BETÆNKNING om ligestilling mellem kvinder og mænd - 2008

28.7.2008 - (2008/2047(INI))

Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling
Ordfører: Iratxe García Pérez

Procedure : 2008/2047(INI)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
A6-0325/2008

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING

om ligestilling mellem kvinder og mænd - 2008

(2008/2047(INI))

Europa-Parlamentet,

–    der henviser til EF-traktatens artikel 2, artikel 3, stk. 2, og artikel 141,

–    der henviser til artikel 23 i Den Europæiske Unions Charter om Grundlæggende Rettigheder[1],

–    der henviser til beretningen fra Kommissionen til Rådet, Europa-Parlamentet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget om ligestilling mellem kønnene, 2008 ("Kommissionens beretning om ligestilling") (KOM(2008)0010), og årsberetningerne fra de tidligere år (KOM(2001)0179, KOM(2002)0258, KOM(2003)0098, KOM(2004)0115, KOM(2005)0044, KOM(2006)0071 og KOM(2007)0049),

–    der henviser til køreplanen for ligestilling mellem kvinder og mænd 2006-2010 (KOM(2006)0092),

–    der henviser til Rådets afgørelse 2001/51/EF af 20. december 2000 om et EF-handlingsprogram vedrørende fællesskabsstrategien for ligestilling mellem mænd og kvinder[2],

–    der henviser til Rådets forordning (EF) nr. 1083/2006 af 11. juli 2006 om generelle bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond og Samhørighedsfonden[3], især artikel 16, stk. 1,

–    der henviser til den europæiske ligestillingspagt, der blev vedtaget af Det Europæiske Råd i Bruxelles den 23.-24. marts 2006,

–    der henviser til fælleserklæringen af 4. februar 2005, som blev vedtaget af EU-medlemsstaternes ministre med ansvar for ligestillingspolitikker,

–    der henviser til sin beslutning af 9. marts 2004 om forening af arbejdsliv og familie- og privatliv[4],

–    der henviser til sin beslutning af 24. oktober 2006 om indvandrerkvindernes rolle og placering i EU[5],

–    der henviser til sin beslutning af 26. april 2007 om handicappede kvinders situation i Den Europæiske Union[6],

–    der henviser til sin beslutning af 13. marts 2007 om en køreplan for ligestilling mellem kønnene (2006-2010)[7],

–    der henviser til sin beslutning af 19. juni 2007 om en regelramme for foranstaltninger, der giver unge kvinder i EU bedre muligheder for at forene familieliv og studieperioder[8],

–    der henviser til sin beslutning af 27. september 2007 om ligestilling mellem kønnene i EU – 2007[9],

–    der henviser til sin beslutning af 17. januar 2008 om kvindernes rolle i industrien[10],

–    der henviser til sin beslutning af 12. marts 2008 om kvindernes rolle i EU's landdistrikter[11],

–    der henviser til sin beslutning af 13. marts 2008 om fængslede kvinders særlige situation og følgerne af forældres fængsling for det sociale liv og familielivet[12],

–    der henviser til det rådgivende udvalg for ligestilling mellem mænd og kvinder og dets udtalelse om lønforskelle mellem kønnene, vedtaget den 22. marts 2007,

–    der henviser til handlingsrammen for ligestilling mellem mænd og kvinder, der vedtoges af arbejdsmarkedets parter i Europa den 22. marts 2005,

–   der henviser til forretningsordenens artikel 45,

   der henviser til betænkning fra Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling og udtalelser fra Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender og Kultur- og Uddannelsesudvalget (A6-0325/2008),

A.  der henviser til, at ligestilling mellem kønnene er et grundlæggende princip i EU, der er anerkendt i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab og Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder; der endvidere henviser til, at der stadig er mange uligheder mellem kvinder og mænd trods betydelige fremskridt på området,

B.  der henviser til, at vold mod kvinder er en betydelig hindring i forbindelse med ligestilling mellem kønnene og er en af de hyppigst forekommende krænkelser af menneskerettighederne, idet den ikke har geografiske, økonomiske og sociale grænser, og at antallet af kvinder, der udsættes for vold, er foruroligende,

C.  der henviser til, at begrebet "vold mod kvinder" omfatter enhver kønsbestemt voldshandling mod kvinder, der resulterer i eller kan medføre fysiske, seksuelle eller psykologiske skader eller lidelser, herunder trusler om sådanne handlinger, tvang eller vilkårlig frihedsberøvelse, hvad enten disse forekommer i det offentlige liv eller privatlivet,

D.  der henviser til, at menneskehandel med henblik på seksuel udnyttelse er en uacceptabel krænkelse af menneskers rettigheder og lovgivning og er en slags moderne slaveri, der hænger tæt sammen med andre former for kriminalitet, som i betydelig grad undergraver alle bestræbelser på at sikre ligestilling mellem kvinder og mænd,

E.  der henviser til, at fremme af en fleksibel erhvervspolitik på arbejdsmarkedet ikke hovedsageligt skal tilpasses virksomhedernes eller de offentlige myndigheders behov, men at en fleksibel politik først og fremmest skal tage udgangspunkt i den tid, kvinden og manden har brug for for at påtage sig deres respektive ansvar i familien på seriøs vis,

F.  der henviser til, at hverken de specifikke retningslinjer på ligestillingsområdet eller søjlen vedrørende lige muligheder længere indgår i den europæiske beskæftigelsesstrategi,

G.  der henviser til, at kønsspecifikke forskelle inden for beskæftigelse betyder, at der stadig eksisterer både kvalitets- og kvantitetsmæssige forskelle mellem kønnene,

