ДОКЛАД относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно типовото одобрение на моторни превозни средства и двигатели по отношение на емисиите от тежкотоварни автомобили (Евро VІ) и относно достъпа до информация за ремонт и техническо обслужване на превозни средства

11.8.2008 - (COM(2007)0851 – C6‑0007/2008 – 2007/0295(COD)) - ***I

Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните
Докладчик: Matthias Groote

Процедура : 2007/0295(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
A6-0329/2008
Внесени текстове :
A6-0329/2008
Приети текстове :

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно типовото одобрение на моторни превозни средства и двигатели по отношение на емисиите от тежкотоварни автомобили (Евро VІ) и относно достъпа до информация за ремонт и техническо обслужване на превозни средства

(COM(2007)0851 – C6‑0007/2008 – 2007/0295(COD))

(Процедура на съвместно вземане на решение: първо четене)

Европейският парламент,

–   като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета (COM(2007)0851),

–   като взе предвид член 251, параграф 2 и член  95 от Договора за ЕО, съгласно които предложението е внесено от Комисията (C6‑0007/2008)),

–   като взе предвид член 51 от своя правилник,

–   като взе предвид доклада на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните, комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите, комисията по транспорт и туризъм (A6‑0329/2008),

1.  одобрява предложението на Комисията във вида, в който е изменено;

2.  призовава Комисията да се отнесе до него отново, в случай че възнамерява да внесе съществени изменения в своето предложение или да го замени с друг текст;

3.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията.

Изменение  1

Предложение за регламент

Съображение 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(5) Постигането на целите на ЕС в областта на качеството на въздуха изисква постоянно усилие за намаляване на емисиите от превозни средства. По тази причина на промишления сектор следва да бъде предоставена ясна информация за бъдещите пределни стойности на емисиите.

(5) Постигането на целите на ЕС в областта на качеството на въздуха изисква постоянно усилие за намаляване на емисиите от превозни средства. По тази причина на промишления сектор следва да бъде предоставена ясна информация за бъдещите пределни стойности на емисиите както и достатъчен период от време за достигането им и постигането на необходимия технически напредък.

Обосновка

Parliament and the Commission seek to improve air quality in the EU, and this must be achieved. However, industry needs sufficient time to respond to the new legislation and prepare the requisite technical developments for the market.

Изменение  2

Предложение за регламент

Съображение 6 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(6а) Модернизацията на по-старите тежкотоварни автомобили с по-съвременни системи за контрол на емисиите би подобрила качеството на въздуха. Комисията следва да разгледа възможността да предложи законодателни актове на ЕС за такива системи, което също така гарантира ограничаване на емисиите на азотен диоксид от системи за модернизация на контрола на емисии.

Обосновка

Всяка година се подменят приблизително 10 % от парка на тежкотоварните автомобили. Поради това пълното проявяване на последиците от разпоредбите на Евро VІ ще отнеме няколко години. За да се постигне максимален ефект от настоящото предложение, Комисията следва да проучи дали могат да бъдат предложени законодателни актове на ЕС относно системи за модернизация за съществуващи автомобили.

Изменение  3

Предложение за регламент

Съображение 7

Текст, предложен от Комисията

Изменение

При определяне на нормите за емисии е важно да се вземе предвид значението им за конкурентоспособността на пазарите и производителите, преките и непреките разходи, наложени на бизнеса, и по-големите ползи по отношение на стимулиране на иновациите, подобряване на качеството на въздуха, намаляване на разходите за здравеопазване и увеличаване продължителността на живота.

При определяне на нормите за емисии е важно да се вземе предвид значението им за конкурентоспособността на пазарите и производителите, преките и непреките разходи, наложени на бизнеса, и по-големите ползи по отношение на стимулиране на иновациите, подобряване на качеството на въздуха, намаляване на разходите за здравеопазване и увеличаване продължителността на живота. За да се насърчи конкурентоспособността на производителите, стандартите за емисиите следва да останат непроменени най-малко пет години.

Обосновка

Промишлеността се нуждае от минимален период на стабилност от пет години за всеки стандарт за емисиите, за да си възвърне инвестициите, необходими за въвеждане на новата технология. Много честите промени на изискванията за емисиите задължават производителите да отделят много средства за осъвременяване на произвежданите в момента продукти. Това се отразява неблагоприятно на времето за пускане на пазара на новите продукти, като създава неравностойно конкурентно положение. Единствено гарантирането на достатъчно и подходящо време няма да застраши конкурентоспособността и ще осигури постигането на екологичните цели в дългосрочен план.

Изменение  4

Предложение за регламент

Съображение 8

Текст, предложен от Комисията

Изменение

8. Неограниченият достъп до информация относно ремонта на превозните средства чрез стандартизиран формат, който да може да се използва за извличане на техническа информация, и ефективната конкуренция на пазара за информационни услуги и за ремонт и техническо обслужване на превозните средства са необходими за по-доброто функциониране на вътрешния пазар, особено по отношение на свободното движение на стоки, свободата на установяване и свободата на предоставяне на услуги. Голяма част от тази информация е свързана с бордовите системи за диагностика и тяхното взаимодействие с другите системи на превозното средство. Уместно е да се утвърдят технически спецификации, които да се използват като основа от производителите на техните интернет страници, както и целенасочени мерки за осигуряване на безпрепятствен достъп за малките и средни предприятия (МСП).

Неограниченият достъп до информация, по най-подходящия начин и без причиняване на несъразмерно обременяване по отношение на ползите за потребителите, относно ремонта на превозните средства по най-подходящия начин без да се създава несъразмерна тежест, свързана с ползите за клиентите чрез стандартизиран формат, който да може да се използва за извличане на техническа информация, и ефективната конкуренция на пазара за информационни услуги и за ремонт и техническо обслужване на превозните средства са необходими за по-доброто функциониране на вътрешния пазар, особено по отношение на свободното движение на стоки, свободата на установяване и свободата на предоставяне на услуги. Голяма част от тази информация е свързана с бордовите системи за диагностика и тяхното взаимодействие с другите системи на превозното средство. Необходимо е да се утвърдят технически спецификации, които да се използват като основа от производителите на техните интернет страници, както и целенасочени мерки за осигуряване на безпрепятствен достъп за малките и средни предприятия (МСП).

Обосновка

Комисията следва да има правомощие да приема единствено целесъобразни мерки относно достъпа до информация за ремонт и техническо обслужване на превозните средства. Не съществува причина за създаване на несъразмерна тежест по отношение на ползите за клиентите. Например разширяването на определението за информация за ремонт и техническо обслужване, за да се включи и дистанционното техническо обслужване , както и задължаването на производителите да предоставят достъп на независими акредитирани сервизи до системата за сигурност на превозното средство изглеждат нецелесъобразни.

It is not only appropriate but necessary to lay down technical specifications to be followed by the manufacturers in their websites.

Изменение  5

Предложение за регламент

Съображение 8 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

8а.Не по-късно от…*, Комисията следва да преразгледа експлоатацията на системата за неограничен достъп до информация относно ремонта и техническото обслужване на превозните средства, за да се определи дали би било уместно консолидирането на всички разпоредби, уреждащи достъпа до информация относно ремонта и техническото обслужване на превозните средства в рамките на преразглежданото рамково законодателство относно типовото одобрение. Ако разпоредбите, уреждащи достъпа до подобна информация, бъдат консолидирани по този начин, то съответните разпоредби на настоящия регламент следва да бъдат отменени, доколкото съществуващите права за достъп до информацията за ремонт и техническо обслужване се запазят.

___________

* Четири години от датата на влизане в сила на настоящия регламент.

Обосновка

Access to all repair and maintenance information should be incorporated into the framework directive on type approval or other framework legislation on type approval. The corresponding Euro 5/6 regulation for passenger cars ((EC) No 715/2007) contains an identical recital (No 9).

Изменение  6

Предложение за регламент

Съображение 8 б (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Комисията следва да насърчава разработването на международно хармонизиран стандартен формат за неограничен и стандартизиран достъп до информация относно ремонта и техническото обслужване на превозните средства, например посредством дейността на Европейският комитет по стандартизация (CEN).

Обосновка

The Commission shall push for an internationally harmonised ISO-standard format for the access to repair information, to ensure the development of an international harmonisation of motor vehicle regulation and to extend harmonisation to areas not yet covered

Изменение  7

Предложение за регламент

Съображение 8 в (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

8в. Абсолютно необходимо е разработването на общ европейски стандарт за формата на бордовата диагностична информация и информацията относно ремонта и техническото обслужване на превозните средства. Тъй като съществуващият формат на Организацията за развитие на стандартите за структурирана информация (OASIS) не може да бъде прилаган изцяло по отношение на бордовата диагностична информация и информацията относно ремонта и техническото обслужване на тежкотоварните превозни средства, на Европейския комитет по стандартизация (CEN) беше възложено да разработи разширен стандарт за тази информация. Този стандарт следва да се основава върху формата OASIS, като го приспособява към специалните потребности по отношение на тежкотоварните превозни средства. До приемането на такъв стандарт от CEN, бордовата диагностична информация и информацията относно ремонта и техническото обслужване за тежкотоварните превозни средства следва да бъде представяна по достъпен начин и във формат, който гарантира недискриминационен достъп. Информацията следва да се предоставя на уебсайтовете на производителите, или ако това не е осъществимо поради естеството на информацията, в друг подходящ формат. Спецификациите по отношение на обхвата на техническата информация, определена в документ SC1-D2 по формата OASIS, следва да бъдат включени в мерките, приети при прилагането на настоящия регламент.

Обосновка

Heavy duty vehicles are often assembled by a single manufacturer, but a significant number are built in multi-stages and are sold as e.g. chassis and engine. The aftermarket needs to obtain repair information for both fully assembled vehicles and for vehicles sold in e.g. engine/chassis form.

It is not possible to simply carry-over the rules on access to repair information from Euro 5 (passenger cars) to Euro VI (heavy duty vehicles). The standardised format therefore has to be adjusted to the needs of the heavy duty vehicles sector.

Изменение  8

Предложение за регламент

Съображение 15

Текст, предложен от Комисията

Изменение

За по-доброто контролиране на реалните емисии, изхвърляни от превозните средства, включително емисиите извън рамките на цикъла, и улесняване на процеса на осигуряване на съответствие в експлоатация, би следвало да се приеме методика на изпитване и спецификации относно техническите характеристики, базирани на употребата на преносими системи за измерване на емисиите (PEMS).

За по-доброто контролиране на реалните емисии, изхвърляни от превозните средства, включително емисиите извън рамките на цикъла, и улесняване на процеса на осигуряване на съответствие в експлоатация, би следвало да се приеме методика на изпитване и спецификации относно техническите характеристики, базирани на употребата на преносими системи за измерване на емисиите (PEMS) в рамките на подходящи срокове.

Обосновка

Включването на тези елементи е много важна стъпка към постигане на глобално хармонизирано законодателство и глобална конкурентоспособност на промишлеността на ЕС. Комисията следва да прояви повече решителност в езика, който използва, и да приеме такива глобални технически регламенти (ГТР) в Евро VІ.

Изменение  9

Предложение за регламент

Съображение 18 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(18а) Държавите-членки следва да изготвят амбициозни мерки, за да се гарантира, че модернизирането на съществуващите тежкотоварни превозни средства отговаря на стандартите на Евро VІ.

