Raport - A6-0321/2008Raport
A6-0321/2008

RAPORT referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European şi a Consiliului de modificare a Directivelor Parlamentului European şi ale Consiliului 2002/21/CE privind un cadru de reglementare comun pentru reţelele şi serviciile de comunicaţii electronice, 2002/19/CE privind accesul la reţelele de comunicaţii electronice şi la infrastructura asociată, precum şi interconectarea acestora şi 2002/20/CE privind autorizarea reţelelor şi serviciilor de comunicaţii electronice

22.7.2008 - (COM(2007)0697 – C6‑0427/2007 – 2007/0247(COD)) - ***I

Comisia pentru industrie, cercetare şi energie
Raportoare: Catherine Trautmann


Procedură : 2007/0247(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului :  
A6-0321/2008

PROIECT DE REZOLUŢIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la propunerea de directivă a Parlamentului European şi a Consiliului de modificare a Directivelor Parlamentului European şi ale Consiliului 2002/21/CE privind un cadru de reglementare comun pentru reţelele şi serviciile de comunicaţii electronice, 2002/19/CE privind accesul la reţelele de comunicaţii electronice şi la infrastructura asociată, precum şi interconectarea acestora şi 2002/20/CE privind autorizarea reţelelor şi serviciilor de comunicaţii electronice

(COM(2007)0697 – C6‑0427/2007 – 2007/0247(COD))

(Procedura de codecizie: prima lectură)

Parlamentul European,

–   având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European şi Consiliului (COM(2007)0697),

–   având în vedere articolul 251 alineatul (2) şi articolul 95 din Tratatul CE, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C6-0427/2007),

–   având în vedere articolul 51 din Regulamentul său de procedură,

–   având în vedere raportul Comisiei pentru industrie, cercetare şi energie, avizul Comisiei pentru afaceri economice, al Comisiei pentru piaţa internă şi protecţia consumatorilor, al Comisiei pentru cultură şi educaţie, al Comisiei pentru afaceri juridice şi al Comisiei pentru libertăţi civile, justiţie şi afaceri interne (A6-0321/2008),

1.  aprobă propunerea Comisiei astfel cum a fost modificată;

2.  solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care intenţionează să modifice în mod substanţial această propunere sau să o înlocuiască cu un alt text;

3.  încredinţează Preşedintelui sarcina de a transmite Consiliului şi Comisiei poziţia Parlamentului.

Amendamentul  1

Propunere de directivă – act de modificare

Considerentul 1a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(1a) În temeiul Directivei 2007/65/CE („Directiva serviciilor media audiovizuale”), a fost efectuată o revizuire în vederea asigurării în cadrul UE a condiţiilor optime de competitivitate şi de siguranţă juridică industriilor şi serviciilor din domeniul tehnologiilor informaţiei şi media şi în vederea respectării diversităţii culturale şi lingvistice. În acest context, un cadru de reglementare echitabil şi echilibrat pentru reţelele şi serviciile de comunicaţii electronice reprezintă un element esenţial pentru întregul sector audiovizual din UE.

Amendamentul  2

Propunere de directivă – act de modificare

Considerentul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3) Reforma cadrului de reglementare al UE pentru serviciile reţelele şi de comunicaţii electronice are scopul de a realiza piaţa internă pentru comunicaţii electronice prin consolidarea, ţinând cont de pieţele cheie, a mecanismului comunitar pentru operatorii de reglementare cu putere semnificativă pe piaţă, pentru a garanta o concurenţă eficientă. Acest lucru este completat de o reglementare care prevede instituirea unei autorităţi europene pentru piaţa de comunicaţii electronice (denumită în continuare „Autoritatea” instituită în temeiul Regulamentului […/…./CE] al Parlamentului European şi al Consiliului din [data]) care va recurge în mod mai eficient la expertiza autorităţilor naţionale de reglementare şi o va folosi în interesul Comunităţii pentru a asista Comisia şi autorităţile naţionale de reglementare în evitarea sau îndepărtarea obstacolelor juridice de pe piaţa internă. De asemenea, reforma cuprinde definirea unei strategii de gestionare eficientă a spectrului şi întărirea dispoziţiilor pentru utilizatorii cu handicap, ceea ce reprezintă măsuri cheie pentru realizarea unui spaţiu informaţional european unic şi a unei societăţi informaţionale accesibile tuturor.

(3) Reforma cadrului de reglementare al UE pentru serviciile reţelele şi de comunicaţii electronice are scopul de a realiza piaţa internă pentru comunicaţii electronice prin consolidarea, ţinând cont de pieţele cheie, a mecanismului comunitar pentru operatorii de reglementare cu putere semnificativă pe piaţă, pentru a garanta o concurenţă eficientă. De asemenea, reforma cuprinde definirea unei strategii de gestionare eficientă şi coordonată a spectrului şi întărirea dispoziţiilor pentru utilizatorii cu handicap, ceea ce reprezintă măsuri cheie pentru realizarea unui spaţiu informaţional european unic şi a unei societăţi informaţionale accesibile tuturor.

Amendamentul  3

Propunere de directivă – act de modificare

Considerentul 3a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(3a) Obiectivul cadrului de reglementare al UE pentru comunicaţiile electronice este de a crea un „ecosistem” durabil pentru comunicaţiile electronice, bazat pe cerere, prin intermediul unei infrastructuri şi a unor pieţe de servicii eficace şi concurenţiale, şi pe ofertă, ca urmare a dezvoltării din ce în ce mai importante a societăţii informaţionale.

Justificare

Infrastructure-based competition is a prerequisite for a well functioning telecom market in the long run and one of the primary goals of this regulation.

Amendamentul  4

Propunere de directivă – act de modificare

Considerentul 3b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(3b) Scopul este de a reduce progresiv normele ex ante specifice sectorului, pe măsură ce concurenţa se dezvoltă în cadrul pieţelor, şi de a ajunge în final la un sector al comunicaţiilor electronice reglementat doar de dreptul concurenţei. Deşi pieţele pentru comunicaţii electronice au demonstrat în ultimii ani o solidă dinamică concurenţială, este esenţial ca obligaţiile reglementare ex ante să fie impuse numai atunci când nu există o concurenţă efectivă şi durabilă. Nevoia de prelungire a reglementărilor ex ante ar trebui analizată în termen de cel mult trei ani de la data transpunerii prezentei directive.

Amendamentul  5

Propunere de directivă – act de modificare

Considerentul 3c (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(3c) Pentru a garanta o abordare proporţională şi adaptată diverselor condiţii de concurenţă, autorităţile naţionale de reglementare ar trebui să poată defini pieţele pe criterii subnaţionale şi/sau elimina obligaţiile reglementare de pe pieţele şi/sau din zonele geografice în care există o concurenţă efectivă la nivelul infrastructurii, chiar dacă acestea nu sunt definite ca pieţe separate.

Amendamentul  6

Propunere de directivă – act de modificare

Considerentul 3d (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(3d) Un element esenţial pentru anii următori, pentru a realiza obiectivele Agendei de la Lisabona, este oferirea de stimulente adecvate pentru investiţii în reţele noi de mare viteză, care să sprijine inovarea în ceea ce priveşte serviciile de internet bogate în conţinut şi să consolideze competitivitatea Uniunii Europene pe plan internaţional. Astfel de reţele au un potenţial enorm de a aduce beneficii consumatorilor şi întreprinderilor de pe întreg teritoriul Uniunii Europene. Prin urmare, este esenţial să se promoveze investiţiile durabile în dezvoltarea acestor noi reţele, garantând concurenţa şi sporind posibilitatea consumatorului de a alege, prin intermediul unor reglementări previzibile şi coerente.

Amendamentul  7

Propunere de directivă – act de modificare

Considerentul 3e (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(3e) În comunicarea sa din 20 martie 2006 intitulată „Reducerea decalajelor de acces la conexiunea în bandă largă”, Comisia a recunoscut că există o divizare teritorială în Europa în ceea ce priveşte accesul la serviciile în bandă largă de mare viteză. În ciuda creşterii generale a conectivităţii în bandă largă, accesul în diferite regiuni este limitat din cauza costurilor ridicate generate de densitatea scăzută a populaţiei şi de depărtare. Stimulentele comerciale pentru investiţiile în conexiunea în bandă largă în aceste zone se dovedesc adesea insuficiente. În schimb, inovaţiile tehnologice duc la reducerea costurilor de furnizare. Pentru a asigura investiţiile în noile tehnologii în regiunile subdezvoltate, reglementările din domeniul comunicaţiilor electronice ar trebui să fie conforme cu alte măsuri politice adoptate, precum politica ajutoarelor de stat, fondurile structurale sau obiectivele mai generale ale politicii industriale.

Justificare

The regulatory framework should also take into account the need for closing regional gaps in development. The specific importance of broadband roll out should be emphasised.

Amendamentul  8

Propunere de directivă – act de modificare

Considerentul 3f (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(3f) Investiţiile în activităţile de cercetare şi dezvoltare au o importanţă vitală pentru dezvoltarea reţelelor de fibră optică de nouă generaţie şi pentru a obţine un acces radio flexibil şi eficient, favorizându-se astfel o concurenţă sporită şi aplicaţii şi servicii inovatoare, în avantajul consumatorului. Provocarea constă în a furniza o nouă generaţie de infrastructuri de reţele şi servicii ubicue şi convergente pentru comunicaţiile electronice, tehnologia informaţiei şi mass-media.

Justificare

Regulation has to favour investment in R&D for developing next generation wireline and wireless networks.

Amendamentul  9

Propunere de directivă – act de modificare

Considerentul 3g (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(3g) Politicile publice ar trebui să contribuie la funcţionarea eficientă a pieţelor comunicaţiilor electronice, având în vedere atât cererea, cât şi oferta, pentru a stimula cercul virtuos în care dezvoltarea unui conţinut şi a unor servicii îmbunătăţite depinde de extinderea infrastructurii şi invers. Intervenţia publică ar trebui să fie proporţională, să nu denatureze concurenţa sau să împiedice investiţiile private şi ar trebui să mărească stimulentele pentru investiţii şi să reducă obstacolele în calea intrării pe piaţă. În acest sens, autorităţile publice pot sprijini dezvoltarea unei infrastructuri de mare capacitate care să reziste probei timpului. În acest caz, sprijinul public ar trebui să fie acordat în urma unor proceduri deschise, transparente şi bazate pe concurenţă, să nu favorizeze a priori nicio tehnologie anume şi să ofere acces la infrastructură în mod nediscriminatoriu.

Justificare

Some guidelines are needed regarding national or local public authorities playing a role in the electronic communications market, may it be purely supportive or more engaged.

Amendamentul  10

Propunere de directivă – act de modificare

Considerentul 3h (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(3h) Cadrul de reglementare ar trebui să cuprindă şi următoarele obiective suplimentare: promovarea protecţiei consumatorilor în sectorul comunicaţiilor electronice prin oferirea de informaţii precise şi detaliate, utilizând în acest scop toate mijloacele posibile, prin asigurarea transparenţei în privinţa taxelor şi tarifelor şi a unor standarde ridicate în furnizarea serviciilor; recunoaşterea deplină a rolului asociaţiilor de consumatori în cadrul consultărilor publice; garantarea faptului că autorităţile responsabile dispun de competenţele necesare pentru a preveni eventualele manipulări şi pentru a combate cu eficienţa necesară posibilele fraude în sectorul serviciilor de comunicaţii electronice.

Justificare

The idea is to stress that the need to protect consumers should feature prominently among the aims of the harmonised regulatory framework.

Amendamentul  11

Propunere de directivă – act de modificare

Considerentul 3i (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(3i) Comisia ar trebui să ia în considerare opiniile autorităţilor naţionale de reglementare şi ale părţilor interesate din industrie atunci când adoptă decizii în temeiul prezentei directive, organizând o consultare eficace, care să asigure transparenţa şi proporţionalitatea. Comisia ar trebui să publice documente detaliate privind consultarea, care să explice diferitele alternative avute în vedere, iar părţilor interesate ar trebui să li se acorde un termen rezonabil pentru a răspunde. După consultare şi după examinarea răspunsurilor, Comisia ar trebui să expună motivele deciziei luate într-o declaraţie, care să cuprindă o descriere a modului în care au fost luate în considerare opiniile părţilor care au transmis un răspuns.

Justificare

It is essential that the views of NRAs and industry stakeholders are taken into account in decisions at Community level, which decisions must be transparent and proportionate to the result to be achieved. For this to occur, full and effective consultation with national regulatory authorities and industry stakeholders is necessary. Reference to the Commission may be replaced with ERG, see justification for the amendments to Recital (3).

Amendamentul  12

Propunere de directivă – act de modificare

Considerentul 4a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(4a) Fără a aduce atingere Directivei 1999/5/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 9 martie 1999 privind echipamentele hertziene şi echipamentele terminale de telecomunicaţii şi recunoaşterea reciprocă a conformităţii acestora, este necesar să se clarifice aplicarea anumitor aspecte privind echipamentele terminale, referitoare la accesul pentru utilizatorii finali cu handicap, pentru a se asigura interoperabilitatea între echipamentele terminale şi reţelele şi serviciile de comunicaţii electronice.

Justificare

If the access to terminal equipments is not assured for people with disabilities, they will not be able to access electronic communications networks and services neither. That is why, in order to ensure interoperability between both, a clear mention of what kind of terminal equipments, which are those concerning access for disabled end-users is required.

Amendamentul  13

Propunere de directivă – act de modificare

Considerentul 5a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(5a) Activităţile autorităţilor naţionale de reglementare şi ale Comisiei desfăşurate în contextul cadrului pentru comunicaţii electronice contribuie la realizarea unor obiective publice mai generale în domenii precum cultura, ocuparea forţei de muncă, mediul, coeziunea socială, dezvoltarea regională şi amenajarea teritoriului.

Justificare

The regulatory framework should also take into account the need for closing regional gaps in development aiming to increase innovation and investment in all regions of the EU.

Amendamentul  14

Propunere de directivă – act de modificare

Considerentul 11a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(11a) Pe teritoriul Uniunii Europene pieţele naţionale de comunicaţii electronice vor fi în continuare diferite. Prin urmare, este esenţial ca autorităţile naţionale de reglementare şi Organismul autorităţilor europene de reglementare în domeniul telecomunicaţiilor (OARET) să dispună de competenţele şi cunoştinţele necesare pentru crearea unui „ecosistem” competitiv la nivelul UE în cadrul pieţelor şi serviciilor de comunicaţii, conştientizându-se, în acelaşi timp, diferenţele naţionale şi regionale şi respectându-se cerinţele de subsidiaritate.

Amendamentul  15

Propunere de directivă – act de modificare

Considerentul 16

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(16) Spectrul radio ar trebui să fie considerat o resursă publică limitată care are o importantă valoare publică şi de piaţă. În consecinţă, spectrul este gestionat în interes public în modul cât mai eficient posibil dintr-o perspectivă economică, socială şi de mediu, iar obstacolele apărute în calea utilizării sale eficiente sunt eliminate treptat.

(16) Spectrul radio ar trebui să fie considerat o resursă publică limitată care are o importantă valoare publică şi de piaţă. În consecinţă, este în interesul public ca spectrul să fie gestionat într-un mod cât mai eficient posibil dintr-o perspectivă economică, socială şi de mediu, luând în considerare obiectivele culturale şi cele privind pluralismul mass-mediei, iar ca obstacolele apărute în calea utilizării sale eficiente să fie eliminate treptat.

Justificare

It needs to be ensured that spectrum management will continue to take cultural and media pluralism aspects into account.

Amendamentul  16

Propunere de directivă – act de modificare

Considerentul 16a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(16a) Deşi gestionarea spectrului ţine de competenţa statelor membre, doar coordonarea şi, atunci când este cazul, armonizarea la nivel comunitar pot garanta că utilizatorii spectrului beneficiază de toate avantajele pieţei interne şi că interesele UE sunt susţinute în mod eficient în întreaga lume.

Justificare

Spectrum management to be effective needs to be aligned with the broader international harmonisation agenda pursued by ITU and CEPT.

Amendamentul  17

Propunere de directivă – act de modificare

Considerentul 16b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(16b) Dispoziţiile privind gestionarea spectrului din prezenta directivă ar trebui să fie conforme cu activităţile organizaţiilor internaţionale şi regionale implicate în domeniul gestionării spectrului radio, precum Uniunea Internaţională a Telecomunicaţiilor (ITU) şi Conferinţa Europeană a Administraţiilor Poştei şi Telecomunicaţiilor (CEAPT), pentru a se asigura gestionarea eficientă şi armonizarea utilizării spectrului în întreaga Comunitate şi la nivel mondial.

Justificare

Spectrum management to be effective needs to be aligned with the broader international harmonisation agenda pursued by ITU and CEPT.

Amendamentul  18

Propunere de directivă – act de modificare

Considerentul 16c (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(16c) Pentru a contribui la realizarea obiectivelor menţionate la articolul 8a din Directiva 2002/21/CE (Directiva-cadru), în 2010 statele membre ar trebui să organizeze un summit privind spectrul, cu participarea Parlamentului European, a Comisiei Europene şi a tuturor părţilor interesate. Summitul ar trebui să contribuie în special la:

 

(a) realizarea unei mai mari coerenţe a politicilor europene privind spectrul în general;

 

(b) eliberarea spectrului pentru noi servicii de comunicaţii după trecerea la tehnologia digitală;

 

(c) acordarea de asistenţă cu privire la trecerea de la televiziunea analogică la televiziunea terestră digitală.

Justificare

Since it looks difficult to find common understanding between all interested parties, a summit in 2010 might be the ideal time to build consensus;

Amendamentul  19

Propunere de directivă – act de modificare

Considerentul 16d (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(16d) Trecerea de la televiziunea analogică la televiziunea terestră digitală ar trebui, ca urmare a eficienţei de transmisie superioare a tehnologiei digitale, să elibereze o parte semnificativă a spectrului din Uniunea Europeană, aşa-numitul „dividend digital”. Statele membre ar trebui să elibereze dividendele lor digitale cât mai curând posibil, permiţând cetăţenilor europeni să beneficieze de dezvoltarea unor servicii noi, inovatoare şi competitive. În acest scop, ar trebui eliminate obstacolele de la nivel naţional care împiedică (re)alocarea dividendului digital şi ar trebui elaborată o abordare mai coerentă şi integrată a alocării dividendului digital în cadrul Comunităţii.

Amendamentul  20

Propunere de directivă – act de modificare

Considerentul 17

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(17) Pe lângă garantarea utilizării eficiente a spectrului, politica de gestionare a spectrului radio are drept obiectiv esenţial garantarea faptului că va fi evitat bruiajul dăunător. Prin urmare, noţiunea de bruiaj dăunător ar trebui definită în mod corespunzător pentru a asigura faptul că intervenţia reglementară se limitează la nivelul necesar prevenirii acestui bruiaj.

(17) Pe lângă garantarea utilizării eficiente a spectrului, politica de gestionare a spectrului radio are drept obiectiv esenţial garantarea faptului că va fi evitat bruiajul dăunător. Prin urmare, noţiunea de bruiaj dăunător ar trebui definită în mod corespunzător, în funcţie de planurile de frecvenţă stabilite la nivel internaţional, pentru a asigura faptul că intervenţia reglementară se limitează la nivelul necesar prevenirii acestui bruiaj.

Justificare

Interference problems are one of the main reasons for the existence of national and international frequency plans. As frequencies cross borders beyond the EU, internationally binding agreements to avoid interference must be respected.

Amendamentul 21

Propunere de directivă – act de modificare

Considerentul 20

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(20) Flexibilitatea în ceea ce priveşte gestionarea spectrului şi accesul la spectru ar trebui să fie sporită pentru a permite utilizatorilor spectrului, conform autorizaţiilor pentru utilizarea neutră pe plan tehnologic şi al serviciilor, să aleagă cele mai bune tehnologii şi servicii aplicabile într-o bandă de frecvenţă (denumite în continuare „principiile neutralităţii tehnologice şi a serviciilor”). Stabilirea pe cale administrativă a tehnologiilor şi serviciilor ar trebui să devină o excepţie şi ar trebui să fie justificată în mod clar şi să facă obiectul unei revizuiri periodice regulate.

(20) Flexibilitatea în ceea ce priveşte gestionarea spectrului şi accesul la spectru ar trebui să fie sporită pentru a permite utilizatorilor spectrului, conform autorizaţiilor pentru utilizarea neutră pe plan tehnologic şi al serviciilor, să aleagă cele mai bune tehnologii şi servicii aplicabile în benzi de frecvenţă disponibile pentru serviciile de comunicaţii electronice, astfel cum sunt identificate în registrele naţionale de alocare a frecvenţelor şi în reglementările în materie de radio ale UIT (denumite în continuare „principiile neutralităţii tehnologice şi a serviciilor”). Stabilirea pe cale administrativă a tehnologiilor şi serviciilor ar trebui să aibă loc atunci când se află în joc obiective de interes general.

Justificare

Necessary to ensure legal consistency with the definition of service neutrality proposed under Article 9 paragraph 4 subparagraph 1 of the Framework Directive.

Amendamentul  22

Propunere de directivă – act de modificare

Considerentul 21

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(21) Excepţiile de la principiul neutralităţii tehnologice trebuie să fie limitate şi justificate de necesitatea evitării bruiajului dăunător, de exemplu prin impunerea măştilor de emisie şi a nivelurilor de putere, sau pentru a garanta protecţia sănătăţii publice prin limitarea expunerii publicului la câmpurile electromagnetice sau pentru a garanta o partajare corectă a spectrului, în special în cazul în care utilizarea acestuia face numai obiectul autorizărilor generale sau este strict necesară respectarea unei excepţii de la principiul neutralităţii serviciilor.

(21) Restricţiile aplicate principiului neutralităţii tehnologice ar trebui să fie adecvate şi justificate de necesitatea evitării bruiajului dăunător, de exemplu prin impunerea măştilor de emisie şi a nivelurilor de putere, sau pentru a garanta protecţia sănătăţii publice prin limitarea expunerii publicului la câmpurile electromagnetice sau pentru a garanta o partajare corectă a spectrului, în special în cazul în care utilizarea acestuia face numai obiectul autorizărilor generale, sau pentru a respecta un obiectiv de interes general în conformitate cu dreptul comunitar.

Justificare

Ensure coherency with the text of the directive which – for technology neutrality - refers to “restrictions” and not “exceptions”. Restrictions should not be limited to exception to the principle of service neutrality but needs to comply with general interest objectives.

Amendamentul  23

Propunere de directivă – act de modificare

Considerentul 22

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(22) De asemenea, utilizatorii spectrului ar trebui să poată alege liber serviciile pe care doresc să le ofere din spectrul care face obiectul măsurilor tranzitorii pentru rezolvarea situaţiilor nesoluţionate. Excepţiile de la acest principiu al neutralităţii serviciilor care prevăd furnizarea unui serviciu specific pentru îndeplinirea obiectivelor de interes general definite în mod clar, cum ar fi siguranţa vieţii sau evitarea utilizării ineficiente a spectrului, ar putea fi permise în cazul în care acestea sunt necesare şi proporţionale. De asemenea, aceste obiective pot cuprinde promovarea diversităţii culturale şi lingvistice şi a pluralismului media astfel cum prevede legislaţia naţională conformă cu dreptul comunitar. Cu excepţia cazurilor în care sunt necesare pentru protecţia siguranţei vieţii, excepţiile nu ar trebui să genereze exclusivitate ci mai curând să acorde prioritate pentru ca celelalte servicii şi tehnologii să poată coexista în aceeaşi bandă în măsura în care acestea nu afectează prioritatea tehnologiei sau a serviciului în cauză. Reglementarea conţinutului serviciilor furnizate utilizând spectrul radio ar trebui, în mod similar, să fie separată de autorizaţiile de utilizare a spectrului radio, pentru a lăsa deschisă alegerea celor mai eficiente mijloace de transmitere a unui astfel de conţinut, inclusiv a spectrului.

(22) De asemenea, utilizatorii spectrului ar trebui să poată alege liber serviciile pe care doresc să le ofere din spectrul care face obiectul măsurilor tranzitorii pentru rezolvarea situaţiilor nesoluţionate şi al dispoziţiilor din planurile naţionale de alocare a frecvenţelor, precum şi al reglementărilor în materie de radio ale UIT. Ar trebui prevăzute şi excepţii de la acest principiu al neutralităţii serviciilor care prevăd furnizarea unui serviciu specific pentru a ţine seama de considerentele de ordine publică naţională sau pentru îndeplinirea obiectivelor de interes general definite în mod clar, cum ar fi, de exemplu, siguranţa vieţii, necesitatea promovării coeziunii sociale, regionale şi teritoriale, utilizarea eficientă a spectrului şi gestionarea eficientă a acestuia. De asemenea, aceste obiective pot cuprinde promovarea politicilor naţionale privind audiovizualul şi mass-media, a diversităţii culturale şi lingvistice şi a pluralismului media astfel cum prevede legislaţia naţională conformă cu dreptul comunitar. Cu excepţia cazurilor în care sunt necesare pentru protecţia siguranţei vieţii sau pentru garantarea atingerii obiectivelor de mai sus, excepţiile nu ar trebui să genereze exclusivitate ci mai curând să acorde prioritate pentru ca celelalte servicii şi tehnologii să poată coexista în aceeaşi bandă în măsura posibilului. Reglementarea conţinutului serviciilor furnizate utilizând spectrul radio ar trebui, în mod similar, să fie separată de autorizaţiile de utilizare a spectrului radio, pentru a lăsa deschisă alegerea celor mai eficiente mijloace de transmitere a unui astfel de conţinut, inclusiv a spectrului.

Justificare

The question whether spectrum can be allocated in a service-neutral way should depend on a reasonable balance between public interest and commercial value. In practice, the Commission adheres to this approach, e.g. in its Communication on the Digital Dividend, where it proposes the allocation of specific services to specific spectrum (sub)bands.

Amendamentul  24

Propunere de directivă – act de modificare

Considerentul 23

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(23) Definirea domeniului de aplicare şi a naturii oricărei exceptări privind promovarea diversităţii culturale şi lingvistice şi pluralismului media în conformitate cu propria legislaţie naţională este de competenţa statelor membre.

(23) Definirea domeniului de aplicare şi a naturii oricărei exceptări privind promovarea diversităţii culturale şi lingvistice, a politicilor naţionale privind audiovizualul şi mass-media şi pluralismului media în conformitate cu propria legislaţie naţională este de competenţa statelor membre.

Justificare

Member States should have the power to define the scope and nature of exceptions to national audiovisual and media policies.

Amendamentul  25

Propunere de directivă – act de modificare

Considerentul 26

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(26) Având în vedere efectul acestora asupra dezvoltării pieţei interne a serviciilor de comunicaţii electronice, definiţia, domeniul de aplicare şi natura excepţiilor de la principiul neutralităţii tehnologice şi a serviciilor pot cere coordonarea la nivel comunitar, fără a aduce atingere condiţiilor tehnice armonizate pentru disponibilitatea şi utilizarea eficientă a spectrului radio în temeiul Deciziei nr. 676/2002/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 7 martie 2002 privind cadrul de reglementare pentru politica de gestionare a spectrului de frecvenţe radio în Comunitatea Europeană („Decizia privind spectrul radio”).

eliminat

Justificare

Ensure legal coherence with our proposal for modified Article 9c.

Amendamentul  26

Propunere de directivă – act de modificare

Considerentul 29

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(29) Pentru a promova funcţionarea pieţei interne şi pentru a sprijini dezvoltarea serviciilor transfrontaliere, Comisiei trebuiei se acorde competenţa de a acorda autorităţii responsabilităţi specifice în domeniul numerotării. În plus, pentru a permite cetăţenilor statelor membre, inclusiv călătorilor şi utilizatorilor cu handicap, să beneficieze de anumite servicii utilizând aceleaşi numere, uşor de recunoscut, cu preţuri similare în toate statele membre, competenţele Comisiei de adoptare a măsurilor tehnice de punere în aplicare trebuie să acopere, de asemenea, principiul sau mecanismul tarifar aplicabil.

(29) Pentru a promova funcţionarea pieţei interne şi pentru a sprijini dezvoltarea serviciilor transfrontaliere, Comisia ar trebuipoată consulta OARET în domeniul numerotării. În plus, pentru a permite cetăţenilor statelor membre, inclusiv călătorilor şi utilizatorilor cu handicap, să beneficieze de anumite servicii utilizând aceleaşi numere, uşor de recunoscut, cu preţuri similare în toate statele membre, competenţele Comisiei de adoptare a măsurilor tehnice de punere în aplicare ar trebui să acopere, de asemenea, principiul sau mecanismul tarifar aplicabil, precum şi instituirea unui număr de apel european unic care să garanteze un acces facil la aceste servicii.

Amendamentul  27

Propunere de directivă – act de modificare

Considerentul 31

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(31) Este necesară întărirea competenţelor statelor membre de a garanta accesul sau retragerea titularilor de drepturi din noua reţea într-un mod responsabil din punct de vedere al mediului şi independent de orice obligaţie impusă unui operator cu putere semnificativă pe piaţă de a acorda acces la reţeaua de sa de comunicaţii electronice. Autorităţile naţionale de reglementare trebuie să poată impune, de la caz la caz, utilizarea în comun mai eficientă a conductelor, pilonilor şi a antenelor, precum şi a accesului în clădiri şi o mai bună coordonare a lucrărilor civile. Îmbunătăţirea modului de utilizare în comun a instalaţiilor poate ameliora în mod semnificativ concurenţa şi poate reduce cheltuielile globale financiare şi de mediu ale desfăşurării infrastructurii de comunicaţii electronice pentru întreprinderi.

(31) Este necesară întărirea competenţelor statelor membre de a garanta accesul sau retragerea titularilor de drepturi din noua reţea într-un mod echitabil, eficient şi responsabil din punct de vedere al mediului şi independent de orice obligaţie impusă unui operator cu putere semnificativă pe piaţă de a acorda acces la reţeaua de sa de comunicaţii electronice. Autorităţile naţionale de reglementare ar trebui să poată impune, de la caz la caz, utilizarea în comun a elementelor reţelei şi a instalaţiilor conexe precum conductele, pilonii şi antenele, precum şi a accesului în clădiri şi o mai bună coordonare a lucrărilor civile. Îmbunătăţirea modului de utilizare în comun a instalaţiilor poate ameliora în mod semnificativ concurenţa şi poate reduce cheltuielile globale financiare şi de mediu ale desfăşurării infrastructurii de comunicaţii electronice pentru întreprinderi, în special ale creării de noi reţele de acces din fibră optică. Autorităţile naţionale de reglementare ar trebui să poată impune operatorilor obligaţia de a prezenta o ofertă de referinţă pentru acordarea accesului la conductele lor într-un mod echitabil şi nediscriminatoriu.

Justificare

Additions in accordance with amendments to Article 12. New entrants should be able to access the ducts of SMP operators in a fair and non-discriminatory way. This will facilitate infrastructure competition and the transition to a full competitive market. For the deployment of new networks the sharing of network elements and associated facilities can speed up and reduce their financial and environmental impact.

Amendamentul  28

Propunere de directivă – act de modificare

Considerentul 32

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(32) Comunicarea corectă şi sigură a informaţiilor prin reţelele de comunicaţii electronice este tot mai importantă pentru întreaga economie şi în general pentru societate. Securitatea şi integritatea reţelelor de comunicaţii şi a sistemelor informaţionale reprezintă, prin urmare, o preocupare tot mai mare pentru societate. Complexitatea sistemului, defecţiunea tehnică sau greşeala umană, accidentele sau atacurile, toate acestea pot avea consecinţe asupra funcţionării şi disponibilităţii infrastructurii fizice care livrează servicii de importanţă crucială pentru bunăstarea cetăţenilor UE, inclusiv servicii de e-guvernare. Astfel, autorităţile naţionale de reglementare promovează interesele cetăţenilor Uniunii Europene, inter alia prin garantarea faptului că sunt menţinute integritatea şi securitatea reţelelor publice de comunicaţii. Autoritatea trebuie să contribuie la nivelul sporit de securitate a comunicaţiilor electronice, printre altele, prin furnizarea de consultanţă de specialitate şi promovarea schimbului celor mai bune practici. Atât Autoritatea cât şi autorităţile naţionale de reglementare trebuie să dispună de mijloacele necesare îndeplinirii sarcinilor acestora, inclusiv de competenţele de a obţine informaţii suficiente pentru a fi în măsură să evalueze nivelul de securitate a reţelelor sau serviciilor, precum şi de datele complete şi corecte referitoare la incidentele reale privind securitatea care au avut un impact semnificativ asupra funcţionării reţelelor şi serviciilor. Având în vedere faptul că aplicarea eficientă a unui nivel adecvat de securitate nu este un exerciţiu singular ci un proces continuu de punere în aplicare, revizuire şi actualizare, furnizorii de reţele şi servicii de comunicaţii electronice trebuie să adopte măsuri de protejare a integrităţii şi securităţii acestora conform riscurilor calculate, luând în considerare nivelul tehnicii la momentul acestor măsuri.

(32) Comunicarea corectă şi sigură a informaţiilor prin reţelele de comunicaţii electronice este tot mai importantă pentru întreaga economie şi în general pentru societate. Securitatea şi integritatea reţelelor de comunicaţii şi a sistemelor informaţionale reprezintă, prin urmare, o preocupare tot mai mare pentru societate. Complexitatea sistemului, defecţiunea tehnică sau greşeala umană, accidentele sau atacurile, toate acestea pot avea consecinţe asupra funcţionării şi disponibilităţii infrastructurii fizice care livrează servicii de importanţă crucială pentru bunăstarea cetăţenilor UE, inclusiv servicii de e-guvernare. Astfel, autorităţile naţionale de reglementare promovează interesele cetăţenilor Uniunii Europene, inter alia prin garantarea faptului că sunt menţinute integritatea şi securitatea reţelelor publice de comunicaţii. ENISA ar trebui să contribuie la nivelul sporit de securitate a comunicaţiilor electronice, printre altele, prin furnizarea de consultanţă de specialitate şi promovarea schimbului celor mai bune practici. Atât ENISA cât şi autorităţile naţionale de reglementare ar trebui să dispună de mijloacele necesare îndeplinirii sarcinilor acestora, inclusiv de competenţele de a obţine informaţii suficiente pentru a fi în măsură să evalueze nivelul de securitate a reţelelor sau serviciilor, precum şi de datele complete şi corecte referitoare la incidentele reale privind securitatea care au avut un impact semnificativ asupra funcţionării reţelelor şi serviciilor. Având în vedere faptul că aplicarea eficientă a unui nivel adecvat de securitate nu este un exerciţiu singular ci un proces continuu de punere în aplicare, revizuire şi actualizare, furnizorii de reţele şi servicii de comunicaţii electronice ar trebui să adopte măsuri de protejare a integrităţii şi securităţii acestora conform riscurilor calculate, luând în considerare nivelul tehnicii la momentul acestor măsuri.

Justificare

ENISA will continue to be solely competent concerning the security of networks and services.

Amendamentul  29

Propunere de directivă – act de modificare

Considerentul 33

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(33) Atunci când este necesară stabilirea unui acord privind un set comun de cerinţe privind securitatea, trebuie conferită Comisiei competenţa de a adopta măsuri tehnice de executare pentru a realiza un nivel adecvat de securitate a reţelelor şi serviciilor de comunicaţii electronice de pe piaţa internă. Autoritatea trebuie să contribuie la armonizarea măsurilor de securitate tehnice şi organizaţionale corespunzătoare furnizând consultanţă de specialitate. Autorităţile naţionale de reglementare ar trebui să aibă competenţa de a emite instrucţiuni obligatorii referitoare la măsurile tehnice de executare adoptate în temeiul directivei-cadru. Pentru a-şi îndeplini sarcinile, acestea trebuie să aibă competenţa de a investiga şi de a impune sancţiuni în cazul nerespectării dispoziţiilor.

(33) Atunci când este necesară stabilirea unui acord privind un set comun de cerinţe privind securitatea, ar trebui conferită Comisiei competenţa de a adopta măsuri tehnice de executare pentru a realiza un nivel adecvat de securitate a reţelelor şi serviciilor de comunicaţii electronice de pe piaţa internă. ENISA ar trebui să contribuie la armonizarea măsurilor de securitate tehnice şi organizaţionale corespunzătoare furnizând consultanţă de specialitate. Autorităţile naţionale de reglementare ar trebui să aibă competenţa de a emite instrucţiuni obligatorii referitoare la măsurile tehnice de executare adoptate în temeiul directivei-cadru. Pentru a-şi îndeplini sarcinile, acestea ar trebui să aibă competenţa de a investiga şi de a impune sancţiuni în cazul nerespectării dispoziţiilor.

Justificare

ENISA will continue to be solely competent concerning the security of networks and services.

Amendamentul  30

Propunere de directivă – act de modificare

Considerentul 39a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(39a) Ar trebui încurajate atât investiţiile, cât şi concurenţa, astfel încât posibilitatea de a alege a consumatorilor să fie protejată, şi nu redusă.

Justificare

The Directives should make clear that competition is not to be sacrificed in the name of investment – for example through regulatory holidays.

Amendamentul  31

Propunere de directivă – act de modificare

Considerentul 43

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(43) Scopul separării funcţionale, prin care operatorului integrat vertical i se solicită să înfiinţeze două întreprinderi separate din punct de vedere operaţional, este de a garanta furnizarea de produse de acces echivalente către toţi operatorii în aval, inclusiv către propriile departamente în aval ale operatorului integrat vertical. Separarea funcţională are capacitatea de a îmbunătăţi concurenţa pe numeroase pieţe prin reducerea semnificativă a tendinţelor discriminatorii şi prin facilitarea respectării obligaţiilor în materie de nediscriminare care urmează să fie verificate şi puse în aplicare. În cazuri excepţionale, aceasta poate fi justificată ca măsură corectivă atunci când eforturile în privinţa nediscriminării eşuează şi există şanse reduse sau nule pentru o concurenţă în ceea ce priveşte infrastructura într-o limită de timp rezonabilă după ce s-a recurs la una sau mai multe măsuri corective considerate anterior ca fiind aplicabile. Cu toate acestea, este foarte important să se garanteze că impunerea acesteia nu afectează stimulentele acordate întreprinderii în cauză pentru a investi în reţeaua sa şi că nu are efecte negative asupra bunăstării consumatorilor. Impunerea acesteia necesită o analiză coordonată a diferitelor pieţe relevante asociate reţelei de acces, în conformitate cu analiza pieţei prevăzută la articolul 16 din directiva-cadru. În momentul efectuării analizei pieţei şi al stabilirii detaliilor măsurii corective, autorităţile naţionale de reglementare trebuie să acorde o atenţie specială produselor care urmează să fie gestionate de către întreprinderile separate, luând în considerare dimensiunea reţelei desfăşurate şi nivelul progresului tehnologic, care pot afecta caracterul substituibil al serviciilor fixe şi fără fir. Pentru a evita denaturarea concurenţei pe piaţa internă, Comisia trebuie să aprobe în avans propunerile pentru separarea funcţională.

(43) Scopul separării funcţionale, prin care operatorului integrat vertical i se solicită să înfiinţeze două întreprinderi separate din punct de vedere operaţional, este de a garanta furnizarea de produse de acces echivalente către toţi operatorii în aval, inclusiv către propriile departamente în aval ale operatorului integrat vertical. Separarea funcţională poate avea capacitatea de a îmbunătăţi concurenţa pe numeroase pieţe prin reducerea semnificativă a tendinţelor discriminatorii şi prin facilitarea respectării obligaţiilor în materie de nediscriminare care urmează să fie verificate şi puse în aplicare. Pentru a evita denaturarea concurenţei pe piaţa internă, Comisia trebuie să aprobe în avans propunerile pentru separarea funcţională.

Justificare

Functional separation is already an accepted reality for some Member States; to impose remedies in "exceptional cases" is an interesting idea, but should be revaluated in 2014 once the review will take place. By then, it will be better understood how functional separation will lead to more competition and at the same time allow investment into new infrastructures.

Amendamentul  32

Propunere de directivă – act de modificare

Considerentul 44a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(44a) Integrarea continuă a pieţelor în cadrul pieţei interne a reţelelor şi serviciilor de comunicaţii electronice necesită o mai bună coordonare a aplicării reglementărilor ex ante prevăzute în cadrul legal pentru comunicaţiile electronice.

Justificare

A network of national regulatory authorities is the most suitable instrument to satisfy the requirements of the European telecommunications market. This amendment seeks to bring this opinion into line with the opinion tabled on the report on the proposal for a European Parliament and Council Regulation establishing the European Electronic Communications Market.

Amendamentul  33

Propunere de directivă – act de modificare

Considerentul 46

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(46) Cu toate că, în anumite circumstanţe, o autoritate naţională de reglementare poate să impună obligaţii operatorilor care nu au o putere semnificativă pe piaţă în scopul îndeplinirii scopurilor precum conectivitatea sau interoperabilitatea cap la cap a serviciilor, este totuşi necesară garantarea faptului că aceste obligaţii se impun în conformitate cu cadrul de reglementare şi în special cu procedurile de notificare ale acestuia.

(46) Cu toate că, în anumite circumstanţe, o autoritate naţională de reglementare poate să impună obligaţii operatorilor care nu au o putere semnificativă pe piaţă în scopul îndeplinirii scopurilor precum conectivitatea sau interoperabilitatea cap la cap a serviciilor sau pentru a promova eficienţa, concurenţa durabilă şi beneficii maxime pentru utilizatorii finali, este totuşi necesară garantarea faptului că aceste obligaţii se impun în conformitate cu cadrul de reglementare şi în special cu procedurile de notificare ale acestuia.

Justificare

Currently unregulated access operators charge exorbitant prices for connecting directory enquiry calls and also impede the ability of the directory enquiry providers to set their own retail prices. There is no justification for access operators to charge any differently to other similar interconnection products which consist in the transport of traffic to and from an interconnection point. These problems need to be addressed in order to permit the benefits of competition in directory enquiry services to be fully delivered to end users and allow the removal of a regulated retail universal service for directory enquiries.

Amendamentul  34

Propunere de directivă – act de modificare

Considerentul 47a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(47a) În cazul în care, pe lângă măsurile tehnice de aplicare, este necesară adoptarea unor măsuri de armonizare în vederea punerii în aplicare a politicii comunitare privind comunicaţiile electronice, Comisia ar trebui să prezinte Parlamentului European şi Consiliului o propunere legislativă.

Justificare

Harmonisation measures which involve adding new essential provisions to the regulatory framework should be dealt with a legislative proposal. Only the direct application of the rules set out in the framework or the addition of non-essential elements should be subject of Comitology procedures.

Amendamentul  35

Propunere de directivă – act de modificare

Considerentul 49

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(49) Introducerea cerinţei neutralităţii tehnologice şi a serviciilor în cadrul deciziilor de cesionare şi alocare, precum şi posibilitatea tot mai mare de a transfera drepturi între întreprinderi ar trebui să sporească libertatea şi mijloacele de livrare a comunicaţiilor electronice, precum şi conţinutul serviciilor media audiovizuale pentru public, facilitând astfel, de asemenea, îndeplinirea obiectivelor de interes general. Prin urmare, anumite obligaţii de interes general impuse radiodifuzorilor pentru livrarea de servicii media audiovizuale ar putea fi îndeplinite tot mai mult fără a mai fi nevoie de acordarea drepturilor individuale de utilizare a spectrului. Utilizarea criteriilor specifice de alocare a spectrului pentru radiodifuzori ar fi justificată numai în cazul în care acest lucru este esenţial pentru îndeplinirea unui obiectiv specific de interes general prevăzut în dreptul intern. Procedurile asociate realizării obiectivelor de interes general trebuie să fie, în toate circumstanţele, transparente, obiective, proporţionale şi nediscriminatorii.

(49) Introducerea cerinţei neutralităţii tehnologice şi a serviciilor în cadrul deciziilor de cesionare şi alocare, precum şi posibilitatea tot mai mare de a transfera drepturi între întreprinderi ar trebui să sporească libertatea şi mijloacele de livrare a comunicaţiilor electronice, precum şi conţinutul serviciilor media audiovizuale pentru public, facilitând astfel, de asemenea, îndeplinirea obiectivelor de interes general. Totuşi, anumite obligaţii de interes general impuse radiodifuzorilor pentru livrarea de servicii media audiovizuale pot necesita utilizarea unor criterii specifice pentru alocarea spectrului, în cazul în care se constată că acest lucru este esenţial pentru îndeplinirea unui obiectiv specific de interes general prevăzut în dreptul intern. Procedurile asociate realizării obiectivelor de interes general trebuie să fie, în toate circumstanţele, transparente, obiective, proporţionale şi nediscriminatorii.

Justificare

Recital 49 is not consistent with Recital 23 or with Article 5(2) of the Authorisation Directive. It is important to recognize the need to take into account cultural and media policy objectives, as set out by national law. The original formulation is also more restrictive than Article 5(2) of the Authorisation Directive as regards the granting of individual rights of use for broadcasting services.