H.  der henviser til, at forskellen i løn mellem kvinder og mænd siden 2003 har ligget konstant på 15 % og kun er blevet mindsket med et procentpoint siden 2000,

I.  der henviser til, at opdelingen i sektorer og erhverv mellem kvinder og mænd ikke aftager og endda tiltager i visse lande,

J.  der henviser til, at kvinders deltagelse i beslutningsprocesser er en afgørende indikator for ligestilling mellem kønnene; der henviser til, at antallet af kvindelige erhvervs- og universitetsledere fortsat er lavt, og at antallet af kvindelige politikere eller forskere kun stiger meget langsomt,

K.  der henviser til, at de stadigt eksisterende stereotyper i forbindelse med kvinders uddannelses- og beskæftigelsesmuligheder er med til at opretholde ulighederne,

L.  der henviser til, at Lissabonmålene om skabelse af vækst og fremme af social markedsøkonomi kun kan nås ved at udnytte kvindernes potentiale på arbejdsmarkedet fuldt ud,

M.  der henviser til, at der er en risiko for "tvunget" deltidsarbejde, navnlig for kvinder, idet det tit er et valg, som påtvinges dem på grund af manglende pasningsmuligheder,

N.  der henviser til, at kvinder i højere grad end mænd stilles over for en række udfordringer og vanskeligheder, navnlig hvad angår beskæftigelseskvalitet, medhjælpende ægtefællers situation inden for områder, som f.eks. landbrug eller fiskeri og små familievirksomheder, sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen, moderskabsbeskyttelse og øget risiko for at blive ramt af fattigdom,

O.  der henviser til, at beskæftigelsesgraden for både mænd og kvinder er lavere i landdistrikterne, og at en række kvinder derudover aldrig er aktive på det officielle arbejdsmarked, og at de derfor ikke er registreret som ubeskæftigede eller medtaget i arbejdsløshedsstatistikkerne, hvilket medfører særlige problemer af økonomisk og juridisk art med hensyn til adgang til barselsorlov, sygeorlov, opsparing af pensionsrettigheder og adgang til social sikring samt problemer i tilfælde af skilsmisse; der henviser til, at landdistrikterne er hårdt ramt af mangel på beskæftigelse af høj kvalitet,

P.  der henviser til, at vilkårene for visse grupper af kvinder, der ofte står over for en kombination af flere vanskeligheder og risici samt er udsat for dobbelt forskelsbehandling - navnlig handicappede kvinder, kvinder med forsørgerpligt, ældre kvinder, kvinder fra minoriteter og indvandrerkvinder - øjensynligt forværres,

Q.  der henviser til, at der stadig er store forskelle mellem kvinder og mænd inden for alle andre aspekter, der har med arbejdsmiljøets kvalitet at gøre, f.eks. foreningen af arbejds- og privatliv, arbejdsordninger, der ikke i fuld udstrækning udnytter personernes evner, og inden for området med sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen; der henviser til, at beskæftigelsesgraden for kvinder, der har børn, som skal forsørges, kun er 62,4 %, hvorimod den er 91,4 % hos mændene; der henviser til, at 76,5 % af alle arbejdstagere på deltid er kvinder; at de tidsbegrænsede ansættelseskontrakter ligeledes er mere almindelige hos kvinder (15,1 %, hvilket er et procentpoint mere end hos mændene), og at langtidsarbejdsløshed fortsat forekommer oftere hos kvinder (4,5 %) end hos mænd (3,5 %),

R.  der henviser til, at risikoen for at komme til at leve i fattigdom er større for kvinder end for mænd, navnlig for kvinder over 65 år (21 %, hvilket er 5 procentpoint mere end hos mænd),

S.  der henviser til, at foreningen af arbejds-, familie- og privatliv stadig er et uløst problem for både kvinder og mænd,

T.  der henviser til, at arbejdsmarkedets parter spiller en vigtig rolle, når det gælder om at definere og effektivt iværksætte foranstaltninger for ligestilling mellem mænd og kvinder på europæisk, nationalt, regionalt og sektorspecifikt plan og på virksomhedsplan,

U.  der henviser til, at den lige deltagelse i familiære og huslige pligter mellem mænd og kvinder, navnlig gennem øget brug af muligheden for at gå på barsels- og forældreorlov, er en forudsætning for at fremme og gennemføre ligestilling mellem kvinder og mænd; der endvidere henviser til, at det er diskriminerende over for og forfordeler kvinderne på arbejdsmarkedet, at barsels- og forældreorloven ikke medtages i beregningen af kvindernes samlede arbejdstid,

V.  der henviser til, at det er vigtigt med adgang til pasningsordninger for børn, ældre og andre personer, over for hvem der består forsørgerpligt, for at give mænd og kvinder mulighed for at deltage på lige fod på arbejdsmarkedet og i uddannelsesforløb,

W.  der henviser til, at strukturfondsforordningerne fastsætter, at medlemsstaterne og Kommissionen skal sikre, at ligestilling mellem kønnene og integrering af kønsaspektet fremmes i fondenes forskellige gennemførelsesfaser,

1.  glæder sig over Kommissionens beretning om ligestilling og gentager, at ligestillingspolitikken har en tvedelt karakter på EU-plan, idet der på den ene side sikres ligestilling mellem mænd og kvinder på alle områder (integrering af ligestillingsaspektet), mens der på den anden side gennemføres målrettede foranstaltninger for at mindske forskelsbehandlingen af kvinder, herunder bevidstgørelseskampagner, udveksling af bedste praksis, dialoger med borgerne og offentlig-private partnerskabsinitiativer;

