Betänkande - A6-0323/2008Betänkande
A6-0323/2008

BETÄNKANDE om förslaget till rådets rambeslut om ändring av rambeslut 2002/475/RIF om bekämpande av terrorism

23.7.2008 - (KOM(2007)0650 – C6‑0466/2007 – 2007/0236(CNS)) - *

Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor
Föredragande: Roselyne Lefrançois

Förfarande : 2007/0236(CNS)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
A6-0323/2008

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till rådets rambeslut om ändring av rambeslut 2002/475/RIF om bekämpande av terrorism

(KOM(2007)0650 – C6‑0466/2007 – 2007/0236(CNS))

(Samrådsförfarandet)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution,

–   med beaktande av kommissionens förslag (KOM(2007)0650),

–   med beaktande av rådets riktlinje av den 18 april 2008[1],

–   med beaktande av artiklarna 29, 31.1 e och 34.2 b i EU‑fördraget,

–   med beaktande av artikel 39.1 i EU‑fördraget, i enlighet med vilken rådet har hört parlamentet (C6-0466/2007),

–   med beaktande av artiklarna 93 och 51 i arbetsordningen,

–   med beaktande av betänkandet från utskottet för medborgerliga fri‑ och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor och yttrandet från utskottet för rättsliga frågor (A6‑0323/2008).

1.  Europaparlamentet godkänner kommissionens förslag såsom ändrat av parlamentet.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att ändra sitt förslag i överensstämmelse härmed i enlighet med artikel 250.2 i EG‑fördraget.

3.  Europaparlamentet uppmanar rådet att underrätta Europaparlamentet om rådet tänker avvika från den text som parlamentet har godkänt.

4.  Europaparlamentet uppmanar rådet att på nytt höra Europaparlamentet om rådet tänker ändra förslaget väsentligen.

5.  Europaparlamentet uppmanar rådet och kommissionen att sedan Lissabonfördraget trätt i kraft prioritera eventuella kommande förslag om att ändra texten i enlighet med artikel 10 i protokollet om övergångsbestämmelser som ska fogas till fördraget om Europeiska unionen, fördraget om Europeiska unionens funktionssätt och fördraget om upprättandet av Europeiska atomenergigemenskapen, och i enlighet med förklaring nr 50 om detta.

6.  Europaparlamentet förklarar sig redan nu berett att – sedan Lissabonfördraget trätt i kraft – vid behov behandla alla aktuella förslag som brådskande ärenden, i nära samarbete med nationella parlament. Om det nya förslaget speglar innehållet i detta yttrande kan det förfarande som föreskrivs i det interinstitutionella avtalet om kodifiering vara tillämpligt.

7.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att delge rådet och kommissionen parlamentets ståndpunkt.

Ändringsförslag  1

Förslag till rambeslut – ändringsakt

Skäl 6a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(6a) Europeiska unionens insatser i kampen mot terrorismen bör genomföras i nära samarbete med lokala och regionala myndigheter, som spelar en nyckelroll framför allt i samband med förebyggande, eftersom personer som begår eller anstiftar till terroristhandlingar lever i lokalsamhällen där de samverkar med befolkningen och vars tjänster och demokratiska redskap de utnyttjar.

Motivering

I en fråga som så direkt rör de medborgerliga rättigheterna bör de lokala myndigheternas roll tillskrivas ett större värde, inte bara därför att de utgör den förvaltningsnivå som är närmast medborgarna utan också därför att personer som begår eller anstiftar till terroristhandlingar dagligen rör sig i lokalsamhällena.

Ändringsförslag  2

Förslag till rambeslut – ändringsakt

Skäl 7

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(7) Enligt detta förslag bör brott med anknytning till terrorism kriminaliseras som ett bidrag till det mer allmänna politiska målet att förebygga terrorism genom att minska spridningen av sådant material som kan förmå personer att utföra terroristattacker.

(7) Enligt detta förslag bör brott med anknytning till terrorism kriminaliseras som ett bidrag till det mer allmänna politiska målet att förebygga terrorism genom att minska spridningen av sådant material som sannolikt kan förmå personer att utföra terroristattacker och som sprids med detta uppsåt.

Ändringsförslag  3

Förslag till rambeslut – ändringsakt

Skäl 10

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(10) Definitionen av terroristbrott, inklusive brott med anknytning till terroristverksamhet, bör bli föremål för ytterligare tillnärmning i alla medlemsstater, så att den täcker offentlig uppmaning till terroristbrott samt rekrytering och utbildning för terroristsyften, när sådana handlingar begås avsiktligt.

(10) Definitionen av terroristbrott, inklusive brott med anknytning till terroristverksamhet, bör bli föremål för ytterligare tillnärmning i alla medlemsstater, så att den täcker offentlig anstiftan till terroristbrott samt rekrytering och utbildning för terroristsyften, när sådana handlingar begås avsiktligt.

 

(Denna ändring gäller hela den rättsakt som är under behandling utom skäl 9. Antagandet kräver tekniska anpassningar i hela texten.)

