SPRAWOZDANIE w sprawie projektu budżetu korygującego Unii Europejskiej nr 5/2008 na rok budżetowy 2008

31.7.2008 - (1157/2008 – C6‑0294/2008 – 2008/2161(BUD))

Sekcja III – Komisja
Komisja Budżetowa
Sprawozdawca: Kyösti Virrankoski

Procedura : 2008/2161(BUD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury :  
A6-0328/2008
Teksty złożone :
A6-0328/2008
Debaty :
Teksty przyjęte :

PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie projektu budżetu korygującego nr 5/2008 Unii Europejskiej na rok budżetowy 2008, sekcja 3 – Komisja

(1157/2008 – C6‑0294/2008 – 2008/2161(BUD))

Parlament Europejski,

–   uwzględniając art. 272 traktatu WE oraz art. 177 traktatu Euratom,

–   uwzględniając rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich[1], a w szczególności jego art. 37 i 38,

–   uwzględniając budżet ogólny Unii Europejskiej na rok budżetowy 2008, w formie przyjętej ostatecznie w dniu 13 grudnia 2007 r.[2],

–   uwzględniając Porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 17 maja 2006 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami[3],

–   uwzględniając wstępny projekt budżetu korygującego Unii Europejskiej nr 5/2008 na rok budżetowy 2008, przedstawiony przez Komisję w dniu 18 czerwca 2008 r. (COM(2008)381),

–   uwzględniając projekt budżetu korygującego nr 5/2008, sporządzony przez Radę w dniu 16 lipca 2008 r. (1157/2008 – C6‑0294/2008)

–   uwzględniając art. 69 i załącznik IV Regulaminu,

–   uwzględniając sprawozdanie Komisji Budżetowej (A6‑0328/2008),

1.  przyjmuje projekt budżetu korygującego nr 5/2008 bez zmian;

2.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie i Komisji.

  • [1]  Dz.U. L 248 z 16.9.2002, str. 1.
  • [2]  Dz.U. L 71 z 14.3.2008, str. 1.
  • [3]  Dz.U. C 139 z 14.6.2006, str. 1.

UZASADNIENIE

Wstępny projekt budżetu korygującego 5/2008 uwzględnia zmiany prognoz dotyczących tradycyjnych zasobów własnych (TZW, tj. ceł, opłat rolnych i składek „cukrowych”), podstawy VAT i podstawy DNB. Budżet uwzględnia również rabat brytyjski, co prowadzi do skomplikowanych obliczeń zgodnie z decyzją 2000/597/WE, Euratom z dnia 29 września 2000 r. w sprawie systemu zasobów własnych Wspólnot Europejskich[1], a w konsekwencji do zmian w rozłożeniu składek na poczet zasobów własnych do budżetu UE na poszczególne państwa członkowskie.

Rada przyjęła bez zmian projekt budżetu korygującego 5/2008.

  • [1]  Dz.U. L 253 z 7.10.2000, str. 42.

PROCEDURA

Tytuł

Projekt budżetu korygującego nr 5/2008 Unii Europejskiej na rok budżetowy 2008

Odsyłacze

11571/2008 – C6-0294/2008 – 2008/2161(BUD)

Komisja przedmiotowo właściwa

  Data ogłoszenia na posiedzeniu

BUDG0.0.0000

 

Komisja(e) wyznaczona(e) do wydania opinii

  Data ogłoszenia na posiedzeniu

00.00.0000

 

 

 

 

Sprawozdawca(y)

  Data powołania

Kyösti Virrankoski

13.12.2006

Poprzedni sprawozdawca(y)

 

Data sporządzenia przez Radę projektu budżetu korygującego

24.7.2008

Data przekazania przez Radę projektu budżetu korygującego

24.7.2008

Rozpatrzenie w komisji

16.7.2008

 

 

 

 

Data przyjęcia

16.7.2008

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

35

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Laima Liucija Andrikienė, Richard James Ashworth, Reimer Böge, Simon Busuttil, Valdis Dombrovskis, Brigitte Douay, James Elles, Hynek Fajmon, Vicente Miguel Garcés Ramón, Salvador Garriga Polledo, Ingeborg Gräßle, Louis Grech, Nathalie Griesbeck, Catherine Guy-Quint, Jutta Haug, Ville Itälä, Anne E. Jensen, Sergej Kozlík, Alain Lamassoure, Vladimír Maňka, Jan Mulder, Cătălin-Ioan Nechifor, Gianni Pittella, Margaritis Schinas, Esko Seppänen, László Surján, Gary Titley, Helga Trüpel, Kyösti Virrankoski, Ralf Walter

Zastępca(y) obecny(i) podczas głosowania końcowego

Thijs Berman, Bárbara Dührkop Dührkop, Juan Andrés Naranjo Escobar, Paul Rübig, José Albino Silva Peneda

Zastępca(y) (art. 178 ust. 2) obecny(i) podczas głosowania końcowego

 

Data złożenia

31.7.2008

Uwagi (dane dostępne tylko w jednym języku)

...