2.  understreger, at det er vigtigt at bekæmpe volden mod kvinder for at opnå ligestilling mellem mænd og kvinder; opfordrer derfor medlemsstaterne og Kommissionen til i fællesskab at træffe foranstaltninger på dette område; opfordrer indtrængende Kommissionen til at overveje muligheden for nye foranstaltninger til bekæmpelse af vold mod kvinder;

3.  opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at forene deres kræfter i bekæmpelsen af organiseret kriminalitet og netværk for menneskehandel og til i øget grad at træffe lovgivningsmæssige, administrative, uddannelsesmæssige, sociale og kulturelle foranstaltninger for at begrænse efterspørgslen efter prostitution;

4.  opfordrer Kommissionen og Rådet til at skabe et klart retsgrundlag for bekæmpelse af enhver form for vold mod kvinder, herunder handel med kvinder, og træffe afgørelse om at overdrage Fællesskabet fuldstændige beføjelser vedrørende politikker til bekæmpelse af menneskehandel og relaterede emner som indvandring og asyl og især retten til asyl som følge af kønsspecifik undertrykkelse og forfølgelse;

5.  opfordrer medlemsstaterne til hurtigst muligt at ratificere Europarådets konvention om bekæmpelse af menneskehandel;

6.  mener, at kvindernes deltagelse i beslutningsprocessen på lokalt, nationalt og EU-plan ikke er tilstrækkelig: opfordrer derfor Kommissionen, medlemsstaterne og de politiske partier til at overveje tiltag til forbedring af situationen; henviser i forbindelse hermed til, at brugen af valgkvoter har en positiv indvirkning på kvindernes repræsentation;

7.  understreger, at der en sammenhæng mellem kvinders deltagelse i politik og beslutningsprocesser og deres deltagelse i ngo'er og aktiviteter inden for civilsamfundet; opfordrer derfor indtrængende Kommissionen og medlemsstaterne til at støtte aktiviteter, der fremmer deres deltagelse heri;

8.  understreger betydningen af kvinders aktive inddragelse i fagforeninger med opgaver, der tager sigte på at beskytte kvinder på arbejdspladsen og sikre dem de rettigheder, de har krav på;

9.  bemærker, at det er vigtigt, at kvinder selv har kontrol over deres seksuelle og reproduktive rettigheder; støtter derfor de foranstaltninger og aktiviteter, der skal forbedre kvindernes adgang til seksuel og reproduktiv sundhedspleje og gør dem mere bevidste om deres rettigheder og de tjenesteydelser, der står til deres rådighed;

10.  opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til i alle social- og beskæftigelsespolitikker og politikker vedrørende social sikring at træffe de nødvendige foranstaltninger for at gennemføre ligestilling mellem kønnene, navnlig inden for flexicuritystrategien, og til at bekæmpe alle former for forskelsbehandling;

11.  støtter de foranstaltninger, som Den Europæiske Socialfond har fremmet, og Progressprogrammet for 2007-2013, hvis mål er at forbedre kvinders situation på arbejdsmarkedet og bidrage til at bekæmpe forskelsbehandling;

12.  er bekymret over, at der i de seneste fem år ikke har været en fremgang at spore i forbindelse med lønforskellen mellem mænd og kvinder; opfordrer derfor indtrængende Kommissionen og medlemsstaterne til at vurdere strategierne og foranstaltningerne på området og, om nødvendigt, i samarbejde med arbejdsmarkedets parter at undersøge nye foranstaltninger eller tilgange til gennemførelse af eksisterende foranstaltninger for at forbedre situationen; støtter i forbindelse hermed forslaget fra det rådgivende udvalg for ligestilling, hvis mål er at skærpe den europæiske lovgivning på dette område ved at pålægge arbejdsgiverne at foretage en revision af lønningerne og udarbejde handlingsplaner med henblik på at mindske lønforskellen; understreger, at der er behov for fælles foranstaltninger, specielt med hensyn til den nye etape af den europæiske strategi for vækst og beskæftigelse og de fælles principper for flexicurity;

13.  er bekymret over kvindernes ugunstige situation på arbejdsmarkedet, som medfører, at de opnår færre individuelle rettigheder til pensionsordninger og andre sociale ydelser, navnlig i de systemer, hvor disse rettigheder hovedsageligt er baseret på den enkeltes arbejdsmarkedsbidrag eller indtægter;

14.  opfordrer medlemsstaterne til at støtte Kommissionen i dens kontrol med gennemførelsen af nationale foranstaltninger for at vurdere, om ligestillingsprincippet bliver overholdt, især i forbindelse med de juridiske rettigheder og pensions- og socialsikringsordningerne;

15.  opfordrer EU-institutionerne og medlemsstaterne til at erklære den 22. februar for Den Internationale Dag for Ligeløn;

16.  er bekymret over den fortsatte kløft mellem kvinders og mænds uddannelsesniveau på den ene side, hvor kvindernes præstationer er bedre end mændenes, og deres arbejdsmarkedssituation på den anden side, hvor kvinder tjener mindre, har færre sikre jobs og gør langsommere fremskridt i deres karriere end mænd; opfordrer indtrængende Kommissionen og medlemsstaterne til at analysere årsagerne til denne situation og foreslå løsninger;

17.  mener, at det er nødvendigt, hvis kønsstereotyper i medierne skal udryddes, og ligestillede adfærdsmønstre i erhvervslivet og i hjemmet skal fremmes, at disse værdier indprentes fra en tidlig alder gennem undervisningen i skolerne;

