Διαδικασία : 2007/0295(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A6-0329/2008

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A6-0329/2008

Συζήτηση :

PV 15/12/2008 - 18
CRE 15/12/2008 - 18

Ψηφοφορία :

PV 16/12/2008 - 3.21
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2008)0604

ΕΚΘΕΣΗ     ***I
PDF 363kWORD 664k
11.8.2008
PE 405.926v02-00 A6-0329/2008

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την έγκριση τύπου των μηχανοκίνητων οχημάτων και κινητήρων όσον αφορά τις εκπομπές των βαρέων επαγγελματικών οχημάτων (Euro VI) και για την πρόσβαση σε πληροφορίες επισκευής και συντήρησης οχημάτων

(COM(2007)0851 – C6‑0007/2008 – 2007/0295(COD))

Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων

Εισηγητής: Matthias Groote

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών
 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού
 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την έγκριση τύπου των μηχανοκίνητων οχημάτων και κινητήρων όσον αφορά τις εκπομπές των βαρέων επαγγελματικών οχημάτων (Euro VI) και για την πρόσβαση σε πληροφορίες επισκευής και συντήρησης οχημάτων

(COM(2007)0851 – C6‑0007/2008 – 2007/0295(COD))

(Διαδικασία συναπόφασης: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2007)0851),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 251, παράγραφος 2, και το άρθρο 95 της Συνθήκης ΕΚ, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C6‑0007/2008),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 51 του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών και της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού (A6‑0329/2008),

1.  εγκρίνει την πρόταση της Επιτροπής όπως τροποποιήθηκε·

2.  ζητεί από την Επιτροπή να του υποβάλει εκ νέου την πρόταση, αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή να την αντικαταστήσει με νέο κείμενο·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

Τροπολογία  1

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(5) Η επίτευξη των στόχων για την ποιότητα του αέρα απαιτεί συνεχείς προσπάθειες για τη μείωση των εκπομπών από οχήματα. Για το λόγο αυτό, πρέπει να παρασχεθούν στη βιομηχανία σαφή στοιχεία για τις μελλοντικές οριακές τιμές εκπομπών.

(5) Η επίτευξη των στόχων για την ποιότητα του αέρα απαιτεί συνεχείς προσπάθειες για τη μείωση των εκπομπών από οχήματα. Για το λόγο αυτό, πρέπει να παρασχεθούν στη βιομηχανία σαφή στοιχεία για τις μελλοντικές οριακές τιμές εκπομπών και ένα κατάλληλο χρονικό πλαίσιο για την επίτευξη και την ανάπτυξη των απαραίτητων τεχνικών εξελίξεων.

Αιτιολόγηση

Ο στόχος του Κοινοβουλίου και της Επιτροπής, να βελτιώσει την ποιότητα του αέρα στην ΕΕ θα πρέπει να επιτευχθεί. Όμως η βιομηχανία απαιτεί για το σκοπό αυτό επαρκή χρόνο, ώστε να αντιδράσει στη νέα νομοθεσία και να δρομολογήσει τις απαραίτητες τεχνικές εξελίξεις.

Τροπολογία  2

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 6 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(6α) Η εκ των υστέρων εγκατάσταση σε παλαιότερα βαρέα οχήματα πιο σύγχρονων συστημάτων ελέγχου των εκπομπών θα βελτιώσει την ποιότητα του αέρα. Η Επιτροπή θα έπρεπε να εξετάσει το ενδεχόμενο υποβολής νομοθεσίας ΕΕ για τα συστήματα αυτά που θα εξασφαλίσει επίσης τον περιορισμό των εκπομπών διοξειδίου του αζώτου.

Αιτιολόγηση

Κάθε χρόνο αντικαθίσταται το 10% περίπου του στόλου των βαρέων οχημάτων. Για το λόγο αυτό θα χρειαστούν κάποια χρόνια προκειμένου οι διατάξεις Euro VI να υλοποιηθούν πλήρως. Για να επιτευχθούν τα μέγιστα δυνατά αποτελέσματα από την παρούσα πρόταση, η Επιτροπή θα έπρεπε να διερευνήσει το ενδεχόμενο υποβολής νομοθεσίας ΕΕ για την εκ των υστέρων εγκατάσταση συστημάτων στα υπάρχοντα οχήματα.

Τροπολογία  3

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(7) Κατά τον καθορισμό προτύπων για τις εκπομπές είναι σημαντικό να λαμβάνονται υπόψη οι επιπτώσεις στην ανταγωνιστικότητα των αγορών και των κατασκευαστών, το άμεσο και έμμεσο κόστος που επιβάλλονται στις επιχειρήσεις, καθώς και τα οφέλη που προκύπτουν από άποψη ενθάρρυνσης της καινοτομίας, βελτίωσης της ποιότητας του αέρα, μείωσης των δαπανών για την υγεία και αύξησης του προσδόκιµου επιβίωσης.

(7) Κατά τον καθορισμό προτύπων για τις εκπομπές είναι σημαντικό να λαμβάνονται υπόψη οι επιπτώσεις στην ανταγωνιστικότητα των αγορών και των κατασκευαστών, το άμεσο και έμμεσο κόστος που επιβάλλονται στις επιχειρήσεις, καθώς και τα οφέλη που προκύπτουν από άποψη ενθάρρυνσης της καινοτομίας, βελτίωσης της ποιότητας του αέρα, μείωσης των δαπανών για την υγεία και αύξησης του προσδόκιµου επιβίωσης. Για να ενισχυθεί η ανταγωνιστικότητα των κατασκευαστών, οι προδιαγραφές σχετικά με τις εκπομπές πρέπει να παραμείνουν αμετάβλητες για ελάχιστη περίοδο πέντε ετών.

Αιτιολόγηση

Ο συγκεκριμένος τομέας της βιομηχανίας χρειάζεται μια ελάχιστη περίοδο σταθερότητας πέντε ετών για κάθε δέσμη προδιαγραφών σχετικά με τις εκπομπές, ώστε να μπορέσει να αποσβέσει τις επενδύσεις που χρειάζονται για την εισαγωγή της νέας τεχνολογίας. Οι συχνές τροποποιήσεις των απαιτήσεων όσον αφορά τις εκπομπές επιβάλλουν στους κατασκευαστές τη διάθεση πολλών πόρων για την αναπροσαρμογή των προϊόντων που κυκλοφορούν στην αγορά. Αυτό αποβαίνει σε βάρος του χρόνου διάθεσης στην αγορά νέων προϊόντων και προκαλεί μειονέκτημα στον ανταγωνισμό. Μόνο η εγγύηση επαρκούς και ενδεδειγμένου χρόνου εφαρμογής θα εξασφαλίσει σωστές συνθήκες ανταγωνισμού και θα συμβάλει στην επίτευξη των περιβαλλοντικών στόχων μακροπρόθεσμα.

Τροπολογία  4

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(8) Η απεριόριστη πρόσβαση σε πληροφορίες επισκευής του οχήματος, μέσω τυποποιημένου μορφοτύπου, το οποίο μπορεί να χρησιμοποιείται για την ανάκτηση τεχνικών πληροφοριών και ο αποτελεσματικός ανταγωνισμός στην αγορά για την επιδιόρθωση οχημάτων και τις υπηρεσίες ενημέρωσης για τη συντήρηση, είναι αναγκαία για να βελτιωθεί η λειτουργία της εσωτερικής αγοράς, ιδίως όσον αφορά την ελεύθερη κυκλοφορία εμπορευμάτων, την ελευθερία εγκατάστασης και την ελευθερία παροχής υπηρεσιών. Μέγα μέρος των πληροφοριών αυτών συνδέεται με τα ενσωματωμένα συστήματα διάγνωσης και τη διάδρασή τους με άλλα συστήματα οχημάτων. Ενδείκνυται να καθορισθούν τεχνικές προδιαγραφές, τις οποίες θα πρέπει να τηρούν οι κατασκευαστές στους δικτυακούς τόπους τους, παράλληλα με στοχοθετημένα μέτρα ώστε να διασφαλίζεται η εύλογη πρόσβαση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ).

(8) Η απεριόριστη πρόσβαση σε πληροφορίες επισκευής του οχήματος, με τον πιο ενδεδειγμένο τρόπο, χωρίς τη δημιουργία δυσανάλογων δυσκολιών σε σχέση με τα οφέλη των καταναλωτών, μέσω τυποποιημένου μορφοτύπου, το οποίο μπορεί να χρησιμοποιείται για την ανάκτηση τεχνικών πληροφοριών και ο αποτελεσματικός ανταγωνισμός στην αγορά για την επιδιόρθωση οχημάτων και τις υπηρεσίες ενημέρωσης για τη συντήρηση, είναι αναγκαία για να βελτιωθεί η λειτουργία της εσωτερικής αγοράς, ιδίως όσον αφορά την ελεύθερη κυκλοφορία εμπορευμάτων, την ελευθερία εγκατάστασης και την ελευθερία παροχής υπηρεσιών. Μέγα μέρος των πληροφοριών αυτών συνδέεται με τα ενσωματωμένα συστήματα διάγνωσης και τη διάδρασή τους με άλλα συστήματα οχημάτων. Απαιτείται να καθορισθούν τεχνικές προδιαγραφές, τις οποίες θα πρέπει να τηρούν οι κατασκευαστές στους δικτυακούς τόπους τους, παράλληλα με στοχοθετημένα μέτρα ώστε να διασφαλίζεται η εύλογη πρόσβαση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ).

Αιτιολόγηση

Η Επιτροπή θα πρέπει να έχει την εξουσία να εγκρίνει μόνο τα ενδεδειγμένα μέτρα όσον αφορά την πρόσβαση στην επιδιόρθωση και συντήρηση οχημάτων. Δεν υπάρχει λόγος να δημιουργηθεί μια δυσανάλογα περίπλοκη διαδικασία σε σχέση με τα οφέλη των καταναλωτών. Η επέκταση για παράδειγμα του ορισμού της επιδιόρθωσης και συντήρησης στο πλαίσιο των ηλεκτρονικών μέσων διάγνωσης και η επιβολή του στους κατασκευαστές για να επιτραπεί η πρόσβαση στην ασφάλεια του αυτοκινήτου και σε εξουσιοδοτημένους ανεξάρτητους επισκευαστές, δεν φαίνεται να ενδείκνυται.

Όχι μόνο ενδείκνυται αλλά και απαιτείται να καθορισθούν τεχνικές προδιαγραφές τις οποίες θα πρέπει να τηρούν οι κατασκευαστές στους δικτυακούς τόπους τους.

Τροπολογία  5

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 8 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(8a) Όχι αργότερα από ...*, η Επιτροπή πρέπει να επανεξετάσει τη λειτουργία του συστήματος απεριόριστης πρόσβασης στις πληροφορίες επισκευής και συντήρησης των οχημάτων με σκοπό να καθορίσει εάν θα ήταν σκόπιμο να ενοποιήσει όλες τις διατάξεις που αφορούν την πρόσβαση σε πληροφορίες για την επισκευή και συντήρηση οχημάτων εντός ενός αναθεωρημένου πλαισίου νομοθεσίας σχετικά με την έγκριση τύπου. Εάν οι διατάξεις που αφορούν την πρόσβαση στις πληροφορίες αυτές ενοποιηθούν με αυτόν τον τρόπο, οι αντίστοιχες διατάξεις του παρόντος κανονισμού θα πρέπει να καταργηθούν για όσο χρονικό διάστημα διατηρούνται τα υφιστάμενα δικαιώματα για την πρόσβαση σε πληροφορίες επισκευής και συντήρησης.

