ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με πρόταση απόφασης-πλαισίου του Συμβουλίου για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που τυγχάνουν επεξεργασίας στο πλαίσιο της αστυνομικής και δικαστικής συνεργασίας σε ποινικές υποθέσεις

23.7.2008 - (16069/2007 – C6‑0010/2008 – 2005/0202(CNS)) - *

Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων(Επαναλαμβανόμενη διαβούλευση)
Εισηγήτρια: Martine Roure

Διαδικασία : 2005/0202(CNS)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
A6-0322/2008
Κείμενα που κατατέθηκαν :
A6-0322/2008
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με πρόταση απόφασης-πλαισίου του Συμβουλίου για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που τυγχάνουν επεξεργασίας στο πλαίσιο της αστυνομικής και δικαστικής συνεργασίας σε ποινικές υποθέσεις

(16069/2007 - C6-0010/2008 - 2005/0202(CNS))

(Διαδικασία διαβούλευσης - επαναλαμβανόμενη διαβούλευση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη την πρόταση του Συμβουλίου (16069/2007,

–   έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής (COM(2005)0475),

–   έχοντας υπόψη τη θέση του της 27ης Σεπτεμβρίου 2006[1]

–   έχοντας υπόψη τη θέση του της 7ης Ιουνίου 2007[2]

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 34, παράγραφος 2, στοιχείο β), της Συνθήκης ΕΕ,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 39, παράγραφος 1, της Συνθήκης ΕΕ, σύμφωνα με το οποίο κλήθηκε από το Συμβούλιο να γνωμοδοτήσει (C6‑0010/2008),

–   έχοντας υπόψη τα άρθρα 93, 51 και 55 παράγραφος 3 του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων (A6‑0322/2008),

1.  εγκρίνει την πρόταση του Συμβουλίου όπως τροποποιήθηκε·

2.  καλεί το Συμβούλιο να τροποποιήσει αναλόγως το κείμενο·

3.  καλεί το Συμβούλιο, σε περίπτωση που προτίθεται να απομακρυνθεί από το κείμενο που ενέκρινε το Κοινοβούλιο, να το ενημερώσει σχετικά·

4.  καλεί το Συμβούλιο, εκ νέου να γνωμοδοτήσει σε περίπτωση που το Κοινοβούλιο προτίθεται να επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις στην πρόταση·

5.  καλεί το Συμβούλιο και την Επιτροπή, μετά την έναρξη ισχύος της Συνθήκης της Λισαβόνας, να διεκπεραιώσουν κατά προτεραιότητα κάθε μεταγενέστερη πρόταση αποβλέπουσα στην τροποποίηση του παρόντος κειμένου δυνάμει του άρθρου 10 του Πρωτοκόλλου περί των μεταβατικών διατάξεων οι οποίες προσαρτώνται στη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση, στη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στη Συνθήκη ίδρυσης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας και δυνάμει της σχετικής με τα ανωτέρω άρθρο 10 Δήλωσης αριθ. 50, ιδίως όσον αφορά τη δικαιοδοσία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου·

6.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή, καθώς και στις κυβερνήσεις των κρατών μελών.

Τροπολογία  1

Πρόταση απόφασης-πλαισίου του Συμβουλίου

Αιτιολογική σκέψη 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει το Συμβούλιο

Τροπολογία

 

(). Το εισαχθέν από τη Συνθήκη της Λισαβόνας άρθρο 16 της Συνθήκης σχετικά με τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα καταστήσει δυνατή την ενίσχυση των διατάξεων περί προστασίας των δεδομένων για τους σκοπούς της αστυνομικής και δικαστικής συνεργασίας σε ποινικές υποθέσεις.

Τροπολογία  2

Πρόταση απόφασης πλαισίου του Συμβουλίου

Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει το Συμβούλιο

Τροπολογία

(5)       Η ανταλλαγή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στο πλαίσιο της αστυνομικής και δικαστικής συνεργασίας σε ποινικές υποθέσεις, ιδίως βάσει της αρχής της διαθεσιμότητας των πληροφοριών δυνάμει του προγράμματος της Χάγης, πρέπει να υποστηριχθεί από σαφείς (…) κανόνες που θα ενισχύουν την αμοιβαία εμπιστοσύνη μεταξύ των αρμοδίων αρχών και θα κατοχυρώνουν ότι οι σχετικές πληροφορίες προστατεύονται κατά τρόπο που αποκλείει οποιαδήποτε διάκριση έναντι της συνεργασίας αυτή μεταξύ των κρατών μελών, ενώ συγχρόνως σέβεται στο ακέραιο τα θεμελιώδη δικαιώματα των ατόμων. Οι ισχύουσες πράξεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο δεν επαρκούν. Η οδηγία 95/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 1995 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών1 δεν εφαρμόζεται στην επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα η οποία πραγματοποιείται στο πλαίσιο δραστηριοτήτων που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του κοινοτικού δικαίου, όπως οι δραστηριότητες που προβλέπονται στις διατάξεις του τίτλου VI της συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση και, εν πάση περιπτώσει, στην επεξεργασία δεδομένων που αφορά τη δημόσια ασφάλεια, την εθνική άμυνα, την ασφάλεια του κράτους και τις δραστηριότητες του κράτους σε τομείς του ποινικού δικαίου.

1 ΕΕ L 281, 23.11.1995, σελ. 31

(5)       Η ανταλλαγή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στο πλαίσιο της αστυνομικής και δικαστικής συνεργασίας σε ποινικές υποθέσεις, ιδίως βάσει της αρχής της διαθεσιμότητας των πληροφοριών δυνάμει του προγράμματος της Χάγης, πρέπει να υποστηριχθεί από σαφείς (…) κανόνες που θα ενισχύουν την αμοιβαία εμπιστοσύνη μεταξύ των αρμοδίων αρχών και θα κατοχυρώνουν ότι οι σχετικές πληροφορίες προστατεύονται με πλήρη σεβασμό στα θεμελιώδη δικαιώματα των ατόμων.

Τροπολογία  3

Πρόταση απόφασης-πλαισίου του Συμβουλίου

Αιτιολογική σκέψη 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει το Συμβούλιο

Τροπολογία

(5α) Η απόφαση-πλαίσιο εφαρμόζεται μόνον στα δεδομένα που έχουν συγκεντρωθεί ή τύχει επεξεργασίας από τις αρμόδιες αρχές για το σκοπό της πρόληψης, της διερεύνησης, της διαπίστωσης ή της δίωξης αξιόποινων πράξεων ή της εκτέλεσης ποινικών κυρώσεων. Η απόφαση-πλαίσιο αφήνει τα κράτη μέλη να καθορίσουν με μεγαλύτερη ακρίβεια σε εθνικό επίπεδο ποιοι άλλοι σκοποί πρέπει να θεωρηθούν ασυμβίβαστοι με το σκοπό για τον οποίον συγκεντρώθηκαν αρχικά τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα. Σε γενικές γραμμές η περαιτέρω επεξεργασία για ιστορικούς, στατιστικούς ή επιστημονικούς σκοπούς δεν είναι ασυμβίβαστη με τον αρχικό σκοπό της επεξεργασίας.

(5α) Η απόφαση-πλαίσιο εφαρμόζεται μόνον στα δεδομένα που έχουν συγκεντρωθεί ή τύχει επεξεργασίας από τις αρμόδιες αρχές για το σκοπό της πρόληψης, της διερεύνησης, της διαπίστωσης ή της δίωξης αξιόποινων πράξεων ή της εκτέλεσης ποινικών κυρώσεων. Σε γενικές γραμμές η περαιτέρω επεξεργασία για ιστορικούς, στατιστικούς ή επιστημονικούς σκοπούς δεν είναι ασυμβίβαστη με τον αρχικό σκοπό της επεξεργασίας.