Amendamentul  36

Propunere de directivă – act de modificare

Considerentul 50

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(50) În vederea asigurării unui tratament egal, nici un utilizator al spectrului de frecvenţe nu trebuie exceptat de la obligaţia de a plăti taxele sau redevenţele normale pentru utilizarea spectrului.

(50) Orice exceptare, totală sau parţială, de la obligaţia de a plăti taxele sau redevenţele stabilite pentru utilizarea spectrului ar trebui să fie obiectivă şi transparentă şi să se bazeze pe existenţa altor obligaţii de interes general prevăzute în dreptul intern.

Justificare

Inclusion of Guardans amendment 8. It must remain possible for Member States to maintain or introduce systems where the obligation to pay usage fees is replaced by an obligation to fulfil general interest objectives. Such systems are commonplace with regard to terrestrial frequencies where they serve media pluralism objectives.

Amendamentul  37

Propunere de directivă – act de modificare

Considerentul 53

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(53) Îndepărtarea barierelor legislative şi administrative care se află în calea unei autorizaţii generale sau a drepturilor de utilizare a spectrului şi a numerelor cu implicaţii europene ar trebui să favorizeze evoluţia tehnologică şi a serviciilor şi să contribuie la îmbunătăţirea concurenţei. Deşi coordonarea condiţiilor tehnice pentru disponibilitatea şi utilizarea eficientă a spectrului radio se organizează în conformitate cu decizia privind spectrul radio, poate fi necesară de asemenea, în scopul realizării obiectivelor pieţei interne, coordonarea sau armonizarea procedurilor şi condiţiilor care se aplică în cazul drepturilor şi autorizaţiilor pentru anumite benzi, în cazul drepturilor de utilizare pentru numere şi al autorizaţiilor generale. Acest lucru se aplică în special serviciilor de comunicaţii electronice care, prin natura acestora, au o dimensiune a pieţei interne sau un potenţial transfrontalier, cum ar fi serviciile prin satelit a căror dezvoltare ar fi încetinită de discrepanţele în ceea ce priveşte repartiţia spectrului în rândul statelor membre. Comisia, asistată de Comitetul pentru comunicaţii şi ţinând cont în cea mai mare măsură de avizul Autorităţii, ar trebui astfel să poată adopta măsurile tehnice de punere în aplicare pentru îndeplinirea acestor obiective. Măsurile de punere în aplicare adoptate de Comisie pot cere statelor membre să pună la dispoziţie drepturi de utilizare a spectrului şi/sau a numerelor pe tot cuprinsul teritoriului acestora şi, dacă este cazul, să retragă orice alte drepturi de utilizare naţionale existente. În astfel de cazuri, statele membre nu ar trebui să acorde niciun drept nou de utilizare pentru banda de spectru sau seria de numere în cauză conform procedurilor naţionale.

(53) Îndepărtarea barierelor legislative şi administrative care se află în calea unei autorizaţii generale sau a drepturilor de utilizare a spectrului şi a numerelor cu implicaţii europene ar trebui să favorizeze evoluţia tehnologică şi a serviciilor şi să contribuie la îmbunătăţirea concurenţei. Deşi coordonarea condiţiilor tehnice pentru disponibilitatea şi utilizarea eficientă a spectrului radio se organizează în conformitate cu decizia privind spectrul radio, poate fi necesară de asemenea, în scopul realizării obiectivelor pieţei interne, coordonarea sau armonizarea procedurilor şi condiţiilor care se aplică în cazul drepturilor şi autorizaţiilor pentru anumite benzi, în cazul drepturilor de utilizare pentru numere şi al autorizaţiilor generale. Acest lucru se aplică în special serviciilor de comunicaţii electronice care, prin natura acestora, au o dimensiune a pieţei interne sau un potenţial transfrontalier, cum ar fi serviciile prin satelit a căror dezvoltare ar fi încetinită de discrepanţele în ceea ce priveşte repartiţia spectrului în rândul statelor membre şi între UE şi ţările terţe, ţinând cont de deciziile UIT şi CEAPT. Comisia, asistată de Comitetul pentru comunicaţii şi ţinând cont în cea mai mare măsură de avizul Autorităţii, ar trebui astfel să poată adopta măsurile tehnice de punere în aplicare pentru îndeplinirea acestor obiective. Măsurile de punere în aplicare adoptate de Comisie pot cere statelor membre să pună la dispoziţie drepturi de utilizare a spectrului şi/sau a numerelor pe tot cuprinsul teritoriului acestora şi, dacă este cazul, să retragă orice alte drepturi de utilizare naţionale existente. În astfel de cazuri, statele membre nu ar trebui să acorde niciun drept nou de utilizare pentru banda de spectru sau seria de numere în cauză conform procedurilor naţionale.

Amendamentul  38

Propunere de directivă – act de modificare

Considerentul 57

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(57) Condiţiile care pot însoţi autorizaţiile ar trebui să cuprindă condiţii specifice care reglementează accesibilitatea pentru utilizatorii cu handicap şi necesitatea ca autorităţile publice să comunice cu publicul general înaintea, în timpul şi în urma dezastrelor majore. De asemenea, având în vedere importanţa inovaţiei tehnologice, statele membre ar trebui să poată emite autorizaţii de utilizare a spectrului în scopuri experimentale, supuse unor restricţii şi condiţii specifice justificate în mod strict de natura experimentală a acestor drepturi.

(57) Condiţiile care pot însoţi autorizaţiile ar trebui să cuprindă condiţii specifice care să reglementeze accesibilitatea pentru utilizatorii cu handicap şi necesitatea ca autorităţile publice şi serviciile de urgenţă să comunice între ele şi cu publicul general înaintea, în timpul şi în urma dezastrelor majore. De asemenea, având în vedere importanţa inovaţiei tehnologice, statele membre ar trebui să poată emite autorizaţii de utilizare a spectrului în scopuri experimentale, supuse unor restricţii şi condiţii specifice justificate în mod strict de natura experimentală a acestor drepturi.

Amendamentul  39

Propunere de directivă – act de modificare

Considerentul 60

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(60) În special, Comisiei trebuie să i se acorde competenţa de a adopta măsuri de punere în aplicare privind notificările menţionate la articolul 7 din directiva-cadru; Armonizarea în domeniul spectrului de frecvenţe şi numerotării, precum şi în chestiuni legate de securitatea reţelelor şi serviciilor; identificarea pieţelor transnaţionale; punerea în aplicare a standardelor; aplicarea armonizată a dispoziţiilor cadrului de reglementare. De asemenea, trebuie să îi fie acordată şi competenţa de a adopta măsuri de punere în aplicare a actualizării anexelor I şi II la directiva privind accesul pe piaţă şi dezvoltările tehnologică şi de adoptare a măsurilor de punere în aplicare a armonizării a normelor, procedurilor şi condiţiilor de autorizare a reţelelor şi serviciilor de comunicaţii electronice. Întrucât aceste măsuri au un domeniu general de aplicare şi sunt destinate să completeze directiva sau directivele în cauză prin adăugarea de elemente noi neesenţiale, acestea ar trebui adoptate în conformitate cu procedura de reglementare cu control prevăzută la articolul 5a din Decizia 1999/468/CE. Atunci când, din motive imperative de urgenţă, termenele care se aplică în mod normal în cadrul acestei proceduri nu pot fi respectate, Comisia ar trebui să poată aplica procedura de urgenţă prevăzută la articolul 5a alineatul (6) din decizia menţionată mai sus.

(60) În special, Comisiei trebuie să i se acorde competenţa de a adopta măsuri de punere în aplicare privind notificările menţionate la articolul 7 din directiva-cadru; Armonizarea în domeniul spectrului de frecvenţe şi numerotării, precum şi în chestiuni legate de securitatea reţelelor şi serviciilor; identificarea pieţelor transnaţionale; punerea în aplicare a standardelor; aplicarea armonizată a dispoziţiilor cadrului de reglementare. De asemenea, trebuie să îi fie acordată şi competenţa de a adopta măsuri de punere în aplicare a actualizării anexelor I şi II la directiva privind accesul pe piaţă şi dezvoltările tehnologică şi de adoptare a măsurilor de punere în aplicare a armonizării a normelor, procedurilor şi condiţiilor de autorizare a reţelelor şi serviciilor de comunicaţii electronice. Întrucât aceste măsuri au un domeniu general de aplicare şi sunt destinate să completeze directiva sau directivele în cauză prin adăugarea de elemente noi neesenţiale, acestea ar trebui adoptate în conformitate cu procedura de reglementare cu control prevăzută la articolul 5a din Decizia 1999/468/CE. Având în vedere că aplicarea procedurii de reglementare cu control în termenele care se aplică în mod normal ar putea, în anumite situaţii excepţionale, împiedica adoptarea la timp a măsurilor de aplicare, Parlamentul European, Consiliul şi Comisia ar trebui să acţioneze rapid pentru a asigura adoptarea la timp a respectivelor măsuri.

Justificare

On imperative and justified grounds of urgency the European Parliament, the Council and the Commission should act speedily in order to ensure the timely adoption of Comitology measures.

Amendamentul  40

Propunere de directivă – act de modificare

Articolul 1 – punctul 1

Directiva 2002/21/CE

Articolul 1 – alineatul 1

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) Prezenta directivă stabileşte un cadru armonizat pentru reglementarea serviciilor de comunicaţii electronice, a reţelelor de comunicaţii electronice, a infrastructurilor asociate şi a serviciilor asociate, precum şi anumitor aspecte privind echipamentele terminale. Directiva prevede sarcini pentru autorităţile naţionale de reglementare şi stabileşte o serie de proceduri care să asigure o aplicare armonizată a cadrului de reglementare pe teritoriul Comunităţii.

(1) Prezenta directivă stabileşte un cadru armonizat pentru reglementarea serviciilor de comunicaţii electronice, a reţelelor de comunicaţii electronice, a infrastructurilor asociate şi a serviciilor asociate, precum şi a anumitor aspecte privind echipamentele terminale menite să faciliteze accesul utilizatorilor cu handicap şi să încurajeze utilizarea comunicaţiilor electronice de către utilizatorii defavorizaţi. Directiva prevede sarcini pentru autorităţile naţionale de reglementare şi stabileşte o serie de proceduri care să asigure o aplicare armonizată a cadrului de reglementare pe teritoriul Comunităţii.

Justificare

The amendment seeks to clarify the various aspects of terminal equipment which can ensure the accessibility of all telecommunication services.

Amendamentul  41

Propunere de directivă – act de modificare

Articolul 1 – punctul 2 – litera c

Directiva 2002/21/CE

Articolul 2 – litera e

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(e) «infrastructură asociată» înseamnă acea infrastructură asociată unei reţele de comunicaţii electronice şi/sau unui serviciu de comunicaţii electronice care permit şi/sau facilitează furnizarea de servicii prin intermediul respectivei reţele şi/sau al respectivului serviciu sau dispun de acest potenţial şi cuprind inter alia sistemele de conversie a numerelor sau a adreselor, sistemele condiţionate de acces şi ghidurile de programe electronice, precum şi infrastructura fizică, cum ar fi conductele, pilonii, cutiile de distribuţie situate la nivelul străzilor şi clădirilor.

(e) «infrastructură asociată» înseamnă acea infrastructură asociată unei reţele de comunicaţii electronice şi/sau unui serviciu de comunicaţii electronice care permit şi/sau facilitează furnizarea de servicii prin intermediul respectivei reţele şi/sau al respectivului serviciu sau dispun de acest potenţial şi cuprind inter alia sistemele de conversie a numerelor sau a adreselor, sistemele condiţionate de acces şi ghidurile de programe electronice, precum şi infrastructura fizică, cum ar fi intrările în clădiri, cablajul din clădiri, turnurile şi alte structuri de suport înalte, conductele, ţevile, pilonii, antenele, nişele, cutiile de distribuţie şi toate celelalte elemente ale reţelei care nu sunt active.

Amendamentul  42

Propunere de directivă – act de modificare

Articolul 1 – punctul 2 – litera e

Directiva 2002/21/CE

Articolul 2 – litera s

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(s) «bruiaj dăunător» înseamnă bruiajul care pune în pericol funcţionarea unui serviciu de radionavigaţie sau a altor servicii de siguranţă sau care denaturează, blochează sau întrerupe în mod grav şi repetat funcţionarea unui serviciu de radiocomunicaţii utilizat în conformitate cu reglementările comunitare şi de drept intern aplicabile.

 

(s) «bruiaj dăunător» înseamnă bruiajul care pune în pericol funcţionarea unui serviciu de radionavigaţie sau a altor servicii de siguranţă sau care denaturează, blochează sau întrerupe în mod grav şi repetat funcţionarea unui serviciu de radiocomunicaţii utilizat în conformitate cu reglementările internaţionale, comunitare şi de drept intern aplicabile.

Amendamentul  43

Propunere de directivă – act de modificare

Articolul 1 – punctul 3

Directiva 2002/21/CE

Articolul 3 – alineatul 3 – paragraful 1

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3) Statele membre se asigură că autorităţile naţionale de reglementare îşi exercită competenţele în mod independent, imparţial şi transparent. Autorităţile naţionale de reglementare nu caută şi nu primesc instrucţiuni de la un alt organism în relaţie cu îndeplinirea obişnuită a sarcinilor care le revin în temeiul dreptului intern de punere în aplicare a dreptului comunitar. Numai organismele de apel instituite în conformitate cu articolul 4 sau instanţele naţionale sau europene au competenţa de a suspenda sau revoca deciziile luate de către autorităţile naţionale de reglementare.

(3) Statele membre se asigură că autorităţile naţionale de reglementare îşi exercită competenţele în mod independent, imparţial şi transparent şi în timp util. Autorităţile naţionale de reglementare nu caută şi nu primesc instrucţiuni de la un alt organism în relaţie cu îndeplinirea obişnuită a sarcinilor care le revin în temeiul dreptului intern de punere în aplicare a dreptului comunitar. Numai organismele de apel instituite în conformitate cu articolul 4 sau instanţele naţionale sau europene au competenţa de a suspenda sau revoca deciziile luate de către autorităţile naţionale de reglementare.

Justificare

Failure of NRAs to act in a timely manner, for example in relation to market reviews, can hold back competition and innovation in the market.

Amendamentul  44

Propunere de directivă – act de modificare

Articolul 1 – punctul 3a (nou)

Directiva 2002/21/CE

Articolul 3 – alineatul 3a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(3a) La articolul 3 se adaugă următorul alineat:

 

„(3a) Statele membre se asigură că obiectivele OARET privind promovarea unei coerenţe şi coordonări reglementare sporite sunt sprijinite în mod activ de către autorităţile naţionale de reglementare respective.

 

Statele membre se asigură că autorităţile naţionale de reglementare beneficiază de resurse financiare şi umane adecvate pentru a îndeplini sarcinile care le revin şi pentru a putea contribui şi participa în mod activ la OARET. Autorităţile naţionale de reglementare trebuie să aibă bugete anuale separate, iar bugetele trebuie făcute publice.”

Justificare

The addition of paragraph 3a ensures that the Member States ensure the establishment of the Body of Regulators in Telecom (BERT) comprised of all NRAs. BERT would be set up as an association of national regulatory authorities that would not have an independent legal personality, i.e., in particular this body would not be part of the direct or indirect Community administration. This avoids all conflicts with the MERONI case law.

Amendamentul  45

Propunere de directivă – act de modificare

Articolul 1 – punctul 3b (nou)

Directiva 2002/21/CE

Articolul 3 – alineatul 3b (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(3b) La articolul 3 se adaugă următorul alineat:

 

„(3b) Statele membre se asigură că ANR ţin seama în cea mai mare măsură de poziţiile comune ale OARET atunci când adoptă decizii privind pieţele lor interne.”

Amendamentul  46

Propunere de directivă – act de modificare

Articolul 1 – punctul 4 – litera a

Directiva 2002/21/CE

Articolul 4 – alineatul 1 – paragraful 1

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) Statele membre se asigură că există, la nivel naţional, mecanisme eficiente prin care orice utilizator sau orice întreprindere care furnizează reţele şi servicii de comunicaţii electronice şi care este afectat de o decizie a unei autorităţi naţionale de reglementare are dreptul de a ataca decizia în faţa unui organism independent de părţile implicate. Acest organism, care poate fi un tribunal, dispune de competenţele necesare pentru a-şi putea exercita funcţiile. Statele membre se asigură că elementele cauzei sunt luate în considerare în mod corespunzător şi că există un mecanism efectiv de apel.

(1) Statele membre se asigură că există, la nivel naţional, mecanisme eficiente prin care orice utilizator sau orice întreprindere care furnizează reţele şi servicii de comunicaţii electronice şi care este afectat de o decizie a unei autorităţi naţionale de reglementare are dreptul de a ataca decizia în faţa unui organism independent de părţile implicate. Acest organism, care poate fi un tribunal, dispune de competenţele necesare pentru a-şi putea exercita funcţiile în mod eficient. Statele membre se asigură că elementele cauzei sunt luate în considerare în mod corespunzător, că există un mecanism de recurs eficace şi că procedurile în faţa instanţei de recurs nu sunt nejustificat de lungi. Statele membre stabilesc termene-limită pentru examinarea unor astfel de căi de atac.

Justificare

Effectiveness and reasonable duration are key aspects of appeal mechanisms. Expertise of appeal bodies should be internal and not just “available to it”.

Amendamentul  47

Propunere de directivă – act de modificare

Articolul 1 – punctul 4 – litera a

Directiva 2002/21/CE

Articolul 4 – alineatul 1 – paragraful 2

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

În aşteptarea deciziei într-o astfel de acţiune, decizia autorităţii naţionale de reglementare rămâne valabilă, cu excepţia cazului în care sunt acordate măsurii provizorii. Pot fi acordate măsuri provizorii dacă este necesară suspendarea urgentă a efectului deciziei pentru a preveni daune grave şi ireparabile aduse părţii care solicită măsurile şi atunci când echilibrul intereselor cere astfel.

În aşteptarea deciziei într-o astfel de acţiune, decizia autorităţii naţionale de reglementare rămâne valabilă, cu excepţia cazului în care sunt acordate măsurii provizorii. Pot fi acordate măsuri provizorii, în conformitate cu legislaţia naţională corespunzătoare, dacă este necesară suspendarea urgentă a efectului deciziei pentru a preveni daune grave şi ireparabile aduse părţii care solicită măsurile şi atunci când echilibrul intereselor cere astfel.

Justificare

The various procedural rights in the Member States should be taken into account.

Amendamentul  48

Propunere de directivă – act de modificare

Articolul 1 – punctul 4 – litera aa (nouă)

Directiva 2002/21/CE

Articolul 4 – alineatul 2a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(aa) Se introduce următorul alineat:

 

„(2a) Instanţele de recurs au dreptul de a solicita avizul OARET înainte de a lua o decizie în cadrul unei proceduri de recurs.”

Justificare

Appeal bodies should also be entitled to consult BERT should the case have an internal market impact. This mechanism would facilitate a progressive harmonisation in the application of the framework and improve the consistency of the electronic communications market.

Amendamentul  49

Propunere de directivă – act de modificare

Articolul 1 – punctul 5

Directiva 2002/21/CE (Directiva cadru)

Articolul 5 – alineatul 1

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) Statele membre se asigură că întreprinderile care furnizează reţele şi servicii de comunicaţii electronice transmit toate informaţiile, inclusiv informaţiile financiare, necesare autorităţilor naţionale de reglementare pentru a garanta conformitatea cu dispoziţiile sau deciziile adoptate în conformitate cu prezenta directivă şi cu directivele specifice. De asemenea, întreprinderile trebuie să ofere informaţii cu privire la viitoarele evoluţii în domeniul reţelelor şi serviciilor care ar putea avea un impact asupra serviciilor cu ridicata puse la dispoziţia concurenţilor. Întreprinderile respective furnizează astfel de informaţii rapid şi la cerere, respectând termenele şi nivelul de detalii solicitate de autoritatea naţională de reglementare. Informaţiile solicitate de autoritatea naţională de reglementare sunt proporţionale cu sarcina pe care aceasta o are de îndeplinit. Autoritatea naţională de reglementare prezintă motivele care justifică cererea sa de informaţii.

(1) Statele membre se asigură că întreprinderile care furnizează reţele şi servicii de comunicaţii electronice transmit toate informaţiile, inclusiv informaţiile financiare, necesare autorităţilor naţionale de reglementare pentru a garanta conformitatea cu dispoziţiile sau deciziile adoptate în conformitate cu prezenta directivă şi cu directivele specifice. Întreprinderile respective furnizează astfel de informaţii rapid şi la cerere, respectând termenele şi nivelul de detalii solicitate de autoritatea naţională de reglementare. Informaţiile solicitate de autoritatea naţională de reglementare sunt proporţionale cu sarcina pe care aceasta o are de îndeplinit. Autoritatea naţională de reglementare prezintă motivele care justifică cererea sa de informaţii şi respectă legislaţia comunitară şi pe cea naţională privind confidenţialitatea în afaceri.

Amendamentul  50

Propunere de directivă – act de modificare

Articolul 1 – punctul 6

Directiva 2002/21/CE

Articolul 6 – paragraful 1

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Cu excepţia cazurilor care intră sub incidenţa articolului 7 alineatul (10), a articolului 20 sau a articolului 21, statele membre se asigură că, atunci când autorităţile naţionale de reglementare intenţionează să adopte măsuri, în conformitate cu dispoziţiile prezentei directive sau ale directivelor speciale, care au un impact major asupra pieţei în cauză, sau atunci când intenţionează să facă o derogare de la principiile neutralităţii tehnologice şi a serviciilor pe baza unor motive justificate în temeiul articolului 9 alineatul (3) şi al articolului 9 alineatul (4), acestea dau ocazia părţilor interesate să îşi prezinte observaţiile cu privire la proiectul de măsură într-un termen rezonabil.

Cu excepţia cazurilor care intră sub incidenţa articolului 7 alineatul (10), a articolului 20 sau a articolului 21, statele membre se asigură că, atunci când autorităţile naţionale de reglementare intenţionează să adopte măsuri, în conformitate cu dispoziţiile prezentei directive sau ale directivelor speciale, sau atunci când intenţionează să facă o derogare de la principiile neutralităţii tehnologice şi a serviciilor pe baza unor motive justificate în temeiul articolului 9 alineatul (3) şi al articolului 9 alineatul (4), care are un impact major asupra pieţei în cauză, acestea dau ocazia părţilor interesate să îşi prezinte observaţiile cu privire la proiectul de măsură într-un termen rezonabil.

Justificare

Syntax clarification.

Amendamentul  51

Propunere de directivă – act de modificare

Articolul 1 – punctul 6

Directiva 2002/21/CE

Articolul 6 – paragraful 4

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Rezultatele procedurii de consultare se fac publice de către autorităţile naţionale de reglementare, cu excepţia cazului în care este vorba de informaţii confidenţiale în sensul dreptului comunitar şi intern privind secretele de afaceri.

Rezultatele procedurii de consultare se fac publice de către autorităţile naţionale de reglementare, cu excepţia cazului în care este vorba de informaţii confidenţiale în sensul dreptului comunitar şi intern privind secretele de afaceri. În cazul difuzării nejustificate de informaţii confidenţiale, autorităţile naţionale de reglementare, la cererea întreprinderilor interesate, asigură adoptarea măsurilor corespunzătoare în cel mai scurt timp posibil.

Amendamentul  52

Propunere de directivă – act de modificare

Articolul 1 – punctul 6

Directiva 2002/21/CE

Articolul 7

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Articolul 7Consolidarea pieţei interne de comunicaţii electronice

 

Articolul 7Consolidarea pieţei interne de comunicaţii electronice

 

(1) La îndeplinirea sarcinilor care decurg din prezenta directivă şi din directivele speciale, autorităţile naţionale de reglementare ţin seama în cea mai mare măsură de obiectivele prevăzute la articolul 8, inclusiv cele privind funcţionarea pieţei interne.

(1) La îndeplinirea sarcinilor care decurg din prezenta directivă şi din directivele speciale, autorităţile naţionale de reglementare ţin seama în cea mai mare măsură de obiectivele prevăzute la articolul 8, inclusiv cele privind funcţionarea pieţei interne.

(2) Autorităţile naţionale de reglementare contribuie la dezvoltarea pieţei interne cooperând cu Comisia şi cu Autoritatea, pentru a asigura aplicarea consecventă, în toate statele membre, a dispoziţiilor prezentei directive şi ale directivelor speciale. În acest scop, statele membre cooperează, în special, cu Comisia şi cu Autoritatea pentru identificarea tipurilor de instrumente şi de soluţii adecvate pe care să le aplice în cazul diferitelor situaţii de pe piaţă.

(2) Autorităţile naţionale de reglementare contribuie la dezvoltarea pieţei interne cooperând în mod transparent cu Comisia şi cu OARET pentru a asigura aplicarea consecventă, în toate statele membre, a dispoziţiilor prezentei directive şi ale directivelor speciale. În acest scop, statele membre cooperează, în special, cu Comisia şi cu OARET pentru identificarea tipurilor de instrumente şi de soluţii adecvate pe care să le aplice în cazul diferitelor situaţii de pe piaţă.

(3) Cu excepţia cazurilor în care dispoziţiile de reglementare adoptate în temeiul articolului 7a prevăd altfel, la finalizarea consultării menţionate la articolul 6, în cazurile în care o autoritate naţională de reglementare intenţionează să ia o măsură:

(3) Cu excepţia cazurilor în care dispoziţiile de reglementare adoptate în temeiul articolului 7a prevăd altfel, la finalizarea consultării menţionate la articolul 6, în cazurile în care o autoritate naţională de reglementare intenţionează să ia o măsură:

(a) care intră sub incidenţa articolului 15 sau 16 din prezenta directivă, a articolului 5 sau 8 din Directiva 2002/19/CE (directiva privind accesul) şi

(a) care intră sub incidenţa articolului 15 sau 16 din prezenta directivă, a articolului 5 sau 8 din Directiva 2002/19/CE (directiva privind accesul) şi

(b) care ar afecta comerţul între statele membre,

(b) care ar afecta comerţul între statele membre,

Comisia poate solicita, în special la cererea Autorităţii sau a unei autorităţi naţionale de reglementare, ca proiectul de măsură să fie pus la dispoziţia Comisiei, a Autorităţii şi a autorităţilor naţionale de reglementare din alte state membre, împreună cu motivaţia care stă la baza măsurii, în conformitate cu articolul 5 alineatul (3). Autorităţile naţionale de reglementare şi Comisia pot prezenta observaţii autorităţii naţionale de reglementare în cauză în termen de o lună. Acest termen nu poate fi prelungit.

aceasta pune la dispoziţia Comisiei, OARET şi, în acelaşi timp, a autorităţilor naţionale de reglementare din alte state membre proiectul de măsură, împreună cu motivaţia care stă la baza măsurii, în conformitate cu articolul 5 alineatul (3), şi informează Comisia şi alte autorităţi naţionale de reglementare cu privire la acesta. Autorităţile naţionale de reglementare, OARET şi Comisia pot prezenta observaţii autorităţii naţionale de reglementare în cauză în termen de o lună. Acest termen nu poate fi prelungit.

(4) Atunci când o măsură prevăzută la alineatul (3) are ca scop:

(4) Atunci când o măsură prevăzută la alineatul (3) are ca scop:

(a) să definească o piaţă relevantă diferită de cele prevăzute în recomandarea adoptată în conformitate cu articolul 15 alineatul (1); sau

(a) să definească o piaţă relevantă diferită de cele prevăzute în recomandarea adoptată în conformitate cu articolul 15 alineatul (1); sau

(b) să decidă dacă desemnează sau nu o întreprindere care are, individual sau împreună cu altele, o putere semnificativă pe piaţă, în conformitate cu articolul 16 alineatul (3), (4) sau (5); sau

(b) să decidă dacă desemnează sau nu o întreprindere care are, individual sau împreună cu altele, o putere semnificativă pe piaţă, în conformitate cu articolul 16 alineatele (3), (4) sau (5)

(c) să impună, să modifice sau să retragă o obligaţie asupra unui operator, fiind în conformitate cu articolul 16 coroborat cu articolul 5 şi articolele 9-13 din Directiva 2002/19/CE (directiva privind accesul) şi articolul 17 din Directiva 2002/22/CE (directiva privind serviciul universal);

 

şi ar putea afecta comerţul între statele membre, iar Comisia a indicat autorităţii naţionale de reglementare că estimează faptul că proiectul de măsură va crea o barieră în calea pieţei unice sau, în cazul în care are mari îndoieli în ceea ce priveşte compatibilitatea măsurii cu dreptul comunitar şi în special cu obiectivele prevăzute la articolul 8, adoptarea proiectului de măsură se amână cu încă două luni. Acest termen nu poate fi prelungit.

şi ar putea afecta comerţul între statele membre, iar Comisia a indicat autorităţii naţionale de reglementare că estimează faptul că proiectul de măsură va crea o barieră în calea pieţei unice sau, în cazul în care are mari îndoieli în ceea ce priveşte compatibilitatea măsurii cu dreptul comunitar şi în special cu obiectivele prevăzute la articolul 8, adoptarea proiectului de măsură se amână cu încă două luni. Acest termen nu poate fi prelungit.

(5) În termenul de două luni menţionat la alineatul (4), Comisia poate lua o decizie prin care să solicite autorităţii naţionale de reglementare în cauză retragerea proiectului de măsură. Comisia va ţine cont în cea mai mare măsură de avizul Autorităţii înaintat în temeiul articolului 5 din Regulamentul […/CE] înaintea emiterii deciziei. Decizia este însoţită de o analiză detaliată şi obiectivă privind motivele pentru care Comisia consideră că proiectul de măsură nu ar trebui adoptat împreună cu propunerile specifice de modificare a proiectului de măsură.

(5) În termenul de două luni menţionat la alineatul (4), Comisia poate lua o decizie prin care să solicite autorităţii naţionale de reglementare în cauză retragerea proiectului de măsură. Comisia va ţine cont în cea mai mare măsură de avizul OARET înaintat în temeiul articolului 5 din Regulamentul […/CE] înaintea emiterii deciziei. Decizia este însoţită de o analiză detaliată şi obiectivă privind motivele pentru care Comisia consideră că proiectul de măsură nu ar trebui adoptat împreună cu propunerile specifice de modificare a proiectului de măsură.

(6) În termen de trei luni de la emiterea, în conformitate cu alineatul (5), a deciziei Comisiei prin care solicită autorităţii naţionale de reglementare eliminarea unui proiect de măsură, autoritatea naţională de reglementare modifică sau elimină proiectul de măsură. În cazul în care proiectul de măsură se modifică, autoritatea naţională de reglementare întreprinde o consultare publică în conformitate cu procedurile menţionate la articolul 6 şi notifică din nou Comisiei proiectul de măsură modificat în conformitate cu dispoziţiile de la alineatul (3).

(6) În termen de trei luni de la emiterea, în conformitate cu alineatul (5), a deciziei Comisiei prin care solicită autorităţii naţionale de reglementare eliminarea unui proiect de măsură, autoritatea naţională de reglementare modifică sau elimină proiectul de măsură. În cazul în care proiectul de măsură se modifică, autoritatea naţională de reglementare întreprinde o consultare publică în conformitate cu procedurile menţionate la articolul 6 şi notifică din nou Comisiei proiectul de măsură modificat în conformitate cu dispoziţiile de la alineatul (3).

(7) Autoritatea naţională de reglementare în cauză ţine seama în cea mai mare măsură de observaţiile formulate de alte autorităţi naţionale de reglementare şi de Comisie şi poate, cu excepţia cazurilor prevăzute la alineatului (4), să adopte proiectul de măsură final comunicând, după caz, acest lucru Comisiei. Orice alt organism naţional care exercită funcţii în conformitate cu prezenta directivă şi cu directivele speciale ţine seama în cea mai mare măsură, de asemenea, de observaţiile Comisiei.

(7) Autoritatea naţională de reglementare în cauză ţine seama în cea mai mare măsură de observaţiile formulate de alte autorităţi naţionale de reglementare, de OARET şi de Comisie şi poate, cu excepţia cazurilor prevăzute la alineatului (4), să adopte proiectul de măsură final comunicând, după caz, acest lucru Comisiei. Orice alt organism naţional care exercită funcţii în conformitate cu prezenta directivă şi cu directivele speciale ţine seama în cea mai mare măsură, de asemenea, de observaţiile Comisiei.

(8) În cazul unui proiect de măsură modificat menţionat la alineatul (6), Comisia poate lua o decizie, prin derogare de la alineatul (4a), prin care solicită autorităţii naţionale de reglementare să impună o obligaţie specifică prevăzută la articolele 9-13a din Directiva 2002/19/CE (directiva privind accesul) şi articolul 17 din Directiva 2002/22/CE (directiva privind serviciul universal) într-o limită de timp proporţională.

 

Procedând astfel, Comisia urmăreşte aceleaşi obiective politice ca cele prevăzute la articolul 8 pentru autorităţile naţionale de reglementare. Comisia ţine cont în cea mai mare măsură de avizul Autorităţii înaintat în temeiul articolului 6 din Regulamentul […./CE], în special în formularea detaliilor obligaţiei(iilor) care urmează să fie impusă(e).

 

(9) Autoritatea naţională de reglementare transmite Comisiei toate măsurile finale care intră sub incidenţa condiţiilor a) şi b) de la articolul 7 alineatul (3).

 

(10) În circumstanţe excepţionale, atunci când o autoritate naţională de reglementare consideră că trebuie acţionat de urgenţă, prin derogare de la procedura prevăzută la alineatele (3) şi (4), pentru a garanta concurenţa şi a proteja interesele utilizatorilor, aceasta poate adopta de îndată măsuri proporţionale şi provizorii. Aceasta comunică fără întârziere aceste măsuri, argumentate corespunzător, Comisiei şi celorlalte autorităţi naţionale de reglementare. O decizie a autorităţii naţionale de reglementare de a oferi acestor măsuri un caracter permanent sau de a prelungi durata de aplicare a acestora este supusă dispoziţiilor alineatelor (3) şi (4)”.

(10) În circumstanţe excepţionale, atunci când o autoritate naţională de reglementare consideră că trebuie acţionat de urgenţă, prin derogare de la procedura prevăzută la alineatele (3) şi (4), pentru a garanta concurenţa şi a proteja interesele utilizatorilor, aceasta poate adopta de îndată măsuri proporţionale şi provizorii. Aceasta comunică fără întârziere aceste măsuri, argumentate corespunzător, Comisiei, celorlalte autorităţi naţionale de reglementare şi OARET. O decizie a autorităţii naţionale de reglementare de a oferi acestor măsuri un caracter permanent sau de a prelungi durata de aplicare a acestora este supusă dispoziţiilor alineatelor (3) şi (4)”.

Amendamentul  53

Propunere de directivă – act de modificare

Articolul 1 – punctul 6a (nou)

Directiva 2002/21/CE

Articolul -7 a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(6a) Se introduce următorul articol:

 

„Articolul -7a

 

Procedura pentru aplicarea consecventă a măsurilor corective

 

(1) Atunci când o autoritate naţională de reglementare intenţionează să adopte o măsură pentru a impune, modifica sau anula o obligaţie pentru un operator în temeiul articolului 16 coroborat cu articolul 5 şi cu articolele 9-13a din Directiva 2002/19/CE (directiva privind accesul), şi cu articolul 17 din Directiva 2002/22/CE (directiva privind serviciul universal), Comisia şi autorităţile naţionale de reglementare din celelalte state membre dispun de o perioadă de o lună de la data notificării proiectului de măsură pentru a transmite observaţii autorităţii naţionale de reglementare în cauză.

 

(2) În cazul în care proiectul de măsură se referă la impunerea, modificarea sau retragerea unei obligaţii, diferite de cea menţionată la articolul 13a din Directiva 2002/19/CE (Directiva privind accesul), Comisia poate, în cadrul aceleiaşi perioade, să notifice autorităţii naţionale de reglementare în cauză şi OARET cu privire la motivele pentru care consideră că proiectul de măsură implică apariţia unui obstacol în calea pieţei interne sau motivele pentru care are îndoieli serioase cu privire la compatibilitatea acestuia cu legislaţia comunitară. În acest caz, proiectul de măsură nu se adoptă în mai puţin de două luni de la notificarea Comisiei.

 

În absenţa unei astfel de notificări, autoritatea naţională de reglementare în cauză poate adopta proiectul de măsură, ţinând seama de orice observaţii făcute de Comisie sau de oricare alte autorităţi naţionale de reglementare.

 

(3) În perioada de două luni menţionată la alineatul (2), Comisia, OARET şi autoritatea naţională de reglementare în cauză cooperează îndeaproape în scopul identificării măsurii celei mai potrivite şi eficiente în lumina obiectivelor stabilite la articolul 8, acordând atenţia cuvenită opiniilor participanţilor la piaţă şi necesităţii de a asigura dezvoltarea unei practici reglementare consecvente.

 

În aceeaşi perioadă de două luni, OARET, hotărând cu majoritate absolută, adoptă un aviz prin care confirmă faptul că proiectul de măsură este adecvat şi eficient, sau indică că acesta trebuie modificat, prezentând în acest caz propuneri de modificare. Acest aviz este motivat şi făcut public.

 

În cazul în care OARET a confirmat faptul că proiectul de măsură este adecvat şi eficient, autoritatea naţională de reglementare în cauză poate adopta proiectul de măsură, ţinând seama în cea mai mare măsură de orice comentarii făcute de Comisie sau de OARET. Autoritatea naţională de reglementare face public modul în care a ţinut seama de aceste comentarii.

 

În cazul în care OARET a indicat faptul că proiectul de aviz ar trebui modificat, Comisia poate, luând în considerare în cea mai mare măsură avizul OARET, să adopte o decizie prin care să solicite autorităţii naţionale de reglementare în cauză să modifice proiectul de măsură, prezentând motivele şi propuneri specifice în acest sens.

 

(4) În cazul în care proiectul de măsură se referă la impunerea, modificarea sau anularea obligaţiei menţionate la articolul 13a din Directiva 2002/19/CE (Directiva privind accesul), acesta nu se adoptă într-un nou termen de două luni după încheierea perioadei de o lună menţionate la alineatul (1).

 

În aceeaşi perioadă maximă menţionată la alineatul precedent, OARET, hotărând cu majoritate absolută, adoptă un aviz prin care confirmă faptul că proiectul de măsură este adecvat şi eficient, sau indică că acesta nu ar trebui adoptat şi oferă motive în acest sens. Acest avizul este motivat şi făcut public.

 

Doar în cazul în care Comisia şi OARET au confirmat faptul că proiectul de măsură este adecvat şi eficient, autoritatea naţională de reglementare în cauză poate adopta proiectul de măsură, ţinând seama în cea mai mare măsură de orice comentarii făcute de Comisie sau de OARET. Autoritatea naţională de reglementare face public modul în care a ţinut seama de aceste comentarii.

 

(5) În termen de trei luni de la adoptarea de către Comisie, în conformitate cu alineatul (3) al patrulea paragraf din prezentul articol, a unei decizii motivate prin care se solicită unei autorităţi naţionale de reglementare să modifice proiectul de măsură, autoritatea naţională de reglementare în cauză modifică sau retrage proiectul de măsură. În cazul în care acesta trebuie modificat, autoritatea naţională de reglementare efectuează o consultare publică în conformitate cu procedura de consultare şi transparenţă menţionată la articolul 6 şi notifică din nou Comisiei proiectul de măsură modificat, în conformitate cu articolul 7.

 

(6) Autoritatea naţională de reglementare poate retrage proiectul de măsură propus în orice etapă a procedurii.”

Amendamentul  54

Propunere de directivă – act de modificare

Articolul 1 – punctul 7

Directiva 2002/21/CE

Articolul 7a – alineatul 1

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) Comisia poate stabili dispoziţiile de executare aferente articolului 7 prin care se definesc forma, conţinutul şi nivelul de detaliu al notificărilor în conformitate cu articolul 7 alineatul (3), în cazurile în care pot fi solicitate notificări, precum şi calcularea limitelor de timp.

(1) Comisia, ţinând în totalitate seama de avizul OARET, poate stabili recomandările şi/sau orientările aferente articolului 7 prin care se definesc forma, conţinutul şi nivelul de detaliu al notificărilor solicitate în conformitate cu articolul 7 alineatul (3), precum şi cazurile în care nu sunt necesare notificări şi calcularea limitelor de timp.

Amendamentul  55

Propunere de directivă – act de modificare

Articolul 1 – punctul 7

Directiva 2002/21/CE

Articolul 7a – alineatul 2

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2) Măsurile menţionate la alineatul (1), destinate să modifice elementele neesenţiale din prezenta directivă şi să o completeze, se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control prevăzută la articolul 22 alineatul (3). Din motive imperative de urgenţă, Comisia poate să utilizeze procedura de urgenţă prevăzută la articolul 22 alineatul (4).

eliminat

Justificare

It remains vague what is meant by 'non-essential elements' in paragraph (2). Such proposed 'implementing measures' might have a considerable financial impact on undertakings. Any potential changes must be reserved to full scrutiny in a legislative procedure on EU-level or left to Member States.

Amendamentul  56

Propunere de directivă – act de modificare

Articolul 1 – alineatul 8 – litera a

Directiva 2002/21/CE

Articolul 8 – alineatul 1 – paragraful 2

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Fără a aduce atingere articolului 9 privind spectrul radio, statele membre ţin seama în cea mai mare măsură de faptul că este de dorit ca reglementarea tehnologică să fie neutră şi se asigură că, în realizarea sarcinilor de reglementare specificate în prezenta directivă şi în directivele specifice, în special cele destinate să garanteze concurenţa eficientă, autorităţile naţionale de reglementare procedează întocmai.

Fără a aduce atingere articolului 9 privind spectrul radio sau condiţiilor care permit îndeplinirea obiectivelor stabilite la alineatele (2)-(4), statele membre ţin seama în cea mai mare măsură de faptul că este de dorit ca reglementarea tehnologică să fie neutră şi se asigură că, în realizarea sarcinilor de reglementare specificate în prezenta directivă şi în directivele specifice, în special cele destinate să garanteze concurenţa eficientă, autorităţile naţionale de reglementare procedează întocmai.

Justificare

Technology neutrality is needed as a principle in order not to frustrate future technological innovation, but needs to be limited when it would be in frontal opposition to the primary objectives of the regulation.

Amendamentul  57

Propunere de directivă – act de modificare

Articolul 1 – punctul 8 – litera b

Directiva 2002/21/CE

Articolul 8 – alineatul 2 – litera a

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a) asigurându-se că utilizatorii, inclusiv utilizatorii cu handicap, au un beneficiu maxim în ceea ce priveşte alegerea, preţul şi calitatea;

(a) asigurându-se că utilizatorii, inclusiv utilizatorii cu handicap, au un beneficiu maxim în ceea ce priveşte alegerea, preţul şi calitatea şi că furnizorii beneficiază de compensări pentru orice costuri nete suplimentare pe care aceştia pot dovedi că le-au suportat în urma impunerii unor astfel de obligaţii de serviciu public;

Justificare

Clarification restricting the extension of these obligations, and specifying that obligations in the interest of social compensation represent public service tasks, the provision of which may lead operators to incur additional net costs, and that these costs should be met by the public authorities on production of supporting documents. Making NRAs responsible for the delivery of content seems inappropriate.

Amendamentul  58

Propunere de directivă – act de modificare

Articolul 1 – punctul 8 – litera b

Directiva 2002/21/CE

Articolul 8 – alineatul 2 – litera b

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b) asigurându-se că nu există niciun fel de denaturare sau restricţie a concurenţei în sectorul comunicaţiilor electronice, în special cu privire la livrarea conţinutului;

(b) asigurându-se că nu există niciun fel de denaturare sau restricţionare a concurenţei în sectorul comunicaţiilor electronice, în special cu privire la livrarea conţinutului şi la accesul la acesta şi la servicii în cadrul tuturor reţelelor;

Amendamentul  59

Propunere de directivă – act de modificare

Articolul 1 – punctul 8 – litera ba (nouă)

Directiva 2002/21/CE

Articolul 8 – alineatul 2 – litera c

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ba) La alineatul (2), litera (c) se înlocuieşte cu următorul text:

 

„(c) încurajând şi facilitând investiţiile eficiente şi dictate de piaţă în infrastructură şi promovând inovaţia; şi”

Amendamentul  60

Propunere de directivă – act de modificare

Articolul 1 – punctul 8 – litera bb (nouă)

Directiva 2002/21/CE

Articolul 8 – alineatul 3 – litera c

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(bb) La alineatul 3, litera (c) se elimină.

Justificare

Point retaken in new paragraph 4a of Article 8.

