ДОКЛАД относно товарния транспорт в Европа

28.7.2008 - (2008/2008(INI))

Комисия по транспорт и туризъм
Докладчик: Michael Cramer

Процедура : 2008/2008(INI)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
A6-0326/2008
Внесени текстове :
A6-0326/2008
Разисквания :
Приети текстове :

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно товарния транспорт в Европа

(2008/2008(INI))

Европейският парламент,

–   като взе предвид съобщенията на Комисията: „Програма на ЕС за товарния транспорт: засилване на ефективността, интеграцията и устойчивостта на товарния транспорт в Европа“ (COM(2007)0606), „План за действие в областта на логистиката на превоза на товари“ (COM(2007)0607), „Към железопътна мрежа, ориентирана към товарните превози“ (COM(2007)0608) и „Многогодишни договори за качеството на железопътната инфраструктура“ (COM(2008)0054),

–   като взе предвид съобщението на Комисията, озаглавено „Логистиката на транспорта на стоки в Европа – ключът към устойчива мобилност“ (COM(2006)0336),

–   като взе предвид съобщението на Комисията относно въвеждането на Европейската система за управление на железопътния трафик/Европейската система за контрол на влаковете ERTMS/ETCS (COM(2005)0298),

–   като взе предвид заключенията на Съвета от 29-30 ноември/3 декември 2007 г. относно съобщението на Комисията относно „План за действие в областта на логистиката на превоза на товари“, както и от 7 април 2008 г. относно съобщението на Комисията относно „Към железопътна мрежа, ориентирана към товарните превози“,

–   като взе предвид Зелената книга на Комисията „Към нова култура за градска мобилност“ (COM(2007)0551),

–   като взе предвид своята резолюция от 5 септември 2007 г. относно логистиката на транспорта на стоки в Европа – ключът към устойчива мобилност[1],

–   като взе предвид своята резолюция от 9 юли 2008 г. относно „Към нова култура за градска мобилност“[2],

–   като взе предвид член 45 от своя правилник,

–   като взе предвид доклада на комисията по транспорт и туризъм (A6-0326/2008),

A. като има предвид, че транспортният сектор е отговорен за почти 30% от емисиите на CO2 в ЕС – в градовете дори за 40% – и че въпреки усилията, положени за техническо подобрение и иновации, между 1990 г. и 2005 г. трафикът е нараснал с 26%, докато емисиите на CO2 в другите сектори с милиардни инвестиции са намалели с 10%,

Б.  като има предвид, че устойчивият и ефективен товарен транспорт в Европа играе жизненоважна роля за успеха и конкурентоспособността на икономиката, за посрещане на потребителското търсене и за създаването на значителен брой работни места и благосъстояние за европейските граждани,

В.  като има предвид, че товарният транспорт се предвижда да нарасне с около 50% (в тонкилометри (ткм)) между 2000 г. и 2020 г., както се прогнозира в Бялата книга „Европейската транспортна политика до 2010 г.: време за вземане на решения“ (COM(2001)0370) и че между 1995 г. и 2005 г. товарният транспорт е нараствал с около 30% по-бързо от БВП; като има предвид, в допълнение, че в сравнение с другите видове транспорт, общото нарастване в товарния транспорт до голяма степен се дължи на разрастването на автомобилния и въздушен транспорт,

Г.  като има предвид, че решения в полза на по-устойчиви и по-ефективни логистични системи и системи за товарен транспорт, а така също и в полза на комбинираното включване на всички видове транспорт, ще доведат не само до подобряване на икономиката и сигурността, но ще удовлетворят и целите на ЕС в областта на изменението на климата и спестяването на енергия, които трябва да бъдат постигнати до 2020 г.,

Д. като има предвид, че за да отговорят на тези изисквания, държавите-членки следва, в настоящия контекст на недостатъчно бюджетни средства, да определят редица съгласувани приоритети, да концентрират своите ресурси в ограничен брой мерки в полза на устойчивостта и интермодалността на товарния транспорт и да вземат под внимание чувствителните региони,

