł 17 – ustęp 1

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a) W drugim zdaniu ust. 1 słowa „działając zgodnie z procedurą określoną w art. 22 ust. 2” zastępuje się słowami „może podjąć właściwe środki wykonawcze i”.

a) W pierwszym zdaniu ust. 1 słowa „art. 22 ust. 2” zastępuje się słowami „art. 22 ust. 3”; w drugim zdaniu ust. 1 słowa „działając zgodnie z procedurą określoną w art. 22 ust. 2” zastępuje się słowami „może podjąć właściwe środki wykonawcze i”.

Uzasadnienie

To Komisja powinna decydować o przyznaniu Parlamentowi uprawnień kontrolnych.

Poprawka  83

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający

Artykuł 1 – punkt 18 – litera aa) (nowa)

Dyrektywa 2002/21/WE

Artykuł 17 – ustęp 2 – akapit trzeci

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

aa) ustęp 2 akapit trzeci otrzymuje brzmienie:

 

„W przypadku braku takich norm i/lub specyfikacji, Państwa Członkowskie będą zachęcały do wdrożenia norm lub zaleceń przyjętych przez Międzynarodową Unię Telekomunikacyjną (ITU), Europejską Konferencję Administracji Poczty i Telekomunikacji (CEPT), Międzynarodową Organizację Normalizacyjną (ISO) lub Międzynarodową Komisję Elektrotechniczną (IEC).”.

Uzasadnienie

CEPT zajmuje się opracowywaniem warunków wykorzystania widma w Europie, co powinno zostać wzięte pod uwagę, szczególne w przypadku braku standardu ETSI.

Poprawka  84

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający

Artykuł 1 – punkt 18 – litera c)

Dyrektywa 2002/21/WE

Artykuł 17 – ustęp 6 a (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

6a. Środki wykonawcze mające na celu zmianę elementów innych niż istotne niniejszej dyrektywy przez jej uzupełnienie, o których mowa w ust. 4 i 6, są przyjmowane zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, o której mowa w art. 22 ust. 3. Z uwagi na szczególnie pilny charakter sprawy Komisja może zastosować tryb pilny określony w art. 22 ust. 4.

6a. Środki wykonawcze, o których mowa w ust. 1, 4 i 6, mające na celu zmianę elementów innych niż istotne niniejszej dyrektywy przez jej uzupełnienie są przyjmowane zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, o której mowa w art. 22 ust. 3.

Uzasadnienie

Wszystkie środki wykonawcze, o których mowa w art. 17, powinny być przyjmowane zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą. Tryb pilny nie jest uzasadniony w przypadku przyjmowania tego rodzaju środków.

Poprawka  85

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający

Artykuł 1 – punkt 20

Dyrektywa 2002/21/WE

Artykuł 19

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Artykuł 19Procedury harmonizacji

 

Artykuł 19Procedury harmonizacji

 

1. Bez uszczerbku dla art. 9 niniejszej dyrektywy oraz art. 6 i 8 dyrektywy 2002/20/WE (dyrektywy o zezwoleniach), jeżeli Komisja stwierdzi, że rozbieżności we wdrażaniu przez krajowe organy regulacyjne zadań regulacyjnych określonych w niniejszej dyrektywie i dyrektywach szczegółowych mogą stworzyć barierę wejścia na rynek wewnętrzny, może ona wydać zalecenie lub decyzję odnośnie do zharmonizowanego stosowania przepisów niniejszej dyrektywy i dyrektyw szczegółowych dla lepszej realizacji celów określonych w art. 8, uwzględniając przede wszystkim opinię Urzędu, o ile zostanie wydana.

1. Bez uszczerbku dla art. 9 niniejszej dyrektywy oraz art. 6 i 8 dyrektywy 2002/20/WE (dyrektywy o zezwoleniach), jeżeli Komisja stwierdzi, że rozbieżności we wdrażaniu przez krajowe organy regulacyjne zadań regulacyjnych określonych w niniejszej dyrektywie i dyrektywach szczegółowych tworzą barierę wejścia na rynek wewnętrzny, może ona wydać decyzję odnośnie do zharmonizowanego stosowania przepisów niniejszej dyrektywy i dyrektyw szczegółowych dla lepszej realizacji celów określonych w art. 8, uwzględniając przede wszystkim opinię BERT, o ile zostanie wydana.

2. Jeżeli Komisja wyda zalecenie zgodnie z ust. 1, działa ona zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 22 ust. 2. Państwa członkowskie zapewniają, by krajowe organy regulacyjne uwzględniały te zalecenia przy wypełnianiu swoich zadań. Jeżeli krajowy organ regulacyjny postanawia nie stosować się do danego zalecenia, informuje o tym Komisję, uzasadniając swoje stanowisko.

 

3. Decyzja, o której mowa w ust. 1, mająca na celu zmianę elementów innych niż istotne niniejszej dyrektywy poprzez jej uzupełnienie, jest podejmowana zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, o której mowa w art. 22 ust. 3. Z uwagi na szczególnie pilny charakter sprawy Komisja może zastosować tryb pilny określony w art. 22 ust. 4.

3. Decyzja, o której mowa w ust. 1, mająca na celu zmianę elementów innych niż istotne niniejszej dyrektywy poprzez jej uzupełnienie, jest podejmowana zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, o której mowa w art. 22 ust. 3.

4. Środki podjęte zgodnie z ust. 1 mogą obejmować wskazanie zharmonizowanego lub skoordynowanego podejścia w odniesieniu do następujących zagadnień:

4. Środki podjęte zgodnie z ust. 1 mogą obejmować wskazanie zharmonizowanego lub skoordynowanego podejścia w odniesieniu do następujących zagadnień:

a) spójnego wdrażania podejść regulacyjnych, w tym uregulowań dotyczących nowych usług;

a) spójnego wdrażania podejść regulacyjnych, w tym uregulowań dotyczących nowych usług oraz rynków lokalnych i transgranicznych usług łączności elektronicznej dla przedsiębiorstw;

b) numerowania, nazywania i adresowania, w tym zakresów numerów, przenoszenia numerów i identyfikatorów, systemów translacji numerów i adresów oraz dostępu do służb ratowniczych pod numerem 112;

b) numerowania, nazywania i adresowania, w tym zakresów numerów, przenoszenia numerów i identyfikatorów, systemów translacji numerów i adresów oraz dostępu do służb ratowniczych pod numerem 112;

c) spraw konsumenckich, w tym dostępności usług i sprzętu łączności elektronicznej dla niepełnosprawnych użytkowników końcowych;

c) spraw konsumenckich, nieobjętych dyrektywą 2002/22/WE (dyrektywą o usłudze powszechnej), a w szczególności dostępności usług i sprzętu łączności elektronicznej dla niepełnosprawnych użytkowników końcowych;

d) regulacji z zakresu rachunkowości.

d) regulacji z zakresu rachunkowości, w tym kalkulacji ryzyka inwestycyjnego.

5. Urząd może z własnej inicjatywy doradzić Komisji, czy należy podjąć środki zgodnie z ust. 1.

 

Poprawka  86

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający

Artykuł 1 – punkt 22

Dyrektywa 2002/21/WE

Artykuł 21 – ustęp 2 – akapit pierwszy

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. Każda ze stron może przekazać spór danemu krajowemu organowi regulacyjnemu. Krajowe organy regulacyjne koordynują swoje wysiłki celem rozstrzygnięcia sporu, zgodnie z celami określonymi w art. 8.

2. Każda ze stron może przekazać spór danemu krajowemu organowi regulacyjnemu. Krajowe organy regulacyjne koordynują swoje wysiłki w ramach BERT celem rozstrzygnięcia sporu, w miarę możliwości poprzez przyjęcie wspólnej decyzji, zgodnie z celami określonymi w art. 8. Jakiekolwiek obowiązki nałożone na przedsiębiorstwo przez krajowe organy regulacyjne w związku z rozstrzyganiem sporu są zgodne z postanowieniami niniejszej dyrektywy lub dyrektyw szczegółowych.

Uzasadnienie

Niniejsza poprawka przewiduje rolę BERT w rozstrzyganiu sporów transgranicznych.

Poprawka  87

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający

Artykuł 1 – punkt 22

Dyrektywa 2002/21/WE

Artykuł 21 – ustęp 3 – akapit drugi

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Krajowe organy regulacyjne niezwłocznie informują strony. Jeżeli po upływie czterech miesięcy spór nie zostanie rozstrzygnięty, a strona domagająca się odszkodowania nie wszczęła postępowania przed sądem i jeżeli zażąda tego dowolna ze stron, krajowe organy regulacyjne koordynują swoje wysiłki celem rozstrzygnięcia sporu, zgodnie z przepisami art. 8, uwzględniając przede wszystkim zalecenie Urzędu wydane zgodnie z art. 18 rozporządzenia [.../WE].

Krajowe organy regulacyjne niezwłocznie informują strony. Jeżeli po upływie czterech miesięcy spór nie zostanie rozstrzygnięty, a strona, której prawa zostały naruszone, nie wszczęła postępowania przed sądem i jeżeli zażąda tego dowolna ze stron, krajowe organy regulacyjne koordynują swoje wysiłki celem rozstrzygnięcia sporu, w miarę możliwości poprzez przyjęcie wspólnej decyzji, zgodnie z przepisami art. 8, uwzględniając w jak największym stopniu zalecenie Urzędu wydane zgodnie z art. 18 rozporządzenia [.../WE].

Poprawka  88

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający

Artykuł 1 - punkt 23

Dyrektywa 2002/21/WE (dyrektywa ramowa)

Artykuł 21a

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Państwa członkowskie ustanawiają zasady dotyczące kar mających zastosowanie do naruszeń krajowych przepisów przyjętych zgodnie z niniejszą dyrektywą i dyrektywami szczegółowymi oraz zapewniają wdrożenie tych kar. Kary muszą być skuteczne, proporcjonalne i odstraszające. Państwa członkowskie zgłaszają te przepisy Komisji najpóźniej do dnia [termin wdrożenia zmienionego aktu prawnego] i dokonują bezzwłocznego zgłoszenia wszelkich późniejszych dotyczących ich zmian.

Państwa członkowskie ustanawiają zasady dotyczące kar mających zastosowanie do naruszeń krajowych przepisów przyjętych zgodnie z niniejszą dyrektywą i dyrektywami szczegółowymi oraz zapewniają wdrożenie tych kar. Przewidziane sankcje muszą być odpowiednie, skuteczne, proporcjonalne i odstraszające. Państwa członkowskie zgłaszają te przepisy Komisji najpóźniej do dnia [termin wdrożenia zmienionego aktu prawnego] i dokonują bezzwłocznego zgłoszenia wszelkich późniejszych dotyczących ich zmian.

Poprawka  89

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający

Artykuł 1 – punkt 24 – litera -a) (nowa)

Dyrektywa 2002/21/WE

Artykuł 22 – ustęp 1 a (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

-a) Dodaje się nowy ustęp w brzmieniu:

 

„1a. W drodze odstępstwa od postanowień ust. 1 przy przyjmowaniu środków w myśl art. 9c Komisję powinien wspierać Komitet ustanowiony na mocy art. 3 ust. 1 decyzji 676/2002/WE (Komitet ds. widma radiowego).”

Poprawka  90

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający

Artykuł 1 – punkt 26

Dyrektywa 2002/21/WE

Załączniki I i II

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

26. Skreśla się załączniki I oraz II.

26. Skreśla się załącznik I. Załącznik II otrzymuje brzmienie:

 

„ZAŁĄCZNIK II

 

Kryteria stosowane przez krajowe organy regulacyjne przy ocenie występowania wspólnej pozycji dominującej, zgodnie z art. 14 ust. 2 pkt 2

 

Dwa lub więcej przedsiębiorstw może być uznane za posiadające wspólnie pozycję dominującą w rozumieniu art. 14, jeżeli, nawet w braku strukturalnych czy innych powiązań pomiędzy nimi, działają oni na rynku, który charakteryzuje się brakiem rzeczywistej konkurencji i na którym żadne pojedyncze przedsiębiorstwo nie ma znaczącej pozycji na rynku. Niezależnie od orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości o wspólnej pozycji dominującej, taka sytuacja prawdopodobnie wystąpi, jeżeli rynek będzie skoncentrowany i wykaże określone charakterystyki, z których następujące mogą być najbardziej istotne w kontekście łączności elektronicznej:

 

- [...]

 

- niska elastyczność podaży

 

- [...]

 

- podobne udziały w rynku

 

- [...]

 

- wysokie prawne lub ekonomiczne bariery dostępu

 

- integracja pionowa ze zbiorową odmową dostaw

 

- brak równoważącej siły nabywczej

 

- brak potencjalnej konkurencji

 

- [...]

 

Powyższa lista ma charakter informacyjny: Nie jest wyczerpująca, zaś kryteria nie muszą być spełnione łącznie. Powyższa lista ma raczej za zadanie zilustrować rodzaje dowodów, jakie mogą być użyte na poparcie twierdzeń o istnieniu wspólnej pozycji dominującej.”

Uzasadnienie

Wspólna pozycja dominująca pozostaje niesprawdzonym i złożonym zjawiskiem w sektorze telekomunikacji, zarówno w kontekście ex post, jak i ex ante, a jednak w miarę konsolidacji rynków może ona nabierać coraz większego znaczenia. Istotne jest, aby zamiast rezygnować z wytycznych wyraźniej je określić.

Poprawka  91

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający

Artykuł 2 – punkt 1

Dyrektywa 2002/19/WE

Artykuł 2 – litera a)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a) „dostęp” oznacza udostępnianie urządzeń lub usług innemu przedsiębiorstwu, na ściśle określonych warunkach, na zasadzie wyłączności albo braku wyłączności, w celu świadczenia usług łączności elektronicznej lub dostarczania usług społeczeństwa informacyjnego lub usług nadawania treści. Obejmuje to m.in.: dostęp do elementów sieci i urządzeń towarzyszących, co może się wiązać z podłączeniem urządzeń za pomocą stacjonarnych albo niestacjonarnych środków (w szczególności obejmuje to dostęp do pętli lokalnej oraz urządzeń i usług niezbędnych do obsługi pętli lokalnej); dostęp do fizycznej infrastruktury, w tym budynków, przewodów i masztów; dostęp do odpowiednich systemów oprogramowania, w tym do systemów operacyjnego wspierania; dostęp do translacji numerów albo systemów zapewniających ekwiwalentną funkcjonalność; dostęp do sieci stacjonarnych i ruchomych, a w szczególności dla roamingu; dostęp do systemów warunkowego dostępu do usług telewizji cyfrowej; dostęp do sieciowych usług wirtualnych.

a) „dostęp” oznacza udostępnianie urządzeń lub usług innemu przedsiębiorstwu, na ściśle określonych warunkach, na zasadzie wyłączności albo braku wyłączności, w celu świadczenia usług łączności elektronicznej, w tym dostarczania usług społeczeństwa informacyjnego lub usług nadawania treści. Obejmuje to m.in.: dostęp do elementów sieci i urządzeń towarzyszących, co może się wiązać z podłączeniem urządzeń za pomocą stacjonarnych albo niestacjonarnych środków (w szczególności obejmuje to dostęp do pętli lokalnej oraz urządzeń i usług niezbędnych do obsługi pętli lokalnej); dostęp do fizycznej infrastruktury, w tym budynków, przewodów i masztów; dostęp do odpowiednich systemów oprogramowania, w tym do systemów operacyjnego wspierania; dostęp do translacji numerów albo systemów zapewniających ekwiwalentną funkcjonalność; dostęp do koniecznych dla abonenta informacji i mechanizmów zwrotu kwot pobranych od użytkowników końcowych dostawcom usług biura numerów; dostęp do sieci stacjonarnych i ruchomych, a w szczególności dla roamingu; dostęp do systemów warunkowego dostępu do usług telewizji cyfrowej; oraz dostęp do sieciowych usług wirtualnych.

Poprawka  92

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający

Artykuł 2 – punkt 1 a (nowy)

Dyrektywa 2002/19/WE

Artykuł 2 – litera e)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(1a) artykuł 2 lit. e) otrzymuje następujące brzmienie:

 

„e) „pętla lokalna” oznacza fizyczny obwód łączący punkt zakończenia sieci […] z ramą dystrybucyjną albo równorzędnym urządzeniem w stacjonarnej publicznej sieci łączności elektronicznej.”

Poprawka  93

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający

Artykuł 2 – punkt 2

Dyrektywa 2002/19/WE

Artykuł 4 – ustęp 1

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

„1. Operatorzy publicznych sieci łączności mają prawo, a na wniosek innego uprawnionego przedsiębiorstwa, zgodnie z art. 4 dyrektywy 2002/20/WE (dyrektywy o zezwoleniach), obowiązek negocjowania wzajemnych połączeń celem świadczenia publicznie dostępnych usług łączności elektronicznej, w sposób zapewniający świadczenie tych usług oraz ich interoperacyjność w obrębie całej Wspólnoty. Operatorzy zapewniają dostęp i wzajemne połączenia innym przedsiębiorstwom na zasadach i warunkach zgodnych z obowiązkami nałożonymi przez krajowy organ regulacyjny zgodnie z art. 5, 6, 7 i 8.”

„1. Operatorzy publicznych sieci łączności mają prawo, a na wniosek innego uprawnionego przedsiębiorstwa, zgodnie z art. 4 dyrektywy 2002/20/WE (dyrektywy o zezwoleniach), obowiązek negocjowania wzajemnych połączeń celem świadczenia publicznie dostępnych usług łączności elektronicznej lub usług nadawania treści bądź usług społeczeństwa informacyjnego, w sposób zapewniający świadczenie tych usług oraz ich interoperacyjność w obrębie całej Wspólnoty. Operatorzy zapewniają dostęp i wzajemne połączenia innym przedsiębiorstwom na zasadach i warunkach zgodnych z obowiązkami nałożonymi przez krajowy organ regulacyjny zgodnie z art. 5, 6, 7 i 8.”

Uzasadnienie

W trosce o spójność z proponowaną definicją dostępu.

Poprawka  94

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający

Artykuł 2 – punkt 2

Dyrektywa 2002/19/WE (dyrektywa o dostępie)

Artykuł 4 – ustęp 1

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. Operatorzy publicznych sieci łączności mają prawo, a na wniosek innego uprawnionego przedsiębiorstwa, zgodnie z art. 4 dyrektywy 2002/20/WE (dyrektywy o zezwoleniach), obowiązek negocjowania wzajemnych połączeń celem świadczenia publicznie dostępnych usług łączności elektronicznej, w sposób zapewniający świadczenie tych usług oraz ich interoperacyjność w obrębie całej Wspólnoty. Operatorzy zapewniają dostęp i wzajemne połączenia innym przedsiębiorstwom na zasadach i warunkach zgodnych z obowiązkami nałożonymi przez krajowy organ regulacyjny zgodnie z art. 5, 6, 7 i 8.”

1. Operatorzy publicznych sieci łączności mają prawo, a na wniosek innego uprawnionego przedsiębiorstwa, zgodnie z art. 4 dyrektywy 2002/20/WE (dyrektywy o zezwoleniach), obowiązek negocjowania wzajemnych połączeń celem świadczenia publicznie dostępnych usług łączności elektronicznej, w sposób zapewniający świadczenie tych usług oraz ich interoperacyjność w obrębie całej Wspólnoty. Operatorzy zapewnią dostęp i wzajemne połączenia innym przedsiębiorstwom na zasadach i warunkach zgodnych z wymogami nałożonymi przez krajowy organ regulacyjny zgodnie z art. 5, 6, 7 oraz 8. Zasady i warunki dotyczące wzajemnych połączeń nie wprowadzają jednak nieuzasadnionych przeszkód dla interoperacyjności.

Poprawka  95

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający

Artykuł 2 – punkt 3 - litera a)

Dyrektywa 2002/19/WE

Artykuł 5

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a) Ustęp 2 otrzymuje brzmienie:

a) Ustępy 1 i 2 otrzymują brzmienie:

 

1. Dla realizacji celów określonych w art. 8 dyrektywy 2002/21/WE (dyrektywy ramowej), krajowe organy regulacyjne wspierają i, w razie potrzeby, zapewniają, zgodnie z przepisami niniejszej dyrektywy, odpowiedni dostęp oraz wzajemne połączenia, jak również interoperacyjność usług, oraz wykonują swoje zadania w taki sposób, by promować wydajność, zrównoważoną konkurencję, inwestycje i innowacje oraz zapewnić maksymalne korzyści dla użytkowników końcowych.

 

W szczególności i niezależnie od środków, które mogłyby zostać podjęte w stosunku do przedsiębiorstw dysponujących znaczącą pozycją rynkową zgodnie z art. 8, krajowe organy regulacyjne mogą nakładać:

 

a) w zakresie niezbędnym do zapewnienia bezpośredniego podłączenia użytkowników końcowych oraz uczciwego i racjonalnego dostępu do usług strony trzeciej, takich jak usługi biura numerów , obowiązki na przedsiębiorstwa, które kontrolują dostęp do użytkowników końcowych, w tym, w uzasadnionych przypadkach, obowiązek wzajemnych połączeń ich sieci lub interoperacyjności ich sieci w sytuacji, kiedy nie zostało to jeszcze zrealizowane i zapewnienia interoperacyjności ich usług, w tym poprzez mechanizmy zwrotu dostawcom usług kwot pobranych od użytkowników końcowych, na sprawiedliwych, przejrzystych i rozsądnych warunkach.

 

b) na operatorów, w granicach tego, co jest niezbędne dla zapewnienia użytkownikom końcowym dostępu do cyfrowych usług radiowych i telewizyjnych, określonych przez Państwa Członkowskie - obowiązek zapewnienia dostępu do innych urządzeń, o których mowa w załączniku I, część II, na sprawiedliwych, rozsądnych i niedyskryminujących warunkach.

2. Obowiązki i wymogi nałożone na podstawie ust. 1 są obiektywne, przejrzyste, proporcjonalne i niedyskryminacyjne i są realizowane zgodnie z procedurami przewidzianymi w art. 6 i 7 dyrektywy 2002/21/WE (dyrektywy ramowej).

2. Obowiązki i wymogi nałożone na podstawie ust. 1 są obiektywne, przejrzyste, proporcjonalne i niedyskryminacyjne i są realizowane zgodnie z procedurami przewidzianymi w art. 6, 7 i -7a dyrektywy 2002/21/WE (dyrektywy ramowej).

 

Przy ocenie współmierności zobowiązań i warunków, które mają zostać wprowadzone, krajowe organy regulacyjne biorą pod uwagę różnice w warunkach konkurencji na różnych obszarach w ich państwach członkowskich.

Poprawka  96

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający

Artykuł 2 – punkt 4

Dyrektywa 2002/19/WE

Artykuł 6 – ustęp 2 – akapit pierwszy

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. W związku z rozwojem rynku oraz technologii, Komisja może przyjąć środki wykonawcze zmieniające załącznik I. Środki, mające na celu zmianę elementów innych niż istotne niniejszej dyrektywy poprzez jej uzupełnienie, są przyjmowane zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, o której mowa w art. 14 ust. 3. Z uwagi na szczególnie pilny charakter sprawy Komisja może zastosować tryb pilny określony w art. 14 ust. 4.

2. W związku z rozwojem rynku oraz technologii, Komisja może przyjąć środki wykonawcze zmieniające załącznik I. Środki, mające na celu zmianę elementów innych niż istotne niniejszej dyrektywy poprzez jej uzupełnienie, są przyjmowane zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, o której mowa w art. 14 ust. 3.

Uzasadnienie

Tryb pilny nie jest uzasadniony w przypadku przyjmowania tego rodzaju środków.

Poprawka  97

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający

Artykuł 2 – punkt 6 – litera aa) (nowa)

Dyrektywa 2002/19/WE

Artykuł 8 – ustęp 2

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

aa) Ustęp 2 otrzymuje brzmienie:

 

2. Jeżeli, w wyniku analizy rynku przeprowadzonej zgodnie z art. 16 dyrektywy 2002/21/WE (dyrektywy ramowej), dany operator został wskazany jako posiadający znaczącą pozycję na danym rynku, stosownie do okoliczności, krajowe organy regulacyjne, w razie potrzeby, nałożą na niego obowiązki wymienione w art. 9-13 niniejszej dyrektywy, zgodnie z procedurą ustanowioną w art. -7a dyrektywy 2002/21/WE (dyrektywy ramowej).”

Uzasadnienie

Włączenie procedury alternatywnej dla procedury weta w sprawie środków naprawczych.

Poprawka  98

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający

Artykuł 2 – punkt 6 a (nowy)

Dyrektywa 2002/19/WE

Artykuł 9 – ustęp 1

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(6a) Artykuł 9 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

 

„1. Krajowe organy regulacyjne mogą, zgodnie z art. 8, nałożyć w odniesieniu do wzajemnych połączeń lub dostępu obowiązek przejrzystości, zgodnie z którym operatorzy muszą udostępniać publicznie określone informacje, takie jak dane księgowe, specyfikacje techniczne, dane dotyczące sieci, informacje o ograniczeniach dostępu do usług i aplikacji oraz polityce zarządzania ruchem, zasady i warunki podaży i użytkowania oraz ceny.”

Uzasadnienie

Krajowe organy regulacyjne potrzebują jasnych uprawnień do nakładania obowiązków dotyczących przejrzystości w zakresie polityki zarządzania ruchem w odniesieniu do wszelkich ograniczeń dostępu dla użytkowników końcowych i polityki zarządzania ruchem.

Poprawka  99

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający

Artykuł 2 – punkt 6 b (nowy)

Dyrektywa 2002/19/WE

Artykuł 9 – ustęp 4

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(6b) Artykuł 9 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

 

„4. Niezależnie od ust. 3, jeżeli stwierdzono, że dany operator posiada znaczącą pozycję rynkową na danym rynku zgodnie z art. 14 dyrektywy ramowej w odniesieniu do lokalnego dostępu stacjonarnego, krajowe organy regulacyjne zapewnią publikację oferty ramowej zawierającej co najmniej elementy wymienione w załączniku II.”

Uzasadnienie

Niniejsza poprawka aktualizuje opis dostępu wynikającego z dominacji w pętli lokalnej w dyrektywie o dostępie, aby zagwarantować neutralność technologiczną oraz zapewnić zgodność z nową definicją zawartą w zaleceniu Komisji w sprawie właściwych rynków. Zanim poprawki zostaną przyjęte, wiele pętli może składać się w pełni lub częściowo ze światłowodu, dlatego do zapewnienia aktualności ram na przyszłość wymagana jest neutralność technologiczna.

Poprawka  100

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający

Artykuł 2 – punkt 8

Dyrektywa 2002/19/WE

Artykuł 12

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

1. Krajowe organy regulacyjne mogą nałożyć na operatorów, zgodnie z art. 8, obowiązek uwzględnienia uzasadnionych wniosków o dostęp i użytkowanie specyficznych elementów sieci oraz do urządzeń towarzyszących, w szczególności, jeżeli krajowe organy regulacyjne uznają, że odmowa przyznania dostępu lub ustanowienie nierozsądnych zasad i warunków mających podobny skutek, uniemożliwiłoby pojawienie się trwale konkurencyjnego rynku detalicznego albo nie byłoby to w interesie użytkowników końcowych.

 

W szczególności na operatorów nakładane obowiązki:

 

a) przyznania osobom trzecim dostępu do specyficznych elementów lub urządzeń sieciowych, w tym uwolnionego dostępu do pętli lokalnej;

 

b) negocjowania w dobrej wierze z przedsiębiorstwami ubiegającymi się o dostęp;

 

c) niewycofywania dostępu do urządzeń, jeżeli taki dostęp został już przyznany;

 

d) oferowania szczególnych usług hurtowo celem odsprzedaży ich osobom trzecim;

 

e) przyznania otwartego dostępu do technicznych interfejsów, protokołów albo innych kluczowych technologii niezbędnych dla zapewnienia interoperacyjności usług albo do wirtualnych usług sieciowych;

f) zapewnienia kolokacji lub innych form współużytkowania urządzeń, w tym przewodów, budynków lub wejść do budynków, anten lub masztów, studzienek i szafek ulicznych;

f) zapewnienia kolokacji lub innych form współużytkowania urządzeń, w tym przewodów, budynków lub wejść do budynków, anten, wież i innych konstrukcji wspierających, masztów, studzienek, szafek i innych nieaktywnych elementów sieci;

 

fa) dostarczenia osobom trzecim oferty ramowej dotyczącej przyznawania dostępu do przewodów;

 

g) świadczenia specyficznych usług niezbędnych dla zapewnienia użytkownikom końcowym interoperacyjności usług typu koniec-koniec, w szczególności w odniesieniu do usług w inteligentnych sieciach albo usług roaminingu w sieciach ruchomych;

 

h) zapewnienia dostępu do systemów pomocy operacyjnej albo podobnych systemów oprogramowania niezbędnych dla powstania uczciwej konkurencji w zakresie świadczenia usług;

 

i) zapewnienia wzajemnych połączeń pomiędzy sieciami albo urządzeniami sieciowymi;

j) zapewnienia dostępu do usług powiązanych takich jak zdolność identyfikowania, lokalizacji i obecności.

j) zapewnienia dostępu do usług powiązanych takich jak zdolność identyfikowania, lokalizacji i obecności.

 

Krajowe organy regulacyjne mogą uzupełnić powyższe obowiązki o wymogi dotyczące uczciwości, zasadności i terminowości.

 

2. Badając czy zachodzą przesłanki nałożenia obowiązków, o których mowa w ustępie 1, a zwłaszcza oceniając, czy te obowiązki są proporcjonalne w odniesieniu do celów określonych w art. 8 dyrektywy 2002/21/WE (dyrektywy ramowej), krajowe organy regulacyjne wezmą pod uwagę w szczególności następujące elementy:

 

a) techniczną i ekonomiczną wiarygodność użytkowania lub wprowadzania konkurencyjnych urządzeń, mając na uwadze tempo ewolucji rynku oraz charakter i rodzaj danych wzajemnych połączeń i dostępu, w tym wiarygodność w zakresie innych rozwiązań dotyczących dostępu do sieci, takich jak przewody;

 

b) stopień wykonalności zapewnienia proponowanego dostępu, mając na uwadze dostępną pojemność;

 

c) pierwotne inwestycje właściciela urządzeń, mając na uwadze wszelkie publiczne inwestycje i ryzyko związane z inwestycjami, w tym stosowny podział ryzyka między przedsiębiorstwa korzystające z dostępu do nowych urządzeń;

 

d) konieczność zapewnienia długoterminowej konkurencji, w szczególności konkurencji w zakresie infrastruktury;

 

e) w zależności od okoliczności, ewentualne odpowiednie prawa własności intelektualnej;

 

f) świadczenie usług ogólnoeuropejskich.

3. Nakładając na operatora obowiązek zapewnienia dostępu zgodnie z przepisami niniejszego artykułu, krajowe organy regulacyjne mogą określić wymogi techniczne i operacyjne, które podmiot zapewniający ten dostęp lub osoby korzystające z niego będą musieli spełnić, jeżeli jest to niezbędne dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania sieci. Obowiązki przestrzegania szczegółowych standardów lub specyfikacji technicznych powinny być zgodne ze standardami i specyfikacjami ustanowionymi zgodnie z art. 17 ust. 1 dyrektywy 2002/21/WE (dyrektywy ramowej).”

3. Nakładając na operatora obowiązek zapewnienia dostępu zgodnie z przepisami niniejszego artykułu, krajowe organy regulacyjne mogą określić wymogi techniczne i operacyjne, które podmiot zapewniający ten dostęp lub osoby korzystające z niego będą musieli spełnić, jeżeli jest to niezbędne dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania sieci. Obowiązki przestrzegania szczegółowych standardów lub specyfikacji technicznych powinny być zgodne ze standardami i specyfikacjami ustanowionymi zgodnie z art. 17 dyrektywy 2002/21/WE (dyrektywy ramowej).

Poprawka  101

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający

Artykuł 2 – punkt 8 a (nowy)

Dyrektywa 2002/19/WE

Artykuł 13 – ustęp 1

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(8a) Artykuł 13 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

 

1. Krajowe organy regulacyjne mogą nałożyć na operatorów, zgodnie z art. 8, obowiązki związane ze zwrotem kosztów oraz kontrolą cen, w tym obowiązki związane z określaniem cen w zależności od ponoszonych kosztów oraz obowiązki dotyczące systemów księgowania kosztów, w odniesieniu do udostępniania szczególnych rodzajów wzajemnych połączeń lub dostępu, jeżeli przeprowadzona analiza rynku wskazuje, że dany operator mógłby, w przypadku braku efektywnej konkurencji, utrzymywać ceny na stosunkowo wysokim poziomie albo wymuszać ze szkodą dla użytkowników końcowych. Krajowe organy regulacyjne mają na uwadze dokonane przez operatora inwestycje oraz umożliwią mu uzyskanie zwrotu stosowanej części użytego kapitału, oraz bez uszczerbku dla art.19 lit. d) dyrektywy 2000/21/WE (dyrektywy ramowej), uwzględniają poniesione ryzyko oraz stosowne dzielenie się tym ryzykiem przez inwestora i przedsiębiorstwa korzystające z dostępu lub nowych urządzeń, w tym zróżnicowane krótko- i długoterminowe porozumienia o dzieleniu się ryzykiem.

