ZPRÁVA o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o schvalování typu motorových vozidel a motorů s ohledem na emise z těžkých nákladních vozidel (Euro VI) a o přístupu k informacím o opravách a údržbě vozidel

11. 8. 2008 - (KOM(2007)0851 – C6‑0007/2008 – 2007/0295(COD)) - ***I

Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin
Zpravodaj: Matthias Groote

Postup : 2007/0295(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu :  
A6-0329/2008
Předložené texty :
A6-0329/2008
Přijaté texty :

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o schvalování typu motorových vozidel a motorů s ohledem na emise z těžkých nákladních vozidel (Euro VI) a o přístupu k informacím o opravách a údržbě vozidel

(KOM(2007)0851 – C6‑0007/2008 – 2007/0295(COD))

(Postup spolurozhodování: první čtení)

Evropský parlament,

–   s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (KOM(2007)0851),

–   s ohledem na čl. 251 odst. 2 a článek 95 Smlouvy o ES, v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C6-0007/2008),

–   s ohledem na článek 51 jednacího řádu,

–   s ohledem na zprávu Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin a stanoviska Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů a Výboru pro dopravu a cestovní ruch (A6-0329/2008),

1.  schvaluje pozměněný návrh Komise;

2.  vyzývá Komisi, aby věc opětovně postoupila Parlamentu, bude-li mít v úmyslu svůj návrh podstatně změnit nebo jej nahradit jiným textem;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi.

Pozměňovací návrh   1

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(5) Dosažení cílů EU v oblasti kvality ovzduší vyžaduje trvalé úsilí o snížení emisí z motorových vozidel. Z tohoto důvodu by se měly průmyslovému odvětví poskytovat jasné informace o budoucích mezních hodnotách emisí.

(5) Dosažení cílů EU v oblasti kvality ovzduší vyžaduje trvalé úsilí o snížení emisí z motorových vozidel. Z tohoto důvodu by se měly průmyslovému odvětví poskytovat jasné informace o budoucích mezních hodnotách emisí a měla by mu být poskytnuta dostatečná lhůta k jejich získání a provedení nezbytného technického rozvoje.

Odůvodnění

Parlament a Komise usilují o zlepšení kvality vzduchu v EU, a toho je třeba dosáhnout. Průmyslové odvětví ovšem potřebuje dostatek času na to, aby mohlo na nové právní předpisy reagovat a pracovat na technickém rozvoji, který je pro trh nezbytný.

Pozměňovací návrh   2

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 6 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(6a) Díky dodatečnému vybavení starších těžkých nákladních vozidel modernějšími systémy pro kontrolu emisí by se zlepšila kvalita ovzduší. Komise by měla pro tyto systémy zvážit návrh právních předpisů EU, které rovněž zajistí, že budou omezeny emise oxidu dusičitého z dodatečně nainstalovaných systémů kontroly emisí.

Odůvodnění

Každý rok je obnoveno přibližně 10 % vozového parku těžkých nákladních vozidel. Z tohoto důvodu potrvá řadu let, než budou zcela dosaženy cíle Euro VI. V zájmu maximální účinnosti stávajícího návrhu by Komise měla prozkoumat, zda lze navrhnout předpisy EU pro dodatečné vybavení starších vozidel systémy pro kontrolu emisí.

Pozměňovací návrh   3

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(7) Při stanovení emisních norem je důležité zohlednit jejich dopad na konkurenceschopnost trhů a výrobců, přímé a nepřímé náklady, které podnikům vzniknou, a jejich výhody, pokud jde o podporu inovací, zlepšení kvality ovzduší, snížení zdravotních nákladů a prodloužení průměrné délky života.

(7) Při stanovení emisních norem je důležité zohlednit jejich dopad na konkurenceschopnost trhů a výrobců, přímé a nepřímé náklady, které podnikům vzniknou, a jejich výhody, pokud jde o podporu inovací, zlepšení kvality ovzduší, snížení zdravotních nákladů a prodloužení průměrné délky života. Na podporu konkurenceschopnosti výrobců by měla emisní norma zůstat neměnná minimálně po dobu pěti let.

Odůvodnění

Průmysl potřebuje pro každou emisní normu minimálně pětileté období beze změn, aby se mu vrátily investice nutné pro zavedení nových technologií. Velmi časté změny emisních požadavků nutí výrobce, aby věnovali velké množství zdrojů na aktualizaci současných výrobků. To se negativně projevuje na době potřebné pro uvedení nových výrobků na trh, čímž jsou výrobci z hlediska hospodářské soutěže znevýhodňováni. Konkurenceschopnost nebude ohrožena pouze v případě, že bude zaručena dostatečná a vhodná lhůta, která zajistí dosažení environmentálního cíle v dlouhodobém horizontu.

Pozměňovací návrh   4

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 8

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(8) V zájmu zlepšení fungování vnitřního trhu, zejména v oblasti volného pohybu zboží, svobody usazování a volného pohybu služeb je potřebný neomezený přístup k informacím o opravách vozidla prostřednictvím standardizované vyhledávací funkce, kterou je možno použít k vyhledání technických informací, a účinná hospodářská soutěž v oblasti služeb poskytujících informace o opravách a údržbě vozidel. Velká část těchto informací se týká palubních diagnostických systémů a jejich vzájemného působení s ostatními systémy vozidla. Je vhodné stanovit technické specifikace, kterými by se měli výrobci řídit, na svých internetových stránkách, spolu s cílenými opatřeními, která zajistí přiměřený přístup malým a středním podnikům.

(8) V zájmu zlepšení fungování vnitřního trhu, zejména v oblasti volného pohybu zboží, svobody usazování a volného pohybu služeb je potřebný neomezený přístup k informacím o opravách vozidla nejvhodnějším způsobem, bez nepřiměřeného zatížení v souvislosti s výhodami pro zákazníky, prostřednictvím standardizované vyhledávací funkce, kterou je možno použít k vyhledání technických informací, a účinná hospodářská soutěž v oblasti služeb poskytujících informace o opravách a údržbě vozidel. Velká část těchto informací se týká palubních diagnostických systémů a jejich vzájemného působení s ostatními systémy vozidla. Je nezbytné stanovit technické specifikace, kterými by se měli výrobci řídit, na svých internetových stránkách, spolu s cílenými opatřeními, která zajistí přiměřený přístup malým a středním podnikům.

Odůvodnění

Komise by měla mít pravomoc přijmout pouze vhodná opatření týkající se přístupu k opravám a údržbě vozidel. Není žádný důvod pro nepřiměřené zatížení v souvislosti s výhodami pro zákazníky. Například se zdá, že rozšíření definice informací o opravách a údržbě na diagnostickou dálkovou podporu a rozhodnutí, že výrobci mají umožnit akreditovaným nezávislým opravnám přístup k bezpečnostnímu systému vozidla, nejsou vhodná.

Je nejen vhodné, ale i nezbytné stanovit technické specifikace, kterými by se měli výrobci na svých internetových stránkách řídit.

Pozměňovací návrh   5

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 8 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(8a) Nejpozději do ...* by měla Komise přezkoumat fungování systému neomezeného přístupu k veškerým informacím o opravách a údržbě vozidel s cílem rozhodnout, zda by nebylo vhodné provést konsolidaci všech ustanovení o přístupu k informacím o opravách a údržbě vozidel v rámci revidovaných rámcových právních předpisů o schvalování typu. Pokud budou ustanovení o přístupu k takovým informacím tímto způsobem konsolidována, měla by být odpovídající ustanovení v tomto nařízení zrušena, pokud budou zachována stávající práva na přístup k informacím o opravách a údržbě vozidla.

___________

* Čtyři roky po vstupu tohoto nařízení v platnost.

Odůvodnění

Přístup k veškerým informacím o opravách a údržbě vozidla by měl být začleněn do rámcové směrnice o schvalování typu či jiných rámcových právních předpisů o schvalování typu. Obdobné nařízení Euro 5/6 pro osobní vozidla ((ES) č. 715/2007) obsahuje totožný bod odůvodnění (č. 9).

Pozměňovací návrh   6

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 8 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(8b) Komise by měla podporovat vytvoření mezinárodně harmonizovaného standardního formátu pro neomezený a standardizovaný přístup k informacím o opravách a údržbě vozidel, např. prostřednictvím činnosti Evropského výboru pro normalizaci (CEN).

Odůvodnění

Komise musí vyvíjet tlak na to, aby vznikl mezinárodně harmonizovaný formát v podobě normy ISO pro přístup k informacím o opravách, s cílem zajistit rozvoj mezinárodní harmonizace právních předpisů pro motorová vozidla a rozšířit harmonizaci na oblasti, které dosud nejsou pokryty.

Pozměňovací návrh   7

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 8 c (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(8c) Je zásadní vypracovat společnou evropskou normu pro formát informací palubního diagnostického systému a informací o opravách a údržbě vozidla. Jelikož v případě těžkých nákladních vozidel nelze stávající formát Organizace pro rozvoj strukturovaných informačních standardů (OASIS) plně využít pro informace palubního diagnostického systému a informace o opravách a údržbě vozidla, byl CEN pověřen vypracováním rozšířené normy pro tyto informace. Tato norma by měla vycházet z formátu OASIS a být přizpůsobena zvláštním potřebám těžkých nákladních vozidel. Dokud CEN tuto normu nepřijme, měly by být informace palubního diagnostického systému a informace o opravách a údržbě vozidla v případě těžkých nákladních vozidel uváděny snadno přístupným způsobem a ve formátu, který zajišťuje nediskriminační přístup. Tyto informace by měly být zpřístupněny na internetových stránkách výrobců nebo, není-li to vzhledem k povaze těchto informací proveditelné, v jiném vhodném formátu. Rozsah technických informací uvedených v dokumentu OASIS SC1-D2 by měl být vymezen v opatřeních přijatých za účelem provádění tohoto nařízení.

Odůvodnění

Těžká nákladní vozidla jsou často kompletována jedním výrobcem, avšak nemalý počet z nich je montován v několika fázích a poté prodáván jako např. podvozek a motor. Trh náhradních dílů, oprav a údržby musí získat informace o opravách jak v případě plně smontovaných vozidel, tak i vozidel prodávaných např. ve formě motoru/podvozku.

Pravidla o přístupu k informacím o opravách nelze z normy Euro 5 (osobní vozidla) jednoduše převést do normy Euro VI (těžká nákladní vozidla). Standardizovaný formát je proto třeba přizpůsobit potřebám odvětví výroby těžkých nákladních vozidel.

Pozměňovací návrh   8

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 15

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(15) V zájmu lepší regulace aktuálních emisí u vozidel v provozu včetně emisí mimo cyklus a usnadnění postupu kontroly shodnosti v provozu, by měla být přijata metodika zkoušení a provozní požadavky založené na použití přenosných měřicích systémů emisí.

(15) V zájmu lepší regulace aktuálních emisí u vozidel v provozu včetně emisí mimo cyklus a usnadnění postupu kontroly shodnosti v provozu by měla být v přiměřeném časovém období přijata metodika zkoušení a provozní požadavky založené na použití přenosných měřicích systémů emisí.

Odůvodnění

Začlenění těchto prvků je velmi důležitou záležitostí vůči celosvětově harmonizovaným právním předpisům a pro celosvětovou konkurenceschopnost průmyslu EU. Komise by měla být odvážnější, pokud jde o jazyk, který používá, a zahrnout takové celosvětové technické předpisy do normy Euro VI.

Pozměňovací návrh   9

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 18 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(18a) Členské státy by měly vypracovat ambiciózní opatření pro zajištění dodatečného vybavení stávajících těžkých nákladních vozidel v souladu s normami EURO VI.

Odůvodnění

Stávající vozidla budou po mnoho let nadále tvořit velkou část vozového parku a dodatečné vybavení má velký potenciál pro snížení emisí.

Pozměňovací návrh   10

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 18 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(18b) Členské státy by měly pravidelně sledovat rychlosti obnovy vozidel a jejich dodatečného vybavení, přičemž by měly zvýšit své úsilí o snížení počtu výrazněji znečišťujících vozidel, a výsledky by měly každý rok předkládat Komisi.

Odůvodnění

Sledování a předkládání zpráv může představovat základ pro zefektivnění politiky snižování emisí v budoucnosti.