Τροπολογία  4

Πρόταση απόφασης-πλαισίου του Συμβουλίου

Αιτιολογική σκέψη 6β

Κείμενο που προτείνει το Συμβούλιο

Τροπολογία

(6β)     Η παρούσα απόφαση-πλαίσιο δεν ισχύει για προσωπικά δεδομένα που αποκτά κράτος μέλος στο πλαίσιο του πεδίου εφαρμογής της παρούσας απόφασης-πλαισίου και τα οποία προέρχονται από αυτό το κράτος μέλος.

διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Είναι ζωτικής σημασίας να ισχύσει η παρούσα απόφαση πλαίσιο και για την επεξεργασία εθνικών δεδομένων προκειμένου να μην υπάρχουν διαφορετικά επίπεδα προστασίας δεδομένων στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Τροπολογία  5

Πρόταση απόφασης- πλαισίου του Συμβουλίου

Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει το Συμβούλιο

Τροπολογία

(7)       Η προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών δεν πρέπει να οδηγήσει στην αποδυνάμωση της προστασίας των δεδομένων την οποία παρέχουν, αλλά αντίθετα πρέπει να στοχεύει στην κατοχύρωση υψηλού επιπέδου προστασίας εντός της Ένωσης.

(7)       Η προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών δεν πρέπει να οδηγήσει στην αποδυνάμωση της προστασίας των δεδομένων την οποία παρέχουν, αλλά αντίθετα πρέπει να στοχεύει στην κατοχύρωση υψηλού επιπέδου προστασίας εντός της Ένωσης σε συμφωνία με τη σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την προστασία των ατόμων στο πλαίσιο της αυτόματης επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (εφεξής καλούμενη "Σύμβαση 108").

Τροπολογία  6

Πρόταση απόφασης- πλαισίου του Συμβουλίου

Αιτιολογική σκέψη 8β

Κείμενο που προτείνει το Συμβούλιο

Τροπολογία

(8β)     Η αρχειοθέτηση σε ξεχωριστή συλλογή δεδομένων επιτρέπεται, μόνον εφόσον τα δεδομένα έχουν πλέον πάψει να ζητούνται και να χρησιμοποιούνται για την πρόληψη, τη διερεύνηση, τη διαπίστωση ή τη δίωξη αξιόποινων πράξεων ή για την εκτέλεση ποινικών κυρώσεων. Η αρχειοθέτηση σε ξεχωριστή συλλογή δεδομένων επιτρέπεται επίσης εφόσον τα αρχειοθετημένα δεδομένα έχουν αποθηκευθεί σε τράπεζα δεδομένων μαζί με άλλα δεδομένα κατά τρόπον ώστε να μην μπορούν να χρησιμοποιηθούν πλέον για την πρόληψη, τη διερεύνηση, τη διαπίστωση ή τη δίωξη αξιόποινων πράξεων ή για την εκτέλεση ποινικών κυρώσεων. Η καταλληλότητα της περιόδου αρχειοθέτησης εξαρτάται από τους στόχους της αρχειοθέτησης και τα έννομα συμφέροντα των υποκειμένων των δεδομένων. Στην περίπτωση αρχειοθέτησης για ιστορικούς σκοπούς μπορεί επίσης να προβλεφθεί πολύ μακρά περίοδος.

(8β)     Η αρχειοθέτηση σε ξεχωριστή συλλογή δεδομένων επιτρέπεται, μόνον εφόσον τα δεδομένα έχουν πλέον πάψει να ζητούνται και να χρησιμοποιούνται για την πρόληψη, τη διερεύνηση, τη διαπίστωση ή τη δίωξη αξιόποινων πράξεων ή για την εκτέλεση ποινικών κυρώσεων. Η αρχειοθέτηση σε ξεχωριστή συλλογή δεδομένων επιτρέπεται επίσης εφόσον τα αρχειοθετημένα δεδομένα έχουν αποθηκευθεί σε τράπεζα δεδομένων μαζί με άλλα δεδομένα κατά τρόπον ώστε να μην μπορούν να χρησιμοποιηθούν πλέον για την πρόληψη, τη διερεύνηση, τη διαπίστωση ή τη δίωξη αξιόποινων πράξεων ή για την εκτέλεση ποινικών κυρώσεων. Η καταλληλότητα της περιόδου αρχειοθέτησης εξαρτάται από τους στόχους της αρχειοθέτησης και τα έννομα συμφέροντα των υποκειμένων των δεδομένων.

Τροπολογία  7

Πρόταση απόφασης- πλαισίου του Συμβουλίου

Αιτιολογική σκέψη 11α

Κείμενο που προτείνει το Συμβούλιο

Τροπολογία

(11α)   Σε περίπτωση που η περαιτέρω επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα είναι δυνατή κατόπιν προηγούμενης συναινέσεως του κράτους μέλους από το οποίο παρελήφθησαν τα δεδομένα, κάθε κράτος μέλος μπορεί να καθορίζει τις λεπτομέρειες αυτής της συναίνεσης, μεταξύ άλλων, λ.χ. με γενική συναίνεση για κατηγορίες πληροφοριών ή κατηγορίες περαιτέρω επεξεργασίας.

(11α)   Σε περίπτωση που η περαιτέρω επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα είναι δυνατή κατόπιν προηγούμενης συναινέσεως του κράτους μέλους από το οποίο παρελήφθησαν τα δεδομένα, κάθε κράτος μέλος μπορεί να καθορίζει τις λεπτομέρειες αυτής της συναίνεσης.

Τροπολογία  8

Πρόταση απόφασης-πλαισίου του Συμβουλίου

Αιτιολογική σκέψη 13 α

Κείμενο που προτείνει το Συμβούλιο

Τροπολογία

(13α) Τα κράτη μέλη θα πρέπει να εξασφαλίζουν την ενημέρωση του υποκειμένου των δεδομένων για την πραγματική ή ενδεχόμενη συλλογή, επεξεργασία ή διαβίβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε άλλο κράτος μέλος για σκοπούς πρόληψης, διερεύνησης, ανίχνευσης και δίωξης αξιόποινων πράξεων ή εκτέλεσης ποινικών κυρώσεων. Οι λεπτομέρειες όσον αφορά το δικαίωμα ενημέρωσης του υποκειμένου των δεδομένων και οι σχετικές εξαιρέσεις ορίζονται από το εθνικό δίκαιο. Αυτή η υποχρέωση μπορεί να λάβει γενική μορφή, φερ' ειπείν μέσω του νόμου ή με τη δημοσίευση καταλόγου των πράξεων επεξεργασίας.

(13α) Τα κράτη μέλη θα πρέπει να εξασφαλίζουν την ενημέρωση του υποκειμένου των δεδομένων για την πραγματική ή ενδεχόμενη συλλογή, επεξεργασία ή διαβίβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε άλλο κράτος μέλος, σε τρίτη χώρα ή σε ιδιωτικό φορέα για σκοπούς πρόληψης, διερεύνησης, ανίχνευσης και δίωξης αξιόποινων πράξεων ή εκτέλεσης ποινικών κυρώσεων. Οι λεπτομέρειες όσον αφορά το δικαίωμα ενημέρωσης του υποκειμένου των δεδομένων και οι σχετικές εξαιρέσεις ορίζονται από το εθνικό δίκαιο. Αυτή η υποχρέωση μπορεί να λάβει γενική μορφή, φερ' ειπείν μέσω του νόμου ή με τη δημοσίευση καταλόγου των πράξεων επεξεργασίας.

Τροπολογία  9

Πρόταση απόφασης-πλαισίου του Συμβουλίου

Άρθρο 1 - παράγραφος 2 - στοιχείο γ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει το Συμβούλιο

Τροπολογία

 

(γα) τυγχάνουν επεξεργασίας σε εθνικό επίπεδο·

Αιτιολόγηση

Είναι ζωτικής σημασίας να ισχύσει η παρούσα απόφαση πλαίσιο και για την επεξεργασία εθνικών δεδομένων προκειμένου να μην υπάρχουν διαφορετικά επίπεδα προστασίας δεδομένων στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Τροπολογία  10

Πρόταση απόφασης- πλαισίου του Συμβουλίου

Άρθρο 1, παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει το Συμβούλιο

Τροπολογία

4.        Η παρούσα απόφαση-πλαίσιο δεν θίγει τα ζωτικά συμφέροντα εθνικής ασφάλειας και τις ειδικές δραστηριότητες συλλογής πληροφοριών στον τομέα της εθνικής ασφάλειας.