18.  opfordrer indtrængende Kommissionen og medlemsstaterne til at træffe passende foranstaltninger til at bekæmpe stereotyper i uddannelses- og beskæftigelsessammenhænge på alle niveauer og alle områder, bevidstgøre og inddrage medierne, civilsamfundet og arbejdsmarkedets parter samt fremhæve mændenes rolle i forbindelse med fremme af ligestilling;

19.  henstiller, at medlemsstaterne aktiv bestræber sig på at fremme ligestilling blandt skoleelever og træffe foranstaltninger til at bekæmpe den faglige adskillelse, der stadig eksisterer på uddannelsesområdet, hvor procentdelen af kvindelige lærere inden for før- og grundskoleundervisning langt overgår procentdelen af kvindelige lærere på gymnasieniveau, som er mere mandsdomineret, og som giver større anerkendelse, højere løn og social status;

20.  foreslår, at Kommissionen undersøger muligheden for at træffe foranstaltninger til at opfordre kvinder til at læse naturvidenskabelige og tekniske fag for at forøge udbudet af fagfolk i disse sektorer og dække den indlysende efterspørgsel herefter;

21.  opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at træffe yderligere foranstaltninger til at forbedre kvinders adgang til og deltagelse på arbejdsmarkedet, navnlig inden for de sektorer, hvor kvinder er underrepræsenteret, som f.eks. højteknologi, forskning, videnskab og ingeniørvæsen, og øge kvaliteten af kvinders beskæftigelse, især gennem programmer for livslang læring og uddannelse på alle niveauer; opfordrer indtrængende Kommissionen og medlemsstaterne til at gøre brug af EU's strukturfonde for at opnå dette;

22.  opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at være opmærksomme på situationen for medhjælpende ægtefæller inden for håndværk, handel, landbrug, fiskeri og små familievirksomheder, både med hensyn til ligestillingsaspektet og under hensyntagen til det faktum, at kvinder befinder sig i en langt mere sårbar situation end mænd; opfordrer Kommissionen til hurtigst muligt at ændre direktiv 86/613/EØF om anvendelse af princippet om ligebehandling af mænd og kvinder i selvstændige erhverv, herunder i landbrugserhverv, samt om beskyttelse af kvinder i selvstændige erhverv i forbindelse med graviditet og barsel[13] for at bekæmpe indirekte forskelsbehandling, udvikle en positiv forpligtelse til ligebehandling og forbedre medhjælpende ægtefællers juridiske status;

23.  opfordrer medlemsstaterne til at udvikle fælles medejerskab som juridisk begreb for dermed fuldt ud at anerkende kvinders rettigheder inden for landbrugssektoren, den dertil knyttede beskyttelse i form af social sikring samt anerkendelse af deres arbejdsindsats;

24.  opfordrer medlemsstaterne til at fremme iværksætterprogrammer for kvinder i industrisektoren og støtte kvinder økonomisk ved etablering af virksomheder og med strukturer for erhvervsrådgivning samt den passende uddannelse;

25.  opfordrer medlemsstaterne til at være særligt opmærksomme på tilstedeværelsen af moderskabsfaciliteter for kvinder i selvstændige erhverv;

26.  opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at være særligt opmærksomme på det faktum, at der er et voksende antal arbejdstagere, der formelt er selvstændige men konkret kan placeres i kategorien "økonomisk afhængige arbejdstagere";

27.  opfordrer medlemsstaterne til at anerkende de virksomheder, der træffer foranstaltninger til at fremme ligestilling mellem kvinder og mænd og gøre balancen mellem arbejds- og privatlivet lettere med henblik på at fremme god praksis på området;

28.  opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at prioritere og tage særligt hensyn til de mere sårbare kvindegrupper, navnlig handicappede kvinder, kvinder, der har forsørgerpligt, ældre kvinder, kvinder fra minoriteter og indvandrerkvinder, indsatte kvinder, og gennemføre foranstaltninger, der er tilpasset deres behov;

29.  opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at vedtage og gennemføre nødvendige foranstaltninger for at hjælpe handicappede kvinder med at gøre fremskridt på de områder i det sociale, arbejdsmæssige, kulturelle og politiske liv, hvor de endnu er underrepræsenteret;

30.  opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at fremme indvandrerkvinders adgang til uddannelse og beskæftigelse ved at træffe foranstaltninger til bekæmpelse af den dobbelte forskelsbehandling, som indvandrerkvinder udsættes for på arbejdsmarkedet, og ved at skabe fordelagtige betingelser for deres adgang til arbejdsmarkedet og finde en balance mellem arbejds- og privatliv samt sikre den nødvendige erhvervsuddannelse;

31.  glæder sig over høringen mellem Kommissionen og arbejdsmarkedets parter, hvis mål er at forbedre de lovgivningsmæssige og ikke-lovgivningsmæssige rammer for en forening af arbejds-, familie- og privatlivet; ser frem til udarbejdelsen af en analyse af denne høring og fremlæggelsen af forslag på grundlag af denne analyse, især forslag om barselsorlov og medregning af denne i den samlede arbejdstid, forældreorlov, forældreorlov for fædre, adoptionsorlov og pasningsorlov;

32.  påpeger, at enhver politik om forening af arbejds- og familielivet skal baseres på princippet om det frie personlige valg og være tilpasset de forskellige livsfaser;

33.  opfordrer medlemsstaterne til at udarbejde specifikke foranstaltninger for at bekæmpe uligheder mellem kvinder og mænd på grund af afbrudte beskæftigelsesmønstre, der især opstår på grund af barselsorlov eller pasningsorlov, og for at mindske de negative konsekvenser heraf for karriere, løn og pensionsrettighederne;