Pozměňovací návrh   11

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 24

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(24) Komisi by zejména měla být svěřena pravomoc k zavedení mezních hodnot založených na počtu částic v příloze I za účelem upřesnění hodnoty přípustné úrovně NO2 v mezní hodnotě NOx, zavádění zvláštních postupů, zkoušek a požadavků pro schvalování typu, jakož i postupu měření u počtu částic, a k přijetí opatření týkajících se emisí mimo cyklus, přístupu k informacím o opravách a údržbě vozidla a zkušebních cyklů používaných pro měření emisí. Protože jsou tato opatření obecného významu a jejich účelem je doplnit toto nařízení o nové jiné než podstatné prvky, měla by být přijímána regulativním postupem s kontrolou podle článku 5a rozhodnutí 1999/468/ES.

(24) Komisi by zejména měla být svěřena pravomoc k zavedení mezních hodnot založených na počtu částic v příloze I za účelem případného upřesnění hodnoty přípustné úrovně NO2 v mezní hodnotě NOx, zavádění zvláštních postupů, zkoušek a požadavků pro schvalování typu, jakož i postupu měření u počtu částic, a k přijetí opatření týkajících se emisí mimo cyklus, používání přenosných měřicích systémů, přístupu k informacím o opravách a údržbě vozidla a zkušebních cyklů používaných pro měření emisí. Protože jsou tato opatření obecného významu a jejich účelem je doplnit toto nařízení o nové jiné než podstatné prvky, měla by být přijímána regulativním postupem s kontrolou podle článku 5a rozhodnutí 1999/468/ES.

Odůvodnění

Měření emisí ve skutečném provozu často vykazuje značné rozdíly oproti číselným údajům získaným ve zkušebním cyklu. Aby se zabránilo vývoji vozidel výlučně pro zkušební cyklus, po jehož ukončení by tato vozidla produkovala více emisí, je naprosto nezbytné používat přenosné měřící systémy a zavést postupy pro regulaci emisí mimo zkušební cyklus.

Pozměňovací návrh   12

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Toto nařízení se použije, aniž je dotčen čl. 2 odst. 2 nařízení (ES) č. 715/2007.

Toto nařízení se použije, aniž je dotčen čl. 2 odst. 2 nařízení (ES) č. 715/2007, který za určitých podmínek umožňuje rozšířit schválení typu udělená vozidlům s referenční hmotností ≤ 2 610 kg na podobné typy vozidel s referenční hmotností ≤ 2 840 kg.

Odůvodnění

Několik typů (lehkých nákladních) vozidel má stejný technický základ. Podle konkrétní použité karoserie se jejich hmotnost může pohybovat těsně pod nebo nad hranicí 2 610 kg. Znamenalo by to, že by dvě technicky identická vozidla byla posuzována odlišně: jedno by bylo považováno za lehké a jiné za těžké nákladní vozidlo. Tato skutečnost by vedla k různým technickým požadavkům pro schválení typu vozidla. V zájmu vyjasnění situace je vloženo příslušné ustanovení nařízení 715/2007/ES.

Pozměňovací návrh   13

Návrh nařízení

Čl. 3 – bod 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1) „motorem” rozumí zdroj pohonu vozidla, pro který může být uděleno schválení typu pro samostatný technický celek podle definice v bodě 25 článku 3 směrnice 2007/46/ES;

1) motorovým systémem“ rozumí motor, systém snižování emisí a komunikační rozhraní (hardware a zprávy) mezi elektronickým zabezpečením (ESE) motorového systému a dalšími řídicími jednotkami pro pohon nebo vozidlo;

Odůvodnění

K odstavci 1: Dodržení normy Euro VI musí být doloženo pro celý „motorový systém“. Motorový systém je optimální souhrou motoru, systému následného ošetření výfukových plynů a doplňujících řízení. Definice „motoru“ musí být odpovídajícím způsobem změněna nebo nahrazena definicí „motorového systému“. WHDC-GTR č. 4 obsahuje už definici „motorového systému“, „typu motoru“ a „systému následného ošetření výfukových plynů“, které zde mohou být vhodným způsobem převzaty.

Pozměňovací návrh   14

Návrh nařízení

Čl. 3 – bod 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

1a) „typem motoru“ se rozumí kategorie motorů, u nichž nejsou žádné rozdíly v podstatných vlastnostech motoru;

Odůvodnění

K odstavci 1: Dodržení normy Euro VI musí být doloženo pro celý „motorový systém“. Motorový systém je optimální souhrou motoru, systému následného ošetření výfukových plynů a doplňujících řízení. Definice „motoru“ musí být odpovídajícím způsobem změněna nebo nahrazena definicí „motorového systému“. WHDC-GTR č. 4 obsahuje už definici „motorového systému“, „typu motoru“ a „systému následného ošetření výfukových plynů“, které zde mohou být vhodným způsobem převzaty.

Pozměňovací návrh   15

Návrh nařízení

Čl. 3 – bod 1 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

1b) „systémem následného ošetření výfukových plynů“ se rozumí katalyzátor (oxidační nebo trojcestný typ), filtr pevných částic, systém Denox, kombinace systému Denox a filtru pevných částic nebo jiné zařízení pro snižování emisí, které je do motoru namontováno dodatečně. Tato definice nezahrnuje recirkulaci výfukových plynů (EGR), která je pokládána za pevnou součást motoru;

Odůvodnění

K odstavci 1: Dodržení normy Euro VI musí být doloženo pro celý „motorový systém“. Motorový systém je optimální souhrou motoru, systému následného ošetření výfukových plynů a doplňujících řízení. Definice „motoru“ musí být odpovídajícím způsobem změněna nebo nahrazena definicí „motorového systému“. WHDC-GTR č. 4 obsahuje už definici „motorového systému“, „typu motoru“ a „systému následného ošetření výfukových plynů“, které zde mohou být vhodným způsobem převzaty.

Pozměňovací návrh   16

Návrh nařízení

Čl. 3 - bod 7

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

7) „palubním diagnostickým systémem“ nebo „systémem OBD“ se rozumí takový systém pro regulaci emisí, který je schopný rozeznat pravděpodobnou oblast nesprávné činnosti pomocí chybových kódů uložených v paměti počítače;

7) „palubním diagnostickým systémem“ nebo „systémem OBD“ se rozumí takový systém ve vozidle nebo motoru, který je schopný rozpoznat funkční poruchy a případně na jejich vznik upozornit pomocí systému varování, rozeznat pravděpodobnou oblast nesprávné činnosti pomocí údajů uložených v paměti počítače a tyto údaje zpřístupnit pro vnější použití; Komise může postupem podle čl. 39 odst. 9 směrnice 2007/46/ES přijmout jinou definici s cílem zohlednit technický pokrok v systémech OBD;

Odůvodnění

Systém OBD sám emise neomezuje. Dohlíží na výkon systémů a součástí, které emise omezují. Navrhovaná nová definice je v souladu s definicí celosvětově harmonizovaných palubních diagnostických systémů (WWH-OBD).

Pozměňovací návrh   17

Návrh nařízení

Čl. 3 – bod 11

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

11) „informacemi o opravách a údržbě vozidla” se rozumí veškeré informace potřebné pro diagnózu, údržbu, prohlídku, pravidelné sledování, opravu, přeprogramování nebo opětovnou inicializaci vozidla, které výrobce poskytuje svým autorizovaným obchodním zástupcům a opravnám, včetně následných změn a doplňků těchto informací. Tyto informace obsahují všechny informace požadované k montáži součástek nebo vybavení do vozidel;

11) „informacemi o opravách a údržbě vozidla” se rozumí veškeré informace potřebné pro diagnózu, údržbu, prohlídku, pravidelné sledování, opravu, přeprogramování, opětovnou inicializaci nebo diagnostickou dálkovou podporu vozidla, které výrobce poskytuje svým autorizovaným obchodním zástupcům a opravnám, včetně následných změn a doplňků těchto informací. Tyto informace obsahují všechny informace požadované k montáži součástek nebo vybavení do vozidel; Výrobci poskytnou standardizované, bezpečné a na dálku fungující zařízení, které akreditovaným nezávislým opravnám umožní dokončit úkony, jež vyžadují přístup k bezpečnostnímu systému vozidla;

Odůvodnění

Vzhledem ke stále komplikovanější elektronice vozidel výrobci často poskytují diagnostickou podporu na dálku. Aby byly pro provozovny vytvořeny rovné podmínky, měla by být zařízení pro takovou podporu přístupná i nezávislým provozovatelům, kteří tak budou moci svým zákazníkům průběžně nabízet různé možnosti opravy. Kromě toho by mělo být uvedeno bezpečné spojení mezi vozidlem a výrobcem pro účely nového nastavení imobilizéru a přeprogramování elektronických kontrolních jednotek.

Pozměňovací návrh   18

Návrh nařízení

Čl. 3 – bod 11 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

11a) „výrobcem“ se rozumí osoba nebo subjekt, který je schvalovacímu orgánu odpovědný za všechna hlediska schvalování typu nebo postupu schválení a za zajištění shodnosti výroby. Osoba nebo subjekt přitom nemusí být nutně přímo zapojeny do všech stupňů výroby vozidla, systému, konstrukční části nebo samostatného technického celku, které jsou předmětem postupu schvalování typu;

Odůvodnění

Zdůvodnění je již obsaženo ve vlastní definici (převzata z článku 3.27 směrnice 2007/46/ES).

Pozměňovací návrh   19

Návrh nařízení

Čl. 5 ‑ odst. 4 ‑ Úvod a písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4. Prováděcí opatření k tomuto článku přijme Komise postupem podle čl. 39 odst. 9 směrnice 2007/46/ES. Opatření se musí vztahovat na následující:

4. Prováděcí opatření k tomuto článku přijme Komise postupem podle čl. 39 odst. 9 směrnice 2007/46/ES. Opatření musí být zavedena nejpozději do 31. prosince 2009 a vztahovat se na následující:

a) emise z výfuku, včetně zkušebních cyklů, emisí mimo cyklus, počtu částic, emisí při volnoběhu, opacity kouře a správné činnosti a regenerace zařízení k regulaci znečišťujících látek;

a) emise z výfuku, včetně zkušebních cyklů, používání přenosných měřicích systémů k ověření skutečných emisí při provozu, kontroly a omezování emisí mimo cyklus s cílem dodržet mezní hodnoty emisí uvedené v příloze I, stanovení mezních hodnot pro počet částic respektujících stávající přísné požadavky na ochranu životního prostředí, emisí při volnoběhu, opacity kouře a správné činnosti a regenerace zařízení k regulaci znečišťujících látek;

Odůvodnění

Mají-li mít výrobci a dovozci k dispozici údaje potřebné k tomu, aby mohli včas přizpůsobit výbavu vozidel normě, měla by být prováděcí opatření přijata do 1. dubna 2009. Měření emisí ve skutečném provozu často vykazuje značné rozdíly oproti číselným údajům získaným ve zkušebním cyklu. Aby se zabránilo vývoji vozidel výlučně pro zkušební cyklus, po jehož ukončení by tato vozidla produkovala více emisí, je naprosto nezbytné používat přenosné měřící systémy a zavést postupy pro regulaci emisí mimo zkušební cyklus.

Pozměňovací návrh   20

Návrh nařízení

Čl. 5 ‑ odst. 4 ‑ pododstavec 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Komise může postupem podle čl. 39 odst. 9 směrnice 2007/46/ES přijmout další opatření týkající se konkrétních postupů, zkoušek a požadavků pro schvalování typu.

vypouští se

Odůvodnění

Tento odstavec je formulován příliš neurčitě a otevřeně a umožňuje Komisi přílišnou svobodu jednání v rámci postupu projednání ve výborech. To by mohlo vést k pozdějšímu přijetí prováděcích opatření. Požadavky na schvalování typu by měly být konečné. Zavést nové požadavky by mělo být možné pouze za účasti Parlamentu a Rady.

Pozměňovací návrh   21

Návrh nařízení

Čl. 6 ‑ odst. 1 - pododstavec 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Výrobci poskytnou samostatným provozovatelům neomezený a standardizovaný přístup k informacím palubního diagnostického systému a informacím o opravách a údržbě vozidla.

1. Výrobci poskytnou samostatným provozovatelům neomezený a standardizovaný přístup k informacím palubního diagnostického systému, k diagnostickým a jiným zařízením, nástrojům, včetně veškerého příslušného softwaru, a informacím o opravách a údržbě vozidla.