Обосновка

Съществуващите превозни средства ще продължат да бъдат голяма част от автомобилния парк години наред и модернизирането има голям потенциал за намаляване на емисиите.

Изменение  10

Предложение за регламент

Съображение 18 б (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(18б) Държавите-членки следва редовно да наблюдават процента на подновяване и модернизиране на превозните средства, да задълбочат усилията си за намаляване на процента на по-силно замърсяващи превозни средства и ежегодно да докладват на Комисията относно резултатите.

Обосновка

Наблюдаването и докладването могат да изградят основа за повишаване на ефективността на политиката за намаляване на емисиите в бъдеще.

Изменение  11

Предложение за регламент

Съображение 24

Текст, предложен от Комисията

Изменение

По-специално на Комисията следва да бъдат предоставени правомощия за въвеждане в приложение І на пределни стойности, основаващи се на броя на частиците, за определяне на стойността на допустимото ниво на компонента NO2 в пределната стойност на NOх, за установяване на специални процедури, изпитвания и изисквания за типово одобрение и на процедура за измерване на броя на частиците, както и за приемане на мерки относно емисиите извън рамките на цикъла, достъпа до информация за ремонта и техническото обслужване на превозните средства и относно изпитвателните цикли, използвани за измерване на емисиите. Тъй като тези мерки са от общ характер и те предизвикват изменение на несъществени елементи от настоящия регламент посредством разширяване с нови несъществени елементи, те следва да бъдат приети в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, предвидена в член 5а от Решение 1999/468/ЕО.

24. По-специално на Комисията следва да бъдат предоставени правомощия за въвеждане в приложение І , ако е уместно, на пределни стойности, основаващи се на броя на частиците, за определяне на стойността на допустимото ниво на компонента NO2 в пределната стойност на NOх, за установяване на специални процедури, изпитвания и изисквания за типово одобрение и на процедура за измерване на броя на частиците, както и за приемане на мерки относно емисиите извън рамките на цикъла, използването на преносими системи за измерване на емисии, достъпа до информация за ремонта и техническото обслужване на превозните средства и относно изпитвателните цикли, използвани за измерване на емисиите. Тъй като тези мерки са от общ характер и те предизвикват изменение на несъществени елементи от настоящия регламент посредством разширяване с нови несъществени елементи, те следва да бъдат приети в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, предвидена в член 5а от Решение 1999/468/ЕО.

Обосновка

Measurements of emissions in real driving conditions often reveal substantial differences between these and the figures for test-cycle emissions. In order to prevent vehicles from being designed specifically for the test cycle, which will produce higher emissions the rest of the time, the use of portable emission measurement systems and the measurement of off-cycle emissions are essential.

Изменение  12

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Настоящият регламент се прилага, без да се накърняват разпоредбите на член 2, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 715/2007.

Настоящият регламент се прилага, без да се накърняват разпоредбите на член 2, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 715/2007., което позволява одобренията за типове автомобили с референтна маса ≤ 2 610 kg при специални условия да обхващат сходни типове автомобили с референтна маса ≤ 2 840 kg.

Обосновка

Някои типове (лекотоварни) автомобили имат същата техническа база. Според използвания външен корпус тяхното тегло би могло да бъде малко под или над прага от 2,610 kg. Това би означавало, че двата автомобила, които са еднакви в техническо отношение, биха били разглеждани по различен начин; единият би бил считан за лекотоварен автомобил, а другият - за тежкотоварен. Това би имало значение по отношение на техническите изисквания за типово одобрение. За изясняване на ситуацията настоящата разпоредба по този въпрос се добавя към Регламент 715/2007/ЕО.

Изменение  13

Предложение за регламент

Член 3 – точка 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

„двигател“ е източникът на двигателната сила на превозното средство, за който може да се издаде типово одобрение като отделен технически възел съгласно член 3, точка 25 от Директива 2007/46/ЕИО;

„двигателна система“ е двигателят, системата за контрол на емисии и комуникационният интерфейс (хардуер и съобщения) между електронните контролни компоненти (ECU) на двигателната система и всяка друга силова предавка или контролен компонент на превозното средство;

Обосновка

Относно точка 1: съответствието с Евро VІ трябва да се докаже за цялата „двигателна система“. Двигателната система е оптималното взаимодействие между двигателя, последващата обработка на отработени газове и допълнителните контролни елементи. Определението за „двигател“ трябва да бъде променено по съответния начин или заменено с определение за „двигателна система“ ГТР № 4 на световната процедура по сертифициране на тежкотоварни превозни средства вече включва определения за „двигателна система“, „тип двигател“ и „последваща обработка на отработени газове“, които могат да бъдат включени по подходящ начин тук.

Изменение  14

Предложение за регламент

Член 3 – точка 1 а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(1а) „тип двигател“ е категория двигатели, които не се различават по отношение на основните характеристики на двигателите.

Обосновка

Относно точка 1: съответствието с Евро VІ трябва да се докаже за цялата „двигателна система“. Двигателната система е оптималното взаимодействие между двигателя, последващата обработка на отработени газове и допълнителните контролни елементи. Определението за „двигател“ трябва да бъде променено по съответния начин или заменено с определение за „двигателна система“ ГТР № 4 на световната процедура по сертифициране на тежкотоварни превозни средства вече включва определения за „двигателна система“, „тип двигател“ и „последваща обработка на отработени газове“, които могат да бъдат включени по подходящ начин тук.

Изменение  15

Предложение за регламент

Член 3 – точка 1 б (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(1б) „система за последваща обработка на отработени газове“ означава катализатор (окисляващ или 3-пътeн), филтър за частици, deNOx система, комбиниран филтър за deNOx-частици или всякакво друго устройство за намаляване на емисии, което е инсталирано по низходящия поток на двигателя. Това определение изключва рециркулацията на отработени газове (EGR), която се разглежда като неразделна част от двигателя;

Обосновка

Относно точка 1: съответствието с Евро VІ трябва да се докаже за цялата „двигателна система“. съответствието с Евро VІ трябва да се докаже за цялата „двигателна система“. Определението за „двигател“ трябва да бъде променено по съответния начин или заменено с определение за „двигателна система“ ГТР № 4 на световната процедура по сертифициране на тежкотоварни превозни средства вече включва определения за „двигателна система“, „тип двигател“ и „последваща обработка на отработени газове“, които могат да бъдат включени по подходящ начин тук.

Изменение  16

Предложение за регламент

Член 3 – точка 7

Текст, предложен от Комисията

Изменение

7) „бордова система за диагностика“ или „БСД“ е система за контрол на емисиите, която има способността да идентифицира възможните места на неизправности чрез кодове за неизправности, съхранени в паметта на компютър;

7) „бордова система за диагностика“ или „БСД“ е система на борда на превозно средство или двигател, която има способността да открива неизправности и където е приложимо, да сигнализира наличието им чрез система за предупреждение, да идентифицира възможните места на неизправности чрез информация, съхранена в паметта на компютър, и да предава тази информация на външно устройство; Комисията може да приеме, в съответствие с процедурата, посочена в член 39, параграф 9 от Директива 2007/46/EО, друга дефиниция с цел отразяване на техническия напредък в областта на БСД;

Обосновка

The OBD system does not actually control emissions. The OBD system monitors the performance of the systems and components that do control emissions. The proposed new definition is in line with the one of the WWH-OBD (World Wide Harmonized On-Board Diagnostics).

Изменение  17

Предложение за регламент

Член 3 – точка 11

Текст, предложен от Комисията

Изменение

„информация за ремонт и техническо обслужване на превозното средство“ е цялата необходима информация за диагностика, обслужване, инспекция, периодична проверка, ремонт, препрограмиране или реинициализиране на превозното средство, предоставяна от производителите на техните оторизирани търговци/сервизи, включително всички последващи изменения и допълнения към тази информация. Тази информация включва цялата необходима информация за монтиране на части или оборудване на превозни средства;

„информация за ремонт и техническо обслужване на превозното средство“ е цялата необходима информация за диагностика, обслужване, инспекция, периодична проверка, ремонт, препрограмиране, реинициализиране или дистанционно диагностично техническо обслужване на превозното средство, предоставяна от производителите на техните оторизирани търговци/сервизи, включително всички последващи изменения и допълнения към тази информация. Тази информация включва цялата необходима информация за монтиране на части или оборудване на превозни средства. Производителите предоставят стандартизирано и сигурно дистанционно средство, което да позволи на независимите акредитирани сервизи да извършват дейности, които включват достъп до системата за сигурност на автомобила;

Обосновка

С нарастващата (електронна) сложност на автомобилите, производителите предоставят все повече средства за дистанционно диагностично техническо обслужване. С оглед на създаването на условия на равнопоставеност между операторите, тези средства следва също да се предоставят на независими оператори, за да им се даде възможност да предлагат на клиентите постоянен избор на предоставяне на ремонтно обслужване. Освен това следва да се отбележи установяването на сигурна връзка между автомобила и производителя за пренастройване на имобилайзъри и препрограмиране на електронните контролни компоненти.

Изменение  18

Предложение за регламент

Член 3 – точка 11 а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(11а) „производител“ означава лице или орган, който носи отговорност пред одобряващия органи за всички аспекти на процеса на получаване на типово одобрение или разрешение и за гарантиране на съответствие на продукцията. Не е от съществено значение дали лицето или органът участва пряко във всички етапи на производство на автомобил, система, компонент или отделен технически възел, който е предмет на процеса на одобрение;

Обосновка

Не се нуждае от пояснение(определение в член 3, точка 27 от Директива 2007/46/ЕО).

Изменение  19

Предложение за регламент

Член 5 – параграф 4 – встъпителна част и буква а

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4. Комисията следва да приеме, в съответствие с процедурата, посочена в член 39, параграф 9 от Директива 2007/46/EО, мерките по прилагане на настоящия член. Тези мерки се отнасят до следните елементи:

4. Комисията следва да приеме, в съответствие с процедурата, посочена в член 39, параграф 9 от Директива 2007/46/EО, мерките по прилагане на настоящия член. Тези мерки трябва да бъдат представени най-късно до 1 април 2009 г. и те се отнасят до следните елементи:

емисии на отработилите газове от изходната тръба на последния шумозаглушител, включително изпитвателни цикли, емисии извън рамките на цикъла, брой на частиците, емисии при работа на празен ход, непрозрачност (оптическа плътност) на дима и правилната работа и възстановяване на устройства, регулиращи замърсяването;

а) емисии на отработилите газове от изходната тръба на последния шумозаглушител, използване на преносими системи за измерване на емисии за проверка на реалните емисии, изхвърляни от превозните средства, проверка и ограничаване на емисиите извън рамките на цикъла с цел спазване на определените в Приложение I пределни стойности на емисиите, определяне на пределни стойности за броя на частиците при спазване на съществуващите амбициозни изисквания за опазване на околната среда, емисии при работа на празен ход, непрозрачност (оптическа плътност) на дима и правилната работа и възстановяване на устройства, регулиращи замърсяването;

Обосновка

The implementing measures should be instituted by 1 April 2009 so that manufacturers and subcontractors have all the information they need in order to re-equip vehicles in accordance with the rules in time. Measurements of emissions in real driving conditions often reveal substantial differences between these and the figures for test-cycle emissions. In order to prevent vehicles from being designed specifically for the test cycle, which will produce higher emissions the rest of the time, the use of portable emission measurement systems and the measurement of off-cycle emissions are essential.