___________

* Τέσσερα έτη από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού.

Αιτιολόγηση

H πρόσβαση σε όλες τις πληροφορίες επισκευής και συντήρησης οχημάτων πρέπει να ενσωματωθεί στην οδηγία πλαίσιο σχετικά με την έγκριση τύπου. O αντίστοιχος κανονισμός Euro 5 και Euro 6 για ελαφρά επιβατηγά και εμπορικά οχήματα (κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 715/2007) περιέχει πανομοιότυπη αιτιολογική σκέψη (την υπ' αριθ. 9).

Τροπολογία  6

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 8 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(8β) H Επιτροπή πρέπει να ενθαρρύνει την ανάπτυξη ενός διεθνώς εναρμονισμένου μορφοτύπου για απεριόριστη και τυποποιημένη πρόσβαση σε πληροφορίες επισκευής και συντήρησης οχημάτων, παραδείγματος χάριν μέσω του έργου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Τυποποίησης (CEΝ).

Αιτιολόγηση

H Επιτροπή πρέπει να πιέσει για τη δημιουργία ενός διεθνώς εναρμονισμένου μορφοτύπου σύμφωνα με τα πρότυπα ISO (Διεθνούς Οργανισμού Τυποποίησης) σχετικά με την πρόσβαση σε πληροφορίες επισκευής οχημάτων, με στόχο να εξασφαλισθεί η ανάπτυξη ενός κανονισμού για τη διεθνή εναρμόνιση των κινητήρων οχημάτων και να επεκταθεί η εναρμόνιση και σε τομείς που μέχρι σήμερα δεν καλύπτονται.

Τροπολογία  7

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 8 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(8γ) Είναι ουσιώδες να εγκριθεί ένα κοινό ευρωπαϊκό πρότυπο για το μορφότυπο πληροφοριών του ενσωματωμένου συστήματος διάγνωσης του οχήματος και πληροφοριών επισκευής και συντήρησης. Δεδομένου ότι το υπάρχον μορφότυπο του Οργανισμού για τα δομημένα πρότυπα πληροφόρησης (OASIS) δεν μπορεί να εφαρμοσθεί πλήρως σε πληροφορίες του ενσωματωμένου συστήματος διάγνωσης και σε πληροφορίες επισκευής και συντήρησης βαρέων επαγγελματικών οχημάτων, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Τυποποίησης έλαβε εντολή να εκπονήσει ένα διευρυμένο πρότυπο για αυτού του είδους τις πληροφορίες. Το πρότυπο αυτό πρέπει να βασίζεται στο μορφότυπο OASIS το οποίο προσαρμόζει στις ειδικές ανάγκες των βαρέων επαγγελματικών οχημάτων. Μέχρι να εγκριθεί αυτό το πρότυπο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Τυποποίησης, οι πληροφορίες του ενσωματωμένου συστήματος διάγνωσης και οι πληροφορίες επισκευής και συντήρησης για τα βαρέα επαγγελματικά οχήματα θα εξακολουθούν να παρουσιάζονται με άμεσα προσβάσιμο τρόπο και βάσει ενός μορφοτύπου το οποίο θα εγγυάται την άνευ διακρίσεων πρόσβαση. Οι πληροφορίες αυτές πρέπει να διατίθενται στους δικτυακούς τόπους των κατασκευαστών ή, εάν αυτό δεν είναι εφικτό λόγω της φύσεως των πληροφοριών, σε άλλη κατάλληλη μορφή. Οι προδιαγραφές σχετικά με το εύρος των τεχνικών πληροφοριών που καθορίζονται στο μορφότυπο OASIS, έγγραφο SC1-D2, πρέπει να συμπεριλαμβάνονται στα μέτρα που εγκρίνονται κατά την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού.

Αιτιολόγηση

Η συμπερίληψη αυτών των στοιχείων είναι πολύ σημαντική για την παγκοσμίως εναρμονισμένη νομοθεσία και για την παγκόσμια ανταγωνιστικότητα της βιομηχανίας της ΕΕ. Η Επιτροπή πρέπει να είναι σαφέστερη στη διατύπωση που χρησιμοποιεί και να συμπεριλάβει τέτοιες παγκόσμιες τεχνικές προδιαγραφές στη ρύθμιση Euro VΙ.

Τροπολογία  8

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(15) Για τον αποτελεσματικότερο έλεγχο των υφιστάμενων εν χρήσει εκπομπών, συμπεριλαμβανομένων των εκπομπών εκτός κύκλου (OCE) και για τη διευκόλυνση της διαδικασίας της εν χρήσει συμμόρφωσης, θα πρέπει να εγκριθούν μια μεθοδολογία δοκιμών, καθώς και απαιτήσεις απόδοσης με βάση τη χρησιμοποίηση φορητών συστημάτων μέτρησης εκπομπών (PEMS).

(15) Για τον αποτελεσματικότερο έλεγχο των υφιστάμενων εν χρήσει εκπομπών, συμπεριλαμβανομένων των εκπομπών εκτός κύκλου (OCE) και για τη διευκόλυνση της διαδικασίας της εν χρήσει συμμόρφωσης, θα πρέπει να εγκριθούν μια μεθοδολογία δοκιμών, καθώς και απαιτήσεις απόδοσης με βάση τη χρησιμοποίηση φορητών συστημάτων μέτρησης εκπομπών (PEMS) εντός ευλόγου χρονοδιαγράμματος.

Αιτιολόγηση

Η συμπερίληψη αυτών των στοιχείων είναι πολύ σημαντική για την παγκοσμίως εναρμονισμένη νομοθεσία και για την παγκόσμια ανταγωνιστικότητα της βιομηχανίας της ΕΕ. Η Επιτροπή πρέπει να είναι σαφέστερη στη διατύπωση που χρησιμοποιεί και να συμπεριλάβει τέτοιες παγκόσμιες τεχνικές προδιαγραφές στη ρύθμιση Euro VΙ.

Τροπολογία  9

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 18 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(18α) τα κράτη μέλη πρέπει να λάβουν τολμηρά μέτρα για να εξασφαλίσουν τον εκσυγχρονισμό των βαρέων οχημάτων που βρίσκονται σε κυκλοφορία με βάση τις προδιαγραφές του EURO VI.

Αιτιολόγηση

Τα βαρέα οχήματα που βρίσκονται ήδη σε κυκλοφορία αποτελούν για πολλά χρόνια μεγάλο τμήμα του στόλου των οχημάτων και ο εκσυγχρονισμός τους συμβάλλει τα μέγιστα στον περιορισμό των εκπομπών.

Τροπολογία  10

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 18 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(18β) Τα κράτη μέλη πρέπει να ελέγχουν τακτικά τα ποσοστά ανανέωσης των αυτοκινήτων και εκσυγχρονισμό τους, να εντείνουν τις προσπάθειές τους για την μείωση του ποσοστού των περισσότερο ρυπογόνων οχημάτων και να υποβάλλουν τα αποτελέσματα των ερευνών τους σε ετήσια βάση στην Επιτροπή.

Αιτιολόγηση

Ο έλεγχος και η υποβολή σχετικών εκθέσεων μπορεί να αποτελέσει τη βάση για να καταστεί πιο αποτελεσματική στο μέλλον η πολιτική για τον περιορισμό των εκπομπών.

Τροπολογία  11

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 24

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(24) Ειδικότερα, πρέπει να ανατεθούν στην Επιτροπή αρμοδιότητες για να εισαγάγει οριακές τιμές με βάση τον αριθμό των σωματιδίων που αναφέρονται στο παράρτημα Ι, να καθορίσει την τιμή του επιτρεπόμενου επιπέδου του στοιχείου NO2 στην οριακή τιμή NOx, να καθιερώσει ειδικές διαδικασίες, δοκιμές και απαιτήσεις για την έγκριση τύπου, καθώς και διαδικασία μέτρησης του αριθμού των σωματιδίων, και να εγκρίνει μέτρα σχετικά με τις εκπομπές εκτός κύκλου, την πρόσβαση σε πληροφορίες επισκευής και συντήρησης οχημάτων και τους κύκλους δοκιμής που χρησιμοποιούνται για τη μέτρηση των εκπομπών. Δεδομένου ότι τα μέτρα αυτά είναι γενικής φύσεως και προβλέπεται να συμπληρώσουν τον παρόντα κανονισμό με την προσθήκη νέων μη ουσιαστικών στοιχείων, θα πρέπει να θεσπιστούν σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο που προβλέπεται στο άρθρο 5α της απόφασης 1999/468/ΕΚ.

(24) Ειδικότερα, πρέπει να ανατεθούν στην Επιτροπή αρμοδιότητες για να εισαγάγει οριακές τιμές με βάση τον αριθμό των σωματιδίων που αναφέρονται στο παράρτημα Ι, να καθορίσει ενδεχομένως την τιμή του επιτρεπόμενου επιπέδου του στοιχείου NO2 στην οριακή τιμή NOx, να καθιερώσει ειδικές διαδικασίες, δοκιμές και απαιτήσεις για την έγκριση τύπου, καθώς και διαδικασία μέτρησης του αριθμού των σωματιδίων, και να εγκρίνει μέτρα σχετικά με τις εκπομπές εκτός κύκλου, την χρήση φορητών συστημάτων μέτρησης εκπομπών, την πρόσβαση σε πληροφορίες επισκευής και συντήρησης οχημάτων και τους κύκλους δοκιμής που χρησιμοποιούνται για τη μέτρηση των εκπομπών. Δεδομένου ότι τα μέτρα αυτά είναι γενικής φύσεως και προβλέπεται να συμπληρώσουν τον παρόντα κανονισμό με την προσθήκη νέων μη ουσιαστικών στοιχείων, θα πρέπει να θεσπιστούν σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο που προβλέπεται στο άρθρο 5α της απόφασης 1999/468/ΕΚ.

Αιτιολόγηση

Η μέτρηση εκπομπών σε πραγματικές συνθήκες οδήγησης αποκαλύπτει συχνά σημαντικές διαφορές στα αριθμητικά στοιχεία που μετρούνται κατά τον κύκλο δοκιμής. Προκειμένου να αποτρέπεται ο σχεδιασμός οχημάτων ειδικά για τον κύκλο δοκιμής και να μην παράγονται περισσότερες εκπομπές στο υπόλοιπο χρονικό διάστημα, είναι απαραίτητη η χρήση φορητών συστημάτων μέτρησης εκπομπών και ο υπολογισμός των εκπομπών εκτός κύκλου.

Τροπολογία  12

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 - παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται με την επιφύλαξη του άρθρου 2 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 715/2007.

Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται με την επιφύλαξη του άρθρου 2 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 715/2007, γεγονός που επιτρέπει την υπό συγκεκριμένους όρους επέκταση των εγκρίσεων τύπου οχημάτων βάρους μικρότερου ή ίσου των 2610kg σε παρόμοια οχήματα που βάρους μικρότερου ή ίσου των 2840kg.

Αιτιολόγηση

Ορισμένοι τύποι οχημάτων (ελαφράς χρήσης) έχουν την ίδια τεχνική βάση. Ανάλογα με το συγκεκριμένο αμάξωμα που χρησιμοποιείται, το βάρος τους μπορεί μόλις να υπολείπεται ή μόλις να υπερβαίνει το όριο των 2610kg. Τούτο σημαίνει ότι δύο οχήματα ταυτόσημα από τεχνική άποψη θα έχουν διαφορετική μεταχείριση. Το ένα θα θεωρείται ελαφράς χρήσης και το άλλο βαριάς χρήσης με συνέπεια να υπάρχει διαφορά σε σχέση με τις τεχνικές απαιτήσεις για την έγκριση τύπου. Η σχετική διάταξη του κανονισμού 715/2007/ΕΚ προστίθεται προκειμένου να αποσαφηνισθεί η κατάσταση.