Е.  като има предвид, че европейската мрежа от коридори следва да бъде развита по-добре, при което се изхожда от съществуващите мрежа и съществуващите структури и технологии, и че следва в нея също да се включат „зелените коридори“ за всички видове товарен транспорт, заедно с амбициозни устойчиви екологични критерии,

Ж. като има предвид, че целта на горепосочения план за действие в областта на логистиката на превоза на товари трябва да бъде улесняването на дейностите в областта на товарния транспорт в Европа и осигуряването на ползи за всички европейски дружества и за европейската конкурентоспособност като цяло,

1.  подчертава, че европейските системи за товарен транспорт трябва да преодолеят неотложни предизвикателства, за да се постигне по-ефективна интеграция и устойчиво развитие на товарния транспорт в Европа, като допринесат по-интензивно за повишена мобилност, енергийна ефективност, намаляване на потреблението на течни горива и емисиите–замърсители, както и на външните разходи, и затова приветства гореспоменатите съобщения на Комисията и заключенията на Съвета; поощрява Комисията, държавите-членки и промишленият сектор да подпомагат за в бъдеще една политика за товарния транспорт, която е по-устойчива с оглед на мобилността за околната среда, климата, икономиката, сигурността и социалните интереси, като насърчават прилагането на по-ефективни логистични системи в един разширен Европейски съюз, като част от процеса на постепенна интеграция на приоритетни трансгранични коридори за железопътен превоз на товари, на възлови точки и на конвенционални мрежи, и като насърчават принципа „потребителят и замърсителят плащат“ по отношение на всички видове транспорт,

2.  подкрепя позицията на Комисията, че съмодалността и интермодалността продължават да бъдат ключови фактори в създаването на устойчив и ефективен товарен транспорт в Европа,

3.  изтъква все пак, че компетентностите и средствата на ЕС за подобряване на пазарите за товарен транспорт са ограничени; отбелязва, че ключови части от мрежата вече се използват в пълна степен; поради тази причина настоятелно призовава транспортните министри, отговорни за основните европейски коридори да се заемат с въпроса за инвестициите в инфраструктурата и най-малкото да постигнат съгласие относно координацията на техните национални планове за инвестиции по отношение на съответните коридори,

4.  изразява убедеността си, че логистиката на градския товарен транспорт изисква специален подход; надява се, че дебатът относно посочената по-горе зелена книга относно градската мобилност, заедно с Плана за действие в областта на логистиката на превоза на товари могат да доведат до обмен на добри практики между градовете, с цел да бъдат намерени устойчиви начини за превоза на доставки до градовете,

5.  следователно съветва Комисията да предложи, не по-късно от края на 2008 г., програма за укрепване на сътрудничеството между държавите-членки, отговорни за проектите в тази област, както и да способства за и да оцени решения във връзка със съществуващите препятствия, като обърне специално внимание на превоза на стоки и отчете добавената стойност на логистичния фактор,

6.  подкрепя идеята за мрежи, предназначени за превоз на стоки, които следва да използват съществуващите конвенционални мрежи на трафик, освободени в резултат на развитието на високоскоростните влакове,

7.  подчертава, че мрежата за железопътни товари следва да се опира на коридорите за превоз на товари, които в най-голяма степен са съобразени с пазара, като се вземат предвид съществуващите коридори в рамките на Европейската система за управление на железопътния трафик (ERTMS) и на Трансевропейската транспортна мрежа (TEN-T) (т.е. да бъде разширена според потребностите, така че да обхваща конкретни области, които генерират особено интензивен трафик, напр. пристанищата); счита, че следва да бъдат определени „координатори на високо равнище относно коридорите“, в случаите, в които това още не е сторено; призовава Европейската железопътна агенция, в ролята й на системен орган за ERTMS, да осигури оперативната съвместимост на тези маршрути,

8.  очаква, че Комисията ще определи „зелените коридори“ като проекти, които да бъдат образец за мобилност и интермодалност, насочени към преминаването към по-благоприятни за околната среда видове транспорт, с цел намаляване на общия брой произшествия, претоварванията, шума, токсичното и нетоксичното замърсяване на въздуха на местно равнище, емисиите на CO2, разхода на ландшафт и енергия, както и повишаване на използването на възобновяеми енергийни източници (най-вече на вятърна и слънчева енергия) в съответствие със законодателството на ЕС, неговите цели и интелигентните транспортни системи,