διαγράφεται

Τροπολογία  11

Πρόταση απόφασης- πλαισίου του Συμβουλίου

Άρθρο 2, σημείο 1

Κείμενο που προτείνει το Συμβούλιο

Τροπολογία

1)        «ανωνυμοποίηση», η αλλοίωση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα κατά τρόπον ώστε τα μεμονωμένα δεδομένα για προσωπικές ή αντικειμενικές καταστάσεις να μην μπορούν πλέον να αποδοθούν σε συγκεκριμένο ή σε δυνάμενο να αναγνωρισθεί φυσικό πρόσωπο, παρά μόνο με δυσανάλογα μεγάλη δαπάνη χρόνου, χρήματος και εργατικού δυναμικού.

1)        «ανωνυμοποίηση», η αλλοίωση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα κατά τρόπον ώστε τα μεμονωμένα δεδομένα για προσωπικές ή αντικειμενικές καταστάσεις να μην μπορούν πλέον να αποδοθούν σε συγκεκριμένο ή σε δυνάμενο να αναγνωρισθεί φυσικό πρόσωπο.

Τροπολογία  12

Πρόταση απόφασης- πλαισίου του Συμβουλίου

Άρθρο 7

Κείμενο που προτείνει το Συμβούλιο

Τροπολογία

Η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που αποκαλύπτουν τη φυλετική ή εθνοτική καταγωγή, τα πολιτικά φρονήματα, τις φιλοσοφικές ή θρησκευτικές πεποιθήσεις, τη συμμετοχή σε συνδικαλιστική οργάνωση, καθώς και η επεξεργασία δεδομένων που αναφέρονται στην υγεία και τη σεξουαλική ζωή επιτρέπεται μόνο εφόσον αυτό είναι αυστηρά απαραίτητο και εφόσον η εσωτερική νομοθεσία προβλέπει τις δέουσες διασφαλίσεις.

(1) Η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που αποκαλύπτουν τη φυλετική ή εθνοτική καταγωγή, τα πολιτικά φρονήματα, τις φιλοσοφικές ή θρησκευτικές πεποιθήσεις, τη συμμετοχή σε συνδικαλιστική οργάνωση, καθώς και η

επεξεργασία δεδομένων που αναφέρονται στην υγεία και τη σεξουαλική ζωή απαγορεύεται.

 

(2) Κατ' εξαίρεση, τα δεδομένα αυτά μπορούν να υποστούν επεξεργασία εάν:

 

- αυτό προβλέπεται από το νόμο, μετά από προηγούμενη για κάθε μεμονωμένη περίπτωση έγκριση από μια αρμόδια δικαστική αρχή, και είναι απολύτως απαραίτητο για την πρόληψη, την διερεύνηση, τη διαπίστωση ή τη δίωξη τρομοκρατικών και άλλων σοβαρών ποινικών αδικημάτων,

 

- τα κράτη μέλη παρέχουν κατάλληλες συγκεκριμένες διασφαλίσεις, για παράδειγμα δυνατότητα πρόσβασης στα σχετικά δεδομένα μόνο σε άτομα που είναι υπεύθυνα για την εκπλήρωση νόμιμων καθηκόντων που δικαιολογούν την επεξεργασία.

 

Οι ειδικές αυτές κατηγορίες δεδομένων δεν μπορούν να υποστούν αυτόματη επεξεργασία, εκτός εάν το εσωτερικό δίκαιο προβλέπει επαρκείς εγγυήσεις. Η ίδια προϋπόθεση ισχύει για δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που αφορούν ποινικές καταδίκες.

Τροπολογία  13

Πρόταση απόφασης- πλαισίου του Συμβουλίου

Άρθρο 11, παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει το Συμβούλιο

Τροπολογία

1.        Κάθε διαβίβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα καταχωρείται ή τεκμηριώνεται για τους σκοπούς της εξακρίβωσης της νομιμότητας της επεξεργασίας δεδομένων, της αυτοπαρακολούθησης και της εξασφάλισης της ακεραιότητας και ασφάλειας των δεδομένων.

1.        Κάθε διαβίβαση και επακόλουθη επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και κάθε πρόσβαση σε αυτά καταχωρείται ή τεκμηριώνεται για τους σκοπούς της εξακρίβωσης της νομιμότητας της επεξεργασίας δεδομένων, της αυτοπαρακολούθησης και της εξασφάλισης της ακεραιότητας και ασφάλειας των δεδομένων.

Τροπολογία  14

Πρόταση απόφασης- πλαισίου του Συμβουλίου

Άρθρο 12, παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει το Συμβούλιο

Τροπολογία

1.        Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που διαβιβάζονται ή διατίθενται από την αρμόδια αρχή άλλου κράτους μέλους επιτρέπεται, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 3 παράγραφος 2, να υφίστανται περαιτέρω επεξεργασία μόνο για τους εξής άλλους σκοπούς από εκείνους για τους οποίους διαβιβάσθηκαν ή διατέθηκαν :

1.        Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που διαβιβάζονται ή διατίθενται από την αρμόδια αρχή άλλου κράτους μέλους επιτρέπεται, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 3 παράγραφος 2, να υφίστανται περαιτέρω επεξεργασία μόνο εφόσον είναι απαραίτητο για τους εξής άλλους σκοπούς από εκείνους για τους οποίους διαβιβάσθηκαν ή διατέθηκαν :

Τροπολογία  15

Πρόταση απόφασης- πλαισίου του Συμβουλίου

Άρθρο 12, παράγραφος 1, στοιχείο δ)

Κείμενο που προτείνει το Συμβούλιο

Τροπολογία

δ)        για κάθε άλλον σκοπό και μόνο με την προηγούμενη συναίνεση του διαβιβάζοντος κράτους μέλους ή με τη συναίνεση του υποκειμένου των δεδομένων, η οποία δίνεται σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο.

δ)        για κάθε άλλον ειδικό σκοπό, υπό την προϋπόθεση ότι αυτός προβλέπεται από το νόμο και είναι απαραίτητος σε μια δημοκρατική κοινωνία για την προστασία ενός εκ των συμφερόντων που ορίζει το άρθρο 9 της Σύμβασης 108, αλλά μόνο με την προηγούμενη συναίνεση του διαβιβάζοντος κράτους μέλους ή με τη συναίνεση του υποκειμένου των δεδομένων, η οποία δίνεται σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο.

Τροπολογία  16

Πρόταση απόφασης-πλαισίου του Συμβουλίου

Άρθρο 14 - παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει το Συμβούλιο

Τροπολογία

1.        Τα κράτη μέλη προβλέπουν ότι τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που διαβιβάσθηκαν ή διατέθηκαν από αρμόδια αρχή άλλου κράτους μέλους μπορούν να διαβιβάζονται σε τρίτα κράτη ή σε διεθνείς οργανισμούς ή σε οργανισμούς που έχουν συσταθεί δυνάμει διεθνών συμφωνιών ή δηλωθεί ως διεθνείς φορείς, μόνον αν

1.        Τα κράτη μέλη προβλέπουν ότι τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που διαβιβάσθηκαν ή διατέθηκαν για μια συγκεκριμένη υπόθεση από αρμόδια αρχή άλλου κράτους μέλους μπορούν να διαβιβάζονται σε τρίτα κράτη ή σε διεθνείς οργανισμούς ή σε οργανισμούς που έχουν συσταθεί δυνάμει διεθνών συμφωνιών ή δηλωθεί ως διεθνείς φορείς, μόνον αν

Τροπολογία  17

Πρόταση απόφασης- πλαισίου του Συμβουλίου

Άρθρο 14, παράγραφος 1, στοιχείο δ)

Κείμενο που προτείνει το Συμβούλιο

Τροπολογία

δ)        το συγκεκριμένο τρίτο κράτος ή ο συγκεκριμένος διεθνής οργανισμός εξασφαλίζει κατάλληλο επίπεδο προστασίας για την επιδιωκόμενη επεξεργασία των δεδομένων.