Poprawka  102

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający

Artykuł 2 – punkt 8 b (nowy)

Dyrektywa 2002/19/WE

Artykuł 13 – ustęp 4 a (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(8b) W art. 13 dodaje się ustęp w brzmieniu:

 

„4a. Krajowe organy regulacyjne dbają o to, aby regulacja cen dostępu w przypadku długoterminowych umów w sprawie dostępu miała miejsce w oparciu o długoterminowe koszty przyrostowe wydajnie pracującego operatora, a także o to, aby uwzględniała ona stopę penetracji, obliczoną przez operatora dla nowego rynku, a ceny w przypadku krótkoterminowych umów w sprawie dostępu zawierały premię za ryzyko. Wraz z postępującą penetracją rynku przez nowe sieci dostępu tego rodzaju premie za ryzyko są stopniowo eliminowane. Sprawdzenia ograniczenia marży nie stosuje się do umów krótkoterminowych, jeśli naliczana jest premia za ryzyko.”

Uzasadnienie

Ust. 4a wprowadza rozróżnienie między cenami dostępu w przypadku umów dotyczących podziału kosztów i umów krótkoterminowych. Sprawdzenia ograniczenia marży dokonuje się w przypadku umów dotyczących podziału ryzyka, ale nie w przypadku umów krótkoterminowych, w innym razie inwestor zostałby pozbawiony niezbędnej elastyczności w ustalaniu cen penetracji. Ceny penetracji muszą odzwierciedlać proces rozpoznania sposobu, w jaki nowe produkty są przyjmowane; wszelkie uregulowania niedopuszczające elastyczności cen penetracji przyniosłyby efekt przeciwny do zamierzonego.

Poprawka  103

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający

Artykuł 2 – punkt 9

Dyrektywa 2002/19/WE

Artykuł 13a

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Artykuł 13aRozdział funkcjonalny

 

Artykuł 13aRozdział funkcjonalny

 

1. Krajowy organ regulacyjny może nałożyć na zintegrowane wertykalnie przedsiębiorstwa, zgodnie z przepisami art. 8, a w szczególności z drugim akapitem art. 8 ust. 3, obowiązek umieszczenia działalności związanej z hurtowym zapewnianiem produktów dostępu w niezależnie działającej jednostce organizacyjnej przedsiębiorstwa.

1. Krajowy organ regulacyjny może, w ramach nadzwyczajnego środka regulacyjnego, nałożyć, jako środek nadzwyczajny, na zintegrowane wertykalnie przedsiębiorstwa, zgodnie z przepisami art. 8, a w szczególności z drugim akapitem art. 8 ust. 3, obowiązek umieszczenia działalności związanej z hurtowym zapewnianiem stałych produktów dostępu w niezależnie działającej jednostce organizacyjnej przedsiębiorstwa.

Taka jednostka organizacyjna dostarcza produkty i usługi dostępu wszystkim przedsiębiorstwom, w tym innym jednostkom działającym w ramach swojego przedsiębiorstwa, w takich samych terminach i na tych samych warunkach, w tym dotyczących poziomów cen i usług, przy użyciu tych samych systemów i procesów.

Taka jednostka organizacyjna dostarcza produkty i usługi dostępu wszystkim przedsiębiorstwom, w tym innym jednostkom działającym w ramach swojego przedsiębiorstwa, w takich samych terminach i na tych samych warunkach, w tym dotyczących poziomów cen i usług, przy użyciu tych samych systemów i procesów.

2. W przypadku zamiaru nałożenia przez krajowy organ regulacyjny obowiązku rozdziału funkcjonalnego, organ ten składa do Komisji wniosek obejmujący.

2. W przypadku zamiaru nałożenia przez krajowy organ regulacyjny obowiązku rozdziału funkcjonalnego, organ ten składa do Komisji wniosek obejmujący:

a) dowody wskazujące na to, że nałożenie odpowiednich obowiązków spośród obowiązków wskazanych w art. 9-13 w celu zapewnienia skutecznej konkurencji po dokonaniu skoordynowanej analizy odnośnych rynków zgodnie z procedurą analizy rynków określoną w art. 16 dyrektywy 2002/21/WE (dyrektywy ramowej) nie odniosło skutku i nie odniesie trwałego skutku w postaci zapewnienia skutecznej konkurencji oraz że istnieją ważne i utrzymujące się problemy z konkurencją/zakłócenia rynku zidentyfikowane na szeregu z tych rynków produktów

a) dowody wskazujące na to, że nałożenie i wykonanie w rozsądnych ramach czasowych odpowiednich obowiązków spośród obowiązków wskazanych w art. 9-13, przy należytym uwzględnieniu najlepszych rozwiązań regulacyjnych, w celu zapewnienia skutecznej konkurencji po dokonaniu skoordynowanej analizy odnośnych rynków zgodnie z procedurą analizy rynków określoną w art. 16 dyrektywy 2002/21/WE (dyrektywy ramowej) nie odniosło skutku i nie odniesie trwałego skutku w postaci zapewnienia skutecznej konkurencji oraz że istnieją ważne i utrzymujące się problemy z konkurencją/zakłócenia rynku zidentyfikowane na szeregu analizowanych hurtowych rynków produktów;

 

ab) dowody na to, że w racjonalnym terminie istnieją niewielkie szanse lub nie ma żadnych szans na konkurencję w dziedzinie infrastruktury;

b) analizę oczekiwanego wpływu na organ regulacyjny, na przedsiębiorstwo i na jego zachęty do inwestowania w sieć, jak i na innych zainteresowanych, w tym w szczególności oczekiwanego wpływu na konkurencję w dziedzinie infrastruktury i jakichkolwiek potencjalnych skutków dla konsumentów

b) analizę oczekiwanego wpływu na organ regulacyjny, na przedsiębiorstwo, a w szczególności na jego pracowników, i na jego zachęty do inwestowania w sieć, jak i na innych zainteresowanych, w tym w szczególności oczekiwanego wpływu na konkurencję w dziedzinie infrastruktury i szczególnie jakichkolwiek potencjalnych skutków dla konsumentów;

 

ba) analizę powodów uzasadniających twierdzenie, że to zobowiązanie byłoby najskuteczniejszym sposobem wzmocnienia środków naprawczych mających na celu rozwiązanie zidentyfikowanych problemów łub braków na rynku;

c) projekt proponowanego środka.

 

3. Projektowany środek musi obejmować następujące elementy:

3. Krajowy organ regulacyjny zawiera w swoim wniosku projekt proponowanego środka, który musi obejmować następujące elementy:

a) dokładny charakter i poziom rozdziału, ze wskazaniem w szczególności statusu prawnego oddzielnej jednostki organizacyjnej;

a) dokładny charakter i poziom rozdziału;

b) identyfikację majątku oddzielnej jednostki organizacyjnej i produktów lub usług dostarczanych przez tą jednostkę;

b) identyfikację majątku oddzielnej jednostki organizacyjnej i produktów lub usług dostarczanych przez tą jednostkę;

c) rozwiązania w zakresie zarządzania zapewniające niezależność personelu zatrudnionego przez oddzielną jednostkę organizacyjną i odpowiednią strukturę zachęt;

c) rozwiązania w zakresie zarządzania zapewniające niezależność personelu zatrudnionego przez oddzielną jednostkę organizacyjną i odpowiednią strukturę zachęt;

d) zasady zapewniające przestrzeganie obowiązków;

d) zasady zapewniające przestrzeganie obowiązków;

e) zasady zapewniające przejrzystość procedur operacyjnych, w szczególności w odniesieniu do innych zainteresowanych;

e) zasady zapewniające przejrzystość procedur operacyjnych, w szczególności w odniesieniu do innych zainteresowanych;

f) program monitorowania zapewniający przestrzeganie wymagań, obejmujący m.in. publikację corocznego sprawozdania.

f) program monitorowania zapewniający przestrzeganie wymagań, obejmujący m.in. publikację corocznego sprawozdania.

4. Po uzyskaniu decyzji Komisji dotyczącej projektowanego środka przyjętego zgodnie z art. 8 ust. 3, krajowy organ regulacyjny przeprowadza skoordynowaną analizę różnych rynków związanych z siecią dostępu zgodnie z procedurą określoną w art. 16 dyrektywy 2002/21/WE (dyrektywy ramowej). Na podstawie swojej oceny krajowy organ regulacyjny nakłada, utrzymuje, zmienia lub cofa obowiązki zgodnie z art. 6 i 7 dyrektywy 2002/21/WE (dyrektywy ramowej).

4. Po uzyskaniu decyzji Komisji dotyczącej projektowanego środka przyjętego zgodnie z art. 8 ust. 3, krajowy organ regulacyjny przeprowadza skoordynowaną analizę różnych rynków związanych z siecią dostępu zgodnie z procedurą określoną w art. 16 dyrektywy 2002/21/WE (dyrektywy ramowej). Na podstawie swojej oceny krajowy organ regulacyjny nakłada, utrzymuje, zmienia lub cofa obowiązki zgodnie z art. 6 i 7 dyrektywy 2002/21/WE (dyrektywy ramowej).

5. Przedsiębiorstwo, któremu nakazano rozdział funkcjonalny, może podlegać każdemu z obowiązków określonych w art. 9–13 na każdym z rynków, na którym uznano, że ma ono znaczącą pozycję rynkową zgodnie z art. 16 dyrektywy 2002/21/WE (dyrektywy ramowej) lub każdemu innemu obowiązkowi zatwierdzonemu przez Komisję zgodnie z art. 8 ust. 3.

5. Przedsiębiorstwo, któremu nakazano rozdział funkcjonalny, może podlegać każdemu z obowiązków określonych w art. 9–13 na każdym z rynków, na którym uznano, że ma ono znaczącą pozycję rynkową zgodnie z art. 16 dyrektywy 2002/21/WE (dyrektywy ramowej) lub każdemu innemu obowiązkowi zatwierdzonemu przez Komisję zgodnie z art. 8 ust. 3.

Poprawka  104

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający

Artykuł 2 – punkt 10 – litera b)

Dyrektywa 2002/19/WE

Artykuł 14 – ustęp 4

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4. W razie odwołania do niniejszego ustępu, stosuje się postanowienia art. 5a ust. 1, 2, 4 oraz 6 i art. 7 decyzji 1999/468/WE, przy uwzględnieniu przepisów art. 8 tej decyzji.

skreślony

Uzasadnienie

Tryb pilny nie jest uzasadniony w przypadku przyjmowania środków proponowanych w dyrektywie o dostępie.

Poprawka  105

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający

Artykuł 2 – punkt 10 a (nowy)

Dyrektywa 2002/19/WE

Załącznik II

 

 

(10a) Załącznik II otrzymuje brzmienie:

 

Załącznik II

Minimalny wykaz elementów, jakie mają zostać zawarte w ofercie referencyjnej dla hurtowego dostępu do infrastruktury sieci, w tym dzielony lub w pełni uwolniony dostęp do sieci stacjonarnej, publikowane dla operatorów o znaczącej pozycji rynkowej.

 

Do celów niniejszego załącznika stosuje się następujące definicje:

 

a) "podpętla lokalna" oznacza częściową pętlę lokalną łączącą punkt zakończenia sieci z koncentratorem lub określonym pośrednim punktem dostępu do stacjonarnej publicznej sieci łączności elektronicznej;

 

b) "uwolniony dostęp do pętli lokalnej" oznacza pełny uwolniony dostęp do pętli lokalnej i współdzielony dostęp do pętli lokalnej; nie oznacza zmiany własności pętli lokalnej;

 

c) „pełny uwolniony dostęp do pętli lokalnej” oznacza zapewnienie beneficjentowi dostępu do pętli lokalnej lub podpętli lokalnej operatora o znaczącej pozycji rynkowej upoważniające do pełnego wykorzystania możliwości infrastruktury sieci;”

 

d) „pełny uwolniony dostęp do pętli lokalnej” oznacza zapewnienie beneficjentowi dostępu do pętli lokalnej lub podpętli lokalnej operatora o znaczącej pozycji rynkowej upoważniające do pełnego wykorzystania możliwości infrastruktury sieci, takich jak część częstotliwości lub ekwiwalent;”

 

A. Warunki uwolnionego dostępu

 

1. Elementy sieci, do których zapewnia się dostęp, obejmujące w szczególności następujące elementy, wraz ze stosownymi urządzeniami towarzyszącymi:

 

a) uwolniony dostęp do pętli lokalnych i podpętli lokalnych;

 

b) dostęp w odpowiednich punktach sieci służący zapewnieniu równorzędnej funkcjonalności uwolnionego dostępu w warunkach, w których dostęp ten nie jest możliwy ze względów technicznych lub gospodarczych;

 

ba) dostęp kablowy umożliwiający instalację sieci dostępu i przesyłu wstecznego;

 

2. Informacje dotyczące fizycznych punktów dostępowych, w tym szafek ulicznych i przełącznic, dostępności pętli lokalnych i podpętli, urządzeń przewodzących i do przesyłu wstecznego w określonych częściach sieci dostępu oraz dostępności w przewodach;

 

3. Warunki techniczne związane z dostępem i wykorzystaniem pętli lokalnych, podpętli i przewodów, w tym specyfikacje techniczne par skręconych przewodów lub światłowodów lub ekwiwalentów, dystrybutorów kablowych, przewodów i urządzeń towarzyszących;

 

4. Procedura zamówień i realizacji, ograniczenia w wykorzystaniu

 

B. Usługi kolokacji

 

1. Informacje dotyczące odpowiednich punków dostępowych operatora o znaczącej pozycji rynkowej (2) lub lokalizacji sprzętu oraz jego planowanej aktualizacji .

 

(Pozostała część załącznika pozostaje niezmieniona)

Poprawka  106

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający

Artykuł 3 – punkt 2 a (nowy)

Dyrektywa 2002/20/WE

Artykuł 3 – ustęp 2 – akapit pierwszy a (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(2a) W art. 3 ust. 2 dodaje się akapit w następującym brzmieniu:

 

Przedsiębiorstwa świadczące transgraniczne usługi łączności elektronicznej przedsiębiorstwom mającym swe siedziby w kilku państwach członkowskich są traktowane podobnie we wszystkich państwach członkowskich i podlegają wyłącznie jednemu uproszczonemu procesowi powiadomienia w każdym zainteresowanym państwie członkowskim.”

Poprawka  107

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający

Artykuł 3 – punkt 3

Dyrektywa 2002/20/WE

Artykuł 5

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Artykuł 5Prawo użytkowania częstotliwości radiowych i numerów

 

Artykuł 5Prawo użytkowania częstotliwości radiowych i numerów

 

1. Państwa członkowskie nie uzależniają użytkowania częstotliwości radiowych od przyznania indywidualnego prawa użytkowania, tylko określają warunki użytkowania takich częstotliwości radiowych w ogólnym zezwoleniu, chyba że przyznanie indywidualnych praw jest uzasadnione w celu:

1. Państwa członkowskie ułatwiają użytkowanie częstotliwości radiowych na mocy ogólnych zezwoleń. Państwa członkowskie mogą przyznać prawa indywidualne w celu:

a) uniknięcia poważnego ryzyka szkodliwych zakłóceń, albo

a) uniknięcia ewentualnych szkodliwych zakłóceń,

 

aa) zapewnienia wysokiej jakości technicznej usług;

 

ab) zapewnienia efektywnego wykorzystania widma;

b) osiągnięcia innych celów interesu ogólnego.

b) osiągnięcia innych celów interesu ogólnego, określonych w ustawodawstwie krajowym, zgodnie z prawem wspólnotowym;

 

ba) dostosowania się do środków zgodnie z art. 6a;

2. Jeżeli konieczne jest przyznanie indywidualnych praw użytkowania częstotliwości radiowych i numerów, państwa członkowskie przyznają takie prawa każdemu przedsiębiorstwu udostępniającemu lub korzystającemu z sieci lub usług na podstawie ogólnego zezwolenia, na jego wniosek, zgodnie z przepisami art. 6, 6a, 7 oraz 11 ust. 1 lit. c) niniejszej dyrektywy, oraz wszelkimi innymi przepisami zapewniającymi skuteczne wykorzystanie tych zasobów zgodnie z przepisami dyrektywy 2002/21/WE (dyrektywy ramowej).

2. Państwa członkowskie przyznają indywidualne prawa użytkowania każdemu przedsiębiorstwu na jego wniosek, zgodnie z przepisami art. 6, 6a, 7 oraz 11 ust. 1 lit. c) niniejszej dyrektywy, oraz wszelkimi innymi przepisami zapewniającymi skuteczne wykorzystanie tych zasobów zgodnie z przepisami dyrektywy 2002/21/WE (dyrektywy ramowej).

Bez uszczerbku wobec szczególnych kryteriów określonych z góry przez państwa członkowskie w zakresie przyznania prawa użytkowania częstotliwości radiowych usługodawcom w zakresie nadawania audycji radiowych i telewizyjnych dla osiągnięcia celów interesu ogólnego zgodnie z prawem wspólnotowym, takie prawa użytkowania są przyznawane w oparciu o obiektywne, przejrzyste, niedyskryminacyjne i proporcjonalne procedury, a w przypadku częstotliwości radiowych zgodnie z przepisami art. 9 dyrektywy 2002/21/WE (dyrektywy ramowej). Procedury powinny być również otwarte, z wyjątkiem przypadków, gdy można udowodnić, że przyznanie indywidualnych praw użytkowania częstotliwości radiowych usługodawcom w zakresie nadawania audycji radiowych i telewizyjnych jest niezbędne dla wypełnienia szczegółowego obowiązku, określonego z góry przez państwo członkowskie jako niezbędny do osiągnięcia celu interesu ogólnego zgodnie z prawem wspólnotowym.

Bez uszczerbku wobec szczególnych kryteriów i procedur przyjętych przez państwa członkowskie w zakresie przyznania prawa użytkowania częstotliwości radiowych usługodawcom w zakresie nadawania audycji radiowych i telewizyjnych dla osiągnięcia celów interesu ogólnego zgodnie z prawem wspólnotowym, takie prawa użytkowania są przyznawane w oparciu o jawne, obiektywne, przejrzyste, niedyskryminacyjne i proporcjonalne procedury, a w przypadku częstotliwości radiowych zgodnie z przepisami art. 9 dyrektywy 2002/21/WE (dyrektywy ramowej). Wyjątkowo postępowania mogą w drodze wyjątku nie być otwarte w przypadkach, gdy można udowodnić, że przyznanie indywidualnych praw użytkowania częstotliwości radiowych usługodawcom w zakresie nadawania audycji radiowych i telewizyjnych jest niezbędne dla wypełnienia szczegółowego obowiązku, określonego i uzasadnionego z góry przez państwo członkowskie jako niezbędny do osiągnięcia celu interesu ogólnego zgodnie z prawem wspólnotowym.

Przyznając takie prawa, państwa członkowskie określają, czy prawa te mogą być przekazane przez posiadacza prawa, i na jakich warunkach. W przypadku częstotliwości radiowych takie określenie jest zgodne z art. 9b dyrektywy 2002/21/WE (dyrektywy ramowej).

Przyznając takie prawa, państwa członkowskie określają, czy prawa te mogą być przekazane przez posiadacza prawa, i na jakich warunkach. W przypadku częstotliwości radiowych takie określenie jest zgodne z art. 9 i 9b dyrektywy 2002/21/WE (dyrektywy ramowej).

Jeżeli państwo członkowskie przyznaje prawo użytkowania na określony czas, powinien on być odpowiedni dla danej usługi z punktu widzenia zamierzonych celów, i z góry wyznaczony.

Jeżeli państwo członkowskie przyznaje prawo użytkowania na określony czas, powinien on być odpowiedni dla danej usługi z punktu widzenia zamierzonych celów, przy odpowiednim uwzględnieniu potrzeby umożliwienia właściwego okresu amortyzacji inwestycji.

Każde indywidualne prawo użytkowania częstotliwości radiowych przyznane na dziesięć lat lub dłużej, które nie może być przekazywane lub dzierżawione pomiędzy przedsiębiorstwami, na co zezwala art. 9b dyrektywy ramowej, jest poddawane co pięć lat, po raz pierwszy po pięciu latach od jego wydania, przeglądowi w świetle kryteriów określonych w ust. 1. Jeśli kryteria przyznania indywidualnych praw użytkowania przestaną obowiązywać, indywidualne prawo użytkowania zostaje przekształcone w ogólne zezwolenie na użytkowanie częstotliwości radiowych, pod warunkiem wcześniejszego zawiadomienia o takim przekształceniu w terminie nie więcej niż pięciu lat od zakończenia przeglądu, lub zostaje uznane za możliwe do swobodnego przekazywania lub dzierżawy pomiędzy przedsiębiorstwami.

Jeżeli indywidualne prawa użytkowania częstotliwości są przyznawane na dziesięć lat lub dłużej i nie mogą być przekazywane lub dzierżawione pomiędzy przedsiębiorstwami, na co zezwala art. 9b dyrektywy ramowej, właściwy krajowy organ musi dysponować środkami umożliwiającymi sprawdzenie, czy kryteria przyznania indywidualnych praw użytkowania nadal są stosowane i przestrzegane w okresie obowiązywania licencji. Jeśli te kryteria te przestaną obowiązywać, indywidualne prawo użytkowania zostaje przekształcone w ogólne zezwolenie na użytkowanie częstotliwości radiowych, pod warunkiem wcześniejszego zawiadomienia o takim przekształceniu i po upływie rozsądnego terminu, lub zostaje uznane za możliwe do swobodnego przekazywania lub dzierżawy pomiędzy przedsiębiorstwami.

3. Decyzje w kwestii prawa użytkowania są podejmowane, ogłaszane i udostępniane publicznie jak najszybciej po otrzymaniu całkowitej dokumentacji wniosku przez krajowy organ regulacyjny, w terminie trzech tygodni w przypadku numerów przyznanych do realizacji szczególnych zadań w ramach krajowego planu numeracji oraz w terminie sześciu tygodni w przypadku częstotliwości radiowych, które przyznano łączności elektronicznej w ramach krajowej tabeli przeznaczeń częstotliwości. Termin sześciu tygodni nie powinien w żaden sposób uchybiać postanowieniom obowiązujących umów międzynarodowych dotyczących użytkowania częstotliwości radiowych i pozycji orbitalnych.

3. Decyzje o przyznaniu prawa użytkowania są podejmowane, ogłaszane i udostępniane publicznie jak najszybciej po otrzymaniu całkowitej dokumentacji wniosku przez krajowy organ regulacyjny, w terminie trzech tygodni w przypadku numerów przyznanych do realizacji szczególnych zadań w ramach krajowego planu numeracji oraz w terminie sześciu tygodni w przypadku częstotliwości radiowych, które przyznano usługom łączności elektronicznej w ramach krajowej tabeli przeznaczeń częstotliwości. Termin sześciu tygodni nie powinien w żaden sposób uchybiać postanowieniom obowiązujących umów międzynarodowych dotyczących użytkowania częstotliwości radiowych i pozycji orbitalnych.

4. Jeżeli, po konsultacji przeprowadzonej z zainteresowanymi stronami zgodnie z art. 6 dyrektywy 2002/21/WE (dyrektywy ramowej), postanowiono, że prawo użytkowania numeracji o szczególnym znaczeniu gospodarczym ma być przyznane po przeprowadzeniu konkurencyjnej albo porównawczej procedury selekcji, państwa członkowskie mogą przedłużyć maksymalny termin trzech tygodni o kolejne trzy tygodnie.

4. Jeżeli, po konsultacji przeprowadzonej z zainteresowanymi stronami zgodnie z art. 6 dyrektywy 2002/21/WE (dyrektywy ramowej), postanowiono, że prawo użytkowania numeracji o szczególnym znaczeniu gospodarczym ma być przyznane po przeprowadzeniu konkurencyjnej albo porównawczej procedury selekcji, państwa członkowskie mogą przedłużyć maksymalny termin trzech tygodni o maksymalnie kolejne trzy tygodnie.

W odniesieniu do konkurencyjnej albo porównawczej procedury selekcji dla częstotliwości radiowych, stosuje się art. 7.

W odniesieniu do konkurencyjnej albo porównawczej procedury selekcji dla częstotliwości radiowych, stosuje się art. 7.

5. Państwa członkowskie nie ograniczają liczby praw użytkowania, które mają zostać przyznane, z wyjątkiem sytuacji, gdy jest to niezbędne dla zapewnienia skutecznego wykorzystania częstotliwości radiowych zgodnie z art. 7.

5. Państwa członkowskie nie ograniczają liczby praw użytkowania, które mają zostać przyznane, z wyjątkiem sytuacji, gdy jest to niezbędne dla zapewnienia skutecznego wykorzystania częstotliwości radiowych zgodnie z art. 7.

6. Krajowe organy regulacyjne zapewniają skuteczne i wydajne użytkowanie częstotliwości radiowych zgodnie z art. 9 ust. 2 dyrektywy 2002/21/WE (dyrektywy ramowej). Zapewniają również, że nie występuje zakłócenie konkurencji w wyniku przekazania lub gromadzenia praw użytkowania częstotliwości radiowych. Państwa członkowskie mogą w tym celu przyjąć właściwe środki, takie jak zredukowanie, wycofanie lub narzucenie obowiązku sprzedaży prawa użytkowania częstotliwości radiowych.

6. Właściwe organy krajowe zapewniają skuteczne i wydajne użytkowanie częstotliwości radiowych zgodnie z art. 8 ust. 2 i art. 9 ust. 2 dyrektywy 2002/21/WE (dyrektywy ramowej). Zapewniają również, że nie występuje zakłócenie konkurencji w wyniku przekazania lub gromadzenia praw użytkowania częstotliwości radiowych.

Poprawka  108

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający

Artykuł 3 – punkt 5

Dyrektywa 2002/20/WE

Artykuł 6a

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Artykuł 6aŚrodki harmonizacji

 

Artykuł 6aŚrodki harmonizacji

 

1. Aby osiągnąć cele określone w art. 1, i bez uszczerbku dla przepisów art. 5 ust. 2 niniejszej dyrektywy, Komisja może przyjąć środki wykonawcze:

1. Bez uszczerbku dla przepisów art. 5 ust. 1 i 2 niniejszej dyrektywy oraz art. 8a i 9 dyrektywy 2002/21/WE (dyrektywa ramowa), Komisja może przyjąć środki wykonawcze:

a) w celu zidentyfikowania pasm częstotliwości radiowej, których użytkowanie ma zostać objęte ogólnymi zezwoleniami lub indywidualnymi prawami użytkowania częstotliwości radiowych;

a) w celu zidentyfikowania pasm częstotliwości radiowej, których użytkowanie ma zostać objęte ogólnymi zezwoleniami;

b) w celu zidentyfikowania zakresów numeracji do harmonizacji na poziomie wspólnotowym;

b) w celu zidentyfikowania zakresów numeracji do harmonizacji na poziomie wspólnotowym;

c) w celu harmonizacji procedur przyznawania ogólnych zezwoleń lub indywidualnych praw użytkowania częstotliwości radiowych lub numerów;

c) w celu harmonizacji procedur przyznawania ogólnych zezwoleń lub indywidualnych praw użytkowania częstotliwości radiowych lub numerów przedsiębiorstwom udostępniającym ogólnoeuropejskie sieci lub świadczącym usługi łączności elektronicznej;

d) w celu harmonizacji warunków określonych w załączniku II, dotyczących ogólnych zezwoleń lub indywidualnych praw użytkowania częstotliwości radiowych lub numerów;

d) w celu harmonizacji warunków określonych w załączniku II, dotyczących ogólnych zezwoleń lub indywidualnych praw użytkowania częstotliwości radiowych lub numerów dla przedsiębiorstw udostępniających ogólnoeuropejskie sieci lub świadczących usługi łączności elektronicznej.

e) w celu zmiany lub wycofania zezwoleń lub praw użytkowania i procedur dotyczących lit. d);

 

f) w celu określenia procedur selekcji przedsiębiorstw, którym zostaną przyznane indywidualne prawa użytkowania częstotliwości radiowych lub numerów przez krajowe organy regulacyjne, o ile jest to właściwe, zgodnie z postanowieniami art. 6b.

 

Środki wymienione w lit. a) do d) i w lit. f), mające na celu zmianę elementów innych niż istotne niniejszej dyrektywy poprzez jej uzupełnienie, są przyjmowane zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, o której mowa w art. 14a ust. 3. Z uwagi na szczególnie pilny charakter sprawy Komisja może zastosować tryb pilny określony w art. 14a ust. 4.

Te środki, mające na celu zmianę elementów innych niż istotne niniejszej dyrektywy poprzez jej uzupełnienie, są przyjmowane zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, o której mowa w art. 14a ust. 3.

2. Środki, o których mowa w ust. 1 mogą przewidywać, o ile jest to właściwe, możliwość złożenia przez państwa członkowskie uzasadnionego wniosku o częściowe zwolnienie lub tymczasowe odstępstwo od tych środków.

2. Środki, o których mowa w ust. 1 mogą przewidywać, o ile jest to właściwe, możliwość złożenia przez państwa członkowskie uzasadnionego wniosku o częściowe zwolnienie lub tymczasowe odstępstwo od tych środków.

Komisja ocenia uzasadnienie wniosku, biorąc pod uwagę sytuację w państwie członkowskim, i może przyznać częściowe zwolnienie lub tymczasowe odstępstwo lub oba te środki, o ile nie odsunie to nadmiernie w czasie wdrożenia środków wykonawczych, o których mowa w ust. 1, albo nie stworzy nadmiernych różnic pomiędzy państwami członkowskimi w odniesieniu do sytuacji konkurencyjnej lub regulacyjnej.

Komisja ocenia uzasadnienie wniosku, biorąc pod uwagę sytuację w państwie członkowskim, i może przyznać częściowe zwolnienie lub tymczasowe odstępstwo lub oba te środki, o ile nie odsunie to nadmiernie w czasie wdrożenia środków wykonawczych, o których mowa w ust. 1, albo nie stworzy nadmiernych różnic pomiędzy państwami członkowskimi w odniesieniu do sytuacji konkurencyjnej lub regulacyjnej.

3. We wdrażaniu przepisów niniejszego artykułu Komisję może wspomagać Europejski Urząd ds. Rynku Łączności Elektronicznej (zwany dalej „Urzędem”). Komisja uwzględnia przede wszystkim opinię Urzędu, o ile zostanie wydana, złożoną zgodnie z art. 11 rozporządzenia [ ].

 

Poprawka  109

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający

Artykuł 3 – punkt 5

Dyrektywa 2002/20/WE

Artykuł 6b (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Artykuł 6b

skreślony

Wspólna procedura selekcji dla wydawania praw

 

1. Techniczny środek wykonawczy, o którym mowa w ust. 6a pkt 1 lit. f), może przewidywać złożenie przez Urząd propozycji w sprawie selekcji jednego lub większej liczby przedsiębiorstw, którym mogą zostać wydane indywidualne prawa użytkowania częstotliwości radiowych lub numerów zgodnie z art. 12 rozporządzenia […].

 

W takich przypadkach środek musi obejmować wskazuje okres, w którym Urząd powinien zakończyć selekcję, procedurę, zasady i warunki dotyczące selekcji oraz szczegółowe dane dotyczące wszelkich opłat nakładanych na posiadaczy praw użytkowania częstotliwości radiowych lub numerów, aby zapewnić optymalne użytkowanie widma lub zasobów numeracyjnych. Procedura selekcyjna powinna być otwarta, przejrzysta, niedyskryminacyjna i obiektywna.

 

2. Uwzględniając przede wszystkim opinię Urzędu, Komisja przyjmuje środek dokonujący wyboru jednego lub większej liczby przedsiębiorstw, którym zostaną wydane indywidualne prawa użytkowania częstotliwości radiowych lub numerów. Środek określa termin wydania takich praw użytkowania przez krajowe organy regulacyjne. Komisja postępuje zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 14a ust 2.

 

Uzasadnienie

Procedury selekcji na szczeblu UE dotyczące wydawania praw powinny podlegać procedurze specjalnych wniosków legislacyjnych, a nie komitologii.

Poprawka  110

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający

Artykuł 3 – punkt 7

Dyrektywa 2002/20/WE

Artykuł 8

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(7) Skreśla się art. 8.

skreślony

Uzasadnienie

Funkcja i sformułowanie tego artykułu są satysfakcjonujące.

Poprawka  111

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający

Artykuł 3 – punkt 8 – litera a)

Dyrektywa 2002/20/WE

Artykuł 10 – ustęp 3 – akapit drugi

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

W tym celu państwa członkowskie upoważniają właściwe organy do nakładania kar finansowych, w stosownych przypadkach. O środkach oraz uzasadnieniu ich zastosowania należy bezzwłocznie zawiadomić dane przedsiębiorstwo oraz wyznaczyć rozsądny termin, w którym przedsiębiorstwo będzie musiało się do nich dostosować.

W tym celu państwa członkowskie upoważniają właściwe organy do nakładania:

 

a) odstraszających kar finansowych, w stosownych przypadkach, które mogą obejmować okresowe kary z mocą wsteczną; oraz

 

b) nakazów zaprzestania świadczenia usługi lub pakietu usług, które prowadziłyby do znaczącej szkody dla konkurencji, do czasu osiągnięcia zgodności ze zobowiązaniami dotyczącymi dostępu nałożonymi po przeprowadzeniu analizy rynku na mocy art. 16 dyrektywy 2002/21/WE (dyrektywa ramowa).

Uzasadnienie

Poprawka wprowadza dwa wyraźne środki egzekucji, które są obecnie dostępne dla niektórych, ale nie dla wszystkich, regulatorów i które sprawdziły się jako pomoc przy egzekucji. W szczególności ważne jest, aby istniała możliwość zapobieżenia uruchomieniu przez dominującego operatora usługi, która wykluczyłaby konkurencję przed zapewnieniem dostępu, tak aby wszyscy mogli uczestniczyć na tych samych warunkach, tak aby rynek od samego początku mógł być konkurencyjny (a nie zmonopolizowany), co zasadniczo przyspiesza wprowadzanie usług na rynek i obniża ceny.