34.  bemærker, at foreningen af arbejds-, privat- og familielivet er en grundlæggende faktor for at kunne øge beskæftigelsen, og opfordrer Kommissionen til at indhente oplysninger og informere om bedste praksis i forbindelse med, at der sikres god balance mellem arbejdsliv og privatliv og større deltagelse i familielivet fra mændenes side;

35.  anmoder indtrængende Kommissionen og medlemsstaterne om at fremme mændenes deltagelse i gennemførelsen af ligestillingspolitikker, navnlig med hensyn til at forene arbejds-, familie- og privatlivet;

36.  opfordrer medlemsstaterne og de regionale og lokale myndigheder til at forbedre børnepasningsordningerne og pasningsordninger for plejekrævende personer med hensyn til disponibilitet, kvalitet og adgang i henhold til Barcelonamålene og at sikre, at disse ydelser er forenelige med fuldtidsbeskæftigelse for kvinder og mænd, der har ansvar for børn og personer, for hvem der består forsørgerpligt;

37.  opfordrer de ansvarlige i virksomhederne til i deres personaleforvaltningsplaner at medtage fleksible familiepolitiske foranstaltninger, som gør det lettere for deres arbejdstagere at vende tilbage til jobbet efter en fraværsperiode;

38.  henleder Kommissionens og medlemsstaternes opmærksomhed på feminiseringen af fattigdom på et tidspunkt, hvor kvinder, navnlig ældre kvinder og enlige mødre, har en større risiko for at blive udstødt og ramt af fattigdom, og opfordrer dem indtrængende til at udarbejde foranstaltninger, der kan forebygge denne tendens;

39.  opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at udvikle uddannelses- og gennemførelsesinstrumenter, som gør det muligt for alle de berørte parter at medtage et perspektiv baseret på lige muligheder for kvinder og mænd i deres respektive kompetenceområder, herunder en vurdering af politikkernes specifikke indvirkning på kvinder og mænd;

40.  opfordrer indtrængende medlemsstaterne og de regionale og lokale myndigheder til at sikre en effektiv udnyttelse af de eksisterende instrumenter, som f.eks. manualer til integrering af ligestilling mellem mænd og kvinder i Kommissionens beskæftigelsespolitikker;

41.  opfordrer indtrængende medlemsstaterne til at sikre en uddannelse, der på passende vis tager højde for ligestilling mellem mænd og kvinder, af de embedsmænd, der er ansvarlige for gennemførelsen af fællesskabsprogrammer på nationalt, regionalt og lokalt plan;

42.  opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at udvikle en række kvantitative og kvalitative indikatorer og kønsbaserede statistikker, der er pålidelige, sammenlignelige og om nødvendigt tilgængelige, og som skal anvendes under opfølgningen af gennemførelsen af Lissabonstrategien for vækst og beskæftigelse, således at kønsaspektet tages i betragtning, og der sikres passende iværksættelse og opfølgning af politikker;

43.  glæder sig over etableringen af Det Europæiske Institut for Ligestilling mellem Mænd og Kvinder og udnævnelsen af bestyrelsesmedlemmerne, hvilket har givet instituttet et beslutningstagende organ; er imidlertid bekymret over, at besættelsen af direktørstillingen ved instituttet trækker ud, og opfordrer indtrængende Kommissionen til hurtigst muligt at løse dette problem;

44.  opfordrer Kommissionen til i samarbejde med Det Europæiske Institut for Ligestilling mellem Mænd og Kvinder i dens kommende årsberetninger om ligestilling mellem kvinder og mænd at medtage fakta og statistikker fra kandidatlande og eventuelle kandidatlande;

45.  opfordrer medlemsstaterne til at fremme idrætsaktiviteter og en sund livsstil blandt befolkningen som helhed i betragtning af, at kvinder i mindre omfang deltager i idrætsaktiviteter.

46.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet og Kommissionen samt til medlemsstaternes regeringer.

UDTALELSE FRA UDVALGET OM BESKÆFTIGELSE OG SOCIALE ANLIGGENDER (26.6.2008)

til Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestillingom ligestilling mellem kvinder og mænd - 2008(2008/2047(INI))Rådgivende ordfører: Marian Harkin

FORSLAG

Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender opfordrer Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det beslutningsforslag, det vedtager:

 der henviser til de undersøgelser vedrørende forening af arbejdsliv og familieliv, som Det Europæiske Institut i Dublin har udført, og til konklusionerne fra Det Europæiske Råd i Lissabon (marts 2000), som tog sigte på at øge den generelle beskæftigelsesfrekvens i EU til 70 % og kvinders beskæftigelsesfrekvens til over 60 % inden 2010, og konklusionerne fra Det Europæiske Råd i Stockholm (marts 2001), hvor der blev tilføjet et midlertidigt mål på 67 % for den almindelige beskæftigelsesfrekvens og 57 % for kvinders beskæftigelsesfrekvens inden 2005,

A. der henviser til, at Kommissionens beretning om ligestilling mellem kvinder og mænd fra 2008[1] fastslår, at mens kvinder i stigende grad er kommet ud på arbejdsmarkedet, så eksisterer der stadig store udfordringer med hensyn til kvaliteten af kvinders beskæftigelse, navnlig den store lønforskel mellem kvinder og mænd, den fortsatte horisontale og vertikale opdeling af arbejdsmarkedet, kvindernes fragmenterede professionelle karriereforløb og vanskelighederne i forbindelse med foreningen af arbejds- og familielivet, og alle disse udfordringer hindrer ligebehandling i uddannelserne og i arbejdslivet og endog udvikling i pensionisttilværelsen; der henviser til, at to tredjedele af deltidsjobbene varetages af kvinder, og at kvinder helt generelt har mere usikre ansættelsesforhold,