δ)        το συγκεκριμένο τρίτο κράτος ή ο συγκεκριμένος διεθνής οργανισμός εξασφαλίζει κατάλληλο επίπεδο προστασίας για την επιδιωκόμενη επεξεργασία των δεδομένων, ισοδύναμο προς το επίπεδο προστασίας που παρέχεται από το άρθρο 2 του συμπληρωματικού πρωτόκολλου στη Σύμβαση 108 και από την αντίστοιχη νομολογία σύμφωνα με το άρθρο 8 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για την Προστασία των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών.

Τροπολογία  18

Πρόταση απόφασης -πλαισίου του Συμβουλίου

Άρθρο 14, παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει το Συμβούλιο

Τροπολογία

2.        Η διαβίβαση χωρίς την προηγούμενη συναίνεση που προβλέπεται από την παράγραφο 1 στοιχείο γ) είναι θεμιτή, μόνον εφόσον η διαβίβαση των δεδομένων είναι ουσιώδους σημασίας για την πρόληψη άμεσης και σοβαρής απειλής κατά της δημόσιας ασφάλειας ενός κράτους μέλους ή μιας τρίτης χώρας ή κατά ουσιαστικών συμφερόντων κράτους μέλους, και η προηγούμενη συναίνεση δεν μπορεί να δοθεί εγκαίρως. Η αρμόδια αρχή για τη διατύπωση της συναίνεσης ενημερώνεται αμελλητί.

2.        Η διαβίβαση χωρίς την προηγούμενη συναίνεση που προβλέπεται από την παράγραφο 1 στοιχείο γ) είναι θεμιτή, μόνον εφόσον η διαβίβαση των δεδομένων είναι ουσιώδους σημασίας για την πρόληψη άμεσης και σοβαρής απειλής κατά της δημόσιας ασφάλειας ενός κράτους μέλους ή μιας τρίτης χώρας ή κατά ουσιαστικών συμφερόντων κράτους μέλους, και η προηγούμενη συναίνεση δεν μπορεί να δοθεί εγκαίρως. Στην περίπτωση αυτή τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα μπορούν να υποστούν επεξεργασία από τον αποδέκτη μόνον εφόσον αυτό είναι απολύτως απαραίτητο για το συγκεκριμένο σκοπό για τον οποίο τα δεδομένα διαβιβάστηκαν. Η αρμόδια αρχή για τη διατύπωση της συναίνεσης ενημερώνεται αμελλητί. Οι εν λόγω διαβιβάσεις δεδομένων κοινοποιούνται στην αρμόδια αρχή ελέγχου.

Τροπολογία  19

Πρόταση απόφασης -πλαισίου του Συμβουλίου

Άρθρο 14 - παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει το Συμβούλιο

Τροπολογία

3. Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 1 στοιχείο δ), τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα μπορούν να διαβιβάζονται εφόσον :

3. Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 1 στοιχείο δ), τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα μπορούν να διαβιβάζονται εφόσον :

α)        αυτό προβλέπεται από την εθνική νομοθεσία του κράτους μέλους που διαβιβάζει τα δεδομένα

α)        αυτό προβλέπεται από την εθνική νομοθεσία του κράτους μέλους που διαβιβάζει τα δεδομένα

i.         λόγω ειδικών εννόμων συμφερόντων του υποκειμένου των δεδομένων, ή

i.         λόγω ειδικών εννόμων συμφερόντων του υποκειμένου των δεδομένων, ή

ii.         όταν προέχουν έννομα συμφέροντα, ιδίως σημαντικά δημόσια συμφέροντα, ή

ii.         όταν προέχουν έννομα συμφέροντα, ιδίως στην περίπτωση επιτακτικών και ουσιωδών συμφερόντων κράτους μέλους ή προς αποσόβηση επικείμενων σοβαρών απειλών κατά της δημόσιας ασφάλειας, και

β)        το τρίτο κράτος ή ο παραλαμβάνων διεθνής φορέας ή οργανισμός παρέχει διασφαλίσεις οι οποίες κρίνονται επαρκείς από το συγκεκριμένο κράτος μέλος σύμφωνα με την εθνική του νομοθεσία.

β)        το τρίτο κράτος ή ο παραλαμβάνων διεθνής φορέας ή οργανισμός παρέχει διασφαλίσεις, την επάρκεια των οποίων εξασφαλίζει το συγκεκριμένο κράτος μέλος σύμφωνα με την εθνική του νομοθεσία.

 

(βα) Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι διαβιβάσεις αυτές να καταγράφονται και τα σχετικά στοιχεία να διατίθενται, σε πρώτη ζήτηση, στις εθνικές αρχές προστασίας δεδομένων.

Τροπολογία  20

Πρόταση απόφασης- πλαισίου του Συμβουλίου

Άρθρο 14, παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει το Συμβούλιο

Τροπολογία

4.        Η επάρκεια του βαθμού προστασίας που προβλέπεται από την παράγραφο 1 στοιχείο δ) αξιολογείται με γνώμονα το σύνολο των περιστάσεων που περιβάλλουν την πράξη διαβίβασης δεδομένων ή μια σειρά πράξεων διαβίβασης δεδομένων. Ιδιαίτερη βαρύτητα αποδίδεται στη φύση των δεδομένων, στον σκοπό και τη διάρκεια της προτεινόμενης πράξης ή των πράξεων επεξεργασίας, στο ποιο είναι το κράτος καταγωγής και το κράτος ή ο διεθνής οργανισμός που αποτελεί τον τελικό προορισμό των δεδομένων, στους κανόνες δικαίου, τόσο γενικούς όσο και τομεακούς, οι οποίοι ισχύουν στην οικεία τρίτη χώρα ή στο πλαίσιο του οικείου διεθνούς οργανισμού και στους κανόνες δεοντολογίας και τα μέτρα ασφαλείας που τηρούνται στη συγκεκριμένη τρίτη χώρα ή στο πλαίσιο του συγκεκριμένου διεθνούς οργανισμού.

4.        Η επάρκεια του βαθμού προστασίας που προβλέπεται από την παράγραφο 1 στοιχείο δ) αξιολογείται από μια ανεξάρτητη αρχή με γνώμονα το σύνολο των περιστάσεων που περιβάλλουν την πράξη διαβίβασης δεδομένων ή μια σειρά πράξεων διαβίβασης δεδομένων. Ιδιαίτερη βαρύτητα αποδίδεται στη φύση των δεδομένων, στον σκοπό και τη διάρκεια της προτεινόμενης πράξης ή των πράξεων επεξεργασίας, στο ποιο είναι το κράτος καταγωγής και το κράτος ή ο διεθνής οργανισμός που αποτελεί τον τελικό προορισμό των δεδομένων, στους κανόνες δικαίου, τόσο γενικούς όσο και τομεακούς, οι οποίοι ισχύουν στην οικεία τρίτη χώρα ή στο πλαίσιο του οικείου διεθνούς οργανισμού και στους κανόνες δεοντολογίας και τα μέτρα ασφαλείας που τηρούνται στη συγκεκριμένη τρίτη χώρα ή στο πλαίσιο του συγκεκριμένου διεθνούς οργανισμού.

