MIETINTÖ esityksestä Euroopan unionin lisätalousarvioksi nro 5/2008 varainhoitovuodeksi 2008

31.7.2008 - (11571/2008 – C6‑0294/2008 – 0328/2008(BUD))

Pääluokka III – Komissio
Budjettivaliokunta
Esittelijä: Kyösti Virrankoski

Menettely : 2008/2161(BUD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
A6-0328/2008
Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
A6-0328/2008
Keskustelut :
Hyväksytyt tekstit :

EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

esityksestä Euroopan unionin lisätalousarvioksi nro 5/2008 varainhoitovuodeksi 2008, pääluokka III – Komissio

(11571/2008 – C6‑0294/2008 – 0328/2008(BUD))

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 272 artiklan ja Euratomin perustamissopimuksen 177 artiklan,

–   ottaa huomioon Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavasta varainhoitoasetuksesta 25. kesäkuuta 2002 annetun neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002[1] ja erityisesti sen 37 ja 38 artiklan,

–   ottaa huomioon 13. joulukuuta 2007 lopullisesti vahvistetun Euroopan unionin yleisen talousarvion varainhoitovuodeksi 2008[2],

–   ottaa huomioon talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta ja moitteettomasta varainhoidosta 17. toukokuuta 2006 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen[3],

–   ottaa huomioon komission 18. kesäkuuta 2008 esittämän alustavan esityksen Euroopan unionin lisätalousarvioksi nro 5 varainhoitovuodeksi 2008 (KOM(2008)381),

–   ottaa huomioon neuvoston 16. heinäkuuta 2008 laatiman esityksen lisätalousarvioksi nro 5/2008 (11571/2008 – C6‑0294/2008),

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 69 artiklan ja liitteen IV,

–   ottaa huomioon budjettivaliokunnan mietinnön (A6‑0328/2008),

1.  hyväksyy esityksen lisätalousarvioksi nro 5/2008 sellaisenaan;

2.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle ja komissiolle.

  • [1]  EYVL C 248, 16.9.2002, s. 1.
  • [2]  EUVL L 71, 14.3.2008, s. 1.
  • [3]  EUVL C 139, 14.6.2006, s. 1.

PERUSTELUT

Alustava lisätalousarvioesitys nro 5 vuoden 2008 talousarvioon (ALTE 5/2008) käsittää kaksi osaa: ensinnäkin sillä tarkistetaan sekä perinteisiä omia varoja (tullimaksuja, maatalousmaksuja ja sokerimaksuja) että alv- ja BKTL-maksujen määräytymisperusteita koskevia ennakkoarvioita. Lisäksi sillä otetaan talousarvioon Yhdistyneen kuningaskunnan hyväksi tehtävät korjaukset, jotka lasketaan Euroopan yhteisöjen omien varojen järjestelmästä 29. syyskuuta 2000 tehdyn neuvoston päätöksen 2000/597/EY, Euratom[1] mukaisella monimutkaisella laskentamenetelmällä. Nämä toimenpiteet muuttavat vastaavasti EU:n talousarvion omien varojen jäsenvaltiokohtaisia rahoitusosuuksia.

Neuvosto on hyväksynyt esityksen lisätalousarvioksi nro 5/2008 sellaisenaan.

  • [1]  EYVL L 253, 7.10.2000, s. 42.

ASIAN KÄSITTELY

Otsikko

Esitys Euroopan unionin lisätalousarvioksi nro 5/2008 varainhoitovuodeksi 2008

Viiteasiakirjat

11571/2008 – C6-0294/2008 – 2008/2161(BUD)

Asiasta vastaava valiokunta

  Ilmoitettu istunnossa (pvä)

BUDG0.0.0000

 

Valiokunnat, joilta on pyydetty lausunto

  Ilmoitettu istunnossa (pvä)

0.0.0000

 

 

 

 

Esittelijä(t)

  Nimitetty (pvä)

Kyösti Virrankoski

13.12.2006

Alkuperäinen esittelijä

 

Neuvosto hyväksyi esityksen lisätalousarvioksi (pvä)

24.7.2008

Neuvosto toimitti esityksen lisätalousarvioksi (pvä)

24.7.2008

Valiokuntakäsittely

16.7.2008

 

 

 

 

Hyväksytty (pvä)

16.7.2008

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

35

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Laima Liucija Andrikienė, Richard James Ashworth, Reimer Böge, Simon Busuttil, Valdis Dombrovskis, Brigitte Douay, James Elles, Hynek Fajmon, Vicente Miguel Garcés Ramón, Salvador Garriga Polledo, Ingeborg Gräßle, Louis Grech, Nathalie Griesbeck, Catherine Guy-Quint, Jutta Haug, Ville Itälä, Anne E. Jensen, Sergej Kozlík, Alain Lamassoure, Vladimír Maňka, Jan Mulder, Cătălin-Ioan Nechifor, Gianni Pittella, Margaritis Schinas, Esko Seppänen, László Surján, Gary Titley, Helga Trüpel, Kyösti Virrankoski, Ralf Walter

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Thijs Berman, Bárbara Dührkop Dührkop, Juan Andrés Naranjo Escobar, Paul Rübig, José Albino Silva Peneda

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (178 art. 2 kohta)

 

Jätetty käsiteltäväksi (pvä)

31.7.2008

Huomautuksia (saatavilla vain yhdellä kielellä)

...