Motivering

Det framstår som önskvärt att ersätta termen ”uppmaning” med ”anstiftan”, eftersom den senare är tydligare och oftare används i straffrättsliga sammanhang. Termen ”uppmaning” valdes för övrigt i förslaget till rambeslut om bekämpande av rasism och främlingsfientlighet.

Ändringsförslag  4

Förslag till rambeslut – ändringsakt

Skäl 11

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(11) Det bör fastställas påföljder för fysiska och juridiska personer som har begått eller är ansvariga för offentlig uppmaning till terroristbrott, eller för rekrytering eller utbildning för terroristsyften, när handlingarna i fråga har begåtts avsiktligt. Dessa typer av beteenden bör kunna bestraffas i lika grad i alla medlemsstater, oavsett om de har begåtts via Internet eller inte.

(11) Det bör fastställas påföljder för fysiska och juridiska personer som offentligt har anstiftat terroristbrott, eller har rekryterat eller utbildat för terroristsyften, när handlingarna i fråga har begåtts avsiktligt. Dessa typer av beteenden bör kunna bestraffas i lika grad i alla medlemsstater, oavsett om de har begåtts via Internet eller inte.

Ändringsförslag  5

Förslag till rambeslut – ändringsakt

Skäl 11a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(11a) Att rådet inte kunnat enas om processuella rättigheter i brottmål skadar samarbetet på det rättsliga området i Europa. Det är mycket angeläget att bryta detta dödläge.

Ändringsförslag  6

Förslag till rambeslut – ändringsakt

Skäl 12

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(12) Kompletterande behörighetsbestämmelser bör införas för att säkerställa att offentlig uppmaning till terroristbrott eller rekrytering eller utbildning för terroristsyften kan lagföras effektivt när brottet riktar sig mot en medlemsstat eller resulterade i utförandet av ett terroristbrott som omfattas av en medlemsstats behörighet.

utgår

Motivering

Detta skäl motsvarar den nya punkt 1a som enligt kommissionens förslag ska läggas till i artikel 9 i rambeslutet. Föredraganden föreslår dock i detta förslag till betänkande att denna nya punkt stryks, eftersom dess behörighetsbestämmelser är alldeles för långtgående. Det är därför logiskt att föreslå att detta skäl utgår.

Ändringsförslag  7

Förslag till rambeslut – ändringsakt

Skäl 12a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(12a) Eftersom detta rambeslut kompletterar bestämmelserna i Europarådets konvention om förebyggande av terrorism av den 16 maj 2005 måste samtliga medlemsstater ratificera den konventionen så snart som möjligt, parallellt med detta rambesluts ikraftträdande.

Motivering

Genom att se till att EU:s regelverk, närmare bestämt rambeslut 2002/475/RIF, omfattar de brott som tas upp i Europarådets konvention uppnås otvivelaktigt en förbättring, eftersom det på så sätt skulle bli möjligt att upprätta en mer komplett rättsordning för denna typ av brott. Eftersom rambeslutet inte ersätter konventionen måste dock samtliga medlemsstater ratificera konventionen. Genom att de båda instrumenten tillämpas parallellt stärks skyddet mot terrorism, såväl inom EU som i de tredjeländer som är medlemmar i Europarådet.

Ändringsförslag  8

Förslag till rambeslut – ändringsakt

Skäl 14

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(14) Europeiska unionen iakttar de principer som erkänns i artikel 6.2 i fördraget om Europeiska unionen och som avspeglas i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna, särskilt kapitlen II och VI. Inget i detta rambeslut får tolkas på ett sätt som inskränker eller hindrar utövandet av mänskliga rättigheter eller friheter, till exempel yttrandefrihet, mötesfrihet eller föreningsfrihet, eller rätten till skydd för privat- och familjelivet, inklusive korrespondens.

(14) Europeiska unionen iakttar de principer som erkänns i artikel 6.2 i fördraget om Europeiska unionen och som avspeglas i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna, särskilt kapitlen II och VI. Inget i detta rambeslut får tolkas på ett sätt som inskränker eller hindrar utövandet av mänskliga rättigheter eller friheter, till exempel yttrandefrihet, mötesfrihet eller föreningsfrihet, pressfrihet och övriga mediers yttrandefrihet eller rätten till skydd för privat- och familjelivet, inklusive korrespondens, vilket även inbegriper innehållet i e‑post och andra former av elektronisk korrespondens.

Ändringsförslag  9

Förslag till rambeslut – ändringsakt

Skäl 15

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(15) Offentlig uppmaning till terroristbrott samt rekrytering eller utbildning för terroristsyften är uppsåtsbrott. Därför får inget i detta rambeslut tolkas på ett sätt som inskränker eller hindrar spridning av information i vetenskapligt eller akademiskt syfte eller för rapporteringsändamål. Frågan om rätten att uttrycka radikala, polemiska eller kontroversiella ståndpunkter i den offentliga debatten om känsliga politiska frågor, inklusive terrorism, faller utanför detta besluts tillämpningsområde och, i synnerhet, utanför definitionen av offentlig uppmaning till terroristbrott.