9.  настоятелно призовава Комисията и държавите-членки да предлагат, в тази връзка, по-силни стимули за насърчаване на екологичната съвместимост на всички видове транспорт и да подпомагат оптималното им комбиниране, така че да се гарантира минимално въздействие върху околната среда, преди всичко в „зелените коридори“,

10. предлага да се подпомогне интеграцията на регионалното планиране, производствените процеси и пазарната структура – включително избягването на ненужния транспортен трафик – и стремежът към по-кратки разстояния и адаптирани скорости в товарния транспорт; счита, че отнемащото много време и енергия „движение, съпроводено с често спиране“ в товарния транспорт следва да се избягва чрез компютризирана адаптация на скоростите,

11. счита за приоритет подобряването на правилното прилагане и засилването на съществуващото законодателство в областта на превоза на опасни и замърсяващи товари,

12. настоятелно призовава Комисията и държавите-членки за обмен на най-добри практики в чувствителни трансгранични области (планински и гъсто населени райони и градове), както и в големите градове, като се отчитат препоръките, съдържащи се в по-горе посочената резолюция на Парламента относно градската мобилност и опитът, получен благодарение на програмата CIVITAS за по-чист и добър транспорт в градовете посредством подобряване на логистичния аспект,

13. призовава Комисията да съсредоточи съфинансирането от страна на ЕС върху ефективността, оперативната съвместимост и модернизацията на железопътната инфраструктура, интермодалните възлови точки и всички други видове товарен транспорт, и да насочи най-малко 40% от предназначените за транспортна инфраструктура средства на ЕС за железопътния сектор, както вече ЕП предложи в своята резолюция от 12 юли 2007 г. относно прилагането на първия пакет за железниците[3],

14. призовава Комисията и държавите-членки, предвид на очакваното преразглеждане на бюджета на Европейския парламент за 2009 г., да обсъдят позицията на транспорта в този бюджет, с цел да се избегне повторение на предишни грешки и да се гарантират достатъчно бъдещи инвестиции в стратегическа инфраструктура, така че да бъдат постигнати целите, които Съюзът си постави по отношение на устойчивото развитие и намаляването на емисиите,

15. подчертава важното значение на оперативно съвместимите системи за заплащане на пътни такси в Европа,

16. счита, че по-добрите връзки на морските и речните пристанища с вътрешната железопътна и пътна мрежа представляват важен елемент на транспортната инфраструктура; изтъква важната роля на вътрешните платформи и сухите докове,

17. изразява убедеността си относно потенциала на вътрешните водни пътища във връзка с товарния транспорт и настоятелно призовава Комисията да осигури правилното прилагане на програмата за действие NAIADES за насърчаване на превоза по вътрешните водни пътища в Европа,

18. подчертава, че инвестициите в сухопътни терминали могат да се реализират по гъвкав и бърз начин и по този начин могат да отстранят недостатъците в интермодалната верига като цяло,

19. призовава за спазване на и/или въвеждане на постоянни интермодални стандарти по отношение на размерите и теглото на превозните средства, контейнерите и товарните устройства, което ще играе стратегическа роля с оглед пренасочването на товарния транспорт към железопътни и устойчиви водни пътища с цел намаляване на инфраструктурните разходи,

20. потвърждава, че различните хоризонтални техники, които биха допринесли за по-опростени начини за претоварване на товари от товарни автомобили върху релси, а също и при преминаване върху релси с различна широчина на коловоза, често са недостатъчно стандартизирани; настоява, по тази причина, международните и европейските органи да стандартизират тези технологии с цел по-голяма ефективност и намаляване на разходите; в тази връзка изтъква значението на бързото приемане на световен стандарт за интермодални транспортни единици,