Odůvodnění

Samostatní provozovatelé musí mít přístup k původním nástrojům a zkušebním zařízením výrobců, aby mohli provádět odborné opravy. V roce 2010 vyprší platnost nařízení (ES) č. 1400/2002 o blokových výjimkách pro motorová vozidla, a proto je nutné do tohoto nařízení vložit identická ustanovení zaručující těmto provozovatelům stejná práva.

Pozměňovací návrh   22

Návrh nařízení

Čl. 6 ‑ odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Výrobci poskytnou samostatným provozovatelům neomezený a standardizovaný přístup k informacím palubního diagnostického systému a informacím o opravách a údržbě vozidla.

1. Výrobci poskytnou samostatným provozovatelům neomezený a standardizovaný přístup k informacím palubního diagnostického systému a informacím o opravách a údržbě vozidla.

 

Výrobce odpovědný za dané schválení typu v případě vícefázového schválení typu rovněž zodpovídá za sdělení informací o opravách pro danou fázi jak konečnému výrobci, tak samostatným provozovatelům. Konečný výrobce je odpovědný za to, že informace o celém vozidle sdělí samostatným provozovatelům. Poplatky za čas, kdy je využíván přístup, lze uložit pouze jednou.

Použijí se články 6 a 7 nařízení (ES) č. 715/2007.

Přiměřeně se použijí články 6 a 7 nařízení (ES) č. 715/2007. Po přijetí příslušné normy Evropského výboru pro normalizaci (CEN) budou informace palubního diagnostického systému a informace o opravách a údržbě vozidla vycházet z této normy.

 

Do přijetí příslušné normy Evropského výboru pro normalizaci budou informace palubního diagnostického systému a informace o opravách a údržbě vozidla uváděny snadno přístupným, nediskriminačním způsobem. Tyto informace budou zpřístupněny na internetových stránkách výrobců nebo, není-li to vzhledem k povaze těchto informací proveditelné, v jiné vhodné formě.

Odůvodnění

Těžká nákladní vozidla jsou často kompletována jedním výrobcem, avšak nemalý počet z nich je montován v několika fázích a poté prodáván jako např. podvozek a motor. Trh náhradních dílů, oprav a údržby musí získat informace o opravách jak v případě plně smontovaných vozidel, tak i vozidel prodávaných např. ve formě motoru/podvozku. Pravidla o přístupu k informacím o opravách nelze z normy Euro 5 (osobní vozidla) jednoduše převést do normy Euro VI (těžká nákladní vozidla). Standardizovaný formát je proto třeba přizpůsobit potřebám odvětví výroby těžkých nákladních vozidel.

Pozměňovací návrh   23

Návrh nařízení

Čl. 6 - odst. 2 - pododstavec 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2. Komise postupem podle čl. 39 odst. 9 směrnice 2007/46/ES k provedení odstavce 1 tohoto článku stanoví a aktualizuje technické specifikace týkající se způsobu, jakým mají být poskytnuty informace palubního diagnostického systému a informace o opravách a údržbě vozidla.

2. Komise postupem podle čl. 39 odst. 9 směrnice 2007/46/ES k provedení odstavce 1 tohoto článku stanoví a aktualizuje odpovídající technické specifikace týkající se způsobu, jakým mají být poskytnuty informace palubního diagnostického systému a informace o opravách a údržbě vozidla. Komise vezme v úvahu stávající informační technologie, chystané technologie pro výrobu vozidel, stávající normy Mezinárodní organizace pro normalizaci (ISO) a možnost přijetí celosvětové normy ISO.

Odůvodnění

Je velice důležité, aby Komise při stanovování a aktualizaci technických specifikací týkajících se informací OBD a informací o opravách a údržbě vozidla vzala v úvahu stávající i chystané technologie pro výrobu vozidel a normy ISO.

Pozměňovací návrh   24

Návrh nařízení

Čl. 8 ‑ odst. 2 ‑ pododstavec 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2. S účinkem od 1. října 2014 v případě nových vozidel, která nesplňují podmínky tohoto nařízení, musí vnitrostátní orgány považovat osvědčení o shodě za neplatná pro účely článku 26 směrnice 2007/46/ES a z důvodů souvisejících s emisemi zakážou registraci, prodej a uvedení do provozu takových vozidel.

2. Po uplynutí 48 měsíců od vstupu prováděcích pravidel tohoto nařízení, jež jsou uvedena v čl. 4 odst. 3, v čl. 5 odst. 4 a čl. 6 odst. 2, v platnost musí vnitrostátní orgány v případě nových vozidel, která nesplňují podmínky tohoto nařízení, považovat osvědčení o shodě za neplatná pro účely článku 26 směrnice 2007/46/ES a z důvodů souvisejících s emisemi zakážou registraci, prodej a uvedení do provozu takových vozidel.

Odůvodnění

Nové emisní normy by měly vstoupit v platnost s odstupem 48 měsíců po zveřejnění prováděcích ustanovení, aby bylo zajištěno, že výrobci a distributoři budou mít k dispozici všechny informace potřebné k tomu, aby do nových vozidel promítli požadovaná technologická vylepšení.

Pozměňovací návrh   25

Návrh nařízení

Článek 10

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Článek 10

vypouští se

Finanční pobídky

 

1. Členské státy mohou s výhradou vstupu v platnost prováděcích opatření přijatých podle tohoto nařízení stanovit finanční pobídky týkající se motorových vozidel v sériové výrobě, která splňují podmínky tohoto nařízení.

 

Tyto pobídky se použijí na všechna nová vozidla uváděná na trh příslušného členského státu, která splňují podmínky tohoto nařízení. Přestanou nicméně platit nejpozději k 1. říjnu 2014.

 

2. Členské státy mohou s výhradou vstupu v platnost prováděcích opatření přijatých podle tohoto nařízení poskytnout finanční pobídky pro dodatečné vybavování již užívaných vozidel s ohledem na mezní hodnoty emisí stanovené v příloze I a pro sešrotování vozidel, která podmínky tohoto nařízení nesplňují.

 

3. Finanční pobídky uvedené v odstavcích 1 a 2 pro každý typ motorového vozidla nesmějí převyšovat dodatečné náklady na technická zařízení potřebná ke splnění mezních hodnot emisí uvedených v příloze I, včetně nákladů na jejich instalaci do vozidla.

 

4. Komisi je nutno informovat o plánech na zavedení nebo změnu finančních pobídek uvedených v odstavcích 1 a 2.

 

Odůvodnění

Umožnit jednotlivým členským státům poskytovat finanční pobídky odporuje zásadám jednotného trhu a mohlo by to omezovat hospodářskou soutěž.

Pozměňovací návrh   26

Návrh nařízení

Článek 12

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Po skončení Programu měření částic OSN/EHK, který se uskutečňuje pod záštitou Světového fóra pro sladění předpisů pro motorová vozidla, Komise, aniž by snížila úroveň ochrany životního prostředí v rámci Společenství:

1. Po skončení příslušných částí Programu měření částic OSN/EHK, který se uskutečňuje pod záštitou Světového fóra pro sladění předpisů pro motorová vozidla, avšak nejpozději do 1. dubna 2009, Komise v souladu s čl. 39 odst. 9 směrnice 2007/46/ES, aniž by snížila úroveň ochrany životního prostředí v rámci Společenství:

a) zavede mezní hodnoty založené na počtu částic a v případě potřeby upřesní hodnoty přípustné úrovně NO2 v mezní hodnotě NOx, a to v souladu s čl. 39 odst. 2 směrnice 2007/46/ES;

a) zavede mezní hodnoty založené na počtu částic a v případě potřeby upřesní hodnoty přípustné úrovně NO2 v mezní hodnotě NOx,

b) přijme postup měření pro počet částic.

b) přijme postup měření pro počet částic.

2. Komise stanoví korelační faktory mezi Evropskou zkouškou s neustáleným cyklem (ETC) a Evropskou zkouškou s cyklem v ustáleném stavu (ESC), jak uvádí směrnice 2005/55/ES a celosvětově harmonizovaný neustálený jízdní cyklus (WHTC) a celosvětově harmonizovaný jízdní cyklus v ustáleném stavu (WHSC) a náležitě upraví mezní hodnoty.

2. Komise stanoví korelační faktory mezi Evropskou zkouškou s neustáleným cyklem (ETC) a Evropskou zkouškou s cyklem v ustáleném stavu (ESC), jak uvádí směrnice 2005/55/ES a celosvětově harmonizovaný neustálený jízdní cyklus (WHTC) a celosvětově harmonizovaný jízdní cyklus v ustáleném stavu (WHSC) a náležitě upraví mezní hodnoty podle čl. 39 odst. 9 směrnice 2007/46/ES.

3. Komise bude přezkoumávat postupy, zkoušky a požadavky uvedené v čl. 5 odst. 4, jakož i zkušební cykly používané pro měření emisí.

Pokud se v rámci přezkumu zjistí, že uvedené postupy, zkoušky, požadavky a zkušební cykly již nejsou přiměřené nebo neodrážejí skutečné emise, budou upraveny tak, aby přiměřeně odrážely emise vznikající při skutečném provozu na silnici.

3. Komise bude přezkoumávat znečišťující látky, na které se vztahují požadavky a zkoušky uvedené v čl. 5 odst. 4. Pokud se v rámci přezkumu zjistí, že uvedené postupy, zkoušky, požadavky a zkušební cykly již nejsou přiměřené nebo neodrážejí skutečné emise, budou podle čl. 39 odst. 9 směrnice 2007/46/ES upraveny tak, aby přiměřeně odrážely emise vznikající při skutečném provozu na silnici.

4. Komise bude pravidelně posuzovat znečišťující látky uvedené v bodě 2 článku 3. Pokud Komise dospěje k závěru, že je vhodné upravit emise dalších znečišťujících látek, změní odpovídajícím způsobem toto nařízení.

4. Komise bude pravidelně posuzovat znečišťující látky uvedené v bodě 2 článku 3. Pokud Komise dospěje k závěru, že je vhodné upravit emise dalších znečišťujících látek, předloží Evropskému parlamentu a Radě návrh na změnu tohoto nařízení.

Odůvodnění

Má-li mít průmysl k dispozici údaje potřebné k tomu, aby mohl včas přizpůsobit výbavu vozidel normě, měla by být prováděcí opatření přijata do 1. dubna 2009.

Pozměňovací návrh   27

Návrh nařízení

Článek 16 ‑ odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

2a. Komise přijme prováděcí opatření uvedená v čl. 4 odst. 3, čl. 5 odst. 4 a čl. 6 odst. 2 nejpozději do 31. prosince 2009.

Odůvodnění

Výrobci potřebují mezi vstupem tohoto nařízení v platnost a postupem projednávání ve výborech určitou přechodnou lhůtu. V souvislosti s nedávno schválenými normami Euro V a Euro VI přijala Komise postupem projednávání ve výborech nová ustanovení týkající se novějších osobních vozidel, která na základě normy Euro V vstoupí v platnost již v září 2009, takže výrobcům nebude poskytnuto téměř žádné přechodné období. Tento problém by měla norma Euro VI zohlednit.

Pozměňovací návrh   28

Návrh nařízení

Příloha I

Znění navržené Komisí

PŘÍLOHA I

Mezní hodnoty emisí Euro VI

 

Mezní hodnoty

 

CO (mg/kWh)

THC (mg/kWh)

NMHC (mg/kWh)

CH4 (mg/kWh)

NOx (3) (mg/kWh)

NH3 (ppm)

PM Mass (mg/kWh)

Počet částic (1) (#/kWh)

ESC (CI)

1500

130

 

 

400

10

10

 

ETC (CI)

4000

160

 

 

400

10

10

 

ETC (PI)

4000

 

160

500

400

10

10

 

WHSC (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

WHTC (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

Pozměňovací návrh

PŘÍLOHA I

Mezní hodnoty emisí Euro VI

 

Mezní hodnoty

 

CO (mg/kWh)

THC (mg/kWh)

NMHC (mg/kWh)

CH4 (mg/kWh)

NOx (3) (mg/kWh)

NH3 (ppm)

PM Mass (mg/kWh)

Počet částic (1) (#/kWh)

ESC (CI)

1500

130

 

 

500

10

10

 

ETC (CI)

4000

160

 

 

500

10

10

 

ETC (PI)

4000

 

160

500

500

10

10

 

WHSC (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

WHTC (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

Odůvodnění

Díky nepatrnému zvýšení mezních hodnot NOx je technicky možné snížit emise CO2 až o 50 %. Tento pozměňovací návrh je kompromisem pro emise NOx a CO2, a tak přináší všeobecně prospěšné řešení, pokud jde o látky znečišťující ovzduší i skleníkové plyny.

VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Při spalování fosilních pohonných hmot, jako je benzin, nafta a zemní plyn, se uvolňují emise, které jsou škodlivé pro lidské zdraví, floru a faunu a které rovněž přispívají k oteplování atmosféry.

Ke zlepšování kvality ovzduší v Evropě významně přispívají „čistá“ nákladní vozidla. Tato skutečnost úzce souvisí s průměrným stářím užitkových vozidel na evropských silnicích. Sníží-li se jejich průměrné stáří, vzroste podíl nákladních automobilů s nižší produkcí výfukových plynů, které jsou škodlivé pro životní prostředí a zdraví.

Návrh Komise

Komise v rámci 6. akčního programu v oblasti životního prostředí a z něj vycházejícího programu Čistý vzduch pro Evropu předložila v září 2005 návrh tematické strategie o znečišťování ovzduší. Dne 21. 12. 2007 představila návrh nařízení Euro VI, které má být jedním z účinných opatření pro čistý vzduch.

Podle návrhu Komise by měly být zavedeny harmonizované technické předpisy pro těžká užitková vozidla s cílem zajistit fungování vnitřního trhu i vysokou ochranu životního prostředí. Tento návrh dále stanoví mezní hodnoty pro škodlivé emise oxidu uhelnatého (CO), oxidů dusíku (NOx) a částic (PM). Ve srovnání s Euro V má být povolená hmotnost PM snížena o 66 % a emise NOx o 80 %. Aby bylo možno vytvořit fungující vnitřní trh, na němž bude současně zajištěna vysoká úroveň ochrany životního prostředí, zavádí návrh Komise i opatření týkající se přístupu k informacím o opravách.

Souběžně s předloženým návrhem nařízení („politického nařízení“) bylo v souladu s koncepcí dvou úrovní vypracováno „technické nařízení“, které stanoví technické specifikace respektující základní požadavky.

Nařízení Euro VI má počínaje rokem 2013 nahradit mezní hodnoty emisí Euro IV, které jsou v platnosti od listopadu 2006, a příslušné mezní hodnoty Euro V, jež vstoupí v platnost v říjnu 2008.

Stanovisko zpravodaje

Zpravodaj lituje, že v návrhu Komise nejsou pro hmotnost částic stanoveny ambicióznější mezní hodnoty. Během přípravných diskusí vyšlo najevo, že má-li být zajištěno zavedení uzavřených filtrů zachycujících velmi jemné částice, je zapotřebí mezní hodnoty dále snížit. Toto snížení je technicky proveditelné a v této souvislosti již byla provedena testovací měření. Zpravodaj proto navrhuje, aby byl učiněn další krok a aby mezní hodnota pro hmotnost částic byla oproti Komisí navrhovaným 10 mg/kWh na 5 mg/kWh ještě snížena.

Komise ve svém návrhu předpokládá, že nové mezní hodnoty emisí budou zavedeny až od roku 2013. Současná úroveň techniky však umožňuje stanovit dřívější datum. Zpravodaj proto žádá, aby byly práce v rámci postupu projednávání ve výborech ukončeny do 1. dubna 2009. Po uplynutí dalších 36 měsíců, tj. 1. dubna 2012, by měly vstoupit v platnost nové mezní hodnoty emisí pro nové typy vozidel a 1. dubna 2013 pro všechna vozidla.

Kvůli diskusi o oxidech dusíku by se nemělo zapomenout na problematiku jemného prachu. Tímto znečištěním trpí zejména velká města. Stanovením počtu částic společně s nižší hmotností částic by se vypouštění velmi jemných částic zamezilo. Počet částic by měl být stanoven v prováděcích opatřeních.

Zpravodaj vítá, že Komise ve svém návrhu zachovala možnost, aby členské státy pomocí finančních pobídek podporovaly dřívější zavádění čistých vozidel.

Komise do svého návrhu převzala ustanovení norem Euro V a VI upravující přístup k informacím o opravách. Zpravodaj v tomto bodu návrh Komise podporuje a zdůrazňuje, že by samostatní provozovatelé měli získat stejný přístup k informacím o opravách a k palubním diagnostickým systémům jako autorizovaní obchodní zástupci a opravny. Údržba a oprava motorových vozidel zajišťuje jejich funkčnost a spolehlivý provoz. Aby mohly být opravy bez problémů prováděny i nezávislými provozovateli, bude zjednodušen přístup k informacím o pravidelné údržbě. Pravidelná údržba slouží k bezpečnému a ekologickému provozu vozidla, a proto se musí podporovat.

Nezávisle provedené testy ukazují, že emise naměřené ve skutečném provozu se mohou značně lišit od hodnot získaných ve zkušebním cyklu. Aby se zajistilo, že vozidla budou splňovat mezní hodnoty i mimo zkušební cyklus, žádá zpravodaj zavedení přenosných měřících systémů a postupů pro regulaci emisí mimo zkušební cyklus.

V důsledku dodatečného vybavení těžkých užitkových vozidel částicovými filtry pro naftové motory se může zvýšit produkce NO2. Mnoho měst a obcí bude mít problémy s dodržováním připravovaných mezních hodnot pro NO2 ve směrnici o kvalitě ovzduší. Má-li být zajištěno snížení emisí u jejich zdroje, je důležité právně upravit dodatečné vybavení vozidel, která jsou již v provozu. Zpravodaj vyzývá Komisi, aby vypracovala příslušný návrh.

V souvislosti s diskusí o změně klimatu a se snížením nákladů díky nižší spotřebě zpravodaj rovněž žádá, aby Komise na základě naměřených hodnot případně předložila návrh na regulaci oxidu uhličitého u těžkých užitkových vozidel.

Při určování toho, o čem má být rozhodováno postupem spolurozhodování a o čem postupem projednávání ve výborech, je nutné důležitá rozhodnutí, jako je zavádění mezních hodnot pro nové látky, přijímat postupem spolurozhodování.

Vozidla, u nichž lze díky pomocnému činidlu snížit emise, mohou být v současnosti v provozu i bez tohoto činidla, a tak v reálných jízdních podmínkách vypouštějí emise, které značně překračují požadované mezní hodnoty. Výrobci by měli v budoucnu zajistit, aby vozidla, která pomocí této technologie splní mezní hodnoty Euro VI, již nemohla být bez pomocného činidla zprovozněna. Toto opatření by zaručilo dodržování mezních hodnot.

STANOVISKO Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů (25. 6. 2008)

pro Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin

k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o schvalování typu motorových vozidel a motorů s ohledem na emise z těžkých nákladních vozidel (Euro VI) a o přístupu k informacím o opravách a údržbě vozidel
(KOM(2007)0851 – C6‑0007/208 – 2007/0295(COD))

Navrhovatelka: Anja Weisgerber

STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Cílem tohoto návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o schvalování typu motorových vozidel a motorů s ohledem na emise z těžkých nákladních vozidel (Euro VI) a o přístupu k informacím o opravách a údržbě vozidel je stanovit harmonizovaná pravidla pro konstrukci motorových vozidel, a zabezpečit tak fungování vnitřního trhu a zároveň vysokou úroveň ochrany životního prostředí, pokud jde o emise látek znečišťujících ovzduší.

Má-li být na trhu opravárenských a údržbářských služeb zaručena účinná hospodářská soutěž a má-li být zajištěno, aby samostatní provozovatelé nebyli z trhu vyloučeni, musí výrobci vozidel poskytnout samostatným provozovatelům, jako jsou opravny, výrobci nebo distributoři opravárenských zařízení, nástrojů nebo náhradních dílů, neomezený a standardizovaný přístup k informacím palubního diagnostického systému a informacím o opravách a údržbě vozidla.

Navrhovatelka návrh celkově podporuje, avšak předkládá další zlepšení týkající se přístupu k informacím o opravách vozidel. Těžká nákladní vozidla jsou často vyráběna v několika fázích, přístup k informacím o opravách vozidla je proto třeba zabezpečit i v těchto situacích, aby měli samostatní provozovatelé k dispozici aktuální informace o všech aspektech vozidla. Navrhovatelka tedy doporučuje, aby výrobce odpovědný za každé schválení v případě vícefázového schválení typu rovněž zodpovídal za předání informací o opravách pro danou fázi jak konečnému výrobci, tak i samostatným provozovatelům.

Pokud jde o standardizovaný formát předávání, nelze pravidla pro přístup k informacím o opravách a údržbě z normy Euro 5 (osobní vozidla) jednoduše převést do normy Euro VI (těžká nákladní vozidla). Komise proto pověřila Evropský výbor pro normalizaci přípravou nového formátu pro předávání informací o opravách a údržbě, který bude odrážet současný stav vývoje v oblasti technologií pro výrobu vozidel a jehož bude možno použít rovněž pro těžká nákladní vozidla. Jakmile bude tento nový formát přijat, bude nutné předkládat všechny informace o opravách a údržbě v souladu s ním.

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů vyzývá Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin jako příslušný výbor, aby do své zprávy začlenil tyto pozměňovací návrhy:

Pozměňovací návrh   1

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 8

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(8) V zájmu zlepšení fungování vnitřního trhu, zejména v oblasti volného pohybu zboží, svobody usazování a volného pohybu služeb je potřebný neomezený přístup k informacím o opravách vozidla prostřednictvím standardizované vyhledávací funkce, kterou je možno použít k vyhledání technických informací, a účinná hospodářská soutěž v oblasti služeb poskytujících informace o opravách a údržbě vozidel. Velká část těchto informací se týká palubních diagnostických systémů a jejich vzájemného působení s ostatními systémy vozidla. Je vhodné stanovit technické specifikace, kterými by se měli výrobci řídit, na svých internetových stránkách, spolu s cílenými opatřeními, která zajistí přiměřený přístup malým a středním podnikům.

(8) V zájmu zlepšení fungování vnitřního trhu, zejména v oblasti volného pohybu zboží, svobody usazování a volného pohybu služeb je potřebný neomezený přístup k informacím o opravách vozidla prostřednictvím standardizované vyhledávací funkce, kterou je možno použít k vyhledání technických informací, a účinná hospodářská soutěž v oblasti služeb poskytujících informace o opravách a údržbě vozidel. Velká část těchto informací se týká palubních diagnostických systémů a jejich vzájemného působení s ostatními systémy vozidla. Je nezbytné stanovit technické specifikace, kterými by se měli výrobci řídit, na svých internetových stránkách, spolu s cílenými opatřeními, která zajistí přiměřený přístup malým a středním podnikům.

Odůvodnění

Je nejen vhodné, ale i nezbytné stanovit technické specifikace, kterými by se měli výrobci na svých internetových stránkách řídit.

Pozměňovací návrh   2

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 8 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(8a) Nejpozději do ...* by měla Komise přezkoumat fungování systému neomezeného přístupu k veškerým informacím o opravách a údržbě vozidel s cílem rozhodnout, zda by nebylo vhodné provést konsolidaci všech ustanovení o přístupu k informacím o opravách a údržbě vozidel v rámci revidovaných rámcových právních předpisů o schvalování typu. Pokud budou ustanovení o přístupu k takovým informacím tímto způsobem konsolidována, měla by být odpovídající ustanovení v tomto nařízení zrušena, pokud budou zachována stávající práva na přístup k informacím o opravách a údržbě vozidla.

___________

* Čtyři roky po vstupu tohoto nařízení v platnost.

Odůvodnění

Přístup k veškerým informacím o opravách a údržbě vozidla by měl být začleněn do rámcové směrnice o schvalování typu či jiných rámcových právních předpisů o schvalování typu. Obdobné nařízení Euro 5/6 pro osobní vozidla ((ES) č. 715/2007) obsahuje totožný bod odůvodnění (č. 9).

Pozměňovací návrh   3

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 8 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(8b) Komise by měla podporovat vytvoření mezinárodně harmonizovaného standardního formátu pro neomezený a standardizovaný přístup k informacím o opravách a údržbě vozidel, např. prostřednictvím činnosti CEN.

 

Odůvodnění

Komise musí vyvíjet tlak na to, aby vznikl mezinárodně harmonizovaný formát v podobě normy ISO pro přístup k informacím o opravách, s cílem zajistit rozvoj mezinárodní harmonizace právních předpisů pro motorová vozidla a rozšířit harmonizaci na oblasti, které dosud nejsou pokryty.