Изменение  20

Предложение за регламент

Член 5 – параграф 4 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Комисията може да приеме, в съответствие с процедурата, посочена в член 39, параграф 9 от Директива 2007/46/EО, други мерки относно специалните процедури, изпитвания и изисквания, свързани с типовото одобрение.

заличава се

Обосновка

This paragraph is formulated too indeterminately and too openly and allows the Commission too much freedom of action in the comitology procedure. This could result in delays in the adoption of implementing measures. The requirements for type approval should be definitive. It should only be possible to introduce new requirements with the involvement of Parliament and the Council.

Изменение  21

Предложение за регламент

Член 6 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Производителите следва да предоставят на независимите оператори неограничен и стандартизиран достъп до информацията от бордовата система за диагностика (БСД) и до информацията за ремонта и техническото обслужване на превозните средства.

1. Производителите следва да предоставят на независимите оператори неограничен и стандартизиран достъп до информацията от бордовата система за диагностика (БСД), диагностична и друга техника, инструменти, включително всичкия съответен софтуер и до информацията за ремонта и техническото обслужване на превозните средства.

Обосновка

Independent operators need access to manufacturers’ original tools and test equipment to carry out specialist repair. As the Motor Vehicles Block Exemption Regulation (EC) N° 1400/2002 expires in 2010, an identical provision granting the same rights should be included into this Regulation.

Изменение  22

Предложение за регламент

Член 6 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Производителите следва да предоставят на независимите оператори неограничен и стандартизиран достъп до информацията от бордовата система за диагностика (БСД) и до информацията за ремонта и техническото обслужване на превозните средства.

1. Производителите следва да предоставят на независимите оператори неограничен и стандартизиран достъп до информацията от бордовата система за диагностика (БСД) и до информацията за ремонта и техническото обслужване на превозните средства.

 

В случай на многоетапно типово одобрение, производителят, отговорен за въпросния тип одобрение, носи отговорност и за предоставяне на информация относно ремонта както на крайния производител, така и на независимите оператори, във връзка със съответния етап. Крайният производител носи отговорност за предоставянето на информация на независимите оператори във връзка с превозното средство като цяло. Таксите за време на достъп се събират еднократно.

Прилагат се членове 6 и 7 от Регламент (ЕО) № 715/2007.

Членове 6 и 7 от Регламент (ЕО) № 715/2007 се прилагат mutatis mutandis. Бордовата диагностична информация и информацията относно ремонта и техническото обслужване ще бъде приведена в съответствие с CEN нормите веднага след приемането им.

 

До приемането на този нов стандартизиран формат от CEN, бордовата диагностична информация и информацията относно ремонта и техническото обслужване на превозни средства се представя в достъпна и недискриминираща форма. Информацията се публикува на уебсайтовете на производителите, или ако това не е осъществимо поради естеството на информацията, в друга подходяща форма.

Обосновка

Heavy goods vehicles are often assembled by a single manufacturer. However, many of these vehicles are manufactured in several stages and, for example, sold as a chassis and an engine. The aftermarket requires repair information about both completely assembled vehicles and vehicles sold as a chassis and an engine. The provisions governing access to repair information cannot simply be transferred from Euro V (private cars) to Euro VI (heavy goods vehicles). The standard format must be adapted to the particularities of heavy goods vehicles.

Изменение  23

Предложение за регламент

Член 6 – параграф 2 – първа алинея

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. В съответствие с процедурата, предвидена в член 39, параграф 9 от Директива 2007/46/EО, Комисията следва да установи и актуализира за целите на прилагането на параграф 1 на настоящия член техническите спецификации, свързани с начина на предоставяне на информацията от бордовата система за диагностика и на информацията за ремонта и техническото обслужване на превозните средства.

2. В съответствие с процедурата, предвидена в член 39, параграф 9 от Директива 2007/46/EО, Комисията следва да установи и актуализира за целите на прилагането на параграф 1 на настоящия член съответните технически спецификации, свързани с начина на предоставяне на информацията от бордовата система за диагностика и на информацията за ремонта и техническото обслужване на превозните средства. Комисията взема предвид съвременните информационни технологии, очакваните технологии в областта на превозните средства, съществуващите стандарти на Международната организация по стандартизация (ISO) и възможността за световен ISO стандарт.

Обосновка

It is very important to take in to account the current and coming vehicle technology and ISO standards, when the Commission establish and update technical specifications relating to OBD information and vehicle repair and maintenance information.

Изменение  24

Предложение за регламент

Член 8 – параграф 2 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. Считано от 1 октомври 2014 г., в случай на нови превозни средства, които не съответстват на изискванията на настоящия регламент, националните органи считат сертификатите за съответствие за невалидни за целите на член 26 на Директива 2007/46/EО, и на основания, свързани с емисиите, забраняват регистрацията, продажбата и пускането в експлоатация на тези превозни средства.

2. Считано от 48 месеца след влизането в сила на мерките, предвидени в член 4, параграф 3, член 5, параграф 4 и член 6, параграф 2 относно приложението на настоящия регламент, в случай на нови превозни средства, които не съответстват на изискванията на настоящия регламент, националните органи считат сертификатите за съответствие за невалидни за целите на член 26 на Директива 2007/46/EО, и на основания, свързани с емисиите, забраняват регистрацията, продажбата и пускането в експлоатация на тези превозни средства.

Обосновка

An interval of 48 months should elapse between publication of the implementing provisions and the entry into force of the new emission standards, to ensure that manufacturers and component suppliers have all the information required in order to be able to make all the necessary technical changes to new vehicles.

Изменение  25

Предложение за регламент

Член 10

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Член 10

заличава се

Финансови стимули

 

1. След влизането в сила на мерките по прилагане към настоящия регламент държавите-членки могат да предвиждат финансови стимули по отношение на серийно произвеждани моторни превозни средства, които са в съответствие с настоящия регламент.

 

Тези стимули се прилагат към всички нови превозни средства, пускани на пазара на съответната държава-членка, които са в съответствие с настоящия регламент. Въпреки това те не могат да се прилагат след 1 октомври 2014 г.

 

2. След влизането в сила на мерките по прилагане към настоящия регламент държавите-членки могат да предоставят финансови стимули за усъвършенстване на превозните средства в експлоатация, така че те да започнат да спазват пределните стойности на емисиите, предвидени в приложение І, и за бракуване на превозни средства, които не отговарят на изискванията на настоящия регламент.

 

3. Стимулите, предвидени в параграфи 1 и 2 за всеки тип моторно превозно средство, не трябва да надвишават сумата на допълнителните разходи за техническите устройства, въведени за осигуряване на съответствието с посочените в приложение І пределни стойности на емисиите, като в нея се включват и разходите за монтирането им на превозното средство.

 

4. Комисията се информира за плановете за въвеждане или промяна на финансовите стимули, посочени в параграфи 1 и 2.

 

Обосновка

Allowing individual member states to provide for financial incentives is against the principles of the Single Market and could be anti-competitive.

Изменение  26

Предложение за регламент

Член 12

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. След приключването на програмата за измерване на частиците на ИКЕ на ООН, провеждана под егидата на Световния форум за хармонизация на регулаторната уредба за превозните средства, Комисията, без да снижава нивото на опазване на околната среда в Общността:

1. След приключването на съответните части на програмата за измерване на частиците на ИКЕ на ООН, провеждана под егидата на Световния форум за хармонизация на регулаторната уредба за превозните средства, но най-късно до 1 април 2009 г., Комисията, в съответствие с член 39, параграф 9 от Директива 2007/46/ЕО, но без да снижава нивото на опазване на околната среда в Общността:

а) въвежда пределни стойности, основаващи се на броя на частиците, и при необходимост определя стойността на допустимото ниво на компонента NO2 в пределната стойност на NOх, като това се извършва в съответствие с член 39, параграф 2 от Директива 2007/46/ЕО

а) въвежда пределни стойности, основаващи се на броя на частиците, и при необходимост определя стойността на допустимото ниво на компонента NO2 в пределната стойност на NOх,

б) приема процедура за измерване на броя на частиците.

б) приема процедура за измерване на броя на частиците.

2. Комисията следва да установи корелационните коефициенти между Европейския стандарт за преходен цикъл (ETC) и Европейския стандарт за цикъл на устойчива основа (ESC), описани в Директива 55/2005/ЕО от една страна, и хармонизирания в световен мащаб цикъл на шофиране в преходен режим (WHTC) и хармонизирания в световен мащаб цикъл на шофиране в стабилизиран режим (WHSC) от друга страна, като съответно адаптира пределните стойности.

2. Комисията следва да установи корелационните коефициенти между Европейския стандарт за преходен цикъл (ETC) и Европейския стандарт за цикъл на устойчива основа (ESC), описани в Директива 55/2005/ЕО от една страна, и хармонизирания в световен мащаб цикъл на шофиране в преходен режим (WHTC) и хармонизирания в световен мащаб цикъл на шофиране в стабилизиран режим (WHSC) от друга страна, като съответно адаптира пределните стойности, в съответствие с член 39, параграф 9 от Директива 2007/46/ЕО..

3. Комисията прави преглед на процедурите, изпитванията и изискванията, предвидени в член 5, параграф 4, както и на изпитвателните цикли, използвани за измерване на емисиите.

Когато при прегледа се установи, че тези процедури, изпитвания и изпитвателни цикли вече не са адекватни или че вече не отразяват действителните емисии в световен мащаб, те се адаптират по начин, позволяващ адекватно отразяване на емисиите, отделяни в действителност от движещите се по пътищата автомобили.

3. Комисията прави преглед на процедурите, изпитванията и изискванията, предвидени в член 5, параграф 4. Когато при прегледа се установи, че тези процедури, изпитвания и изисквания вече не са адекватни или че вече не отразяват действителните емисии в световен мащаб, те се адаптират, в съответствие с член 39, параграф 9 от Директива 2007/46/ЕО, по начин, позволяващ адекватно отразяване на емисиите, отделяни в действителност от движещите се по пътищата автомобили.

4. Комисията продължава да следи замърсителите, изброени в точка 2 на член 3. Ако стигне до заключение, че е подходящо да се регулират емисиите и от други замърсители, тя съответно извършва изменение на настоящия регламент.

4. Комисията продължава да следи замърсителите, изброени в точка 2 на член 3. Ако стигне до заключение, че е подходящо да се регулират емисиите и от други замърсители, тя съответно представя на Европейския парламент и на Съвета предложение за изменение на настоящия регламент.

Обосновка

The implementing measures should be adopted by 1 April 2009 so that industry has all the information it requires in order to re-equip vehicles in accordance with the rules in time.

Изменение  27

Предложение за регламент

Член 16 – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

2а. Комисията приема мерките по прилагането на настоящия регламент, посочени в член 4, параграф 3, член 5, параграф 4 и член 6 параграф 2 до 31 декември 2009 г.

Обосновка

Manufacturers require a certain transition period between the entry into force of the Regulation and the committee procedure. In conjunction with the Euro V and Euro VI standards, the Commission has adopted various new provisions relating to newer private cars under the committee procedure, which will already become binding under the Euro V standard in September 2009, so that manufacturers are permitted hardly any transition period. The Euro VI standard should take account of this problem.