Τροπολογία  13

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 - σημείο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(1) “κινητήρας”: πηγή κινητήριας δύναμης ενός οχήματος για την οποία μπορεί να χορηγείται έγκριση τύπου, ως ιδιαίτερη τεχνική ενότητα όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 25 της οδηγίας 2007/46/ΕΟΚ·

(1) «σύστημα κινητήρα»: ο κινητήρας, το σύστημα ελέγχου των εκπομπών και το σύστημα επικοινωνίας (υλικό και πληροφορίες) μεταξύ των ηλεκτρονικών μονάδων ελέγχου (ESE) του συστήματος του κινητήρα και άλλων μονάδων ελέγχου για την κίνηση ή το όχημα·

Αιτιολόγηση

Για το σημείο (1): Η εφαρμογή του EURO VI πρέπει να καλύπτει ολόκληρο το «σύστημα κινητήρα». Το σύστημα κινητήρα είναι η ιδανική συνέργεια κινητήρα, συστήματος επεξεργασίας καυσαερίων και συμπληρωματικών βοηθημάτων ελέγχου. Ο ορισμός του «κινητήρα» πρέπει κατά συνέπεια να τροποποιηθεί ή να αντικατασταθεί με τον ορισμό του «συστήματος κινητήρα» .Η ρύθμιση WHDC-GTR 4 περιέχει ήδη ορισμούς για το «σύστημα κινητήρα», «τον τύπο κινητήρα» και το «σύστημα επεξεργασίας καυσαερίων» που μπορούν εδώ να συμπεριληφθούν με τον ενδεδειγμένο τρόπο.

Τροπολογία  14

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 - σημείο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(1α) «τύπος κινητήρα»: μια κατηγορία κινητήρων στο πλαίσιο των οποίων δεν υπάρχει διαφοροποίηση όσον αφορά τα βασικά χαρακτηριστικά του κινητήρα.

Αιτιολόγηση

Για το σημείο (1): Η εφαρμογή του EURO VI πρέπει να καλύπτει ολόκληρο το «σύστημα κινητήρα». Το σύστημα κινητήρα είναι η ιδανική συνέργεια κινητήρα, συστήματος επεξεργασίας καυσαερίων και συμπληρωματικών βοηθημάτων ελέγχου. Ο ορισμός του «κινητήρα» πρέπει κατά συνέπεια να τροποποιηθεί ή να αντικατασταθεί με τον ορισμό του «συστήματος κινητήρα». Η ρύθμιση WHDC-GTR 4 περιέχει ήδη ορισμούς για το «σύστημα κινητήρα», «τον τύπο κινητήρα» και το «σύστημα επεξεργασίας καυσαερίων» που μπορούν εδώ να συμπεριληφθούν με τον ενδεδειγμένο τρόπο.

Τροπολογία  15

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 - σημείο 1 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(1β) «σύστημα μετεπεξεργασίας καυσαερίων»: ο καταλυτικός μετατροπέας (οξειδωτικός ή τριοδικός), το φίλτρο σωματιδίων, το σύστημα DeNOx, ο συνδυασμός DeNOx και φίλτρου σωματιδίων ή άλλη διάταξη για τον περιορισμό των εκπομπών που έχει προσαρμοσθεί στον κινητήρα. Ο ορισμός αυτός δεν περιλαμβάνει την ανακυκλοφορία των καυσαερίων - EGR που πρέπει να θεωρείται σταθερό τμήμα του κινητήρα.

Αιτιολόγηση

Για το σημείο (1): Η εφαρμογή του EURO VI πρέπει να καλύπτει ολόκληρο το «σύστημα κινητήρα». Το σύστημα κινητήρα είναι η ιδανική συνέργεια κινητήρα, συστήματος επεξεργασίας καυσαερίων και συμπληρωματικών βοηθημάτων ελέγχου. Ο ορισμός του «κινητήρα» πρέπει κατά συνέπεια να τροποποιηθεί ή να αντικατασταθεί με τον ορισμό του «συστήματος κινητήρα» .Η ρύθμιση WHDC-GTR 4 περιέχει ήδη ορισμούς για το «σύστημα κινητήρα», «τον τύπο κινητήρα» και το «σύστημα επεξεργασίας καυσαερίων» που μπορούν εδώ να συμπεριληφθούν με τον ενδεδειγμένο τρόπο.

Τροπολογία  16

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – σημείο 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(7) “ενσωματωμένο σύστημα διάγνωσης” ή “σύστημα OBD”: το σύστημα για τον έλεγχο των εκπομπών, το οποίο έχει την ικανότητα να εντοπίζει το πιθανό σημείο δυσλειτουργίας μέσω κωδικών βλάβης καταχωρημένων σε μνήμη υπολογιστή·

(7) “ενσωματωμένο σύστημα διάγνωσης” ή “σύστημα OBD”: το ενσωματωμένο σύστημα σε ένα όχημα ή κινητήρα, το οποίο έχει την ικανότητα να αναγνωρίζει δυσλειτουργίες και, εφόσον είναι δυνατό, να επισημαίνει την εμφάνισή τους με τη βοήθεια συστήματος ειδοποίησης, να εντοπίζει το πιθανό σημείο δυσλειτουργίας μέσω πληροφοριών καταχωρημένων σε μνήμη υπολογιστή, και να κοινοποιεί αυτές τις πληροφορίες εκτός του οχήματος· η Επιτροπή μπορεί, σύμφωνα με τη διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 39, παράγραφος 9 της οδηγίας 2007/46/ΕK, να εγκρίνει άλλον ορισμό για να λάβει υπόψη την τεχνική πρόοδο στα ενσωματωμένα συστήματα διάγνωσης·

Αιτιολόγηση

Το ενσωματωμένο σύστημα διάγνωσης OBD δεν ελέγχει τις εκπομπές. Το σύστημα OBD παρακολουθεί την απόδοση των συστημάτων και των εξαρτημάτων τους τα οποία ελέγχουν τις εκπομπές. O προτεινόμενος νέος ορισμός ευθυγραμμίζεται με τον αντίστοιχο των WWH-OBD (εναρμονισμένων σε παγκόσμια κλίμακα ενσωματωμένων συστημάτων διάγνωσης επί του οχήματος).

Τροπολογία  17

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3, σημείο 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(11) “πληροφορίες επισκευής και συντήρησης οχήματος”: όλες οι πληροφορίες που απαιτούνται για τη διάγνωση, τη συντήρηση, την τεχνική επιθεώρηση, την περιοδική παρακολούθηση, την επισκευή, τον επαναπρογραμματισμό ή την επαναφορά του οχήματος στην αρχική κατάσταση και τις οποίες παρέχουν οι κατασκευαστές στους εξουσιοδοτημένους πωλητές και συνεργεία επισκευής, συμπεριλαμβάνοντας όλες τις επακόλουθες τροποποιήσεις και συμπληρώσεις των πληροφοριών αυτών. Οι πληροφορίες αυτές περιλαμβάνουν όλα τα απαιτούμενα στοιχεία για τη συναρμογή εξαρτημάτων ή εξοπλισμού στο όχημα·

(11) “πληροφορίες επισκευής και συντήρησης οχήματος”: όλες οι πληροφορίες που απαιτούνται για τη διάγνωση, τη συντήρηση, την τεχνική επιθεώρηση, την περιοδική παρακολούθηση, την επισκευή, τον επαναπρογραμματισμό, την επαναφορά του οχήματος στην αρχική κατάσταση ή την τηλεδιάγνωση και τηλευποστήριξη του οχήματος και τις οποίες παρέχουν οι κατασκευαστές στους εξουσιοδοτημένους πωλητές και συνεργεία επισκευής, συμπεριλαμβάνοντας όλες τις επακόλουθες τροποποιήσεις και συμπληρώσεις των πληροφοριών αυτών. Οι πληροφορίες αυτές περιλαμβάνουν όλα τα απαιτούμενα στοιχεία για τη συναρμογή εξαρτημάτων ή εξοπλισμού στο όχημα. Οι κατασκευαστές παρέχουν τυποποιημένο και ασφαλές σύστημα με τηλεπρόσβαση προκειμένου να μπορούν τα αναγνωρισμένα ανεξάρτητα συνεργεία να διενεργούν επισκευές που απαιτούν την πρόσβαση στο σύστημα ασφαλείας του οχήματος·

Αιτιολόγηση

Με την αυξανόμενη, λόγω ηλεκτρονικών, πολυπλοκότητα των οχημάτων, οι κατασκευαστές παρέχουν όλο και περισσότερο συστήματα διάγνωσης με τηλεπρόσβαση. Προκειμένου να υπάρχουν ισότιμοι όροι μεταξύ των ενδιαφερομένων, τα συστήματα αυτά θα έπρεπε επίσης να είναι διαθέσιμα στα ανεξάρτητα συνεργεία εις τρόπον ώστε να μπορούν να προσφέρουν στους πελάτες μια διαρκή επιλογή όσον αφορά τις επισκευές. Επιπλέον, θα έπρεπε να γίνει μια αναφορά σε έναν ασφαλή σύνδεσμο μεταξύ οχήματος και του κατασκευαστή για την επαναφορά στην αρχική κατάσταση των διατάξεων ακινητοποίησης και τον επαναπρογραμματισμό των ηλεκτρονικών μονάδων ελέγχου.

Τροπολογία  18

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3, σημείο 11 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(11α) "κατασκευαστής": το πρόσωπο ή ο φορέας που είναι υπεύθυνος έναντι της εγκριτικής αρχής για όλες τις πτυχές της διαδικασίας έγκρισης τύπου ή αδειοδότησης και για την εξασφάλιση της συμμόρφωσης της παραγωγής. Δεν απαιτείται να εμπλέκεται το πρόσωπο ή ο φορέας αυτός άμεσα σε όλα τα στάδια της κατασκευής του οχήματος, συστήματος, κατασκευαστικού στοιχείου ή χωριστής τεχνικής μονάδας που αποτελεί αντικείμενο της διαδικασίας έγκρισης·

Αιτιολόγηση

Αυτονόητη (ορισμός από το άρθρο 3 αριθ. 27 της οδηγίας 2007/46/ΕΚ).