Τροπολογία  21

Πρόταση απόφασης- πλαισίου του Συμβουλίου

Άρθρο 14α, τίτλος

Κείμενο που προτείνει το Συμβούλιο

Τροπολογία

Άρθρο 14α

Άρθρο 14α

Διαβίβαση σε ιδιώτες σε κράτη μέλη

Διαβίβαση σε ιδιώτες και πρόσβαση σε δεδομένα που παραλαμβάνονται από ιδιώτες σε κράτη μέλη

Τροπολογία  22

Πρόταση απόφασης-πλαισίου του Συμβουλίου

Άρθρο 14 α - παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει το Συμβούλιο

Τροπολογία

1.        Τα κράτη μέλη προβλέπουν ότι τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που έχουν παραληφθεί ή διατεθεί από την αρμόδια αρχή άλλου κράτους μέλους μπορούν να διαβιβάζονται σε ιδιώτες μόνον εφόσον :

1.        Τα κράτη μέλη προβλέπουν ότι τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που έχουν παραληφθεί ή διατεθεί για μια συγκεκριμένη υπόθεση από την αρμόδια αρχή άλλου κράτους μέλους μπορούν να διαβιβάζονται σε ιδιώτες μόνον εφόσον :

Τροπολογία  23

Πρόταση απόφασης -πλαισίου του Συμβουλίου

Άρθρο 14α, παράγραφος 2α (νέα)

Κείμενο που προτείνει το Συμβούλιο

Τροπολογία

 

2α. Τα κράτη μέλη προβλέπουν ότι οι αντίστοιχες αρμόδιες αρχές τους μπορoύν να έχουν πρόσβαση και να επεξεργάζονται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που διαχειρίζονται ιδιώτες μόνο σε μεμονωμένες περιπτώσεις, σε ειδικές καταστάσεις, για καθορισμένους σκοπούς και υπό δικαστικό έλεγχο στα κράτη μέλη.

Τροπολογία  24

Πρόταση απόφασης -πλαισίου του Συμβουλίου

Άρθρο 14α, παράγραφος 2β (νέα)

Κείμενο που προτείνει το Συμβούλιο

Τροπολογία

 

2β. Η εθνική νομοθεσία των κρατών μελών προβλέπει ότι οι ιδιώτες που παραλαμβάνουν και επεξεργάζονται δεδομένα στο πλαίσιο της άσκησης δημόσιας υπηρεσίας υπέχουν υποχρεώσεις που είναι τουλάχιστον αντίστοιχες ή αυστηρότερες εκείνων που επιβάλλονται στις αρμόδιες αρχές.

Τροπολογία  25

Πρόταση απόφασης -πλαισίου του Συμβουλίου

Άρθρο 17, παράγραφος 1, στοιχείο (α)

Κείμενο που προτείνει το Συμβούλιο

Τροπολογία

α)        τουλάχιστον την επιβεβαίωση από τον υπεύθυνο της επεξεργασίας ή από την εθνική αρχή ελέγχου ότι έχουν ή όχι διαβιβασθεί ή διατεθεί δεδομένα που το αφορούν καθώς και πληροφορίες σχετικά με τους παραλήπτες ή τις κατηγορίες των παραληπτών στις οποίες έχουν γνωστοποιηθεί τα δεδομένα αυτά, και την κοινοποίηση των υπό επεξεργασία δεδομένων, ή

α)        τουλάχιστον την επιβεβαίωση από τον υπεύθυνο της επεξεργασίας ή από την εθνική αρχή ελέγχου ότι έχουν ή όχι υποστεί επεξεργασία δεδομένα που το αφορούν καθώς και πληροφορίες σχετικά με τους σκοπούς της επεξεργασίας, τους παραλήπτες ή τις κατηγορίες των παραληπτών στις οποίες έχουν γνωστοποιηθεί τα δεδομένα αυτά, και την κοινοποίηση των υπό επεξεργασία δεδομένων, καθώς και γνώση των λόγων για τυχόν αυτοματοποιημένες αποφάσεις.

Τροπολογία  26

Πρόταση απόφασης-πλαισίου του Συμβουλίου

Άρθρο 22 - παράγραφος 2 - στοιχείο η

Κείμενο που προτείνει το Συμβούλιο

Τροπολογία

η)        την αποτροπή της άνευ αδείας ανάγνωσης, αντιγραφής, τροποποίησης ή διαγραφής δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα κατά τη διαβίβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ή κατά τη μεταφορά υποθεμάτων δεδομένων (έλεγχος μεταφοράς),

η)        την αποτροπή της άνευ αδείας ανάγνωσης, αντιγραφής, τροποποίησης ή διαγραφής δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα κατά τη διαβίβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ή κατά τη μεταφορά υποθεμάτων δεδομένων, μεταξύ άλλων μέσω κατάλληλων τεχνικών κρυπτογράφησης (έλεγχος μεταφοράς),

Τροπολογία  27

Πρόταση απόφασης-πλαισίου του Συμβουλίου

Άρθρο 22 - παράγραφος 2 - στοιχείο ι α (νέο)

Κείμενο που προτείνει το Συμβούλιο

Τροπολογία

 

(ια) τον έλεγχο της αποτελεσματικότητας των μέτρων ασφαλείας που αναφέρονται στην παρούσα παράγραφο και τη λήψη των απαραίτητων οργανωτικών μέτρων σχετικά με τον εσωτερικό έλεγχο προκειμένου να διασφαλίζεται η συμμόρφωση με την παρούσα απόφαση-πλαίσιο (αυτο-έλεγχος)·

Τροπολογία  28

Πρόταση απόφασης-πλαισίου του Συμβουλίου

Άρθρο 24

Κείμενο που προτείνει το Συμβούλιο

Τροπολογία

Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα για τη διασφάλιση της πλήρους εφαρμογής των διατάξεων της παρούσας απόφασης-πλαισίου και θεσπίζουν ιδίως αποτελεσματικές, αναλογικές και αποτρεπτικές κυρώσεις για την περίπτωση παραβίασης των διατάξεων που θεσπίζονται δυνάμει της παρούσας απόφασης-πλαισίου.

Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα για τη διασφάλιση της πλήρους εφαρμογής των διατάξεων της παρούσας απόφασης-πλαισίου και θεσπίζουν ιδίως αποτελεσματικές, αναλογικές και αποτρεπτικές κυρώσεις, συμπεριλαμβανομένων διοικητικών και/ή ποινικών κυρώσεων σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο, για την περίπτωση παραβίασης των διατάξεων που θεσπίζονται δυνάμει της παρούσας απόφασης-πλαισίου.

Τροπολογία  29

Πρόταση απόφασης -πλαισίου του Συμβουλίου

Άρθρο 25, παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει το Συμβούλιο

Τροπολογία

 

1α. Κάθε κράτος μέλος εξασφαλίζει ότι ζητείται η γνώμη των αρχών ελέγχου κατά την εκπόνηση κανονιστικών ή διοικητικών μέτρων σχετικά με την προστασία των δικαιωμάτων και ελευθεριών των προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για λόγους πρόληψης, διερεύνησης, διαπίστωσης και δίωξης αξιόποινων πράξεων ή εκτέλεσης ποινικών κυρώσεων.

Τροπολογία  30

Πρόταση απόφασης -πλαισίου του Συμβουλίου

Άρθρο 25 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει το Συμβούλιο

Τροπολογία

 

Άρθρο 25α

 

Ομάδα εργασίας για την προστασία των προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για λόγους πρόληψης, διερεύνησης, διαπίστωσης και δίωξης αξιόποινων πράξεων

 

1.        Ιδρύεται ομάδα εργασίας για την προστασία των προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για λόγους πρόληψης, διερεύνησης, διαπίστωσης και δίωξης αξιόποινων πράξεων στον τομέα αυτό (στο εξής «ομάδα εργασίας»). Η ομάδα εργασίας έχει συμβουλευτικό χαρακτήρα και ενεργεί με ανεξαρτησία.

 

2.        Η ομάδα εργασίας απαρτίζεται από έναν αντιπρόσωπο της αρχής ή των αρχών ελέγχου που ορίστηκαν από κάθε κράτος μέλος, έναν αντιπρόσωπο του Ευρωπαίου Επόπτη προστασίας δεδομένων και έναν αντιπρόσωπο της Επιτροπής.

 

Κάθε μέλος της ομάδας εργασίας διορίζεται από το θεσμικό όργανο, την αρχή ή τις αρχές που εκπροσωπεί. Όταν ένα κράτος μέλος ορίζει περισσότερες από μία αρχές ελέγχου, οι αρχές αυτές επιλέγουν ένα κοινό αντιπρόσωπο.

