Poročilo - A6-0321/2008Poročilo
A6-0321/2008

POROČILO o predlogu Direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembah Direktiv 2002/21/ES o skupnem regulativnem okviru za elektronska komunikacijska omrežja in storitve, 2002/19/ES o dostopu do elektronskih komunikacijskih omrežij in pripadajočih naprav ter o njihovem medomrežnem povezovanju in 2002/20/ES o odobritvi elektronskih komunikacijskih omrežij in storitev

22.7.2008 - (KOM(2007)0697 – C6‑0427/2007 – 2007/0247(COD)) - ***I

Odbor za industrijo, raziskave in energetiko
Poročevalka: Catherine Trautmann


Postopek : 2007/0247(COD)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument :  
A6-0321/2008

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu Direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembah Direktiv 2002/21/ES o skupnem regulativnem okviru za elektronska komunikacijska omrežja in storitve, 2002/19/ES o dostopu do elektronskih komunikacijskih omrežij in pripadajočih naprav ter o njihovem medomrežnem povezovanju in 2002/20/ES o odobritvi elektronskih komunikacijskih omrežij in storitev

(KOM(2007)0697 – C6‑0427/2007 – 2007/0247(COD))

(Postopek soodločanja: prva obravnava)

Evropski parlament,

–   ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (KOM(2007)0697),

–   ob upoštevanju člena 251(2) in člena 95 Pogodbe ES, na podlagi katerih je Komisija Parlamentu podala predlog (C6‑0427/2007),

–   ob upoštevanju člena 51 svojega poslovnika,

–   ob upoštevanju poročila Odbora za industrijo, raziskave in energetiko in mnenj Odbora za ekonomske in monetarne zadeve, Odbora za notranji trg in zaščito potrošnikov, Odbora za kulturo in izobraževanje, Odbora za pravne zadeve ter Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve (A6‑0321/2008),

1.  odobri predlog Komisije, kakor je bil spremenjen;

2.  poziva Komisijo, naj zadevo ponovno predloži Parlamentu, če namerava svoj predlog bistveno spremeniti ali nadomestiti z drugim besedilom;

3.  naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji.

Predlog spremembe  1

Predlog direktive – akt o spremembi

Uvodna izjava 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(1a) V skladu z Direktivo 2007/65/ES (Direktiva o avdiovizualnih medijskih storitvah) je bila opravljena revizija, da se zagotovijo čim boljši pogoji konkurenčnosti in pravne varnosti na področju informacijske tehnologije ter medijske industrije in storitev v Evropski uniji kot tudi spoštovanje kulturne in jezikovne raznolikosti. Pri tem je pravičen in uravnotežen regulativni okvir za elektronska komunikacijska omrežja in storitve temelj celotnega avdiovizualnega sektorja EU.

Predlog spremembe  2

Predlog direktive – akt o spremembi

Uvodna izjava 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(3) Regulativni okvir EU za elektronska komunikacijska omrežja in storitve je treba zato preoblikovati, da se dokončno oblikuje notranji trg za elektronske komunikacije z okrepitvijo mehanizma Skupnosti za regulacijo operaterjev z znatno tržno močjo na ključnih trgih. To dopolnjuje ustanovitev organa za trg evropskih elektronskih komunikacij (v nadaljevanju organ) z Uredbo […/…/ES] z dne [datum] Evropskega parlamenta in Sveta. Reforma vključuje tudi opredelitev učinkovite strategije upravljanja spektra, da se doseže enotni evropski informacijski prostor in okrepitev določb za uporabnike invalide in s tem pridobi vseobsegajočo informacijsko družbo.

(3) Regulativni okvir EU za elektronska komunikacijska omrežja in storitve je treba zato preoblikovati, da se dokončno oblikuje notranji trg za elektronske komunikacije z okrepitvijo mehanizma Skupnosti za regulacijo operaterjev z znatno tržno močjo na ključnih trgih. Reforma vključuje tudi opredelitev učinkovite in usklajene strategije upravljanja spektra, da se doseže enotni evropski informacijski prostor in okrepitev določb za uporabnike invalide in s tem pridobi vseobsegajočo informacijsko družbo.

Predlog spremembe  3

Predlog direktive – akt o spremembi

Uvodna izjava 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(3a) Cilj regulativnega okvira EU za elektronske komunikacije je vzpostavitev trajnostnega „ekosistema“ za elektronske komunikacije na podlagi ponudbe in povpraševanja, in sicer z učinkovitim in konkurenčnim trgom infrastruktur in storitev ter z naraščajočim razvojem informacijske družbe.

Obrazložitev

Konkurenca, ki temelji na infrastrukturi, je predpogoj za dolgoročno kakovostno delovanje telekomunikacijskega trga in eden glavnih ciljev te ureditve.

Predlog spremembe  4

Predlog direktive – akt o spremembi

Uvodna izjava 3 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(3b) Cilj je postopno zmanjšanje predhodnih sektorskih pravil vzporedno z razvojem konkurence na trgih in končno doseči, da bi elektronske komunikacije uravnavalo le konkurenčno pravo. Ker je bila dinamika konkurence na trgih elektronskih komunikacij v zadnjih letih močna, je treba predhodne regulativne obveznosti uvesti le v primeru neučinkovite in netrajnostne konkurence. Predhodno ureditev je treba največ tri leta po datumu prenosa te direktive ponovno preučiti, ali je še potrebna.

Predlog spremembe  5

Predlog direktive – akt o spremembi

Uvodna izjava 3 c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(3c) Da bi zagotovili sorazmeren in prilagojen pristop k različnim konkurenčnim pogojem, morajo biti nacionalni regulativni organi zmožni opredeliti trge na podnacionalni ravni in/ali ukiniti regulativne obveznosti na trgih in/ali geografskih območjih, kjer obstaja učinkovita infrastrukturna konkurenca, četudi le ti niso opredeljeni kot ločeni trgi.

Predlog spremembe  6

Predlog direktive – akt o spremembi

Uvodna izjava 3 d (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(3d) Ključno vprašanje v naslednjih letih za dosego ciljev Lizbonske pogodbe je dajanje primernih spodbud za naložbe v nova visokohitrostna omrežja, ki bodo podpirala inovacije na področju vsebinsko bogatih internetnih storitev in krepila mednarodno konkurenčnost Evropske unije. Takšna omrežja imajo izjemen potencial, da lahko koristijo potrošnikom in poslovni dejavnosti po vsej Evropski uniji. Zato je ključnega pomena, da se zagotovijo trajnostne naložbe v razvoj teh omrežij, hkrati pa se prek regulativne predvidljivosti in doslednosti ščiti konkurenca ter veča izbira za potrošnike.

Predlog spremembe  7

Predlog direktive – akt o spremembi

Uvodna izjava 3 e (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(3e) Komisija v svojem sporočilu „Premoščanje širokopasovne vrzeli“ z dne 20. marca 2006 ugotavlja, da v Evropski uniji obstaja teritorialna vrzel pri dostopu do širokopasovnih storitev z visoko hitrostjo prenosa. Kljub splošnemu povečanju števila širokopasovnih priključkov pa je dostop v različnih regijah omejen zaradi visokih stroškov, ki so posledica nizke gostote prebivalstva in oddaljenosti. Spodbujanje komercialnih naložb v širitev širokopasovnih storitev v teh območjih pogosto ne zadostuje. Po drugi strani pa tehnološke inovacije zmanjšujejo stroške uvajanja. Da bi se zagotovilo vlaganje v novo tehnologijo v nerazvitih regijah, mora biti uredba o elektronskih komunikacijah skladna z drugimi že sprejetimi političnimi ukrepi, kot je politika državne pomoči, strukturni skladi in širši cilji industrijske politike.

Obrazložitev

Regulativni okvir mora upoštevati, da je treba zmanjšati regionalne vrzeli v razvoju. Treba je poudariti poseben pomen vzpostavitve širokopasovnosti.

Predlog spremembe  8

Predlog direktive – akt o spremembi

Uvodna izjava 3 f (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(3f) Naložbe v raziskave in razvoj so ključne za razvoj naslednje generacije optičnih omrežij in za doseganje prožnega in učinkovitega radijskega dostopa, kar spodbuja izboljšanje konkurence ter inovativnih aplikacij in storitev v korist potrošnika. Izziv je vzpostavitev naslednje generacije povsod prisotnih in konvergentnih infrastruktur za omrežja in storitve na področju elektronskih komunikacij, informacijske tehnologije in medijev.

Obrazložitev

Ureditev mora spodbujati naložbe v raziskave in razvoj za vzpostavitev naslednje generacije žičnega in brezžičnega omrežja.

Predlog spremembe  9

Predlog direktive – akt o spremembi

Uvodna izjava 3 g (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(3g) Javna politika bi morala dopolnjevati učinkovito delovanje trgov elektronskih komunikacij in posredovati med ponudbo in povpraševanjem, da se spodbudi pozitivna dinamika, ki omogoča, da je razvoj boljših vsebin in storitev odvisen od vzpostavljanja infrastrukture in obratno. Poseg javne politike mora biti sorazmeren in ne sme izkrivljati konkurence niti ovirati zasebnih naložb, prav tako mora povečati spodbude za naložbe in znižati vstopne ovire. V zvezi s tem lahko javne oblasti spodbujajo vzpostavitev visoko zmogljive infrastrukture, ki je usmerjena v prihodnost. Pri tem se morajo odločitve o dodelitvi javne podpore sprejemati v okviru odprtih, preglednih in konkurenčnih postopkov. Javna podpora prav tako ne sme biti vnaprej naklonjena nobeni tehnologiji in mora zagotavljati dostop do infrastrukture na nediskriminatoren način.

Obrazložitev

Treba je pripraviti nekatere smernice v zvezi z nacionalnimi ali lokalnimi javnimi oblastmi ne glede na to, ali imajo na trgu elektronskih komunikacij izključno podporno vlogo ali so pri tem precej dejavnejše.

Predlog spremembe  10

Predlog direktive – akt o spremembi

Uvodna izjava 3 h (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(3h) Regulativni okvir mora zajemati tudi dodatne cilje, ki so: spodbujanje varstva potrošnikov v sektorju elektronskih komunikacij z zagotavljanjem točnih in izčrpnih informacij, pri čemer se uporabijo vsa razpoložljiva sredstva, preglednosti in pogojev za pristojbine in dajatve ter visokih standardov pri izvajanju storitev; popolno priznavanje vloge združenj za varstvo potrošnikov pri javnih posvetovanjih; omogočanje pristojnim organom, da preprečujejo možne goljufije in učinkovito delujejo proti vsakršni prevari na področju elektronskih komunikacijskih storitev.

Obrazložitev

Namen je poudariti, da mora biti zaščita potrošnikov eden pomembnejših ciljev usklajenega regulativnega okvira.

Predlog spremembe  11

Predlog direktive – akt o spremembi

Uvodna izjava 3 i (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(3i) Komisija mora pri sprejemanju ukrepov v okviru te direktive na podlagi učinkovitega posvetovanja upoštevati stališča nacionalnih regulativnih organov in zainteresiranih skupin v tej panogi, da bi zagotovila preglednost in sorazmernost. Izdati mora tudi podrobne dokumente o posvetovanjih, v katerih bo razložila potek različnih možnih ukrepov, zainteresiranim skupinam pa da dovolj časa za odgovor. Po posvetovanju in po pregledu odgovorov mora Komisija obrazložiti sprejeto odločitev v izjavi, ki mora vsebovati opis, kako je upoštevala stališča iz odgovorov zainteresiranih skupin.

Obrazložitev

Pri sprejemanju odločitev na ravni Skupnosti je treba upoštevati mnenja nacionalnih regulativnih organo in interesnih skupin v tej panogi, saj morajo biti te odločitve pregledne in sorazmerne z želenim rezultatom. Zato mora med nacionalnimi regulativnimi organi in interesnimi skupinami potekati celostna in učinkovita razprava. Sklicevanje na Komisijo se lahko nadomesti s Skupino evropskih regulatorjev, glej obrazložitev predlogov sprememb k uvodni izjavi 3.

Predlog spremembe  12

Predlog direktive – akt o spremembi

Uvodna izjava 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(4a) Brez poseganja v Direktivo 1999/5/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. marca 1999 o radijski opremi in telekomunikacijski terminalski opremi ter medsebojnem priznavanju skladnosti te opreme je treba pojasniti nekatere vidike uporabe terminalske opreme glede dostopa za uporabnike invalide, da se zagotovi interoperabilnost med terminalsko opremo ter elektronskimi komunikacijskimi omrežji in storitvami.

Obrazložitev

Če za invalidne osebe ne bo zagotovljenega dostopa do terminalske opreme, te osebe ne bodo imele dostopa niti do elektronskih komunikacijskih omrežij in storitev. Zato je treba zaradi zagotavljanja interoperabilnosti med obema jasno opredeliti, kakšna vrsta terminalske opreme, ki omogoča dostop za uporabnike invalide, se zahteva.

Predlog spremembe  13

Predlog direktive – akt o spremembi

Uvodna izjava 5 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(5a) Dejavnosti nacionalnih regulativnih organov in Komisije pri okviru za elektronske komunikacije prispevajo k izpolnitvi širših ciljev javne politike na področju kulture, zaposlovanja, varstva okolja, socialne kohezije, regionalnega razvoja ter prostorskega načrtovanja.

Obrazložitev

Regulativni okvir mora upoštevati tudi, da je treba zmanjšati regionalne vrzeli v razvoju in zato spodbujati inovacije in naložbe v vseh regijah EU.

Predlog spremembe  14

Predlog direktive – akt o spremembi

Uvodna izjava 11 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(11a) Nacionalni trgi elektronskih komunikacij se bodo v Evropski uniji še naprej razlikovali. Zato morajo nacionalni regulativni organi in Organ evropskih regulatorjev za telekomunikacije imeti pristojnosti in znanje, da bi na področju elektronskih komunikacijskih trgov in storitev ustvarili konkurenčen „ekosistem“ EU ob upoštevanju nacionalnih in regionalnih razlik ter zahteve po subsidiarnosti.

Predlog spremembe  15

Predlog direktive – akt o spremembi

Uvodna izjava 16

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(16) Radijske frekvence je treba obravnavati kot redek javni vir, ki ima veliko javno in tržno vrednost. V javnem interesu je, da se spekter upravlja kar najbolj učinkovito z gospodarskega, družbenega in okoljskega vidika in da se postopno odpravijo ovire za njegovo učinkovito uporabo.

(16) Radijske frekvence je treba obravnavati kot redek javni vir, ki ima veliko javno in tržno vrednost. V javnem interesu je, da se spekter upravlja kar najbolj učinkovito z gospodarskega, družbenega in okoljskega vidika ter da upošteva cilje kulturne raznolikosti in medijskega pluralizma in da se postopno odpravijo ovire za njegovo učinkovito uporabo.

Obrazložitev

Zagotoviti je treba, da se bo pri upravljanju spektra še naprej upošteval vidik kulturnega in medijskega pluralizma.

Predlog spremembe  16

Predlog direktive – akt o spremembi

Uvodna izjava 16 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(16a) Čeprav upravljanje spektra ostaja v pristojnosti držav članic, lahko le koordinacija in, kjer je potrebno, usklajevanje na ravni Skupnosti zagotovita, da uporabniki spektra v celoti izkoristijo notranji trg in so interesi EU učinkovito ubranjeni v svetu.

Obrazložitev

Upravljanje spektra mora biti usklajeno s širšo mednarodno agendo usklajevanja, za katero si prizadevata Mednarodna telekomunikacijska zveza in Evropska konferenca poštnih in telekomunikacijskih uprav, če želimo, da bi bilo učinkovito.

Predlog spremembe  17

Predlog direktive – akt o spremembi

Uvodna izjava 16 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(16b) Določbe te direktive o upravljanju spektra morajo biti skladne z delom mednarodnih in regionalnih organizacij, ki se ukvarjajo z upravljanjem radijskega spektra, na primer Mednarodne telekomunikacijske zveze (ITU) in Evropske konference poštnih in telekomunikacijskih uprav (CEPT), da bi se zagotovilo učinkovito upravljanje in usklajevanje uporabe spektra v Skupnosti.

Obrazložitev

Upravljanje spektra mora biti usklajeno s širšo mednarodno agendo usklajevanja, za katero si prizadevata Mednarodna telekomunikacijska zveza in Evropska konferenca poštnih in telekomunikacijskih uprav, če želimo, da bi bilo učinkovito.

Predlog spremembe  18

Predlog direktive – akt o spremembi

Uvodna izjava 16 c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(16c) Da bi prispevali k izpolnitvi ciljev iz člena 8a Direktive 2002/21/ES (Okvirna direktiva), je treba za leto 2010 sklicati srečanje na vrhu,namenjeno razpravi o spektru,ki bi ga vodile države članice in na katerem bi sodelovali Evropski parlament, Komisija in zainteresirane strani. Srečanje na vrhu mora prispevati zlasti k:

 

a) zagotavljanju večje doslednosti pri politikah spektra EU na splošno;

 

b) sprostitvi spektra za nove elektronske komunikacijske storitve po digitalnemu prehodu;

 

c) zagotavljanju usmerjanja v zvezi s prehodom z analogne na digitalno prizemno televizijo.

Obrazložitev

Ker se zdi, da je težko doseči sporazum med vsemi zainteresiranimi stranmi, bi bilo srečanje na vrhu leta 2010 lahko najboljša priložnost za oblikovanje konsenza.

Predlog spremembe  19

Predlog direktive – akt o spremembi

Uvodna izjava 16 d (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(16d) Prehod z analogne na digitalno prizemno televizijo mora zaradi večje učinkovitosti prenosa digitalne tehnologije sprostiti precejšen del spektra v Evropski uniji, t.i. „digitalno dividendo“. Države članice morajo čim prej sprostiti digitalno dividendo, da bodo državljani lahko uživali koristi uporabe novih, inovativnih in konkurenčnih storitev. Zato je treba odpraviti ovire na nacionalni ravni za učinkovito (ponovno) dodelitev digitalne dividende ter sprejeti skladnejši in celostnejši pristop za njeno dodeljevanje v Skupnosti.

Predlog spremembe  20

Predlog direktive – akt o spremembi

Uvodna izjava 17

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(17) Radijske frekvence je treba upravljati, da se prepreči škodljivo motenje. Ta osnovni pojem škodljivih motenj je zato treba pravilno opredeliti, da se zagotovi omejitev regulativnega posega na raven, ki je potrebna za preprečevanje takšnih motenj.

(17) Radijske frekvence je treba upravljati, da se prepreči škodljivo motenje. Ta osnovni pojem škodljivih motenj je zato treba pravilno opredeliti ob upoštevanju veljavnih mednarodno sprejetih frekvenčnih načrtov, da se zagotovi omejitev regulativnega posega na raven, ki je potrebna za preprečevanje takšnih motenj.

Obrazložitev

Nacionalni in mednarodni frekvenčni načrti obstajajo predvsem zaradi težav z motnjami. Ker frekvence segajo onstran meja EU, je treba spoštovati mednarodno zavezujoče sporazume, da bi se preprečile motnje.

Predlog spremembe 21

Predlog direktive – akt o spremembi

Uvodna izjava 20

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(20) Z odobritvami tehnološke nevtralnosti in nevtralnosti storitev je treba povečati prožnost upravljanja spektra in dostopa do spektra, da bodo lahko uporabniki spektra izbrali najboljše tehnologije in storitve, ki jih bodo uporabljali v frekvenčnem pasu (v nadaljnjem besedilu načelo tehnološke nevtralnosti in nevtralnosti storitev). Upravna določitev tehnologij in storitev mora postati izjema in mora biti jasno utemeljena ter predmet rednega pregleda.

(20) Z odobritvami tehnološke nevtralnosti in nevtralnosti storitev je treba povečati prožnost upravljanja spektra in dostopa do spektra, da bodo lahko uporabniki spektra izbrali najboljše tehnologije in storitve, ki jih bodo uporabljali v frekvenčnih pasovih, ki so na voljo za storitve elektronske komunikacije, kot so opredeljene v nacionalnih tabelah za dodelitev frekvenc in v pravilniku o radiokomunikacijah Mednarodne telekomunikacijske zveze (v nadaljnjem besedilu načelo tehnološke nevtralnosti in nevtralnosti storitev). Upravna določitev tehnologij in storitev bi se morala uporabljati, kadar so ogroženi cilji splošnega interesa.

Obrazložitev

S predlogom spremembe se zagotovi pravna usklajenost z opredelitvijo nevtralnosti storitev iz prvega pododstavka četrtega odstavka devetega člena okvirne direktive.

Predlog spremembe  22

Predlog direktive – akt o spremembi

Uvodna izjava 21

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(21) Izjeme od načela tehnološke nevtralnosti morajo biti omejene in utemeljene s potrebo po preprečevanju škodljivih motenj, na primer z uvedbo emisijskih mask in ravni moči, ali s potrebo po zagotovitvi javnega zdravja z omejitvijo izpostavljanja najširše javnosti elektromagnetnim poljem ali po zagotovitvi pravilne souporabe spektra, zlasti tam, kjer je njegova uporaba dovoljena samo s splošnimi odobritvami, ali tam, kjer je nujno potrebna za uskladitev z izjemo od načela nevtralnosti storitev.

(21) Omejitve pri načelu tehnološke nevtralnosti morajo biti primerne in utemeljene s potrebo po preprečevanju škodljivih motenj, na primer z uvedbo emisijskih mask in ravni moči, ali s potrebo po zagotovitvi javnega zdravja z omejitvijo izpostavljanja najširše javnosti elektromagnetnim poljem ali po zagotovitvi pravilne souporabe spektra, zlasti tam, kjer je njegova uporaba dovoljena samo s splošnimi odobritvami, ali za uskladitev s ciljem splošnega interesa skladno s pravom Skupnosti.

Obrazložitev

Za zagotovitev usklajenosti z besedilom direktive, ki pri tehnološki nevtralnosti govori o omejitvah in ne izjemah. Omejitve ne smejo biti samo izjeme od načela nevtralnosti storitev, usklajene morajo biti tudi s cilji splošnega interesa.

Predlog spremembe  23

Predlog direktive – akt o spremembi

Uvodna izjava 22

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(22) Uporabniki spektra morajo imeti tudi možnost svobodne izbire storitev, ki jih želijo ponuditi preko spektra, ki je predmet prehodnih ukrepov za obravnavanje predhodno pridobljenih pravic. Izjeme od tega načela nevtralnosti storitev, za katere je potrebna zagotovitev posebne storitve, da izpolnijo jasno opredeljene cilje splošnega interesa, kot sta varstvo življenja, potreba po spodbujanju socialne, regionalne in teritorialne kohezije ali izogibanje neučinkoviti uporabi spektra, bi morale biti dopuščene, kjer je to nujno in sorazmerno. Navedeni cilji morajo vključevati tudi spodbujanje kulturne in jezikovne raznolikosti ter pluralnosti medijev, kot je to opredeljeno v nacionalni zakonodaji v skladu s pravom Skupnosti. Razen kadar je to nujno za varovanje življenja, izjeme ne smejo privesti do izključne uporabe nekaterih storitev, temveč morajo dajati prednost, tako da lahko druge storitve ali tehnologije hkrati obstajajo v istem pasu, če je to mogoče. Da bi imetnik dovoljenja lahko prosto izbiral najbolj učinkovita sredstva za prenos vsebine storitev na radijskih frekvencah, se vsebina ne sme določati v dovoljenju za uporabo radijskih frekvenc.

(22) Uporabniki spektra morajo imeti tudi možnost svobodne izbire storitev, ki jih želijo ponuditi preko spektra, ki je predmet prehodnih ukrepov za obravnavanje predhodno pridobljenih pravic ter določb nacionalnih načrtov za dodelitev frekvenc in pravilnika o radiokomunikacijah Mednarodne telekomunikacijske zveze. Izjeme od tega načela nevtralnosti storitev, za katere je potrebna zagotovitev posebne storitve, da se upoštevajo vidiki nacionalne javne politike ali da se izpolnijo jasno opredeljeni cilji splošnega interesa, kot sta varstvo življenja, potreba po spodbujanju socialne, regionalne in teritorialne kohezije ali izogibanje neučinkoviti uporabi spektra, učinkovita raba radijskih frekvenc in učinkovito upravljanje spektra. Navedeni cilji zajemajo spodbujanje ciljev nacionalne avdiovizualne in medijske politike, kulturne in jezikovne raznolikosti ter pluralnosti medijev, kot je to opredeljeno v nacionalni zakonodaji v skladu s pravom Skupnosti. Razen kadar je to nujno za varovanje življenja ali za doseganje zgoraj omenjenih ciljev, izjeme ne smejo privesti do izključne uporabe nekaterih storitev, temveč morajo dajati prednost, tako da lahko druge storitve ali tehnologije hkrati obstajajo v istem pasu, če je to mogoče. Da bi imetnik dovoljenja lahko prosto izbiral najbolj učinkovita sredstva za prenos vsebine storitev na radijskih frekvencah, se vsebina ne sme določati v dovoljenju za uporabo radijskih frekvenc.

Obrazložitev

Vprašanje, ali se lahko spekter dodeli ne glede na storitev, mora biti odvisno od razumnega ravnotežja med javnim interesom in tržno vrednostjo. Komisija v praksi ravna na podlagi tega pristopa, kot v sporočilu o digitalni dividendi, kjer predlaga dodelitev posebnih storitev posebnim (pod)pasovom spektra.

Predlog spremembe  24

Predlog direktive – akt o spremembi

Uvodna izjava 23

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(23) Države članice so pristojne, da v skladu z lastno nacionalno zakonodajo opredelijo obseg in naravo vsake izjeme v zvezi s spodbujanjem kulturne in jezikovne raznolikosti in pluralnostjo medijev.

(23) Države članice so pristojne, da v skladu z lastno nacionalno zakonodajo opredelijo obseg in naravo vsake izjeme v zvezi s spodbujanjem kulturne in jezikovne raznolikosti, nacionalno avdiovizualno in medijsko politiko ter pluralnostjo medijev.

Obrazložitev

Države članice morajo biti pristojne za opredelitev obsega in narave izjem glede nacionalne avdiovizualne in medijske politike.

Predlog spremembe  25

Predlog direktive – akt o spremembi

Uvodna izjava 26

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(26) Glede na vpliv izjem na razvoj notranjega trga za elektronske komunikacijske storitve mora Komisija imeti možnost, da uskladi obseg in naravo vseh izjem od načel tehnološke nevtralnosti in nevtralnosti storitev, razen tistih, ki so namenjene zagotavljanju spodbujanja kulturne in jezikovne raznolikosti ter pluralnosti medijev ob upoštevanju usklajenih tehničnih pogojev za razpoložljivost in učinkovito uporabo radijskih frekvenc iz Odločbe št. 676/2002/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 7. marca 2002 o pravnem okviru za politiko radijskega spektra v Evropski skupnosti („Odločba o radijskem spektru“)[1].

 

črtano

Obrazložitev

Za zagotovitev pravne uskladitve z našim predlogom za spremenjeni člen 9(c).

Predlog spremembe  26

Predlog direktive – akt o spremembi

Uvodna izjava 29

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(29) Da bi se spodbujalo delovanje notranjega trga in podpiral razvoj čezmejnih storitev, je treba Komisiji podeliti pristojnost, da Organu dodeli določene odgovornosti na področju številčenja. Da imajo državljani držav članic, vključno s potniki in uporabniki invalidi, poleg tega dostop do določenih storitev z uporabo enakih prepoznavnih številk po podobnih cenah v vseh državah članicah, morajo pristojnosti Komisije za sprejetje tehničnih izvedbenih ukrepov po potrebi vključevati tudi veljavno tarifno načelo ali mehanizem.

(29) Da bi se spodbujalo delovanje notranjega trga in podpiral razvoj čezmejnih storitev, mora Komisija imeti možnost, da se posvetuje z organom BERT na področju številčenja. Da imajo državljani držav članic, vključno s potniki in uporabniki invalidi, poleg tega dostop do določenih storitev z uporabo enakih prepoznavnih številk po podobnih cenah v vseh državah članicah, morajo pristojnosti Komisije za sprejetje tehničnih izvedbenih ukrepov po potrebi vključevati tudi veljavno tarifno načelo ali mehanizem, kot tudi določitev enotne evropske klicne številke, ki bo uporabniku zagotavljala prijazen dostop do teh storitev.

Predlog spremembe  27

Predlog direktive – akt o spremembi

Uvodna izjava 31

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(31) Treba je okrepiti pristojnosti držav članic nasproti imetnikom pravic poti, da se zagotovi uvedba ali vzpostavitev novega omrežja na okoljsko odgovoren način neodvisno od obveznosti operaterja z znatno tržno močjo za zagotovitev dostopa do njegovega elektronskega komunikacijskega omrežja. Nacionalni regulativni organi morajo biti sposobni določiti za vsak primer posebej souporabo vodov, drogov in anten, vhod v stavbe in boljše usklajevanje javnih del. Izboljšanje souporabe infrastrukture lahko občutno izboljša konkurenčnost in omogoči nižje skupne finančne in okoljske stroške razvoja elektronske komunikacijske infrastrukture za podjetja.

(31) Treba je okrepiti pristojnosti držav članic v odnosu do imetnikov pravic poti, da se zagotovi uvedba ali vzpostavitev novega omrežja na pravičen, učinkovit in okoljsko odgovoren način neodvisno od obveznosti operaterja z znatno tržno močjo za zagotovitev dostopa do njegovega elektronskega komunikacijskega omrežja. Nacionalni regulativni organi morajo biti sposobni določiti za vsak primer posebej souporabo omrežnih elementov in pripadajočih naprav, kot so vodi, drogovi in antene, vhodi v stavbe in boljše usklajevanje javnih del. Izboljšanje souporabe infrastrukture lahko občutno izboljša konkurenčnost in omogoči nižje skupne finančne in okoljske stroške razvoja elektronske komunikacijske infrastrukture za podjetja, predvsem razvoj novih omrežij za optični dostop. Zlasti morajo imeti nacionalni regulativni organi možnost, da operaterjem določijo dolžnosti glede zagotovitve referenčne ponudbe za omogočanje dostopa do njihovih vodov na pravičen način in brez razlikovanja.

Obrazložitev

Dodano besedilo je v skladu s predlogom spremembe k členu 12. Novi člani morajo imeti dostop do vodov operaterjev s pomembno tržno močjo na pravičen način in brez razlikovanja. To bo omogočilo konkurenco na področju infrastrukture in prehod na popolnoma konkurenčen trg. Za razvoj novih omrežji lahko souporaba omrežnih elementov in pripadajočih naprav pospeši in zmanjša njihov finančni in okoljski vpliv.

Predlog spremembe  28

Predlog direktive – akt o spremembi

Uvodna izjava 32

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(32) Zanesljivo in varno sporočanje informacij po elektronskih komunikacijskih omrežjih je vedno bolj pomembno za celotno gospodarstvo in družbo nasploh. Varnost in celovitost komunikacijskih omrežij in informacijskih sistemov je zato vedno večja skrb družbe. Zapletenost sistema, tehnična okvara ali človeška napaka, nesreče ali napadi lahko vplivajo na delovanje in razpoložljivost fizičnih infrastruktur, ki zagotavljajo pomembne storitve za državljane EU, vključno s storitvami e-uprave. Nacionalni regulativni organi morajo zato zagotoviti celovitost in varnost javnih komunikacijskih omrežij. Organ mora prispevati k višji ravni varnosti elektronskih komunikacij, med drugim z zagotavljanjem strokovnega znanja in nasvetov ter spodbujanjem izmenjave dobrih praks. Organ in nacionalni regulativni organi morajo imeti potrebna sredstva za opravljanje svojih dolžnosti, vključno s pooblastili za pridobivanje zadostnih informacij, ki omogočajo oceno ravni varnosti omrežij in storitev, ter izčrpnih in zanesljivih podatkov o dejanskih varnostnih incidentih, ki so močno vplivali na delovanje omrežij ali storitev. Ob upoštevanju, da uspešna uporaba ustrezne varnosti ni enkratno izvajanje, temveč trajen proces izvajanja, pregledov in posodabljanja, je treba zahtevati, da ponudniki elektronskih komunikacijskih omrežij in storitev sprejmejo ukrepe za varovanje njihove celovitosti in varnosti v skladu z ocenjenimi tveganji, ob upoštevanju stanja takšnih ukrepov.

(32) Zanesljivo in varno sporočanje informacij po elektronskih komunikacijskih omrežjih je vedno bolj pomembno za celotno gospodarstvo in družbo nasploh. Varnost in celovitost komunikacijskih omrežij in informacijskih sistemov je zato vedno večja skrb družbe. Zapletenost sistema, tehnična okvara ali človeška napaka, nesreče ali napadi lahko vplivajo na delovanje in razpoložljivost fizičnih infrastruktur, ki zagotavljajo pomembne storitve za državljane EU, vključno s storitvami e-uprave. Nacionalni regulativni organi morajo zato zagotoviti celovitost in varnost javnih komunikacijskih omrežij. Evropska agencija za varnost omrežij in informacij mora prispevati k višji ravni varnosti elektronskih komunikacij, med drugim z zagotavljanjem strokovnega znanja in nasvetov ter spodbujanjem izmenjave dobrih praks. Evropska agencija za varnost omrežij in informacij in nacionalni regulativni organi morajo imeti potrebna sredstva za opravljanje svojih dolžnosti, vključno s pooblastili za pridobivanje zadostnih informacij, ki omogočajo oceno ravni varnosti omrežij in storitev, ter izčrpnih in zanesljivih podatkov o dejanskih varnostnih incidentih, ki so močno vplivali na delovanje omrežij ali storitev. Ob upoštevanju, da uspešna uporaba ustrezne varnosti ni enkratno izvajanje, temveč trajen proces izvajanja, pregledov in posodabljanja, je treba zahtevati, da ponudniki elektronskih komunikacijskih omrežij in storitev sprejmejo ukrepe za varovanje njihove celovitosti in varnosti v skladu z ocenjenimi tveganji ob upoštevanju stanja takšnih ukrepov.

Obrazložitev

Evropska agencija za varnost omrežij in informacij bo še vedno edina pristojna za varnost omrežji in storitev.

Predlog spremembe  29

Predlog direktive – akt o spremembi

Uvodna izjava 33

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(33) Če obstaja potreba po dogovoru glede skupnih varnostnih zahtev, je treba Komisiji podeliti pristojnosti za sprejetje tehničnih izvedbenih ukrepov za doseganje ustrezne ravni varnosti elektronskih komunikacijskih omrežij in storitev na notranjem trgu. Organ prispeva k usklajevanju ustreznih tehničnih in organizacijskih varnostnih ukrepov tako, da Komisiji nudi strokovne nasvete. Nacionalni regulativni organi morajo imeti pristojnost za izdajo zavezujočih navodil v zvezi s tehničnimi izvedbenimi ukrepi, sprejetimi v skladu z Okvirno direktivo. Da lahko opravljajo svoje dolžnosti, morajo imeti pristojnost za preiskovanje in nalaganje kazni v primerih neskladnosti.

(33) Če obstaja potreba po dogovoru glede skupnih varnostnih zahtev, je treba Komisiji podeliti pristojnosti za sprejetje tehničnih izvedbenih ukrepov za doseganje ustrezne ravni varnosti elektronskih komunikacijskih omrežij in storitev na notranjem trgu. Evropska agencija za varnost omrežij in informacij mora prispevati k usklajevanju ustreznih tehničnih in organizacijskih varnostnih ukrepov tako, da Komisiji nudi strokovne nasvete. Nacionalni regulativni organi morajo imeti pristojnost za izdajo zavezujočih navodil v zvezi s tehničnimi izvedbenimi ukrepi, sprejetimi v skladu z Okvirno direktivo. Da lahko opravljajo svoje dolžnosti, morajo imeti pristojnost za preiskovanje in nalaganje kazni v primerih neskladnosti.

Obrazložitev

Evropska agencija za varnost omrežij in informacij bo še vedno edina pristojna za varnost omrežji in storitev.

Predlog spremembe  30

Predlog direktive – akt o spremembi

Uvodna izjava 39 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(39a) Treba je spodbujati naložbe in konkurenčnost, s čimer se zaščiti, ne pa ogrozi, izbira potrošnikov.

Obrazložitev

Iz direktiv bi moralo biti jasno, da se konkurenčnosti ne sme žrtvovati v imenu vlaganj, na primer z začasnimi odstopanji od predpisov.

Predlog spremembe  31

Predlog direktive – akt o spremembi

Uvodna izjava 43

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(43) Namen funkcionalne ločitve, pri kateri mora vertikalno integriran operater ustanoviti operativno ločene poslovne subjekte, je zagotoviti popolnoma enakovredne izdelke z dostopom vsem operaterjem poproizvodnih storitev, vključno z lastnimi poproizvodnimi enotami vertikalno integriranega operaterja. Funkcionalna ločitev lahko izboljša konkurenco na več upoštevnih trgih, in sicer z zmanjšanjem spodbud za diskriminacijo ter z olajšanjem preverjanja in uveljavljanja skladnosti z obveznostmi nediskriminacije. V izjemnih primerih jo je mogoče upravičeno uporabiti kot ukrep, če nikakor ni mogoče doseči učinkovite nediskriminacije na mnogih zadevnih trgih in če obstaja majhna možnost ali pa je sploh ni za konkurenco infrastrukture v razumnem časovnem obdobju po uporabi enega ali več ukrepov, ki so se prej zdeli primerni. Vendar je zelo pomembno zagotoviti, da uvedba ohrani spodbude zadevnega podjetja, da vlaga v svoje omrežje in da nima nobenih možnih negativnih učinkov na blaginjo potrošnika. Uvedba funkcionalne ločitve zahteva usklajeno analizo različnih upoštevnih trgov, povezanih z dostopovnim omrežjem, v skladu s postopkom analize trga, določenim v členu 16 Okvirne direktive. Nacionalni regulativni organi morajo biti pri izvajanju analize trga in oblikovanju podrobnosti tega ukrepa posebej pozorni na izdelke, ki jih upravljajo ločeni poslovni subjekti, ob upoštevanju obsega razvoja omrežja in stopnje tehnološkega napredka, ki lahko vplivata na zamenljivost fiksnih in brezžičnih storitev. Da bi se izognili izkrivljanju konkurence na notranjem trgu, mora predloge za funkcionalno ločitev predhodno odobriti Komisija.

(43) Namen funkcionalne ločitve, pri kateri mora vertikalno integriran operater ustanoviti operativno ločene poslovne subjekte, je zagotoviti popolnoma enakovredne izdelke z dostopom vsem operaterjem poproizvodnih storitev, vključno z lastnimi poproizvodnimi enotami vertikalno integriranega operaterja. Funkcionalna ločitev bi lahko izboljšala konkurenco na več upoštevnih trgih, in sicer z zmanjšanjem spodbud za diskriminacijo ter z olajšanjem preverjanja in uveljavljanja skladnosti z obveznostmi nediskriminacije. Da bi se izognili izkrivljanju konkurence na notranjem trgu, mora predloge za funkcionalno ločitev predhodno odobriti Komisija.

Obrazložitev

Funkcionalna ločitev se v nekaterih državah članicah že uporablja. Uvedba ukrepov v „izjemnih primerih“ je zanimiva ideja, vendar jo je treba leta 2014, ko bo izvedena revizija, ponovno obravnavati. Takrat bo bolje razvidno, kako bo funkcionalna ločitev pripeljala do večje konkurence in hkrati omogočila naložbe v novo infrastrukturo.

Predlog spremembe  32

Predlog direktive – akt o spremembi

Uvodna izjava 44 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(44a) Nadaljnja integracija trga na notranjem trgu za elektronska komunikacijska omrežja in storitve zahteva boljše usklajevanje pri uporabi predhodne regulacije, kot je določeno s pravnim okvirom za elektronske komunikacije.

Obrazložitev

Mreža nacionalnih regulativnih organov je najprimernejši instrument za izpolnjevanje zahtev evropskega trga telekomunikacij. Namen predloga spremembe je uskladiti to mnenje z mnenjem iz poročila o predlogu Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o trgu evropskih elektronskih komunikacij.

Predlog spremembe  33

Predlog direktive – akt o spremembi

Uvodna izjava 46

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(46) Medtem ko je v določenih okoliščinah primerno, da nacionalni regulativni organ naloži obveznosti operaterjem, ki nimajo znatne tržne moči, da se dosežejo cilji, kot je povezljivost ali interoperabilnost storitev med koncema, je na drugi strani nujno zagotoviti, da se takšne obveznosti naložijo v skladu z regulativnim okvirom in zlasti njegovimi postopki priglašanja.

(46) Medtem ko je v določenih okoliščinah primerno, da nacionalni regulativni organ naloži obveznosti operaterjem, ki nimajo znatne tržne moči, da se dosežejo cilji, kot je povezljivost ali interoperabilnost storitev med koncema ali za spodbujanje učinkovitosti, trajnostne konkurence in največje koristi za končne uporabnike, je na drugi strani nujno zagotoviti, da se takšne obveznosti naložijo v skladu z regulativnim okvirom in zlasti njegovimi postopki priglašanja.

Obrazložitev

Zaradi trenutno neurejenih razmer operaterji dostopa zaračunavajo izjemno visoke cene za klice na področju imeniških storitev, prav tako ponudnikom takšnih storitev onemogočajo, da sami določajo maloprodajne cene. Ni razloga, da bi operaterji dostopa zaračunavali drugačne cene kot za podobne medmrežne izdelke, ki zajemajo promet do mesta za priključevanje in od njega. Te težave je treba odpraviti, da bodo imeli končni uporabniki v celoti na voljo koristi, ki jih prinaša konkurenca na področju imeniških storitev, ter da se omogoči odstranitev regulativne maloprodajne univerzalne imeniške storitve.

Predlog spremembe  34

Predlog direktive – akt o spremembi

Uvodna izjava 47 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(47a) Kadar je za izvajanje politike elektronskih komunikacij Skupnosti treba sprejeti ukrepe usklajevanja, ki presegajo tehnične izvedbene ukrepe, bi morala Komisija Evropskemu parlamentu in Svetu podati zakonodajni predlog.

Obrazložitev

Ukrepe usklajevanja, ki vključujejo dodajanje novih bistvenih določb regulativnemu okviru, je treba obravnavati z zakonodajnim predlogom. Le neposredna uporaba pravil iz ureditvenega okvira ali dodajanje nebistvenih elementov se obravnavata s postopki komitologije.

Predlog spremembe  35

Predlog direktive – akt o spremembi

Uvodna izjava 49

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(49) Uvedba zahtev po nevtralnosti storitev in tehnološki nevtralnosti v odločitvah o dodeljevanju in razporejanju bi, skupaj s povečano možnostjo za prenos pravic med podjetji, morala povečati svobodo in sredstva za zagotavljanje elektronskih komunikacij ter avdiovizualnih medijskih storitev javnosti, s čimer bi pospešila tudi doseganje ciljev splošnega interesa. Zato je treba določene obveznosti splošnega interesa, naložene radiodifuzijskim hišam za zagotavljanje avdiovizualnih medijskih storitev, vedno pogosteje izpolnjevati brez potrebe po dodelitvi individualnih pravic za uporabo spektra. Uporaba posebnih meril za dodelitev spektra radiodifuzijskim hišam bi bila upravičena samo, če je to nujno za doseganje cilja splošnega interesa, določenega v nacionalni zakonodaji. Postopki, povezani z doseganjem ciljev splošnega interesa, morajo biti vedno pregledni, objektivni, sorazmerni in nediskriminatorni.

(49) Uvedba zahtev po nevtralnosti storitev in tehnološki nevtralnosti v odločitvah o dodeljevanju in razporejanju bi, skupaj s povečano možnostjo za prenos pravic med podjetji, morala povečati svobodo in sredstva za zagotavljanje elektronskih komunikacij ter avdiovizualnih medijskih storitev javnosti, s čimer bi pospešila tudi doseganje ciljev splošnega interesa. Vendar se lahko za določene obveznosti splošnega interesa, naložene radiodifuzijskim hišam za zagotavljanje avdiovizualnih medijskih storitev, zahteva uporaba posebnih meril pri dodelitvi spektra, kjer se zdi nujna za doseganje cilja splošnega interesa, določenega v nacionalni zakonodaji. Postopki, povezani z doseganjem ciljev splošnega interesa, morajo biti vedno pregledni, objektivni, sorazmerni in nediskriminatorni.

Obrazložitev

Uvodna izjava 49 ni skladna z uvodno izjavo 23 in s členom 5(2) direktive o odobritvi. Priznati je treba potrebo po upoštevanju ciljev kulturne in medijske politike, ki so določeni v nacionalnih zakonodajah. Poleg tega je originalno besedilo v primerjavi s členom 5(2) direktive o odobritvi tudi restriktivnejše glede dodelitve individualnih pravic uporabe za radiodifuzijske storitve.

Predlog spremembe  36

Predlog direktive – akt o spremembi

Uvodna izjava 50

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(50) Da bi se zagotovila enaka obravnava, uporabniki spektra ne smejo biti izvzeti iz obveznosti plačevanja pristojbin ali dajatev, ki so določene za uporabo spektra.

(50) Tako popolne kot delne oprostitve obveznosti plačevanja pristojbin ali dajatev, ki so določene za uporabo spektra, morajo biti nepristranske in pregledne ter morajo temeljiti na drugih veljavnih obveznostih splošnega interesa iz nacionalne zakonodaje.

Obrazložitev

Vključitev predloga spremembe 8 Ignasija Guardansa. Države članice morajo imeti še naprej možnost, da obdržijo ali uvedejo sisteme, po katerih se obveznost plačevanja uporabniških pristojbin nadomesti z obveznostjo izpolnjevanja ciljev splošnega interesa. Takšni sistemi so običajni na področju zemeljskih frekvenc, kjer služijo ciljem zagotavljanja medijskega pluralizma.

Predlog spremembe  37

Predlog direktive – akt o spremembi

Uvodna izjava 53

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(53) Odstranitev pravnih in upravnih ovir za splošno odobritev ali za pravice uporabe spektra ali številk z evropskimi posledicami mora koristiti razvoju tehnologij in storitev ter prispevati k izboljšanju konkurence. Usklajevanje tehničnih pogojev za razpoložljivost in učinkovito uporabo radijskega spektra je urejeno v skladu z Odločbo o radijskih frekvencah, vendar pa bo za doseganje ciljev notranjega trga morda potrebno tudi,koordinirati ali uskladiti izbirne postopke in pogoje, ki se uporabljajo za pravice in odobritve v določenih pasovih, s pravicami uporabe številk in s splošnimi odobritvami. To velja zlasti za elektronske komunikacijske storitve, ki imajo po svoji naravi razsežnost notranjega trga ali čezmejni potencial, kot so satelitske storitve, katerih razvoj bi ovirale razlike pri dodeljevanju spektra med državami članicami. Komisija, ki ji pomaga Odbor za komunikacije in ki upošteva mnenje organa, mora zato imeti možnost, da sprejme tehnične izvedbene ukrepe za doseganje teh ciljev. Izvedbeni ukrepi, ki jih sprejme Komisija, lahko od držav članic zahtevajo, da dajo na voljo pravice uporabe spektra in/ali številk po vsem svojem ozemlju in da tam, kjer je to potrebno, umaknejo obstoječe nacionalne pravice uporabe. V takih primerih države članice ne podelijo novih pravic uporabe za zadevni spektralni pas ali številčno območje po nacionalnih postopkih.

(53) Odstranitev pravnih in upravnih ovir za splošno odobritev ali za pravice uporabe spektra ali številk z evropskimi posledicami mora koristiti razvoju tehnologij in storitev ter prispevati k izboljšanju konkurence. Usklajevanje tehničnih pogojev za razpoložljivost in učinkovito uporabo radijskega spektra je urejeno v skladu z Odločbo o radijskih frekvencah, vendar pa bo za doseganje ciljev notranjega trga morda potrebno tudi koordinirati ali uskladiti izbirne postopke in pogoje, ki se uporabljajo za pravice in odobritve v določenih pasovih, s pravicami uporabe številk in s splošnimi odobritvami. To velja zlasti za elektronske komunikacijske storitve, ki imajo po svoji naravi razsežnost notranjega trga ali čezmejni potencial, kot so satelitske storitve, katerih razvoj bi ovirale razlike pri dodeljevanju spektra med državami članicami ter med EU in tretjimi državami ob upoštevanju odločitev Mednarodne telekomunikacijske zveze in Evropske konference poštnih in telekomunikacijskih uprav. Komisija, ki ji pomaga Odbor za komunikacije in ki upošteva mnenje organa, mora zato imeti možnost, da sprejme tehnične izvedbene ukrepe za doseganje teh ciljev. Izvedbeni ukrepi, ki jih sprejme Komisija, lahko od držav članic zahtevajo, da dajo na voljo pravice uporabe spektra in/ali številk po vsem svojem ozemlju in da tam, kjer je to potrebno, umaknejo obstoječe nacionalne pravice uporabe. V takih primerih države članice ne podelijo novih pravic uporabe za zadevni spektralni pas ali številčno območje po nacionalnih postopkih.