Amendamentul  61

Propunere de directivă – act de modificare

Articolul 1 – punctul 8 – litera e

Directiva 2002/21/CE

Articolul 8 – alineatul 4 – litera g

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(g) respectând principiul conform căruia utilizatorii ar trebui să poată să acceseze şi să distribuie orice conţinut legal şi să folosească orice aplicaţii legale şi/sau servicii la alegerea acestora.

(g) respectând principiul conform căruia utilizatorii ar trebui să poată să acceseze şi să distribuie orice conţinut legal şi să folosească orice aplicaţii legale şi/sau servicii la alegerea acestora, contribuind în acest scop la promovarea conţinutului licit în conformitate cu articolul 33 din Directiva 2002/22/CE (directiva privind serviciul universal).

Amendamentul  62

Propunere de directivă – act de modificare

Articolul 1 – punctul 8 – litera ea (nouă)

Directiva 2002/21/CE

Articolul 8 – alineatul 4a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ea) Se introduce următorul nou alineat:

 

„(4a) Autorităţile naţionale de reglementare aplică, în vederea atingerii obiectivelor generale menţionate la alineatele (2), (3) şi (4), principii de reglementare obiective, transparente, nediscriminatorii şi proporţionale, printre altele prin:

 

(a) promovarea predictibilităţii reglementare prin intermediul continuităţii soluţiilor găsite pentru mai multe analize de piaţă, după caz;

 

(b) garantarea faptului că, în împrejurări similare, nu există discriminare în privinţa tratamentului aplicat întreprinderilor care furnizează reţele şi servicii de comunicaţii electronice;

 

(c) salvgardarea concurenţei în beneficiul consumatorilor şi promovarea concurenţei bazate pe infrastructură ori de câte ori este posibil;

 

(d) promovarea investiţiilor dictate de piaţă şi a inovaţiilor în infrastructuri noi şi consolidate, în special prin încurajarea investiţiilor comune şi prin garantarea unei partajări corespunzătoare a riscurilor între investitor şi întreprinderile care au acces la noile facilităţi;

 

(e) acordarea atenţiei cuvenite diversităţii situaţiilor privind concurenţa şi consumatorii din diferite zone geografice dintr-un stat membru;

 

(f) impunerea unor obligaţii reglementare ex ante doar în cazurile în care nu există concurenţă efectivă şi durabilă şi reducerea sau eliminarea acestora imediat ce există concurenţă efectivă.”

Amendamentul  63

Propunere de directivă – act de modificare

Articolul 1 – punctul 8a (nou)

Directiva 2002/21/CE

Articolul 8a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(8a) Se adăugă următorul articol:

 

„Articolul 8a

 

Planificarea strategică şi coordonarea politicii în domeniul spectrului de frecvenţe radio în Uniunea Europeană

 

(1) Statele membre cooperează între ele şi cu Comisia la planificarea strategică, coordonarea şi armonizarea utilizării spectrului de frecvenţe radio în Uniunea Europeană. În acest scop, ele ţin seama, inter alia, de aspectele economice, de siguranţă, de sănătate, de interes public, de libertate de exprimare, culturale, ştiinţifice, sociale şi tehnice ale politicilor UE, precum şi de diferitele interese ale comunităţilor de utilizatori ai spectrului de frecvenţe radio, în scopul optimizării utilizării acestuia şi a evitării bruiajelor dăunătoare.

 

(2) Activităţile politice legate de spectrul de frecvenţe radio din Uniunea Europeană nu aduc atingere:

(a) măsurilor luate la nivel comunitar sau naţional, în conformitate cu legislaţia comunitară, care urmăresc atingerea unor obiective de interes general, în special în ceea ce priveşte reglementarea conţinutului şi politicile în domeniul audiovizualului şi media;

(b) dispoziţiilor din Directiva 1999/5/CE*; şi

(c) dreptului statelor membre de a organiza şi utiliza spectrul lor de frecvenţe radio în scopul menţinerii ordinii publice, al siguranţei publice şi al apărării.

 

(3) Statele membre garantează coordonarea abordărilor politice în materie de spectru de frecvenţe radio în Uniunea Europeană şi, atunci când este cazul, condiţii armonizate privind disponibilitatea şi utilizarea eficientă a spectrului de frecvenţe radio necesare pentru crearea şi funcţionarea pieţei interne în domenii ale politicii UE precum comunicaţiile electronice, transportul şi cercetarea şi dezvoltarea.

 

(4) Statele membre garantează coordonarea eficientă a intereselor UE în cadrul organizaţiilor internaţionale competente în materie de spectru de frecvenţe radio. Atunci când este necesar pentru asigurarea acestei coordonări eficiente, Comisia, ţinând seama în mod corespunzător de avizul Comisiei pentru politica în domeniul spectrului de frecvenţe radio (CPSR), poate propune Parlamentului European şi Consiliului obiective politice comune, inclusiv, dacă este necesar, un mandat de negociere.

 

(5) Se creează o Comisie pentru politica în domeniul spectrului de frecvenţe radio (CPSR) pentru a contribui la realizarea obiectivelor menţionate la alineatele (1), (3) şi (4).

 

CPSR oferă asistenţă Parlamentului European, Consiliului şi Comisiei cu privire la chestiunile legate de politica în domeniul spectrului de frecvenţe radio.

 

CPSR este formată din reprezentanţi la nivel înalt al autorităţilor naţionale competente, responsabile de politica în domeniul spectrului radio în fiecare stat membru. Fiecare stat membru dispune de un vot, iar Comisia nu are drept de vot.

 

(6) La solicitarea Parlamentului European, a Consiliului sau a Comisiei sau din proprie iniţiativă, CPSR adoptă avize cu majoritate absolută.

 

(7) Comisia, ţinând seama în mod corespunzător de avizul CPSR, poate prezenta o propunere legislativă în vederea elaborării unui program de acţiune în materie de spectru de frecvenţe radio privind planificarea strategică şi armonizarea utilizării spectrului de frecvenţe radio în Uniunea Europeană, sau alte măsuri legislative în scopul optimizării utilizării acestuia şi al evitării bruiajelor dăunătoare.

 

(8) CPSR transmite un raport anual de activitate Parlamentului European şi Consiliului.

 

* Directiva 1999/5/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 9 martie 1999 privind echipamentele hertziene şi echipamentele terminale de telecomunicaţii şi recunoaşterea reciprocă a conformităţii acestora, JO L 91, 7.4.1999, p. 10.”

Amendamentul  64

Propunere de directivă – act de modificare

Articolul 1 – punctul 9

Directiva 2002/21/CE

Articolul 9

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Articolul 9Gestionarea spectrului radio pentru serviciile de comunicaţii electronice

 

Articolul 9Gestionarea spectrului radio pentru serviciile de comunicaţii electronice

 

(1) Statele membre asigură gestionarea eficientă a spectrului radio pentru serviciile de comunicaţii electronice pe teritoriul acestora în temeiul articolului 8. Acestea se asigură că alocarea şi repartiţia spectrului radio de către autorităţile naţionale de reglementare se bazează pe criterii obiective, transparente, nediscriminatorii şi proporţionale.

(1) Ţinând seama în mod corespunzător de faptul că spectrul radio este un bun public cu o importantă valoare socială, culturală şi economică, statele membre asigură gestionarea eficientă a spectrului radio pentru serviciile de comunicaţii electronice pe teritoriul acestora în temeiul articolelor 8 şi 8a. Acestea se asigură că alocarea şi repartiţia spectrului radio de către autorităţile naţionale de reglementare se bazează pe criterii obiective, transparente, nediscriminatorii şi proporţionale. În acest sens, statele membre respectă acordurile internaţionale şi pot ţine seama de considerentele de politică publică.

(2) Statele membre promovează armonizarea utilizării spectrului radio în întreaga Comunitate, ţinându-se cont de necesitatea de a garanta utilizarea efectivă şi eficientă a acestora şi în conformitate cu Decizia nr. 676/2002/CE (Decizia privind spectrul radio).

(2) Statele membre promovează armonizarea utilizării spectrului radio în întreaga Comunitate, ţinându-se cont de necesitatea de a garanta utilizarea efectivă şi eficientă a acestora şi de a căuta beneficii pentru consumator, cum ar fi economiile de scară şi interoperabilitatea serviciilor. În acest sens, acestea acţionează în conformitate cu articolele 8a şi 9c din prezenta directivă şi cu Decizia nr. 676/2002/CE (Decizia privind spectrul radio).

(3) În cazul în care al doilea paragraf sau măsurile adoptate în temeiul articolului (9c) nu prevăd altfel, statele membre se asigură că toate tipurile de tehnologie de reţea radio sau acces fără fir pot fi folosite în benzile de frecvenţă radio deschise serviciilor de comunicaţii electronice.

(3) Cu excepţia cazului în care al doilea paragraf sau măsurile adoptate în temeiul articolului 9c nu prevăd altfel, statele membre se asigură că toate tipurile de tehnologii utilizate pentru serviciile de comunicaţii electronice pot fi furnizate în benzile de frecvenţă radio disponibile pentru serviciile de comunicaţii electronice, în conformitate cu reglementările privind radiocomunicaţiile ale UIT.

Cu toate acestea, statele membre pot să prevadă restricţii proporţionale şi nediscriminatorii în ceea ce priveşte tipurile de tehnologie de reţea radio sau acces fără fir folosite, în cazul în care acest lucru este justificat de:

Cu toate acestea, statele membre pot să prevadă restricţii proporţionale şi nediscriminatorii în ceea ce priveşte tipurile de tehnologii folosite pentru serviciile de comunicaţii electronice, în cazul în care acest lucru este justificat de:

(a) evitarea bruiajului dăunător,

(a) evitarea unui posibil bruiaj dăunător,

b) protejarea sănătăţii publice împotriva câmpurilor electromagnetice,

(b) protejarea sănătăţii publice împotriva câmpurilor electromagnetice,

 

(ba) garantarea calităţii tehnice a serviciilor,

(c) garantarea optimizării partajării spectrului radio atunci când spectrul face obiectul unei autorizaţii generale, sau

(c) garantarea optimizării partajării spectrului radio,

 

(ca) garantarea utilizării eficiente a frecvenţelor radio,

(d) respectarea unei restricţii în conformitate cu alineatul (4) de mai jos.

(d) realizarea unui obiectiv de interes general în conformitate cu alineatul (4) de mai jos.

(4) În cazul în care al doilea paragraf sau măsurile adoptate în temeiul articolului (9c) nu prevăd altfel, statele membre se asigură că toate tipurile de servicii de comunicaţii electronice pot fi furnizate în benzile de frecvenţă radio deschise comunicaţiilor electronice. Cu toate acestea, statele membre pot să prevadă restricţii proporţionale şi nediscriminatorii în ceea ce priveşte tipurile de servicii de comunicaţii electronice care urmează să fie furnizate.

(4) Cu excepţia cazului în care al doilea paragraf nu prevede altfel, statele membre se asigură că toate tipurile de servicii de comunicaţii electronice pot fi furnizate în benzile de frecvenţă radio disponibile pentru serviciile de comunicaţiile electronice, în conformitate cu planurile naţionale de alocare a frecvenţelor şi cu reglementările privind radiocomunicaţiile ale UIT. Cu toate acestea, statele membre pot să prevadă restricţii proporţionale şi nediscriminatorii în ceea ce priveşte tipurile de servicii de comunicaţii electronice care urmează să fie furnizate.

Restricţiile care reglementează furnizarea unui serviciu într-o bandă specifică sunt justificate, în scopul de a garanta îndeplinirea obiectivului de interes general conform dreptului comunitar, precum siguranţa vieţii sau evitarea utilizării ineficiente a spectrului, sau de a promova diversitatea culturală şi lingvistică şi pluralismul media astfel cum sunt definite în legislaţia naţională în conformitate cu dreptul comunitar.

Măsurile prin care se reglementează furnizarea unui serviciu de comunicaţii electronice într-o bandă specifică, disponibilă pentru serviciile de comunicaţii electronice, sunt justificate, în scopul de a garanta îndeplinirea obiectivului de interes general definit în legislaţia naţională conform dreptului comunitar, precum siguranţa vieţii, promovarea coeziunii sociale, regionale sau teritoriale, sau evitarea utilizării ineficiente a spectrului, sau de a promova obiectivele politicilor privind cultura şi mass-media, cum ar fi diversitatea culturală şi lingvistică şi pluralismul media.

O restricţie care interzice furnizarea oricărui alt serviciu într-o bandă specifică poate fi prevăzută numai atunci când aceasta este justificată de necesitatea protejării serviciilor de siguranţă a vieţii.

O măsură care interzice furnizarea oricărui alt serviciu de comunicaţii electronice într-o bandă specifică poate fi prevăzută numai atunci când aceasta este justificată de necesitatea protejării serviciilor de siguranţă a vieţii.

(5) Statele membre revizuiesc cu regularitate necesitatea restricţiilor menţionate la alineatele (3) şi (4).

(5) Statele membre revizuiesc cu regularitate necesitatea restricţiilor şi a măsurilor menţionate la alineatele (3) şi (4) şi fac publice rezultatele acestor revizuiri.

(6) Alineatele (3) şi (4) se aplică pentru alocarea şi repartizarea spectrului radio după 31 decembrie 2009.

(6) Alineatele (3) şi (4) se aplică pentru alocarea şi repartizarea spectrului radio după [data transpunerii].

Amendamentul  65

Propunere de directivă – act de modificare

Articolul 1 – punctul 10

Directiva 2002/21/CE

Articolul 9a

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Articolul 9aRevizuirea restricţiilor impuse drepturilor existente

 

Articolul 9aRevizuirea restricţiilor impuse drepturilor existente

 

(1) Pentru o perioadă de cinci ani care începe la [1 ianuarie 2010], statele membre se asigură că titularii drepturilor de utilizare a spectrului acordate înainte de această dată pot depune o solicitare către autoritatea naţională de reglementare competente în vederea unei reexaminări a restricţiilor impuse drepturilor acestora în conformitate cu articolul 9 alineatele (3) şi (4).

(1) Pentru o perioadă de cinci ani care începe la [data transpunerii], statele membre se pot asigura că titularii drepturilor de utilizare a spectrului acordate înainte de această dată şi care rămân valabile pentru o perioadă de cel puţin cinci ani după această dată, pot depune o solicitare către autoritatea naţională competentă în vederea unei reexaminări a restricţiilor impuse drepturilor acestora în conformitate cu articolul 9 alineatele (3) şi (4).

Înainte de adoptarea deciziei sale, autoritatea naţională de reglementare competentă notifică titularului în cauză reexaminarea restricţiilor, indicând dimensiunea dreptului după reexaminare şi acordându-i un termen rezonabil pentru a-şi retrage solicitarea.

Înainte de adoptarea deciziei sale, autoritatea naţională competentă notifică titularului în cauză reexaminarea restricţiilor, indicând dimensiunea dreptului după reexaminare şi acordându-i un termen rezonabil pentru a-şi retrage solicitarea.

În cazul în care titularul drepturilor îşi retrage solicitarea, drepturile acestuia nu se modifică fie până la expirarea termenului acordat, fie până la sfârşitul perioadei de cinci ani, fiind aleasă drept scadenţă prima dintre aceste date.

În cazul în care titularul drepturilor îşi retrage solicitarea, drepturile acestuia nu se modifică fie până la expirarea termenului acordat, fie până la sfârşitul perioadei de cinci ani, fiind aleasă drept scadenţă prima dintre aceste date.

(2) În cazul în care titularul drepturilor menţionat la alineatul (1) este furnizor de servicii de difuzare de conţinuturi radio sau de televiziune, iar dreptul de utilizare a spectrului radio i-a fost acordat în vederea îndeplinirii unui obiectiv specific de interes general, solicitarea de reexaminare nu poate fi întocmită decât cu privire la partea spectrului de frecvenţe radio necesară îndeplinirii unui astfel de obiectiv. Partea spectrului radio care nu mai este necesară pentru îndeplinirea obiectivului menţionat, ca urmare a aplicării articolului 9 alineatele (3) şi (4) va face obiectul unei noi proceduri de desemnare în conformitate cu articolul 7 alineatul (2) din directiva privind autorizarea.

(2) În cazul în care titularul drepturilor menţionat la alineatul (1) este furnizor de servicii de difuzare de conţinuturi radio sau de televiziune, iar dreptul de utilizare a spectrului radio i-a fost acordat în vederea îndeplinirii unui obiectiv specific de interes general, inclusiv furnizarea de servicii de radiodifuziune, dreptul de utilizare a părţii din spectrul de frecvenţe radio necesară îndeplinirii unui astfel de obiectiv rămâne neschimbat. Partea spectrului radio care nu mai este necesară pentru îndeplinirea obiectivului menţionat va face obiectul unei noi proceduri de desemnare în conformitate cu articolul 9 alineatele (3) şi (4) din prezenta directivă şi cu articolul 7 alineatul (2) din directiva privind autorizarea.

(3) La sfârşitul perioadei de cinci ani menţionate la alineatul (1), statele membre iau toate măsurile necesare pentru a garanta că articolul (9) alineatele (3) şi (4) se aplică tuturor desemnărilor şi alocărilor de spectru radio care existau la data intrării în vigoare a prezentei directive.

(3) La sfârşitul perioadei de cinci ani menţionate la alineatul (1), statele membre iau toate măsurile necesare pentru a garanta că articolul 9 alineatele (3) şi (4) se aplică tuturor desemnărilor şi alocărilor de spectru radio care existau la data intrării în vigoare a prezentei directive.

(4) La aplicarea prezentului articol, statele membre iau toate măsurile adecvate pentru a garanta o concurenţă loială.

(4) La aplicarea prezentului articol, statele membre iau toate măsurile adecvate pentru a garanta o concurenţă loială.

Amendamentul  66

Propunere de directivă – act de modificare

Articolul 1 – punctul 10

Directiva 2002/21/CE

Articolul 9b

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Articolul 9bTransferul drepturilor individuale de utilizare a spectrului de frecvenţe radio

 

Articolul 9bTransferul drepturilor individuale de utilizare a spectrului de frecvenţe radio

 

(1) Statele membre se asigură că întreprinderile pot transfera sau închiria către alte întreprinderi drepturile individuale de utilizare a spectrului de frecvenţe radio în benzile pentru care această posibilitate este prevăzută în măsurile de punere în aplicare adoptate în temeiul articolului 9c fără aprobarea prealabilă a autorităţii naţionale de reglementare.

(1) Statele membre se asigură că întreprinderile pot transfera sau închiria către alte întreprinderi drepturile individuale de utilizare a spectrului de frecvenţe radio în benzile pentru care această posibilitate este prevăzută în măsurile de punere în aplicare adoptate în temeiul articolului 9c, cu condiţia ca astfel de transferuri sau închirieri să fie conforme cu procedurile naţionale şi planurile naţionale de alocare a frecvenţelor.

Pentru alte benzi, statele membre pot, de asemenea, prevedea posibilitatea ca întreprinderile să transfere sau să închirieze drepturi individuale de utilizare a spectrului de frecvenţe radio către alte întreprinderi.

Pentru alte benzi, statele membre pot, de asemenea, prevedea posibilitatea ca întreprinderile să transfere sau să închirieze drepturi individuale de utilizare a spectrului de frecvenţe radio către alte întreprinderi în conformitate cu procedurile naţionale.

(2) Statele membre se asigură că intenţia unei întreprinderi de a transfera sau închiria către alte întreprinderi drepturile individuale de utilizare a spectrului de frecvenţe radio este notificată către autoritatea naţională de reglementare care răspunde de desemnarea spectrului şi că această intenţie este făcută publică. În cazul în care utilizarea spectrului de frecvenţe radio a fost armonizată prin aplicarea deciziei privind spectrul de frecvenţe radio sau alte măsuri comunitare, orice astfel de transfer se conformează utilizării astfel armonizate.

(2) Statele membre se asigură că intenţia unei întreprinderi de a transfera drepturile de utilizare a spectrului de frecvenţe radio, precum şi transferul efectiv al acestora, sunt notificate către autoritatea naţională competentă care răspunde de acordarea drepturilor individuale de utilizare a frecvenţelor radio şi că această intenţie este făcută publică. În cazul în care utilizarea spectrului de frecvenţe radio a fost armonizată prin aplicarea articolului 9 şi a deciziei privind spectrul de frecvenţe radio sau alte măsuri comunitare, orice astfel de transfer se conformează utilizării astfel armonizate.

Amendamentul  67

Propunere de directivă – act de modificare

Articolul 1 – punctul 10

Directiva 2002/21/CE

Articolul 9c

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Articolul 9c

Articolul 9c

Măsuri de armonizare a gestiunii frecvenţelor radio

Măsuri de armonizare a gestiunii frecvenţelor radio

Pentru a contribui la dezvoltarea pieţei interne, în scopul realizării principiilor prezentului articol, Comisia poate adopta măsuri de implementare corespunzătoare pentru a:

Pentru a contribui la dezvoltarea pieţei interne, în scopul realizării principiilor articolelor 8a, 9, 9a şi 9b, Comisia poate adopta măsuri de implementare corespunzătoare pentru a:

 

(–a) pune în aplicare programul de acţiune în materie de spectru de frecvenţe radio în conformitate cu articolul 8a alineatul (7);

(a) armoniza identificarea benzilor pentru care drepturile de utilizare pot fi transferate sau închiriate între întreprinderi;

(a) identifica benzile pentru care drepturile de utilizare pot fi transferate sau închiriate între întreprinderi;

(b) armoniza condiţiile anexate acestor drepturi şi condiţiile, procedurile, limitele, restricţiile, retragerile şi normele tranzitorii aplicabile acestor transferuri sau închirieri;

(b) armoniza condiţiile asociate acestor drepturi;

(c) armoniza măsurile specifice în vederea asigurării unei competiţii loiale în cadrul căreia sunt transferate drepturi individuale;

eliminat

(d) crea o excepţie la principiul neutralităţii serviciilor sau tehnologiei, precum şi de a armoniza domeniul de aplicare şi natura excepţiilor de la aceste principii în conformitate cu articolul 9 alineatele (3) şi (4), altele decât cele destinate să asigure promovarea diversităţii culturale şi lingvistice şi pluralismului media.

(d) identifica benzile pentru care principiul neutralităţii serviciilor se aplică;

Aceste măsuri, destinate să modifice elementele neesenţiale ale prezentei directive prin completarea acesteia se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control menţionată la articolul 22 alineatul (3). Din motive imperative de urgenţă, Comisia poate să utilizeze procedura de urgenţă prevăzută la articolul 22 alineatul (4). La punerea în aplicare a dispoziţiilor prezentului alineat, Comisia poate fi sprijinită de către Autoritate în conformitate cu articolul 10 din Regulamentul […/CE].

Aceste măsuri, destinate să modifice elementele neesenţiale ale prezentei directive prin completarea acesteia se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control menţionată la articolul 22 alineatul (3).

Amendamentul  68

Propunere de directivă – act de modificare

Articolul 1 – alineatul 11 – litera a

Directiva 2002/21/CE

Articolul 10 – alineatul 2

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2) Autorităţile naţionale de reglementare se asigură că planurile şi procedurile de numerotare se aplică în aşa fel încât să se asigure acordarea unui tratament egal tuturor furnizorilor de servicii de comunicaţii electronice accesibile publicului. În special, statele membre se asigură că o întreprindere căreia i s-a alocat o serie de numere nu face nicio discriminare faţă de alţi furnizori de servicii de comunicaţii electronice în ceea ce priveşte secvenţele de numere utilizate pentru a acorda acces la serviciile acestora.

(2) Autorităţile naţionale de reglementare se asigură că planurile şi procedurile de numerotare se aplică în aşa fel încât să se asigure acordarea unui tratament egal tuturor furnizorilor şi utilizatorilor de numere din întreaga Uniune Europeană. În special, statele membre se asigură că o întreprindere căreia i s-a alocat o serie de numere nu face nicio discriminare faţă de alţi furnizori şi utilizatori în ceea ce priveşte secvenţele de numere utilizate pentru a acorda acces la serviciile acestora.

Justificare

Failure to reform the numbering arrangements harms citizen, consumer and business interests in the EU. Art. 10 of the Framework Directive should be augmented with a stipulation to the effect that Member States shall remove restrictions in national numbering plans and associated rules which prevent the use of any kind of numbers anywhere in the EU, and shall remove any restrictions on the identity/classification of assignees of all types of numbers (this does not prevent attaching legitimate conditions to number assignment).

Amendamentul  69

Propunere de directivă – act de modificare

Articolul 1 – punctul 11 – litera b

Directiva 2002/21/CE

Articolul 10 – alineatul 4

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(4) Statele membre sprijină armonizarea resurselor de numerotare în cadrul Comunităţii atunci când acest lucru promovează funcţionarea pieţei interne sau sprijină dezvoltarea serviciilor paneuropene. Comisia poate să ia măsurile tehnice de punere în aplicare adecvate în această privinţă, care pot cuprinde stabilirea principiilor tarifare pentru numerele specifice sau seriile de numere. Măsurile de punere în aplicare pot acorda Autorităţii responsabilităţi specifice în aplicarea acestor măsuri.

(4) Statele membre sprijină armonizarea numerelor specifice sau a seriilor de numere în cadrul Comunităţii atunci când acest lucru promovează funcţionarea pieţei interne sau sprijină dezvoltarea serviciilor paneuropene. Comisia poate să ia măsurile tehnice de punere în aplicare adecvate în această privinţă, care pot cuprinde asigurarea accesului transfrontalier la numerotarea naţională utilizată pentru servicii esenţiale, cum ar fi serviciile de informaţii telefonice. Măsurile de punere în aplicare pot acorda OARET responsabilităţi specifice în aplicarea acestor măsuri.

Măsurile destinate să modifice elementele neesenţiale ale prezentei directive şi să o completeze, se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control prevăzută la articolul 22 alineatul (3). Din motive imperative de urgenţă, Comisia poate să utilizeze procedura de urgenţă prevăzută la articolul 22 alineatul (4).

Măsurile destinate să modifice elementele neesenţiale ale prezentei directive şi să o completeze, se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control prevăzută la articolul 22 alineatul (3).

Amendamentul  70

Propunere de directivă – act de modificare

Articolul 1 – punctul 13

Directiva 2002/21/CE

Articolul 12

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Articolul 12Colocarea şi utilizarea în comun a

infrastructurii pentru furnizorii de servicii de comunicaţii electronice

Articolul 12Colocarea şi utilizarea în comun a

elementelor reţelei şi a infrastructurilor asociate pentru furnizorii de servicii de comunicaţii electronice

(1) Atunci când o întreprindere care furnizează reţele de comunicaţii electronice are dreptul conform legislaţiei naţionale de a instala infrastructuri pe, peste sau sub o proprietate publică sau privată, sau poate profita de o procedură de expropriere sau de utilizare a proprietăţii, autorităţile naţionale de reglementare pot impune utilizarea în comun a acestor infrastructuri sau a acestei proprietăţi, inclusiv a intrărilor în clădiri, a pilonilor, a antenelor, a conductelor, a nişelor şi a cutiilor de distribuţie situate la nivelul străzilor.

(1) Atunci când o întreprindere care furnizează reţele de comunicaţii electronice are dreptul conform legislaţiei naţionale de a instala infrastructuri pe, peste sau sub o proprietate publică sau privată, sau poate profita de o procedură de expropriere sau de utilizare a proprietăţii, autorităţile naţionale de reglementare pot impune, ţinând pe deplin cont de principiul proporţionalităţii, utilizarea în comun a acestor infrastructuri sau a acestei proprietăţi, inclusiv a intrărilor în clădiri, a cablajului clădirilor, a pilonilor, a antenelor, a turnurilor şi a altor structuri de suport înalte, a conductelor, a ţevilor, a nişelor şi a cutiilor de distribuţie, precum şi a tuturor celorlalte elemente ale reţelei care nu sunt active..

(2) Statele membre pot solicita titularilor de drepturi menţionaţi la alineatul (1) să utilizeze în comun infrastructura sau proprietatea (inclusiv colocarea fizică) sau pot lua măsuri de facilitare a coordonării lucrărilor publice pentru a proteja mediul, sănătatea publică, securitatea publică sau pentru a îndeplini obiectivele de urbanism şi amenajarea teritoriului numai după o perioadă corespunzătoare de consultări publice, în care toate părţile interesate îşi pot exprima observaţiile. Aceste proceduri de coordonare şi utilizare în comun pot cuprinde normele de repartizare a costurilor de utilizare în comun a infrastructurii şi a proprietăţii.

(2) Statele membre pot solicita titularilor de drepturi menţionaţi la alineatul (1) să utilizeze în comun infrastructura sau proprietatea (inclusiv colocarea fizică) sau pot lua măsuri de facilitare a coordonării lucrărilor publice pentru a proteja mediul, sănătatea publică, securitatea publică sau pentru a îndeplini obiectivele de urbanism şi amenajarea teritoriului numai după o perioadă corespunzătoare de consultări publice, în care toate părţile interesate îşi pot exprima observaţiile. Aceste proceduri de coordonare şi utilizare în comun pot cuprinde normele de repartizare a costurilor de utilizare în comun a infrastructurii şi a proprietăţii.

 

(2a) Statele membre se asigură că autorităţile naţionale de reglementare dispun de competenţele necesare pentru a solicita titularilor de drepturi menţionaţi la alineatul (1) să utilizeze în comun infrastructura sau proprietatea (inclusiv colocarea fizică) pentru a încuraja investiţiile eficiente în infrastructură şi promovarea inovaţiei, după o perioadă corespunzătoare de consultări publice, în cursul căreia toate părţile interesate au posibilitatea de a-şi exprima punctul de vedere. Aceste acorduri de utilizare în comun sau de coordonare pot include norme privind repartizarea costurilor legate de partajarea infrastructurii sau a proprietăţii şi garantează o partajare corespunzătoare a riscurilor între întreprinderile în cauză.

 

(2b) Statele membre se asigură că autorităţile naţionale de reglementare stabilesc, pe baza informaţiilor furnizate de titularii de drepturi menţionaţi la alineatul (1), un inventar detaliat privind natura, disponibilitatea şi poziţia geografică a infrastructurilor menţionate la acest alineat, şi că îl pun la dispoziţia părţilor interesate.

 

(2c) Statele membre să asigură că autorităţile competente elaborează, în cooperare cu autorităţile naţionale de reglementare, proceduri de coordonare adecvate privind lucrările publice menţionate la alineatul (2), precum şi cu privire la alte infrastructuri sau proprietăţi publice adecvate, care pot include proceduri care garantează că părţile interesate dispun de informaţii privind infrastructurile şi proprietăţile publice adecvate, precum şi lucrările publice în curs de desfăşurare sau cele planificate, că sunt informate în timp util cu privire la acestea şi că partajarea este facilitată într-o cât mai mare măsură.

(3) Măsurile luate de către autoritatea naţională de reglementare în temeiul alineatului (1) sunt obiective, transparente şi proporţionale.

(3) Măsurile luate de către autoritatea naţională de reglementare în temeiul prezentului articol sunt obiective, transparente, nediscriminatorii şi proporţionale.

Amendamentul  71

Propunere de directivă – act de modificare

Articolul 1 – punctul 14

Directiva 2002/21/CE

Articolul 13a

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Articolul 13aSecuritate şi integritate

 

Articolul 13aSecuritate şi integritate

 

(1) Statele membre se angajează ca întreprinderile care furnizează reţele publice de comunicaţii sau servicii de comunicaţii electronice disponibile publicului să ia măsurile tehnice şi organizatorice corespunzătoare pentru a asigura securitatea reţelelor şi a serviciilor acestora. Având în vedere cele mai noi tehnici, aceste măsuri trebuie să garanteze un nivel de securitate adecvat riscului prezentat. În special, trebuie luate măsuri pentru a preveni sau limita impactul incidentelor legate de securitate asupra utilizatorilor şi reţelelor interconectate.

(1) Statele membre se angajează ca întreprinderile care furnizează reţele publice de comunicaţii sau servicii de comunicaţii electronice disponibile publicului să ia măsurile tehnice şi organizatorice corespunzătoare pentru a asigura securitatea reţelelor şi a serviciilor acestora. Având în vedere cele mai noi tehnici, aceste măsuri trebuie să garanteze un nivel de securitate adecvat riscului prezentat. În special, trebuie luate măsuri pentru a preveni şi limita impactul incidentelor legate de securitate asupra utilizatorilor şi reţelelor interconectate.

(2) Statele membre se angajează ca întreprinderile care furnizează reţele publice de comunicaţii să ia toate măsurile necesare pentru a asigura integritatea reţelelor acestora astfel încât să garanteze continuitatea livrării serviciilor furnizate prin intermediul acestor reţele.

(2) Statele membre se angajează ca întreprinderile care furnizează reţele publice de comunicaţii să ia măsurile adecvate pentru a asigura integritatea reţelelor acestora, astfel încât să garanteze continuitatea livrării serviciilor furnizate prin intermediul acestor reţele. Autorităţile naţionale competente organizează consultări cu furnizorii de servicii de comunicaţii electronice înainte de adoptarea unor măsuri specifice în domeniul securităţii şi integrităţii reţelelor de comunicaţii electronice.

(3) Statele membre se angajează ca întreprinderile care furnizează reţele publice de comunicaţii sau servicii de comunicaţii electronice disponibile publicului să comunice autorităţii naţionale de reglementare orice încălcare a securităţii sau a integrităţii care a avut un impact semnificativ asupra funcţionării reţelelor sau a serviciilor.

(3) Statele membre se angajează ca întreprinderile care furnizează reţele publice de comunicaţii sau servicii de comunicaţii electronice disponibile publicului să comunice autorităţii naţionale competente încălcarea securităţii sau pierderea integrităţii care a avut un impact semnificativ asupra funcţionării reţelelor sau a serviciilor.

 

Normele privind notificarea încălcărilor se aplică în conformitate cu Directiva 2002/58/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 12 iulie 2002 privind prelucrarea datelor personale şi protejarea confidenţialităţii în sectorul comunicaţiilor publice*.

După caz, autoritatea naţională de reglementare în cauză informează autorităţile naţionale de reglementare din celelalte state membre şi Autoritatea. Atunci când divulgarea unei infracţiuni este în interes public, autoritatea naţională de reglementare poate informa publicul.

După caz, autoritatea naţională competentă în cauză informează autorităţile naţionale competente din celelalte state membre şi ENISA. Atunci când divulgarea unei infracţiuni este în interes public, autoritatea naţională competentă poate informa publicul.

La fiecare trei luni, autoritatea naţională de reglementare prezintă Comisiei un raport de sinteză privind notificările primite şi măsurile luate în conformitate cu prezentul alineat.

O dată pe an, autoritatea naţională competentă prezintă Comisiei un raport de sinteză privind notificările primite şi măsurile luate în conformitate cu prezentul alineat.

(4) Comisia, ţinând cont în cea mai mare măsură de avizul Autorităţii emis în temeiul articolului 4 alineatul (3) litera (b) din Regulamentul […./CE], poate să adopte măsurile tehnice de punere în aplicare corespunzătoare cu scopul de a armoniza măsurile menţionate la alineatele (1), (2) şi (3), inclusiv măsurile care definesc circumstanţele, formatul şi procedurile aplicabile în cazul cerinţelor de notificare.

(4) Comisia, ţinând cont în cea mai mare măsură de avizul ENISA, poate să adopte măsurile tehnice de punere în aplicare corespunzătoare cu scopul de a armoniza măsurile menţionate la alineatele (1), (2) şi (3), inclusiv măsurile care definesc circumstanţele, formatul şi procedurile aplicabile în cazul cerinţelor de notificare. Măsurile tehnice de aplicare nu împiedică statele membre să adopte dispoziţii suplimentare pentru a urmări realizarea obiectivelor prevăzute la alineatele (1) şi (2).

Măsurile de punere în aplicare, destinate să modifice elementele neesenţiale din prezenta directivă şi să o completeze, se adoptă în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 22 alineatul (3). Din motive imperative de urgenţă, Comisia poate să utilizeze procedura de urgenţă prevăzută la articolul 22 alineatul (4).

Măsurile de punere în aplicare, destinate să modifice elementele neesenţiale din prezenta directivă şi să o completeze, se adoptă în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 22 alineatul (3). Din motive imperative de urgenţă, Comisia poate să utilizeze procedura de urgenţă prevăzută la articolul 22 alineatul (4).

 

___________

*JO L 201, 31.7.2002, p. 37.

Amendamentul  72

Propunere de directivă – act de modificare

Articolul 1 – punctul 14

Directiva 2002/21/CE

Articolul 13b – alineatul 1

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) Statele membre se asigură că autorităţile naţionale de reglementare au competenţa de a emite instrucţiuni obligatorii pentru întreprinderile care furnizează reţele publice de comunicaţii sau servicii de comunicaţii electronice disponibile publicului pentru a pune în aplicare articolul 13a.

(1) Statele membre se asigură că autorităţile naţionale de reglementare competente, cu atribuţii în domeniu, au competenţa de a emite instrucţiuni obligatorii pentru întreprinderile care furnizează reţele publice de comunicaţii sau servicii de comunicaţii electronice disponibile publicului pentru a pune în aplicare articolul 13a. Instrucţiunile obligatorii sunt proporţionale şi sustenabile din punct de vedere economic şi tehnic şi sunt puse în aplicare într-o limită de timp rezonabilă.

Justificare

It is necessary to consider proportionality, sustainability and reasonable timing as main guiding principles.

Amendamentul  73

Propunere de directivă – act de modificare

Articolul 1 – punctul 14

Directiva 2002/21/CE

Articolul 13b – alineatul 2 – partea introductivă

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2) Statele membre se asigură că autorităţile naţionale de reglementare au competenţa de a cere întreprinderilor care furnizează reţele publice de comunicaţii sau servicii de comunicaţii electronice disponibile publicului:

(2) Statele membre se asigură că autorităţile naţionale competente, cu atribuţii în domeniu, au competenţa de a cere întreprinderilor care furnizează reţele publice de comunicaţii sau servicii de comunicaţii electronice disponibile publicului:

Justificare

Many NRAs do not have competence in security issues.

Amendamentul  74

Propunere de directivă – act de modificare

Articolul 1 – punctul 14

Directiva 2002/21/CE

Articolul 13b – alineatul 2 – litera a

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a) să furnizeze informaţiile necesare evaluării securităţii serviciilor şi reţelelor acestora, inclusiv a politicilor de securitate documentate; şi

(a) să furnizeze informaţiile necesare evaluării securităţii şi integrităţii serviciilor şi reţelelor acestora, inclusiv a politicilor de securitate documentate; şi

Justificare

The costs should be borne by the undertakings concerned.

Amendamentul  75

Propunere de directivă – act de modificare

Articolul 1 – punctul 14

Directiva 2002/21/CE

Articolul 13b – alineatul 3

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3) Statele membre se asigură că autorităţile naţionale de reglementare au toate competenţele necesare pentru a investiga cazurile de neconformitate.

(3) Statele membre se asigură că autorităţile naţionale de reglementare competente au toate competenţele necesare pentru a investiga cazurile de neconformitate, precum şi efectele asupra securităţii şi integrităţii reţelelor.

Justificare

As a logical consequence of the requirements laid down in Article 13a(3) to inform the NRA of any impact on security, the NRA must be empowered to investigate this.

Amendamentul 76

Propunere de directivă – act de modificare

Articolul 1 – punctul 15 – litera a

Directiva 2002/21/CE

Articolul 14 – alineatul 2 – paragraful 2

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a) La alineatul (2) al doilea paragraf se elimină a doua teză.

eliminat

Justificare

Joint dominance remains an untested and difficult concept in the telecoms sector in both an ex post and ex ante context, yet may become increasingly important as markets consolidate. It is important that guidance is not deleted but is rather clarified through the Framework.

Amendamentul  77

Propunere de directivă – act de modificare

Articolul 1 – punctul 15 – litera b

Directiva 2002/21/CE

Articolul 14 – alineatul 3

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b) Alineatul (3) se elimină.

(b) Alineatul (3) se înlocuieşte cu următorul text:

 

„Atunci când o întreprindere are putere semnificativă pe o anumită piaţă şi în cazul în care legăturile dintre cele două pieţe sunt de aşa natură încât să permită utilizarea puterii de pe o piaţă ca pârghie pe cealaltă piaţă, consolidând astfel puterea pe piaţă a întreprinderii, se pot impune măsuri corective menite să combată aceste efecte de pârghie, în conformitate cu articolele 9, 10, 11 şi 13 din Directiva 2002/19/CE (directiva privind accesul) şi, în cazul în care acestea sunt insuficiente, măsuri corective în conformitate cu articolul 17 din Directiva 2002/22/CE (directiva privind serviciul universal).

Justificare

Addressing leverage of dominance from one market into another is particularly vital in an industry characterised by vertical integration and convergence. Rather than deleting this measure – as the Commission has proposed – it should be refined to clarify that remedies such as non-discrimination, transparency, accounting separation – and prohibitions on anti-competitive bundling etc may be used ‘cross-market’ to address leverage problems. The existing provisions suggest that SMP would need to be found in the source and target leverage market in order to act. However, it is notable that this has not been used by regulators, is cumbersome and inconsistent with competition law, which does not require a ‘double dominance’ finding to address issues of leverage. The proposed changes would address this.

Amendamentul  78

Propunere de directivă – act de modificare

Articolul 1 – punctul 16 – litera ba (nouă)

Directiva 2002/21/CE

Articolul 15 – alineatul 2a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ba) Se introduce următorul alineat:

 

„(2a) Cel târziu până la data intrării în vigoare a Directivei 2008/../CE [a Parlamentului European şi a Consiliului din …] de modificare a Directivei 2002/21/CE…]+ , Comisia publică orientări pentru autorităţile naţionale de reglementare privind deciziile menite să impună, să modifice sau să suprime obligaţii ale întreprinderilor cu o putere semnificativă pe piaţă.”

+ JO: Vă rugăm introduceţi numărul şi data care corespund acestei directive.

 

Justificare

The 2002 Framework directive establishes that European Commission publishes guidelines for market analysis and the assessment of significant market power but not for the identification of the appropriate remedies. There is clearly a missing element in the market analysis guidance tools provided the Commission: guidance on the selection of the appropriate remedies. The third part of a market analysis (i.e. the choice of the appropriate remedies) is the most crucial since it has the most concrete impact on the market. An erroneous choice of remedies may create irreparable distortions on market competitiveness and investment decisions. It is also the most complicated since it has varied possible outcomes and it entails, to a large extent, subjective evaluations. The need to provide guidance on the selection of regulatory obligations under the EU framework has indeed been recognised both by the Commission and the ERG.

Amendamentul  79

Propunere de directivă – act de modificare

Articolul 1 – punctul 16 – litera d – paragraful 2

Directiva 2002/21/CE

Articolul 15 – alineatul 4

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Respectiva decizie destinată să modifice elementele neesenţiale din prezenta directivă şi să o completeze, se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control prevăzută la articolul 22 alineatul (3). Din motive imperative de urgenţă, Comisia poate să utilizeze procedura de urgenţă prevăzută la articolul 22 alineatul (4).

Respectiva decizie destinată să modifice elementele neesenţiale din prezenta directivă şi să o completeze, se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control prevăzută la articolul 22 alineatul (3).

Justificare

The urgency procedure is not justified for the adoption of this type of measures.

Amendamentul  80

Propunere de directivă – act de modificare

Articolul 1 – alineatul 17 – litera a

Directiva 2002/21/CE

Articolul 16 – alineatul 1

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) Autorităţile naţionale de reglementare efectuează o analiză a pieţelor relevante, ţinând seama în cea mai mare măsură de orientări. Statele membre se asigură că analiza este efectuată, după caz, în colaborare cu autorităţile naţionale în domeniul concurenţei.

(1) Autorităţile naţionale de reglementare efectuează o analiză a pieţelor relevante, ţinând seama de cele enumerate în recomandare şi ţinând seama în cea mai mare măsură de orientări. Statele membre se asigură că analiza este efectuată, după caz, în colaborare cu autorităţile naţionale în domeniul concurenţei.

Justificare

To avoid giving the impression that the NRA have to analyse all markets identified in the recommendation, whereas (formally at least) the markets (and definitions) are given as a guide.

Amendamentul  81

Propunere de directivă – act de modificare

Articolul 1 – punctul 17 – litera c

Directiva 2002/21/CE

Articolul 16 – alineatul 7 – paragraful 2

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Comisia, ţinând seama în cea mai mare măsură de avizul Autorităţii emis în temeiul articolului 6 din Regulamentul […/CE], poate să adopte o decizie prin care să ceară autorităţii naţionale de reglementare desemnarea anumitor întreprinderi care au o putere pe piaţă semnificativă şi impunerea obligaţiilor specifice în conformitate cu articolele 8, 9-13a din Directiva 2002/19/CE (directiva privind accesul) şi articolul 17 din Directiva 2002/22/CE (directiva privind serviciul universal) asupra întreprinderii(lor) desemnate în acest sens. Procedând astfel, Comisia urmăreşte aceleaşi obiective politice ca cele prevăzute la articolul 8 pentru autorităţile naţionale de reglementare.

eliminat

Justificare

NRAs should be obliged to undertake market analysis within a given timeframe. If NRAs do not, or are unable to undertake such analysis, then BERT should provide an opinion. However the commission is not best placed to veto remedies.