(15) Offentlig anstiftan till terroristbrott samt rekrytering eller utbildning för terroristsyften är uppsåtsbrott. Därför får inget i detta rambeslut tolkas på ett sätt som inskränker eller hindrar spridning av information i vetenskapligt, akademiskt eller konstnärligt syfte eller för rapporteringsändamål. Frågan om rätten att uttrycka radikala, polemiska eller kontroversiella ståndpunkter i den offentliga debatten om känsliga politiska frågor, inklusive terrorism, faller utanför detta besluts tillämpningsområde och, i synnerhet, utanför definitionen av offentlig anstiftan till terroristbrott.

Motivering

Samma motivering som till ändringsförslag 2.

Dessutom är det väsentligt att spridning av konstnärliga verk omfattas av samma skyddssträvan som spridning av information i vetenskapligt eller akademiskt syfte eller för rapporteringsändamål.

Ändringsförslag  10

Förslag till rambeslut – ändringsakt

Skäl 15a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(15a) Kriminaliseringen enligt de handlingar som förtecknas i detta rambeslut ska tillämpas så att den står i rimlig proportion till de legitima mål som eftersträvas och är nödvändiga och lämpliga i ett demokratiskt samhälle och inte får diskriminerande verkan. I synnerhet bör tillämpningen överensstämma med Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna och den europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna.

Ändringsförslag  11

Förslag till rambeslut – ändringsakt

Artikel 1 – led -1 (nytt)

Rambeslut 2002/475/RIF

Artikel 1 – punkt 2

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

-1) Artikel 1.2 ska ändras på följande sätt:

 

”2. Detta rambeslut ska inte kunna ha som effekt att skyldigheten att respektera de grundläggande rättigheterna och de grundläggande rättsprinciperna i enlighet med vad som fastställs i artikel 6 i fördraget om Europeiska unionen, i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna eller i den europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och grundläggande friheterna på något sätt ändras.”

Ändringsförslag  12

Förslag till rambeslut – ändringsakt

Artikel 1 – led 1

Rambeslut 2002/475/RIF

Artikel 3 – punkt 1 – led a

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

a) offentlig uppmaning till terroristbrott: att sprida eller på annat sätt göra ett meddelande tillgängligt för allmänheten i syfte att anstifta till något av de brott som anges i artikel 1.1 a–h, om detta handlingssätt, oavsett om det är fråga om att direkt förespråka terroristbrott eller inte, medför fara för att ett eller flera sådana brott begås.

a) offentlig anstiftan till terroristbrott: att sprida eller på annat sätt göra ett meddelande tillgängligt för allmänheten som tydligt och avsiktligt förespråkar något av de brott som anges i artikel 1.1 a−h, om detta handlingssätt medför manifesterad fara för att ett eller flera sådana brott begås.

Ändringsförslag  13

Förslag till rambeslut – ändringsakt

Artikel 1 – led 1

Rambeslut 2002/475/RIF

Artikel 3 – punkt 1 – led b

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

b) rekrytering för terroristsyften: att försöka förmå en annan person att begå någon av de handlingar som anges i artikel 1.1 eller artikel 2.2.

b) rekrytering för terroristsyften: att uppsåtligt och framgångsrikt förmå en annan person att begå något av de brott som anges i artikel 1.1 a–h eller artikel 2.2.

Motivering

Det framstår som logiskt att undanta punkt i i artikel 1.1 (och alltså bara hänvisa till punkterna a–h), eftersom det är mycket svårt att tänka sig att rekrytering för terroristsyften kan syfta till hot om att begå ett terroristbrott.

Ändringsförslag  14

Förslag till rambeslut – ändringsakt

Artikel 1 – led 1

Rambeslut 2002/475/RIF

Artikel 3 – punkt 1 – led c

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

c) utbildning för terroristsyften: att tillhandahålla instruktioner för tillverkning eller användning av sprängämnen, eldvapen, andra vapen eller skadliga eller farliga ämnen, eller instruktioner om andra konkreta metoder eller tekniker, i syfte att begå någon av de handlingar som anges i artikel 1.1 och i vetskap om att de kunskaper som tillhandahålls är avsedda för detta ändamål.

c) utbildning för terroristsyften: att tillhandahålla instruktioner för tillverkning eller användning av sprängämnen, eldvapen, andra vapen eller skadliga eller farliga ämnen, eller instruktioner om andra konkreta metoder eller tekniker, i syfte att begå något av de brott som anges i artikel 1.a–h och i vetskap om att de kunskaper som tillhandahålls är avsedda för detta ändamål.

Motivering

Det framstår som logiskt att undanta punkt i i artikel 1.1 (och alltså bara hänvisa till punkterna a–h), eftersom det är mycket svårt att tänka sig att utbildning för terroristsyften kan syfta till hot om att begå ett terroristbrott.

