Ziņojums - A6-0328/2008Ziņojums
A6-0328/2008

ZIŅOJUMS par Eiropas Savienības 2008. finanšu gada budžeta grozījuma Nr. 5/2008 projektu

31.7.2008 - (11571/2008 – C6‑0294/2008 – 2008/2161(BUD))

III iedaļa – Komisija
Budžeta komiteja
Referents: Kyösti Virrankoski

Procedūra : 2008/2161(BUD)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls :  
A6-0328/2008
Iesniegtie teksti :
A6-0328/2008
Debates :
Pieņemtie teksti :

EIROPAS PARLAMENTA REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

par Eiropas Savienības 2008. finanšu gada budžeta grozījuma Nr. 5/2008 projektu, III iedaļa – Komisija

(11571/2008 – C6‑0294/2008 – 2008/2161(BUD))

Eiropas Parlaments,

–   ņemot vērā EK līguma 272. pantu un Euratom līguma 177. pantu,

–   ņemot vērā Padomes 2002. gada 25. jūnija Regulu (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 par Finanšu regulu, ko piemēro Eiropas Kopienu vispārējam budžetam[1], un it īpaši tās 37. un 38. pantu,

–   ņemot vērā Eiropas Savienības 2008. gada vispārējo budžetu, ko galīgi apstiprināja 2007. gada 13. decembrī[2],

–   ņemot vērā Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2006. gada 17. maija Iestāžu nolīgumu par budžeta disciplīnu un pareizu finanšu pārvaldību[3],

–   ņemot vērā Eiropas Savienības 2008. gada budžeta grozījuma Nr. 5/2008 provizorisko projektu, ar ko Komisija iepazīstināja 2008. gada 18. jūnijā (COM(2008)381),

–   ņemot vērā budžeta grozījuma Nr. 5/2008 projektu, ko Padome sagatavoja 2008. gada 16. jūlijā (11571/2008 – C6‑0294/2008),

–   ņemot vērā Reglamenta 69. pantu un tā IV pielikumu,

–   ņemot vērā Budžeta komitejas ziņojumu (A6‑0328/2008),

1.  apstiprina budžeta grozījuma Nr. 5/2008 projektu bez grozījumiem;

2.  uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei un Komisijai.

  • [1]  OV L 248, 16.9.2002., 1. lpp.
  • [2]  OV L 71, 14.3.2008., 1. lpp.
  • [3]  OV C 139, 14.6.2006., 1. lpp.

PASKAIDROJUMS

Budžeta grozījuma Nr. 5/2008 provizoriskais projekts attiecas uz prognozēto tradicionālo pašu resursu (TPR, t. i., muitas nodokļu, lauksaimniecības nodevu un cukura nodevu), PVN un NKI bāzes pārskatīšanu. Budžetā tiek iekļauta arī Apvienotās Karalistes atlaide, tās dēļ veicot sarežģītus aprēķinus saskaņā ar 2000. gada 29. septembra Lēmumu 2000/597/EK, Euratom par Eiropas Kopienu pašu resursu sistēmu[1] un tādējādi mainot pašu resursu ieguldījuma ES budžetā sadalījumu starp dalībvalstīm.

Padome ir apstiprinājusi budžeta grozījuma Nr. 5/2008 projektu bez grozījumiem.

  • [1]  OV L 253, 7.10.2000., 42. lpp.

PROCEDŪRA

Virsraksts

Eiropas Savienības 2008. finanšu gada budžeta grozījuma Nr. 5/2008 projekts

Atsauces

11571/2008 – C6-0294/2008 – 2008/2161(BUD)

Komiteja, kas atbildīga par jautājumu

  Datums, kad paziņoja plenārsēdē

BUDG0.0.0000

 

Komiteja(s), kurai(-ām) lūdza sniegt atzinumu

  Datums, kad paziņoja plenārsēdē

00.00.0000

 

 

 

 

Referents(-e/-i/-es)

  Iecelšanas datums

Kyösti Virrankoski13.12.2006

 

Aizstātais(-ā/-ie/-ās) referents(-e/-i/-es)

 

Datums, kad Padome sagatavoja budžeta grozījumu projektu

24.7.2008

Datums, kad Padome nosūtīja budžeta grozījuma projektu

24.7.2008

Izskatīšana komitejā

16.7.2008

 

 

 

 

Pieņemšanas datums

16.7.2008

Galīgā balsojuma rezultāti

+:

–:

0:

35

Deputāti, kas bija klāt galīgajā balsojumā

Laima Liucija Andrikienė, Richard James Ashworth, Reimer Böge, Simon Busuttil, Valdis Dombrovskis, Brigitte Douay, James Elles, Hynek Fajmon, Vicente Miguel Garcés Ramón, Salvador Garriga Polledo, Ingeborg Gräßle, Louis Grech, Nathalie Griesbeck, Catherine Guy-Quint, Jutta Haug, Ville Itälä, Anne E. Jensen, Sergej Kozlík, Alain Lamassoure, Vladimír Maňka, Jan Mulder, Cătălin-Ioan Nechifor, Gianni Pittella, Margaritis Schinas, Esko Seppänen, László Surján, Gary Titley, Helga Trüpel, Kyösti Virrankoski, Ralf Walter

Aizstājējs(-a/-i/-as), kas bija klāt galīgajā balsojumā

Thijs Berman, Bárbara Dührkop Dührkop, Juan Andrés Naranjo Escobar, Paul Rübig, José Albino Silva Peneda

Aizstājējs(-a/-i/-as) (178. panta 2. punkts), kas bija klāt galīgajā balsojumā

 

Iesniegšanas datums

31.7.2008

Piezīmes (šī informācija pieejama tikai vienā valodā)

...