Predlog spremembe  38

Predlog direktive – akt o spremembi

Uvodna izjava 57

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(57) Pogoji, ki so lahko povezani z odobritvami, morajo vsebovati posebne pogoje, ki urejajo dostopnost za uporabnike invalide in potrebo po tem, da javni organi komunicirajo s širšo javnostjo pred večjimi nesrečami, med njimi in po njih. Glede na pomembnost tehničnih inovacij morajo imeti države članice tudi možnost izdati odobritve za uporabo spektra v poskusne namene, za kar pa veljajo posebne omejitve in pogoji, ki jih izrecno utemeljuje poskusna narava takšnih pravic.

(57) Pogoji, ki so lahko povezani z odobritvami, morajo vsebovati posebne pogoje, ki urejajo dostopnost za uporabnike invalide in potrebo po tem, da javni organi in storitve v sili komunicirajo med seboj in s širšo javnostjo pred večjimi nesrečami, med njimi in po njih. Glede na pomembnost tehničnih inovacij morajo imeti države članice tudi možnost izdati odobritve za uporabo spektra v poskusne namene, za kar pa veljajo posebne omejitve in pogoji, ki jih izrecno utemeljuje poskusna narava takšnih pravic.

Predlog spremembe  39

Predlog direktive – akt o spremembi

Uvodna izjava 60

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(60) Komisiji je treba podeliti pristojnost zlasti za sprejem izvedbenih ukrepov v povezavi z uradnimi obvestili iz člena 7 Okvirne direktive; usklajevanje na področju spektra in številčenja ter zadeve v zvezi z varnostjo omrežij in storitev; opredelitev nadnacionalnih trgov; izvajanje standardov; usklajena uporaba določb regulativnega okvira. Pristojnosti je treba podeliti tudi za sprejetje izvedbenih ukrepov za posodobitev prilog I in II k Direktivi o dostopu glede na tržni in tehnološki razvoj in za sprejetje izvedbenih ukrepov za usklajevanje predpisov za odobritve, postopkov in pogojev za odobritev elektronskih komunikacijskih omrežij in storitev. Ker so to ukrepi splošnega obsega in so namenjeni dopolnitvi teh direktiv z novimi nebistvenimi elementi, morajo biti sprejeti v skladu z regulativnim postopkom preverjanja, predvidenim v členu 5a Sklepa 1999/468/ES. Če zaradi nujnih razlogov ni mogoče upoštevati običajnih časovnih rokov za ta postopek, mora imeti Komisija možnost, da uporabi nujni postopek iz člena 5a(6) zgornjega sklepa

(60) Komisiji je treba podeliti pristojnost zlasti za sprejem izvedbenih ukrepov v povezavi z uradnimi obvestili iz člena 7 Okvirne direktive; usklajevanje na področju spektra in številčenja ter zadeve v zvezi z varnostjo omrežij in storitev; opredelitev nadnacionalnih trgov; izvajanje standardov; usklajena uporaba določb regulativnega okvira. Pristojnosti je treba podeliti tudi za sprejetje izvedbenih ukrepov za posodobitev prilog I in II k Direktivi o dostopu glede na tržni in tehnološki razvoj in za sprejetje izvedbenih ukrepov za usklajevanje predpisov za odobritve, postopkov in pogojev za odobritev elektronskih komunikacijskih omrežij in storitev. Ker so to ukrepi splošnega obsega in so namenjeni dopolnitvi teh direktiv z novimi nebistvenimi elementi, morajo biti sprejeti v skladu z regulativnim postopkom preverjanja, predvidenim v členu 5a Sklepa 1999/468/ES. Ker bi uporaba regulativnega postopka s pregledom v okviru običajnih časovnih rokov lahko v nekaterih izjemnih okoliščinah ovirala pravočasno sprejetje izvedbenih ukrepov, bi morali Evropski parlament, Svet in Komisija hitro ukrepati, da bi zagotovili pravočasno sprejetje teh ukrepov

Obrazložitev

V neizogibnih in upravičenih nujnih primerih morajo Evropski parlament, Svet in Komisija hitro ukrepati, da bi zagotovili pravočasen sprejem ukrepov komitologije.

Predlog spremembe  40

Predlog direktive – akt o spremembi

Člen 1 – točka 1

Direktiva 2002/21/ES

Člen 1 – odstavek 1

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1. S to direktivo se vzpostavlja usklajeni okvir za zakonsko urejanje elektronskih komunikacijskih storitev, elektronskih komunikacijskih omrežij, pripadajočih naprav in storitev ter nekaterih vidikov terminalske opreme. V Direktivi so določene naloge nacionalnih regulativnih organov in tudi vrsta postopkov za zagotovitev usklajene uporabe regulativnega okvira v celotni Skupnosti.

1. S to direktivo se vzpostavlja usklajeni okvir za zakonsko urejanje elektronskih komunikacijskih storitev, elektronskih komunikacijskih omrežij, pripadajočih naprav in storitev ter nekaterih vidikov terminalske opreme, da bi se omogočil dostop za uporabnike invalide in spodbudila uporaba elektronskih komunikacij za uporabnike s posebnimi potrebami. V Direktivi so določene naloge nacionalnih regulativnih organov in tudi vrsta postopkov za zagotovitev usklajene uporabe regulativnega okvira v celotni Skupnosti.

Obrazložitev

Namen predloga spremembe je pojasniti različne vidike terminalske opreme, ki lahko zagotovi dostop do vseh telekomunikacijskih storitev.

Predlog spremembe  41

Predlog direktive – akt o spremembi

Člen 1 – točka 2 – točka c

Direktiva 2002/21/ES

Člen 2 – točka e

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(e) ‚pripadajoče naprave‘ pomenijo naprave, povezane z elektronskim komunikacijskim omrežjem in/ali elektronsko komunikacijsko storitvijo, ki omogočajo in/ali podpirajo izvajanje storitev po tem omrežju in/ali s to storitvijo ali pa imajo možnosti za to in vključujejo sisteme za prevajanje številk ali naslovov, sisteme s pogojnim dostopom in elektronske programske vodnike ter fizično infrastrukturo, kot so vodi, drogovi, cestne omare in zgradbe;

(e) ‚pripadajoče naprave‘ pomenijo naprave, povezane z elektronskim komunikacijskim omrežjem in/ali elektronsko komunikacijsko storitvijo, ki omogočajo in/ali podpirajo izvajanje storitev po tem omrežju in/ali s to storitvijo ali pa imajo možnosti za to in vključujejo sisteme za prevajanje številk ali naslovov, sisteme s pogojnim dostopom in elektronske programske vodnike ter fizično infrastrukturo, kot so vstopi v zgradbe, napeljava v zgradbah, stolpi in druge visoke podporne naprave, vodi, odvodi, drogovi, antene, vstopni jaški in omare ter vsi drugi elementi omrežja, ki niso dejavni;

Predlog spremembe  42

Predlog direktive – akt o spremembi

Člen 1 – točka 2 – točka e

Direktiva 2002/21/ES

Člen 2 – točka s

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(s) ‚škodljive motnje‘ pomenijo motnje, ki ogrožajo delovanje radionavigacijske storitve ali drugih varnostnih storitev ali ki kako drugače resno ogrožajo, ovirajo ali nenehno prekinjajo radiokomunikacijsko storitev, ki deluje v skladu z veljavnimi predpisi Skupnosti ali nacionalnimi predpisi.

(s) ‚škodljive motnje‘ pomenijo motnje, ki ogrožajo delovanje radionavigacijske storitve ali drugih varnostnih storitev ali ki kako drugače resno ogrožajo, ovirajo ali nenehno prekinjajo radiokomunikacijsko storitev, ki deluje v skladu z veljavnimi mednarodnimi predpisi, predpisi Skupnosti ali nacionalnimi predpisi.

Predlog spremembe  43

Predlog direktive – akt o spremembi

Člen 1 – točka 3

Direktiva 2002/21/ES

Člen 3 – odstavek 3 – pododstavek 1

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3. Države članice zagotovijo, da nacionalni regulativni organi izvajajo svoja pooblastila neodvisno, nepristransko in pregledno. Nacionalni regulativni organi ne prosijo ali sprejemajo navodil od katerega koli organa v zvezi z vsakodnevnim opravljanjem nalog, ki so jim bile dodeljene po nacionalni zakonodaji, s katero se izvaja zakonodaja Skupnosti. Samo pritožbeni organi, ustanovljeni v skladu s členom 4 ali nacionalna sodišča imajo pristojnost, da začasno prekličejo ali razveljavijo odločitve nacionalnih regulativnih organov.

3. Države članice zagotovijo, da nacionalni regulativni organi izvajajo svoja pooblastila neodvisno, nepristransko, pregledno in pravočasno. Nacionalni regulativni organi ne prosijo ali sprejemajo navodil od katerega koli organa v zvezi z vsakodnevnim opravljanjem nalog, ki so jim bile dodeljene po nacionalni zakonodaji, s katero se izvaja zakonodaja Skupnosti. Samo pritožbeni organi, ustanovljeni v skladu s členom 4 ali nacionalna sodišča imajo pristojnost, da začasno prekličejo ali razveljavijo odločitve nacionalnih regulativnih organov.

Obrazložitev

Če nacionalni regulativni organi ne ukrepajo pravočasno, na primer ko gre za pregled trga, lahko s tem ovirajo konkurenco in inovacije na trgu.

Predlog spremembe  44

Predlog direktive – akt o spremembi

Člen 1 – točka 3 a (novo)

Direktiva 2002/21/ES

Člen 3 – odstavek 3a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(3a) V členu 3 se doda naslednji odstavek:

 

„3a. Države članice zagotovijo, da zadevni nacionalni regulativni organi dejavno podprejo cilje Organa evropskih regulatorjev za telekomunikacije za spodbujanje večje regulativne usklajenosti in skladnosti.

 

Države članice zagotovijo, da imajo nacionalni regulativni organi ustrezne finančne in človeške vire za opravljanje dodeljenih nalog ter da dejavno sodelujejo pri Organu evropskih regulatorjev za telekomunikacije in prispevajo k njegovemu delovanju. Nacionalni regulativni organi morajo imeti posebni letni proračun, ki se objavi.“

Obrazložitev

Dodatni odstavek 3a zagotavlja, da države članice zagotovijo vzpostavitev Organa evropskih regulatorjev za telekomunikacije, ki ga sestavljajo vsi nacionalni regulativni organi. Ta organ bi deloval kot združenje nacionalnih regulativnih organov, ki ne bi imelo statusa neodvisne pravne osebe, to pomeni, da ta organ zlasti ne bi bil del neposredne ali posredne uprave Skupnosti. To ne posega v sodno prakso primera MERONI.

Predlog spremembe  45

Predlog direktive – akt o spremembi

Člen 1 – točka 3 b (novo)

Direktiva 2002/21/ES

Člen 3 – odstavek 3b (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(3b) V členu 3 se doda naslednji odstavek:

 

„3b. Države članice zagotovijo, da nacionalni regulativni organi dosledno upoštevajo skupna stališča Organa evropskih regulatorjev za telekomunikacije pri sprejemanju svojih odločitev za domače trge.

Predlog spremembe  46

Predlog direktive – akt o spremembi

Člen 1 – točka 4 – točka a

Direktiva 2002/21/ES

Člen 4 – odstavek 1 – pododstavek 1

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1. Države članice poskrbijo, da so na nacionalni ravni na voljo učinkoviti mehanizmi, po katerih ima vsak uporabnik ali podjetje, ki zagotavlja elektronska komunikacijska omrežja in/ali storitve ter je prizadet z odločbo nacionalnega regulativnega organa, pravico do pritožbe zoper odločbo pri pritožbenem organu, ki je neodvisen od udeleženih strank. Ta organ, ki je lahko sodišče, mora imeti ustrezno strokovno znanje in izkušnje, da lahko izpolni svoje naloge. Države članice zagotovijo, da se vsebina same zadeve primerno upošteva in da je na voljo učinkovit pritožbeni mehanizem.

1. Države članice poskrbijo, da so na nacionalni ravni na voljo učinkoviti mehanizmi, po katerih ima vsak uporabnik ali podjetje, ki zagotavlja elektronska komunikacijska omrežja in/ali storitve ter je prizadet z odločbo nacionalnega regulativnega organa, pravico do pritožbe zoper odločbo pri pritožbenem organu, ki je neodvisen od udeleženih strank. Ta organ, ki je lahko sodišče, mora imeti ustrezno strokovno znanje in izkušnje, da lahko učinkovito izpolni svoje naloge. Države članice zagotovijo, da se vsebina same zadeve primerno upošteva, da je na voljo učinkovit pritožbeni mehanizem in da postopki pred pritožbenim organom niso predolgotrajni. Države članice določijo roke za obravnavo pritožb.

Obrazložitev

Učinkovitost in razumno obdobje trajanja sta ključna vidika mehanizmov za pritožbe. Drugi del obrazložitve ne zadeva slovenske različice.

Predlog spremembe  47

Predlog direktive – akt o spremembi

Člen 1 – točka 4 – točka a

Direktiva 2002/21/ES

Člen 4 – odstavek 1 – pododstavek 2

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Med čakanjem na rezultat pritožbe pa velja odločba nacionalnega regulativnega organa, razen če so sprejeti začasni ukrepi. Začasni ukrepi se lahko sprejmejo zaradi nujne potrebe po začasnem preklicu učinka odločbe, da se prepreči resno in nepopravljivo škodo za stranko, ki zahteva te ukrepe, in zaradi zahteve po ravnovesju interesov.

Med čakanjem na rezultat pritožbe pa velja odločba nacionalnega regulativnega organa, razen če so sprejeti začasni ukrepi. Začasni ukrepi se v skladu z zadevno nacionalno zakonodajo lahko sprejmejo zaradi nujne potrebe po začasnem preklicu učinka odločbe, da se prepreči resno in nepopravljivo škodo za stranko, ki zahteva te ukrepe, in zaradi zahteve po ravnovesju interesov.

Obrazložitev

Upoštevati je treba različne postopkovne pravice v državah članicah.

Predlog spremembe  48

Predlog direktive – akt o spremembi

Člen 1 – točka 4 – točka a a (novo)

Direktiva 2002/21/ES

Člen 4 – odstavek 2a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(aa) Doda se naslednji odstavek:

 

„2a. Pritožbeni organi imajo pravico zaprositi za mnenje Organa evropskih regulatorjev za telekomunikacije, preden odločijo v pritožbenem postopku.“

Obrazložitev

Pritožbeni organi bi morali biti tudi upravičeni, da se posvetujejo z Organom evropskih regulatorjev za telekomunikacije, če gre za primer, ki vpliva na notranji trg. Ta mehanizem bi omogočil postopno usklajevanje pri uporabi okvira in izboljšal doslednost trga elektronskih komunikacij.

Predlog spremembe  49

Predlog direktive – akt o spremembi

Člen 1 – točka 5

Direktiva 2002/21/ES (Okvirna direktiva)

Člen 5 – odstavek 1

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1. Države članice poskrbijo, da podjetja, ki ponujajo elektronska komunikacijska omrežja in storitve, zagotovijo vse informacije, vključno s finančnimi podatki, ki jih potrebujejo nacionalni regulativni organi za zagotovitev skladnosti z določbami te direktive in posebnih direktiv ali z odločbami, sprejetimi v zvezi s temi direktivami. Ta podjetja morajo tudi predložiti informacije o prihodnjem razvoju omrežja ali storitev, ki bi lahko vplival na veleprodajne storitve, ki so na voljo konkurentom. Ta podjetja predložijo take informacije takoj na zahtevo ter po časovnem načrtu in s stopnjo podrobnosti, ki jih zahteva nacionalni regulativni organ. Informacije, ki jih zahteva nacionalni regulativni organ, morajo biti sorazmerne z opravljanjem te naloge. Nacionalni regulativni organ navede razloge, ki utemeljujejo njegovo zahtevo po informacijah.

1. Države članice poskrbijo, da podjetja, ki ponujajo elektronska komunikacijska omrežja in storitve, zagotovijo vse informacije, vključno s finančnimi podatki, ki jih potrebujejo nacionalni regulativni organi za zagotovitev skladnosti z določbami te direktive in posebnih direktiv ali z odločbami, sprejetimi v zvezi s temi direktivami. Ta podjetja predložijo take informacije takoj na zahtevo ter po časovnem načrtu in s stopnjo podrobnosti, ki jih zahteva nacionalni regulativni organ. Informacije, ki jih zahteva nacionalni regulativni organ, morajo biti sorazmerne z opravljanjem te naloge. Nacionalni regulativni organ navede razloge, ki utemeljujejo njegovo zahtevo po informacijah, ter spoštuje zakonodajo Skupnosti in nacionalno zakonodajo o poslovni tajnosti.

Predlog spremembe  50

Predlog direktive – akt o spremembi

Člen 1 – točka 6

Direktiva 2002/21/ES

Člen 6 – pododstavek 1

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Razen v primerih iz členov 7(10), 20 ali 21 in če ni drugače določeno v izvedbenih ukrepih, sprejetih v skladu s členom 9c, države članice zagotovijo, da nacionalni regulativni organi, kadar nameravajo sprejeti ukrepe v skladu s to direktivo ali posebnimi direktivami, ki bodo imeli znaten vpliv na zadevni trg, ali kadar nameravajo zagotoviti omejitve v skladu s členom 9(3) in 9(4), dajo zainteresiranim strankam možnost, da v primernem roku izrazijo svoje stališče o osnutku ukrepov.

Razen v primerih iz členov 7(10), 20 ali 21 in če ni drugače določeno v izvedbenih ukrepih, sprejetih v skladu s členom 9c, države članice zagotovijo, da nacionalni regulativni organi, kadar nameravajo sprejeti ukrepe v skladu s to direktivo ali posebnimi direktivami ali kadar nameravajo zagotoviti omejitve v skladu s členom 9(3) in 9(4), ki imajo znaten vpliv na zadevni trg, dajo zainteresiranim strankam možnost, da v primernem roku izrazijo svoje stališče o osnutku ukrepov.

Obrazložitev

Pojasnitev skladenjske narave.

Predlog spremembe  51

Predlog direktive – akt o spremembi

Člen 1 – točka 6

Direktiva 2002/21/ES

Člen 6 – pododstavek 4

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Nacionalni regulativni organ omogoči, da so rezultati posvetovalnega postopka dostopni javnosti, razen kadar veljajo informacije za zaupne v skladu z zakonodajo Skupnosti in nacionalno zakonodajo o poslovni tajnosti.

Nacionalni regulativni organ omogoči, da so rezultati posvetovalnega postopka dostopni javnosti, razen kadar veljajo informacije za zaupne v skladu z zakonodajo Skupnosti in nacionalno zakonodajo o poslovni tajnosti. V primeru neupravičenega razširjanja zaupnih informacij nacionalni regulativni organi na zahtevo zainteresiranih podjetij zagotovijo čim hitrejše sprejetje ustreznih ukrepov.

Predlog spremembe  52

Predlog direktive – akt o spremembi

Člen 1 – točka 6

Direktiva 2002/21/ES

Člen 7

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Article 7Konsolidacija notranjega trga za elektronske komunikacije

 

Article 7Konsolidacija notranjega trga za elektronske komunikacije

 

1. Nacionalni regulativni organi pri izvajanju svojih nalog po tej direktivi in posebnih direktivah dosledno upoštevajo cilje iz člena 8, če se nanašajo na delovanje notranjega trga.

1. Nacionalni regulativni organi pri izvajanju svojih nalog po tej direktivi in posebnih direktivah dosledno upoštevajo cilje iz člena 8, če se nanašajo na delovanje notranjega trga.

2. Nacionalni regulativni organi prispevajo k razvoju notranjega trga tako, da sodelujejo s Komisijo in z organom, da v vseh državah članicah zagotovijo dosledno uporabo določb te direktive in posebnih direktiv. V ta namen zlasti sodelujejo s Komisijo in organom, da opredelijo vse vrste instrumentov in sredstev, ki bi bili najprimernejši za reševanje posebnih razmer na trgu.

2. Nacionalni regulativni organi prispevajo k razvoju notranjega trga tako, da na pregleden način sodelujejo s Komisijo in z Organom evropskih regulatorjev za telekomunikacije, da v vseh državah članicah zagotovijo dosledno uporabo določb te direktive in posebnih direktiv. V ta namen zlasti sodelujejo s Komisijo in Organom evropskih regulatorjev za telekomunikacije, da opredelijo vse vrste instrumentov in sredstev, ki bi bili najprimernejši za reševanje posebnih razmer na trgu.

3. Razen če ni v izvedbenih določbah, sprejetih v skladu s členom 7a, drugače določeno, lahko Komisija, po zaključku posvetovanja iz člena 6, s katerim namerava nacionalni regulativni organ sprejeti ukrep, ki:

3. Razen če ni v izvedbenih določbah, sprejetih v skladu s členom 7a, drugače določeno, lahko Komisija, po zaključku posvetovanja iz člena 6, s katerim namerava nacionalni regulativni organ sprejeti ukrep, ki:

(a) sodi v področje uporabe člena 15 ali 16 te direktive, člena 5 ali 8 Direktive 2002/19/ES (Direktiva o dostopu) in

(a) sodi v področje uporabe člena 15 ali 16 te direktive, člena 5 ali 8 Direktive 2002/19/ES (Direktiva o dostopu) in

(b) bi vplival na trgovino med državami članicami,

(b) bi vplival na trgovino med državami članicami,

zagotavlja, da je osnutek ukrepa dostopen Komisiji, organu ali nacionalnim regulativnim organom v drugih državah članicah, skupaj z razlogi, na katerih ukrep temelji, v skladu s členom 5(3) in o tem obvesti Komisijo in druge nacionalne regulativne organe. Nacionalni regulativni organi in Komisija lahko zadevnemu nacionalnemu regulativnemu organu predložijo pripombe samo v enem mesecu. Enomesečnega roka ni mogoče podaljšati.

zagotavlja, da je osnutek ukrepa hkrati dostopen Komisiji, Organu evropskih regulatorjev za telekomunikacije in nacionalnim regulativnim organom v drugih državah članicah, skupaj z razlogi, na katerih ukrep temelji, v skladu s členom 5(3) in o tem obvesti Komisijo, Organ evropskih regulatorjev za telekomunikacije in druge nacionalne regulativne organe. Nacionalni regulativni organi, Organ evropskih regulatorjev za telekomunikacije in Komisija lahko zadevnemu nacionalnemu regulativnemu organu predložijo pripombe samo v enem mesecu. Enomesečnega roka ni mogoče podaljšati.

4. Če je predvideni ukrep iz odstavka 3 namenjen:

4. Če je predvideni ukrep iz odstavka 3 namenjen:

(a) opredelitvi upoštevnega trga, ki se razlikuje od trgov, opredeljenih v Priporočilu v skladu s členom 15(1), ali

(a) opredelitvi upoštevnega trga, ki se razlikuje od trgov, opredeljenih v Priporočilu v skladu s členom 15(1), ali

(b) odločitvi, ali naj se določi podjetje, ki bi imelo bodisi samo ali skupaj z drugimi pomembno tržno moč po členu 16(3), (4) ali (5), ali

(b) odločitvi, ali naj se določi podjetje, ki bi imelo bodisi samo ali skupaj z drugimi pomembno tržno moč po členu 16(3), (4) ali (5),

(c) naložitvi, spremembi ali umiku obveznosti za operaterja pri uporabi člena 16 v povezavi s členi 5 in 9 do 13 Direktive 2002/19/ES (Direktiva o dostopu) in s členom 17 Direktive 2002/22/ES (Direktiva o univerzalnih storitvah),

 

in bi negativno vplival na trgovino med državami članicami ter Komisija pojasni nacionalnemu regulativnemu organu, da meni, da bi osnutek ukrepa ustvaril oviro za enotni trg, ali če resno dvomi o njegovi združljivosti z zakonodajo Skupnosti in zlasti s cilji iz člena 8, se osnutek ukrepa v naslednjih štirih mesecih še ne sprejme. Tega roka ni mogoče podaljšati.

in bi negativno vplival na trgovino med državami članicami ter Komisija pojasni nacionalnemu regulativnemu organu, da meni, da bi osnutek ukrepa ustvaril oviro za enotni trg, ali če resno dvomi o njegovi združljivosti z zakonodajo Skupnosti in zlasti s cilji iz člena 8, se osnutek ukrepa v naslednjih dveh mesecih še ne sprejme. Tega roka ni mogoče podaljšati.

5. V roku dveh mesecev iz odstavka 4 lahko Komisija sprejme sklep, s katerim od zadevnega nacionalnega regulativnega organa zahteva, da osnutek ukrepa umakne. Komisija pred izdajo sklepa dosledno upošteva mnenje organa, predloženo v skladu s členom 5 Uredbe […/…ES]. Temu sklepu mora biti priložena podrobna in objektivna analiza o tem, zakaj Komisija meni, naj osnutek ukrepa ne bo sprejet, skupaj s posebnimi predlogi za njegovo spremembo.

5. V roku dveh mesecev iz odstavka 4 lahko Komisija sprejme sklep, s katerim od zadevnega nacionalnega regulativnega organa zahteva, da osnutek ukrepa umakne. Komisija pred izdajo sklepa dosledno upošteva mnenje Organa evropskih regulatorjev za telekomunikacije, predloženo v skladu s členom 5 Uredbe […/…ES]. Temu sklepu mora biti priložena podrobna in objektivna analiza o tem, zakaj Komisija meni, naj osnutek ukrepa ne bo sprejet, skupaj s posebnimi predlogi za njegovo spremembo.

6. V roku treh mesecev od sklepa Komisije v skladu z odstavkom 5, ki od nacionalnega regulativnega organa zahteva umik osnutka ukrepa, nacionalni regulativni organ osnutek ukrepa spremeni ali umakne. Če je osnutek ukrepa spremenjen, začne nacionalni regulativni organ v skladu s postopki iz člena 6 javno posvetovanje in Komisiji v skladu z določbami odstavka 3 ponovno priglasi spremenjeni osnutek ukrepa.

6. V roku treh mesecev od sklepa Komisije v skladu z odstavkom 5, ki od nacionalnega regulativnega organa zahteva umik osnutka ukrepa, nacionalni regulativni organ osnutek ukrepa spremeni ali umakne. Če je osnutek ukrepa spremenjen, začne nacionalni regulativni organ v skladu s postopki iz člena 6 javno posvetovanje in Komisiji v skladu z določbami odstavka 3 ponovno priglasi spremenjeni osnutek ukrepa.

7. Zadevni nacionalni regulativni organ dosledno upošteva pripombe drugih nacionalnih regulativnih organov in Komisije ter lahko, razen v primerih iz odstavka 4, sprejme na podlagi pripomb nastali osnutek ukrepa in ga, če ga sprejme, predloži Komisiji. Vsi drugi nacionalni organi, ki opravljajo naloge po tej direktivi ali posebnih direktivah, prav tako dosledno upoštevajo pripombe Komisije.

7. Zadevni nacionalni regulativni organ dosledno upošteva pripombe drugih nacionalnih regulativnih organov, Organa evropskih regulatorjev za telekomunikacije in Komisije ter lahko, razen v primerih iz odstavka 4, sprejme na podlagi pripomb nastali osnutek ukrepa in ga, če ga sprejme, predloži Komisiji. Vsi drugi nacionalni organi, ki opravljajo naloge po tej direktivi ali posebnih direktivah, prav tako dosledno upoštevajo pripombe Komisije.

8. Če se spremeni osnutek ukrepa v skladu z odstavkom 6, lahko Komisija v določenem roku sprejme sklep, s katerim od nacionalnega regulativnega organa zahteva naložitev posebne obveznosti po členih 9 do 13a Direktive 2002/19/ES (Direktiva o dostopu) in členu 17 Direktive 2002/22/ES (Direktiva o univerzalnih storitvah).

 

Pri tem Komisija zasleduje iste cilje politike, kot so za nacionalne regulativne organe določeni v členu 8. Komisija dosledno upošteva mnenje organa, ki je predloženo v skladu s členom 6 Uredbe […/ES], zlasti pri oblikovanju podrobnosti obveznosti, ki jo/jih je treba uvesti.

 

9. Nacionalni regulativni organ Komisiji sporoči vse končne ukrepe, ki spadajo pod pogoje a) in b) v členu 7(3).

 

10. Če nacionalni regulativni organ v izjemnih okoliščinah meni, da je treba nujno ukrepati z odstopanjem od postopka iz odstavkov 3 in 4, lahko nemudoma sprejme sorazmerne in prehodne ukrepe, da bi zagotovil konkurenco in zaščitil interese uporabnikov. Komisiji, drugim nacionalnim regulativnim organom in organu takoj sporoči te ukrepe s popolno navedbo razlogov. Za sklep nacionalnega regulativnega organa o tem, da bi taki ukrepi postali stalni ali da bi se podaljšal čas njihove veljavnosti, veljajo določbe odstavkov 3 in 4.

10. Če nacionalni regulativni organ v izjemnih okoliščinah meni, da je treba nujno ukrepati z odstopanjem od postopka iz odstavkov 3 in 4, lahko nemudoma sprejme sorazmerne in prehodne ukrepe, da bi zagotovil konkurenco in zaščitil interese uporabnikov. Komisiji, drugim nacionalnim regulativnim organom in Organu evropskih regulatorjev za telekomunikacije takoj sporoči te ukrepe s popolno navedbo razlogov. Za sklep nacionalnega regulativnega organa o tem, da bi taki ukrepi postali stalni ali da bi se podaljšal čas njihove veljavnosti, veljajo določbe odstavkov 3 in 4.

Predlog spremembe  53

Predlog direktive – akt o spremembi

Člen 1 – točka 6 a (novo)

Direktiva 2002/21/ES

Člen -7 a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(6a) Vstavi se člen:

 

„Člen -7a

 

Postopek za dosledno uporabo ukrepov

 

1. Kadar nacionalni regulativni organ namerava sprejeti ukrepe, s katerimi naloži, spremeni ali umakne obveznosti za operaterja pri uporabi člena 16 v povezavi s členi 5 in 9 do 13a Direktive 2002/19/ES (Direktiva o dostopu) in člena 17 Direktive 2002/22/ES (Direktiva o univerzalnih storitvah), imajo Komisija in nacionalni regulativni organi drugih držav članic en mesec po datumu uradnega obvestila o osnutku ukrepa za pripombe pri ustreznem nacionalnem regulativnem organu.

 

2. Če osnutek ukrepa zadeva naložitev, spremembo ali umik obveznosti, ki ni določena v členu 13a Direktive 2002/19/ES (Direktiva o dostopu), lahko Komisija v enakem obdobju obvesti pristojni nacionalni regulativni organ in Organ evropskih regulatorjev za telekomunikacije o razlogih, zakaj meni, da bi osnutek ukrepa ustvaril oviro za enotni trg ali da resno dvomi o združljivosti ukrepa s pravom Skupnosti. V takšnem primeru se osnutek ukrepa ne sprejme še dva meseca po obvestilu Komisije.

 

V odsotnosti takšnega obvestila lahko zadevni nacionalni regulativni organ sprejme osnutek ukrepa, pri tem pa dosledno upošteva vse pripombe Komisije ali katerega koli drugega nacionalnega regulativnega organa.

 

3. V obdobju dveh mesecev iz odstavka 2 Komisija, Organ evropskih regulatorjev za telekomunikacije in zadevni nacionalni regulativni organ tesno sodelujejo, da bi opredelili najbolj ustrezen in učinkovit ukrep glede na cilje iz člena 8, pri tem pa ustrezno upoštevajo mnenja udeležencev na trgu in potrebo po zagotavljanju razvoja skladne regulativne prakse.

 

V istem obdobju dveh mesecev Organ evropskih regulatorjev za telekomunikacije z absolutno večino sprejme mnenje, v katerem potrdi ustreznost in učinkovitost osnutka ukrepa ali ugotovi, da je treba osnutek ukrepa spremeniti, in v ta namen poda posebne predloge. To mnenje je obrazloženo in na voljo javnosti.

 

Če je Organ evropskih regulatorjev za telekomunikacije potrdil ustreznost in učinkovitost osnutka ukrepa, lahko zadevni nacionalni regulativni organ sprejme osnutek ukrepa, pri tem pa dosledno upošteva katere koli pripombe Komisije in Organa evropskih regulatorjev za telekomunikacije. Nacionalni regulativni organ objavi, na kakšen način je upošteval te pripombe.

 

Če je Organ evropskih regulatorjev za telekomunikacije ugotovil, da je treba osnutek ukrepa spremeniti, lahko Komisija ob doslednem upoštevanju mnenja tega organa sprejme sklep, v katerem od zadevnega nacionalnega regulativnega organa zahteva, naj spremeni osnutek ukrepa, in v ta namen poda razloge in posebne predloge.

 

4. Če osnutek ukrepa zadeva naložitev, spremembo ali umik obveznosti, ki ni določena v členu 13a Direktive 2002/19/ES (Direktiva o dostopu), se osnutek ukrepa ne sprejme v nadaljnjem dvomesečnem obdobju, ki se začne po koncu enomesečnega obdobja iz odstavka 1.

 

4. Če osnutek ukrepa zadeva naložitev, spremembo ali umik obveznosti, ki ni določena v členu 13a Direktive 2002/19/ES (Direktiva o dostopu), se osnutek ukrepa ne sprejme v nadaljnjem dvomesečnem obdobju, ki se začne po koncu enomesečnega obdobja iz odstavka 1.

 

V najdaljšem obdobju, določenem v prejšnjem odstavku, Organ evropskih regulatorjev za telekomunikacije z absolutno večino sprejme mnenje, v katerem potrdi ustreznost in učinkovitost osnutka ukrepa ali ugotovi, da se osnutek ukrepa ne bi smel sprejeti in za to navede razloge. To mnenje se utemelji in objavi.

 

Le če sta Komisija in Organ evropskih regulatorjev za telekomunikacije potrdila ustreznost in učinkovitost osnutka ukrepa, lahko zadevni nacionalni regulativni organ sprejme osnutek ukrepa, pri tem pa dosledno upošteva vse pripombe, ki sta jih podala Komisija in Organ evropskih regulatorjev za telekomunikacije . Nacionalni regulativni organ objavi, na kakšen način je upošteval te pripombe.

 

5. V roku treh mesecev potem, ko je Komisija v skladu s pododstavkom 4 odstavka 3 tega člena sprejela utemeljen sklep, ki od nacionalnega regulativnega organa zahteva spremembo osnutka ukrepa, zadevni nacionalni regulativni organ osnutek ukrepa spremeni ali umakne. Če je treba osnutek ukrepa spremeniti, začne nacionalni regulativni organ v skladu s postopkom posvetovanja in preglednosti iz člena 6 javno posvetovanje in Komisiji v skladu z odstavkom 7 ponovno priglasi spremenjeni osnutek ukrepa.

 

6. Nacionalni regulativni organ lahko v kateri koli fazi postopka umakne predlagan osnutek ukrepa.

Predlog spremembe  54

Predlog direktive – akt o spremembi

Člen 1 – točka 7

Direktiva 2002/21/ES

Člen 7a - odstavek 1

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1. Komisija lahko določi izvedbene določbe v povezavi s členom 7, ki opredeljujejo obliko, vsebino in raven podrobnosti, ki jih je treba navesti v uradnih obvestilih, zahtevanih v skladu s členom 7(3), okoliščine, ko uradna obvestila niso potrebna, in izračun časovnih rokov.

1. Komisija ob doslednem upoštevanju mnenja Organa evropskih regulatorjev za telekomunikacije lahko določi priporočila in/ali smernice v povezavi s členom 7, ki opredeljujejo obliko, vsebino in raven podrobnosti, ki jih je treba navesti v uradnih obvestilih, zahtevanih v skladu s členom 7(3), okoliščine, ko uradna obvestila niso potrebna, in izračun časovnih rokov.

 

Predlog spremembe  55

Predlog direktive – akt o spremembi

Člen 1 – točka 7

Direktiva 2002/21/ES

Člen 7a - odstavek 2

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2. Ukrepi iz odstavka 1, ki so namenjeni spremembam nebistvenih elementov te direktive z njeno dopolnitvijo, se sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 22(3). V nujnih primerih lahko Komisija uporabi nujni postopek iz člena 22(4).

črtano

Obrazložitev

Ni povsem jasno, kaj je mišljeno z izrazom „nebistveni elementi“ v odstavku 2. Takšni predlagani „izvajalni ukrepi“ utegnejo imeti precejšen finančni vpliv na podjetja. Za vse morebitne spremembe mora biti pridržana možnost pregleda v okviru zakonodajnega postopka na ravni EU ali pa morajo biti prepuščene državam članicam.

Predlog spremembe  56

Predlog direktive – akt o spremembi

Člen 1 – točka 8 – točka a

Direktiva 2002/21/ES

Člen 8 – odstavek 1 – pododstavek 2

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Če v členu 9 v zvezi z radijskimi frekvencami ni drugače določeno, države članice dosledno upoštevajo zaželenost tehnološke nevtralnosti zakonske ureditve in zagotovijo, da pri opravljanju regulativnih nalog, določenih v tej direktivi in posebnih direktivah, zlasti tistih, ki so namenjene zagotovitvi učinkovite konkurence, nacionalni regulativni organi ravnajo enako.

Če v členu 9 v zvezi z radijskimi frekvencami ali za izpolnjevanje ciljev iz odstavkov od 2 do 4 ni drugače določeno, države članice dosledno upoštevajo zaželenost tehnološke nevtralnosti zakonske ureditve in zagotovijo, da pri opravljanju regulativnih nalog, določenih v tej direktivi in posebnih direktivah, zlasti tistih, ki so namenjene zagotovitvi učinkovite konkurence, nacionalni regulativni organi ravnajo enako.

Obrazložitev

Tehnološka nevtralnost je potrebna kot načelo, da ne bi ogrozili prihodnjih tehnoloških inovacij, a jo je treba omejiti, kadar bi bila v nasprotju s primarnimi cilji ureditve.

Predlog spremembe  57

Predlog direktive – akt o spremembi

Člen 1 – točka 8 – točka b

Direktive 2002/21/ES

Člen 8 – odstavek 2 – točka a

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a) zagotovijo, da uporabniki, vključno z uporabniki invalidi, starejšimi uporabniki in uporabniki s posebnimi socialnimi potrebami, v celoti izkoristijo ugodnosti v smislu izbire, cene in kakovosti;

(a) zagotovijo, da uporabniki, vključno z uporabniki invalidi, starejšimi uporabniki in uporabniki s posebnimi socialnimi potrebami, v celoti izkoristijo ugodnosti v smislu izbire, cene in kakovosti ter da se ponudnikom povrnejo kakršni koli neto stroški, za katere lahko dokažejo, da so posledica tovrstnih obveznosti javnih storitev;

Obrazložitev

Pojasnitev, ki omejuje širitev teh obveznosti in navaja, da so obveznosti, ki predstavljajo socialno kompenzacijo, naloge v okviru javnih storitev ter da njihovo zagotavljanje operaterjem lahko povzroči dodatne neto stroške, ki bi jih morali javni organi kriti ob predložitvi ustreznih dokumentov. Ne zdi se primerno, da bi bili nacionalni regulativni organi odgovorni za zagotavljanje vsebine.

Predlog spremembe  58

Predlog direktive – akt o spremembi

Člen 1 – točka 8 – točka b

Direktiva 2002/21/ES

Člen 8 – odstavek 2 – točka b

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b) zagotovijo, da v sektorju elektronskih komunikacij ni izkrivljanja ali omejevanja konkurence, zlasti za dostavo vsebin;

(b) zagotovijo, da v sektorju elektronskih komunikacij ni izkrivljanja ali omejevanja konkurence, zlasti za dostavo vsebin in storitev ter dostop do njih po vseh omrežjih;

Predlog spremembe  59

Predlog direktive – akt o spremembi

Člen 1 - točka 8 - točka b a (novo)

Direktiva 2002/21/ES

Člen 8 - odstavek 2 - točka c

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(ba) V odstavku 2 se točka (c) nadomesti z naslednjim besedilom:

 

"(c) spodbujajo in olajšujejo učinkovito tržno usmerjeno vlaganje v infrastrukturo in podpirajo inovacije; in"

Predlog spremembe  60

Predlog direktive – akt o spremembi

Člen 1 – točka 8 – točka b b (novo)

Direktiva 2002/21/ES

Člen 8 – odstavek 3 – točka c

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(bb) V odstavku 3 se črta točka (c).

Obrazložitev

Točka je ponovno zapisana v novem odstavku 4a člena 8.

Predlog spremembe  61

Predlog direktive – akt o spremembi

Člen 1 – točka 8 – točka e

Direktiva 2002/21/ES

Člen 8 – odstavek 4 – točka g

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(g) jih vodi načelo, da morajo imeti končni uporabniki pravico do dostopa do katere koli zakonite vsebine in do njenega razširjanja ter do uporabe katere koli zakonite aplikacije in/ali storitve po svoji izbiri.

(g) jih vodi načelo, da morajo imeti končni uporabniki pravico do dostopa do katere koli zakonite vsebine in do njenega razširjanja ter do uporabe katere koli zakonite aplikacije in/ali storitve po svoji izbiri, zato prispevajo k spodbujanju zakonitih vsebin v skladu s členom 33 Direktive 2002/22/ES (Direktiva o univerzalnih storitvah).

Predlog spremembe  62

Predlog direktive – akt o spremembi

Člen 1 – točka 8 – točka e a (novo)

Direktiva 2002/21/ES

Člen 8 – odstavek 4 a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(ea) Vstavi se naslednji novi odstavek:

 

„4a. Da bi dosegli cilje politike iz odstavkov 2, 3 in 4, bodo nacionalni regulativni organi uporabljali objektivna, pregledna, nediskriminatorna in sorazmerna regulativna načela, med drugim s:

 

(a) spodbujanjem regulativne predvidljivosti prek stalnega iskanja rešitev težav pri številnih pregledih trga, kjer je to primerno;

 

(b) zagotavljanjem, da v podobnih razmerah ni diskriminacije pri obravnavi podjetij, ki ponujajo elektronska komunikacijska omrežja in storitve;

 

(c) varstvom konkurence v korist potrošnikov in spodbujanjem konkurence, temelječe na infrastrukturi, kadar je to mogoče;

 

(d) s spodbujanjem tržno usmerjenih naložb ter inovacij v nove in izboljšane infrastrukture, vključno s pospeševanjem skupnih naložb in zagotavljanjem ustrezne delitve tveganja med vlagateljem in tistimi podjetji, ki imajo dostop do novih naprav;

 

(e) ustrezno upoštevajo različne pogoje za konkurenco in potrošnike, ki obstajajo v različnih geografskih območjih znotraj države članice;

 

(f) uvedejo predhodne regulativne obveznosti le v primeru, če ni učinkovite in trajnostne konkurence, in jih sprostijo ali umaknejo takoj, ko se konkurenca pojavi;

Predlog spremembe  63

Predlog direktive – akt o spremembi

Člen 1 – točka 8 a (novo)

Direktiva 2002/21/ES

Člen 8 a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(8a) Vstavi se naslednji člen:

 

„Člen 8a

 

Strateško načrtovanje in usklajevanje politike radijskega spektra v Evropski uniji

 

1. Države članice pri strateškem načrtovanju in usklajevanju uporabe radijskega spektra v Evropski uniji sodelujejo med seboj in s Komisijo. Zato med drugim upoštevajo gospodarske, varnostne, zdravstvene vidike ter vidike javnega interesa in svobode govora ter kulturne, znanstvene, družbene in tehnične vidike politik EU, pa tudi različne interese skupnosti uporabnikov radijskega spektra, da bi se ta spekter uporabil najbolj učinkovito ter da ne bi prišlo do škodljivih motenj.

 

2. Dejavnosti politike radijskega spektra v Evropski uniji ne posegajo v:

a) ukrepe, sprejete na ravni Skupnosti ali nacionalni ravni v skladu z zakonodajo Skupnosti za izpolnitev ciljev, ki so v splošnem interesu, zlasti v zvezi z urejanjem vsebin ter avdiovizualno in medijsko politiko;

b) določbe Direktive 1999/5/ES[2]*; in

c) pravico držav članic, da organizirajo in uporabljajo svoje radijske spektre za javne storitve, javno varnost in obrambo.

 

3. Države članice zagotovijo usklajevanje pristopov politik radijskega spektra v Evropski uniji in po potrebi usklajene pogoje glede razpoložljivosti in učinkovite uporabe radijskega spektra, ki je potreben za vzpostavitev in delovanje notranjega trga na področjih politik EU, kot so elektronske komunikacije, promet, raziskave in razvoj.

 

4. Države članice zagotovijo učinkovito usklajevanje interesov EU v mednarodnih organizacijah, ki so pristojne za zadeve v zvezi z radijskim spektrom. Komisija lahko ob upoštevanju mnenja Odbora za politiko radijskega spektra Evropskemu parlamentu in Svetu predloži skupne politične cilje, kadar je to potrebno za zagotavljanje učinkovitega usklajevanja, vključno s pogajalskim mandatom, kjer je to primerno.

 

5. Odbor za politiko radijskega spektra se oblikuje, da bi prispeval k izpolnjevanju ciljev iz odstavkov 1, 3 in 4.

 

Odbor za politiko radijskega spektra svetuje Evropskemu parlamentu, Svetu in Komisiji o vprašanjih politike radijskega spektra.

 

Odbor za politiko radijskega spektra sestavljajo predstavniki na visoki ravni iz pristojnih nacionalnih organov, odgovornih za politiko radijskega spektra v vsaki državi članici. Vsaka država članica ima en glas, Komisija pa ne glasuje.

 

6. Odbor za politiko radijskega spektra na zahtevo Evropskega parlamenta, Sveta ali Komisije ali na lastno pobudo sprejema mnenja z absolutno večino.

 

7. Komisija ob upoštevanju mnenja Odbora za politiko radijskega spektra lahko predloži zakonodajni predlog za vzpostavitev akcijskega programa za radijski spekter v zvezi s strateškim načrtovanjem in usklajevanjem uporabe radijskega spektra v Evropski uniji ali druge zakonodajne ukrepe za najbolj učinkovito uporabo radijskega spektra ter da ne bi prišlo do škodljivih motenj.

 

8. Odbor za politiko radijskega spektra Evropskemu parlamentu in Svetu predloži letno poročilo o delu.

 

* Direktiva 1999/5/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. marca 1999 o radijski opremi in telekomunikacijski terminalski opremi ter medsebojnem priznavanju skladnosti te opreme, UL L 91, 7.4.1999, str.10.“

Predlog spremembe  64

Predlog direktive – akt o spremembi

Člen 1 – točka 9

Direktiva 2002/21/ES

Člen 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Člen 9Upravljanje radijskih frekvenc za elektronske komunikacijske storitve

 

Člen 9

Upravljanje radijskih frekvenc za elektronske komunikacijske storitve

1. Države članice poskrbijo za učinkovito upravljanje radijskih frekvenc za elektronske komunikacijske storitve na svojem ozemlju v skladu s členom 8. Zagotovijo, da nacionalni regulativni organi razporedijo in dodelijo tak radijske frekvence na podlagi objektivnih, preglednih, nediskriminacijskih in sorazmernih meril.

1. Države članice ob upoštevanju, da so radijske frekvence javna dobrina, ki ima pomembno družbeno, kulturno in gospodarsko vrednost, poskrbijo za učinkovito upravljanje radijskih frekvenc za elektronske komunikacijske storitve na svojem ozemlju v skladu s členi 8 in 8a. Zagotovijo, da nacionalni regulativni organi razporedijo in dodelijo take radijske frekvence na podlagi objektivnih, preglednih, nediskriminacijskih in sorazmernih meril. Pri tem delujejo v skladu z mednarodnimi sporazumi, upoštevajo pa lahko tudi javna politična stališča.

2. Države članice pospešujejo usklajevanje uporabe radijskih frekvenc v Skupnosti skladno s potrebo po zagotovitvi njihove dejanske in učinkovite uporabe ter na podlagi Odločbe št. 676/2002/ES (Odločba o radijskem spektru).

2. Države članice pospešujejo usklajevanje uporabe radijskih frekvenc v Skupnosti skladno s potrebo po zagotovitvi njihove dejanske in učinkovite uporabe ter za dosego koristi za potrošnike, kot so ekonomije obsega in interoperabilnost storitev. Pri tem delujejo na podlagi člena 8a in 9c te direktive ter na podlagi Odločbe št. 676/2002/ES (Odločba o radijskem spektru).