 

Οι πρόεδροι των κοινών αρχών ελέγχου που συστάθηκαν κατ’ εφαρμογή του τίτλου VI της συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση εξουσιοδοτούνται να συμμετέχουν ή να εκπροσωπούνται στις συνεδριάσεις της ομάδας εργασίας. Η αρχή ή οι αρχές ελέγχου που ορίζονται από την Ισλανδία, τη Νορβηγία και την Ελβετία εξουσιοδοτούνται να εκπροσωπούνται στις συνεδριάσεις της ομάδας εργασίας για θέματα που συνδέονται με το κεκτημένο του Σένγκεν.

 

3.        Η ομάδα εργασίας λαμβάνει τις αποφάσεις της με απλή πλειοψηφία των αντιπροσώπων των αρχών ελέγχου.

 

4.        Η ομάδα εργασίας εκλέγει τον πρόεδρό της. Η διάρκεια της εντολής του προέδρου είναι διετής. Η εντολή είναι ανανεώσιμη.

 

5.        Τη γραμματεία της ομάδας εργασίας αναλαμβάνει η Επιτροπή.

 

6.        Η ομάδα εργασίας θεσπίζει τον εσωτερικό κανονισμό της.

 

7.        Η ομάδα εργασίας εξετάζει τα θέματα που εγγράφονται στην ημερήσια διάταξη από τον πρόεδρό της, είτε κατόπιν πρωτοβουλίας του είτε κατόπιν αιτήσεως αντιπροσώπου των αρχών ελέγχου, της Επιτροπής, του ευρωπαίου επόπτη προστασίας δεδομένων ή των προέδρων των κοινών αρχών ελέγχου.

Τροπολογία  31

Πρόταση απόφασης -πλαισίου του Συμβουλίου

Άρθρο 25 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει το Συμβούλιο

Τροπολογία

 

Άρθρο 25β

 

Καθήκοντα

 

1. Η ομάδα εργασίας:

 

(α)      παρέχει, ενδεχομένως, τη γνώμη της σχετικά με τα εθνικά μέτρα, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι το πρότυπο προστασίας δεδομένων κατά την επεξεργασία δεδομένων σε εθνικό επίπεδο είναι ισοδύναμο προς εκείνο που προβλέπεται στην παρούσα απόφαση-πλαίσιο,

 

(β)       γνωμοδοτεί για το επίπεδο προστασίας ανάμεσα στα κράτη μέλη και τις τρίτες χώρες και διεθνείς οργανισμούς, ιδίως για να διασφαλιστεί ότι τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα διαβιβάζονται σύμφωνα με το άρθρο 14 της παρούσας απόφασης-πλαισίου στις τρίτες χώρες και τους διεθνείς οργανισμούς που εξασφαλίζουν κατάλληλο επίπεδο προστασίας των δεδομένων,

 

(γ)       συμβουλεύει την Επιτροπή και τα κράτη μέλη για οποιοδήποτε σχέδιο τροποποίησης της παρούσας απόφασης-πλαισίου, οποιοδήποτε σχέδιο πρόσθετων ή ειδικών μέτρων που πρέπει να ληφθούν για τη διαφύλαξη των δικαιωμάτων και ελευθεριών των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για λόγους πρόληψης, διερεύνησης, διαπίστωσης και δίωξης αξιόποινων πράξεων στον τομέα αυτό, καθώς και για οποιοδήποτε άλλο σχέδιο μέτρων έχει επιπτώσεις στα εν λόγω δικαιώματα και ελευθερίες.

 

2.        Εάν η ομάδα εργασίας διαπιστώσει ότι υφίστανται μεταξύ των νομοθεσιών και των πρακτικών των κρατών μελών διαφορές που δύνανται να θίξουν την ισοδυναμία της προστασίας των προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ενημερώνει σχετικά το Συμβούλιο και την Επιτροπή.

 

3.        Η ομάδα εργασίας, ιδία πρωτοβουλία ή κατόπιν πρωτοβουλίας της Επιτροπής ή του Συμβουλίου μπορεί να διατυπώσει συστάσεις για οποιοδήποτε θέμα αφορά την προστασία των προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση για λόγους πρόληψης, διερεύνησης, διαπίστωσης και δίωξης αξιόποινων πράξεων στον τομέα αυτό.

 

4.        Οι γνώμες και συστάσεις της ομάδας εργασίας διαβιβάζονται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

 

5.        Η Επιτροπή, βάσει των πληροφοριών που ανακοινώνονται από τα κράτη μέλη, συντάσσει έκθεση προς την ομάδα εργασίας σχετικά με τη συνέχεια που δόθηκε στις γνώμες και συστάσεις της. Η έκθεση αυτή δημοσιεύεται και διαβιβάζεται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο. Τα κράτη μέλη ενημερώνουν την ομάδα εργασίας για οποιοδήποτε μέτρο λαμβάνουν κατ’ εφαρμογή της παραγράφου 1.

 

6.        Η ομάδα εργασίας εκπονεί ετήσια έκθεση σχετικά με την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για λόγους πρόληψης, διερεύνησης, διαπίστωσης και δίωξης αξιόποινων πράξεων στον τομέα αυτό, στην Ευρωπαϊκή Ένωση και σε τρίτες χώρες. Η έκθεση αυτή δημοσιεύεται και διαβιβάζεται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

Τροπολογία  32

Πρόταση απόφασης -πλαισίου του Συμβουλίου

Άρθρο 27 α - παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει το Συμβούλιο

Τροπολογία

Τρία έτη μετά τη λήξη της προθεσμίας του άρθρου 28 παράγραφος 1 τα κράτη μέλη υποβάλλουν στην Επιτροπή έκθεση σχετικά με το ποια εθνικά μέτρα θέσπισαν για να εξασφαλισθεί πλήρης συμμόρφωση με την παρούσα απόφαση-πλαίσιο, ειδικότερα δε όσον αφορά εκείνες τις διατάξεις οι οποίες θα έπρεπε να εφαρμόζονται ήδη κατά τη συλλογή δεδομένων. Η Επιτροπή εξετάζει ειδικότερα τις επιπτώσεις του πεδίου εφαρμογής του άρθρου 1 παράγραφος 2.

Τρία έτη μετά τη λήξη της προθεσμίας του άρθρου 28 παράγραφος 1 τα κράτη μέλη υποβάλλουν στην Επιτροπή έκθεση σχετικά με το ποια εθνικά μέτρα θέσπισαν για να εξασφαλισθεί πλήρης συμμόρφωση με την παρούσα απόφαση-πλαίσιο, ειδικότερα δε όσον αφορά εκείνες τις διατάξεις οι οποίες θα έπρεπε να εφαρμόζονται ήδη κατά τη συλλογή δεδομένων. Η Επιτροπή εξετάζει ειδικότερα την εφαρμογή του άρθρου 1 παράγραφος 2.

Τροπολογία  33

Πρόταση απόφασης πλαισίου του Συμβουλίου

Άρθρο 27, παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει το Συμβούλιο

Τροπολογία

 

2α. Προς το σκοπό αυτό, η Επιτροπή λαμβάνει υπόψη τις παρατηρήσεις που έχουν υποβληθεί από τα κοινοβούλια και τις κυβερνήσεις των κρατών μελών, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, την ομάδα εργασίας του άρθρου 29 που έχει συσταθεί με την οδηγία 95/46/ΕΚ, τον Ευρωπαίο Επόπτη Προστασίας Δεδομένων και την ομάδα εργασίας που προβλέπει το άρθρο 2 της παρούσας απόφασης-πλαισίου.