Poprawka  112

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający

Artykuł 3 – punkt 8 – litera c)

Dyrektywa 2002/20/WE

Artykuł 10 – ustęp 5

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

W przypadkach poważnego i powtarzającego się uchybiania wymogom określonym w ogólnym zezwoleniu, prawach użytkowania lub szczegółowych obowiązkach, o których mowa w art. 6 ust. 2, jeżeli środki zmierzające do zapewnienia zgodności ze stanem prawnym, o których mowa w ust. 3 niniejszego artykułu, okażą się nieskuteczne, krajowe organy regulacyjne mogą zakazać przedsiębiorstwu dalszego świadczenia dostępu do sieci lub usług łączności elektronicznej albo zawiesić lub cofnąć prawo użytkowania. Mogą zostać zastosowane sankcje i kary, które są skuteczne, proporcjonalne i odstraszające, w odniesieniu do okresu każdego uchybienia, nawet jeżeli takie uchybienie zostanie później naprawione.

W przypadkach poważnego lub powtarzającego się uchybiania wymogom określonym w ogólnym zezwoleniu, prawach użytkowania lub szczegółowych obowiązkach, o których mowa w art. 6 ust. 2, jeżeli środki zmierzające do zapewnienia zgodności ze stanem prawnym, o których mowa w ust. 3 niniejszego artykułu, okażą się nieskuteczne, krajowe organy regulacyjne mogą zakazać przedsiębiorstwu dalszego świadczenia dostępu do sieci lub usług łączności elektronicznej albo zawiesić lub cofnąć prawo użytkowania. Mogą zostać zastosowane sankcje i kary, które są skuteczne, proporcjonalne i odstraszające, w odniesieniu do okresu każdego uchybienia, nawet jeżeli takie uchybienie zostanie później naprawione.

Poprawka  113

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający

Artykuł 3 – punkt 8 – litera d)

Dyrektywa 2002/20/WE

Artykuł 10 – ustęp 6

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

6. Niezależnie od przepisów ustępów 2, 3 oraz 5, jeżeli właściwy organ dysponuje dowodem uchybienia wymogom określonym w ogólnym zezwoleniu, prawach użytkowania lub szczegółowych obowiązkach, o których mowa w art. 6 ust. 2, które stanowi bezpośrednie i poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa publicznego, obronności lub zdrowia publicznego, albo spowoduje poważne gospodarcze lub operacyjne problemy dla innych usługodawców lub użytkowników korzystających z sieci lub usług łączności elektronicznej, może on podjąć niezwłocznie środki tymczasowe, mające na celu naprawienie sytuacji, zanim zostanie wydana ostateczna decyzja w tej sprawie. Następnie należy zapewnić danemu przedsiębiorstwu odpowiednią możliwość wypowiedzenia się w danej kwestii i zaproponowania środków naprawczych. W razie potrzeby właściwy organ będzie mógł zatwierdzić podjęte środki tymczasowe, które mogą obowiązywać przez maksymalnie 3 miesiące.

6. Niezależnie od przepisów ustępów 2, 3 oraz 5, jeżeli właściwy organ dysponuje dowodem uchybienia wymogom określonym w ogólnym zezwoleniu, prawach użytkowania lub szczegółowych obowiązkach, o których mowa w art. 6 ust. 2, które stanowi bezpośrednie i poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa publicznego, obronności lub zdrowia publicznego, albo spowoduje poważne gospodarcze lub operacyjne problemy dla innych usługodawców lub użytkowników korzystających z sieci lub usług łączności elektronicznej lub innych użytkowników widma radiowego, może on podjąć niezwłocznie środki tymczasowe, mające na celu naprawienie sytuacji, zanim zostanie wydana ostateczna decyzja w tej sprawie. Następnie należy zapewnić danemu przedsiębiorstwu odpowiednią możliwość wypowiedzenia się w danej kwestii i zaproponowania środków naprawczych. W razie potrzeby właściwy organ będzie mógł zatwierdzić podjęte środki tymczasowe, które mogą obowiązywać przez maksymalnie 3 miesiące.

Uzasadnienie

Środki tymczasowe w przypadku takiego problemu muszą chronić wszystkich użytkowników widma.

Poprawka  114

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający

Artykuł 3 – punkt 8 – litera da) (nowa)

Dyrektywa 2002/20/WE

Artykuł 10 – ustęp 6 a (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

da) Dodaje się ustęp w brzmieniu:

 

„6a. Państwa członkowskie zgodnie z prawem krajowym gwarantują poddanie kontroli sądowej środków podejmowanych przez ograny krajowe na mocy ust. 5 i 6.”

Poprawka  115

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający

Artykuł 3 – punkt 9 a (nowy)

Dyrektywa 2002/20/WE

Artykuł 11 – ustęp 1 – akapit pierwszy – litera fa) (nowa)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(9a) W artykule 11 ust. 1 akapit pierwszy dodaje się literę w brzmieniu:

 

„fa) wspieranie wydajnego wykorzystania i zapewnienie skutecznego zarządzania częstotliwościami radiowymi.”

Uzasadnienie

Handel częstotliwościami widma sprzyja wydajnemu wykorzystaniu widma i powinien prowadzić do wyeliminowania problemu gromadzenia częstotliwości widma. Niemniej jednak uzyskane od przedsiębiorstw dokładne dane dotyczące wykorzystania częstotliwości widma pomogłyby BERT i krajowym organom regulacyjnym w dokonaniu dokładnej oceny wykorzystania widma.

Poprawka  116

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający

Artykuł 3 – punkt 11

Dyrektywa 2002/20/WE

Artykuł 14a – ustęp 4

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4. W razie odwołania do niniejszego ustępu, stosuje się postanowienia art. 5a ust. 1, 2, 4 oraz 6 i art. 7 decyzji 1999/468/WE, przy uwzględnieniu przepisów art. 8 tej decyzji.

skreślony

Uzasadnienie

Rodzaj środków przyjmowanych w ramach komitologii zgodnie z dyrektywą o zezwoleniach nie uzasadnia zastosowania trybu pilnego.

Poprawka  117

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający

Artykuł 3 – punkt 11 a

Dyrektywa 2002/21/WE

Artykuł 14a – ustęp 1 a (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(11 a) W art. 14a dodaje się nowy ustęp w brzmieniu:

 

„1a. W drodze odstępstwa od postanowień ust. 1 przy przyjmowaniu środków w myśl art. 6a ust. 1 lit. a), c) i d), Komisję powinien wspierać Komitet ustanowiony na mocy art. 3 ust. 1 decyzji 676/2002/WE (Komitet ds. widma radiowego).”

Poprawka  118

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający

Artykuł 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Artykuł 3aProcedura kontrolna

 

 

1. Komisja dokona okresowego przeglądu funkcjonowania niniejszej dyrektywy i dyrektywy 2002/21WE (dyrektywa ramowa), 2002/19/WE (dyrektywa o dostępie) oraz 2002/20/WE (dyrektywa o zezwoleniach) i złoży Parlamentowi Europejskiemu i Radzie sprawozdanie przed upływem trzech lat od daty zastosowania, o której mowa w art. 5 ust. 1. W swoim sprawozdaniu Komisja oceni, czy w świetle rozwoju sytuacji na rynku oraz w odniesieniu do konkurencji i ochrony konsumenta zachodzi potrzeba przedłużenia okresu obowiązywania przepisów w odniesieniu do sektorowych uregulowań ex-ante, o których mowa w art. 8 do 13a dyrektywy 2002/19/WE (dyrektywa o dostępie) oraz art. 17 dyrektywy 2002/22/WE (dyrektywa o usłudze powszechnej) oraz czy powinny one zostać zniesione lub uchylone. W tym celu Komisja może zwrócić się do państw członkowskich oraz krajowych organów regulacyjnych i BERT z wnioskiem o przekazanie informacji, które zostaną jej dostarczone bez zbędnej zwłoki.

 

2. W przypadku stwierdzenia przez Komisję konieczności zmian lub uchylenia postanowień, o których mowa w ust.1, przedstawia ona bez zbędnej zwłoki wniosek Parlamentowi Europejskiemu i Radzie.

Poprawka  119

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający

Załącznik I – punkt 3 – litera (a)

Dyrektywa 2002/20/WE

Załącznik I – część A – punkt 4

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4. Dostępność numerów z krajowego planu numeracji dla użytkowników końcowych, numerów z ETNS i UIFN, w tym wymogi zgodne z przepisami dyrektywy 2002/22/WE (dyrektywy o usłudze powszechnej).

4. Dostępność numerów z krajowych planów numeracji państw członkowskich dla użytkowników końcowych, numerów z ETNS i UIFN, w tym wymogi zgodne z przepisami dyrektywy 2002/22/WE (dyrektywy o usłudze powszechnej).

Uzasadnienie

Na rynku wewnętrznym wymagany jest transgraniczny dostęp do numerów.

Poprawka  120

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający

Załącznik I – punkt 3 – litera (g)

Dyrektywa 2002/20/WE

Załącznik I – część A – punkt 19

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

19. Zgodność z krajowymi środkami wdrażającymi przepisy dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2001/29/WE oraz dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2004/48/WE.

skreślony

Uzasadnienie

Skuteczniejsze i korzystniejsze byłoby prowadzenie dyskusji na temat ochrony praw autorskich i związanych z tym kwestii dotyczących sieci łączności elektronicznej w ramach konsultacji dotyczących treści udostępnianych online. Celem tej inicjatywy jest stworzenie odpowiednich warunków dla dialogu, w którym wszyscy uczestnicy elektronicznego łańcucha wartości mogą wspólnie pracować nad opracowaniem rozwiązań opartych na samoregulacji, które spotkają się z poparciem wszystkich uczestników.

Poprawka  121

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający

Załącznik I – punkt 3 – litera (ga) (nowa)

Dyrektywa 2002/20/WE

Załącznik I – część A – punkt 19a (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(ga) dodaje się literę w brzmieniu:

 

„19a. Obowiązki dotyczące przejrzystości spoczywające na dostawcach w zakresie zapewnienia bezpośredniego podłączenia użytkownika końcowego, w tym nieograniczonego dostępu do treści, usług i aplikacji, zgodnie z celami i zasadami określonymi w art. 8 dyrektywy 2002/21/WE, ujawnianie informacji o ograniczeniach dostępu do usług i aplikacji oraz polityce zarządzania przesyłem, a także, gdzie konieczne i proporcjonalne, dostęp krajowych organów regulacyjnych do takich informacji konieczny w celu zweryfikowania poprawności ujawnionych informacji.”

Uzasadnienie

Istniejący zbiór warunków nie zawiera wyraźnych obowiązków w zakresie przejrzystości mających na celu zapewnienie ochrony praw dostępu użytkownika końcowego. Szczególnie ważne jest to, aby krajowe organy regulacyjne posiadały wystarczające informacje do dokonania oceny zgodności dostawców publicznych sieci łączności ze spoczywającymi na nich obowiązkami w zakresie umożliwienia użytkownikom końcowym dostępu do wybranych przez nich treści, usług i aplikacji. Warunki dotyczące zezwolenia ogólnego przewidują mechanizm mający na celu zapewnienie przejrzystości wśród dostawców sieci łączności, którzy nie posiadają znaczącej pozycji na rynku.

Poprawka  122

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający

Załącznik I – punkt 4 – litera (c)

Dyrektywa 2002/20/WE

Załącznik I – część B – punkt 4

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(c) W pkt 4 usuwa się wyrazy „i zmianami zawartymi w krajowej tabeli przeznaczeń częstotliwości”.

skreślona

Poprawka  123

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający

Załącznik I – punkt 4 – litera (d)

Dyrektywa 2002/20/WE

Załącznik I – część B – punkt 7

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

7. Dobrowolne zobowiązania, jakie przedsiębiorstwo, któremu przydzielono prawo użytkowania, przyjęło na siebie podczas konkurencyjnej lub porównawczej procedury selekcji.

7. Dobrowolne zobowiązania, jakie przedsiębiorstwo, któremu przydzielono prawo użytkowania, przyjęło na siebie podczas konkurencyjnej lub porównawczej procedury selekcji. Jeśli takie zobowiązanie odpowiada faktycznie jednemu lub kilku obowiązkom wymienionym w art. 9 - 13a dyrektywy 2002/19/WE (dyrektywa o dostępie), zobowiązanie to uważa się za wygasłe najpóźniej w dniu 1 stycznia 2010 r.

Uzasadnienie

Obowiązki regulacyjne powinny być nakładane jedynie na przedsiębiorstwa posiadające znaczącą pozycje na rynku, która uzasadnia uregulowania ex ante. Przed wprowadzeniem ram prawnych w 2002 r. uzyskanie praw użytkowania było czasami uwarunkowane podjęciem „dobrowolnych zobowiązań” przez nowych uczestników rynku, które odpowiadały takim zobowiązaniom regulacyjnym (zobowiązanie do niedyskryminacji itp.). Aby uniknąć wiecznego obowiązywania tego uregulowania niezależnie od pozycji na rynku, takie „dobrowolne zobowiązania” należy uważać za wygasłe po okresie przejściowym.

Poprawka  124

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający

Załącznik I – punkt 4 a (nowy)

Dyrektywa 2002/20/WE

Załącznik I – część C – punkt 1

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(4a) W części C pkt 1 otrzymuje brzmienie:

 

„1. Określenie usługi, dla której numer będzie użytkowany, w tym wszelkie wymogi związane ze świadczeniem tej usługi i, aby uniknąć wątpliwości, zasady taryfowe i maksymalne ceny, które mogą mieć zastosowanie do szczególnych zakresów numerów w celu zapewnienia ochrony konsumenta zgodnie z art. 8 ust. 4 lit. b) dyrektywy 2002/21/WE (dyrektywa ramowa).”

Uzasadnienie

Szczególne zakresy numerów odnoszą się do szczególnych rodzajów usług (bezpłatne numery, stawki jak za rozmowy krajowe bądź lokalne). Ważne jest, aby krajowe organy regulacyjne mogły zapewnić, że wysokość opłat pobieranych przez operatorów za te usługi jest zgodna z oczekiwaniami klientów. Klienci mogą na przykład słusznie zakładać, że (niegeograficzny) numer połączenia krajowego prowadzi do naliczenia normalnej stawki krajowej.

Poprawka  125

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający

Załącznik II

Dyrektywa 2002/20/WE

Załącznik II – punkt 1 – litera d)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

d) sposób ustalania opłat za korzystanie z prawa użytkowania częstotliwości radiowych;

d) sposób ustalania opłat za korzystanie z prawa użytkowania częstotliwości radiowych, bez uszczerbku dla systemów określonych przez państwa członkowskie, w których obowiązek płacenia opłat związanych z użytkowaniem zastępuje się obowiązkiem osiągnięcia określonych celów interesu ogólnego;

Uzasadnienie

Państwa członkowskie muszą zachować możliwość utrzymania lub wprowadzenia systemów, w których obowiązek płacenia opłat związanych z użytkowaniem zastępuje się obowiązkiem osiągnięcia określonych celów interesu ogólnego. Takie systemy są powszechne w przypadku częstotliwości do nadawania naziemnego, w przypadku których służą celom pluralizmu mediów.

  • [1]               Dz.U. L 108 z 24.04.2002, str. 1.

UZASADNIENIE

1. REFORMA DOTYCZĄCA WIDMA

Widmo, jak inne zasoby naturalne (słońce, woda, powietrze), jest dobrem publicznym; mechanizmy rynkowe, o ile stanowią efektywne narzędzie uzyskiwania optymalnej wartości ekonomicznej (prywatnej i publicznej), nie są w stanie same służyć interesowi ogólnemu i dostarczać dóbr publicznych niezbędnych do osiągnięcia społeczeństwa informacyjnego dostępnego dla wszystkich. Konieczne jest zatem podejście łączące kwestie polityczne z kwestiami rynkowymi.

1.1 Elastyczność dostosowawcza (neutralność usług i technologii, handel itp.) oraz cele harmonizacyjne

Jeśli chcemy osiągnąć efektywne wykorzystanie tego deficytowego zasobu, konieczne są lepsza koordynacja i większa elastyczność. Jednakże należy zachować odpowiednią równowagę pomiędzy elastycznością i stopniem harmonizacji, która jest także wymagana w celu zwiększenia wartości dodanej rynku wewnętrznego widma (np. przydzielając specjalne pasma widma dla danych usług i technologii, takich jak GSM, UMTS, MCA i MSS).

Rozwój bezwzględnej „agendy harmonizacyjnej” (podejście zakładające pełną nakazowość i kontrolę) jest niezgodny z „idealistycznym” systemem neutralności (podejście w pełni rynkowe). Dlatego też preferowany jest mieszany system zarządzania widmem, oparty na zrównoważonym połączeniu rozwiązań (zakres harmonizacji kontra neutralność usług, standaryzacja kontra neutralność technologii, sposoby przydziału widma).

Wydaje się, że realistyczną i preferowaną reformą widma jest reforma stopniowa, a nie rewolucyjna:

· brak zakłóceń i zgodność z regulacjami radiowymi ITU powinny być warunkami wstępnymi wprowadzanych reform;

· zakres i charakter neutralności usług i technologii powinny być zgodne z definicjami ITU;

· do neutralności technologii należy dążyć zgodnie z zasadami dotyczącymi obowiązków w zakresie interoperacyjności, na mocy których mogą być nakładane warunki i standardy;

· neutralność usług należy rozumieć jako obejmującą jedynie usługi łączności elektronicznej, w ramach ich odpowiednich krajowych tabel rozdzielania częstotliwości oraz regulacji ITU;

· handel widmem powinien być dobrowolny i zgodny z pierwotnym wykorzystaniem właściwego pasma;

· ogólne zezwolenia powinny pozostać zasadą w zakresie zrządzania i mogłyby być rozwijane, gdyby istniał popyt, nawet pomimo faktu, że większość zezwoleń dotyczy indywidualnych praw użytkowania;

· państwa członkowskie powinny gwarantować efektywność widma i w związku z tym powinny nakładać obowiązek zredukowania, wycofania lub sprzedaży częstotliwości radiowych w przypadku ich nieskutecznego wykorzystania;

· większą część widma należy harmonizować w odniesieniu do widma zwolnionego z obowiązku uzyskania zezwolenia w oparciu o zasadę niepowodowania zakłóceń.

1.2 Wzmocnienie koordynacyjnej roli Komisji

Widmo nie uznaje ograniczeń. Skutecznie wykorzystanie widma w państwach członkowskich wymaga silniejszej koordynacji na szczeblu wspólnotowym, w szczególności w odniesieniu do rozwoju usług paneuropejskich i negocjacji porozumień międzynarodowych.

O ile zarządzenie widmem pozostaje w zakresie uprawnień na szczeblu krajowym, jedynie podejście wspólnotowe zapewnia skuteczną ochronę interesów wspólnotowych na szczeblu światowym. Tak jak w przypadku polityki handlowej, należy powierzyć Wspólnocie uprawnienia do prowadzenia negocjacji międzynarodowych w oparciu o wyraźne pełnomocnictwo udzielone przez współustawodawców UE.

1.3 Dywidenda cyfrowa

Kwestia dywidendy cyfrowej wymaga natychmiastowej reakcji politycznej; nie możemy czekać na wejście w życie dyrektyw reformujących. Główną, wiodącą zasadą rozdzielania części widma zwolnionej przez cyfryzację powinno być dążenie do uzyskania społecznej, kulturowej i ekonomicznej wartości (usługi publiczne lepszej jakości, szerokopasmowe sieci bezprzewodowe na obszarach o niskiej podaży usług, wzrost gospodarczy i zwiększenie ilości miejsc pracy itp.), a nie tylko zwiększenie dochodów publicznych. Skoordynowane podejście na poziomie wspólnotowym jest konieczne w celu:

· zapewnienia przeprowadzenia przez państwa członkowskie analizy korzyści i kosztów w celu określenia odpowiedniego rozdzielenia widma;

· opracowania wspólnej metodologii analizy korzyści i kosztów;

· zidentyfikowania pasm, które mogłyby być zharmonizowane w odniesieniu do dobrze zdefiniowanych paneuropejskich i interaktywnych usług na szczeblu wspólnotowym lub w celu wspierania skutecznego wykorzystania widma i zapewniania korzyści społecznych;

· zaproponowania, w stosownych przypadkach, wiążących przepisów dotyczących harmonizacji tych usług.

2. POPRAWA SKUTECZNEGO I SPÓJNEGO WDRaŻaNIA

Spójne wdrożenie ram telekomunikacyjnych jest decydujące dla osiągnięcia sprawnie funkcjonującego rynku wewnętrznego łączności elektronicznej oraz konkurencyjnej gospodarki opartej na społeczeństwie informacyjnym, przynoszącej korzyści konsumentom i przedsiębiorstwom.

Obecna równowaga sił pomiędzy Komisją („strażnik” określania rynków i wyznaczania znaczących sił rynkowych) a krajowymi organami regulacyjnymi (odpowiedzialnymi za wdrażanie na szczeblu lokalnym) funkcjonuje w miarę dobrze. Jednakże wciąż istnieje możliwość poprawy spójności zarówno w odniesieniu do decyzji krajowych mających wpływ na rynek wewnętrzny, jak i zastosowania środków naprawczych.

2.1 Krajowe organy regulacyjne

Spójne stosowanie wymaga przede wszystkim istnienia niezależnych i wyposażonych w odpowiednie środki krajowych organów regulacyjnych. Sprawozdawczyni z zadowoleniem przyjmuje proponowane przez Komisję przepisy dotyczące niezależności i podkreśla, że nie powinny one zostać podważone w negocjacjach międzyinstytucjonalnych.

Efektywne ramy regulacyjne wymagają także istnienia wyspecjalizowanych organów odwoławczych i skutecznych mechanizmów odwoławczych (np. właściwych granic czasowych w zakresie podejmowania decyzji) w celu zapobieżenia nadużywaniu procedur odwoławczych. Organy odwoławcze powinny być także upoważnione do przeprowadzania konsultacji z BERT w przypadku spraw mających wpływ na rynek wewnętrzny.

2.2 Spójne wdrożenie poprzez efektywną współregulację

Najstosowniejszym sposobem zapewnienia spójności i efektywności systemu, w którym uprawnienia są rozdzielone, jest współregulacja. Tylko przyjmując takie podejście, charakteryzujące się współpracą i kolaboracją pomiędzy Komisją i krajowymi organami regulacyjnymi, można osiągnąć rezultaty, nie naruszając delikatnej instytucjonalnej równowagi sił i nie osłabiając elementów regulacji, wchodzących w zakres zasady pomocniczości. Komisja powinna odgrywać raczej rolę arbitra i podmiotu ułatwiającego niż sędziego lub podmiotu nakładającego sankcje.

Ta nowa rola współregulacyjna nie powinna osłabiać, ale uzupełnić prawo inicjatywy Komisji do przewodzenia agendzie współregulacji oraz do proponowania współregulatorom wiążących przepisów, mających na celu rozwiązanie problemów z zakresu spójności.

2.2.1 Środki naprawcze

Należy raczej wprowadzić procedurę rozstrzygania sporów zamiast mechanizmu zgłaszania weta, aby zaangażować wszystkie zainteresowane strony, Komisję, poszczególne krajowe organy regulacyjne i BERT w poszukiwanie konstruktywnych rozwiązań dotyczących wprowadzania środków naprawczych.

Sprawozdawczyni przedstawia w poprawce 17 propozycję alternatywnej procedury spójnego stosowania środków naprawczych. Procedura ta jest oparta na zasadzie, że tylko wtedy, gdy Komisja i BERT (podejmując decyzję zwykłą większością głosów) uzgodnią, że proponowany środek naprawczy jest niestosowny, Komisja mogłaby wydać uzasadnioną decyzję, żądając od danego krajowego organu regulacyjnego zmiany projektowanego środka. Funkcjonalny rozdział, z uwagi na jego szeroki zasięg, podlega specjalnemu traktowaniu, ponieważ Komisja i BERT muszą uzgodnić, że jest to jedyny skuteczny środek naprawczy, który dany krajowy organ regulacyjny miałby możliwość nakazać.

3. PRZEJŚCIE DO PEŁNEJ KONKURENCJI

Akceptując przejściowy charakter regulacji ex-ante, należy stosować podejście stopniowe, usuwając regulacje tylko wtedy gdy rynki staną się rzeczywiście konkurencyjne. W tym względzie odpowiednim podejściem może być wprowadzenie klauzuli kwalifikowanego przeglądu (wymagającej od Komisji stałego monitorowania poziomu konkurencji na rynkach regulowanych i przeprowadzania przeglądów okresowych).

Ponadto należy zadbać o ocenę wpływu na konkurencję nowych technologii dostępu (sieci światłowodowe), które mogłyby wymagać dostosowanych narzędzi metodologicznych i regulacyjnych w celu zapewnienia ochrony konkurencji na tych nowych rynkach i jednocześnie dostarczenia stosownych zachęt do stosowania wspomnianych nowych sieci. Wzywa się zatem Komisję do należytego uwzględnienia debaty politycznej na temat regulacji tych nowych sieci dostępu i do dostosowania wszelkich zaleceń w tej kwestii przy całkowitej zgodności z nimi.

3.1 Rynki lokalne

W przypadku deregulacji, jeśli nie jest ona już konieczna, potrzebne jest bardziej kompleksowe podejście do analiz rynkowych, obejmujące rynki lokalne. Obowiązki ustawowe mogłyby być zniesione w obszarach geograficznych, w których uważa się, że konkurencja rzeczywiście wystartowała, lub ponownie wprowadzone lub wzmocnione w niekonkurencyjnych obszarach rynków, które są uważane za konkurencyjne na szczeblu krajowym. Mogłoby to zmniejszyć ryzyko subsydiowania krzyżowego pomiędzy niekonkurencyjnymi i konkurencyjnymi regionami przez operatorów dominujących. Krajowe organy regulacyjne powinny uwzględnić tę możliwość w analizach rynku.

4. SIECI NOWEJ GENERACJI

Obecnie sposób traktowania dostępu nowej generacji jest jedną z dwóch, obok widma, najważniejszych kwestii politycznych w sektorze telekomunikacyjnym. Uwzględnienie ich w dyrektywach zapewnia pełen obraz sektora w celu wspierania spójnych inwestycji.

Sieci światłowodowe oferują dużo większe osiągnięcia niż inne technologie przesyłu telekomunikacyjnego. Nowa rzeczywistość technologiczna wymaga przeglądu i dostosowania obecnej regulacji łączności elektronicznej, dążąc do osiągnięcia trzech celów: wspierania inwestycji (dokonywanych zarówno przez operatorów tradycyjnych, jak i wchodzących na rynek), zapewnienia konkurencji i wyboru konsumenta oraz wspierania ich szybkiego zastosowania, o ile to możliwe na całym terytorium (a nie tylko na najgęściej zaludnionych obszarach).

Chociaż potwierdzono, że preferowane jest osiągniecie pełnej konkurencji w zakresie infrastruktury (równoległe światłowodowe sieci dostępu o wysokiej wydajności) i w związku z tym powinno ono stanowić najważniejszy cel, takie działanie – zgodnie z tym, co wykazuje obecny poziom zastosowania sieci konkurencyjnych - prawdopodobnie nie byłoby wykonalne lub opłacalne we wszystkich krajach lub wszystkich obszarach geograficznych w poszczególnych krajach. W przypadku niewykonalności konieczne byłoby otwarte podejście do sieci, sprzyjające współużytkowaniu inwestycji i, w razie konieczności, udzielanie niedyskryminacyjnego dostępu. W przypadku gdy współużytkowanie nie jest możliwe do zrealizowania, przepisy powinny zapewniać, że ryzyko inwestycyjne będzie takie samo dla wszystkich podmiotów mających do niego dostęp.

Podsumowując, organy regulacyjne powinny mieć do dyspozycji efektywny zestaw narzędzi, aby dążyć do osiągnięcia konkurencji, zwiększenia inwestycji i zapewnienia korzyści dla konsumentów. W zależności od stopnia konkurencji na danym obszarze mogłoby się to wiązać z wprowadzeniem obowiązku współużytkowania okablowania wewnątrz budynków, nakazując udzielanie dostępu do infrastruktury biernej (takiej jak przewody, maszty i prawa drogi oraz okablowanie wewnętrzne) oraz do urządzeń do przesyłu wstecznego, wspierając współużytkowanie inwestycji i wykorzystywanie koncentracji popytu oraz rozszerzenie wymogów dotyczących rozdziału na te nowe sieci.

OPINIA Komisji Gospodarczej i Monetarnej (5.6.2008)

dla Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii

w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywy 2002/21/WE w sprawie wspólnych ram regulacyjnych sieci i usług łączności elektronicznej, 2002/19/WE w sprawie dostępu do sieci łączności elektronicznej oraz wzajemnych połączeń i 2002/20/WE w sprawie zezwoleń na udostępnienie sieci i usług łączności elektronicznej
(COM(2007)0697 – C6‑0427/2007 – 2007/0247(COD))

Sprawozdawca komisji opiniodawczej: Karsten Friedrich Hoppenstedt

ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

Przegląd ram prawnych dla sektora telekomunikacji musi mieć na celu silniejsze wsparcie konkurencji, zagwarantowanie inwestycji oraz konsolidację rynku wewnętrznego łączności elektronicznej, aby kontynuować proces liberalizacji. Ponadto należy uwzględnić problematykę ochrony konsumentów, bezpieczeństwa sieci oraz kwestie kulturowe.

Mając na uwadze dużą dynamikę rynków oraz błyskawiczny rozwój sektora telekomunikacyjnego, należy wybrać podejście elastyczne, które umożliwi uwzględnienie przyszłych zmian.

Ponadto potrzebne jest spojrzenie przyszłościowe w kwestii odpowiedniości proponowanych ram prawnych w odniesieniu do sieci nowej generacji. W tym kontekście stworzenie szerokopasmowej infrastruktury sieci nowej generacji stanowi główne wyzwanie w zakresie regionalnej polityki gospodarczej i polityki konkurencji, wobec którego przedsiębiorstwa muszą w dużym stopniu polegać na bezpieczeństwie planowania i pewności prawnej. Możliwość nakazania przez krajowe organy regulacyjne współużytkowania urządzeń, np. dostępu do masztów, przewodów i budynków, ułatwi inwestycje w sieci światłowodowe oraz dostęp nowych podmiotów do rynku. W ramach procesu decyzyjnego należy wziąć pod uwagę proporcjonalność oraz skuteczność środków. Rozwój sieci można wspierać również poprzez podział ryzyka i kosztów. Ponadto przy opracowywaniu definicji rynku należy określić, czy obszary geograficzne mniejsze niż obszar danego kraju są konkurencyjne, aby mogło dojść do odpowiedniej deregulacji.

W przeszłości wielokrotnie stwierdzano, że istnieje potrzeba wzmocnionych mechanizmów koordynacji, wykraczających poza szczebel krajowy. Mechanizmy takie powinny jednak opierać się na już istniejących, dojrzałych strukturach, wykorzystując ich potencjał w sposób szybszy, skuteczniejszy i bardziej rygorystyczny. W związku z tym należy stworzyć „sieć krajowych organów regulacyjnych”, która zajmie się problemami, których nie można rozwiązać na szczeblu krajowym. Z drugiej strony silna centralizacja na poziomie Wspólnoty w formie organu europejskiego wiąże się z niebezpieczeństwem niedostatecznego uwzględnienia specyfiki krajowej. Brak jest wystarczającego uzasadnienia politycznego lub gospodarczego dla takiego wzmocnienia centralnych organów regulacyjnych wobec ich krajowych odpowiedników.

Ponadto należy zauważyć, że komitologia nie jest procedurą odpowiednią do wprowadzania lub ewentualnie zmieniania uregulowań dotyczących głównych elementów prawa telekomunikacyjnego. Dlatego należy odpowiednio ograniczyć stosowanie procedury komitologii proponowane w wielu miejscach wniosku.

Analizując i definiując warunki dla rynku krajowego, krajowe organy regulacyjne muszą samodzielnie przyjmować proporcjonalne środki służące likwidacji problemów w zakresie konkurencji. Przewidziane we wniosku dotyczącym dyrektywy prawo Komisji do ostatecznego decydowania, tj. możliwość nakazania przez Komisję organom regulacyjnym nałożenia na przedsiębiorstwa szczególnego zobowiązania, doprowadziłoby do powstania centralnego uregulowania na poziomie europejskim. Taka możliwość interwencji wiąże się z niebezpieczeństwem niewystarczającego uwzględniania uwarunkowań krajowych oraz postępowania zgodnie z zasadą „jednej miary dla wszystkich”.

W odniesieniu do nowych kryteriów przyznania Komisji dodatkowego prawa weta należy wybrać rozwiązanie pośrednie, zgodnie z którym sieć krajowych organów regulacyjnych powinna jako nadrzędne gremium w pierwszej kolejności zdecydować o odpowiedniości danego środka proponowanego przez krajowy organ regulacyjny.

Aby rzeczywiście zrealizować cel wydajnej i zorientowanej na rynek kategoryzacji częstotliwości, przy przyznawaniu praw do użytkowania częstotliwości należy generalnie kierować się zasadą neutralności względem technologii i usług. Należy przy tym zwrócić uwagę, że przyznawanie częstotliwości, z wyjątkiem wąskiej grupy usług ogólnoeuropejskich, należy do wyłącznych kompetencji państw członkowskich i przy określaniu celów leżących w interesie publicznym, jak np. pluralizm mediów, musi być możliwe powiązanie z określonymi technologiami. Na tym tle wniosek dotyczący dyrektywy musi dawać państwom członkowskim odpowiednie możliwości określania wyjątków od zasady neutralności technologicznej i neutralności usług, np. dla potrzeb radiofonii.

