ДОКЛАД относно проект на коригиращ бюджет № 5/2008 на Европейския съюз за финансовата 2008 г.

31.7.2008 - (11571/2008 – C6‑0294/2008 – 2008/2161(BUD))

Раздел III – Комисия
Комисия по бюджети
Докладчик: Kyösti Virrankoski

Процедура : 2008/2161(BUD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
A6-0328/2008
Внесени текстове :
A6-0328/2008
Разисквания :
Приети текстове :

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно проект на коригиращ бюджет № 5/2008 на Европейския съюз за финансовата 2008 г., Раздел III – Комисия

(11571/2008 – C6‑0294/2008 – 2008/2161(BUD))

Европейският парламент,

–   като взе предвид член 272 от Договора за ЕО и член 177 от Договора за Евратом,

–   като взе предвид Регламент (ЕО, Eвратом) № 1605/2002 на Съвета от 25 юни 2002 г. относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности[1], и по-специално членове 37 и 38 от него,

–   като взе предвид общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2008 г., приет окончателно на 13 Декември 2007 г.[2],

–   като взе предвид Междуинституционалното споразумение от 17 май 2006 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията за бюджетната дисциплина и доброто финансово управление[3],

–   като взе предвид предварителния проект на коригиращ бюджет № 5/2008 на Европейския съюз за финансовата 2008 г., внесен от Комисията на 18 юни 2008 г. (COM(2008)381),

–   като взе предвид проекта на коригиращ бюджет №  5/2008, съставен от Съвета на 16 Юли 2008 г. (11571/2008 – C6‑0294/2008)

–   като взе предвид член 69 и Приложение ІV към своя Правилник,

–   като взе предвид доклада на комисията по бюджети (A6‑0328/2008),

1.  одобрява проекта на коригиращ бюджет №5/2008 без изменения;

2.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета и на Комисията.

  • [1]  ОВ L 248, 16.9.2002 г., стр.1.
  • [2]  ОВ L 71, 14.3.2008 г., стр. 1.
  • [3]  ОВ C 139, 14.6.2006 г., стр. 1.

ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

ППКГ № 5/2008 покрива преразглеждането на прогнозата за традиционните собствени ресурси (ТСР, като например митнически такси, селскостопански мита и налози върху захарта), ДДС и БНД ставките. Бюджетирана е също така отстъпката за Обединеното кралство, което води до сложни изчисления съобразно Решение 2000/597/ЕО, Евратом от 29 септември 2000 г. относно системата на собствените ресурси на Европейските общности[1] и съответно до промени в разпределението на вноските от собствените ресурси на държавите-членки в бюджета на ЕС.

Съветът прие ПКГ 5/2008 без промени.

  • [1]  ОВ L 253, 7.10.2000 г., стр. 42.

ПРОЦЕДУРА

Заглавие

Проект на коригиращ бюджет № 5/2008 на Европейския съюз за финансовата 2008 г.

Позовавания

11571/2008 – C6-0294/2008 – 2008/2161(BUD)

Водеща комисия

         Дата на обявяване в заседание

BUDG

0.0.0000 г.

Подпомагаща(и) комисия(и)

         Дата на обявяване в заседание

00.00.0000 г.

 

 

 

 

Докладчик(ци)

  Дата на назначаване

Kyösti Virrankoski

13.12.2006 г.

Заместен(и) докладчик(ци)

 

Дата на съставяне на проекта на коригиращ бюджет от Съвета

24.7.2008 г.

Дата на предаване на проекта на коригиращ бюджет от Съвета

24.7.2008 г.

Разглеждане в комисия

16.7.2008 г.

 

 

 

 

Дата на приемане

16.7.2008 г.

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

35

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Laima Liucija Andrikienė, Richard James Ashworth, Reimer Böge, Simon Busuttil, Valdis Dombrovskis, Brigitte Douay, James Elles, Hynek Fajmon, Vicente Miguel Garcés Ramón, Salvador Garriga Polledo, Ingeborg Gräßle, Louis Grech, Nathalie Griesbeck, Catherine Guy-Quint, Jutta Haug, Ville Itälä, Anne E. Jensen, Sergej Kozlík, Alain Lamassoure, Vladimír Maňka, Jan Mulder, Cătălin-Ioan Nechifor, Gianni Pittella, Margaritis Schinas, Esko Seppänen, László Surján, Gary Titley, Helga Trüpel, Kyösti Virrankoski, Ralf Walter

Заместник(ци), присъствал(и) на окончателното гласуване

Thijs Berman, Bárbara Dührkop Dührkop, Juan Andrés Naranjo Escobar, Paul Rübig, José Albino Silva Peneda

Заместник(ци) (чл. 178, пар. 2), присъствал(и) на окончателното гласуване

 

Дата на внасяне

31.7.2008 г.

Забележки (данни, на разположение само на един език)

...