Ändringsförslag  15

Förslag till rambeslut – ändringsakt

Artikel 1 – led 1

Rambeslut 2002/475/RIF

Artikel 3 – punkt 2 – led d

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

d) Grov stöld som begås i syfte att utföra någon av de handlingar som anges i artikel 1.1.

d) Grov stöld som begås i syfte att utföra något av de brott som anges i artikel 1.1.

Ändringsförslag  16

Förslag till rambeslut – ändringsakt

Artikel 1 – led 1

Rambeslut 2002/475/RIF

Artikel 3 – punkt 2 – led e

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(e) Utpressning i syfte att begå någon av de handlingar som anges i artikel 1.1.

(e) Utpressning i syfte att begå något av de brott som anges i artikel 1.1.

Ändringsförslag  17

Förslag till rambeslut – ändringsakt

Artikel 1 – led 1

Rambeslut 2002/475/RIF

Artikel 3 – punkt 2 – led f

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(f) Upprättande av förfalskade administrativa dokument i syfte att utföra någon av de handlingar, som anges i artiklarna 1.1 a‑h och 2.2 b.

(f) Upprättande av förfalskade administrativa dokument i syfte att utföra något av de brott, som anges i artiklarna 1.1 a‑h och 2.2 b.

Ändringsförslag  18

Förslag till rambeslut – ändringsakt

Artikel 1 – led 1

Rambeslut 2002/475/RIF

Artikel 3 – punkt 3a (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

3a. Medlemsstaterna ska försäkra sig om att kriminaliseringen av de handlingar som avses i punkt 2 a–c i denna artikel genomförs med respekt för deras skyldigheter i fråga om yttrandefrihet och föreningsfrihet, särskilt de som gäller pressfrihet och yttrandefrihet i andra medier, och med tillbörlig respekt för korrespondens, inklusive e-post och andra former av elektronisk korrespondens. Kriminaliseringen av de handlingar som omfattas av punkterna 2 ac ska inte inskränka eller hindra informationsspridning i vetenskapligt, akademiskt eller konstnärligt syfte eller för rapporteringsändamål och inte heller inskränka eller hindra uttryck för radikala, polemiska eller kontroversiella åsikter som framförs i den offentliga debatten i känsliga politiska frågor, inbegripet frågan om terrorism.

Ändringsförslag  19

Förslag till rambeslut – ändringsakt

Artikel 1 – led 1

Rambeslut 2002/475/RIF

Artikel 3 – punkt 3b (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

3b. Medlemsstaterna ska dessutom se till att kriminaliseringen av de handlingar som avses i punkt 2 a–c sker på ett sätt som står i proportion till brottets art och omständigheterna kring det, med beaktande av de legitima mål som eftersträvas och deras betydelse i ett demokratiskt samhälle och utan varje form av godtycke eller diskriminerande eller rasistisk behandling.

Motivering

Med avseende på textens balans är det oundgängligt att i artikeldelen uttryckligen erinra om de grundläggande principerna proportionalitet, nödvändighet och icke‑diskriminering.

Ändringsförslag  20

Förslag till rambeslut – ändringsakt

Artikel 1 – led 3

Rambeslut 2002/475/RIF

Artikel 9 – punkt 1a

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

”1a. Varje medlemsstat ska fastställa sin behörighet beträffande de brott som anges i artikel 3.2 a–c, om brottet syftade eller ledde till utförandet av ett av de brott som anges i artikel 1, och detta brott omfattas av medlemsstatens behörighet enligt något av de kriterier som anges i punkt 1.a–e i denna artikel.”

”1a. En medlemsstat får besluta att inte tillämpa, eller att endast i särskilda fall eller under särskilda omständigheter tillämpa, de behörighetsbestämmelser som fastställs i punkt 1 d och e för de brott som anges i artikel 3.2 a–c och artikel 4, om de har anknytning till de brott som avses i artikel 3.2 a–c.”

Motivering

Medlemsstaterna bör inte tvingas att fastställa sin behörighet utanför landets gränser när det gäller de tre nya brotten, eftersom det handlar om en oerhört känslig fråga som uppfattas på mycket olika sätt i olika medlemsstater. Medlemsstaterna bör därför få välja om de vill tillämpa de behörighetsbestämmelser som fastställs i artikel 9 d och e eller inte.

  • [1]  Se rådets offentliga register, Internet: http://register.consilium.europa.eu/pdf/fr/08/st08/st08707.fr08.pdf

MOTIVERING

Bakgrund

Terrorismen tog inte sin början i och med attentaten den 11 september 2001, men de gjorde hotets omfattning tydligt för världen och väckte nya frågor om hur det ska förebyggas.