Pozměňovací návrh   4

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 8 c (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(8c) Je nezbytné vypracovat společnou evropskou normu pro formát informací palubního diagnostického systému a informací o opravách a údržbě vozidla. Jelikož v případě těžkých nákladních vozidel nelze stávající formát OASIS pro informace palubního diagnostického systému a informace o opravách a údržbě vozidla plně využít, byl CEN pověřen vypracováním rozšířené normy pro tyto informace. Tato norma by měla vycházet z formátu OASIS a měla by být přizpůsobena zvláštním potřebám těžkých nákladních vozidel. Dokud CEN tuto normu nepřijme, měly by být informace palubního diagnostického systému a informace o opravách a údržbě vozidla v případě těžkých nákladních vozidel uváděny snadno přístupným způsobem a ve formátu, který zajišťuje nediskriminační přístup. Tyto informace by měly být zpřístupněny na internetových stránkách výrobců nebo, není-li to vzhledem k povaze těchto informací proveditelné, v jiném vhodném formátu. Rozsah technických informací uvedených v dokumentu OASIS SC1-D2 by měl být vymezen v opatřeních přijatých za účelem provádění tohoto nařízení.

Odůvodnění

Viz odůvodnění k pozměňovacímu návrhu k čl. 6 odst. 1.

Pozměňovací návrh   5

Návrh nařízení

Článek 3 – bod 7

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

7) „palubním diagnostickým systémem“ nebo „systémem OBD“ se rozumí takový systém pro regulaci emisí, který je schopný rozeznat pravděpodobnou oblast nesprávné činnosti pomocí chybových kódů uložených v paměti počítače;

7) „palubním diagnostickým systémem“ nebo „systémem OBD“ se rozumí takový systém ve vozidle nebo motoru, který je schopný rozpoznat funkční poruchy a případně na jejich vznik upozornit pomocí systému varování, pomocí údajů uložených v paměti počítače rozeznat jejich pravděpodobnou oblast a tyto údaje zpřístupnit pro vnější použití; Komise může postupem podle čl. 39 odst. 9 směrnice 2007/46/ES přijmout jinou definici s cílem zohlednit technický pokrok v systémech OBD;

Odůvodnění

Systém OBD sám emise neomezuje. Dohlíží na výkon systémů a součástí, které emise omezují. Navrhovaná nová definice je v souladu s definicí celosvětově harmonizovaných palubních diagnostických systémů (WWH-OBD).

Pozměňovací návrh   6

Návrh nařízení

Čl. 5 – odst. 4 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Komise může postupem podle čl. 39 odst. 9 směrnice 2007/46/ES přijmout další opatření týkající se konkrétních postupů, zkoušek a požadavků pro schvalování typu.

Aby přizpůsobila schvalování typu vědeckému a technickému rozvoji nebo vývoji v oblasti kvality ovzduší, může Komise postupem podle čl. 39 odst. 9 směrnice 2007/46/ES přijmout další prováděcí opatření týkající se konkrétních postupů, zkoušek a požadavků pro schvalování typu v souladu s tímto nařízením, avšak pokud by to znamenalo další podstatnou zátěž, musí tak učinit po předložení úplného hodnocení dopadu.

Odůvodnění

Je nutné zajistit, aby na základě postupu projednávání ve výborech nevznikala pro průmysl další zbytečná zátěž.

Pozměňovací návrh   7

Návrh nařízení

Čl. 6 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Výrobci poskytnou samostatným provozovatelům neomezený a standardizovaný přístup k informacím palubního diagnostického systému a informacím o opravách a údržbě vozidla.

1. Výrobci poskytnou samostatným provozovatelům neomezený a standardizovaný přístup k informacím palubního diagnostického systému a informacím o opravách a údržbě vozidla.

 

Výrobce odpovědný za každé schválení v případě vícefázového schválení typu rovněž zodpovídá za předání informací o opravách pro danou fázi jak konečnému výrobci, tak samostatným provozovatelům. Konečný výrobce je odpovědný za to, že samostatným provozovatelům budou předány informace o celém vozidle. Poplatky za čas, kdy je využíván přístup, lze uložit pouze jednou.

Použijí se články 6 a 7 nařízení (ES) č. 715/2007.

Přiměřeně se použijí články 6 a 7 nařízení (ES) č. 715/2007. Po přijetí příslušné normy Evropského výboru pro normalizaci (CEN) budou informace palubního diagnostického systému a informace o opravách a údržbě vozidla vycházet z této normy.

 

Do přijetí příslušné normy Evropského výboru pro normalizaci budou informace palubního diagnostického systému a informace o opravách a údržbě vozidla uváděny snadno přístupným, nediskriminačním způsobem. Tyto informace budou zpřístupněny na internetových stránkách výrobců nebo, není-li to vzhledem k povaze těchto informací proveditelné, v jiném vhodném formátu.

Odůvodnění

Těžká nákladní vozidla jsou často kompletována jedním výrobcem, avšak nemalý počet z nich je montován v několika fázích a poté prodáván jako např. podvozek a motor. Trh náhradních dílů, oprav a údržby musí získat informace o opravách jak v případě plně smontovaných vozidel, tak i vozidel prodávaných např. ve formě motoru/podvozku.

Pravidla o přístupu k informacím o opravách nelze z normy Euro 5 (osobní vozidla) jednoduše převést do normy Euro VI (těžká nákladní vozidla). Standardizovaný formát je proto třeba přizpůsobit potřebám odvětví výroby těžkých nákladních vozidel.

Pozměňovací návrh   8

Návrh nařízení

Čl. 6 – odst. 2 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2. Komise postupem podle čl. 39 odst. 9 směrnice 2007/46/ES k provedení odstavce 1 tohoto článku stanoví a aktualizuje technické specifikace týkající se způsobu, jakým mají být poskytnuty informace palubního diagnostického systému a informace o opravách a údržbě vozidla.

2. Komise postupem podle čl. 39 odst. 9 směrnice 2007/46/ES k provedení odstavce 1 tohoto článku stanoví a aktualizuje příslušné technické specifikace týkající se způsobu, jakým mají být poskytnuty informace palubního diagnostického systému a informace o opravách a údržbě vozidla. Komise vezme v úvahu stávající informační technologie, chystané technologie pro výrobu vozidel, stávající normy ISO a možnost přijetí celosvětové normy ISO.

Odůvodnění

Je velice důležité, aby Komise při stanovování a aktualizaci technických specifikací týkajících se informací OBD a informací o opravách a údržbě vozidla vzala v úvahu stávající i chystané technologie pro výrobu vozidel a normy ISO.

Pozměňovací návrh   9

Návrh nařízení

Čl. 8 – odst. 2 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

S účinkem od 1. října 2014 v případě nových vozidel, která nesplňují podmínky tohoto nařízení, musí vnitrostátní orgány považovat osvědčení o shodě za neplatná pro účely článku 26 směrnice 2007/46/ES a z důvodů souvisejících s emisemi zakážou registraci, prodej a uvedení do provozu takových vozidel.

S účinkem od [48 měsíců po vstupu v platnost prováděcích opatření uvedených v čl. 4 odst. 3, v čl. 5 odst. 4 prvním pododstavci a čl. 6 odst. 2 prvním pododstavci] v případě nových vozidel, která nesplňují podmínky tohoto nařízení, musí vnitrostátní orgány považovat osvědčení o shodě za neplatná pro účely článku 26 směrnice 2007/46/ES a z důvodů souvisejících s emisemi zakážou registraci, prodej a uvedení do provozu takových vozidel.

Odůvodnění

Nové emisní normy by měly vstoupit v platnost s odstupem 48 měsíců po zveřejnění prováděcích ustanovení, aby bylo zajištěno, že výrobci a distributoři budou mít k dispozici všechny informace potřebné k tomu, aby do nových vozidel promítli požadovaná technologická vylepšení.

Pozměňovací návrh   10

Návrh nařízení

Článek 10

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Článek 10

vypouští se

Finanční pobídky

 

1. Členské státy mohou s výhradou vstupu v platnost prováděcích opatření přijatých podle tohoto nařízení stanovit finanční pobídky týkající se motorových vozidel v sériové výrobě, která splňují podmínky tohoto nařízení.

 

Tyto pobídky se použijí na všechna nová vozidla uváděná na trh příslušného členského státu, která splňují podmínky tohoto nařízení. Přestanou nicméně platit nejpozději k 1. říjnu 2014.

 

2. Členské státy mohou s výhradou vstupu v platnost prováděcích opatření přijatých podle tohoto nařízení poskytnout finanční pobídky pro dodatečné vybavování již užívaných vozidel s ohledem na mezní hodnoty emisí stanovené v příloze i a pro sešrotování vozidel, která podmínky tohoto nařízení nesplňují.

 

3. Finanční pobídky uvedené v odstavcích 1 a 2 pro každý typ motorového vozidla nesmějí převyšovat dodatečné náklady na technická zařízení potřebná ke splnění mezních hodnot emisí uvedených v příloze I, včetně nákladů na jejich instalaci do vozidla.

 

4. Komisi je nutno informovat o plánech na zavedení nebo změnu finančních pobídek uvedených v odstavcích 1 a 2.

 

Odůvodnění

Umožnit jednotlivým členským státům poskytovat finanční pobídky odporuje zásadám jednotného trhu a mohlo by omezovat hospodářskou soutěž.

Pozměňovací návrh   11

Návrh nařízení

Čl 13 – bod -1 (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

-1. v čl. 3 bodu 2 se návětí nahrazuje tímto:

 

„2. „vozidly, která mají zvláštní sociální funkci,“ se rozumějí vozidla kategorie M se vznětovým motorem, která jsou buď:“

Odůvodnění

Nařízení 715/2007 o normách pro osobní automobily EURO 5/6 zavádí koncepci vozidel, která mají „zvláštními sociální funkci“, jež budou mít odůvodněnou výhodu, že mohou být schválena jako typ EURO 5 oproti emisním normám pro vozidla kategorie N1 třídy III. To znamená, že minibusy (M1) budou moci mít vyšší emise NOx než běžný osobní automobil (pokud mají pouze devět sedadel včetně řidiče). Avšak stejný minibus (M2), pokud byl navržen s přídavným sedadlem, se považuje za běžný osobní automobil. Cílem daného pozměňovacího návrhu je ukončit tuto nespravedlivou situaci vytvořením definice vozidel, jež mají zvláštní sociální funkci, a rozšířit definici vozidel, která mají zvláštní sociální funkci, na všechny minibusy.

Pozměňovací návrh   12

Návrh nařízení

Čl. 15 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Směrnice Rady 80/1269/EHS, směrnice Komise 88/195/EHS, 97/21/ES, 1999/99/ES a 2005/78/ES a směrnice 2005/55/ES se zrušují s účinkem od 1. října 2014.

1. Směrnice Rady 80/1269/EHS, směrnice Komise 88/195/EHS, 97/21/ES, 1999/99/ES a 2005/78/ES a směrnice 2005/55/ES se zrušují s účinkem od [48 měsíců poté, co vstoupí v platnost prováděcí opatření uvedená v čl. 4 odst. 3, čl. 5 odst. 4 prvním pododstavci a čl.  6 odst. 2 prvním pododstavci].

Odůvodnění

Nové emisní normy by měly vstoupit v platnost s odstupem 48 měsíců po zveřejnění prováděcích ustanovení, aby bylo zajištěno, že výrobci a distributoři budou mít k dispozici všechny informace potřebné k tomu, aby do nových vozidel promítli požadovaná technologická vylepšení.

Pozměňovací návrh   13

Návrh nařízení

Čl. 16 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Použije se ode dne 1. dubna 2013. Nicméně čl. 8 odst. 3 a článek 10 se použijí od data vstupu v platnost a body 1 a) i), 1 b) i), 2 a), 3 a) i), 3 b) i), 3 c) i) a 3 d) i) přílohy II se použijí ode dne 1. října 2014.