Τροπολογία  19

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 5 ‑ παράγραφος 4 ‑ εισαγωγή και στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4. Η Επιτροπή θεσπίζει, σύμφωνα με τη διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 39 παράγραφος 9, της οδηγίας 46/2007/ΕΚ, τα μέτρα για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου. Τα μέτρα αυτά αφορούν τα ακόλουθα στοιχεία:

4. Η Επιτροπή θεσπίζει, σύμφωνα με τη διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 39 παράγραφος 9, της οδηγίας 46/2007/ΕΚ, τα μέτρα για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου. Τα μέτρα αυτά πρέπει να θεσπιστούν το αργότερο έως την 3Δεκεμβρίου 2009 και αφορούν τα ακόλουθα στοιχεία:

(α) τις εκπομπές αγωγού εξαγωγής, συμπεριλαμβανομένων των κύκλων δοκιμής, τις εκπομπές εκτός κύκλου, τον αριθμό των σωματιδίων, τις εκπομπές σε λειτουργία κινητήρα εν κενώ, τη θολότητα των καυσαερίων και την ορθή λειτουργία και αναγέννηση των συστημάτων ελέγχου της ρύπανσης·

(α) τις εκπομπές αγωγού εξαγωγής, συμπεριλαμβανομένων των κύκλων δοκιμής, την χρήση φορητών συστημάτων μέτρησης εκπομπών για τον έλεγχο των πραγματικών σε λειτουργία εκπομπών, τον έλεγχο και περιορισμό των εκπομπών εκτός κύκλου για την τήρηση των οριακών τιμών των εκπομπών που αναφέρονται στο Παράρτημα I, τον καθορισμό οριακών τιμών για τον αριθμό των σωματιδίων τηρώντας τις ισχύουσες φιλόδοξες απαιτήσεις για την προστασία του περιβάλλοντος, τις εκπομπές σε λειτουργία κινητήρα εν κενώ, τη θολότητα των καυσαερίων και την ορθή λειτουργία και αναγέννηση των συστημάτων ελέγχου της ρύπανσης·

Αιτιολόγηση

Έως τις 31 Δεκεμβρίου 2009 πρέπει να έχουν θεσπιστεί τα μέτρα εφαρμογής ούτως ώστε να διαθέτουν οι κατασκευαστές και οι προμηθευτές όλα τα στοιχεία για τον έγκαιρο επανεξοπλισμό των οχημάτων σύμφωνα με τις ισχύουσες προδιαγραφές. Η μέτρηση εκπομπών σε πραγματικές συνθήκες οδήγησης αποκαλύπτει συχνά σημαντικές διαφορές στα αριθμητικά στοιχεία που μετρούνται κατά τον κύκλο δοκιμής. Προκειμένου να αποτρέπεται ο σχεδιασμός οχημάτων ειδικά για τον κύκλο δοκιμής και να μην παράγονται περισσότερες εκπομπές στο υπόλοιπο χρονικό διάστημα, είναι απαραίτητη η χρήση φορητών συστημάτων μέτρησης εκπομπών και ο υπολογισμός των εκπομπών εκτός κύκλου.

Τροπολογία  20

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 5 – παράγραφος 4 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Η Επιτροπή δύναται, σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται στο άρθρο 39 παράγραφος 9 της οδηγίας 2007/46/ΕΚ, να θεσπίσει άλλα μέτρα σχετικά με ειδικές διαδικασίες, δοκιμές και απαιτήσεις για την έγκριση τύπου.

Διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Η διατύπωση αυτή είναι ιδιαίτερα ασαφής και ευρεία και παρέχει στην Επιτροπή μεγάλη ελευθερία δράσης κατά τη διαδικασία της επιτροπολογίας. Αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει σε καθυστερήσεις κατά την έγκριση των εκτελεστικών διατάξεων. Οι απαιτήσεις για την έγκριση τύπου θα πρέπει να είναι οριστικές. Νέες απαιτήσεις θα πρέπει να είναι δυνατές μόνον με τη σύμπραξη του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.

Τροπολογία  21

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – εδάφιο1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1. Οι κατασκευαστές παρέχουν σε ανεξάρτητους φορείς απεριόριστη και τυποποιημένη πρόσβαση στις πληροφορίες του ενσωματωμένου συστήματος διάγνωσης, καθώς και στις πληροφορίες επισκευής και συντήρησης του οχήματος.

1. Οι κατασκευαστές παρέχουν σε ανεξάρτητους φορείς απεριόριστη και τυποποιημένη πρόσβαση στις πληροφορίες του ενσωματωμένου συστήματος διάγνωσης, στο διαγνωστικό και άλλο εξοπλισμό και στα εργαλεία, συμπεριλαμβανομένων του σχετικού λογισμικού καθώς και στις πληροφορίες επισκευής και συντήρησης του οχήματος.

Αιτιολόγηση

Οι ανεξάρτητοι φορείς πρέπει να έχουν πρόσβαση στα αυθεντικά εργαλεία και τον εξοπλισμό ελέγχου των κατασκευαστών, ώστε να μπορούν να διεξάγουν εξειδικευμένες επισκευές. Επειδή ο κανονισμός αριθ. 1400/2002 σχετικά με ορισμένες κατηγορίες κάθετων συμφωνιών για εναρμονισμένες πρακτικές στον τομέα των αυτοκινητοβιομηχανίας λήγει το 2010, θα πρέπει να συμπεριληφθεί μια παρόμοια διάταξη που θα χορηγεί τα ίδια δικαιώματα στον υπό εξέταση κανονισμό.

Τροπολογία  22

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 6 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1. Οι κατασκευαστές παρέχουν σε ανεξάρτητους φορείς απεριόριστη και τυποποιημένη πρόσβαση στις πληροφορίες του ενσωματωμένου συστήματος διάγνωσης, καθώς και στις πληροφορίες επισκευής και συντήρησης του οχήματος.

1. Οι κατασκευαστές παρέχουν σε ανεξάρτητους φορείς απεριόριστη και τυποποιημένη πρόσβαση στις πληροφορίες του ενσωματωμένου συστήματος διάγνωσης, καθώς και στις πληροφορίες επισκευής και συντήρησης του οχήματος.

 

Σε περίπτωση εγκρίσεως τύπου σε πολλαπλά στάδια, ο κατασκευαστής που είναι αρμόδιος για την κάθε επιμέρους έγκριση είναι αρμόδιος και για την παροχή των πληροφοριών επισκευής που σχετίζονται με το συγκεκριμένο στάδιο τόσο απέναντι στον τελικό κατασκευαστή, όσο και απέναντι στους ανεξάρτητους φορείς. Ο τελικός κατασκευαστής είναι αρμόδιος για τη διαβίβαση πληροφοριών εφ’ ολοκλήρου του οχήματος σε ανεξάρτητους φορείς. Τα τέλη για το χρόνο πρόσβασης εισπράττονται άπαξ.

Ισχύουν τα άρθρα 6 και 7 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 715/2007.

Τα άρθρα 6 και 7 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 715/2007 εφαρμόζονται αναλόγως. Μετά από την έγκριση του σχετικού προτύπου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής τυποποίησης (CEN), οι πληροφορίες του ενσωματωμένου συστήματος διάγνωσης του οχήματος και οι πληροφορίες επισκευής και συντήρησης βασίζονται στο πρότυπο αυτό.

 

Μέχρι την έγκριση του νέου αυτού μορφότυπου της CEN, οι πληροφορίες του ενσωματωμένου συστήματος διάγνωσης του οχήματος και οι πληροφορίες επισκευής και συντήρησης παρουσιάζονται με ευκόλως προσβάσιμο και αμερόληπτο τρόπο. Οι πληροφορίες πρέπει να διατίθενται στους διαδικτυακούς τόπους των κατασκευαστών (Websites) ή, εάν αυτό δεν είναι εφικτό λόγω της φύσεως των πληροφοριών, σε άλλη κατάλληλη μορφή.

Αιτιολόγηση

Τα βαρέα επαγγελματικά οχήματα συνήθως συναρμολογούνται από έναν κατασκευαστή αλλά αρκετά εξ αυτών κατασκευάζονται σε πολλαπλά στάδια και πωλούνται ως, π.χ. πλαίσιο και κινητήρας. Ο τομέας παροχής υπηρεσιών μετά την πώληση χρειάζεται να λαμβάνει πληροφορίες επισκευής τόσο για τα πλήρως συναρμολογημένα οχήματα όσο και για αυτά που πωλούνται ως πλαίσιο και κινητήρας. Δεν είναι δυνατόν οι διατάξεις για την πρόσβαση σε πληροφορίες επισκευής οχημάτων να μεταφέρονται απλώς από την κατηγορία Euro V (ελαφρά επιβατηγά οχήματα) στην κατηγορία Euro VI (βαρέα επαγγελματικά οχήματα). Συνεπώς το τυποποιημένο μορφότυπο θα πρέπει να προσαρμοσθεί στις ανάγκες του τομέα των βαρέων επαγγελματικών οχημάτων.

Τροπολογία  23

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 6 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2. Η Επιτροπή καθορίζει και ενημερώνει, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 39 παράγραφος 9 της οδηγίας 2007/46/EΚ, για την εφαρμογή της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, τις τεχνικές προδιαγραφές που αφορούν τον τρόπο με τον οποίο παρέχονται οι πληροφορίες του ενσωματωμένου συστήματος διάγνωσης (OBD) και οι πληροφορίες επισκευής και συντήρησης των οχημάτων.

2. Η Επιτροπή καθορίζει και ενημερώνει, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 39 παράγραφος 9 της οδηγίας 2007/46/EΚ, για την εφαρμογή της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, τις κατάλληλες τεχνικές προδιαγραφές που αφορούν τον τρόπο με τον οποίο παρέχονται οι πληροφορίες του ενσωματωμένου συστήματος διάγνωσης (OBD) και οι πληροφορίες επισκευής και συντήρησης των οχημάτων. H Επιτροπή λαμβάνει υπόψη τη σημερινή τεχνολογία της πληροφορίας, την μελλοντική τεχνολογία των οχημάτων, τα ισχύοντα πρότυπα του Διεθνούς Οργανισμού Τυποποίησης (ISO) και ενδεχομένως ένα διεθνές πρότυπο ISO.

Αιτιολόγηση

Είναι πολύ σημαντικό να ληφθεί υπόψη η σημερινή και η μελλοντική τεχνολογία των οχημάτων και τα πρότυπα ISO όταν η Επιτροπή θα καθιερώσει και θα επικαιροποιήσει τις τεχνικές προδιαγραφές που σχετίζονται με τις πληροφορίες του ενσωματωμένου συστήματος διάγνωσης του οχήματος και τις πληροφορίες επισκευής και συντήρησης.

Τροπολογία  24

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 8 – παράγραφος 2 – σημείο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2. Με ισχύ από 1ης Οκτωβρίου 2014, οι εθνικές αρχές θεωρούν, όσον αφορά τα νέα οχήματα που δεν συμμορφώνονται με τον παρόντα κανονισμό και τα μέτρα εφαρμογής του, ότι τα πιστοποιητικά συμμόρφωσης δεν είναι πλέον έγκυρα για τους σκοπούς του άρθρου 26 της οδηγίας 46/2007/ΕΚ και απαγορεύουν, για λόγους που αφορούν εκπομπές, την ταξινόμηση, την πώληση και τη θέση σε κυκλοφορία των οχημάτων αυτών.

2. Με ισχύ από 48 μήνες μετά τη θέση σε εφαρμογή των εκτελεστικών διατάξεων του παρόντος κανονισμού που αναφέρονται στο άρθρο 4, παράγραφος 3, άρθρο 5, παράγραφος 4 και άρθρο 6, παράγραφος 2, οι εθνικές αρχές θεωρούν, όσον αφορά τα νέα οχήματα που δεν συμμορφώνονται με τον παρόντα κανονισμό και τα μέτρα εφαρμογής του, ότι τα πιστοποιητικά συμμόρφωσης δεν είναι πλέον έγκυρα για τους σκοπούς του άρθρου 26 της οδηγίας 46/2007/ΕΚ και απαγορεύουν, για λόγους που αφορούν εκπομπές, την ταξινόμηση, την πώληση και τη θέση σε κυκλοφορία των οχημάτων αυτών.

Αιτιολόγηση

Μεταξύ της δημοσίευσης των εκτελεστικών διατάξεων και τη θέση σε ισχύ των νέων πρότυπων όσον αφορά τις εκπομπές θα πρέπει να υφίσταται ένα χρονικό διάστημα 48 μηνών ώστε να υπάρξει εγγύηση ότι οι κατασκευαστές και οι προμηθευτές διαθέτουν όλα τα στοιχεία για να είναι σε θέση να προβούν στις απαραίτητες τεχνικές εξελίξεις στα νέα οχήματα.

