Postup : 2008/2161(BUD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A6-0328/2008

Předložené texty :

A6-0328/2008

Rozpravy :

Hlasování :

PV 02/09/2008 - 5.11
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P6_TA(2008)0379

ZPRÁVA     
PDF 115kWORD 56k
31. 7. 2008
PE 409.671v01-00 A6-0328/2008

o návrhu opravného rozpočtu Evropské unie č. 5/2008 na rozpočtový rok 2008

(11571/2008 – C6‑0294/2008 – 2008/2161(BUD))

Oddíl III – Komise

Rozpočtový výbor

Zpravodaj: Kyösti Virrankoski

NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU
 VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ
 POSTUP

NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu opravného rozpočtu Evropské unie č. 5/2008 na rozpočtový rok 2008, oddíl

III – Komise

(11571/2008 – C6‑0294/2008 – 2008/2161(BUD))

Evropský parlament,

–   s ohledem na článek 272 Smlouvy o ES a na článek 177 Smlouvy o Euratomu,

–   s ohledem na nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 ze dne 25. června 2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství(1), a zejména na články 37 a 38 tohoto nařízení,

–   s ohledem na souhrnný rozpočet Evropské unie na rozpočtový rok 2008, schválený

s konečnou platností dne 13. prosince 2007(2),

–   s ohledem na interinstitucionální dohodu ze dne 17. května 2006 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni a řádném finančním řízení(3),

–   s ohledem na předběžný návrh opravného rozpočtu Evropské unie č. 5/2008 na rozpočtový rok 2008, který předložila Komise dne 18. června 2008 (KOM(2008)381),

–   s ohledem na návrh opravného rozpočtu č. 5/2008 sestavený Radou dne 16. července 2008 (11571/2008 – C6-0294/2008),

–   s ohledem na článek 69 a přílohu IV jednacího řádu,

–   s ohledem na zprávu Rozpočtového výboru (A6-0328/2008),

1.  schvaluje návrh opravného rozpočtu č. 5/2008 beze změn;

2.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě a Komisi.

(1)

Úř. věst. L 248, 16.9.2002, s. 1.

(2)

Úř. věst. L 71, 14.3.2008, s. 1.

(3)

Úř. věst. C 139, 14.6.2006, s. 1.


VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Předběžný návrh opravného rozpočtu č. 5/2008 se týká revize prognózy tradičních vlastních zdrojů (tj. cel, zemědělských dávek a poplatků z cukru), základů DPH a HND. Do rozpočtu je zahrnuta také sleva pro Spojené království, což vede ke složitému výpočtu podle rozhodnutí 2000/597/ES (Euratom) ze dne 29. září 2000 o systému vlastních zdrojů Evropských společenství(1), a následně ke změně rozdělení příspěvků členských států z vlastních zdrojů do rozpočtu EU.

Rada přijala návrh opravného rozpočtu č. 5/2008 v nezměněné podobě.

(1)

Úř. věst. L 253, 7.10.2000, s. 42.


POSTUP

Název

Návrh opravného rozpočtu Evropské unie č. 5/2008 pro rozpočtový rok 2008

Referenční údaje

11571/2008 – C6-0294/2008 – 2008/2161(BUD)

Příslušný výbor

  Datum oznámení na zasedání

BUDG0.0.0000

 

Výbor(y) požádaný(é) o stanovisko

Datum oznámení na zasedání

00.00.0000

 

 

 

 

Zpravodaj(ové)

  Datum jmenování

Kyösti Virrankoski

13.12.2006

Předchozí zpravodaj(ové)

 

Datum, kdy Rada schválila návrh opravného rozpočtu

24.7.2008

Datum, kdy Rada předala návrh opravného rozpočtu

24.7.2008

Projednání ve výboru

16.7.2008

 

 

 

 

Datum schválení

16.7.2008

Výsledek závěrečného hlasování

+:

–:

0:

35

Členové přítomní při závěrečném hlasování

Laima Liucija Andrikienė, Richard James Ashworth, Reimer Böge, Simon Busuttil, Valdis Dombrovskis, Brigitte Douay, James Elles, Hynek Fajmon, Vicente Miguel Garcés Ramón, Salvador Garriga Polledo, Ingeborg Gräßle, Louis Grech, Nathalie Griesbeck, Catherine Guy-Quint, Jutta Haug, Ville Itälä, Anne E. Jensen, Sergej Kozlík, Alain Lamassoure, Vladimír Maňka, Jan Mulder, Cătălin-Ioan Nechifor, Gianni Pittella, Margaritis Schinas, Esko Seppänen, László Surján, Gary Titley, Helga Trüpel, Kyösti Virrankoski, Ralf Walter

Náhradník(ci) přítomný(í) při závěrečném hlasování

Thijs Berman, Bárbara Dührkop Dührkop, Juan Andrés Naranjo Escobar, Paul Rübig, José Albino Silva Peneda

Náhradník(ci) (čl. 178 odst. 2) přítomný(í) při závěrečném hlasování

 

Datum předložení

31.7.2008

Poznámky (údaje, které jsou k dispozici jen v jednom jazyce)

...

Právní upozornění - Ochrana soukromí