3. Razen če ni drugače določeno v drugem pododstavku ali v ukrepih, sprejetih v skladu s členom 9c, države članice zagotovijo, da se v radiofrekvenčnih pasovih, ki so odprti za elektronske komunikacijske storitve, uporabljajo vse vrste tehnologije radijskega omrežja ali tehnologije za brezžični dostop.

3. Razen če ni drugače določeno v drugem pododstavku ali v ukrepih, sprejetih v skladu s členom 9c, države članice zagotovijo, da se v radiofrekvenčnih pasovih, ki so na voljo za elektronske komunikacijske storitve v skladu s pravilnikom o radiokomunikacijah Mednarodne telekomunikacijske zveze, uporabljajo vse vrste tehnologij, ki se uporabljajo za elektronske komunikacijske storitve.

Vendar pa lahko države članice zagotovijo sorazmerne in nediskriminatorne omejitve za vrste tehnologij radijskega omrežja ali tehnologij za brezžični dostop, kjer je to potrebno zaradi:

Vendar pa lahko države članice zagotovijo sorazmerne in nediskriminatorne omejitve za vrste tehnologij, ki se uporabljajo za elektronske komunikacijske storitve, kjer je to potrebno zaradi:

(a) preprečevanja škodljivih motenj,

(a) preprečevanja možnosti škodljivih motenj,

(b) varovanja javnega zdravja pred elektromagnetnimi polji,

(b) varovanja javnega zdravja pred elektromagnetnimi polji,

 

(ba) zagotavljanje tehnične kakovosti storitev,

(c) zagotovitve največje souporabe radijskih frekvenc, če je uporaba frekvenc predmet splošne odobritve, ali

(c) zagotovitve največje souporabe radijskih frekvenc,

 

(ca) zaščite učinkovite uporabe radijskih frekvenc,

(d) upoštevanja omejitve v skladu s spodnjim odstavkom 4.

(d) izpolnjevanja cilja splošnega interesa v skladu z odstavkom 4.

4. Razen če ni drugače določeno v drugem pododstavku ali v ukrepih, sprejetih v skladu s členom 9c, države članice zagotovijo, da se v radiofrekvenčnih pasovih, odprtih za elektronske komunikacije, nudijo vse vrste elektronskih komunikacijskih storitev. Vendar pa države članice zagotovijo sorazmerne in nediskriminatorne omejitve za vse vrste ponujenih elektronskih komunikacijskih storitev.

4. Razen če ni drugače določeno v drugem pododstavku, države članice zagotovijo, da se v radiofrekvenčnih pasovih, ki so na voljo za elektronske komunikacijske storitve v skladu z nacionalnimi načrti za dodeljevanje frekvenc in pravilnikom o telekomunikacijah Mednarodne telekomunikacijske zveze, nudijo vse vrste elektronskih komunikacijskih storitev. Vendar pa države članice zagotovijo sorazmerne in nediskriminatorne omejitve za vse vrste ponujenih elektronskih komunikacijskih storitev.

Omejitve, ki zahtevajo, da se storitev zagotovi v določenem pasu, so upravičene z namenom, da zagotovijo izpolnitev cilja splošnega interesa v skladu z zakonodajo Skupnosti, kot je varstvo človekovega življenja, spodbujanje socialne, regionalne ali teritorialne kohezije, preprečevanje neučinkovite uporabe radijskih frekvenc ali spodbujanje kulturne in jezikovne raznolikosti ter medijskega pluralizma, kot je opredeljeno v nacionalni zakonodaji v skladu z zakonodajo Skupnosti.

Ukrepi, ki zahtevajo, da se elektronska komunikacijska storitev zagotovi v določenem pasu, ki je na voljo za elektronske komunikacijske storitve, so upravičeni z namenom, da zagotovijo izpolnitev cilja splošnega interesa, določenega v nacionalni zakonodaji v skladu z zakonodajo Skupnosti, kot je varstvo človekovega življenja, spodbujanje socialne, regionalne ali teritorialne kohezije, preprečevanje neučinkovite uporabe radijskih frekvenc ali spodbujanje ciljev kulturne in medijske politike, kot sta kulturna in jezikovna raznolikost ter medijski pluralizem.

Omejitev, ki prepoveduje zagotavljanje katere koli druge storitve v določenem pasu, se uporablja samo, če je upravičena s potrebo po varstvu človekovega življenja.

Ukrep, ki prepoveduje zagotavljanje katere koli druge elektronske komunikacijske storitve v določenem pasu, se uporablja samo, če je upravičen s potrebo po varstvu človekovega življenja.

5. Države članice redno preverjajo nujnost omejitev iz odstavkov 3 in 4.

5. Države članice redno preverjajo nujnost omejitev in ukrepov iz odstavkov 3 in 4 ter objavijo rezultate teh pregledov.

6. Odstavka 3 in 4 se uporabljata za razporejanje in dodeljevanje radijskih frekvenc po 31. decembru 2009.

6. Odstavka 3 in 4 se uporabljata za razporejanje in dodeljevanje radijskih frekvenc po [datum prenosa].

Predlog spremembe  65

Predlog direktive – akt o spremembi

Člen 1 – točka 10

Direktiva 2002/21/ES

Člen 9 a

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Člen 9aPregled omejitev obstoječih pravic

 

Člen 9aPregled omejitev obstoječih pravic

 

1. Za obdobje petih let, ki se začne [1. januarja 2010], države članice zagotovijo, da lahko imetniki pravic uporabe radijskih frekvenc, ki so bile dodeljene pred navedenim datumom, vložijo zahtevek za ponovno presojo omejitev njihovih pravic v skladu s členom 9(3) in (4).

1. Za obdobje petih let, ki se začne [datum prenosa], lahko države članice zagotovijo, da lahko imetniki pravic uporabe radijskih frekvenc, ki so bile dodeljene pred navedenim datumom za obdobje, ki ni krajše od petih let, vložijo zahtevek pri pristojnem nacionalnem organu za ponovno presojo omejitev njihovih pravic v skladu s členom 9(3) in (4).

Pristojni nacionalni regulativni organ pred sprejetjem svoje odločitve uradno obvesti imetnika pravice o ponovni presoji omejitev in navede obseg pravic po ponovni presoji ter mu da na voljo primeren rok za umik zahtevka.

Nacionalni regulativni organ pred sprejetjem svoje odločitve uradno obvesti imetnika pravice o ponovni presoji omejitev in navede obseg pravic po ponovni presoji ter mu da na voljo primeren rok za umik zahtevka.

Če imetnik pravic umakne svoj zahtevek, ostane pravica nespremenjena do izteka veljavnosti ali do konca petletnega obdobja, pri čemer se upošteva zgodnejši datum.

Če imetnik pravic umakne svoj zahtevek, ostane pravica nespremenjena do izteka veljavnosti ali do konca petletnega obdobja, pri čemer se upošteva zgodnejši datum.

2. Kadar je imetnik pravic iz odstavka 1 ponudnik storitev radijskih ali televizijskih radiodifuzijskih vsebin in je bila pravica do uporabe radijskih frekvenc dodeljena za izpolnjevanje posebnega cilja splošnega interesa, se zahtevek za ponovno presojo lahko vloži le za del radijskih frekvenc, ki je nujen za izpolnitev takega cilja. Del radijskih frekvenc, ki ni nujen za izpolnitev navedenega cilja kot rezultat uporabe členov 9(3) in (4), je predmet novega postopka podeljevanja v skladu s členom 7(2) Direktive o odobritvi.

2. Kadar je imetnik pravic iz odstavka 1 ponudnik storitev radijskih ali televizijskih radiodifuzijskih vsebin in je bila pravica do uporabe radijskih frekvenc dodeljena za izpolnjevanje posebnega cilja splošnega interesa, vključno z zagotavljanjem storitev oddajanja, ostane pravica do uporabe dela radijskih frekvenc, ki je nujen za izpolnitev takega cilja, nespremenjena. Del radijskih frekvenc, ki ni nujen za izpolnitev navedenega cilja, je predmet novega postopka podeljevanja v skladu s členom 9(3) in (4) te direktive in členom 7(2) Direktive o odobritvi.

3. Po izteku petletnega obdobja iz odstavka 1 države članice sprejmejo primerne ukrepe, da zagotovijo, da se člen 9(3) in (4) uporablja za vse preostale razporeditve in dodelitve radijskih frekvenc, ki so obstajale na dan začetka veljavnosti te direktive.

3. Po izteku petletnega obdobja iz odstavka 1 države članice sprejmejo primerne ukrepe, da zagotovijo, da se člen 9(3) in (4) uporablja za vse preostale razporeditve in dodelitve radijskih frekvenc, ki so obstajale na dan začetka veljavnosti te direktive.

4. Pri uporabi tega člena države članice sprejmejo ustrezne ukrepe za zagotovitev poštene konkurence.

4. Pri uporabi tega člena države članice sprejmejo ustrezne ukrepe za zagotovitev poštene konkurence.

Predlog spremembe  66

Predlog direktive – akt o spremembi

Člen 1 – točka 10

Direktiva 2002/21/ES

Člen 9 b

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Člen 9bPrenos individualnih pravic uporabe radijskih frekvenc

 

Člen 9bPrenos individualnih pravic uporabe radijskih frekvenc

 

1. Države članice zagotovijo, da lahko podjetja prenesejo ali dajo v zakup drugim podjetjem individualne pravice uporabe radijskih frekvenc v pasovih, za katere je to določeno v izvedbenih ukrepih, sprejetih v skladu s členom 9c, brez predhodnega soglasja nacionalnega regulativnega organa.

1. Države članice zagotovijo, da lahko podjetja prenesejo ali dajo v zakup drugim podjetjem individualne pravice uporabe radijskih frekvenc v pasovih, za katere je to določeno v izvedbenih ukrepih, sprejetih v skladu s členom 9c, če je takšen prenos ali zakup v skladu z nacionalnimi postopki in načrti za dodelitev frekvenc.

V drugih pasovih lahko države članice prav tako sprejmejo določbo, ki podjetjem omogoča prenos ali dajanje v zakup individualne pravice uporabe radijskih frekvenc drugim podjetjem.

V drugih pasovih lahko države članice prav tako sprejmejo določbo, ki podjetjem omogoča prenos ali dajanje v zakup individualne pravice uporabe radijskih frekvenc drugim podjetjem v skladu z nacionalnimi postopki.

2. Države članice zagotovijo, da je namera podjetja, da prenese pravice uporabe radijskih frekvenc, priglašena nacionalnemu regulativnemu organu, ki je odgovoren za razporejanje spektra, ter da se ta namera objavi. Če je bila uporaba radijske frekvence usklajena z uporabo Odločbe o radijskem spektru ali z drugimi ukrepi Skupnosti, je tak prenos skladen z usklajeno uporabo.

2. Države članice zagotovijo, da sta namera podjetja, da prenese pravice uporabe radijskih frekvenc, in dejanski prenos, priglašena pristojnemu nacionalnemu organu, ki je odgovoren za dodelitev individualnih pravic do uporabe radijskih frekvenc, ter da se objavita. Če je bila uporaba radijske frekvence usklajena z uporabo člena 9c in Odločbe o radijskem spektru ali z drugimi ukrepi Skupnosti, je tak prenos skladen z usklajeno uporabo.

Predlog spremembe  67

Predlog direktive – akt o spremembi

Člen 1 – točka 10

Direktiva 2002/21/ES

Člen 9 c

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Člen 9c

Člen 9c

Usklajevalni ukrepi za upravljanje radijskih frekvenc

Usklajevalni ukrepi za upravljanje radijskih frekvenc

Da bi prispevala k razvoju notranjega trga, za doseganje načel tega člena, Komisija lahko sprejme ustrezne izvedbene ukrepe za:

Da bi prispevala k razvoju notranjega trga, za doseganje načel členov 8a, 9, 9a in 9b, Komisija lahko sprejme ustrezne tehnične izvedbene ukrepe za:

 

(–a) uporabo akcijskega programa za radijski spekter, vzpostavljen na podlagi člena 8a(7);

(a) uskladitev opredelitve pasov, za katere je dovoljen prenos ali dajanje v zakup pravice uporabe med podjetji;

(a) opredelitev pasov, za katere je dovoljen prenos ali dajanje v zakup pravice uporabe med podjetji;

(b) uskladitev pogojev, povezanih s takšnimi pravicami, ter pogojev, postopkov, rokov, omejitev, umikov in prehodnih določb, ki veljajo za takšne prenose ali dajanje v zakup;

(b) uskladitev pogojev, povezanih s takšnimi pravicami;

(c) uskladitev posebnih ukrepov za zagotovitev poštene konkurence, kjer so individualne pravice prenesene;

črtano

(d) določitev izjeme od načela nevtralnosti storitev ali tehnološke nevtralnosti, pa tudi za uskladitev obsega in narave katere koli izjeme od teh načel v skladu s členom 9(3) in (4), razen tistih, ki so namenjene zagotavljanju spodbujanja kulturne in jezikovne raznolikosti ter medijskega pluralizma.

(d) opredelitev pasov, za katere se uporablja načelo nevtralnosti storitev.

Ti ukrepi, ki so namenjeni spremembam nebistvenih elementov te direktive z njeno dopolnitvijo, se sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 22(3). V nujnih primerih lahko Komisija uporabi nujni postopek iz člena 22(4). Komisiji lahko v skladu s členom 10 Uredbe […/ES] pri izvajanju določb tega odstavka pomaga organ.

Ti ukrepi, ki so namenjeni spremembam nebistvenih elementov te direktive z njeno dopolnitvijo, se sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 22(3).

Predlog spremembe  68

Predlog direktive – akt o spremembi

Člen 1 – točka 11 – točka a

Direktiva 2002/21/ES

Člen 10 – odstavek 2

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2. Nacionalni regulativni organi zagotovijo, da se načrti in postopki številčenja uporabljajo tako, da za vse ponudnike javnosti dostopnih elektronskih komunikacijskih storitev velja enaka obravnava. Države članice zlasti zagotovijo, da podjetje, ki mu je bilo dodeljeno številsko območje, ne diskriminira drugih ponudnikov elektronskih komunikacijskih storitev glede številčnih zaporedij, ki se uporabljajo za dostop do njihovih storitev.

2. Nacionalni regulativni organi zagotovijo, da se načrti in postopki številčenja uporabljajo tako, da za vse ponudnike in uporabnike številk v Evropski uniji velja enaka obravnava. Države članice zlasti zagotovijo, da podjetje, ki mu je bilo dodeljeno številsko območje, ne diskriminira drugih ponudnikov in uporabnikov glede številčnih zaporedij, ki se uporabljajo za dostop do njihovih storitev.

Obrazložitev

Če številčenje ne bo preurejeno, bodo oškodovani državljani, potrošniki in podjetja v EU. Členu 10 Okvirne direktive bi bilo treba dodati klavzulo o tem, da države članice odstranijo omejitve v nacionalnih načrtih številčenja in z njimi povezanih pravilih, ki prepovedujejo uporabo katerih koli številk kjer koli v EU, in vse omejitve v zvezi z identiteto/klasifikacijo prejemnikov vseh vrst številk (kar ne preprečuje, da ne bi bilo dodeljevanje številk zakonito pogojeno).

Predlog spremembe  69

Predlog direktive – akt o spremembi

Člen 1 – točka 11 – točka b

Direktiva 2002/21/ES

Člen 10 – odstavek 4

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

4. Države članice podpirajo usklajevanje številčenja v Skupnosti, kadar to spodbuja delovanje notranjega trga ali podpira razvoj vseevropskih storitev. Komisija lahko v zvezi s tem sprejme ustrezne tehnične izvedbene ukrepe, ki lahko vključujejo vzpostavitev tarifnih načel za posebne številke ali številska območja. Izvedbeni ukrepi lahko organu podelijo posebne odgovornosti pri uporabi teh ukrepov.

4. Države članice podpirajo usklajevanje posebnih številk ali območij številčenja v Skupnosti, kadar to spodbuja delovanje notranjega trga ali podpira razvoj vseevropskih storitev. Komisija lahko v zvezi s tem sprejme ustrezne tehnične izvedbene ukrepe, ki lahko vključujejo zagotavljanje čezmejnega dostopa do nacionalnega številčenja, ki se uporablja za bistvene storitve, kot so imeniške storitve. Izvedbeni ukrepi lahko Organu evropskih regulatorjev za telekomunikacije podelijo posebne odgovornosti pri uporabi teh ukrepov.

Ukrepi, ki so namenjeni spremembam nebistvenih elementov te direktive z njeno dopolnitvijo, se sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 22(3). V nujnih primerih lahko Komisija uporabi nujni postopek iz člena 22(4).

Ukrepi, ki so namenjeni spremembam nebistvenih elementov te direktive z njeno dopolnitvijo, se sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 22(3).

Predlog spremembe  70

Predlog direktive – akt o spremembi

Člen 1 – točka 13

Direktiva 2002/21/ES

Člen 12

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Člen 12Kolokacija in souporaba naprav za ponudnike elektronskih komunikacijskih omrežij

 

Člen 12Kolokacija in souporaba

elementov omrežja in pripadajočih naprav za ponudnike elektronskih komunikacijskih omrežij

1. Kadar ima podjetje, ki ponuja elektronska komunikacijska omrežja, po nacionalni zakonodaji pravico vgraditi naprave na javnem ali zasebnem zemljišču, nad ali pod njim, ali lahko uporabi postopek za razlastitev ali uporabo zemljišča, nacionalni regulativni organi spodbujajo souporabo takih naprav ali zemljišč, vključno z vstopi v zgradbe, drogovi, antenami, vodi, vstopnimi jaški in cestnimi omarami.

1. Kadar ima podjetje, ki ponuja elektronska komunikacijska omrežja, po nacionalni zakonodaji pravico vgraditi naprave na javnem ali zasebnem zemljišču, nad ali pod njim, ali lahko uporabi postopek za razlastitev ali uporabo zemljišča, imajo nacionalni regulativni organi ob popolnem upoštevanju načela sorazmernosti možnost naložitve souporabe takih naprav ali zemljišč, vključno z vstopi v zgradbe in napeljavo v njih, drogovi, antenami, stolpi in drugimi visokimi podpornimi napravami, vodi, odvodi, vstopnimi jaški in omarami ter vsemi drugimi elementi omrežja, ki niso dejavni.

2. Države članice lahko šele po primerno dolgi javni razpravi, v kateri morajo imeti vse zainteresirane stranke priložnost izraziti svoje stališče, za imetnike pravic iz odstavka 1 odredijo souporabo naprav ali zemljišč (vključno s fizično kolokacijo) ali sprejmejo ukrepe, s katerimi omogočijo usklajevanje javnih del, zaradi potrebe po varstvu okolja, javnem zdravju, javni varnosti ali izpolnjevanju ciljev prostorskega načrtovanja. Taka souporaba ali usklajevanje lahko vključuje pravila za razdelitev stroškov za souporabo zmogljivosti ali zemljišč.

2. Države članice lahko šele po primerno dolgi javni razpravi, v kateri imajo vse zainteresirane stranke priložnost izraziti svoje stališče, za imetnike pravic iz odstavka 1 odredijo souporabo naprav ali zemljišč (vključno s fizično kolokacijo) ali sprejmejo ukrepe, s katerimi omogočijo usklajevanje javnih del, zaradi potrebe po varstvu okolja, javnem zdravju, javni varnosti ali izpolnjevanju ciljev prostorskega načrtovanja. Taka souporaba ali usklajevanje lahko vključuje pravila za razdelitev stroškov za souporabo naprav ali zemljišč.

 

2a. Države članice po primerno dolgi javni razpravi, v kateri imajo vse zainteresirane stranke priložnost izraziti svoje stališče, zagotovijo, da imajo nacionalni regulativni organi pristojnost, da za imetnike pravic iz odstavka 1 odredijo souporabo naprav ali zemljišč (vključno s fizično kolokacijo), da bi spodbudili učinkovite naložbe v infrastrukturo in pospeševanje inovacij. Taka souporaba ali usklajevanje lahko vključuje pravila za razdelitev stroškov za souporabo naprav ali zemljišč ter zagotovi, da se tveganje primerno razdeli med zadevna podjetja.

 

2b. Države članice zagotovijo, da nacionalni regulativni organi na podlagi informacij, ki jih predložijo imetniki pravic iz odstavka 1, vzpostavijo podroben popis vrste, dostopnosti in geografske lokacije naprav iz navedenega odstavka ter ga dajo na voljo vsem zainteresiranim strankam.

 

2c. Države članice zagotovijo, da pristojni organi uvedejo primerne usklajevalne postopke v sodelovanju z nacionalnimi regulativnimi organi ob upoštevanju javnih del iz odstavka 2 in tudi drugih primernih javnih naprav ali zemljišč, ki lahko vključujejo postopke, ki zagotavljajo, da imajo zainteresirane stranke informacije o ustreznih javnih napravah in zemljiščih ter tekočih in načrtovanih javnih delih, da so o teh delih pravočasno obveščene ter da je omogočena največja možna souporaba.

3. Ukrepi, ki jih sprejme nacionalni regulativni organ v skladu z odstavkom 1, so objektivni, pregledni in sorazmerni.

3. Ukrepi, ki jih sprejme nacionalni regulativni organ v skladu s tem členom, so objektivni, pregledni, nediskriminatorni in sorazmerni.

Predlog spremembe  71

Predlog direktive – akt o spremembi

Člen 1 – točka 14

Direktiva 2002/21/ES

Člen 13 a

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Člen 13aVarnost in celovitost

 

Člen 13aVarnost in celovitost

 

1. Države članice zagotovijo, da podjetja, ki zagotavljajo javna komunikacijska omrežja ali javno dostopne elektronske komunikacijske storitve, sprejmejo ustrezne tehnične ali organizacijske ukrepe za zaščito varnosti svojih omrežij ali storitev. Ob upoštevanju stanja ti ukrepi zagotovijo raven varnosti, primerno prisotnemu tveganju. Zlasti se ti ukrepi sprejmejo za preprečitev ali zmanjšanje vpliva varnostnih incidentov na uporabnike in na medsebojno povezana omrežja.

1. Države članice zagotovijo, da podjetja, ki zagotavljajo javna komunikacijska omrežja ali javno dostopne elektronske komunikacijske storitve, sprejmejo ustrezne tehnične ali organizacijske ukrepe za zaščito varnosti svojih omrežij ali storitev. Ob upoštevanju stanja ti ukrepi zagotovijo raven varnosti, primerno prisotnemu tveganju. Zlasti se ti ukrepi sprejmejo za preprečitev in zmanjšanje vpliva varnostnih incidentov na uporabnike in na medsebojno povezana omrežja.

2. Države članice zagotovijo, da podjetja, ki zagotavljajo javna komunikacijska omrežja, sprejmejo vse ukrepe za zagotovitev celovitosti svojih omrežij, da zagotovijo stalnost dobave storitev, nudenih preko teh omrežij.

2. Države članice zagotovijo, da podjetja, ki zagotavljajo javna komunikacijska omrežja, sprejmejo ustrezne ukrepe za zagotovitev celovitosti svojih omrežij, da zagotovijo stalnost dobave storitev, nudenih preko teh omrežij. Pristojni nacionalni organi se pred sprejetjem posebnih ukrepov za varnost in celovitost elektronskih komunikacijskih omrežij posvetujejo s ponudniki elektronskih komunikacijskih storitev.

3. Države članice zagotovijo, da podjetja, ki zagotavljajo javna komunikacijska omrežja ali javno dostopne elektronske komunikacijske storitve, nacionalni regulativni organ obvestijo o vseh kršitvah varnosti ali celovitosti, ki so imele velik vpliv na delovanje omrežij ali storitev.

3. Države članice zagotovijo, da podjetja, ki zagotavljajo javna komunikacijska omrežja ali javno dostopne elektronske komunikacijske storitve, pristojni nacionalni organ obvestijo o vseh kršitvah varnosti ali celovitosti, ki so imele velik vpliv na delovanje omrežij ali storitev.

 

Pravila o prijavah kršitev se uporabljajo v skladu z Direktivo 2002/58/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. julija 2002 o obdelavi osebnih podatkov in varstvu zasebnosti na področju elektronskih komunikacij*.

Kjer je to primerno, zadevni nacionalni regulativni organ obvesti nacionalne regulativne organe v drugih državah članicah in organ. Če je razkritje kršitve v javnem interesu, lahko nacionalni regulativni organ obvesti javnost.

Kjer je to primerno, zadevni pristojni nacionalni organ obvesti pristojne nacionalne organe v drugih državah članicah in Evropsko agencijo za varovanje omrežij in podatkov. Če je razkritje kršitve v javnem interesu, lahko pristojni nacionalni organ obvesti javnost.

Nacionalni regulativni organ vsake tri mesece Komisiji predloži kratko poročilo o prejetih prijavah in o ukrepih, ki so bili sprejeti v skladu s tem odstavkom.

Pristojni nacionalni organ enkrat na leto Komisiji predloži kratko poročilo o prejetih prijavah in o ukrepih, ki so bili sprejeti v skladu s tem odstavkom.

4. Komisija, ki dosledno upošteva mnenje organa, izdano v skladu s členom 4(3)(b) Uredbe […/ES], lahko sprejme ustrezne tehnične izvedbene ukrepe za uskladitev ukrepov iz odstavkov 1, 2 in 3, vključno z ukrepi, ki opredeljujejo okoliščine, obliko in postopke, ki se uporabljajo za obveznosti prijave.

4. Komisija, ki dosledno upošteva mnenje Evropske agencije za varovanje omrežij in podatkov, lahko sprejme ustrezne tehnične izvedbene ukrepe za uskladitev ukrepov iz odstavkov 1, 2 in 3, vključno z ukrepi, ki opredeljujejo okoliščine, obliko in postopke, ki se uporabljajo za obveznosti prijave. Tehnični izvedbeni ukrepi držav članic ne smejo odvrniti od sprejema dodatnih ukrepov, s katerimi bi uresničile cilje iz odstavkov 1 in 2.

Ti izvedbeni ukrepi, ki so namenjeni spremembam nebistvenih elementov te direktive z njeno dopolnitvijo, se sprejmejo v skladu s postopkom iz člena 22(3). V nujnih primerih lahko Komisija uporabi nujni postopek iz člena 22(4).

Ti izvedbeni ukrepi, ki so namenjeni spremembam nebistvenih elementov te direktive z njeno dopolnitvijo, se sprejmejo v skladu s postopkom iz člena 22(3). V nujnih primerih lahko Komisija uporabi nujni postopek iz člena 22(4).

 

___________

* UL L 201, 31.7.2002, str. 37.

Predlog spremembe  72

Predlog direktive – akt o spremembi

Člen 1 – točka 14

Direktiva 2002/21/ES

Člen 15 b – odstavek 1

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1. Države članice zagotovijo, da imajo nacionalni regulativni organi pooblastilo za izdajo zavezujočih navodil podjetjem, ki zagotavljajo javna komunikacijska omrežja ali javno dostopne elektronske komunikacijske storitve, za namen izvajanja člena 13a.

1. Države članice zagotovijo, da imajo pristojni nacionalni regulativni organi pooblastilo za izdajo zavezujočih navodil podjetjem, ki zagotavljajo javna komunikacijska omrežja ali javno dostopne elektronske komunikacijske storitve, za namen izvajanja člena 13a. Zavezujoča navodila so sorazmerna ter ekonomsko in tehnično izvedljiva ter se izvedejo v razumnem časovnem obdobju.

Obrazložitev

Kot glavna vodilna načela je treba upoštevati sorazmernost, izvedljivost in razumen časovni rok.

Predlog spremembe  73

Predlog direktive – akt o spremembi

Člen 1 – točka 14

Direktiva 2002/21/ES

Člen 13b – odstavek 2 – uvodni del

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2. Države članice zagotovijo, da imajo nacionalni regulativni organi pooblastilo, da od podjetij, ki zagotavljajo javna komunikacijska omrežja ali javno dostopne elektronske komunikacijske storitve, zahtevajo, da:

2. Države članice zagotovijo, da imajo pristojni nacionalni regulativni organi pooblastilo, da od podjetij, ki zagotavljajo javna komunikacijska omrežja ali javno dostopne elektronske komunikacijske storitve, zahtevajo, da:

Obrazložitev

Številni nacionalni regulativni organi nimajo pooblastil za varnostna vprašanja.

Predlog spremembe  74

Predlog direktive – akt o spremembi

Člen 1 – točka 14

Direktiva 2002/21/ES

Člen 13 b – odstavek 2 – točka a

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a) predložijo informacije, potrebne za oceno varnosti njihovih storitev in omrežij, vključno z dokumentiranimi varnostnimi politikami; in

(a) predložijo informacije, potrebne za oceno varnosti in celovitosti njihovih storitev in omrežij, vključno z dokumentiranimi varnostnimi politikami; in

Obrazložitev

Stroške bi morala nositi zadevna podjetja.

Predlog spremembe  75

Predlog direktive – akt o spremembi

Člen 1 – točka 14

Direktiva 2002/21/ES

Člen 15 b – odstavek 3

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3. Države članice zagotovijo, da imajo nacionalni regulativni organi vsa pooblastila, potrebna za preiskavo primerov neskladnosti.

3. Države članice zagotovijo, da imajo pristojni nacionalni regulativni organi vsa pooblastila, potrebna za preiskavo primerov neskladnosti, pa tudi njihovih učinkov na varnost in celovitost omrežij.

Obrazložitev

Logična posledica zahteve v členu 13a(3), da je treba obvestiti nacionalne regulativne organe o vplivu na varnost, je, da jim je treba omogočiti, da bodo pristojni za tovrstne preiskave.

Predlog spremembe 76

Predlog direktive – akt o spremembi

Člen 1 – točka 15 – točka a

Direktiva 2002/21/ES

Člen 14 – odstavek 2 – pododstavek 2

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a) V drugem pododstavku se v odstavku 2 izbriše drugi stavek.

črtano

Obrazložitev

Skupni prevladujoči položaj je še vedno nepreverjen in zapleten pojem v sektorju telekomunikacij, tako v naknadnem kot v predhodnem kontekstu, zaradi konsolidacije trgov pa lahko postane vedno pomembnejši. Pomembno je, da se smernica ne črta, temveč se pojasni prek okvira.

Predlog spremembe  77

Predlog direktive – akt o spremembi

Člen 1 – točka 15 – točka b

Direktiva 2002/21/ES

Člen 14 – odstavek 3

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b) Odstavek (3) se izbriše.

(b) Odstavek 3 se nadomesti z naslednjim:

 

„Kadar ima podjetje na določenem trgu pomembno tržno moč in kadar povezave med trgoma omogočajo, da se tržna moč z enega trga prenese na drugega in s tem krepi tržna moč podjetja, se lahko na povezanem trgu uporabijo ukrepi za preprečevanje takega prenosa v skladu s členi 9, 10, 11 in 13 Direktive 2002/19/ES (Direktive o dostopu), če pa ti ne zadoščajo, se lahko uporabijo ukrepi iz člena 17 Direktive 2002/22/ES (Direktive o pravicah državljanov).

Obrazložitev

Addressing leverage of dominance from one market into another is particularly vital in an industry characterised by vertical integration and convergence. Rather than deleting this measure – as the Commission has proposed – it should be refined to clarify that remedies such as non-discrimination, transparency, accounting separation – and prohibitions on anti-competitive bundling etc may be used ‘cross-market’ to address leverage problems. The existing provisions suggest that SMP would need to be found in the source and target leverage market in order to act. However, it is notable that this has not been used by regulators, is cumbersome and inconsistent with competition law, which does not require a ‘double dominance’ finding to address issues of leverage. The proposed changes would address this.

Predlog spremembe  78

Predlog direktive – akt o spremembi

Člen 1 – točka 16 – točka ba (novo)

Direktiva 2002/21/ES

Člen 15 – odstavek 2 a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(ba) Doda se naslednji odstavek:

 

„2a. „Najkasneje na dan začetka veljavnosti Direktive 2008/.../ES [Evropskega parlamenta in Sveta z dne ... o spremembi Direktive 2002/21/ES ...]Komisija objavi smernice za nacionalne regulativne organe v zvezi s odločitvami, katerih namen je uvesti, spremeniti ali odpraviti obveznosti za podjetja z veliko tržno močjo.”

+ UL: Vstaviti številko in datum te direktive.

 

Obrazložitev

The 2002 Framework directive establishes that European Commission publishes guidelines for market analysis and the assessment of significant market power but not for the identification of the appropriate remedies. There is clearly a missing element in the market analysis guidance tools provided the Commission: guidance on the selection of the appropriate remedies. The third part of a market analysis (i.e. the choice of the appropriate remedies) is the most crucial since it has the most concrete impact on the market. An erroneous choice of remedies may create irreparable distortions on market competitiveness and investment decisions. It is also the most complicated since it has varied possible outcomes and it entails, to a large extent, subjective evaluations. The need to provide guidance on the selection of regulatory obligations under the EU framework has indeed been recognised both by the Commission and the ERG.

Predlog spremembe  79

Predlog direktive – akt o spremembi

Člen 1 – točka 16 – točka d – pododstavek 2

Direktiva 2002/21/ES

Člen 15 – odstavek 4

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Ta odločba, ki je namenjena spremembam nebistvenih elementov te direktive z njeno dopolnitvijo, se sprejme v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 22(3). Zaradi nujnih razlogov lahko Komisija uporabi postopek o nujnosti iz člena 22(4).

Ta odločba, ki je namenjena spremembam nebistvenih elementov te direktive z njeno dopolnitvijo, se sprejme v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 22(3).

Obrazložitev

Uporaba nujnega postopka ni upravičena za sprejemanje takšnih ukrepov.

Predlog spremembe  80

Predlog direktive – akt o spremembi

Člen 1 – točka 17 – točka a

Direktiva 2002/21/ES

Člen 16 – odstavek 1

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1. Nacionalni regulativni organi izvedejo analizo upoštevnih trgov, navedenih v Priporočilu, pri čemer dosledno upoštevajo smernice. Države članice zagotovijo, da se analiza, kjer je to primerno, izvede v sodelovanju z nacionalnimi organi za konkurenco.

1. Nacionalni regulativni organi izvedejo analizo upoštevnih trgov ob upoštevanju tistih trgov, ki so navedeni v Priporočilu, pri čemer dosledno upoštevajo smernice. Države članice zagotovijo, da se analiza, kjer je to primerno, izvede v sodelovanju z nacionalnimi organi za konkurenco.

Obrazložitev

Za preprečitev vtisa, da morajo nacionalni regulativni organi analizirati vse trge iz priporočila, saj so (vsaj formalno) trgi (in opredelitve) navedeni kot vodilo.

Predlog spremembe  81

Predlog direktive – akt o spremembi

Člen 1 – točka 17 – točka c

Direktiva 2002/21/ES

Člen 16 – odstavek 7 – pododstavek 2

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Komisija lahko, ob doslednem upoštevanju mnenja organa, izdanega v skladu s členom 6 Uredbe [.../ES], sprejme sklep, s katerim od nacionalnega regulativnega organa zahteva označitev določenih podjetij kot podjetij s pomembno tržno močjo in naložitev posebnih obveznosti po členih 8, 9 do 13a Direktive 2002/19/ES (Direktiva o dostopu) in členu 17 Direktive 2002/22/ES (Direktiva o univerzalnih storitvah) o tako označenih podjetjih. Pri tem Komisija zasleduje iste cilje politike, kot so za nacionalne regulativne organe določeni v členu 8.

črtano

Obrazložitev

Nacionalni regulativni organi morajo opraviti analizo trga v določenem časovnem obdobju. Če je ne opravijo ali je ne zmorejo opraviti, mora Organ evropskih regulatorjev za telekomunikacije izdati mnenje. Vendar pa Komisiji njen položaj otežuje uporabo veta v zvezi z ukrepi.

Predlog spremembe  82

Predlog direktive – akt o spremembi

Člen 1 – točka 18 – točka a

Direktiva 2002/21/ES

Člen 17 – odstavek 1

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a) V drugem stavku odstavka 1 se besedilo „v skladu s postopkom iz člena 22(2)“ nadomesti z besedilom „sprejme primerne izvedbene ukrepe“.

(a) V prvem stavku odstavka 1 se besedilo „iz člena 22(2)“ nadomesti z „iz člena 22(3)“; v drugem stavku se besedilo „v skladu s postopkom iz člena 22(2)“ nadomesti z besedilom „sprejme primerne izvedbene ukrepe“.

Obrazložitev

Odločitev o tem, ali naj bi Parlament imel nadzorno funkcijo ali ne, ne bi smela biti prepuščena Komisiji.

Predlog spremembe  83

Predlog direktive – akt o spremembi

Člen 1 – točka 18 – točka aa (novo)

Direktiva 2002/21/ES

Člen 17 – odstavek 2 – pododstavek 3

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(aa) V odstavku 2 se pododstavek 3 nadomesti z naslednjim:

 

„Če ni takšnih standardov in/ali specifikacij, države članice spodbujajo uvedbo mednarodnih standardov ali priporočil, ki jih sprejme Mednarodna telekomunikacijska zveza, Evropska konferenca poštnih in telekomunikacijskih uprav, Mednarodna organizacija za standardizacijo (ISO) ali Mednarodna komisija za elektrotehniko.“

Obrazložitev

Evropska konferenca poštnih in telekomunikacijskih uprav razvija pogoje za uporabo spektra v Evropi, ki jih je treba upoštevati, še posebej zato, ker ni standarda Evropskega inštituta za telekomunikacijske standarde.

Predlog spremembe  84

Predlog direktive – akt o spremembi

Člen 1 – točka 18 – točka c

Direktiva 2002/21/ES

Člen 17 – odstavek 6 a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

6a. Izvedbeni ukrepi, ki so oblikovani za spremembo nebistvenih elementov te direktive z dopolnitvijo v skladu odstavkoma 4 in 6, se sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 22(3). Zaradi nujnih razlogov lahko Komisija uporabi postopek o nujnosti iz člena 22(4).

6a. Izvedbeni ukrepi iz odstavkov 1, 4 in 6, ki so oblikovani za spremembo nebistvenih elementov te direktive z dopolnitvijo, se sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 22(3).

Obrazložitev

Vse izvedbene ukrepe v skladu s členom 17 bi bilo treba sprejeti v skladu z regulativnim postopkom s pregledom. Uporaba nujnega postopka ni upravičena za sprejemanje takšnih ukrepov.

Predlog spremembe  85

Predlog direktive – akt o spremembi

Člen 1 – točka 20

Direktiva 2002/21/ES

Člen 19

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Člen 19Postopki usklajevanja

 

Člen 19

Postopki usklajevanja

1. Brez poseganja v člen 9 te direktive in v člena 6 in 8 Direktive 2002/20/ES (Direktiva o odobritvi), v katerih Komisija ugotavlja, da lahko razlike pri izvajanju, s strani nacionalnih regulativnih organov, regulativnih nalog, določenih v tej direktivi in posebnih direktivah, ustvarijo oviro za notranji trg, lahko Komisija, ob doslednem upoštevanju mnenja organa, če to obstaja, izda priporočilo ali sklep o usklajeni uporabi določb iz te direktive in posebnih direktiv za nadaljnje doseganje ciljev iz člena 8.

1. Brez poseganja v člen 9 te direktive in v člena 6 in 8 Direktive 2002/20/ES (Direktiva o odobritvi), v katerih Komisija ugotavlja, da razlike pri izvajanju, s strani nacionalnih regulativnih organov, regulativnih nalog, določenih v tej direktivi in posebnih direktivah, ustvarjajo oviro za notranji trg, lahko Komisija, ob doslednem upoštevanju mnenja Organa evropskih regulatorjev za telekomunikacije, če to obstaja, izda sklep o usklajeni uporabi določb iz te direktive in posebnih direktiv za nadaljnje doseganje ciljev iz člena 8.

2. Če Komisija izda priporočilo po odstavku 1, deluje v skladu s postopkom iz člena 22(2). Države članice zagotovijo, da nacionalni regulativni organi pri opravljanju svojih nalog dosledno upoštevajo navedena priporočila. Kadar se nacionalni regulativni organ odloči, da ne bo upošteval priporočila, o tem obvesti Komisijo z navedbo razlogov za svoje stališče.

 

3. Sklep iz odstavka 1, ki je namenjen spremembam nebistvenih elementov te direktive z njeno dopolnitvijo, se sprejme v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 22(3). V nujnih primerih lahko Komisija uporabi nujni postopek iz člena 22(4).

3. Sklep iz odstavka 1, ki je namenjen spremembam nebistvenih elementov te direktive z njeno dopolnitvijo, se sprejme v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 22(3).

4. Ukrepi, sprejeti v skladu z odstavkom 1, lahko vključujejo identifikacijo usklajenega ali koordiniranega pristopa za obravnavo naslednjih vprašanj:

4. Ukrepi, sprejeti v skladu z odstavkom 1, lahko vključujejo identifikacijo usklajenega ali koordiniranega pristopa za obravnavo naslednjih vprašanj:

(a) doslednega izvajanja regulativnih pristopov, vključno s sistemsko obravnavo novih storitev;

(a) doslednega izvajanja regulativnih pristopov, vključno s sistemsko obravnavo novih storitev, podnacionalnih trgov in čezmejnih poslovnih elektronskih komunikacijskih storitev;

(b) vprašanj v zvezi s številčenjem, imenovanjem in naslavljanjem, vključno s številskimi območji, prenosljivostjo številk in identifikatorjev, sistemi za prevajanje številk in naslovov ter dostopom do storitev v sili 112;

(b) vprašanj v zvezi s številčenjem, imenovanjem in naslavljanjem, vključno s številskimi območji, prenosljivostjo številk in identifikatorjev, sistemi za prevajanje številk in naslovov ter dostopom do storitev v sili 112;

(c) potrošniških vprašanj, vključno z dostopnostjo za končne uporabnike invalide do elektronskih komunikacijskih storitev in opreme;

(c) potrošniških vprašanj, ki niso vključena v Direktivo 2002/22/ES (Direktiva o univerzalnih storitvah), zlasti v zvezi z dostopnostjo za končne uporabnike invalide do elektronskih komunikacijskih storitev in opreme;

(d) regulativnega računovodstva.

(d) regulativnega računovodstva, vključno z izračunom naložbenega tveganja.

5. Organ lahko na lastno pobudo svetuje Komisiji, ali naj se ukrep sprejme v skladu z odstavkom 1.

 

Predlog spremembe  86

Predlog direktive – akt o spremembi

Člen 1 – točka 22

Direktiva 2002/21/ES

Člen 21 – odstavek 2 – pododstavek 1

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2. Vsaka stranka lahko spor predloži zadevnim nacionalnim regulativnim organom. Zadevni nacionalni regulativni organi usklajujejo svoja prizadevanja, da bi rešili spor v skladu s cilji iz člena 8.

2. Vsaka stranka lahko spor predloži zadevnim nacionalnim regulativnim organom. Zadevni nacionalni regulativni organi usklajujejo svoja prizadevanja v Organu evropskih regulatorjev za telekomunikacije, da bi s sprejetjem skupnega sklepa po najboljših močeh rešili spor v skladu s cilji iz člena 8. Vse obveznosti, ki jih podjetju naložijo nacionalni regulativni organi pri reševanju spora, so v skladu z določbami te direktive in posebnih direktiv.

Obrazložitev

Predlog spremembe daje Organu evropskih regulatorjev za telekomunikacije vlogo pri reševanju čezmejnih sporov.

Predlog spremembe  87

Predlog direktive – akt o spremembi

Člen 1 – točka 22

Direktiva 2002/21/ES

Člen 21 – odstavek 3 – pododstavek 2

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

O tem takoj obvestijo stranke. Če spor po štirih mesecih ni rešen in če tožeča stranka ni predložila zadeve sodišču in če katera koli stranka to zahteva, nacionalni regulativni organi uskladijo svoja prizadevanja za rešitev spora v skladu z določbami iz člena 8 in ob doslednem upoštevanju priporočila, ki ga izda organ v skladu s členom 18 Uredbe […/ES].

O tem takoj obvestijo stranke. Če spor po štirih mesecih ni rešen in če stranka, katere pravice so bile kršene, ni predložila zadeve sodišču in če katera koli stranka to zahteva, nacionalni regulativni organi uskladijo svoja prizadevanja za sprejem skupnega sklepa za čim boljšo rešitev spora v skladu z določbami iz člena 8 in ob doslednem upoštevanju priporočila, ki ga izda organ v skladu s členom 18 Uredbe […/ES].

Predlog spremembe  88

Predlog direktive – akt o spremembi

Člen 1 – točka 23

Direktiva 2002/21/EC (Okvirna direktiva)

Člen 21a

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Države članice določijo kazni, ki se uporabljajo za kršitve nacionalnih določb, sprejetih v skladu s to direktivo in posebnimi direktivami, in sprejmejo vse ukrepe, potrebne za zagotovitev njihovega izvajanja. Predvidene kazni morajo biti učinkovite, sorazmerne in odvračilne. Države članice o teh določbah uradno obvestijo Komisijo najpozneje do [rok za izvedbo zakona o spremembi] in ji takoj sporočijo vse poznejše spremembe, ki vplivajo na te določbe.

Države članice določijo kazni, ki se uporabljajo za kršitve nacionalnih določb, sprejetih v skladu s to direktivo in posebnimi direktivami, in sprejmejo vse ukrepe, potrebne za zagotovitev njihovega izvajanja. Predvidene kazni morajo biti ustrezne, učinkovite, sorazmerne in odvračilne. Države članice o teh določbah uradno obvestijo Komisijo najpozneje do [rok za izvedbo zakona o spremembi] in ji takoj sporočijo vse poznejše spremembe, ki vplivajo na te določbe.

Predlog spremembe  89

Predlog direktive – akt o spremembi

Člen 1 – točka 24 – točka (- a) (novo)

Direktiva 2002/21/ES

Člen 22 – odstavek 1 a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(-a) Doda se naslednji novi odstavek:

 

„1a. Z odstopanjem od odstavka 1 Komisiji pri sprejetju ukrepov v skladu z členom 9c pomaga Odbor iz člena 3(1) Odločbe 676/2002/ES (Odbor za radijski spekter).“

Predlog spremembe  90

Predlog direktive – akt o spremembi

Člen 1 – točka 26

Direktiva 2002/21/ES

Prilogi I in II

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(26) Prilogi I in II se izbrišeta.

(26) Priloga I se izbriše. Priloga II se nadomesti z naslednjim:

 

„PRILOGA II

 

Merila, ki jih morajo uporabljati nacionalni regulativni organi pri oceni skupnega prevladujočega položaja v skladu z drugim pododstavkom člena 14(2)

 

Dve podjetji ali več podjetij se lahko obravnava kot podjetja s skupnim prevladujočim položajem v smislu člena 14, če podjetja, tudi kadar med njimi ni strukturnih ali drugih povezav, obratujejo na trgu, za katerega je značilno pomanjkanje učinkovite konkurence in v katerem nobeno posamično podjetje nima pomembne tržne moči. Brez poseganja v sodno prakso Sodišča Evropskih skupnosti glede skupnega prevladujočega položaja se to lahko predvideva, kadar je za trg značilna tržna koncentracija in izpolnjuje več ustreznih značilnosti, med katerimi so na področju elektronskih komunikacij lahko najpomembnejše naslednje:

 

- [...]

 

- majhna prožnost povpraševanja

 

- [...]

 

- podobni tržni deleži

 

- [...]

 

- visoke pravne ali gospodarske ovire za vstop na trg

 

- vertikalna integracija s skupinsko odklonitvijo dobave

 

- pomanjkanje izravnalne kupne moči

 

- pomanjkanje potencialne konkurence

 

- [...]

 

Zgoraj navedeni seznam je okviren in ni izčrpen, niti niso merila kumulativna. Predvsem je seznam namenjen ponazoritvi izključno tistih dokazov, ki bi se lahko uporabili za podkrepitev obrazložitev v zvezi z obstojem skupnega prevladujočega položaja."

Obrazložitev

Skupni prevladujoči položaj je še vedno nepreverjen in zapleten pojem v sektorju telekomunikacij, tako v naknadnem kot v predhodnem kontekstu, zaradi konsolidacije trgov pa lahko postane vedno pomembnejši. Pomembno je, da se smernica ne črta, temveč se pojasni prek okvira.