21. приканва Комисията да формулира своите насоки относно помощите за околната среда и железниците по такъв начин, че да се улеснят инвестициите в полза на устойчивия железопътен товарен транспорт; подчертава в тази връзка стратегическото значение на съфинансирането за намаляване на шума, включително в първоизточника (преоборудване на товарните вагони), какъвто е случаят с оборудването ERTMS на подвижния състав,

22. изразява убеждението си, че управлението на инфраструктурата и предоставянето на услуги трябва да се осъществява трансгранично, недискриминационно и прозрачно, за да се постигне ефикасна, интероперативна и безпроблемна логистика на товарния транспорт; в тази връзка, подчертава значението на стремежа към пълна завършеност на вътрешния транспортен пазар за всички видове транспорт; по този повод, приветства предложението на Комисията за създаването на европейско пространство за морски транспорт без бариери и подкрепя идеята за единен транспортен документ и единни точки на достъп за всички видове транспорт,

23. подчертава, че ефективно действащият вътрешен пазар на автомобилни превози би могъл да помогне за подобряването на ефективността на транспорта и за намаляването на броя на превозите без товар; призовава Комисията стриктно да приложи законодателството на ЕС по отношение на международните автомобилни превози на товари и каботаж; признава, че на държавите-членки е разрешено да ограничават каботажа при определени условия, но призовава Комисията, като пазител на Договора, да предприеме строги действия срещу несъразмерните ограничения и санкции, налагани от редица държави-членки на чуждите превозвачи в тази област,

24. призовава Комисията, в рамките на многогодишни договори за качеството на железопътната инфраструктура, да изработи рамкови условия за минимални европейски стандарти за качеството; предлага на държавите-членки да обвържат тези стандарти за качеството с достъпа до средства за строителство, разширяване и поддръжка на железопътна инфраструктура и да ги разглежда като неделими пакети, като допринесе по този начин за повишаването на ефективността и за спестяване на средства,

25. призовава Комисията да подпомага проекти относно диференцираната употреба на високоскоростни линии, напр. за лекотоварен транспорт,

26. настоятелно призовава Комисията да осъществи проучване на товарните вагони в Европейския съюз, оборудвани със сателитно управление, за да провери трансграничната оперативна съвместимост и/или съвместимостта на такива системи със съществуващите технологии, да гарантира оборудването на новите товарни вагони с оперативно съвместими системи за сателитно управление и да насърчи преоборудването на съществуващите товарни вагони; подкрепя приемането на най-добра практика относно техниките на натоварване, които оформят интермодалната верига от началото до края на процеса на претоварване и разтоварване по такъв начин, че се подобрява ефективността на целия отрасъл,

27. подчертава необходимостта от стандартизиране и опростяване на административните процедури на органите, участващи в пазара на товарния транспорт, в съчетание с опростени митнически правила и процедури по границите; по-специално приветства решението за създаване на европейско пространство за морски транспорт без бариери и настойчиво призовава Комисията да изиска от съответните международни асоциации и организации да разработят единен интермодален документ,

28. подчертава липсата на добро университетско образование в областта на логистиката и поради тази причина, призовава държавите-членки да отдадат най-голям приоритет на висшето образование и обучението в областта на логистиката и товарния транспорт,

29. настоятелно призовава Комисията да подкрепи проекти, изследвания и дейности, посветени на стандартните информационни потоци, с цел да се гарантира интеграцията и оперативната съвместимост на видовете транспорт на равнище данни,

30. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета и на Комисията.

ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

1. Background: Freight transport in Europe

The first stage of transport policy in the 1990s was characterised by liberalisation and opening of the market, but lacked proper harmonisation and synergies between national systems. New problems were created in the transport sector and old difficulties (traffic congestion, environmental damage, road accidents, lack of interoperability, etc.) were exacerbated. In addition, the underlying conditions in the EU changed owing to ever faster globalisation, uncertainty of energy supply, continued global warming and EU enlargement.

The complex of problems surrounding freight transport and logistics is one of the Commission’s priorities, as set out for example in the 2001 Transport White Paper. Between 2000 and 2020 freight traffic volume (in tkm) in the EU-25 will increase by 50%. The rate of growth in freight transport was already 2.8% per annum between 1995 and 2005. The share of road and air transport, which are more harmful to the environment, continued to rise fastest.