Handel częstotliwościami stanowi sposób zagwarantowania wydajnego wykorzystania gospodarczego częstotliwości radiowych, przy czym w proces decyzyjny dotyczący handlu częstotliwościami należy włączyć krajowe organy regulacyjne. Obliguje to państwa członkowskie do określenia, czy i na jakich warunkach związanych z częstotliwościami radiowymi możliwe jest wzmocnione podejście do rynku, a w szczególności handel częstotliwościami.

Należy odpowiednio uwzględnić decyzje gremiów międzynarodowych takich jak CEPT, RRC i WRC, aby zagwarantować zgodność prawa telekomunikacyjnego UE z innymi instrumentami koordynacji częstotliwości.

POPRAWKI

Komisja Gospodarcza i Monetarna zwraca się do Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii, jako do komisji przedmiotowo właściwej, o naniesienie w swoim sprawozdaniu następujących poprawek:

Poprawka  1

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający

Punkt 3 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(3a) Usługi łączności elektronicznej stanowią szybko rozwijający się sektor, charakteryzujący się wysokim poziomem innowacji technologicznych i ogromnie dynamicznymi rynkami. Istnieje potrzeba regularnej kontroli odpowiedniości uregulowań do tych zmieniających się rynków i technologii, aby jak najlepiej wykorzystać konkurencję pod kątem cen, usług i infrastruktury. Aby zagwarantować obywatelom UE możliwość dalszego pełnego uczestnictwa w globalnym społeczeństwie informacyjnym, innowacje oraz wejście na rynek szybkich sieci nowej generacji zdolnych spełnić wymagania konsumentów dotyczące większej szerokości pasma i większej liczby usług powinny stanowić priorytet przy stosowaniu niniejszej dyrektywy.

Poprawka  2

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający

Punkt 3 b preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(3b) Ramy regulacyjne muszą sprostać nowym wyzwaniom z dziedziny inwestycji i innowacji, uwzględniając potrzebę wsparcia zarówno inwestycji – w zakresie możliwości oraz nowej infrastruktury – jak i konkurencji, aby wybór konsumenta był chroniony, a nie podważany.

Poprawka  3

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający

Punkt 5 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(5a) W swoim komunikacie z dnia 20 marca 2006 r. zatytułowanym „Niwelowanie różnic w dostępie do łączy szerokopasmowych” Komisja przyznała, że istnieje podział terytorialny w Europie pod względem dostępu do szybkich usług szerokopasmowych. Ponadto zachęty komercyjne do inwestowania w łącza szerokopasmowe na obszarach, na których zakres stosowania tych łączy jest obecnie bardzo niski, często okazują się być niewystarczające. Aby zagwarantować inwestycje w usługi szerokopasmowe i nowe technologie w regionach słabiej rozwiniętych, niniejsza dyrektywa powinna być spójna z innymi środkami politycznymi, takimi tak polityka pomocy państwa, fundusze strukturalne lub szerzej zakrojone cele polityki przemysłowej.

Uzasadnienie

Niwelowanie różnic regionalnych w dostępie do łączy szerokopasmowych i nowych technologii powinno być również celem obecnego prawodawstwa.

Poprawka  4

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający

Punkt 22 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(22) Użytkownicy widma powinni również mieć możliwość swobodnego wyboru usług, które chcą oferować w danej częstotliwości, z uwzględnieniem środków przejściowych dotyczących wcześniej nabytych praw. W uzasadnionym i proporcjonalnym zakresie należy dopuszczać wyjątki od zasady neutralności usług, które wymagają świadczenia określonej usługi w celu realizacji jasno zdefiniowanych celów interesu ogólnego, takich jak bezpieczeństwo życia, konieczność wspierania społecznej, regionalnej i terytorialnej spójności lub unikanie nieefektywnego użytkowania widma. Cele te powinny obejmować: promowanie różnorodności kulturowej i językowej oraz pluralizmu mediów, zgodnie z definicjami zawartymi w ustawodawstwie krajowym, dostosowanymi do prawa wspólnotowego. O ile nie będzie to konieczne dla ochrony bezpieczeństwa życia, wyjątki nie powinny prowadzić do wyłącznego użytkowania w celu świadczenia pewnych usług, tylko raczej polegać na przyznaniu pierwszeństwa, tak aby w tym samym paśmie mogły współistnieć inne usługi lub technologie, w największym możliwym zakresie. Aby posiadacz zezwolenia mógł swobodnie wybrać najbardziej efektywny środek przenoszący zawartość usług świadczonych za pośrednictwem częstotliwości radiowych, zawartość nie powinna być regulowana w zezwoleniach na użytkowanie częstotliwości radiowych.

(22) Użytkownicy widma powinni również mieć możliwość swobodnego wyboru usług, które chcą oferować w danej częstotliwości, z uwzględnieniem środków przejściowych dotyczących wcześniej nabytych praw. W uzasadnionym i proporcjonalnym zakresie należy dopuszczać wyjątki od zasady neutralności usług, które wymagają świadczenia określonej usługi w celu realizacji jasno zdefiniowanych celów interesu ogólnego, takich jak bezpieczeństwo życia, konieczność wspierania społecznej, regionalnej i terytorialnej spójności lub unikanie nieefektywnego użytkowania widma. Cele te powinny obejmować: promowanie różnorodności kulturowej i językowej oraz pluralizmu mediów, zgodnie z definicjami zawartymi w ustawodawstwie krajowym, dostosowanymi do prawa wspólnotowego. O ile nie będzie to konieczne dla ochrony bezpieczeństwa życia, wyjątki nie powinny prowadzić do wyłącznego użytkowania w celu świadczenia pewnych usług, tylko raczej polegać na przyznaniu pierwszeństwa, tak aby w tym samym paśmie mogły współistnieć inne usługi lub technologie, w największym możliwym zakresie.

Uzasadnienie

Jak stwierdza punkt 5 preambuły dyrektywy ramowej, oddzielenie unormowań dotyczących sposobów przekazywania informacji od unormowań dotyczących ich treści nie powinno stać na przeszkodzie uwzględnianiu występujących pomiędzy nimi powiązań, w szczególności w celu zapewnienia pluralizmu mediów, różnorodności kulturowej i ochrony konsumenta. Dlatego państwa członkowskie muszą nadal mieć możliwość powiązania przyznania indywidualnych praw użytkowania ze zobowiązaniami odnoszącymi się do świadczenia szczególnych usług dostarczania treści.

Poprawka  5

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający

Punkt 23 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(23) Do kompetencji państw członkowskich należy określanie zakresu i charakteru każdego wyjątku dotyczącego wspierania różnorodności kulturowej i językowej oraz pluralizmu mediów, zgodnie ze swoimi prawami krajowymi.

(23) Do kompetencji państw członkowskich należy określanie zakresu i charakteru każdego wyjątku dotyczącego wspierania różnorodności kulturowej i językowej oraz pluralizmu mediów, zgodnie ze swoimi prawami krajowymi. Państwa członkowskie mogą przy tym uwzględniać znaczenie kulturowe systemów nadawczych oraz profesjonalnych systemów mikrofonów bezprzewodowych dla multimedialnych produkcji audio-wideo oraz transmisji na żywo.

Uzasadnienie

Transmisje oraz produkcje medialne związane z wydarzeniami o znaczeniu kulturowym, np. wydarzeniami o charakterze międzynarodowym, takimi jak igrzyska olimpijskie, uzależnione są od niezawodnych częstotliwości transmisji.

Poprawka  6

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający

Punkt 31 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(31) Konieczne jest wzmocnienie uprawnień państw członkowskich wobec posiadaczy praw drogi, aby zapewnić wprowadzanie lub rozwijanie nowych sieci w sposób odpowiedzialny wobec środowiska naturalnego, niezależnie od zobowiązania jakiegokolwiek operatora o znaczącej pozycji rynkowej do zapewnienia dostępu do jego sieci łączności elektronicznej. Krajowe organy regulacyjne powinny mieć możliwość indywidualnego nakładania wymogów współużytkowania przewodów, masztów, anten i wejść do budynków oraz lepszej koordynacji przeprowadzanych prac. Poprawa współużytkowania urządzeń może doprowadzić do istotnej poprawy konkurencji i obniżenia ogólnego kosztu finansowego i środowiskowego rozmieszczania infrastruktury łączności elektronicznej dla przedsiębiorstw.

(31) Konieczne jest wzmocnienie uprawnień państw członkowskich wobec posiadaczy praw drogi, aby zapewnić wprowadzanie lub rozwijanie nowych sieci w sposób odpowiedzialny wobec środowiska naturalnego, niezależnie od zobowiązania jakiegokolwiek operatora o znaczącej pozycji rynkowej do zapewnienia dostępu do jego sieci łączności elektronicznej. Krajowe organy regulacyjne powinny mieć możliwość indywidualnego nakładania wymogów współużytkowania przewodów, masztów, anten i wejść do budynków oraz lepszej koordynacji przeprowadzanych prac. Poprawa współużytkowania urządzeń może doprowadzić do istotnej poprawy konkurencji i obniżenia ogólnego kosztu finansowego i środowiskowego rozmieszczania infrastruktury łączności elektronicznej dla przedsiębiorstw. Współużytkowanie przewodów powinno zostać rozszerzone na całą publiczną infrastrukturę (wodną, ściekową, energetyczną i gazową), dzięki której infrastruktura łączy elektronicznych może być rozbudowywana, aby stworzyć równe warunki i rozszerzyć możliwości rozwoju alternatywnej infrastruktury.

Uzasadnienie

Zbadanie wszystkich możliwości, tzn. wykorzystania nie tylko przewodów telekomunikacyjnych, ale również całej infrastruktury publicznej (sieci elektryczne, gazowe i kanalizacyjne) przyczynią się do wsparcia równych warunków, umożliwiających uruchomienie nowej, dodatkowej infrastruktury, pod warunkiem zagwarantowania dostępu więcej niż jednego podmiotu.

Poprawka  7

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający

Punkt 33 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(33a) Historia zarządzania sieciami i usługami telefonicznymi charakteryzuje się wysokim poziomem współpracy międzynarodowej w celu zapewnienia jednolitych norm technicznych i promowania interoperacyjności. Dzięki otwartym globalnym standardom routingu międzysieciowego Internet osiągnął interoperacyjność, a rozwój usług z wykorzystaniem Internetu uzależniony był od swobody tworzenia nowych standardów i protokołów technicznych bez interwencji organów regulacyjnych; swoboda ta umożliwiła bezprecedensową innowacyjność w tworzeniu usług społeczeństwa informacyjnego i innych, niekomercyjnych usług, przynoszących ogromne korzyści gospodarcze i społeczne społeczeństwom Unii Europejskiej. Różne tradycje w zakresie rozwoju i koordynacji norm technicznych przyniosły społeczeństwu właściwą dla danej dziedziny korzyść. Krajowe organy regulacyjne powinny uznać znaczenie innowacji i różnorodności w odniesieniu do protokołów i usług internetowych oraz fakt, że dla osiągnięcia tych celów ważne jest wstrzymanie się od nadmiernej regulacji.

Uzasadnienie

Krajowe organy regulacyjne nie powinny wykorzystywać uprawnień do promowania harmonizacji w sieciach łączności elektronicznej w sposób, który hamowałby rozwój innowacji internetowych.

Poprawka  8

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający

Punkt 39 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(39a) Istnieje potrzeba promowania zarówno inwestycji, jak i konkurencji, tak aby chronić, a nie osłabiać, możliwość wyboru konsumentów.

Uzasadnienie

Dyrektywy powinny jasno precyzować, że nie należy poświęcać konkurencji w imię inwestycji — na przykład za sprawą zwolnień regulacyjnych.

Poprawka  9

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający

Punkt 44 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(44a) Dalsza konwergencja rynków w ramach rynku wewnętrznego usług i sieci łączności elektronicznej wymaga w przyszłości ściślejszej koordynacji stosowania przewidzianych prawem instrumentów regulacyjnych.

Uzasadnienie

Sieć krajowych organów regulacyjnych stanowi najlepszy instrument służący podjęciu wyzwań europejskiego rynku telekomunikacyjnego.

Niniejsza poprawka służy zapewnieniu spójności niniejszej opinii z opinią do sprawozdania w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego Europejski Urząd ds. Rynku Łączności Elektronicznej.

Poprawka  10

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający

Punkt 45 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(45a) Dotychczasowe podejście służące zagwarantowaniu jednolitego stosowania prawa na rynku wewnętrznym, polegające na wymianie informacji i doświadczeń pomiędzy krajowymi organami regulacyjnymi, sprawdziło się. Zatem procedura wspólnego podejmowania decyzji powinna dążyć do celu, jakim jest pogłębienie współpracy krajowych organów regulacyjnych. W świetle rozmaitych problemów napotykanych przez krajowe organy regulacyjne oraz niejednokrotnie różnych warunków rynkowych w państwach członkowskich odpowiednie jest tylko jedno rozwiązanie oparte na wykorzystaniu zdecentralizowanych obecnych kompetencji i zgodne z zasadą pomocniczości.

Uzasadnienie

Sieć krajowych organów regulacyjnych stanowi najlepszy instrument służący podjęciu wyzwań europejskiego rynku telekomunikacyjnego.

Niniejsza poprawka służy zapewnieniu spójności niniejszej opinii z opinią do sprawozdania w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego Europejski Urząd ds. Rynku Łączności Elektronicznej.

Poprawka  11

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający

Punkt 46 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(46a) Należy ustanowić Sieć Krajowych Organów Regulacyjnych Rynku Łączności Elektronicznej (Sieć) i wyposażyć ją w zasoby ludzkie oraz sprzęt, aby zapewnić płynne funkcjonowanie procedury wspólnego podejmowania decyzji. Niezależność procesu wspólnego podejmowania decyzji może zostać zagwarantowana jedynie poprzez finansowanie ze strony Wspólnoty Europejskiej. Sekretariat powinien jedynie udostępniać wspólnemu organowi zasoby, sam nie angażując się w proces podejmowania decyzji przez krajowe organy regulacyjne.

Uzasadnienie

Sieć krajowych organów regulacyjnych stanowi najlepszy instrument służący podjęciu wyzwań europejskiego rynku telekomunikacyjnego.

Niniejsza poprawka służy zapewnieniu spójności niniejszej opinii z opinią do sprawozdania w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego Europejski Urząd ds. Rynku Łączności Elektronicznej.

Poprawka  12

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający

Punkt 50 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(50) W celu zapewnienia równego traktowania żaden z użytkowników widma nie powinien zostać zwolniony z obowiązku uiszczania zwykłych opłat ustalonych za użytkowanie widma.

skreślony

Uzasadnienie

Państwa członkowskie muszą zachować możliwość utrzymania lub wprowadzenia systemów, w których obowiązek płacenia opłat związanych z użytkowaniem zastępuje się obowiązkiem osiągnięcia określonych celów interesu ogólnego. Takie systemy są powszechne w przypadku częstotliwości do nadawania naziemnego.

Pomysł ten będzie trudny do zrealizowania, gdyż np. zmusiłby posiadaczy anten satelitarnych do ich rejestracji, doprowadzając do uciążliwej obsługi milionów wpisów.

Poprawka  13

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający

Punkt 60 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(60a) W działaniach podejmowanych na mocy niniejszej dyrektywy powinno się uwzględniać działalność organizacji międzynarodowych i regionalnych związanych z zarządzaniem widmem radiowym, takich jak Międzynarodowy Związek Telekomunikacyjny (ITU) i Europejska Konferencja Administracji Poczty i Telekomunikacji (CEPT), w celu zapewnienia skutecznego zarządzania użytkowaniem widma i jego harmonizacji w całej Wspólnocie. Wdrażając niniejszą dyrektywę, państwa członkowskie i Komisja powinny uznać treść umów międzynarodowych zawartych przez państwa członkowskie zgodnie z regulaminem radiokomunikacyjnym ITU.

Uzasadnienie

Nie można pomijać znaczenia ITU dla ustalania wiążących uregulowań międzynarodowych dotyczących efektywnego korzystania z widma oraz orbity w sposób skuteczny, racjonalny i opłacalny. W celu zapewnienia skutecznego wykorzystania widma konieczne jest, aby operatorzy przestrzegali procedur dokumentacji i koordynacji wynikających z przepisów ITU oraz aby na nich polegali, tak aby umożliwić pomyślną koordynację i użytkowanie sieci lub systemu.

Poprawka  14

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający

Artykuł 1 – punkt 2 – litera c)

Dyrektywa 2002/21/WE

Artykuł 2 – litera e)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

e) „urządzenia towarzyszące” oznaczają takie urządzenia, które są związane z siecią łączności elektronicznej lub z usługami łączności elektronicznej i umożliwiają lub wspierają świadczenie usług za pośrednictwem powyższych sieci lub usług albo które mogą je umożliwiać lub wspierać, i obejmują systemy translacji numerów lub adresów, systemy dostępu warunkowego i przewodniki po programach elektronicznych, a także infrastrukturę fizyczną, taką jak przewody, maszty, szafki uliczne i budynki;

e) „urządzenia towarzyszące” oznaczają takie urządzenia, które są związane z siecią łączności elektronicznej lub z usługami łączności elektronicznej i umożliwiają lub wspierają świadczenie usług za pośrednictwem powyższych sieci lub usług albo które mogą je umożliwiać lub wspierać, i obejmują systemy translacji numerów lub adresów, systemy dostępu warunkowego i przewodniki po programach elektronicznych, a także infrastrukturę fizyczną, taką jak przewody, w tym te należące do innych typów infrastruktury publicznej i prywatnej, takich jak instalacje wodne, kanalizacyjne, gazowe i elektryczne, maszty, szafki uliczne i budynki;

Uzasadnienie

Zbadanie wszystkich możliwości, tzn. wykorzystania nie tylko przewodów telekomunikacyjnych, ale również całej infrastruktury publicznej (sieci elektryczne, gazowe i kanalizacyjne) przyczynią się do wsparcia równych warunków, umożliwiających uruchomienie nowej, dodatkowej infrastruktury, pod warunkiem zagwarantowania dostępu więcej niż jednego podmiotu.

Poprawka  15

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający

Artykuł 1 – punkt 2 – litera e)

Dyrektywa 2002/21/WE

Artykuł 2 – litera s)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

s) „szkodliwe zakłócenia” oznaczają zakłócenia, które zagrażają funkcjonowaniu usług radionawigacyjnych albo innych usług związanych z bezpieczeństwem albo które w inny sposób poważnie pogarszają, utrudniają lub wielokrotnie przerywają usługę radiokomunikacyjną funkcjonującą zgodnie z właściwymi przepisami wspólnotowymi lub krajowymi.

s) „szkodliwe zakłócenia” oznaczają zakłócenia, które zagrażają funkcjonowaniu usług radionawigacyjnych albo innych usług związanych z bezpieczeństwem, technicznie utrudniają wspólne wykorzystanie częstotliwości albo w inny sposób mogą poważnie pogorszyć, utrudnić lub wielokrotnie przerywać usługę radiokomunikacyjną funkcjonującą zgodnie z właściwymi przepisami międzynarodowymi, wspólnotowymi lub krajowymi.

Uzasadnienie

Państwa członkowskie powinny mieć możliwość wprowadzania ograniczeń nie tylko w przypadku stwierdzenia zakłóceń, ale również wówczas, kiedy wystąpienie szkodliwych zakłóceń jest prawdopodobne. Mając na względzie poważny charakter problemów z zakłóceniami między usługami jedno- i dwukierunkowymi (odbiór i przesył), konieczne jest zapewnienie ochrony przed szkodliwymi zakłóceniami, zgodnie z uzgodnionymi na szczeblu międzynarodowym tabelami przeznaczeń częstotliwości, szczególnie z planem genewskim ITU (GE-06). Krajowe systemy prawne muszą mieć możliwość zabezpieczenia wspólnego wykorzystania widma.

Poprawka  16

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający

Artykuł 1 – punkt 3

Dyrektywa 2002/21/WE

Artykuł 3 – ustęp 3 – akapit pierwszy

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3. Państwa członkowskie zapewniają wykonywanie uprawnień przez krajowe organy regulacyjne w sposób niezależny, bezstronny i jawny. Krajowe organy regulacyjne nie występują o instrukcje ani nie przyjmują instrukcji od jakiegokolwiek innego organu w związku z codziennym wykonywaniem zadań przydzielanych im zgodnie z przepisami krajowymi wdrażającymi prawo wspólnotowe. Wyłącznie organy odwoławcze ustanowione zgodnie z art. 4 albo sądy krajowe są uprawnione do zawieszania lub uchylania decyzji krajowych organów regulacyjnych.

3. Państwa członkowskie zapewniają wykonywanie uprawnień przez krajowe organy regulacyjne w sposób niezależny, bezstronny i jawny oraz w odpowiednim czasie. Krajowe organy regulacyjne nie występują o instrukcje ani nie przyjmują instrukcji od jakiegokolwiek innego organu w związku z codziennym wykonywaniem zadań przydzielanych im zgodnie z przepisami krajowymi wdrażającymi prawo wspólnotowe. Wyłącznie organy odwoławcze ustanowione zgodnie z art. 4 albo sądy krajowe są uprawnione do zawieszania lub uchylania decyzji krajowych organów regulacyjnych.

Uzasadnienie

Nieterminowe działanie krajowych organów regulacyjnych, na przykład w odniesieniu do przeglądu rynku, może hamować konkurencję i innowacje na rynku.

Poprawka  17

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający

Artykuł 1 – punkt 3 a (nowy)

Dyrektywa 2002/21/WE

Artykuł 3 a (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(3a) Dodaje się artykuł w brzmieniu:

 

„Artykuł 3a

 

Sieć Krajowych Organów Regulacyjnych Rynku Łączności Elektronicznej

 

Państwa członkowskie wspólnie ustanawiają Sieć Krajowych Organów Regulacyjnych Rynku Łączności Elektronicznej (Sieć) w trybie określonym w rozporządzeniu WE nr [.../...]1.

 

1 Rozporządzenie ustanawiające Sieć Krajowych Organów Regulacyjnych EuropejskiegoRrynku Łączności Elektronicznej.”

 

(Niniejsza poprawka ma zastosowanie do całego tekstu. Przyjęcie jej pociągnie za sobą odpowiednie zmiany w całym akcie).

Uzasadnienie

Europejski Urząd ds. Rynku Łączności Elektronicznej powinien zostać zastąpiony przez Sieć Krajowych Organów Regulacyjnych. Europejski Urząd ds. Rynku Łączności Elektronicznej stanowi źródło ogromnej biurokracji, stoi w sprzeczności z zasadą pomocniczości oraz długoterminowym celem zastąpienia uregulowań ex ante prawem dotyczącym konkurencji, a także wykazuje się brakiem niezależności.

Poprawka  18

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający

Artykuł 1 – punkt 4 – litera a)

Dyrektywa 2002/21/WE

Artykuł 4 – ustęp 1 – akapit pierwszy

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. Państwa członkowskie zapewniają, by na szczeblu krajowym istniały skuteczne mechanizmy, które umożliwią użytkownikom oraz przedsiębiorstwom udostępniającym sieci lub usługi łączności elektronicznej, których dotyczy dana decyzja wydana przez krajowy organ regulacyjny, korzystanie z prawa odwołania się od takiej decyzji do organu odwoławczego niezależnego od stron zaangażowanych w spór. Taki organ, który może być sądem, posiada odpowiednią wiedzę specjalistyczną umożliwiającą mu właściwe wypełnianie jego funkcji. Państwa członkowskie zapewniają właściwe rozpatrzenie każdej sprawy oraz gwarantują istnienie skutecznych środków odwoławczych.

1. Państwa członkowskie zapewniają, by na szczeblu krajowym istniały skuteczne mechanizmy, które umożliwią użytkownikom oraz przedsiębiorstwom udostępniającym sieci lub usługi łączności elektronicznej, których dotyczy dana decyzja wydana przez krajowy organ regulacyjny, korzystanie z prawa odwołania się od takiej decyzji do organu odwoławczego niezależnego od stron zaangażowanych w spór. Taki organ, który może być sądem, posiada odpowiednią wiedzę specjalistyczną umożliwiającą mu właściwe wypełnianie jego funkcji. Państwa członkowskie zapewniają właściwe rozpatrzenie każdej sprawy oraz gwarantują istnienie skutecznych środków odwoławczych. Państwa członkowskie powinny ograniczyć czas, w jakim odwołania takie mogą być rozpatrywane.

Uzasadnienie

Obecnie procesy odwoławcze mogą trwać nawet kilka lat, a do momentu zakończenia danego procesu może być za późno na rozwiązanie pierwotnego problemu.

Poprawka  19

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający

Artykuł 1 – punkt 4 – litera a)

Dyrektywa 2002/21/WE

Artykuł 4 – ustęp 1 – akapit drugi

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Do czasu rozpatrzenia odwołania decyzja krajowego organu regulacyjnego pozostaje w mocy, chyba że zostaną przyznane środki przejściowe. Środki przejściowe mogą zostać przyznane ze względu na istnienie pilnej potrzeby zawieszenia skutków decyzji w celu zapobieżenia poważnej i nieodwracalnej szkodzie dla strony wnioskującej o takie środki i gdy wymaga tego równowaga interesów.

Do czasu rozpatrzenia odwołania decyzja krajowego organu regulacyjnego pozostaje w mocy, chyba że zostaną przyznane środki przejściowe. Środki przejściowe mogą zostać przyznane wyłącznie ze względu na istnienie pilnej potrzeby zawieszenia skutków decyzji w celu zapobieżenia poważnej i nieodwracalnej szkodzie dla strony wnioskującej o takie środki i gdy wymaga tego równowaga interesów.

Uzasadnienie

Niezbędne jest wyjaśnienie, że środki odwoławcze nie mogą zostać przyznane z innych powodów.

Poprawka  20

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający

Artykuł 1 – punkt 4 – litera b)

Dyrektywa 2002/21/WE

Artykuł 4 – ustęp 3

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3. Państwa członkowskie zbierają informacje na temat przedmiotów odwołań, liczby wniosków odwoławczych, czasu trwania postępowań odwoławczych, liczby decyzji o przyznaniu środków przejściowych podjętych zgodnie z ust. 1 i powodów takich decyzji. Państwa członkowskie udostępniają co roku takie informacje Komisji i Europejskiemu Urzędowi ds. Rynku Łączności Elektronicznej (zwanego dalej „Urzędem”).

3. Państwa członkowskie zbierają informacje na temat przedmiotów odwołań, liczby wniosków odwoławczych, czasu trwania postępowań odwoławczych, liczby decyzji o przyznaniu środków przejściowych podjętych zgodnie z ust. 1 i powodów takich decyzji. Państwa członkowskie udostępniają co roku takie informacje Komisji i Sieci.

Uzasadnienie

Europejski Urząd ds. Rynku Łączności Elektronicznej powinien zostać zastąpiony przez Sieć Krajowych Organów Regulacyjnych. Europejski Urząd ds. Rynku Łączności Elektronicznej stanowi źródło ogromnej biurokracji, stoi w sprzeczności z zasadą pomocniczości oraz długoterminowym celem zastąpienia uregulowań ex ante prawem dotyczącym konkurencji, a także wykazuje się brakiem niezależności.

Poprawka  21

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający

Artykuł 1 – punkt 5

Dyrektywa 2002/21/WE

Artykuł 5 – ustęp 1

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. Państwa członkowskie zapewniają, by przedsiębiorstwa udostępniające sieci i usługi łączności elektronicznej dostarczały wszystkie informacje, w tym informacje o charakterze finansowym, niezbędne krajowym organom regulacyjnym dla zapewnienia zgodności z przepisami niniejszej dyrektywy i dyrektyw szczegółowych lub decyzji wydanych na ich podstawie. Przedsiębiorstwa te powinny także dostarczyć informacji dotyczących przyszłego rozwoju sieci lub usług, który mógłby wywrzeć wpływ na usługi hurtowe udostępniane konkurentom. Przedsiębiorstwa dostarczają niezwłocznie takie informacje na żądanie krajowego organu regulacyjnego w terminie i w zakresie przez niego wskazanym. Informacja, której żąda krajowy organ regulacyjny, powinna być proporcjonalna do celu, jakiemu ma służyć. Krajowy organ regulacyjny przedstawia uzasadnienie żądania danej informacji.

1. Państwa członkowskie zapewniają, by przedsiębiorstwa udostępniające sieci i usługi łączności elektronicznej dostarczały wszystkie informacje, w tym informacje o charakterze finansowym, niezbędne krajowym organom regulacyjnym dla zapewnienia zgodności z przepisami niniejszej dyrektywy i dyrektyw szczegółowych lub decyzji wydanych na ich podstawie. Przedsiębiorstwa dostarczają niezwłocznie takie informacje na żądanie krajowego organu regulacyjnego w terminie i w zakresie przez niego wskazanym. Informacja, której żąda krajowy organ regulacyjny, powinna być proporcjonalna do celu, jakiemu ma służyć. Krajowy organ regulacyjny przedstawia uzasadnienie żądania danej informacji. Przedsiębiorstwa wskazują także wcześniej na jakiekolwiek potencjalne i istotne ograniczenia dotyczące udostępnionych konkurentom usług hurtowych. Należy przestrzegać tajemnicy handlowej określonej w prawie wspólnotowym i krajowym.

Uzasadnienie

Przyszłe unowocześnienia sieci i usług są zwykle ściśle tajne, a obligowanie przedsiębiorstw do ujawniania informacji dotyczących tych unowocześnień może stanowić zagrożenie dla innowacji. Pożądane są jednak niektóre wcześniejsze informacje odnośnie do potencjalnego wpływu na usługi hurtowe. Należy jasno zaznaczyć konieczność poszanowania tajemnicy handlowej.

Poprawka  22

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający

Artykuł 1 – punkt 6

Dyrektywa 2002/21/WE

Artykuł 7 – ustęp 5

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

5. W ciągu dwumiesięcznego okresu, o którym mowa w ust. 4, Komisja może podjąć decyzję wymagającą od właściwego krajowego organu regulacyjnego wycofania projektowanego środka. Przed wydaniem decyzji Komisja uwzględnia w jak największym stopniu opinię Urzędu przekazaną zgodnie z art. 5 rozporządzenia […/WE]. Decyzji towarzyszy szczegółowa i obiektywna analiza, dlaczego Komisja uznaje, że projektowany środek nie powinien zostać przyjęty, łącznie ze szczegółowymi propozycjami w sprawie zmiany projektowanego środka.

5. W odniesieniu do środków, o których mowa w ust. 4 lit. a) i b) oraz w ciągu dwumiesięcznego okresu, o którym mowa w ust. 4, Komisja może podjąć decyzję wymagającą od właściwego krajowego organu regulacyjnego wycofania projektowanego środka. Przed wydaniem decyzji Komisja uwzględnia przede wszystkim opinię Sieci przekazaną zgodnie z art. 5 rozporządzenia […/WE]. Decyzji towarzyszy szczegółowa i obiektywna analiza, dlaczego Komisja uznaje, że projektowany środek nie powinien zostać przyjęty, łącznie ze szczegółowymi propozycjami w sprawie zmiany projektowanego środka.

Uzasadnienie

Należy wybrać rozwiązanie bardziej zrównoważone: zamiast przyznawać Komisji możliwość złożenia weta wobec danego środka zaradczego, należy wprowadzić „dialog regulacyjny” dotyczący odpowiedniości i skuteczności tego środka z udziałem krajowego organu regulacyjnego proponującego dany środek oraz sieci krajowych organów regulacyjnych. Celem tego dialogu, w trakcie którego poglądy podmiotów działających na rynku powinny być odpowiednio uwzględnione przez wszystkich uczestników, jest osiągnięcie porozumienia w sprawie najwłaściwszego i najskuteczniejszego środka.

Poprawka  23

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający

Artykuł 1 – punkt 6

Dyrektywa 2002/21/WE

Artykuł 7 – ustęp 5 a (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

5a. W odniesieniu do środków, o których mowa w ust. 4 lit. c), wyrażenie poważnych wątpliwości przez Komisję rozpoczyna dialog regulacyjny między krajowym organem regulacyjnym a Siecią, którego celem jest określenie najodpowiedniejszego i najskuteczniejszego środka służącego rozwiązaniu danego problemu związanego z konkurencją, uwzględniając we właściwy sposób poglądy podmiotów działających na rynku oraz spójność takich środków na rynku wewnętrznym. Czas trwania dialogu regulacyjnego nie może w żadnym wypadku przekroczyć dwumiesięcznego okresu, o którym mowa w ust. 4.

 

Jeżeli na zakończenie dialogu regulacyjnego Sieć potwierdzi odpowiedniość danego środka większością dwóch trzecich, krajowy organ regulacyjny może przyjąć ten środek. Jeżeli Sieć nie przyjmie takiego potwierdzenia, Komisja może wyrazić poważne wątpliwości poprzez decyzję nakładającą na krajowy organ regulacyjny wymóg wycofania projektu danego środka.

 

Krajowy organ regulacyjny ma prawo wycofać projekt danego środka w dowolnym momencie dialogu regulacyjnego.

Uzasadnienie

Należy wybrać rozwiązanie bardziej zrównoważone: zamiast przyznawać Komisji możliwość złożenia weta wobec danego środka zaradczego, należy wprowadzić „dialog regulacyjny” dotyczący odpowiedniości i skuteczności tego środka z udziałem krajowego organu regulacyjnego proponującego dany środek oraz sieci krajowych organów regulacyjnych. Celem tego dialogu, w trakcie którego poglądy podmiotów działających na rynku powinny być odpowiednio uwzględnione przez wszystkich uczestników, jest osiągnięcie porozumienia w sprawie najwłaściwszego i najskuteczniejszego środka.