  • [1]  ΕΕ C 306E, 15.12.2006, σελ. 263.
  • [2]  ΕΕ C 125E, 22.5.2008, σελ. 154.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Ιστορικό

Το Δεκέμβριο του 2005, κατά το χρόνο έγκρισης της οδηγίας για τη διατήρηση δεδομένων που παράγονται ή υποβάλλονται σε επεξεργασία σε συνάρτηση με την παροχή διαθεσίμων στο κοινό υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών, το Συμβούλιο επαναβεβαίωσε τη δέσμευση που έχουν αναλάβει πλείονες διαδοχικές προεδρίες για την ταχεία έγκριση μιας απόφασης πλαίσιο σχετικά με την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στον τρίτο πυλώνα.

Για το σκοπό αυτό, η Επιτροπή υπέβαλε τον Οκτώβριο του 2005 μια πρόταση απόφασης πλαίσιο του Συμβουλίου για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που τυγχάνουν επεξεργασίας στο πλαίσιο της αστυνομικής και δικαστικής διαδικασίας σε ποινικές υποθέσεις.

Το Κοινοβούλιο γνωμοδότησε στις 14 Ιουνίου 2006, προτείνοντας μια σειρά τροπολογιών για τη βελτίωση της πρότασης της Επιτροπής. Στο νομοθετικό ψήφισμα που ενέκρινε στις 27 Σεπτεμβρίου 2006, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ζητούσε από το Συμβούλιο "να κληθεί εκ νέου να γνωμοδοτήσει σε περίπτωση που το Συμβούλιο προτίθεται να επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις στην πρόταση της Επιτροπής".

Μετά τη διαπίστωση ότι η κατάσταση σχετικά με αυτή την απόφαση πλαίσιο είχε περιέλθει σε πλήρες αδιέξοδο στο Συμβούλιο, το Κοινοβούλιο ενέκρινε στις 14 Δεκεμβρίου 2006 μια σύσταση προς το Συμβούλιο, στην οποία εξέφραζε την έντονη ανησυχία του για την τροπή που έπαιρναν οι συζητήσεις στο Συμβούλιο, με τα κράτη μέλη να προσανατολίζονται κατά τα φαινόμενα προς μια συμφωνία στη βάση ενός ελάχιστου κοινού παρανομαστή στον τομέα της προστασίας των δεδομένων· συγχρόνως εξέφραζε το φόβο ότι το επίπεδο της προστασίας των δεδομένων θα είναι χαμηλότερο από το επίπεδο που προβλέπεται με την οδηγία 95/46/ΕΚ και τη Σύμβαση αριθ. 108 του Συμβουλίου της Ευρώπης και ότι η εφαρμογή της συμφωνίας αυτής ενδέχεται να έχει αρνητικές επιπτώσεις στη γενική αρχή της προστασίας των δεδομένων σε κάθε κράτος μέλος, χωρίς να θεσπίζει ένα ικανοποιητικό επίπεδο προστασίας σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Ακολουθώντας τη σύσταση αυτή, το Συμβούλιο αποφάσισε να καλέσει εκ νέου το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να γνωμοδοτήσει βάσει ενός κειμένου του Συμβουλίου του Μαρτίου του 2007. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο γνωμοδότησε στις 7 Ιουνίου 2007 όπου, εκτός από διάφορες τροπολογίες "εκφράζει την έντονη λύπη του για την έλλειψη συναίνεσης στο Συμβούλιο όσον αφορά τη διεύρυνση του πεδίου εφαρμογής της απόφασης πλαισίου και καλεί την Επιτροπή και το Συμβούλιο να προτείνουν τη διεύρυνση του πεδίου εφαρμογής της, ώστε να περιλάβει τα δεδομένα που υφίστανται επεξεργασία σε εθνικό επίπεδο, μετά την αξιολόγηση και την αναθεώρηση της απόφασης πλαισίου και το αργότερο τρία έτη μετά την έναρξη ισχύος της, ώστε να εξασφαλιστεί η συνεκτικότητα των κανόνων σχετικά με την προστασία των δεδομένων στην Ευρωπαϊκή Ένωση".

Το Συμβούλιο επέτυχε στις 11 Δεκεμβρίου 2007 μια πολιτική συμφωνία σχετικά με την προταθείσα απόφαση πλαίσιο, η οποία διαφέρει σημαντικά τόσο από την αρχική πρόταση της Επιτροπής όσο και από το κείμενο του Συμβουλίου επί του οποίου το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κλήθηκε εκ νέου να γνωμοδοτήσει. Το Συμβούλιο έχει συνεπώς αποφασίσει να πραγματοποιήσει μια δεύτερη εκ νέου διαβούλευση με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο βάσει του κειμένου για το οποίο έχει επιτύχει μια πολιτική συμφωνία με τα κράτη μέλη.

Προστασία των δεδομένων στη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Στην προηγούμενη έκθεσή μας είχαμε προτείνει ότι μια ενδεχόμενη λύση σε σχέση με την αντίθεση ενός κράτους μέλους στην επέκταση του πεδίου εφαρμογής της απόφασης πλαίσιο προκειμένου να καλύπτεται η επεξεργασία δεδομένων σε εθνικό επίπεδο θα συνίστατο στην αναθεώρηση της απόφασης πλαίσιο, προκειμένου να εκτιμηθεί η επέκταση του πεδίου εφαρμογής.

Χαιρετίζουμε την προσθήκη μιας ρήτρας αξιολόγησης από το Συμβούλιο και την αιτιολογική αναφορά 6α, η οποία προβλέπει τη δυνατότητα επέκτασης του πεδίου εφαρμογής. Ωστόσο, το άρθρο 16 της Συνθήκης σχετικά με τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα παράσχει στην Ευρωπαϊκή Ένωση μια σαφή νομική βάση για ειδικές διατάξεις σχετικά με την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στο πλαίσιο της δικαστικής και αστυνομικής συνεργασίας. Είναι συνεπώς απαραίτητη η αναθεώρηση της απόφασης πλαίσιο εντός έξι μηνών μετά την ημερομηνία έναρξης ισχύος της Συνθήκης της Λισαβόνας ιδίως όσον αφορά την επέκταση του πεδίου εφαρμογής.

Θέση της εισηγήτριας

Χαιρετίζω την απόφαση του Συμβουλίου να πραγματοποιήσει μια δεύτερη εκ νέου διαβούλευση με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, λαμβάνοντας υπόψη τις σημαντικές επιπτώσεις που θα έχει η εν λόγω απόφαση πλαίσιο στα θεμελιώδη δικαιώματα των πολιτών της ΕΕ, ιδίως όσον αφορά την προστασία της ιδιωτικής ζωής. Αυτό πιστώνεται στο Συμβούλιο και αποδεικνύει τη σταθερή του βούληση να συνεννοείται με τα κράτη μέλη.

Εκφράζω, συνεπώς, την ικανοποίησή μου για το γεγονός ότι το Συμβούλιο έχει εν μέρει υιοθετήσει το συμβιβασμό όσον αφορά το πεδίο εφαρμογής της απόφασης πλαίσιο, τον οποίο προτείναμε στην τελευταία μας έκθεση.

Εντούτοις, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ανέκαθεν ετάσσετο υπέρ μιας απόφασης πλαίσιο που θα παρείχε ισχυρή προστασία και που θα καθιστούσε δυνατό ένα επίπεδο προστασίας δεδομένων που θα ήταν τουλάχιστον ισοδύναμο με εκείνο το επίπεδο προστασίας που διασφαλίζει στον πρώτο πυλώνα η οδηγία 95/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 1995 σχετικά με την προστασία των ατόμων όσον αφορά την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και η Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την προστασία των ατόμων σε σχέση με την αυτόματη επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (Σύμβαση 108).

Εκφράζω συνεπώς τη λύπη μου για το γεγονός ότι το Συμβούλιο έχει στερήσει την αρχική πρόταση της Επιτροπής από το περιεχόμενό της και έχει επιτύχει μια πολιτική συμφωνία στη βάση του ελάχιστου κοινού παρανομαστή. Αυτό είναι το τίμημα του κανόνα της ομοφωνίας στο Συμβούλιο. Το επίπεδο προστασίας δεδομένων του κειμένου αυτού είναι ελάχιστο και παρουσιάζει πολύ σοβαρά κενά. Σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί μάλιστα κάποιος να αναρωτηθεί κατά πόσο αυτό σέβεται τα πρότυπα που θεσπίζει η Σύμβαση 108, ιδίως όσον αφορά την αρχή της αναλογικότητας που αποτελεί θεμελιώδη αρχή της προστασίας δεδομένων.