Изменение  28

Предложение за регламент

Приложение I

Текст, предложен от Комисията

ПРИЛОЖЕНИЕ I

Пределни стойности на емисиите Евро VІ

 

Пределни стойности

 

CO (mg/kWh)

THC (mg/kWh)

NMHC (mg/kWh)

CH4 (mg/kWh)

NOX (3) (mg/kWh)

NH3 (ppm)

маса на частиците (mg/kWh)

брой на частиците (1) (#/kWh)

ESC (SZ)

1500

130

 

 

400

10

10

 

ETC (SZ)

4000

160

 

 

400

10

10

 

ETC (FZ)

4000

 

160

500

400

10

10

 

WHSC (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

WHTC (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

Изменение

ПРИЛОЖЕНИЕ I

Пределни стойности на емисиите Евро VІ

 

Пределни стойности

 

CO (mg/kWh)

THC (mg/kWh)

NMHC (mg/kWh)

CH4 (mg/kWh)

NOX (3) (mg/kWh)

NH3 (ppm)

маса на частиците (mg/kWh)

брой на частиците (1) (#/kWh)

ESC (SZ)

1500

130

 

 

500

10

10

 

ETC (SZ)

4000

160

 

 

500

10

10

 

ETC (FZ)

4000

 

160

500

500

10

10

 

WHSC (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

WHTC (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

Обосновка

A marginal increase in NOx limit value allows technical solutions that will reduce the CO2 by as much as 50%. This amendment provides a win-win solution on both air pollutants and greenhouse gases by delivering a better trade-off between NOx and CO2 emissions.

ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

The combustion of fuels based on fossil energy carriers such as petrol, diesel and gas releases emissions which damage health and flora and fauna, as well as contributing to the warming of the atmosphere.

Clean heavy-duty vehicles make a substantial contribution to better air quality in Europe. This is closely linked to the average age of the vehicle fleet on Europe's roads. If the average age of such vehicles falls, the proportion of them that emit less exhaust gases which damage the environment and health rises.

The Commission proposal

In connection with the Sixth Environmental Action Programme and the Clean Air for Europe Programme, which was based on it, the Commission submitted a proposal for a thematic strategy on air pollution in September 2005. The Commission proposal for a Euro VI regulation, submitted on 21 December 2007, is intended to be one of the measures to promote clean air.

The Commission proposal provides for the introduction of harmonised technical rules for heavy-duty vehicles in order to ensure the functioning of the internal market together with a high level of environmental protection. Limits are established for damaging emissions of carbon monoxide (CO), nitrogen oxides (NOx) and particulates (PM). In comparison with Euro-V, the permitted particle mass is to be reduced by 66% and NOx emissions by 80%. In order to facilitate the objective of a functioning internal market while maintaining a high level of environmental protection, the Commission proposal also provides for measures relating to access to repair information.

In parallel with the proposal for a regulation which is under consideration (the 'policy regulation'), a 'technical regulation' is being drafted in line with the two-level approach to set out the technical specifications which comply with the underlying requirements.

The Euro VI regulation is intended to replace the Euro IV emission limits which have applied since November 2006 and to replace in 2013 the Euro V emission limits which are to apply from October 2008.

Rapporteur's approach

The rapporteur regrets that the Commission proposal does not set more ambitious limits for particle mass. During the preparatory discussions it became clear that further reductions in the limits are needed in order to ensure the use of closed filters which filter out ultra-fine particles. This is technically feasible and has already been measured in tests. The rapporteur therefore proposes going a step further and reducing the particle mass limit from the figure of 10 mg/kWh in the Commission proposal to 5 mg/kWh.

The Commission proposal provides for the new limits to be introduced only with effect from 2013. However, the state of technical progress permits an earlier date of introduction. The rapporteur therefore calls for the work under the commitology procedure to be completed by 1 April 2009. The new emission limits should enter into force for new vehicle types 36 months later, i.e. on 1 April 2012, and for all vehicles on 1 April 2013.

The particulates problem should not be forgotten amongst all the debates on nitrogen oxides. In cities, especially, this pollution is perceptible. The introduction of a particle number in correlation with a small particle mass will ensure that ultrafine particles are not released. The particle number should be laid down as part of the implementing measures.

The rapporteur supports and advocates the option which remains in the Commission proposal for Member States to promote early introduction of clean vehicles by means of financial incentives.

The Commission has incorporated in its proposal the rules on access to repair information from Euro 5 and 6. Here, the rapporteur supports the Commission proposal and stresses that independent market operators must be afforded standardised access to repair and OBD information in the same way as authorised dealers and repairers. Maintenance and repair of motor vehicles help to ensure that vehicles function well and operate properly. If independent market operators can also carry out repairs without problems, this will facilitate access to regular maintenance. Regular maintenance ensures safe and moreover less environmentally damaging operation of a vehicle and therefore deserves support.

Independent tests show that emissions under real operating conditions can certainly differ from those measured in the test cycle. In order to ensure that vehicles abide by limits even outside the test cycle, the rapporteur calls for the use of portable emission measurement systems and the introduction of procedures to measure off-cycle emissions.

Retrofitting of heavy-duty vehicles with diesel particle filters can result in higher emissions of NO2. Many towns and communes will find it difficult to comply with the forthcoming NO2 limits under the air quality directive. In order to ensure that source-based emissions are reduced, it is important to regulate retrofitting of vehicles already in operation. The rapporteur calls on the Commission to draft a proposal on this.

In the light of the discussion on climate change and the cost savings arising from lower consumption, the rapporteur also calls on the Commission, if appropriate in the light of the measurements obtained, to submit a proposal on the regulation of carbon dioxide emissions from heavy-duty vehicles.

In demarcating what decisions are to be taken under codecision and what under commitology, it is necessary to ensure that important decisions such as those on the introduction of limits for new substances are decided under codecision.

At present, vehicles which reduce their emissions using a reagent can also operate without this reagent, thus under real driving conditions causing emissions far greater than permitted by the limits which are called for. In future, manufacturers should ensure that vehicles which comply with the Euro VI limits by using this technology can no longer be driven without the consumable reagent. This would guarantee compliance with the limits.

СТАНОВИЩЕ на комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите (25.6.2008)

на вниманието на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно типовото одобрение на моторни превозни средства и двигатели по отношение на емисиите от тежкотоварни автомобили (Евро VІ) и относно достъпа до информация за ремонт и техническо обслужване на превозни средства
(COM(2007)0851 – C6‑0007/2008 – 207/0295(COD))

Докладчик по становище: Anja Weisgerber

КРАТКА ОБОСНОВКА

The objective of the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council on type-approval of motor vehicles and engines with respect to emissions from heavy duty vehicles (Euro VI) and on access to vehicle repair and maintenance information is to lay down harmonised rules on the construction of motor vehicles to ensure the functioning of the internal market while at the same time ensure a high level of environmental protection regarding emissions of atmospheric pollutants.

With a view to guaranteeing effective competition on the market in repair and maintenance services and ensuring that independent operators are not excluded from that market, vehicle manufacturers must grant independent operators, such as repairers, manufacturers or distributors of repair equipment, tools or spare parts, unrestricted and standardised access to on-board diagnostic (OBD) information and vehicle repair and maintenance information

The Draftsperson overall supports the proposal, but suggests further improvements regarding the access to vehicle repair information. Heavy duty vehicles are often produced in multi-stages, and the access to vehicle repair information shall therefore be secured in these situations as well, to ensure that independent operators have access to up-to-date information of all aspects of the vehicle. The draftsperson therefore proposes that in the case of a multi-stage type-approval, the manufacturer responsible for each approval is also responsible for the supply of repair information for that stage to both the final manufacturer and independent operators.

It is not possible to simply carry over the rules on access to repair and maintenance information from Euro 5 (passenger cars) to Euro VI (heavy duty vehicles) regarding the standardised submission format. Therefore the Commission has given a mandate to the European Committee for Standardisation to develop a new format for submitting repair and maintenance information which reflects the up to date vehicles technology and is also applicable for heavy duty vehicles. As soon as this new format is adopted all repair and maintenance information shall be submitted in accordance with the new format.

ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите приканва водещата комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните да включи в доклада си следните изменения:

Изменение  1

Предложение за регламент

Съображение 8

Текст, предложен от Комисията

Изменение

8. Неограниченият достъп до информация относно ремонта на превозните средства чрез стандартизиран формат, който да може да се използва за извличане на техническа информация, и ефективната конкуренция на пазара за информационни услуги и за ремонт и техническо обслужване на превозните средства са необходими за по-доброто функциониране на вътрешния пазар, особено по отношение на свободното движение на стоки, свободата на установяване и свободата на предоставяне на услуги. Голяма част от тази информация е свързана с бордовите системи за диагностика и тяхното взаимодействие с другите системи на превозното средство. Уместно е да се утвърдят технически спецификации, които да се използват като основа от производителите на техните интернет страници, както и целенасочени мерки за осигуряване на безпрепятствен достъп за малките и средни предприятия (МСП).

8. Неограниченият достъп до информация относно ремонта на превозните средства чрез стандартизиран формат, който да може да се използва за извличане на техническа информация, и ефективната конкуренция на пазара за информационни услуги и за ремонт и техническо обслужване на превозните средства са необходими за по-доброто функциониране на вътрешния пазар, особено по отношение на свободното движение на стоки, свободата на установяване и свободата на предоставяне на услуги. Голяма част от тази информация е свързана с бордовите системи за диагностика и тяхното взаимодействие с другите системи на превозното средство. Необходимо е да се утвърдят технически спецификации, които да се използват като основа от производителите на техните интернет страници, както и целенасочени мерки за осигуряване на безпрепятствен достъп за малките и средни предприятия (МСП).

Обосновка

It is not only appropriate but necessary to lay down technical specifications to be followed by the manufacturers in their websites.

Изменение  2

Предложение за регламент

Съображение 8 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

8а.Не по-късно от…*, Комисията следва да преразгледа експлоатацията на системата за неограничен достъп до информация относно ремонта и техническото обслужване на превозните средства, за да се определи дали би било уместно консолидирането на всички разпоредби, уреждащи достъпа до информация относно ремонта и техническото обслужване на превозните средства в рамките на преразглежданото рамково законодателство относно типовото одобрение. Ако разпоредбите, уреждащи достъпа до подобна информация, бъдат консолидирани по този начин, то съответните разпоредби на настоящия регламент следва да бъдат отменени, доколкото съществуващите права за достъп до информацията за ремонт и техническо обслужване се запазят.

___________

* Четири години от датата на влизане в сила на настоящия регламент.

Обосновка

Access to all repair and maintenance information should be incorporated into the framework directive on type approval or other framework legislation on type approval. The corresponding Euro 5/6 regulation for passenger cars ((EC) No 715/2007) contains an identical recital (No 9).

Изменение  3

Предложение за регламент

Съображение 8 б (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

8б. Комисията следва да насърчава разработването на международно хармонизиран стандартен формат за неограничен и стандартизиран достъп до информация относно ремонта и техническото обслужване на превозните средства, например посредством дейността на Европейският комитет по стандартизация (CEN).

Обосновка

The Commission shall push for an internationally harmonised ISO-standard format for the access to repair information, to ensure the development of an international harmonisation of motor vehicle regulation and to extend harmonisation to areas not yet covered

Изменение  4

Предложение за регламент

Съображение 8 в (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

8в. Абсолютно необходимо е разработването на общ европейски стандарт за формата на бордовата диагностична информация и информацията относно ремонта и техническото обслужване на превозните средства. Тъй като съществуващият формат OASIS не може да бъде прилаган изцяло по отношение на бордовата диагностична информация и информацията относно ремонта и техническото обслужване на тежкотоварните превозни средства, на Европейския комитет по стандартизация (CEN) беше възложено да разработи разширен стандарт за тази информация. Този стандарт следва да се основава върху формата OASIS, като го приспособява към специалните потребности по отношение на тежкотоварните превозни средства. До приемането на такъв стандарт от CEN, бордовата диагностична информация и информацията относно ремонта и техническото обслужване за тежкотоварните превозни средства следва да бъде представяна по достъпен начин и във формат, който гарантира недискриминационен достъп. Информацията следва да се предоставя на уебсайтовете на производителите, или ако това не е осъществимо поради естеството на информацията, в друг подходящ формат. Спецификациите по отношение на обхвата на техническата информация, определена в документ SC1-D2 по формата OASIS, следва да бъдат включени в мерките, приети при прилагането на настоящия регламент.