Poprawka  24

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający

Artykuł 1 – punkt 6

Dyrektywa 2002/21/WE

Artykuł 7 – ustęp 6

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

6. W okresie trzech miesięcy od wydania przez Komisję decyzji zgodnie z ust. 5, wymagającej od krajowego organu regulacyjnego wycofania projektowanego środka, krajowy organ regulacyjny zmienia lub cofa projektowany środek. Jeżeli projektowany środek zostanie zmieniony, krajowy organ regulacyjny przystępuje do konsultacji publicznych zgodnie z procedurami, o których mowa w art. 6, i ponownie zgłasza zmieniony projektowany środek Komisji zgodnie z przepisami ust. 3.

6. W okresie trzech miesięcy od wydania przez Komisję decyzji zgodnie z ust. 5 lub 5a, wymagającej od krajowego organu regulacyjnego wycofania projektowanego środka, krajowy organ regulacyjny zmienia lub cofa projektowany środek. Jeżeli projektowany środek zostanie zmieniony, krajowy organ regulacyjny przystępuje do konsultacji publicznych zgodnie z procedurami, o których mowa w art. 6, i ponownie zgłasza zmieniony projektowany środek Komisji zgodnie z przepisami ust. 3.

Uzasadnienie

Należy wybrać rozwiązanie bardziej zrównoważone: zamiast przyznawać Komisji możliwość złożenia weta wobec danego środka zaradczego, należy wprowadzić „dialog regulacyjny” dotyczący odpowiedniości i skuteczności tego środka z udziałem krajowego organu regulacyjnego proponującego dany środek oraz sieci krajowych organów regulacyjnych. Celem tego dialogu, w trakcie którego poglądy podmiotów działających na rynku powinny być odpowiednio uwzględnione przez wszystkich uczestników, jest osiągnięcie porozumienia w sprawie najwłaściwszego i najskuteczniejszego środka.

Poprawka  25

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający

Artykuł 1 – punkt 6

Dyrektywa 2002/21/WE

Artykuł 7 – ustęp 8

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

8. W przypadku zmiany projektowanego środka zgodnie z ust. 6, Komisja może podjąć decyzję wymagającą od krajowego organu regulacyjnego nałożenia szczegółowego obowiązku zgodnego z art. 9–13a dyrektywy 2002/19/WE (dyrektywy o dostępie) i art. 17 dyrektywy 2002/22/WE (dyrektywy o usłudze powszechnej) w określonym terminie.

skreślony

Komisja dąży wówczas do osiągnięcia tych samych celów polityki, jakie zostały ustalone dla krajowych organów regulacyjnych w art. 8. Komisja uwzględnia przede wszystkim opinię Urzędu przekazaną jej zgodnie z art. 6 rozporządzenia […./WE], w szczególności przy opracowywaniu szczegółów nakładanego obowiązku albo obowiązków.

 

Uzasadnienie

Wniosek Komisji stanowiłby poważny precedens w prawodawstwie dotyczącym rynku wewnętrznego, ponieważ organ UE zastępowałby decyzję organu krajowego. Narusza to całkowicie system równowagi politycznej określony w traktacie UE, zgodnie z którym władze krajowe wdrażają prawo wspólnotowe pod kontrolą Trybunału oraz z ewentualną możliwością wszczęcia przez Komisję procedury dotyczącej uchybienia zobowiązaniom.

Poprawka  26

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający

Artykuł 1 – punkt 7

Dyrektywa 2002/21/WE

Artykuł 7a – ustęp 2

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. Środki, o których mowa w ust. 1, mające na celu zmianę elementów innych niż istotne niniejszej dyrektywy poprzez jej uzupełnienie, są przyjmowane zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, o której mowa w art. 22 ust. 3. Z uwagi na szczególnie pilny charakter sprawy Komisja może zastosować tryb pilny określony w art. 22 ust. 4.

skreślony

Uzasadnienie

Zawarte w ust. 2 pojęcie „innych niż istotne elementów” jest niejasne. Takie proponowane „środki wykonawcze” mogą mieć poważne skutki finansowe dla przedsiębiorstw. Wszelkie ewentualne zmiany należy poddać pełnej kontroli w ramach procedury legislacyjnej na szczeblu UE lub pozostawić państwom członkowskim.

Poprawka  27

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający

Artykuł 1 – punkt 8 – litera e a) (nowa)

Dyrektywa 2002/21/WE

Artykuł 8 – ustęp 4 a (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ea) Dodaje się ustęp 4a w brzmieniu:

 

„4a. Krajowe organy regulacyjne dążą do stworzenia właściwego środowiska regulacyjnego dla konkurencyjnych inwestycji w nowe sieci dostępu, co stanowi wyjątkową okazję do innowacji i konkurencji opartej na platformach, torując drogę dla deregulacji. Takie środowisko regulacyjne powinno między innymi:

 

a) być przewidywalne przez okres równy okresowi potrzebnemu na uzyskanie dochodowości dużych inwestycji,

 

b) dążyć do maksymalnego zasięgu geograficznego konkurencji opartej na platformach,

 

c) umożliwiać osiągnięcie przewagi konkurencyjnej wynikającej z szybszego rozprzestrzeniania geograficznego, zachęcając w ten sposób do rozwoju sieci,

 

d) przyciągać środki z rynków finansowych w celu dokonywania opłacanych z góry dużych inwestycji w nowe sieci dostępu oraz

 

e) umożliwiać elastyczne umowy komercyjne dotyczące inwestycji i podziału ryzyka między operatorami nowych sieci dostępu.”

Uzasadnienie

Obecne ramy regulacyjne należy dostosować do wyzwań inwestycyjnych związanych z wejściem na rynek sieci dostępu nowej generacji. Przepisy muszą umożliwiać podmiotom rynkowym inwestowanie w te sieci, a zatem uwzględniać związane z tym ryzyko.

Poprawka  28

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający

Artykuł 1 – punkt 9

Dyrektywa 2002/21/WE

Artykuł 9 – ustęp 1

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. Państwa członkowskie zapewniają skuteczne zarządzanie częstotliwościami radiowymi do celów świadczenia usług łączności elektronicznej na swoim terytorium, zgodnie z przepisami art. 8. Zapewniają także, by rozdzielanie i przyznawanie takich częstotliwości radiowych przez krajowe organy regulacyjne odbywało się według obiektywnych, jawnych, niedyskryminacyjnych i proporcjonalnych kryteriów.

1. Państwa członkowskie zapewniają skuteczne zarządzanie częstotliwościami radiowymi do celów świadczenia usług łączności elektronicznej na swoim terytorium, zgodnie z przepisami art. 8. Zapewniają także, by rozdzielanie i przyznawanie takich częstotliwości radiowych przez krajowe organy regulacyjne odbywało się według obiektywnych, jawnych, niedyskryminacyjnych i proporcjonalnych kryteriów. Państwa członkowskie przestrzegają przy tym porozumień międzynarodowych i mogą wziąć pod uwagę kwestie związane z polityką publiczną.

Uzasadnienie

Ponieważ częstotliwości przekraczają granice UE, należy przestrzegać porozumień międzynarodowych, aby uniknąć zakłóceń.

Poprawka  29

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający

Artykuł 1 – punkt 9

Dyrektywa 2002/21/WE

Artykuł 9 – ustęp 2

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. Państwa członkowskie wspierają proces harmonizacji użytkowania częstotliwości radiowych w obrębie Wspólnoty, mając na uwadze potrzebę zapewnienia skutecznego i wydajnego ich wykorzystania oraz zgodnie z postanowieniami decyzji 676/2002/WE (decyzji o spektrum radiowym).

2. Państwa członkowskie wspierają proces harmonizacji użytkowania częstotliwości radiowych w obrębie Wspólnoty, mając na uwadze potrzebę zapewnienia skutecznego i wydajnego ich wykorzystania, co może przyczynić się do realizacji ekonomii skali oraz interoperacyjności usług z korzyścią dla konsumenta, oraz zgodnie z postanowieniami decyzji 676/2002/WE (decyzji o spektrum radiowym).

Poprawka  30

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający

Artykuł 1 – punkt 9

Dyrektywa 2002/21/WE

Artykuł 9 – ustęp 3 – akapit pierwszy

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3. O ile nie przewidziano inaczej w drugim akapicie albo w ramach środków przyjętych zgodnie z art. 9c, państwa członkowskie zapewniają możliwość wykorzystywania wszystkich rodzajów sieci radiowej lub technologii dostępu bezprzewodowego w pasmach częstotliwości radiowej otwartych dla usług łączności elektronicznej.

3. O ile nie przewidziano inaczej w drugim akapicie albo w ramach środków przyjętych zgodnie z art. 9c i 9d, państwa członkowskie, na tyle, na ile to możliwe, ułatwiają wykorzystywanie wszystkich rodzajów sieci radiowej lub technologii dostępu bezprzewodowego w pasmach częstotliwości radiowej przyznanych dla usług łączności elektronicznej, zgodnie z ich krajowymi tabelami przeznaczeń częstotliwości oraz przepisami ITU dotyczącymi łączności radiowej.

Uzasadnienie

Odniesienia do decyzji w sprawie spektrum radiowego z 2002 r. oraz przepisów ITU dotyczących łączności radiowej są konieczne do zapewnienia spójności między przepisami UE oraz zgodności przepisów UE z przepisami międzynarodowymi widocznej w krajowych tabelach przeznaczeń częstotliwości. Skuteczne zarządzanie widmem znajduje się w zakresie odpowiedzialności krajowych organów regulacyjnych i wymaga zgodności z procedurami ITU.

Poprawka  31

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający

Artykuł 1 – punkt 9

Dyrektywa 2002/21/WE

Artykuł 9 – ustęp 3 – akapit drugi – litera c)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

c) zapewnienia maksymalizacji współużytkowania częstotliwości radiowych, gdy użytkowanie częstotliwości podlega ogólnemu zezwoleniu, lub

c) wypełnienia zobowiązania na mocy porozumienia międzynarodowego odnoszącego się do użytkowania częstotliwości lub przepisów ITU dotyczących łączności radiowej,

Uzasadnienie

Odniesienia do decyzji w sprawie spektrum radiowego z 2002 r. oraz przepisów ITU dotyczących łączności radiowej są konieczne do zapewnienia spójności między przepisami UE oraz zgodności przepisów UE z przepisami międzynarodowymi widocznej w krajowych tabelach przeznaczeń częstotliwości. Skuteczne zarządzanie widmem znajduje się w zakresie odpowiedzialności krajowych organów regulacyjnych i wymaga zgodności z procedurami ITU.

Poprawka  32

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający

Artykuł 1 – punkt 9

Dyrektywa 2002/21/WE

Artykuł 9 – ustęp 3 – akapit drugi – litera c a) (nowa)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ca) zagwarantowania wydajnego wykorzystania widma, lub

Uzasadnienie

Polityce spektrum radiowego powinna generalnie przyświecać filozofia dążenia do zagwarantowania wydajnego wykorzystania spektrum.

Poprawka  33

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający

Artykuł 1 – punkt 9

Dyrektywa 2002/21/WE

Artykuł 9 – ustęp 4

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4. O ile nie przewidziano inaczej w drugim akapicie lub w ramach środków przyjętych zgodnie z art. 9c, państwa członkowskie zapewniają możliwość świadczenia wszystkich rodzajów usług łączności elektronicznej w pasmach częstotliwości radiowej otwartych dla usług łączności elektronicznej. Państwa członkowskie mogą jednak ustanowić proporcjonalne i niedyskryminacyjne ograniczenia rodzajów świadczonych usług łączności elektronicznej.

4. O ile nie przewidziano inaczej w drugim akapicie, państwa członkowskie, na tyle, na ile to możliwe, ułatwiają wykorzystywanie wszystkich rodzajów usług łączności elektronicznej w pasmach częstotliwości radiowej otwartych dla usług łączności elektronicznej, zgodnie z ich krajowymi tabelami przeznaczeń częstotliwości oraz przepisami ITU dotyczącymi łączności radiowej. Państwa członkowskie mogą jednak ustanowić proporcjonalne i niedyskryminacyjne ograniczenia rodzajów świadczonych usług łączności elektronicznej.

Ograniczenia, które wymagają świadczenia usług w określonym paśmie, są uzasadnione w przypadku konieczności zapewnienia realizacji zgodnego z prawem wspólnotowym celu interesu ogólnego, takiego jak bezpieczeństwo życia, wspieranie społecznej, regionalnej albo terytorialnej spójności albo unikanie nieskutecznego wykorzystywania częstotliwości radiowych lub promowanie różnorodności kulturowej i językowej oraz pluralizmu mediów, zdefiniowanych w ustawodawstwie krajowym zgodnie z prawem wspólnotowym.

Ograniczenia, które wymagają świadczenia usług łączności elektronicznej w określonym paśmie, są uzasadnione w przypadku konieczności zapewnienia realizacji zgodnego z prawem wspólnotowym celu interesu ogólnego, takiego jak bezpieczeństwo życia, świadczenie usług powszechnych lub publicznych, wspieranie społecznej, regionalnej albo terytorialnej spójności, efektywne wykorzystywanie częstotliwości radiowych oraz skuteczne zarządzanie widmem w celu uwzględnienia zobowiązań i praktyk międzynarodowych lub promowanie różnorodności kulturowej i językowej oraz pluralizmu mediów.

Ograniczenie zakazujące świadczenia jakiejkolwiek innej usługi w określonym paśmie może być stosowane wyłącznie wówczas, gdy będzie to uzasadnione koniecznością ochrony usług związanych z bezpieczeństwem życia.

Ograniczenie zakazujące świadczenia jakiejkolwiek innej usługi łączności elektronicznej w określonym paśmie może być stosowane wyłącznie wówczas, gdy będzie to uzasadnione koniecznością ochrony usług związanych z bezpieczeństwem życia lub zagwarantowania wypełnienia celu interesu ogólnego, określonego w prawodawstwie krajowym zgodnie z prawem wspólnotowym i obejmującego na przykład wspieranie różnorodności kulturowej i językowej oraz pluralizmu mediów.

Uzasadnienie

Odniesienia do decyzji w sprawie spektrum radiowego z 2002 r. oraz przepisów ITU dotyczących łączności radiowej są konieczne do zapewnienia spójności między przepisami UE oraz zgodności przepisów UE z przepisami międzynarodowymi widocznej w krajowych tabelach przeznaczeń częstotliwości. Skuteczne zarządzanie widmem znajduje się w zakresie odpowiedzialności krajowych organów regulacyjnych i wymaga zgodności z procedurami ITU.

Poprawka  34

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający

Artykuł 1 – punkt 9

Dyrektywa 2002/21/WE

Artykuł 9 – ustęp 5

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

5. Państwa członkowskie poddają regularnemu przeglądowi konieczność istnienia ograniczeń, o których mowa w ust. 3 i 4.

5. Państwa członkowskie poddają regularnemu przeglądowi konieczność istnienia ograniczeń, o których mowa w ust. 3 i 4. Do kompetencji państw członkowskich należy określanie zakresu i charakteru każdego wyjątku.

Uzasadnienie

Określanie strategii polityki kulturalnej i medialnej leży w kompetencjach krajowych i należy to w wystarczający sposób uwzględnić.

Poprawka  35

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający

Artykuł 1 – punkt 10

Dyrektywa 2002/21/WE

Artykuł 9a

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Artykuł 9a skreślony

Uzasadnienie

Przymusowy przegląd istniejących praw może doprowadzić do dużej niepewności działalności gospodarczej i nie uwzględnia rzeczywistej sytuacji w przypadku wielu operatorów, których inwestycje w oparciu o prawa użytkowania częstotliwości obejmują okres 15 lat lub dłuższy.

Poprawka  36

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający

Artykuł 1 – punkt 10

Dyrektywa 2002/21/WE

Artykuł 9b – ustęp 1

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. Państwa członkowskie zapewniają możliwość przekazania lub dzierżawienia przez przedsiębiorstwa na rzecz innych przedsiębiorstw indywidualnych praw użytkowania częstotliwości radiowych w pasmach, wobec których przewidziano to w ramach środków wykonawczych przyjętych zgodnie z art. 9c, bez uprzedniej zgody krajowego organu regulacyjnego.

1. W odpowiednich przypadkach państwa członkowskie zapewniają możliwość przekazania lub dzierżawienia przez przedsiębiorstwa na rzecz innych przedsiębiorstw indywidualnych praw użytkowania częstotliwości radiowych w pasmach, wobec których przewidziano to w ramach środków wykonawczych zgodnie z procedurami krajowymi.

W przypadku innych pasm państwa członkowskie mogą również ustanowić możliwość przekazania lub dzierżawienia przez przedsiębiorstwa na rzecz innych przedsiębiorstw indywidualnych praw użytkowania częstotliwości radiowych.

 

Uzasadnienie

Handel widmem podlega zasadzie pomocniczości i dlatego kwestią tą należy się zająć zgodnie z przepisami krajowymi.

Poprawka  37

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający

Artykuł 1 – punkt 10

Dyrektywa 2002/21/WE

Artykuł 9b – ustęp 2

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. Państwa członkowskie zapewniają, by zamiar przedsiębiorstw przekazania praw użytkowania częstotliwości radiowych był zgłaszany krajowym organom regulacyjnym odpowiedzialnym za rozdział widma, a także by był on upubliczniony. Jeżeli użytkowanie częstotliwości radiowych zostało zharmonizowane w wyniku wdrożenia decyzji o spektrum radiowym lub innych środków przyjętych na szczeblu Wspólnoty, każde takie przekazanie powinno spełniać wymagania takiego zharmonizowanego użytkowania.

2. Państwa członkowskie zapewniają, by zamiar przedsiębiorstw przekazania praw użytkowania częstotliwości radiowych oraz fakt takiego przekazania był zgłaszany właściwym organom krajowym odpowiedzialnym za rozdział widma, a także by był on upubliczniony. Jeżeli użytkowanie częstotliwości radiowych zostało zharmonizowane w wyniku wdrożenia decyzji o spektrum radiowym lub innych środków przyjętych na szczeblu Wspólnoty, każde takie przekazanie powinno spełniać wymagania takiego zharmonizowanego użytkowania.

Uzasadnienie

Właściwy organ nie zawsze oznacza krajowy organ regulacyjny zgodnie z definicją zawartą w dyrektywie ramowej.

Poprawka  38

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający

Artykuł 1 – punkt 10

Dyrektywa 2002/21/WE

Artykuł 9c – ustęp 1 – litery a)-d)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a) zharmonizowania identyfikacji pasm których prawa użytkowania mogą być przekazywane lub dzierżawione pomiędzy przedsiębiorstwami;

a) identyfikacji i zalecenia pasm, których prawa użytkowania mogą być przekazywane lub dzierżawione pomiędzy przedsiębiorstwami, w tym częstotliwości zaplanowanych przez państwa członkowskie dla pewnych usług, które poprzez rozwój technologiczny w pełni skorzystają z dywidendy cyfrowej, lecz za wyjątkiem częstotliwości zaplanowanych przez państwa członkowskie dla usług nadawczych;

b) zharmonizowania warunków dołączonych do takich praw oraz warunków, procedur, limitów, ograniczeń, wycofań i zasad przejściowych stosowanych wobec takich przekazań lub dzierżaw;

 

c) zharmonizowania szczegółowych środków mających na celu zapewnienie uczciwej konkurencji przy przekazywaniu indywidualnych praw;

 

d) stworzenia wyjątku od zasady neutralności usług lub technologii, a także zharmonizowania zakresu i charakteru wszelkich wyjątków od tych zasad zgodnie z art. 9 ust. 3 i 4, innych niż wyjątki mające na celu zapewnienie wspierania różnorodności kulturowej i językowej oraz pluralizmu mediów.

d) stworzenia wyjątku od zasady neutralności usług lub technologii, a także zharmonizowania zakresu i charakteru wszelkich wyjątków od tych zasad zgodnie z art. 9 ust. 3 i 4, innych niż wyjątki mające na celu zapewnienie wspierania różnorodności kulturowej i językowej oraz pluralizmu mediów, w tym usług nadawczych, oraz biorąc pod uwagę potrzebę lepszego dostępu do społeczeństwa informacyjnego dla wszystkich obywateli.

Uzasadnienie

Środki, jakie proponuje się przyjąć w procedurze komitologii, mają szerszy zakres niż „inne niż konieczne elementy dyrektywy”. Z drugiej strony wiele działań harmonizacyjnych może być i zostało przeprowadzonych z powodzeniem na podstawie istniejącej decyzji w sprawie spektrum radiowego (676/2002/WE). Dlatego należy skreślić lit. b) i c) w tym artykule. Nawiązując do punktu preambuły 23, określanie polityki medialnej leży w kompetencjach państw członkowskich.

Poprawka  39

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający

Artykuł 1 – punkt 10

Dyrektywa 2002/21/WE

Artykuł 9c – ustęp 2

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Te środki, mające na celu zmianę elementów innych niż istotne niniejszej dyrektywy poprzez jej uzupełnienie, zostaną przyjęte zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, o której mowa w art. 22 ust. 3. Z uwagi na szczególnie pilny charakter sprawy Komisja może zastosować tryb pilny określony w art. 22 ust. 4. We wdrażaniu przepisów niniejszego ustępu Komisję może wspierać Urząd zgodnie z art. 10 rozporządzenia […/WE].

skreślony

Poprawka  40

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający

Artykuł 1 – punkt 10

Dyrektywa 2002/21/WE

Artykuł 9d (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Artykuł 9d

 

Skutki międzynarodowych zasad i przepisów

 

1. Aby zapewnić efektywne wykorzystanie widma oraz skuteczne zarządzanie nim w całej Wspólnocie, państwa członkowskie i Komisja przy wdrażaniu niniejszej dyrektywy uwzględniają zasady i przepisy ITU, w szczególności zmieniane co jakiś czas przepisy dotyczące łączności radiowej.

 

2. Komisja śledzi rozwój sytuacji dotyczący widma radiowego w państwach trzecich i w organizacjach międzynarodowych, w tym ITU, który może mieć wpływ na wdrożenie niniejszej dyrektywy.

 

3. Państwa członkowskie powiadamiają Komisję o wszelkich trudnościach prawnych lub faktycznych związanych z wdrażaniem niniejszej dyrektywy, wynikających z obowiązujących umów międzynarodowych lub spowodowanych przez państwa trzecie lub organizacje międzynarodowe, w tym ITU.

 

4. Komisja składa regularnie sprawozdanie Parlamentowi Europejskiemu i Radzie z wyników stosowania ust. 1, 2 i 3 oraz może proponować, w miarę potrzeb, środki zapewniające stosowanie zasad i osiągnięcie celów niniejszej decyzji. W razie konieczności uzgadnia się cele wspólnej polityki, aby zapewnić koordynację między państwami członkowskimi w ramach Wspólnoty.

 

5. Środki podjęte na mocy niniejszego artykułu nie naruszają praw i obowiązków Wspólnoty i państw członkowskich wynikających z odnośnych umów międzynarodowych.

Uzasadnienie

W celu zapewnienia skutecznego wykorzystania widma ważne jest, aby operatorzy przestrzegali procedur dokumentacji i koordynacji wynikających z wiążących przepisów międzynarodowych i procedur ITU oraz aby mogli na nich polegać, co umożliwi pomyślną koordynację i użytkowanie sieci lub systemu. Międzynarodowe prawa i obowiązki administracji w odniesieniu do przydzielania częstotliwości przez siebie oraz inne administracje wynikają z zapisania przydziałów w głównym międzynarodowym rejestrze częstotliwości ITU lub zgodności przydziałów z tabelą przeznaczeń częstotliwości ITU.

Poprawka  41

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający

Artykuł 1 – punkt 11 – litera -a) (nowa)

Dyrektywa 2002/21/WE

Artykuł 10 – ustęp 1

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

-a) Ustęp 1 otrzymuje następujące brzmienie:

 

"1. Państwa Członkowskie dopilnują, aby krajowe organy regulacyjne nadzorowały rozdział wszystkich krajowych zasobów numeracyjnych oraz zarządzanie krajowymi planami numeracyjnymi. Państwa członkowskie gwarantują zapewnienie wystarczającej liczby numerów i zakresów numerów [...]. Krajowe organy regulacyjne ustanowią obiektywne, jawne i niedyskryminujące procedury przydzielania krajowych zasobów numeracyjnych.”

Uzasadnienie

Brak reformy przepisów dotyczących numeracji szkodzi interesom obywateli, konsumentów i podmiotów gospodarczych w UE, szczególnie w sytuacji, w której numery z niektórych większych krajów europejskich są prawnie lub faktycznie dostępne na całym świecie. Ponadto istniejące obecnie ograniczenia (których nie zawiera dyrektywa, lecz które stosuje się powszechnie na szczeblu krajowym) stoją w sprzeczności z celami rynku wewnętrznego.

Poprawka  42

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający

Artykuł 1 – punkt 11 – litera a)

Dyrektywa 2002/21/WE

Artykuł 10 – ustęp 2

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. Krajowe organy regulacyjne zapewniają, by plany numeracyjne oraz procedury były stosowane w sposób zapewniający równe traktowanie wszystkich usługodawców świadczących publicznie dostępne usługi łączności elektronicznej. W szczególności państwa członkowskie zapewniają, by przedsiębiorstwa, którym przydzielono dany zakres numerów, nie dyskryminowały innych usługodawców świadczących usługi łączności elektronicznej w odniesieniu do ciągów numerów używanych przy zapewnianiu dostępu do ich usług.

2. Krajowe organy regulacyjne zapewniają, by plany numeracyjne oraz procedury były stosowane w sposób zapewniający równe traktowanie wszystkich dostawców i użytkowników numerów w Unii Europejskiej. W szczególności państwa członkowskie zapewniają, by przedsiębiorstwa, którym przydzielono dany zakres numerów, nie dyskryminowały innych usługodawców i użytkowników w odniesieniu do ciągów numerów używanych przy zapewnianiu dostępu do ich usług.

Uzasadnienie

Brak reformy przepisów dotyczących numeracji szkodzi interesom obywateli, konsumentów i podmiotów gospodarczych w UE, szczególnie w sytuacji, w której numery z niektórych większych krajów europejskich są prawnie lub faktycznie dostępne na całym świecie. Ponadto istniejące obecnie ograniczenia (których nie zawiera dyrektywa, lecz które stosuje się powszechnie na szczeblu krajowym) stoją w sprzeczności z celami rynku wewnętrznego.

Poprawka  43

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający

Artykuł 1 – punkt 11 – litera b)

Dyrektywa 2002/21/WE

Artykuł 10 – ustęp 4 – akapit pierwszy

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4. Państwa członkowskie wspierają proces harmonizacji zasobów numeracyjnych w obrębie Wspólnoty, jeżeli będzie to sprzyjać funkcjonowaniu rynku wewnętrznego albo rozwojowi usług ogólnoeuropejskich. Komisja może podjąć odpowiednie techniczne środki wykonawcze w tym zakresie, co może obejmować ustanowienie zasad taryfowych dotyczących określonych numerów lub zakresów numerów. Środki wykonawcze mogą nakładać na Urząd określone obowiązki związane z ich stosowaniem.

4. Państwa członkowskie wspierają proces harmonizacji zasobów numeracyjnych w obrębie Wspólnoty, jeżeli będzie to sprzyjać funkcjonowaniu rynku wewnętrznego albo rozwojowi usług ogólnoeuropejskich. Komisja może podjąć odpowiednie techniczne środki wykonawcze w tym zakresie.

Uzasadnienie

Poprawka Komisji doprowadziłaby do rozszerzenia regulacji na poziomie detalicznym poprzez wprowadzenie zasad taryfowych. Stanowi to naruszenie systematyczności ram regulacyjnych, które przewidują regulację cen na poziomie detalicznym jedynie w przypadku określania znaczącej pozycji na rynku detalicznym zgodnie z art. 17 dyrektywy o usłudze powszechnej. Wprowadzenie szerokich nowych kompetencji w zakresie ustalania cen dla organów regulacyjnych stanowi naruszenie celu lepszego stanowienia prawa oraz nadrzędnej zasady, zgodnie z którą przepisy powinny z reguły odnosić się do poziomu hurtowego.

Poprawka  44

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający

Artykuł 1 – punkt 13

Dyrektywa 2002/21/WE

Artykuł 12 – ustęp 1

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. Jeżeli na podstawie przepisów prawa krajowego przedsiębiorstwo udostępniające sieci łączności elektronicznej ma prawo instalowania urządzeń na, nad albo pod własnością prywatną albo państwową lub jeżeli może ono korzystać z procedury wywłaszczenia lub użytkowania nieruchomości, krajowe organy regulacyjne mogą nakazać współużytkowanie tych urządzeń lub nieruchomości, w tym z wejść do budynków, masztów, anten, przewodów, studzienek i szafek ulicznych.

1. Jeżeli na podstawie przepisów prawa krajowego przedsiębiorstwo udostępniające sieci łączności elektronicznej ma prawo instalowania urządzeń na, nad albo pod własnością prywatną albo państwową lub jeżeli może ono korzystać z procedury wywłaszczenia lub użytkowania nieruchomości, krajowe organy regulacyjne mogą nakazać współużytkowanie tych urządzeń lub nieruchomości, w tym z wejść do budynków, masztów, anten, przewodów, studzienek i szafek ulicznych, uwzględniając w pełni zasadę proporcjonalności.

Poprawka  45

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający

Artykuł 1 – punkt 13

Dyrektywa 2002/21/WE

Artykuł 12 – ustęp 3

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3. Środki przyjęte przez krajowy organ regulacyjny zgodnie z ust. 1 powinny być obiektywne, przejrzyste i proporcjonalne.

3. Środki przyjęte przez krajowy organ regulacyjny zgodnie z ust. 1 powinny uwzględniać kwestie bezpieczeństwa przedsiębiorstwa oraz interes bezpieczeństwa ogólnego, jak również potrzebę zagwarantowania jasnego określenia odpowiedzialności zaangażowanych przedsiębiorstw, aby zapobiec szkodliwym zakłóceniom między użytkownikami. Środki powinny również być obiektywne, przejrzyste i proporcjonalne.

 

Nakładając na operatora obowiązek zapewnienia dostępu zgodnie z przepisami niniejszego artykułu, krajowe organy regulacyjne mogą, jeżeli jest to niezbędne, określić wymogi techniczne i operacyjne, które podmiot zapewniający ten dostęp lub osoby korzystające z niego będą musieli spełnić, aby zapewnić prawidłowe funkcjonowanie sieci. Osoby korzystające z dostępu mogą podlegać specjalnym niedyskryminującym warunkom, gwarantującym, że skromne zasoby zostaną efektywnie wykorzystane, szczególnie jeśli chodzi o rozwój sieci. Obowiązki przestrzegania szczegółowych standardów lub specyfikacji technicznych powinny być zgodne ze standardami i specyfikacjami ustanowionymi zgodnie z art. 17 ust. 1.

Uzasadnienie

Podkreślenie potrzeby uwzględnienia uzasadnionych interesów bezpieczeństwa zaangażowanych podmiotów.

Poprawka  46

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający

Artykuł 1 – punkt 13

Dyrektywa 2002/21/WE

Artykuł 12 – ustęp 3 a (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

3a. Aby zapewnić proporcjonalność środków określonych w ust. 1, krajowe organy regulacyjne przeanalizują dostępność wszystkich przewodów, w tym przewodów operatorów telekomunikacyjnych, dostawców energii, wspólnot lokalnych i rur kanalizacyjnych, w których można poprowadzić linie telekomunikacyjne na obszarze, gdzie wymagany jest dostęp.

Uzasadnienie

Zbadanie wszystkich możliwości, tzn. wykorzystania nie tylko przewodów telekomunikacyjnych, ale również całej infrastruktury publicznej (sieci elektryczne, gazowe i kanalizacyjne) przyczynią się do wsparcia równych warunków, umożliwiających uruchomienie nowej, dodatkowej infrastruktury, pod warunkiem zagwarantowania dostępu więcej niż jednego podmiotu.

Poprawka  47

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający

Artykuł 1 – punkt 14

Dyrektywa 2002/21/WE

Artykuł 13a – ustęp 3 – akapit trzeci

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Co trzy miesiące krajowy organ regulacyjny przekazuje Komisji sprawozdanie podsumowujące otrzymane zgłoszenia i działania podjęte zgodnie z niniejszym ustępem.

Raz do roku krajowy organ regulacyjny przekazuje Komisji sprawozdanie podsumowujące otrzymane zgłoszenia i działania podjęte zgodnie z niniejszym ustępem.

Uzasadnienie

Aby uniknąć niepotrzebnej biurokracji i dodatkowego obciążenia administracyjnego, krajowe organy regulacyjne powinny przekazywać sprawozdania jedynie raz do roku.

Poprawka  48

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający

Artykuł 1 – punkt 14

Dyrektywa 2002/21/WE

Artykuł 13a – ustęp 4 – akapit pierwszy

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4. Uwzględniając przede wszystkim opinię Urzędu wydaną zgodnie z art. 4 ust. 3 lit. b) rozporządzenia […./WE], Komisja może przyjąć właściwe techniczne środki wykonawcze mające na celu harmonizację środków, o których mowa w ust. 1, 2 oraz 3, w tym środki określające okoliczności, format i procedury stosowane wobec wymogów dotyczących zgłoszenia.

