Pranešimas - A6-0328/2008Pranešimas
A6-0328/2008

PRANEŠIMAS dėl 2008 finansinių metų Europos Sąjungos taisomojo biudžeto projekto Nr. 5/2008

31.7.2008 - (11571/2008 – C6-0294/2008 – 2008/2161(BUD))

III skirsnis. Komisija
Biudžeto komitetas
Pranešėjas: Kyösti Virrankoski

Procedūra : 2008/2161(BUD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga :  
A6-0328/2008
Pateikti tekstai :
A6-0328/2008
Debatai :
Priimti tekstai :

PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS

dėl 2008 finansinių metų Europos Sąjungos taisomojo biudžeto projekto Nr. 5/2008, III skirsnis. Komisija

(11571/2008 – C6-0294/2008 – 2008/2161(BUD))

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į EB sutarties 272 straipsnį ir Euratomo sutarties 177 straipsnį,

–   atsižvelgdamas į 2002 m. birželio 25 d. Tarybos reglamentą (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 dėl Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomo finansinio reglamento[1], ypač į jo 37 ir 38 straipsnius,

–   atsižvelgdamas į 2008 finansinių metų Europos Sąjungos bendrąjį biudžetą, galutinai patvirtintą 2007. m. gruodžio 13 d.[2],

–   atsižvelgdamas į 2006 m. gegužės 17 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinį susitarimą dėl biudžetinės drausmės ir patikimo finansų valdymo[3],

–   atsižvelgdamas į 2008 finansinių metų Europos Sąjungos preliminarų taisomojo biudžeto projektą Nr. 5/2008, kurį Komisija pateikė 2008. m. birželio 18 d. (COM(2008)381),

–   atsižvelgdamas į taisomojo biudžeto projektą Nr. 5/2008, kurį Taryba sudarė 2008. m. liepos 16 d. (11571/2008 – C6-0294/2008)

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 69 straipsnį ir į IV priedą,

–   atsižvelgdamas į Biudžeto komiteto pranešimą (A6-0328/2008),

1.  patvirtina Taisomojo biudžeto projektą Nr. 5/2008 be pakeitimų;

2.. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai ir Komisijai.

  • [1]  OL L 248, 2002 9 16, p. 1.
  • [2]  OL L 71, 2008 3 14, p. 1.
  • [3]  OL C 139, 2006 6 14, p. 1.

AIŠKINAMOJI DALIS

Į preliminarų Taisomojo biudžeto projektą Nr. 5 įeina tradicinių nuosavų išteklių (TNI, t. y. muitai, žemės ūkio ir cukraus mokesčiai) ir PVM bei BNP bazių prognozių patikrinimas. Taip pat į biudžetą įtraukiamas Jungtinei Karalystei taikomo biudžeto disbalanso korekcijos, sudėtingai apskaičiuojamos pagal 2000 m. rugsėjo 29 d. Sprendimo 2006/597/EB (Euratomas) dėl Europos Bendrijų nuosavų išteklių sistemos nuostatas, finansavimas, dėl kurio keičiasi nuosavų išteklių įnašų į ES biudžetą paskirstymas tarp valstybių narių.

Taryba priėmė Taisomojo biudžeto projektą Nr. 5/2008 be pakeitimų.

PROCEDŪRA

Pavadinimas

Europos Sąjungos 2008 finansinių metų pakeisto biudžeto projektas Nr. 5/2008

Nuorodos

11571/2008 – C6-0294/2008 – 2008/2161(BUD)

Atsakingas komitetas

  Paskelbimo per plenarinį posėdį data

BUDG0.0.0000

 

Nuomonę teikiantis (-ys) komitetas (-ai)

  Paskelbimo per plenarinį posėdį data

00.00.0000

 

 

 

 

Pranešėjas (-ai)

  Paskyrimo data

Kyösti Virrankoski

13.12.2006

Pakeistas(-i) pranešėjas(-ai)

 

Data, kada Taryba sudarė pataisyto biudžeto projektą

24.7.2008

Data, kada Taryba perdavė pataisyto biudžeto projektą

24.7.2008

Svarstymas komitete

16.7.2008

 

 

 

 

Priėmimo data

16.7.2008

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

35

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Laima Liucija Andrikienė, Richard James Ashworth, Reimer Böge, Simon Busuttil, Valdis Dombrovskis, Brigitte Douay, James Elles, Hynek Fajmon, Vicente Miguel Garcés Ramón, Salvador Garriga Polledo, Ingeborg Gräßle, Louis Grech, Nathalie Griesbeck, Catherine Guy-Quint, Jutta Haug, Ville Itälä, Anne E. Jensen, Sergej Kozlík, Alain Lamassoure, Vladimír Maňka, Jan Mulder, Cătălin-Ioan Nechifor, Gianni Pittella, Margaritis Schinas, Esko Seppänen, László Surján, Gary Titley, Helga Trüpel, Kyösti Virrankoski, Ralf Walter

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys (-iai)

Thijs Berman, Bárbara Dührkop Dührkop, Juan Andrés Naranjo Escobar, Paul Rübig, José Albino Silva Peneda

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys (-iai) (178 straipsnio 2 dalis)

 

Pateikimo data

31.7.2008

Pastabos (pateikiamos tik viena kalba)

 

...