Použije se od [36 měsíců poté, co vstoupí v platnost prováděcí opatření uvedená v čl. 4 odst. 3, čl. 5 odst. 4 prvním pododstavci a čl. 6 odst. 2 prvním pododstavci]. Nicméně čl. 8 odst. 3 a článek 10 se použijí od data vstupu tohoto nařízení v platnost a body 1 a) i), 1 b) i), 2 a), 3 a) i), 3 b) i), 3 c) i) a 3 d) i) přílohy II se použijí od [48 měsíců poté, co vstoupí v platnost prováděcí opatření uvedená v čl. 4 odst. 3, čl. 5 odst. 4 prvním pododstavci a čl. 6 odst. 2 prvním pododstavci].

Odůvodnění

Nové emisní normy by měly vstoupit v platnost s odstupem 36 měsíců (nebo v případě nových modelů vozidel 48 měsíců) po zveřejnění prováděcích ustanovení, aby bylo zajištěno, že výrobci a distributoři budou mít k dispozici všechny informace potřebné k tomu, aby do nových vozidel promítli požadovaná technologická vylepšení.

Pozměňovací návrh   14

Návrh nařízení

Čl. 16 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

2a. Komise přijme prováděcí opatření uvedená v čl. 4 odst. 3, čl. 5 odst. 4 a čl. 6 odst. 2 nejpozději do 31. prosince 2009.

Odůvodnění

Poté, co budou postupy spolurozhodování a projednávání ve výborech dokončeny a vstoupí v platnost, potřebují všichni výrobci dostatečný čas, aby se normě přizpůsobili. V případě nedávno přijaté normy Euro 5/6 pro osobní vozidla zavedla Komise během postupu projednávání ve výborech několik opatření, která budou stěží dokončena dříve, než se od září 2009 stanou v rámci Euro 5 závaznými, a výrobci tak nebudou mít téměř žádný čas na to, aby se přizpůsobili. Touto věcí je třeba se v rámci normy Euro VI zabývat.

POSTUP

Název

Schvalování typu motorových vozidel a motorů

Referenční údaje

COM(2007)0851 – C6-0007/2008 – 2007/0295(COD)

Příslušný výbor

ENVI

Výbor, který zaujal stanovisko

Datum oznámení na zasedání

IMCO

15.1.2008

 

 

 

Navrhovatel(ka)

Datum jmenování

Anja Weisgerber

25.3.2008

 

 

Projednání ve výboru

6.5.2008

27.5.2008

24.6.2008

 

Datum přijetí

24.6.2008

 

 

 

Výsledek závěrečného hlasování

+:

–:

0:

34

0

0

Členové přítomní při závěrečném hlasování

Cristian Silviu Buşoi, Charlotte Cederschiöld, Gabriela Creţu, Mia De Vits, Janelly Fourtou, Evelyne Gebhardt, Małgorzata Handzlik, Malcolm Harbour, Anna Hedh, Iliana Malinova Iotova, Kurt Lechner, Lasse Lehtinen, Toine Manders, Arlene McCarthy, Nickolay Mladenov, Bill Newton Dunn, Zuzana Roithová, Heide Rühle, Leopold Józef Rutowicz, Salvador Domingo Sanz Palacio, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Eva-Britt Svensson, Marianne Thyssen, Jacques Toubon, Barbara Weiler, Marian Zlotea

Náhradník(ci) přítomný(í) při závěrečném hlasování

Emmanouil Angelakas, Giovanna Corda, Jan Cremers, Manuel Medina Ortega, Olle Schmidt, Gary Titley, Anja Weisgerber

STANOVISKO Výboru pro dopravu a cestovní ruch (8. 5. 2008)

pro Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin

k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o schvalování typu motorových vozidel a motorů s ohledem na emise z těžkých nákladních vozidel (Euro VI) a o přístupu k informacím o opravách a údržbě vozidel
(KOM(2007)0851 – C6‑0007/2008 – 2007/0295(COD))

Navrhovatel: Johannes Blokland

STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Úvod

Předložením návrhu na emisní limity Euro VI z těžkých nákladních vozidel upozorňuje Evropská komise na rostoucí environmentální tlak na městské a hustě osídlené oblasti. Velký podíl emisí NOx a emisí pevných částic v těchto oblastech pochází z dopravy.

S úmyslem vyřešit tyto problémy Komise v roce 2001 spustila program CAFE (Čistý vzduch pro Evropu). Tento program se soustředil na strategie, které by mohly přispět ke snížení emisí, čímž by se zlepšila kvalita ovzduší do roku 2020. Definoval šest možných oblastí, v jejichž rámci by se mělo přistoupit k činům a jednou z nich bylo snížení emisí u jejich zdroje.

Komise považuje emisní limity Euro IV za jednu z metod, jak omezit emise prekurzorů ozonu, jako jsou např. NOx a pevné částice. V porovnání s emisními limity Euro V má být limit pro NOx snížen o 80 % a limit pro pevné částice o 67 %. Vzhledem k tomu, že některé technické prvky návrhu závisí na pokroku dosaženém v pracovních skupinách Organizace spojených národů, Komise navrhuje, aby byly další technické požadavky doplněny až poté, co tyto pracovní skupiny dospějí k dohodě.

Komise také požaduje, aby kromě autorizovaných opraven jednotlivých výrobců měly přístup k informacím o opravách a údržbě vozidel také nezávislé provozovny.

Výsledky konzultací ohledně návrhu Euro VI ukázaly, že oslovené subjekty s tímto návrhem obecně souhlasí.

Stanovisko zpravodaje

Zpravodaj souhlasí s tím, že je třeba usilovat o snížení emisí u zdroje, mají-li být limitovány u lehkých i těžkých vozidel. Návrh Euro VI proto schvaluje. K některým prvkům návrhu je však nutno učinit připomínky.

Emisní hodnoty a časový rámec

Komise má vzhledem k lhůtě stanovené v programu CAFE v úmyslu dosáhnout konkrétních cílů svého návrhu do roku 2020. Existuje však ještě jeden časový rámec, který by měl být zohledněn. V roce 2015 vstoupí v platnost nové požadavky pro kvalitu ovzduší. Je pravděpodobné, že pro městské a hustě osídlené oblasti bude jejich splnění problematické, a to částečně kvůli emisím z vozidel. Snížení zátěže, kterou vozidla představují pro životní prostředí, tedy přispěje ke zlepšení místní kvality ovzduší a umožní, aby se členské státy

do roku 2015 přiblížily k požadovaným hodnotám.

Každý rok je v EU nahrazeno 10 % z celkového počtu těžkých nákladních vozidel. Aby se významně přispělo ke splnění požadavků na kvalitu ovzduší do roku 2015, měla

by být data pro zavedení limitů Euro VI posunuta. Jelikož je reálné, že dohoda s Radou bude dosažena v prvním čtení tohoto návrhu do října 2008, měla by být tato data stanovena

na 1. října 2011 (schválení typu) a na 1. října 2012 (nová vozidla). K přizpůsobení výrobních linek novým požadavkům je podle průmyslových subjektů zapotřebí 36 měsíců.

Každoroční obměna 10 % vozového parku znamená, že potrvá minimálně deset let, než budou všechna vozidla odpovídat novým parametrům, a tak pomůžou snížit hodnoty emisí. Bylo by vhodné vyzvat Komisi, aby zvážila, zda lze požadavky Euro VI rozšířit i na „stará“ vozidla pomocí jejich dodatečného vybavení potřebnými systémy. Pokud z šetření vyplyne,

že by to bylo technicky možné, měly by být navrženy odpovídající právní předpisy.

Přístup k informacím

V minulosti prováděly údržbu těžkých nákladních vozidel pouze autorizované opravny výrobce daného vozidla. Během několika posledních let se neustále zvyšuje podíl nezávislých provozovatelů, a proto je přístup k technickým informacím o vozidlech „z vnějšku“ stále důležitější. Tyto informace výrobci poskytují na svých internetových stránkách. K těmto údajům sice mají přístup i nezávislé provozovny, ale každý výrobce je uvádí v jiném formátu, což nepřispívá k vytvoření rovných podmínek pro všechny opravny.

V současnosti je povinné poskytovat informace uvedené v nařízení (ES) 1400/2002 a pro uvádění technických údajů rovněž existuje standardizovaný formát (OASIS). Protože má být nařízení (ES) 1400/2002 do roku 2010 zrušeno, měly by být požadavky týkající se přístupu k informacím zahrnuty do toho návrhu. Systém OASIS byl pod dohledem Komise vyvinut výrobci i nezávislými provozovateli, a proto by měl být zvolen jako systém pro zveřejňování informací.

Díky standardizovaným informacím budou pro všechny opravny vytvořeny rovné podmínky a zákazníci budou mít větší výběr.

Zpravodaj by tedy chtěl v zájmu vytvoření rovných podmínek zdůraznit význam rovného přístupu k informacím uváděným identickým způsobem. Z tohoto důvodu by si přál zpřísnit informační povinnosti v článku 3.

Projednávání ve výboru

Zvážit by se mělo i opatrné používání postupů projednávání ve výboru. Tyto postupy se mají používat pro přizpůsobení požadavků technickému pokroku. Neměly by tedy sloužit k zavádění nových technických požadavků, které by výrazně změnily standardy. V článcích 5 a 12 proto bylo navrženo několik ochranných opatření.

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro dopravu a cestovní ruch vyzývá Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin jako příslušný výbor, aby do své zprávy začlenil tyto pozměňovací návrhy:

Pozměňovací návrh   1

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(5) Dosažení cílů EU v oblasti kvality ovzduší vyžaduje trvalé úsilí o snížení emisí z motorových vozidel. Z tohoto důvodu by se měly průmyslovému odvětví poskytovat jasné informace o budoucích mezních hodnotách emisí.

(5) Dosažení cílů EU v oblasti kvality ovzduší vyžaduje trvalé úsilí o snížení emisí z motorových vozidel. Z tohoto důvodu by se měly průmyslovému odvětví poskytovat jasné informace o budoucích mezních hodnotách emisí a vhodné lhůtě pro jejich splnění.

Odůvodnění

Průmyslové subjekty potřebují 36 měsíců na to, aby své výrobní postupy přizpůsobily novým technickým požadavkům.

Je nutné dosáhnout cíle Komise zlepšit kvalitu ovzduší v EU, ale průmyslové odvětví při tom musí mít přiměřenou dobu na to, aby mohlo na nové zákony zareagovat a odepsat si značné investice do splnění předcházejících právních předpisů (např. Euro V).

Pozměňovací návrh   2

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 6 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(6a) Díky dodatečnému vybavení starších těžkých nákladních vozidel modernějšími systémy pro kontrolu emisí by se zlepšila kvalita ovzduší. Komise by měla pro tyto systémy zvážit návrh právních předpisů EU, které rovněž zajistí, že budou omezeny emise oxidu dusičitého z dodatečně nainstalovaných systémů kontroly emisí.

Odůvodnění

Každý rok je obnoveno přibližně 10 % vozového parku těžkých nákladních vozidel. Z tohoto důvodu potrvá řadu let, než budou zcela dosaženy cíle Euro VI. V zájmu maximální účinnosti stávajícího návrhu by Komise měla prozkoumat, zda lze navrhnout předpisy EU pro dodatečné vybavení starších vozidel systémy pro kontrolu emisí.

Pozměňovací návrh   3

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Při stanovení emisních norem je důležité zohlednit jejich dopad na konkurenceschopnost trhů a výrobců, přímé a nepřímé náklady, které podnikům vzniknou, a jejich výhody, pokud jde

o podporu inovací, zlepšení kvality ovzduší, snížení zdravotních nákladů

a prodloužení průměrné délky života.

 

Při stanovení emisních norem je důležité zohlednit jejich dopad na konkurenceschopnost trhů a výrobců, přímé a nepřímé náklady, které podnikům vzniknou, a jejich výhody, pokud jde

o podporu inovací, zlepšení kvality ovzduší, snížení zdravotních nákladů

a prodloužení průměrné délky života.

 

Na podporu konkurenceschopnosti výrobců by měla emisní norma zůstat neměnná minimálně po dobu pěti let.

Odůvodnění

Průmysl potřebuje pro každou emisní normu minimálně pětileté období beze změn, aby se mu vrátily investice nutné pro zavedení nových technologií. Velmi časté změny emisních požadavků nutí výrobce, aby věnovali velké množství zdrojů na aktualizaci současných výrobků. To se negativně projevuje na době potřebné pro uvedení nových výrobků na trh, čímž jsou výrobci z hlediska hospodářské soutěže znevýhodňováni. Konkurenceschopnost nebude ohrožena pouze v případě, že bude zaručena dostatečná a vhodná lhůta, která zajistí dosažení environmentálního cíle v dlouhodobém horizontu.