B. der henviser til, at hverken de specifikke retningslinjer på ligestillingsområdet eller søjlen vedrørende lige muligheder længere indgår i den europæiske beskæftigelsesstrategi,

C. der derfor henviser til, at den sammenlignende gennemgang fra 2007 af de 27 medlemsstater og de 3 EFTA-stater viser, at ligestilling mellem kønnene i vid udstrækning ikke indgår i beskæftigelsespolitikkerne,

D. der henviser til, at forskelsbehandling af kvinder begynder ved adgangen til lærepladser, navnlig i områder med stor arbejdsløshed, hvor kvinder har færre chancer for at få gode lærepladser og dermed gode job, selv om de har bedre kvalifikationer,

E. der henviser til, at kvinders arbejdsliv er karakteriseret ved opdelte perioder med arbejde, som har indflydelse på kvinders mulighed for at forblive i arbejde og gøre karriere, gør dem mere sårbare på arbejdsmarkedet og har langsigtede virkninger med hensyn til pensionsopsparing,

F. der henviser til, at flexicuritystrategien skaber forventninger, men skal forbedres ved at indføre en livscyklustilgang til beskæftigelsen; der henviser til, at det ikke er alle medlemsstater, der kan nå Barcelonamålene inden 2010; der henviser til, at pasningsfaciliteterne for plejekrævende familiemedlemmer, der ikke er børn, og anerkendelse af ikkeformelle kvalifikationer endnu ikke omfattes af de politiske strategier,

G. der henviser til, at selv om Kommissionens beretning indeholder omfattende statistikker om kvinders beskæftigelsesfrekvens, uddannelse og deltagelse i beslutningstagning og om fattigdommen blandt kvinder i EU sammenlignet med mænd, indeholder den ingen data opdelt efter handicap, alder, seksuel orientering, etnisk oprindelse og religion, selv om situationen for kvinder, der udsættes for forskellige former for forskelsbehandling, er særlig vanskelig,

1. opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til i alle socialpolitikker og politikker for beskæftigelse og social sikring at træffe de nødvendige foranstaltninger til at gennemføre ligestillingen mellem kønnene og til at bekæmpe alle former for forskelsbehandling, navnlig i flexicuritystrategien;

2. minder Kommissionen om dens køreplan for ligestilling mellem kvinder og mænd - 2006-2010; opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at sikre, at der udvikles specifikke politikker til at opnå samme økonomiske uafhængighed for kvinder og mænd, forening af privatliv og arbejdsliv, ligelig deltagelse i beslutningsprocessen, udryddelse af alle former for kønsbaseret vold og afskaffelse af kønsstereotyper;

3. opfordrer medlemsstaterne til fuldt ud at gennemføre de bestemmelser i fællesskabslovgivningen, der kræver ligebehandling af kvinder og mænd i beskæftigelsen, også hvad angår adgang, arbejdsvilkår, fleksibel arbejdstid, karriereudvikling og forfremmelse, lige løn for lige arbejde og arbejde af samme værdi, afskedigelse, omvendt bevisbyrde i sager vedrørende forskelsbehandling på grund af køn, sexchikane og beskyttelse af graviditet, moderskab og faderskab samt adgang til og forsyning med prismæssigt overkommelige kvalitetsvarer og -tjenesteydelser, f.eks. børnepasning, pleje af ældre og handicappede og andre plejekrævende personer;

4. påpeger, at de data, som Kommissionen har rapporteret, til trods for de relative kvantitative fremskridt, hvad angår kvinders beskæftigelse, viser, at den gennemsnitlige forskel i beskæftigelsesfrekvensen mellem mænd og kvinder i EU fortsat er høj (14,4 %) og er langt højere for personer over 55 (17,8 %) og i nogle medlemsstater er over 30 %;

5. understreger, at mange af de job, der skabes i EU, er usikre som følge af tidsbegrænsede kontrakter, og at kvinder er særligt berørt heraf; opfordrer derfor Kommissionen og medlemsstaterne til at tilskynde til, at der træffes foranstaltninger til bekæmpelse af usikre ansættelsesforhold; understreger, at tidsubegrænsede kontrakter fortsat er normen;

6. opfordrer Kommissionen til at træffe de fornødne foranstaltninger til effektiv gennemførelse af direktivet om ligeløn i samtlige medlemsstater og opfyldelse af de målsætninger, der blev fastsat på Det Europæiske Råd i Barcelona, hvad angår børnepasning af høj kvalitet; opfordrer ligeledes Kommissionen til at styrke forældreorlovsdirektivet;

7. opfordrer medlemsstaterne til at søge at nå målet vedrørende ligeløn og samme faglige udvikling for kvinder og mænd og at støtte iværksætterprogrammer og lån til fordel for kvindelig iværksætterkultur på alle aktivitetsområder; minder Kommissionen om arbejdsmarkedets parters aktionsramme for ligestilling mellem mænd og kvinder, som skal tilskynde piger til at overveje et bredere spektrum af karrieremuligheder, primært inden for de tekniske og videnskabelige fag;

8. opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til i samarbejde med de relevante institutioner at udarbejde uddannelses- og erhvervsuddannelsesprogrammer til sikring af, at kvinders høje uddannelseskvalifikationer medfører bedre job, bedre løn og bedre karrieremuligheder, der står i rimeligt forhold til deres kvalifikationer og uddannelse; opfordrer medlemsstaterne til at træffe målrettede foranstaltninger til at bringe forskelsbehandlingen af unge kvinder til ophør i overgangsfaser fra skole til erhvervsuddannelse og erhvervsuddannelse til professionel karriere;