4. Uwzględniając przede wszystkim opinię krajowych organów regulacyjnych oraz Europejskiej Agencji ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji, Komisja może przyjąć właściwe techniczne środki wykonawcze mające na celu harmonizację środków, o których mowa w ust. 1, 2 oraz 3, w tym środki określające okoliczności, format i procedury stosowane wobec wymogów dotyczących zgłoszenia. Techniczne środki wykonawcze nie powinny stanowić dla państw członkowskich przeszkody w przyjmowaniu dodatkowych wymogów w celu realizacji celów określonych w ust. 1 i 2.

Uzasadnienie

Urząd nie powinien posiadać uprawnień w sprawach związanych z bezpieczeństwem, które powinny należeć do ENISA.

W indywidualnych przypadkach państwa członkowskie powinny mieć możliwość stosowania wyższych standardów niż zharmonizowane normy podstawowe, aby zrealizować cele określone w ust. 1 i 2.

Poprawka  49

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający

Artykuł 1 – punkt 14

Dyrektywa 2002/21/WE

Artykuł 13b – ustęp 1

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. Państwa członkowskie zapewniają posiadanie uprawnień przez krajowe organy regulacyjne do wydawania wiążących instrukcji dla przedsiębiorstw udostępniających publiczne sieci łączności lub świadczących publicznie dostępne usługi łączności elektronicznej, w celu wdrożenia art. 13a.

1. Państwa członkowskie zapewniają posiadanie uprawnień przez właściwe krajowe organy regulacyjne do wydawania wiążących instrukcji dla przedsiębiorstw udostępniających publiczne sieci łączności lub świadczących publicznie dostępne usługi łączności elektronicznej, w celu wdrożenia art. 13a.

Uzasadnienie

W wielu przypadkach krajowe organy regulacyjne nie są właściwe w sprawach bezpieczeństwa.

Poprawka  50

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający

Artykuł 1 – punkt 14

Dyrektywa 2002/21/WE

Artykuł 13b − ustęp 2 – część wprowadzająca

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. Państwa członkowskie zapewniają posiadanie uprawnień przez krajowe organy regulacyjne do wymagania od przedsiębiorstw udostępniających publiczne sieci łączności lub świadczących publicznie dostępne usługi łączności elektronicznej:

2. Państwa członkowskie zapewniają posiadanie uprawnień przez właściwe krajowe organy regulacyjne do wymagania od przedsiębiorstw udostępniających publiczne sieci łączności lub świadczących publicznie dostępne usługi łączności elektronicznej:

Uzasadnienie

W wielu przypadkach krajowe organy regulacyjne nie są właściwe w sprawach bezpieczeństwa.

Poprawka  51

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający

Artykuł 1 – punkt 14

Dyrektywa 2002/21/WE

Artykuł 13b – ustęp 3

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3. Państwa członkowskie zapewniają posiadanie wszelkich uprawnień przez krajowe organy regulacyjne niezbędnych do badania przypadków nieprzestrzegania wymogów.

3. Państwa członkowskie zapewniają posiadanie wszelkich uprawnień przez właściwe krajowe organy regulacyjne niezbędnych do badania przypadków nieprzestrzegania wymogów.

Uzasadnienie

W wielu przypadkach krajowe organy regulacyjne nie są właściwe w sprawach bezpieczeństwa.

Poprawka  52

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający

Artykuł 1 – punkt 18 – litera a a) (nowa)

Dyrektywa 2002/21/WE

Artykuł 17 – ustęp 2 – akapit trzeci

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

aa) w artykule 17 ustęp 2 akapit trzeci otrzymuje następujące brzmienie:

 

„W przypadku braku takich norm lub specyfikacji państwa członkowskie będą zachęcały do wdrożenia norm lub zaleceń międzynarodowych przyjętych przez Międzynarodową Unię Telekomunikacyjną (ITU), Europejską Konferencję Administracji Poczty i Telekomunikacji (CEPT), Międzynarodową Organizację Normalizacyjną (ISO) lub Międzynarodową Komisję Elektrotechniczną (IEC).”

Uzasadnienie

CEPT zajmuje się opracowywaniem zasad wykorzystania widma w Europie, co powinno zostać wzięte pod uwagę, szczególne w przypadku braku standardu ETSI.

Poprawka  53

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający

Artykuł 2 – punkt 3 – litera a)

Dyrektywa 2002/21/WE

Artykuł 5 – ustęp 2 – akapity pierwszy a oraz pierwszy b (nowe)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Przy ocenie proporcjonalności obowiązków, które mają zostać nałożone, krajowe organy regulacyjne biorą pod uwagę różnice w warunkach konkurencji na różnych obszarach geograficznych w ich państwie członkowskim.

 

W razie stwierdzenia, że dany obszar geograficzny jest konkurencyjny, krajowe organy regulacyjne likwidują niepotrzebne obowiązki zgodnie z potrzebami rynku. W tym względzie krajowe organy regulacyjne uwzględniają potrzebę zapewnienia konkurencji w zakresie infrastruktury.

Uzasadnienie

Uregulowania ex ante muszą z zasady być ograniczone wyłącznie do ekonomicznych „wąskich gardeł”. Dlatego w przypadku rozwoju skutecznej konkurencji w pewnych regionach należy odpowiednio usunąć uregulowania.

Poprawka  54

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający

Artykuł 2 – punkt 7

Dyrektywa 2002/21/WE

Artykuł 9 – ustęp 5

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

5. Komisja może przyjąć niezbędne zmiany załącznika II w celu dostosowania go do rozwoju rynku i technologii. Środki, mające na celu zmianę elementów innych niż istotne niniejszej dyrektywy poprzez jej uzupełnienie, są przyjmowane zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, o której mowa w art. 14 ust. 3. Z uwagi na szczególnie pilny charakter sprawy Komisja może zastosować tryb pilny określony w art. 14 ust. 4. We wdrażaniu przepisów niniejszego ustępu Komisję może wspierać Urząd.

5. Komisja może przyjąć niezbędne zmiany załącznika II w celu dostosowania go do rozwoju rynku i technologii. Środki, mające na celu zmianę elementów innych niż istotne niniejszej dyrektywy poprzez jej uzupełnienie, są przyjmowane zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, o której mowa w art. 14 ust. 3. Z uwagi na szczególnie pilny charakter sprawy Komisja może zastosować tryb pilny określony w art. 14 ust. 4. We wdrażaniu przepisów niniejszego ustępu Komisję mogą wspierać krajowe organy regulacyjne.

Poprawka  55

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający

Artykuł 2 – punkt 8 – litera a)

Dyrektywa 2002/21/WE

Artykuł 12 – ustęp 1 – litera f)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a) Ustęp 1 lit. f) otrzymuje brzmienie:

skreślony

„f) zapewnienia kolokacji lub innych form współużytkowania urządzeń, w tym przewodów, budynków lub wejść do budynków, anten lub masztów, studzienek i szafek ulicznych;”

 

Uzasadnienie

Kwestii współużytkowania urządzeń dotyczy już art. 12 dyrektywy ramowej. Dlatego art. 12 ust. 1 lit. f) jest zbędny.

Poprawka  56

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający

Artykuł 2 – punkt 8 a (nowy)

Dyrektywa 2002/21/WE

Artykuł 13 – ustępy 1 i 3

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

8a) W art. 13 wprowadza się następujące zmiany:

 

a) W ust. 1 dodaje się następujący akapit:

 

„Jeżeli krajowy organ regulacyjny określa zasady dostępu w odniesieniu do sieci dostępu nowej generacji, może on nakazać, aby operatorzy ubiegający się o dostęp mieli rozsądny udział w ryzyku ponoszonym przez operatora inwestycyjnego. Umowy dotyczące podziału ryzyka mogą przewidywać płatność z góry, pokrywającą premię za ryzyko dla określonej liczby wejść w konkretnych regionach, lub mogą przyjąć formę umów dostępu długoterminowego określających minimalne ilości dla danych okresów.”

 

b) W ust. 3 dodaje się następujący akapit:

 

„Aby zachęcić do inwestowania w nowe, szybkie sieci, należy przy określaniu opłat za dostęp zagwarantować, że zysk firmy zapewniającej dostęp będzie przynajmniej odpowiadał kosztom kapitałowym związanym z inwestycją oraz ryzyku połączonym z tą inwestycją.”

Uzasadnienie

Regulacje dotyczące sieci nowej generacji mogą uwzględniać ryzyko związane z decyzją inwestycyjną. Podział ryzyka można osiągnąć poprzez umożliwienie dostępu na bazie płatności z góry lub umów dotyczących długoterminowego dostępu, określających minimalne ilości zakupów. Umowy krótkoterminowe bez określonych ilości minimalnych mogą obejmować premię cenową, pokrywającą ryzyko inwestycyjne inwestora przy założeniu, że inwestor ponosi pełne ryzyko inwestycyjne. Długoterminowe umowy dostępu mogą odzwierciedlać okres konieczny dla umożliwienia amortyzacji kosztów inwestycyjnych na nowych rynkach.

Kluczową kwestią w nadchodzących latach będzie stworzenie wystarczających zachęt dla inwestycji w nowe, szybkie sieci, które będą wspierały innowacje w bogatych w treści usługach internetowych. Takie sieci mają ogromny potencjał w zakresie zapewniania korzyści konsumentom w całej Unii Europejskiej. W związku z tym bardzo istotne jest, aby nie istniał opór dla trwałych inwestycji w zakresie rozwoju tych nowych sieci, jednocześnie należy wzmacniać konkurencję i zwiększać wybór konsumenta.

Poprawka  57

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający

Artykuł 3 – punkt 3

Dyrektywa 2002/20/WE

Artykuł 5 – ustęp 1 – litera a)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a) uniknięcia poważnego ryzyka szkodliwych zakłóceń, albo

a) uniknięcia jakigokolwiek ryzyka szkodliwych zakłóceń lub zakłóceń konkurencji, albo

Uzasadnienie

Wszelki ryzyko „szkodliwych zakłóceń” jest „ryzykiem poważnym”.

Proponowany mechanizm przeglądu istniejących uprawnień nie jest realistyczny, co uzasadniono już w poprawce do art. 9a dyrektywy ramowej.

Koniecznie należy dopilnować, aby przydzielanie widma nie zakłócało konkurencji na rynku.

Poprawka  58

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający

Artykuł 3 – punkt 3

Dyrektywa 2002/20/WE

Artykuł 5 – ustęp 1 – litera b a) (nowa)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ba) zagwarantowania wydajnego wykorzystania widma.

Uzasadnienie

Polityce spektrum radiowego powinna generalnie przyświecać filozofia dążenia do zagwarantowania wydajnego wykorzystania widma.

Poprawka  59

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający

Artykuł 3 – punkt 3

Dyrektywa 2002/20/WE

Artykuł 5 – ustęp 2 – akapit drugi

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Bez uszczerbku wobec szczególnych kryteriów określonych z góry przez państwa członkowskie w zakresie przyznania prawa użytkowania częstotliwości radiowych usługodawcom w zakresie nadawania audycji radiowych i telewizyjnych dla osiągnięcia celów interesu ogólnego zgodnie z prawem wspólnotowym, takie prawa użytkowania są przyznawane w oparciu o obiektywne, przejrzyste, niedyskryminacyjne i proporcjonalne procedury, a w przypadku częstotliwości radiowych zgodnie z przepisami art. 9 dyrektywy 2002/21/WE (dyrektywy ramowej). Procedury powinny być również otwarte, z wyjątkiem przypadków, gdy można udowodnić, że przyznanie indywidualnych praw użytkowania częstotliwości radiowych usługodawcom w zakresie nadawania audycji radiowych i telewizyjnych jest niezbędne dla wypełnienia szczegółowego obowiązku, określonego z góry przez państwo członkowskie jako niezbędny do osiągnięcia celu interesu ogólnego zgodnie z prawem wspólnotowym.

Bez uszczerbku wobec szczególnych kryteriów i procedur przyjętych przez państwa członkowskie w zakresie przyznania prawa użytkowania częstotliwości radiowych usługodawcom w zakresie nadawania audycji radiowych i telewizyjnych dla osiągnięcia celów interesu ogólnego zgodnie z prawem wspólnotowym, takie prawa użytkowania są przyznawane w oparciu o jawne, obiektywne, przejrzyste, niedyskryminacyjne i proporcjonalne procedury, a w przypadku częstotliwości radiowych zgodnie z przepisami art. 9 dyrektywy 2002/21/WE (dyrektywy ramowej). Procedury powinny być również otwarte, z wyjątkiem przypadków, gdy można udowodnić, że przyznanie indywidualnych praw użytkowania częstotliwości radiowych usługodawcom w zakresie nadawania audycji radiowych i telewizyjnych jest niezbędne dla wypełnienia szczegółowego obowiązku, określonego z góry przez państwo członkowskie jako niezbędny do osiągnięcia celu interesu ogólnego zgodnie z prawem wspólnotowym.

Uzasadnienie

Wszelki ryzyko „szkodliwych zakłóceń” jest „ryzykiem poważnym”.

Proponowany mechanizm przeglądu istniejących uprawnień nie jest realistyczny, co uzasadniono już w poprawce do art. 9a dyrektywy ramowej.

Poprawka  60

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający

Artykuł 3 – punkt 3

Dyrektywa 2002/20/WE

Artykuł 5 – ustęp 2 – akapit 5 a (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Podejmując decyzję o prawach użytkowania, należy odpowiednio uwzględnić konieczność umożliwienia właściwego okresu amortyzacji inwestycji.

Uzasadnienie

W przypadku wielu nowych platform i usług inwestycja będzie musiała być amortyzowana przez okres przekraczający dziesięć lat lub przez co najmniej pięć lat. Nierzadko przez pierwsze dwa lata działalności ponosi się znaczne straty. Niewspółmierne byłoby wprowadzenie sztywnego wymogu przeprowadzania przez krajowe organy regulacyjne formalnego przeglądu wszystkich zezwoleń na użytkowanie widma częstotliwości radiowych co pięć lat.

Poprawka  61

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający

Artykuł 3 – punkt 3

Dyrektywa 2002/20/WE

Artykuł 5 – ustęp 3

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3. Decyzje w kwestii prawa użytkowania są podejmowane, ogłaszane i udostępniane publicznie jak najszybciej po otrzymaniu całkowitej dokumentacji wniosku przez krajowy organ regulacyjny, w terminie trzech tygodni w przypadku numerów przyznanych do realizacji szczególnych zadań w ramach krajowego planu numeracji oraz w terminie sześciu tygodni w przypadku częstotliwości radiowych, które przyznano łączności elektronicznej w ramach krajowej tabeli przeznaczeń częstotliwości. Termin sześciu tygodni nie powinien w żaden sposób uchybiać postanowieniom obowiązujących umów międzynarodowych dotyczących użytkowania częstotliwości radiowych i pozycji orbitalnych.

3. Decyzje w kwestii prawa użytkowania powinny być podejmowane, ogłaszane i udostępniane publicznie możliwie niezwłocznie po otrzymaniu całkowitej dokumentacji wniosku przez krajowy organ regulacyjny, w terminie trzech tygodni w przypadku numerów przeznaczonych do realizacji szczególnych zadań w ramach krajowego planu numeracji oraz w terminie sześciu tygodni w przypadku częstotliwości radiowych, które przeznaczono do realizacji szczególnych zadań w ramach krajowej tabeli przeznaczeń częstotliwości. Termin sześciu tygodni nie powinien w żaden sposób uchybiać postanowieniom obowiązujących umów międzynarodowych dotyczących użytkowania częstotliwości radiowych i pozycji orbitalnych.

Uzasadnienie

Wszelki ryzyko „szkodliwych zakłóceń” jest „ryzykiem poważnym”.

Proponowany mechanizm przeglądu istniejących uprawnień nie jest realistyczny, co uzasadniono już w poprawce do art. 9a dyrektywy ramowej.

Poprawka  62

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający

Artykuł 3 – punkt 3

Dyrektywa 2002/20/WE

Artykuł 5 – ustęp 4 – akapit pierwszy

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4. Jeżeli, po konsultacji przeprowadzonej z zainteresowanymi stronami zgodnie z art. 6 dyrektywy 2002/21/WE (dyrektywy ramowej), postanowiono, że prawo użytkowania numeracji o szczególnym znaczeniu gospodarczym ma być przyznane po przeprowadzeniu konkurencyjnej albo porównawczej procedury selekcji, państwa członkowskie mogą przedłużyć maksymalny termin trzech tygodni o kolejne trzy tygodnie.

4. Jeżeli, po konsultacji przeprowadzonej z zainteresowanymi stronami zgodnie z art. 6 dyrektywy 2002/21/WE (dyrektywy ramowej), postanowiono, że prawo użytkowania numeracji o szczególnym znaczeniu gospodarczym ma być przyznane po przeprowadzeniu konkurencyjnej albo porównawczej procedury selekcji, państwa członkowskie mogą przedłużyć maksymalny termin trzech tygodni o kolejny trzytygodniowy okres.

Uzasadnienie

Wszelki ryzyko „szkodliwych zakłóceń” jest „ryzykiem poważnym”.

Proponowany mechanizm przeglądu istniejących uprawnień nie jest realistyczny, co uzasadniono już w poprawce do art. 9a dyrektywy ramowej.

Poprawka  63

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający

Artykuł 3 – punkt 3

Dyrektywa 2002/20/WE

Artykuł 5 – ustęp 5

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

5. Państwa członkowskie nie ograniczają liczby praw użytkowania, które mają zostać przyznane, z wyjątkiem sytuacji, gdy jest to niezbędne dla zapewnienia skutecznego wykorzystania częstotliwości radiowych zgodnie z art. 7.

5. Państwa członkowskie nie ograniczają liczby praw użytkowania, które mają zostać przyznane, z wyjątkiem sytuacji, gdy jest to niezbędne dla zapewnienia skutecznego wykorzystania częstotliwości radiowych zgodnie z art. 7. Państwa członkowskie uwzględniają inwestycje w unowocześnienie istniejących systemów oraz poziom konkurencji.

Uzasadnienie

Poprawka ma na celu zapewnienie odpowiedniego uwzględniania inwestycji w istniejące systemy. W przeciwnym wypadku dawniejsze inwestycje mogą stracić na wartości. To z kolei doprowadziłoby do zakłóceń rynku i w negatywny sposób wpłynęłoby na przyszłe decyzje inwestycyjne.

Poprawka  64

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający

Artykuł 3 – punkt 3

Dyrektywa 2002/20/WE

Artykuł 5 – ustęp 6

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

6. Krajowe organy regulacyjne zapewniają skuteczne i wydajne użytkowanie częstotliwości radiowych zgodnie z art. 9 ust. 2 dyrektywy 2002/21/WE (dyrektywy ramowej). Zapewniają również, że nie występuje zakłócenie konkurencji w wyniku przekazania lub gromadzenia praw użytkowania częstotliwości radiowych. Państwa członkowskie mogą w tym celu przyjąć właściwe środki, takie jak zredukowanie, wycofanie lub narzucenie obowiązku sprzedaży prawa użytkowania częstotliwości radiowych.

6. Krajowe organy regulacyjne zapewniają skuteczne i wydajne użytkowanie częstotliwości radiowych zgodnie z art. 9 ust. 2 dyrektywy 2002/21/WE (dyrektywy ramowej). Zapewniają również, że nie występuje zakłócenie konkurencji w wyniku przekazania lub gromadzenia praw użytkowania częstotliwości radiowych.

Uzasadnienie

Wszelki ryzyko „szkodliwych zakłóceń” jest „ryzykiem poważnym”.

Proponowany mechanizm przeglądu istniejących uprawnień nie jest realistyczny, co uzasadniono już w poprawce do art. 9a dyrektywy ramowej.

Poprawka  65

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający

Artykuł 3 – punkt 5

Dyrektywa 2002/20/WE

Artykuł 6a – ustęp 1 – akapit pierwszy – część wprowadzająca

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. Aby osiągnąć cele określone w art. 1, i bez uszczerbku dla przepisów art. 5 ust. 2 niniejszej dyrektywy, Komisja może przyjąć środki wykonawcze:

1. Aby osiągnąć cele określone w art. 1, i bez uszczerbku dla przepisów art. 5 ust. 2 niniejszej dyrektywy oraz decyzji o spektrum radiowym, Komisja może przyjąć środki wykonawcze:

Uzasadnienie

Odniesienie do decyzji o spektrum radiowym jest kluczowe dla osiągnięcia zintegrowanego podejścia politycznego oraz spójnego traktowania środków harmonizacyjnych.

Poprawka  66

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający

Artykuł 3 – punkt 5

Dyrektywa 2002/20/WE

Artykuł 6a – ustęp 1 – akapit pierwszy – litera a)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a) w celu zidentyfikowania pasm częstotliwości radiowej, których użytkowanie ma zostać objęte ogólnymi zezwoleniami lub indywidualnymi prawami użytkowania częstotliwości radiowych;

a) w celu zidentyfikowania pasm częstotliwości radiowej służących świadczeniu usług sieci ogólnoeuropejskich lub usług łączności elektronicznej, których użytkowanie ma zostać objęte ogólnymi zezwoleniami lub indywidualnymi prawami użytkowania częstotliwości radiowych;

Uzasadnienie

Zakres tego artykułu jest zbyt szeroki. Ponadto jego sformułowanie jest niezgodne z zasadą równowagi politycznej. Ważne jest dopilnowanie, aby kompetencje państw członkowskich w odniesieniu do częstotliwości nie były podważane poprzez nowe scentralizowane procedury na szczeblu UE. Dlatego właściwe jest odniesienie tego artykułu do usług ogólnoeuropejskich.

Poprawka  67

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający

Artykuł 3 – punkt 5

Dyrektywa 2002/20/WE

Artykuł 6a – ustęp 1 – akapit pierwszy – litera c)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

c) w celu harmonizacji procedur przyznawania ogólnych zezwoleń lub indywidualnych praw użytkowania częstotliwości radiowych lub numerów;

c) w celu harmonizacji procedur przyznawania ogólnych zezwoleń lub indywidualnych praw użytkowania częstotliwości radiowych służących świadczeniu usług sieci ogólnoeuropejskich lub usług łączności elektronicznej lub numerów;

Uzasadnienie

Zakres tego artykułu jest zbyt szeroki. Ponadto jego sformułowanie jest niezgodne z zasadą równowagi politycznej. Ważne jest dopilnowanie, aby kompetencje państw członkowskich w odniesieniu do częstotliwości nie były podważane poprzez nowe scentralizowane procedury na szczeblu UE. Dlatego właściwe jest odniesienie tego artykułu do usług ogólnoeuropejskich.

Poprawka  68

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający

Artykuł 3 – punkt 5

Dyrektywa 2002/20/WE

Artykuł 6a – ustęp 1 – akapit pierwszy – litera d)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

d) w celu harmonizacji warunków określonych w załączniku II, dotyczących ogólnych zezwoleń lub indywidualnych praw użytkowania częstotliwości radiowych lub numerów;

skreślony

Uzasadnienie

Określanie warunków dotyczących ogólnych zezwoleń lub indywidualnych praw użytkowania w każdym z państw członkowskich powinno podlegać zasadzie pomocniczości.

Poprawka  69

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający

Artykuł 3 – punkt 5

Dyrektywa 2002/20/WE

Artykuł 6a – ustęp 1 – akapit pierwszy – litera f)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

f) w celu określenia procedur selekcji przedsiębiorstw, którym zostaną przyznane indywidualne prawa użytkowania częstotliwości radiowych lub numerów przez krajowe organy regulacyjne, o ile jest to właściwe, zgodnie z postanowieniami art. 6b.

f) w celu określenia procedur selekcji przedsiębiorstw świadczących usług sieci ogólnoeuropejskich lub usługi łączności elektronicznej, którym zostaną przyznane indywidualne prawa użytkowania częstotliwości radiowych lub numerów przez krajowe organy regulacyjne, o ile jest to właściwe, zgodnie z postanowieniami art. 6b.

Uzasadnienie

Zakres tego artykułu jest zbyt szeroki. Ponadto jego sformułowanie jest niezgodne z zasadą równowagi politycznej.

Poprawka  70

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający

Artykuł 3 – punkt 5

Dyrektywa 2002/20/WE

Artykuł 6b

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. Techniczny środek wykonawczy, o którym mowa w ust. 6a pkt 1 lit. f), może przewidywać złożenie przez Urząd propozycji w sprawie selekcji jednego lub większej liczby przedsiębiorstw, którym mogą zostać wydane indywidualne prawa użytkowania częstotliwości radiowych lub numerów zgodnie z art. 12 rozporządzenia […].

1. Techniczny środek wykonawczy, o którym mowa w ust. 6a pkt 1 lit. f), może przewidywać złożenie przez Zespół ds. Polityki Spektrum Radiowego (RSPG) propozycji w sprawie selekcji jednego lub większej liczby przedsiębiorstw świadczących usług sieci ogólnoeuropejskich lub usługi łączności elektronicznej, którym mogą zostać wydane indywidualne prawa użytkowania częstotliwości radiowych lub numerów zgodnie z art. 12 rozporządzenia […].

W takich przypadkach środek musi obejmować wskazuje okres, w którym Urząd powinien zakończyć selekcję, procedurę, zasady i warunki dotyczące selekcji oraz szczegółowe dane dotyczące wszelkich opłat nakładanych na posiadaczy praw użytkowania częstotliwości radiowych lub numerów, aby zapewnić optymalne użytkowanie widma lub zasobów numeracyjnych. Procedura selekcyjna powinna być otwarta, przejrzysta, niedyskryminacyjna i obiektywna.

W takich przypadkach środek musi obejmować wskazuje okres, w którym RSPG powinien zakończyć selekcję, procedurę, zasady i warunki dotyczące selekcji oraz szczegółowe dane dotyczące wszelkich opłat nakładanych na posiadaczy praw użytkowania częstotliwości radiowych lub numerów, aby zapewnić optymalne użytkowanie widma lub zasobów numeracyjnych. Procedura selekcyjna powinna być otwarta, przejrzysta, niedyskryminacyjna i obiektywna.

2. Uwzględniając przede wszystkim opinię Urzędu, Komisja przyjmuje środek dokonujący wyboru jednego lub większej liczby przedsiębiorstw, którym zostaną wydane indywidualne prawa użytkowania częstotliwości radiowych lub numerów. Środek określa termin wydania takich praw użytkowania przez krajowe organy regulacyjne. Komisja postępuje zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 14a ust 2.

2. Uwzględniając przede wszystkim opinię RSPG, Komisja przyjmuje środek dokonujący wyboru jednego lub większej liczby przedsiębiorstw świadczących usług sieci ogólnoeuropejskich lub usługi łączności elektronicznej, którym zostaną wydane indywidualne prawa użytkowania częstotliwości radiowych lub numerów. Środek określa termin wydania takich praw użytkowania przez krajowe organy regulacyjne. Komisja postępuje zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 14a ust 2.

Uzasadnienie

Urząd nie powinien posiadać uprawnień w zakresie polityki w dziedzinie widma, które powinien utrzymać RSPG.

Artykuł 6 lit. b) jest niezgodny z zasadą pomocniczości. Ważne jest dopilnowanie, aby kompetencje państw członkowskich w odniesieniu do częstotliwości nie były podważane poprzez nowe scentralizowane procedury na szczeblu UE. Dlatego właściwe jest odniesienie tego artykułu do usług ogólnoeuropejskich.

Poprawka  71

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający

Artykuł 3 – punkt 13

Dyrektywa 2002/20/WE

Artykuł 17 – ustęp 1

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. Bez uszczerbku dla art. 9a dyrektywy 2002/21/WE (dyrektywy ramowej), państwa członkowskie dostosowują zezwolenia obowiązujące w dniu 31 grudnia 2009 r. do art. 5, 6, 7 oraz załącznika I do niniejszej dyrektywy nie później niż do [dnia 31 grudnia 2010 r.].

1. Bez uszczerbku dla art. 9a dyrektywy 2002/21/WE (dyrektywy ramowej), państwa członkowskie mogą dostosować ogólne zezwolenia i prawa użytkowania obowiązujące w dniu wejścia w życie niniejszej dyrektywy do art. 5, 6, 7 oraz załącznika I do niniejszej dyrektywy do dnia ...*.

 

* Dwa lat od daty wejścia w życie niniejszej dyrektywy.

Uzasadnienie

Przymusowy przegląd istniejących praw może doprowadzić do dużej niepewności działalności gospodarczej i nie uwzględnia rzeczywistej sytuacji w przypadku wielu operatorów, których inwestycje w oparciu o prawa użytkowania częstotliwości obejmują okres 15 lat lub dłuższy.

Poprawka  72

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający

Załącznik II

Dyrektywa 2002/20/WE

Załącznik II

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Załącznik skreślony

Uzasadnienie

Konsekwencja skreślenia art. 6a ust. 1 lit. d).

PROCEDURA

Tytuł

Sieci i usługi łączności elektronicznej

Odsyłacze

COM(2007)0697 – C6-0427/2007 – 2007/0247(COD)

Komisja przedmiotowo właściwa

ITRE

Opinia wydana przez

Data ogłoszenia na posiedzeniu

ECON

10.12.2007

 

 

 

Sprawozdawca komisji opiniodawczej

Data powołania

Karsten Friedrich Hoppenstedt

15.1.2008

 

 

Rozpatrzenie w komisji

1.4.2008

6.5.2008

19.5.2008

 

Data przyjęcia

3.6.2008

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

44

0

0

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Mariela Velichkova Baeva, Zsolt László Becsey, Pervenche Berès, Sharon Bowles, Udo Bullmann, David Casa, Manuel António dos Santos, Jonathan Evans, Elisa Ferreira, José Manuel García-Margallo y Marfil, Jean-Paul Gauzès, Donata Gottardi, Dariusz Maciej Grabowski, Benoît Hamon, Karsten Friedrich Hoppenstedt, Sophia in ‘t Veld, Othmar Karas, Piia-Noora Kauppi, Wolf Klinz, Christoph Konrad, Guntars Krasts, Kurt Joachim Lauk, Andrea Losco, Astrid Lulling, Florencio Luque Aguilar, John Purvis, Alexander Radwan, Bernhard Rapkay, Dariusz Rosati, Eoin Ryan, Antolín Sánchez Presedo, Olle Schmidt, Peter Skinner, Margarita Starkevičiūtė, Ivo Strejček, Ieke van den Burg, Cornelis Visser

Zastępca(y) obecny(i) podczas głosowania końcowego

Dragoş Florin David, Mia De Vits, Harald Ettl, Ján Hudacký, Janusz Lewandowski, Theodor Dumitru Stolojan

Zastępca(y) (art. 178 ust. 2) obecny(i) podczas głosowania końcowego

Edit Bauer

OPINIA Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów (26.6.2008)

dla Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii

w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywy 2002/21/WE w sprawie wspólnych ram regulacyjnych sieci i usług łączności elektronicznej, 2002/19/WE w sprawie dostępu do sieci łączności elektronicznej oraz wzajemnych połączeń i 2002/20/WE w sprawie zezwoleń na udostępnienie sieci i usług łączności elektronicznej
(COM(2007)0697 – C6‑0427/2007 – 2007/0247(COD))

Sprawozdawca komisji opiniodawczej: Marian Zlotea

ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

Celem niniejszego wniosku, który Komisja przedstawiła w listopadzie 2007 r., jest zmiana dyrektywy ramowej[1], dyrektywy o zezwoleniach[2] oraz dyrektywy o dostępie[3]. Sprawozdawca wyraża zadowolenie z propozycji dotyczących ulepszenia przepisów zawartych w pakiecie i zdecydowanie je wspiera ze względu na istotne znaczenie, jakie ma ten pakiet dla wzmocnienia europejskiego rynku wewnętrznego w zakresie telekomunikacji. Celem pakietu jest zwiększenie inwestycji, innowacyjności i korzyści dla konsumentów w dziedzinie łączności elektronicznej, lub innymi słowy wspieranie i rozwój ram regulacyjnych w dziedzinie gospodarki cyfrowej, które zachowałyby aktualność w przyszłości, byłyby zorientowane prorynkowo i wykorzystywałyby zalety związane z zakończeniem tworzenia rynku wewnętrznego, co sprawozdawca również silnie popiera.

Sprawozdawca z zadowoleniem przyjmuje wniosek w sprawie wspólnych ram regulacyjnych sieci i usług łączności elektronicznej, dostępu do nich, wzajemnych połączeń i zezwoleń na łączność elektroniczną, lecz uważa, że można go ulepszyć.

Zarządzanie widmem

EU powinna jak najszybciej przyjąć skuteczniejsze metody zarządzania widmem, łączące dostępność, elastyczność i harmonizację. Istnieje zdecydowana potrzeba większej elastyczności i jak największej skuteczności przy użytkowaniu widma.

W celu poprawy ogólnoeuropejskich i transgranicznych usług, przydatna byłaby „zharmonizowana” wizja zarządzania widmem łącząca 27 krajowych programów zarządzania widmem. Jednolity system zarządzania widmem przyniósłby użytkownikom korzyści zarówno technologiczne, jak i w zakresie świadczenia usług, a w związku z tym korzyści gospodarcze i społeczne (na przykład w zakresie wielkości produkcji standardowych urządzeń, obniżania cen i zmniejszania barier w dostępie dla nowych użytkowników).

W związku z tym należy zwrócić szczególną uwagę na zarządzanie częstotliwościami oraz planowanie sieci, tak aby w miarę możliwości unikać zakłóceń, ponieważ technologicznie neutralna harmonizacja nie może rozwiązać problemu zakłóceń.

Sprawozdawca z zadowoleniem przyjmuje wprowadzenie przez Komisję elastyczności przy przydzielaniu widma specyficznym technologiom lub usługom. Bardziej elastyczne użytkowanie zwiększy innowacyjność i przyniesie większe korzyści konsumentom. Jednak niektóre pasma powinny być zarezerwowane dla jednego określonego zastosowania w całej UE (na przykład dla służb ratunkowych), co mogłoby wymagać pewnej ostrożności odnośnie do zasady neutralności w zakresie technologii i usług.