Predlog spremembe  91

Predlog direktive – akt o spremembi

Člen 2 – točka 1

Direktiva 2002/19/ES

Člen 2 – točka a

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a) ‚dostop‘ pomeni zagotovitev razpoložljivosti naprav in/ali storitev drugemu podjetju pod določenimi pogoji, bodisi na izključni ali neizključni podlagi, za zagotavljanje elektronskih komunikacijskih storitev ali za dobavo storitev informacijske družbe ali storitev radiodifuzijskih vsebin. Med drugim zajema: dostop do omrežnih elementov in pripadajočih naprav, ki lahko vključuje tudi priključitev opreme s fiksnimi ali nefiksnimi sredstvi (zlasti to vključuje dostop do krajevne zanke ter naprav in storitev, ki so potrebne za zagotavljanje storitev prek krajevne zanke), dostop do fizične infrastrukture, vključno z zgradbami, kanali in drogovi; dostop do ustreznih sistemov programske opreme, vključno s sistemi za podporo obratovanja, dostop do pretvorbe številk ali do sistemov, ki zagotavljajo enakovredno delovanje, dostop do fiksnih in mobilnih omrežij, zlasti za sledenje, dostop do sistemov s pogojnim dostopom za digitalne televizijske storitve; dostop do virtualnih omrežnih storitev.

(a) ‚dostop‘ pomeni zagotovitev razpoložljivosti naprav in/ali storitev drugemu podjetju pod določenimi pogoji, bodisi na izključni ali neizključni podlagi, za zagotavljanje elektronskih komunikacijskih storitev vključno z dobavo storitev informacijske družbe ali storitev radiodifuzijskih vsebin. Med drugim zajema: dostop do omrežnih elementov in pripadajočih naprav, ki lahko vključuje tudi priključitev opreme s fiksnimi ali nefiksnimi sredstvi (zlasti to vključuje dostop do krajevne zanke ter naprav in storitev, ki so potrebne za zagotavljanje storitev prek krajevne zanke), dostop do fizične infrastrukture, vključno z zgradbami, kanali in drogovi; dostop do ustreznih sistemov programske opreme, vključno s sistemi za podporo obratovanja, dostop do pretvorbe številk ali do sistemov, ki zagotavljajo enakovredno delovanje, dostop ponudnikov imeniških storitev do potrebnih informacij o naročnikih in do mehanizmov za povrnitev zneskov, zaračunanih končnim uporabnikom, dostop do fiksnih in mobilnih omrežij, zlasti za sledenje, dostop do sistemov s pogojnim dostopom za digitalne televizijske storitve in dostop do virtualnih omrežnih storitev.

Predlog spremembe  92

Predlog direktive – akt o spremembi

Člen 2 – točka 1 a (novo)

Direktiva 2002/19/ES

Člen 2 – točka e

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(1a) V členu 2 se točka (e) nadomesti z naslednjim:

 

„(e) ‚krajevna zanka‘ pomeni fizični vod, ki povezuje omrežno priključno točko [...] z glavnim razdelilnikom ali enakovredno napravo v fiksnem javnem elektronskem komunikacijskem omrežju.“

Predlog spremembe  93

Predlog direktive – akt o spremembi

Člen 2 – točka 2

Direktiva 2002/19/ES

Člen 4 – odstavek 1

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

‘1. Operaterji javnih komunikacijskih omrežij imajo pravico in, kadar tako zahtevajo druga za to pooblaščena podjetja po členu 4 Direktive 2002/20/ES (Direktiva o odobritvi), obveznost, da se pogajajo o medomrežnem povezovanju drug z drugim, da bi zagotovili javnosti dostopne elektronske komunikacijske storitve, s čimer bi zagotovili tudi medobratovalnost storitev v celotni Skupnosti. Operaterji ponudijo drugim podjetjem dostop in medomrežno povezovanje pod pogoji, skladnimi z obveznostmi, ki jih naloži nacionalni regulativni organ po členih 5, 6, 7 in 8.“

‘1. Operaterji javnih komunikacijskih omrežij imajo pravico in, kadar tako zahtevajo druga za to pooblaščena podjetja po členu 4 Direktive 2002/20/ES (Direktiva o odobritvi), obveznost, da se pogajajo o medomrežnem povezovanju drug z drugim, da bi zagotovili javnosti dostopne elektronske komunikacijske storitve ali radiodifuzijske vsebine ali storitve informacijske družbe, s čimer bi zagotovili tudi medobratovalnost storitev v celotni Skupnosti. Operaterji ponudijo drugim podjetjem dostop in medomrežno povezovanje pod pogoji, skladnimi z obveznostmi, ki jih naloži nacionalni regulativni organ po členih 5, 6, 7 in 8.

Obrazložitev

Za skladnost s predlagano opredelitvijo dostopa.

Predlog spremembe  94

Predlog direktive – akt o spremembi

Člen 2 – točka 2

Direktiva 2002/19/EC (Direktiva o dostopu)

Člen 4 – odstavek 1

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1. Operaterji javnih komunikacijskih omrežij imajo pravico in, kadar tako zahtevajo druga za to pooblaščena podjetja po členu 4 Direktive 2002/20/ES (Direktiva o odobritvi), obveznost, da se pogajajo o medomrežnem povezovanju drug z drugim, da bi zagotovili javnosti dostopne elektronske komunikacijske storitve, s čimer bi zagotovili tudi medobratovalnost storitev v celotni Skupnosti. Operaterji ponudijo drugim podjetjem dostop in medomrežno povezovanje pod pogoji, skladnimi z obveznostmi, ki jih naloži nacionalni regulativni organ po členih 5, 6, 7 in 8.“

1. Operaterji javnih komunikacijskih omrežij imajo pravico in, kadar tako zahtevajo druga za to pooblaščena podjetja po členu 4 Direktive 2002/20/ES (Direktiva o odobritvi), obveznost, da se pogajajo o medomrežnem povezovanju drug z drugim, da bi zagotovili javnosti dostopne elektronske komunikacijske storitve, s čimer bi zagotovili tudi medobratovalnost storitev v celotni Skupnosti. Operaterji ponudijo drugim podjetjem dostop in medomrežno povezovanje pod pogoji, skladnimi z obveznostmi, ki jih naloži nacionalni regulativni organ po členih 5, 6, 7 in 8. Vendar pa pogoji za medomrežno povezovanje ne smejo povzročiti neupravičenih ovir za medobratovalnost.

Predlog spremembe  95

Predlog direktive – akt o spremembi

Člen 2 – točka 3 - točka a

Direktiva 2002/19/ES

Člen 5

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a) Odstavek 2 se nadomesti z naslednjim:

(a) Odstavka 1 in 2 se nadomestita z naslednjim:

 

1. Nacionalni regulativni organi pri izpolnjevanju ciljev iz člena 8 Direktive 2002/21/ES (Okvirna direktiva) spodbujajo in, kjer je primerno, zagotovijo primeren dostop in medomrežno povezovanje ter medobratovalnost storitev v skladu z določbami te direktive, svojo dolžnost pa izvajajo na način, ki pospešuje učinkovitost, trajnostno konkurenco, naložbe in inovacije in prinaša končnim uporabnikom največje možne koristi.

 

Nacionalni regulativni organi lahko brez poseganja v ukrepe, ki utegnejo biti sprejeti v skladu s členom 8 v zvezi s podjetji s pomembno tržno močjo, naložijo zlasti:

 

(a) obveznosti za podjetja, ki nadzorujejo dostop do končnih uporabnikov, v utemeljenih primerih vključno z obveznostjo medomrežnega povezovanja svojih omrežij, če to še ni bilo storjeno, ali omogočanje medobratovalnih storitev, vključno z mehanizmi za povračilo zneskov, zaračunanih končim uporabnikom, ponudnikom storitev pod pravičnimi, preglednimi in razumnimi pogoji, v obsegu, ki je potreben za zagotovitev povezljivosti med obema koncema ali pravičnega in razumnega dostopa storitev tretjih strank, kot so imeniške storitve.

 

(b) obveznosti za obratovalce, da zagotovijo dostop do drugih naprav iz Dela II Priloge I pod pravičnimi, primernimi in nediskriminacijskimi pogoji, v obsegu, ki je potreben, da se končnim uporabnikom zagotovi dostopnost digitalnih radijskih in televizijskih radiodifuzijskih storitev, ki jih je določila država članica.

2. Obveznosti in pogoji, naloženi v skladu z odstavkoma 1 in 2, morajo biti objektivni, pregledni, sorazmerni in nediskriminatorni, izvajati pa se morajo v skladu s postopki iz členov 6 in 7 Direktive 2002/21/ES (Okvirna direktiva).

2. Obveznosti in pogoji, naloženi v skladu z odstavkoma 1 in 2, morajo biti objektivni, pregledni, sorazmerni in nediskriminatorni, izvajati pa se morajo v skladu s postopki iz členov 6, 7 in -7a Direktive 2002/21/ES (Okvirna direktiva).

 

Pri ocenjevanju sorazmernosti obveznosti in pogojev, ki bodo uvedeni, nacionalni regulativni organi upoštevajo razlike v konkurenčnih pogojih, ki obstajajo med območji v njihovi državi članici.

Predlog spremembe  96

Predlog direktive – akt o spremembi

Člen 2 – točka 4

Direktiva 2002/19/ES

Člen 6 – odstavek 2 – pododstavek 1

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2. Z vidika tržnega in tehnološkega razvoja lahko Komisija sprejme izvedbene ukrepe za spremembo Priloge I. Ti ukrepi, ki so namenjeni spremembam nebistvenih elementov te direktive, se sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 14(3). V nujnih primerih lahko Komisija uporabi nujni postopek iz člena 14(4).

2. Z vidika tržnega in tehnološkega razvoja lahko Komisija sprejme izvedbene ukrepe za spremembo Priloge I. Ti ukrepi, ki so namenjeni spremembam nebistvenih elementov te direktive, se sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 14(3).

Obrazložitev

Uporaba nujnega postopka ni upravičena za sprejemanje takšnih ukrepov.

Predlog spremembe  97

Predlog direktive – akt o spremembi

Člen 2 – točka 6 – točka aa (novo)

Direktiva 2002/19/ES

Člen 8 – odstavek 2

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(aa) Odstavek 2 se nadomesti z:

 

‘2. Če je obratovalec na podlagi analize trga, ki je bila opravljena v skladu s členom 16 Direktive 2002/21/ES (okvirna direktiva), določen kot obratovalec s pomembno tržno močjo na določenem trgu, mu nacionalni regulativni organi naložijo, če je to primerno, obveznosti iz členov 9 do 13 te direktive v skladu s postopkom iz člena -7a Direktive 2002/21/ES (Okvirna direktiva).

Obrazložitev

Vključitev alternativnega postopka za veto v zvezi z ukrepi.

Predlog spremembe  98

Predlog direktive – akt o spremembi

Člen 2 – točka 6 a (novo)

Direktiva 2002/19/ES

Člen 9 – odstavek 1

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(6a) V členu 9 se odstavek 1 nadomesti z naslednjim besedilom:

 

"1. Nacionalni regulativni organi lahko obratovalcem v skladu z določbami člena 8 naložijo obveznosti za preglednost glede na medomrežno povezovanje in/ali dostop, tako da od njih zahtevajo, da objavijo določene informacije, na primer računovodske informacije, tehnične specifikacije, značilnosti omrežja, omejitve dostopa do storitev in uporab, politike upravljanja prometa, določila in pogoje za zagotavljanje in uporabo ter cene.

Obrazložitev

Nacionalni regulatorji potrebujejo jasno pristojnost za naložitev obveznosti v zvezi s preglednostjo glede politike upravljanja prometa ob kakršnih koli omejitvah dostopa končnih uporabnikov.

Predlog spremembe  99

Predlog direktive – akt o spremembi

Člen 2 – točka 6 b (novo)

Direktiva 2002/19/ES

Člen 9 – odstavek 4

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(6b) V členu 9 se odstavek 4 nadomesti z naslednjim:

 

"4. Kadar se za obratovalca ugotovi, da ima pomembno tržno moč na zadevnem trgu na podlagi člena 14 Okvirne direktive glede lokalnega dostopa na fiksni lokaciji, nacionalni regulativni organi ne glede na odstavek 3 poskrbijo za objavo referenčne ponudbe, ki vsebuje vsaj elemente iz Priloge II.“

Obrazložitev

Predlog spremembe posodablja opredelitev dostopa prek prevladujočega položaja pri krajevni zanki iz Direktive o dostopu, da se zagotovi tehnološka nevtralnost in se opredelitev uskladi z novo opredelitvijo Komisije glede zadevnih trgov. Do takrat, ko bo predlog spremembe sprejet, se lahko zgodi, da bo veliko zank narejenih iz optičnih vlaken, zato je treba s tehnološko nevtralnim pristopom zagotoviti usmerjenost okvira v prihodnost.

Predlog spremembe  100

Predlog direktive – akt o spremembi

Člen 2 – točka 8

Direktiva 2002/19/ES

Člen 12

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

1. Nacionalni regulativni organ lahko v skladu z določbami člena 8 naloži obratovalcem obveznosti, da izpolnijo utemeljene zahteve za dostop do posebnih omrežnih elementov in pripadajočih naprav ter za njihovo uporabo, med drugim takrat, kadar nacionalni regulativni organ meni, da bi zavrnitev dostopa ali neprimerni pogoji s podobnim učinkom ovirali razvoj trajnostnega konkurenčnega maloprodajnega trga ali ne bi bili v interesu končnih uporabnikov.

 

Od obratovalcev se lahko med drugim zahteva, da:

 

(a) omogočijo tretjim osebam dostop do določenih omrežnih elementov in/ali naprav, vključno z razvezanim dostopom do krajevne zanke;

 

(b) se pogajajo v dobri veri s podjetji, ki zahtevajo dostop;

 

(c) ne zavrnejo že odobrenega dostopa do zmogljivosti;

 

(d) izvajajo določene storitve v večjem obsegu za prodajo s strani tretjih oseb;

 

(e) odobrijo odprti dostop do tehničnih vmesnikov, protokolov ali drugih ključnih tehnologij, ki so nujno potrebni za medobratovalnost storitev ali storitev virtualnih omrežij;

(f) zagotovijo kolokacije ali druge oblike souporabe zmogljivosti, vključno s souporabo vodov, zgradb ali vhodov v zgradbe, anten ali drogov, vstopnih jaškov in cestnih omar;

(f) zagotovijo kolokacije ali druge oblike souporabe zmogljivosti, vključno s souporabo vodov, zgradb ali vhodov v zgradbe, antenskih stolpov in drugih visokih podpornih naprav, drogov, vstopnih jaškov, omar ter drugih omrežnih elementov, ki niso dejavni;

 

(fa) tretjim osebam zagotovijo referenčne ponudbe za omogočanje dostopa do vodov;

 

(g) opravijo določene storitve, potrebne za zagotovitev medobratovalnosti storitev med koncema za uporabnike, vključno z zagotovitvijo zmogljivosti za inteligentne omrežne storitve ali sledenje v mobilnih omrežjih;

 

(h) zagotovijo dostop do sistemov za podporo obratovanja ali podobnih sistemov programske opreme, ki so potrebni za zagotovitev pravične konkurence pri izvajanju storitev;

 

(i) med seboj povezujejo omrežja ali omrežne zmogljivosti;

(j) zagotovijo dostop do pripadajočih storitev, kot je zmogljivost identitete, lokacije in prisotnosti.

(j) zagotovijo dostop do pripadajočih storitev, kot je zmogljivost identitete, lokacije in prisotnosti.

 

Nacionalni regulativni organi lahko povežejo te obveznosti s pogoji v zvezi s pravičnostjo, sprejemljivostjo in pravočasnostjo.

 

2. Kadar nacionalni regulativni organi preučujejo, ali bi bilo treba naložiti obveznosti iz odstavka 1, in zlasti, kadar presojajo, ali bi take obveznosti bile sorazmerne s cilji iz člena 8 Direktive 2002/21/ES (Okvirna direktiva), upoštevajo zlasti naslednje dejavnike:

 

(a) tehnično in gospodarsko upravičenost uporabe ali namestitve konkurenčnih naprav z vidika stopnje tržnega razvoja, pri čemer se upoštevata narava in vrsta vključenega medomrežnega povezovanja in dostopa, vključno z izvedljivostjo drugih proizvodov za dostop do nabavnega trga, kot je dostop do vodov;

 

(b) izvedljivost zagotovitve predlaganega dostopa v zvezi z razpoložljivo kapaciteto;

 

(c) začetno vlaganje imetnika naprave, pri čemer se upoštevajo vse javne naložbe in tveganja v zvezi z vlaganjem, vključno z ustrezno delitvijo tveganja med obratovalci, ki imajo dostop do novih naprav;

 

(d) potreba po dolgoročnem varstvu konkurence, zlasti tiste, ki temelji na infrastrukturi;

 

(e) vse zadevne pravice intelektualne lastnine, kadar je to primerno;

 

(f) zagotavljanje vseevropskih storitev.

3. Kadar nacionalni regulativni organi operaterju naložijo obveznosti zagotavljanja dostopa v skladu z določbami tega člena, lahko določijo tehnične ali operativne pogoje, ki jih morajo ponudnik in/ali upravičenci do takšnega dostopa izpolnjevati, kjer je to potrebno, da se zagotovi normalno delovanje omrežja. Obveznosti upoštevanja posebnih tehničnih standardov ali specifikacij so skladne s standardi in specifikacijami, določenimi v skladu s členom 17(1) Direktive 2002/21/ES (Okvirna direktiva).

3. Kadar nacionalni regulativni organi operaterju naložijo obveznosti zagotavljanja dostopa v skladu z določbami tega člena, lahko določijo tehnične ali operativne pogoje, ki jih morajo ponudnik in/ali upravičenci do takšnega dostopa izpolnjevati, kjer je to potrebno, da se zagotovi normalno delovanje omrežja. Obveznosti upoštevanja posebnih tehničnih standardov ali specifikacij so skladne s standardi in specifikacijami, določenimi v skladu s členom 17 Direktive 2002/21/ES (Okvirna direktiva).

Predlog spremembe  101

Predlog direktive – akt o spremembi

Člen 2 – točka 8 a (novo)

Direktiva 2002/19/ES

Člen 13 – odstavek 1

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(8a) člen 13(1) se nadomesti z naslednjim besedilom:

 

1. Nacionalni regulativni organ lahko v primerih, kadar analiza trga pokaže, da pomanjkanje učinkovite konkurence pomeni, da utegne zadevni operater zadržati cene na previsoki ravni ali uporabiti razkorak cen v škodo končnih uporabnikov, v skladu z določbami člena 8 naloži obveznosti v zvezi s pokrivanjem stroškov in cenovnim nadzorom, vključno z obveznostmi za stroškovno naravnanost cen in obveznostmi glede sistemov stroškovnega računovodstva, da se zagotovijo določene vrste medomrežnega povezovanja in/ali dostopa. Nacionalni regulativni organi upoštevajo naložbe obratovalca in mu zagotovijo primerno stopnjo donosnosti naložbe za ustrezno vložena sredstva ter brez poseganja v člen 19(d) Direktive 2000/21/ES (Okvirna direktiva) upoštevajo s tem povezana tveganja ter ustrezno delitev tveganja med vlagateljem in tistimi podjetji, ki imajo dostop do novih naprav, vključno z raznovrstnimi kratko- in dolgoročnimi ureditvami za delitev tveganja.

Predlog spremembe  102

Predlog direktive – akt o spremembi

Člen 2 – točka 8 b (novo)

Direktiva 2002/19/ES

Člen 13 – odstavek 4a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(8b) V členu 13 se doda naslednji odstavek:

 

„4a. Nacionalni regulativni organi zagotovijo, da je ureditev cen za dostop v okviru dolgoročnih pogodb o delitvi tveganja v skladu z dolgoročnimi povečanimi stroški učinkovitega operaterja, pri čemer se upošteva njegova stopnja preboja na nove trge, ter da cene za dostop v kratkoročnih pogodbah vključujejo premijo tveganja. Ta premija tveganja se postopno odpravi z povečanjem stopnje preboja trga novih dostopov. Za kratkoročne pogodbe, kjer se plača premija tveganja, se ne opravi preizkus pritiska na marže.“

Obrazložitev

Odstavek 4a razlikuje med cenami za dostop glede pogodb za delitev stroškov in kratkoročnih pogodb. Preizkus pritiska na marže se opravi v primeru pogodb o delitvi tveganja, ki niso kratkoročne pogodbe, ker bi v nasprotnem primeru vlagatelj izgubil prožnost, ki je potrebna za postavljanje cen za preboj na trg. Takšne cene morajo upoštevati proces učenja, ki je potreben za pridobivanje izkušenj o tem, kako trg sprejema nove izdelke. Ureditev, ki ne dovoljuje prožnosti pri oblikovanju cen za preboj na trg, bi bila protiproduktivna.

Predlog spremembe  103

Predlog direktive – akt o spremembi

Člen 2 – točka 9

Direktiva 2002/19/ES

Člen 13 a

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Člen 13aFunkcionalna ločitev

 

Člen 13aFunkcionalna ločitev

 

1. Nacionalni regulativni organ lahko v skladu z določbami člena 8 in zlasti drugega pododstavka člena 8(3) vertikalno integriranemu podjetju naložijo obveznost, da dejavnosti, povezane z veleprodajnim zagotavljanjem izdelkov z dostopom, prenese na neodvisno delujočo poslovno enoto.

1. Nacionalni regulativni organ lahko v skladu z določbami člena 8 in zlasti drugega pododstavka člena 8(3) vertikalno integriranemu podjetju kot izjemen ukrep naložijo obveznost, da dejavnosti, povezane z veleprodajnim zagotavljanjem izdelkov s fiksnim dostopom, prenese na neodvisno delujočo poslovno enoto.

Ta poslovna enota izdelke in storitve z dostopom dobavlja vsem podjetjem, vključno z drugimi poslovnimi enotami v okviru matičnega podjetja, v enakih časovnih okvirih in pod enakimi pogoji, vključno v zvezi s cenami in kakovostjo storitev, ter s pomočjo enakih sistemov in postopkov.

Ta poslovna enota izdelke in storitve z dostopom dobavlja vsem podjetjem, vključno z drugimi poslovnimi enotami v okviru matičnega podjetja, v enakih časovnih okvirih in pod enakimi pogoji, vključno v zvezi s cenami in kakovostjo storitev, ter s pomočjo enakih sistemov in postopkov.

2. Kadar namerava nacionalni regulativni organ naložiti obveznost za funkcionalno ločitev, Komisiji predloži zahtevo, ki vključuje:

2. Kadar namerava nacionalni regulativni organ naložiti obveznost za funkcionalno ločitev, Komisiji predloži predlog, ki vključuje:

(a) dokaz, da uvedba ustreznih obveznosti med tistimi, opredeljenimi v členih 9 do 13 za doseganje učinkovite konkurence po usklajeni analizi upoštevnih trgov v skladu s postopkom analize trga iz člena 16 Direktive 2002/21/ES (Okvirna direktiva), ni bila uspešna in ne bi bila uspešna pri doseganju učinkovite konkurence in da obstajajo pomembni in trajni problemi glede konkurence/nepopolnega trga, ki so ugotovljeni na mnogih proizvodnih trgih;

(a) dokaz, da uvedba in izvrševanje ustreznih obveznosti v sprejemljivem časovnem obdobju med tistimi, opredeljenimi v členih 9 do 13 za doseganje učinkovite konkurence po usklajeni analizi upoštevnih trgov v skladu s postopkom analize trga iz člena 16 Direktive 2002/21/ES (Okvirna direktiva), ob upoštevanju najboljše regulativne prakse, nista bila uspešna in ne bi bila uspešna pri doseganju učinkovite konkurence in da obstajajo pomembni in trajni problemi glede konkurence/nepopolnega trga, ki so ugotovljeni na mnogih analiziranih veleprodajnih proizvodnih trgih;

 

(ab) dokaz, da v sprejemljivem časovnem obdobju ni možnosti za konkurenco, ki temelji na infrastrukturi, ali pa je ta možnost majhna;

(b) analizo pričakovanega vpliva na regulativni organ, na podjetje in njegove spodbude za naložbe v omrežje in na druge zainteresirane strani ; vključno zlasti s pričakovanim vplivom na infrastrukturno konkurenco in možne nastale učinke na potrošnike;

(b) analizo pričakovanega vpliva na regulativni organ, na podjetje, zlasti na delovno silo, in njegove spodbude za naložbe v omrežje in na druge zainteresirane strani; vključno zlasti s pričakovanim vplivom na infrastrukturno konkurenco in možnimi nastalimi učinki na potrošnike;

 

(ba) analizo razlogov, zaradi katerih bi bila ta obveznost najbolj učinkovit ukrep za uresničevanje rešitev, namenjenih obravnavanju težav, ugotovljenih glede konkurence/nepopolnega trga;

(c) osnutek predlaganega ukrepa.

 

3. Osnutek ukrepa vsebuje naslednje elemente:

3. Nacionalni regulativni organ v svoj predlog vključi osnutek predlaganega ukrepa, ki vsebuje naslednje elemente:

(a) natančno naravo in stopnjo ločitve, zlasti s podrobnim opisom pravnega statusa ločene poslovne enote;

(a) natančno naravo in stopnjo ločitve;

(b) opredelitev sredstev ločene poslovne enote in izdelkov ali storitev, ki se bodo dobavljali tej enoti;

(b) opredelitev sredstev ločene poslovne enote in izdelkov ali storitev, ki se bodo dobavljali tej enoti;

(c) ureditev vodenja za zagotovitev neodvisnosti osebja, ki je zaposleno v ločeni poslovni enoti, ter ustrezno strukturo spodbud;

(c) ureditev vodenja za zagotovitev neodvisnosti osebja, ki je zaposleno v ločeni poslovni enoti, ter ustrezno strukturo spodbud;

(d) pravila za zagotovitev skladnosti z obveznostmi;

(d) pravila za zagotovitev skladnosti z obveznostmi;

(e) pravila za zagotovitev preglednosti operativnih postopkov, zlasti za druge zainteresirane strani;

(e) pravila za zagotovitev preglednosti operativnih postopkov, zlasti za druge zainteresirane strani;

(f) program spremljanja, namenjen zagotavljanju skladnosti, vključno z objavo letnega poročila.

(f) program spremljanja, namenjen zagotavljanju skladnosti, vključno z objavo letnega poročila.

4. Po odločbi Komisije o osnutku ukrepa, sprejetem v skladu s členom 8(3), nacionalni regulativni organ izvede usklajeno analizo različnih trgov, povezanih z dostopovnim omrežjem, v skladu s postopkom iz člena 16 Direktive 2002/21/ES (Okvirna direktiva). Na podlagi svoje ocene nacionalni regulativni organ naloži, ohrani, spremeni ali umakne obveznosti, v skladu s členoma 6 in 7 Direktive 2002/21/ES (Okvirna direktiva).

4. Po odločbi Komisije o osnutku ukrepa, sprejetem v skladu s členom 8(3), nacionalni regulativni organ izvede usklajeno analizo različnih trgov, povezanih z dostopovnim omrežjem, v skladu s postopkom iz člena 16 Direktive 2002/21/ES (Okvirna direktiva). Na podlagi svoje ocene nacionalni regulativni organ naloži, ohrani, spremeni ali umakne obveznosti, v skladu s členoma 6 in 7 Direktive 2002/21/ES (Okvirna direktiva).

5. Za podjetje, za katero je bila uvedena funkcionalna ločitev, lahko velja katera koli obveznost, opredeljena v členih 9 do 13, na katerem koli posebnem trgu, na katerem je bilo podjetje označeno kot podjetje s pomembno tržno močjo v skladu s členom 16 Direktive 2002/21/ES (Okvirna direktiva), ali pa katera koli obveznost, ki jo Komisija odobri po tretjem odstavku člena 8.

5. Za podjetje, za katero je bila uvedena funkcionalna ločitev, lahko velja katera koli obveznost, opredeljena v členih 9 do 13, na katerem koli posebnem trgu, na katerem je bilo podjetje označeno kot podjetje s pomembno tržno močjo v skladu s členom 16 Direktive 2002/21/ES (Okvirna direktiva), ali pa katera koli obveznost, ki jo Komisija odobri po tretjem odstavku člena 8.

Predlog spremembe  104

Predlog direktive – akt o spremembi

Člen 2 – točka 10 – točka b

Direktiva 2002/19/ES

Člen 14 – odstavek 4

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

4. Pri sklicevanju na ta odstavek se uporabljata člen 5a(1), (2), (4) in (6) ter člen 7 Sklepa 1999/468/ES ob upoštevanju določb člena 8 Sklepa.

črtano

Obrazložitev

Uporaba nujnega postopka ni upravičena za sprejemanje ukrepov, predlaganih v direktivi o dostopu.

Predlog spremembe  105

Predlog direktive – akt o spremembi

Člen 2 – točka 10 a (novo)

Direktiva 2002/19/ES

Priloga II

 

 

(10a) Priloga II se nadomesti z naslednjim:

 

Priloga II

Minimalni seznam postavk, ki jih je treba vključiti v referenčno ponudbo za dostop do veleprodajne omrežne infrastrukture, vključno z deljenim ali povsem razvezanim dostopom na fiksni lokaciji, ki jo morajo objaviti obratovalci s pomembno tržno močjo.

 

Za namene te priloge veljajo naslednje opredelitve:

 

(a) „krajevna podzanka“ pomeni delno krajevno zanko, ki povezuje omrežno priključno točko na koncentracijsko točko ali točno določeno vmesno dostopovno točko v fiksnem javnem elektronskem komunikacijskem omrežju;

 

(b) „razvezani dostop do krajevne zanke“ pomeni povsem razvezani dostop do krajevne zanke in sodostop do krajevne zanke; za to ni potrebna sprememba lastništva krajevne zanke;

 

(c) „povsem razvezani dostop do krajevne zanke“ pomeni zagotovitev dostopa upravičencu do krajevne zanke ali krajevne podzanke obratovalca s pomembno tržno močjo z dovoljenjem uporabe celotne zmogljivosti omrežne infrastrukture;

 

(d) „sodostop do krajevne zanke“ pomeni zagotovitev dostopa upravičencu do krajevne zanke ali krajevne podzanke obratovalca s pomembno tržno močjo z dovoljenjem uporabe posebnega dela zmogljivosti omrežne infrastrukture, kot je del frekvence ali enakovredne infrastrukture;

 

A. Pogoji za razvezani dostop

 

1. Omrežni elementi, do katerih se ponuja dostop, ki vključujejo zlasti naslednje elemente z ustreznimi pripadajočimi napravami:

 

(a) razvezan dostop do krajevnih zank in krajevnih podzank;

 

(b) sodostop na ustreznih točkah v omrežju, ki omogoča enakovredno delovanje pri razvezanem dostopu, kadar je tovrstni dostop tehnično ali gospodarsko neizvedljiv;

 

(ba) dostop do vodov, ki omogoča namestitev dostopovnih in zalednih omrežij;

 

2. Informacije v zvezi z lokacijami fizičnega dostopa, vključno s cestnimi omarami in glavnimi razdelilniki(1), razpoložljivostjo krajevnih zank in podzank, vodov in zalednih naprav v določenih delih dostopovnega omrežja in razpoložljivostjo vodov;

 

3. Tehnični pogoji v zvezi z dostopom in uporabo krajevnih zank, podzank in vodov, vključno s tehničnimi značilnostmi posukanega para in/ali optike in/ali enakovredne infrastrukture, razdelilcev za kabel, vodov in pripadajočih naprav;

 

4. Postopki naročanja in zagotavljanja, omejitve uporabe

 

B. Kolokacijske storitve

 

1. Informacije o obstoječih ustreznih lokacijah (2) ali lokacijah opreme in načrtovane posodobitve operaterja s pomembno tržno močjo

 

 

Predlog spremembe  106

Predlog direktive – akt o spremembi

Člen 3 – točka 2 a (novo)

Direktiva 2002/20/ES

Člen 3 – odstavek 3 – pododstavek 1 a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(2a) Odstavku 2 člena 3 se doda naslednji pododstavek:

 

„Podjetja, ki zagotavljajo čezmejne elektronske komunikacijske storitve podjetjem, ki imajo sedež v večih državah članicah, se podobno obravnavajo v vseh državah članicah, ki zanje uvedejo le en poenostavljen postopek z uradnim obvestilom.“

Predlog spremembe  107

Predlog direktive – akt o spremembi

Člen 3 – točka 3

Direktiva 2002/20/ES

Člen 5

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Člen 5Pravice uporabe radijskih frekvenc in številk

 

Člen 5Pravice uporabe radijskih frekvenc in številk

 

1. Države članice ne pogojujejo uporabe radijskih frekvenc s podelitvijo individualnih pravic uporabe, temveč vključijo pogoje za uporabo takega radijskih frekvenc v splošno odobritev, razen če je podelitev individualnih pravic upravičena zaradi:

1. Države članice pospešujejo uporabo radijskih frekvenc v skladu s splošno odobritvijo. Države članice lahko podelijo individualne pravice zaradi:

(a) izogibanja resnemu tveganju škodljivih motenj; ali

(a) izogibanja možnosti škodljivih motenj,

 

(aa) zagotavljanja tehnične kakovosti storitev;

 

(ab) zagotavljanja učinkovite uporabe spektra;

(b) izpolnjevanja drugih ciljev splošnega interesa.

(b) izpolnjevanja drugih ciljev splošnega interesa, ki so opredeljeni v nacionalni zakonodaji in skladni z zakonodajo Skupnosti;

 

(ba) upoštevanja ukrepa v skladu s členom 6a.

2. Če je treba podeliti individualne pravice uporabe za radijske frekvence in številke, države članice take pravice na zahtevo podelijo vsakemu podjetju, ki zagotavlja ali uporablja omrežja ali storitve na podlagi splošne odobritve, vendar ob upoštevanju določb členov 6, 6a, 7 in 11(1)(c) te direktive in vseh drugih predpisov, ki zagotavljajo učinkovito uporabo teh virov v skladu z Direktivo 2002/21/ES (Okvirna direktiva).

2. Države članice na zahtevo podelijo individualne pravice za uporabo vsakemu podjetju ob upoštevanju določb členov 6, 6a, 7 in 11(1)(c) te direktive in vseh drugih predpisov, ki zagotavljajo učinkovito uporabo teh virov v skladu z Direktivo 2002/21/ES (Okvirna direktiva).

Brez poseganja v posebna merila, ki jih države vnaprej opredelijo za podelitev pravic uporabe radijskih frekvenc ponudnikom storitev radijskih ali televizijskih radiodifuzijskih vsebin za izpolnjevanje ciljev splošnega interesa v skladu z zakonodajo Skupnosti, se take pravice uporabe podeljujejo z objektivnimi, preglednimi, nediskriminatornimi in sorazmernimi postopki, v primeru radijskih frekvenc pa v skladu z določbami člena 9 Direktive 2002/21/ES (Okvirna direktiva). Postopki so tudi odprti, razen v primerih, ko je podelitev individualnih pravic uporabe radijskih frekvenc ponudnikom storitev radijskih ali televizijskih radiodifuzijskih vsebin bistvena za izpolnjevanje določene obveznosti, ki jo država članica vnaprej opredeli in je potrebna za doseganje cilja splošnega interesa v skladu z zakonodajo Skupnosti.

Brez poseganja v posebna merila in postopke, ki jih države članice sprejmejo za podelitev pravic uporabe radijskih frekvenc ponudnikom storitev radijskih ali televizijskih radiodifuzijskih vsebin za izpolnjevanje ciljev splošnega interesa v skladu z zakonodajo Skupnosti, se take pravice uporabe podeljujejo z odprtimi, objektivnimi, preglednimi, nediskriminacijskimi in sorazmernimi postopki, v primeru radijskih frekvenc pa v skladu z določbami člena 9 Direktive 2002/21/ES (Okvirna direktiva). Postopki so lahko izjemoma zaprti v primerih, ko je podelitev individualnih pravic uporabe radijskih frekvenc ponudnikom storitev radijskih ali televizijskih radiodifuzijskih vsebin bistvena za izpolnjevanje določene obveznosti, ki jo država članica vnaprej opredeli in utemelji in je potrebna za doseganje cilja splošnega interesa v skladu z zakonodajo Skupnosti.

Pri podeljevanju pravice uporabe države članice opredelijo, ali lahko imetnik pravic te pravice prenese in pod kakšnimi pogoji. V primeru radijskih frekvenc so te določbe skladne s členom 9b Direktive 2002/21/ES (Okvirna direktiva).

Pri podeljevanju pravice uporabe države članice opredelijo, ali lahko imetnik pravic te pravice prenese in pod kakšnimi pogoji. V primeru radijskih frekvenc so te določbe skladne s členoma 9 in 9b Direktive 2002/21/ES (Okvirna direktiva).

Kadar države članice podelijo pravice uporabe za določeno časovno obdobje, je trajanje primerno za zadevno storitev z vidika cilja, ki je vnaprej določen in opredeljen.

Kadar države članice podelijo pravice uporabe za določeno časovno obdobje, je trajanje primerno za zadevno storitev z vidika cilja, ki je določen, ob upoštevanju, da je potrebno ustrezno obdobje amortizacije naložb.

Vsaka individualna pravica uporabe radijskih frekvenc, ki se podeli za deset let ali več in ki je podjetja v skladu s členom 9b Okvirne direktive ne morejo prenesti ali dati v zakup, je vsakih pet let in prvič pet let po njeni izdaji predmet pregleda, ob upoštevanju meril iz odstavka 1. Če merila za podelitev individualnih pravic uporabe ne veljajo več, se individualna pravica spremeni v splošno odobritev za uporabo radijskih frekvenc, ob predhodnem obvestilu največ pet let po zaključku pregleda, ali pa pravica postane prosto prenosljiva ali na voljo za zakup med podjetji.

Ko se individualne pravice uporabe radijskih frekvenc podelijo za deset let ali več in ki jih podjetja v skladu s členom 9b okvirne direktive ne morejo prenesti ali dati v zakup, pristojni nacionalni organ zagotovi sredstva za preverjanje, ali se merila za podelitev individualnih pravic uporabe še vedno uporabljajo in spoštujejo v času veljavnosti licence. Če ta merila ne veljajo več, se individualna pravica spremeni v splošno odobritev za uporabo radijskih frekvenc, ob predhodnem obvestilu in po poteku sprejemljivega časovnega obdobja, ali pa pravica postane prosto prenosljiva ali na voljo za zakup med podjetji.

3. Nacionalni regulativni organ sprejme, sporoči in objavi odločbe o pravicah uporabe čim prej po prejemu popolne vloge, in sicer v treh tednih za številke, ki so bile razporejene za posebne namene v okviru državnega načrta številčenja, v šestih tednih pa za radijske frekvence, ki so bile razporejene za elektronske komunikacije v okviru državnega frekvenčnega načrta. Drugi rok ne posega v noben veljavni mednarodni sporazum v zvezi z uporabo radijskih frekvenc ali orbitalnih leg.

3. Nacionalni regulativni organ sprejme, sporoči in objavi odločbe o odobritvi pravic uporabe čim prej po prejemu popolne vloge, in sicer v treh tednih za številke, ki so bile razporejene za posebne namene v okviru državnega načrta številčenja, v šestih tednih pa za radijske frekvence, ki so bile razporejene za elektronske komunikacijske storitve v okviru državnega frekvenčnega načrta. Drugi rok ne posega v noben veljavni mednarodni sporazum v zvezi z uporabo radijskih frekvenc ali orbitalnih leg.

4. Kadar se po posvetovanju z zainteresiranimi strankami v skladu s členom 6 Direktive 2002/21/ES (Okvirna direktiva) sklene, da je treba pravice uporabe številk z izrednim gospodarskim pomenom podeliti s konkurenčnimi ali primerjalnimi izbirnimi postopki, lahko države članice podaljšajo najdaljši rok treh tednov še za največ tri tedne.

4. Kadar se po posvetovanju z zainteresiranimi strankami v skladu s členom 6 Direktive 2002/21/ES (Okvirna direktiva) sklene, da je treba pravice uporabe številk z izrednim gospodarskim pomenom podeliti s konkurenčnimi ali primerjalnimi izbirnimi postopki, lahko države članice podaljšajo najdaljši rok treh tednov še za največ nadaljnje tri tedne.

Za konkurenčne ali primerjalne izbirne postopke za radijske frekvence se uporablja člen 7.

Za konkurenčne ali primerjalne izbirne postopke za radijske frekvence se uporablja člen 7.

5. Države članice ne omejijo števila pravic uporabe, ki se podelijo, razen kadar je to potrebno za zagotovitev učinkovite uporabe radijskih frekvenc v skladu s členom 7.

5. Države članice ne omejijo števila pravic uporabe, ki se podelijo, razen kadar je to potrebno za zagotovitev učinkovite uporabe radijskih frekvenc v skladu s členom 7.

6. Nacionalni regulativni organi zagotovijo, da se radijske frekvence uporabljajo smotrno in učinkovito v skladu s členom 9(2) Direktive 2002/21/ES (Okvirna direktiva). Prav tako zagotovijo, da se konkurenca ne izkrivlja zaradi prenosa ali kopičenja pravic uporabe radijskih frekvenc. V te namene lahko države članice sprejmejo ustrezne ukrepe, kot so zmanjšanje, umik ali prisilna prodaja pravice uporabe radijskih frekvenc.

6. Pristojni nacionalni organi zagotovijo, da se radijske frekvence uporabljajo smotrno in učinkovito v skladu s členi 8(2) in 9(2) Direktive 2002/21/ES (Okvirna direktiva). Prav tako zagotovijo, da se konkurenca ne izkrivlja zaradi prenosa ali kopičenja pravic uporabe radijskih frekvenc.

Predlog spremembe  108

Predlog direktive – akt o spremembi

Člen 3 – točka 5

Direktiva 2002/20/ES

Člen 6 a

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Člen 6aUsklajevalni ukrepi

 

Člen 6aUsklajevalni ukrepi

 

1. Za doseganje ciljev iz člena 1 in brez poseganja v člen 5(2) te direktive lahko Komisija sprejme izvedbene ukrepe:

1. 1. Brez poseganja v člen 5(1) in (2) te direktive ter v člena 8a in 9 Direktive 2002/21/ES (Okvirna direktiva) lahko Komisija sprejme izvedbene ukrepe:

(a) za opredelitev radiofrekvenčnih pasov, katerih uporaba mora biti predmet splošnih odobritev ali individualnih pravic uporabe za radijske frekvence;

(a) za opredelitev radiofrekvenčnih pasov, katerih uporaba mora biti predmet splošnih odobritev;

(b) za opredelitev območij številčenja, ki jih je treba uskladiti na ravni Skupnosti;

(b) za opredelitev območij številčenja, ki jih je treba uskladiti na ravni Skupnosti;

(c) za uskladitev postopkov za dodelitev splošnih odobritev ali posameznih pravic uporabe radijskih frekvenc ali številk;

(c) za uskladitev postopkov za dodelitev splošnih odobritev ali posameznih pravic uporabe radijskih frekvenc ali številk podjetjem, ki zagotavljajo vseevropska elektronska komunikacijska omrežja ali storitve;

(d) za uskladitev pogojev, določenih v Prilogi II, v zvezi s splošnimi odobritvami ali individualnimi pravicami uporabe radijskih frekvenc ali številk;

(d) za uskladitev pogojev, določenih v Prilogi II, v zvezi s splošnimi odobritvami ali individualnimi pravicami uporabe radijskih frekvenc ali številk podjetjem, ki zagotavljajo vseevropska elektronska komunikacijska omrežja ali storitve.

(e) za zagotovitev spremembe ali umika odobritev ali pravic uporabe in postopkov, ki se nanašajo na točko (d);

 

(f) za določitev postopkov izbire podjetij, ki jim bodo nacionalni regulativni organi podelili individualne pravice uporabe radijskih frekvenc ali številk, kjer je to primerno v skladu z določbami člena 6b.

 

Ti ukrepi, navedeni v točkah (a) do (d) in (f), ki so namenjeni spremembam nebistvenih elementov te direktive z njihovo dopolnitvijo, se sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 14a(3). V nujnih primerih lahko Komisija uporabi nujni postopek iz člena 14a(4).

Ti ukrepi, ki so namenjeni spremembam nebistvenih elementov te direktive z njihovo dopolnitvijo, se sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 14a(3).

2. Ukrepi iz odstavka 1 lahko, kjer je to primerno, predvidevajo možnost držav članic, da podajo utemeljeno zahtevo za delno oprostitev in/ali začasno odstopanje od navedenih ukrepov.

2. Ukrepi iz odstavka 1 lahko, kjer je to primerno, predvidevajo možnost držav članic, da podajo utemeljeno zahtevo za delno oprostitev in/ali začasno odstopanje od navedenih ukrepov.

Komisija oceni utemeljitev te zahteve, ob upoštevanju posebnega položaja v državi članici, in lahko odobri delno oprostitev ali začasno odstopanje ali oboje, pod pogojem, da to ne bi po nepotrebnem zavlačevalo izvajanja izvedbenih ukrepov iz odstavka 1 ali ustvarilo neupravičenih razlik v konkurenčnem ali regulativnem okolju med državami članicami.

Komisija oceni utemeljitev te zahteve, ob upoštevanju posebnega položaja v državi članici, in lahko odobri delno oprostitev ali začasno odstopanje ali oboje, pod pogojem, da to ne bi po nepotrebnem zavlačevalo izvajanja izvedbenih ukrepov iz odstavka 1 ali ustvarilo neupravičenih razlik v konkurenčnem ali regulativnem okolju med državami članicami.

3. Pri izvajanju določb tega člena lahko Komisiji pomaga organ za trg evropskih elektronskih komunikacij (v nadaljevanju organ). Komisija dosledno upošteva mnenje organa, če to obstaja, ki je predloženo v skladu s členom 11 Uredbe […].

 

Predlog spremembe  109

Predlog direktive – akt o spremembi

Člen 3 – točka 5

Direktiva 2002/20/ES

Člen 6 b (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Člen 6b

črtano

Skupni izbirni postopek za izdajo pravic

 

1. Tehnični izvedbeni ukrep iz odstavka 6a(1)(f) lahko predvideva, da organ predloži predloge za izbiro podjetja(-ij), kateremu(-im) je treba podeliti individualne pravice uporabe radijskih frekvenc ali številk, v skladu s členom 12 Uredbe […].

 

V takih primerih ukrep določi obdobje, v katerem organ zaključi izbor, postopek, pravila in pogoje, ki veljajo za izbiro, ter podrobnosti o vseh dajatvah in pristojbinah, ki jih morajo plačati imetniki pravic uporabe radijskih frekvenc in/ali številk, da se zagotovi optimalna uporaba spektra ali številskih virov. Izbirni postopek je odprt, pregleden, nediskriminatoren in objektiven.

 

2. Komisija ob doslednem upoštevanju mnenja organa sprejme ukrep za izbiro podjetja(-ij), ki se mu(jim) izdajo individualne pravice uporabe radijskih frekvenc ali številk. Ukrep določa čas, v katerem nacionalni regulativni organi izdajo takšne pravice uporabe. Pri tem Komisija ukrepa v skladu s postopkom iz člena 14a(2).

 

Obrazložitev

Vseevropski izbirni postopki za dodeljevanje pravic bi morali biti predmet posebnega zakonodajnega predloga, ne pa komitologije.

Predlog spremembe  110

Predlog direktive – akt o spremembi

Člen 3 – točka 7

Direktiva 2002/20/ES

Člen 8

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(7) Člen 8 se črta.

črtano

Obrazložitev

Funkcija in besedilo tega člena sta zadovoljiva.

Predlog spremembe  111

Predlog direktive – akt o spremembi

Člen 3 – točka 8 – točka a

Direktiva 2002/20/ES

Člen 10 – odstavek 3 – pododstavek 2

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

V zvezi s tem lahko države članice pooblastijo ustrezne organe, da naložijo denarne kazni, kadar je to primerno. Ukrepi in razlogi zanje se takoj sporočijo zadevnemu podjetju, določi pa se tudi primeren rok, v katerem podjetje ukrep izpolni.

V zvezi s tem lahko države članice pooblastijo ustrezne organe, da naložijo:

 

(a) odvračilne denarne kazni, kadar je to primerno, primerno, ki lahko vključujejo periodične kazni z retroaktivnim učinkom; in

 

(b) ukinitev storitve ali paketa storitev, ki bi lahko zelo škodile konkurenci, dokler niso izpolnjene obveznosti dostopa na podlagi analize trga iz člena 16 Direktive 2002/21/ES (Okvirna direktiva).

Obrazložitev

V predlogu spremembe sta predlagani izrecni izvršilni pooblastili, ki sta trenutno na voljo le nekaterim regulativnim organom in ki sta se izkazali za koristni pri spodbujanju izvajanja predpisov. Še zlasti je pomembno, da se prevladujočemu operaterju prepreči izvajanje storitve, ki bi onemogočila konkurenco, še preden bi imeli vsi operaterji možnost dostopa pod enakimi pogoji, ter se tako že na začetku zagotovijo konkurenčni trgi (in ne monopolistični), ki spodbujajo razvoj in nižje cene.