9. foreslår, at uddannelsespolitikkerne udarbejdes med omhu for at undgå forudfattede meninger om karrierer, der "angiveligt er utilgængelige" for kvinder; foreslår endvidere, at adgangen til lederstillinger skal være fuldt ud gennemsigtig for at forhindre forskelsbehandling på grund af køn;

10. understreger betydningen af adgang til tilgængelige europæiske og nationale midler, der tager sigte på projekter, som aktivt inddrager kvinder, og anmoder Kommissionen om at opfordre medlemsstaterne til i forbindelse med gennemførelsen af strukturfondene og i overensstemmelse med det horisontale mål om ligestilling mellem kønnene at fastsætte specifikke mål for kvinders deltagelse i støtteprogrammerne; opfordrer Kommissionen til at overveje at udarbejde retningslinjer for budgettering ud fra et ligestillingsperspektiv i strukturfondene og til at teste dem i pilotprojekter;

11. støtter de foranstaltninger, som Den Europæiske Socialfond har fremmet, og Progressprogrammet for 2007-2013, der bl.a. tager sigte på at forbedre kvinders situation på arbejdsmarkedet og bidrage til at bekæmpe forskelsbehandling; opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at sikre, at alle politiske foranstaltninger og aktioner, der tager sigte på at forbedre ligestillingen mellem mænd og kvinder, fuldt ud tager hensyn til den særlige situation for kvinder, der udsættes for forskellige former for forskelsbehandling som følge af handicap, alder, seksuel orientering, etnisk oprindelse eller religion, og ligeledes til situationen for kvinder, der udsættes for tilknytningsbegrundet forskelsbehandling, og forældre eller ægtefæller til personer, som udsættes for forskelsbehandling;

12. understreger betydningen af at identificere redskaber og passende mekanismer til integration af sårbare grupper blandt kvinder på arbejdsmarkedet; opfordrer til øget anerkendelse af uformel læring med henblik på at fremme denne proces;

13. erindrer om sin beslutning af 9. marts 2004 om forening af arbejds-, familie- og privatlivet[2], der opfordrede Kommissionen til at foreslå et rammedirektiv om foreningen af arbejds-, familie- og privatlivet, der bl.a. vil tillade gennemførelsen af supplerende mekanismer, som vil gøre det muligt for kvinder og mænd at deltage på lige fod i plejen af plejekrævende familiemedlemmer, og vil afspejle Det Europæiske Instituts undersøgelser om forening af arbejdsliv og familieliv;

14. konstaterer, at det som følge af demografiske ændringer skønnes, at forholdet mellem aktive og inaktive personer i 2030 vil være 2:1; opfordrer Kommissionen til at støtte plejepersonales fremtidige rolle og de personer, som er tvunget til at trække sig ud af arbejdsmarkedet, eller som arbejder på deltidskontrakter, så de kan påtage sig familiemæssige forpligtelser, ved at udvikle politikker, der giver kvinder og mænd mulighed for at skabe en balance mellem arbejdsmæssigt ansvar, plejeansvar og ansvar i familien og således undgå usikkerhed med hensyn til arbejde, indtægt og pension; opfordrer medlemsstaterne til at planlægge og gennemføre sociale sikringsordninger, der tager hensyn til kvinders og mænds særlige situation på arbejdsmarkedet;

15. opfordrer medlemsstaterne til at iværksætte mekanismer til sikring af ens behandling af kvinder og mænd med hensyn til pensionsordninger og til at vurdere pensionsreformers indvirkning på kvinders liv;

16. foreslår, at Kommissionen fortsætter høringen af arbejdsmarkedets parter om den kurs, der skal vedtages for en fællesskabsindsats for bedre forening af arbejds-, privat- og familieliv med henblik på at forbedre og supplere de eksisterende rammer og nå målene fastsat på Det Europæiske Råd i Barcelona;

17. understreger, at arbejdsgiverne og fagforeningsorganisationerne spiller en rolle med hensyn til at skabe en retfærdig tilrettelæggelse af arbejdet for kvinder og mænd, og at medlemsstaterne spiller en rolle med hensyn til at stille tilgængelige tjenesteydelser af høj kvalitet og udveksle bedste praksis for at kunne sikre en bedre forening af arbejds- og familielivet og fremme virksomhedernes sociale ansvar;

18. understreger betydningen af kvinders aktive inddragelse i fagforeninger med opgaver, der tager sigte på at beskytte kvinder på arbejdspladsen og sikre dem de rettigheder, de har krav på;

19. tilslutter sig det, der optræder i forslaget i arbejdsmarkedets parters aktionsramme for ligestilling mellem mænd og kvinder om skabelse af ikkelineære karriereudviklingsmønstre, hvor perioder med større arbejdsmæssigt engagement veksler med perioder med større familiemæssigt ansvar som et alternativ til en kultur med unødigt lange arbejdsdage for kvinder og mænd;

20. opfordrer Kommissionen til at støtte samarbejde og udvikling af partnerskaber mellem alle involverede organer for at fremme en bedre forening af arbejds-, familie- og privatliv i sammenhæng med den europæiske alliance for familier;

21. opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at udvikle en række kvalitative indikatorer, som tager kønsaspektet i betragtning og kan anvendes under opfølgningen på gennemførelsen af Lissabonstrategien for vækst og beskæftigelse;

22. opfordrer Kommissionen til at iværksætte oplysningskampagner om forskelsbehandling mellem kønnene og inddrage kønsaspektet i EU's uddannelsesprogrammer.