Amendamentul  82

Propunere de directivă – act de modificare

Articolul 1 – punctul 18 – litera a

Directiva 2002/21/CE

Articolul 17 – alineatul 1

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a) La alineatul (1) a doua teză, cuvintele „acţionând în conformitate cu procedura menţionată la articolul 22 alineatul (2) se înlocuiesc cu „pot pune în aplicare măsuri adecvate şi”.

(a) La alineatul (1) prima teză, cuvintele „articolul 22 alineatul (2)” se înlocuiesc cu „articolul 22 alineatul (3)”; în a doua teză, cuvintele „acţionând în conformitate cu procedura menţionată la articolul 22 alineatul (2) se înlocuiesc cu „pun în aplicare măsuri adecvate şi”.

Justificare

It should not be left to the Commission to decide whether Parliament should have scrutiny powers or not.

Amendamentul  83

Propunere de directivă – act de modificare

Articolul 1 – punctul 18 – litera aa (nouă)

Directiva 2002/21/CE

Articolul 17 – alineatul 2 – paragraful 3

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(aa) La alineatul (2), al treilea paragraf se înlocuieşte cu următorul text:

 

„În absenţa unor astfel de standarde şi/sau specificaţii, statele membre încurajează punerea în aplicare a standardelor sau recomandărilor internaţionale adoptate de Uniunea Internaţională a Telecomunicaţiilor (ITU), Conferinţa Europeană a Administraţiilor Poştei şi Telecomunicaţiilor (CEAPT), Organizaţia Internaţională pentru Standardizare (ISO) sau Comisia Electrotehnică Internaţională (IEC).”

Justificare

CEPT develops conditions for spectrum use in Europe and this should be taken into account, particularly in the absence of an ETSI standard.

Amendamentul  84

Propunere de directivă – act de modificare

Articolul 1 – punctul 18 – litera c

Directiva 2002/21/CE

Articolul 17 – alineatul 6a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(6a) Măsurile de punere în aplicare destinate să modifice prin completarea prezentei directive, elementele neesenţiale ale acesteia, menţionate la alineatele (4) şi (6) se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control menţionată la articolul 22 alineatul (3). Din motive imperative de urgenţă, Comisia poate să utilizeze procedura de urgenţă prevăzută la articolul 22 alineatul (4).

(6a) Măsurile de punere în aplicare menţionate la alineatele (1), (4) şi (6), destinate să modifice prin completarea prezentei directive, elementele neesenţiale ale acesteia, se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control menţionată la articolul 22 alineatul (3).

Justificare

All implementing measures under Article 17 should be adopted in accordance to the regulatory procedure with scrutiny. The urgency procedure is not justified for the adoption of this type of measures.

Amendamentul  85

Propunere de directivă – act de modificare

Articolul 1 – punctul 20

Directiva 2002/21/CE

Articolul 19

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Articolul 19

Procedurile de armonizare

Articolul 19

Procedurile de armonizare

(1) Fără a aduce atingere articolului 9 din prezenta directivă şi articolelor 6 şi 8 din Directiva 2002/20/CE (directiva privind autorizarea), atunci când Comisia consideră că divergenţele cu privire la punerea în aplicare de către autorităţile naţionale de reglementare a sarcinilor specificate în prezenta directivă şi în directivele specifice pot crea un obstacol în calea pieţei interne, Comisia, ţinând cont în cea mai mare măsură de avizul Autorităţii, în cazul în care acesta există, poate să emită o recomandare sau o măsură obligatorie privind aplicarea armonizată a dispoziţiilor din prezenta directivă şi din directivele specifice cu scopul de a sprijini îndeplinirea obiectivelor menţionate la articolul 8

(1) Fără a aduce atingere articolului 9 din prezenta directivă şi articolelor 6 şi 8 din Directiva 2002/20/CE (directiva privind autorizarea), atunci când Comisia consideră că divergenţele cu privire la punerea în aplicare de către autorităţile naţionale de reglementare a sarcinilor specificate în prezenta directivă şi în directivele specifice creează un obstacol în calea pieţei interne, Comisia, ţinând cont în cea mai mare măsură de avizul OARET, în cazul în care acesta există, poate să emită o măsură obligatorie privind aplicarea armonizată a dispoziţiilor din prezenta directivă şi din directivele specifice cu scopul de a sprijini îndeplinirea obiectivelor menţionate la articolul 8.

(2) Atunci când Comisia emite o recomandare în temeiul alineatului (1), aceasta se conformează procedurii prevăzute la articolul 22 alineatul (2). Statele membre se asigură că autorităţile naţionale de reglementare ţin cont în cea mai mare măsură de aceste recomandări în îndeplinirea sarcinilor lor. Atunci când o autoritate naţională de reglementare alege să nu dea curs unei recomandări, aceasta informează Comisia, prezentând motivele pentru poziţia sa.

 

(3) Atunci când Comisia emite o măsură obligatorie în temeiul alineatului (1), respectiva măsură, destinată să modifice elementele neesenţiale din prezenta directivă şi să o completeze, se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control prevăzută la articolul 22 alineatul (3). Din motive imperative de urgenţă, Comisia poate să utilizeze procedura de urgenţă prevăzută la articolul 22 alineatul (4).

(3) Atunci când Comisia emite o măsură obligatorie în temeiul alineatului (1), respectiva măsură, destinată să modifice elementele neesenţiale din prezenta directivă şi să o completeze, se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control prevăzută la articolul 22 alineatul (3).

(4) Măsurile adoptate în temeiul alineatului (1) pot cuprinde identificarea unei metode armonizate şi coordonate pentru abordarea următoarelor aspecte:

(4) Măsurile adoptate în temeiul alineatului (1) pot cuprinde identificarea unei metode armonizate şi coordonate pentru abordarea următoarelor aspecte:

(a) punerea coerentă în aplicare a măsurilor reglementare, inclusiv a cadrului reglementar al noilor servicii;

(a) punerea coerentă în aplicare a măsurilor reglementare, inclusiv a cadrului reglementar al noilor servicii, al pieţelor subnaţionale şi al serviciilor comerciale de comunicaţii electronice transfrontaliere;

(b) aspecte privind numerotarea, numirea şi adresarea, inclusiv seriile de numere, portabilitatea numerelor şi a identificatorilor, sistemele de conversie a numerelor şi a adreselor şi accesul la serviciile de urgenţă 112;

(b) aspecte privind numerotarea, numirea şi adresarea, inclusiv seriile de numere, portabilitatea numerelor şi a identificatorilor, sistemele de conversie a numerelor şi a adreselor şi accesul la serviciile de urgenţă 112;

(c) aspecte privind consumatorii, inclusiv accesibilitatea la serviciile şi echipamentele de comunicaţii electronice pentru utilizatorii finali cu handicap;

(c) aspecte privind consumatorii ce nu au fost incluse în Directiva 2002/22/CE (directiva privind serviciul universal), în special accesibilitatea la serviciile şi echipamentele de comunicaţii electronice pentru utilizatorii finali cu handicap;

(d) contabilitatea reglementară.

(d) contabilitatea reglementară, inclusiv calcularea riscului de investiţii.

(5) Autoritatea poate, din proprie iniţiativă, să consilieze Comisia cu privire la oportunitatea adoptării unei măsuri în temeiul alineatului (1).

 

Amendamentul  86

Propunere de directivă – act de modificare

Articolul 1 – punctul 22

Directiva 2002/21/CE

Articolul 21 – alineatul 2 – paragraful 1

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2) Orice parte poate prezenta litigiul autorităţilor naţionale de reglementare în cauză. Autorităţile naţionale de reglementare competente îşi coordonează eforturile pentru a soluţiona litigiul în conformitate cu obiectivele prevăzute la articolul 8.

(2) Orice parte poate prezenta litigiul autorităţilor naţionale de reglementare în cauză. Autorităţile naţionale de reglementare competente îşi coordonează eforturile în cadrul OARET pentru a soluţiona litigiul, în măsura posibilului prin adoptarea unei decizii comune, în conformitate cu obiectivele prevăzute la articolul 8. Orice obligaţii impuse unei întreprinderi de către autorităţile naţionale de reglementare în vederea soluţionării unui litigiu respectă dispoziţiile prezentei directive şi ale directivelor specifice.

Justificare

This amendment provides for the role of BERT in the resolution of cross-border disputes.

Amendamentul  87

Propunere de directivă – act de modificare

Articolul 1 – punctul 22

Directiva 2002/21/CE

Articolul 21 – alineatul 3 – paragraful 2

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Acestea informează părţile în cel mai scurt termen cu privire la aceasta. În cazul în care în termen de patru luni litigiul nu este soluţionat, în cazul în care litigiul nu a fost prezentat în faţa instanţelor de către partea care solicită repararea prejudiciului şi în cazul în care oricare dintre părţi cere acest lucru, autorităţile naţionale de reglementare îşi coordonează eforturile pentru a soluţiona litigiul, în conformitate cu dispoziţiile din articolul 8 şi ţinând cont în cea mai mare măsură de avizul emis de Autoritate în temeiul articolului 18 din Regulamentul […./CE].

Acestea informează părţile în cel mai scurt termen cu privire la aceasta. În cazul în care în termen de patru luni litigiul nu este soluţionat, în cazul în care litigiul nu a fost prezentat în faţa instanţelor de către partea prejudiciată şi în cazul în care oricare dintre părţi cere acest lucru, autorităţile naţionale de reglementare îşi coordonează eforturile pentru a soluţiona litigiul, în măsura posibilului prin adoptarea unei decizii comune, în conformitate cu dispoziţiile articolului 8 şi ţinând cont în cea mai mare măsură de orice recomandare emisă de Autoritate în temeiul articolului 18 din Regulamentul […./CE].

Amendamentul  88

Propunere de directivă – act de modificare

Articolul 1 – punctul 23

Directiva 2002/21/CE (directiva-cadru)

Articolul 21a

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Statele membre stabilesc normele de sancţionare aplicabile pentru încălcarea dispoziţiilor naţionale adoptate în temeiul prezentei directive şi al directivelor specifice şi întreprind toate măsurile necesare pentru a garanta că acestea sunt aplicate. Sancţiunile prevăzute trebuie să fie eficiente, proporţionale şi descurajante. Statele membre notifică aceste dispoziţii Comisiei până la [limita de timp pentru punerea în aplicare a actului de modificare] cel târziu şi notifică fără întârziere şi orice alte modificări ulterioare care le afectează.

Statele membre stabilesc normele de sancţionare aplicabile pentru încălcarea dispoziţiilor naţionale adoptate în temeiul prezentei directive şi al directivelor specifice şi întreprind toate măsurile necesare pentru a garanta că acestea sunt aplicate. Sancţiunile prevăzute trebuie să fie adecvate, eficiente, proporţionale şi descurajante. Statele membre notifică aceste dispoziţii Comisiei până la [limita de timp pentru punerea în aplicare a actului de modificare] cel târziu şi notifică fără întârziere şi orice alte modificări ulterioare care le afectează.

Amendamentul  89

Propunere de directivă – act de modificare

Articolul 1 – punctul 24 – litera -a (nouă)

Directiva 2002/21/CE

Articolul 22 – alineatul 1a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(-a) Se adaugă paragraful următor:

 

„(1a) Prin derogare de la alineatul (1), pentru adoptarea de măsuri în temeiul articolului 9c, Comisia este asistată de un comitet stabilit în conformitate cu articolul 3 alineatul (1) din Decizia 676/2002/CE („Comitetul pentru spectrul de frecvenţe radio”).”

Amendamentul  90

Propunere de directivă – act de modificare

Articolul 1 – punctul 26

Directiva 2002/21/CE

Anexele I şi II

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(26) Anexele I şi II se elimină.

(26) Anexa I se elimină. Anexa II se înlocuieşte cu următorul text:

 

„ANEXA II

 

Criteriile de care trebuie să ţină seama autorităţile naţionale de reglementare pentru a evalua dacă două sau mai multe întreprinderi ocupă împreună o poziţie dominantă în sensul articolului 14 alineatul (2) al doilea paragraf

 

Două sau mai multe întreprinderi pot ocupa împreună o poziţie dominantă în sensul articolului 14 atunci când, chiar în lipsa oricărei legături structurale sau de altă natură între ele, acestea operează pe o piaţă caracterizată de lipsa unei concurenţe efective şi în cadrul căreia nu există o singură întreprindere care să aibă putere semnificativă pe piaţă. Fără a aduce atingere jurisprudenţei Curţii de Justiţie privind poziţia dominantă comună, este probabil ca o astfel de situaţie să apară în cazul în care piaţa este concentrată şi prezintă un număr de caracteristici adecvate, dintre care următoarele pot fi cele mai relevante în contextul comunicaţiilor electronice:

 

- [...]

 

- elasticitate scăzută a cererii

 

- [...]

 

- părţi de piaţă similare

 

- [...]

 

- mari bariere juridice sau economice la intrare

 

- integrare pe verticală şi refuzul colectiv de furnizare

 

- absenţa puterii de cumpărare compensatorii

 

- absenţa unei concurenţe potenţiale

 

- [...]

 

Lista prezentată anterior are un caracter orientativ. Nu este exhaustivă, iar criteriile nu sunt cumulative. Această listă este mai degrabă o ilustrare a tipurilor de criterii care ar putea fi utilizate pentru a susţine afirmaţii privind existenţa poziţiei dominante comune.”

Justificare

Joint dominance remains an untested and difficult concept in the telecoms sector in both ex post and ex ante context, yet may become increasingly important as markets consolidate. It is important that guidance is not deleted but is rather clarified through the Framework.

Amendamentul  91

Propunere de directivă – act de modificare

Articolul 2 – punctul 1

Directiva 2002/19/CE

Articolul 2 – litera a

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a) «acces» înseamnă punerea la dispoziţia altei întreprinderi a infrastructurii şi/sau a serviciilor, în conformitate cu condiţiile definite, pe bază exclusivă sau neexclusivă, în scopul furnizării de servicii de comunicaţii electronice sau al livrării de servicii ale societăţii informaţionale sau de servicii de programe de radio şi televiziune. Sunt incluse, inter alia: accesul la elementele reţelei şi la instalaţiile conexe, ceea ce poate presupune conectarea echipamentului, prin mijloace fixe sau nu (aici sunt incluse, în special, accesul la bucla locală şi la instalaţiile conexe şi serviciile necesare furnizării de servicii prin bucla locală), accesul la infrastructura fizică, inclusiv clădiri, conducte şi piloni, accesul la sistemele de software pertinente, inclusiv la sistemele de asistenţă pentru exploatare, accesul la conversia numerelor sau la sisteme care oferă funcţionalităţi echivalente, accesul la reţele fixe şi mobile, în special pentru roaming, accesul la sistemele de acces condiţionat pentru serviciile de televiziune digitală, accesul la serviciile de reţele virtuale.

(a) «acces» înseamnă punerea la dispoziţia altei întreprinderi a infrastructurii şi/sau a serviciilor, în conformitate cu condiţiile definite, pe bază exclusivă sau neexclusivă, în scopul furnizării de servicii de comunicaţii electronice, inclusiv livrarea de servicii ale societăţii informaţionale sau de servicii de radiodifuziune. Sunt incluse, inter alia: accesul la elementele reţelei şi la instalaţiile conexe, ceea ce poate presupune conectarea echipamentului, prin mijloace fixe sau nu (aici sunt incluse, în special, accesul la bucla locală şi la instalaţiile conexe şi serviciile necesare furnizării de servicii prin bucla locală), accesul la infrastructura fizică, inclusiv clădiri, conducte şi piloni, accesul la sistemele de software pertinente, inclusiv la sistemele de asistenţă pentru exploatare, accesul la conversia numerelor sau la sisteme care oferă funcţionalităţi echivalente, accesul furnizorilor de servicii de informaţii telefonice la informaţiile necesare referitoare la abonaţi şi la mecanismele de rambursare a sumelor facturate utilizatorilor finali; accesul la reţele fixe şi mobile, în special pentru roaming, accesul la sistemele de acces condiţionat pentru serviciile de televiziune digitală, şi accesul la serviciile de reţele virtuale.

Amendamentul  92

Propunere de directivă – act de modificare

Articolul 2 – punctul 1a (nou)

Directiva 2002/19/CE

Articolul 2 – litera e

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

1a. La articolul 2, litera (e) se înlocuieşte cu următorul text:

 

(e) «buclă locală» înseamnă circuitul fizic care leagă punctul terminal al reţelei […] de un cadru de distribuţie sau de o infrastructură echivalentă din reţeaua publică fixă de comunicaţii electronice.”

Amendamentul  93

Propunere de directivă – act de modificare

Articolul 2 – punctul 2

Directiva 2002/19/CE

Articolul 4 – alineatul 1

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

„(1) Operatorii reţelelor publice de comunicaţii au dreptul şi, la cererea altor întreprinderi autorizate în temeiul articolului 4 din Directiva 2002/20/CE (directiva privind autorizarea), obligaţia de a negocia interconectarea reciprocă în scopul furnizării serviciilor de comunicaţii electronice disponibile pentru public, în vederea asigurării furnizării şi interoperabilităţii serviciilor pe întreg teritoriul Comunităţii. Operatorii oferă acces şi interconectare altor întreprinderi în termenii şi condiţiile ce respectă obligaţiile impuse de autoritatea naţională de reglementare în temeiul articolelor 5, 6, 7 şi 8.”

„(1) Operatorii reţelelor publice de comunicaţii au dreptul şi, la cererea altor întreprinderi autorizate în temeiul articolului 4 din Directiva 2002/20/CE (directiva privind autorizarea), obligaţia de a negocia interconectarea reciprocă în scopul furnizării serviciilor de comunicaţii electronice disponibile pentru public sau în scopul livrării de conţinuturi de radiodifuziune sau servicii ale societăţii informaţionale, în vederea asigurării furnizării şi interoperabilităţii serviciilor pe întreg teritoriul Comunităţii. Operatorii oferă acces şi interconectare altor întreprinderi în termenii şi condiţiile ce respectă obligaţiile impuse de autoritatea naţională de reglementare în temeiul articolelor 5, 6, 7 şi 8.”

Justificare

For consistency with the proposed definition of access.

Amendamentul  94

Propunere de directivă – act de modificare

Articolul 2 – punctul 2

Directiva 2002/19/CE (directiva privind accesul)

Articolul 4 – alineatul 1

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

„(1) Operatorii reţelelor publice de comunicaţii au dreptul şi, la cererea altor întreprinderi autorizate în temeiul articolului 4 din Directiva 2002/20/CE (directiva privind autorizarea), obligaţia de a negocia interconectarea reciprocă în scopul furnizării serviciilor de comunicaţii electronice disponibile pentru public, în vederea asigurării furnizării şi interoperabilităţii serviciilor pe întreg teritoriul Comunităţii. Operatorii oferă acces şi interconectare altor întreprinderi în termenii şi condiţiile ce respectă obligaţiile impuse de autoritatea naţională de reglementare în temeiul articolelor 5, 6, 7 şi 8.”

„(1) Operatorii reţelelor publice de comunicaţii au dreptul şi, la cererea altor întreprinderi autorizate în temeiul articolului 4 din Directiva 2002/20/CE (directiva privind autorizarea), obligaţia de a negocia interconectarea reciprocă în scopul furnizării serviciilor de comunicaţii electronice disponibile pentru public, în vederea asigurării furnizării şi interoperabilităţii serviciilor pe întreg teritoriul Comunităţii. Operatorii oferă acces şi interconectare altor întreprinderi în termenii şi condiţiile ce respectă obligaţiile impuse de autoritatea naţională de reglementare în temeiul articolelor 5, 6, 7 şi 8. Cu toate acestea, termenii şi condiţiile interconectării nu introduc obstacole nejustificate în calea interoperabilităţii.

Amendamentul  95

Propunere de directivă – act de modificare

Articolul 2 – punctul 3 – litera a

Directiva 2002/19/CE

Articolul 5

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a) Alineatul (2) se înlocuieşte cu următorul text:

(a) Alineatele (1) şi (2) se înlocuiesc cu următorul text:

 

(1) În vederea atingerii obiectivelor stabilite la articolul 8 din Directiva 2002/21/CE (directiva-cadru), autorităţile naţionale de reglementare încurajează şi, după caz, asigură, în conformitate cu dispoziţiile prezentei directive, accesul şi interconectarea adecvată, precum şi interoperabilitatea serviciilor, exercitându-şi responsabilităţile într-un mod care să promoveze eficienţa, concurenţa durabilă, investiţia şi inovaţia şi care să permită obţinerea de avantaje maxime de către utilizatorii finali.

 

În special, fără a aduce atingere măsurilor care pot fi luate cu privire la întreprinderile care au o putere semnificativă pe piaţă în conformitate cu articolul 8, autorităţile naţionale de reglementare trebuie să fie în măsură să impună:

 

(a) în măsura necesară pentru a asigura legătura cap la cap sau accesul echitabil şi rezonabil la serviciile părţilor terţe, precum serviciile de informaţii telefonice, obligaţii pentru întreprinderile care controlează accesul către utilizatorii finali, inclusiv, în cazurile justificate, obligaţia de a asigura interconectarea reţelelor lor în cazul în care nu s-a realizat încă acest lucru sau de a asigura interoperabilitatea serviciilor lor, inclusiv prin mecanisme de rambursare furnizorilor de servicii pentru sumele facturate utilizatorilor finali, în condiții echitabile, transparente şi rezonabile;”

 

(b) în măsura în care este necesar pentru a asigura accesul utilizatorilor finali la serviciile de emisie digitală de radio şi televiziune specificate de statele membre, obligaţii pentru operatori de a furniza acces la alte elemente de infrastructură menţionate de anexa I partea II, în condiţii echitabile, rezonabile şi nediscriminatorii.

(2) Obligaţiile şi condiţiile impuse în temeiul alineatului (1) sunt obiective, transparente, proporţionale şi nediscriminatorii şi se pun în aplicare în conformitate cu procedurile prevăzute la articolele 6 şi 7 din Directiva 2002/21/CE (directiva-cadru).

(2) Obligaţiile şi condiţiile impuse în temeiul alineatului (1) sunt obiective, transparente, proporţionale şi nediscriminatorii şi se pun în aplicare în conformitate cu procedurile prevăzute la articolele 6, 7 şi -7a din Directiva 2002/21/CE (directiva-cadru).

 

Atunci când evaluează proporţionalitatea obligaţiilor şi condiţiilor care urmează să se fie impuse, autorităţile naţionale de reglementare iau în considerare condiţiile concurenţiale diferite existente în diferitele zone din cadrul statelor membre.

Amendamentul  96

Propunere de directivă – act de modificare

Articolul 2 – punctul 4

Directiva 2002/19/CE

Articolul 6 – alineatul 2 – paragraful 1

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2) Având în vedere evoluţia tehnologică şi cea a pieţei, Comisia poate adopta măsuri de punere în aplicare pentru modificarea anexei I. Aceste măsuri, destinate să modifice elementele neesenţiale din prezenta directivă, se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control prevăzută la articolul 14 alineatul (3). Din motive imperative de urgenţă, Comisia poate să utilizeze procedura de urgenţă prevăzută la articolul 14 alineatul (4).

(2) Având în vedere evoluţia tehnologică şi cea a pieţei, Comisia poate adopta măsuri de punere în aplicare pentru modificarea anexei I. Aceste măsuri, destinate să modifice elementele neesenţiale din prezenta directivă, se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control prevăzută la articolul 14 alineatul (3).

Justificare

The urgency procedure is not justified for the adoption of this type of measures.

Amendamentul  97

Propunere de directivă – act de modificare

Articolul 2 – punctul 6 – litera aa (nouă)

Directiva 2002/19/CE

Articolul 8 – alineatul 2

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(aa) Alineatul (2) se înlocuieşte cu următorul text:

 

„(2) În cazul în care, în urma unei analize de piaţă efectuate în conformitate cu articolul 16 din Directiva 2002/21/CE (directiva-cadru) un operator este desemnat ca având o putere semnificativă pe piaţă, autorităţile naţionale de reglementare impun, după caz, obligaţiile prevăzute la articolele 9 – 13 din prezenta directivă în conformitate cu procedura prevăzută la articolul -7a din Directiva 2002/21/CE (directiva-cadru).”

Justificare

Inclusion of the alternative procedure to the veto on remedies.

Amendamentul  98

Propunere de directivă – act de modificare

Articolul 2 – punctul 6a (nou)

Directiva 2002/19/CE

Articolul 9 – alineatul 1

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

6a. La articolul 9, alineatul (1) se înlocuieşte cu următorul text:

 

„(1) Autorităţile naţionale de reglementare pot, în conformitate cu dispoziţiile articolului 8, impune obligaţii de transparenţă privind interconectarea şi/sau accesul care să îi oblige pe operatori să publice informaţiile specificate, cum ar fi informaţiile contabile, specificaţiile tehnice, caracteristicile reţelei, restricţii în ceea ce priveşte accesul la servicii şi aplicaţii, politicile de gestionare a traficului, modalităţile şi condiţiile de furnizare şi utilizare şi preţurile.”

Justificare

National regulators need clear authority to impose transparency obligations regarding traffic management policies regarding any restrictions on end-user access and traffic management policies.

Amendamentul  99

Propunere de directivă – act de modificare

Articolul 2 – punctul 6b (nou)

Directiva 2002/19/CE

Articolul 9 – alineatul 4

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

6b. La articolul 9, alineatul (4) se înlocuieşte cu următorul text:

 

„(4) Fără a aduce atingere alineatului (3), în cazul în care se constată că un operator deţine o putere semnificativă pe o piaţă relevantă, în temeiul articolului 14 din directiva-cadru, în legătură cu accesul local la un post fix, autorităţile naţionale de reglementare se asigură că varianta publicată a ofertei de referinţă cuprinde cel puţin elementele prevăzute de anexa II.”

Justificare

The amendment updates the description of access resulting from dominance in the local loop in the Access Directive to ensure technological neutrality and bring it into line with the new definition in the Commission’s Relevant Markets. By the time the amendments are approved, many loops may be partly or wholly composed of fibre and thus technological neutrality is required to ensure the Framework is futureproof.

Amendamentul  100

Propunere de directivă – act de modificare

Articolul 2 – punctul 8

Directiva 2002/19/CE

Articolul 12

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(1) O autoritate naţională de reglementare poate impune operatorilor, în conformitate cu dispoziţiile articolului 8, obligaţii privind acceptarea cererilor rezonabile de acces la anumite elemente şi la infrastructura specifică asociată reţelei şi la utilizarea acestora, inter alia în situaţii în care autoritatea naţională de reglementare consideră că refuzul accesului sau termenii şi condiţiile nerezonabile cu efect similar pot împiedica crearea unei pieţe de comerţ cu amănuntul competitive şi durabile sau că nu serveşte interesul utilizatorului final.

 

Operatorilor li se impune, inter alia:

 

(a) să acorde terţilor acces la anumite elemente şi/sau la infrastructura reţelei, inclusiv acces neîngrădit la bucla locală;

 

(b) să negocieze cu bună credinţă cu întreprinderile care solicită acces;

 

(c) să nu retragă accesul la infrastructură acordat deja;

 

(d) să furnizeze anumite servicii cu ridicata în vederea revânzării acestora cu amănuntul de către terţi;

 

(e) să acorde acces deschis la interfeţele tehnice, la protocoale sau la alte tehnologii cheie care sunt indispensabile pentru interoperabilitatea serviciilor sau a serviciilor de reţele virtuale;

(f) să furnizeze colocare sau alte forme de utilizare în comun a infrastructurii, inclusiv utilizarea în comun a conductelor, a clădirilor sau a intrărilor în clădiri, a antenelor sau pilonilor, a nişelor şi a cutiilor de distribuţie situate la nivelul străzilor;

(f) să furnizeze colocare sau alte forme de utilizare în comun a infrastructurii, inclusiv utilizarea în comun a conductelor, a clădirilor sau a intrărilor în clădiri, a antenelor, a turnurilor şi a altor structuri de sprijin, a pilonilor, a nişelor, a cutiilor de distribuţie şi a altor elemente ale reţelei care nu sunt active;

 

(fa) să furnizeze părţilor terţe o ofertă de referinţă pentru acordarea accesului la conducte;

 

(g) să furnizeze anumite servicii necesare asigurării interoperabilităţii serviciilor cap la cap pentru utilizatori, inclusiv infrastructură pentru serviciile de reţele inteligente sau de roaming în reţelele mobile;

 

(h) să furnizeze acces la sistemele de asistenţă operaţională sau la sistemele de software similare necesare în vederea asigurării concurenţei loiale în domeniul furnizării de servicii;

 

(i) să interconecteze reţele sau infrastructuri de reţele;

(j) să furnizeze acces la serviciile asociate precum capacităţile privind identitatea, locaţia şi prezenţa.

(j) să furnizeze acces la serviciile asociate precum capacităţile privind identitatea, locaţia şi prezenţa.

 

Autorităţile naţionale de reglementare pot asocia acestor obligaţii anumite condiţii privind caracterul echitabil sau rezonabil şi respectarea termenelor.

 

(2) Atunci când autorităţile naţionale de reglementare analizează dacă este necesar să impună obligaţiile menţionate la alineatul (1), mai ales atunci când evaluează dacă aceste obligaţii sunt proporţionale cu obiectivele stabilite la articolul 8 din Directiva 2002/21/CE (directiva-cadru), iau în considerare, în special, următorii factori:

 

(a) viabilitatea tehnică şi economică a utilizării sau a instalării unor infrastructuri concurente, având în vedere ritmul actual de evoluţie a pieţei şi ţinând seama de natura şi tipul interconectării şi accesului în cauză, inclusiv viabilitatea altor produse de acces din amonte, cum ar fi accesul la conducte;

 

(b) fezabilitatea furnizării accesului propus, ţinând seama de capacitatea disponibilă;

 

(c) investiţia iniţială a proprietarului infrastructurii, având în vedere orice investiţie publică realizată şi riscurile aferente investiţiei, inclusiv partajarea corespunzătoare a riscurilor între acele întreprinderi care se bucură de accesul la noile infrastructuri;

 

(d) necesitatea de salvgardare a concurenţei pe termen lung, în special a concurenţei în materie de infrastructură;

 

(e) după caz, eventualele drepturi de proprietate intelectuală pertinente;

 

(f) furnizarea de servicii paneuropene.

(3) Atunci când impun unui operator obligaţii de furnizare a accesului în conformitate cu dispoziţiile prezentului articol, autorităţile naţionale de reglementare pot stabili condiţiile tehnice şi operaţionale care trebuie îndeplinite de către furnizorii şi/sau de către beneficiarii accesului în cauză, în cazul în care acest lucru este necesar pentru a asigura funcţionarea normală a reţelei. Obligaţiile referitoare la respectarea standardelor sau a specificaţiilor tehnice specifice respectă standardele şi specificaţiile prevăzute în conformitate cu articolul 17 alineatul (1) din Directiva 2002/21/CE (directiva-cadru).

(3) Atunci când impun unui operator obligaţii de furnizare a accesului în conformitate cu dispoziţiile prezentului articol, autorităţile naţionale de reglementare pot stabili condiţiile tehnice şi operaţionale care trebuie îndeplinite de către furnizorii şi/sau de către beneficiarii accesului în cauză, în cazul în care acest lucru este necesar pentru a asigura funcţionarea normală a reţelei. Obligaţiile referitoare la respectarea standardelor sau a specificaţiilor tehnice specifice respectă standardele şi specificaţiile prevăzute în conformitate cu articolul 17 din Directiva 2002/21/CE (directiva-cadru).

Amendamentul  101

Propunere de directivă – act de modificare

Articolul 2 – punctul 8a (nou)

Directiva 2002/19/CE

Articolul 13 – alineatul 1

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

8a. Articolul 13 alineatul (1) se înlocuieşte cu următorul text:

 

(1) O autoritate naţională de reglementare poate impune, în conformitate cu dispoziţiile articolului 8, obligaţii privind recuperarea costurilor şi controlul preţurilor, inclusiv obligaţii privind orientarea preţurilor în funcţie de costuri, precum şi obligaţii privind sistemele de contabilitate a costurilor, pentru furnizarea unor tipuri specifice de interconectare şi/sau acces, în situaţii în care o analiză a pieţei indică faptul că lipsa unei concurenţe eficace înseamnă că operatorul în cauză poate menţine preţurile la un nivel extrem de ridicat sau poate comprima preţurile în detrimentul utilizatorilor finali. Autorităţile naţionale de reglementare iau în considerare investiţiile făcute de operator şi îi permit realizarea unui venit rezonabil din capitalul angajat, şi, fără a aduce atingere articolului 19 alineatul (d) din Directiva 2000/21/CE (directiva-cadru), ţin seama de riscurile aferente şi de partajarea corespunzătoare a riscurilor între investitor şi acele întreprinderi care au acces la noile facilităţi, inclusiv acorduri de partajare a riscurilor pe termen lung şi scurt.

Amendamentul  102

Propunere de directivă – act de modificare

Articolul 2 – punctul 8b (nou)

Directiva 2002/19/CE

Articolul 13 – alineatul 4a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

8b. La articolul 13 se introduce următorul alineat:

 

„(4a) Autorităţile naţionale de reglementare garantează că reglementarea preţurilor de acces pentru contractele pe termen lung de partajare a riscurilor este în concordanţă cu costul diferenţial pe termen lung al unui operator eficient, având în vedere rata de penetrare calculată a operatorului pe pieţe noi şi faptul că preţurile de acces pentru contractele pe termen scurt includ o primă de risc. Aceste prime de risc sunt eliminate treptat în funcţie de penetrarea continuă pe piaţă a noilor operatori care primesc acces. Nu se aplică teste de reducere a marjelor contractelor pe termen scurt în cazul în care se percepe o primă de risc.”

Justificare

Paragraph 4a differentiates between access prices for cost-sharing contracts and short-term contracts. Margin squeeze tests shall apply in case of risk-sharing contracts this will not be the case for short-term contracts, otherwise the investor would loose necessary flexibility to set penetration prices. Penetration prices have to reflect the learning process of how new products are accepted; any regulation which would not allow flexibility in penetration prices would be counterproductive.

Amendamentul  103

Propunere de directivă – act de modificare

Articolul 2 – punctul 9

Directiva 2002/19/CE

Articolul 13a

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Articolul 13a

Separarea funcţională

Articolul 13a

Separarea funcţională

(1) O autoritate naţională de reglementare poate, în conformitate cu dispoziţiile articolului 8, în special alineatul (3) al doilea paragraf, să prevadă obligaţia întreprinderilor integrate vertical de a dispune activităţi cu privire la furnizarea cu ridicata a produselor de acces într-o unitate comercială independentă.

(1) O autoritate naţională de reglementare poate, în conformitate cu dispoziţiile articolului 8, în special alineatul (3) al doilea paragraf să prevadă, ca o măsură corectivă excepţională, obligaţia întreprinderilor integrate vertical de a dispune activităţi cu privire la furnizarea cu ridicata a produselor de acces fix într-o unitate comercială independentă.

Respectiva unitate furnizează produse şi servicii de acces tuturor întreprinderilor, inclusiv altor unităţi comerciale din cadrul societăţii-mamă, respectând aceleaşi limite de timp şi condiţii, inclusiv cele referitoare la nivelurile de preţ şi servicii, şi prin intermediul aceloraşi sisteme şi procese.

Respectiva unitate furnizează produse şi servicii de acces tuturor întreprinderilor, inclusiv altor unităţi comerciale din cadrul societăţii-mamă, respectând aceleaşi limite de timp şi condiţii, inclusiv cele referitoare la nivelurile de preţ şi servicii, şi prin intermediul aceloraşi sisteme şi procese.

(2) Atunci când o autoritate naţională de reglementare intenţionează să impună obligaţia separării funcţionale, aceasta înaintează o cerere Comisiei care cuprinde:

(2) Atunci când o autoritate naţională de reglementare intenţionează să impună obligaţia separării funcţionale, aceasta înaintează o propunere Comisiei care cuprinde:

(a) dovada faptului că impunerea obligaţiilor corespunzătoare dintre cele identificate la articolele 9-13 de a realiza o concurenţă eficientă în urma unei analize coordonate a pieţelor relevante în conformitate cu analiza pieţei prevăzută la articolul 16 din Directiva 2002/21/CE (directiva-cadru) nu a realizat sau nu ar realiza o concurenţă eficientă şi viabilă şi că există probleme privind concurenţa sau deficienţe de piaţă importante şi persistente identificate în mai multe dintre aceste pieţe de produse;

(a) dovada faptului că impunerea şi executarea într-o limită de timp rezonabilă ale obligaţiilor corespunzătoare dintre cele identificate la articolele 9-13, acordând atenţia cuvenită celor mai bune practici de reglementare, pentru a realiza o concurenţă eficientă în urma unei analize coordonate a pieţelor relevante în conformitate cu analiza pieţei prevăzută la articolul 16 din Directiva 2002/21/CE (directiva-cadru) nu a realizat sau nu ar realiza o concurenţă eficientă şi viabilă şi că există probleme privind concurenţa sau deficienţe de piaţă importante şi persistente identificate în mai multe dintre pieţele de produse angro analizate;

 

(ab) dovada faptului că există şanse reduse sau nule pentru concurenţă în materie de infrastructură într-un termen rezonabil de timp;

(b) o analiză a impactului preconizat asupra autorităţii de reglementare, asupra întreprinderii şi asupra stimulentelor de care aceasta dispune spre a investi în reţeaua sa, precum şi asupra altor părţi interesate, inclusiv impactul pe care se preconizează că o asemenea cerinţă îl va avea asupra concurenţei la nivelul infrastructurii şi orice efecte potenţiale pe care aceasta le-ar antrena pentru consumatori;

(b) o analiză a impactului preconizat asupra autorităţii de reglementare, asupra întreprinderii, în special asupra forţei de muncă a acesteia şi asupra stimulentelor de care aceasta dispune spre a investi în reţeaua sa, precum şi asupra altor părţi interesate, inclusiv impactul pe care se preconizează că o asemenea cerinţă îl va avea asupra concurenţei la nivelul infrastructurii şi mai ales orice efecte potenţiale pe care aceasta le-ar antrena pentru consumatori;

 

(ba) o analiză a motivelor care justifică faptul că această obligaţie ar reprezenta modalitatea cea mai eficientă de a pune în aplicare măsurile corective menite să remedieze problemele privind concurenţa sau deficienţele de piaţă identificate;

(c) propunerea unui proiect de măsură.

 

(3) Proiectul de măsură cuprinde următoarele elemente:

(3) Autoritatea naţională de reglementare include în propunerea sa un proiect al măsurii propuse care cuprinde următoarele elemente:

(a) natura precisă şi nivelul de separare, menţionând în special statutul entităţii comerciale separate;

(a) natura precisă şi nivelul de separare;

(b) identificarea activelor entităţii comerciale separate şi a produselor sau serviciilor care urmează să fie furnizate de respectiva entitate;

(b) identificarea activelor entităţii comerciale separate şi a produselor sau serviciilor care urmează să fie furnizate de respectiva entitate;

(c) identificarea activelor entităţii comerciale separate şi a produselor sau serviciilor care urmează să fie furnizate de respectiva entitate;

(c) identificarea activelor entităţii comerciale separate şi a produselor sau serviciilor care urmează să fie furnizate de respectiva entitate;

(d) normele pentru garantarea respectării obligaţiilor;

(d) normele pentru garantarea respectării obligaţiilor;

(e) normele pentru garantarea transparenţei procedurilor operaţionale, în special faţă de celelalte părţi interesate;

(e) normele pentru garantarea transparenţei procedurilor operaţionale, în special faţă de celelalte părţi interesate;

(f) un program de monitorizare pentru garantarea respectării obligaţiilor, inclusiv publicarea unui raport anual.

(f) un program de monitorizare pentru garantarea respectării obligaţiilor, inclusiv publicarea unui raport anual.

(4) Ca urmare a deciziei Comisiei privind proiectul de măsură adoptată în conformitate cu articolul 8 alineatul (3), autoritatea naţională de reglementare efectuează o analiză coordonată a diferitelor pieţe asociate reţelei de acces în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 16 din Directiva 2002/21/CE (directiva-cadru). Pe baza evaluării acesteia, autoritatea naţională de reglementare impune, menţine, modifică sau elimină obligaţii, în conformitate cu articolele 6 şi 7 din Directiva 2002/21/CE (directiva-cadru).

(4) Ca urmare a deciziei Comisiei privind proiectul de măsură adoptată în conformitate cu articolul 8 alineatul (3), autoritatea naţională de reglementare efectuează o analiză coordonată a diferitelor pieţe asociate reţelei de acces în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 16 din Directiva 2002/21/CE (directiva-cadru). Pe baza evaluării acesteia, autoritatea naţională de reglementare impune, menţine, modifică sau elimină obligaţii, în conformitate cu articolele 6 şi 7 din Directiva 2002/21/CE (directiva-cadru).

(5) O întreprindere asupra căreia s-a impus separarea funcţională poate face obiectul obligaţiilor identificate la articolele 9-13 în cadrul oricărei pieţe specifice în cazul în care a fost desemnată ca având putere semnificativă pe piaţă în conformitate cu articolul 16 din Directiva 2002/21/CE (directiva-cadru), sau al oricăror obligaţii autorizate de Comisie în conformitate cu articolul 8 alineatul (3).

(5) O întreprindere asupra căreia s-a impus separarea funcţională poate face obiectul obligaţiilor identificate la articolele 9-13 în cadrul oricărei pieţe specifice în cazul în care a fost desemnată ca având putere semnificativă pe piaţă în conformitate cu articolul 16 din Directiva 2002/21/CE (directiva-cadru), sau al oricăror obligaţii autorizate de Comisie în conformitate cu articolul 8 alineatul (3).

Amendamentul  104

Propunere de directivă – act de modificare

Articolul 2 – punctul 10 – litera b

Directiva 2002/19/CE

Articolul 14 – alineatul 4

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(4) Atunci când se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolul 5a alineatele (1), (2), (4) şi (6), şi articolul 7 din Decizia 1999/468/CE, având în vedere dispoziţiile articolului 8 din respectiva decizie.

eliminat

Justificare

The urgency procedure is not justified for the adoption of the measures proposed in the Access Directive.

Amendamentul  105

Propunere de directivă – act de modificare

Articolul 2 – punctul 10a (nou)

Directiva 2002/19/CE

Anexa II

 

 

10a. Anexa II se înlocuieşte cu următorul text:

 

Anexa II

Lista minimă a elementelor care trebuie incluse în oferta de referinţă pentru accesul în masă la infrastructura de reţea, inclusiv accesul degrupat partajat sau complet la un post fix care trebuie publicată de operatorii notificaţi cu o putere semnificativă pe piaţă

 

În sensul prezentei directive, se aplică următoarele definiţii:

 

(a) „sub-buclă locală” înseamnă o buclă locală parţială care conectează punctul terminal al reţelei de la locuinţa abonatului cu repartitorul principal sau un punct de acces intermediar specificat în reţeaua de comunicaţii electronice publică fixă;

 

(b) „acces degrupat la bucla locală” înseamnă acces degrupat total la bucla locală şi acces partajat la bucla locală; nu implică o schimbare în ceea ce priveşte proprietatea asupra buclei locale;

 

(c) „acces degrupat complet la bucla locală” înseamnă furnizarea către un beneficiar a accesului la bucla locală sau la sub-bucla locală a operatorului cu o putere semnificativă pe piaţă, acces care permite utilizarea întregii capacităţi a infrastructurii de reţea;

 

(d) „acces partajat la bucla locală” înseamnă furnizarea către un beneficiar a accesului la bucla locală sau la sub-bucla locală a operatorului cu o putere semnificativă pe piaţă, acces care permite utilizarea unei anumite părţi a capacităţii infrastructurii de reţea ca parte a frecvenţei sau echivalent;

 

A. Condiţii pentru accesul degrupat

 

(1) Elemente de reţea la care se oferă acces, care includ în special următoarele elemente, împreună cu infrastructurile asociate corespunzătoare:

 

(a) accesul degrupat la bucle locale şi la sub-bucle locale;

 

(b) accesul partajat în puncte adecvate ale reţelei pentru a permite funcţionalitatea echivalentă a accesului degrupat în circumstanţe în care un astfel de acces nu este fezabil din punct de vedere tehnic sau economic;

 

(ba) accesul la conducte care permite instalarea reţelelor de acces şi racordare;

 

(2) Informaţii privind amplasarea punctelor de acces fizice, inclusiv cutiile de distribuţie situate la nivelul străzilor şi repartitoarele, disponibilitatea buclelor şi sub-buclelor locale, conductelor şi infrastructurilor de racordare în anumite părţi ale reţelei de acces şi disponibilitatea în cadrul conductelor;

 

(3) Condiţii tehnice privind accesul la bucla, sub-bucla şi conductele locale, şi utilizarea acestora, inclusiv caracteristici tehnice ale perechii de fire răsucite şi/sau fibra optică şi/sau echivalent, repartitoarele de cablaj, conducte şi infrastructuri asociate;

 

(4) Proceduri de comandă şi aprovizionare, restricţii de utilizare.