Europeiska unionen, som har som mål att erbjuda sina medborgare en hög säkerhetsnivå inom ett område med frihet, säkerhet och rättvisa, reagerade snabbt. Det som stod på spel var säkerheten för unionens 500 miljoner invånare och försvaret av dess grundläggande värden och principer. En lång rad åtgärder antogs således under månaderna efter attackerna i New York, bl.a. rambeslut 2002/475/RIF om bekämpande av terrorism, som syftar till en tillnärmning av definitionerna av terroristbrott i de olika medlemsstaterna och införande av lämpliga sanktioner för fysiska och juridiska personer som begått eller är ansvariga för sådana brott.

Sedan dess har flera terrordåd begåtts på EU:s territorium (i Madrid i mars 2004 och i London i juli 2005), och man vill därför öka arbetet med att förebygga och bekämpa terrorismen.

Det är en uppgift som blivit allt svårare i takt med att terroristerna förnyat och utvecklat sina redskap och metoder.

Tack vare informations‑ och kommunikationsteknikens utveckling, särskilt Internet, har terroristerna tillgång till en genuint global plattform, varifrån de till minimal kostnad och i princip riskfritt kan sprida både propagandabudskap och Internetbaserade instruktioner och handböcker.

För att göra det möjligt för EU och dess medlemsstater att mer effektivt bekämpa denna moderna terrorism och dess nya arbetsmetoder har Europeiska kommissionen föreslagit en översyn av rambeslutet från 2002[1] och en anpassning av detta till Europarådets konvention om förebyggande av terrorism[2], genom att vissa särskilda, brottsförberedande handlingar inkluderas i definitionen av terrorism: offentlig uppmaning till terroristbrott samt rekrytering och utbildning för terroristsyften.

Föredragandens ståndpunkt

Föredraganden välkomnar kommissionens vilja att förstärka EU:s insatser för att bekämpa rekrytering och utbildning för terroristsyften och anser att det finns ett verkligt mervärde i att låta dessa insatser omfattas av EU:s integrerade institutionella ram (inga långdragna förfaranden för undertecknande och ratificering), att för dessa särskilda, brottsförberedande handlingar föreskriva enhetliga bestämmelser i fråga om strafftyper och straffsatser och att möjliggöra tillämpning av EU:s samarbetsmekanismer med anknytning till rambeslutet från 2002[3].

Föredraganden anser dock att kommissionens förslag, som innehåller bestämmelser om kriminalisering av ”offentlig uppmaning till terroristbrott”, skulle kunna medföra risker för de grundläggande fri‑ och rättigheterna, eftersom det handlar om att bestraffa inte bara själva terroristbrotten utan även yttranden eller skrifter som förmodas ha resulterat i utförandet av ett terroristbrott eller helt enkelt kan få detta resultat.

Enligt föredragandens mening gör dock inte förslaget, i sin nuvarande lydelse, det möjligt att vare sig tillräckligt klart och tydligt fastställa vilka handlingssätt som ska kriminaliseras eller på samma sätt uppfylla de två oskiljaktiga målen att bekämpa terrorismen och respektera de mänskliga rättigheterna och grundläggande friheterna. Med hänsyn till den i praktiken ibland hårfina gränsen mellan yttrandefrihet och kränkning av den rättigheten befarar föredraganden dessutom att dessa luckor ska öppna dörren för missbruk.

Därför föreslås i detta förslag till betänkande ett antal ändringar som syftar till att återställa balansen i kommissionens text och förbättra rättssäkerheten. Arbetet gäller främst följande punkter: begreppet ”offentlig uppmaning” och definitionen av det, garantier i fråga om skyddet av de grundläggande friheterna, kriminalisering av försök att begå något av de tre nya brotten och behörighetsbestämmelser för dessa brott.

Begreppet ”offentlig uppmaning till terroristbrott”

Föredraganden anser att definitionen av ”offentlig uppmaning till terroristbrott” måste avgränsas bättre. Själva termen ”uppmaning” är vag och kan ge upphov till förvirring, och det vore därför önskvärt att ersätta den med ”anstiftan”, vilket är en term som oftare används i straffrättsliga sammanhang. Kommissionen valde för övrigt termen ”offentlig uppmaning till våld eller hat” i sitt förslag[4] till rambeslut om bekämpande av rasism och främlingsfientlighet, vilket även rådet gjorde i sin riktlinje av den 26 februari 2008[5].

När det sedan gäller innehållet i definitionen anser föredraganden att det är lämpligt att göra en snävare avgränsning av de handlingssätt som kan kriminaliseras. Handlingssättet i fråga måste medföra en ”verklig” – och inte bara hypotetisk – fara för att ett terroristbrott ska begås. Med andra ord bör det finnas ett tillräckligt nära samband mellan brottet och möjligheten att en terroristhandling ska begås.

Garantier i fråga om skydd för de mänskliga rättigheterna och grundläggande friheterna

Föredraganden förespråkar bestämt att skyddsklausuler motsvarande dem i artikel 12 i Europarådets konvention om förebyggande av terrorism införs i artikeldelen.