RESULTAT AF DEN ENDELIGE AFSTEMNING I UDVALGET

Dato for vedtagelse

25.6.2008

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

38

1

0

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Jan Andersson, Edit Bauer, Iles Braghetto, Philip Bushill-Matthews, Alejandro Cercas, Ole Christensen, Derek Roland Clark, Luigi Cocilovo, Jean Louis Cottigny, Jan Cremers, Proinsias De Rossa, Richard Falbr, Carlo Fatuzzo, Ilda Figueiredo, Roger Helmer, Karin Jöns, Ona Juknevičienė, Jean Lambert, Raymond Langendries, Bernard Lehideux, Elizabeth Lynne, Thomas Mann, Maria Matsouka, Elisabeth Morin, Juan Andrés Naranjo Escobar, Csaba Őry, Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Pier Antonio Panzeri, Elisabeth Schroedter, Jean Spautz, Gabriele Stauner, Ewa Tomaszewska, Gabriele Zimmer

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere

Jean Marie Beaupuy, Petru Filip, Donata Gottardi, Marian Harkin, Rumiana Jeleva, Sepp Kusstatscher, Roberto Musacchio, Csaba Sógor, Patrizia Toia, Glenis Willmott

  • [1]  Kommissionens rapport til Rådet, Europa-Parlamentet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget - Ligestilling mellem kvinder og mænd 2008. (KOM(2008)0010).
  • [2]  EUT C 102 E af 28.4.2004, s.492

UDTALELSE FRA KULTUR- OG UDDANNELSESUDVALGET (25.6.2008)

til Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestillingom ligestilling mellem kvinder og mænd - 2008(2008/2047(INI))Rådgivende ordfører: Maria Badia i Cutchet

FORSLAG

Kultur- og Uddannelsesudvalget opfordrer Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det beslutningsforslag, det vedtager:

1. mener, at det for at udrydde kønsstereotyper i medierne og fremme ligestillede adfærdsmønstre i erhvervslivet og i hjemmet er nødvendigt fra en tidlig alder at overføre disse værdier gennem undervisning i skolerne;

2. anbefaler, at medlemsstaterne gør en kraftig indsats for at fremme ligestilling blandt eleverne og træffe foranstaltninger for at bekæmpe den faglige adskillelse, der stadig eksisterer på uddannelsesområdet, hvor procentdelen af kvindelige lærere i før- og grundskoleundervisningen langt overgår procentdelen i sekundærskolen, som er mere mandsdomineret og medfører større anerkendelse, løn og social status;

3. foreslår, at Kommissionen undersøger muligheden for at træffe foranstaltninger til at opfordre kvinder til at læse naturvidenskabelige og tekniske fag for at forøge udbudet af fagfolk i disse sektorer og imødekomme efterspørgslen;

4. anmoder om, at enhver lønmæssig diskrimination udryddes inden for uddannelse, kultur, sport og kommunikation, og udtrykker sin bekymring over, at de fleste deltidsansatte og midlertidigt ansatte er kvinder, hvilket tydeliggør, at foreningen af arbejde, familie og uddannelse grundlæggende afhænger af kvinder; beder i denne sammenhæng om, at medlemsstaterne forbedrer netværket af offentlige tjenester til støtte for omsorgskrævende familiemedlemmer samt børneopdragelse, så det bliver lettere for både mænd og kvinder at kombinere arbejde, familie og uddannelse, hvilket vil fremme en ligelig fordeling af de familiære opgaver og øge andelen af kvinder, der deltager i livslang læring og ansættes i høje stillinger;

5. opfordrer til, at der træffes foranstaltninger til at forøge kvinders deltagelse i styrende organer, især i de sektorer, hvor kønnene ikke er ligeligt repræsenteret;

6. opfordrer medlemsstaterne til at fremme idrætsaktiviteter og en sund livsstil blandt befolkningen som helhed, i betragtning af, at kvinder i mindre grad deltager i idrætsaktiviteter.

RESULTAT AF DEN ENDELIGE AFSTEMNING I UDVALGET

Dato for vedtagelse

24.6.2008

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

29

2

0

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Maria Badia i Cutchet, Katerina Batzeli, Ivo Belet, Giovanni Berlinguer, Nicodim Bulzesc, Marielle De Sarnez, Marie-Hélène Descamps, Jolanta Dičkutė, Milan Gaľa, Claire Gibault, Vasco Graça Moura, Christopher Heaton-Harris, Luis Herrero-Tejedor, Ruth Hieronymi, Mikel Irujo Amezaga, Ramona Nicole Mănescu, Manolis Mavrommatis, Ljudmila Novak, Dumitru Oprea, Zdzisław Zbigniew Podkański, Mihaela Popa, Christa Prets, Pál Schmitt, Hannu Takkula, Helga Trüpel, Thomas Wise

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere

Victor Boştinaru, Mary Honeyball, Elisabeth Morin, Ewa Tomaszewska, Cornelis Visser

RESULTAT AF DEN ENDELIGE AFSTEMNING I UDVALGET

Dato for vedtagelse

16.7.2008

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

30

0

1

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Edit Bauer, Emine Bozkurt, Hiltrud Breyer, Edite Estrela, Věra Flasarová, Lissy Gröner, Esther Herranz García, Lívia Járóka, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Urszula Krupa, Roselyne Lefrançois, Astrid Lulling, Siiri Oviir, Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Zita Pleštinská, Anni Podimata, Karin Resetarits, Eva-Britt Svensson, Anne Van Lancker, Corien Wortmann-Kool, Anna Záborská

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere

Gabriela Creţu, Lena Ek, Iratxe García Pérez, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Anna Hedh, Mary Honeyball, Marusya Ivanova Lyubcheva, Maria Petre, Zuzana Roithová, Heide Rühle