 

B. Servicii de colocare

 

(1) Informaţii privind amplasamentele pertinente existente sau amplasamentele echipamentelor şi actualizarea prevăzută a acestora ale operatorului cu o putere semnificativă pe piaţă.

 

(Restul anexei rămâne neschimbat)

Amendamentul  106

Propunere de directivă – act de modificare

Articolul 3 – punctul 2a (nou)

Directiva 2002/20/CE

Articolul 3 – alineatul 2 – paragraful 1a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

2a. La articolul 3 alineatul (2), se adaugă următorul paragraf:

 

„Întreprinderile care oferă servicii de comunicaţii electronice transfrontaliere întreprinderilor situate în mai multe state membre sunt supuse aceluiaşi tratament în toate statele membre şi primesc doar o singură notificare pentru fiecare stat membru în cauză.”

Amendamentul  107

Propunere de directivă – act de modificare

Articolul 3 – punctul 3

Directiva 2002/20/CE

Articolul 5

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Articolul 5Drepturi de utilizare pentru frecvenţe radio şi numere

 

Articolul 5Drepturi de utilizare pentru frecvenţe radio şi numere

 

(1) Statele membre nu condiţionează utilizarea spectrului radio de acordarea drepturilor individuale de utilizare, ci includ condiţiile de utilizare a acestui spectru radio în autorizaţia generală, cu excepţia cazului când este justificată acordarea drepturilor individuale cu scopul:

(1) Statele membre facilitează utilizarea spectrului radio în conformitate cu autorizaţiile generale. Statele membre pot acorda drepturi individuale cu scopul:

(a) de a evita un risc grav de bruiaj dăunător; sau

(a) de a evita posibilitatea unui bruiaj dăunător,

 

(aa) de a garanta calitatea tehnică a serviciilor;

 

(ab) de a garanta utilizarea eficientă a spectrului;

(b) de îndeplini alte obiective de interes general.

(b) de a îndeplini alte obiective de interes general, definite în legislaţia naţională în conformitate cu dreptul comunitar;

 

(ba) de a respecta o măsură în conformitate cu articolul 6a;

(2) Atunci când este necesar să se acorde drepturi individuale de utilizare pentru frecvenţe radio şi numere, statele membre acordă aceste drepturi, la cerere, oricărei întreprinderi care furnizează sau foloseşte reţele sau servicii în cadrul autorizaţiei generale, sub rezerva dispoziţiilor articolelor 6, 6a, 7 şi 11 alineatul (1) litera (c) din prezenta directivă şi a oricăror alte norme care garantează utilizarea eficientă a resurselor în cauză în conformitate cu Directiva 2002/21/CE (directiva-cadru).

(2) Statele membre acordă, la cerere, drepturi individuale oricărei întreprinderi, sub rezerva dispoziţiilor articolelor 6, 6a, 7 şi 11 alineatul (1) litera (c) din prezenta directivă şi a oricăror altor norme care garantează utilizarea eficientă a resurselor în cauză în conformitate cu Directiva 2002/21/CE (directiva-cadru).

Fără a se aduce atingere criteriilor specifice definite în prealabil de statele membre de acordare a drepturilor la frecvenţe radio către furnizorii de servicii de difuzare de conţinuturi radio sau de televiziune, aceste drepturi individuale de utilizare se acordă în temeiul unor proceduri obiective, transparente, nediscriminatorii şi proporţionale şi, în cazul spectrului, conforme cu dispoziţiile articolului 9 din Directiva 2002/21/CE (directiva-cadru). De asemenea, procedurile sunt deschise, cu excepţia cazurilor în care se poate demonstra că acordarea drepturilor individuale de utilizare pentru spectrul radio către furnizorii de servicii de radio sau televiziune este esenţială pentru îndeplinirea unei obligaţii speciale definite în prealabil de statul membru ca fiind necesară interesului general.

Fără a se aduce atingere criteriilor specifice şi procedurilor adoptate de statele membre de acordare a drepturilor la frecvenţe radio către furnizorii de servicii de difuzare de conţinuturi radio sau de televiziune, aceste drepturi individuale de utilizare se acordă în temeiul unor proceduri deschise, obiective, transparente, nediscriminatorii şi proporţionale şi, în cazul spectrului, conforme cu dispoziţiile articolului 9 din Directiva 2002/21/CE (directiva-cadru). În mod excepţional, procedurile pot să nu fie deschise, în cazurile în care se poate demonstra că acordarea drepturilor individuale de utilizare pentru spectrul radio către furnizorii de servicii de radio sau televiziune este esenţială pentru îndeplinirea unei obligaţii speciale definite şi justificate în prealabil de statul membru ca fiind necesară interesului general.

Atunci când se acordă drepturi de utilizare, statele membre precizează dacă drepturile în cauză pot fi transferate la iniţiativa titularului şi în ce condiţii în conformitate cu articolul 9b din Directiva 2002/21/CE (directiva-cadru).

Atunci când se acordă drepturi de utilizare, statele membre precizează dacă drepturile în cauză pot fi transferate la iniţiativa titularului şi în ce condiţii în cazul spectrului radio, în conformitate cu articolele 9 şi 9b din Directiva 2002/21/CE (directiva-cadru).

În cazul în care statele membre acordă drepturile de utilizare pentru o perioadă limitată de timp, durata va fi adecvată pentru serviciul vizat, având în vedere obiectivul urmărit şi predefinit.

În cazul în care statele membre acordă drepturile de utilizare pentru o perioadă limitată de timp, durata va fi adecvată pentru serviciul vizat, având în vedere obiectivul urmărit, luând în considerare în mod corespunzător necesitatea acordării unei perioade adecvate de amortizare a investiţiei.

Orice drept individual de utilizare a spectrului radio care se acordă pentru zece ani sau mai mult şi care nu poate fi transferat sau concesionat între întreprinderi, în conformitate cu articolul 9b din directiva-cadru, va face obiectul unei revizuiri la fiecare cinci ani şi pentru prima dată la cinci ani de la emiterea acestuia în temeiul criteriilor stabilite la alineatul (1). În cazul în care criteriile de acordare a drepturilor individuale de utilizare nu se mai aplică, dreptul individual de utilizare se transformă într-o autorizaţie generală de utilizare a spectrului, care face obiectul unui preaviz de cel mult cinci ani de la încheierea revizuirii, sau se poate transfera sau concesiona liber între întreprinderi.

În cazurile în care drepturile individuale de utilizare a spectrului radio se acordă pentru zece ani sau mai mult şi nu pot fi transferate sau concesionate între întreprinderi, în conformitate cu articolul 9b din directiva-cadru, autoritatea naţională de reglementare îşi asigură mijloacele prin care poate verifica că criteriile de acordare a drepturilor individuale de utilizare continuă să fie aplicate şi respectate pe durata licenţei. În cazul în care aceste criterii nu se mai aplică, dreptul individual de utilizare se transformă într-o autorizaţie generală de utilizare a spectrului, care face obiectul unui preaviz şi după scurgerea unui termen rezonabil, sau se poate transfera sau concesiona liber între întreprinderi.

(3) Deciziile privind drepturile de utilizare sunt adoptate, comunicate şi făcute publice cât mai repede posibil după primirea cererii complete de către autoritatea naţională de reglementare, în termen de trei săptămâni, în cazul numerelor care au fost alocate în scopuri specifice în cadrul planului naţional de numerotare, şi în termen de şase săptămâni, în cazul frecvenţelor radio care au fost alocate pentru comunicaţii electronice în cadrul planului naţional de frecvenţe. Cel de-al doilea termen nu aduce atingere niciunui acord internaţional aplicabil referitor la utilizarea spectrului radio sau a poziţiilor orbitale.

(3) Deciziile privind acordarea drepturilor de utilizare sunt adoptate, comunicate şi făcute publice cât mai repede posibil după primirea cererii complete de către autoritatea naţională de reglementare, în termen de trei săptămâni, în cazul numerelor care au fost alocate în scopuri specifice în cadrul planului naţional de numerotare, şi în termen de şase săptămâni, în cazul frecvenţelor radio care au fost alocate pentru serviciile de comunicaţii electronice în cadrul planului naţional de frecvenţe. Cel de-al doilea termen nu aduce atingere niciunui acord internaţional aplicabil referitor la utilizarea spectrului radio sau a poziţiilor orbitale.

(4) Atunci când, după consultarea părţilor interesate în conformitate cu articolul 6 din Directiva 2002/21/CE (directiva-cadru), s-a hotărât că drepturile de utilizare a numerelor cu valoare economică excepţională se acordă prin proceduri de selecţie competitivă sau comparativă, statele membre pot prelungi perioada maximă de trei săptămâni cu încă trei săptămâni.

(4) Atunci când, după consultarea părţilor interesate în conformitate cu articolul 6 din Directiva 2002/21/CE (directiva-cadru), s-a hotărât că drepturile de utilizare a numerelor cu valoare economică excepţională se acordă prin proceduri de selecţie competitivă sau comparativă, statele membre pot prelungi perioada maximă de trei săptămâni cu încă trei săptămâni.

În cazul procedurilor de selecţie competitive şi comparative pentru frecvenţele radio se aplică dispoziţiile articolului 7.

În cazul procedurilor de selecţie competitive şi comparative pentru frecvenţele radio se aplică dispoziţiile articolului 7.

(5) Statele membre nu limitează numărul de drepturi de utilizare care se acordă, cu excepţia cazului în care este necesară garantarea utilizării eficiente a spectrului radio în conformitate cu articolul 7.

(5) Statele membre nu limitează numărul de drepturi de utilizare care se acordă, cu excepţia cazului în care este necesară garantarea utilizării eficiente a spectrului radio în conformitate cu articolul 7.

(6) Autorităţile naţionale de reglementare se asigură că spectrul este utilizat efectiv şi eficient în conformitate cu articolul 9 alineatul (2) din Directiva 2002/21/CE (directiva-cadru). De asemenea, acestea se asigură că nu se denaturează concurenţa ca urmare a unui transfer sau a unei acumulări de drepturi de utilizare a spectrului. În aceste scopuri, statele membre pot adopta măsuri corespunzătoare cum ar fi reducerea, anularea sau impunerea vânzării unui drept de utilizare a spectrului.

(6) Autorităţile naţionale competente se asigură că spectrul este utilizat efectiv şi eficient în conformitate cu articolul 8 alineatul (2) şi articolul 9 alineatul (2) din Directiva 2002/21/CE (directiva-cadru). De asemenea, acestea se asigură că nu se denaturează concurenţa ca urmare a unui transfer sau a unei acumulări de drepturi de utilizare a spectrului.

Amendamentul  108

Propunere de directivă – act de modificare

Articolul 3 – punctul 5

Directiva 2002/20/CE

Articolul 6a

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Articolul 6a

Măsuri de armonizare

Articolul 6a

Măsuri de armonizare

(1) Pentru a îndeplini obiectivele prevăzute la articolul 1 şi fără a aduce atingere dispoziţiilor prevăzute la articolul 5 alineatul (2) al prezentei directive, Comisia poate adopta măsuri de punere în aplicare:

(1) Fără a aduce atingere dispoziţiilor prevăzute la articolul 5 alineatele (1) şi (2) din prezenta directivă şi articolelor 8 şi 9 din Directiva 2002/21/CE (directiva-cadru), Comisia poate adopta măsuri de punere în aplicare:

(a) pentru a identifica benzile de frecvenţă radio a căror utilizare va face obiectul autorizaţiilor generale şi al drepturilor individuale de utilizare a spectrului radio;

(a) pentru a identifica benzile de frecvenţă radio a căror utilizare va face obiectul autorizaţiilor generale;

(b) pentru a identifica seriile de numere care se vor armoniza la nivel comunitar;

(b) pentru a identifica seriile de numere care se vor armoniza la nivel comunitar;

(c) pentru a armoniza procedurile de acordare a autorizaţiilor generale sau a drepturilor individuale de utilizare pentru frecvenţe radio sau numere;

(c) pentru a armoniza procedurile de acordare a autorizaţiilor generale sau a drepturilor individuale de utilizare pentru frecvenţe radio sau numere întreprinderilor care furnizează servicii de reţele sau de comunicaţii electronice paneuropene;

(d) pentru a armoniza condiţiile precizate în anexa II cu privire la autorizaţiile generale sau la drepturile individuale de utilizare pentru frecvenţe radio sau numere;

(d) pentru a armoniza condiţiile precizate în anexa II cu privire la autorizaţiile generale sau la drepturile individuale de utilizare pentru frecvenţe radio sau numere întreprinderilor care furnizează servicii de reţele sau de comunicaţii electronice paneuropene;

(e) pentru a prevedea modificarea sau eliminarea autorizaţiilor sau a drepturilor de utilizare şi procedurile referitoare la litera (d);

 

(f) pentru a prevedea procedurile de selecţie a întreprinderilor cărora autorităţile naţionale de reglementare le acordă drepturi individuale de utilizare pentru frecvenţe radio sau numere, după caz, în conformitate cu dispoziţiile articolului 6b.

 

Măsurile enumerate la literele (a)-(d) şi (f), destinate să modifice elementele neesenţiale din prezenta directivă şi să o completeze, se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control prevăzută la articolul 14a alineatul (3). Din motive imperative de urgenţă, Comisia poate să utilizeze procedura de urgenţă prevăzută la articolul 14a alineatul (4).

Măsurile destinate să modifice elementele neesenţiale din prezenta directivă şi să o completeze, se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control prevăzută la articolul 14a alineatul (3).

(2) Măsurile menţionate la alineatul (1) pot, după caz, să prevadă posibilitatea ca statele membre să facă o cerere argumentată pentru o scutire parţială şi/sau o derogare temporară.

(2) Măsurile menţionate la alineatul (1) pot, după caz, să prevadă posibilitatea ca statele membre să facă o cerere argumentată pentru o scutire parţială şi/sau o derogare temporară.

Comisia evaluează argumentarea cererii luând în considerare situaţia specifică din statul membru respectiv şi poate acorda o scutire parţială sau o derogare temporară sau ambele cu condiţia ca acest lucru să nu amâne în mod nejustificat punerea în aplicare sau să creeze diferende nejustificate de natură concurenţială sau de reglementare între statele membre.

Comisia evaluează argumentarea cererii luând în considerare situaţia specifică din statul membru respectiv şi poate acorda o scutire parţială sau o derogare temporară sau ambele cu condiţia ca acest lucru să nu amâne în mod nejustificat punerea în aplicare sau să creeze diferende nejustificate de natură concurenţială sau de reglementare între statele membre.

(3) La punerea în aplicare a dispoziţiilor prezentului articol, Comisia poate fi asistată de Autoritatea europeană pentru piaţa de comunicaţii electronice (denumită în continuare „Autoritatea”). Comisia ţine cont în cea mai mare măsură de avizul Autorităţii, în cazul în care acesta există, emis în temeiul articolului 11 din Regulamentul [ ].

 

Amendamentul  109

Propunere de directivă – act de modificare

Articolul 3 – punctul 5

Directiva 2002/20/CE

Articolul 6b (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Articolul 6b

eliminat

Procedura comună de selecţie pentru emiterea drepturilor

 

(1) Măsurile tehnice de punere în aplicare prevăzute la articolul (6a) alineatul (1) litera (f) pot prevedea ca Autoritatea să propună selecţia întreprinderii(lor) cărora le pot fi emise drepturi individuale de utilizare a spectrului radio, în conformitate cu articolul 12 din Regulamentul [..].

 

În astfel de cazuri, măsura trebuie să specifice perioada în care Autoritatea trebuie să încheie selecţia, procedura, normele şi condiţiile aplicabile selecţiei şi detaliile tuturor taxelor şi onorariilor care se impun titularilor de drepturi pentru utilizarea spectrului şi/sau a numerelor, pentru a garanta utilizarea optimă a spectrului sau a numerelor. Procedura de selecţie este deschisă, transparentă, nediscriminatorie şi obiectivă.

 

2. Ţinând cont în cea mai mare măsură de avizul Autorităţii, Comisia adoptă o măsură de selectare a întreprinderii(lor) cărora se emit drepturi individuale de utilizare pentru spectru radio sau numere. Măsura precizează data limită la care autorităţile naţionale de reglementare emit aceste drepturi. În acest fel, Comisia respectă procedura prevăzută la articolul 14a alineatul (2).

 

Justificare

EU-wide selection procedures for the issuing of rights should be subject to specific legislative proposals not Comitology.

Amendamentul  110

Propunere de directivă – act de modificare

Articolul 3 – punctul 7

Directiva 2002/20/CE

Articolul 8

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(7) Articolul 8 se elimină.

eliminat

Justificare

The function and wording of this Article are satisfactory.

Amendamentul  111

Propunere de directivă – act de modificare

Articolul 3 – punctul 8 – litera a

Directiva 2002/20/CE

Articolul 10 – alineatul 3 – paragraful 2

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

În acest sens, statele membre pot împuternici autorităţile competente să impună sancţiuni financiare, după caz. Măsurile şi motivele care stau la baza acestora sunt comunicate fără întârziere întreprinderii în cauză şi stabilesc o perioadă rezonabilă pentru ca întreprinderea în cauză să respecte măsurile.

În acest sens, statele membre împuternicesc autorităţile competente să impună:

 

(a) sancţiuni financiare disuasive, după caz, care pot include sancţiuni periodice cu efect retroactiv; şi

 

(b) ordine de încetare a furnizării unui serviciu sau a mai multor servicii care ar provoca daune semnificative concurenţei, în aşteptarea conformării cu obligaţiile de acces impuse în urma unei analize de piaţă în temeiul articolului 16 din Directiva 2002/21/CE (directiva-cadru).

Justificare

The amendment proposes two explicit enforcement powers which are currently available to some, but not all regulators and which have proved useful in aiding enforcement. In particular, the ability to prevent a dominant operator from launching a service which would foreclose competition before access is made available to allow all to enter on a level playing field is important in ensuring that markets can be competitive (rather than monopolised) from the outset, which tends to boost roll-out and lower prices.

Amendamentul  112

Propunere de directivă – act de modificare

Articolul 3 – punctul 8 – litera c

Directiva 2002/20/CE

Articolul 10 – alineatul 5

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

În cazul unor încălcări grave şi repetate ale condiţiilor din autorizaţia generală, sau ale obligaţiilor specifice menţionate la articolul 6 alineatul (2), în cazul în care măsurile destinate să garanteze respectarea condiţiilor şi menţionate la alineatul (3) din prezentul articol au eşuat, autorităţile naţionale de reglementare pot împiedica o întreprindere să îşi continue activitatea de furnizare a reţelelor sau serviciilor de comunicaţii electronice sau pot suspenda sau retrage drepturile de utilizare. Sancţiunile şi penalităţile, care sunt efective, proporţionale şi descurajatoare, se pot aplica pentru a cuprinde perioada oricărei încălcări, chiar dacă încălcarea a fost ulterior rectificată.

În cazul unor încălcări grave sau repetate ale condiţiilor din autorizaţia generală, sau ale obligaţiilor specifice menţionate la articolul 6 alineatul (2), în cazul în care măsurile destinate să garanteze respectarea condiţiilor şi menţionate la alineatul (3) din prezentul articol au eşuat, autorităţile naţionale de reglementare pot împiedica o întreprindere să îşi continue activitatea de furnizare a reţelelor sau serviciilor de comunicaţii electronice sau pot suspenda sau retrage drepturile de utilizare. Sancţiunile şi penalităţile, care sunt efective, proporţionale şi descurajatoare, se pot aplica pentru a cuprinde perioada oricărei încălcări, chiar dacă încălcarea a fost ulterior rectificată.

Amendamentul  113

Propunere de directivă – act de modificare

Articolul 3 – punctul 8 – litera d

Directiva 2002/20/CE

Articolul 10 – alineatul 6

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(6) Oricare ar fi dispoziţiile alineatelor (2), (3) şi (5), atunci când autoritatea relevantă are dovada încălcării condiţiilor din autorizaţia generală, a drepturilor de utilizare sau a obligaţiilor specifice menţionate la articolul 6 alineatul (2) care reprezintă o ameninţare gravă şi imediată la adresa ordinii, a siguranţei sau a sănătăţii publice sau care poate determina probleme economice sau operaţionale grave pentru alţi furnizori sau utilizatori de reţele şi servicii de comunicaţii electronice, aceasta poate adopta de îndată măsuri interimare pentru a remedia situaţia înainte de adoptarea unei decizii finale. Întreprinderea în cauză are astfel posibilitatea de a-şi exprima opinia şi de a propune soluţii. După caz, autoritatea competentă poate confirma măsurile interimare, care au o valabilitate de cel mult trei luni.

(6) Oricare ar fi dispoziţiile alineatelor (2), (3) şi (5), atunci când autoritatea relevantă are dovada încălcării condiţiilor din autorizaţia generală, a drepturilor de utilizare sau a obligaţiilor specifice menţionate la articolul 6 alineatul (2) care reprezintă o ameninţare gravă şi imediată la adresa ordinii, a siguranţei sau a sănătăţii publice sau care poate determina probleme economice sau operaţionale grave pentru alţi furnizori sau utilizatori de reţele şi servicii de comunicaţii electronice sau alţi utilizatori ai spectrului radio, aceasta poate adopta de îndată măsuri interimare pentru a remedia situaţia înainte de adoptarea unei decizii finale. Întreprinderea în cauză are astfel posibilitatea de a-şi exprima opinia şi de a propune soluţii. După caz, autoritatea competentă poate confirma măsurile interimare, care au o valabilitate de cel mult trei luni.

Justificare

Interim measures in case of such problem must protect all spectrum users.

Amendamentul  114

Propunere de directivă – act de modificare

Articolul 3 – punctul 8 – litera da (nouă)

Directiva 2002/20/CE

Articolul 10 – punctul 6a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(da) Se introduce următorul alineat:

 

„6a. Statele membre garantează, în conformitate cu legislaţia naţională, faptul că măsurile luate de autorităţile naţionale prevăzute la alineatele (5) şi (6) sunt supuse unui control judiciar.”

Amendamentul  115

Propunere de directivă – act de modificare

Articolul 3 – punctul 9a (nou)

Directiva 2002/20/CE

Articolul 11 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera fa (nouă)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

9a. La articolul 11 alineatul (1) primul paragraf se adaugă următoarea literă:

 

„(fa) încurajarea folosirii eficiente şi asigurarea gestionării eficace a spectrului radio.”

Justificare

Spectrum trading encourages spectrum efficiency and should eliminate spectrum hoarding. However accurate figures on spectrum usage from undertakings would help BERT and NRAs accurately assess spectrum usage.

Amendamentul  116

Propunere de directivă – act de modificare

Articolul 3 – punctul 11

Directiva 2002/20/CE

Articolul 14a – alineatul 4

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(4) Atunci când se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolul 5a alineatele (1), (2), (4) şi (6) şi articolul 7 din Decizia 1999/468/CE, având în vedere dispoziţiile articolului 8 din respectiva decizie.

eliminat

Justificare

The type of Comitology measures adopted pursuant to the Authorisation Directive does not justify the employment of the urgency.

Amendamentul  117

Propunere de directivă – act de modificare

Articolul 3 – punctul 11a

Directiva 2002/21/CE

Articolul 14a – alineatul 1a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

11a. La articolul 11 se adaugă următorul alineat:

 

„(1a) Prin derogare de la primul alineat, pentru adoptarea de măsuri în temeiul articolului 6a alineatul (1) literele (a), (c) şi (d), Comisia este asistată de un comitet stabilit în conformitate cu articolul 3 alineatul (1) din Decizia 676/2002/CE („Comitetul pentru spectrul de frecvenţe radio”).”

Amendamentul  118

Propunere de directivă – act de modificare

Articolul 3a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Articolul 3aProcedura de revizuire

 

 

(1) Comisia revizuieşte modul de funcţionare a prezentei directive şi a Directivelor 2002/21/CE (directiva-cadru), 2002/19/CE (directiva privind accesul) şi 2002/20/CE (directiva privind autorizarea) şi înaintează un raport în acest sens Parlamentului European şi Consiliului în termen de cel mult trei ani de la data aplicării menţionate la articolul 5 alineatul (1). În raportul său, Comisia evaluează dacă, în urma evoluţiei pieţei şi ţinând seama atât de concurenţă cât şi de protecţia consumatorului, este necesar să se menţină dispoziţiile privind reglementarea ex-ante specifică sectorului menţionate la articolele 8 şi 13a din Directiva 2002/19/CE (directiva privind accesul) şi la articolul 17 din Directiva 2002/22/CE (directiva privind serviciul universal) sau dacă aceste dispoziţii trebuie modificate sau abrogate. În acest sens, Comisia poate solicita informaţii de la autorităţile naţionale de reglementare şi de la OARET, care sunt furnizate fără întârzieri nejustificate.

 

(2) În cazul în care constată că dispoziţiile menţionate la alineatul (1) trebuie să fie modificate sau abrogate, Comisia prezintă Parlamentului European şi Consiliului o propunere fără întârzieri nejustificate.

Amendamentul  119

Propunere de directivă – act de modificare

Anexa I – punctul 3 – litera a

Directiva 2002/20/CE

Anexa I – partea A – punctul 4

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

4. Accesibilitatea numerelor din planul naţional de numerotare pentru utilizatorii finali, a numerelor din SNTE şi UIFN, în conformitate cu Directiva 2002/22/CE (directiva privind serviciul universal).

4. Accesibilitatea numerelor din planurile naţionale de numerotare ale statelor membre pentru utilizatorii finali, a numerelor din SNTE şi UIFN, în conformitate cu Directiva 2002/22/CE (directiva privind serviciul universal).

Justificare

Cross-border access to numbers is required for the internal market.

Amendamentul  120

Propunere de directivă – act de modificare

Anexa I – punctul 3 – litera g

Directiva 2002/20/CE

Anexa I – partea A – punctul 19

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

19. Respectarea măsurilor naţionale de punere în aplicare a Directivei 2001/29/CE a Parlamentului European şi a Consiliului şi a Directivei 2004/48/CE a Parlamentului European şi a Consiliului.

eliminat

Justificare

It would be more efficient and welcome if discussion on the protection of copyright and related issues on electronic communications networks would be dealt with within the Content Online consultation. This initiative intends to create the right environment for a dialogue where all stakeholders from across the electronic value chain can work together to find solutions that are based on self-regulation and will be supported by all stakeholders.

Amendamentul  121

Propunere de directivă – act de modificare

Anexa I – punctul 3 – litera ga (nouă)

Directiva 2002/20/CE

Anexa I – partea A – punctul 19a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ga) Se adaugă următorul punct:

 

„19a. Obligaţii de transparenţă privind furnizorii de reţele de comunicaţii electronice care să asigure conectivitatea cap la cap, inclusiv accesul nerestricţionat la conţinut, servicii şi aplicaţii, în conformitate cu obiectivele şi principiile enunţate în articolul 8 din Directiva 2002/21/CE, aducerea la cunoştinţă a restricţiilor privind accesul la servicii şi aplicaţii şi privind politicile de gestionare a traficului şi, acolo unde este necesar şi proporţional, accesul autorităţilor naţionale de reglementare la informaţiile necesare pentru verificarea preciziei unei astfel de aduceri la cunoştinţă.”

Justificare

The existing set of conditions do not explicitly include transparency obligations for the purpose of ensuring that end-user access rights are protected. It is particularly important that NRAs have enough information to evaluate public communications networks providers’ compliance with their obligations to permit end-users to have access to content, services and applications of their choice. The general authorisation conditions provide a mechanism for ensuring transparency among communications network providers that do not have significant market power.

Amendamentul  122

Propunere de directivă – act de modificare

Anexa I – punctul 4 – litera c

Directiva 2002/20/CE

Anexa I – partea B – punctul 4

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c) La punctul 4 textul „supus oricăror modificări ale planului naţional privind spectrul de frecvenţe” se elimină.

eliminat

Amendamentul  123

Propunere de directivă – act de modificare

Anexa I – punctul 4 – litera d

Directiva 2002/20/CE

Anexa I – partea B – punctul 7

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

7. Angajamentele voluntare pe care le-a luat întreprinderea care beneficiază de drepturi de utilizare în cursul procedurii de selecţie competitive sau comparative.

7. Angajamentele voluntare pe care le-a luat întreprinderea care beneficiază de drepturi de utilizare în cursul procedurii de selecţie competitive sau comparative. În cazul în care un astfel de angajament corespunde în fapt uneia sau mai multor obligaţii menţionate la articolele 9 – 13a din Directiva 2002/19/CE (directiva privind accesul), angajamentul în cauză este considerat caduc la cel târziu 1 ianuarie 2010.

Justificare

Regulatory obligations shall only be imposed on undertakings with significant power in a market justifying ex ante regulation. Prior to the 2002 framework, the obtainment of usage rights had sometimes been made conditional upon 'voluntary commitment' by new entrants which corresponded to such regulatory obligations (non-discrimination obligations etc). To avoid perpetuated regulation irrespective of market power, such 'voluntary commitments' shall be regarded to be expired after a transition period.

Amendamentul  124

Propunere de directivă – act de modificare

Anexa I – punctul 4a (nou)

Directiva 2002/20/CE

Anexa I – partea C – punctul 1

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

4a. La partea C, punctul 1 se înlocuieşte cu următorul text:

 

„1. Denumiri ale serviciului pentru care se foloseşte numărul, inclusiv orice cerinţă legată de furnizarea serviciului respectiv şi, pentru a evita îndoielile, principiile de tarifare şi preţurile maxime care se aplică pentru anumite categorii de numere în vederea asigurării protecţiei consumatorului în temeiul articolului 8 alineatul (4) litera (b) din Directiva 2002/21/CE (directiva-cadru).”

Justificare

Specific number ranges refer to particular types of service (free phone, national rate, local rate). It is important that NRAs can ensure that the charges operators levy for these services are within the range expected by customers. For example, customers could reasonably expect a (non-geographic) national rate number to be charged at their normal national rate.

Amendamentul  125

Propunere de directivă – act de modificare

Anexa II

Directiva 2002/20/CE

Anexa II – punctul 1 – litera d

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(d) metoda de determinare a taxelor de utilizare pentru drepturile de utilizare a frecvenţelor radio;

(d) metoda de determinare a taxelor de utilizare pentru drepturile de utilizare a frecvenţelor radio, fără a aduce atingere sistemelor stabilite de statele membre prin care obligaţia de a plăti taxe de utilizare este înlocuită cu obligaţia de a realiza obiective specifice de interes general;

Justificare

It must remain possible for Member States to maintain or introduce systems where the obligation to pay usage fees is replaced by an obligation to fulfil specific general interest objectives. Such systems are commonplace with regard to terrestrial broadcastings frequencies where they serve media pluralism objectives.

EXPUNERE DE MOTIVE

1. SPECTRUM REFORM

Spectrum, like other natural resources (sun, water, air), is a public good; market mechanisms, whilst constituting effective tools to derive optimal economic value (private and public), are not able alone to serve the general interest and provide public goods indispensable for achieving an information society for all. A combined policy and market approach is therefore required.

1.1 Accommodating flexibility (service and technology neutrality, trading, etc.) and harmonisation goals

Better coordination and more flexibility are required if we want to achieve an efficient exploitation of this scarce resource. However, an adequate balance should be struck between flexibility and the degree of harmonisation which is also needed in order to increase the internal market added value of spectrum (i.e. fixing specific spectrum bands for specific services and technologies such as GSM, UMTS, MCA and MSS).

The development of an absolute ‘harmonisation agenda’ (full command & control approach) is not compatible with an ‘idealistic’ neutrality regime (full market approach). That is why a mixed spectrum management regime, based on balanced combinations of options (scope of harmonisation vs. service neutrality, standardisation vs. technology neutrality, spectrum assignment modes) is preferable.

A gradual rather than a revolutionary spectrum reform seems realistic and preferable:

· Non-interference as well as compatibility with ITU radio regulations should be a precondition for reforms introduced;

· The scope and nature of service and technology neutrality should be consistent with ITU definitions;

· Technology neutrality should be pursued with clear rules on interoperability obligations and under which conditions standards could be imposed;

· Service neutrality should be understood as covering only electronic communication services, within their respective national frequency allocation tables and ITU regulations;

· Spectrum trading should be voluntary and compatible with the primary usage of the relevant band;

· General authorisations should remain a manageable principle and could be developed if there's a demand, even though it is a fact that most authorisations are individual rights of use;

· Member States should guarantee spectrum efficiency, and so impose the reduction, withdrawal or sale of radio frequencies in case of inefficient use;

· More spectrum should be harmonised for license-exempt spectrum on a non-interference basis.

1.2 Enhanced Commission's coordination role

Spectrum does not know of frontiers. An effective use of spectrum in the Member States requires a stronger EU coordination, in particular regarding the development of pan-European services and the negotiation of international agreements.

While spectrum management remains a national competence, only an EU approach ensures that EU interests can be effectively defended at world level. As in the case of commercial policy, power should be conferred upon the Community to conduct international negotiations based on clear mandates granted by the EU co-legislators.

1.3 Digital Dividend

The issue of the digital dividend requires an immediate political response; we can not wait until the reform Directives enter into force. The main guiding principle to allocate the spectrum released by the switchover should be social, cultural and economic value (better public service, wireless broadband to underserved areas, growth and jobs, etc.) and not only increasing public revenues. A coordinated EU approach is necessary to:

· Ensure that Member States undertake cost benefit analysis to determine the appropriate allocation of spectrum;

· Develop a common methodology for the cost benefit analysis;

· Identify bands that could be harmonised for well-defined pan-European or interoperable services at EU level or to promote efficient use and social benefit;

· Propose, if appropriate, binding legislation for harmonising these services.

2. IMPROVING EFFECTIVE AND CONSISTENT IMPLEMENTATION

A consistent implementation of the telecom framework is decisive for achieving a well functioning electronic communications internal market and a competitive information society economy to the benefit of consumers and enterprises..

The current balance of power between the Commission (‘guardian’ of markets definition and significant market power designation) and NRAs (responsible for implementation at local level) has worked reasonably well. However, there is room for improving the consistency both regarding national decisions with internal market impact and the application of remedies.

2.1 National Regulatory Authorities

A consistent application requires, first and foremost, independent and adequately resourced national regulatory authorities (NRAs). The rapporteur welcomes the independence provisions proposed by the Commission and stresses that these should not be compromised in the Interinstitutional negotiations.

An effective regulatory framework requires also the existence of specialised appeal bodies and effective appeal mechanisms (i.e. reasonable time limits for taking decisions) in order to prevent abuse of appeal procedures. Appeal bodies should also be entitled to consult BERT should the case have an internal market impact.

2.2 Consistent implementation through effective co-regulation

The most appropriate means to ensure consistency and effectiveness in a system where competences are distributed is through co-regulation. Only with such a cooperative and collaborative approach between the Commission and NRAs can results be achieved without altering the delicate institutional balance of powers or undermining the subsidiarity elements of the regulation. The Commission should play more the role of arbitrator and facilitator rather that of judge or sanction-taker.

This new co-regulation role should not undermine but complement the Commission's right of initiative to lead the co-regulation agenda, to propose to the co-legislators binding legislation to address consistency problems.

2.2.1 Remedies

A dispute resolution procedure, rather than a veto mechanism, should be put in place to engage actively all the parties concerned, the Commission, the individual NRAs, BERT and the stakeholders in searching for constructive solutions regarding the imposition of remedies.

The rapporteur puts forward in Amendment 17 an alternative procedure for the consistent application of remedies. The procedure is based upon the principle that only if the Commission and BERT (acting by a simple majority) agree that the proposed remedy is not appropriate the Commission could issue a reasoned decision requesting the NRA concerned to amend the draft measure. Functional separation, due to its far-reaching character, is subject to a special treatment whereby the Commission and BERT have to agree that it is the only effective remedy in order for the concerned NRA to be able to impose it.

3. TRANSITION TOWARDS FULL COMPETITION

While accepting the transitory nature of ex-ante regulation a gradual approach should be followed removing regulation only and if markets become effectively competitive. In this regard, the introduction of a qualified revision clause (requesting the Commission to monitor continuously the level of competition of regulated markets and to conduct periodic reviews) might be an adequate approach.

In addition, care should be taken on assessing the implications on competition of new access technologies (fibre networks), which could call for adapted methodological and regulatory tools to ensure that competition in these new markets is preserved and that, at the same time, adequate incentives for deploying these new networks are provided. The Commission is therefore urged to take due account of the political debate on the regulation of these new access networks and to adopt any recommendation on this matter in complete accordance with it.

3.1 Sub-national markets

In order to deregulate where it is no more needed, a more nuanced approach to market analyses, including sub-national markets is needed. Regulatory obligations could be lifted in geographic areas where competition is considered to have successfully taken off and, conversely, re-introduced or reinforced in non-competitive areas of markets that are considered competitive at national level. This could diminish the risk of dominant operators cross-subsidising between non competitive and competitive regions. NRAs should address in their market analysis this possibility.

4. NEXT GENERATION NETWORKS

How we treat next generation access is, together with spectrum, the two most important policy questions in the telecom sector today. Taking them into account in the Directives provides a complete view of the sector, in order to favour coherent investment.

Fibre networks offer much higher capacities than other telecommunications transport technologies. This new technological reality calls for a review and adaptation of the current electronic communications regulation with the triple objective of promoting investment (both by incumbents and new entrants), securing competition and consumer's choice, and fostering its rapid deployment as far as possible throughout the territory (and not only in densely populated areas).

While it is acknowledged that full infrastructure competition (parallel high capacity fibre access networks) is preferable and thus should be pursued as a primary goal, such deployment would probably not be feasible or economical in all countries or in all geographic areas within the different countries, as the current degree of deployment of competing networks already shows. Where not feasible, an open network approach favouring shared investments and, if necessary, mandating non-discriminatory access would be needed. When sharing is not feasible regulation should ensure that the investment risk is adequately borne by all operators accessing it.

In sum, regulators should have at their disposal an effective toolbox to pursue competition, investment and consumer benefits. This could involve, depending on the degree of competition in an area, making it mandatory to share in-building wiring, mandating access to passive infrastructure (such as access to ducts, poles and rights-of-way and inside wiring) and backhaul facilities, promoting shared investments and the use of demand aggregation or extending unbundling requirements to these new networks.

AVIZUL Comisiei pentru afaceri economice Și monetare (5.6.2008)

destinat Comisiei pentru industrie, cercetare și energie

referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivelor Parlamentului European și ale Consiliului 2002/21/CE privind un cadru de reglementare comun pentru rețelele și serviciile de comunicații electronice, 2002/19/CE privind accesul la rețelele de comunicații electronice și la infrastructura asociată, precum și interconectarea acestora și 2002/20/CE privind autorizarea rețelelor și serviciilor de comunicații electronice

(COM(2007)0697 – C6‑0427/2007 – 2007/0247(COD))

Raportor pentru aviz: Karsten Friedrich Hoppenstedt

JUSTIFICARE SUCCINTĂ

The proposed reform of the regulatory framework for the telecommunications sector must be geared towards promoting competition more effectively, safeguarding investment and consolidating the internal market in electronic communications in order to continue the process of liberalisation. Consumer protection and network security also have to be taken into account, as do cultural aspects.

Given the fast-changing nature of the markets and advances in telecommunications, a flexible approach capable of responding to future developments is required.

A future-oriented approach is also essential to ensure the proposed regulatory framework can cope with the challenge of next generation networks (NGN). The development of broadband NGN network infrastructures raises important policy issues relating to location and competition, and firms require a high level of certainty as regards the planning and legal situation. Giving the national regulatory authorities the possibility of imposing facility-sharing and the granting of access to masts, ducts and buildings will encourage investment in glass fibre networks and enable new players to access the market. When the relevant decisions are made, care must be taken to ensure that the measures are proportionate and economic. The development of networks may also be encouraged by risk- and cost-sharing. Furthermore, when market definitions are drawn up it should be ascertained whether geographic areas at subnational level are competitive, so that they can be deregulated accordingly.

It has already been stated repeatedly that there is a need for enhanced coordination at supranational level. The requisite mechanisms should, however, be based on existing and developed structures to enable their potential to be exploited more speedily, effectively and rigorously. A network of national regulatory authorities should be set up, therefore, to perform tasks which cannot be carried out at national level. A strongly centralised system at Community level embodied in a European authority, on the other hand, would be at risk of failing to take specific national circumstances sufficiently into account. There does not appear to be sufficient political or economic justification for strengthening centralised authorities at the expense of the national regulatory authorities.

It should also be pointed out that the comitology procedure is not the appropriate procedure for laying down or amending rules affecting essential components of telecommunications law. The frequent recourse to comitology procedures prescribed in the proposal should be curtailed accordingly.

When analysing and defining national market conditions, the national regulators must be able to decide independently on the relevant proportionate measure to remedy the competition problem in question. The draft proposal, by giving the Commission a right of final decision, in other words the possibility of requiring regulatory authorities to place specific obligations on firms, would introduce a centralised European regulatory system. This power of intervention would create the risk that national circumstances would not be taken sufficiently into account and a ‘one-size-fits-all’ approach would be applied.

With reference to the new criteria for according the Commission an additional right of veto, the emphasis should be on concertation, with the network of national regulatory authorities acting as a higher authority with the power of deciding whether measures taken by the national regulatory authorities are appropriate.

To achieve the goal of efficient and market-oriented spectrum management, as a general rule the allocation of spectrum use rights should be technology- and service-neutral. Spectrum allocation - with the exception of narrowly defined pan-European services - must, however, fall within the exclusive preserve of the Member States and when public interest objectives (such as media pluralism) are involved, specific technology constraints must be possible. So the proposal for a regulation must leave Member States sufficient discretion to grant exceptions to the principle of technology and service neutrality in the case of broadcasting services.

Spectrum trading is one possible means of ensuring efficient and economic use of broadcasting frequencies, provided the national regulatory authorities are included in decisions on spectrum trading. It is a matter for the Member States to decide whether and in what circumstances a more market-oriented approach, such as spectrum trading, can be contemplated in the case of broadcasting frequencies.

The decisions of international bodies such as CEPT, RRC and WRC must be taken into account to ensure that EU telecommunications legislation is consistent with other spectrum coordination instruments.

AMENDAMENTELE

Comisia pentru afaceri economice și monetare recomandă Comisiei pentru industrie, cercetare și energie, competentă în fond, să includă în raportul său următoarele amendamente:

Amendamentul  1

Propunere de directivă – act de modificare

Considerentul 3a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(3a) Serviciile de comunicații electronice reprezintă un sector în evoluție rapidă, caracterizat printr-un nivel înalt al inovațiilor tehnologice și prin piețe deosebit de dinamice. Este necesară examinarea cu regularitate a corectitudinii reglementărilor în raport cu astfel de piețe și tehnologii în schimbare, cu scopul de a obține cele mai bune rezultate privind concurența la nivelul prețurilor, al serviciilor și al infrastructurii. Pentru a asigura că cetățenii UE vor putea în continuare să participe pe deplin la societatea informațională globală, inovarea și lansarea rețelelor de mare viteză de generație viitoare, care pot satisface cerințele clienților în viitor pentru o lățime de bandă mai mare și pentru mai multe servicii, ar trebui să fie o prioritate în aplicarea prezentei directive.

Amendamentul  2

Propunere de directivă – act de modificare

Considerentul 3b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(3b) Cadrul de reglementare trebuie să facă față noilor provocări privind investițiile și inovarea, recunoscând nevoia de a încuraja atât investițiile, în ceea ce privește capacitatea și infrastructura nouă, cât și concurența durabilă, astfel încât alegerea consumatorilor să fie extinsă, și nu subminată.

Amendamentul  3

Propunere de directivă – act de modificare

Considerentul 5 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(5a) În comunicarea sa din 20 martie 2006 intitulată „Reducerea decalajelor de acces la conexiunea în bandă largă”, Comisia a recunoscut că există o divizare teritorială în Europa în ceea ce privește accesul la serviciile în bandă largă de mare viteză. În plus, stimulentele comerciale pentru investițiile în conexiunea în bandă largă în zone care au în prezent conexiune în bandă îngustă se dovedesc adesea insuficiente. Pentru a asigura investițiile în serviciile și în noile tehnologii în bandă largă în regiunile subdezvoltate, prezenta directivă ar trebui să fie în concordanță cu alte măsuri politice adoptate, precum politica ajutoarelor de stat, fondurile structurale sau obiectivele mai generale ale politicii industriale.

Justificare

Closing regional gaps on broadband access and new technologies should also be addressed via the current legislation.

