VERSLAG over het ontwerp van gewijzigde begroting nr. 5/2008 van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2008

31.7.2008 - (11571/2008 – C6‑0294/2008 – 2008/2161(BUD))

Afdeling III – Commissie
Begrotingscommissie
Rapporteur: Kyösti Virrankoski

Procedure : 2008/2161(BUD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus :  
A6-0328/2008
Ingediende teksten :
A6-0328/2008
Debatten :
Aangenomen teksten :

ONTWERPRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het ontwerp van gewijzigde begroting nr. 5/2008 van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2008, Afdeling III – Commissie

(11571/2008 – C6‑0294/2008 – 2008/2161(BUD))

Het Europees Parlement,

–   gelet op artikel 272 van het EG-Verdrag en artikel 177 van het Euratom-Verdrag,

–   gelet op Verordening (EG, Euratom) nr. 1605/2002 van de Raad van 25 juni 2002 houdende het Financieel Reglement van toepassing op de algemene begroting van de Europese Gemeenschappen[1], en met name op de artikelen 37 en 38 daarvan,

–   gezien de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2008, definitief vastgesteld op 13 december 2007[2],

–   gelet op het Interinstitutioneel Akkoord van 17 mei 2006 tussen het Europees Parlement, de Raad en de Commissie betreffende de begrotingsdiscipline en een goed financieel beheer[3],

–   gezien het voorontwerp van gewijzigde begroting nr. 5/2008 van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2008, ingediend door de Commissie op 18 juni 2008 (COM(2008)0381),

–   gezien het ontwerp van gewijzigde begroting nr. 5/2008, opgesteld door de Raad op 16 juli 2008 (11571/2008 – C6‑0294/2008),

–   gelet op artikel 69 en Bijlage IV van zijn Reglement,

–   gezien het verslag van de Begrotingscommissie (A6‑0328/2008),

1.  keurt het ontwerp van gewijzigde begroting zonder wijziging goed;

2.  verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad en de Commissie.

  • [1]  PB L 248 van 16.9.2002, blz. 1.
  • [2]  PB L 71 van 14.3.2008, blz. 1.
  • [3]  PB C 139 van 14.6.2006, blz. 1.

TOELICHTING

Het ontwerp van gewijzigde begroting 5/2008 heeft betrekking op de herziening van de traditionele eigen middelen (TEM, d.w.z. douane­rechten, landbouwrechten en suikerheffingen), de BTW- en de BNI-grondslag. Hierin is ook de Britse korting opgenomen, wat leidt tot een gecompliceerde berekening overeenkomstig Besluit 2000/597/EG, Euratom van 29 september 2000 betreffende het stelsel van eigen middelen van de Europese Gemeenschappen[1] en bijgevolg een verandering in de verdeling van de bijdragen van de lidstaten aan de eigen middelen van de EU-begroting.

De Raad heeft het ontwerp van gewijzigde begroting 5/2008 zonder wijzigingen aangenomen.

  • [1]  PB L 253 van 7.10.2000, blz. 42.

PROCEDURE

Titel

Ontwerp van gewijzigde begroting nr. 5/2008 van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2008

Document- en procedurenummers

11571/2008 – C6‑0294/2008 – 2008/2161(BUD)

Commissie ten principale

        Datum bekendmaking

BUDG

0.0.0000

Medeadviserende commissie(s)

        Datum bekendmaking

0.0.0000

Rapporteur(s)

  Datum benoeming

Kyösti Virrankoski

13.12.2006

Vervangen rapporteur(s)

 

Datum vaststelling ontwerp van gewijzigde begroting door de Raad

24.7.2008

Datum toezending ontwerp van gewijzigde begroting door de Raad

24.7.2008

 

 

 

 

Behandeling in de commissie

16.7.2008

 

 

 

 

Datum goedkeuring

16.7.2008

Uitslag eindstemming

+:                           35

-:                            

0:                            

Bij de eindstemming aanwezige leden

Laima Liucija Andrikienė, Richard James Ashworth, Reimer Böge, Simon Busuttil, Valdis Dombrovskis, Brigitte Douay, James Elles, Hynek Fajmon, Vicente Miguel Garcés Ramón, Salvador Garriga Polledo, Ingeborg Gräßle, Louis Grech, Nathalie Griesbeck, Catherine Guy-Quint, Jutta Haug, Ville Itälä, Anne E. Jensen, Sergej Kozlík, Alain Lamassoure, Vladimír Maňka, Jan Mulder, Cătălin-Ioan Nechifor, Gianni Pittella, Margaritis Schinas, Esko Seppänen, László Surján, Gary Titley, Helga Trüpel, Kyösti Virrankoski, Ralf Walter

Bij de eindstemming aanwezige vaste plaatsvervanger(s)

Thijs Berman, Bárbara Dührkop Dührkop, Juan Andrés Naranjo Escobar, Paul Rübig, José Albino Silva Peneda

Bij de eindstemming aanwezige plaatsvervanger(s) (art. 178, lid 2)

 

Datum indiening 

31.7.2008

 

Opmerkingen (slechts in één taal beschikbaar)

...