Pozměňovací návrh   4

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 8

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

V zájmu zlepšení fungování vnitřního trhu, zejména v oblasti volného pohybu zboží, svobody usazování a volného pohybu služeb je nutný neomezený přístup k informacím o opravách vozidla prostřednictvím standardizované vyhledávací funkce, kterou je možno použít k vyhledání technických informací, a účinná hospodářská soutěž v oblasti služeb poskytujících informace o opravách a údržbě vozidel. Velká část těchto informací se týká palubních diagnostických systémů a jejich vzájemného působení s ostatními systémy vozidla. Je vhodné stanovit technické specifikace, kterými by se měli výrobci řídit, na svých internetových stránkách, spolu s cílenými opatřeními, která zajistí přiměřený přístup malým a středním podnikům.

 

(8) V zájmu zlepšení fungování vnitřního trhu, zejména v oblasti volného pohybu zboží, svobody usazování a volného pohybu služeb je nutný neomezený přístup k informacím o opravách vozidla nejvhodnějším způsobem, bez nepřiměřeného zatížení v souvislosti s výhodami pro zákazníky, prostřednictvím standardizované vyhledávací funkce, kterou je možno použít k vyhledání technických informací, a účinná hospodářská soutěž v oblasti služeb poskytujících informace o opravách a údržbě vozidel. Velká část těchto informací se týká palubních diagnostických systémů a jejich vzájemného působení

s ostatními systémy vozidla. Je vhodné stanovit technické specifikace, kterými by se měli výrobci řídit, na svých internetových stránkách, spolu s cílenými opatřeními, která zajistí přiměřený přístup malým a středním podnikům.

 

Odůvodnění

Komise by měla mít pravomoc přijmout pouze vhodná opatření týkající se přístupu k opravám a údržbě vozidel. Není žádný důvod pro nepřiměřené zatížení v souvislosti s výhodami pro zákazníky. Například se zdá, že rozšíření definice informací o opravách a údržbě na diagnostickou dálkovou podporu a rozhodnutí, že výrobci mají umožnit akreditovaným nezávislým opravnám přístup k bezpečnostnímu systému vozidla, nejsou vhodná.

Pozměňovací návrh   5

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 15

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

V zájmu lepší regulace aktuálních emisí u vozidel v provozu včetně emisí mimo cyklus a usnadnění postupu kontroly shodnosti v provozu, by měla být přijata metodika zkoušení a provozní požadavky založené na použití přenosných měřicích systémů emisí.

 

(15) V zájmu lepší regulace aktuálních emisí u vozidel v provozu včetně emisí mimo cyklus a usnadnění postupu kontroly shodnosti v provozu, by měla být ve vhodném harmonogramu přijata metodika zkoušení a provozní požadavky založené na použití přenosných měřicích systémů emisí

v přiměřeném časovém období.

Odůvodnění

Začlenění těchto prvků je velmi důležitou záležitostí vůči celosvětově harmonizovaným právním předpisům a pro celosvětovou konkurenceschopnost průmyslu EU. Komise by měla být odvážnější, pokud jde o jazyk, který používá, a zahrnout takové celosvětové technické předpisy do normy Euro VI.

Pozměňovací návrh   6

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 18 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(18a) Členské státy by měly vypracovat ambiciózní opatření pro zajištění dodatečného vybavení stávajících těžkých nákladních vozidel v souladu s normami EURO VI.

Odůvodnění

Stávající vozidla budou po mnoho let nadále tvořit velkou část vozového parku a dodatečné vybavení má velký potenciál pro snížení emisí.

Pozměňovací návrh   7

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 18 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(18b) Členské státy by měly pravidelně sledovat rychlosti obnovy vozidel a jejich dodatečného vybavení, přičemž by měly zvýšit své úsilí o snížení počtu výrazněji znečišťujících vozidel, a výsledky by měly každý rok předkládat Komisi.

Odůvodnění

Sledování a předkládání zpráv může představovat základ pro zefektivnění politiky snižování emisí v budoucnosti.

Pozměňovací návrh   8

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Toto nařízení se použije, aniž je dotčen čl. 2 odst. 2 nařízení (ES) č. 715/2007.

Toto nařízení se použije, aniž je dotčen čl. 2 odst. 2 nařízení (ES) č. 715/2007, který za určitých podmínek umožňuje rozšířit schválení typu udělená vozidlům s referenční hmotností ≤ 2 610 kg na podobné typy vozidel s referenční hmotností ≤ 2 840 kg

.

Odůvodnění

Několik typů (lehkých nákladních) vozidel má stejný technický základ. Podle konkrétní použité karoserie se jejich hmotnost může pohybovat těsně pod nebo nad hranicí 2 610 kg. Znamenalo by to, že by dvě technicky identická vozidla byla posuzována odlišně: jedno by bylo považováno za lehké a jiné za těžké nákladní vozidlo. Tato skutečnost by vedla k různým technickým požadavkům pro schválení typu vozidla. V zájmu vyjasnění situace je vloženo příslušné ustanovení nařízení 715/2007/ES.

Pozměňovací návrh   9

Návrh nařízení

Čl. 3 – bod 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

„motorem” rozumí zdroj pohonu vozidla, pro který může být uděleno schválení typu pro samostatný technický celek podle definice v bodě 25 článku 3 směrnice 2007/46/ES;

1) „motorovým systémem“ rozumí motor, systém snižování emisí a komunikační rozhraní (hardware a zprávy) mezi elektronickým zabezpečením (ESE) motorového systému a dalšími řídicími jednotkami pro pohon nebo vozidlo;

Odůvodnění

K odstavci 1: Dodržení normy Euro VI musí být doloženo pro celý „motorový systém“. Motorový systém je optimální souhrou motoru, systému následného ošetření výfukových plynů a doplňujících řízení. Definice „motoru“ musí být odpovídajícím způsobem změněna nebo nahrazena definicí „motorového systému“. WHDC-GTR č. 4 obsahuje už definici „motorového systému“, „typu motoru“ a „systému následného ošetření výfukových plynů“, které zde mohou být vhodným způsobem převzaty.

Pozměňovací návrh   10

Návrh nařízení

Čl. 3 – bod 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

1a) „typem motoru“ rozumí kategorii motoru, v níž nejsou žádné rozdíly v podstatných vlastnostech motoru;

Odůvodnění

K odstavci 1: Dodržení normy Euro VI musí být doloženo pro celý „motorový systém“. Motorový systém je optimální souhrou motoru, systému následného ošetření výfukových plynů a doplňujících řízení. Definice „motoru“ musí být odpovídajícím způsobem změněna nebo nahrazena definicí „motorového systému“. WHDC-GTR č. 4 obsahuje už definici „motorového systému“, „typu motoru“ a „systému následného ošetření výfukových plynů“, které zde mohou být vhodným způsobem převzaty.

Pozměňovací návrh   11

Návrh nařízení

Čl. 3 – bod 1 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

1b) „systémem následného ošetření výfukových plynů“ rozumí katalyzátor (oxidační nebo trojcestný typ), filtr pevných částic, systém Denox, kombinace systému Denox a filtru pevných částic nebo jiné zařízení pro snižování emisí, které je do motoru namontováno dodatečně. Tato definice nezahrnuje recirkulaci výfukových plynů (EGR), která je pokládána za pevnou součást motoru;

Odůvodnění

K odstavci 1: Dodržení normy Euro VI musí být doloženo pro celý „motorový systém“. Motorový systém je optimální souhrou motoru, systému následného ošetření výfukových plynů a doplňujících řízení. Definice „motoru“ musí být odpovídajícím způsobem změněna nebo nahrazena definicí „motorového systému“. WHDC-GTR č. 4 obsahuje už definici „motorového systému“, „typu motoru“ a „systému následného ošetření výfukových plynů“, které zde mohou být vhodným způsobem převzaty.

Pozměňovací návrh   12

Návrh nařízení

Čl. 3 – bod 7

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

„palubním diagnostickým systémem“ nebo „systémem OBD“ se rozumí takový systém pro kontrolu emisí, který je schopný rozeznat pravděpodobnou oblast nesprávné činnosti pomocí chybových kódů uložených v paměti počítače;

„palubním diagnostickým systémem“ nebo „systémem OBD“ se rozumí takový systém pro sledování emisí, který je schopný rozeznat pravděpodobnou oblast nesprávné činnosti pomocí chybových kódů uložených v paměti počítače;

Odůvodnění

Systém OBD emise nereguluje, nýbrž sleduje. Identifikuje-li systém OBD v emisním systému chybu, může být následně provedena oprava.

Pozměňovací návrh   13

Návrh nařízení

Čl. 3 – bod 11

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

„informacemi o opravách a údržbě vozidla” se rozumí veškeré informace potřebné pro diagnózu, údržbu, prohlídku, pravidelné sledování, opravu, přeprogramování nebo opětovnou inicializaci vozidla, které výrobce poskytuje svým autorizovaným obchodním zástupcům a opravnám, včetně následných změn a doplňků těchto informací. Tyto informace obsahují všechny informace požadované k montáži součástek nebo vybavení do vozidel;

„informacemi o opravách a údržbě vozidla” se rozumí veškeré informace potřebné pro diagnózu, údržbu, prohlídku, pravidelné sledování, opravu, přeprogramování, opětovnou inicializaci nebo diagnostickou dálkovou podporu vozidla, které výrobce poskytuje svým autorizovaným obchodním zástupcům a opravnám, včetně následných změn

a doplňků těchto informací. Tyto informace obsahují všechny informace požadované k montáži součástek nebo vybavení do vozidel

. Výrobci poskytnou standardizované, bezpečné a na dálku fungující zařízení, které akreditovaným nezávislým opravnám umožní dokončit úkony, jež vyžadují přístup k bezpečnostnímu systému vozidla;

Odůvodnění

Vzhledem ke stále komplikovanější elektronice vozidel výrobci často poskytují diagnostickou podporu na dálku. Aby byly pro provozovny vytvořeny rovné podmínky, měla by být zařízení pro takovou podporu přístupná i nezávislým provozovatelům, kteří tak budou moci svým zákazníkům průběžně nabízet různé možnosti opravy. Kromě toho by mělo být uvedeno bezpečné spojení mezi vozidlem a výrobcem pro účely nového nastavení imobilizéru a přeprogramování elektronických kontrolních jednotek.

Pozměňovací návrh   14

Návrh nařízení

Čl. 3 – bod 11 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

„výrobcem“ rozumí osobu nebo subjekt, který je schvalovacímu orgánu odpovědný za všechna hlediska schvalování typu nebo postupu schválení a za zajištění shodnosti výroby. Osoba nebo subjekt přitom nemusí být nutně přímo zapojeny do všech stupňů výroby vozidla, systému, konstrukční části nebo samostatného technického celku, které jsou předmětem postupu schvalování typu;

Odůvodnění

Zdůvodnění je již obsaženo ve vlastní definici (převzata z článku 3.27 směrnice 2007/46/ES).

Pozměňovací návrh   15

Návrh nařízení

Čl. 5 – odst. 4 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Komise může postupem podle čl. 39 odst. 9 směrnice 2007/46/ES přijmout další opatření týkající se konkrétních postupů, zkoušek a požadavků pro schvalování typu.

Komise může postupem podle čl. 39 odst. 9 směrnice 2007/46/ES přijmout další opatření týkající se konkrétních postupů, zkoušek a požadavků pro schvalování typu, aby zohlednila technický pokrok v oblastech, na něž se vztahují současná ustanovení.

Odůvodnění

Komise by měla být oprávněna přijímat pouze opatření podle čl. 39 odst. 9 směrnice 2007/46/ES, která souvisí s technickým pokrokem v rámci určitých postupů, testů atd. Postupem projednávání ve výboru by se neměly zavádět nové prvky.

Pozměňovací návrh   16

Návrh nařízení

Čl. 5 – odst. 4 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

4a. Zkoušky se musí opírat o laboratorní emise i o emise při skutečné jízdě.

Odůvodnění

Studie Artemis, spolufinancovaná z rámce EU pro výzkum a vývoj, ukázala, že se emise během skutečné jízdy mohou výrazně lišit od laboratorních výsledků.