Predlog spremembe  112

Predlog direktive – akt o spremembi

Člen 3 – točka 8 – točka c

Direktiva 2002/20/ES

Člen 10 – odstavek 5

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Pri resnih in ponavljajočih se kršitvah pogojev iz splošne odobritve, pravic uporabe ali posebnih obveznosti iz člena 6(2) lahko nacionalni regulativni organi preprečijo podjetju nadaljnje zagotavljanje elektronskih komunikacijskih omrežij ali storitev ali začasno ali stalno odvzamejo pravice uporabe, če ukrepi, namenjeni zagotovitvi skladnosti iz odstavka 3 tega člena, niso bili izpolnjeni. Sankcije in kazni, ki so učinkovite, sorazmerne in odvračilne, se lahko uporabijo za obdobje kršitve, četudi je bila kršitev nato odpravljena.

Pri resnih ali ponavljajočih se kršitvah pogojev iz splošne odobritve, pravic uporabe ali posebnih obveznosti iz člena 6(2) lahko nacionalni regulativni organi preprečijo podjetju nadaljnje zagotavljanje elektronskih komunikacijskih omrežij ali storitev ali začasno ali stalno odvzamejo pravice uporabe, če ukrepi, namenjeni zagotovitvi skladnosti iz odstavka 3 tega člena, niso bili izpolnjeni. Sankcije in kazni, ki so učinkovite, sorazmerne in odvračilne, se lahko uporabijo za obdobje kršitve, četudi je bila kršitev nato odpravljena.

Predlog spremembe  113

Predlog direktive – akt o spremembi

Člen 3 – točka 8 – točka d

Direktiva 2002/20/ES

Člen 10 – odstavek 6

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

6. Ne glede na določbe odstavkov 2, 3 in 5 lahko ustrezni organ, če ima dokaze o kršitvi pogojev iz splošne odobritve, pravic uporabe ali posebnih obveznosti iz člena 6(2), ki pomeni takojšnjo in resno grožnjo za javni red, javno varnost ali javno zdravje ali bo drugim ponudnikom ali uporabnikom elektronskih komunikacijskih omrežij ali storitev povzročila resne gospodarske ali obratovalne težave, sprejme nujne začasne ukrepe za odpravo tega stanja pred sprejetjem končne odločitve. Zadevno podjetje potem dobi ustrezno priložnost, da izrazi svoje stališče in predlaga rešitve. Če je primerno, lahko ustrezni organ potrdi začasne ukrepe, ki veljajo največ 3 mesece.

6. Ne glede na določbe odstavkov 2, 3 in 5 lahko ustrezni organ, če ima dokaze o kršitvi pogojev iz splošne odobritve, pravic uporabe ali posebnih obveznosti iz člena 6(2), ki pomeni takojšnjo in resno grožnjo za javni red, javno varnost ali javno zdravje ali bo drugim ponudnikom ali uporabnikom elektronskih komunikacijskih omrežij ali storitev ali drugim uporabnikom radijskega spektra povzročila resne gospodarske ali obratovalne težave, sprejme nujne začasne ukrepe za odpravo tega stanja pred sprejetjem končne odločitve. Zadevno podjetje potem dobi ustrezno priložnost, da izrazi svoje stališče in predlaga rešitve. Če je primerno, lahko ustrezni organ potrdi začasne ukrepe, ki veljajo največ 3 mesece.

Obrazložitev

Začasni ukrepi v primeru takšne težave morajo zaščititi vse uporabnike spektra.

Predlog spremembe  114

Predlog direktive – akt o spremembi

Člen 3 – točka 8 – točka d a (novo)

Direktiva 2002/20/ES

Člen 10 – točka 6 a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(da) Doda se naslednji odstavek 6a:

 

„6a. Države članice v skladu z nacionalno zakonodajo zagotovijo, da so ukrepi nacionalnega organa iz odstavkov 5 in 6 pod sodnim nadzorom.“

Predlog spremembe  115

Predlog direktive – akt o spremembi

Člen 3 – točka 9a (novo)

Direktiva 2002/20/ES

Člen 11 – odstavek 1 – pododstavek 1 – točka fa (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(9a) Pododstavku 1 odstavka 1 člena 11 se doda naslednja točka:

 

„(fa) spodbujanje učinkovite uporabe radijskih frekvenc in zagotavljanje njihovega učinkovitega upravljanja.“

Obrazložitev

Trgovanje s spektrom spodbuja učinkovitost spektra in bi moralo odpraviti njegovo kopičenje. Natačni podatki podjetij o uporabi spektra bi bili Organu evropskih regulatorjev za telekomunikacije in nacionalnim regulativnim organom v pomoč pri natančni ocenitvi uporabe spektra.

Predlog spremembe  116

Predlog direktive – akt o spremembi

Člen 3 – točka 11

Direktiva 2002/20/ES

Člen 14 a – odstavek 4

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

4. Pri sklicevanju na ta odstavek se uporabljata člen 5a(1), (2), (4) in (6) ter člen 7 Sklepa 1999/468/ES ob upoštevanju določb člena 8 Sklepa.

črtano

Obrazložitev

Vrsta ukrepov komitologije, sprejetih v skladu z direktivo o odobritvi, ni razlog za nujnost.

Predlog spremembe  117

Predlog direktive – akt o spremembi

Člen 3 – točka 11 a

Direktiva 2002/21ES

Člen 14 a – odstavek 1 a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(11 a) V členu 14a se doda naslednji novi odstavek:

 

„1a. Z odstopanjem od odstavka 1 Komisiji pri sprejetju ukrepov v skladu s točkami (a), (c) in (d) člena 6a(1) pomaga Odbor iz člena 3(1) Odločbe 676/2002/ES (Odbor za radijski spekter).“

Predlog spremembe  118

Predlog direktive – akt o spremembi

Člen 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Člen 3aPostopek pregleda

 

 

1. Komisija redno pregleduje izvajanje te direktive ter Direktiv 2002/21/ES (Okvirna direktiva), 2002/19/ES (Direktiva o dostopu) in 2002/20/ES (Direktiva o odobritvi) ter o tem poroča Evropskemu parlamentu in Svetu najkasneje tri leta po datumu uporabe iz člena 5(1). Komisija v svojem poročilu oceni, ali so v luči razvoja na trgu in glede na konkurenco in varstvo potrošnikov še potrebne določbe o predhodni ureditvi za posamezne sektorje iz členov 8 do 13 Direktive 2002/19/ES (Direktiva o dostopu) ter člena 17 Direktive 2002/22/ES (Direktiva o univerzalnih storitvah), ali jih je treba spremeniti ali razveljaviti. Komisija lahko v ta namen od nacionalnih regulativnih organov in Organa evropskih regulatorjev za telekomunikacije zahteva informacije, ki se zagotovijo brez nepotrebnega odlašanja.

 

2. Če Komisija ugotovi, da je treba določbe iz odstavka 1 spremeniti ali razveljaviti, predloži predlog Evropskemu parlamentu in Svetu brez nepotrebnega odlašanja.

Predlog spremembe  119

Predlog direktive – akt o spremembi

Priloga I – točka 3 – točka a

Direktiva 2002/20/ES

Priloga I – del A – točka 4

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

4. Dostopnost številk iz državnega načrta številčenja za končne uporabnike, številk iz ETNS in UIFN (univerzalna mednarodna brezplačna telefonska številka) in pogoji v skladu z Direktivo 2002/22/ES (Direktiva o univerzalnih storitvah).

4. Dostopnost številk iz nacionalnih načrtov številčenja držav članic za končne uporabnike, številk iz ETNS in UIFN (univerzalna mednarodna brezplačna telefonska številka) in pogoji v skladu z Direktivo 2002/22/ES (Direktiva o univerzalnih storitvah).

Obrazložitev

Čezmejni dostop do številk je potreben za notranji trg.

Predlog spremembe  120

Predlog direktive – akt o spremembi

Priloga I – točka 3 – točka g

Direktiva 2002/20/ES

Priloga I – del A – točka 19

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

19. Skladnost z nacionalnimi ukrepi za izvajanje Direktive 2001/29/ES Evropskega parlamenta in Sveta ter Direktive 2004/48/ES Evropskega parlamenta in Sveta.

črtano

Obrazložitev

Učinkovitejše in bolj zaželeno bi bilo, če bi razprava o zaščiti avtorskih pravic in sorodnih vprašanjih o elektronskih komunikacijskih omrežjih potekala v okviru posvetovanja prek spletnih vsebin. Namen te pobude je ustvariti primerno okolje za dialog, kjer lahko vse zainteresirane strani v elektronski vrednostni verigi skupaj iščejo rešitve, ki bodo temeljile na samoregulaciji in ki jih bodo podpirale vse zainteresirane strani.

Predlog spremembe  121

Predlog direktive – akt o spremembi

Priloga I – točka 3 – točka ga (novo)

Direktiva 2002/20/ES

Priloga I – del A – točka 19a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(ga) Doda se naslednja točka:

 

„19a. Obveznosti ponudnikov javnih komunikacijskih omrežij glede preglednosti za zagotovitev povezljivosti med koncema, vključno z neomejenim dostopom do vsebin, storitev in aplikacij, v skladu s cilji in načeli iz člena 8 Direktive 2002/21/ES, z razkritjem omejitev dostopa do storitev in aplikacij ter politik upravljanja prometa, in kjer je to potrebno in primerno, z razkritjem dostopa nacionalnih regulativnih organov do informacij, ki so potrebne za preverjanje natančnosti takšnega razkritja.“

Obrazložitev

Obstoječi niz pogojev ne vključuje izrecno obveznosti glede preglednosti za zagotavljanje zaščite pravic končnih uporabnikov. Zlasti je pomembno, da imajo nacionalni regulativni organi dovolj podatkov, na podlagi katerih bodo lahko ocenili, ali ponudniki javnih komunikacijskih omrežij izpolnjujejo obveznosti glede omogočanja dostopa končnim uporabnikom do vsebin, storitev in aplikacij po njihovi izbiri. S pogoji splošne odobritve je oblikovan mehanizem za zagotavljanje preglednosti med ponudniki komunikacijskih omrežij, ki nimajo pomembne tržne moči.

Predlog spremembe  122

Predlog direktive – akt o spremembi

Priloga I – točka 4 – točka c

Direktiva 2002/20/ES

Priloga I – del B – točka 4

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(c) V točki 4 se izbriše besedilo ob upoštevanju vseh sprememb v državnem frekvenčnem načrtu.

črtano

Predlog spremembe  123

Predlog direktive – akt o spremembi

Priloga I – točka 4 – točka d

Direktiva 2002/20/ES

Priloga I – del B – točka 7

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

7. Prostovoljne obveze, ki jih je prevzelo podjetje, ki pridobiva pravico uporabe, v konkurenčnem ali primerjalnem izbirnem postopku.

7. Prostovoljne obveze, ki jih je prevzelo podjetje, ki pridobiva pravico uporabe, v konkurenčnem ali primerjalnem izbirnem postopku. Če so takšne obveze v skladu z eno ali več obvezami, navedenimi v členih 9 do 13a Direktive 2002/19/ES (Direktiva o dostopu), se šteje, da prenehajo veljati najkasneje 1. januarja 2010.

Obrazložitev

Regulativne obveznosti se naložijo samo podjetjem s pomembno močjo na trgu, ko je upravičena predhodna ureditev. Pred vzpostavitvijo regulativnega okvira leta 2002 so morali včasih novi ponudniki za pridobitev pravic uporabe prevzeti prostovoljne obveze, ki so bile v skladu z regulativnimi obveznostmi (obveznosti nediskriminacije itd.). Da bi se preprečila ohranitev ureditve ne glede na tržno moč, se za takšne prostovoljne obveze šteje, da po prehodnem obdobju prenehajo veljati.

Predlog spremembe  124

Predlog direktive – akt o spremembi

Priloga I – točka 4a (novo)

Direktiva 2002/20/ES

Priloga I – del C – točka 1

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(4a) V Delu C se točka 1 nadomesti z naslednjim:

 

"1. Določitev storitve, za katero se uporabi številka, vključno z vsemi zahtevami, povezanimi z zagotavljanjem te storitve, ter – v izogib dvomom – tarifnimi načeli in najvišjimi cenami, ki lahko veljajo za posebna številska območja za zagotavljanje varstva potrošnikov v skladu s členom 8(4)(b) Direktive 2002/21/ES (Okvirna direktiva).

Obrazložitev

Posebna številska območja se nanašajo na posebne vrste storitev (brezplačni telefonski klici, nacionalna tarifa, lokalna tarifa). Pomembno je, da lahko nacionalni regulativni organi zagotovijo, da so stroški, ki jih operaterji zračunavajo za te storitve, v skladu s pričakovanji uporabnikov. Uporabniki bi lahko na primer upravičeno pričakovali, da se negeografska nacionalna številka zaračuna po običajni nacionalni tarifi.

Predlog spremembe  125

Predlog direktive – akt o spremembi

Priloga II

Direktiva 2002/20/ES

Priloga II – točka 1 – točka d

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(d) metoda določitve pristojbin za uporabo za pravico uporabe radijskih frekvenc;

(d) metoda določitve pristojbin za uporabo za pravico uporabe radijskih frekvenc, brez poseganja v sisteme držav članic, kjer obveznost plačevanja pristojbin za uporabo nadomesti obveznost izpolnjevanja posebnih ciljev javnega interesa;

Obrazložitev

Države članice morajo imeti še naprej možnost, da obdržijo ali uvedejo sisteme, po katerih se obveznost plačevanja uporabniških pristojbin nadomesti z obveznostjo izpolnjevanja določenih ciljev splošnega interesa. Takšni sistemi so običajni na področju kopenskih oddajnih frekvenc, kjer služijo ciljem zagotavljanja medijskega pluralizma.

  • [1]               UL L 108, 24.4.2002, str. 1.
  • [2] *

OBRAZLOŽITEV

1. REFORMA SPEKTRA

Spekter je tako kot drugi naravni viri (sonce, voda, zrak) javna dobrina; kljub temu, da tržni mehanizmi zagotavljajo učinkovite instrumente za doseganje optimalne ekonomske vrednosti (zasebne ali javne), pa niso sposobni sami služiti splošnemu interesu in zagotavljati javnih dobrin, nepogrešljivih za uresničitev informacijske družbe za vse. Zato sta potrebna kombinacija ukrepov in tržni pristop.

1.1 Povezovanje prilagodljivosti (nevtralnost storitev in tehnologije, trgovanje itd.) in ciljev usklajevanja

Če želimo zagotoviti bolj učinkovito izkoriščanje tega redkega vira je potrebno boljše usklajevanje in več prilagodljivosti. Vendar pa je treba najti ustrezno ravnovesje med prilagodljivostjo in stopnjo usklajenosti, ki je prav tako potrebna za povečanje dodane vrednosti spektra na notranjem trgu (na primer določitev posebnih pasov spektra za posamične storitve in tehnologije kot so GSM, UMTS, MCA in MSS).

Razvoj absolutnega načrta usklajenosti (pristop popolnega upravljanja in kontrole) ni združljiv z idealističnim režimom nevtralnosti (popolnim tržnim pristopom). To je razlog, zakaj je zaželen mešani režim upravljanja spektra, ki temelji na uravnoteženi kombinaciji možnosti (področje usklajenosti v primerjavi z nevtralnostjo storitev, standardizacija v primerjavi s tehnološko nevtralnostjo, načini dodeljevanja spektra).

Zdi se, da je bolj realističen in zaželen postopen pristop kot pa revolucionarna reforma:

· predpogoj za predlagane reforme bi moralo biti preprečevanje medsebojnega motenja kot tudi skladnost s pravilnikom o radiokomunikacijah Mednarodne zveze za telekomunikacije;

· obseg in narava nevtralnosti storitev in tehnologije morata biti skladna z opredelitvami Mednarodne zveze za telekomunikacije;

· tehnološko nevtralnost je treba uresničevati na podlagi jasnih pravil o obveznostih v zvezi z medobratovalnostjo in določiti pogoje za določanje standardov;

· nevtralnost storitev naj bi se nanašala samo na elektronske komunikacijske storitve v skladu z nacionalnim načrtom dodeljevanja frekvenc in pravilnikom o radiokomunikacijah Mednarodne zveze za telekomunikacije;

· trgovanje s spektrom bi moralo biti prostovoljno in skladno s primarno uporabo ustreznega pasu;

· splošne odobritve bi morale ostati prilagodljivo načelo, ki bi se lahko po potrebi razvile, čeprav je dejstvo, da gre pri večini odobritev za individualne pravice uporabe;

· države članice bi morale zagotoviti učinkovitost spektra ter odrediti zmanjšanje, umik ali prodajo radijskih frekvenc v primeru neučinkovite uporabe;

· več spektra bi bilo treba uskladiti za spekter brez licence na podlagi preprečevanja motenja.

1.2 Okrepljena usklajevalna vloga Komisije

Spekter ne pozna meja. Učinkovita raba spektra v državah članicah zahteva večjo mero usklajevanja na ravni EU, zlasti v zvezi z razvojem vseevropskih storitev in pogajanji o mednarodnih sporazumih.

Medtem ko upravljanje spektra ostaja nacionalna pristojnost, samo pristop na ravni EU zagotavlja učinkovito obrambo interesov EU v svetovnem merilu. Kot v primeru trgovinske politike bi morala Skupnost imeti pooblastila za vodenje mednarodnih pogajanj, ki bi temeljila na jasnem mandatu, podeljenem s strani sozakonodajalcev EU.

1.3 Digitalna dividenda

Vprašanje digitalne dividende zahteva takojšnji politični odgovor; ne moremo čakati do začetka veljavnosti direktiv o spremembah. Glavno vodilno načelo pri dodeljevanju spektra, sproščenega ob digitalnem preklopu, bi morala biti družbena, kulturna in gospodarska vrednost (boljše javne storitve, brezžične širokopasovne povezave z manj pokritimi območji, rast in delovna mesta itd.) ter ne samo rastoči javnih prihodki. Usklajen pristop na ravni EU je potreben, da:

· države članice opravijo analizo stroškov in koristi ter na podlagi analize določijo ustrezno dodelitev spektra;

· se razvije skupna metodologija za analizo stroškov in koristi;

· se določi pasove, ki bi bili lahko usklajeni za dobro opredeljene vseevropske ali interoperabilne storitve na ravni EU ali za spodbujanje učinkovite uporabe in družbenih koristi;

· se predlaga, če je to primerno, zavezujočo zakonodajo za uskladitev teh storitev.

2. Izboljšanje učinkovitega in DOSLEDNEGA izvajanja

Dosledno izvajanje okvira za telekomunikacije je odločilno za doseganje dobro delujočega notranjega trga za elektronske komunikacije in konkurenčnega gospodarstva informacijske družbe v korist potrošnikov in podjetij.

Trenutna porazdelitev moči med Komisijo, ki je varuhinja opredelitve trga in ima bistven vpliv na oblikovanje tržne moči, ter nacionalnimi regulativnimi organi, ki so odgovorni za izvajanje na lokalni ravni, prinaša zadovoljive rezultate. Vendar še obstajajo možnosti za izboljšanje doslednosti tako v zvezi z nacionalnimi odločitvami z vplivom na notranji trg in uporabo ukrepov.

2.1 Nacionalni regulativni organi

Dosledna uporaba zahteva predvsem neodvisne nacionalne regulativne organe, ki razpolagajo z ustreznimi viri. Poročevalec pozdravlja določbe v zvezi z neodvisnostjo, ki jih je predlagala Komisija, ter poudarja, da te ne bi smele biti predmet kompromisa v medinstitucionalnih pogajanjih.

Učinkovit regulativen okvir zahteva tudi obstoj specializiranih pritožbenih organov in učinkovitih pritožbenih mehanizmov (na primer ustrezni roki za sprejemanje odločitev), da bi preprečili zlorabo pritožbenih postopkov. Pritožbeni organi bi morali biti tudi upravičeni, da se posvetujejo z organom evropskih regulatorjev za telekomunikacije, če gre za primer, ki vpliva na notranji trg.

2.2 Dosledno izvajanje z učinkovitim sourejanjem

Za zagotovitev doslednosti in učinkovitosti v sistemu, kjer so pristojnosti razdeljene, je najbolj primerno sourejanje. Samo s takšnim pristopom sodelovanja med Komisijo in nacionalnimi regulativnimi organi se lahko doseže rezultate brez spreminjanja občutljivega medinstitucionalnega ravnotežja moči ali spodkopavanja elementov subsidiarnosti urejanja. Komisija bi morala v večji meri igrati vlogo razsodnika in spodbujevalca kot pa sodnika ali pa nekoga, ki izreka kazni.

Nova vloga sourejevalca naj ne bi spodkopala temveč dopolnila pravico Komisije do pobude, da vodi načrt sourejanja in predlaga sozakonodajalcem zavezujočo zakonodajo za reševanje problemov v zvezi z doslednostjo.

2.2.1 Ukrepi

Prej kot mehanizem veta je treba uvesti postopek za reševanje sporov, da bi se v iskanje konstruktivnih rešitev v zvezi z odredbo pravnih ukrepov aktivno vključile vse udeležene strani, Komisija, posamezni nacionalni regulativni organi, organ evropskih regulatorjev za telekomunikacije in interesne skupine.

Poročevalec v predlogu spremembe 17 predlaga alternativni postopek za dosledno uporabo ukrepov. Postopek temelji na načelu, da samo če se Komisija in organ evropskih regulatorjev za telekomunikacije (ki odloča z navadno večino) sporazumeta, da predlagan ukrep ni ustrezen, lahko Komisija izda utemeljen sklep, v katerem zahteva od zadevnega nacionalnega regulativnega organa, da spremeni osnutek ukrepa. Funkcionalna ločitev je zaradi svoje daljnosežne narave predmet posebne obravnave, pri čemer se morata Komisija in organ evropskih regulatorjev za telekomunikacije strinjati, da je to edini učinkoviti ukrep, ki ga lahko izreče zadevni nacionalni regulativni organ.

3. PREHOD NA NEOMEJENO KONKURENCO

Ob upoštevanju prehodne narave predhodne pravne ureditve je treba uporabiti postopen pristop pri umiku ureditve le v primeru, da trg postane učinkovito konkurenčen. V ta namen je morda uvedba kvalificirane revizijske klavzule (zahtevati od Komisije, naj neprestano nadzoruje raven konkurence reguliranih trgov in izvaja redne preglede) ustrezen pristop.

Poleg tega je treba paziti pri oceni posledic novih dostopnih tehnologij (optična omrežja) za konkurenco, pri čemer bi bila morda potrebna prilagojena metodološka in regulativna orodja za zagotovitev, da se konkurenca na teh novih trgih ohrani in se hkrati zagotovijo ustrezne spodbude za razporeditev teh novih omrežij. Komisija naj zato ustrezno upošteva politično razpravo o ureditvi teh novih omrežij za dostop in naj vse predloge na to temo sprejme v popolnem soglasju s to razpravo.

3.1 Podnacionalni trgi

Da bi deregulirali območja, kjer regulacija ni več potrebna, je potreben bolj diferenciran pristop k analizi trga, vključujoč podnacionalne trge. Regulativne obveznosti je mogoče umakniti na območjih, kjer se smatra, da se konkurenca uspešno razvija, in ponovno uvesti ali okrepiti na nekonkurenčnih območjih trgov, ki se smatrajo za konkurenčne na nacionalni ravni. To lahko zmanjša tveganje navzkrižnega subvencioniranja pomembnejših operaterjev med nekonkurenčnimi in konkurenčnimi regijami. Nacionalni regulativni organi bi morali v svojih analizah trga preučiti to možnost.

4. OMREŽJA NASLEDNJE GENERACIJE

Način našega ravnanja z dostopom naslednje generacije in spekter sta danes najbolj pomembni politični vprašanji v sektorju telekomunikacij. Upoštevanje teh vprašanj v direktivah zagotavlja celoten pregled sektorja, da bi dajali prednost skladnim naložbam.

Optična omrežja nudijo veliko večjo zmogljivost kot tehnologije telekomunikacijskega prenosa. Ta nova tehnološka realnost poziva k pregledu in prilagoditvi trenutne ureditve elektronskih telekomunikacij s tremi cilji, ki so spodbujanje naložb (starih in novih udeležencev na trgu), zavarovanje konkurence in izbire potrošnikov ter spodbujanje hitre razporeditve po celotnem ozemlju (in ne le na gosto poseljenih območjih).

Medtem ko je priznano, da je neomejena konkurenca infrastrukture (vzporedno z omrežji za optični dostop z visoko zmogljivostjo) pomembna in mora biti zato določena kot primarni cilj, taka razporeditev verjetno ne bi bila izvedljiva ali gospodarna v vseh državah ali gospodarskih območjih znotraj različnih držav članic, kar se že kaže pri trenutni stopnji razporeditve konkurenčnih omrežij. Kjer taka razporeditev ni izvedljiva, je potreben pristop odprtega omrežja, ki spodbuja naložbe in po potrebi nalaga nediskriminatoren dostop. Kadar souporaba ni izvedljiva, je treba v ureditvi zagotoviti, da si tveganje naložbe ustrezno delijo vsi operaterji, ki dostopajo do omrežja.

Operaterji morajo torej imeti na voljo učinkovito orodje za zagotavljanje konkurence, naložb in koristi potrošnikov. Odvisno od stopnje konkurence na območju, to lahko vključuje obveznost souporabe žičnih vodov znotraj zgradb, zagotavljanje dostopa do pasivne infrastrukture (kot so jaški, drogovi, dostopne poti in notranji žični vodi) in zalednih naprav, spodbujanje skupnih investicij in uporabo povezovanja povpraševanja ali razširitvijo zahtev glede ločevanja na ta nova omrežja.

MNENJE Odbora za ekonomske in monetarne zadeve (5.6.2008)

za Odbor za industrijo, raziskave in energetiko

o predlogu Direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembah Direktiv 2002/21/ES o skupnem regulativnem okviru za elektronska komunikacijska omrežja in storitve, 2002/19/ES o dostopu do elektronskih komunikacijskih omrežij in pripadajočih naprav ter o njihovem medomrežnem povezovanju in 2002/20/ES o odobritvi elektronskih komunikacijskih omrežij in storitev
(KOM(2007)0697 – C6‑0427/2007 – 2007/0247(COD))

Pripravljavec mnenja: Karsten Friedrich Hoppenstedt

KRATKA OBRAZLOŽITEV

Predelava pravnega okvira telekomunikacijskega sektorja mora stremeti k spodbujanju konkurence, zagotavljanju investicij in usklajevanju notranjega trga za elektronske komunikacije, s čimer bo omogočeno nadaljevanje postopka liberalizacije. Pri tem je treba upoštevati vprašanja varstva potrošnikov in varnosti mrež, pa tudi kulturne interese.

Z ozirom na izjemno dinamične trge in hiter razvoj na področju telekomunikacij je treba izbrati prožen pristop, ki bo omogočal spremljanje razvoja v prihodnosti.

Poleg tega je treba oblikovati v prihodnost usmerjeno perspektivo glede ustreznosti predlaganega zakonodajnega okvira za omrežja naslednje generacije. V zvezi s tem vzpostavitev infrastrukture širokopasovnih omrežij naslednje generacije trenutno predstavlja lokacijski in politični izziv, pri katerem so podjetja v veliki meri odvisna od pravne varnosti in varnosti načrtovanja. Ker imajo nacionalni regulativni organi možnost, da odredijo souporabo infrastrukture, na primer dostop do drogov, vodov in zgradb, so naložbe v optična omrežja mikavnejše in vstop novih udeležencev lažji. Pri sprejemanju odločitev je treba upoštevati načelo sorazmernosti in gospodarnosti ukrepov. Širjenje omrežij je mogoče spodbujati tudi z delitvijo tveganja in stroškov. Pri opredelitvi trga je treba ugotoviti, ali so zemljepisna območja, ki ležijo pod nacionalno ravnjo, konkurenčna in na podlagi rezultatov izvesti ustrezno deregulacijo.

V preteklosti je bilo že večkrat ugotovljeno, da obstaja potreba po uvedbi naprednejših usklajevalnih mehanizmov, ki presegajo nacionalno raven. Takšni mehanizmi morajo nadgraditi obstoječe in razvite strukture ter omogočiti hitrejšo, učinkovitejšo in doslednejšo uporabo njihovih možnosti. V tem oziru je treba vzpostaviti „mrežo nacionalnih regulativnih organov“, ki bo opravljala naloge, ki jih ni bilo mogoče rešiti na nacionalni ravni. Močna centralizacija na ravni Skupnosti v obliki evropskega organa pa po drugi strani prinaša tveganje, da nacionalne posebnosti ne bodo ustrezno upoštevane. Pri tem ni mogoče opaziti zadostnega političnega ali gospodarskega razloga, ki bi upravičil takšno okrepitev centralnega regulativnega organa v primerjavi z nacionalnimi regulativnimi organi.

Očitno je tudi, da postopek komitologije ni primeren za določanje oziroma spreminjanje predpisov, ki se nanašajo na bistvene elemente zakonodaje s področja telekomunikacij. Zato je treba ustrezno omejiti število postopkov komitologije, navedenih v predlogu.

Pri analizi in opredelitvi nacionalnih posebnosti trga morajo imeti nacionalni regulatorji možnost, da samostojno sprejmejo s težavo sorazmeren ukrep, s katerim odpravijo težavo s konkurenco. Predlog direktive, po katerem bi imela zadnjo besedo pri odločanju Komisija, ki bi lahko od regulativnih organov zahtevala, naj podjetjem naložijo posebno zadolžitev, bi vpeljal centralno evropsko ureditev. Pri takšni pravici do posredovanja obstaja nevarnost, da nacionalne posebnosti ne bodo upoštevane v zadostni meri in da se bo postopalo po načelu „one size fits all“.

Glede na nova merila, ki Komisiji dajejo dodatno pravico do veta, je treba izbrati posredujoč pristop, pri čemer mora „mreža nacionalnih regulativnih organov“, sprva v vlogi nadrejenega telesa, odločati o ustreznosti ukrepa, ki ga sprejme nacionalni regulativni organ.

Za uresničitev zadanih ciljev v zvezi z učinkovitimi in tržno usmerjenimi predpisi glede frekvenc je treba pri podelitvi pravic za uporabo radijskih frekvenc ubrati pristop nevtralnosti tehnologije in storitev. Pri tem je treba upoštevati dejstvo, da je podeljevanje pravic do uporabe frekvenc – z izjemo nekaterih ozko specializiranih vseevropskih storitev – v izključni pristojnosti držav članic in da mora biti pri postavljanju ciljev, ki so v javnem interesu, na primer pluralizmu medijev, možna vezava na določene tehnologije. V skladu s tem mora predlog direktive državam članicam puščati dovolj manevrskega prostora za odstopanja od zahtev glede nevtralnosti tehnologije in storitev, na primer na področju radia.

Trgovanje s spektrom je ena od možnosti za zagotovitev učinkovite in gospodarne uporabe radijskih frekvenc, pri čemer pa morajo pri sprejemanju odločitev v zvezi s tem sodelovati tudi nacionalni regulativni organi. Odločitev glede tega, ali pride na področju radijskih frekvenc v poštev intenzivnejši tržni pristop, zlasti trgovanje s spektrom, in pod kakšnimi pogoji, je v rokah držav članic.

V določeni meri je treba upoštevati tudi odločitve mednarodnih organov, denimo Evropske konference poštnih in telekomunikacijskih uprav, Regionalne konference o telekomunikacijah in Svetovne konference o telekomunikacijah, ter tako zagotoviti, da je zakonodaja EU na področju telekomunikacij v skladu z drugimi predpisi za usklajevanje frekvenc.

PREDLOGI SPREMEMB

Odbor za ekonomske in monetarne zadeve poziva Odbor za industrijo, raziskave in energetiko kot pristojni odbor, da v svoje poročilo vključi naslednje predloge sprememb:

Predlog spremembe  1

Predlog direktive – akt o spremembi

Uvodna izjava 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(3a) Elektronske komunikacijske storitve so sektor, za katerega je značilen hitri razvoj, visoka raven tehnoloških inovacij in izjemno dinamičen trg. Treba je redno pregledovati natančnost predpisov za tovrstne spreminjajoče se trge in tehnologijo, da se na najboljši možni način izkoristijo prednosti konkurence na področju cen, storitev in infrastrukture. Da se zagotovi, da bodo državljani EU še naprej lahko enakopravno sodelovali v globalni informacijski družbi, je treba kot prednostno nalogo pri uporabi te direktive določiti inovacije in razvoj hitrih omrežij naslednje generacije, ki bodo v prihodnosti izpolnjevali zahteve potrošnikov po večji pasovni širini in širši ponudbi storitev.

Predlog spremembe  2

Predlog direktive – akt o spremembi

Uvodna izjava 3 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(3b) Regulativni okvir mora biti ustrezen za reševanje novih naložbenih in inovacijskih izzivov ter mora upoštevati dejstvo, da je treba spodbujati naložbe na področju nove infrastrukture in trajnostno konkurenco, da se izbira potrošnikov razširi in ne ogrozi.

Predlog spremembe  3

Predlog direktive – akt o spremembi

Uvodna izjava 5 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(5a) Komisija je v svojem sporočilu z dne 20. marca 2006 "Premoščanje širokopasovne vrzeli" priznala, da v Evropi obstaja teritorialna vrzel pri dostopu do širokopasovnih storitev visokih hitrosti. Poleg tega je spodbujanje komercialnih naložb v širitev ozkopasovnih povezav pogosto nezadostno. Za zagotovitev naložb v širokopasovne storitve in nove tehnologije v manj razvitih regijah mora biti ta direktiva usklajena z drugimi političnimi ukrepi, kot so politika državne pomoči, strukturni skladi ali širši cilji industrijske politike.

Obrazložitev

V okviru veljavne zakonodaje je treba obravnavati tudi zmanjšanje regionalne vrzeli pri dostopu do širokopasovnih storitev in novih tehnologij.

Predlog spremembe  4

Predlog direktive – akt o spremembi

Uvodna izjava (22)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(22) Uporabniki spektra morajo imeti tudi možnost svobodne izbire storitev, ki jih želijo ponuditi preko spektra, ki je predmet prehodnih ukrepov za obravnavanje predhodno pridobljenih pravic. Izjeme od tega načela nevtralnosti storitev, za katere je potrebna zagotovitev posebne storitve, da izpolnijo jasno opredeljene cilje splošnega interesa, kot sta varstvo življenja, potreba po spodbujanju socialne, regionalne in teritorialne kohezije ali izogibanje neučinkoviti uporabi spektra, bi morale biti dopuščene, kjer je to nujno in sorazmerno. Navedeni cilji zajemajo spodbujanje ciljev kulturne in medijske politike, kot so kulturna in jezikovna raznolikost ter pluralnost medijev, kot je to opredeljeno v nacionalni zakonodaji v skladu s pravom Skupnosti. Razen kadar je to nujno za varovanje življenja, izjeme ne smejo privesti do izključne uporabe nekaterih storitev, temveč morajo dajati prednost, tako da lahko druge storitve ali tehnologije hkrati obstajajo v istem pasu, če je to mogoče. Da bi imetnik dovoljenja lahko prosto izbiral najbolj učinkovita sredstva za prenos vsebine storitev na radijskih frekvencah, se vsebina ne sme določati v dovoljenju za uporabo radijskih frekvenc.

(22) Uporabniki spektra morajo imeti tudi možnost svobodne izbire storitev, ki jih želijo ponuditi preko spektra, ki je predmet prehodnih ukrepov za obravnavanje predhodno pridobljenih pravic. Izjeme od tega načela nevtralnosti storitev, za katere je potrebna zagotovitev posebne storitve, da izpolnijo jasno opredeljene cilje splošnega interesa, kot sta varstvo življenja, potreba po spodbujanju socialne, regionalne in teritorialne kohezije ali izogibanje neučinkoviti uporabi spektra, bi morale biti dopuščene, kjer je to nujno in sorazmerno. Navedeni cilji zajemajo spodbujanje ciljev kulturne in medijske politike, kot so kulturna in jezikovna raznolikost ter pluralnost medijev, kot je to opredeljeno v nacionalni zakonodaji v skladu s pravom Skupnosti. Razen kadar je to nujno za varovanje življenja, izjeme ne smejo privesti do izključne uporabe nekaterih storitev, temveč morajo dajati prednost, tako da lahko druge storitve ali tehnologije hkrati obstajajo v istem pasu, če je to mogoče.

Obrazložitev

Uvodna izjava 5 okvirne direktive navaja, da ločitev zakonske ureditve za področje prenosa od zakonske ureditve za področje vsebin ne posega v upoštevanje povezav med njima, zlasti zato, da se zagotovijo pluralnost medijev, kulturna raznolikost in varstvo potrošnikov. Zato mora biti še naprej omogočeno državam članicam, da povežejo dodeljevanje individualnih pravic uporabe z obveznostmi, povezanimi z zagotavljanjem določenih storitev ponujanja vsebin.

Predlog spremembe  5

Predlog direktive – akt o spremembi

Uvodna izjava (23)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(23) Države članice so pristojne, da v skladu z lastno nacionalno zakonodajo opredelijo obseg in naravo vsake izjeme v zvezi s spodbujanjem kulturne in jezikovne raznolikosti in pluralnostjo medijev.

(23) Države članice so pristojne, da v skladu z lastno nacionalno zakonodajo opredelijo obseg in naravo vsake izjeme v zvezi s spodbujanjem kulturne in jezikovne raznolikosti in pluralnostjo medijev. Pri tem lahko države članice upoštevajo kulturno relevantnost radiodifuzije in profesionalnih mikrofonskih sistemov za multimedijsko avdio in video produkcijo ter produkcijo v živo.

Obrazložitev

Radiodifuzijske storitve in medijska produkcija v povezavi s kulturnimi dogodki, tudi dogodki mednarodnega obsega, kot so na primer olimpijske igre, so odvisne od zanesljivih prenosnih frekvenc.

Predlog spremembe  6

Predlog direktive – akt o spremembi

Uvodna izjava (31)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(31) Treba je okrepiti pristojnosti držav članic v odnosu do imetnikov pravic poti, da se zagotovi uvedba ali vzpostavitev novega omrežja na okoljsko odgovoren način in neodvisno od obveznosti operaterja z znatno tržno močjo za zagotovitev dostopa do njegovega elektronskega komunikacijskega omrežja. Nacionalni regulativni organi morajo biti sposobni določiti za vsak primer posebej souporabo vodov, drogov in anten, vhod v stavbe in boljše usklajevanje javnih del. Izboljšanje souporabe infrastrukture lahko občutno izboljša konkurenčnost in omogoči nižje skupne finančne in okoljske stroške razvoja elektronske komunikacijske infrastrukture za podjetja.

(31) Treba je okrepiti pristojnosti držav članic v odnosu do imetnikov pravic poti, da se zagotovi uvedba ali vzpostavitev novega omrežja na okoljsko odgovoren način in neodvisno od obveznosti operaterja z znatno tržno močjo za zagotovitev dostopa do njegovega elektronskega komunikacijskega omrežja. Nacionalni regulativni organi morajo biti sposobni določiti za vsak primer posebej souporabo vodov, drogov in anten, vhod v stavbe in boljše usklajevanje javnih del. Izboljšanje souporabe infrastrukture lahko občutno izboljša konkurenčnost in omogoči nižje skupne finančne in okoljske stroške razvoja elektronske komunikacijske infrastrukture za podjetja. Souporabo vodov je treba razširiti na vso javno infrastrukturo (vodo, kanalizacijo, elektriko, plin), po kateri bi potekala elektronska komunikacijska infrastruktura, kar bi omogočalo enake pogoje ter boljše možnosti za razvoj alternativne infrastrukture.

Obrazložitev

Če bodo raziskane vse možnosti, tj. ne le telekomunikacijski vodi, temveč celotna javna infrastruktura (elektrika, plin in kanalizacija), bo lažje zagotoviti enake pogoje za vse in omogočiti uvedbo novih, dodatnih infrastruktur, pod pogojem, da bo dostop imelo več udeležencev.

Predlog spremembe  7

Predlog direktive – akt o spremembi

Uvodna izjava 33 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(33a) Za upravljanje telefonskih omrežij in storitev je bila v preteklosti značilna visoka raven mednarodnega sodelovanja zaradi zagotovitve usklajevanja tehničnih standardov in spodbujanja interoperabilnosti. Internet je interoperabilnost dosegel z globalnimi odprtimi standardi za medomrežna usmerjanja, razvoj storitev z uporabo interneta pa je bil odvisen od svobode pri ustvarjanju novih tehničnih standardov in protokolov brez regulativnih posegov; ta svoboda je pri uvajanju storitev informacijske družbe in drugih, nekomercialnih storitev omogočila inovacije brez primere ter prebivalcem Evropske unije prinesla ogromno gospodarskih in socialnih koristi. Vsaka tradicija pri razvoju in usklajevanju tehničnih standardov je družbi prinesla koristi na svojem področju. Nacionalni regulativni organi morajo priznati, da so inovacije in raznolikost pri internetnih protokolih pomembni, kot je za doseganje teh ciljev pomembna tudi zgolj omejena regulacija.

Obrazložitev

Nacionalni regulativni organi ne bi smeli z uporabo svojih pristojnosti spodbujati usklajevanje elektronskih komunikacijskih omrežij na način, ki bi omejil razvoj inovacij na področju interneta.

Predlog spremembe  8

Predlog direktive – akt o spremembi

Uvodna izjava 39 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(39a) Treba je spodbujati naložbe in konkurenčnost ter omogočiti, da bo izbira potrošnikov zaščitena in ne ogrožena.

Obrazložitev

Direktiva bi morala jasno opredeliti, da konkurenčnost ne sme biti ogrožena zaradi naložbenih vprašanj – na primer zaradi odsotnosti uredbenih predpisov.

Predlog spremembe  9

Predlog direktive – akt o spremembi

Uvodna izjava 44 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(44a) Za nadaljnje povezovanje trgov znotraj notranjega trga za elektronska komunikacijska omrežja in storitve je v prihodnje potrebno tesnejše sodelovanje glede uporabe regulativnih instrumentov, ki jih določa zakonodajni okvir.

Obrazložitev

Mreža nacionalnih regulativnih organov je najustreznejši način za izpolnitev zahtev evropskega trga telekomunikacij.

S tem predlogom spremembe se želi to mnenje uskladiti z mnenjem o poročilu v zvezi s predlogom uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o ustanovitvi organa za trg evropskih elektronskih komunikacij.

Predlog spremembe  10

Predlog direktive – akt o spremembi

Uvodna izjava 45 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(45a) Pristop za zagotavljanje enotnega izvajanja zakonodaje na notranjem trgu, ki se je uporabljal doslej, namreč izmenjava informacij in izkušenj med nacionalnimi regulativnimi organi, se je izkazal kot učinkovit. Zato mora biti cilj postopka za skupno sprejemanje odločitev krepitev sodelovanja med nacionalnimi regulativnimi organi. Z ozirom na raznovrstne težave, s katerimi se soočajo nacionalni regulativni organi, in pogosto različne tržne razmere v državah članicah, je primerna in ustrezna le rešitev, združljiva z zahtevami načela subsidiarnosti, ki temelji na uporabi razpoložljivih decentraliziranih pristojnostih.

Obrazložitev

Mreža nacionalnih regulativnih organov je najustreznejši način za izpolnitev zahtev evropskega trga telekomunikacij.

S tem predlogom spremembe se želi to mnenje uskladiti z mnenjem o poročilu v zvezi s predlogom uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o ustanovitvi organa za trg evropskih elektronskih komunikacij.

Predlog spremembe  11

Predlog direktive – akt o spremembi

Uvodna izjava 46 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(46a) Ustanoviti je treba mrežo nacionalnih regulativnih organov za trg evropskih elektronskih komunikacij (Mrežo), ki bo imela na voljo osebje in opremo, da bo lahko zagotavljala nemoten potek postopkov skupnega sprejemanja odločitev. Neodvisnost skupnega sprejemanja odločitev se lahko zagotovi le na podlagi financiranja s strani Evropske unije. Zato mora sekretariat skupnemu organu zagotavljati le delovno opremo, ni pa vključeno v sprejemanje odločitev nacionalnih regulativnih organov.

Obrazložitev

Mreža nacionalnih regulativnih organov je najustreznejši način za izpolnitev zahtev evropskega trga telekomunikacij.

S tem predlogom spremembe se želi to mnenje uskladiti z mnenjem o poročilu v zvezi s predlogom uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o ustanovitvi organa za trg evropskih elektronskih komunikacij.

Predlog spremembe  12

Predlog direktive – akt o spremembi

Uvodna izjava (50)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(50) Da bi se zagotovila enaka obravnava, uporabniki spektra ne smejo biti izvzeti iz obveznosti plačevanja pristojbin ali dajatev, ki so določene za uporabo spektra.

črtano

Obrazložitev

Države članice morajo imeti še naprej možnost, da obdržijo ali uvedejo sisteme, po katerih se obveznost plačevanja uporabniških pristojbin nadomesti z obveznostjo izpolnjevanja določenih ciljev splošnega interesa. Takšni sistemi so običajni na področju kopenskih oddajnih frekvenc.

Ta zamisel bi bila le stežka uresničljiva, saj bi od imetnikov satelitskih krožnikov zahtevala, da se registrirajo, to pa bi povzročilo upravno obremenitev v višini milijonov registracijskih vnosov.

Predlog spremembe  13

Predlog direktive – akt o spremembi

Uvodna izjava 60 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(60a) Pri dejavnostih, ki se izvajajo v okviru te direktive, je treba priznavati delo mednarodnih in regionalnih organizacij na področju upravljanja radijskega spektra, na primer Mednarodne telekomunikacijske zveze (ITU) in Evropske konference poštnih in telekomunikacijskih uprav (CEPT), da bi se zagotovilo učinkovito upravljanje in usklajevanje uporabe spektra v Skupnosti. Države članice in Komisija pri izvajanju te direktive priznavajo vsebino mednarodnih sporazumov, h katerim so pristopile države članice v skladu s pravilnikom o radiokomunikacijah Mednarodne telekomunikacijske zveze.

Obrazložitev

Pri oblikovanju mednarodno zavezujočih predpisov za učinkovito uporabo spektra in orbite na podlagi učinkovite, racionalne in stroškovno učinkovite izrabe ne moremo prezreti pomena ITU. Da bila uporaba spektra učinkovita, je bistveno, da operaterji upoštevajo postopke prijave in usklajevanja v skladu s postopki ITU ter se lahko nanje zanašajo, da bi zagotovili uspešno usklajevanje in uporabo omrežja ali sistema.

Predlog spremembe  14

Predlog direktive – akt o spremembi

Člen 1 – točka 2 – točka c

Direktiva 2002/21/ES

Člen 2 – točka e

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(e) "pripadajoče naprave" pomenijo naprave, povezane z elektronskim komunikacijskim omrežjem in/ali elektronsko komunikacijsko storitvijo, ki omogočajo in/ali podpirajo izvajanje storitev po tem omrežju in/ali s to storitvijo ali pa imajo možnosti za to in vključujejo sisteme za prevajanje številk ali naslovov, sisteme s pogojnim dostopom in elektronske programske vodnike ter fizično infrastrukturo, kot so vodi, drogovi, cestne omare in zgradbe;

(e) ‚pripadajoče naprave‘ pomenijo naprave, povezane z elektronskim komunikacijskim omrežjem in/ali elektronsko komunikacijsko storitvijo, ki omogočajo in/ali podpirajo izvajanje storitev po tem omrežju in/ali s to storitvijo ali pa imajo možnosti za to in vključujejo sisteme za prevajanje številk ali naslovov, sisteme s pogojnim dostopom in elektronske programske vodnike ter fizično infrastrukturo, kot so vodi, vključno z vodi drugih javnih in zasebnih infrastruktur, kot so voda, kanalizacija, plin in elektrika, drogovi, cestne omare in zgradbe;

Obrazložitev

Če bodo raziskane vse možnosti, tj. ne le telekomunikacijski vodi, temveč celotna javna infrastruktura (elektrika, plin in kanalizacija), bo lažje zagotoviti enake pogoje za vse in omogočiti uvedbo novih, dodatnih infrastruktur, pod pogojem, da bo dostop imelo več udeležencev.

Predlog spremembe  15

Predlog direktive – akt o spremembi

Člen 1 – točka 2 – točka e

Direktiva 2002/21/ES

Člen 2 – točka s

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(s) ‚škodljive motnje‘ pomenijo motnje, ki ogrožajo delovanje radionavigacijske storitve ali drugih varnostnih storitev ali ki kako drugače resno ogrožajo, ovirajo ali nenehno prekinjajo radiokomunikacijsko storitev, ki deluje v skladu z veljavnimi predpisi Skupnosti ali nacionalnimi predpisi.

(s) ‚škodljive motnje‘ pomenijo motnje, ki ogrožajo delovanje radionavigacijske storitve ali drugih varnostnih storitev, ki tehnično ovirajo skupno uporabo frekvenc ali ki lahko kako drugače resno ogrožajo, ovirajo ali nenehno prekinjajo radiokomunikacijsko storitev, ki deluje v skladu z veljavnimi mednarodnimi predpisi, predpisi Skupnosti ali nacionalnimi predpisi.