Dlatego też stopniowe podejście wydaje się bardziej pożądane niż rewolucyjna reforma. Chociaż neutralność technologiczna przyniesie skutki w zakresie innowacji i rozwoju technologicznego z korzyścią dla konsumentów, powinna być ona uzupełniona systemem odsprzedaży w celu zapewnienia konkurencyjności.

Komisja pragnie wprowadzić rynkową odsprzedaż widma, dodając do „metody tradycyjnej” obrót wtórny oraz aukcje. Odsprzedaż widma sama w sobie niekoniecznie pozwoli na bardziej elastyczne użytkowanie widma. Niemniej jednak powinna ona ułatwić dostęp do widma i przyczynić się do bardziej intensywnego (i w związku z tym cenniejszego) użytkowania widma. W związku z tym sprawozdawca wspiera wprowadzenie zasady obrotu prawami użytkowania w całej UE dla wybranych częstotliwości, pod warunkiem, że zapewnione zostaną indywidualne prawa użytkowania.

Nowe uprawnienia regulacyjne i koordynacyjne

Komisja proponuje, aby przyznać krajowym organom regulacyjnym niezbędne uprawnienia do nakładania zasady rozdziału funkcjonalnego na dominujących operatorów, w przypadkach kiedy może to zwiększyć konkurencyjność z korzyścią dla konsumentów i zapewnić operatorom równe warunki. Sprawozdawca w pełni popiera propozycję Komisji, chociaż przyznaje, że może to nie być odpowiednie rozwiązanie dla wszystkich państw członkowskich, jednak uważa, że należy udostępnić taki środek krajowym organom regulacyjnym.

W obecnej postaci wniosek rozszerza uprawnienia Komisji. Miałaby ona prawo weta w stosunku do pozycji dominujących wyznaczonych przez krajowe organy regulacyjne oraz do wydawania zaleceń w sprawie wszystkich aspektów i decyzji dotyczących liczb. Sprawozdawca jest przeciwny obecnym propozycjom mającym na celu przyznanie Komisji takiego prawa weta.

Ułatwienie dostępu

Obecne ramy regulacyjne przewidują już wprowadzenie jak najmniej obciążającego systemu zezwoleń, czyli preferowanie stosowania ogólnych zezwoleń. Niemniej jednak w praktyce prawa użytkowania widma przyznawane są najczęściej za pomocą indywidualnych praw użytkowania. Wniosek potwierdza podejście preferujące zezwolenia ogólne i ustanawia je jako podstawową metodę. W związku z tym wprowadza obowiązek uzasadniania przypadków, w których przyznane zostają prawa indywidualnego użytkowania. Takim uzasadnieniem może być konieczność zapobieżenia zakłóceniom lub realizacja celów interesu ogólnego Wniosek ma podwójne uzasadnienie: (i) zapobieżenie wydawaniu indywidualnych zezwoleń jako metody przydzielania, kiedy nie istnieje taka konieczność, i tym samym ogólne zmniejszenie przeszkód w dostępnie do widma; (ii) postęp techniczny stale zwiększa możliwość wspólnego użytkowania widma.

Sprawozdawca jest przekonany, że ochrona konsumentów wymaga wzmocnienia środków i proponuje w związku z tym poprawki wnoszące ulepszenia w tym zakresie. W odniesieniu do obowiązków i uprawnień krajowych organów regulacyjnych wniosek przewiduje dodatkowe środki dotyczące ochrony konsumentów. Sprawozdawca pragnie wzmocnić i wyjaśnić rolę organów w celu zwiększenia tej ochrony.Ponadto, jak przyznaje Komisja, nie osiągnięto jeszcze w pełni funkcjonującego europejskiego rynku detalicznego. Dlatego też niezbędne są nowe konkretne wnioski, aby doprowadzić do powstania prawdziwego rynku wewnętrznego.

POPRAWKI

Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów zwraca się do Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii, jako do komisji przedmiotowo właściwej, o naniesienie w swoim sprawozdaniu następujących poprawek:

Poprawka  1

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający

Punkt 3 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(3a) Celem wspólnotowych ram regulacyjnych w zakresie łączności elektronicznej jest stworzenie trwałego „ekosystemu” dla łączności elektronicznej w oparciu o podaż, poprzez rzeczywiście konkurencyjne rynki produktów i usług, oraz o popyt, dzięki wzmocnieniu rozwoju społeczeństwa informacyjnego.

Uzasadnienie

Trwałe otoczenie dla konkurencji i inwestycji w sektorze telekomunikacji oparte jest zarówno na podaży jak i popycie. Podczas gdy regulacje gospodarcze zazwyczaj opierają się w większym stopniu na podaży, nie wolno jednak zapominać o popycie.

Poprawka  2

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający

Punkt 3 b preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(3b) Sieci nowej generacji mają ogromny potencjał w zakresie zapewniania korzyści przedsiębiorstwom i konsumentom w całej Unii Europejskiej. W związku z tym bardzo istotne jest, aby brak jasnych uregulowań nie stanowił przeszkody dla trwałych inwestycji w zakresie rozwoju nowych sieci; jednocześnie należy wzmacniać konkurencję i zwiększać wybór konsumenta.

Poprawka  3

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający

Punkt 5 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(5a) W swoim komunikacie „Niwelowanie różnic w dostępie do łączy szerokopasmowych” z dnia 20 marca 2006 r. Komisja przyznała, że w Europie istnieje terytorialny podział pod względem dostępu do szybkich usług szerokopasmowych. Pomimo ogólnego wzrostu liczby łączy szerokopasmowych dostęp do nich w niektórych regionach jest ograniczony ze względu na wysokie koszty będące skutkiem niskiej gęstości zaludnienia i dużego oddalenia. Ekonomiczne zachęty do inwestowania w budowę sieci szerokopasmowej na tych obszarach okazują się często niewystarczające. Wśród pozytywnych czynników należy wskazać na fakt, że postęp techniczny prowadzi do obniżenia kosztów rozbudowy sieci. Aby mniej rozwiniętym regionom zapewnić inwestycje w nowe technologie, regulacje prawne dotyczące telekomunikacji muszą być spójne z innymi środkami politycznymi, takimi jak polityka pomocy państwa, fundusze strukturalne czy też szersze cele polityki przemysłowej.

Uzasadnienie

Ramy regulacyjne powinny również brać pod uwagę potrzebę niwelowania przepaści między regionami w procesie rozwoju. Należy podkreślić szczególne znaczenie rozwoju łączy szerokopasmowych.

Poprawka  4

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający

Punkt 16 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(16a) Przepisy niniejszej dyrektywy dotyczące zarządzania widmem powinny być zgodne z pracami organizacji międzynarodowych i regionalnych zajmujących się zarządzaniem widmem radiowym, takich jak Międzynarodowa Unia Telekomunikacyjna (International Telecommunications Union - ITU) i Europejska Konferencja Administracji Poczty i Telekomunikacji (European Conference of Postal and Telecommunications Administrations - CEPT), aby zapewnić skuteczne zarządzanie i harmonizację wykorzystywania widma w całej Wspólnocie i na świecie .

Uzasadnienie

Aby zarządzanie widmem było efektywne, musi być zgodne z szerszymi międzynarodowymi działaniami harmonizacyjnymi prowadzonymi przez ITU i CEPT.

Poprawka  5

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający

Punkt 19 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(19a) Mimo że zarządzanie widmem pozostaje w zakresie uprawnień państw członkowskich, jedynie koordynacja i, w stosownych przypadkach, harmonizacja na szczeblu wspólnotowym może zapewnić czerpanie przez użytkowników widma pełnych korzyści z rynku wewnętrznego i skuteczną ochronę interesów UE na całym świecie.

Uzasadnienie

Aby zarządzanie widmem było efektywne, musi być zgodne z szerszymi międzynarodowymi działaniami harmonizacyjnymi prowadzonymi przez ITU i CEPT.

Poprawka  6

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający

Punkt 22 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(22) Użytkownicy widma powinni również mieć możliwość swobodnego wyboru usług, które chcą oferować w danej częstotliwości, z uwzględnieniem środków przejściowych dotyczących wcześniej nabytych praw. W uzasadnionym i proporcjonalnym zakresie należy dopuszczać wyjątki od zasady neutralności usług, które wymagają świadczenia określonej usługi w celu realizacji jasno zdefiniowanych celów interesu ogólnego, takich jak bezpieczeństwo życia, konieczność wspierania społecznej, regionalnej i terytorialnej spójności lub unikanie nieefektywnego użytkowania widma. Cele te powinny obejmować: promowanie różnorodności kulturowej i językowej oraz pluralizmu mediów, zgodnie z definicjami zawartymi w ustawodawstwie krajowym, dostosowanymi do prawa wspólnotowego. O ile nie będzie to konieczne dla ochrony bezpieczeństwa życia, wyjątki nie powinny prowadzić do wyłącznego użytkowania w celu świadczenia pewnych usług, tylko raczej polegać na przyznaniu pierwszeństwa, tak aby w tym samym paśmie mogły współistnieć inne usługi lub technologie, w największym możliwym zakresie. Aby posiadacz zezwolenia mógł swobodnie wybrać najbardziej efektywny środek przenoszący zawartość usług świadczonych za pośrednictwem częstotliwości radiowych, zawartość nie powinna być regulowana w zezwoleniach na użytkowanie częstotliwości radiowych.

(22) Użytkownicy widma powinni również mieć możliwość swobodnego wyboru usług, które chcą oferować w danej częstotliwości, z uwzględnieniem środków przejściowych dotyczących wcześniej nabytych praw. W uzasadnionym i proporcjonalnym zakresie należy dopuszczać wyjątki od zasady neutralności usług, które wymagają świadczenia określonej usługi w celu realizacji jasno zdefiniowanych celów interesu ogólnego, takich jak bezpieczeństwo życia, konieczność wspierania społecznej, regionalnej i terytorialnej spójności lub unikanie nieefektywnego użytkowania widma. Cele te powinny obejmować: promowanie różnorodności kulturowej i językowej oraz pluralizmu mediów, zgodnie z definicjami zawartymi w ustawodawstwie krajowym, dostosowanymi do prawa wspólnotowego. O ile nie będzie to konieczne dla ochrony bezpieczeństwa życia, wyjątki nie powinny prowadzić do wyłącznego użytkowania w celu świadczenia pewnych usług, tylko raczej polegać na przyznaniu pierwszeństwa, tak aby w tym samym paśmie mogły współistnieć inne usługi lub technologie, w największym możliwym zakresie.

Uzasadnienie

Zgodnie z punktem 5 preambuły dyrektywy ramowej oddzielenie przepisów dotyczących nadawania od przepisów dotyczących treści nie może przeszkadzać w uwzględnianiu związków istniejących między tymi dwoma elementami, zwłaszcza w celu zapewnienia pluralizmu mediów, różnorodności kulturowej i ochrony konsumentów. Państwa członkowskie muszą zachować możliwość wprowadzenia powiązania między przyznawaniem indywidualnych praw do użytkowania a zobowiązaniami dotyczącymi oferty w zakresie zawartości usług specjalnych.

Poprawka  7

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający

Punkt 29 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(29) W celu promowania funkcjonowania rynku wewnętrznego oraz wspierania rozwoju usług transgranicznych, Komisja powinna uzyskać uprawnienia do nakładania na Urząd określonych zadań w dziedzinie numeracji. Co więcej, aby umożliwić obywatelom państw członkowskich, w tym osobom podróżującym i użytkownikom niepełnosprawnym, dostęp do pewnych usług przy użyciu tych samych, rozpoznawalnych numerów, po podobnych cenach, we wszystkich państwach członkowskich, uprawnienia Komisji do podejmowania technicznych środków wykonawczych powinny obejmować również w razie potrzeby właściwą zasadę taryfową lub właściwy mechanizm taryfowy.

(29) W celu promowania funkcjonowania rynku wewnętrznego oraz wspierania rozwoju usług transgranicznych, Komisja powinna uzyskać uprawnienia do nakładania na Urząd określonych zadań w dziedzinie numeracji. Co więcej, aby umożliwić obywatelom państw członkowskich, w tym osobom podróżującym i użytkownikom niepełnosprawnym, dostęp do pewnych usług przy użyciu tych samych, rozpoznawalnych numerów, po podobnych cenach, we wszystkich państwach członkowskich, uprawnienia Komisji do podejmowania technicznych środków wykonawczych powinny obejmować również w razie potrzeby właściwą zasadę taryfową lub właściwy mechanizm taryfowy, jak również ustanowienie jednolitego, europejskiego tymczasowego numeru telefonu zapewniającego przyjazny dla użytkownika dostęp do tych usług.

Poprawka  8

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający

Punkt 31 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(31) Konieczne jest wzmocnienie uprawnień państw członkowskich wobec posiadaczy praw drogi, aby zapewnić wprowadzanie lub rozwijanie nowych sieci w sposób odpowiedzialny wobec środowiska naturalnego, niezależnie od zobowiązania jakiegokolwiek operatora o znaczącej pozycji rynkowej do zapewnienia dostępu do jego sieci łączności elektronicznej. Krajowe organy regulacyjne powinny mieć możliwość indywidualnego nakładania wymogów współużytkowania przewodów, masztów, anten i wejść do budynków oraz lepszej koordynacji przeprowadzanych prac. Poprawa współużytkowania urządzeń może doprowadzić do istotnej poprawy konkurencji i obniżenia ogólnego kosztu finansowego i środowiskowego rozmieszczania infrastruktury łączności elektronicznej dla przedsiębiorstw.

(31) Konieczne jest wzmocnienie uprawnień państw członkowskich wobec posiadaczy praw drogi, aby zapewnić wprowadzanie lub rozwijanie nowych sieci w sposób odpowiedzialny wobec środowiska naturalnego, niezależnie od zobowiązania jakiegokolwiek operatora o znaczącej pozycji rynkowej do zapewnienia dostępu do jego sieci łączności elektronicznej. Krajowe organy regulacyjne powinny mieć możliwość indywidualnego nakładania wymogów współużytkowania przewodów, masztów, anten i wejść do budynków oraz lepszej koordynacji przeprowadzanych prac. Poprawa współużytkowania urządzeń może doprowadzić do istotnej poprawy konkurencji i obniżenia ogólnego kosztu finansowego i środowiskowego rozmieszczania infrastruktury łączności elektronicznej dla przedsiębiorstw. Współużytkowanie przewodów należy rozszerzyć, aby obejmowało całą infrastrukturę publiczną (wodną, kanalizacyjną, elektryczną, gazową), którą można wykorzystać do zastosowania infrastruktury służącej łączności elektronicznej, w celu stworzenia równych warunków i większych możliwości wprowadzenia na rynek infrastruktury alternatywnej.

Uzasadnienie

Usługi nowej generacji nie będą świadczone za pośrednictwem obecnie wykorzystywanych miedzianych przewodów; powstanie zupełnie nowa infrastruktura, dla której przeszkodą są fizyczne przewody, przez które poprowadzone zostaną łącza. Prawdziwe współużytkowanie przewodów – w tym nie tylko przewodów należących do administratorów sieci telekomunikacyjnych, ale również na przykład całej publicznej infrastruktury (energetycznej, gazowej, ściekowej) – pozwala więcej niż jednemu podmiotowi na dostęp do infrastruktury w celu świadczenia usług.

Poprawka  9

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający

Punkt 50 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(50) W celu zapewnienia równego traktowania żaden z użytkowników widma nie powinien zostać zwolniony z obowiązku uiszczania zwykłych opłat ustalonych za użytkowanie widma.

skreślony

Uzasadnienie

Państwa członkowskie muszą zachować możliwość utrzymania lub wprowadzania mechanizmów przewidujących zastąpienie obowiązku uiszczania opłat za użytkowanie obowiązkiem realizacji celów interesu ogólnego. Mechanizmy te służą zapewnieniu pluralizmu mediów i są często stosowane w kontekście częstotliwości przyznawanych na potrzeby nadawania naziemnego.

Poprawka  10

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający

Punkt 57 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(57) Warunki, które mogą być dołączane do zezwoleń, powinny obejmować szczególne warunki regulujące dostępność dla użytkowników niepełnosprawnych i konieczność przekazywania informacji ogółowi społeczeństwa przed wystąpieniem, w trakcie i po zakończeniu poważniejszych kataklizmów. Również biorąc pod uwagę znaczenie innowacji technicznej, państwa członkowskie powinny mieć możliwość wydawania zezwoleń na wykorzystywanie widma do celów doświadczalnych, z określonymi ograniczeniami i warunkami ściśle uzasadnionymi doświadczalnym charakterem takich praw.

(57) Warunki, które mogą być dołączane do zezwoleń, powinny obejmować szczególne warunki regulujące dostępność dla użytkowników niepełnosprawnych i konieczność przekazywania informacji przez władze publiczne i służby ratownicze sobie nawzajem oraz ogółowi społeczeństwa przed wystąpieniem, w trakcie i po zakończeniu poważniejszych kataklizmów. Również biorąc pod uwagę znaczenie innowacji technicznej, państwa członkowskie powinny mieć możliwość wydawania zezwoleń na wykorzystywanie widma do celów doświadczalnych, z określonymi ograniczeniami i warunkami ściśle uzasadnionymi doświadczalnym charakterem takich praw.

Poprawka  11

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający

Punkt 60 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(60) W szczególności Komisji należy przyznać uprawnienia do przyjmowania środków wykonawczych w odniesieniu do zgłoszeń z art. 7 dyrektywy ramowej; do harmonizacji w dziedzinie widma i numeracji oraz w sprawach związanych z bezpieczeństwem sieci i usług, do identyfikacji rynków transgranicznych, do wdrażania standardów; do ujednoliconego stosowania przepisów ram regulacyjnych. Konieczne jest również przyznanie uprawnień do podejmowania środków wykonawczych mających na celu dostosowanie do rozwoju rynku i technologii załącznika I oraz II do dyrektywy o dostępie oraz do podejmowania środków wykonawczych w celu zharmonizowania zasad dotyczących zezwoleń oraz procedur i warunków zatwierdzania sieci i usługi łączności elektronicznej. Ponieważ środki te mają zakres ogólny i mają na celu uzupełnienie tych dyrektyw poprzez dodanie nowych elementów innych niż istotne, muszą zostać przyjęte zgodnie z procedurą regulacyjna połączoną z kontrolą, o której mowa w art. 5a decyzji 1999/468/WE. Jeżeli z uwagi na szczególnie pilny charakter sprawy terminy zwykle stosowane w ramach procedury regulacyjnej połączonej z kontrolą nie mogą być dotrzymane, Komisja powinna mieć możliwość zastosowania trybu pilnego określonego w art. 5a ust. 6 powyższej decyzji.

(60) W szczególności Komisji należy przyznać uprawnienia do przyjmowania środków wykonawczych w odniesieniu do zgłoszeń z art. 7 dyrektywy ramowej; do harmonizacji w dziedzinie widma i numeracji oraz w sprawach związanych z bezpieczeństwem sieci i usług, do identyfikacji rynków transgranicznych, do wdrażania standardów; do ujednoliconego stosowania przepisów ram regulacyjnych. Konieczne jest również przyznanie Komisji uprawnień do harmonizacji uregulowań usług ogólnoeuropejskich, takich jak globalne usługi telekomunikacyjne, na mocy dyrektywy ramowej oraz dyrektywy dotyczącej zezwoleń.

Poprawka  12

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający

Punkt 60 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(60a) Państwa członkowskie powinny wspierać mechanizmy współpracy między zainteresowanymi stronami, aby promować dobre funkcjonowanie usług on-line i wysoki poziom zaufania użytkowników. Należy w szczególności zachęcić przedsiębiorstwa zapewniające dostęp do sieci i/lub usługi łączności elektronicznej i pozostałe zainteresowane strony do współpracy na rzecz promowania treści zgodnych z prawem i ochrony treści on-line. Taka współpraca może na przykład przyjąć szerszą formę, bez uszczerbku dla ram regulacyjnych, poprzez opracowanie kodeksów postępowania wynegocjowanych i zatwierdzonych przez zainteresowane strony. Wprowadzenie takich kodeksów została już przewidziana w licznych instrumentach wspólnotowych, w tym w dyrektywie 2000/31/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 8 czerwca 2000 r. w sprawie niektórych aspektów prawnych usług społeczeństwa informacyjnego, w szczególności handlu elektronicznego w ramach rynku wewnętrznego (dyrektywa o handlu elektronicznym)1, dyrektywie 2004/48/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie egzekwowania praw własności intelektualnej (dyrektywa o wdrażaniu praw własności intelektualnej)2 i dyrektywie 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 października 1995 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu tych danych3. Taka współpraca między zainteresowanymi stronami ma zasadnicze znaczenie dla promowania treści on-line, zwłaszcza europejskich treści kulturalnych, i uwolnienia potencjału społeczeństwa informacyjnego.

 

1 OJ L 178, 17.7.2000, p. 1.

2 OJ L 157, 30.4.2004, p. 45; sprostowanie w Dz.U. L 195 z 2.6.2004, str. 16.

3 OJ L 281, 23.11.1995, p.31. Dyrektywa zmieniona rozporządzeniem (WE) nr 1882/2003 (Dz.U. L 284 z 31.10.2003, s. 1).

Uzasadnienie

Niniejszy punkt preambuły podkreśla konieczność zachęcania do dobrej współpracy między zainteresowanymi stronami w celu promowania treści on-line i uwolnienia potencjału społeczeństwa informacyjnego.

Poprawka  13

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający

Artykuł 1 – punkt 1

Dyrektywa 2002/21/WE

Artykuł 1 − ustęp 1

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. Niniejsza dyrektywa ustanawia zharmonizowane ramy prawne dla świadczenia usług łączności elektronicznej, sieci łączności elektronicznej, urządzeń towarzyszących i usług towarzyszących oraz niektórych aspektów dotyczących urządzeń końcowych. Określa ona zadania krajowych organów regulacyjnych oraz procedury zmierzające do zapewnienia zharmonizowanego stosowania uregulowań prawnych w obrębie Wspólnoty.

1. Niniejsza dyrektywa ustanawia zharmonizowane ramy prawne dla świadczenia usług łączności elektronicznej, sieci łączności elektronicznej, urządzeń towarzyszących i usług towarzyszących oraz niektórych aspektów dotyczących urządzeń końcowych, w tym dostępu dla niepełnosprawnych użytkowników końcowych. Określa ona zadania krajowych organów regulacyjnych oraz procedury zmierzające do zapewnienia zharmonizowanego stosowania uregulowań prawnych w obrębie Wspólnoty.

Uzasadnienie

Koniecznie należy wyjaśnić, że aspekty dotyczące urządzeń końcowych odnoszą się do dostępu.

Poprawka  14

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający

Artykuł 1 – punkt 3

Dyrektywa 2002/21/WE

Artykuł 3 – ustęp 3 – akapit pierwszy

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Państwa członkowskie zapewniają wykonywanie uprawnień przez krajowe organy regulacyjne w sposób niezależny, bezstronny i jawny. Krajowe organy regulacyjne nie występują o instrukcje ani nie przyjmują instrukcji od jakiegokolwiek innego organu w związku z codziennym wykonywaniem zadań przydzielanych im zgodnie z przepisami krajowymi wdrażającymi prawo wspólnotowe. Wyłącznie organy odwoławcze ustanowione zgodnie z art. 4 albo sądy krajowe są uprawnione do zawieszania lub uchylania decyzji krajowych organów regulacyjnych.

Państwa członkowskie zapewniają wykonywanie uprawnień przez krajowe organy regulacyjne w sposób niezależny, bezstronny, jawny i w stosownym terminie. Krajowe organy regulacyjne nie występują o instrukcje ani nie przyjmują instrukcji od jakiegokolwiek innego organu w związku z codziennym wykonywaniem zadań przydzielanych im zgodnie z przepisami krajowymi wdrażającymi prawo wspólnotowe. Wyłącznie organy odwoławcze ustanowione zgodnie z art. 4 albo sądy krajowe są uprawnione do zawieszania lub uchylania decyzji krajowych organów regulacyjnych.

Uzasadnienie

W celu zapewnienia konkurencyjności i innowacyjności na rynku, krajowe organy regulacyjne powinny działać w odpowiednim terminie, na przykład w związku z badaniami rynku.

Poprawka  15

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający

Artykuł 1 – punkt 4 – litera a

Dyrektywa 2002/21/WE

Artykuł 4 − ustęp 1 – akapit pierwszy

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Państwa członkowskie zapewniają, by na szczeblu krajowym istniały skuteczne mechanizmy, które umożliwią użytkownikom oraz przedsiębiorstwom udostępniającym sieci lub usługi łączności elektronicznej, których dotyczy dana decyzja wydana przez krajowy organ regulacyjny, korzystanie z prawa odwołania się od takiej decyzji do organu odwoławczego niezależnego od stron zaangażowanych w spór. Taki organ, który może być sądem, posiada odpowiednią wiedzę specjalistyczną umożliwiającą mu właściwe wypełnianie jego funkcji. Państwa członkowskie zapewniają właściwe rozpatrzenie każdej sprawy oraz gwarantują istnienie skutecznych środków odwoławczych.

Państwa członkowskie zapewniają, by na szczeblu krajowym istniały skuteczne mechanizmy, które umożliwią użytkownikom oraz przedsiębiorstwom udostępniającym sieci lub usługi łączności elektronicznej, których dotyczy dana decyzja wydana przez krajowy organ regulacyjny, korzystanie z prawa odwołania się od takiej decyzji do organu odwoławczego niezależnego od stron zaangażowanych w spór. Taki organ, który może być sądem, posiada odpowiednią wiedzę specjalistyczną umożliwiającą mu właściwe i efektywne wypełnianie jego funkcji. Państwa członkowskie zapewniają właściwe rozpatrzenie każdej sprawy, gwarantują istnienie skutecznych środków odwoławczych oraz rozpatrzenie sprawy przed organem odwoławczym w rozsądnych granicach czasowych.

Uzasadnienie

Efektywność i rozsądny czas trwania są kluczowymi aspektami mechanizmu odwoławczego. Specjalistyczna wiedza organów odwoławczych powinna pochodzić z wewnątrz, a nie tylko być dostępna dla tych organów.

Poprawka  16

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający

Artykuł 1 – punkt 4

Dyrektywa 2002/21/WE

Artykuł 4 - ustęp 1 - akapit 1 a (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Państwa członkowskie wyznaczają terminy rozpatrywania takich odwołań.

Uzasadnienie

Obecnie postępowanie odwoławcze może trwać nawet kilka lat, a do momentu jego zakończenia może być za późno na rozwiązanie pierwotnego problemu. Dlatego też należy wyznaczyć terminy rozpatrywania odwołań.

Poprawka  17

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający

Artykuł 1 – punkt 5

Dyrektywa 2002/21/WE

Artykuł 5 – ustęp 1

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. Państwa członkowskie zapewniają, by przedsiębiorstwa udostępniające sieci i usługi łączności elektronicznej dostarczały wszystkie informacje, w tym informacje o charakterze finansowym, niezbędne krajowym organom regulacyjnym dla zapewnienia zgodności z przepisami niniejszej dyrektywy i dyrektyw szczegółowych lub decyzji wydanych na ich podstawie. Przedsiębiorstwa te powinny także dostarczyć informacji dotyczących przyszłego rozwoju sieci lub usług, który mógłby wywrzeć wpływ na usługi hurtowe udostępniane konkurentom. Przedsiębiorstwa dostarczają niezwłocznie takie informacje na żądanie krajowego organu regulacyjnego w terminie i w zakresie przez niego wskazanym. Informacja, której żąda krajowy organ regulacyjny, powinna być proporcjonalna do celu, jakiemu ma służyć. Krajowy organ regulacyjny przedstawia uzasadnienie żądania danej informacji.”

1. Państwa członkowskie zapewniają, by przedsiębiorstwa udostępniające sieci i usługi łączności elektronicznej dostarczały wszystkie informacje, w tym informacje o charakterze finansowym, niezbędne krajowym organom regulacyjnym dla zapewnienia zgodności z przepisami niniejszej dyrektywy i dyrektyw szczegółowych lub decyzji wydanych na ich podstawie. Przedsiębiorstwa te powinny także dostarczyć informacji dotyczących przyszłego rozwoju sieci lub usług, który mógłby wywrzeć wpływ na usługi hurtowe udostępniane konkurentom. Przedsiębiorstwa dostarczają niezwłocznie takie informacje na żądanie krajowego organu regulacyjnego w terminie i w zakresie przez niego wskazanym. Informacja, której żąda krajowy organ regulacyjny, powinna być proporcjonalna do celu, jakiemu ma służyć. Krajowy organ regulacyjny przedstawia uzasadnienie żądania danej informacji i zapewnia zachowanie tajemnicy handlowej zgodnie ze wspólnotowymi i krajowymi przepisami prawnymi.

Poprawka    18

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający

Artykuł 1 – punkt 6

Dyrektywa 2002/21/WE

Artykuł 6 a (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

„Artykuł 6a

 

Procedura spójnego wdrażania proponowanych rozwiązań.

 

1. Jeżeli krajowy organ regulacyjny zamierza przyjąć środki zmierzające do nałożenia, zmiany lub wycofania obowiązku operatora na podstawie art. 16 w związku z art. 5 i art. 9 do 13, na podstawie art. 13a i art. 13b dyrektywy 2002/19/WE (dyrektywy o dostępie) lub na podstawie art. 17 dyrektywy 2002/22/WE (dyrektywy o usłudze powszechnej), Komisja i krajowe organy regulacyjne pozostałych państw członkowskich dysponują terminem jednego miesiąca od daty powiadomienia o proponowanym środku na przedstawienie uwag zainteresowanemu krajowemu organowi regulacyjnemu.

 

2. Jeżeli proponowany środek dotyczy nałożenia, zmiany lub wycofania obowiązku innego niż obowiązki określone w art. 13a i 13b dyrektywy 2002/19/WE (dyrektywa o dostępie), Komisja może w takim samym terminie powiadomić zainteresowany krajowy organ regulacyjny i Organ Europejskich Regulatorów Telekomunikacji (Body of European Regulators in Telecommunications - BERT) o przyczynach, które leżą u podstaw jej opinii, że proponowany środek stanowi przeszkodę dla rynku wewnętrznego lub o poważnych wątpliwościach co do zgodności tego środka z prawem wspólnotowym. W takim przypadku przyjęcie proponowanego środka zostaje opóźnione o dwa miesiące od powiadomienia..

 

Wobec braku powiadomienia zainteresowany krajowy organ regulacyjny może przyjąć proponowany środek, uwzględniając w jak największym stopniu wszelkie uwagi Komisji lub innego krajowego organu regulacyjnego.

 

3. W okresie dwóch miesięcy przewidzianym w ust. 2 Komisja, BERT i zainteresowany krajowy organ regulacyjny podejmują ścisłą współpracę w celu określenia najskuteczniejszego i najodpowiedniejszego środka osiągnięcia celów określonych w art. 8, uwzględniając opinie operatorów działających na rynku i potrzebę rozpowszechniania spójnej praktyki regulacyjnej.

 

W tym samym okresie BERT może przyjąć zwykłą większością głosów uzasadnioną opinię, aby potwierdzić zasadność i skuteczność proponowanego środka lub wskazać, że projekt musi zostać zmieniony, składając odpowiednie propozycje. Opinia zostaje podana do wiadomości publicznej.

 

Jeżeli BERT stwierdzi w opinii, że proponowany środek powinien zostać zmieniony, Komisja może przyjąć uzasadnioną decyzję, w której po uwzględnieniu opinii nałoży na zainteresowany krajowy organ regulacyjny obowiązek zmiany proponowanego środka, przedstawiając odpowiednie propozycje.

 

Jeżeli BERT potwierdzi w opinii zasadność i skuteczność proponowanego środka, krajowy organ regulacyjny może przyjąć proponowany środek, uwzględniając w jak największym stopniu wszystkie zalecenia Komisji i BERT.

 

4. Jeżeli proponowany środek dotyczy nałożenia, zmiany lub wycofania obowiązku, o którym mowa w art. 13a i 13b dyrektywy 2002/19/WE (dyrektywa o dostępie), jego przyjęcie zostaje opóźnione o dwa kolejne miesiące od zakończenia okresu wyznaczonego w art. 7 ust. 3.

 

W tym okresie dwóch miesięcy Komisja, BERT i zainteresowany krajowy organ regulacyjny podejmują ścisłą współpracę w celu określenia najskuteczniejszego i najodpowiedniejszego środka pod względem celów określonych w art. 8, uwzględniając opinie operatorów działających na rynku i potrzebę rozpowszechniania spójnej praktyki regulacyjnej.

 

W tym samym okresie BERT może przyjąć zwykłą większością głosów uzasadnioną opinię, w której potwierdzi zasadność i skuteczność proponowanego środka lub stwierdzi, że środek nie może być stosowany. Opinia zostaje podana do wiadomości publicznej.

 

Po potwierdzeniu zasadności i skuteczności proponowanego środka przez Komisję i BERT zainteresowany krajowy organ regulacyjny może przyjąć ten środek, uwzględniając w jak największym stopniu wszystkie zalecenia Komisji i BERT.

 

5. W terminie trzech miesięcy od przyjęcia przez Komisję uzasadnionej decyzji zgodnie z ust. 3, w której nakłada się na zainteresowany krajowy organ regulacyjny obowiązek zmiany lub wycofania proponowanego środka, krajowy organ regulacyjny zmienia lub wycofuje proponowany środek. Jeżeli proponowany środek zostanie zmieniony, krajowy organ regulacyjny przeprowadza konsultacje publiczne zgodnie z art. 6 i przekazuje Komisji proponowany środek wraz ze zmianami zgodnie z art. 7.