Following on from this liberalisation and the development of the freight transport sector, the aim is now to reconcile objectives of efficiency and sustainability in transport.

2. The Commission’s response: the Freight Transport and Logistics Package

Following the 2006 mid-term assessment, the Commission published a number of communications aimed at promoting sustainability and efficiency in the freight transport sector. All these communications relate to possible future measures and legislative initiatives and should lead to concrete action by the Commission by 2010.

2.1. The EU's freight transport agenda: Boosting the efficiency, integration and sustainability of freight transport in Europe

These two objectives – sustainability and efficiency – are to be pursued by strategic approaches:

-          a focus on corridors: this concept is fundamental to an intermodal European policy for optimising the use and combination of the various modes of transport;

-          the promotion of innovative technologies and infrastructures and more efficient freight transport management;

-          the simplification of management and of the freight transport chain, in particular by creating a single point of interface for administrative requirements and the intermodal harmonisation of regulations in the railway sector;

-          enhancing the attractiveness of modes of transport other than by road.

2.2. Freight Logistics Action Plan

This communication investigates the key role of logistics in ensuring more sustainable and competitive transport systems in Europe. The logistics industry in Europe has a share close to 14% of GDP, and shows average growth rates above those for the economy as a whole. This is chiefly due to liberalisation, European integration and low transport costs, which do not reflect true costs. On the other hand, it has led to congestion in ports, transport centres and hubs and on rail routes. The Commission now proposes to develop a coherent policy in six areas:

1.        e-Freight and ITS : The purpose of e-Freight is to develop a paper-free information flow making it possible to track and trace freight along its journey across transport modes, thus rendering freight locatable regardless of the mode it is transported on, while at the same time simplifying management. All the actions proposed are for 2009. The development of satellite positioning systems such as Galileo would make this ‘Internet for Cargo” (information available online) feasible in future.

2.        Sustainable quality and efficiency: The Commission is hoping to find practicable legal solutions (2008) or create benchmarking for intermodal terminals in 2010. A set of core indicators will be worked out in consultation with the stakeholders by the end of 2009 while at the same time reviewing the availability of statistical data on freight transport logistics. In the area of personnel and training, the Commission will work with the European social partners to draw up a list of minimum logistics qualifications.

3.        Simplification of transport chains: A number of initiatives are being carried out in this area. Compliance with administrative requirements will be simplified by the creation of a ‘single window’ and a ‘one-stop administrative shop’ by 2012. The Commission will also submit a legislative proposal for the simplification and promotion of short-sea shipping in 2008. In 2009 the possibility of a single transport document, irrespective of the mode of transport, will be studied. The Commission may submit a proposal in 2009 for a standard liability clause, and will prepare European standards for security of modes of transport in 2008.

4.        Vehicle dimensions and loading standards: The Commission will analyse the standards for vehicle weights and dimensions and may propose in this connection the updating of Directive 96/53/EC in 2008. It will also work on standardising a European Intermodal Loading Unit (2007).

5.        ‘Green’ transport corridors for freight: Under this heading the Commission is pursuing a number of objectives. First of all it wants to concentrate freight transport into corridors where co-modality and innovative technologies are in use. In 2008 the Commission will designate ‘green’ corridors and organise cooperation between the authorities and transport operators. The first proposals on rail freight networks are expected in 2008, and on corridors by 2012.

6.        Urban freight transport logistics: Here the Commission stresses the urban dimension of freight transport. Recommendations are currently in preparation for commonly agreed benchmarks or performance indicators to measure efficiency and sustainability.

2.3. Towards a rail network giving priority to freight

As the Commission sees it, the difficulties encountered by rail freight are partly explained by its inability to increase its market share. These difficulties mainly concern its reliability, the capacities available, information management, average speed and flexibility. Unfortunately rail policy over the last 15 years has not succeeded in achieving the desired objective of a modal shift. While costs and prices in rail freight transport have continually fallen and competitiveness has improved, full interoperability is still far from being achieved.