Obrazložitev

Države članice morajo zagotoviti omejitve, kadar so škodljive motnje ugotovljene in kadar je velika verjetnost, da bodo te motnje nastale. Ker so motnje med enosmernimi in dvosmernimi (sprejemanje in oddajanje) storitvami resen problem, je treba zagotoviti zaščito pred škodljivimi motnjami v skladu z mednarodno sprejetimi frekvenčnimi načrti ter zlasti ženevskim načrtom (GE-06) Mednarodne telekomunikacijske zveze. Nacionalni pravni sistemi morajo zagotoviti skupno uporabo spektra.

Predlog spremembe  16

Predlog direktive – akt o spremembi

Člen 1 – točka 3

Direktiva 2002/21/ES

Člen 3 – odstavek 3 – pododstavek 1

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3. Države članice zagotovijo, da nacionalni regulativni organi izvajajo svoja pooblastila neodvisno, nepristransko in pregledno. Nacionalni regulativni organi ne prosijo ali sprejemajo navodil od katerega koli organa v zvezi z vsakodnevnim opravljanjem nalog, ki so jim bile dodeljene po nacionalni zakonodaji, s katero se izvaja zakonodaja Skupnosti. Samo pritožbeni organi, ustanovljeni v skladu s členom 4, ali nacionalna sodišča imajo pristojnost, da začasno prekličejo ali razveljavijo odločitve nacionalnih regulativnih organov.

3. Države članice zagotovijo, da nacionalni regulativni organi izvajajo svoja pooblastila neodvisno, nepristransko, pregledno in pravočasno. Nacionalni regulativni organi ne prosijo ali sprejemajo navodil od katerega koli organa v zvezi z vsakodnevnim opravljanjem nalog, ki so jim bile dodeljene po nacionalni zakonodaji, s katero se izvaja zakonodaja Skupnosti. Samo pritožbeni organi, ustanovljeni v skladu s členom 4, ali nacionalna sodišča imajo pristojnost, da začasno prekličejo ali razveljavijo odločitve nacionalnih regulativnih organov.

Obrazložitev

Nepravočasno ukrepanje nacionalnih regulativnih organov, na primer v zvezi s pregledi trga, lahko ovira konkurenco in inovacije na trgu.

Predlog spremembe  17

Predlog direktive – akt o spremembi

Člen 1 – točka 3 a (novo)

Direktiva 2002/21/ES

Člen 3 a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(3a) Vstavi se naslednji člen:

 

„Člen 3a

 

Mreža nacionalnih regulativnih organov za trg evropskih elektronskih komunikacij

 

Države članice skupaj ustanovijo mrežo nacionalnih regulativnih organov (mrežo) v skladu s podrobnostmi, opredeljenimi v Uredbi (ES) št. [.../...]1.

 

1 Uredba o vzpostavitvi omrežja nacionalnih regulativnih organov za evropski trg elektronskih komunikacij.“

 

(Ta predlog spremembe velja za celotno besedilo. Če bo dokument sprejet, bo treba ustrezno spremeniti vse besedilo.)

Obrazložitev

Organ za trg evropskih elektronskih komunikacij je treba nadomestiti z omrežjem nacionalnih regulativnih organov. Organ za trg evropskih elektronskih komunikacij ustvarja veliko birokracije, nasprotuje načelu subsidiarnosti in dolgoročnemu cilju glede zamenjave predhodne zakonodaje z zakonodajo o konkurenci ter poleg tega ni samostojen.

Predlog spremembe  18

Predlog direktive – akt o spremembi

Člen 1 – točka 4 – točka a

Direktiva 2002/21/ES

Člen 4 – odstavek 1 – pododstavek 1

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1. Države članice poskrbijo, da so na nacionalni ravni na voljo učinkoviti mehanizmi, po katerih ima vsak uporabnik ali podjetje, ki zagotavlja elektronska komunikacijska omrežja in/ali storitve ter je prizadet z odločbo nacionalnega regulativnega organa, pravico do pritožbe zoper odločbo pri pritožbenem organu, ki je neodvisen od udeleženih strank. Ta organ, ki je lahko sodišče, mora imeti ustrezno strokovno znanje in izkušnje, da lahko izpolni svoje naloge. Države članice zagotovijo, da se vsebina same zadeve primerno upošteva in da je na voljo učinkovit pritožbeni mehanizem.

1. Države članice poskrbijo, da so na nacionalni ravni na voljo učinkoviti mehanizmi, po katerih ima vsak uporabnik ali podjetje, ki zagotavlja elektronska komunikacijska omrežja in/ali storitve ter je prizadet z odločbo nacionalnega regulativnega organa, pravico do pritožbe zoper odločbo pri pritožbenem organu, ki je neodvisen od udeleženih strank. Ta organ, ki je lahko sodišče, mora imeti ustrezno strokovno znanje in izkušnje, da lahko izpolni svoje naloge. Države članice zagotovijo, da se vsebina same zadeve primerno upošteva in da je na voljo učinkovit pritožbeni mehanizem. Države članice morajo omejiti rok za obravnavo pritožb.

Obrazložitev

Pritožbeni postopki lahko trajajo več let, v katerih je za obravnavo prvotnega problema prepozno.

Predlog spremembe  19

Predlog direktive – akt o spremembi

Člen 1 – točka 4 – točka a

Direktiva 2002/21/ES

Člen 4 – odstavek 1 – pododstavek 2

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Med čakanjem na rezultat pritožbe pa velja odločba nacionalnega regulativnega organa, razen če so sprejeti začasni ukrepi. Začasni ukrepi se lahko sprejmejo zaradi nujne potrebe po začasnem preklicu učinka odločbe, da se prepreči resno in nepopravljivo škodo za stranko, ki zahteva te ukrepe, in zaradi zahteve po ravnovesju interesov.

Med čakanjem na rezultat pritožbe pa velja odločba nacionalnega regulativnega organa, razen če so sprejeti začasni ukrepi. Začasni ukrepi se lahko sprejmejo samo zaradi nujne potrebe po začasnem preklicu učinka odločbe, da se prepreči resno in nepopravljivo škodo za stranko, ki zahteva te ukrepe, in zaradi zahteve po ravnovesju interesov.

Obrazložitev

Pojasniti je treba, da se začasnih ukrepov ne sme sprejeti iz drugih razlogov.

Predlog spremembe  20

Predlog direktive – akt o spremembi

Člen 1 – točka 4 – točka b

Direktiva 2002/21/ES

Člen 4 – odstavek 3

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3. Države članice zbirajo informacije o predmetu pritožb, številu zahtevkov za pritožbo, trajanju pritožbenih postopkov, številu odločitev za začasne ukrepe, sprejete v skladu z odstavkom 1, in o razlogih za takšne odločitve. Države članice te informacije vsako leto predložijo Komisiji in organu za trg evropskih elektronskih komunikacij (v nadaljevanju ‚organ).

3. Države članice zbirajo informacije o predmetu pritožb, številu zahtevkov za pritožbo, trajanju pritožbenih postopkov, številu odločitev za začasne ukrepe, sprejete v skladu z odstavkom 1, in o razlogih za takšne odločitve. Države članice te informacije vsako leto predložijo Komisiji in mreži.

Obrazložitev

Organ za trg evropskih elektronskih komunikacij je treba nadomestiti z omrežjem nacionalnih regulativnih organov. Organ za trg evropskih elektronskih komunikacij ustvarja veliko birokracije, nasprotuje načelu subsidiarnosti in dolgoročnemu cilju glede zamenjave predhodne zakonodaje z zakonodajo o konkurenci ter poleg tega ni samostojen.

Predlog spremembe  21

Predlog direktive – akt o spremembi

Člen 1 – točka 5

Direktiva 2002/21/ES

Člen 5 – odstavek 1

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1. Države članice poskrbijo, da podjetja, ki ponujajo elektronska komunikacijska omrežja in storitve, zagotovijo vse informacije, vključno s finančnimi podatki, ki jih potrebujejo nacionalni regulativni organi za zagotovitev skladnosti z določbami te direktive in posebnih direktiv ali z odločbami, sprejetimi v zvezi s temi direktivami. Ta podjetja morajo tudi predložiti informacije o prihodnjem razvoju omrežja ali storitev, ki bi lahko vplival na veleprodajne storitve, ki so na voljo konkurentom. Ta podjetja takšne informacije na zahtevo zagotovijo hitro in v roku ter s toliko podrobnostmi, kot zahteva nacionalni regulativni organ. Informacije, ki jih zahteva nacionalni regulativni organ, morajo biti sorazmerne z opravljanjem te naloge. Nacionalni regulativni organ navede razloge, ki utemeljujejo njegovo zahtevo po informacijah.

1. Države članice poskrbijo, da podjetja, ki ponujajo elektronska komunikacijska omrežja in storitve, zagotovijo vse informacije, vključno s finančnimi podatki, ki jih potrebujejo nacionalni regulativni organi za zagotovitev skladnosti z določbami te direktive in posebnih direktiv ali z odločbami, sprejetimi v zvezi s temi direktivami. Ta podjetja predložijo take informacije takoj na zahtevo ter po časovnem načrtu in v podrobnostih, ki jih zahteva nacionalni regulativni organ. Informacije, ki jih zahteva nacionalni regulativni organ, morajo biti sorazmerne z opravljanjem te naloge. Nacionalni regulativni organ navede razloge, ki utemeljujejo njegovo zahtevo po informacijah. Podjetja morajo prav tako vnaprej nakazati bistvene morebitne omejitve v veleprodajnih storitvah, ki so na voljo konkurentom. Upoštevati je treba poslovno zaupnost, kot jo določa zakonodaja Skupnosti ali nacionalna zakonodaja.

Obrazložitev

Informacije o razvoju omrežij ali storitev v prihodnje so pogosto strogo zaupne, zato bi bile lahko v primeru, če bi podjetja prisilili v razkritje informacij o razvoju, ogrožene inovacije. Kljub temu pa je zaželena ustrezna napoved morebitnega učinka na veleprodajni ravni. Jasno mora biti, da je treba spoštovati poslovno zaupnost.

Predlog spremembe  22

Predlog direktive – akt o spremembi

Člen 1 – točka 6

Direktiva 2002/21/ES

Člen 7 – odstavek 5

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

5. V roku dveh mesecev iz odstavka 4 lahko Komisija sprejme sklep, s katerim od zadevnega nacionalnega regulativnega organa zahteva, da osnutek ukrepa umakne. Komisija pred izdajo sklepa dosledno upošteva mnenje organa, predloženo v skladu s členom 5 Uredbe […/…ES]. Temu sklepu mora biti priložena podrobna in objektivna analiza o tem, zakaj Komisija meni, naj osnutek ukrepa ne bo sprejet, skupaj s posebnimi predlogi za njegovo spremembo.

5. V zvezi z ukrepi iz odstavkov 4(a) in (b) in v roku dveh mesecev iz odstavka 4 lahko Komisija sprejme sklep, s katerim od zadevnega nacionalnega regulativnega organa zahteva, da osnutek ukrepa umakne. Komisija pred izdajo sklepa dosledno upošteva mnenje mreže, predloženo v skladu s členom 5 Uredbe […/…ES]. Temu sklepu mora biti priložena podrobna in objektivna analiza o tem, zakaj Komisija meni, naj osnutek ukrepa ne bo sprejet, skupaj s posebnimi predlogi za njegovo spremembo.

Obrazložitev

Izbrati je treba bolj uravnoteženo rešitev: namesto da se Komisiji dodeli pravica veta na ukrepe, je treba vzpostaviti „regulativni dialog“ med nacionalnim regulativnim organom, ki ukrep predlaga, in omrežjem nacionalnih regulativnih organov v zvezi z ustreznostjo in učinkovitostjo ukrepa. Cilj tega dialoga, med katerim morajo vsi sodelujoči ustrezno upoštevati mnenja udeležencev na trgu, je oblikovanje skupnega mnenje o najbolj ustreznem in učinkovitem ukrepu.

Predlog spremembe  23

Predlog direktive – akt o spremembi

Člen 1 – točka 6

Direktiva 2002/21/ES

Člen 7 – odstavek 5 a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

5a. V zvezi z ukrepi iz odstavka 4(c) se na podlagi resnih dvomov Komisije vzpostavi regulativni dialog med nacionalnim regulativnim organom in mrežo, da se določi najbolj ustrezen in učinkovit ukrep za rešitev zadevnega problema glede konkurence, pri čemer je treba ustrezno upoštevati stališča udeležencev na trgu in doslednost takšnih ukrepov na notranjem trgu. Navedeni regulativni dialog ne sme v nobenem primeru prekoračiti dvomesečnega roka, določenega v odstavku 4.

 

Če mreža po končanem dialogu z dvotretjinsko večino potrdi ustreznost ukrepa, ga lahko nacionalni regulativni organ sprejme. Če mreža ne potrdi ustreznosti, lahko Komisija svoje resne dvome izrazi z odločitvijo, s katero od nacionalnega regulativnega organa zahteva umik osnutka ukrepa.

 

Nacionalni regulativni organ ima pravico umakniti osnutek ukrepa kadar koli med regulativnim dialogom.

Obrazložitev

Izbrati je treba bolj uravnoteženo rešitev: namesto da se Komisiji dodeli pravica veta na ukrepe, je treba vzpostaviti „regulativni dialog“ med nacionalnim regulativnim organom, ki ukrep predlaga, in omrežjem nacionalnih regulativnih organov v zvezi z ustreznostjo in učinkovitostjo ukrepa. Cilj tega dialoga, med katerim morajo vsi sodelujoči ustrezno upoštevati mnenja udeležencev na trgu, je oblikovanje skupnega mnenje o najbolj ustreznem in učinkovitem ukrepu.

Predlog spremembe  24

Predlog direktive – akt o spremembi

Člen 1 – točka 6

Direktiva 2002/21/ES

Člen 7 – odstavek 6

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

6. V roku treh mesecev od sklepa Komisije v skladu z odstavkom 5, ki od nacionalnega regulativnega organa zahteva umik osnutka ukrepa, nacionalni regulativni organ osnutek ukrepa spremeni ali umakne. Če je osnutek ukrepa spremenjen, začne nacionalni regulativni organ v skladu s postopki iz člena 6 javno posvetovanje in Komisiji v skladu z določbami odstavka 3 ponovno priglasi spremenjeni osnutek ukrepa.

6. V roku treh mesecev od sklepa Komisije v skladu z odstavkom 5 ali 5a, ki od nacionalnega regulativnega organa zahteva umik osnutka ukrepa, nacionalni regulativni organ osnutek ukrepa spremeni ali umakne. Če je osnutek ukrepa spremenjen, začne nacionalni regulativni organ v skladu s postopki iz člena 6 javno posvetovanje in Komisiji v skladu z določbami odstavka 3 ponovno priglasi spremenjeni osnutek ukrepa.

Obrazložitev

Izbrati je treba bolj uravnoteženo rešitev: namesto da se Komisiji dodeli pravica veta na ukrepe, je treba vzpostaviti „regulativni dialog“ med nacionalnim regulativnim organom, ki ukrep predlaga, in omrežjem nacionalnih regulativnih organov v zvezi z ustreznostjo in učinkovitostjo ukrepa. Cilj tega dialoga, med katerim morajo vsi sodelujoči ustrezno upoštevati mnenja udeležencev na trgu, je oblikovanje skupnega mnenje o najbolj ustreznem in učinkovitem ukrepu.

Predlog spremembe  25

Predlog direktive – akt o spremembi

Člen 1 – točka 6

Direktiva 2002/21/ES

Člen 7 – odstavek 8

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

8. Če se spremeni osnutek ukrepa v skladu z odstavkom 6, lahko Komisija v določenem roku sprejme sklep, s katerim od nacionalnega regulativnega organa zahteva naložitev posebne obveznosti po členih 9 do 13a Direktive 2002/19/ES (Direktiva o dostopu) in členu 17 Direktive 2002/22/ES (Direktiva o univerzalnih storitvah).

črtano

Pri tem Komisija zasleduje iste cilje politike, kot so za nacionalne regulativne organe določeni v členu 8. Komisija dosledno upošteva mnenje organa, ki je predloženo v skladu s členom 6 Uredbe […/ES], zlasti pri oblikovanju podrobnosti obveznosti, ki jo/jih je treba uvesti.

 

Obrazložitev

Predlog Komisije bi predstavljal resen precedens za zakonodajo notranjega trga, ker bi organ EU nadomestil sklep nacionalnega organa. To je v popolnem neskladju s sistemom medsebojnega nadzora, določenega v Pogodbi ES, pri čemer nacionalni organi izvajajo zakonodajo Skupnosti ob upoštevanju nadzora Sodišča in morebitnih postopkov Komisije za ugotavljanje kršitev.

Predlog spremembe  26

Predlog direktive – akt o spremembi

Člen 1 – točka 7

Direktiva 2002/21/ES

Člen 7a – odstavek 2

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2. Ukrepi iz odstavka 1, ki so namenjeni spremembam nebistvenih elementov te direktive z njeno dopolnitvijo, se sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 22(3). V nujnih primerih lahko Komisija uporabi nujni postopek iz člena 22(4).

črtano

Obrazložitev

„Nebistveni elementi“ iz odstavka 2 niso jasno opredeljeni. Takšni predlagani „izvedbeni ukrepi“ imajo lahko znaten finančni učinek na podjetja. Vsakršne morebitne spremembe morajo biti namenjene celovitemu pregledu v okviru zakonodajnega postopka na ravni EU ali prepuščene državam članicam.

Predlog spremembe  27

Predlog direktive – akt o spremembi

Člen 1 – odstavek 8 – točka e a (novo)

Direktiva 2002/21/ES

Člen 8 – odstavek 4 a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(ea) Doda se naslednji odstavek 5:

 

„4a. Nacionalni regulativni organi si morajo prizadevati ustvariti ustrezno regulativno okolje za konkurenčne naložbe v nova dostopna omrežja, ki predstavljajo edinstveno priložnost za inovacije in na platformi temelječo konkurenčnost ter tako utirajo pot deregulaciji. Takšno regulativno okolje med drugim mora:

 

(a) biti predvidljivo za obdobje, ki je v skladu s časom, potrebnim za donosnost visokih naložb;

 

(b) mora biti usmerjeno v čim večjo geografsko širitev konkurence, ki temelji na platformah;

 

(c) omogočati ustvarjanje konkurenčne prednosti na podlagi hitrejšega zemljepisnega razvoja; s tem spodbujati razvoj omrežja;

 

(d) privabljati sredstva s finančnih trgov za visoke predhodne naložbe v nova dostopovna omrežja; in

 

(e) omogočati prožne trgovinske sporazume glede naložb in delitve tveganja med operaterji, ki razvijajo nova dostopovna omrežja.“

Obrazložitev

Veljavni regulativni režim je treba prilagoditi izzivom naložb glede razvijanja dostopovnih omrežij naslednje generacije. Regulativni režim mora akterjem na trgu omogočiti naložbe v dostopovna omrežja naslednje generacije, zato morajo upoštevati tveganja v zvezi s tem.

Predlog spremembe  28

Predlog direktive – akt o spremembi

Člen 1 – točka 9

Direktiva 2002/21/ES

Člen 9 – odstavek 1

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1. Države članice poskrbijo za učinkovito upravljanje radijskih frekvenc za elektronske komunikacijske storitve na svojem ozemlju v skladu s členom 8. Zagotovijo, da nacionalni regulativni organi razporedijo in dodelijo take radijske frekvence na podlagi objektivnih, preglednih, nediskriminacijskih in sorazmernih meril.

1. Države članice poskrbijo za učinkovito upravljanje radijskih frekvenc za elektronske komunikacijske storitve na svojem ozemlju v skladu s členom 8. Zagotovijo, da nacionalni regulativni organi razporedijo in dodelijo take radijske frekvence na podlagi objektivnih, preglednih, nediskriminacijskih in sorazmernih meril. Pri tem morajo države članice spoštovati mednarodne dogovore, upoštevajo pa lahko tudi javna politična stališča.

Obrazložitev

Ker frekvence segajo onstran meja EU, je treba spoštovati mednarodno zavezujoče sporazume, da bi se preprečile motnje.

Predlog spremembe  29

Predlog direktive – akt o spremembi

Člen 1 – točka 9

Direktiva 2002/21/ES

Člen 9 – odstavek 2

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2. Države članice pospešujejo usklajevanje uporabe radijskih frekvenc v Skupnosti skladno s potrebo po zagotovitvi njihove dejanske in učinkovite uporabe ter na podlagi Odločbe št. 676/2002/ES (Odločba o radijskem spektru).

2. Države članice pospešujejo usklajevanje uporabe radijskih frekvenc v Skupnosti skladno s potrebo po zagotovitvi njihove dejanske in učinkovite uporabe, ki lahko prispeva k uresničitvi gospodarskih meril in interoperabilnosti storitev v dobro potrošnika, ter na podlagi Odločbe št. 676/2002/ES (Odločba o radijskem spektru).

Predlog spremembe  30

Predlog direktive – akt o spremembi

Člen 1 – točka 9

Direktiva 2002/21/ES

Člen 9 – odstavek 3 – pododstavek 1

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3. Razen če ni drugače določeno v drugem pododstavku ali v ukrepih, sprejetih v skladu s členom 9c, države članice zagotovijo, da se v radiofrekvenčnih pasovih, ki so odprti za elektronske komunikacijske storitve, uporabljajo vse vrste tehnologije radijskega omrežja ali tehnologije za brezžični dostop.

3. Razen če ni drugače določeno v drugem pododstavku ali v ukrepih, sprejetih v skladu s členoma 9c in 9d, države članice v okviru svojih zmožnosti omogočijo, da se v skladu z nacionalnim načrtom dodeljevanja frekvenc in pravilnikom o radiokomunikacijah Mednarodne telekomunikacijske zveze (ITU) v radiofrekvenčnih pasovih, ki so predvideni za elektronske komunikacijske storitve, uporabljajo vse vrste tehnologije radijskega omrežja ali tehnologije za brezžični dostop.

Obrazložitev

Sklici na odločbo ES o radijskem spektru iz leta 2002 in pravilnika o radiokomunikacijah Mednarodne telekomunikacijske zveze so bistvenega pomena, saj zagotavljajo skladnost znotraj predpisov EU ter skladnost med predpisi EU in mednarodnimi predpisi, navedenimi v nacionalnih tabelah za dodelitev frekvenc. Za učinkovito upravljanje spektra so odgovorni nacionalni regulativni organi, ki morajo upoštevati postopke Mednarodne telekomunikacijske zveze.

Predlog spremembe  31

Predlog direktive – akt o spremembi

Člen 1 – točka 9

Direktiva 2002/21/ES

Article 9 – paragraph 3 – subparagraph 2 – point c

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(c) zagotovitve največje souporabe radijskih frekvenc, če je uporaba frekvenc predmet splošne odobritve, ali

(c) upoštevanja zahtev iz mednarodnega sporazuma v zvezi z uporabo radijskih frekvenc ali pravilnika o radiokomunikacijah Mednarodne telekomunikacijske zveze,

Obrazložitev

Sklici na odločbo ES o radijskem spektru iz leta 2002 in pravilnika o radiokomunikacijah Mednarodne telekomunikacijske zveze so bistvenega pomena, saj zagotavljajo skladnost znotraj predpisov EU ter skladnost med predpisi EU in mednarodnimi predpisi, navedenimi v nacionalnih tabelah za dodelitev frekvenc. Za učinkovito upravljanje spektra so odgovorni nacionalni regulativni organi, ki morajo upoštevati postopke Mednarodne telekomunikacijske zveze.

Predlog spremembe  32

Predlog direktive – akt o spremembi

Člen 1 – točka 9

Direktiva 2002/21/ES

Article 9 – paragraph 3 – subparagraph 2 – point c a (new)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(ca) zaščite učinkovite uporabe spektra ali

Obrazložitev

Splošna filozofija politike spektra mora biti usmerjena k zagotavljanju učinkovite uporabe spektra.

Predlog spremembe  33

Predlog direktive – akt o spremembi

Člen 1 – točka 9

Direktiva 2002/21/ES

Člen 9 – odstavek 4

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

4. Razen če ni drugače določeno v drugem pododstavku ali v ukrepih, sprejetih v skladu s členom 9c, države članice zagotovijo, da se v radiofrekvenčnih pasovih, odprtih za elektronske komunikacije, nudijo vse vrste elektronskih komunikacijskih storitev. Vendar pa države članice zagotovijo sorazmerne in nediskriminatorne omejitve za vse vrste ponujenih elektronskih komunikacijskih storitev.

4. Razen če ni drugače določeno v drugem pododstavku, države članice v okviru svojih zmožnosti spodbujajo, da se v radiofrekvenčnih pasovih, odprtih za elektronske komunikacije, uporabljajo vse vrste elektronskih komunikacijskih storitev v skladu z nacionalnim načrtom dodeljevanja frekvenc in pravilnikom o radiokomunikacijah Mednarodne telekomunikacijske zveze. Vendar pa države članice zagotovijo sorazmerne in nediskriminatorne omejitve za vse vrste ponujenih elektronskih komunikacijskih storitev.

Omejitve, ki zahtevajo, da se storitev zagotovi v določenem pasu, so upravičene z namenom, da zagotovijo izpolnitev cilja splošnega interesa v skladu z zakonodajo Skupnosti, kot je varstvo človekovega življenja, spodbujanje socialne, regionalne ali teritorialne kohezije, preprečevanje neučinkovite uporabe radijskih frekvenc ali spodbujanje kulturne in jezikovne raznolikosti ter medijskega pluralizma, kot je opredeljeno v nacionalni zakonodaji v skladu z zakonodajo Skupnosti.

Omejitve, ki zahtevajo, da se elektronska komunikacijska storitev zagotovi v določenem pasu, so upravičene z namenom, da zagotovijo izpolnitev cilja splošnega interesa v skladu z zakonodajo Skupnosti, kot je varstvo človekovega življenja, zagotavljanje univerzalnih ali javnih storitev, spodbujanje socialne, regionalne ali teritorialne kohezije, učinkovita uporaba radijskih frekvenc in učinkovito upravljanje spektra ob upoštevanju mednarodnih obveznosti in praks ali spodbujanje kulturne in jezikovne raznolikosti ter medijskega pluralizma.

Omejitev, ki prepoveduje zagotavljanje katere koli druge storitve v določenem pasu, se uporablja samo, če je upravičena s potrebo po varstvu človekovega življenja.

Omejitev, ki prepoveduje zagotavljanje katere koli druge elektronske komunikacijske storitve v določenem pasu, se uporablja samo, če je upravičena s potrebo po varstvu človekovega življenja, ali da se zagotovi doseganje splošnega interesa, kakor je opredeljeno v nacionalni zakonodaji v skladu z zakonodajo Skupnosti, kot je spodbujanje kulturne in jezikovne raznolikosti ter medijskega pluralizma.

Obrazložitev

Sklici na odločbo ES o radijskem spektru iz leta 2002 in pravilnika o radiokomunikacijah Mednarodne telekomunikacijske zveze so bistvenega pomena, saj zagotavljajo skladnost znotraj predpisov EU ter skladnost med predpisi EU in mednarodnimi predpisi, navedenimi v nacionalnih tabelah za dodelitev frekvenc. Za učinkovito upravljanje spektra so odgovorni nacionalni regulativni organi, ki morajo upoštevati postopke Mednarodne telekomunikacijske zveze.

Predlog spremembe  34

Predlog direktive – akt o spremembi

Člen 1 – točka 9

Direktiva 2002/21/ES

Člen 9 – odstavek 5

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

5. Države članice redno preverjajo nujnost omejitev iz odstavkov 3 in 4.

5. Države članice redno preverjajo nujnost omejitev iz odstavkov 3 in 4. Za opredelitev obsega in narave vseh izjem so pristojne države članice.

Obrazložitev

Opredelitev kulturnih in medijskih politik sodi med pristojnosti držav članic, zato je treba to v zadostni meri upoštevati.

Predlog spremembe  35

Predlog direktive – akt o spremembi

Člen 1 – točka 10

Direktiva 2002/21/ES

Člen 9a

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

člen 9a se črta

Obrazložitev

Izsiljen pregled obstoječih pravic naj bi vpeljal večjo poslovno negotovost in ne upošteva poslovne resničnosti številnih operaterjev, katerih naložbe temeljijo na pravicah uporabe radijskih frekvenc in pokrivajo obdobja 15 in več let.

Predlog spremembe  36

Predlog direktive – akt o spremembi

Člen 1 – točka 10

Direktiva 2002/21/ES

Article 9b – paragraph 1

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1. Države članice zagotovijo, da lahko podjetja prenesejo ali dajo v zakup drugim podjetjem individualne pravice uporabe radijskih frekvenc v pasovih, za katere je to določeno v izvedbenih ukrepih, sprejetih v skladu s členom 9c, brez predhodnega soglasja nacionalnega regulativnega organa.

1. Če je mogoče, države članice zagotovijo, da lahko podjetja prenesejo ali dajo v zakup drugim podjetjem individualne pravice uporabe radijskih frekvenc v pasovih, za katere je to določeno v izvedbenih ukrepih v skladu z nacionalnimi postopki.

V drugih pasovih lahko države članice prav tako sprejmejo določbo, ki podjetjem omogoča prenos ali dajanje v zakup individualne pravice uporabe radijskih frekvenc drugim podjetjem.

 

Obrazložitev

Za trgovanje s spektrom velja načelo subsidiarnosti, zato je treba zadevo obravnavati v skladu z nacionalnimi predpisi.

Predlog spremembe  37

Predlog direktive – akt o spremembi

Člen 1 – točka 10

Direktiva 2002/21/ES

Člen 9b – odstavek 2

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2. Države članice zagotovijo, da je namera podjetja, da prenese pravice uporabe radijskih frekvenc, priglašena nacionalnemu regulativnemu organu, ki je odgovoren za razporejanje spektra, ter da se ta namera objavi. Če je bila uporaba radijske frekvence usklajena z uporabo Odločbe o radijskem spektru ali z drugimi ukrepi Skupnosti, je tak prenos skladen z usklajeno uporabo.

2. Države članice zagotovijo, da sta namera podjetja, da prenese pravice uporabe radijskih frekvenc, in dejanski prenos, priglašena pristojnemu nacionalnemu organu, ki je odgovoren za razporejanje spektra, ter da se objavita. Če je bila uporaba radijske frekvence usklajena z uporabo Odločbe o radijskem spektru ali z drugimi ukrepi Skupnosti, je tak prenos skladen z usklajeno uporabo.

Obrazložitev

Pristojni organ ni vedno nacionalni regulativni organ, kot je opredeljeno v okvirni direktivi.

Predlog spremembe  38

Predlog direktive – akt o spremembi

Člen 1 – točka 10

Direktiva 2002/21/ES

Article 9c – paragraph 1– points from a to d

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a) uskladitev opredelitve pasov, za katere je dovoljen prenos ali dajanje v zakup pravice uporabe med podjetji;

(a) opredelitev in priporočitev pasov, za katere je dovoljen prenos ali dajanje v zakup pravice uporabe med podjetji, vključno s frekvencami, ki jih države članice načrtujejo za določene storitve, ki bodo zaradi tehnološkega razvoja izrabile celoten potencial digitalne dividende, z izjemo frekvenc, ki jih države članice načrtujejo za radiodifuzijske storitve;

(b) uskladitev pogojev, povezanih s takšnimi pravicami, ter pogojev, postopkov, rokov, omejitev, umikov in prehodnih določb, ki veljajo za takšne prenose ali dajanje v zakup;

 

(c) uskladitev posebnih ukrepov za zagotovitev poštene konkurence, kjer so individualne pravice prenesene;

 

(d) določitev izjeme od načela nevtralnosti storitev ali tehnološke nevtralnosti, pa tudi za uskladitev obsega in narave katere koli izjeme od teh načel v skladu s členom 9(3) in (4), razen tistih, ki so namenjene zagotavljanju spodbujanja kulturne in jezikovne raznolikosti ter medijskega pluralizma.

(d) določitev izjeme od načela nevtralnosti storitev ali tehnološke nevtralnosti, pa tudi za uskladitev obsega in narave katere koli izjeme od teh načel v skladu s členom 9(3) in (4), razen tistih, ki so namenjene zagotavljanju spodbujanja kulturne in jezikovne raznolikosti ter medijskega pluralizma, vključno z radiodifuzijskimi storitvami, in glede na to, da je treba vsem državljanom olajšati dostop do informacijske družbe.

Obrazložitev

Ukrepi, ki bodo predvidoma sprejeti v okviru postopka komitologije, so precej več kot zgolj „nebistveni elementi“ direktive. Po drugi strani pa obstajajo možnosti za obširno usklajevanje. Veliko usklajevanja je že uspešno opravljenega na podlagi obstoječe Odločbe o radijskem spektru (676/2002/ES). Zaradi tega je treba v členu črtati točki b in c. Oblikovanje medijske politike sodi v skladu z uvodno izjavo 23 med pristojnosti držav članic.

Predlog spremembe  39

Predlog direktive – akt o spremembi

Člen 1 – točka 10

Direktiva 2002/21/ES

Article 9c – paragraph 2

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Ti ukrepi za spremembo nebistvenih določb te direktive z njeno dopolnitvijo se sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 22(3). V nujnih primerih lahko Komisija uporabi nujni postopek iz člena 22(4). Komisiji lahko v skladu s členom 10 Uredbe […/ES] pri izvajanju določb tega odstavka pomaga organ.

črtano

Predlog spremembe  40

Predlog direktive – akt o spremembi

Člen 1 – točka 10

Direktiva 2002/21/ES

Člen 9 d (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Člen 9d

 

Učinek mednarodnih predpisov in določb

 

1. Da se zagotovi učinkovita uporaba in uspešno upravljanje spektra v vsej Skupnosti, države članice in Komisija pri izvajanju te directive upoštevajo predpise in določbe Mednarodne zveze za telekomunikacije, še zlasti pravilnik o radijski komunikaciji, kakor je občasno spremenjen.

 

2. Komisija spremlja dogajanje v zvezi z radijskim spektrom v tretjih državah in mednarodnih organizacijah, vključno z Mednarodno zvezo za telekomunikacije, ki lahko vpliva na izvajanje te direktive.

 

3. Države članice Komisijo obvestijo o vseh pravnih ali dejanskih težavah pri izvajanju te direktive, ki nastanejo zaradi obstoječih mednarodnih sporazumov, tretjih držav oziroma mednarodnih organizacij, vključno z Mednarodno zvezo za telekomunikacije.

 

4. Komisija Evropskemu parlamentu in Svetu redno poroča o rezultatih uporabe odstavkov 1, 2 in 3 ter lahko po potrebi predlaga ukrepe, da bi zagotovila izvajanje načel in ciljev te direktive. Kadar je potrebno, se sprejmejo skupni politični cilji, s katerimi se zagotovi usklajevanje med državami članicami na ravni Skupnosti.

 

5. Ukrepi, sprejeti po tem členu, ne posegajo v pravice in obveznosti Skupnosti ter držav članic, ki izhajajo iz veljavnih mednarodnih sporazumov.

Obrazložitev

Da bila uporaba spektra učinkovita, je bistveno, da operaterji upoštevajo postopke prijave in usklajevanja v skladu z mednarodno zavezujočimi predpisi in postopki ITU ter se lahko nanje zanašajo, da bi zagotovili uspešno usklajevanje in uporabo omrežja ali sistema. Mednarodne pravice in obveznosti uprav, kar zadeva frekvence, ki jih dodelijo same ali druge uprave, izhajajo iz evidence dodelitev v glavnem mednarodnem registru frekvenc pri ITU ali skladnosti dodelitev z načrtom frekvenc ITU.

Predlog spremembe  41

Predlog direktive – akt o spremembi

Article 1 – point 11 – point -a (new)

Direktiva 2002/21/ES

Člen 10 – odstavek 1

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(-a) Odstavek 1 se nadomesti z naslednjim:

 

„1. Države članice poskrbijo, da nacionalni regulativni organi nadzorujejo dodeljevanje vseh nacionalnih številskih virov in upravljanje nacionalnih načrtov številčenja. Države članice zagotovijo ustrezne številke in obsege številčenja [...]. Nacionalni regulativni organi določijo objektivne, pregledne in nediskriminacijske postopke za dodeljevanje nacionalnih številskih virov.“

Obrazložitev

Če številčenje ne bo preurejeno, bodo oškodovani državljani, potrošniki in podjetja v EU, zlasti v primerih, ko so številke nekaterih večjih evropskih in neevropskih držav pravno ali dejansko na voljo po vsem svetu. Poleg tega so sedanje omejitve (ki jih direktive ne vsebujejo, vendar so vsakdanja praksa na nacionalni ravni) v nasprotju s cilji notranjega trga.

Predlog spremembe  42

Predlog direktive – akt o spremembi

Člen 1 – točka 11 – točka a

Direktiva 2002/21/ES

Člen 10 – odstavek 2

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2. Nacionalni regulativni organi zagotovijo, da se načrti in postopki številčenja uporabljajo tako, da za vse ponudnike javnosti dostopnih elektronskih komunikacijskih storitev velja enaka obravnava. Države članice zlasti zagotovijo, da podjetje, ki mu je bilo dodeljeno številsko območje, ne diskriminira drugih ponudnikov elektronskih komunikacijskih storitev glede številčnih zaporedij, ki se uporabljajo za dostop do njihovih storitev.

2. Nacionalni regulativni organi zagotovijo, da se načrti in postopki številčenja uporabljajo tako, da za vse ponudnike in uporabnike številk v celotni Evropi velja enaka obravnava. Države članice zlasti zagotovijo, da podjetje, ki mu je bilo dodeljeno številsko območje, ne diskriminira drugih ponudnikov in uporabnikov glede številčnih zaporedij, ki se uporabljajo za dostop do njihovih storitev.

Obrazložitev

Če številčenje ne bo preurejeno, bodo oškodovani državljani, potrošniki in podjetja v EU, zlasti v primerih, ko so številke nekaterih večjih evropskih in neevropskih držav pravno ali dejansko na voljo po vsem svetu. Poleg tega so sedanje omejitve (ki jih direktive ne vsebujejo, vendar so vsakdanja praksa na nacionalni ravni) v nasprotju s cilji notranjega trga.

Predlog spremembe  43

Predlog direktive – akt o spremembi

Člen 1 – točka 11 – točka b

Direktiva 2002/21/ES

Člen 10 – odstavek 4 – pododstavek 1

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

4. Države članice podpirajo usklajevanje številčenja v Skupnosti, kadar to spodbuja delovanje notranjega trga ali podpira razvoj vseevropskih storitev. Komisija lahko v zvezi s tem sprejme ustrezne tehnične izvedbene ukrepe, ki lahko vključujejo vzpostavitev tarifnih načel za posebne številke ali številska območja. Izvedbeni ukrepi lahko organu podelijo posebne odgovornosti pri uporabi teh ukrepov.

4. Države članice podpirajo usklajevanje številčenja v Skupnosti, kadar to spodbuja delovanje notranjega trga ali podpira razvoj vseevropskih storitev. Komisija lahko v zvezi s tem sprejme ustrezne tehnične izvedbene ukrepe.

Obrazložitev

Predlog spremembe Komisije bi z vzpostavitvijo tarifnih načel povzročil razširitev ureditve na maloprodajni ravni. Predstavlja kršitev sistematičnih načel ureditvenega okvira, ki predvideva regulacijo cen maloprodajnih storitev samo v primeru odkritja pomembne tržne moči na maloprodajnem trgu v skladu s členom 17 Direktive o univerzalnih storitvah. Dodelitev nove splošne pristojnosti določanja cen regulatorjem je v nasprotju s ciljem stremljenja k boljši pravni ureditvi, in poglavitnim načelom, da morajo biti predpisi praviloma omejeni na veleprodajno raven.

Predlog spremembe  44

Predlog direktive – akt o spremembi

Člen 1 – točka 13

Direktiva 2002/21/ES

Člen 12 – odstavek 1

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1. Kadar ima podjetje, ki ponuja elektronska komunikacijska omrežja, po nacionalni zakonodaji pravico vgraditi naprave na javnem ali zasebnem zemljišču, nad ali pod njim, ali lahko uporabi postopek za razlastitev ali uporabo zemljišča, nacionalni regulativni organi spodbujajo souporabo takih naprav ali zemljišč, vključno z vstopi v zgradbe, drogovi, antenami, vodi, vstopnimi jaški in cestnimi omarami.

1. Kadar ima podjetje, ki ponuja elektronska komunikacijska omrežja, po nacionalni zakonodaji pravico vgraditi naprave na javnem ali zasebnem zemljišču, nad ali pod njim ali lahko uporabi postopek za razlastitev ali uporabo zemljišča, nacionalni regulativni organi ob polnem upoštevanju načela sorazmernosti spodbujajo souporabo takih naprav ali zemljišč, vključno z vhodi v zgradbe, drogovi, antenami, vodi, vstopnimi jaški in cestnimi omarami.

Predlog spremembe  45

Predlog direktive – akt o spremembi

Člen 1 – točka 13

Direktiva 2002/21/ES

Člen 12 – odstavek 3

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3. Ukrepi, ki jih sprejme nacionalni regulativni organ v skladu z odstavkom 1, so objektivni, pregledni in sorazmerni.

3. Ukrepi, ki jih sprejme nacionalni regulativni organ v skladu z odstavkom 1, upoštevajo varnostne interese podjetja in splošne javnosti, pa tudi potrebo po zagotovitvi jasne dodelitve odgovornosti vpletenih podjetij, s čimer se preprečijo škodljiva nasprotja med uporabniki. Ukrepi so tudi objektivni, pregledni in sorazmerni.

 

Kadar nacionalni regulativni organi operaterju naložijo obveznosti zagotavljanja dostopa v skladu z določbami tega člena, lahko, če je treba, določijo tehnične ali operativne pogoje, ki jih morajo ponudnik in/ali upravičenci do takšnega dostopa izpolnjevati, da se zagotovi normalno delovanje omrežja. Za upravičence do dostopa lahko veljajo določeni nediskriminatorni pogoji, ki zagotavljajo učinkovito uporabo omejenih virov, zlasti v smislu razvoja omrežja. Obveznosti upoštevanja posebnih tehničnih standardov ali specifikacij morajo biti skladne s standardi in specifikacijami, določenimi v skladu s členom 17(1).

Obrazložitev

Poudarja, da je treba upoštevati upravičene varnostne interese udeleženih strani.

Predlog spremembe  46

Predlog direktive – akt o spremembi

Člen 1 – točka 13

Direktiva 2002/21/ES

Člen 12 – odstavek 3 a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

3a. Da se zagotovi sorazmernost ukrepov, sprejetih v skladu s odstavkom 1, nacionalni regulativni organi preučijo razpoložljivost vseh vodov, vključno z vodi telekomunikacijskih operaterjev, ponudnikov energetskih storitev in lokalnih skupnosti ter kanalizacijskimi cevmi, po katerih bi lahko potekali telekomunikacijski vodi na območju, kjer se zahteva dostop.

Obrazložitev

Če bodo raziskane vse možnosti, tj. ne le telekomunikacijski vodi, temveč celotna javna infrastruktura (elektrika, plin in kanalizacija), bo lažje zagotoviti enake pogoje za vse in omogočiti uvedbo novih, dodatnih infrastruktur, pod pogojem, da bo dostop imelo več udeležencev.

Predlog spremembe  47

Predlog direktive – akt o spremembi

Člen 1 – točka 14

Direktiva 2002/21/ES

Člen 13a – odstavek 3 – pododstavek 3

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Nacionalni regulativni organ Komisiji vsake tri mesece predloži zbirno poročilo o prejetih obvestilih in ukrepih, sprejetih v skladu s tem odstavkom.

Nacionalni regulativni organ enkrat na leto Komisiji predloži kratko poročilo o prejetih prijavah in o ukrepih, ki so bili sprejeti v skladu s tem odstavkom.

Obrazložitev

Da bi se izognili nepotrebnim birokratskim postopkom in dodatni upravni obremenitvi, morajo nacionalni regulativni organi poročila predložiti samo enkrat na leto.

Predlog spremembe  48

Predlog direktive – akt o spremembi

Člen 1 – točka 14

Direktiva 2002/21/ES

Člen 13a – odstavek 4 – pododstavek 1

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

4. Komisija, ki dosledno upošteva mnenje organa, izdano v skladu s členom 4(3)(b) Uredbe […/ES], lahko sprejme ustrezne tehnične izvedbene ukrepe za uskladitev ukrepov iz odstavkov 1, 2 in 3, vključno z ukrepi, ki opredeljujejo okoliščine, obliko in postopke, ki se uporabljajo za obveznosti prijave.

4. Komisija, ki dosledno upošteva mnenje nacionalnih regulativnih organov in Evropske agencije za varnost omrežij in informacij, lahko sprejme ustrezne tehnične izvedbene ukrepe za uskladitev ukrepov iz odstavkov 1, 2 in 3, vključno z ukrepi, ki opredeljujejo okoliščine, obliko in postopke, ki se uporabljajo za obveznosti prijave. Tehnični izvedbeni ukrepi držav članic ne smejo odvrniti od sprejema dodatnih ukrepov, s katerimi bi prizadevale za uresničitev ciljev iz odstavkov 1 in 2.

Obrazložitev

Organ ne bi smel imeti nobenih pristojnosti za varnostne zadeve, temveč bi jih morala urejati ENISA.

V posameznih primerih morajo imeti države članice možnost, da za dosego ciljev iz odstavkov 1 in 2 uporabijo višje standarde od najnižjih usklajenih.

Predlog spremembe  49

Predlog direktive – akt o spremembi

Člen 1 – točka 14

Direktiva 2002/21/ES

Člen 13b – odstavek 1

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1. Države članice zagotovijo, da imajo nacionalni regulativni organi pooblastilo za izdajo zavezujočih navodil podjetjem, ki zagotavljajo javna komunikacijska omrežja ali javno dostopne elektronske komunikacijske storitve, za namen izvajanja člena 13a.

1. Države članice zagotovijo, da imajo zadevni nacionalni regulativni organi pooblastilo za izdajo zavezujočih navodil podjetjem, ki zagotavljajo javna komunikacijska omrežja ali javno dostopne elektronske komunikacijske storitve, za namen izvajanja člena 13a.

Obrazložitev

Številni nacionalni regulativni organi nimajo pristojnosti za varnostna vprašanja.

Predlog spremembe  50

Predlog direktive – akt o spremembi

Člen 1 – točka 14

Direktiva 2002/21/ES

Člen 13b – odstavek 2 – uvodni del

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2. Države članice zagotovijo, da imajo nacionalni regulativni organi pooblastilo, da od podjetij, ki zagotavljajo javna komunikacijska omrežja ali javno dostopne elektronske komunikacijske storitve, zahtevajo, da:

2. Države članice zagotovijo, da imajo zadevni nacionalni regulativni organi pooblastilo, da od podjetij, ki zagotavljajo javna komunikacijska omrežja ali javno dostopne elektronske komunikacijske storitve, zahtevajo, da:

Obrazložitev

Številni nacionalni regulativni organi nimajo pristojnosti za varnostna vprašanja.

Predlog spremembe  51

Predlog direktive – akt o spremembi

Člen 1 – točka 14

Direktiva 2002/21/ES

Člen 13b – odstavek 3

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3. Države članice zagotovijo, da imajo nacionalni regulativni organi vsa pooblastila, potrebna za preiskavo primerov neskladnosti.

3. Države članice zagotovijo, da imajo zadevni nacionalni regulativni organi vsa pooblastila, potrebna za preiskavo primerov neskladnosti.

Obrazložitev

Številni nacionalni regulativni organi nimajo pristojnosti za varnostna vprašanja.

Predlog spremembe  52

Predlog direktive – akt o spremembi

Člen 1 – točka 18 – točka aa (novo)

Direktiva 2002/21/ES

Člen 17 – odstavek 2 – pododstavek 3

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(aa) V členu 17(2) se pododstavek 3 nadomesti z naslednjim:

 

„Če takih standardov in/ali specifikacij ni, države članice spodbujajo uporabo mednarodnih standardov ali priporočil, ki so jih sprejele Mednarodna telekomunikacijska zveza (ITU), Evropska konferenca poštnih in telekomunikacijskih uprav (CEPT), Mednarodna organizacija za standardizacijo (ISO) ali Mednarodna komisija za elektrotehniko (IEC).“

Obrazložitev

Evropska konferenca poštnih in telekomunikacijskih uprav razvija pogoje za uporabo spektra v Evropi, ki jih je treba upoštevati, še posebej zato, ker ni standarda Evropskega inštituta za telekomunikacijske standarde.