Τροπολογία  25

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Άρθρο 10

διαγράφεται

Οικονομικά κίνητρα

 

1. Υπό την προϋπόθεση της έναρξης ισχύος των μέτρων εφαρμογής του παρόντος κανονισμού, τα κράτη μέλη μπορούν να προβλέπουν οικονομικά κίνητρα όσον αφορά τα μηχανοκίνητα οχήματα μαζικής παραγωγής που συμμορφώνονται με τον παρόντα κανονισμό.

 

Τα εν λόγω κίνητρα εφαρμόζονται για όλα τα νέα οχήματα που διατίθενται στην αγορά του συγκεκριμένου κράτους μέλους, τα οποία συμμορφώνονται με τον παρόντα κανονισμό. Εντούτοις, παύουν να εφαρμόζονται το αργότερο την 1η Οκτωβρίου 2014.

 

2. Υπό την προϋπόθεση της έναρξης ισχύος των μέτρων εφαρμογής του παρόντος κανονισμού, τα κράτη μέλη δύνανται να παρέχουν οικονομικά κίνητρα για την προσαρμογή των εν λειτουργία οχημάτων στις οριακές τιμές εκπομπών που καθορίζονται στο παράρτημα Ι και για την απόσυρση οχημάτων που δεν συμμορφώνονται με τον παρόντα κανονισμό.

 

3. Τα οικονομικά κίνητρα που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2 δεν υπερβαίνουν, για κάθε τύπο μηχανοκίνητου οχήματος, το επιπλέον κόστος των τεχνικών συστημάτων που εισάγονται ώστε να εξασφαλιστεί η συμμόρφωση με τα όρια εκπομπών που καθορίζονται στο παράρτημα Ι, συμπεριλαμβανομένου του κόστους της εγκατάστασης στο όχημα.

 

4. Η Επιτροπή ενημερώνεται σχετικά με τα σχέδια θέσπισης ή μεταβολής των οικονομικών κινήτρων που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2.

 

Αιτιολόγηση

Το να δίδεται στα κράτη μέλη η δυνατότητα να θεσπίζουν οικονομικά κίνητρα αντιβαίνει στις αρχές της ενιαίας αγοράς και θα μπορούσε να βλάψει τον ανταγωνισμό.

Τροπολογία  26

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1. Μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος μέτρησης σωματιδίων ΟΕΕ/ΟΗΕ, που εφαρμόζεται υπό την αιγίδα του παγκόσμιου φόρουμ για την εναρμόνιση των κανονισμών οχημάτων, η Επιτροπή, χωρίς να μειώσει τα επίπεδα περιβαλλοντικής προστασίας στην Κοινότητα:

1. Μετά την ολοκλήρωση των σχετικών τμημάτων του προγράμματος μέτρησης σωματιδίων ΟΕΕ/ΟΗΕ, που εφαρμόζεται υπό την αιγίδα του παγκόσμιου φόρουμ για την εναρμόνιση των κανονισμών οχημάτων και το αργότερο έως την 1η Απριλίου 2009, η Επιτροπή, σύμφωνα με το άρθρο 39, παράγραφος 9 της οδηγίας 2007/46/ΕΚ, χωρίς να μειώσει τα επίπεδα περιβαλλοντικής προστασίας στην Κοινότητα:

α) θεσπίζει οριακές τιμές βασιζόμενες στον αριθμό των σωματιδίων και, εφόσον ενδείκνυται ο καθορισμός της τιμής του επιτρεπόμενου επιπέδου του στοιχείου NO2 στην οριακή τιμή Nox, και τούτο σύμφωνα με το άρθρο 39 παράγραφος 2 της οδηγίας 46/2007/ΕΚ·

α) θεσπίζει οριακές τιμές βασιζόμενες στον αριθμό των σωματιδίων και, εφόσον ενδείκνυται ο καθορισμός της τιμής του επιτρεπόμενου επιπέδου του στοιχείου NO2 στην οριακή τιμή Nox, και τούτο σύμφωνα με το άρθρο 39 παράγραφος 9 της οδηγίας 46/2007/ΕΚ·

β) θεσπίζει διαδικασία μέτρησης του αριθμού των αιωρούμενων σωματιδίων.

β) θεσπίζει διαδικασία μέτρησης του αριθμού των αιωρούμενων σωματιδίων.

2. Η Επιτροπή ορίζει παράγοντες συσχέτισης μεταξύ, αφενός του ευρωπαϊκού κύκλου μεταβατικών συνθηκών (ETC) και του ευρωπαϊκό κύκλου σταθερών συνθηκών λειτουργίας (ESC), όπως ορίζεται στην οδηγία 2005/55/EΚ, και, αφετέρου, του παγκόσμια εναρμονισμένου κύκλου οδήγησης μεταβατικών συνθηκών (WHTC) και του παγκόσμια εναρμονισμένου κύκλου οδήγησης σταθερών συνθηκών λειτουργίας (WHSC) και προσαρμόζει αναλόγως τις οριακές τιμές.

2. Η Επιτροπή ορίζει παράγοντες συσχέτισης μεταξύ, αφενός του ευρωπαϊκού κύκλου μεταβατικών συνθηκών (ETC) και του ευρωπαϊκό κύκλου σταθερών συνθηκών λειτουργίας (ESC), όπως ορίζεται στην οδηγία 2005/55/EΚ, και, αφετέρου, του παγκόσμια εναρμονισμένου κύκλου οδήγησης μεταβατικών συνθηκών (WHTC) και του παγκόσμια εναρμονισμένου κύκλου οδήγησης σταθερών συνθηκών λειτουργίας (WHSC) και προσαρμόζει αναλόγως τις οριακές τιμές, σύμφωνα με το άρθρο 39, παράγραφος 9 της οδηγίας 2007/46/ΕΚ.

3. Η Επιτροπή συνεχίζει να επανεξετάζει τις διαδικασίες, δοκιμές και απαιτήσεις που αναφέρονται στο άρθρο 5 παράγραφος 4, καθώς και τους κύκλους δοκιμών που χρησιμοποιούνται για τη μέτρηση των εκπομπών.

Εάν από την επανεξέταση διαπιστωθεί ότι οι εν λόγω διαδικασίες, δοκιμές, απαιτήσεις και κύκλοι δοκιμών δεν είναι πλέον κατάλληλοι ή δεν αντικατοπτρίζουν πλέον τις πραγματικές εκπομπές σε παγκόσμιο επίπεδο, προσαρμόζονται κατά τρόπο που να αντικατοπτρίζουν επαρκώς τις εκπομπές που παράγονται από την πραγματική οδήγηση στο δρόμο.

3. Η Επιτροπή συνεχίζει να επανεξετάζει τις διαδικασίες, δοκιμές και απαιτήσεις που αναφέρονται στο άρθρο 5 παράγραφος 4. Εάν από την επανεξέταση διαπιστωθεί ότι οι εν λόγω διαδικασίες, δοκιμές, και απαιτήσεις δεν είναι πλέον κατάλληλοι ή δεν αντικατοπτρίζουν πλέον τις πραγματικές εκπομπές σε παγκόσμιο επίπεδο, προσαρμόζονται σύμφωνα με το άρθρο 39, παράγραφος 9 της οδηγίας 2007/46/ΕΚ κατά τρόπο που να αντικατοπτρίζουν επαρκώς τις εκπομπές που παράγονται από την πραγματική οδήγηση στο δρόμο.

4. Η Επιτροπή συνεχίζει να επανεξετάζει τους ρύπους που απαριθμούνται στο σημείο 2 του άρθρου 3. Εάν η Επιτροπή καταλήξει στο συμπέρασμα ότι ενδείκνυται να θεσπιστούν οι εκπομπές επιπλέον ρύπων, τροποποιεί αναλόγως τον παρόντα κανονισμό.

4. Η Επιτροπή συνεχίζει να επανεξετάζει τους ρύπους που απαριθμούνται στο σημείο 2 του άρθρου 3. Εάν η Επιτροπή καταλήξει στο συμπέρασμα ότι ενδείκνυται να θεσπιστούν οι εκπομπές επιπλέον ρύπων, υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο πρόταση τροποποίησης του παρόντος κανονισμού.

Αιτιολόγηση

Έως την 1η Απριλίου 2009 πρέπει να έχουν καθοριστεί τα μέτρα εφαρμογής ούτως ώστε να διαθέτουν οι κατασκευαστές και οι προμηθευτές όλα τα στοιχεία για τον έγκαιρο επανεξοπλισμό των οχημάτων σύμφωνα με τις ισχύουσες προδιαγραφές.

Τροπολογία  27

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 16 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

2 α. Η Επιτροπή εγκρίνει τις αναφερόμενες στο άρθρο 4, παράγραφος 3, άρθρο 5, παράγραφος 4 και άρθρο 6, παράγραφος 2 εκτελεστικές διατάξεις το αργότερο μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2009.

Αιτιολόγηση

Οι κατασκευαστές χρειάζονται μια συγκεκριμένη μεταβατική περίοδο μεταξύ της έναρξης ισχύος του κανονισμού και της επιτροπολογίας. Σε σχέση με τα πρότυπα Euro V και Euro VI η Επιτροπή ενέκρινε διάφορες νέες διατάξεις για τα νέα επιβατηγά οχήματα κατά τη διάρκεια της διαδικασίας επιτροπολογίας, οι οποίες καθίστανται δεσμευτικές ήδη το Σεπτέμβριο του 2009 λόγω του πρότυπου Euro V , έτσι ώστε οι κατασκευαστές να μην διαθέτουν σχεδόν καμία μεταβατική περίοδο προσαρμογής. Το πρότυπο Euro VI θα πρέπει να λάβει υπόψη το πρόβλημα αυτό.

Τροπολογία  28

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα Ι

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

Όρια εκπομπών Euro VI

 

Οριακές τιμές

 

CO (mg/kWh)

THC (mg/kWh)

NMHC (mg/kWh)

CH4 (mg/kWh)

NOX (3) (mg/kWh)

NH3 (ppm)

ΜάζαPM (mg/kWh)

 

Αριθμός

PM (1) (#/kWh)

ESC (SZ)

1500

130

 

 

400

10

10

 

ETC (SZ)

4000

160

 

 

400

10

10

 

ETC (FZ)

4000

 

160

500

400

10

10

 

WHSC (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

WHTC (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

Τροπολογία

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

Όρια εκπομπών Euro VI

 

Οριακές τιμές

 

CO (mg/kWh)

THC (mg/kWh)

NMHC (mg/kWh)

CH4 (mg/kWh)

NOX (3) (mg/kWh)

NH3 (ppm)

Μάζα

PM (mg/kWh)

Αριθμός PM (1) (#/kWh)

ESC (SZ)

1500

130

 

 

500

10

10

 

ETC (SZ)

4000

160

 

 

500

10

 

 

ETC (FZ)

4000

 

160

500

500

10

 

 

WHSC (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

WHTC (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

Αιτιολόγηση

Μια μικρή αύξηση των ορίων εκπομπών σε NOx επιτρέπει να υπάρξουν τεχνικές λύσεις που θα μειώσουν το CO2 περίπου κατά 50%. Αυτή η τροπολογία δίνει μια λύση επωφελή για όλους τόσο για τους ατμοσφαιρικούς ρύπους όσο και για τα αέρια που προκαλούν το φαινόμενο του θερμοκηπίου, προσφέροντας έναν καλύτερο συμβιβασμό όσον αφορά τις εκπομπές NOx και CO2.


ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Με τη χρησιμοποίηση καυσίμων που προέρχονται από ορυκτές πηγές ενέργειας, όπως είναι η βενζίνη, το ντίζελ και το φυσικό αέριο, παράγονται εκπομπές που είναι επιβλαβείς για την υγεία καθώς και για τη χλωρίδα και την πανίδα και συντελούν στην υπερθέρμανση της ατμόσφαιρας.

Τα καθαρά φορτηγά οχήματα συμβάλουν σε μεγάλο βαθμό στην καλύτερη ποιότητα του αέρα στην Ευρώπη. Τούτο συνδέεται στενά με τον μέσο όρο ηλικίας του στόλου φορτηγών οχημάτων που κυκλοφορούν στους δρόμους της Ευρώπης. Όσο μειώνεται η μέση ηλικία των φορτικών οχημάτων τόσο αυξάνεται η αναλογία φορτηγών οχημάτων που εκπέμπουν λιγότερα επιζήμια για το περιβάλλον και την υγεία καυσαέρια.

Η πρόταση της Επιτροπής

Στο πλαίσιο του 6ου προγράμματος δράσης για το περιβάλλον και του προγράμματος "Καθαρός αέρας για την Ευρώπη" (Clean Air For Europe) που βασίζεται στο εν λόγω πρόγραμμα δράσης, η Επιτροπή υπέβαλε, το Σεπτέμβριο 2005, πρόταση για μια θεματική στρατηγική για την ατμοσφαιρική ρύπανση. Η πρόταση, που υπέβαλε η Επιτροπή στις 21.12.2007, για έναν κανονισμό Euro-VI θα αποτελεί ένα από τα μέτρα που θα συμβάλουν στη βελτίωση της ποιότητας του αέρα.

Η πρόταση της Επιτροπής προβλέπει τη θέσπιση εναρμονισμένων τεχνικών διατάξεων για βαριά επαγγελματικά οχήματα προκειμένου να διασφαλισθεί η λειτουργία της εσωτερικής αγοράς σε συνδυασμό με την υψηλή προστασία του περιβάλλοντος. Καθορίζονται οριακές τιμές για τις επιβλαβείς εκπομπές μονοξειδίων του άνθρακα (CO), οξειδίων του αζώτου (NOx) και σωματιδίων. Σε σύγκριση με το πρότυπο Euro-V, πρόκειται να μειωθεί η επιτρεπόμενη μάζα σωματιδίων κατά 66% και οι εκπομπές NOx κατά 80%. Προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος μιας εύρυθμης εσωτερικής αγοράς με την εξασφάλιση υψηλού επιπέδου προστασίας του περιβάλλοντος, η πρόταση της Επιτροπής προβλέπει επίσης μέτρα για την πρόσβαση σε πληροφορίες επισκευής των οχημάτων.

Παράλληλα με την παρούσα πρόταση κανονισμού ("πολιτικός κανονισμός") εκπονείται σύμφωνα με την προσέγγιση δύο επιπέδων ένας "τεχνικός κανονισμός" στον οποίο καθορίζονται οι τεχνικές προδιαγραφές που πληρούν επίσης τις βασικές απαιτήσεις.

Ο κανονισμός Euro-VI θα αντικαταστήσει, από το 2013, τις οριακές τιμές εκπομπών Euro-IV που ισχύουν από το Νοέμβριο 2006 και τις συναφείς οριακές τιμές εκπομπών Euro-V που ισχύουν από τον Οκτώβριο 2008.

Η θέση του εισηγητή

Ο εισηγητής αποδοκιμάζει το γεγονός ότι η πρόταση της Επιτροπής δεν έχει πιο φιλόδοξους στόχους κατά τον καθορισμό των οριακών τιμών για τη μάζα σωματιδίων. Κατά τις προπαρασκευαστικές συζητήσεις διαπιστώθηκε σαφώς ότι απαιτείται περαιτέρω μείωση των οριακών τιμών για να εξασφαλισθεί η χρήση κλειστών φίλτρων που συγκρατούν πολύ λεπτά σωματίδια. Τούτο είναι εφικτό από τεχνική άποψη και έχει ήδη μετρηθεί σε δοκιμές. Για το λόγο αυτό, ο εισηγητής προτείνει, ως ένα βήμα πιο μπροστά, να μειωθεί η οριακή τιμή για τη μάζα σωματιδίων από 10 mg/kWh στην πρόταση της Επιτροπής σε 5 mg/kWh.

Η πρόταση της Επιτροπής προβλέπει την καθιέρωση της νέας οριακής τιμής εκπομπών μόλις το 2013. Ωστόσο, η τεχνολογική πρόοδος επιτρέπει να θεσπισθεί προγενέστερη ημερομηνία έναρξης της ισχύος των νέων τιμών. Για το λόγο αυτό, ο εισηγητής ζητεί να έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες στο πλαίσιο της διαδικασίας επιτροπολογίας έως την 1η Απριλίου 2009. Μετά από 36 μήνες, δηλαδή την 1η Απριλίου 2012, θα ισχύουν οι νέες οριακές τιμές εκπομπών για τους νέους τύπους οχημάτων και από την 1η Απριλίου 2013, για όλα τα οχήματα.

Το πρόβλημα των μικροσκοπικών σωματιδίων δεν θα πρέπει να ενταχθεί στη συζήτηση για τα οξείδια του αζώτου. Η ρύπανση είναι αισθητή, ιδίως στις μεγάλες πόλεις. Με τον καθορισμό αριθμού σωματιδίων σε συνδυασμό με μειωμένη μάζα σωματιδίων θα εξασφαλισθεί ότι δεν θα απελευθερώνονται στην ατμόσφαιρα μικροσκοπικά σωματίδια. Ο αριθμός των σωματιδίων θα πρέπει να καθοριστεί με μέτρα εφαρμογής.

Ο εισηγητής υποστηρίζει και επικροτεί τη δυνατότητα που εξακολουθεί να παρέχει η πρόταση της Επιτροπής στα κράτη μέλη να προωθούν με οικονομικά κίνητρα την καθιέρωση καθαρών οχημάτων σε προγενέστερο στάδιο.

Στην πρότασή της, η Επιτροπή έχει συμπεριλάβει διατάξεις για την πρόσβαση σε πληροφορίες για την επισκευή οχημάτων των προτύπων Euro V και VΙ. Ο εισηγητής υποστηρίζει στο σημείο αυτό την πρόταση της Επιτροπής και τονίζει ότι οι ανεξάρτητοι παράγοντες της αγοράς πρέπει να έχουν, κατά τον ίδιο τρόπο με τους εξουσιοδοτημένους πωλητές και συνεργεία επισκευής τυποποιημένη πρόσβαση σε πληροφορίες για την επισκευή και το ενσωματωμένο σύστημα διάγνωσης των οχημάτων. Η συντήρηση και η επισκευή των οχημάτων συμβάλλουν στην καλή λειτουργία και στη σύμφωνη με τις σχετικές διατάξεις κυκλοφορία ενός οχήματος. Εφόσον οι ανεξάρτητοι φορείς της αγοράς μπορούν επίσης να πραγματοποιούν χωρίς κανένα πρόβλημα επισκευές στα οχήματά τους, απλουστεύεται η πρόσβαση στην τακτική συντήρηση των οχημάτων. Η τακτική συντήρηση εξασφαλίζει την ασφαλή και πέραν τούτου, φιλοπεριβαλλοντική λειτουργία ενός οχήματος και πρέπει συνεπώς να υποστηρίζεται.

Σε ανεξάρτητες δοκιμές έχει αποδειχθεί ότι μπορούν να παρουσιάζονται αποκλίσεις κατά τη μέτρηση εκπομπών σε πραγματική κατάσταση λειτουργίας των οχημάτων και στον κύκλο δοκιμής. Προκειμένου να διασφαλισθεί ότι τα οχήματα τηρούν και εκτός του κύκλου δοκιμής τις οριακές τιμές, ο εισηγητής ζητεί την εφαρμογή φορητών συστημάτων μέτρησης εκπομπών και τη θέσπιση διαδικασιών για τον έλεγχο των εκτός κύκλου εκπομπών.

Ο επανεξοπλισμός βαρέων φορτηγών οχημάτων με φίλτρα σωματιδίων ντίζελ μπορεί να προκαλεί υψηλότερες εκπομπές NO2. Πολλές πόλεις και κοινότητες αντιμετωπίζουν προβλήματα για την τήρηση των προσεχών οριακών τιμών NO2 της οδηγίας για την ατμοσφαιρική ρύπανση. Προκειμένου να εξασφαλισθεί η μείωση των εκπομπών στην πηγή τους, είναι σημαντικό να ρυθμίζεται ο επανεξοπλισμός των εν λειτουργία οχημάτων. Ο εισηγητής καλεί την Επιτροπή να εκπονήσει σχετική πρόταση.

Υπό το φως των συζητήσεων για την αλλαγή του κλίματος καθώς και των εξοικονομήσεων που συνεπάγεται η χαμηλότερη κατανάλωση, ο εισηγητής ζητεί επίσης, από την Επιτροπή, λαμβάνοντας υπόψη τις σχετικές μετρήσεις, να υποβάλει πρόταση για τη ρύθμιση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα από βαρέα φορτηγά οχήματα.

Στο πλαίσιο της κατανομής των αποφάσεων που λαμβάνονται στο πλαίσιο της συναπόφασης και της επιτροπολογίας, πρέπει να λαμβάνεται υπόψη ότι σημαντικές αποφάσεις, όπως είναι η θέσπιση οριακών τιμών για νέες ουσίες, λαμβάνονται στο πλαίσιο της διαδικασίας συναπόφασης.

Τα οχήματα, τα οποία μειώνουν τις εκπομπές τους μέσω αντιδραστηρίου, μπορούν προς το παρόν να κινούνται χωρίς το εν λόγω αντιδραστήριο και συνεπώς, υπό κανονικές συνθήκες οδήγησης, προκαλούν εκπομπές πολύ υψηλότερες από τις απαιτούμενες οριακές τιμές. Οι κατασκευαστές πρέπει στο μέλλον να διασφαλίζουν ότι τα οχήματα τα οποία, με τη βοήθεια της τεχνολογίας αυτής, τηρούν τις οριακές τιμές του EURO VI δεν μπορούν πλέον να κυκλοφορούν χωρίς αναλώσιμο αντιδραστήριο. Με τον τρόπο αυτό θα διασφαλισθεί η τήρηση των οριακών τιμών.


ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών (25.6.2008)

προς την Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την έγκριση τύπου των μηχανοκίνητων οχημάτων και κινητήρων όσον αφορά τις εκπομπές των βαρέων επαγγελματικών οχημάτων (Euro VI) και για την πρόσβαση σε πληροφορίες επισκευής και συντήρησης οχημάτων

(COM(2007)0851 – C6‑0007/2008 – 2007/0295(COD))

Συντάκτρια γνωμοδότησης: Anja Weisgerber

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Στόχος της πρότασης κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την έγκριση τύπου των μηχανοκίνητων οχημάτων και κινητήρων όσον αφορά τις εκπομπές των βαρέων επαγγελματικών οχημάτων (Euro VI) και για την πρόσβαση σε πληροφορίες επισκευής και συντήρησης οχημάτων είναι να καθορισθούν εναρμονισμένοι κανόνες για την κατασκευή μηχανοκίνητων οχημάτων ώστε να διασφαλίζεται η λειτουργία της εσωτερικής αγοράς ενώ, ταυτόχρονα, να εξασφαλίζεται υψηλό επίπεδο περιβαλλοντικής προστασίας σε ό,τι αφορά τις εκπομπές ατμοσφαιρικών ρύπων.