Обосновка

See justification for amendment to article 6(1).

Изменение  5

Предложение за регламент

Член 3 – точка 7

Текст, предложен от Комисията

Изменение

7) „бордова система за диагностика“ или „БСД“ е система за контрол на емисиите, която има способността да идентифицира възможните места на неизправности чрез кодове за неизправности, съхранени в паметта на компютър;

7) „бордова система за диагностика“ или „БСД“ е система на борда на превозно средство или двигател, която има способността да открива неизправности и където е приложимо, да сигнализира наличието им чрез система за предупреждение, да идентифицира възможните места на неизправности чрез информация, съхранена в паметта на компютър, и да предава тази информация на външно устройство; Комисията може да приеме, в съответствие с процедурата, посочена в член 39, параграф 9 от Директива 2007/46/EО, друга дефиниция с цел отразяване на техническия напредък в областта на БСД;

Обосновка

The OBD system does not actually control emissions. The OBD system monitors the performance of the systems and components that do control emissions. The proposed new definition is in line with the one of the WWH-OBD (World Wide Harmonized On-Board Diagnostics).

Изменение  6

Предложение за регламент

Член 5 – параграф 4 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Комисията може да приеме, в съответствие с процедурата, посочена в член 39, параграф 9 от Директива 2007/46/EО, други мерки относно специалните процедури, изпитвания и изисквания, свързани с типовото одобрение.

Комисията може да приеме, в съответствие с процедурата, посочена в член 39, параграф 9 от Директива 2007/46/EО, и в случаите, в които се очакват значителни допълнителни тежести, за което следва да се представи пълна оценка на въздействието, други мерки относно специалните процедури, изпитвания и изисквания, свързани с типовото одобрение в съответствие с настоящия регламент, така че той да бъде приспособен към научния и технически напредък или към развитието на проблемите, свързани с качеството на въздуха.

Обосновка

We need to ensure that the Comitology procedure does not impose an unnecessary extra burden on industry.

Изменение  7

Предложение за регламент

Член 6 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Производителите следва да предоставят на независимите оператори неограничен и стандартизиран достъп до информацията от бордовата система за диагностика (БСД) и до информацията за ремонта и техническото обслужване на превозните средства.

1. Производителите следва да предоставят на независимите оператори неограничен и стандартизиран достъп до информацията от бордовата система за диагностика (БСД) и до информацията за ремонта и техническото обслужване на превозните средства.

 

В случай на многоетапно типово одобрение, производителят, отговорен за всяко отделно одобрение, носи отговорност и за предоставяне на информация относно ремонта както на крайния производител, така и на независимите оператори, във връзка със съответния етап. Крайният производител носи отговорност за предоставянето на информация на независимите оператори във връзка с превозното средство като цяло. Таксите за време на достъп се събират еднократно.

Прилагат се членове 6 и 7 от Регламент (ЕО) № 715/2007.

Членове 6 и 7 от Регламент (ЕО) № 715/2007 се прилагат съответно. След приемането на съответния стандарт CEN информацията за бордовата диагностика и за ремонта и техническото обслужване на превозното средство ще се основава на този стандарт.

 

До приемането на съответния стандарт CEN информацията за бордовата диагностика и за ремонта и техническото обслужване на превозното средство се представя по лесно достъпен и недискриминационен начин. Информацията се предоставя на уебсайтовете на производителите, или ако това не е осъществимо поради естеството на информацията, в друг подходящ формат.

Обосновка

Heavy duty vehicles are often assembled by a single manufacturer, but a significant number are built in multi-stages and are sold as e.g. chassis and engine. The aftermarket needs to obtain repair information for both fully assembled vehicles and for vehicles sold in e.g. engine/chassis form.

It is not possible to simply carry-over the rules on access to repair information from Euro 5 (passenger cars) to Euro VI (heavy duty vehicles). The standardised format therefore has to be adjusted to the needs of the heavy duty vehicles sector.

Изменение  8

Предложение за регламент

Член 6 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. В съответствие с процедурата, предвидена в член 39, параграф 9 от Директива 2007/46/EО, Комисията следва да установи и актуализира за целите на прилагането на параграф 1 на настоящия член техническите спецификации, свързани с начина на предоставяне на информацията от бордовата система за диагностика и на информацията за ремонта и техническото обслужване на превозните средства.

2. В съответствие с процедурата, предвидена в член 39, параграф 9 от Директива 2007/46/EО, Комисията следва да установи и актуализира за целите на прилагането на параграф 1 на настоящия член съответните технически спецификации, свързани с начина на предоставяне на информацията от бордовата система за диагностика и на информацията за ремонта и техническото обслужване на превозните средства. Комисията взема предвид съвременните информационни технологии, очакваните технологии в областта на превозните средства, съществуващите ISO стандарти и възможността за световен ISO стандарт.

Обосновка

It is very important to take in to account the current and coming vehicle technology and ISO standards, when the Commission establish and update technical specifications relating to OBD information and vehicle repair and maintenance information.

Изменение  9

Предложение за регламент

Член 8 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Считано от 1 октомври 2014 г., в случай на нови превозни средства, които не съответстват на изискванията на настоящия регламент, националните органи считат сертификатите за съответствие за невалидни за целите на член 26 на Директива 2007/46/EО, и на основания, свързани с емисиите, забраняват регистрацията, продажбата и пускането в експлоатация на тези превозни средства.

Считано от [48 месеца след влизането в сила на мерките по прилагане, посочени в член 4, параграф 3, член 5, параграф 4, алинея 1 и член 6, параграф 2, алинея 1], в случай на нови превозни средства, които не съответстват на изискванията на настоящия регламент, националните органи считат сертификатите за съответствие за невалидни по смисъла на член 26 на Директива 2007/46/EО, и на основания, свързани с емисиите, забраняват регистрацията, продажбата и пускането в експлоатация на тези превозни средства.

Обосновка

There should be an interval of 48 months between the publication of the implementing provisions and the entry into force of the new emissions standards to ensure that manufacturers and distributors are in possession of all the information they need to apply the requisite technological advances to new vehicles.

Изменение  10

Предложение за регламент

Член 10

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Член 10

заличава се

Финансови стимули

 

1. След влизането в сила на мерките по прилагане към настоящия регламент държавите-членки могат да предвиждат финансови стимули по отношение на серийно произвеждани моторни превозни средства, които са в съответствие с настоящия регламент.

 

Тези стимули се прилагат към всички нови превозни средства, пускани на пазара на съответната държава-членка, които са в съответствие с настоящия регламент. Въпреки това те не могат да се прилагат след 1 октомври 2014 г.

 

2. След влизането в сила на мерките по прилагане към настоящия регламент държавите-членки могат да предоставят финансови стимули за усъвършенстване на превозните средства в експлоатация, така че те да започнат да спазват пределните стойности на емисиите, предвидени в приложение І, и за бракуване на превозни средства, които не отговарят на изискванията на настоящия регламент.

 

3. Стимулите, предвидени в параграфи 1 и 2 за всеки тип моторно превозно средство, не трябва да надвишават сумата на допълнителните разходи за техническите устройства, въведени за осигуряване на съответствието с посочените в приложение І пределни стойности на емисиите, като в нея се включват и разходите за монтирането им на превозното средство.

 

4. Комисията се информира за плановете за въвеждане или промяна на финансовите стимули, посочени в параграфи 1 и 2.

 

Обосновка

Allowing individual member states to provide for financial incentives is against the principles of the Single Market and could be anti-competitive.

Изменение  11

Предложение за регламент

Член 13 – точка -1 (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

-1. в член 3 встъпителната формулировка на точка 2 се заменя със следния текст:

 

"2. „превозни средства, предназначени да отговарят на специфични социални нужди“, са превозни средства от категория М с дизелови двигатели, които са или:“

Обосновка

Regulation 715/2007 covering the EURO 5/6 standards introduced the concept of “special social needs” (SSN) vehicles that will have a justified benefit by being able to be type approved for EURO 5 against the emissions standards applicable to category N1 Class III vehicles. This means that Minibuses (M1) are allowed to emit more NOx than normal passenger cars (if they only have nine seats including the driver). However, the same Minibus (M2) if designed with an additional seat is treated like a normal passenger car. This amendment aims to end this unfair situation created by the definition of the SSN and to enlarge the definition of SSN to all Minibuses.

Изменение  12

Предложение за регламент

Член 15 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Директива 80/1269/EИО на Съвета, Директиви 88/195/ЕИО, 97/21/ЕО, 1999/99/ЕО и 2005/78/ЕО на Комисията, и Директива 2005/55/EО се отменят, считано от 1 октомври 2014 г.

1. Директива 80/1269/EИО на Съвета, Директиви 88/195/ЕИО, 97/21/ЕО, 1999/99/ЕО и 2005/78/ЕО на Комисията, и Директива 2005/55/EО се отменят, считано от [48 месеца след влизането в сила на мерките по прилагане, посочени в член 4, параграф 3, член 5, параграф 4, алинея 1 и член 6, параграф 2, алинея 1].

Обосновка

There should be an interval of 48 months between the publication of the implementing provisions and the entry into force of the new emissions standards to ensure that manufacturers and distributors are in possession of all the information they need to apply the requisite technological advances to new vehicles.

Изменение  13

Предложение за регламент

Член 16 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Той се прилага от 1 април 2013 г. Въпреки това член 8, параграф 3 и член 10 се прилагат от датата на влизане в сила, а точки 1 а) i), 1 б) i), 2 а), 3 а) i), 3 б) i), 3 в) i) и 3 г) i) от приложение II се прилагат от 1 октомври 2014 г.

Той се прилага от [36 месеца след влизането в сила на мерките по прилагане, посочени в член 4, параграф 3, член 5, параграф 4, алинея 1 и член 6, параграф 2, алинея 1]. Въпреки това член 8, параграф 3 и член 10 се прилагат от датата на влизане в сила на настоящия регламент, а точки 1 а) i), 1 б) i), 2 а), 3 а) i), 3 б) i), 3 в) i) и 3 г) i) от приложение II се прилагат [48 месеца от влизането в сила на мерките по прилагането, посочени в член 4, параграф 3, член 5, параграф 4, алинея 1 и член 6 параграф 2, алинея 1].

Обосновка

There should be an interval of 36 months (or, in the case of new vehicle models, 48 months) between the publication of the implementing provisions and the entry into force of the new emissions standards to ensure that manufacturers and distributors are in possession of all the information they need to apply the requisite technological advances to new vehicles.

Изменение  14

Предложение за регламент

Член 16 – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

2а. Комисията приема мерките по прилагане, посочени в член 4, параграф 3, член 5, параграф 4 и член 6, параграф 2, не по-късно от 31 декември 2009 г.