Pozměňovací návrh   17

Návrh nařízení

Čl. 8 – odst. 2 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2. S účinkem od 1. října 2014 v případě nových vozidel, která nesplňují podmínky tohoto nařízení, musí vnitrostátní orgány považovat osvědčení o shodě za neplatná pro účely článku 26 směrnice 2007/46/ES a z důvodů souvisejících s emisemi zakážou registraci, prodej a uvedení

do provozu takových vozidel.

 

2. S účinkem od 1. října 2013 v případě nových vozidel, která nesplňují podmínky tohoto nařízení, musí vnitrostátní orgány považovat osvědčení o shodě za neplatná pro účely článku 26 směrnice 2007/46/ES a z důvodů souvisejících s emisemi zakážou registraci, prodej a uvedení

do provozu takových vozidel.

V tomto časovém rámci by měla Komise zajistit, aby průmyslové odvětví mělo období 36 měsíců na přizpůsobení svých výrobních postupů.

Odůvodnění

Tímto datem by měl být průmyslovému odvětví poskytnut dostatek času na přizpůsobení jejich výrobních postupů, ale mělo by tím být také zajištěno, že technické požadavky budou moci být postupem projednávání ve výborech stanoveny včas.

Tento pozměňovací návrh má zajistit, aby Komise předložila rychle technické specifikace, aniž udělá ústupek, pokud jde o lhůtu pro průmyslové odvětví a o přísné datum zahájení v roce 2012 z důvodu přísných požadavků na kvalitu ovzduší v roce 2015.

Pozměňovací návrh   18

Návrh nařízení

Čl. 10 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Členské státy mohou s výhradou vstupu v platnost prováděcích opatření přijatých podle tohoto nařízení stanovit finanční pobídky týkající se motorových vozidel v sériové výrobě, která splňují podmínky tohoto nařízení.

 

Členské státy mohou s výhradou vstupu v platnost prováděcích opatření přijatých podle tohoto nařízení stanovit finanční pobídky týkající se motorových vozidel v sériové výrobě, která splňují podmínky tohoto nařízení a jeho prováděcí opatření, kromě požadavků článku 6 a jeho prováděcích opatření.

Odůvodnění

Průmyslovému odvětví by mělo být naprosto jasné, že pobídky platí pro vozidla, která splňují emisní limity Euro VI a všechna prováděcí opatření, která budou součástí souboru Euro VI.

Pozměňovací návrh   19

Návrh nařízení

Čl. 10 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Tyto pobídky se použijí na všechna nová vozidla uváděná na trh příslušného členského státu, která splňují podmínky tohoto nařízení. Přestanou nicméně platit nejpozději k 1. říjnu 2014.

Tyto pobídky se použijí na všechna nová vozidla uváděná na trh příslušného členského státu, která splňují podmínky tohoto nařízení a jeho prováděcí opatření, kromě požadavků článku 6 a jeho prováděcích opatření. Přestanou nicméně platit nejpozději k 1. říjnu 2013.

Odůvodnění

Průmyslovému odvětví by mělo být naprosto jasné, že pobídky platí pro vozidla, která splňují emisní limity Euro VI a všechna prováděcí opatření, která budou součástí souboru Euro VI.

Tímto datem by měl být průmyslovému odvětví poskytnut dostatek času na přizpůsobení jejich výrobních postupů, ale mělo by tím být také zajištěno, že technické požadavky budou moci být postupem projednávání ve výborech stanoveny včas.

Pozměňovací návrh   20

Návrh nařízení

Čl. 12 odst. 1 úvodní část

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Po skončení Programu měření částic OSN/EHK, který se uskutečňuje pod záštitou Světového fóra pro sladění předpisů pro motorová vozidla, Komise, aniž by snížila úroveň ochrany životního prostředí v rámci Společenství:

1. Po skončení příslušných částí Programu měření částic OSN/EHK, který se uskutečňuje pod záštitou Světového fóra pro sladění předpisů pro motorová vozidla,

avšak nejpozději do 1. října 2008, Komise, aniž by snížila úroveň ochrany životního prostředí v rámci Společenství:

Odůvodnění

Aby byl průmyslu poskytnut dostatečný čas na splnění požadavků Euro VI do roku 2011/2012, měly by být všechny požadavky (vyplývající z právních předpisů i z projednávání ve výborech) k dispozici k 1. říjnu 2008.

Pozměňovací návrh   21

Návrh nařízení

Čl. 12 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

zavede mezní hodnoty založené na počtu částic a v případě potřeby upřesní hodnoty přípustné úrovně NO2 v mezní hodnotě NOx, a to v souladu s čl. 39 odst. 2 směrnice 2007/46/ES;

zavede mezní hodnoty založené na počtu částic, které budou vycházet z  porovnání s aktuálním stavem filtrů pro zadržování částic ze vznětových motorů, v souladu s čl. 39 odst. 2 směrnice 2007/46/ES;

 

Odůvodnění

Abychom získali realistické hodnoty pro počet částic, měly by tyto hodnoty vycházet z aktuálního stavu filtrů pro zadržování částic ze vznětových motorů.

Pozměňovací návrh   22

Návrh nařízení

Čl. 12 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

1a. Pokud vývoj úrovní NO2 ukáže, že emise NO2 z těžkých nákladních vozidel mohou přesáhnout 150 mg/kWh, Komise v souladu s čl. 39 odst. 2 směrnice 2007/46/ES zavede mezní hodnotu NO2

ve výši 150 mg/kWh pro těžká vozidla, a to včetně vhodné metody měření.

 

Odůvodnění

NO2 je nejvýznamnějším NOx, pokud jde o kvalitu ovzduší. V souvislosti s cílovými hodnotami NO2 pro rok 2015 v rámci požadavků na kvalitu ovzduší by měly být emisní úrovně NO2 bedlivě sledovány. Pokud je prahová hodnota 150 mg/kWh (v souvislosti s požadavky na dodatečně montované systémy) překročena, – a pouze tehdy – měla by Komise zavést pevnou mezní hodnotu pro emise NO2 včetně vhodné, harmonizované metody měření.

Pozměňovací návrh   23

Návrh nařízení

Čl. 12 – odst. 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4. Komise bude pravidelně posuzovat znečišťující látky uvedené v bodě 2 článku 3. Pokud Komise dospěje k závěru, že je vhodné upravit emise dalších znečišťujících látek, změní odpovídajícím způsobem toto nařízení.

4. Komise bude pravidelně posuzovat znečišťující látky uvedené v bodě 2 článku 3. Pokud Komise dospěje k závěru, že je vhodné upravit emise dalších znečišťujících látek, navrhne odpovídající změny tohoto nařízení.

Odůvodnění

Přidání dalších znečišťujících látek se může vážně odrazit v požadavcích na průmysl. Takové úpravy by proto měly být projednány standardním legislativním postupem.

Pozměňovací návrh   24

Návrh nařízení

Čl. 15 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Směrnice Rady 80/1269/EHS, směrnice Komise 88/195/EHS, 97/21/ES, 1999/99/ES a 2005/78/ES a směrnice 2005/55/ES se ruší s účinkem od 1. října 2014.

1. Směrnice Rady 80/1269/EHS, směrnice Komise 88/195/EHS, 97/21/ES, 1999/99/ES a 2005/78/ES a směrnice 2005/55/ES se ruší s účinkem od 1. října 2013.

Odůvodnění

Tímto datem by měl být průmyslovému odvětví poskytnut dostatek času na přizpůsobení jejich výrobních postupů, ale mělo by tím být také zajištěno, že technické požadavky budou moci být postupem projednávání ve výborech stanoveny včas.

Pozměňovací návrh   25

Návrh nařízení

Čl. 16 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Použije se ode dne 1. dubna 2013. Nicméně čl. 8 odst. 3 a článek 10 se použijí od data vstupu v platnost a body 1 a) i), 1 b) i), 2 a), 3 a) i), 3 b) i), 3 c) i) a 3 d) i) přílohy II se použijí ode dne 1. října 2014.

Použije se ode dne 1. dubna 2012. Nicméně čl. 8 odst. 3 a článek 10 se použijí od data vstupu v platnost a body 1 a) i), 1 b) i), 2 a), 3 a) i), 3 b) i), 3 c) i) a 3 d) i) přílohy II se použijí ode dne 1. října 2013.

Odůvodnění

Tímto datem by měl být průmyslovému odvětví poskytnut dostatek času na přizpůsobení jejich výrobních postupů, ale mělo by tím být také zajištěno, že technické požadavky budou moci být postupem projednávání ve výborech stanoveny včas.

POSTUP

Název

Schvalování typu motorových vozidel a motorů

Referenční údaje

KOM(2007)0851 – C6-0007/2008 – 2007/0295(COD)

Příslušný výbor

ENVI

Výbor, který zaujal stanovisko

       Datum oznámení na zasedání

TRAN

15.1.2008

 

 

 

Navrhovatel(ka)

       Datum jmenování

Johannes Blokland

22.1.2008

 

 

Projednání ve výboru

8.4.2008

5.5.2008

 

 

Datum přijetí

6.5.2008

 

 

 

Výsledek závěrečného hlasování

+:

–:

0:

36

0

1

Členové přítomní při závěrečném hlasování

Etelka Barsi-Pataky, Arūnas Degutis, Petr Duchoň, Saïd El Khadraoui, Robert Evans, Emanuel Jardim Fernandes, Francesco Ferrari, Brigitte Fouré, Georg Jarzembowski, Stanisław Jałowiecki, Dieter-Lebrecht Koch, Jaromír Kohlíček, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Sepp Kusstatscher, Bogusław Liberadzki, Eva Lichtenberger, Erik Meijer, Robert Navarro, Josu Ortuondo Larrea, Willi Piecyk, Paweł Bartłomiej Piskorski, Luís Queiró, Reinhard Rack, Gilles Savary, Brian Simpson, Dirk Sterckx, Ulrich Stockmann, Silvia-Adriana Ţicău, Georgios Toussas, Yannick Vaugrenard, Lars Wohlin, Roberts Zīle

Náhradník(ci) přítomný(í) při závěrečném hlasování

Zsolt László Becsey, Johannes Blokland, Jelko Kacin, Ari Vatanen, Corien Wortmann-Kool

POSTUP

Název

Schvalování typu motorových vozidel a motorů

Referenční údaje

KOM(2007)0851 – C6-0007/2008 – 2007/0295(COD)

Datum predložení EP

21.12.2007

Příslušný výbor

       Datum oznámení na zasedání

ENVI

15.1.2008

Výbor(y) požádaný(é) o stanovisko

       Datum oznámení na zasedání

ITRE

15.1.2008

IMCO

15.1.2008

TRAN

15.1.2008

 

Nezaujaté stanovisko

       Datum rozhodnutí

ITRE

29.1.2008

 

 

 

Zpravodaj(ové)

       Datum jmenování

Matthias Groote

26.2.2008

 

 

Projednání ve výboru

27.5.2008

 

 

 

Datum přijetí

15.7.2008

 

 

 

Výsledek závěrečného hlasování

+:

–:

0:

51

0

1

Členové přítomní při závěrečném hlasování

Georgs Andrejevs, Pilar Ayuso, Irena Belohorská, Johannes Blokland, John Bowis, Frieda Brepoels, Martin Callanan, Dorette Corbey, Chris Davies, Avril Doyle, Mojca Drčar Murko, Edite Estrela, Anne Ferreira, Karl-Heinz Florenz, Matthias Groote, Françoise Grossetête, Cristina Gutiérrez-Cortines, Satu Hassi, Gyula Hegyi, Jens Holm, Caroline Jackson, Dan Jørgensen, Christa Klaß, Holger Krahmer, Urszula Krupa, Aldis Kušķis, Linda McAvan, Miroslav Ouzký, Vladko Todorov Panayotov, Vittorio Prodi, Frédérique Ries, Guido Sacconi, Carl Schlyter, Horst Schnellhardt, Richard Seeber, María Sornosa Martínez, Antonios Trakatellis, Evangelia Tzampazi, Thomas Ulmer, Marcello Vernola, Anja Weisgerber, Anders Wijkman, Glenis Willmott

Náhradník(ci) přítomný(í) při závěrečném hlasování

Inés Ayala Sender, Adam Gierek, Rebecca Harms, Jutta Haug, Johannes Lebech, Alojz Peterle, Robert Sturdy, Donato Tommaso Veraldi

Náhradník(ci) (čl. 178 odst. 2) přítomný(í) při závěrečném hlasování

Elisabetta Gardini

Datum předložení

11.8.2008