Mε προοπτική αφενός την διασφάλιση αποτελεσματικού ανταγωνισμού στην αγορά υπηρεσιών για την επισκευή και συντήρηση των οχημάτων και, αφετέρου, την εξασφάλιση ότι οι ανεξάρτητοι φορείς δεν εξαιρούνται από την αγορά, οι κατασκευαστές οχημάτων πρέπει να χορηγούν στους ανεξάρτητους φορείς, όπως είναι οι επισκευαστές, οι κατασκευαστές ή διανομείς εξοπλισμού, εργαλείων επισκευής και ανταλλακτικών, απεριόριστη και τυποποιημένη πρόσβαση στις πληροφορίες του ενσωματωμένου συστήματος διάγνωσης (on-board diagnostic - OBD), καθώς και στις πληροφορίες επισκευής και συντήρησης του οχήματος.

Η συντάκτρια υποστηρίζει σε γενικές γραμμές την πρόταση αλλά συστήνει περαιτέρω βελτιώσεις σε ότι αφορά την πρόσβαση σε πληροφορίες επισκευής του οχήματος. Tα βαρέα επαγγελματικά οχήματα συνήθως κατασκευάζονται σε πολλαπλά στάδια, και θα πρέπει κατά συνέπεια να εξασφαλίζεται και στις περιπτώσεις αυτές η πρόσβαση σε πληροφορίες επισκευής του οχήματος, ώστε να εξασφαλίζεται ότι οι ανεξάρτητοι φορείς θα έχουν πρόσβαση σε επικαιροποιημένες πληροφορίες που καλύπτουν όλες τις πτυχές του οχήματος. Ως εκ τούτου, η συντάκτρια προτείνει ότι, σε περίπτωση εγκρίσεως τύπου σε πολλαπλά στάδια, ο κατασκευαστής που είναι αρμόδιος για την κάθε έγκριση, είναι αρμόδιος και για την παροχή των πληροφοριών επισκευής που σχετίζονται με το συγκεκριμένο στάδιο τόσο απέναντι στον τελικό κατασκευαστή, όσο και απέναντι στους ανεξάρτητους φορείς.

Δεν είναι δυνατό οι διατάξεις για την πρόσβαση σε πληροφορίες επισκευής και συντήρησης οχημάτων να μεταφέρονται απλώς από την κατηγορία Euro 5 (ελαφρά επιβατηγά οχήματα) στην κατηγορία Euro VI (βαρέα επαγγελματικά οχήματα) σε ό,τι αφορά το τυποποιημένο μορφότυπο για την υποβολή αιτήσεων. Κατά συνέπεια, η Επιτροπή έδωσε εντολή στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή Τυποποίησης να αναπτύξει ένα νέο μορφότυπο για την υποβολή αιτήσεων με σκοπό την παροχή πληροφοριών σε ό,τι αφορά την επισκευή και τη συντήρηση οχημάτων το οποίο αντανακλά την επικαιροποιημένη τεχνολογία στον τομέα της αυτοκινητοβιομηχανίας και μπορεί επίσης να εφαρμοσθεί και στην κατηγορία των βαρέων επαγγελματικών οχημάτων. Ευθύς μόλις εγκριθεί αυτό το νέο μορφότυπο για την υποβολή αιτήσεων, όλες οι πληροφορίες επισκευής και συντήρησης οχημάτων θα υποβάλλονται πλέον σύμφωνα με αυτό.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών καλεί την Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην έκθεσή της τις ακόλουθες τροπολογίες:

Τροπολογία  1

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(8) Η απεριόριστη πρόσβαση σε πληροφορίες επισκευής του οχήματος, μέσω τυποποιημένου μορφοτύπου, το οποίο μπορεί να χρησιμοποιείται για την ανάκτηση τεχνικών πληροφοριών και ο αποτελεσματικός ανταγωνισμός στην αγορά για την επιδιόρθωση οχημάτων και τις υπηρεσίες ενημέρωσης για τη συντήρηση, είναι αναγκαία για να βελτιωθεί η λειτουργία της εσωτερικής αγοράς, ιδίως όσον αφορά την ελεύθερη κυκλοφορία εμπορευμάτων, την ελευθερία εγκατάστασης και την ελευθερία παροχής υπηρεσιών. Μέγα μέρος των πληροφοριών αυτών συνδέεται με τα ενσωματωμένα συστήματα διάγνωσης και τη διάδρασή τους με άλλα συστήματα οχημάτων. Ενδείκνυται να καθορισθούν τεχνικές προδιαγραφές, τις οποίες θα πρέπει να τηρούν οι κατασκευαστές στους δικτυακούς τόπους τους, παράλληλα με στοχοθετημένα μέτρα ώστε να διασφαλίζεται η εύλογη πρόσβαση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ).

(8) Η απεριόριστη πρόσβαση σε πληροφορίες επισκευής του οχήματος, μέσω τυποποιημένου μορφοτύπου, το οποίο μπορεί να χρησιμοποιείται για την ανάκτηση τεχνικών πληροφοριών και ο αποτελεσματικός ανταγωνισμός στην αγορά για την επιδιόρθωση οχημάτων και τις υπηρεσίες ενημέρωσης για τη συντήρηση, είναι αναγκαία για να βελτιωθεί η λειτουργία της εσωτερικής αγοράς, ιδίως όσον αφορά την ελεύθερη κυκλοφορία εμπορευμάτων, την ελευθερία εγκατάστασης και την ελευθερία παροχής υπηρεσιών. Μέγα μέρος των πληροφοριών αυτών συνδέεται με τα ενσωματωμένα συστήματα διάγνωσης και τη διάδρασή τους με άλλα συστήματα οχημάτων. Απαιτείται να καθορισθούν τεχνικές προδιαγραφές, τις οποίες θα πρέπει να τηρούν οι κατασκευαστές στους δικτυακούς τόπους τους, παράλληλα με στοχοθετημένα μέτρα ώστε να διασφαλίζεται η εύλογη πρόσβαση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ).

Αιτιολόγηση

Όχι μόνο ενδείκνυται αλλά και απαιτείται να καθορισθούν τεχνικές προδιαγραφές τις οποίες θα πρέπει να τηρούν οι κατασκευαστές στους δικτυακούς τόπους τους.

Τροπολογία  2

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 8 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(8a) Όχι αργότερα από ...*, η Επιτροπή πρέπει να επανεξετάσει τη λειτουργία του συστήματος απεριόριστης πρόσβασης στις πληροφορίες επισκευής και συντήρησης των οχημάτων με σκοπό να καθορίσει εάν θα ήταν σκόπιμο να ενοποιήσει όλες τις διατάξεις που αφορούν την πρόσβαση σε πληροφορίες για την επισκευή και συντήρηση οχημάτων εντός ενός αναθεωρημένου πλαισίου νομοθεσίας σχετικά με την έγκριση τύπου. Εάν οι διατάξεις που αφορούν την πρόσβαση στις πληροφορίες αυτές ενοποιηθούν με αυτόν τον τρόπο, οι αντίστοιχες διατάξεις του παρόντος κανονισμού θα πρέπει να καταργηθούν για όσο χρονικό διάστημα διατηρούνται τα υφιστάμενα δικαιώματα για την πρόσβαση σε πληροφορίες επισκευής και συντήρησης.

___________

* Τέσσερα έτη από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού.

Αιτιολόγηση

H πρόσβαση σε όλες τις πληροφορίες επισκευής και συντήρησης οχημάτων πρέπει να ενσωματωθεί στην οδηγία πλαίσιο σχετικά με την έγκριση τύπου. O αντίστοιχος κανονισμός Euro 5 και Euro 6 για ελαφρά επιβατηγά και εμπορικά οχήματα (Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 715/2007) περιέχει πανομοιότυπη αιτιολογική σκέψη (την υπ' αριθ. 9).

Τροπολογία  3

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 8 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(8β) H Επιτροπή πρέπει να ενθαρρύνει την ανάπτυξη ενός διεθνώς εναρμονισμένου μορφοτύπου για απεριόριστη και τυποποιημένη πρόσβαση σε πληροφορίες επισκευής και συντήρησης οχημάτων παραδείγματος χάριν μέσω του έργου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Τυποποίησης (CEΝ).

Αιτιολόγηση

H Επιτροπή πρέπει να ωθήσει για τη δημιουργία ενός διεθνώς εναρμονισμένου μορφοτύπου σύμφωνα με τα πρότυπα ISO (Διεθνούς Οργανισμού Τυποποίησης) σχετικά με την πρόσβαση σε πληροφορίες επισκευής οχημάτων, με στόχο να εξασφαλισθεί η ανάπτυξη ενός κανονισμού για τη διεθνή εναρμόνιση των κινητήρων οχημάτων και να επεκταθεί η εναρμόνιση και σε τομείς που μέχρι σήμερα δεν καλύπτονται.

Τροπολογία  4

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 8 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(8γ) Είναι απαραίτητο να εγκριθεί ένα κοινό ευρωπαϊκό πρότυπο για το μορφότυπο πληροφοριών του ενσωματωμένου συστήματος διάγνωσης του οχήματος και πληροφοριών επισκευής και συντήρησης. Δεδομένου ότι το υπάρχον μορφότυπο OASIS δεν μπορεί να εφαρμοσθεί πλήρως σε πληροφορίες του ενσωματωμένου συστήματος διάγνωσης και σε πληροφορίες επισκευής και συντήρησης βαρέων επαγγελματικών οχημάτων, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Τυποποίησης έλαβε εντολή να εκπονήσει ένα διευρυμένο πρότυπο για αυτού του είδους τις πληροφορίες. Το πρότυπο αυτό πρέπει να βασίζεται στο μορφότυπο OASIS το οποίο προσαρμόζει στις ειδικές ανάγκες των βαρέων επαγγελματικών οχημάτων. Μέχρι να εγκριθεί αυτό το πρότυπο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Τυποποίησης, οι πληροφορίες του ενσωματωμένου συστήματος διάγνωσης και οι πληροφορίες επισκευής και συντήρησης για τα βαρέα επαγγελματικά οχήματα θα εξακολουθούν να παρουσιάζονται με άμεσα προσβάσιμο τρόπο και βάσει ενός μορφοτύπου το οποίο θα εγγυάται την άνευ διακρίσεων πρόσβαση. Οι πληροφορίες πρέπει να διατίθενται στους δικτυακούς τόπους των κατασκευαστών ή, εάν αυτό δεν είναι εφικτό λόγω της φύσεως των πληροφοριών, σε άλλη κατάλληλη μορφή. Οι προδιαγραφές σχετικά με το εύρος των τεχνικών πληροφοριών που καθορίζονται στο μορφότυπο OASIS, έγγραφο SC1-D2, πρέπει να συμπεριλαμβάνονται στα μέτρα που εγκρίνονται κατά την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού.

Αιτιολόγηση

Βλ. αιτιολόγηση της τροπολογίας στο άρθρο 6 (1).