Обосновка

All manufacturers need sufficient lead-in time from the completion and entry into force of the co-decision and the comitology procedure. For the recent Euro 5/6 for passenger cars the Commission introduced several new measures during the comitology procedure which will hardly be finished before they become mandatory as part of Euro 5 from September 2009 and leaves the manufacturers with almost no lead-in time. This concern must be addressed in Euro VI.

ПРОЦЕДУРА

Заглавие

Типово одобрение на моторни превозни средства и двигатели

Позовавания

COM(2007)0851 – C6-0007/2008 – 2007/0295(COD)

Водеща комисия

ENVI

Становище, изказано от

       Дата на обявяване в заседание

IMCO

15.1.2008

 

 

 

Докладчик по становище

       Дата на назначаване

Anja Weisgerber

25.3.2008

 

 

Разглеждане в комисия

6.5.2008

27.5.2008

24.6.2008

 

Дата на приемане

24.6.2008

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

34

0

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Cristian Silviu Buşoi, Charlotte Cederschiöld, Gabriela Creţu, Mia De Vits, Janelly Fourtou, Evelyne Gebhardt, Małgorzata Handzlik, Malcolm Harbour, Anna Hedh, Илияна Малинова Йотова, Kurt Lechner, Lasse Lehtinen, Toine Manders, Arlene McCarthy, Николай Младенов, Bill Newton Dunn, Zuzana Roithová, Heide Rühle, Leopold Józef Rutowicz, Salvador Domingo Sanz Palacio, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Eva-Britt Svensson, Marianne Thyssen, Jacques Toubon, Barbara Weiler, Marian Zlotea

Заместник(ци), присъствал(и) на окончателното гласуване

Emmanouil Angelakas, Giovanna Corda, Jan Cremers, Manuel Medina Ortega, Olle Schmidt, Gary Titley, Anja Weisgerber

СТАНОВИЩЕ на комисията по транспорт и туризъм (8.5.2008)

на вниманието на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно типовото одобрение на моторни превозни средства и двигатели по отношение на емисиите от тежкотоварни автомобили (Евро VІ) и относно достъпа до информация за ремонт и техническо обслужване на превозни средства
(COM(2007)0851 – C6‑0007/2008 – 2007/0295(COD))

Докладчик за становище: Johannes Blokland

КРАТКА ОБОСНОВКА

Уводна част

В уводната част на своето предложение относно пределните стойности на емисиите Евро VІ за тежкотоварни автомобили Европейската комисия подчертава растящия натиск по отношение на околната среда в градските зони и в гъсто населените райони. Значителна част от емисиите на NOx и частици в тези зони се дължат на трафика.

С оглед разрешаването с тези проблеми през 2001 г. Комисията въвежда програмата „Чист въздух за Европа“ (CAFE). Програмата е насочена към стратегии, които биха могли да допринесат за намаляването на емисиите и по този начин да подобрят качеството на въздуха до 2020 г. Дефинирани са шест области за възможни действия, една от които е намаляването на емисиите при източника.

Комисията счита, че нивата на емисии Евро VI са метод за намаляване емисиите на озоновите прекурсори като NOx и частиците. В сравнение с пределните стойности на емисиите Евро V, пределните стойности на NOx следва да бъдат намалени с 80%, а стойностите на частиците – със 67%. Поради факта, че някои технически елементи от предложението зависят от напредъка, постигнат в контекста на работните групи в рамките на Обединените нации, Комисията предлага след постигане на споразумение в работните групи да бъдат включени допълнителни технически изисквания.

Комисията също така определя изисквания по отношение на достъпа на независимите оператори до информация за ремонт и техническо обслужване в допълнение към изискванията, свързани пряко с производителите.

Резултатите от консултацията относно предложението за Евро VI сочат, че респондентите като цяло одобряват предложението.

Становище на докладчика

Вашият докладчик е съгласен, че е необходимо да се положат усилия за намаляване на емисиите при източника, за да се понижат емисиите както от леките, така и от тежкотоварните автомобили. Следователно докладчикът одобрява предложението за Евро VI. Въпреки това следва да бъдат направени няколко коментара по отношение на някои елементи от предложението.

Ниво на емисиите и срокове

Целта на Комисията е до 2020 г. да осъществи конкретни резултати от настоящото предложение. Това е свързано със сроковете на програма CAFE. Съществуват обаче други срокове, които следва да бъдат взети предвид. През 2015 г. влизат в сила нови изисквания по отношение на качеството на въздуха. Вероятно е градските и гъсто населените райони да изпитват затруднения при изпълнението на тези изисквания. Това частично се дължи на емисиите от превозни средства. Следователно повишаването на екологичните показатели на превозните средства ще допринесе за подобряването на качеството на въздуха по места, като даде възможност на държавите-членки да се доближат до изискванията по отношение на нивото на качеството след 2015 г.

Всяка година 10% от общия брой тежкотоварни автомобили в ЕС се подменя. За да се постигне значителен принос към изискванията за качеството на въздуха към 2015 г. следва датите за въвеждане на пределните стойности Евро VI да бъдат изтеглени напред. Тъй като би трябвало да е възможно да се постигане споразумение със Съвета относно настоящото предложение на първо четене преди октомври 2008 г., датите за въвеждане следва да бъдат изтеглени напред за 1 октомври 2011 г. (типово одобрение) и 1 октомври 2012 г. (нови превозни средства). Промишлеността е посочила, че се нуждае от 36 месеца от въвеждането на новите изисквания, за да адаптира своите производствени линии.

Годишното подновяване на десет процента от автомобилния парк означава, че ще бъдат необходими минимум десет години, за да се адаптира целият автомобилен парк към новите изисквания и да даде своя принос за намаляване нивата на емисиите. Полезно би било да се изиска от Комисията да разгледа възможността за разширяване на прилагането на изискванията и спрямо „старите“ превозни средства посредством системи за модернизация. В случай, че проучването посочи, че това е възможно технически, следва да се предложи съответно законодателство.

Достъп до информация

В миналото техническото обслужване на тежкотоварни автомобили е осъществявана единствено от сервизи, свързани с производителя на превозното средство. През последните години пазарният дял на независимите оператори устойчиво расте. Това предполага, че нараства значението на „външния“ достъп до техническа информация относно превозните средства. Тази информация се предоставя от производителите посредством техните собствени интернет страници. Информацията е достъпна за независимите оператори, въпреки че всеки производител представя информацията в различен формат, което не осигурява равни условия за сервизите.

Към момента съществува задължение за предоставяне на информацията, в съответствие с Регламент (ЕО) 1400/2002, като също така съществува стандартизиран формат за представяне на техническата информация (формат „OASIS“). Тъй като се очаква до 2010 г. Регламент 1400/2002 да бъде отменен, изискванията за достъп до информация следва да бъдат включени в настоящото предложение. Тъй като системата „OASIS“ е разработена съвместно от производители и независими оператори под контрола на Комисията, тя следва да бъде системата, посредством която се представя информацията. Стандартизираната информация ще доведе до равни условия за сервизите и ще предостави по-голям избор на потребителите.

Вашият докладчик би желал да подчертае значението на равния достъп до информация, представена по идентичен начин, с оглед постигането на равни условия за операторите. Следователно той би желал изискванията по отношение на информацията от член 3 да бъдат засилени.

Комитология

В заключение следва да се обърне внимание на внимателното използване на процедурите на комитологията. Те са предназначени за адаптиране на изискванията спрямо техническия прогрес. Следователно не трябва да се използват за въвеждане на нови технически изисквания, които съществено променят стандартите. Поради тази причина в член 5 и член 12 са посочени някои защитни мерки.

ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по транспорт и туризъм приканва водещата комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните да включи в доклада си следните изменения:

Изменение  1

Предложение за регламент

Съображение 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(5) Постигането на целите на ЕС в областта на качеството на въздуха изисква постоянно усилие за намаляване на емисиите от превозни средства. По тази причина на промишления сектор следва да бъде предоставена ясна информация за бъдещите пределни стойности на емисиите.

(5) Постигането на целите на ЕС в областта на качеството на въздуха изисква постоянно усилие за намаляване на емисиите от превозни средства. По тази причина на промишления сектор следва да бъде предоставена ясна информация за бъдещите пределни стойности на емисиите и достатъчно време, необходимо за привеждане в съответствие с тях.

Обосновка

Промишлеността се нуждае от 36-месечен срок за адаптиране на производствените й процеси към новите технически изисквания.

Целта на Комисията за подобряване на качеството на въздуха трябва да се постигне, но промишлеността трябва да има достатъчно време да реагира по отношение на новото законодателство и да възстанови своите значителни инвестиции при привеждане в съответствие с предишните регламенти (напр. Евро V).

Изменение  2

Предложение за регламент

Съображение 6 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(6а) Модернизацията на по-старите тежкотоварни автомобили с по-съвременни системи за контрол на емисиите би подобрила качеството на въздуха. Комисията следва да разгледа възможността да предложи законодателни актове на ЕС за такива системи, което също така гарантира ограничаване на емисиите на азотен диоксид от системи за модернизация на контрола на емисии.

Обосновка

Всяка година се подменят приблизително 10 % от парка на тежкотоварните автомобили. Поради това пълното проявяване на последиците от разпоредбите на Евро VІ ще отнеме няколко години. За да се постигне максимален ефект от настоящото предложение, Комисията следва да проучи дали могат да бъдат предложени законодателни актове на ЕС относно системи за модернизация за съществуващи автомобили.

Изменение  3

Предложение за регламент

Съображение 7

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(7) При определяне на нормите за емисии е важно да се вземе предвид значението им за конкурентоспособността на пазарите и производителите, преките и непреките разходи, наложени на бизнеса, и по-големите ползи по отношение на стимулиране на иновациите, подобряване на качеството на въздуха, намаляване на разходите за здравеопазване и увеличаване продължителността на живота.

(7) При определяне на нормите за емисии е важно да се вземе предвид значението им за конкурентоспособността на пазарите и производителите, преките и непреките разходи, наложени на бизнеса, и по-големите ползи по отношение на стимулиране на иновациите, подобряване на качеството на въздуха, намаляване на разходите за здравеопазване и увеличаване продължителността на живота. За да се насърчи конкурентоспособността на производителите, стандартите за емисиите следва да останат непроменени най-малко пет години.

Обосновка

Промишлеността се нуждае от минимален период на стабилност от пет години за всеки стандарт за емисиите, за да си възвърне инвестициите, необходими за въвеждане на новата технология. Много честите промени на изискванията за емисиите задължават производителите да отделят много средства за осъвременяване на произвежданите в момента продукти. Това се отразява неблагоприятно на времето за пускане на пазара на новите продукти, като създава неравностойно конкурентно положение. Единствено гарантирането на достатъчно и подходящо време няма да застраши конкурентоспособността и ще осигури постигането на екологичните цели в дългосрочен план.

Изменение  4

Предложение за регламент

Съображение 8

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(8) Неограниченият достъп до информация относно ремонта на превозните средства чрез стандартизиран формат, който да може да се използва за извличане на техническа информация, и ефективната конкуренция на пазара за информационни услуги и за ремонт и техническо обслужване на превозните средства са необходими за по-доброто функциониране на вътрешния пазар, особено по отношение на свободното движение на стоки, свободата на установяване и свободата на предоставяне на услуги. Голяма част от тази информация е свързана с бордовите системи за диагностика и тяхното взаимодействие с другите системи на превозното средство. Необходимо е да се утвърдят технически спецификации, които да се използват като основа от производителите на техните интернет страници, както и целенасочени мерки за осигуряване на безпрепятствен достъп за малките и средни предприятия (МСП).

