RAPORT Euroopa Liidu 2008. eelarveaasta paranduseelarve nr 5/2008 projekt

31.7.2008 - (11571/2008 – C6‑0294/2008 – 2008/2161(BUD))

III jagu – Komisjon
Eelarvekomisjon
Raportöör: Kyösti Virrankoski

Menetlus : 2008/2161(BUD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :  
A6-0328/2008
Esitatud tekstid :
A6-0328/2008
Arutelud :
Vastuvõetud tekstid :

EUROOPA PARLAMENDI RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Euroopa Liidu 2008. eelarveaasta paranduseelarve nr 5/2008 projekti kohta , III jagu – Komisjon

(11571/2008 – C6‑0294/2008 – 2008/2161(BUD))

Euroopa Parlament,

–   võttes arvesse EÜ asutamislepingu artiklit 272 ja Euratomi asutamislepingu artiklit 177;

–   võttes arvesse nõukogu 25. juuni 2002. aasta määrust (EÜ, Euratom) nr 1605/2002, mis käsitleb Euroopa ühenduste üldeelarve suhtes kohaldatavat finantsmäärust,[1] eriti selle artikleid 37 ja 38;

–   võttes arvesse Euroopa Liidu 2008. eelarveaasta üldeelarvet, mis võeti lõplikult vastu 13. detsembril 2007;[2]

–   võttes arvesse 17. mai 2006. aasta institutsioonidevahelist kokkulepet Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni vahel eelarvedistsipliini ja usaldusväärse finantsjuhtimise kohta[3];

–   võttes arvesse komisjoni 18. juunil 2008. aastal esitatud Euroopa Liidu 2008. eelarveaasta paranduseelarve nr 5/2008 esialgset projekti (KOM(2008)381);

–   võttes arvesse nõukogu 16. juulil 2008. aastal koostatud paranduseelarve nr 5/2008 projekti (11571/2008 – C6‑0294/2008);

–   võttes arvesse kodukorra artiklit 69 ja IV lisa;

–   võttes arvesse eelarvekomisjoni raportit (A6‑0328/2008),

1.  kiidab paranduseelarve nr 5/2008 projekti muutmata kujul heaks;

2.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule ja komisjonile.

  • [1]  EÜT L 248, 16.9.2002, lk 1.
  • [2]  ELT L 71, 14.3.2008, lk 1.
  • [3]  ELT C 139, 14.6.2006, lk 1.

SELETUSKIRI

Paranduseelarve nr 5/2008 esialgne projekt käsitleb traditsiooniliste omavahendite (s.o tollimaksude, põllumajandusmaksude ja suhkrumaksude), käibemaksu ja rahvamajanduse kogutulu arvestusbaasi prognoosi muutmist. Eelarvesse kantakse Ühendkuningriigi tagasimakse, mis tähendab keerulist arvutust vastavalt 29. septembri 2000. aasta otsusele 2000/597/EÜ, Euratom Euroopa ühenduste omavahendite süsteemi kohta[1] ning see omakorda põhjustab muutusi ELi eelarvesse tehtavate omavahendite sissemaksete jaotuses liikmesriikide vahel.

Nõukogu võttis paranduseelarve nr 5/2008 projekti vastu muutmata kujul.

  • [1]  EÜT L 253, 7.10.2000, lk 42.

MENETLUS  

Pealkiri

Euroopa Liidu 2008. eelarveaasta paranduseelarve nr 5/2008 projekt

Viited

11571/2008 – C6-0294/2008 – 2008/2161(BUD)

Vastutav komisjon

  istungil teada andmise kuupäev

BUDG0.0.0000

 

Arvamuse esitaja(d)

  istungil teada andmise kuupäev

00.00.0000

 

 

 

 

Raportöör(id)

  nimetamise kuupäev

Kyösti Virrankoski

13.12.2006

Endine raportöör / Endised raportöörid

 

Paranduseelarve projekti nõukogu poolt koostamise kuupäev

24.7.2008

Paranduseelarve projekti nõukogu poolt edastamise kuupäev

24.7.2008

Arutamine parlamendikomisjonis

16.7.2008

 

 

 

 

Vastuvõtmise kuupäev

16.7.2008

Lõpphääletuse tulemused

+:

–:

0:

35

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Laima Liucija Andrikienė, Richard James Ashworth, Reimer Böge, Simon Busuttil, Valdis Dombrovskis, Brigitte Douay, James Elles, Hynek Fajmon, Vicente Miguel Garcés Ramón, Salvador Garriga Polledo, Ingeborg Gräßle, Louis Grech, Nathalie Griesbeck, Catherine Guy-Quint, Jutta Haug, Ville Itälä, Anne E. Jensen, Sergej Kozlík, Alain Lamassoure, Vladimír Maňka, Jan Mulder, Cătălin-Ioan Nechifor, Gianni Pittella, Margaritis Schinas, Esko Seppänen, László Surján, Gary Titley, Helga Trüpel, Kyösti Virrankoski, Ralf Walter

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliige/asendusliikmed

Thijs Berman, Bárbara Dührkop Dührkop, Juan Andrés Naranjo Escobar, Paul Rübig, José Albino Silva Peneda

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliige/asendusliikmed (kodukorra art 178 lg 2)

 

Esitamise kuupäev

31.7.2008

Märkused

(andmed on kättesaadavad ainult ühes keeles)

...