Predlog spremembe  53

Predlog direktive – akt o spremembi

Člen 2 – točka 3 – točka a

Direktiva 2002/19/ES

Člen 5 – odstavek 2 – pododstavka 1 a in 1 b (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Nacionalni regulativni organi pri ocenjevanju sorazmernosti obveznosti, ki jih je treba naložiti, upoštevajo razlike v konkurenčnih pogojih med območji v njihovi državi članici.

 

Če je geografsko območje konkurenčno, nacionalni regulativni organi umaknejo nepotrebne obveznosti, prilagojene potrebam trga. V tem pogledu morajo nacionalni regulativni organi upoštevati potrebo po ohranjanju konkurence v infrastrukturi.

Obrazložitev

Predhodni predpisi praviloma veljajo samo za gospodarska ozka grla. Če se torej v določenih območjih razvije konkurenca, jih je treba ustrezno umakniti.

Predlog spremembe  54

Predlog direktive – akt o spremembi

Člen 2 – točka 7

Direktiva 2002/19/ES

Člen 9 – odstavek 5

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

5. Komisija lahko sprejme potrebne spremembe Priloge II za njeno prilagoditev tehnološkemu in tržnemu razvoju. Ti ukrepi, ki so namenjeni spremembam nebistvenih elementov te direktive, se sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 14(3). V nujnih primerih lahko Komisija uporabi nujni postopek iz člena 14(4). Komisiji lahko pri izvajanju določb tega odstavka pomaga organ.

5. Komisija lahko sprejme potrebne spremembe Priloge II za njeno prilagoditev tehnološkemu in tržnemu razvoju. Ti ukrepi, ki so namenjeni spremembam nebistvenih elementov te direktive, se sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 14(3). V nujnih primerih lahko Komisija uporabi nujni postopek iz člena 14(4). Komisiji lahko pri izvajanju določb tega odstavka pomagajo nacionalni regulativni organi.

Predlog spremembe  55

Predlog direktive – akt o spremembi

Člen 2 – odstavek 8 –točka a

Direktiva 2002/19/ES

Člen 12, odstavek 1, točka f

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a) V odstavku 1 se točka (f) nadomesti z naslednjim:

črtano

„(f) zagotovijo kolokacije ali druge oblike souporabe zmogljivosti, vključno s souporabo vodov, zgradb ali vhodov v zgradbe, anten ali drogov, vstopnih jaškov in cestnih omar;“

 

Obrazložitev

Souporabo zmogljivosti že obravnava člen 12 OS. Zato je točka f v prvem odstavku člena 12 odveč.

Predlog spremembe  56

Predlog direktive – akt o spremembi

Člen 2 – točka 8 a (novo)

Direktiva 2002/19/ES

Člen 13 – odstavka 1 in 3

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(8a) Člen 13 se spremeni:

 

(a) V odstavku 1 se doda naslednji pododstavek:

 

„Če nacionalni regulativni organ ureja dostop v zvezi z dostopni omrežij nove generacije, lahko od iskalcev dostopa zahteva sprejemljiv delež tveganja, ki ga ima operater investitor. Pogodbe o delitvi tveganja lahko vključujejo vnaprejšnje plačilo, ki pokriva premijo tveganja za določeno število dostopov v določenih območjih, ali pa se sklenejo v obliki pogodb o dolgoročnem dostopu z najmanjšimi količinami za dana obdobja.“

 

(b) V odstavku 3 se doda naslednji pododstavek:

 

„Za spodbujanje naložb v nova visokohitrostna omrežja se ob določanju pristopnih pristojbin operaterjem, ki zagotavljajo dostop, omogoči donos, enak vsaj stroškom kapitala, ki so povezani z naložbami in tveganjem, ki je s slednjimi povezano.“

Obrazložitev

Pri urejanju omrežij nove generacije je mogoče upoštevati tveganje, povezano z odločitvijo v zvezi z naložbo. Delitev tveganja je mogoče doseči z omogočitvijo dostopa na podlagi vnaprejšnjega plačila ali dolgoročnih pogodb za dostop, v katerih so opredeljene tudi najmanjše količine nakupa. Kratkoročne pogodbe brez minimalnih količin lahko vključujejo cenovno premijo, ki ob predpostavki, da celotno tveganje naložbe nosi investitor, ščitijo naložbeno tveganje investitorja. Dolgoročne pogodbe za dostop lahko odražajo obdobje, potrebno za amortizacijo stroškov za naložbe v nove trge.

Ključno vprašanje v naslednjih letih je dajanje primernih spodbud za naložbe v nova visokohitrostna omrežja, ki bi podpirale inovacije na področju vsebinsko bogatih internetnih storitev. Takšna omrežja imajo ogromen potencial, da lahko potrošnikom po vsej Evropski uniji prinesejo koristi. Zato je ključno, da ni ovir za trajnostne naložbe v razvoj teh novih omrežij ob sočasni krepitvi konkurence ter povečanju izbire za potrošnike,

Predlog spremembe  57

Predlog direktive – akt o spremembi

Člen 3 – točka 3

Direktiva 2002/20/ES

Člen 5 – odstavek 1 – točka a

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a) izogibanja resnemu tveganju škodljivih motenj; ali

(a) izogibanja tveganjem škodljivih motenj ali izkrivljanju konkurence; ali

Obrazložitev

Vsako tveganje „škodljivih motenj“ je „resno tveganje“.

Predlagani mehanizem za pregled obstoječih pravic ni realističen, kot je že bilo obrazloženo pri predlogih sprememb k členu 9a okvirne direktive.

Treba je zagotoviti, da dodelitev spektra ne izkrivlja konkurence na trgu.

Predlog spremembe  58

Predlog direktive – akt o spremembi

Člen 3 – točka 3

Direktiva 2002/20/ES

Člen 5 – odstavek 1 – točka ba (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(ba) zaščite in zagotavljanja učinkovite uporabe spektra.

Obrazložitev

Splošna filozofija politike spektra mora biti usmerjena k zagotavljanju učinkovite uporabe spektra.

Predlog spremembe  59

Predlog direktive – akt o spremembi

Člen 3 – točka 3

Direktiva 2002/20/ES

Člen 5 – odstavek 2 – pododstavek 2

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Brez poseganja v posebna merila, ki jih države vnaprej opredelijo za podelitev pravic uporabe radijskih frekvenc ponudnikom storitev radijskih ali televizijskih radiodifuzijskih vsebin za izpolnjevanje ciljev splošnega interesa v skladu z zakonodajo Skupnosti, se take pravice uporabe podeljujejo z objektivnimi, preglednimi, nediskriminatornimi in sorazmernimi postopki, v primeru radijskih frekvenc pa v skladu z določbami člena 9 Direktive 2002/21/ES (Okvirna direktiva). Postopki so tudi odprti, razen v primerih, ko je podelitev individualnih pravic uporabe radijskih frekvenc ponudnikom storitev radijskih ali televizijskih radiodifuzijskih vsebin bistvena za izpolnjevanje določene obveznosti, ki jo država članica vnaprej opredeli in je potrebna za doseganje cilja splošnega interesa v skladu z zakonodajo Skupnosti.

Brez poseganja v posebna merila in postopke, ki jih države sprejmejo za podelitev pravic uporabe radijskih frekvenc ponudnikom storitev radijskih ali televizijskih radiodifuzijskih vsebin za izpolnjevanje ciljev splošnega interesa v skladu z zakonodajo Skupnosti, se take pravice uporabe podeljujejo z objektivnimi, preglednimi, nediskriminacijskimi in sorazmernimi postopki, v primeru radijskih frekvenc pa v skladu z določbami člena 9 Direktive 2002/21/ES (Okvirna direktiva). Postopki so tudi odprti, razen v primerih, ko je podelitev individualnih pravic uporabe radijskih frekvenc ponudnikom storitev radijskih ali televizijskih radiodifuzijskih vsebin bistvena za izpolnjevanje določene obveznosti, ki jo država članica vnaprej opredeli in je potrebna za doseganje cilja splošnega interesa v skladu z zakonodajo Skupnosti.

Obrazložitev

Vsako tveganje „škodljivih motenj“ je „resno tveganje“.

Predlagani mehanizem za pregled obstoječih pravic ni realističen, kot je že bilo obrazloženo pri predlogih sprememb k členu 9a okvirne direktive.

Predlog spremembe  60

Predlog direktive – akt o spremembi

Člen 3 – točka 3

Direktiva 2002/20/ES

Člen 5 – odstavek 2 – pododstavek 5 a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Pri sprejemanju odločitve o pravici do uporabe je treba ustrezno upoštevati potrebo po omogočitvi ustreznega amortizacijskega obdobja za naložbe.

Obrazložitev

Za številne nove platforme in storitve se bodo naložena sredstva amortizirala več kot deset, ali v vsakem primeru, več kot pet let.. Precejšnje izgube v prvih letih delovanja so običajne. Uvedba strogih zahtev, v skladu s katerimi bi morali nacionalni regulativni organi vsakih pet let uradno pregledati vsa dovoljenja v spektru, ne bi bila ustrezna.

Predlog spremembe  61

Predlog direktive – akt o spremembi

Člen 3 – točka 3

Direktiva 2002/20/ES

Člen 5 – odstavek 3

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3. Nacionalni regulativni organ sprejme, sporoči in objavi odločbe o pravicah uporabe čim prej po prejemu popolne vloge, in sicer v treh tednih za številke, ki so bile razporejene za posebne namene v okviru državnega načrta številčenja, v šestih tednih pa za radijske frekvence, ki so bile razporejene za elektronske komunikacije v okviru državnega frekvenčnega načrta. Drugi rok ne posega v noben veljavni mednarodni sporazum v zvezi z uporabo radijskih frekvenc ali orbitalnih leg.

3. Nacionalni regulativni organ sprejme, sporoči in objavi odločbe o pravicah uporabe čim prej po prejemu popolne vloge, in sicer v treh tednih za številke, ki so bile razporejene za posebne namene v okviru državnega načrta številčenja, v šestih tednih pa za radijske frekvence, ki so bile razporejene za posebne namene v okviru državnega frekvenčnega načrta. Drugi rok ne posega v noben veljavni mednarodni sporazum v zvezi z uporabo radijskih frekvenc ali orbitalnih leg.

Obrazložitev

Vsako tveganje „škodljivih motenj“ je „resno tveganje“.

Predlagani mehanizem za pregled obstoječih pravic ni realističen, kot je že bilo obrazloženo pri predlogih sprememb k členu 9a okvirne direktive.

Predlog spremembe  62

Predlog direktive – akt o spremembi

Člen 3 – točka 3

Direktiva 2002/20/ES

Člen 5 – odstavek 4 – pododstavek 1

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

4. Kadar se po posvetovanju z zainteresiranimi strankami v skladu s členom 6 Direktive 2002/21/ES (Okvirna direktiva) sklene, da je treba pravice uporabe številk z izrednim gospodarskim pomenom podeliti s konkurenčnimi ali primerjalnimi izbirnimi postopki, lahko države članice podaljšajo najdaljši rok treh tednov še za največ tri tedne.

4. Kadar se po posvetovanju z zainteresiranimi strankami v skladu s členom 6 Direktive 2002/21/ES (Okvirna direktiva) sklene, da je treba pravice uporabe številk z izrednim gospodarskim pomenom podeliti s konkurenčnimi ali primerjalnimi izbiralnimi postopki, lahko države članice podaljšajo najdaljši rok treh tednov še za dodatno obdobje največ treh tednov.

Obrazložitev

Vsako tveganje „škodljivih motenj“ je „resno tveganje“.

Predlagani mehanizem za pregled obstoječih pravic ni realističen, kot je že bilo obrazloženo pri predlogih sprememb k členu 9a okvirne direktive.

Predlog spremembe  63

Predlog direktive – akt o spremembi

Člen 3 – točka 3

Direktiva 2002/20/ES

Člen 5 – odstavek 5

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

5. Države članice ne omejijo števila pravic uporabe, ki se podelijo, razen kadar je to potrebno za zagotovitev učinkovite uporabe radijskih frekvenc v skladu s členom 7.

5. Države članice ne omejijo števila pravic uporabe, ki se podelijo, razen kadar je to potrebno za zagotovitev učinkovite uporabe radijskih frekvenc v skladu s členom 7. Države članice morajo upoštevati zapuščinske naložbe in raven konkurence.

Obrazložitev

Zaščita, ki zagotavlja, da bodo upoštevane zapuščinske naložbe. V nasprotnem primeru se lahko prejšnje naložbe razvrednotijo. To bi močno razburkalo trg in negativno vplivalo na prihodnje odločitve glede naložb.

Predlog spremembe  64

Predlog direktive – akt o spremembi

Člen 3 – točka 3

Direktiva 2002/20/ES

Člen 5 – odstavek 6

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

6. Nacionalni regulativni organi zagotovijo, da se radijske frekvence uporabljajo smotrno in učinkovito v skladu s členom 9(2) Direktive 2002/21/ES (Okvirna direktiva). Prav tako zagotovijo, da se konkurenca ne izkrivlja zaradi prenosa ali kopičenja pravic uporabe radijskih frekvenc. V te namene lahko države članice sprejmejo ustrezne ukrepe, kot so zmanjšanje, umik ali prisilna prodaja pravice uporabe radijskih frekvenc.

6. Nacionalni regulativni organi zagotovijo, da se radijske frekvence uporabljajo smotrno in učinkovito v skladu s členom 9(2) Direktive 2002/21/ES (Okvirna direktiva). Prav tako zagotovijo, da se konkurenca ne izkrivlja zaradi prenosa ali kopičenja pravic uporabe radijskih frekvenc.

Obrazložitev

Vsako tveganje „škodljivih motenj“ je „resno tveganje“.

Predlagani mehanizem za pregled obstoječih pravic ni realističen, kot je že bilo obrazloženo pri predlogih sprememb k členu 9a okvirne direktive.

Predlog spremembe  65

Predlog direktive – akt o spremembi

Člen 3 – točka 5

Direktiva 2002/20/ES

Člen 61 – odstavek 1 – pododstavek 1 – uvodni del

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1. Za doseganje ciljev iz člena 1 in brez poseganja v člen 5(2) te direktive lahko Komisija sprejme izvedbene ukrepe:

1. Za doseganje ciljev iz člena 1 in brez poseganja v člen 5(2) te direktive in odločbo o radijskem spektru lahko Komisija sprejme izvedbene ukrepe:

Obrazložitev

Sklicevanje na odločbo o radijskem spektru je bistvenega pomena za doseganje celovitega pristopa in skladne obravnave usklajevalnih ukrepov.

Predlog spremembe  66

Predlog direktive – akt o spremembi

Člen 3 – točka 5

Direktiva 2002/20/ES

Člen 61 – odstavek 1 – pododstavek 1 – točka a

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a) za opredelitev radiofrekvenčnih pasov, katerih uporaba mora biti predmet splošnih odobritev ali individualnih pravic uporabe za radijske frekvence;

(a) za opredelitev radiofrekvenčnih pasov za zagotavljanje vseevropskih omrežij ali elektronskih komunikacijskih storitev, katerih uporaba mora biti predmet splošnih odobritev ali individualnih pravic uporabe za radijske frekvence;

Obrazložitev

Področje uporabe člena je preširoko, besedilo pa ni v skladu z načelom zavor in ravnovesij. Obvezno je treba zagotoviti, da novi centralizirani postopki na ravni EU ne bodo spodkopali pristojnosti držav članic glede frekvenc. V tem primeru je primerno ta člen uveljaviti za vseevropske storitve.

Predlog spremembe  67

Predlog direktive – akt o spremembi

Člen 3 – točka 5

Direktiva 2002/20/ES

Člen 6a – odstavek 1 – pododstavek 1 – točka c

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(c) za uskladitev postopkov za dodelitev splošnih odobritev ali posameznih pravic uporabe radijskih frekvenc ali številk;

(c) za uskladitev postopkov za dodelitev splošnih odobritev ali posameznih pravic uporabe radijskih frekvenc za zagotavljanje vseevropskih omrežij ali elektronskih komunikacijskih storitev ali številk;

Obrazložitev

Področje uporabe člena je preširoko, besedilo pa ni v skladu z načelom zavor in ravnovesij. Obvezno je treba zagotoviti, da novi centralizirani postopki na ravni EU ne bodo spodkopali pristojnosti držav članic glede frekvenc. V tem primeru je primerno ta člen uveljaviti za vseevropske storitve.

Predlog spremembe  68

Predlog direktive – akt o spremembi

Člen 3 – točka 5

Direktiva 2002/20/ES

Člen 6a – odstavek 1 – pododstavek 1 – točka d

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(d) za uskladitev pogojev, določenih v Prilogi II v zvezi s splošnimi odobritvami ali individualnimi pravicami uporabe radijskih frekvenc ali številk;

črtano

Obrazložitev

Subsidiarnosti je treba prepustiti način, na katerega so pogoji v zvezi s splošnimi odobritvami ali individualne pravice uporabe opredeljeni v vsaki državi članici.

Predlog spremembe  69

Predlog direktive – akt o spremembi

Člen 3 – točka 5

Direktiva 2002/20/ES

Člen 6a – odstavek 1 – pododstavek 1 – točka f

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(f) za določitev postopkov izbire podjetij, ki jim bodo nacionalni regulativni organi podelili individualne pravice uporabe radijskih frekvenc ali številk, kjer je to primerno v skladu z določbami člena 6b.

(f) za določitev postopkov izbire podjetij za zagotavljanje vseevropskih omrežij ali elektronskih komunikacijskih storitev, ki jim bodo nacionalni regulativni organi podelili individualne pravice uporabe radijskih frekvenc ali številk, kjer je to primerno v skladu z določbami člena 6b.

Obrazložitev

Področje uporabe člena je preširoko, besedilo pa ni v skladu z načelom zavor in ravnovesij.

Predlog spremembe  70

Predlog direktive – akt o spremembi

Člen 3 – točka 5

Direktiva 2002/20/ES

Člen 6 b

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1. Tehnični izvedbeni ukrep iz odstavka 6a(1)(f) lahko predvideva, da organ predloži predloge za izbiro podjetja(-ij), kateremu(-im) je treba podeliti individualne pravice uporabe radijskih frekvenc ali številk, v skladu s členom 12 Uredbe […].

1. Tehnični izvedbeni ukrep iz odstavka 6a(1)(f) lahko predvideva, da Skupina za politiko radijskega spektra predloži predloge za izbiro podjetja(-ij) za zagotavljanje vseevropskih omrežij ali elektronskih komunikacijskih storitev, kateremu(-im) je treba podeliti individualne pravice uporabe radijskih frekvenc ali številk, v skladu s členom 12 Uredbe […].

V takih primerih ukrep določi obdobje, v katerem organ zaključi izbor, postopek, pravila in pogoje, ki veljajo za izbiro, ter podrobnosti o vseh dajatvah in pristojbinah, ki jih morajo plačati imetniki pravic uporabe radijskih frekvenc in/ali številk, da se zagotovi optimalna uporaba spektra ali številskih virov. Izbirni postopek je odprt, pregleden, nediskriminatoren in objektiven.

V takih primerih ukrep določi obdobje, v katerem Skupina za politiko radijskega spektra zaključi izbor, postopek, pravila in pogoje, ki veljajo za izbiro, ter podrobnosti o vseh dajatvah in pristojbinah, ki jih morajo plačati imetniki pravic uporabe radijskih frekvenc in/ali številk, da se zagotovi optimalna uporaba spektra ali številskih virov. Izbirni postopek je odprt, pregleden, nediskriminatoren in objektiven.

2. Komisija ob doslednem upoštevanju mnenja organa sprejme ukrep za izbiro podjetja(-ij), ki se mu(jim) izdajo individualne pravice uporabe radijskih frekvenc ali številk. Ukrep določa čas, v katerem nacionalni regulativni organi izdajo takšne pravice uporabe. Pri tem Komisija ukrepa v skladu s postopkom iz člena 14a(2).

2. Komisija ob doslednem upoštevanju mnenja Skupine za politiko radijskega spektra sprejme ukrep za izbiro podjetja(-ij) za zagotavljanje vseevropskih omrežij ali elektronskih komunikacijskih storitev, ki se mu(jim) izdajo individualne pravice uporabe radijskih frekvenc ali številk. Ukrep določa čas, v katerem nacionalni regulativni organi izdajo takšne pravice uporabe. Pri tem Komisija ukrepa v skladu s postopkom iz člena 14a(2).

Obrazložitev

Organ ne sme imeti nikakršnih pristojnosti na področju politike spektra; vse pristojnosti ima Skupina za politiko radijskega spektra.

Člen 6 b ni v skladu z načelom subsidiarnosti. Obvezno je treba zagotoviti, da novi centralizirani postopki na ravni EU ne bodo spodkopali pristojnosti držav članic glede frekvenc. V tem primeru je primerno ta člen uveljaviti za vseevropske storitve.

Predlog spremembe  71

Predlog direktive – akt o spremembi

Člen 3 – točka 13

Direktiva 2002/20/ES

Člen 17 – odstavek 1

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1. Brez poseganja v člen 9a Direktive 2002/21/ES (Okvirna direktiva) države članice uskladijo odobritve, ki že obstajajo 31. decembra 2009, s členi 5, 6, 7 in Prilogo I te direktive najpozneje do [31. decembra 2010].

1. Brez poseganja v člen 9a Direktive 2002/21/ES (Okvirna direktiva) lahko države članice uskladijo splošne odobritve in pravice uporabe, ki že obstajajo na dan začetka veljavnosti te direktiv, s členi 5, 6, 7 in Prilogo I te direktive najpozneje do …*.

 

* Dve leti po začetku veljavnosti te direktive.

Obrazložitev

Izsiljen pregled obstoječih pravic naj bi vpeljal večjo poslovno negotovost in ne upošteva poslovne resničnosti številnih operaterjev, katerih naložbe temeljijo na pravicah uporabe radijskih frekvenc in pokrivajo obdobja 15 in več let.

Predlog spremembe  72

Predlog direktive – akt o spremembi

Priloga II

Direktiva 2002/20/ES

Priloga II

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Priloga črtana

Obrazložitev

V skladu s črtanjem člena 6a.1(d).

POSTOPEK

Naslov

Elektronska komunikacijska omrežja in storitve

Referenčni dokumenti

KOM(2007)0697 – C6-0427/2007 – 2007/0247(COD)

Pristojni odbor

ITRE

Mnenje pripravil

 Datum razglasitve na zasedanju

ECON

10.12.2007

 

 

 

Pripravljavec/-ka mnenja

 Datum imenovanja

Karsten Friedrich Hoppenstedt

15.1.2008

 

 

Obravnava v odboru

1.4.2008

6.5.2008

19.5.2008

 

Datum sprejetja

3.6.2008

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

44

0

0

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Mariela Velichkova Baeva, Zsolt László Becsey, Pervenche Berès, Sharon Bowles, Udo Bullmann, David Casa, Manuel António dos Santos, Jonathan Evans, Elisa Ferreira, José Manuel García-Margallo y Marfil, Jean-Paul Gauzès, Donata Gottardi, Dariusz Maciej Grabowski, Benoît Hamon, Karsten Friedrich Hoppenstedt, Sophia in ‘t Veld, Othmar Karas, Piia-Noora Kauppi, Wolf Klinz, Christoph Konrad, Guntars Krasts, Kurt Joachim Lauk, Andrea Losco, Astrid Lulling, Florencio Luque Aguilar, John Purvis, Alexander Radwan, Bernhard Rapkay, Dariusz Rosati, Eoin Ryan, Antolín Sánchez Presedo, Olle Schmidt, Peter Skinner, Margarita Starkevičiūtė, Ivo Strejček, Ieke van den Burg, Cornelis Visser

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Dragoş Florin David, Mia De Vits, Harald Ettl, Ján Hudacký, Janusz Lewandowski, Theodor Dumitru Stolojan

Namestniki (člen 178(2)), navzoči pri končnem glasovanju

Edit Bauer

MNENJE Odbora za notranji trg in zaščito potrošnikov (17.6.2008)

za Odbor za industrijo, raziskave in energetiko

o predlogu Direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembah direktiv 2002/21/ES o skupnem regulativnem okviru za elektronska komunikacijska omrežja in storitve, 2002/19/ES o dostopu do elektronskih komunikacijskih omrežij in pripadajočih naprav ter o njihovem medomrežnem povezovanju in 2002/20/ES o odobritvi elektronskih komunikacijskih omrežij in storitev
(KOM(2007)0697 – C6‑0427/2007 – 2007/0247(COD))

Pripravljavec mnenja: Marian Zlotea

KRATKA OBRAZLOŽITEV

Ta predlog, ki ga je Komisija predložila novembra 2007, spreminja okvirno direktivo[1], direktivo o odobritvi[2] in direktivo o dostopu.[3] Pripravljavec mnenja pozdravlja predloge za boljšo pripravo zakonodaje iz tega svežnja in jih v splošnem podpira, saj so zelo pomembni za izboljšanje delovanja pravega evropskega notranjega trga na področju telekomunikacij. Namen svežnja je povečanje naložb, inovacij in koristi za potrošnika na področju elektronskih komunikacij, z drugimi besedami podpora in nadaljnji razvoj regulativnega okvira za digitalno gospodarstvo, ki je primeren za prihodnost, tržno usmerjen in izkorišča prednosti dokončanja notranjega trga, kar odločno podpira tudi pripravljavec mnenja.

Čeprav pozdravlja predlog o skupnem regulativnem okviru za omrežja, storitve, dostop, medsebojno povezovanje in odobritev elektronskih komunikacij, meni, da so še možnosti za izboljšave.

Upravljanje spektra

EU mora čim prej uvesti boljše načine upravljanja spektra, ki bodo odprti, prilagodljivi in usklajeni. Zelo sta potrebni tudi prilagodljivost pri uporabi radijskih frekvenc in čim večja učinkovitost.

Usklajen pristop k upravljanju spektra, ki bi približal 27 različnih nacionalnih programov za upravljanje radijskih frekvenc, bi izboljšal vseevropske in čezmejne storitve. Enotna ureditev spektra bi prednosti tehnologije in storitev usmerila k uporabnikom ter tako prinesla gospodarske in socialne koristi (npr. proizvodnjo velikega obsega za standardno opremo, nižje cene, zmanjšanje ovir za nove uporabnike).

Glede na to bi bilo treba posvetiti pozornost upravljanju frekvenc in načrtovanju omrežij, da se bo mogoče čim bolj izogibati motnjam, saj tega problema tehnološko nevtralna uskladitev ne odpravlja.

Pripravljavec mnenja odobrava predlog Komisije za prilagodljivost pri dodeljevanju frekvenc določeni tehnologiji ali storitvam, saj bo bolj prilagodljiva uporaba privedla do številnejših inovacij in prinesla potrošniške koristi. Kljub temu bi morali biti nekateri pasovi rezervirani za določene namene po vsej EU (na primer pomoč v sili), zato previdnost pri tehnični in storitveni nevtralnosti ne bo odveč.

Torej bi bil bolj kot revolucionarna reforma priporočljiv postopen pristop. Tehnološko nevtralnost, ki bo prispevala k inovacijam in tehnološkemu razvoju in tako koristila potrošnikom, bi moralo dopolnjevati trgovanje, ki bo zagotovilo konkurenčnost.

Komisija si prizadeva, da bi tradicionalne načine dopolnila s tržno usmerjenim trgovanjem s spektrom, sekundarnim trgovanjem in dražbami. Trgovanje s spektrom samo po sebi ne bo nujno povečalo prilagodljivosti pri uporabi spektra, vseeno pa bo olajšalo dostop do frekvenc in privedlo do intenzivnejše (in zato tudi vrednejše) uporabe spektra. Iz teh razlogov pripravljavec mnenja podpira možnosti trgovanja s pravicami do uporabe določenih pasov po celotni EU, če so individualne pravice do uporabe podeljene.

Nove pristojnosti za usklajevanje in ureditev

Komisija predlaga, da se nacionalnim regulativnim organom podelijo pristojnosti za uvedbo funkcijske ločitve prevladujočih operaterjev, če bi s tem povečali konkurenčnost za potrošnike in ustvarili enake pogoje za vse operaterje. Pripravljavec mnenja predlog Komisije podpira v celoti in meni, da bi moral biti ta ukrep na voljo nacionalnim regulativnim organom, čeprav morda v vseh državah članicah ni primeren.

V obstoječem predlogu so pristojnosti Komisije razširjene. Komisija lahko da veto na odločitev nacionalnega regulativnega organa, kateri operater je prevladujoč, izdaja priporočila o vseh vprašanjih in sklepe o številkah. Pripravljavec mnenja se ne strinja s trenutnim predlogom, ki Komisiji podeljuje pristojnost veta.

Olajšanje dostopa

Obstoječi regulativni okvir že predvideva obvezno uvedbo najmanj obremenjujočih postopkov odobritve, tj. splošnih odobritev kot priporočenega pristopa. V praksi pa se pravice do uporabe frekvenc pogosteje podeljujejo kot individualne pravice do uporabe. Predlog potrjuje splošne odobritve kot privzeti način, uvaja pa tudi obveznost utemeljitve v primerih, ko se podelijo individualne pravice do uporabe. Takšna utemeljitev je na primer, da je treba preprečiti motnje ali izpolniti cilje v splošnem interesu. Osnovni namen tega predloga je dvojen: (i) preprečiti, da bi bilo podeljevanje individualnih licenc način odobritve tam, kjer to ni potrebno, in tako na splošno zmanjšati ovire pri dostopu do spektra; (ii) s tehnološkim napredkom postopoma omogočiti kolektivno uporabo spektra.

Pripravljavec mnenja je prepričan, da varstvo potrošnikov zahteva okrepljene ukrepe, zato predlaga spremembe, ki prinašajo izboljšave na tem področju. V predlogu so opredeljeni nadaljnji ukrepi za varstvo potrošnikov ob upoštevanju obveznosti in pristojnosti nacionalnih regulativnih organov. Pripravljavec mnenja stremi k povečanju in razjasnitvi vloge pristojnih organov, da bi se dosegle izboljšave pri vprašanjih varstva potrošnikov.Poleg tega popolnoma delujoč maloprodajni trg še ni vzpostavljen, kar je ugotovila tudi Komisija. Zato so potrebni oprijemljivi predlogi, da bo dosežen pravi notranji trg.

PREDLOGI SPREMEMB

Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov poziva Odbor za industrijo, raziskave in energetiko kot pristojni odbor, da v svoje poročilo vključi naslednje predloge sprememb:

Predlog spremembe  1

Predlog direktive – akt o spremembi

Uvodna izjava 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(3a) Cilj regulativnega okvira EU za elektronske komunikacije je vzpostavitev trajnostnega „ekosistema“ za elektronske komunikacije na podlagi ponudbe in povpraševanja: preko trgov, blaga in storitev, ki so dejansko konkurenčni, in z naraščajočim razvojem informativne družbe.

Obrazložitev

Trajnostno okolje za konkurenco in naložbe v sektorju telekomunikacij je odvisno od ponudbe in povpraševanja. Regulativni ukrepi v gospodarstvu se praviloma nanašajo na ponudbeno stran, vendar ne smemo pozabiti tudi na povpraševanje.

Predlog spremembe  2

Predlog direktive – akt o spremembi

Uvodna izjava 3 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(3b) Naslednja generacija omrežij ponuja izjemne možnosti za koristi podjetij in potrošnikov po vsej Evropski uniji. Zato je bistveno, da pomanjkanje jasne ureditve ne ovira trajnostnih naložb v razvoj teh novih omrežij, ob tem pa se izboljša konkurenca in izbira za potrošnike.

Predlog spremembe  3

Predlog direktive – akt o spremembi

Uvodna izjava 5 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(5a) Komisija v svojem sporočilu „Premoščanje širokopasovne vrzeli“ z dne 20. marca 2006 ugotavlja, da v Evropi obstaja teritorialna vrzel pri dostopu do širokopasovnih storitev z visoko hitrostjo prenosa. Kljub splošnemu povečanju števila širokopasovnih priključkov pa je dostop v različnih regijah omejen zaradi visokih stroškov, ki so posledica nizke gostote prebivalstva in oddaljenosti. Spodbujanje komercialnih naložb v širitev širokopasovnih storitev v teh območjih pogosto ne zadostuje. Po drugi strani pa tehnološke inovacije zmanjšujejo stroške uvajanja. Da bi se zagotovila nova tehnologija v nerazvitih regijah, mora biti uredba o telekomunikacijah skladna z drugimi že sprejetimi političnimi ukrepi, kot je politika državne pomoči, strukturni skladi in širši cilji industrijske politike.

Obrazložitev

Regulativni okvir mora upoštevati, da je treba zmanjšati regionalne vrzeli v razvoju.

Treba je poudariti poseben pomen vzpostavitve širokopasovnosti.

Predlog spremembe  4

Predlog direktive – akt o spremembi

Uvodna izjava 16 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(16a) Določbe te direktive o upravljanju spektra morajo biti skladne z delom mednarodnih in regionalnih organizacij, ki se ukvarjajo z upravljanjem radijskega spektra, na primer Mednarodne telekomunikacijske zveze (ITU) in Evropske konference poštnih in telekomunikacijskih uprav (CEPT), da bi se zagotovilo učinkovito upravljanje in usklajevanje uporabe spektra v Skupnosti in po vsem svetu.

Obrazložitev

Upravljanje spektra mora biti usklajeno s širšo mednarodno agendo usklajevanja, za katero si prizadevata Mednarodna telekomunikacijska zveza in Evropska konferenca poštnih in telekomunikacijskih uprav, če želimo, da bo učinkovito.

Predlog spremembe  5

Predlog direktive – akt o spremembi

Uvodna izjava 19 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(19a) Čeprav upravljanje spektra ostaja v pristojnosti držav članic, lahko le koordinacija in, kjer je potrebno, usklajevanje na ravni Skupnosti zagotovita, da uporabniki spektra v celoti izkoristijo notranji trg in so interesi EU učinkovito ubranjeni v svetu.

Obrazložitev

Upravljanje spektra mora biti usklajeno s širšo mednarodno agendo usklajevanja, za katero si prizadevata Mednarodna telekomunikacijska zveza in Evropska konferenca poštnih in telekomunikacijskih uprav, če želimo, da bi bilo učinkovito.

Predlog spremembe  6

Predlog direktive – akt o spremembi

Uvodna izjava 22

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(22) Uporabniki spektra morajo imeti tudi možnost svobodne izbire storitev, ki jih želijo ponuditi preko spektra, ki je predmet prehodnih ukrepov za obravnavanje predhodno pridobljenih pravic. Izjeme od tega načela nevtralnosti storitev, za katere je potrebna zagotovitev posebne storitve, da izpolnijo jasno opredeljene cilje splošnega interesa, kot sta varstvo življenja, potreba po spodbujanju socialne, regionalne in teritorialne kohezije ali izogibanje neučinkoviti uporabi spektra, bi morale biti dopuščene, kjer je to nujno in sorazmerno. Navedeni cilji morajo vključevati tudi spodbujanje kulturne in jezikovne raznolikosti ter pluralnosti medijev, kot je to opredeljeno v nacionalni zakonodaji v skladu s pravom Skupnosti. Razen kadar je to nujno za varovanje življenja, izjeme ne smejo privesti do izključne uporabe nekaterih storitev, temveč morajo dajati prednost, tako da lahko druge storitve ali tehnologije hkrati obstajajo v istem pasu, če je to mogoče. Da bi imetnik dovoljenja lahko prosto izbiral najbolj učinkovita sredstva za prenos vsebine storitev na radijskih frekvencah, se vsebina ne sme določati v dovoljenju za uporabo radijskih frekvenc.

(22) Uporabniki spektra morajo imeti tudi možnost svobodne izbire storitev, ki jih želijo ponuditi preko spektra, ki je predmet prehodnih ukrepov za obravnavanje predhodno pridobljenih pravic. Izjeme od tega načela nevtralnosti storitev, za katere je potrebna zagotovitev posebne storitve, da izpolnijo jasno opredeljene cilje splošnega interesa, kot sta varstvo življenja, potreba po spodbujanju socialne, regionalne in teritorialne kohezije ali izogibanje neučinkoviti uporabi spektra, bi morale biti dopuščene, kjer je to nujno in sorazmerno. Navedeni cilji morajo vključevati tudi spodbujanje kulturne in jezikovne raznolikosti ter pluralnosti medijev, kot je to opredeljeno v nacionalni zakonodaji v skladu s pravom Skupnosti. Razen kadar je to nujno za varovanje življenja, izjeme ne smejo privesti do izključne uporabe nekaterih storitev, temveč morajo dajati prednost, tako da lahko druge storitve ali tehnologije hkrati obstajajo v istem pasu, če je to mogoče.

Obrazložitev

Kot je izraženo v uvodni izjavi 5 okvirne direktive delitev med zakonsko ureditvijo prenosa na eni strani in vsebin na drugi ne sme preprečiti upoštevanja obstoječih vezi med tema dvema elementoma, zlasti da bi se ohranil medijski pluralizem, kulturna raznolikost in da bi se zaščitili potrošniki. Zato morajo države članice ohraniti možnost, da dodelitev individualnih pravic uporabe frekvenc pogojujejo z obveznostmi zagotavljanja nekaterih vsebin.

Predlog spremembe  7

Predlog direktive – akt o spremembi

Uvodna izjava 29

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(29) Da bi se spodbujalo delovanje notranjega trga in podpiral razvoj čezmejnih storitev, je treba Komisiji podeliti pristojnost, da Organu dodeli določene odgovornosti na področju številčenja. Da imajo državljani držav članic, vključno s potniki in uporabniki invalidi, poleg tega dostop do določenih storitev z uporabo enakih prepoznavnih številk po podobnih cenah v vseh državah članicah, morajo pristojnosti Komisije za sprejetje tehničnih izvedbenih ukrepov po potrebi vključevati tudi veljavno tarifno načelo ali mehanizem.

(29) Da bi se spodbujalo delovanje notranjega trga in podpiral razvoj čezmejnih storitev, je treba Komisiji podeliti pristojnost, da Organu dodeli določene odgovornosti na področju številčenja. Da imajo državljani držav članic, vključno s potniki in uporabniki invalidi, poleg tega dostop do določenih storitev z uporabo enakih prepoznavnih številk po podobnih cenah v vseh državah članicah, morajo pristojnosti Komisije za sprejetje tehničnih izvedbenih ukrepov po potrebi vključevati tudi veljavno tarifno načelo ali mehanizem, kot tudi določitev enotne evropske klicne številke, ki bo uporabniku zagotavljala prijazen dostop do teh storitev.

Predlog spremembe  8

Predlog direktive – akt o spremembi

Uvodna izjava 31

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(31) Treba je okrepiti pristojnosti držav članic nasproti imetnikom pravic poti, da se zagotovi uvedba ali vzpostavitev novega omrežja na okoljsko odgovoren način neodvisno od obveznosti operaterja z znatno tržno močjo za zagotovitev dostopa do njegovega elektronskega komunikacijskega omrežja. Nacionalni regulativni organi morajo biti sposobni določiti za vsak primer posebej souporabo vodov, drogov in anten, vhod v stavbe in boljše usklajevanje javnih del. Izboljšanje souporabe infrastrukture lahko občutno izboljša konkurenčnost in omogoči nižje skupne finančne in okoljske stroške razvoja elektronske komunikacijske infrastrukture za podjetja.

(31) Treba je okrepiti pristojnosti držav članic nasproti imetnikom pravic poti, da se zagotovi uvedba ali vzpostavitev novega omrežja na okoljsko odgovoren način neodvisno od obveznosti operaterja z znatno tržno močjo za zagotovitev dostopa do njegovega elektronskega komunikacijskega omrežja. Nacionalni regulativni organi morajo biti sposobni določiti za vsak primer posebej souporabo vodov, drogov in anten, vhod v stavbe in boljše usklajevanje javnih del. Izboljšanje souporabe infrastrukture lahko občutno izboljša konkurenčnost in omogoči nižje skupne finančne in okoljske stroške razvoja elektronske komunikacijske infrastrukture za podjetja. Souporabo vodov je treba razširiti na vso javno infrastrukturo (vodo, kanalizacijo, elektriko, plin), po kateri bi potekala elektronska komunikacijska infrastruktura, kar bi omogočilo enake pogoje ter boljše možnosti za razvoj alternativne infrastrukture.

Obrazložitev

Storitve nove generacije ne bodo potekale po sedanjih bakrenih žicah, ampak bo zanje uporabljena povsem nova infrastruktura, pri kateri so šibka točka fizični vodi, v katerih bodo nameščene povezave. Dejanska souporaba vodov, tj. souporaba, ki ne vključuje le telekomunikacijskih vodov, ampak npr. tudi celotno javno infrastrukturo (elektriko, plin in kanalizacijo), omogoča, da ima več akterjev dostop do infrastrukture za zagotavljanje svojih storitev.

Predlog spremembe  9

Predlog direktive – akt o spremembi

Uvodna izjava 50

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(50) Da bi se zagotovila enaka obravnava, uporabniki spektra ne smejo biti izvzeti iz obveznosti plačevanja pristojbin ali dajatev, ki so določene za uporabo spektra.

črtano

Obrazložitev

Države članice morajo imeti še naprej pravico ohranjanja ali uvajanja alternativ, ki nadomeščajo obvezna plačila pristojbin, da bi se dosegli skupni cilji. Sporazumi, s katerimi se poskuša doseči pluralizacija medijev, so ustaljena praksa pri dodeljevanju kopenskih oddajnih frekvenc.

Predlog spremembe  10

Predlog direktive – akt o spremembi

Uvodna izjava 57

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(57) Pogoji, ki so lahko povezani z odobritvami, morajo vsebovati posebne pogoje, ki urejajo dostopnost za uporabnike invalide in potrebo po tem, da javni organi komunicirajo s širšo javnostjo pred večjimi nesrečami, med njimi in po njih. Glede na pomembnost tehničnih inovacij morajo imeti države članice tudi možnost izdati odobritve za uporabo spektra v poskusne namene, za kar pa veljajo posebne omejitve in pogoji, ki jih izrecno utemeljuje poskusna narava takšnih pravic.

(57) Pogoji, ki so lahko povezani z odobritvami, morajo vsebovati posebne pogoje, ki urejajo dostopnost za uporabnike invalide in potrebo po tem, da javni organi in storitve v sili komunicirajo med seboj in s širšo javnostjo pred večjimi nesrečami, med njimi in po njih. Glede na pomembnost tehničnih inovacij morajo imeti države članice tudi možnost izdati odobritve za uporabo spektra v poskusne namene, za kar pa veljajo posebne omejitve in pogoji, ki jih izrecno utemeljuje poskusna narava takšnih pravic.

Predlog spremembe  11

Predlog direktive – akt o spremembi

Uvodna izjava 60

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(60) Komisiji je treba podeliti pristojnost zlasti za sprejem izvedbenih ukrepov v povezavi z uradnimi obvestili iz člena 7 Okvirne direktive; usklajevanje na področju spektra in številčenja ter zadeve v zvezi z varnostjo omrežij in storitev; opredelitev nadnacionalnih trgov; izvajanje standardov; usklajena uporaba določb regulativnega okvira. Pristojnosti je treba podeliti tudi za sprejetje izvedbenih ukrepov za posodobitev prilog I in II k Direktivi o dostopu glede na tržni in tehnološki razvoj in za sprejetje izvedbenih ukrepov za usklajevanje predpisov za odobritve, postopkov in pogojev za odobritev elektronskih komunikacijskih omrežij in storitev. Ker so to ukrepi splošnega obsega in so namenjeni dopolnitvi teh direktiv z novimi nebistvenimi elementi, morajo biti sprejeti v skladu z regulativnim postopkom preverjanja, predvidenim v členu 5a Sklepa 1999/468/ES. Če zaradi nujnih razlogov ni mogoče upoštevati običajnih časovnih rokov za ta postopek, mora imeti Komisija možnost, da uporabi nujni postopek iz člena 5a(6) zgornjega sklepa –

(60) Komisiji je treba podeliti pristojnost zlasti za sprejem izvedbenih ukrepov v povezavi z uradnimi obvestili iz člena 7 Okvirne direktive; usklajevanje na področju spektra in številčenja ter zadeve v zvezi z varnostjo omrežij in storitev; opredelitev nadnacionalnih trgov; izvajanje standardov; usklajena uporaba določb regulativnega okvira. Komisiji je treba z okvirno direktivo in direktivo o odobritvi podeliti tudi pristojnosti, da uskladi regulativno obravnavo vseevropskih storitev, kot so globalne telekomunikacijske storitve.

Predlog spremembe  12

Predlog direktive – akt o spremembi

Uvodna izjava 60 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(60a) Spodbujanje sporazumov glede sodelovanja med zadevnimi stranmi, da bi se pripomoglo ki učinkovitim omrežnim storitvam in višji ravni zaupanja potrošnikov, je v pristojnosti držav članic. Zlasti družbe, ki nudijo elektronska komunikacijska omrežja in/ali storitve ter druge udeležence, bi bilo treba spodbujati, naj sodelujejo pri uveljavljanju pravne vsebine in ščitijo spletne vsebine. To sodelovanje bi se lahko doseglo v širšem obsegu s pripravo osnutkov izpogajanih in dogovorjenih kodeksov obnašanja med udeleženci, brez nevarnosti za regulativni okvir. Uvedba teh kodeksov obnašanja je bila že omenjena v več instrumentih Skupnosti, kot je Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta 2000/31/ES z dne 8. junija 2000 o nekaterih pravnih vidikih storitev informacijske družbe, zlasti elektronskega poslovanja na notranjem trgu (Direktiva o elektronskem poslovanju)1, Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta 2004/48/ES z dne 29. aprila 2004 o uveljavljanju pravic intelektualne lastnine2 in Direktiva 95/46/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. oktobra 1995 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov3. To sodelovanje med udeleženci je bistveno za promocijo spletnih vsebin, zlasti tistih o evropski kulturi, ter za uresničevanje zmogljivosti informacijske družbe.

 

 

1 UL L 178, 17.7.2000, str. 1.

2 UL L 157, 30.4.2004, str. 45; popravljena različica v UL L 195, 2.6.2004, str. 16.

3 UL L 281, 23.11.1995, str. 31. Direktiva, kakor je bila spremenjena z Uredbo (ES) št. 1882/2003 (UL L 284, 31.10.2003, str. 1).

Obrazložitev

Ta uvodna izjava poudarja, da je treba pri spodbujanju spletnih vsebin in uresničevanju zmogljivosti informacijske družbe spodbujati dobro sodelovanje med udeleženci.

Predlog spremembe  13

Predlog direktive – akt o spremembi

Člen 1 – točka 1

Direktiva 2002/21/ES

Člen 1 − odstavek 1

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1. S to direktivo se vzpostavlja usklajeni okvir za zakonsko urejanje elektronskih komunikacijskih storitev, elektronskih komunikacijskih omrežij, pripadajočih naprav in storitev ter nekaterih vidikov terminalske opreme. V Direktivi so določene naloge nacionalnih regulativnih organov in tudi vrsta postopkov za zagotovitev usklajene uporabe regulativnega okvira v celotni Skupnosti.

1. S to direktivo se vzpostavlja usklajeni okvir za zakonsko urejanje elektronskih komunikacijskih storitev, elektronskih komunikacijskih omrežij, pripadajočih naprav in storitev ter nekaterih vidikov terminalske opreme, vključno z dostopom za končne uporabnike invalide. V Direktivi so določene naloge nacionalnih regulativnih organov in tudi vrsta postopkov za zagotovitev usklajene uporabe regulativnega okvira v celotni Skupnosti.

Obrazložitev

Treba je pojasniti, da so med vidiki terminalske opreme obravnavani predvsem vidiki dostopnosti.

Predlog spremembe  14

Predlog direktive – akt o spremembi

Člen 1 ‑ točka 3

Direktiva 2002/21/ES

Člen 3 ‑ odstavek 3 ‑ pododstavek 1

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Države članice zagotovijo, da nacionalni regulativni organi izvajajo svoja pooblastila neodvisno, nepristransko in pregledno. Nacionalni regulativni organi ne prosijo ali sprejemajo navodil od katerega koli organa v zvezi z vsakodnevnim opravljanjem nalog, ki so jim bile dodeljene po nacionalni zakonodaji, s katero se izvaja zakonodaja Skupnosti. Samo pritožbeni organi, ustanovljeni v skladu s členom 4 ali nacionalna sodišča imajo pristojnost, da začasno prekličejo ali razveljavijo odločitve nacionalnih regulativnih organov.

Države članice zagotovijo, da nacionalni regulativni organi izvajajo svoja pooblastila neodvisno, nepristransko, pregledno in pravočasno. Nacionalni regulativni organi ne prosijo ali sprejemajo navodil od katerega koli organa v zvezi z vsakodnevnim opravljanjem nalog, ki so jim bile dodeljene po nacionalni zakonodaji, s katero se izvaja zakonodaja Skupnosti. Samo pritožbeni organi, ustanovljeni v skladu s členom 4 ali nacionalna sodišča imajo pristojnost, da začasno prekličejo ali razveljavijo odločitve nacionalnih regulativnih organov.