Uzasadnienie

Artykuł określa nową procedurę „współregulacji” na podstawie ścisłej współpracy między Komisją, BERT i krajowym organem regulacyjnym. Zamiast odgórnego weta procedura odwołuje się do wzajemnej weryfikacji, aby wypracować rozwiązanie. Aby Komisja mogła podjąć decyzję zmierzającą w tym kierunku, Komisja i BERT (zwykłą większością głosów) muszą wyrazić zgodę na konieczność zmiany środka zaproponowanego przez krajowy organ regulacyjny. W przeciwnym przypadku krajowy organ regulacyjny uwzględnia uwagi Komisji i BERT.

Poprawka    19

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający

Artykuł 1 – punkt 6

Dyrektywa 2002/21/WE

Artykuł 7 – ustęp 2

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. Krajowe organy regulacyjne przyczyniają się do rozwoju rynku wewnętrznego poprzez współpracę z Komisją i Urzędem celem zapewnienia jednolitego wdrażania we wszystkich państwach członkowskich przepisów niniejszej dyrektywy i dyrektyw szczegółowych. W tym celu organy współpracują w szczególności z Komisją i Urzędem przy identyfikacji rodzajów instrumentów i środków naprawczych najlepiej nadających się do zastosowania w określonych sytuacjach rynkowych.

2. Krajowe organy regulacyjne przyczyniają się do rozwoju rynku wewnętrznego poprzez przejrzystą współpracę z Komisją i Urzędem celem zapewnienia jednolitego wdrażania we wszystkich państwach członkowskich przepisów niniejszej dyrektywy i dyrektyw szczegółowych. W tym celu organy współpracują w szczególności z Komisją i Urzędem przy identyfikacji rodzajów instrumentów i środków naprawczych najlepiej nadających się do zastosowania w określonych sytuacjach rynkowych.

Poprawka      20

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający

Artykuł 1 – punkt 6

Dyrektywa 2002/21/WE

Artykuł 7 – ustęp 4 – litera c

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

c) nałożenia, zmiany lub wycofania obowiązku operatora na podstawie art. 16 w związku z art. 5 i art. 9 do 13 dyrektywy 2002/19/WE (dyrektywy o dostępie) i art. 17 dyrektywy 2002/22/WE (dyrektywy o usłudze powszechnej),

skreślona

Uzasadnienie

Weto w sprawie usuwania uchybień zostaje zastąpione mechanizmem przedstawionym w art. 6a (nowym).

Poprawka    21

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający

Artykuł 1 – punkt 6

Dyrektywa 2002/21/WE

Artykuł 7 – ustęp 6

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

6. W okresie trzech miesięcy od wydania przez Komisję decyzji zgodnie z ust. 5, wymagającej od krajowego organu regulacyjnego wycofania projektowanego środka, krajowy organ regulacyjny zmienia lub cofa projektowany środek. Jeżeli projektowany środek zostanie zmieniony, krajowy organ regulacyjny przystępuje do konsultacji publicznych zgodnie z procedurami, o których mowa w art. 6, i ponownie zgłasza zmieniony projektowany środek Komisji zgodnie z przepisami ust. 3.

skreślony

Uzasadnienie

Weto w sprawie usuwania uchybień zostaje zastąpione mechanizmem przedstawionym w art. 6a (nowym).

Poprawka  22

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający

Artykuł 1 – punkt 6

Dyrektywa 2002/21/WE

Artykuł 7 – ustęp 8

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

8. W przypadku zmiany projektowanego środka zgodnie z ust. 6, Komisja może podjąć decyzję wymagającą od krajowego organu regulacyjnego nałożenia szczegółowego obowiązku zgodnego z art. 9–13a dyrektywy 2002/19/WE (dyrektywy o dostępie) i art. 17 dyrektywy 2002/22/WE (dyrektywy o usłudze powszechnej) w określonym terminie.

skreślony

Komisja dąży wówczas do osiągnięcia tych samych celów polityki, jakie zostały ustalone dla krajowych organów regulacyjnych w art. 8. Komisja uwzględnia przede wszystkim opinię Urzędu przekazaną jej zgodnie z art. 6 rozporządzenia […./WE], w szczególności przy opracowywaniu szczegółów nakładanego obowiązku albo obowiązków.

 

Uzasadnienie

Aby zwiększyć spójność bez zachwiania delikatnej równowagi uprawnień instytucji lub bez naruszania elementów pomocniczości rozporządzenia, Komisja powinna raczej spełniać rolę arbitra, a nie sędziego.

Poprawka    23

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający

Artykuł 1 – punkt 6

Dyrektywa 2002/21/WE

Artykuł 7 – ustęp 9

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

9. Krajowy organ regulacyjny przekazuje Komisji informację na temat wszystkich ostatecznych środków podlegających warunkom z lit. a) i b) art. 7 ust. 3.

9. Krajowy organ regulacyjny przekazuje Komisji informację na temat wszystkich ostatecznych środków podlegających art. 7 ust. 3.

Uzasadnienie

Weto w sprawie usuwania uchybień zostaje zastąpione mechanizmem przedstawionym w art. 7a (nowym).

Poprawka  24

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający

Artykuł 1 – punkt 8 – litera b

Dyrektywa 2002/21/WE

Artykuł 8 − ustęp 2 – litera b

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b) zapewniając, że nie występuje zniekształcenie czy ograniczenie konkurencji w sektorze łączności elektronicznej, w szczególności w odniesieniu do dostarczania treści;”

b) zapewniając, że nie występuje zniekształcenie lub ograniczenie konkurencji w sektorze łączności elektronicznej, biorąc pod uwagę przepisy dotyczące pomocy państwa, w szczególności w odniesieniu do dostarczania treści;

Uzasadnienie

Należy odrzucić propozycję rozszerzenia celu krajowego organu regulacyjnego o promowanie konkurencyjności „w szczególności w odniesieniu do dostarczania treści”. Rynek dostarczania treści już jest oparty na konkurencyjności. Tak więc rynek usług nadawczych już został wykreślony z listy rynków, co do których zaleca się stosowanie regulacji ex ante. Niejasne jest, dlaczego wprowadzono tę zmianę. Dodanie tego zapisu podważa ponadto cel równych warunków rynkowych dla konkurencji, jeśli konkurencja w pewnych obszarach uznawana jest za ważniejszą niż w innych.

Poprawka  25

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający

Artykuł 1 – punkt 8 – litera b a (nowa)

Dyrektywa 2002/21/WE

Artykuł 8 – ustęp 2 – litera c

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(ba) ust. 2 lit. c) otrzymuje brzmienie:

 

„c) wspierając i ułatwiając uzależnione od rynku efektywne inwestowanie w dziedzinie infrastruktury, oraz promując technologie innowacyjne; oraz

Poprawka   26

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający

Artykuł 1 – punkt 8 − litera e

Dyrektywa 2002/21/WE

Artykuł 8 – ustęp 4 – litera g a (nowa)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(ga) zapewniając współpracę między przedsiębiorstwami udostępniającymi sieci i świadczącymi usługi łączności elektronicznej a sektorami zainteresowanymi ochroną i promocją zgodnych z prawem treści w sieciach i usługach łączności elektronicznej.

Poprawka   27

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający

Artykuł 1 – punkt 9

Dyrektywa 2002/21/WE

Artykuł 9 – ustęp 1

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. Państwa członkowskie zapewniają skuteczne zarządzanie częstotliwościami radiowymi do celów świadczenia usług łączności elektronicznej na swoim terytorium, zgodnie z przepisami art. 8. Zapewniają także, by rozdzielanie i przyznawanie takich częstotliwości radiowych przez krajowe organy regulacyjne odbywało się według obiektywnych, jawnych, niedyskryminacyjnych i proporcjonalnych kryteriów.

1. Państwa członkowskie zapewniają skuteczne zarządzanie częstotliwościami radiowymi do celów świadczenia usług łączności elektronicznej na swoim terytorium, zgodnie z przepisami art. 8. Zapewniają także, by rozdzielanie i przyznawanie takich częstotliwości radiowych przez krajowe organy regulacyjne odbywało się według obiektywnych, jawnych, niedyskryminacyjnych i proporcjonalnych kryteriów i unikają zakłócenia konkurencji.

Uzasadnienie

Skuteczne zarządzanie widmem radiowym dla usług łączności elektronicznej powinno wiązać się dla właściwych organów z wymogiem wzięcia pod uwagę aspektów konkurencyjności podczas rozdzielania i przyznawania takich częstotliwości oraz unikania zakłócenia konkurencji. Proponowane sformułowanie jest zgodne z punktem 28 preambuły wniosku Komisji w sprawie przedmiotowej dyrektywy ramowej.

Poprawka    28

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający

Artykuł 1 – punkt 9

Dyrektywa 2002/21/WE

Artykuł 9 – ustęp 3 – litera b a (nowa)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(ba) zapobiega zakłóceniom konkurencji

Uzasadnienie

Skuteczne zarządzanie widmem radiowym dla usług łączności elektronicznej powinno wiązać się dla właściwych organów z wymogiem wzięcia pod uwagę aspektów konkurencyjności podczas rozdzielania i przyznawania takich częstotliwości oraz unikania zakłócenia konkurencji. Proponowane sformułowanie jest zgodne z punktem 28 preambuły wniosku Komisji w sprawie przedmiotowej dyrektywy ramowej.

Poprawka  29

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający

Artykuł 1 – punkt 9

Dyrektywa 2002/21/WE

Artykuł 9 – ustęp 4 – akapit pierwszy

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

O ile nie przewidziano inaczej w drugim akapicie lub w ramach środków przyjętych zgodnie z art. 9c, państwa członkowskie zapewniają możliwość świadczenia wszystkich rodzajów usług łączności elektronicznej w pasmach częstotliwości radiowej otwartych dla usług łączności elektronicznej. Państwa członkowskie mogą jednak ustanowić proporcjonalne i niedyskryminacyjne ograniczenia rodzajów świadczonych usług łączności elektronicznej.

O ile nie przewidziano inaczej w drugim akapicie lub w ramach środków przyjętych zgodnie z art. 9c, państwa członkowskie zapewniają możliwość świadczenia wszystkich rodzajów usług łączności elektronicznej w pasmach częstotliwości radiowej dostępnych dla usług łączności elektronicznej, określonych w krajowych tabelach rozdzielania i w regulacjach nadawania na falach radiowych ITU. Państwa członkowskie mogą jednak ustanowić proporcjonalne i niedyskryminacyjne ograniczenia rodzajów świadczonych usług łączności elektronicznej.

Uzasadnienie

Neutralność w stosunku do usług musi ograniczać się do możliwości oferowanych przez uregulowania ITU dotyczące łączności radiowej. ITU ustala, które usługi mogą współistnieć w różnych pasmach.

Poprawka   30

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający

Artykuł 1 – punkt 9

Dyrektywa 2002/21/WE

Artykuł 9 − ustęp 4 – akapit drugi

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Ograniczenia, które wymagają świadczenia usług w określonym paśmie, są uzasadnione w przypadku konieczności zapewnienia realizacji zgodnego z prawem wspólnotowym celu interesu ogólnego , takiego jak bezpieczeństwo życia, wspieranie społecznej, regionalnej albo terytorialnej spójności albo unikanie nieskutecznego wykorzystywania częstotliwości radiowych lub promowania różnorodności kulturowej i językowej oraz pluralizmu mediów, zdefiniowanych w ustawodawstwie krajowym zgodnie z prawem wspólnotowym.

Ograniczenia, które wymagają świadczenia określonych usług łączności elektronicznej w określonym paśmie, są uzasadnione jedynie w przypadku konieczności zapewnienia realizacji określonego w prawie krajowym zgodnie z prawem wspólnotowym celu interesu ogólnego, takiego jak bezpieczeństwo życia, wspieranie społecznej, regionalnej albo terytorialnej spójności, unikanie nieskutecznego wykorzystywania częstotliwości radiowych lub promowanie różnorodności kulturowej i językowej oraz pluralizmu mediów, lub świadczenie radiowych i telewizyjnych usług nadawczych.

Poprawka    31

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający

Artykuł 1 – punkt 9

Dyrektywa 2002/21/WE

Artykuł 9 − ustęp 4 – akapit trzeci

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Ograniczenie zakazujące świadczenia jakiejkolwiek innej usługi w określonym paśmie może być stosowane wyłącznie wówczas, gdy będzie to uzasadnione koniecznością ochrony usług związanych z bezpieczeństwem życia.

Ograniczenie zakazujące świadczenia jakiejkolwiek innej usługi łączności elektronicznej w określonym paśmie może być stosowane wyłącznie wówczas, gdy będzie to uzasadnione koniecznością ochrony usług związanych z bezpieczeństwem życia lub zapewnienia realizacji celu interesu ogólnego, takiego jak promowanie różnorodności kulturowej i językowej oraz pluralizmu mediów, zdefiniowanego w ustawodawstwie krajowym zgodnie z prawem wspólnotowym.

Uzasadnienie

Ważne jest, aby określenie polityki kulturalnej i medialnej pozostało w gestii państw członkowskich i żeby w tej sprawie zapewniono ochronę prawną i elastyczność na szczeblu krajowym.

Poprawka  32

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający

Artykuł 1 – punkt 9

Dyrektywa 2002/21/WE

Artykuł 9 − ustęp 5

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

5. Państwa członkowskie poddają regularnemu przeglądowi konieczność istnienia ograniczeń, o których mowa w ust. 3 i 4.

5. Państwa członkowskie poddają regularnemu przeglądowi konieczność istnienia ograniczeń, o których mowa w ust. 3 i 4. Do kompetencji państw członkowskich należy określanie zakresu i charakteru każdego wyjątku.

Uzasadnienie

Ważne jest, aby określenie polityki kulturalnej i medialnej pozostało w gestii państw członkowskich i żeby w tej sprawie zapewniono ochronę prawną i elastyczność na szczeblu krajowym.

Poprawka  33

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający

Artykuł 1 – punkt 10

Dyrektywa 2002/21/WE

Artykuł 9 a – ustęp 1 – akapit pierwszy

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. Przez okres pięciu lat od [dnia 1 stycznia 2010 r.] państwa członkowskie zapewniają posiadaczom praw użytkowania częstotliwości radiowych przyznanych przed tą datą możliwość złożenia wniosku do właściwego krajowego organu regulacyjnego o ponowną ocenę ograniczeń ich praw zgodnie z art. 9 ust. 3 i ust. 4.

1. Przez okres pięciu lat od [data transpozycji] państwa członkowskie mogą zapewnić posiadaczom praw użytkowania częstotliwości radiowych przyznanych przed tą datą na okres pięciu lat możliwość złożenia wniosku do właściwego krajowego organu regulacyjnego o ponowną ocenę ograniczeń ich praw zgodnie z art. 9 ust. 3 i ust. 4.

Uzasadnienie

Nie ma potrzeby ponownej oceny w przypadku praw, które wygasają przed końcem pięcioletniego okresu przejściowego.

Poprawka  34

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający

Artykuł 1 – punkt 10

Dyrektywa 2002/21/WE

Artykuł 9 a – ustęp 2

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. W przypadku, gdy posiadacz prawa, o którym mowa w ust. 1, świadczy usługi w zakresie nadawania audycji radiowych lub telewizyjnych i prawo użytkowania częstotliwości radiowych zostało mu przyznane w celu wypełnienia określonego celu interesu ogólnego, wniosek o ponowną ocenę może zostać złożony wyłącznie w odniesieniu do tej części częstotliwości radiowych, które są niezbędne do wypełnienia tego celu. Część częstotliwości radiowych, która stanie się niepotrzebna do wypełnienia tego celu w wyniku zastosowania art. 9 ust. 3 i ust. 4, podlega procedurze nowego przydziału praw, zgodnie z art. 7 ust. 2 dyrektywy o zezwoleniach.

2. W przypadku, gdy posiadacz prawa, o którym mowa w ust. 1, świadczy usługi w zakresie nadawania audycji radiowych lub telewizyjnych i prawo użytkowania częstotliwości radiowych zostało mu przyznane w celu wypełnienia określonego celu interesu ogólnego, w tym świadczenia usług nadawania, prawo użytkowania części częstotliwości radiowych, które są niezbędne do wypełnienia tego celu nie ulega zmianie do czasu jego wygaśnięcia. Część częstotliwości radiowych, która stanie się niepotrzebna do wypełnienia tego celu będzie przedmiotem nowej procedury przydziału praw zgodnie z art. 9 ust. 3 i 4 niniejszej dyrektywy i art. 7 ust. 2 dyrektywy 2002/20/WE (dyrektywa o zezwoleniach).

Uzasadnienie

Operatorzy powinni mieć możliwość oferowania usług nadawczych, a nawet ich rozwoju (np. telewizja HD) po przejściu na technologię cyfrową. Część dywidendy cyfrowej, która nie będzie wykorzystywana do nadawania, powinna zostać ponownie przydzielona w celu innego wykorzystania według nowych zasad.

Poprawka  35

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający

Artykuł 1 – punkt 10

Dyrektywa 2002/21/WE

Artykuł 9 b – ustęp 1 – akapit pierwszy

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Państwa członkowskie zapewniają możliwość przekazania lub dzierżawienia przez przedsiębiorstwa na rzecz innych przedsiębiorstw indywidualnych praw użytkowania częstotliwości radiowych w pasmach, wobec których przewidziano to w ramach środków wykonawczych przyjętych zgodnie z art. 9c, bez uprzedniej zgody krajowego organu regulacyjnego.

Państwa członkowskie zapewniają możliwość przekazania lub dzierżawienia przez przedsiębiorstwa na rzecz innych przedsiębiorstw indywidualnych praw użytkowania częstotliwości radiowych w pasmach, wobec których przewidziano to w ramach środków wykonawczych przyjętych zgodnie z art. 9c, pod warunkiem, że takie przekazanie lub dzierżawienie będzie zgodne z procedurami krajowymi, a zmiana nie spowoduje modyfikacji usługi świadczonej w tych pasmach.

Uzasadnienie

Wymienność częstotliwości radiowych nie może doprowadzić do braku równowagi w różnorodności usług ani do spekulacji. Ponadto nie można pomijać procedur krajowych, ponieważ zarządzanie widmem pozostaje w kompetencjach krajowych.

Poprawka  36

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający

Artykuł 1 – punkt 10

Dyrektywa 2002/21/WE

Artykuł 9 c

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Aby przyczynić się do rozwoju rynku wewnętrznego, w celu realizacji zasad określonych w niniejszym artykule, Komisja może przyjąć właściwe środki wykonawcze, w celu:

Aby przyczynić się do rozwoju rynku wewnętrznego, i bez uszczerbku dla art. 8a, w celu realizacji zasad określonych w niniejszym artykule, Komisja może przyjąć właściwe techniczne środki wykonawcze, w celu:

 

(-a) zharmonizowania przepisów dotyczących dostępności i efektywnego wykorzystania częstotliwości radiowych zgodnie z procedurą ustanowioną w załączniku IIa;

 

(-aa) zapewnienia skoordynowanego dostarczania we właściwym czasie informacji dotyczących rozdzielania, dostępności i wykorzystywania częstotliwości radiowych zgodnie z procedurą ustanowioną w załączniku IIa;

a) zharmonizowania identyfikacji pasm których prawa użytkowania mogą być przekazywane lub dzierżawione pomiędzy przedsiębiorstwami;

a) zidentyfikowania pasm, których prawa użytkowania mogą być przekazywane lub dzierżawione pomiędzy przedsiębiorstwami, z wyłączeniem częstotliwości radiowych, które państwa członkowskie rozdzieliły lub zaplanowały przeznaczyć na cele usług nadawczych;

b) zharmonizowania warunków dołączonych do takich praw oraz warunków, procedur, limitów, ograniczeń, wycofań i zasad przejściowych stosowanych wobec takich przekazań lub dzierżaw;

b) zharmonizowania warunków dołączonych do takich praw;

c) zharmonizowania szczegółowych środków mających na celu zapewnienie uczciwej konkurencji przy przekazywaniu indywidualnych praw;

c) zharmonizowania szczegółowych środków mających na celu zapewnienie uczciwej konkurencji przy przekazywaniu indywidualnych praw.

(d) stworzenia wyjątku od zasady neutralności usług lub technologii, a także zharmonizowania zakresu i charakteru wszelkich wyjątków od tych zasad zgodnie z art. 9 ust. 3 i 4, innych niż wyjątki mające na celu zapewnienie wspierania różnorodności kulturowej i językowej oraz pluralizmu mediów.

 

 

Te środki wykonawcze stosuje się bez uszczerbku dla środków podjętych na szczeblu wspólnotowym lub krajowym, zgodnie z prawem wspólnotowym, aby realizować cele interesu ogólnego, a w szczególności związane z promowaniem różnorodności kulturowej i językowej oraz pluralizmu mediów.

Te środki, mające na celu zmianę elementów innych niż istotne niniejszej dyrektywy poprzez jej uzupełnienie, zostaną przyjęte zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, o której mowa w art. 22 ust. 3. Z uwagi na szczególnie pilny charakter sprawy Komisja może zastosować tryb pilny określony w art. 22 ust. 4. We wdrażaniu przepisów niniejszego ustępu Komisję może wspierać Urząd zgodnie z art. 10 rozporządzenia […/WE].”

Środki przyjęte na mocy lit. a) do lit. c) akapitu pierwszego, mające na celu zmianę elementów innych niż istotne niniejszej dyrektywy poprzez jej uzupełnienie, zostaną przyjęte zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, o której mowa w art. 22 ust. 3. We wdrażaniu przepisów niniejszego ustępu Komisję może wspierać Komitet ds. widma radiowego.

Uzasadnienie

Ujęciu w dyrektywie ramowej uprawnień wykonawczych Komisji zawartych w decyzji o widmie radiowym musi towarzyszyć włączenie do dyrektywy klauzuli równoważnej do art. 1 ust. 4 decyzji o widmie radiowym. Zważywszy na uprawnienia państw członkowskich w zakresie polityki kulturalnej i medialnej, Komisja nie powinna identyfikować pasm nadawczych, do których prawa mogłyby zostać przekazane lub wydzierżawione. Zgodnie z art. 9b przekazanie lub dzierżawa praw indywidualnych podlega procedurom krajowym, w związku z czym Komisja nie powinna harmonizować tych procedur.

Poprawka  37

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający

Artykuł 1 – punkt 11 – litera b

Dyrektywa 2002/21/WE

Artykuł 10 − ustęp 4 – akapit pierwszy

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Państwa członkowskie wspierają proces harmonizacji zasobów numeracyjnych w obrębie Wspólnoty, jeżeli będzie to sprzyjać funkcjonowaniu rynku wewnętrznego albo rozwojowi usług ogólnoeuropejskich. Komisja może podjąć odpowiednie techniczne środki wykonawcze w tym zakresie, co może obejmować ustanowienie zasad taryfowych dotyczących określonych numerów lub zakresów numerów. Środki wykonawcze mogą nakładać na Urząd określone obowiązki związane z ich stosowaniem.

Państwa członkowskie wspierają proces harmonizacji zasobów numeracyjnych w obrębie Wspólnoty, jeżeli będzie to sprzyjać funkcjonowaniu rynku wewnętrznego albo rozwojowi usług ogólnoeuropejskich. Komisja może podjąć odpowiednie techniczne środki wykonawcze w tym zakresie, co może obejmować ustanowienie zasad taryfowych dotyczących określonych numerów lub zakresów numerów, jak również ustanowienie jednolitego, europejskiego tymczasowego numeru telefonu zapewniającego przyjazny dla użytkownika dostęp do tych usług. Środki wykonawcze mogą nakładać na Urząd określone obowiązki związane z ich stosowaniem.

Poprawka  38

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający

Artykuł 1 – punkt 13

Dyrektywa 2002/21/WE

Artykuł 12 – ustęp 3

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3. Środki przyjęte przez krajowy organ regulacyjny zgodnie z ust. 1 powinny być obiektywne, przejrzyste i proporcjonalne.”

3. Środki przyjęte przez krajowy organ regulacyjny zgodnie z ust. 1 powinny być obiektywne, przejrzyste, proporcjonalne i oparte na niedyskryminacyjnych kryteriach.

Poprawka  39

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający

Artykuł 1 – punkt 13

Dyrektywa 2002/21/WE

Artykuł 12 − ustęp 3 a (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3a. Aby zapewnić, że środki przyjęte na mocy ust. 1 są proporcjonalne, krajowe organy regulacyjne zbadają dostępność wszystkich przewodów, w tym należących do operatorów telekomunikacyjnych, dostawców energii i lokalnych społeczności oraz dostępność rur ściekowych, w których można by rozprowadzić łącza telekomunikacyjne w obszarze, gdzie potrzebny jest dostęp.

Uzasadnienie

Aby sprzyjać rozwojowi infrastruktury, dostęp do przewodów nie powinien być sztucznie zawężany do przewodów operatorów telekomunikacyjnych, ale powinien obejmować wszystkie dostępne przewody. Im więcej przewodów jest dostępnych, tym większe szanse na trwałą konkurencję dzięki rozwojowi sieci podmiotów trzecich.

Poprawka  40

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający

Artykuł 1 – punkt 14

Dyrektywa 2002/21/WE

Artykuł 13 a − ustęp 3 – akapit pierwszy

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Państwa członkowskie zapewniają zawiadamianie krajowego organu regulacyjnego przez przedsiębiorstwa udostępniające publiczne sieci łączności lub świadczące publicznie dostępne usługi łączności elektronicznej o każdym naruszeniu bezpieczeństwa lub integralności, które miało istotny wpływ na działanie sieci lub usług.

Państwa członkowskie, w miarę potrzeby, zapewniają zawiadamianie krajowego organu regulacyjnego przez przedsiębiorstwa udostępniające publiczne sieci łączności lub świadczące publicznie dostępne usługi łączności elektronicznej o każdym poważnym naruszeniu bezpieczeństwa lub integralności, które miało istotny wpływ na działanie sieci lub usług.

Poprawka  41

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający

Artykuł 1 – punkt 14

Dyrektywa 2002/21/WE

Artykuł 13 a − ustęp 3 – akapit drugi

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

O ile jest to właściwe, dany krajowy organ regulacyjny zawiadamia krajowe organy regulacyjne w innych państwach członkowskich oraz Urząd. W przypadku gdy ujawnienie naruszenia leży w interesie publicznym, krajowy organ regulacyjny może o nim poinformować opinię publiczną.

O ile jest to właściwe, dany krajowy organ regulacyjny zawiadamia krajowe organy regulacyjne w innych państwach członkowskich oraz Urząd.

Poprawka  42

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający

Artykuł 1 – punkt 14

Dyrektywa 2002/21/WE

Artykuł 13 a − ustęp 3 – akapit trzeci

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Co trzy miesiące krajowy organ regulacyjny przekazuje Komisji sprawozdanie podsumowujące otrzymane zgłoszenia i działania podjęte zgodnie z niniejszym ustępem.

Co rok krajowy organ regulacyjny przekazuje Komisji sprawozdanie podsumowujące otrzymane zgłoszenia i działania podjęte zgodnie z niniejszym ustępem.

Poprawka  43

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający

Artykuł 1 – punkt 14

Dyrektywa 2002/21/WE

Artykuł 13 − ustęp 4 – akapit pierwszy

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Uwzględniając przede wszystkim opinię Urzędu wydaną zgodnie z art. 4 ust. 3 lit. b) rozporządzenia […./WE], Komisja może przyjąć właściwe techniczne środki wykonawcze mające na celu harmonizację środków, o których mowa w ust. 1, 2 oraz 3, w tym środki określające okoliczności, format i procedury stosowane wobec wymogów dotyczących zgłoszenia.

Uwzględniając przede wszystkim opinię Urzędu wydaną zgodnie z art. 4 ust. 3 lit. b) rozporządzenia […./WE], Komisja może zachęcać do rozpowszechniania i wymiany najlepszych praktyk pomiędzy przedsiębiorstwami i odpowiednimi władzami krajowymi oraz przyjąć właściwe techniczne środki wykonawcze mające na celu harmonizację środków, o których mowa w ust. 1, 2 oraz 3, w tym środki określające okoliczności, format i procedury stosowane wobec wymogów dotyczących zgłoszenia.

Uzasadnienie

Komisja może odgrywać pozytywną rolę w zakresie koordynacji i wspierania wymiany najlepszych praktyk, niekoniecznie nakładając wiążące środki.

Poprawka       44

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający

Artykuł 1 – punkt 14

Dyrektywa 2002/21/WE

Artykuł 13 a − ustęp 4 − akapit drugi

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Te środki wykonawcze, mające na celu zmianę innych niż istotne elementów niniejszej dyrektywy poprzez jej uzupełnienie, są przyjmowane zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, o której mowa w art. 22 ust. 3. Z uwagi na szczególnie pilny charakter sprawy Komisja może zastosować tryb pilny określony w art. 22 ust. 4.

Te środki wykonawcze, mające na celu zmianę innych niż istotne elementów niniejszej dyrektywy poprzez jej uzupełnienie, są przyjmowane zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, o której mowa w art. 22 ust. 3, w przypadku gdy prowadzone przez przemysł inicjatywy samoregulujące nie doprowadziły do osiągnięcia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa na rynku wewnętrznym w jednym lub kilku państwach członkowskich. Z uwagi na szczególnie pilny charakter sprawy Komisja może zastosować tryb pilny określony w art. 22 ust. 4.

Poprawka  45

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający

Artykuł 1 – punkt 17

Dyrektywa 2002/21/WE

Artykuł 16 – ustęp 5 – akapit drugi

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Komisja, uwzględniając przede wszystkim opinię Urzędu, może wydać decyzję uznającą jedno lub więcej przedsiębiorstw za posiadające znaczącą pozycję rynkową na takim rynku, i nakładającą na nie jeden lub więcej szczegółowych obowiązków zgodnie z art. 9-13a dyrektywy 2002/19/WE (dyrektywy o dostępie) i art. 17 dyrektywy 2002/22/WE (dyrektywy o usłudze powszechnej). Komisja dąży wówczas do realizacji celów polityki określonych w art. 8.

skreślony

Uzasadnienie

Aby zwiększyć spójność bez zachwiania delikatnej równowagi uprawnień instytucji lub bez naruszania elementów pomocniczości rozporządzenia, Komisja powinna raczej spełniać rolę arbitra niż sędziego.

Poprawka       46

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający

Artykuł 1 – punkt 20

Dyrektywa 2002/21/WE

Artykuł 19 – ustęp 4 – litera a

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a) spójnego wdrażania podejść regulacyjnych, w tym uregulowań dotyczących nowych usług;

a) spójnego wdrażania podejść regulacyjnych, w tym uregulowań dotyczących usług ogólnoeuropejskich, takich jak globalne usługi telekomunikacyjne, oraz nowych usług;

Uzasadnienie

Ogólnoeuropejskie usługi telekomunikacyjne, które stanowią obecnie wiodący przykład globalnych usług telekomunikacyjnych oferowanych firmom międzynarodowym posiadającym biura w wielu krajach europejskich, to obszar, w odniesieniu do którego Komisja powinna mieć możliwość zagwarantowania zharmonizowanego podejścia regulacyjnego w ramach UE.

Poprawka  47

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający

Artykuł 1 – punkt 20

Dyrektywa 2002/21/WE

Artykuł 19 − ustęp 4 – litera c

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

c) spraw konsumenckich, w tym dostępności usług i sprzętu łączności elektronicznej dla niepełnosprawnych użytkowników końcowych;

c) spraw konsumenckich, nieobjętych dyrektywą 2002/22/WE, a w szczególności dostępności usług i sprzętu łączności elektronicznej dla niepełnosprawnych użytkowników końcowych;

Uzasadnienie

W ramach tego artykułu powinny być uregulowane tylko kwestie nieobjęte dyrektywą o usłudze powszechnej.

Poprawka       48

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający

Artykuł 2 – punkt 8 – litera b a (nowa)

Dyrektywa 2002/19/WE

Artykuł 12 − ustęp 2 – litera a

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

a) techniczną i ekonomiczną wiarygodność użytkowania lub wprowadzania konkurencyjnych urządzeń, mając na uwadze tempo ewolucji rynku i korzyści dla konsumentów oraz rodzaj danych wzajemnych połączeń i dostępu, w tym wiarygodność w zakresie innych rozwiązań dotyczących dostępu do sieci;

Uzasadnienie

Konkurencja w zakresie infrastruktury, jako najważniejszy cel tej regulacji prawnej, musi być oceniana także pod względem korzyści dla konsumentów. Konkurencja powinna być wspierana tak daleko, jak to możliwe w łańcuchu wartości.

Poprawka  49

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający

Artykuł 2 – punkt 9

Dyrektywa 2002/19/WE

Artykuł 13 a – ustęp 2 – litera a

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a) dowody wskazujące na to, że nałożenie odpowiednich obowiązków spośród obowiązków wskazanych w art. 9-13 w celu zapewnienia skutecznej konkurencji po dokonaniu skoordynowanej analizy odnośnych rynków zgodnie z procedurą analizy rynków określoną w art. 16 dyrektywy 2002/21/WE (dyrektywy ramowej) nie odniosło skutku i nie odniesie trwałego skutku w postaci zapewnienia skutecznej konkurencji oraz że istnieją ważne i utrzymujące się problemy z konkurencją/zakłócenia rynku zidentyfikowane na szeregu z tych rynków produktów

a) dowody wskazujące na to, że nałożenie odpowiednic