(8) Неограниченият достъп до информация относно ремонта на превозните средства по най-подходящия начин без да се създава несъразмерна тежест, свързана с ползите за клиентите чрез стандартизиран формат, който да може да се използва за извличане на техническа информация, и ефективната конкуренция на пазара за информационни услуги и за ремонт и техническо обслужване на превозните средства са необходими за по-доброто функциониране на вътрешния пазар, особено по отношение на свободното движение на стоки, свободата на установяване и свободата на предоставяне на услуги. Голяма част от тази информация е свързана с бордовите системи за диагностика и тяхното взаимодействие с другите системи на превозното средство. Необходимо е да се утвърдят технически спецификации, които да се използват като основа от производителите на техните интернет страници, както и целенасочени мерки за осигуряване на безпрепятствен достъп за малките и средни предприятия (МСП).

Обосновка

Комисията следва да има правомощие да приема единствено целесъобразни мерки относно достъпа до информация за ремонт и техническо обслужване на превозните средства. Не съществува причина за създаване на несъразмерна тежест по отношение на ползите за клиентите. Например разширяването на определението за информация за ремонт и техническо обслужване, за да се включи и дистанционното техническо обслужване , както и задължаването на производителите да предоставят достъп на независими акредитирани сервизи до системата за сигурност на превозното средство изглеждат нецелесъобразни.

Изменение  5

Предложение за регламент

Съображение 15

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(15) За по-доброто контролиране на реалните емисии, изхвърляни от превозните средства, включително емисиите извън рамките на цикъла, и улесняване на процеса на осигуряване на съответствие в експлоатация, би следвало да се приеме методика на изпитване и спецификации относно техническите характеристики, базирани на употребата на преносими системи за измерване на емисиите (PEMS).

(15) За по-доброто контролиране на реалните емисии, изхвърляни от превозните средства, включително емисиите извън рамките на цикъла, и улесняване на процеса на осигуряване на съответствие в експлоатация, би следвало да се приеме методика на изпитване и спецификации относно техническите характеристики, базирани на употребата на преносими системи за измерване на емисиите (PEMS) в рамките на подходящи срокове.

Обосновка

Включването на тези елементи е много важна стъпка към постигане на глобално хармонизирано законодателство и глобална конкурентоспособност на промишлеността на ЕС. Комисията следва да прояви повече решителност в езика, който използва, и да приеме такива глобални технически регламенти (ГТР) в Евро VІ.

Изменение  6

Предложение за регламент

Съображение 18 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(18а) Държавите-членки следва да изготвят амбициозни мерки, за да се гарантира, че модернизирането на съществуващите тежкотоварни превозни средства отговаря на стандартите на Евро VІ.

Обосновка

Съществуващите превозни средства ще продължат да бъдат голяма част от автомобилния парк години наред и модернизирането има голям потенциал за намаляване на емисиите.

Изменение  7

Предложение за регламент

Съображение 18 б (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(18б) Държавите-членки следва редовно да наблюдават процента на подновяване и модернизиране на превозните средства, да задълбочат усилията си за намаляване на процента на по-силно замърсяващи превозни средства и да ежегодно да докладват на Комисията относно резултатите.

Обосновка

Наблюдаването и докладването могат да изградят основа за повишаване на ефективността на политиката за намаляване на емисиите в бъдеще.

Изменение  8

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Настоящият регламент се прилага, без да се накърняват разпоредбите на член 2, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 715/2007.

Настоящият регламент се прилага, без да се накърняват разпоредбите на член 2, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 715/2007., което позволява одобренията за типове автомобили с референтна маса ≤ 2 610 kg при специални условия да обхващат сходни типове автомобили с референтна маса ≤ 2 840 kg.

Обосновка

Някои типове (лекотоварни) автомобили имат същата техническа база. Според използвания външен корпус тяхното тегло би могло да бъде малко под или над прага от 2,610 kg. Това би означавало, че двата автомобила, които са еднакви в техническо отношение, биха били разглеждани по различен начин; единият би бил считан за лекотоварен автомобил, а другият - за тежкотоварен. Това би имало значение по отношение на техническите изисквания за типово одобрение. За изясняване на ситуацията настоящата разпоредба по този въпрос се добавя към Регламент 715/2007/ЕО.

Изменение  9

Предложение за регламент

Член 3 – точка 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(1) „двигател“ е източникът на двигателната сила на превозното средство, за който може да се издаде типово одобрение като отделен технически възел съгласно член 3, точка 25 от Директива 2007/46/ЕИО;

(1) „двигателна система“ е двигателят, системата за контрол на емисии и комуникационният интерфейс (хардуер и съобщения) между електронните контролни компоненти (ECU) на двигателната система и всяка друга силова предавка или контролен компонент на превозното средство;

Обосновка

Относно точка 1: съответствието с Евро VІ трябва да се докаже за цялата „двигателна система“. Двигателната система е оптималното взаимодействие между двигателя, последващата обработка на отработени газове и допълнителните контролни елементи. Определението за „двигател“ трябва да бъде променено по съответния начин или заменено с определение за „двигателна система“ ГТР № 4 на световната процедура по сертифициране на тежкотоварни превозни средства вече включва определения за „двигателна система“, „тип двигател“ и „последваща обработка на отработени газове“, които могат да бъдат включени по подходящ начин тук.

Изменение  10

Предложение за регламент

Член 3 – точка 1 а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(1а) „тип двигател“ е категория двигатели, които не се различават по отношение на основните характеристики на двигателите.

Обосновка

Относно точка 1: съответствието с Евро VІ трябва да се докаже за цялата „двигателна система“. Двигателната система е оптималното взаимодействие между двигателя, последващата обработка на отработени газове и допълнителните контролни елементи. Определението за „двигател“ трябва да бъде променено по съответния начин или заменено с определение за „двигателна система“ ГТР № 4 на световната процедура по сертифициране на тежкотоварни превозни средства вече включва определения за „двигателна система“, „тип двигател“ и „последваща обработка на отработените газове“, които могат да бъдат включени по подходящ начин тук.

Изменение  11

Предложение за регламент

Член 3 – точка 1 б (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(1б) „система за последваща обработка на отработени газове“ означава катализатор (окисляващ или 3-пътeн), филтър за частици, deNOx система, комбиниран филтър за deNOx-частици или всякакво друго устройство за намаляване на емисии, което е инсталирано по низходящия поток на двигателя. Това определение изключва рециркулацията на отработени газове (EGR), която се разглежда като неразделна част от двигателя;

Обосновка

Относно точка 1: съответствието с Евро VІ трябва да се докаже за цялата „двигателна система“. съответствието с Евро VІ трябва да се докаже за цялата „двигателна система“. Определението за „двигател“ трябва да бъде променено по съответния начин или заменено с определение за „двигателна система“ ГТР № 4 на световната процедура по сертифициране на тежкотоварни превозни средства вече включва определения за „двигателна система“, „тип двигател“ и „последваща обработка на отработени газове“, които могат да бъдат включени по подходящ начин тук.

Изменение  12

Предложение за регламент

Член 3 – точка 7

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(7) „бордова система за диагностика“ или „БСД“ е система за контрол на емисиите, която има способността да идентифицира възможните места на неизправности чрез кодове за неизправности, съхранени в паметта на компютър;

(7) „бордова система за диагностика“ или „БСД“ е система за наблюдение на емисиите, която има способността да идентифицира възможните места на неизправности чрез кодове за неизправности, съхранени в паметта на компютър;

Обосновка

Системата БСД не е за контрол, а за наблюдение на емисиите. Ако чрез системата БСД бъде открит пропуск в системата за емисии, могат да бъдат извършени поправки.

Изменение  13

Предложение за регламент

Член 3 – точка 11

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(11) „информация за ремонт и техническо обслужване на превозното средство“ е цялата необходима информация за диагностика, обслужване, инспекция, периодична проверка, ремонт, препрограмиране или реинициализиране на превозното средство, предоставяна от производителите на техните оторизирани търговци/сервизи, включително всички последващи изменения и допълнения към тази информация. Тази информация включва цялата необходима информация за монтиране на части или оборудване на превозни средства;

(11) „информация за ремонт и техническо обслужване на превозното средство“ е цялата необходима информация за диагностика, обслужване, инспекция, периодична проверка, ремонт, препрограмиране, реинициализиране или дистанционно диагностично техническо обслужване на превозното средство, предоставяна от производителите на техните оторизирани търговци/сервизи, включително всички последващи изменения и допълнения към тази информация. Тази информация включва цялата необходима информация за монтиране на части или оборудване на превозни средства. Производителите предоставят стандартизирано и сигурно дистанционно средство, което да позволи на независимите акредитирани сервизи да извършват дейности, които включват достъп до системата за сигурност на автомобила;

Обосновка

С нарастващата (електронна) сложност на автомобилите, производителите предоставят все повече средства за дистанционно диагностично техническо обслужване. С оглед на създаването на условия на равнопоставеност между операторите, тези средства следва също да се предоставят на независими оператори, за да им се даде възможност да предлагат на клиентите постоянен избор на предоставяне на ремонтно обслужване. Освен това следва да се отбележи установяването на сигурна връзка между автомобила и производителя за пренастройване на имобилайзъри и препрограмиране на електронните контролни компоненти.

Изменение  14

Предложение за регламент

Член 3 – точка 11 а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(11а) „производител“ означава лице или орган, който носи отговорност пред одобряващия органи за всички аспекти на процеса на получаване на типово одобрение или разрешение и за гарантиране на съответствие на продукцията. Не е от съществено значение дали лицето или органът участва пряко във всички етапи на производство на автомобил, система, компонент или отделен технически възел, който е предмет на процеса на одобрение;

Обосновка

Не се нуждае от пояснение(определение в член 3, точка 27 от Директива 2007/46/ЕО).

Изменение  15

Предложение за регламент

Член 5 – параграф 4 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Комисията може да приеме, в съответствие с процедурата, посочена в член 39, параграф 9 от Директива 2007/46/EО, други мерки относно специалните процедури, изпитвания и изисквания, свързани с типовото одобрение.

Комисията може да приеме, в съответствие с процедурата, посочена в член 39, параграф 9 от Директива 2007/46/EО, други мерки относно специалните процедури, изпитвания и изисквания, свързани с типовото одобрение, за да се отрази техническият прогрес по въпроси, обхванати от съществуващи разпоредби.

Обосновка

Комисията следва единствено да може да приема мерки съгласно член 39, параграф 9 от Директива 2007/46/ЕО, която разглежда техническия прогрес по отношение на конкретни процедури, изпитвания и т.н. Не следва да се въвеждат никакви нови елементи съгласно комитологията.

Изменение  16

Предложение за регламент

Член 5 – параграф 4 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

3а. Изпитванията трябва да се основават както на лабораторно симулирани, така и на реални емисии при шофиране.

Обосновка

Проучването „Artemis“, съфинансирано от рамката на ЕС за научноизследователска и развойна дейност, показват, че емисиите по време на реално шофиране могат да се различават значително от лабораторните резултати.

Изменение  17

Предложение за регламент

Член 8 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. Считано от 1 октомври 2014 г., в случай на нови превозни средства, които не съответстват на изискванията на настоящия регламент, националните органи считат сертификатите за съответствие за невалидни за целите на член 26 на Директива 2007/46/EО, и на основания, свързани с емисиите, забраняват регистрацията, продажбата и пускането в експлоатация на тези превозни средства.