Kommissionen har visserligen i sitt förslag nästan ordagrant anammat konventionens definitioner av ”offentlig uppmaning”, ”rekrytering” och ”utbildning”, men man har utelämnat de garantier som föreskrivs i artikel 12, som Europarådet självt dock ser som oskiljaktiga från dessa brott eftersom de är nödvändiga för tolkningen.

Föredraganden vill åtgärda denna försummelse och den obalans den leder till genom att i artikeldelen lägga till nya bestämmelser som syftar till att erinra medlemsstaterna å ena sidan om vikten av att respektera EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna och sina skyldigheter i fråga om yttrandefrihet och föreningsfrihet, å andra sidan om att kriminaliseringen måste stå i proportion till ”de legitima mål som eftersträvas och deras betydelse i ett demokratiskt samhälle” och utesluta ”varje form av godtycke eller diskriminerande eller rasistisk behandling”.

Sådana skyddsklausuler är enligt föredragandens mening oundgängliga både med avseende på EU‑medborgarnas rättssäkerhet och för att åstadkomma konsekvens med Europarådets ståndpunkt.

Kriminalisering av försök till brott

I denna fråga har föredraganden samma inställning som kommissionen, som i artikel 4.2 i förslaget utesluter all skyldighet att kriminalisera försök att begå något av de tre nya brott som anges i artikel 3.2 a–c.

Inom rådet har dock kriminalisering av försök till ”rekrytering” och försök till ”utbildning” varit föremål för debatter. En del medlemsstater är positiva till detta och andra motsätter sig det (försök till ”offentlig uppmaning” är svårt att tänka sig och möjligheten att kriminalisera detta är automatiskt utesluten). Den lösning som rådet slutligen valde i sin riktlinje av den 18 april 2008 – och som Europarådet valt i konventionen om förebyggande av terrorism – är att låta det vara valfritt att kriminalisera försök till rekrytering och utbildning.

Om denna lösning är lämpligare än obligatorisk kriminalisering, som vissa medlemsstater föreslagit, anser föredraganden att man bör hålla sig till kommissionens text och alltså inte göra några ändringar på denna punkt.

Behörighetsbestämmelser för de nya brotten

Föredraganden anser i likhet med rådet att den nya punkt 1a som kommissionen lagt till i artikel 9 i rambeslutet är alldeles för långtgående och inte bör vara kvar.

Föredraganden motsätter sig också tanken på att tvinga medlemsstaterna att fastställa sin behörighet utanför landets gränser när det gäller de tre nya brotten, eftersom det handlar om en oerhört känslig fråga som uppfattas på mycket olika sätt i olika medlemsstater. Det föreslås därför att medlemsstaterna får välja om de vill tillämpa behörighetsbestämmelserna i artikel 9 d och e eller inte. Det är för övrigt vad flera delegationer i rådet ursprungligen föreslog.

Slutsats

Föredraganden tar terroristhotet på största allvar och bekymrar sig för de senaste årens ökning av antalet webbplatser med terroristpropaganda (de beräknas i dag vara omkring 5 000) och den effekt de kan ha främst i form av radikalisering och rekrytering för terroristsyften.

Även om det är absolut nödvändigt att ta itu med detta problem, anser föredraganden dock att man bör vara mycket vaksam när det gäller sättet att göra det på. I en så känslig fråga riskerar man nämligen att viljan att förbättra EU‑medborgarnas säkerhet i praktiken leder till att deras rättigheter och friheter inskränks. Det viktigaste är alltså att åstadkomma en välavvägd och juridiskt tydlig text, som gör det möjligt att förena en ökad effektivitet i kampen mot terrorismen med en hög nivå på skyddet för de mänskliga rättigheterna och grundläggande friheterna.

  • [1]  EGT L 164, 22.6.2002, s. 3–7.
  • [2]  Internet: http://conventions.coe.int/Treaty/EN/Treaties/Html/196.htm
  • [3]  Till exempel rådets beslut 2005/671/RIF av den 20 september 2005 om informationsutbyte och samarbete när det gäller terroristbrott (EUT L 253, 29.9.2005, s. 22–24).
  • [4]  Internet: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2001:0664:FIN:SV:PDF
  • [5]  Internet: http://register.consilium.europa.eu/pdf/fr/07/st16/st16771.fr07.pdf

YTTRANDE från utskottet för rättsliga frågor (3.6.2008)

till utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor

över förslaget till rådets rambeslut om ändring av rambeslut 2002/475/RIF om bekämpande av terrorism
(KOM(2007)0650 – C6‑0466/2007 – 2007/0236(CNS))

Föredragande: Luis de Grandes Pascual

KORTFATTAD MOTIVERING

Då rambeslut 2002/475/RIF antogs utgjorde det en milstolpe för kampen mot terrorism i EU. Tack vare detta rambeslut har man kunnat se till att samtliga medlemsstater tillämpar en harmoniserad definition av terrorism och harmoniserade straff för sådana handlingar. Kommissionen har nu lagt fram ett förslag till ändring av rambeslutet, dels i syfte att uppdatera detta rättsliga instrument, men framför allt för att upprätta en lämplig rättslig ram beträffande Internetterrorism. Genom kommissionens förslag kompletteras den ursprungliga texten med följande tre brott:

§ Offentlig uppmaning till terroristbrott.