Amendamentul  4

Propunere de directivă – act de modificare

Considerentul 22

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(22) De asemenea, utilizatorii spectrului ar trebui să poată alege liber serviciile pe care doresc să le ofere din spectrul care face obiectul măsurilor tranzitorii pentru rezolvarea situațiilor nesoluționate. Excepțiile de la acest principiu al neutralității serviciilor care prevăd furnizarea unui serviciu specific pentru îndeplinirea obiectivelor de interes general definite în mod clar, cum ar fi siguranța vieții sau evitarea utilizării ineficiente a spectrului, ar putea fi permise în cazul în care acestea sunt necesare și proporționale. De asemenea, aceste obiective pot cuprinde promovarea diversității culturale și lingvistice și a pluralismului media astfel cum prevede legislația națională conformă cu dreptul comunitar. Cu excepția cazurilor în care sunt necesare pentru protecția siguranței vieții, excepțiile nu ar trebui să genereze exclusivitate ci mai curând să acorde prioritate pentru ca celelalte servicii și tehnologii să poată coexista în aceeași bandă în măsura în care acestea nu afectează prioritatea tehnologiei sau a serviciului în cauză. Reglementarea conținutului serviciilor furnizate utilizând spectrul radio ar trebui, în mod similar, să fie separată de autorizațiile de utilizare a spectrului radio, pentru a lăsa deschisă alegerea celor mai eficiente mijloace de transmitere a unui astfel de conținut, inclusiv a spectrului.

(22) De asemenea, utilizatorii spectrului ar trebui să poată alege liber serviciile pe care doresc să le ofere din spectrul care face obiectul măsurilor tranzitorii pentru rezolvarea situațiilor nesoluționate. Excepțiile de la acest principiu al neutralității serviciilor care prevăd furnizarea unui serviciu specific pentru îndeplinirea obiectivelor de interes general definite în mod clar, cum ar fi siguranța vieții sau evitarea utilizării ineficiente a spectrului, ar putea fi permise în cazul în care acestea sunt necesare și proporționale. De asemenea, aceste obiective pot cuprinde promovarea diversității culturale și lingvistice și a pluralismului media astfel cum prevede legislația națională conformă cu dreptul comunitar. Cu excepția cazurilor în care sunt necesare pentru protecția siguranței vieții, excepțiile nu ar trebui să genereze exclusivitate ci mai curând să acorde prioritate pentru ca celelalte servicii și tehnologii să poată coexista în aceeași bandă în măsura în care acestea nu afectează prioritatea tehnologiei sau a serviciului în cauză.

Justificare

As recognized in Recital 5 of the Framework Directive, the separation between the regulation of transmission and the regulation of content should not prejudice taking into account the links existing between them, and particularly in order to guarantee media pluralism, cultural diversity and consumer protection. It must therefore remain possible for Member States to link the granting of individual rights of use with commitments related to the provision of particular content services.

Amendamentul  5

Propunere de directivă – act de modificare

Considerentul 23

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(23) Definirea domeniului de aplicare și a naturii oricărei exceptări privind promovarea diversității culturale și lingvistice și pluralismului media în conformitate cu propria legislație națională este de competența statelor membre.

(23) Definirea domeniului de aplicare și a naturii oricărei exceptări privind promovarea diversității culturale și lingvistice și pluralismului media în conformitate cu propria legislație națională este de competența statelor membre. În acest fel, statele membre pot lua în considerare relevanța culturală a radio și teledifuzărilor și a sistemelor profesionale de microfoane fără fir pentru producțiile multimedia audio,video și în direct.

Justificare

Broadcasting as well as media productions in connection with cultural events, for instance events with international character like the Olympic Games, depend on reliable transmission frequencies.

Amendamentul  6

Propunere de directivă – act de modificare

Considerentul 31

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(31) Este necesară întărirea competențelor statelor membre de a garanta accesul sau retragerea titularilor de drepturi din noua rețea într-un mod responsabil din punct de vedere al mediului și independent de orice obligație impusă unui operator cu putere semnificativă pe piață de a acorda acces la rețeaua de sa de comunicații electronice. Autoritățile naționale de reglementare trebuie să poată impune, de la caz la caz, utilizarea în comun mai eficientă a conductelor, pilonilor și a antenelor, precum și a accesului în clădiri și o mai bună coordonare a lucrărilor civile. Îmbunătățirea modului de utilizare în comun a instalațiilor poate ameliora în mod semnificativ concurența și poate reduce cheltuielile globale financiare și de mediu ale desfășurării infrastructurii de comunicații electronice pentru întreprinderi.

(31) Este necesară întărirea competențelor statelor membre de a garanta accesul sau retragerea titularilor de drepturi din noua rețea într-un mod responsabil din punct de vedere al mediului și independent de orice obligație impusă unui operator cu putere semnificativă pe piață de a acorda acces la rețeaua de sa de comunicații electronice. Autoritățile naționale de reglementare trebuie să poată impune, de la caz la caz, utilizarea în comun mai eficientă a conductelor, pilonilor și a antenelor, precum și a accesului în clădiri și o mai bună coordonare a lucrărilor civile. Îmbunătățirea modului de utilizare în comun a instalațiilor poate ameliora în mod semnificativ concurența și poate reduce cheltuielile globale financiare și de mediu ale desfășurării infrastructurii de comunicații electronice pentru întreprinderi. Utilizarea în comun a conductelor ar trebui extinsă la toată infrastructura publică (apă, canalizare, electricitate, gaze), prin intermediul căreia poate fi dezvoltată infrastructura comunicațiilor electronice, pentru a crea condiții egale și a ameliora posibilitățile de lansare a unei infrastructuri alternative.

Justificare

Exploring all potentials - i.e. not only telecom incumbents' ducts but also all public infrastructure (electricity, gas and sewage ducts) will help promote a fair playing field enabling the deployment of a new additional infrastructure provided that access is guaranteed to more than one players.

Amendamentul  7

Propunere de directivă – act de modificare

Considerentul 33a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(33a) Gestionarea rețelelor și serviciilor de telefonie s-a caracterizat în timp printr-un nivel înalt de cooperare internațională pentru asigurarea armonizării standardelor tehnice și pentru promovarea interoperabilității. Internetul a ajuns la interoperabilitate prin standarde globale deschise pentru dirijarea inter-rețele, în timp ce dezvoltarea serviciilor care utilizează internetul a depins de libertatea de a crea noi standarde și protocoale tehnice, fără o intervenție de reglementare; această libertate a condus la o inovare fără precedent în crearea de servicii ale societății informaționale și a altor servicii necomerciale, având ca rezultat câștiguri economice și sociale enorme pentru cetățenii din Uniunea Europeană. Fiecare formulă de dezvoltare și coordonare a standardelor tehnice a adus beneficii societății, în sfera respectivă a fiecăreia din componentele ei. Autoritățile de reglementare naționale ar trebui să recunoască importanța inovării și a diversității în cazul protocoalelor și al serviciilor de internet, precum și importanța toleranței în reglementare pentru îndeplinirea acestor obiective.

Justificare

NRAs should not use powers to promote harmonisation in electronic communications networks in ways that would constrain the development of innovation on the Internet.

Amendamentul  8

Propunere de directivă – act de modificare

Considerentul 39a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(39a) Trebuie încurajate atât investițiile, cât și competiția, astfel încât alegerea consumatorilor să fie protejată, și nu subminată.

Justificare

The Directives should make clear that competition is not to be sacrificed in the name of investment – for example through regulatory holidays.

Amendamentul  9

Propunere de directivă – act de modificare

Considerentul 44a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(44a) Pentru dezvoltarea continuă și convergentă a piețelor în cadrul pieței interne a rețelelor și serviciilor de comunicații electronice, este nevoie, în viitor, de o mai bună coordonare a aplicării instrumentelor de reglementare prevăzute în cadrul legal.

Justificare

A network of national regulatory authorities is the most suitable instrument to satisfy the requirements of the European telecommunications market.

This amendment seeks to bring this opinion into line with the opinion tabled on the report on the proposal for a European Parliament and Council Regulation establishing the European Electronic Communications Market.

Amendamentul  10

Propunere de directivă – act de modificare

Considerentul 45a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(45a) Abordarea urmărită până în prezent, și anume schimbul de informații și de experiență între autoritățile naționale de reglementare, în vederea asigurării unei aplicări unitare a legislației pe piața internă, s-a dovedit eficientă. De aceea, procedura de stabilire a unui proces decizional comun ar trebui să urmărească obiectivul consolidării cooperării dintre autoritățile naționale de reglementare. Având în vedere diversitatea situațiilor problematice cu care se confruntă autoritățile naționale de reglementare, precum și condițiile de piață deseori diferite din statele membre, o soluție poate fi considerată potrivită, adecvată și conformă cu cerințele principiului subsidiarității doar atunci când se bazează pe utilizarea descentralizată a competențelor.

Justificare

A network of national regulatory authorities is the most suitable instrument to satisfy the requirements of the European telecommunications market.

This amendment seeks to bring this opinion into line with the opinion tabled on the report on the proposal for a European Parliament and Council Regulation establishing the European Electronic Communications Market.

Amendamentul  11

Propunere de directivă – act de modificare

Considerentul 46a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(46a) Ar trebui să se instituie o rețea a autorităților naționale de reglementare a pieței comunicațiilor electronice (Rețeaua), care să fie dotată cu resurse umane și materiale, în scopul garantării bunei desfășurări a procesului decizional comun. Numai o finanțare comunitară poate garanta independența procesului decizional comun. În acest sens, secretariatul ar trebui doar să pună la dispoziția organului comun echipamentele de lucru necesare, fără însă a se implica în procesul decizional al autorităților naționale de reglementare.

Justificare

A network of national regulatory authorities is the most suitable instrument to satisfy the requirements of the European telecommunications market.

This amendment seeks to bring this opinion into line with the opinion tabled on the report on the proposal for a European Parliament and Council Regulation establishing the European Electronic Communications Market.

Amendamentul  12

Propunere de directivă – act de modificare

Considerentul 50

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(50) În vederea asigurării unui tratament egal, nici un utilizator al spectrului de frecvențe nu trebuie exceptat de la obligația de a plăti taxele sau redevențele normale pentru utilizarea spectrului.

eliminat

Justificare

It must remain possible for Member States to maintain or introduce systems where the obligation to pay usage fees is replaced by an obligation to fulfil specific general interest objectives. Such systems are commonplace with regard to terrestrial broadcasting frequencies.

This concept will be difficult to implement e.g. it would force holders of satellite dishes to register them, leading to the burdensome administration of millions of registry entries.

Amendamentul  13

Propunere de directivă – act de modificare

Considerentul 60a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(60a) Activitățile desfășurate în temeiul prezentei directive ar trebui să recunoască activitatea organizațiilor internaționale și regionale în materie de gestionare a spectrului de frecvențe radio, cum ar fi Uniunea Internațională a Telecomunicațiilor (UIT) și Conferința Europeană a Administrațiilor Poștei și Telecomunicațiilor (CEAPT), pentru a asigura gestionarea eficientă și armonizarea utilizării spectrului pe teritoriul Comunității. În cadrul punerii în aplicare a prezentei directive, statele membre și Comisia ar trebui să recunoască conținutul acordurilor internaționale încheiate de statele membre în temeiul regulamentului privind radiocomunicațiile al UIT.

Justificare

The importance of the ITU in establishing internationally binding regulations for the efficient use of spectrum and orbit usage based on efficient, rational and cost-effective utilisation cannot be ignored. To ensure the efficient use of spectrum it is essential that operators comply with and rely on the filing and coordination procedures under the ITU to ensure that a network or system can be successfully coordinated and brought into use.

Amendamentul  14

Propunere de directivă – act de modificare

Articolul 1 – alineatul 2 – litera c

Directiva 2002/21/CE

Articolul 2 – litera e

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

„(e) «infrastructură asociată» înseamnă acea infrastructură asociată unei rețele de comunicații electronice și/sau unui serviciu de comunicații electronice care permit și/sau facilitează furnizarea de servicii prin intermediul respectivei rețele și/sau al respectivului serviciu sau dispun de acest potențial și cuprind inter alia sistemele de conversie a numerelor sau a adreselor, sistemele condiționate de acces și ghidurile de programe electronice, precum și infrastructura fizică, cum ar fi conductele, pilonii, cutiile de distribuție situate la nivelul străzilor și clădirilor.”

„(e) «infrastructură asociată» înseamnă acea infrastructură asociată unei rețele de comunicații electronice și/sau unui serviciu de comunicații electronice care permite și/sau facilitează furnizarea de servicii prin intermediul respectivei rețele și/sau al respectivului serviciu sau dispune de acest potențial și cuprinde inter alia sistemele de conversie a numerelor sau a adreselor, sistemele condiționate de acces și ghidurile de programe electronice, precum și infrastructura fizică, cum ar fi conductele, inclusiv cele din cadrul altor infrastructuri publice și private, precum conductele de apă, canalizare, gaze și electricitate, pilonii, cutiile de distribuție situate la nivelul străzilor și clădirilor.”

Justificare

Exploring all potentials - i.e. not only telecom incumbents' ducts but also all public infrastructure (electricity, gas and sewage ducts) will help promote a fair playing field enabling the deployment of a new additional infrastructure provided that access is guaranteed to more than one players.

Amendamentul  15

Propunere de directivă – act de modificare

Articolul 1 – punctul 2 – litera e

Directiva 2002/21/CE

Articolul 2 – litera s

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

„(s) «bruiaj dăunător» înseamnă bruiajul care pune în pericol funcționarea unui serviciu de radionavigație sau a altor servicii de siguranță sau care denaturează, blochează sau întrerupe în mod grav și repetat funcționarea unui serviciu de radiocomunicații utilizat în conformitate cu reglementările comunitare și de drept intern aplicabile.”

„(s) «bruiaj dăunător» înseamnă bruiajul care pune în pericol funcționarea unui serviciu de radionavigație sau a altor servicii de siguranță, care blochează din punct de vedere tehnic utilizarea comună a spectrului, sau care poate denatura, bloca sau întrerupe în mod grav și repetat funcționarea unui serviciu de radiocomunicații utilizat în conformitate cu reglementările internaționale, comunitare și de drept intern aplicabile.”

Justificare

Member States should be able to provide restrictions not only where such interference has been observed but also where it is likely that harmful interference occurs. In view of the seriousness of interference problems between one-way and two-way (receive and transmit) services, it is essential to provide protection against harmful interference, in line with internationally-agreed frequency plans, and particularly the ITU Geneva Plan (GE-O6). National legal systems must have the room to secure the common usage of spectrum.

Amendamentul  16

Propunere de directivă – act de modificare

Articolul 1 – punctul 3

Directiva 2002/21/CE

Articolul 3 – alineatul 3 – paragraful 1

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3) Statele membre se asigură că autoritățile naționale de reglementare își exercită competențele în mod independent, imparțial și transparent. Autoritățile naționale de reglementare nu caută și nu primesc instrucțiuni de la un alt organism în relație cu îndeplinirea obișnuită a sarcinilor care le revin în temeiul dreptului intern de punere în aplicare a dreptului comunitar. Numai organismele de apel instituite în conformitate cu articolul 4 sau instanțele naționale sau europene au competența de a suspenda sau revoca deciziile luate de către autoritățile naționale de reglementare.

(3) Statele membre se asigură că autoritățile naționale de reglementare își exercită competențele în mod independent, imparțial și transparent și în timp util. Autoritățile naționale de reglementare nu caută și nu primesc instrucțiuni de la un alt organism în relație cu îndeplinirea obișnuită a sarcinilor care le revin în temeiul dreptului intern de punere în aplicare a dreptului comunitar. Numai organismele de apel instituite în conformitate cu articolul 4 sau instanțele naționale sau europene au competența de a suspenda sau revoca deciziile luate de către autoritățile naționale de reglementare.

Justificare

Failure of NRAs to act in a timely manner, for example in relation to market reviews, can hold back competition and innovation in the market.

Amendamentul  17

Propunere de directivă – act de modificare

Articolul 1 – punctul 3a (nou)

Directiva 2002/21/CE

Articolul 3 a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(3a) Se adaugă următorul articol:

 

„Articolul 3a

 

Rețeaua europeană a autorităților naționale de reglementare a pieței comunicațiilor electronice

 

Statele membre instituie în comun o Rețea a autorități naționale de reglementare a pieței comunicațiilor electronice (Rețeaua) în conformitate cu modalitățile definite la Regulamentul nr. […/…/CE]1.

 

1 Regulamentul de instituire a Rețelei autorităților naționale de reglementare a pieței europene a comunicațiilor electronice.

 

(Această modificare se aplică întregului text. Adoptarea sa impune schimbări corespunzătoare în ansamblul textului.)

Justificare

The European Electronic Communications Market Authority should be substituted by the Network of National Regulatory Authorities. The European Electronic Communications Market Authority creates a large bureaucracy, counters the principle of subsidiarity, contradicts the long-term goal to replace ex-ante regulation by competition law and in addition shows a lack of independence.

Amendamentul  18

Propunere de directivă – act de modificare

Articolul 1 – alineatul 4 – litera a

Directiva 2002/21/CE

Articolul 4 – alineatul 1 – paragraful 1

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) Statele membre se asigură că există, la nivel național, mecanisme eficiente prin care orice utilizator sau orice întreprindere care furnizează rețele și servicii de comunicații electronice și care este afectat de o decizie a unei autorități naționale de reglementare are dreptul de a ataca decizia în fața unui organism independent de părțile implicate. Acest organism, care poate fi un tribunal, dispune de competențele necesare pentru a-și putea exercita funcțiile. Statele membre se asigură că elementele cauzei sunt luate în considerare în mod corespunzător și că există un mecanism efectiv de apel.

(1) Statele membre se asigură că există, la nivel național, mecanisme eficiente prin care orice utilizator sau orice întreprindere care furnizează rețele și servicii de comunicații electronice și care este afectat de o decizie a unei autorități naționale de reglementare are dreptul de a ataca decizia în fața unui organism independent de părțile implicate. Acest organism, care poate fi un tribunal, dispune de competențele necesare pentru a-și putea exercita funcțiile. Statele membre se asigură că elementele cauzei sunt luate în considerare în mod corespunzător și că există un mecanism efectiv de apel. Statele membre trebuie să limiteze durata acordată pentru analiza unor astfel de apeluri.

Justificare

Currently appeal processes can be held up for as much as several years, by which time it is too late to address the original problem.

Amendamentul  19

Propunere de directivă – act de modificare

Articolul 1 – alineatul 4 – litera a

Directiva 2002/21/CE

Articolul 4 – alineatul 1 – paragraful 2

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

În așteptarea deciziei într-o astfel de acțiune, decizia autorității naționale de reglementare rămâne valabilă, cu excepția cazului în care sunt acordate măsuri provizorii pe motiv că este necesară suspendarea urgentă a efectului deciziei pentru a preveni daune grave și ireparabile aduse părții care solicită măsurile și atunci când echilibrul intereselor cere astfel.

În așteptarea deciziei într-o astfel de acțiune, decizia autorității naționale de reglementare rămâne valabilă, cu excepția cazului în care sunt acordate măsurii provizorii. Pot fi acordate măsuri provizorii doar dacă este necesară suspendarea urgentă a efectului deciziei pentru a preveni daune grave și ireparabile aduse părții care solicită măsurile și atunci când echilibrul intereselor cere astfel.

Justificare

It's necessary to clarify, that interim measures may not be granted for other reasons.

Amendamentul  20

Propunere de directivă – act de modificare

Articolul 1 – alineatul 4 – litera b

Directiva 2002/21/CE

Articolul 4 – alineatul 3

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3) Statele membre obțin informații referitoare la subiectul apelurilor, numărul de cereri de apel, durata procedurilor de apel, numărul deciziilor de acordare a măsurilor provizorii luate în conformitate cu alineatul (1) și motivele acestor decizii. Statele membre pun la dispoziție aceste informații Comisiei și Autorității europene pentru piața de comunicații (denumite în continuare «Autoritatea») pe o bază anuală.

(3) Statele membre obțin informații referitoare la subiectul apelurilor, numărul de cereri de apel, durata procedurilor de apel, numărul deciziilor de acordare a măsurilor provizorii luate în conformitate cu alineatul (1) și motivele acestor decizii. Statele membre pun la dispoziție aceste informații Comisiei și Rețelei pe o bază anuală.

Justificare

The European Electronic Communications Market Authority should be substituted by the Network of National Regulatory Authorities. The European Electronic Communications Market Authority creates a large bureaucracy, counters the principle of subsidiarity, contradicts the long-term goal to replace ex-ante regulation by competition law and in addition shows a lack of independence.

Amendamentul  21

Propunere de directivă – act de modificare

Articolul 1 – punctul 5

Directiva 2002/21/CE

Articolul 5 – alineatul 1

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) Statele membre se asigură că întreprinderile care furnizează rețele și servicii de comunicații electronice transmit toate informațiile, inclusiv informațiile financiare, necesare autorităților naționale de reglementare pentru a garanta conformitatea cu dispozițiile sau deciziile adoptate în conformitate cu prezenta directivă și cu directivele specifice. De asemenea, întreprinderile trebuie să ofere informații cu privire la viitoarele evoluții în domeniul rețelelor și serviciilor care ar putea avea un impact asupra serviciilor cu ridicata puse la dispoziția concurenților. Întreprinderile respective furnizează astfel de informații rapid și la cerere, respectând termenele și nivelul de detalii solicitate de autoritatea națională de reglementare. Informațiile solicitate de autoritatea națională de reglementare sunt proporționale cu sarcina pe care aceasta o are de îndeplinit. Autoritatea națională de reglementare prezintă motivele care justifică cererea sa de informații.

(1) Statele membre se asigură că întreprinderile care furnizează rețele și servicii de comunicații electronice transmit toate informațiile, inclusiv informațiile financiare, necesare autorităților naționale de reglementare pentru a garanta conformitatea cu dispozițiile sau deciziile adoptate în conformitate cu prezenta directivă și cu directivele specifice. Întreprinderile respective furnizează astfel de informații rapid și la cerere, respectând termenele și nivelul de detalii solicitate de autoritatea națională de reglementare. Informațiile solicitate de autoritatea națională de reglementare sunt proporționale cu sarcina pe care aceasta o are de îndeplinit. Autoritatea națională de reglementare prezintă motivele care justifică cererea sa de informații. Întreprinderile furnizează, de asemenea, din timp, informații privind eventualele restricții importante aplicabile serviciilor cu ridicata puse la dispoziția concurenților. Dispozițiile în materie de confidențialitate comercială, prevăzute de dreptul comunitar sau național, trebuie respectate.

Justificare

Future network or service developments are often highly confidential and to force companies to disclose information relating to the developments themselves might jeopardise innovation. However some advance notice of potential impact at the wholesale level is desirable. It needs to be clear that commercial confidentiality should be respected.

Amendamentul  22

Propunere de directivă – act de modificare

Articolul 1 – punctul 6

Directiva 2002/21/CE

Articolul 7 – alineatul 5

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(5) În termenul de două luni menționat la alineatul (4), Comisia poate lua o decizie prin care să solicite autorității naționale de reglementare în cauză retragerea proiectului de măsură. Comisia va ține cont în cea mai mare măsură de avizul Autorității înaintat în temeiul articolului 5 din Regulamentul […/CE] înaintea emiterii deciziei. Decizia este însoțită de o analiză detaliată și obiectivă privind motivele pentru care Comisia consideră că proiectul de măsură nu ar trebui adoptat împreună cu propunerile specifice de modificare a proiectului de măsură.

(5) În ceea ce privește măsurile menționate la alineatul (4) literele (a) și (b) și în termenul de două luni menționat la alineatul (4), Comisia poate lua o decizie prin care să solicite autorității naționale de reglementare în cauză retragerea proiectului de măsură. Comisia va ține cont în cea mai mare măsură de avizul Rețelei înaintat în temeiul articolului 5 din Regulamentul […/CE] înaintea emiterii deciziei. Decizia este însoțită de o analiză detaliată și obiectivă privind motivele pentru care Comisia consideră că proiectul de măsură nu ar trebui adoptat împreună cu propunerile specifice de modificare a proiectului de măsură.

Justificare

A more balanced solution should be chosen: instead of giving the Commission an outright veto over remedies, a "regulatory dialogue" on the appropriateness and effectiveness of the remedy should be setup, involving the national regulatory authority proposing the remedy and the Network of national regulatory authorities. The objective of this dialogue, during which the views of market participants should be duly taken into account by all participants, is to arrive at a joint view on what would represent the most appropriate and effective remedy.

Amendamentul  23

Propunere de directivă – act de modificare

Articolul 1 – punctul 6

Directiva 2002/21/CE

Articolul 7 – alineatul 5a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(5a) În ceea ce privește măsurile menționate la alineatul (4) litera (c), menționarea unor îndoieli serioase de către Comisie deschide un dialog privind reglementarea între autoritatea națională de reglementare și Rețea, cu obiectivul de a identifica măsurile corespunzătoare și eficiente în cel mai înalt grad pentru remedierea problemelor de concurență constatate, luând în același timp în considerare opiniile participanților de pe piață și compatibilitatea unor astfel de măsuri cu piața internă. Dialogul privind reglementarea nu poate depăși în niciun caz perioada de două luni prevăzută la alineatul (4).

 

Dacă, la sfârșitul dialogului privind reglementarea, Rețeaua confirmă caracterul adecvat al măsurii cu o majoritate de două treimi, autoritatea națională de reglementare poate adopta măsura. În caz contrar, Comisia își poate exprima îndoielile sale serioase într-o decizie prin care solicită autorității naționale de reglementare să își retragă proiectul de măsură.

 

Autoritatea națională de reglementare are dreptul de a retrage proiectul de măsură în orice etapă a dialogului privind reglementarea.

Justificare

A more balanced solution should be chosen: instead of giving the Commission an outright veto over remedies, a "regulatory dialogue" on the appropriateness and effectiveness of the remedy should be setup, involving the national regulatory authority proposing the remedy and the Network of national regulatory authorities. The objective of this dialogue, during which the views of market participants should be duly taken into account by all participants, is to arrive at a joint view on what would represent the most appropriate and effective remedy.

Amendamentul  24

Propunere de directivă – act de modificare

Articolul 1 – punctul 6

Directiva 2002/21/CE

Articolul 7 – alineatul 6

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(6) În termen de trei luni de la emiterea, în conformitate cu alineatul (5), a deciziei Comisiei prin care solicită autorității naționale de reglementare eliminarea unui proiect de măsură, autoritatea națională de reglementare modifică sau elimină proiectul de măsură. În cazul în care proiectul de măsură se modifică, autoritatea națională de reglementare întreprinde o consultare publică în conformitate cu procedurile menționate la articolul 6 și notifică din nou Comisiei proiectul de măsură modificat în conformitate cu dispozițiile de la alineatul (3).

(6) În termen de trei luni de la emiterea, în conformitate cu alineatul (5) sau (5a), a deciziei Comisiei prin care solicită autorității naționale de reglementare eliminarea unui proiect de măsură, autoritatea națională de reglementare modifică sau elimină proiectul de măsură. În cazul în care proiectul de măsură se modifică, autoritatea națională de reglementare întreprinde o consultare publică în conformitate cu procedurile menționate la articolul 6 și notifică din nou Comisiei proiectul de măsură modificat în conformitate cu dispozițiile de la alineatul (3).

Justificare

A more balanced solution should be chosen: instead of giving the Commission an outright veto over remedies, a "regulatory dialogue" on the appropriateness and effectiveness of the remedy should be setup, involving the national regulatory authority proposing the remedy and the Network of national regulatory authorities. The objective of this dialogue, during which the views of market participants should be duly taken into account by all participants, is to arrive at a joint view on what would represent the most appropriate and effective remedy.

Amendamentul  25

Propunere de directivă – act de modificare

Articolul 1 – punctul 6

Directiva 2002/21/CE

Articolul 7 – alineatul 8

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(8) În cazul unui proiect de măsură modificat menționat la alineatul (6), Comisia poate lua o decizie, prin derogare de la alineatul (4a), prin care solicită autorității naționale de reglementare să impună o obligație specifică prevăzută la articolele 9-13a din Directiva 2002/19/CE (directiva privind accesul) și articolul 17 din Directiva 2002/22/CE (directiva privind serviciul universal) într-o limită de timp proporțională.

eliminat

Procedând astfel, Comisia urmărește aceleași obiective politice ca cele prevăzute la articolul 8 pentru autoritățile naționale de reglementare. Comisia ține cont în cea mai mare măsură de avizul Autorității înaintat în temeiul articolului 6 din Regulamentul […./CE], în special în formularea detaliilor obligației(iilor) care urmează să fie impusă(e).

 

Justificare

The Commission's proposal would constitute a serious precedent in internal market legislation as an EU body would substitute the decision of a national authority. This completely undermines the system of checks and balances of the EU Treaty, whereby national authorities implement Community law subject to Court control and possible Commission infringement procedures.

Amendamentul  26

Propunere de directivă – act de modificare

Articolul 1 – punctul 7

Directiva 2002/21/CE

Articolul 7a – alineatul 2

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2) Măsurile menționate la alineatul (1), destinate să modifice elementele neesențiale din prezenta directivă și să o completeze, se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control prevăzută la articolul 22 alineatul (3). Din motive imperative de urgență, Comisia poate să utilizeze procedura de urgență prevăzută la articolul 22 alineatul (4).

eliminat

Justificare

It remains vague what is meant by 'non-essential elements' in paragraph (2). Such proposed 'implementing measures' might have a considerable financial impact on undertakings. Any potential changes must be reserved to full scrutiny in a legislative procedure on EU-level or left to Member States.

Amendamentul  27

Propunere de directivă – act de modificare

Articolul 1 – punctul 8 – litera ea (nouă)

Directiva 2002/21/CE

Articolul 8 – alineatul 4a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ea) Se inserează următorul alineat:

 

„(4a)Autoritățile naționale de reglementare au ca scop crearea unui cadru de reglementare adecvat pentru investiții competitive în noile rețele de acces, ceea ce constituie o oportunitate unică pentru inovare și pentru instituirea unei concurențe bazate pe platforme care să deschidă drumul dereglementării. Un astfel de cadru de reglementare trebuie, printre altele:

 

(a) să fie previzibil pe o perioadă care corespunde cu timpul necesar pentru ca investițiile mari să fie rentabile ;

 

(b) să aibă ca scop extinderea la maxim a arealului geografic al concurenței bazate pe platforme;

 

(c) să permită ca avantajul competitiv să rezulte dintr-o extindere geografică mai rapidă; se încurajează astfel dezvoltările rețelei;

 

(d) să atragă resurse de pe piețele financiare pentru investiții inițiale mai mari în noile rețele de acces; și

 

(e) să permită acorduri comerciale flexibile în sectorul investițiilor, precum și repartizarea riscurilor între operatorii noilor rețele de acces.”

Justificare

The current regulatory regime must be adapted to the investment challenges regarding the roll-out of Next Generation Access Networks. Regulation must enable market players to invest in NGAs and thus must take into account the risks involved.

Amendamentul  28

Propunere de directivă – act de modificare

Articolul 1 – punctul 9

Directiva 2002/21/CE

Articolul 9 – alineatul 1

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) Statele membre asigură gestionarea eficientă a spectrului radio pentru serviciile de comunicații electronice pe teritoriul acestora în temeiul articolului 8. Acestea se asigură că alocarea și repartiția spectrului radio de către autoritățile naționale de reglementare se bazează pe criterii obiective, transparente, nediscriminatorii și proporționale.

(1) Statele membre asigură gestionarea eficientă a spectrului radio pentru serviciile de comunicații electronice pe teritoriul acestora în temeiul articolului 8. Acestea se asigură că alocarea și repartiția spectrului radio de către autoritățile naționale de reglementare se bazează pe criterii obiective, transparente, nediscriminatorii și proporționale. În acest fel, statele membre respectă acordurile internaționale și pot lua în considerare preocupări de politică publică.

Justificare

As frequencies cross borders beyond the EU, internationally binding agreements to avoid interference must be respected.

Amendamentul  29

Propunere de directivă – act de modificare

Articolul 1 – punctul 9

Directiva 2002/21/CE

Articolul 9 – alineatul 2

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2) Statele membre promovează armonizarea utilizării spectrului radio în întreaga Comunitate, ținându-se cont de necesitatea de a garanta utilizarea efectivă și eficientă a acestora și în conformitate cu Decizia nr. 676/2002/CE (Decizia privind spectrul radio).

(2) Statele membre promovează armonizarea utilizării spectrului radio în întreaga Comunitate, ținându-se cont de necesitatea de a garanta utilizarea efectivă și eficientă a acestora, ceea ce poate contribui la realizarea economiilor de scară și la interoperabilitatea serviciilor în beneficiul consumatorilor și în conformitate cu Decizia nr. 676/2002/CE (Decizia privind spectrul radio).

Amendamentul  30

Propunere de directivă – act de modificare

Articolul 1 – punctul 9

Directiva 2002/21/CE

Articolul 9 – alineatul 3 – paragraful 1

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3) În cazul în care al doilea paragraf sau măsurile adoptate în temeiul articolului (9c) nu prevăd altfel, statele membre se asigură că toate tipurile de tehnologie de rețea radio sau acces fără fir pot fi folosite în benzile de frecvență radio deschise serviciilor de comunicații electronice.

(3) În cazul în care al doilea paragraf sau măsurile adoptate în temeiul articolelor (9c) și (9d )nu prevăd altfel, statele membre, în măsura în care este posibil, facilitează utilizarea tuturor tipurilor de tehnologie de rețea radio sau acces fără fir pot fi folosite în benzile de frecvență radio alocate serviciilor de comunicații electronice, în conformitate cu planul național corespunzător de frecvențe și cu regulamentul privind radiocomunicațiile al Uniunii Internaționale a Telecomunicațiilor (ITU).

Justificare

References to the 2002 EC Spectrum Decision and the ITU Radio Regulations are essential to ensure consistency between EU rules, and compliance of EU rules with international rules reflected in national frequency allocation tables. The effective management of spectrum is the responsibility of the NRA and requires compliance with ITU procedures.

Amendamentul  31

Propunere de directivă – act de modificare

Articolul 1 – punctul 9

Directiva 2002/21/CE

Articolul 9 – alineatul 3 – paragraful 2 – litera c

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c) garantarea optimizării partajării spectrului radio atunci când spectrul face obiectul unei autorizații generale, sau

(c) respectarea obligației prevăzute de un acord internațional referitor la spectrul radio sau la regulamentul privind radiocomunicațiile al Uniunii Internaționale a Telecomunicațiilor (ITU),

Justificare

References to the 2002 EC Spectrum Decision and the ITU Radio Regulations are essential to ensure consistency between EU rules, and compliance of EU rules with international rules reflected in national frequency allocation tables. The effective management of spectrum is the responsibility of the NRA and requires compliance with ITU procedures.

Amendamentul  32

Propunere de directivă – act de modificare

Articolul 1 – punctul 9

Directiva 2002/21/CE

Articolul 9 – alineatul 3 – paragraful 2 – litera ca (nouă)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ca) garantarea utilizării eficiente a spectrului, sau

Justificare

The general philosophy of spectrum policy should strive at ensuring efficient use of the spectrum.

Amendamentul  33

Propunere de directivă – act de modificare

Articolul 1 – punctul 9

Directiva 2002/21/CE

Articolul 9 – alineatul 4

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(4) În cazul în care al doilea paragraf sau măsurile adoptate în temeiul articolului (9c) nu prevăd altfel, statele membre se asigură că toate tipurile de servicii de comunicații electronice pot fi furnizate în benzile de frecvență radio deschise comunicațiilor electronice. Cu toate acestea, statele membre pot să prevadă restricții proporționale și nediscriminatorii în ceea ce privește tipurile de servicii de comunicații electronice care urmează să fie furnizate.

(4) În cazul în care al doilea paragraf nu prevede altfel, statele membre, în măsura în care este posibil, facilitează utilizarea tuturor tipurilor de servicii de comunicații electronice în benzile de frecvență radio deschise comunicațiilor electronice, în conformitate cu planul național corespunzător de frecvențe și cu regulamentul privind radiocomunicațiile al Uniunii Internaționale a Telecomunicațiilor (ITU). Cu toate acestea, statele membre pot să prevadă restricții proporționale și nediscriminatorii în ceea ce privește tipurile de servicii de comunicații electronice care urmează să fie furnizate.

Restricțiile care reglementează furnizarea unui serviciu într-o bandă specifică sunt justificate, în scopul de a garanta îndeplinirea obiectivului de interes general conform dreptului comunitar, precum siguranța vieții, promovarea coeziunii sociale, regionale sau teritoriale sau evitarea utilizării ineficiente a spectrului, sau de a promova diversitatea culturală și lingvistică și pluralismul media astfel cum sunt definite în legislația națională în conformitate cu dreptul comunitar.

Restricțiile care reglementează furnizarea unui serviciu de comunicații electronice într-o bandă specifică sunt justificate, în scopul de a garanta îndeplinirea obiectivului de interes general conform dreptului comunitar, precum siguranța vieții, furnizarea serviciilor universale și publice, promovarea coeziunii sociale, regionale sau teritoriale, utilizarea eficientă a spectrului și gestionarea eficientă a spectrului pentru a lua în considerare angajamentele și practicile internaționale, sau de a promova diversitatea culturală și lingvistică și pluralismul media.

O restricție care interzice furnizarea oricărui alt serviciu într-o bandă specifică poate fi prevăzută numai atunci când aceasta este justificată de necesitatea protejării serviciilor de siguranță a vieții.

O restricție privind furnizarea oricărui alt serviciu de comunicații electronice într-o bandă specifică poate fi prevăzută numai atunci când aceasta este justificată de necesitatea protejării serviciilor de siguranță a vieții sau a garantării realizării unui obiectiv de interes general astfel cum este definit în legislația națională în conformitate cu dreptul comunitar, precum promovarea diversității culturale și lingvistice și a pluralismului media.

Justificare

References to the 2002 EC Spectrum Decision and the ITU Radio Regulations are essential to ensure consistency between EU rules, and compliance of EU rules with international rules reflected in national frequency allocation tables. The effective management of spectrum is the responsibility of the NRA and requires compliance with ITU procedures.

Amendamentul  34

Propunere de directivă – act de modificare

Articolul 1 – punctul 9

Directiva 2002/21/CE

Articolul 9 – alineatul 5

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(5) Statele membre revizuiesc cu regularitate necesitatea restricțiilor menționate la alineatele (3) și (4).

(5) Statele membre revizuiesc cu regularitate necesitatea restricțiilor menționate la alineatele (3) și (4). Definirea domeniului de aplicare și a naturii oricărei excepții este de competența statelor membre.

Justificare

Definition of cultural and media policies are national competences and this needs to be taken into account sufficiently.

Amendamentul  35

Propunere de directivă – act de modificare

Articolul 1 – punctul 10

Directiva 2002/21/CE

Articolul 9a

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Se elimină articolul 9a

Justificare

The forced review of existing rights is likely to introduce major business uncertainty and does not take into account the commercial reality of many operators whose investments based on frequencies usage rights cover periods of 15 years or more.

Amendamentul  36

Propunere de directivă – act de modificare

Articolul 1 – punctul 10

Directiva 2002/21/CE

Articolul 9b – alineatul 1

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) Statele membre se asigură că întreprinderile pot transfera sau închiria către alte întreprinderi drepturile individuale de utilizare a spectrului de frecvențe radio în benzile pentru care această posibilitate este prevăzută în măsurile de punere în aplicare adoptate în temeiul articolului 9c fără aprobarea prealabilă a autorității naționale de reglementare.

(1) Dacă este cazul, statele membre se asigură că întreprinderile pot transfera sau închiria către alte întreprinderi drepturile individuale de utilizare a spectrului de frecvențe radio în benzile pentru care această posibilitate este prevăzută în măsurile de punere în aplicare în conformitate cu procedurile naționale.

Pentru alte benzi, statele membre pot, de asemenea, prevedea posibilitatea ca întreprinderile să transfere sau să închirieze drepturi individuale de utilizare a spectrului de frecvențe radio către alte întreprinderi.

 

Justificare

Spectrum trading falls under subsidiarity and thus should be dealt with according to national provisions.

Amendamentul  37

Propunere de directivă – act de modificare

Articolul 1 – punctul 10

Directiva 2002/21/CE

Articolul 9b – alineatul 2

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2) Statele membre se asigură că intenția unei întreprinderi de a transfera sau închiria către alte întreprinderi drepturile individuale de utilizare a spectrului de frecvențe radio este notificată către autoritatea națională de reglementare care răspunde de desemnarea spectrului și că această intenție este făcută publică. În cazul în care utilizarea spectrului de frecvențe radio a fost armonizată prin aplicarea deciziei privind spectrul de frecvențe radio sau alte măsuri comunitare, orice astfel de transfer se conformează utilizării astfel armonizate.

(2) Statele membre se asigură că intenția unei întreprinderi de a transfera drepturile de utilizare a spectrului de frecvențe radio, precum și transferul efectiv al acestora, sunt notificate către autoritatea națională competentă care răspunde de repartizarea spectrului și că acestea sunt făcute publice. În cazul în care utilizarea spectrului de frecvențe radio a fost armonizată prin aplicarea deciziei privind spectrul de frecvențe radio sau a altor măsuri comunitare, orice astfel de transfer se conformează utilizării astfel armonizate.

Justificare

The competent authority is not always the same authority as the national regulatory authority as defined in the Framework Directive.

Amendamentul  38

Propunere de directivă – act de modificare

Articolul 1 – punctul 10

Directiva 2002/21/CE

Articolul 9c – alineatul 1 – literele a - d

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a) armoniza identificarea benzilor pentru care drepturile de utilizare pot fi transferate sau închiriate între întreprinderi;

(a) identifica și recomanda benzile pentru care drepturile de utilizare pot fi transferate sau închiriate între întreprinderi, inclusiv frecvențele prevăzute de către statele membre pentru anumite servicii care, prin dezvoltare tehnologică, vor utiliza în întregime dividendul digital cu excepția frecvențelor rezervate de către statele membre pentru servicii de radiodifuziune;

(b) armoniza condițiile anexate acestor drepturi și condițiile, procedurile, limitele, restricțiile, retragerile și normele tranzitorii aplicabile acestor transferuri sau închirieri;

 

(c) armoniza măsurile specifice în vederea asigurării unei competiții loiale în cadrul căreia sunt transferate drepturi individuale;

 

(d) crea o excepție la principiul neutralității serviciilor sau tehnologiei, precum și de a armoniza domeniul de aplicare și natura excepțiilor de la aceste principii în conformitate cu articolul 9 alineatele (3) și (4), altele decât cele destinate să asigure promovarea diversității culturale și lingvistice și pluralismului media.

(d) crea o excepție la principiul neutralității serviciilor sau tehnologiei, precum și de a armoniza domeniul de aplicare și natura excepțiilor de la principiul neutralității serviciilor și tehnologiei în conformitate cu articolul 9 alineatele (3) și (4), altele decât cele destinate să asigure promovarea diversității culturale și lingvistice și pluralismului media, incluzând serviciile de radiodifuziune și ținând seama de nevoia unui acces mai facil la societatea informațională pentru toți cetățenii.

Justificare

The measures which are proposed to be adopted in comitology are much broader than just ‘non-essential elements of the Directive. On the other hand a lot of harmonisation can be conducted and has been conducted successfully on the basis of the existing Radio Spectrum Decision (676/2002/EC). Therefore b and c of the article should be deleted. Referring to recital 23 it lies within the competence of the Member States to define media policies.

Amendamentul  39

Propunere de directivă – act de modificare

Articolul 1 – punctul 10

Directiva 2002/21/CE

Articolul 9c – paragraful 2

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Aceste măsuri, destinate să modifice elementele neesențiale ale prezentei directive prin completarea acesteia se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 22 alineatul (3). Din motive imperative de urgență, Comisia poate apela la procedura de urgență menționată la articolul 22 alineatul (4). La punerea în aplicare a dispozițiilor prezentului alineat, Comisia poate fi sprijinită de către Autoritate în conformitate cu articolul 10 din Regulamentul […/CE].

eliminat

Amendamentul  40

Propunere de directivă – act de modificare

Articolul 1 – punctul 10

Directiva 2002/21/CE

Articolul 9d (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Articolul 9d

 

Impactul regulilor și dispozițiilor internaționale

 

(1) Pentru a asigura utilizarea eficientă și gestionarea eficace a spectrului pe teritoriul UE, statele membre și Comisia iau în considerare regulile și regulamentele ITU, în special regulamentul privind radiocomunicațiile, așa cum a fost modificat în timp, în aplicarea prezentei directive.

 

(2) Comisia monitorizează progresele privind spectrul de frecvențe radio în țările terțe și în organizațiile internaționale, inclusiv în cadrul ITU, care pot influența punerea în aplicare a prezentei directive.

 

(3) Statele membre informează Comisia cu privire la orice dificultăți create, de jure sau de facto, de acordurile internaționale în vigoare, de țările terțe sau de organizațiile internaționale, inclusiv de ITU, în ceea ce privește punerea în aplicare a prezentei directive.