The objective of the communication is ‘to create a strong European rail network, part of the TEN-T on which freight transport will be more reliable and efficient’. This network could be built on the basis of the existing networks.

Six new measures are proposed:

-          Creation of a freight-oriented corridor: The Commission will propose a legal definition. Each Member State will have to be participating in at least one corridor structure by 2012;

-          Measuring service quality along a corridor: Following a report on steps taken by rail freight operators to improve their quality of service, the Commission will propose legislative measures on the publication of quality indicators;

-          Infrastructure capacity of a corridor: With a view to avoiding future bottlenecks, the Commission will harmonise infrastructure capacity (train length, gauge, etc.);

-          Allocation of train paths for international freight: The Commission will propose additional legislation on the international allocation of train paths and encourage the development of cooperation between regulatory authorities;

-          Priority rules applying in the case of traffic disturbance :The Commission will tighten up legislation relating to the priority of international freight in the event of disturbance of the network. Infrastructure managers are to use harmonised priority rules;

-          Ancillary rail services: The Commission will encourage the corridor administrations and infrastructure managers to set up an efficient network of terminals and marshalling yards. Legislation is also needed to improve the transparency and ease of access to ancillary rail services.

3. Multi-annual contracts for rail infrastructure quality

Six years after the adoption of the rail infrastructure package, there is still concern about the sustainable financing of existing rail infrastructure, the quality of infrastructure service and how to get infrastructure managers to perform better. Stakeholder consultations conducted between May 2006 and September 2007 confirmed these concerns. A shortage of funding is consequently causing delays in the necessary maintenance of networks.

The Commission reports on experience with multi-annual contracts for rail infrastructure quality and the advantages of this means of financing, presented as a solution to the shortcomings in the financing under Directive 2001/14/EC. Multi-annual contracts offer a longer-term perspective for the maintenance of rail networks. Since such contracts are as yet used to very differing extents by only half of the Member States, there is a need for harmonisation of their use.

4. Rapporteur’s main comments

In view of the limited powers and resources of the European Union, your rapporteur proposes concentrating more closely on pragmatic priorities:

-          The Commission should designate ten cross-border corridors and ten bottlenecks, and should propose solutions before the end of 2008.

-          The ‘green’ corridors should be defined more clearly in terms of sustainability, taking account of existing European environmental criteria on noise, climate change, air pollution and energy use/renewable energy sources;

-          Infrastructure management and administrative procedures should be internationally harmonised and simplified;

-          All EU co-financing of transport infrastructure should be aligned with declared objectives for improving the environmental performance of transport systems.

Although the internalisation of external costs and the proposals for the amendment of the Eurovignette by 10 June 2008 are very important for an environmentally and socially successful transport policy, your rapporteur has refrained from making further amendments here, since Parliament voted on this topic not long ago, e.g. on the report on the sustainable European transport policy, taking into account European energy and environment policies.

РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕ В КОМИСИЯ

Дата на приемане

15.07.2008 г.

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

39

0

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Gabriele Albertini, Inés Ayala Sender, Etelka Barsi-Pataky, Paolo Costa, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Christine De Veyrac, Saïd El Khadraoui, Robert Evans, Emanuel Jardim Fernandes, Francesco Ferrari, Brigitte Fouré, Mathieu Grosch, Georg Jarzembowski, Stanisław Jałowiecki, Timothy Kirkhope, Dieter-Lebrecht Koch, Sepp Kusstatscher, Jörg Leichtfried, Bogusław Liberadzki, Eva Lichtenberger, Seán Ó Neachtain, Paweł Bartłomiej Piskorski, Reinhard Rack, Gilles Savary, Brian Simpson, Renate Sommer, Ulrich Stockmann, Silvia-Adriana Ţicău, Yannick Vaugrenard, Roberts Zīle

Заместник(ци), присъствал(и) на окончателното гласуване

Zsolt László Becsey, Johannes Blokland, Zita Gurmai, Lily Jacobs, Anne E. Jensen, Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Corien Wortmann-Kool

Заместник(ци) (чл. 178, пар. 2), присъствал(и) на окончателното гласуване

Constantin Dumitriu