§ Rekrytering för terroristsyften.

§ Utbildning för terroristsyften.

Kommissionen grundar sig i stor utsträckning på Europarådets konvention om förebyggande av terrorism som bland annat tar upp dessa tre straffrättsliga kategorier. I motsats till vad som vid första anblicken synes vara fallet innebär det en otvivelaktig förbättring av rambeslutet då dessa tre brotts läggs till, eftersom det innebär att rambeslutets tillämpningsområde utökas.

§ För det första är rambeslutets definition av ”terroristverksamhet” mer omfattande och fullständigare än den definition som anges i Europarådets konvention. Exempelvis är det inte någon av de FN-konventioner som Europarådets konvention hänvisar till, som omfattar civila som dödas med eldvapen (endast med sprängämnen[1]),

§ För det andra är rambeslutets bestämmelser mycket omfattande och inbegriper till exempel ett påföljdssystem som automatiskt skulle utökas till att även omfatta de tre nämnda brotten.

Det är emellertid viktigt att medlemsstaterna snarast ratificerar Europarådets konvention om förebyggande av terrorism eftersom en parallell och kombinerad tillämpning av båda instrumenten ger de bästa garantierna för unionsmedborgarna och medborgarna i Europarådets medlemsstater.

Vad gäller skyddet för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna är det av avgörande betydelse att man genast klargör att dessa rättigheter, och i synnerhet yttrandefriheten och föreningsfriheten, garanteras fullt ut genom den nuvarande rättsliga ramen, oavsett om det sker genom rambeslutet (artikel 1.2), genom Europeiska unionen (artikel 6 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna) eller Europakonventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna, vars principer och rättspraxis gäller för EU. Rambeslutet kan behöva kompletteras med förtydliganden där man framhåller yttrandefriheten och föreningsfriheten och nämner stadgan om de grundläggande rättigheterna. Däremot är det absolut nödvändigt att klargöra att EU:s rättssystem i sig innebär ett skydd för de mänskliga rättigheterna. Alla försök att ställa kampen mot terrorism och skyddet av de mänskliga rättigheterna mot varandra (genom att hävda att man måste kränka de mänskliga rättigheterna för att kunna bekämpa terrorismen) måste helt och hållet förkastas. Dessa två målsättningar är inte alls oförenliga, och det huvudsakliga motivet bakom kampen mot terrorism är just skyddet av de mänskliga rättigheterna. Denna uppdelning är artificiell, felaktig ur juridisk synvinkel och farlig ur politisk synvinkel.

Slutligen, när det gäller utbildning för terroristsyften, bör även försök till sådan verksamhet betraktas som brott, eftersom situationer där man upptäcker och stänger utbildningsanläggningar som ännu inte har använts kan uppstå och bör beaktas.

Sammanfattningsvis skulle kommissionens förslag kunna förbättras, men det tjänar ändå sitt syfte i det att det utgör ett stort framsteg för en effektivare kamp mot terrorism i EU. Man bör betona att förslaget gör det möjligt för medlemsstaterna att inte bara bekämpa Internetterrorism utan också motverka alla former av offentliga meddelanden som försvarar terrorism, oavsett hur eller var de framförs.

Av ovan nämnda skäl och med förbehåll för ändringsförslagen i detta yttrande bör parlamentet stödja kommissionens förslag.

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för rättsliga frågor uppmanar utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor att som ansvarigt utskott infoga följande ändringsförslag i sitt betänkande:

Ändringsförslag  1

Förslag till beslut – ändringsakt

Skäl 4a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(4a) Internetterrorism är en prioriterad fråga och i samtliga medlemsstater bör det vara straffbart att offentligt uppmana till brott, bland annat med tanke på att det är nödvändigt att motverka alla typer av offentliga meddelanden som utgör en offentlig uppmaning till brott eller ett försvar av terrorism, oavsett hur eller var de framförs.

Ändringsförslag  2

Förslag till beslut – ändringsakt

Skäl 12a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(12a) Eftersom ändringarna i detta förslag kompletterar bestämmelserna i Europarådets konvention om förebyggande av terrorism av den 16 maj 2005 måste samtliga medlemsstater ratificera den konventionen så snart som möjligt, parallellt med detta besluts ikraftträdande.

Motivering

Genom att se till att EU:s regelverk, närmare bestämt rambeslut 2002/475/RIF, omfattar de brott som tas upp i Europarådets konvention uppnås otvivelaktigt en förbättring, eftersom det på så sätt skulle bli möjligt att upprätta en mer komplett rättsordning för denna typ av brott. Eftersom rambeslutet inte ersätter konventionen måste dock samtliga medlemsstater ratificera konventionen. Genom att de båda instrumenten tillämpas parallellt stärks skyddet mot terrorism, såväl inom EU som i de tredjeländer som är medlemmar i Europarådet.