 

(4) Comisia prezintă Parlamentului European și Consiliului rapoarte periodice cu privire la rezultatele punerii în aplicare a alineatelor (1), (2) și (3) și poate propune măsuri în vederea asigurării punerii în aplicare a principiilor și obiectivelor prevăzute de prezenta directivă, acolo unde este cazul. În cazul în care acest lucru se dovedește a fi necesar, se adoptă obiective de politică comună, în scopul asigurării unei coordonări comunitare între statele membre.

 

(5) Măsurile luate în conformitate cu prezentul articol nu aduc atingere drepturilor și obligațiilor pe care le au Comunitatea și statele membre în temeiul acordurilor internaționale aplicabile.

Justificare

To ensure efficient spectrum use it is essential that operators comply with and can rely on the filing and coordination procedures under the internationally binding rules and procedures of the ITU in order to ensure that a network or system can be successfully coordinated and brought into use. The international rights and obligations of administrations regarding their own and other administrations’ frequency assignments are derived from the recording of the assignments in the ITU Master International Frequency Register, or the conformity of the assignments with an ITU frequency plan.

Amendamentul  41

Propunere de directivă – act de modificare

Articolul 1 – alineatul 11 – litera -a (nouă)

Directiva 2002/21/CE

Articolul 10 – alineatul 1

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(-a) Alineatul (1) se înlocuiește cu următorul text:

 

„(1) Statele membre se asigură că autoritățile naționale de reglementare controlează alocarea tuturor resurselor naționale de numerotare, precum și gestionarea planurilor naționale de numerotare. Statele membre se asigură că [...] se furnizează numere și serii de numere adecvate. Autoritățile naționale de reglementare stabilesc proceduri obiective, transparente și nediscriminatorii de atribuire a resurselor naționale de numerotare.”

Justificare

Failure to reform the numbering arrangements harms citizen, consumer and business interests in the EU, especially in an environment where numbers from certain major European and non-European countries are, de jure or de facto, available world-wide. In addition, the currently existing restrictions (which are not contained in the directives but are common practice at national level) run contrary to the internal market goals.

Amendamentul  42

Propunere de directivă – act de modificare

Articolul 1 – alineatul 11 – litera a

Directiva 2002/21/CE

Articolul 10 – alineatul 2

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2) Autoritățile naționale de reglementare se asigură că planurile și procedurile de numerotare se aplică în așa fel încât să se asigure acordarea unui tratament egal tuturor furnizorilor de servicii de comunicații electronice accesibile publicului. În special, statele membre se asigură că o întreprindere căreia i s-a alocat o serie de numere nu face nicio discriminare față de alți furnizori de servicii de comunicații electronice în ceea ce privește secvențele de numere utilizate pentru a acorda acces la serviciile acestora.

(2) Autoritățile naționale de reglementare se asigură că planurile și procedurile de numerotare se aplică în așa fel încât să se asigure acordarea unui tratament egal tuturor furnizorilor și utilizatorilor de numere în întreaga Uniune Europeană. În special, statele membre se asigură că o întreprindere căreia i s-a alocat o serie de numere nu face nicio discriminare față de alți furnizori și utilizatori în ceea ce privește secvențele de numere utilizate pentru a acorda acces la serviciile acestora.

Justificare

Failure to reform the numbering arrangements harms citizen, consumer and business interests in the EU, especially in an environment where numbers from certain major European and non-European countries are, de jure or de facto, available world-wide. In addition, the currently existing restrictions (which are not contained in the directives but are common practice at national level) run contrary to the internal market goals.

Amendamentul  43

Propunere de directivă – act de modificare

Articolul 1 – alineatul 11 – litera b

Directiva 2002/21/CE

Articolul 10 – alineatul 4 – paragraful 1

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(4) Statele membre sprijină armonizarea resurselor de numerotare în cadrul Comunității atunci când acest lucru promovează funcționarea pieței interne sau sprijină dezvoltarea serviciilor paneuropene. Comisia poate să ia măsurile tehnice de punere în aplicare adecvate în această privință, care pot cuprinde stabilirea principiilor tarifare pentru numerele specifice sau seriile de numere. Măsurile de punere în aplicare pot acorda Autorității responsabilități specifice în aplicarea acestor măsuri.

(4) Statele membre sprijină armonizarea resurselor de numerotare în cadrul Comunității atunci când acest lucru promovează funcționarea pieței interne sau sprijină dezvoltarea serviciilor paneuropene. Comisia poate să ia măsurile tehnice de punere în aplicare adecvate în această privință.

Justificare

The Commission's amendment would lead to an expansion of retail regulation via prescription of tariff principles. It constitutes a breach of the systematic of the regulatory framework, which foresees price regulation of retail services only in the case of an SMP-finding on a retail market under Art. 17 of the Universal Service Directive. To introduce a sweeping new competence for price-setting for regulators is in violation of the aim of better regulation and the overarching principle that regulation should in principle be confined to the wholesale level.

Amendamentul  44

Propunere de directivă – act de modificare

Articolul 1 – punctul 13

Directiva 2002/21/CE

Articolul 12 – alineatul 1

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) Atunci când o întreprindere care furnizează rețele de comunicații electronice are dreptul conform legislației naționale de a instala infrastructuri pe, peste sau sub o proprietate publică sau privată, sau poate profita de o procedură de expropriere sau de utilizare a proprietății, autoritățile naționale de reglementare pot impune utilizarea în comun a acestor infrastructuri sau a acestei proprietăți, inclusiv a intrărilor în clădiri, a pilonilor, a antenelor, a conductelor, a nișelor și a cutiilor de distribuție situate la nivelul străzilor.

(1) Atunci când o întreprindere care furnizează rețele de comunicații electronice are dreptul conform legislației naționale de a instala infrastructuri pe, peste sau sub o proprietate publică sau privată, sau poate profita de o procedură de expropriere sau de utilizare a proprietății, autoritățile naționale de reglementare pot impune utilizarea în comun a acestor infrastructuri sau a acestei proprietăți, ținând pe deplin cont de principiul proporționalității, inclusiv a intrărilor în clădiri, a pilonilor, a antenelor, a conductelor, a nișelor și a cutiilor de distribuție situate la nivelul străzilor.

Amendamentul  45

Propunere de directivă – act de modificare

Articolul 1 – punctul 13

Directiva 2002/21/CE

Articolul 12 – alineatul 3

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3) Măsurile luate de către autoritatea națională de reglementare în temeiul alineatului (1) sunt obiective, transparente și proporționale.

(3) Măsurile luate de către autoritatea națională de reglementare în temeiul alineatului (1) iau în considerare interesele în materie de securitate ale întreprinderii și interesul general de securitate, precum și nevoia de a asigura o delimitare clară a responsabilităților întreprinderilor implicate pentru a preveni interferențele dăunătoare între utilizatori. Măsurile sunt, de asemenea, obiective, transparente și proporționale.

 

Atunci când impun unui operator obligații de furnizare a accesului în conformitate cu dispozițiile prezentului articol, autoritățile naționale de reglementare pot stabili, dacă este cazul, condițiile tehnice sau operaționale care trebuie îndeplinite de către furnizorii și/sau de către beneficiarii accesului în cauză, în cazul în care acest lucru este necesar pentru a asigura funcționarea normală a rețelei. Beneficiarii accesului pot fi supuși unor condiții specifice nediscriminatorii care asigură utilizarea eficientă a resurselor limitate, în special în materie de instalare a rețelei. Obligațiile referitoare la respectarea unor standarde sau specificații tehnice specifice trebuie să fie compatibile cu standardele și specificațiile prevăzute în conformitate cu articolul 17 alineatul (1).

Justificare

Stresses the need to take the justified security interests of the parties involved into account.

Amendamentul  46

Propunere de directivă – act de modificare

Articolul 1 – punctul 13

Directiva 2002/21/CE

Articolul 12 – alineatul 3 a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(3a) Pentru a garanta că măsurile prevăzute la alineatul (1) sunt proporționale, autoritățile de reglementare naționale cercetează disponibilitatea tuturor conductelor, inclusiv a conductelor operatorilor de telecomunicații, ale furnizorilor de energie și ale comunităților locale, precum și a conductelor de canalizare în măsură să transporte linii de telecomunicații în zona în care este solicitat accesul.

Justificare

Exploring all potentials - i.e. not only telecom incumbents' ducts but also all public infrastructure (electricity, gas and sewage ducts) will help promote a fair playing field enabling the deployment of a new additional infrastructure provided that access is guaranteed to more than one players.

Amendamentul  47

Propunere de directivă – act de modificare

Articolul 1 – punctul 14

Directiva 2002/21/CE

Articolul 13a – alineatul 3 – paragraful 3

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

La fiecare trei luni, autoritatea națională de reglementare prezintă Comisiei un raport de sinteză privind notificările primite și măsurile luate în conformitate cu prezentul alineat.

O dată pe an, autoritatea națională de reglementare prezintă Comisiei un raport de sinteză privind notificările primite și măsurile luate în conformitate cu prezentul alineat.

Justificare

In order to avoid unnecessary bureaucracy and extra administrative load, national regulatory authorities should submit the reports only once a year.

Amendamentul  48

Propunere de directivă – act de modificare

Articolul 1 – punctul 14

Directiva 2002/21/CE

Articolul 13a – alineatul 4 – paragraful 1

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(4) Comisia, ținând cont în cea mai mare măsură de avizul Autorității emis în temeiul articolului 4 alineatul (3) litera (b) din Regulamentul […./CE], poate să adopte măsurile tehnice de punere în aplicare corespunzătoare cu scopul de a armoniza măsurile menționate la alineatele (1), (2) și (3), inclusiv măsurile care definesc circumstanțele, formatul și procedurile aplicabile în cazul cerințelor de notificare.

(4) Comisia, ținând cont în cea mai mare măsură de avizul autorităților naționale de reglementare și al Autorității Europene pentru Securitatea Rețelelor și a Datelor, poate să adopte măsurile tehnice de punere în aplicare corespunzătoare cu scopul de a armoniza măsurile menționate la alineatele (1), (2) și (3), inclusiv măsurile care definesc circumstanțele, formatul și procedurile aplicabile în cazul cerințelor de notificare. Măsurile tehnice de aplicare nu împiedică statele membre să adopte dispoziții suplimentare pentru a urmări realizarea obiectivelor prevăzute la alineatele (1) și (2).

Justificare

The Authority should not have competence in security matters which should reside with ENISA.

In individual cases Members States should have the possibility to use higher standards than the harmonized base-line to meet the goals set out in paragraphs 1 and 2.

Amendamentul  49

Propunere de directivă – act de modificare

Articolul 1 – punctul 14

Directiva 2002/21/CE

Articolul 13b – alineatul 1

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) Statele membre se asigură că autoritățile naționale de reglementare au competența de a emite instrucțiuni obligatorii pentru întreprinderile care furnizează rețele publice de comunicații sau servicii de comunicații electronice disponibile publicului pentru a pune în aplicare articolul 13a.

(1) Statele membre se asigură că autoritățile naționale de reglementare cu atribuții în domeniu au competența de a emite instrucțiuni obligatorii pentru întreprinderile care furnizează rețele publice de comunicații sau servicii de comunicații electronice disponibile publicului pentru a pune în aplicare articolul 13a.

Justificare

Many NRAs do not have competence in security issues.

Amendamentul  50

Propunere de directivă – act de modificare

Articolul 1 – punctul 14

Directiva 2002/21/CE

Articolul 13b – alineatul 2 – partea introductivă

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2) Statele membre se asigură că autoritățile naționale de reglementare au competența de a cere întreprinderilor care furnizează rețele publice de comunicații sau servicii de comunicații electronice disponibile publicului:

(2) Statele membre se asigură că autoritățile naționale de reglementare cu atribuții în domeniu au competența de a cere întreprinderilor care furnizează rețele publice de comunicații sau servicii de comunicații electronice disponibile publicului:

Justificare

Many NRAs do not have competence in security issues.

Amendamentul  51

Propunere de directivă – act de modificare

Articolul 1 – punctul 14

Directiva 2002/21/CE

Articolul 13b – alineatul 3

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3) Statele membre se asigură că autoritățile naționale de reglementare au toate competențele necesare pentru a investiga cazurile de neconformitate.

(3) Statele membre se asigură că autoritățile naționale de reglementare cu atribuții în domeniu au toate competențele necesare pentru a investiga cazurile de neconformitate.

Justificare

Many NRAs do not have competence in security issues.

Amendamentul  52

Propunere de directivă – act de modificare

Articolul 1 – punctul 18 – litera aa (nouă)

Directiva 2002/21/CE

Articolul 17 – alineatul 2 – paragraful 3

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(aa) La articolul 17 alineatul (2), al treilea paragraf se înlocuiește cu următorul text:

 

„În absența unor astfel de standarde și/sau specificații, statele membre încurajează punerea în aplicare a standardelor sau recomandărilor internaționale adoptate de Uniunea Internațională a Telecomunicațiilor (ITU), Conferința Europeană a Administrațiilor Poștei și Telecomunicațiilor (CEAPT), Organizația Internațională pentru Standardizare (ISO) sau Comisia Electrotehnică Internațională (IEC).”

Justificare

CEPT develops conditions for spectrum use in Europe and this should be taken into account, particularly in the absence of an ETSI standard.

Amendamentul  53

Propunere de directivă – act de modificare

Articolul 2 – alineatul 3 – litera a

Directiva 2002/19/CE

Articolul 5 – alineatul 2 – paragrafele 1a și 1b (noi)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Atunci când evaluează proporționalitatea obligațiilor care urmează să fie impuse, autoritățile naționale de reglementare iau în considerare condițiile concurențiale diferite în vigoare în diferitele zone geografice din cadrul statelor membre.

 

În cazul în care o zonă geografică este considerată competitivă, autoritățile naționale de reglementare elimină obligațiile inutile, adaptate la nevoile pieței. În această privință, autoritățile naționale de reglementare iau în considerare nevoia de a proteja concurența infrastructurilor.

Justificare

Ex-ante regulation as a rule must be limited to economic bottlenecks only. Thus, if in certain regions effective competition has developed, regulation must be removed accordingly.

Amendamentul  54

Propunere de directivă – act de modificare

Articolul 2 – punctul 7

Directiva 2002/19/CE

Articolul 9 – alineatul 5

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(5) Comisia poate adopta modificările necesare aduse la anexa II în vederea adaptării acesteia la evoluția tehnologică și a pieței. Aceste măsuri, destinate să modifice elementele neesențiale din prezenta directivă, se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control prevăzută la articolul 14 alineatul (3). Din motive imperative de urgență, Comisia poate să utilizeze procedura de urgență prevăzută la articolul 14 alineatul (4). La punerea în aplicare a dispozițiilor prezentului alineat, Comisia poate fi asistată de Autoritate.

(5) Comisia poate adopta modificările necesare aduse la anexa II în vederea adaptării acesteia la evoluția tehnologică și a pieței. Aceste măsuri, destinate să modifice elementele neesențiale din prezenta directivă, se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control prevăzută la articolul 14 alineatul (3). Din motive imperative de urgență, Comisia poate să utilizeze procedura de urgență prevăzută la articolul 14 alineatul (4). La punerea în aplicare a dispozițiilor prezentului alineat, Comisia poate fi asistată de autoritățile naționale de reglementare.

Amendamentul  55

Propunere de directivă – act de modificare

Articolul 2 – punctul 8 – litera a

Directiva 2002/19/CE

Articolul 12 – alineatul 1 – litera f

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a) La alineatul (1), litera (f) se înlocuiește cu următorul text:

eliminat

„(f) să furnizeze colocare sau alte forme de utilizare în comun a infrastructurii, inclusiv utilizarea în comun a conductelor, a clădirilor sau a intrărilor în clădiri, a antenelor sau pilonilor, a nișelor și a cutiilor de distribuție situate la nivelul străzilor;”

 

Justificare

Facility sharing is already being coped with under Art. 12 FD. Thus, Art. 12 para. 1 lit. (f) is redundant.

Amendamentul  56

Propunere de directivă – act de modificare

Articolul 2 – punctul 8a (nou)

Directiva 2002/19/CE

Articolul 13 – alineatele 1 și 3

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

8a. Articolul 13 se modifică după cum urmează:

 

(a) la alineatul (1), se adaugă următorul paragraf:

 

„Dacă o autoritate națională de reglementare reglementează accesul în ceea ce privește rețelele de acces de nouă generație, aceasta poate impune operatorilor care solicită acces să preia o parte rezonabilă din riscul asumat de operatorul investitor. Contractele de asumare în comun a riscurilor pot include o plată în avans care acoperă prima de risc pentru un anumit număr de accesări în anumite regiuni sau pot lua forma unor contracte de acces pe termen lung cu cantități minime pentru perioade de timp specificate.”

 

(b) La alineatul (3), se adaugă următorul paragraf:

 

„În vederea promovării stimulentelor pentru investiții în rețele noi de mare viteză, la stipularea taxelor de acces trebuie să se asigure că operatorul furnizor de acces beneficiază de o rentabilitate care corespunde cel puțin costurilor de capital pentru investițiile respective și riscului specific investiției.”

Justificare

Regulation of NGNs may take into account the risk associated with the investment decision. Risk sharing can be achieved by enabling access on the basis of an upfront payment or on the basis of long term access contracts with minimum purchase quantities. Short-term contracts without minimum quantities may include a price-premium which covers the investment risk of the investor under the assumption that the full investment risk is being born by the investor. Long-term access contracts may reflect the time period necessary to allow amortisation of investment costs in new markets.

The key issue for the coming years is to give appropriate incentives for investments in new high speed networks that will support innovation in content-rich internet services. Such networks have enormous potential to deliver benefits to consumers across the European Union. It is therefore vital that there is no impediment to sustainable investment in the development of these new networks, while boosting competition and consumer choice.

Amendamentul  57

Propunere de directivă – act de modificare

Articolul 3 – punctul 3

Directiva 2002/20/CE

Articolul 5 – alineatul 1 – litera a

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a) de a evita un risc grav de bruiaj dăunător; sau

(a) de a evita orice risc de bruiaj dăunător sau de distorsiuni ale concurenței; sau

Justificare

Any risk of “harmful interference” is a “serious risk”.

The proposed mechanism to review existing rights is not realistic, as justified for the amendments to Article 9a of the Framework Directive.

It is imperative to ensure that spectrum allocation does not distort competition in the market.

Amendamentul  58

Propunere de directivă – act de modificare

Articolul 3 – punctul 3

Directiva 2002/20/CE

Articolul 5 – alineatul 1 – litera ba (nouă)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ba) garantarea și asigurarea utilizării eficiente a spectrului.

Justificare

The general philosophy of spectrum policy should strive at ensuring efficient use of spectrum.

Amendamentul  59

Propunere de directivă – act de modificare

Articolul 3 – punctul 3

Directiva 2002/20/CE

Articolul 5 – alineatul 2 – paragraful 2

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Fără a se aduce atingere criteriilor specifice definite în prealabil de statele membre de acordare a drepturilor la frecvențe radio către furnizorii de servicii de difuzare de conținuturi radio sau de televiziune, aceste drepturi individuale de utilizare se acordă în temeiul unor proceduri obiective, transparente, nediscriminatorii și proporționale și, în cazul spectrului, conforme cu dispozițiile articolului 9 din Directiva 2002/21/CE (directiva-cadru). De asemenea, procedurile sunt deschise, cu excepția cazurilor în care se poate demonstra că acordarea drepturilor individuale de utilizare pentru spectrul radio către furnizorii de servicii de radio sau televiziune este esențială pentru îndeplinirea unei obligații speciale definite în prealabil de statul membru ca fiind necesară interesului general.

Fără a se aduce atingere criteriilor și procedurilor specifice adoptate de statele membre de acordare a drepturilor de utilizare a frecvențelor radio către furnizorii de servicii de difuzare de conținuturi radio sau de televiziune pentru a urmări obiective de interes general în conformitate cu legislația europeană, aceste drepturi individuale de utilizare se acordă în temeiul unor proceduri obiective, transparente, nediscriminatorii și proporționale și, în cazul spectrului, conforme cu dispozițiile articolului 9 din Directiva 2002/21/CE (directiva-cadru). De asemenea, procedurile sunt deschise, cu excepția cazurilor în care se poate demonstra că acordarea drepturilor individuale de utilizare pentru spectrul radio către furnizorii de servicii de radio sau televiziune este esențială pentru îndeplinirea unei obligații speciale definite în prealabil de statul membru ca fiind necesară interesului general în conformitate cu legislația comunitară.

Justificare

Any risk of “harmful interference” is a “serious risk”.

The proposed mechanism to review existing rights is not realistic, as justified for the amendments to Article 9a of the Framework Directive.

Amendamentul  60

Propunere de directivă – act de modificare

Articolul 3 – punctul 3

Directiva 2002/20/CE

Articolul 5 – alineatul 2 – paragraful 5a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Atunci când se ia o decizie privind drepturile de utilizare, se ține seama de nevoia de a acorda o perioadă corespunzătoare de amortizare a investițiilor.

Justificare

For many new platforms and services, investment will need to be amortized over a period exceeding ten or, at any rate, five years. It is not uncommon to have to sustain substantial losses during the first couple of years of operation. It would be disproportionate to introduce a rigid requirement for national regulatory authorities to conduct a formal review of all spectrum licenses every five years.

Amendamentul  61

Propunere de directivă – act de modificare

Articolul 3 – punctul 3

Directiva 2002/20/CE

Articolul 5 – alineatul 3

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3) Deciziile privind drepturile de utilizare sunt adoptate, comunicate și făcute publice cât mai repede posibil după primirea cererii complete de către autoritatea națională de reglementare, în termen de trei săptămâni, în cazul numerelor care au fost alocate în scopuri specifice în cadrul planului național de numerotare, și în termen de șase săptămâni, în cazul frecvențelor radio care au fost alocate pentru comunicații electronice în cadrul planului național de frecvențe. Cel de-al doilea termen nu aduce atingere niciunui acord internațional aplicabil referitor la utilizarea spectrului radio sau a pozițiilor orbitale.

(3) Deciziile privind drepturile de utilizare sunt adoptate, comunicate și făcute publice cât mai repede posibil după primirea cererii complete de către autoritatea națională de reglementare, în termen de trei săptămâni, în cazul numerelor care au fost alocate în scopuri specifice în cadrul planului național de numerotare, și în termen de șase săptămâni, în cazul frecvențelor radio care au fost alocate în scopuri specifice în cadrul planului național de frecvențe. Cel de-al doilea termen nu aduce atingere niciunui acord internațional aplicabil referitor la utilizarea spectrului radio sau a pozițiilor orbitale.

Justificare

Any risk of “harmful interference” is a “serious risk”.

The proposed mechanism to review existing rights is not realistic, as justified for the amendments to Article 9a of the Framework Directive.

Amendamentul  62

Propunere de directivă – act de modificare

Articolul 3 – punctul 3

Directiva 2002/20/CE

Articolul 5 – alineatul 4 – paragraful 1

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(4) Atunci când, după consultarea părților interesate în conformitate cu articolul 6 din Directiva 2002/21/CE (directiva-cadru), s-a hotărât că drepturile de utilizare a numerelor cu valoare economică excepțională se acordă prin proceduri de selecție competitivă sau comparativă, statele membre pot prelungi perioada maximă de trei săptămâni cu încă trei săptămâni.

(4) Atunci când, după consultarea părților interesate în conformitate cu articolul 6 din Directiva 2002/21/CE (directiva-cadru), s-a hotărât că drepturile de utilizare a numerelor cu valoare economică excepțională se acordă prin proceduri de selecție competitivă sau comparativă, statele membre pot prelungi perioada maximă de trei săptămâni cu o perioadă suplimentară de până la trei săptămâni.

Justificare

Any risk of “harmful interference” is a “serious risk”.

The proposed mechanism to review existing rights is not realistic, as justified for the amendments to Article 9a of the Framework Directive.

Amendamentul  63

Propunere de directivă – act de modificare

Articolul 3 – punctul 3

Directiva 2002/20/CE

Articolul 5 – alineatul 5

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(5) Statele membre nu limitează numărul de drepturi de utilizare care se acordă, cu excepția cazului în care este necesară garantarea utilizării eficiente a spectrului radio în conformitate cu articolul 7.

(5) Statele membre nu limitează numărul de drepturi de utilizare care se acordă, cu excepția cazului în care este necesară garantarea utilizării eficiente a spectrului radio în conformitate cu articolul 7. Statele membre țin seama de investițiile anterioare și de nivelul de concurență.

Justificare

Safeguard for making sure that legacy investments are taken into due account. Otherwise former investments might be devalued. This would severely distort the market and would negatively affect future investment decisions.

Amendamentul  64

Propunere de directivă – act de modificare

Articolul 3 – punctul 3

Directiva 2002/20/CE

Articolul 5 – alineatul 6

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(6) Autoritățile naționale de reglementare se asigură că spectrul este utilizat efectiv și eficient în conformitate cu articolul 9 alineatul (2) din Directiva 2002/21/CE (directiva-cadru). De asemenea, acestea se asigură că nu se denaturează concurența ca urmare a unui transfer sau a unei acumulări de drepturi de utilizare a spectrului. În aceste scopuri, statele membre pot adopta măsuri corespunzătoare cum ar fi reducerea, anularea sau impunerea vânzării unui drept de utilizare a spectrului.

(6) Autoritățile naționale de reglementare se asigură că spectrul este utilizat efectiv și eficient în conformitate cu articolul 9 alineatul (2) din Directiva 2002/21/CE (directiva-cadru). De asemenea, acestea se asigură că nu se denaturează concurența ca urmare a unui transfer sau a unei acumulări de drepturi de utilizare a spectrului.

Justificare

Any risk of “harmful interference” is a “serious risk”.

The proposed mechanism to review existing rights is not realistic, as justified for the amendments to Article 9a of the Framework Directive.

Amendamentul  65

Propunere de directivă – act de modificare

Articolul 3 – punctul 5

Directiva 2002/20/CE

Articolul 6a – alineatul 1 – paragraful 1 – partea introductivă

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) Pentru a îndeplini obiectivele prevăzute la articolul 1 și fără a Aduce atingere dispozițiilor prevăzute la articolul 5 alineatul (2) al prezentei directive, Comisia poate adopta măsuri de punere în aplicare:

(1) Pentru a îndeplini obiectivele prevăzute la articolul 1 și fără a aduce atingere dispozițiilor prevăzute la articolul 5 alineatul (2) al prezentei directive și deciziei privind spectrul radio, Comisia poate adopta măsuri de punere în aplicare:

Justificare

The reference to the Radio Spectrum Decision is crucial to achieve an integrated policy approach and coherent treatment of harmonisation measures.

Amendamentul  66

Propunere de directivă – act de modificare

Articolul 3 – punctul 5

Directiva 2002/20/CE

Articolul 6a – alineatul 1 – paragraful 1 – litera a

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a) pentru a identifica benzile de frecvență a căror utilizare va face obiectul autorizațiilor generale și al drepturilor individuale de utilizare a spectrului radio;

(a) pentru a identifica benzile de frecvență radio care furnizează servicii de rețele sau de comunicații electronice paneuropene, a căror utilizare va face obiectul autorizațiilor generale sau al drepturilor individuale de utilizare a spectrului radio;

Justificare

The scope of the article is far to open. Moreover, the wording is not in line with the principle of checks and balance. It is important to ensure that Member States’ competences regarding frequencies are not undermined by new centralized procedures at EU level. Insofar it is appropriate to refer this article to pan-European services.

Amendamentul  67

Propunere de directivă – act de modificare

Articolul 3 – punctul 5

Directiva 2002/20/CE

Articolul 6a – alineatul 1 – paragraful 1 – litera c

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c) pentru a armoniza procedurile de acordare a autorizațiilor generale sau a drepturilor individuale de utilizare pentru frecvențe radio sau numere;

(c) pentru a armoniza procedurile de acordare a autorizațiilor generale sau a drepturilor individuale de utilizare pentru frecvențe radio care furnizează servicii de rețele sau de comunicații electronice paneuropene sau pentru numere;

Justificare

The scope of the article is far to open. Moreover, the wording is not in line with the principle of checks and balance. It is important to ensure that Member States’ competences regarding frequencies are not undermined by new centralized procedures at EU level. Insofar it is appropriate to refer this article to pan-European services.

Amendamentul  68

Propunere de directivă – act de modificare

Articolul 3 – punctul 5

Directiva 2002/20/CE

Articolul 6a – alineatul 1 – paragraful 1 – litera d

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(d) pentru a armoniza condițiile precizate în anexa II cu privire la autorizațiile generale sau la drepturile individuale de utilizare pentru frecvențe radio sau numere;

eliminat

Justificare

It should be left to subsidiarity how conditions relating to general authorisations or individual rights of use should be defined in each Member State.

Amendamentul  69

Propunere de directivă – act de modificare

Articolul 3 – punctul 5

Directiva 2002/20/CE

Articolul 6a – alineatul 1 – paragraful 1 – litera f

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(f) pentru a prevedea procedurile de selecție a întreprinderilor cărora autoritățile naționale de reglementare le acordă drepturi individuale de utilizare pentru frecvențe radio sau numere, după caz, în conformitate cu dispozițiile articolului 6b.

(f) pentru a prevedea procedurile de selecție a întreprinderilor care furnizează servicii de rețele sau de comunicații electronice paneuropene cărora autoritățile naționale de reglementare le acordă drepturi individuale de utilizare pentru frecvențe radio sau numere, după caz, în conformitate cu dispozițiile articolului 6b.

Justificare

The scope of the article is far to open. Moreover, the wording is not in line with the principle of checks and balance.

Amendamentul  70

Propunere de directivă – act de modificare

Articolul 3 – punctul 5

Directiva 2002/20/CE

Articolul 6b

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) Măsurile tehnice de punere în aplicare prevăzute la articolul (6a) alineatul (1) litera (f) pot prevedea ca Autoritatea să propună selecția întreprinderii(lor) cărora le pot fi emise drepturi individuale de utilizare a spectrului radio, în conformitate cu articolul 12 din Regulamentul [...].

(1) Măsurile tehnice de punere în aplicare prevăzute la articolul (6a) alineatul (1) litera (f) pot prevedea ca Grupul pentru politica în domeniul spectrului de frecvențe radio (RSPG) să propună selecția întreprinderii(lor) care furnizează servicii de rețele sau de comunicații electronice paneuropene cărora le pot fi emise drepturi individuale de utilizare a spectrului radio sau numere, în conformitate cu articolul 12 din Regulamentul [..].

În astfel de cazuri, măsura trebuie să specifice perioada în care Autoritatea trebuie să încheie selecția, procedura, normele și condițiile aplicabile selecției și detaliile tuturor taxelor și onorariilor care se impun titularilor de drepturi pentru utilizarea spectrului și/sau a numerelor, pentru a garanta utilizarea optimă a spectrului sau a numerelor. Procedura de selecție este deschisă, transparentă, nediscriminatorie și obiectivă.

În astfel de cazuri, măsura trebuie să specifice perioada în care RSPG trebuie să încheie selecția, procedura, normele și condițiile aplicabile selecției și detaliile tuturor taxelor și onorariilor care se impun titularilor de drepturi pentru utilizarea spectrului și/sau a numerelor, pentru a garanta utilizarea optimă a spectrului sau a numerelor. Procedura de selecție este deschisă, transparentă, nediscriminatorie și obiectivă.

(2) Ținând cont în cea mai mare măsură de avizul Autorității, Comisia adoptă o măsură de selectare a întreprinderii(lor) cărora se emit drepturi individuale de utilizare pentru spectru radio sau numere. Măsura precizează data limită la care autoritățile naționale de reglementare emit aceste drepturi. În acest fel, Comisia respectă procedura prevăzută la articolul 14a alineatul (2).

(2) Ținând cont în cea mai mare măsură de avizul RSPG, Comisia adoptă o măsură de selectare a întreprinderii(lor) care furnizează servicii de rețele sau de comunicații electronice paneuropene cărora se emit drepturi individuale de utilizare pentru spectru radio sau numere. Măsura precizează data limită la care autoritățile naționale de reglementare emit aceste drepturi. În acest fel, Comisia respectă procedura prevăzută la articolul 14a alineatul (2).

Justificare

The Authority should not have competence over spectrum policy and this should remain with the RSPG.

Article 6 b is not in line with the principle of subsidiarity. It is important to ensure that Member States’ competences regarding frequencies are not undermined by new centralized procedures at EU level. Insofar it is appropriate to refer this article to pan-European services.

Amendamentul  71

Propunere de directivă – act de modificare

Articolul 3 – punctul 13

Directiva 2002/20/CE

Articolul 17 – alineatul 1

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) Fără a aduce atingere articolului 9a din Directiva 2002/21/CE (directiva-cadru), până cel târziu la [31 decembrie 2010], statele membre se asigură că autorizațiile deja existente la 31 decembrie 2009 sunt conforme cu articolele 5, 6, 7 și cu anexa I la prezenta directivă.

(1) Fără a aduce atingere articolului 9a din Directiva 2002/21/CE (directiva-cadru), până la...*, statele membre se pot asigura că autorizațiile generale și drepturile de utilizare deja existente la data intrării în vigoare a prezentei directive sunt conforme cu articolele 5, 6, 7 și cu anexa I la prezenta directivă.

 

* doi ani de la data intrării în vigoare a prezentei directive.

Justificare

The forced review of existing rights is likely to introduce major business uncertainty and does not take into account the commercial reality of many operators whose investments based on frequencies usage rights cover periods of 15 years or more.

Amendamentul  72

Propunere de directivă – act de modificare

Anexa II

Directiva 2002/20/CE

Anexa II

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Anexă eliminată

Justificare

Consequence of deletion of article 6a.1(d).

PROCEDURĂ

Titlu

Rețelele și serviciile de comunicații electronice

Referințe

COM(2007)0697 – C6-0427/2007 – 2007/0247(COD)

Comisia competentă în fond

ITRE

Aviz emis de către              

        Data anunțului în plen

ECON

10.12.2007

 

 

 

Raportor pentru aviz :       

        Data numirii

Karsten Friedrich Hoppenstedt

15.1.2008

 

 

Examinare în comisie

1.4.2008

6.5.2008

19.5.2008

 

Data adoptării

3.6.2008

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

44

0

0

Membri titulari prezenți la votul final

Mariela Velichkova Baeva, Zsolt László Becsey, Pervenche Berès, Sharon Bowles, Udo Bullmann, David Casa, Manuel António dos Santos, Jonathan Evans, Elisa Ferreira, José Manuel García-Margallo y Marfil, Jean-Paul Gauzès, Donata Gottardi, Dariusz Maciej Grabowski, Benoît Hamon, Karsten Friedrich Hoppenstedt, Sophia in ‘t Veld, Othmar Karas, Piia-Noora Kauppi, Wolf Klinz, Christoph Konrad, Guntars Krasts, Kurt Joachim Lauk, Andrea Losco, Astrid Lulling, Florencio Luque Aguilar, John Purvis, Alexander Radwan, Bernhard Rapkay, Dariusz Rosati, Eoin Ryan, Antolín Sánchez Presedo, Olle Schmidt, Peter Skinner, Margarita Starkevičiūtė, Ivo Strejček, Ieke van den Burg, Cornelis Visser

Membri supleanți prezenți la votul final

Dragoș Florin David, Mia De Vits, Harald Ettl, Ján Hudacký, Janusz Lewandowski, Theodor Dumitru Stolojan

Membri supleanți (articolul 178 alineatul (2)) prezenți la votul final

Edit Bauer

AVIZUL Comisiei pentru piaȚa internĂ Și protecȚia consumatorilor (26.6.2008)

destinat Comisiei pentru industrie, cercetare și energie

referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivelor Parlamentului European și ale Consiliului 2002/21/CE privind un cadru de reglementare comun pentru rețelele și serviciile de comunicații electronice, 2002/19/CE privind accesul la rețelele de comunicații electronice și la infrastructura asociată, precum și interconectarea acestora și 2002/20/CE privind autorizarea rețelelor și serviciilor de comunicații electronice

(COM(2007)0697 – C6‑0427/2007 – 2007/0247(COD))

Raportor pentru aviz: Marian Zlotea

JUSTIFICARE SUCCINTĂ

This proposal amends the Framework[1], Authorisation[2] and Access[3] Directives, which the Commission proposed in November 2007. Your Draftsman welcomes the 'Better Regulation' proposals in the package with strong support overall since the package is very important in improving a true European internal market in the field of telecommunication. The aim of the package is to enhance investment, innovation and consumer benefits in electronic communications, in other words to support and further develop a regulatory framework for the digital economy that is future-proof, market-oriented and exploits the advantages brought by the completion of the internal market, which your Draftsman also strongly supports.

Although your Draftsman welcomes the proposal on common regulatory framework for networks and services, access, interconnection and authorisation of electronic communications, he is of the opinion that there is scope for improvement.

Spectrum Management

The EU needs to rapidly move on to better forms of spectrum management which combine openness, flexibility and harmonization. There is a clear need for flexibility in spectrum utilisation and maximised efficiency.

A ‘harmonized’ view of spectrum management, which would bring 27 different national spectrum management schemes into line, would be useful to improve pan-European and cross-border services. A single spectrum regime returns technology and services benefits to users and thus economic and social and benefits (e.g. in volume production of standard equipment, lowering prices and the barrier to entry for new users).

In that respect, attention should be paid to frequency management and network planning to avoid interferences as far as possible, as technology neutral harmonisation can not solve the problems of interference.

The introduction by the Commission of flexibility in assignment of spectrum to a specific technology or services is welcomed by your draftsman. Allowing more flexible uses will lead to more innovation and consumer benefit. However, some bands may need to be reserved for one application across the EU (emergency services, for example) so caution with technical and service neutrality may be necessary.

Therefore, a gradual approach, rather than a revolutionary reform seems preferable. While technology neutrality will lead to innovative and technology developments, to the benefit of the consumer, it should be complemented by trading to ensure competition.

The Commission seeks to add market-based spectrum trading with secondary trading and auctions to the 'traditional method'. Spectrum trading by itself does not necessarily improve flexibility in spectrum use. It should however ease access to the spectrum and lead to more intensive (hence more valuable) use of the spectrum. Therefore, your Draftsman supports the establishment of tradability of rights of use throughout the EU for selected bands, when individual rights of use are granted.

New coordination and regulatory powers

The Commission proposes that National Regulatory Authorities should be given the power to mandate functional separation on dominant operators where it would help to increase competition for consumers and provide a level playing field for operators. Your draftsman fully supports the Commission proposal, recognising that this remedy may not be suitable in every Member States, but it should be a remedy available for NRAs to use.

Under the current proposal, Commission's power is extended. Commission has powers to veto NRA dominance designations and to issue Recommendations on all issues and Decisions on numbers. Your Draftsman is against the current proposals which would give the Commission such veto powers.

Facilitating access

The current regulatory framework already foresees the imposition of the least burdensome authorisation scheme, i.e. recourse to general authorisations as the preferred approach. However, in practice, spectrum usage rights are more frequently assigned through individual usage rights. The proposals confirm the general authorisation approach and establish it as the default method. They consequently introduce an obligation to justify cases where individual usage rights are to be issued. Such justification can be that it is necessary to prevent interference or to fulfil objectives of general interest. The rationale underlying this proposal is two-fold: (i) to prevent individual licences from being used as assignment methods where not necessary, and thereby overall to reduce the hurdle to access spectrum; (ii) technological progress increasingly allows the collective use of spectrum.

Your Draftsman is convinced that the protection of consumers requires strengthened measures and therefore suggests amendments which are improvements on these consumer protection issues. With regard to the duties and power of national regulatory authorities, the proposal sets out further measures regarding consumer protection. Your Draftsman seeks to strengthen and clarify the role of the authorities in order to attain improvements on these consumer protection issues.Furthermore, as recognized by the Commission, a fully functioning European retail market has not yet been achieved. Therefore, further concrete proposals are necessary to reach a true internal market.

AMENDAMENTE

Comisia pentru piața internă și protecția consumatorilor recomandă Comisiei pentru industrie, cercetare și energie, competentă în fond, să includă în raportul său următoarele amendamente:

Amendamentul          1

Propunere de directivă – act de modificare

Considerentul 3a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3a) Obiectivul cadrului de reglementare al UE pentru comunicațiile electronice este de a crea un „ecosistem” durabil pentru comunicațiile electronice, bazat pe cerere și pe ofertă: oferta se menține grație unor piețe competitive de produse sau de servicii, iar cererea grație dezvoltării unei societăți a informației.

Justificare

A sustainable environment for competition and investment in the telecommunications sector relies both on supply and demand. While the economic regulation relies usually more on supply, it is necessary not to forget the demand side.

Amendament  2

Propunere de directivă – act de modificare

Considerentul 3b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3b) Rețelele de nouă generație pot aduce beneficii enorme întreprinderilor și consumatorilor de pe întreg teritoriul Uniunii Europene. Prin urmare, este esențial să se evite ca, promovând concurența și posibilitățile oferite consumatorilor, lipsa unor reglementări clare să constituie un obstacol în calea unor investiții durabile în dezvoltarea acestor noi rețele.

Amendamentul  3

Propunere de directivă – act de modificare

Considerentul 5a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(5a) În comunicarea sa din 20 martie 2006 intitulată „Reducerea decalajelor de acces la conexiunea în bandă largă”, Comisia a recunoscut că există o divizare teritorială în Europa în ceea ce privește accesul la serviciile în bandă largă de mare viteză. În ciuda creșterii generale a conectivității în bandă largă, accesul în diferite regiuni este limitat din cauza costurilor ridicate generate de densitatea scăzută a populației și de depărtare. Stimulentele comerciale pentru investițiile în conexiunea în bandă largă în aceste zone se dovedesc adesea insuficiente. În schimb, inovațiile tehnologice duc la reducerea costurilor de furnizare. Pentru a asigura investițiile în noile tehnologii în regiunile subdezvoltate, reglementările în domeniul telecomunicațiilor trebuie să fie conforme cu alte măsuri politice adoptate, precum politica ajutoarelor de stat, fondurile structurale sau obiectivele mai generale ale politicii industriale.

Justificare

The regulatory framework should also take into account the need for closing regional gaps in development. The specific importance of broadband roll out should be emphasised.

Amendamentul  4

Propunere de directivă – act de modificare

Considerentul 16a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(16a) Dispozițiile din prezenta directivă privind gestionarea spectrului ar trebui să fie conforme cu activitățile organizațiilor internaționale și regionale implicate în domeniul gestionării spectrului radio, precum Uniunea Internațională a Telecomunicațiilor (UIT) și Conferința Europeană a Administrațiilor Poștei și Telecomunicațiilor (CEAPT), pentru a se asigura gestionarea eficientă și armonizarea utilizării spectrului în întreaga Comunitate și la nivel mondial.

Justificare

Spectrum management to be effective needs to be aligned with the broader international harmonisation agenda pursued by ITU and CEPT.

Amendamentul  5

Propunere de directivă – act de modificare

Considerentul 19a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(19a) Deși gestionarea spectrului ține de competența statelor membre, doar coordonarea și, atunci când este cazul, armonizarea la nivel comunitar pot garanta că utilizatorii spectrului beneficiază de toate avantajele pieței interne și că interesele UE sunt susținute în mod eficient în întreaga lume.

Justificare

Spectrum management to be effective needs to be aligned with the broader international harmonisation agenda pursued by ITU and CEPT.

Amendamentul  6

Propunere de directivă – act de modificare

Considerentul 22

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(22) De asemenea, utilizatorii spectrului ar trebui să poată alege liber serviciile pe care doresc să le ofere din spectrul care face obiectul măsurilor tranzitorii pentru rezolvarea situațiilor nesoluționate. Excepțiile de la acest principiu al neutralității serviciilor care prevăd furnizarea unui serviciu specific pentru îndeplinirea obiectivelor de interes general definite în mod clar, cum ar fi siguranța vieții sau evitarea utilizării ineficiente a spectrului, ar putea fi permise în cazul în care acestea sunt necesare și proporționale. De asemenea, aceste obiective pot cuprinde promovarea diversității culturale și lingvistice și a pluralismului media astfel cum prevede legislația națională conformă cu dreptul comunitar. Cu excepția cazurilor în care sunt necesare pentru protecția siguranței vieții, excepțiile nu ar trebui să genereze exclusivitate ci mai curând să acorde prioritate pentru ca celelalte servicii și tehnologii să poată coexista în aceeași bandă în măsura în care acestea nu afectează prioritatea tehnologiei sau a serviciului în cauză. Reglementarea conținutului serviciilor furnizate utilizând spectrul radio ar trebui, în mod similar, să fie separată de autorizațiile de utilizare a spectrului radio, pentru a lăsa deschisă alegerea celor mai eficiente mijloace de transmitere a unui astfel de conținut, inclusiv a spectrului.