Obrazložitev

Da bi zagotovili konkurenčnost in inovativnost na trgu, morajo nacionalni regulativni organi ukrepati pravočasno, na primer v zvezi s pregledi trga.

Predlog spremembe  15

Predlog direktive – akt o spremembi

Člen 1 – točka 4 – točka (a)

Direktiva 2002/21/ES

Člen 4 − odstavek 1 – pododstavek 1

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Države članice poskrbijo, da so na nacionalni ravni na voljo učinkoviti mehanizmi, po katerih ima vsak uporabnik ali podjetje, ki zagotavlja elektronska komunikacijska omrežja in/ali storitve ter je prizadet z odločbo nacionalnega regulativnega organa, pravico do pritožbe zoper odločbo pri pritožbenem organu, ki je neodvisen od udeleženih strank. Ta organ, ki je lahko sodišče, mora imeti ustrezno strokovno znanje in izkušnje, da lahko izpolni svoje naloge. Države članice zagotovijo, da se vsebina same zadeve primerno upošteva in da je na voljo učinkovit pritožbeni mehanizem.

Države članice poskrbijo, da so na nacionalni ravni na voljo učinkoviti mehanizmi, po katerih ima vsak uporabnik ali podjetje, ki zagotavlja elektronska komunikacijska omrežja in/ali storitve ter je prizadet z odločbo nacionalnega regulativnega organa, pravico do pritožbe zoper odločbo pri pritožbenem organu, ki je neodvisen od udeleženih strank. Ta organ, ki je lahko sodišče, mora imeti ustrezno strokovno znanje in izkušnje, da lahko učinkovito izpolni svoje naloge. Države članice zagotovijo, da se vsebina same zadeve primerno upošteva, da je na voljo učinkovit pritožbeni mehanizem in da postopki pred pritožbenim organom niso predolgotrajni.

Obrazložitev

Učinkovitost in razumno obdobje trajanja sta ključna vidika mehanizmov za pritožbe. Drugi del obrazložitve ne zadeva slovenske različice.

Predlog spremembe  16

Predlog direktive – akt o spremembi

Člen 1 ‑ točka 4

Direktiva 2002/21/ES

Člen 4 ‑ odstavek 1 ‑ pododstavek 1 a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Države članice določijo roke za obravnavo pritožb.

Obrazložitev

Zdaj pritožbeni postopki lahko trajajo več let, in ko so končani, je že prepozno za rešitev prvotnega problema. Zato je treba določiti roke za obravnavo pritožb.

Predlog spremembe  17

Predlog direktive – akt o spremembi

Člen 1 ‑ točka 5

Direktiva 2002/21/ES

Člen 5 ‑ odstavek 1

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1. Države članice poskrbijo, da podjetja, ki ponujajo elektronska komunikacijska omrežja in storitve, zagotovijo vse informacije, vključno s finančnimi podatki, ki jih potrebujejo nacionalni regulativni organi za zagotovitev skladnosti z določbami te direktive in posebnih direktiv ali z odločbami, sprejetimi v zvezi s temi direktivami. Ta podjetja morajo tudi predložiti informacije o prihodnjem razvoju omrežja ali storitev, ki bi lahko vplival na veleprodajne storitve, ki so na voljo konkurentom. Ta podjetja takšne informacije na zahtevo zagotovijo hitro in v roku ter s toliko podrobnostmi, kot zahteva nacionalni regulativni organ. Informacije, ki jih zahteva nacionalni regulativni organ, morajo biti sorazmerne z opravljanjem te naloge. Nacionalni regulativni organ navede razloge, ki utemeljujejo njegovo zahtevo po informacijah.

1. Države članice poskrbijo, da podjetja, ki ponujajo elektronska komunikacijska omrežja in storitve, zagotovijo vse informacije, vključno s finančnimi podatki, ki jih potrebujejo nacionalni regulativni organi za zagotovitev skladnosti z določbami te direktive in posebnih direktiv ali z odločbami, sprejetimi v zvezi s temi direktivami. Ta podjetja morajo tudi predložiti informacije o prihodnjem razvoju omrežja ali storitev, ki bi lahko vplival na veleprodajne storitve, ki so na voljo konkurentom. Ta podjetja takšne informacije na zahtevo zagotovijo hitro in v roku ter s toliko podrobnostmi, kot zahteva nacionalni regulativni organ. Informacije, ki jih zahteva nacionalni regulativni organ, morajo biti sorazmerne z opravljanjem te naloge. Nacionalni regulativni organ navede razloge, ki utemeljujejo njegovo zahtevo po informacijah, ob tem pa zagotovi zaupnost poslovnih podatkov v skladu z zakonodajo Skupnosti in nacionalno zakonodajo.

Predlog spremembe  18

Predlog direktive – akt o spremembi

Člen 1 – točka 6

Direktiva 2002/21/ES

Člen 6 a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Člen 6a

 

Postopek za doslednim izvajanjem predlaganih rešitev

 

1. Kadar nacionalni regulativni organ namerava naložiti, spremeniti ali umakniti obveznosti za operaterja iz člena 16 v povezavi s členi 5 in 9 do 13 Direktive 2002/19/ES (direktiva o dostopu) in iz člena 17 Direktive 2002/22/ES (direktiva o univerzalnih storitvah imajo Komisija, nacionalni regulativni organi in države članice en mesec po datumu uradnega obvestila o osnutku ukrepa za pripombe pri ustreznem nacionalnem regulativnem organu.

 

2. Če osnutek ukrepa zadeva naložitev, spremembo ali umik obveznosti, ki ni določena v členu 13a in 13b Direktive 2002/19/ES (direktiva o dostopu), lahko Komisija v enakem obdobju obvesti pristojni nacionalni regulativni organ in organ evropskih regulatorjev v telekomunikacijah o razlogih, zakaj meni, da bi osnutek ukrepa ustvaril oviro za enotni trg ali da resno dvomi o združljivosti ukrepa s pravom Skupnosti. V takšnem primeru se osnutek ukrepa ne sprejme še dva meseca po obvestilu Komisije.

 

V odsotnosti takšnega obvestila lahko zadevni nacionalni regulativni organ sprejme osnutek ukrepa, pri tem pa upošteva vse pripombe, ki jih je podala Komisija ali drugi nacionalni regulativni organi.

 

3. V obdobju dveh mesecev iz odstavka 2 Komisija, BERT in ustrezni nacionalni regulativni organ tesno sodelujejo, da bi opredelili najbolj ustrezen in učinkovit ukrep za dosego ciljev iz člena 8, pri tem pa upoštevajo mnenja udeležencev na trgu in potrebo po zagotavljanju razvoja dosledne regulativne prakse.

 

V istem obdobju lahko BERT z navadno večino sprejme obrazloženo mnenje, v katerem potrdi, da je predložen ukrep priporočljiv in učinkovit, ali nakaže, da ga je treba spremeniti, pri čemer poda natančnejše predloge o tem. To mnenje se objavi.

 

Če BERT poda mnenje, kjer ugotovi, da je treba osnutek ukrepa spremeniti, lahko Komisija ob čim večjem upoštevanju tega mnenja, sprejme utemeljen sklep, v katerem od zadevnega nacionalnega regulativnega organa zahteva, naj spremeni osnutek ukrepa, in v ta namen poda posebne predloge.

 

Če BERT v svojem mnenju potrdi ustreznost in učinkovitost predloženega ukrepa, ga lahko zadevni nacionalni regulativni organ sprejme, pri tem pa v celoti upošteva vsa priporočila, ki sta jih podala Komisija in BERT.

 

4. Če osnutek ukrepa zadeva naložitev, spremembo ali umik obveznost iz členov 13a in 13b Direktive 2002/19/ES (direktiva o dostopu), se sprejetje predloga ukrepa odloži za nadaljnja dva meseca po poteku roka iz člena 7(3).

 

V obdobju teh dveh mesecev Komisija, BERT in ustrezni nacionalni regulativni organ tesno sodelujejo, da bi opredelili najbolj učinkovit in ustrezen ukrep za dosego ciljev iz člena 8, pri tem pa upoštevajo mnenja udeležencev na trgu in potrebo po zagotavljanju dosledne regulativne prakse.

 

V istem obdobju lahko BERT z navadno večino sprejme obrazloženo mnenje, v katerem potrdi, da je osnutek ukrepa priporočljiv in učinkovit, ali nakaže, da ga ne bi smeli izvajati. To mnenje se objavi.

 

Ko Komisija in BERT potrdita ustreznost in učinkovitost predloženega ukrepa, ga lahko zadevni nacionalni regulativni organ sprejme, pri tem pa v celoti upošteva vsa priporočila, ki sta jih podala Komisija in BERT.

 

5. V roku treh mesecev potem, ko je Komisija v skladu z odstavkom 3 sprejela utemeljen sklep, ki od ustreznega nacionalnega regulativnega organa zahteva spremembo predloženega ukrepa, ga nacionalni regulativni organ spremeni ali umakne. Če je predlog ukrepa spremenjen, začne nacionalni regulativni organ v skladu s postopki iz člena 6 javno posvetovanje in Komisiji v skladu z odstavkom 7 ponovno priglasi spremenjeni osnutek ukrepa.

Obrazložitev

Predlog za postopek skupne regulacije temelji na tesnem sodelovanju med Komisijo, BERT in nacionalnimi regulativnimi organi. Ta postopek namesto „sankcijskega“ veta z vrha predvideva obravnavo med enakovrednimi udeleženci za dosego rešitve. Da bi se dosegli sklepi v skladu s tem, mora Komisija soglašati z BERT (glasovanje z navadno večino) o potrebi, da se ukrep, ki ga je predlagal nacionalni regualtivni organ, spremeni. Sicer mora nacionalni regulativni organ v celoti upoštevati pripombe Komisije in BERT.

Predlog spremembe  19

Predlog direktive – akt o spremembi

Člen 1 ‑ točka 6

Direktiva 2002/21/ES

Člen 7‑ odstavek 2

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2. Nacionalni regulativni organi prispevajo k razvoju notranjega trga tako, da sodelujejo s Komisijo in z organom, da v vseh državah članicah zagotovijo dosledno uporabo določb te direktive in posebnih direktiv. V ta namen zlasti sodelujejo s Komisijo in organom, da opredelijo vse vrste instrumentov in sredstev, ki bi bili najprimernejši za reševanje posebnih razmer na trgu.

2. Nacionalni regulativni organi prispevajo k razvoju notranjega trga tako, da na pregleden način sodelujejo s Komisijo in z organom, da v vseh državah članicah zagotovijo dosledno uporabo določb te direktive in posebnih direktiv. V ta namen zlasti sodelujejo s Komisijo in organom, da opredelijo vse vrste instrumentov in sredstev, ki bi bili najprimernejši za reševanje posebnih razmer na trgu.

Predlog spremembe  20

Predlog direktive – akt o spremembi

Člen 1 – točka 6

Direktiva 2002/21/ES

Člen 7 – odstavek 4 – točka c

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(c) naložitvi, spremembi ali umiku obveznosti za operaterja pri uporabi člena 16 v povezavi s členi 5 in 9 do 13 Direktive 2002/19/ES (Direktiva o dostopu) in s členom 17 Direktive 2002/22/ES (Direktiva o univerzalnih storitvah),

črtano

Obrazložitev

Pravico veta nadomesti mehanizem iz člena 6a (novo).

Predlog spremembe  21

Predlog direktive – akt o spremembi

Člen 1 – točka 6

Direktiva 2002/21/ES

Člen 7 – odstavek 6

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

6. V roku treh mesecev od sklepa Komisije v skladu z odstavkom 5, ki od nacionalnega regulativnega organa zahteva umik osnutka ukrepa, nacionalni regulativni organ osnutek ukrepa spremeni ali umakne. Če je osnutek ukrepa spremenjen, začne nacionalni regulativni organ v skladu s postopki iz člena 6 javno posvetovanje in Komisiji v skladu z določbami odstavka 3 ponovno priglasi spremenjeni osnutek ukrepa.

črtano

Obrazložitev

Pravico veta v zvezi z ukrepi nadomesti mehanizem iz člena 6a (novo).

Predlog spremembe  22

Predlog direktive – akt o spremembi

Člen 1 ‑ točka 6

Direktiva 2002/21/ES

Člen 7‑ odstavek 8

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

8. Če se spremeni osnutek ukrepa v skladu z odstavkom 6, lahko Komisija v določenem roku sprejme sklep, s katerim od nacionalnega regulativnega organa zahteva naložitev posebne obveznosti po členih 9 do 13a Direktive 2002/19/ES (Direktiva o dostopu) in členu 17 Direktive 2002/22/ES (Direktiva o univerzalnih storitvah).

črtano

Pri tem Komisija zasleduje iste cilje politike, kot so za nacionalne regulativne organe določeni v členu 8. Komisija dosledno upošteva mnenje organa, ki je predloženo v skladu s členom 6 Uredbe […/ES], zlasti pri oblikovanju podrobnosti obveznosti, ki jo/jih je treba uvesti.

 

Obrazložitev

Da bi povečali doslednost, vendar pri tem ne bi spremenili občutljivega institucionalnega razmerja moči ali spodkopali subsidiarnih elementov uredbe, bi morala Komisija igrati vlogo razsodnika, ne sodnika.

Predlog spremembe  23

Predlog direktive – akt o spremembi

Člen 1 – točka 6

Direktiva 2002/21/ES

Člen 7 – odstavek 9

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

9. Nacionalni regulativni organ Komisiji sporoči vse končne ukrepe, ki spadajo pod pogoje a) in b) v členu 7(3).

9. Nacionalni regulativni organ Komisiji sporoči vse končne ukrepe, ki spadajo pod člen 7(3).

Obrazložitev

Pravico veta v zvezi z ukrepi nadomesti mehanizem iz člena -7a (novo).

Predlog spremembe  24

Predlog direktive – akt o spremembi

Člen 1 – točka 8 – točka b

Direktiva 2002/21/ES

Člen 8 − odstavek 2 – točka b

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b) zagotovijo, da v sektorju elektronskih komunikacij ni izkrivljanja ali omejevanja konkurence, zlasti za dostavo vsebin;

(b) zagotovijo, da v sektorju elektronskih komunikacij ob upoštevanju pravil o državni pomoči ni izkrivljanja ali omejevanja konkurence, zlasti za dostavo vsebin;

Predlog spremembe  25

Predlog direktive – akt o spremembi

Člen 1 ‑ točka 8 ‑ točka b a (novo)

Direktiva 2002/21/ES

Člen 8 ‑ odstavek 2 ‑ točka c

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(ba) V odstavku 2 se točka (c) nadomesti z naslednjim:

 

"(c) spodbujajo in olajšujejo učinkovito tržno usmerjeno vlaganje v infrastrukturo in podpirajo inovacije; in"

Predlog spremembe  26

Predlog direktive – akt o spremembi

Člen 1 – točka 8 − točka e

Direktiva 2002/21/ES

Člen 8 – odstavek 4 – točka g a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(ga) zagotavljajo sodelovanje podjetij, ki so ponudniki omrežij in storitev elektronskih komunikacij, s sektorji, ki se ukvarjajo z zaščito in spodbujanjem zakonitih vsebin v elektronskih komunikacijskih omrežjih in storitvah.

Predlog spremembe  27

Predlog direktive – akt o spremembi

Člen 1 – točka 9

Direktiva 2002/21/ES

Člen 9 – odstavek 1

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1. Države članice poskrbijo za učinkovito upravljanje radijskih frekvenc za elektronske komunikacijske storitve na svojem ozemlju v skladu s členom 8. Zagotovijo, da nacionalni regulativni organi razporedijo in dodelijo take radijske frekvence na podlagi objektivnih, preglednih, nediskriminacijskih in sorazmernih meril.

1. Države članice poskrbijo za učinkovito upravljanje radijskih frekvenc za elektronske komunikacijske storitve na svojem ozemlju v skladu s členom 8. Zagotovijo, da nacionalni regulativni organi razporedijo in dodelijo takšne radijske frekvence na podlagi objektivnih, preglednih, nediskriminacijskih in sorazmernih meril, in preprečijo izkrivljanje konkurence.

Obrazložitev

Za učinkovito upravljanje radijskih frekvenc za elektronske komunikacije morajo pristojni organi pri razporeditvi in dodelitvi radijskih frekvenc upoštevati vidike konkurenčnosti in preprečevati njeno izkrivljanje. Predlagano besedilo se ujema z besedilom uvodne izjave 28 predloga Komisije za okvirno direktivo.

Predlog spremembe  28

Predlog direktive – akt o spremembi

Člen 1 – točka 9

Direktiva 2002/21/ES

Člen 9 – odstavek 3 – točka b a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(ba) preprečevanja izkrivljanja konkurence,

Obrazložitev

Za učinkovito upravljanje radijskih frekvenc za elektronske komunikacije morajo pristojni organi pri razporeditvi in dodelitvi radijskih frekvenc upoštevati vidike konkurenčnosti in preprečevati njeno izkrivljanje. Predlagano besedilo se ujema z besedilom uvodne izjave 28 predloga Komisije za okvirno direktivo.

Predlog spremembe  29

Predlog direktive – akt o spremembi

Člen 1 – točka 9

Direktiva 2002/21/ES

Člen 9 – odstavek 4 – pododstavek 1

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Razen če ni drugače določeno v drugem pododstavku ali v ukrepih, sprejetih v skladu s členom 9c, države članice zagotovijo, da se v radiofrekvenčnih pasovih, odprtih za elektronske komunikacije, nudijo vse vrste elektronskih komunikacijskih storitev. Vendar pa države članice zagotovijo sorazmerne in nediskriminatorne omejitve za vse vrste ponujenih elektronskih komunikacijskih storitev.

Razen če ni drugače določeno v drugem pododstavku ali v ukrepih, sprejetih v skladu s členom 9c, države članice zagotovijo, da se v radiofrekvenčnih pasovih, ki so na voljo za storitve elektronske komunikacije, kot so opredeljene v nacionalnih tabelah za dodelitev frekvenc ter v predpisih Mednarodne telekomunikacijske zveze, nudijo vse vrste elektronskih komunikacijskih storitev. Vendar pa države članice zagotovijo sorazmerne in nediskriminatorne omejitve za vse vrste ponujenih elektronskih komunikacijskih storitev.

Obrazložitev

Nevtralnost storitev je treba omejiti na možnosti iz predpisov o radiokomunikacijah Mednarodne zveze za telekomunikacije, ki določa, katere storitve so lahko hkrati v različnih pasovih.

Predlog spremembe  30

Predlog direktive – akt o spremembi

Člen 1 – točka 9

Direktiva 2002/21/ES

Člen 9 − odstavek 4 – pododstavek 2

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Omejitve, ki zahtevajo, da se storitev zagotovi v določenem pasu, so upravičene z namenom, da zagotovijo izpolnitev cilja splošnega interesa v skladu z zakonodajo Skupnosti, kot je varstvo človekovega življenja, spodbujanje socialne, regionalne ali teritorialne kohezije, preprečevanje neučinkovite uporabe radijskih frekvenc ali spodbujanje kulturne in jezikovne raznolikosti ter medijskega pluralizma, kot je opredeljeno v nacionalni zakonodaji v skladu z zakonodajo Skupnosti.

Ukrepi, ki zahtevajo, da se posebna elektronska povezovalna storitev zagotovi v določenem pasu, so upravičeni samo z namenom, da zagotovijo izpolnitev cilja splošnega interesa, kot je opredeljeno v nacionalni zakonodaji, v skladu z zakonodajo Skupnosti, kot je varstvo človekovega življenja, spodbujanje socialne, regionalne ali teritorialne kohezije, preprečevanje neučinkovite uporabe radijskih frekvenc ali spodbujanje kulturnih in medijskih političnih ciljev, kot so kulturna in jezikovna raznolikost ter medijski pluralizem ali zagotavljanje storitev radijskega in televizijskega oddajanja.

 

Predlog spremembe  31

Predlog direktive – akt o spremembi

Člen 1 – točka 9

Direktiva 2002/21/ES

Člen 9 − odstavek 4 – pododstavek 3

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Omejitev, ki prepoveduje zagotavljanje katere koli druge storitve v določenem pasu, se uporablja samo, če je upravičena s potrebo po varstvu človekovega življenja.

Omejitev, ki prepoveduje zagotavljanje katere koli druge storitve elektronske komunikacije v določenem pasu, se uporablja samo, če je upravičena s potrebo po varstvu človekovega življenja, ali da bi se zagotovila uresničitev javnega interesa, kot je opredeljeno v nacionalni zakonodaji v skladu z zakonodajo skupnosti, na primer s spodbujanjem kulturne in jezikovne raznolikosti ter medijskega pluralizma.

Obrazložitev

Pomembno je, da države članice še naprej opredeljujejo kulturno in medijsko politiko in da se pri tem zagotovijo pravna varovala in prožnost na nacionalni ravni.

Predlog spremembe  32

Predlog direktive – akt o spremembi

Člen 1 – točka 9

Direktiva 2002/21/EC

Člen 9 − odstavek 5

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

5. Države članice redno preverjajo nujnost omejitev iz odstavkov 3 in 4.

5. Države članice redno preverjajo nujnost omejitev iz odstavkov 3 in 4. Opredelitev ciljev in narave vseh izjem je v pristojnosti držav članic.

Obrazložitev

Pomembno je, da države članice še naprej opredeljujejo kulturno in medijsko politiko in da se pri tem zagotovijo pravna varovala in prožnost na nacionalni ravni.

Predlog spremembe  33

Predlog direktive – akt o spremembi

Člen 1 – točka 10

Direktiva 2002/21/ES

Člen 9a – odstavek 1 – pododstavek 1

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1. Za obdobje petih let, ki se začne [1. januarja 2010], države članice zagotovijo, da lahko imetniki pravic uporabe radijskih frekvenc, ki so bile dodeljene pred navedenim datumom, vložijo zahtevek za ponovno presojo omejitev njihovih pravic v skladu s členom 9(3) in (4).

1. Za obdobje petih let, ki se začne [datum prenosa], lahko države članice zagotovijo, da lahko imetniki pravic uporabe radijskih frekvenc, ki so bile dodeljene pred navedenim datumom za obdobje petih let, vložijo zahtevek za ponovno presojo omejitev njihovih pravic v skladu s členom 9(3) in (4).

Obrazložitev

Za pravice, ki potečejo pred koncem petletnega prehodnega obdobja, ne bi smela biti potrebna ponovna presoja.

Predlog spremembe  34

Predlog direktive – akt o spremembi

Člen 1 – točka 10

Direktiva 2002/21/ES

Člen 9a – odstavek 2

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2. Kadar je imetnik pravic iz odstavka 1 ponudnik storitev radijskih ali televizijskih radiodifuzijskih vsebin in je bila pravica do uporabe radijskih frekvenc dodeljena za izpolnjevanje posebnega cilja splošnega interesa, se zahtevek za ponovno presojo lahko vloži le za del radijskih frekvenc, ki je nujen za izpolnitev takega cilja. Del radijskih frekvenc, ki ni nujen za izpolnitev navedenega cilja kot rezultat uporabe členov 9(3) in (4), je predmet novega postopka podeljevanja v skladu s členom 7(2) Direktive o odobritvi.

2. Kadar je imetnik pravic iz odstavka 1 ponudnik storitev radijskih ali televizijskih radiodifuzijskih vsebin in je bila pravica do uporabe radijskih frekvenc dodeljena za izpolnjevanje posebnega cilja splošnega interesa, vključno z zagotavljanjem storitev oddajanja, ostane del radijskih frekvenc, ki je nujen za izpolnitev takega cilja nespremenjen do izteka. Del radijskih frekvenc, ki ni nujen za izpolnitev navedenega cilja, je predmet novega postopka podeljevanja v skladu s členoma 9(3) in (4) te direktive ter členom 7(2) Direktive 2002/20/EC (Direktiva o odobritvi).

Obrazložitev

Upravljavci bi morali imeti možnost nadaljevanja z razvojem storitev oddajanja (na primer z visoko ločljivostjo) tudi po prehodu na digitalno tehnologijo. Neuporabljeno digitalno dividendo za oddajanje je treba preusmeriti na druge cilje novih pravil.

Predlog spremembe  35

Predlog direktive – akt o spremembi

Člen 1 – točka 10

Direktiva 2002/21/ES

Člen 9b – odstavek 1 – pododstavek 1

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Države članice zagotovijo, da lahko podjetja prenesejo ali dajo v zakup drugim podjetjem individualne pravice uporabe radijskih frekvenc v pasovih, za katere je to določeno v izvedbenih ukrepih, sprejetih v skladu s členom 9c, brez predhodnega soglasja nacionalnega regulativnega organa.

Države članice zagotovijo, da lahko podjetja prenesejo ali dajo v zakup drugim podjetjem individualne pravice uporabe radijskih frekvenc v pasovih, za katere je to določeno v izvedbenih ukrepih, sprejetih v skladu s členom 9c, pod pogojem, da je ta prenos ali zakup v skladu z nacionalnimi postopki in ne spreminja storitve, ki se zagotavlja na teh frekvencah.

Obrazložitev

Spreminjanje radijskih frekvenc ne bi smelo povzročati nesorazmerij ali špekulacij pri raznolikosti storitev. Vendar ne bi smeli prezreti nacionalnih postopkov, saj upravljanje spektra ostaja v nacionalni pristojnosti.

Predlog spremembe  36

Predlog direktive – akt o spremembi

Člen 1 – točka 10

Direktiva 2002/21/ES

Člen 9c

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Da bi prispevala k razvoju notranjega trga, za doseganje načel tega člena, Komisija lahko sprejme ustrezne izvedbene ukrepe za:

Da bi prispevala k razvoju notranjega trga in brez poseganja v člen 8a, za doseganje načel tega člena, lahko Komisija sprejme ustrezne tehnične izvedbene ukrepe za:

 

(-a) uskladitev pravil o razpoložljivosti in učinkoviti uporabi radijskih frekvenc v skladu s postopkom iz Priloge IIa;

 

(-aa) zagotovitev koordiniranega in pravočasnega zbiranja informacij glede razporeditve, razpoložljivosti in uporabe radijskih frekvenc v skladu s postopkom iz Priloge IIa;

(a) uskladitev opredelitve pasov, za katere je dovoljen prenos ali dajanje v zakup pravice uporabe med podjetji;

(a) opredelitev pasov, za katere je dovoljen prenos ali dajanje v zakup pravice uporabe med podjetji z izjemo radijskih frekvenc, ki so jih države članice dodelile, ali jih načrtujejo za oddajne storitve;

(b) uskladitev pogojev, povezanih s takšnimi pravicami, ter pogojev, postopkov, rokov, omejitev, umikov in prehodnih določb, ki veljajo za takšne prenose ali dajanje v zakup;

(b) uskladitev pogojev, povezanih s takšnimi pravicami;

(c) uskladitev posebnih ukrepov za zagotovitev poštene konkurence, kjer so individualne pravice prenesene;

(c) uskladitev posebnih ukrepov za zagotovitev poštene konkurence, kjer so individualne pravice prenesene;

(d) določitev izjeme od načela nevtralnosti storitev ali tehnološke nevtralnosti, pa tudi za uskladitev obsega in narave katere koli izjeme od teh načel v skladu s členom 9(3) in (4), razen tistih, ki so namenjene zagotavljanju spodbujanja kulturne in jezikovne raznolikosti ter medijskega pluralizma.

 

 

Ti izvedbeni ukrepi ne posegajo v ukrepe, sprejete na ravni Skupnosti ali nacionalni ravni v skladu z zakonodajo Skupnosti za izpolnitev ciljev, ki so v splošnem interesu, zlasti v zvezi spodbujanjem kulturne in jezikovne raznolikosti in medijskega pluralizma.

Ti ukrepi, ki so namenjeni spremembam nebistvenih elementov te direktive z njeno dopolnitvijo, se sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 22(3). V nujnih primerih lahko Komisija uporabi nujni postopek iz člena 22(4). Komisiji lahko v skladu s členom 10 Uredbe […/ES] pri izvajanju določb tega odstavka pomaga organ.

Ukrepi, sprejeti na osnovi točk (a) do (c) prvega pododstavka za spremembo nebistvenih določb te direktive se sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 22(3). Komisiji lahko pri izvajanju določb tega odstavka pomaga Odbor za politiko radijskega spektra.

Obrazložitev

Prenos pristojnosti za izvajanje s Komisije na Odbor za politiko radijskega spektra mora biti opravljen v okvirni direktivi hkrati z vključitvijo klavzule, ki je enaka členu 1(4) Odločbe o radijskem spektru. Ker so države članice pristojne za kulturno in medijsko politiko, Komisija ne bi smela obravnavati oddajne pasove kot pasove, v katerih se pravica uporabe lahko prenese ali odstopi. Prenos ali zakup posameznih pravic sodita pod nacionalne postopke, zato bi jih Komisija morala poenotiti.

Predlog spremembe  37

Predlog direktive – akt o spremembi

Člen 1 – točka 11 – točka (b)

Direktiva 2002/21/ES

Člen 10 − odstavek 4 – pododstavek 1

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Države članice podpirajo usklajevanje številčenja v Skupnosti, kadar to spodbuja delovanje notranjega trga ali podpira razvoj vseevropskih storitev. Komisija lahko v zvezi s tem sprejme ustrezne tehnične izvedbene ukrepe, ki lahko vključujejo vzpostavitev tarifnih načel za posebne številke ali številska območja. Izvedbeni ukrepi lahko organu podelijo posebne odgovornosti pri uporabi teh ukrepov.

Države članice podpirajo usklajevanje številčenja v Skupnosti, kadar to spodbuja delovanje notranjega trga ali podpira razvoj vseevropskih storitev. Komisija lahko v zvezi s tem sprejme ustrezne tehnične izvedbene ukrepe, ki lahko vključujejo vzpostavitev tarifnih načel za posebne številke ali številska območja, ter določitev enotne evropske klicne številke, ki bo uporabniku zagotavljala prijazen dostop do teh storitev. Izvedbeni ukrepi lahko organu podelijo posebne odgovornosti pri uporabi teh ukrepov.

Predlog spremembe  38

Predlog direktive – akt o spremembi

Člen 1 ‑ točka 13

Direktiva 2002/21/ES

Člen 12 ‑ odstavek 3

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3. Ukrepi, ki jih sprejme nacionalni regulativni organ v skladu z odstavkom 1, so objektivni, pregledni in sorazmerni.

3. Ukrepi, ki jih sprejme nacionalni regulativni organ v skladu z odstavkom 1, so objektivni, pregledni in sorazmerni ter temeljijo na nediskriminacijskih merilih .

Predlog spremembe  39

Predlog direktive – akt o spremembi

Člen 1 – točka 13

Direktiva 2002/21/ES

Člen 12 − odstavek 3 a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3a. Da bi zagotovili, da so ukrepi iz odstavka 1 sorazmerni, bodo nacionalni regulativni organi preučili razpoložljivost vseh vodov, vključno z vodi telekomunikacijskih upravljavcev, dobaviteljev energije, lokalnih skupnosti in kanalizacij, po katerih je možno napeljati telekomunikacijske vode na področja, za katere je bilo zaprošen dostop.

Obrazložitev

Da bi spodbudili odobritev razvoja infrastrukture dostop do vodov ne bi smel biti umetno omejen zgolj na vode upravljavcev telekomunikacijskih omrežij, ampak bi morali biti na voljo vsi vodi. Več kot je vodov, boljše so možnosti za trajnostno konkurenco zaradi vključitve tretje strani.

Predlog spremembe  40

Predlog direktive – akt o spremembi

Člen 1 − točka 14

Direktiva 2002/21/ES

Člen 13a − odstavek 3 – pododstavek 1

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Države članice zagotovijo, da podjetja, ki zagotavljajo javna komunikacijska omrežja ali javno dostopne elektronske komunikacijske storitve, nacionalni regulativni organ obvestijo o vseh kršitvah varnosti ali celovitosti, ki so imele velik vpliv na delovanje omrežij ali storitev.

Države članice po potrebi zagotovijo, da podjetja, ki zagotavljajo javna komunikacijska omrežja ali javno dostopne elektronske komunikacijske storitve, nacionalni regulativni organ obvestijo o hudih kršitvah varnosti ali celovitosti, ki so imele velik vpliv na delovanje omrežij ali storitev.

Predlog spremembe  41

Predlog direktive – akt o spremembi

Člen 1 − točka 14

Direktiva 2002/21/ES

Člen 13a − odstavek 3 – pododstavek 2

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Kjer je to primerno, zadevni nacionalni regulativni organ obvesti nacionalne regulativne organe v drugih državah članicah in organ. Če je razkritje kršitve v javnem interesu, lahko nacionalni regulativni organ obvesti javnost.

Kjer je to primerno, zadevni nacionalni regulativni organ obvesti nacionalne regulativne organe v drugih državah članicah in organ.

Predlog spremembe  42

Predlog direktive – akt o spremembi

Člen 1 − točka 14

Direktiva 2002/21/ES

Člen 13a − odstavek 3 – pododstavek 3

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Nacionalni regulativni organ vsake tri mesece Komisiji predloži kratko poročilo o prejetih prijavah in o ukrepih, ki so bili sprejeti v skladu s tem odstavkom.

Nacionalni regulativni organ Komisiji vsako leto predloži zbirno poročilo o prejetih obvestilih in ukrepih, sprejetih v skladu s tem odstavkom.

Predlog spremembe  43

Predlog direktive – akt o spremembi

Člen 1 – točka 14

Direktiva 2002/21/ES

Člen 13 − odstavek 4 – pododstavek 1

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Komisija, ki dosledno upošteva mnenje organa, izdano v skladu s členom 4(3)(b) Uredbe […/ES], lahko sprejme ustrezne tehnične izvedbene ukrepe za uskladitev ukrepov iz odstavkov 1, 2 in 3, vključno z ukrepi, ki opredeljujejo okoliščine, obliko in postopke, ki se uporabljajo za obveznosti prijave.

Komisija, ki dosledno upošteva mnenje organa, izdano v skladu s členom 4(3)(b) Uredbe […/ES], lahko spodbuja širjenje in izmenjavo najboljših praks med podjetji in pristojnimi nacionalnimi organi ter sprejme ustrezne tehnične izvedbene ukrepe za uskladitev ukrepov iz odstavkov 1, 2 in 3, vključno z ukrepi, ki opredeljujejo okoliščine, obliko in postopke, ki se uporabljajo za obveznosti prijave.

Obrazložitev

Komisijo ima lahko pozitivno vlogo pri usklajevanju in spodbujanju izmenjave najboljših praks, ne da bi hkrati vsiljevala zavezujoče ukrepe.

Predlog spremembe  44

Predlog direktive – akt o spremembi

Člen 1 − točka 14

Direktiva 2002/21/ES

Člen 13a − odstavek 4 − pododstavek 2

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Ti izvedbeni ukrepi, ki so namenjeni spremembam nebistvenih elementov te direktive z njeno dopolnitvijo, se sprejmejo v skladu s postopkom iz člena 22(3). V nujnih primerih lahko Komisija uporabi nujni postopek iz člena 22(4).

Ti izvedbeni ukrepi, ki so namenjeni spremembam nebistvenih elementov te direktive z njeno dopolnitvijo, se sprejmejo v skladu s postopkom iz člena 22(3), kadar samoregulativne pobude industrije ne dosežejo ustrezne ravni varnosti na notranjem trgu v eni ali več državah članicah. V nujnih primerih lahko Komisija uporabi nujni postopek iz člena 22(4).

Predlog spremembe  45

Predlog direktive – akt o spremembi

Člen 1 ‑ točka 17

Direktiva 2002/21/ES

Člen 16 ‑ odstavek 5 ‑ pododstavek 2

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Komisija lahko, ob doslednem upoštevanju mnenja organa, izda odločbo, v kateri enega ali več podjetij opredeli kot podjetje(-a) s pomembno tržno močjo na tem trgu, in naloži eno ali več posebnih obveznosti po členih 9 do 13a Direktive 2002(19/ES (Direktive o dostopu) in členu 17 Direktive 2002/22/ES (Direktive o univerzalnih storitvah). Pri tem Komisija zasleduje cilje politike, določene v členu 8.

črtano

Obrazložitev

Da bi povečali doslednost, vendar pri tem ne bi spremenili občutljivega institucionalnega razmerja moči ali spodkopali subsidiarnih elementov uredbe, bi morala Komisija igrati vlogo razsodnika, ne sodnika.

Predlog spremembe  46

Predlog direktive – akt o spremembi

Člen 1 – točka 20

Direktiva 2002/21/ES

Člen 19 – odstavek 4 – točka a

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a) doslednega izvajanja regulativnih pristopov, vključno s sistemsko obravnavo novih storitev;

(a) doslednega izvajanja regulativnih pristopov, vključno s sistemsko obravnavo vseevropskih storitev, kot so svetovne telekomunikacijske storitve in novih storitev;

Obrazložitev

Vseevropske telekomunikacijske storitve s svojim glavnim primerom globalnih telekomunikacijskih storitev, ki jih ponujajo multinacionalnim podjetjem, ki imajo predstavništva v številnih evropskih državah, so eno izmed področij, v katerem bi Komisija morala biti pristojna za zagotavljanje enotnega regulativnega pristopa po vsej EU.

Predlog spremembe  47

Predlog direktive – akt o spremembi

Člen 1 – točka 20

Direktiva 2002/21/ES

Člen 19 − odstavek 4 – točka c

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(c) potrošniških vprašanj, vključno z dostopnostjo za končne uporabnike invalide do elektronskih komunikacijskih storitev in opreme;

(c) potrošniških vprašanj, ki niso vključena v Direktivo 2002/22/ES, zlasti v zvezi z dostopnostjo za končne uporabnike invalide do elektronskih komunikacijskih storitev in opreme;

Obrazložitev

Ta člen naj bi služil kot podlaga za urejanje samo tistih potrošniških vprašanj, ki niso zajeta v Direktivi o univerzalnih storitvah.

Predlog spremembe  48

Predlog direktive – akt o spremembi

Člen 2 – točka 8 – točka b a (novo)

Direktiva 2002/19/ES

Člen 12 − odstavek 2 – točka a

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(a) tehnično in gospodarsko upravičenost uporabe ali namestitve konkurenčnih naprav z vidika stopnje tržnega razvoja in koristi za potrošnike, pri čemer se upoštevata narava in vrsta vključenega medomrežnega povezovanja in dostopa, vključno z izvedljivostjo drugih možnosti za dostop do nabavnega trga;

Obrazložitev

Konkurenco na področju infrastrukture, ki je osnovni cilj te uredbe, je treba oceniti tudi v skladu s koristmi za potrošnika. Konkurenco je treba spodbujati kar se da daleč v vrednostni verigi.

Predlog spremembe  49

Predlog direktive – akt o spremembi

Člen 2 – točka 9

Direktiva 2002/19/ES

Člen 13a – odstavek 2 – točka a

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a) dokaz, da uvedba ustreznih obveznosti med tistimi, opredeljenimi v členih 9 do 13 za doseganje učinkovite konkurence po usklajeni analizi upoštevnih trgov v skladu s postopkom analize trga iz člena 16 Direktive 2002/21/ES (Okvirna direktiva), ni bila uspešna in ne bi bila uspešna pri doseganju učinkovite konkurence in da obstajajo pomembni in trajni problemi glede konkurence/nepopolnega trga, ki so ugotovljeni na mnogih proizvodnih trgih.

(a) dokaz, da uvedba ustreznih obveznosti med tistimi, opredeljenimi v členih 9 do 13 za doseganje učinkovite konkurence po usklajeni analizi upoštevanih trgov v skladu s postopkom analize trga iz člena 16 Direktive 2002/21/ES (Okvirna direktiva), ni bila uspešna in ne bi bila uspešna pri doseganju učinkovite konkurence in da obstajajo pomembni in trajni problemi glede konkurence/nepopolnega trga, ki so ugotovljeni na mnogih proizvodnih trgihin da bi bil ta ukrep najučinkovitejši, in najuspešnejši način za izvrševanje pravnih sredstev, namenjenih obravnavi takšnih neuspehov;

Obrazložitev

Ker lahko funkcionalna ločitev organu in reguliranemu operaterju poenostavi izvrševanje, bi bilo treba regulatorjem omogočiti, da ta ukrep uporabijo na dolgoročni osnovi, ne pa šele po dolgoletnih neuspešnih poskusih izvršitve, ki kažejo na to, da so bili ukrepi dlje časa neučinkoviti (in se tako ni razvila konkurenca). Treba se je sklicevati na učinkovito konkurenco, saj bi se lahko zgodilo, da bi v določeni meri obstajala infrastrukturna konkurenca, ki pa ne bi dovolj učinkovito omejevala prevladujočega operaterja.

Predlog spremembe  50

Predlog direktive – akt o spremembi

Člen 3 – točka 2

Direktiva 2002/20/ES

Člen 3 – odstavek 2 – pododstavek 1 a in b (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Za nove svetovne telekomunikacijske storitve se uporablja samo poenostavljen postopek z uradnim obvestilom in posebno registracijo elektronskih komunikacijskih dejavnosti kot “globalnih telekomunikacijskih storitev“.

 

„Globalne telekomunikacijske storitve“ so upravljane poslovne podatkovne in govorne storitve za multinacionalne družbe z lokacijo v različnih državah in pogosto na različnih celinah. Za te storitve je značilno, da so čezmejne, v Evropi pa vseevropske.

Predlog spremembe  51

Predlog direktive – akt o spremembi

Člen 3 – točka 3

Direktiva 2002/20/ES

Člen 5 – odstavek 1 – uvodno besedilo

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Države članice ne pogojujejo uporabe radijskih frekvenc s podelitvijo individualnih pravic uporabe, temveč vključijo pogoje za uporabo takega radijskih frekvenc v splošno odobritev, razen če je podelitev individualnih pravic upravičena zaradi:

Države članice pospešujejo uporabo radijskih frekvenc v skladu s splošno odobritvijo. Države članice lahko podelijo individualne pravice, da bi:

Obrazložitev

Splošne odobritve bi lahko bile z razvojem tehnologije dolgoročno uspešna rešitev. Vendar pa mora podeljevanje individualnih pravic ostati običajen postopek pri dodeljevanju spektra.

Predlog spremembe  52

Predlog direktive – akt o spremembi

Člen 3 – točka 3

Direktiva 2002/20/ES

Člen 5 – odstavek 1 – točka b

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b) izpolnjevanja drugih ciljev splošnega interesa.

(b) izpolnjevanja drugih ciljev splošnega interesa, vključno z zagotavljanjem storitev oddajanja.

Predlog spremembe  53

Predlog direktive – akt o spremembi

Člen 3 – točka 3

Direktiva 2002/20/ES

Člen 5 – odstavek 2 – pododstavek 5

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Vsaka individualna pravica uporabe radijskih frekvenc, ki se podeli za deset let ali več in ki je podjetja v skladu s členom 9b Okvirne direktive ne morejo prenesti ali dati v zakup, je vsakih pet let in prvič pet let po njeni izdaji predmet pregleda, ob upoštevanju meril iz odstavka 1. Če merila za podelitev individualnih pravic uporabe ne veljajo več, se individualna pravica spremeni v splošno odobritev za uporabo radijskih frekvenc, ob predhodnem obvestilu največ pet let po zaključku pregleda, ali pa pravica postane prosto prenosljiva ali na voljo za zakup med podjetji.

Ko se individualna pravica uporabe radijskih frekvenc podeli za deset let ali več in je podjetja v skladu s členom 9b okvirne direktive ne morejo prenesti ali dati v zakup, nacionalni regulativni organ zagotovi sredstva za preverjanje, da merila za podelitev teh individualnih pravic uporabe se še vedno uporabljajo in spoštujejo v času veljavnosti licence. Če merila za podelitev individualnih pravic uporabe ne veljajo več, se individualna pravica spremeni v splošno odobritev za uporabo radijskih frekvenc, ob predhodnem obvestilu in po razumnem času, ali pa pravica postane prosto prenosljiva ali na voljo za zakup med podjetji. Pri sprejemanju take odločitve se ustrezno upošteva potrebo po omogočanju ustrezne dobe amortizacije za vlaganja.

Obrazložitev

Za številne nove platforme in storitve, za katere bodo vlaganja povrnjena v obdobju, ki presega deset ali vsaj pet let. Precejšnje izgube v prvem letu ali dveh delovanja so običajne. Bilo bi pretirano strogo zahtevati, naj nacionalni regulativni organ opravi uradni pregled vseh licenc za spekter oddajanja vsakih pet let.

Predlog spremembe  54

Predlog direktive – akt o spremembi

Člen 3 – točka 5

Direktiva 2002/20/ES

Člen 6a – odstavek 1 – točka c

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(c) za uskladitev postopkov za dodelitev splošnih odobritev ali posameznih pravic uporabe radijskih frekvenc ali številk;

črtano

Obrazložitev

Podeljevanje splošnih odobritev je dolgoročen cilj in usklajevalni ukrepi naj se ne bi obravnavali na tej stopnji.

Predlog spremembe  55

Predlog direktive – akt o spremembi

Člen 3 – točka 5

Direktiva 2002/20/ES

Člen 6b

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Člen 6b

črtano

Skupni izbirni postopek za izdajo pravic

 

1. Tehnični izvedbeni ukrep iz odstavka 6a(1)(f) lahko predvideva, da organ predloži predloge za izbiro podjetja(-ij), kateremu(-im) je treba podeliti individualne pravice uporabe radijskih frekvenc ali številk, v skladu s členom 12 Uredbe […].

 

V takih primerih ukrep določi obdobje, v katerem organ zaključi izbor, postopek, pravila in pogoje, ki veljajo za izbiro, ter podrobnosti o vseh dajatvah in pristojbinah, ki jih morajo plačati imetniki pravic uporabe radijskih frekvenc in/ali številk, da se zagotovi optimalna uporaba spektra ali številskih virov. Izbirni postopek je odprt, pregleden, nediskriminatoren in objektiven.

 

2. Komisija ob doslednem upoštevanju mnenja organa sprejme ukrep za izbiro podjetja(-ij), ki se mu(jim) izdajo individualne pravice uporabe radijskih frekvenc ali številk. Ukrep določa čas, v katerem nacionalni regulativni organi izdajo takšne pravice uporabe. Pri tem Komisija ukrepa v skladu s postopkom iz člena 14a(2).

 

Obrazložitev

Pri izdaji teh pravic je treba opraviti selekcijo s posebnimi zakonodajnimi predlogi po vsej EU in ne s postopkom komitologije.

Predlog spremembe  56

Predlog direktive – akt o spremembi

Priloga I – točka 4 a (novo)

Direktiva 2002/20/ES

Priloga – Del C – točka 1

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

1. Določitev storitve, za katero se uporabi številka, vključno z vsemi zahtevami, povezanimi z zagotavljanjem te storitve, ter – v izogib dvomom – tarifnimi načeli in najvišjimi cenami, ki lahko veljajo za posebna številska območja za zagotavljanje varstva potrošnikov v skladu s členom 8(4)(b) Direktive 2002/21/ES.

Predlog spremembe  57

Predlog direktive – akt o spremembi

Priloga II – točka 1

Direktiva 2002/20/ES

Priloga II – točka 1 – točka d

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(d) metoda določitve pristojbin za uporabo za pravico uporabe radijskih frekvenc;

(d) metoda določitve pristojbin za uporabo za pravico uporabe radijskih frekvenc, se brez poseganja v mehanizme, ki so jih sprejele države članice, da bi obveznost plačevanja pristojbin za uporabo nadomestila obveznost izpolnjevanja posebnih ciljev javnega interesa;

Obrazložitev

Države članice morajo imeti še naprej pravico ohranjanja ali uvajanja mehanizmov za nadomeščanje pristojbin za uporabo z obveznostjo izpolnjevanja posebnih ciljev javnega interesa. Ti mehanizmi, ki bi morali ustreči ciljem pluralizacije medijev, se običajno uporabljajo pri kopenskih oddajnih frekvencah.

POSTOPEK

Naslov

Elektronska komunikacijska omrežja in storitve

Referenčni dokumenti

KOM(2007)0697 – C6-0427/2007 – 2007/0247(COD)

Pristojni odbor

ITRE

Mnenje pripravil

  Datum razglasitve na zasedanju

IMCO

10.12.2007

 

 

 

Pripravljavec/-ka mnenja

  Datum imenovanja

Marian Zlotea

31.1.2008

 

 

Obravnava v odboru

28.2.2008

26.3.2008

6.5.2008

28.5.2008

Datum sprejetja

16.6.2008

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

33

0

0