Προτείνω, συνεπώς, ορισμένες σημαντικές τροποποιήσεις που αποσκοπούν να αντιμετωπίσουν τα θέματα τα οποία ανέκαθεν ευρίσκοντο στο επίκεντρο των ανησυχιών που εξέφραζε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο:

Διασφάλιση των αρχών της αναλογικότητας και του περιορισμού του σκοπού:

Το άρθρο 3 θεσπίζει τις προϋποθέσεις για τον περιορισμό του σκοπού και την αναλογικότητα. Η συλλογή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα πρέπει να είναι θεμιτή και νόμιμη όπως ορίζεται στο άρθρο 9 της Σύμβασης 108. Περαιτέρω επεξεργασία πρέπει να είναι δυνατή σε μεμονωμένες περιπτώσεις προκειμένου να λαμβάνεται υπόψη ο ειδικός χαρακτήρας της αστυνομικής και δικαστικής συνεργασίας, αλλά μόνον εφόσον αυτό είναι συμβατή με τους σκοπούς για τους οποίους έχουν συλλεγεί τα δεδομένα.

Το άρθρο 12 στοιχείο δ) επιτρέπει εντούτοις τη χρησιμοποίηση δεδομένων "για κάθε άλλο σκοπό", πράγμα το οποίο είναι υπερβολικά ευρύ και δεν επιτρέπει την πλήρη τήρηση του περιορισμού του σκοπού. Η εισηγήτρια προτείνει συνεπώς να θεσπιστούν σαφείς και ουσιαστικοί περιορισμοί σε κάθε περαιτέρω επεξεργασία. Η συγκατάθεση του διαβιβάζοντος κράτους μέλους δεν μπορεί καθεαυτή να θεωρηθεί ως επαρκής. Επιπλέον, επαναλαμβάνω ότι δεν πιστεύω ότι είναι δυνατή μια πραγματικά ελεύθερη και ενημερωμένη συγκατάθεση εκ μέρους του υποκειμένου των δεδομένων στο πεδίο της αστυνομικής και δικαστικής συνεργασίας και για το λόγο αυτό αυτή δεν πρέπει να αποτελεί το αποκλειστικό κριτήριο για την αξιολόγηση της δυνατότητας μιας περαιτέρω επεξεργασίας.

Ευαίσθητα δεδομένα

Η επεξεργασία ειδικών κατηγοριών δεδομένων πρέπει να αποτελεί την εξαίρεση και όχι τον κανόνα και πρέπει να επιτρέπεται σε πολύ περιορισμένες και συγκεκριμένες περιπτώσεις προβλεπόμενες από το νόμο.

Διαβίβαση δεδομένων σε τρίτες χώρες

Διαπιστώνω με ικανοποίηση την επαναφορά του άρθρου 14 παράγραφος 4 το οποίο προβλέπει την αξιολόγηση της επάρκειας του επιπέδου προστασίας που διασφαλίζει μια τρίτη χώρα. Αυτό υπήρξε μια προτεραιότητα για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ωστόσο, η ρήτρα αυτή μπορεί να είναι αποτελεσματική μόνον εφόσον η διαπίστωση της επάρκειας διενεργείται από μια ανεξάρτητη αρχή και όχι από το κράτος μέλος που διαβιβάζει τα δεδομένα.

Διαβίβαση σε ιδιώτες

Κατά τις διαπραγματεύσεις σχετικά με την οδηγία για τη διατήρηση δεδομένων που παράγονται ή υποβάλλονται σε επεξεργασία σε συνάρτηση με την παροχή διαθεσίμων στο κοινό υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επέμεινε στο ζήτημα της δυνατότητας πρόσβασης που πρέπει να έχουν οι εθνικές αρχές σε δεδομένα που τηρούν ιδιώτες. Προτείνω συνεπώς την επαναφορά της ιδέας αυτής σύμφωνα με τις παλαιότερες εκθέσεις μας.

Δικαίωμα πρόσβασης

Το υποκείμενο των δεδομένων δεν μπορεί να ασκήσει πλήρως τα δικαιώματά του όσον αφορά τη διόρθωση ή την άσκηση ενδίκων μέσων εάν δεν γνωρίζει τους σκοπούς για τους οποίους υπόκεινται σε επεξεργασία τα δεδομένα που το αφορούν.

Ομάδα εργασίας και εθνικές αρχές προστασίας δεδομένων

Διαπιστώνω με έκπληξη ότι η σημαντική αυτή διάταξη απαλείφθηκε από το Συμβούλιο σε ένα μεταγενέστερο στάδιο των συζητήσεων. Ένα φόρουμ εθνικών και ευρωπαϊκών αρχών ελέγχου είναι απαραίτητο προκειμένου να διασφαλιστεί η εναρμονισμένη εφαρμογή της απόφασης πλαίσιο. Μια τέτοια ομάδα υφίσταται στο πλαίσιο του πρώτου πυλώνα με την ομάδα εργασίας του άρθρου 29 και θα πρέπει να υπάρχει και στον τρίτο πυλών. Προτείνω, συνεπώς, την επαναφορά του άρθρου που προβλέπει τη δημιουργία μιας ομάδας εργασίας και τον σαφή καθορισμό των καθηκόντων της.

Επιπλέον, ο ρόλος των εθνικών αρχών προστασίας δεδομένων πρέπει να επεκταθεί ώστε να διατυπώνουν τη γνώμη τους όσον αφορά μέτρα σχετικά με την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στο πλαίσιο της αστυνομικής και δικαστικής συνεργασίας όπως αυτό προβλέπεται για τον πρώτο πυλώνα στο άρθρο 28 παράγραφος 2 της οδηγίας 95/46/ΕΚ.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Τίτλος

Προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Έγγραφα αναφοράς

07315/2007 – C6-0115/2007 – 16069/2007 – C6-0010/2008 – KOM(2005)0475 – C6-0436/2005 – 2005/0202(CNS)

Ημερομηνία κλήσης του ΕΚ προς γνωμοδότηση

13.12.2005

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

LIBE

15.1.2008

Γνωμοδοτική(ές) επιτροπή(ες)

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

JURI

15.1.2008

 

 

 

Αποφάσισε να μη γνωμοδοτήσει

       Ημερομηνία της απόφασης

JURI

18.4.2008

 

 

 

Εισηγητής(ές)

       Ημερομηνία ορισμού

Martine Roure

11.2.2008

 

 

Εξέταση στην επιτροπή

11.2.2008

27.2.2008

15.7.2008

 

Ημερομηνία έγκρισης

15.7.2008

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

38

0

1

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Alexander Alvaro, Catherine Boursier, Emine Bozkurt, Philip Bradbourn, Mihael Brejc, Giuseppe Castiglione, Giusto Catania, Carlos Coelho, Esther De Lange, Gérard Deprez, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Bárbara Dührkop Dührkop, Claudio Fava, Armando França, Urszula Gacek, Kinga Gál, Patrick Gaubert, Jeanine Hennis-Plasschaert, Ewa Klamt, Magda Kósáné Kovács, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Henrik Lax, Roselyne Lefrançois, Baroness Sarah Ludford, Viktória Mohácsi, Claude Moraes, Javier Moreno Sánchez, Martine Roure, Csaba Sógor, Manfred Weber, Tatjana Ždanoka, Ιωάννης Βαρβιτσιώτης, Σταύρος Λαμπρινίδης, Владимир Уручев

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Edit Bauer, Simon Busuttil, Sophia in ‘t Veld, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Antonio Masip Hidalgo, Bill Newton Dunn, Maria Grazia Pagano, Eva-Britt Svensson

Αναπληρωτές (άρθρο 178, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Ιωάννης Κασουλίδης

Ημερομηνία κατάθεσης

23.7.2008