(22) De asemenea, utilizatorii spectrului ar trebui să poată alege liber serviciile pe care doresc să le ofere din spectrul care face obiectul măsurilor tranzitorii pentru rezolvarea situațiilor nesoluționate. Excepțiile de la acest principiu al neutralității serviciilor care prevăd furnizarea unui serviciu specific pentru îndeplinirea obiectivelor de interes general definite în mod clar, cum ar fi siguranța vieții sau evitarea utilizării ineficiente a spectrului, ar putea fi permise în cazul în care acestea sunt necesare și proporționale. De asemenea, aceste obiective pot cuprinde promovarea diversității culturale și lingvistice și a pluralismului media astfel cum prevede legislația națională conformă cu dreptul comunitar. Cu excepția cazurilor în care sunt necesare pentru protecția siguranței vieții, excepțiile nu ar trebui să genereze exclusivitate ci mai curând să acorde prioritate pentru ca celelalte servicii și tehnologii să poată coexista în aceeași bandă în măsura în care acestea nu afectează prioritatea tehnologiei sau a serviciului în cauză.

Justificare

As pointed out in recital 5 of the framework directive, the separation between the regulation of transmission and the regulation of content must not prejudice the taking into account of the links existing between them, in particular in order to guarantee media pluralism, cultural diversity and consumer protection. Member States must therefore conserve the freedom to make the granting of individual user rights dependent on commitments regarding the provision of specific service content.

Amendamentul  7

Propunere de directivă – act de modificare

Considerentul 29

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(29) Pentru a promova funcționarea pieței interne și pentru a sprijini dezvoltarea serviciilor transfrontaliere, Comisiei trebuie să i se acorde competența de a acorda autorității responsabilități specifice în domeniul numerotării. În plus, pentru a permite cetățenilor statelor membre,m inclusiv călătorilor și utilizatorilor cu handicap, să beneficieze de anumite servicii utilizând aceleași numere, ușor de recunoscut, cu prețuri similare în toate statele membre, competențele Comisiei de adoptare a măsurilor tehnice de punere în aplicare trebuie să acopere, de asemenea, principiul sau mecanismul tarifar aplicabil.

(29) Pentru a promova funcționarea pieței interne și pentru a sprijini dezvoltarea serviciilor transfrontaliere, Comisiei ar trebui să i se acorde competența de a acorda autorității responsabilități specifice în domeniul numerotării. În plus, pentru a permite cetățenilor statelor membre, inclusiv călătorilor și utilizatorilor cu handicap, să beneficieze de anumite servicii utilizând aceleași numere, ușor de recunoscut, cu prețuri similare în toate statele membre, competențele Comisiei de adoptare a măsurilor tehnice de punere în aplicare ar trebui să acopere, de asemenea, principiul sau mecanismul tarifar aplicabil, precum și instituirea unui număr de apel european unic care să garanteze un acces facil la aceste servicii.

Amendamentul  8

Propunere de directivă – act de modificare

Considerentul 31

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(31) Este necesară întărirea competențelor statelor membre de a garanta accesul sau retragerea titularilor de drepturi din noua rețea într-un mod responsabil din punct de vedere al mediului și independent de orice obligație impusă unui operator cu putere semnificativă pe piață de a acorda acces la rețeaua de sa de comunicații electronice. Autoritățile naționale de reglementare trebuie să poată impune, de la caz la caz, utilizarea în comun mai eficientă a conductelor, pilonilor și a antenelor, precum și a accesului în clădiri și o mai bună coordonare a lucrărilor civile. Îmbunătățirea modului de utilizare în comun a instalațiilor poate ameliora în mod semnificativ concurența și poate reduce cheltuielile globale financiare și de mediu ale desfășurării infrastructurii de comunicații electronice pentru întreprinderi.

(31) Este necesară întărirea competențelor statelor membre de a garanta accesul sau retragerea titularilor de drepturi din noua rețea într-un mod responsabil din punct de vedere al mediului și independent de orice obligație impusă unui operator cu putere semnificativă pe piață de a acorda acces la rețeaua de sa de comunicații electronice. Autoritățile naționale de reglementare trebuie să poată impune, de la caz la caz, utilizarea în comun mai eficientă a conductelor, pilonilor și a antenelor, precum și a accesului în clădiri și o mai bună coordonare a lucrărilor civile. Îmbunătățirea modului de utilizare în comun a instalațiilor poate ameliora în mod semnificativ concurența și poate reduce cheltuielile globale financiare și de mediu ale desfășurării infrastructurii de comunicații electronice pentru întreprinderi. Utilizarea în comun a conductelor ar trebui extinsă la toată infrastructura publică (apă, canalizare, electricitate, gaze), prin intermediul căreia poate fi dezvoltată infrastructura comunicațiilor electronice, pentru a crea condiții de egalitate și a ameliora posibilitățile de lansare a unei infrastructuri alternative.

Justificare

New generation services will not run along the current copper wires; a whole new infrastructure will be deployed, for which the bottleneck is the physical ducts through which connections will be deployed. Real duct sharing – i.e. including not only telecoms incumbents’ ducts but also, for example all public infrastructure (electricity, gas, sewage ducts) - enables more than one player to have access to infrastructure to provide their services.

Amendamentul  9

Propunere de directivă – act de modificare

Considerentul 50

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(50) În vederea asigurării unui tratament egal, nici un utilizator al spectrului de frecvențe nu trebuie exceptat de la obligația de a plăti taxele sau redevențele normale pentru utilizarea spectrului.

eliminat

Justificare

Member States must remain free to maintain or introduce alternatives replacing the compulsory payment of user fees with the obligation to meet general interest objectives. Such arrangements, which seek to achieve media pluralism, are common practice with regard to the allocation of terrestrial broadcasting frequencies.

Amendamentul  10

Propunere de directivă – act de modificare

Considerentul 57

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(57) Condițiile care pot însoți autorizațiile ar trebui să cuprindă condiții specifice care reglementează accesibilitatea pentru utilizatorii cu handicap și necesitatea ca autoritățile publice să comunice cu publicul general înaintea, în timpul și în urma dezastrelor majore. De asemenea, având în vedere importanța inovației tehnologice, statele membre ar trebui să poată emite autorizații de utilizare a spectrului în scopuri experimentale, supuse unor restricții și condiții specifice justificate în mod strict de natura experimentală a acestor drepturi.

(57) Condițiile care pot însoți autorizațiile ar trebui să cuprindă condiții specifice care reglementează accesibilitatea pentru utilizatorii cu handicap și necesitatea ca autoritățile publice și serviciile de urgență să comunice între ele și cu publicul general înaintea, în timpul și în urma dezastrelor majore. De asemenea, având în vedere importanța inovației tehnologice, statele membre ar trebui să poată emite autorizații de utilizare a spectrului în scopuri experimentale, supuse unor restricții și condiții specifice justificate în mod strict de natura experimentală a acestor drepturi.

Amendamentul  11

Propunere de directivă – act de modificare

Considerentul 60

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(60) În special, Comisiei trebuie să i se acorde competența de a adopta măsuri de punere în aplicare privind notificările menționate la articolul 7 din directiva-cadru; armonizarea în domeniul spectrului de frecvențe și numerotării, precum și în chestiuni legate de securitatea rețelelor și serviciilor; identificarea piețelor transnaționale; punerea în aplicare a standardelor; aplicarea armonizată a dispozițiilor cadrului de reglementare. De asemenea, trebuie să îi fie acordată și competența de a adopta măsuri de punere în aplicare a actualizării anexelor I și II la directiva privind accesul pe piață și dezvoltările tehnologică și de adoptare a măsurilor de punere în aplicare a armonizării a normelor, procedurilor și condițiilor de autorizare a rețelelor și serviciilor de comunicații electronice. Întrucât aceste măsuri au un domeniu general de aplicare și sunt destinate să completeze directiva sau directivele în cauză prin adăugarea de elemente noi neesențiale, acestea ar trebui adoptate în conformitate cu procedura de reglementare cu control prevăzută la articolul 5a din Decizia 1999/468/CE. Atunci când, din motive imperative de urgență, termenele care se aplică în mod normal în cadrul acestei proceduri nu pot fi respectate, Comisia ar trebui să poată aplica procedura de urgență prevăzută la articolul 5a alineatul (6) din decizia menționată mai sus.

(60) În special, Comisiei ar trebui să i se acorde competența de a adopta măsuri de punere în aplicare privind notificările menționate la articolul 7 din directiva-cadru; armonizarea în domeniul spectrului de frecvențe și numerotării, precum și în chestiuni legate de securitatea rețelelor și serviciilor; identificarea piețelor transnaționale; punerea în aplicare a standardelor; aplicarea armonizată a dispozițiilor cadrului de reglementare. De asemenea, prin directiva-cadru și directiva privind autorizarea, Comisiei ar trebui să îi fie acordată și competența de a armoniza cadrul normativ al serviciilor paneuropene, cum ar fi serviciile globale de telecomunicații.

Amendamentul  12

Propunere de directivă – act de modificare

Considerentul 60a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(60a) Statelor membre sunt responsabile de încurajarea mecanismelor de cooperare între părțile interesate, pentru a promova o bună funcționare a serviciilor on-line și un nivel ridicat de încredere în rândul utilizatorilor. Ar trebui în special să se stimuleze întreprinderile care furnizează rețele și/sau servicii de comunicații electronice, precum și celelalte părți interesate să coopereze în vederea promovării conținutului licit și a protejării conținutului on-line. O astfel de cooperare poate, de exemplu, să se concretizeze, pe o scară largă și fără a aduce atingere cadrului normativ, prin elaborarea unor coduri de conduită negociate și convenite între părțile interesate. Principiul elaborării unor astfel de coduri a fost enunțat în numeroase instrumente comunitare, cum ar fi Directiva 2000/31/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 8 iunie 2000 privind anumite aspecte juridice ale serviciilor societății informaționale, în special ale comerțului electronic, pe piața internă (Directiva privind comerțul electronic)1, Directiva 2004/48/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 29 aprilie 2004 privind respectarea drepturilor de proprietate intelectuală2, sau Directiva 95/46/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 24 octombrie 1995 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date3. O astfel de cooperare între părțile interesate reprezintă un element esențial pentru promovarea conținutului on-line, în special a conținutului cultural european, precum și pentru realizarea potențialului societății informaționale.

 

1 JO L 178, 17.7.2000, p. 1.

2 JO L 157, 30.4.2004, p. 45. versiune corectată în JO L 195, 2.6.2004, p. 16.

3 JO L 281, 23.11.1995, p. 31. Directivă astfel cum a fost modificată prin Regulamentul (CE) nr. 1882/2003 (JO L 284, 31.10.2003, p. 1).

Justificare

This recital stresses the need to encourage good cooperation between stakeholders to promote on-line content and realise the potential of the information society.

Amendamentul  13

Propunere de directivă – act de modificare

Articolul 1 – punctul 1

Directiva 2002/21/CE

Articolul 1 – alineatul 1

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) Prezenta directivă stabilește un cadru armonizat pentru reglementarea serviciilor de comunicații electronice, a rețelelor de comunicații electronice, a infrastructurilor asociate și a serviciilor asociate, precum și anumitor aspecte privind echipamentele terminale. Directiva prevede sarcini pentru autoritățile naționale de reglementare și stabilește o serie de proceduri care să asigure o aplicare armonizată a cadrului de reglementare pe teritoriul Comunității.

(1) Prezenta directivă stabilește un cadru armonizat pentru reglementarea serviciilor de comunicații electronice, a rețelelor de comunicații electronice, a infrastructurilor asociate și a serviciilor asociate, precum și a anumitor aspecte privind echipamentele terminale, inclusiv accesul utilizatorilor finali cu handicap. Directiva prevede sarcini pentru autoritățile naționale de reglementare și stabilește o serie de proceduri care să asigure o aplicare armonizată a cadrului de reglementare pe teritoriul Comunității.

Justificare

There is a need to clarify that the aspects of terminal equipments addressed are accessibility aspects.

Amendamentul  14

Propunere de directivă – act de modificare

Articolul 1 – punctul 3

Directiva 2002/21/CE

Articolul 3 − alineatul 3 – paragraful 1

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Statele membre se asigură că autoritățile naționale de reglementare își exercită competențele în mod independent, imparțial și transparent. Autoritățile naționale de reglementare nu caută și nu primesc instrucțiuni de la un alt organism în relație cu îndeplinirea obișnuită a sarcinilor care le revin în temeiul dreptului intern de punere în aplicare a dreptului comunitar. Numai organismele de apel instituite în conformitate cu articolul 4 sau instanțele naționale sau europene au competența de a suspenda sau revoca deciziile luate de către autoritățile naționale de reglementare.

Statele membre se asigură că autoritățile naționale de reglementare își exercită competențele în mod independent, imparțial, transparent și în timp util. Autoritățile naționale de reglementare nu caută și nu primesc instrucțiuni de la un alt organism în relație cu îndeplinirea obișnuită a sarcinilor care le revin în temeiul dreptului intern de punere în aplicare a dreptului comunitar. Numai organismele de apel instituite în conformitate cu articolul 4 sau instanțele naționale sau europene au competența de a suspenda sau revoca deciziile luate de către autoritățile naționale de reglementare.

Justificare

In order to ensure competition and innovation in the market, NRAs have to act in a timely manner, for example in relation to market reviews.

Amendamentul          15

Propunere de directivă – act de modificare

Articolul 1 – punctul 4 – litera a

Directiva 2002/21/CE

Articolul 4 − alineatul 1 – paragraful 1

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Statele membre se asigură că există, la nivel național, mecanisme eficiente prin care orice utilizator sau orice întreprindere care furnizează rețele și servicii de comunicații electronice și care este afectat de o decizie a unei autorități naționale de reglementare are dreptul de a ataca decizia în fața unui organism independent de părțile implicate. Acest organism, care poate fi un tribunal, dispune de competențele necesare pentru a-și putea exercita funcțiile. Statele membre se asigură că elementele cauzei sunt luate în considerare în mod corespunzător și că există un mecanism efectiv de apel.

Statele membre se asigură că există, la nivel național, mecanisme eficiente prin care orice utilizator sau orice întreprindere care furnizează rețele și servicii de comunicații electronice și care este afectat de o decizie a unei autorități naționale de reglementare are dreptul de a ataca decizia în fața unui organism independent de părțile implicate. Acest organism, care poate fi un tribunal, dispune de competențele necesare pentru a-și putea exercita funcțiile în mod eficient. Statele membre se asigură că elementele cauzei sunt luate în considerare în mod corespunzător, că există un mecanism efectiv de apel și că procedurile în fața instanței de apel nu sunt nejustificat de lungi.

Justificare

Effectiveness and reasonable duration are key aspects of appeal mechanisms. Expertise of appeal bodies should be internal and not just "available to it".

Amendamentul  16

Propunere de directivă - act de modificare

Articolul 1 – punctul 4

Directiva 2002/21/CE

Articolul 4 – alineatul 1 – paragraful 1a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Statele membre stabilesc termene-limită pentru examinarea unor astfel de apeluri.

Justificare

Currently appeal processes can be held up for as much as several years, by which time it is too late to address the original problem. A time limit has therefore to be set.

Amendamentul  17

Propunere de directivă – act de modificare

Articolul 1 – punctul 5

Directiva 2002/21/CE

Articolul 5 – alineatul 1

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) Statele membre se asigură că întreprinderile care furnizează rețele și servicii de comunicații electronice transmit toate informațiile, inclusiv informațiile financiare, necesare autorităților naționale de reglementare pentru a garanta conformitatea cu dispozițiile sau deciziile adoptate în conformitate cu prezenta directivă și cu directivele specifice. De asemenea, întreprinderile trebuie să ofere informații cu privire la viitoarele evoluții în domeniul rețelelor și serviciilor care ar putea avea un impact asupra serviciilor cu ridicata puse la dispoziția concurenților. Întreprinderile respective furnizează astfel de informații rapid și la cerere, respectând termenele și nivelul de detalii solicitate de autoritatea națională de reglementare. Informațiile solicitate de autoritatea națională de reglementare sunt proporționale cu sarcina pe care aceasta o are de îndeplinit. Autoritatea națională de reglementare prezintă motivele care justifică cererea sa de informații.

(1) Statele membre se asigură că întreprinderile care furnizează rețele și servicii de comunicații electronice transmit toate informațiile, inclusiv informațiile financiare, necesare autorităților naționale de reglementare pentru a garanta conformitatea cu dispozițiile sau deciziile adoptate în conformitate cu prezenta directivă și cu directivele specifice. De asemenea, întreprinderile trebuie să ofere informații cu privire la viitoarele evoluții în domeniul rețelelor și serviciilor care ar putea avea un impact asupra serviciilor cu ridicata puse la dispoziția concurenților. Întreprinderile respective furnizează astfel de informații rapid și la cerere, respectând termenele și nivelul de detalii solicitate de autoritatea națională de reglementare. Informațiile solicitate de autoritatea națională de reglementare sunt proporționale cu sarcina pe care aceasta o are de îndeplinit. Autoritatea națională de reglementare prezintă motivele care justifică cererea sa de informații, garantând totodată protejarea secretului profesional, în conformitate cu dreptul comunitar și intern.

Amendamentul          18

Propunere de directivă – act de modificare

Articolul 1 – punctul 6

Directiva 2002/21/CE

Articolul 6a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Articolul 6a

 

Procedura pentru aplicarea consecventă a măsurilor corective propuse

 

(1) În cazul în care o autoritate națională de reglementare intenționează să ia o măsură vizând impunerea, modificarea sau retragerea unei obligații care îi revine unui operator în temeiul articolului 16 coroborat cu articolul 5 și cu articolele 9-13, 13a și 13b din Directiva 2002/19/CE (Directiva privind accesul) și articolul 17 din Directiva 2002/22/CE (Directiva privind serviciul universal), Comisia și autoritățile naționale de reglementare din celelalte state membre dispun de o perioadă de o lună de la data notificării proiectului de măsură pentru a transmite observații autorității naționale de reglementare în cauză.

 

(2) În cazul în care proiectul de măsură se referă la impunerea, modificarea sau retragerea unei obligații care diferă de cele menționate la articolele 13a și 13b din Directiva 2002/19/CE (Directiva privind accesul), Comisia poate, în cadrul aceleiași perioade, să notifice autorității naționale de reglementare în cauză și Organismului autorităților europene de reglementare în domeniul telecomunicațiilor (OARET) motivele pentru care consideră că proiectul de măsură constituie un obstacol pentru piața internă, sau poate emite o notificare în cazul în care are îndoieli serioase privind compatibilitatea proiectului de măsură cu legislația comunitară. În acest caz, adoptarea proiectului de măsură este întârziată cu două luni suplimentare după această notificare.

 

În absența unei astfel de notificări, autoritatea națională de reglementare în cauză poate adopta proiectul de măsură, ținând seama de orice observații ale Comisiei sau ale altor autorități naționale de reglementare.

 

(3) În cursul perioadei de două luni prevăzută la alineatul (2), Comisia, OARET și autoritatea națională de reglementare în cauză cooperează îndeaproape în scopul identificării măsurii celei mai potrivite și eficiente pentru atingerea obiectivelor stabilite la articolul 8, ținând seama de opiniile operatorilor de pe piață și de necesitatea de a asigura difuzarea unor practici reglementare coerente.

 

În decursul aceleiași perioade, OARET poate, hotărând cu majoritate simplă, emite un aviz motivat pentru a confirma pertinența și eficacitatea proiectului de măsură sau a indica că acesta din urmă trebuie modificat, prezentând propuneri specifice în acest sens. Acest aviz este făcut public.

 

În cazul în care avizul emis de OARET indică faptul că proiectul de măsură ar trebui modificat, Comisia poate, ținând seama întru totul de acest aviz, să adopte o decizie motivată prin care să solicite autorității naționale de reglementare în cauză să modifice proiectul de măsură, prezentând propuneri specifice în acest sens.

 

În cazul în care avizul emis de OARET pertinența și eficacitatea proiectului de măsură, autoritatea națională de reglementare în cauză poate adopta proiectul de măsură, ținând seama întru totul de toate recomandările Comisiei sau ale OARET.

 

(4) În cazul în care proiectul de măsură se referă la impunerea, modificarea sau retragerea unei obligații menționate la articolele 13a și 13b din Directiva 2002/19/CE (Directiva privind accesul), adoptarea proiectului de măsură este întârziată cu două luni suplimentare după expirarea termenului fixat la articolul 7 alineatul (3).

 

În cursul acestei perioade de două luni, Comisia, OARET și autoritatea națională de reglementare în cauză cooperează îndeaproape în scopul identificării măsurii celei mai potrivite și eficiente pentru a atinge obiectivele stabilite la articolul 8, ținând seama de opiniile operatorilor de pe piață și de necesitatea de a asigura difuzarea unor practici reglementare coerente.

 

În cursul aceleiași perioade, OARET poate, hotărând cu majoritate simplă, emite un aviz motivat pentru a confirma pertinența și eficacitatea proiectului de măsură sau a indica faptul că acesta din urmă nu ar trebui aplicat. Acest aviz este făcut public.

 

După confirmarea de către Comisie și OARET a pertinenței și eficacității proiectului de măsură, autoritatea națională de reglementare în cauză poate adopta măsura respectivă, ținând seama întru totul de toate recomandările Comisiei și ale OARET.

 

(5) În termen de trei luni de la adoptarea de către Comisie, în conformitate cu alineatul (3), a unei decizii motivate prin care se solicită autorității naționale de reglementare în cauză să modifice proiectul de măsură, autoritatea națională de reglementare modifică sau retrage proiectul de măsură. În cazul în care acesta este modificat, autoritatea națională de reglementare efectuează o consultare publică în conformitate cu articolul 6 și trimite înapoi Comisiei proiectul de măsură modificat, în conformitate cu articolul 7.

Justificare

A new ‘coregulation’ procedure is proposed based on close cooperation between the Commission, the BERT and the national regulatory authorities. Rather than a ‘sanction’ veto imposed from above, this procedure involves consideration by peers in order to achieve a solution. In order for the Commission to take a decision along these lines, the Commission and the BERT (by simple majority vote) must agree on the need to amend a measure proposed by a national regulatory authority. Otherwise, the national regulatory authority must take full account of observations by the Commission and BERT.

Amendamentul  19

Propunere de directivă – act de modificare

Articolul 1 – punctul 6

Directiva 2002/21/CE

Articolul 7 – alineatul 2

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2) Autoritățile naționale de reglementare contribuie la dezvoltarea pieței interne cooperând cu Comisia și cu Autoritatea, pentru a asigura aplicarea consecventă, în toate statele membre, a dispozițiilor prezentei directive și ale directivelor speciale. În acest scop, statele membre cooperează, în special, cu Comisia și cu Autoritatea pentru identificarea tipurilor de instrumente și de soluții adecvate pe care să le aplice în cazul diferitelor situații de pe piață.

(2) Autoritățile naționale de reglementare contribuie la dezvoltarea pieței interne cooperând cu Comisia și cu Autoritatea în mod transparent, pentru a asigura aplicarea consecventă, în toate statele membre, a dispozițiilor prezentei directive și ale directivelor speciale. În acest scop, statele membre cooperează, în special, cu Comisia și cu Autoritatea pentru identificarea tipurilor de instrumente și de soluții adecvate pe care să le aplice în cazul diferitelor situații de pe piață.

Amendamentul          20

Propunere de directivă – act de modificare

Articolul 1 – punctul 6

Directiva 2002/21/CE

Articolul 7 – alineatul 4 – litera c

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c) să impună, să modifice sau să retragă o obligație asupra unui operator, fiind în conformitate cu articolul 16 coroborat cu articolul 5 și articolele 9-13 din Directiva 2002/19/CE (directiva privind accesul) și articolul 17 din Directiva 2002/22/CE (directiva privind serviciul universal);

eliminat

Justificare

The veto is replaced by the mechanism set out in Article 6a (new).

Amendamentul  21

Propunere de directivă – act de modificare

Articolul 1 – punctul 6

Directiva 2002/21/CE

Articolul 7 – alineatul 6

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(6) În termen de trei luni de la emiterea, în conformitate cu alineatul (5), a deciziei Comisiei prin care solicită autorității naționale de reglementare eliminarea unui proiect de măsură, autoritatea națională de reglementare modifică sau elimină proiectul de măsură. În cazul în care proiectul de măsură se modifică, autoritatea națională de reglementare întreprinde o consultare publică în conformitate cu procedurile menționate la articolul 6 și notifică din nou Comisiei proiectul de măsură modificat în conformitate cu dispozițiile de la alineatul (3).

eliminat

Justificare

The veto on remedies is replaced by the mechanism set out in Article 6a (new).

Amendamentul  22

Propunere de directivă – act de modificare

Articolul 1 – punctul 6

Directiva 2002/21/CE

Articolul 7 – alineatul 8

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(8) În cazul unui proiect de măsură modificat menționat la alineatul (6), Comisia poate lua o decizie, prin derogare de la alineatul (4a), prin care solicită autorității naționale de reglementare să impună o obligație specifică prevăzută la articolele 9-13a din Directiva 2002/19/CE (directiva privind accesul) și articolul 17 din Directiva 2002/22/CE (directiva privind serviciul universal) într-o limită de timp proporțională.

eliminat

Procedând astfel, Comisia urmărește aceleași obiective politice ca cele prevăzute la articolul 8 pentru autoritățile naționale de reglementare. Comisia ține cont în cea mai mare măsură de avizul Autorității înaintat în temeiul articolului 6 din Regulamentul […./CE], în special în formularea detaliilor obligației(iilor) care urmează să fie impusă(e).

 

Justificare

To improve consistency, without altering the delicate institutional balance of powers or undermining the subsidiarity elements of the Regulation, the Commission should play the role of an arbitrator rather than of a judge.

Amendamentul          23

Propunere de directivă – act de modificare

Articolul 1 – punctul 6

Directiva 2002/21/CE

Articolul 7 – alineatul 9

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(9) Autoritatea națională de reglementare transmite Comisiei toate măsurile finale care intră sub incidența condițiilor a) și b) de la articolul 7 alineatul (3).

(9) Autoritatea națională de reglementare transmite Comisiei toate măsurile finale care intră sub incidența articolului 7 alineatul (3).

Justificare

The veto on remedies is replaced by the mechanism contained in Article -7a (new).

Amendamentul  24

Propunere de directivă – act de modificare

Articolul 1 – punctul 8 – litera b

Directiva 2002/21/CE

Articolul 8 – alineatul 2 – litera b

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b) asigurându-se că nu există niciun fel de denaturare sau restricție a concurenței în sectorul comunicațiilor electronice, în special cu privire la livrarea conținutului;

(b) asigurându-se că nu există niciun fel de denaturare, ținând cont de normele privind ajutoarele de stat, sau restricție a concurenței în sectorul comunicațiilor electronice, în special cu privire la livrarea conținutului;

Justificare

The proposed expansion of the NRA’s objective to promote competition “in particular for the delivery of content” should be rejected. The market for content delivery is already competitive. Accordingly, the market of broadcasting transmission services has already been removed from the list of recommended markets susceptible to ex-ante regulation. It stays unclear why this change is introduced. The addition moreover undermines the aim of a level playing field in competition, if competition in one areas judged more important than in another.

Amendamentul  25

Propunere de directivă – act de modificare

Articolul 1 – punctul 8 – litera (ba) (nouă)

Directiva 2002/21/CE

Articolul 8 – alineatul 2 – litera c

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ba) la alineatul (2), litera (c) se înlocuiește cu textul următor:

 

„(c) încurajând și facilitând investițiile eficiente și fondate pe piață în infrastructură și promovând inovația și”

Amendamentul  26

Propunere de directivă – act de modificare

Articolul 1 – punctul 8 – litera e

Directiva 2002/21/CE

Articolul 8 – alineatul 4 – litera ga (nouă)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(ga) asigurând cooperarea întreprinderilor care furnizează rețele și servicii de comunicații electronice cu sectoarele interesate de protejarea și de promovarea conținutului licit prin intermediul rețelelor și serviciilor de comunicații electronice.

Amendamentul  27

Propunere de directivă - act de modificare

Articolul 1 – punctul 9

Directiva 2002/21/CE

Articolul 9 – alineatul 1

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) Statele membre asigură gestionarea eficientă a spectrului radio pentru serviciile de comunicații electronice pe teritoriul acestora în temeiul articolului 8. Acestea se asigură că alocarea și repartiția spectrului radio de către autoritățile naționale de reglementare se bazează pe criterii obiective, transparente, nediscriminatorii și proporționale.

(1) Statele membre asigură gestionarea eficientă a spectrului radio pentru serviciile de comunicații electronice pe teritoriul acestora în temeiul articolului 8. Acestea se asigură că alocarea și repartiția spectrului radio de către autoritățile naționale de reglementare se bazează pe criterii obiective, transparente, nediscriminatorii și proporționale, precum și că se evită orice distorsiune a concurenței.

Justificare

Effective management of radio spectrum for electronic communication services should require the competent authorities to take into account competition aspects when allocation and assigning radio frequencies and avoid any distortions to competition. The proposed wording is consistent with that in recital 28 of the Commission's proposal for the framework directive.

Amendamentul  28

Propunere de directivă – act de modificare

Articolul 1 – punctul 9

Directiva 2002/21/CE

Articolul 9 – alineatul 3 – litera ba (nouă)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(ba) evită distorsionarea concurenței,

Justificare

Effective management of radio spectrum for electronic communication services should require the competent authorities to take into account competition aspects when allocation and assigning radio frequencies and avoid any distortions to competition. The proposed wording is consistent with that in recital 28 of the Commission's proposal for the framework directive.

Amendamentul  29

Propunere de directivă – act de modificare

Articolul 1 – punctul 9

Directiva 2002/21/CE

Articolul 9 – alineatul 4 – paragraful 1

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

În cazul în care al doilea paragraf sau măsurile adoptate în temeiul articolului (9c) nu prevăd altfel, statele membre se asigură că toate tipurile de servicii de comunicații electronice pot fi furnizate în benzile de frecvență radio deschise comunicațiilor electronice. Cu toate acestea, statele membre pot să prevadă restricții proporționale și nediscriminatorii în ceea ce privește tipurile de servicii de comunicații electronice care urmează să fie furnizate.

În cazul în care al doilea paragraf sau măsurile adoptate în temeiul articolului (9c) nu prevăd altfel, statele membre se asigură că toate tipurile de servicii de comunicații electronice pot fi furnizate în benzile de frecvență radio disponibile pentru serviciile de comunicații electronice, astfel cum sunt identificate în registrele naționale de alocare a frecvențelor și în normele UIT în materie de radio. Cu toate acestea, statele membre pot să prevadă restricții proporționale și nediscriminatorii în ceea ce privește tipurile de servicii de comunicații electronice care urmează să fie furnizate.

Justificare

Service neutrality must be limited to the possibilities provided by ITU radio broadcasting regulations determining which services can operate together within the various band widths.

Amendamentul  30

Propunere de directivă – act de modificare

Articolul 1 – punctul 9

Directiva 2002/21/CE

Articolul 9 − alineatul 4 – paragraful 2

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Restricțiile care reglementează furnizarea unui serviciu într-o bandă specifică sunt justificate, în scopul de a garanta îndeplinirea obiectivului de interes general conform dreptului comunitar, precum siguranța vieții sau evitarea utilizării ineficiente a spectrului, sau de a promova diversitatea culturală și lingvistică și pluralismul media astfel cum sunt definite în legislația națională în conformitate cu dreptul comunitar.

Restricțiile prin care se reglementează furnizarea unui serviciu special de comunicații electronice într-o bandă specifică sunt justificate doar în scopul de a garanta îndeplinirea obiectivului de interes general definit în legislația națională conform dreptului comunitar, precum siguranța vieții, promovarea coeziunii sociale, regionale sau teritoriale, sau evitarea utilizării ineficiente a spectrului, sau de a promova obiectivele politicilor privind cultura și mass-media, cum ar fi diversitatea culturală și lingvistică și pluralismul media sau furnizarea de servicii de radiodifuziune.

Amendamentul  31

Propunere de directivă – act de modificare

Articolul 1 – punctul 9

Directiva 2002/21/CE

Articolul 9 − alineatul 4 – paragraful 3

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

O restricție care interzice furnizarea oricărui alt serviciu într-o bandă specifică poate fi prevăzută numai atunci când aceasta este justificată de necesitatea protejării serviciilor de siguranță a vieții.

O restricție care interzice furnizarea oricărui alt serviciu de comunicații electronice într-o bandă specifică poate fi prevăzută numai atunci când aceasta este justificată de necesitatea protejării serviciilor de siguranță a vieții sau a garantării respectării unui interes general astfel cum este definit în legislația națională în conformitate cu dreptul comunitar, precum promovarea diversității culturale și lingvistice și a pluralismului media.

Justificare

It is important that the definition of cultural and media policies remains in the hands of Member States and that legal safeguards and flexibility on national level are guaranteed in this matter.

Amendamentul  32

Propunere de directivă – act de modificare

Articolul 1 – punctul 9

Directiva 2002/21/CE

Articolul 9 – alineatul 5

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(5) Statele membre revizuiesc cu regularitate necesitatea restricțiilor menționate la alineatele (3) și (4).

(5) Statele membre revizuiesc cu regularitate necesitatea restricțiilor menționate la alineatele (3) și (4). Definirea domeniului de aplicare și a naturii oricărei excepții este de competența statelor membre.

Justificare

It is important that the definition of cultural and media policies remains in the hands of Member States and that legal safeguards and flexibility on national level are guaranteed in this matter.

Amendamentul  33

Propunere de directivă – act de modificare

Articolul 1 – punctul 10

Directiva 2002/21/CE

Articolul 9a – alineatul 1 – paragraful 1

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) Pentru o perioadă de cinci ani care începe la [1 ianuarie 2010], statele membre se asigură că titularii drepturilor de utilizare a spectrului acordate înainte de această dată pot depune o solicitare către autoritatea națională de reglementare competente în vederea unei reexaminări a restricțiilor impuse drepturilor acestora în conformitate cu articolul 9 alineatele (3) și (4).

(1) Pentru o perioadă de cinci ani care începe la [data transpunerii], statele membre se pot asigura că titularii drepturilor de utilizare a spectrului acordate înainte de această dată pentru o perioadă de cel puțin cinci ani pot depune o solicitare către autoritatea națională de reglementare competente în vederea unei reexaminări a restricțiilor impuse drepturilor acestora în conformitate cu articolul 9 alineatele (3) și (4).

Justificare

No review should be necessary regarding rights expiring before the end of the five-year transitional period.

Amendamentul  34

Propunere de directivă – act de modificare

Articolul 1 – punctul 10

Directiva 2002/21/CE

Articolul 9a – alineatul 2

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2) În cazul în care titularul drepturilor menționat la alineatul (1) este furnizor de servicii de difuzare de conținuturi radio sau de televiziune, iar dreptul de utilizare a spectrului radio i-a fost acordat în vederea îndeplinirii unui obiectiv specific de interes general, solicitarea de reexaminare nu poate fi întocmită decât cu privire la partea spectrului de frecvențe radio necesară îndeplinirii unui astfel de obiectiv. Partea spectrului radio care nu mai este necesară pentru îndeplinirea obiectivului menționat, ca urmare a aplicării articolului 9 alineatele (3) și (4) va face obiectul unei noi proceduri de desemnare în conformitate cu articolul 7 alineatul (2) din directiva privind autorizarea.

(2) În cazul în care titularul drepturilor menționat la alineatul (1) este furnizor de servicii de difuzare de conținuturi radio sau de televiziune, iar dreptul de utilizare a spectrului radio i-a fost acordat în vederea îndeplinirii unui obiectiv specific de interes general, inclusiv furnizarea de servicii de radiodifuziune, drepturile de utilizare a părții din spectrul de frecvențe radio care este necesară îndeplinirii unui astfel de obiectiv rămân neschimbate până la expirarea acestora. Partea spectrului radio care nu mai este necesară pentru îndeplinirea obiectivului menționat va face obiectul unei noi proceduri de desemnare în conformitate cu articolul 9 alineatele (3) și (4) din prezenta directivă și cu articolul 7 alineatul (2) din Directiva 2002/20/CE (Directiva privind autorizarea).

Justificare

Operators should be able to continue offering and further developing (for example through HD TV) their broadcasting services after transition to digital technology. The digital dividend which is not used for broadcasting should be reassigned to other purposes under the new rules.

Amendamentul  35

Propunere de directivă – act de modificare

Articolul 1 – punctul 10

Directiva 2002/21/CE

Articolul 9b – alineatul 1 – paragraful 1

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Statele membre se asigură că întreprinderile pot transfera sau închiria către alte întreprinderi drepturile individuale de utilizare a spectrului de frecvențe radio în benzile pentru care această posibilitate este prevăzută în măsurile de punere în aplicare adoptate în temeiul articolului 9c fără aprobarea prealabilă a autorității naționale de reglementare.

Statele membre se asigură că întreprinderile pot transfera sau închiria către alte întreprinderi drepturile individuale de utilizare a spectrului de frecvențe radio în benzile pentru care această posibilitate este prevăzută în măsurile de punere în aplicare adoptate în temeiul articolului 9c, cu condiția ca astfel de transferuri sau închirieri să fie conforme cu procedurile naționale și să nu implice o modificare la nivelul serviciului furnizat în banda de frecvențe radio respectivă.

Justificare

Radio frequency interchangeability should not lead to any imbalance regarding service diversity or to speculation. However, national procedures cannot be ignored since spectrum management is the responsibility of the national authorities.

Amendamentul  36

Propunere de directivă – act de modificare

Articolul 1 – punctul 10

Directiva 2002/21/CE

Articolul 9c

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Pentru a contribui la dezvoltarea pieței interne, în scopul realizării principiilor prezentului articol, Comisia poate adopta măsuri de implementare corespunzătoare pentru a:

Pentru a contribui la dezvoltarea pieței interne și fără a aduce atingere articolului 8a, în scopul realizării principiilor prezentului articol, Comisia poate adopta măsuri tehnice de punere în aplicare corespunzătoare pentru a:

 

(-a) armoniza normele privind disponibilitatea și utilizarea eficientă a frecvențelor radio în conformitate cu procedura prevăzută în anexa IIa;

 

(-aa) asigura furnizarea coordonată și în timp util de informații privind alocarea, disponibilitatea și utilizarea frecvențelor radio în conformitate cu procedura prevăzută în anexa IIa;

(a) armoniza identificarea benzilor pentru care drepturile de utilizare pot fi transferate sau închiriate între întreprinderi;

(a) identifica benzile pentru care drepturile de utilizare pot fi transferate sau închiriate între întreprinderi, cu excepția frecvențelor radio alocate sau rezervate de către statele membre pentru servicii de radiodifuziune;

(b) armoniza condițiile anexate acestor drepturi și condițiile, procedurile, limitele, restricțiile, retragerile și normele tranzitorii aplicabile acestor transferuri sau închirieri;

(b) armoniza condițiile asociate acestor drepturi;

(c) armoniza măsurile specifice în vederea asigurării unei competiții loiale în cadrul căreia sunt transferate drepturi individuale;

(c) armoniza măsurile specifice în vederea asigurării unei competiții loiale în cadrul căreia sunt transferate drepturi individuale;

(d) crea o excepție la principiul neutralității serviciilor sau tehnologiei, precum și de a armoniza domeniul de aplicare și natura excepțiilor de la aceste principii în conformitate cu articolul 9 alineatele (3) și (4), altele decât cele destinate să asigure promovarea diversității culturale și lingvistice și pluralismului media.

 

 

Aceste măsuri de punere în aplicare nu aduc atingere măsurilor luate la nivel comunitar sau național, conforme cu dreptul comunitar, în scopul realizării unor obiective de interes general, în special a celor legate de promovarea diversității culturale și lingvistice și a pluralismului media.

Aceste măsuri, destinate să modifice elementele neesențiale ale prezentei directive prin completarea acesteia se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 22 alineatul (3). Din motive imperative de urgență, Comisia poate să utilizeze procedura de urgență prevăzută la articolul 22 alineatul (4). La punerea în aplicare a dispozițiilor prezentului alineat, Comisia poate fi sprijinită de către Autoritate în conformitate cu articolul 10 din Regulamentul […/CE].

Măsurile adoptate în temeiul literelor (a)-(c) de la primul paragraf, destinate să modifice elemente neesențiale ale prezentei directive prin completarea acesteia, se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 22 alineatul (3). La punerea în aplicare a dispozițiilor prezentului alineat, Comisia poate fi sprijinită de RSCP.

Justificare

Bringing the Commission's implementing powers of the Radio Spectrum Decision within the Framework Directive must go along with the inclusion in the Directive of a clause equivalent to Article 1(4) of the Radio Spectrum Decision. In view of Member States' competence for cultural and media policy, the Commission should not identify broadcasting bands as bands for which usage rights might be transferred or leased. Under Article 9b, the transfer or lease of individual rights is subject to national procedures, and the Commission should thus not harmonize these procedures.

Amendamentul  37

Propunere de directivă – act de modificare

Articolul 1 – punctul 11 – litera b

Directiva 2002/21/CE

Articolul 10 − alineatul 4 – paragraful 1

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Statele membre sprijină armonizarea resurselor de numerotare în cadrul Comunității atunci când acest lucru promovează funcționarea pieței interne sau sprijină dezvoltarea serviciilor paneuropene. Comisia poate să ia măsurile tehnice de punere în aplicare adecvate în această privință, care pot cuprinde stabilirea principiilor tarifare pentru numerele specifice sau seriile de numere. Măsurile de punere în aplicare pot acorda Autorității responsabilități specifice în aplicarea acestor măsuri.

Statele membre sprijină armonizarea resurselor de numerotare în cadrul Comunității atunci când acest lucru promovează funcționarea pieței interne sau sprijină dezvoltarea serviciilor paneuropene. Comisia poate să ia măsurile tehnice de punere în aplicare adecvate în această privință, care pot cuprinde stabilirea principiilor tarifare pentru numerele specifice sau seriile de numere, precum și instituirea unui număr de apel european unic care să garanteze un acces facil la aceste servicii. Măsurile de punere în aplicare pot acorda Autorității responsabilități specifice în aplicarea acestor măsuri.

Amendamentul  38

Propunere de directivă – act de modificare

Articolul 1 – punctul 13

Directiva 2002/21/CE

Articolul 12 – alineatul 3

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3) Măsurile luate de către autoritatea națională de reglementare în temeiul alineatului (1) sunt obiective, transparente și proporționale.

(3) Măsurile luate de către autoritatea națională de reglementare în temeiul alineatului (1) sunt obiective, transparente, proporționale și bazate pe criterii nediscriminatorii.

Amendamentul  39

Propunere de directivă – act de modificare

Articolul 1 – punctul 13

Directiva 2002/21/CE

Articolul 12 – alineatul 3a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3a) Pentru a garanta că măsurile adoptate în conformitate cu alineatul (1) sunt proporționale, autoritățile naționale de reglementare analizează disponibilitatea tuturor conductelor, inclusiv a conductelor operatorilor de telecomunicații, ale furnizorilor de energie și ale comunităților locale, precum și a conductelor de canalizare în măsură să transporte linii de telecomunicații în zona în care este solicitat accesul.

Justificare

In order to foster infrastructure roll-out access to ducts should not be artificially confined to ducts of telecommunications operators but should encompass all ducts available. The more ducts are available the better the chances for sustainable competition due to third party network roll-out.

Amendamentul  40

Propunere de directivă – act de modificare

Articolul 1 – punctul 14

Directiva 2002/21/CE

Articolul 13a − alineatul 3 – paragraful 1

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Statele membre se angajează ca întreprinderile care furnizează rețele publice de comunicații sau servicii de comunicații electronice disponibile publicului să comunice autorității naționale de reglementare orice încălcare a securității sau a integrității care a avut un impact semnificativ asupra funcționării rețelelor sau a serviciilor.

Statele membre se asigură, dacă este cazul, întreprinderile care furnizează rețele publice de comunicații sau servicii de comunicații electronice disponibile publicului comunică autorității naționale de reglementare o încălcare gravă a securității sau a integrității care a avut un impact semnificativ asupra funcționării rețelelor sau a serviciilor.

Amendamentul  41

Propunere de directivă – act de modificare

Articolul 1 – punctul 14

Directiva 2002/21/CE

Articolul 13a − alineatul 3 – paragraful 2

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

După caz, autoritatea națională de reglementare în cauză informează autoritățile naționale de reglementare din celelalte state membre și Autoritatea. Atunci când divulgarea unei infracțiuni este în interes public, autoritatea națională de reglementare poate informa publicul.

După caz, autoritatea națională de reglementare în cauză informează autoritățile naționale de reglementare din celelalte state membre și Autoritatea.

Amendamentul  42

Propunere de directivă – act de modificare

Articolul 1 – punctul 14

Directiva 2002/21/CE

Articolul 13a − alineatul 3 – paragraful 3

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

La fiecare trei luni, autoritatea națională de reglementare prezintă Comisiei un raport de sinteză privind notificările primite și măsurile luate în conformitate cu prezentul alineat.

În fiecare an, autorit