Ändringsförslag  3

Förslag till beslut – ändringsakt

Artikel 1 – led -1 (nytt)

Beslut 2002/475/RIF

Artikel 1 – punkt 2

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

-1. Artikel 1.2 ska ersättas med följande:

 

”2. Detta rambeslut ska inte på något sätt påverka skyldigheten att respektera de grundläggande rättigheterna och de grundläggande rättsprinciperna i enlighet med vad som fastställs i artikel 6 i fördraget om Europeiska unionen, eller de rättigheter som fastställs i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna, i synnerhet föreningsfriheten och yttrandefriheten.”

Motivering

Artikel 1.2 i rambeslutet bör uppdateras genom ett tillägg där Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna nämns. Samtidigt bör man framhålla de två grundläggande friheter som i första hand riskerar att inskränkas genom en felaktig tolkning av rambeslutet, nämligen föreningsfriheten och yttrandefriheten.

Ändringsförslag  4

Förslag till beslut – ändringsakt

Artikel 1 – led 2

Beslut 2002/475/RIF

Artikel 4 – punkt 2

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

”Varje medlemsstat ska vidta de åtgärder som är nödvändiga för att straffbelägga försök att begå ett av de brott som anges i artikel 1.1 och artikel 3, med undantag för innehav enligt artikel 1.1 f och brott enligt artikel 1.1 i och artikel 3.2 a–c.”

”Varje medlemsstat ska vidta de åtgärder som är nödvändiga för att straffbelägga försök att begå ett av de brott som anges i artikel 1.1 och artikel 3, med undantag för innehav enligt artikel 1.1 f och brott enligt artikel 1.1 i och artikel 3.2 a och b.”

Motivering

Försök att utbilda terrorister måste betraktas som ett brott i samtliga medlemsstater. Möjligheten att man kan komma att hitta och stänga utbildningsanläggningar redan innan de använts är inte bara en teoretisk möjlighet utan kan bli verklighet och bör därför beaktas.

ÄRENDETS GÅNG

Titel

Kampen mot terrorismen

Referensnummer

KOM(2007)0650 – C6-0466/2007 – 2007/0236(CNS)

Ansvarigt utskott

LIBE

Yttrande

       Tillkännagivande i kammaren

JURI

11.12.2007

 

 

 

Föredragande av yttrande

       Utnämning

Luis de Grandes Pascual

19.12.2007

 

 

Behandling i utskott

8.4.2008

28.5.2008

 

 

Antagande

29.5.2008

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

20

0

0

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Carlo Casini, Bert Doorn, Monica Frassoni, Giuseppe Gargani, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Piia-Noora Kauppi, Katalin Lévai, Antonio Masip Hidalgo, Manuel Medina Ortega, Aloyzas Sakalas, Francesco Enrico Speroni, Diana Wallis, Jaroslav Zvěřina, Tadeusz Zwiefka

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Sharon Bowles, Luis de Grandes Pascual, Sajjad Karim, Georgios Papastamkos, Jacques Toubon

  • [1]  Se bilaga till Europarådets konvention.

ÄRENDETS GÅNG

Titel

Kampen mot terrorismen

Referensnummer

8707/2008 – C6-0211/2008 – KOM(2007)0650 – C6-0466/2007 – 2007/0236(CNS)

Begäran om samråd med parlamentet

10.12.2007

Ansvarigt utskott

       Tillkännagivande i kammaren

LIBE

11.12.2007

Rådgivande utskott

       Tillkännagivande i kammaren

AFET

11.12.2007

JURI

11.12.2007

 

 

Inget yttrande avges

       Beslut

AFET

27.11.2007

 

 

 

Föredragande

       Utnämning

Roselyne Lefrançois

29.11.2007

 

 

Behandling i utskott

27.2.2008

29.5.2008

15.7.2008

 

Antagande

15.7.2008

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

35

4

1

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Alexander Alvaro, Catherine Boursier, Emine Bozkurt, Philip Bradbourn, Mihael Brejc, Giuseppe Castiglione, Giusto Catania, Carlos Coelho, Esther De Lange, Gérard Deprez, Bárbara Dührkop Dührkop, Claudio Fava, Armando França, Urszula Gacek, Kinga Gál, Patrick Gaubert, Jeanine Hennis-Plasschaert, Ewa Klamt, Magda Kósáné Kovács, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Stavros Lambrinidis, Henrik Lax, Roselyne Lefrançois, Baroness Sarah Ludford, Viktória Mohácsi, Claude Moraes, Javier Moreno Sánchez, Martine Roure, Csaba Sógor, Vladimir Urutchev, Ioannis Varvitsiotis, Manfred Weber, Tatjana Ždanoka

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Edit Bauer, Simon Busuttil, Sophia in ‘t Veld, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Bill Newton Dunn, Maria Grazia Pagano, Eva-Britt Svensson

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 178.2)

Ioannis Kasoulides

Ingivande

23.7.2008