2. Считано от 1 октомври 2013 г., в случай на нови превозни средства, които не съответстват на изискванията на настоящия регламент, националните органи считат сертификатите за съответствие за невалидни за целите на член 26 на Директива 2007/46/EО, и на основания, свързани с емисиите, забраняват регистрацията, продажбата и пускането в експлоатация на тези превозни средства. В този срок Комисията следва да гарантира, че промишлеността разполага с 36-месечен срок за адаптиране на производствените й процеси.

Обосновка

Тази дата следва да даде достатъчно време на промишлеността за адаптиране на производствените й процеси, но също така за своевременно определяне на техническите изисквания от процедурите на комитология.

Настоящото изменение следва да гарантира, че Комисията ще изготви бързо техническите спецификации, без да се прави компромис с необходимото време за промишлеността и със точна начална дата през 2012 г., поради строги изисквания за качеството на въздуха през 2015 г.

Изменение  18

Предложение за регламент

Член 10 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

След влизането в сила на мерките по прилагане към настоящия регламент държавите-членки могат да предвиждат финансови стимули по отношение на серийно произвеждани моторни превозни средства, които са в съответствие с настоящия регламент.

След влизането в сила на мерките по прилагане към настоящия регламент държавите-членки могат да предвиждат финансови стимули по отношение на серийно произвеждани моторни превозни средства, които са в съответствие с настоящия регламент, и на мерките за неговото прилагане, освен изискванията, посочени в член 6, и мерките за неговото прилагане.

Обосновка

Следва да е абсолютно ясно на промишлеността, че стимулите са приложими за превозни средства, които спазват ограниченията за емисиите на Евро VІ и всички мерки за прилагане, които ще бъдат част от пакета на Евро VІ.

Изменение  19

Предложение за регламент

Член 10 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Тези стимули се прилагат към всички нови превозни средства, пускани на пазара на съответната държава-членка, които са в съответствие с настоящия регламент. Въпреки това те не могат да се прилагат след 1 октомври 2014 г.

Тези стимули се прилагат към всички нови превозни средства, пускани на пазара на съответната държава-членка, които са в съответствие с настоящия регламент и мерките за неговото прилагане, освен изискванията, посочени в член 6, и мерките за неговото прилагане. Въпреки това те не могат да се прилагат след 1 октомври 2013 г.

Обосновка

Следва да е абсолютно ясно на промишлеността, че стимулите са приложими за превозни средства, които спазва ограниченията за емисиите на Евро VІ и всички мерки за прилагане, които ще бъдат част от пакета на Евро VІ.

Тази дата следва да даде достатъчно време на промишлеността за адаптиране на производствените й процеси, но също така за своевременно определяне на техническите изисквания от процедурите на комитология.

Изменение  20

Предложение за регламент

Член 12 – параграф 1 – уводно изречение

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. След приключването на програмата за измерване на частиците на ИКЕ на ООН, провеждана под егидата на Световния форум за хармонизация на регулаторната уредба за превозните средства, Комисията, без да снижава нивото на опазване на околната среда в Общността:

1. След приключването на съответните части на програмата за измерване на частиците на ИКЕ на ООН, провеждана под егидата на Световния форум за хармонизация на регулаторната уредба за превозните средства, но най-късно до 1 октомври 2008 г., Комисията, без да снижава нивото на опазване на околната среда в Общността:

Обосновка

За да се даде на промишлеността достатъчно време за привеждане в съответствие с изискванията на Евро VІ през 2011/2012 г., всички изисквания (произтичащи както от законодателството, така и от комитологията), следва да бъдат предоставени, считано от 1 октомври 2008 г.

Изменение  21

Предложение за регламент

Член 12 – параграф 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

а) въвежда пределни стойности, основаващи се на броя на частиците, и при необходимост определя стойността на допустимото ниво на компонента NO2 в пределната стойност на NOх, като това се извършва в съответствие с член 39, параграф 2 от Директива 2007/46/ЕО;

а) въвежда пределни стойности, основаващи се на броя на частиците, въз основа на взаимовръзка с текущото състояние на затворените филтри за прахови частици на дизеловите двигатели, в съответствие с член 39, параграф 2 от Директива 2007/46/ЕО;

Обосновка

За да се получат реалистични стойности за броя на частиците, тези стойности следва да се обвържат с текущото състояние на затворените филтри за прахови частици на дизеловите двигатели.

Изменение  22

Предложение за регламент

Член 12 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

3а. Ако разработването на нивата на емисиите на NO2 покаже, че емисиите на NO2 от тежкотоварни превозни средства би могло да надхвърли 150 mg/kWh, Комисията въвежда пределна стойност на NO2 от 150 mg/kWh за тежкотоварни превозни средства, включително подходящ метод за измерване, в съответствие с член 39, параграф 2 от Директива 2007/46/ЕО.

Обосновка

NO2 е най-важният вид NOx по отношение на качеството на въздуха. В контекста на целевите стойности на NO2 за 2015 г., като част от изискванията за качество на въздуха, нивата на емисиите на NO2 следва строго да се наблюдават. Когато се надхвърли прагът от 150 mg/kWh (свързан с изискванията за системите за модернизиране) и само тогава Комисията следва да въведе определено допустимо ниво на емисиите на NO2, включително подходящ хармонизиран метод за измерване.

Изменение  23

Предложение за регламент

Член 12 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4. Комисията продължава да извършва преглед на замърсителите, изброени в точка 2 на член 3. Ако стигне до заключение, че е подходящо да се регулират емисиите и от други замърсители, тя съответно извършва изменение на настоящия регламент.

4. Комисията продължава да извършва преглед на замърсителите, изброени в точка 2 на член 3. Ако стигне до заключение, че е подходящо да се регулират емисиите и от други замърсители, тя съответно предлага изменения на настоящия регламент.

Обосновка

Добавянето на нови замърсители би могло да има сериозни последици за изискванията на промишлеността. Поради това подобни добавяния следва да се разглеждат посредством стандартна законодателна процедура.

Изменение  24

Предложение за регламент

Член 15 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Директива 80/1269/EИО на Съвета, Директиви 88/195/ЕИО, 97/21/ЕО, 1999/99/ЕО и 2005/78/ЕО на Комисията, и Директива 2005/55/EО се отменят, считано от 1 октомври 2014 г.

1. Директива 80/1269/EИО на Съвета, Директиви 88/195/ЕИО, 97/21/ЕО, 1999/99/ЕО и 2005/78/ЕО на Комисията, и Директива 2005/55/EО се отменят, считано от 1 октомври 2013 г.

Обосновка

Тази дата следва да даде достатъчно време на промишлеността за адаптиране на производствените й процеси, но също така за своевременно определяне на техническите изисквания от процедурите на комитология.

Изменение  25

Предложение за регламент

Член 16 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Той се прилага от 1 април 2013 г. Въпреки това член 8, параграф 3 и член 10 се прилагат от датата на влизане в сила, а точки 1 а) i), 1 б) i), 2 а), 3 а) i), 3 б) i), 3 в) i) и 3 г) i) от приложение II се прилагат от 1 октомври 2014 г.

Той се прилага от 1 април 2012 г. Въпреки това член 8, параграф 3 и член 10 се прилагат от датата на влизане в сила, а точки 1 а) i), 1 б) i), 2 а), 3 а) i), 3 б) i), 3 в) i) и 3 г) i) от приложение II се прилагат от 1 октомври 2013 г.

Обосновка

Тази дата следва да даде достатъчно време на промишлеността за адаптиране на производствените й процеси, но също така за своевременно определяне на техническите изисквания от процедурите на комитология.

ПРОЦЕДУРА

Заглавие

Типово одобрение на моторни превозни средства и двигатели

Позовавания

COM(2007)0851 – C6-0007/2008 – 2007/0295(COD)

Водеща комисия

ENVI

Становище, изказано от

       Дата на обявяване в заседание

TRAN

15.1.2008

 

 

 

Докладчик по становище

       Дата на назначаване

Johannes Blokland

22.1.2008

 

 

Разглеждане в комисия

8.4.2008

5.5.2008

 

 

Дата на приемане

6.5.2008

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

36

0

1

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Etelka Barsi-Pataky, Arūnas Degutis, Petr Duchoň, Saïd El Khadraoui, Robert Evans, Emanuel Jardim Fernandes, Francesco Ferrari, Brigitte Fouré, Georg Jarzembowski, Stanisław Jałowiecki, Dieter-Lebrecht Koch, Jaromír Kohlíček, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Sepp Kusstatscher, Bogusław Liberadzki, Eva Lichtenberger, Erik Meijer, Robert Navarro, Josu Ortuondo Larrea, Willi Piecyk, Paweł Bartłomiej Piskorski, Luís Queiró, Reinhard Rack, Gilles Savary, Brian Simpson, Dirk Sterckx, Ulrich Stockmann, Silvia-Adriana Ţicău, Georgios Toussas, Yannick Vaugrenard, Lars Wohlin, Roberts Zīle

Заместник(ци), присъствал(и) на окончателното гласуване

Zsolt László Becsey, Johannes Blokland, Jelko Kacin, Ari Vatanen, Corien Wortmann-Kool

ПРОЦЕДУРА

Заглавие

Типово одобрение на моторни превозни средства и двигатели

Позовавания

COM(2007)0851 – C6-0007/2008 – 2007/0295(COD)

Дата на представяне на ЕП

21.12.2007

Водеща комисия

       Дата на обявяване в заседание

ENVI

15.1.2008

Подпомагаща(и) комисия(и)

       Дата на обявяване в заседание

ITRE

15.1.2008

IMCO

15.1.2008

TRAN

15.1.2008

 

Неизказано становище

       Дата на решението

ITRE

29.1.2008

 

 

 

Докладчик(ци)

       Дата на назначаване

Matthias Groote

26.2.2008

 

 

Разглеждане в комисия

27.5.2008

 

 

 

Дата на приемане

15.7.2008

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

51

0

1

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Georgs Andrejevs, Pilar Ayuso, Irena Belohorská, Johannes Blokland, John Bowis, Frieda Brepoels, Martin Callanan, Dorette Corbey, Chris Davies, Avril Doyle, Mojca Drčar Murko, Edite Estrela, Anne Ferreira, Karl-Heinz Florenz, Matthias Groote, Françoise Grossetête, Cristina Gutiérrez-Cortines, Satu Hassi, Gyula Hegyi, Jens Holm, Caroline Jackson, Dan Jørgensen, Christa Klaß, Holger Krahmer, Urszula Krupa, Aldis Kušķis, Linda McAvan, Miroslav Ouzký, Владко Тодоров Панайотов, Vittorio Prodi, Frédérique Ries, Guido Sacconi, Carl Schlyter, Horst Schnellhardt, Richard Seeber, María Sornosa Martínez, Antonios Trakatellis, Evangelia Tzampazi, Thomas Ulmer, Marcello Vernola, Anja Weisgerber, Anders Wijkman, Glenis Willmott

Заместник(ци), присъствал(и) на окончателното гласуване

Inés Ayala Sender, Adam Gierek, Rebecca Harms, Jutta Haug, Johannes Lebech, Alojz Peterle, Robert Sturdy, Donato Tommaso Veraldi

Заместник(ци) (чл. 178, пар. 2), присъствал(и) на окончателното гласуване

Elisabetta Gardini

Дата на внасяне

11.8.2008