Τροπολογία  5

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – σημείο 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(7) “ενσωματωμένο σύστημα διάγνωσης” ή “σύστημα OBD”: το σύστημα για τον έλεγχο των εκπομπών, το οποίο έχει την ικανότητα να εντοπίζει το πιθανό σημείο δυσλειτουργίας μέσω κωδικών βλάβης καταχωρημένων σε μνήμη υπολογιστή·

(7) (7) “ενσωματωμένο σύστημα διάγνωσης” ή “σύστημα OBD”: το σύστημα σε ένα όχημα ή κινητήρα, το οποίο έχει την ικανότητα να αναγνωρίζει δυσλειτουργίες και, εφόσον είναι δυνατό, να επισημαίνει την εμφάνισή τους με τη βοήθεια συστήματος ειδοποίησης, να εντοπίζει το πιθανό σημείο δυσλειτουργίας μέσω πληροφοριών καταχωρημένων σε μνήμη υπολογιστή, και να κοινοποιεί αυτές τις πληροφορίες εκτός του οχήματος· η Επιτροπή μπορεί, σύμφωνα με τη διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 39, παράγραφος 9 της οδηγίας 2007/46/ΕK, να εγκρίνει άλλον ορισμό για να λάβει υπόψη την τεχνική πρόοδο στα ενσωματωμένα συστήματα διάγνωσης·

Αιτιολόγηση

Το ενσωματωμένο σύστημα διάγνωσης OBD δεν ελέγχει τις εκπομπές. Το σύστημα OBD παρακολουθεί την απόδοση των συστημάτων και των συστατικών τους τα οποία ελέγχουν τις εκπομπές. O προτεινόμενος νέος ορισμός ευθυγραμμίζεται με τον αντίστοιχο των WWH-OBD (εναρμονισμένων σε παγκόσμια κλίμακα συστημάτων διάγνωσης επί του οχήματος).

Τροπολογία  6

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 5 – παράγραφος 4 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Η Επιτροπή δύναται, σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται στο άρθρο 39 παράγραφος 9 της οδηγίας 2007/46/EΚ, να θεσπίσει άλλα μέτρα σχετικά με ειδικές διαδικασίες, δοκιμές και απαιτήσεις για την έγκριση τύπου.

Η Επιτροπή δύναται, σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται στο άρθρο 39 παράγραφος 9 της οδηγίας 2007/46/EΚ, και με την επιφύλαξη πλήρους εκτίμησης των επιπτώσεων σε περίπτωση που προκύπτουν μεγάλες πρόσθετες επιβαρύνσεις, να θεσπίσει άλλα μέτρα εφαρμογής σχετικά με ειδικές διαδικασίες, δοκιμές και απαιτήσεις για την έγκριση τύπου σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό προκειμένου να τον προσαρμόσει στην επιστημονική και τεχνολογική πρόοδο και στις εξελίξεις σε ζητήματα ποιότητας του αέρα.

Αιτιολόγηση

Πρέπει να διασφαλισθεί ότι η διαδικασία επιτροπολογίας δεν δημιουργεί περιττές πρόσθετες επιβαρύνσεις στη βιομηχανία.

Τροπολογία  7

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 6 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1. Οι κατασκευαστές παρέχουν σε ανεξάρτητους φορείς απεριόριστη και τυποποιημένη πρόσβαση στις πληροφορίες του ενσωματωμένου συστήματος διάγνωσης, καθώς και στις πληροφορίες επισκευής και συντήρησης του οχήματος.

1. Οι κατασκευαστές παρέχουν σε ανεξάρτητους φορείς απεριόριστη και τυποποιημένη πρόσβαση στις πληροφορίες του ενσωματωμένου συστήματος διάγνωσης, καθώς και στις πληροφορίες επισκευής και συντήρησης του οχήματος.

 

Σε περίπτωση εγκρίσεως τύπου σε πολλαπλά στάδια, ο κατασκευαστής που είναι αρμόδιος για την κάθε έγκριση, είναι αρμόδιος και για την παροχή των πληροφοριών επισκευής που σχετίζονται με το συγκεκριμένο στάδιο τόσο απέναντι στον τελικό κατασκευαστή, όσο και απέναντι στους ανεξάρτητους φορείς. O τελικός κατασκευαστής είναι αρμόδιος για την παροχή πληροφοριών εφ' ολοκλήρου του οχήματος σε ανεξάρτητους φορείς. Τα τέλη για τον χρόνο πρόσβασης εισπράττονται άπαξ.

Εφαρμόζονται εν προκειμένω τα άρθρα 6 και 7 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 715/2007.

Εφαρμόζονται αναλόγως τα άρθρα 6 και 7 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 715/2007. Μετά από την έγκριση του σχετικού προτύπου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Τυποποίησης, οι πληροφορίες του ενσωματωμένου συστήματος διάγνωσης του οχήματος και οι πληροφορίες επισκευής και συντήρησης βασίζονται στο πρότυπο αυτό.

 

Mέχρι την έγκριση του σχετικού προτύπου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Τυποποίησης, οι πληροφορίες του ενσωματωμένου συστήματος διάγνωσης του οχήματος και οι πληροφορίες επισκευής και συντήρησης παρουσιάζονται με ευκόλως προσβάσιμο και μη μεροληπτικό τρόπο. Οι πληροφορίες διατίθενται στους δικτυακούς τόπους των κατασκευαστών ή, εάν αυτό δεν είναι εφικτό λόγω της φύσεως των πληροφοριών, σε άλλο κατάλληλο μορφότυπο.

Αιτιολόγηση

Τα βαρέα επαγγελματικά οχήματα συνήθως συναρμολογούνται από έναν κατασκευαστή αλλά αρκετά εξ αυτών κατασκευάζονται σε πολλαπλά στάδια και πωλούνται ως, π.χ., πλαίσιο και κινητήρας. O τομέας παροχής υπηρεσιών μετά την πώληση χρειάζεται να λαμβάνει πληροφορίες επισκευής τόσο για τα πλήρως συναρμολογημένα οχήματα όσο και για αυτά που πωλούνται ως πλαίσιο και κινητήρας.

Δεν είναι δυνατό οι διατάξεις για την πρόσβαση σε πληροφορίες επισκευής και συντήρησης οχημάτων να μεταφέρονται απλώς από την κατηγορία Euro V (ελαφρά επιβατηγά οχήματα) στην κατηγορία Euro VI (βαρέα επαγγελματικά οχήματα). Συνεπώς, το τυποποιημένο μορφότυπο πρέπει να προσαρμοσθεί στις ανάγκες του τομέα των βαρέων επαγγελματικών οχημάτων.

Τροπολογία  8

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 6 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2. Η Επιτροπή καθορίζει και ενημερώνει, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 39 παράγραφος 9 της οδηγίας 2007/46/EΚ, για την εφαρμογή της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, τις τεχνικές προδιαγραφές που αφορούν τον τρόπο με τον οποίο παρέχονται οι πληροφορίες του ενσωματωμένου συστήματος διάγνωσης (OBD) και οι πληροφορίες επισκευής και συντήρησης των οχημάτων.

2. Η Επιτροπή καθορίζει και ενημερώνει, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 39 παράγραφος 9 της οδηγίας 2007/46/EΚ, για την εφαρμογή της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, τις κατάλληλες τεχνικές προδιαγραφές που αφορούν τον τρόπο με τον οποίο παρέχονται οι πληροφορίες του ενσωματωμένου συστήματος διάγνωσης (OBD) και οι πληροφορίες επισκευής και συντήρησης των οχημάτων. H Επιτροπή λαμβάνει υπόψη τη σημερινή τεχνολογία της πληροφορίας, την μελλοντική τεχνολογία των οχημάτων, τα ισχύοντα πρότυπα του Διεθνούς Οργανισμού Τυποποίησης (ISO) και ενδεχομένως ένα διεθνές πρότυπο ISO.

Αιτιολόγηση

Είναι πολύ σημαντικό να ληφθεί υπόψη η σημερινή και η επικείμενη τεχνολογία των οχημάτων και τα πρότυπα ISO όταν η Επιτροπή θα καθιερώσει και θα επικαιροποιήσει τις τεχνικές προδιαγραφές που σχετίζονται με τις πληροφορίες του ενσωματωμένου συστήματος διάγνωσης του οχήματος και τις πληροφορίες επισκευής και συντήρησης.

Τροπολογία  9

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 8 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Με ισχύ από 1ης Οκτωβρίου 2014, οι εθνικές αρχές θεωρούν, όσον αφορά τα νέα οχήματα που δεν συμμορφώνονται με τον παρόντα κανονισμό και τα μέτρα εφαρμογής του, ότι τα πιστοποιητικά συμμόρφωσης δεν είναι πλέον έγκυρα για τους σκοπούς του άρθρου 26 της οδηγίας 46/2007/ΕΚ και απαγορεύουν, για λόγους που αφορούν εκπομπές, την ταξινόμηση, την πώληση και τη θέση σε κυκλοφορία των οχημάτων αυτών.

Με ισχύ από [48 μήνες μετά την έναρξη ισχύος των μέτρων εφαρμογής που αναφέρονται στο άρθρο 4, παράγραφος 3, στο άρθρο 5, παράγραφος 4, εδάφιο 1 και στο άρθρο 6, παράγραφος 2, εδάφιο 1], οι εθνικές αρχές θεωρούν, όσον αφορά τα νέα οχήματα που δεν συμμορφώνονται με τον παρόντα κανονισμό και τα μέτρα εφαρμογής του, ότι τα πιστοποιητικά συμμόρφωσης δεν είναι πλέον έγκυρα για τους σκοπούς του άρθρου 26 της οδηγίας 46/2007/ΕΚ και απαγορεύουν, για λόγους που αφορούν εκπομπές, την ταξινόμηση, την πώληση και τη θέση σε κυκλοφορία των οχημάτων αυτών.

Αιτιολόγηση

Ανάμεσα στη δημοσίευση των μέτρων εφαρμογής και στην έναρξη ισχύος των νέων προτύπων για τις εκπομπές πρέπει να μεσολαβεί χρονικό διάστημα 48 μηνών, προκειμένου να διασφαλίζεται ότι οι κατασκευαστές και οι διανομείς κατέχουν όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για να μπορούν να εφαρμόζουν τις απαραίτητες τεχνολογικές εξελίξεις στα νέα οχήματα.

Τροπολογία  10

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Άρθρο 10

διαγράφεται

Οικονομικά κίνητρα

 

1. Υπό την προϋπόθεση της έναρξης ισχύος των μέτρων εφαρμογής του παρόντος κανονισμού, τα κράτη μέλη μπορούν να προβλέπουν οικονομικά κίνητρα όσον αφορά τα μηχανοκίνητα οχήματα μαζικής παραγωγής που συμμορφώνονται με τον παρόντα κανονισμό.

 

Τα εν λόγω κίνητρα εφαρμόζονται για όλα τα νέα οχήματα που διατίθενται στην αγορά του συγκεκριμένου κράτους μέλους, τα οποία συμμορφώνονται με τον παρόντα κανονισμό. Εντούτοις, παύουν να εφαρμόζονται το αργότερο την 1η Οκτωβρίου 2014.

 

2. Υπό την προϋπόθεση της έναρξης ισχύος των μέτρων εφαρμογής του παρόντος κανονισμού, τα κράτη μέλη δύνανται να παρέχουν οικονομικά κίνητρα για την προσαρμογή των εν λειτουργία οχημάτων στις οριακές τιμές εκπομπών που καθορίζονται στο παράρτημα Ι και για την απόσυρση οχημάτων που δεν συμμορφώνονται με τον παρόντα κανονισμό.

 

3. Τα οικονομικά κίνητρα που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2 δεν υπερβαίνουν, για κάθε τύπο μηχανοκίνητου οχήματος, το επιπλέον κόστος των τεχνικών συστημάτων που εισάγονται ώστε να εξασφαλιστεί η συμμόρφωση με τα όρια εκπομπών που καθορίζονται στο παράρτημα Ι, συμπεριλαμβανομένου του κόστους της εγκατάστασης στο όχημα.

 

4. Η Επιτροπή ενημερώνεται σχετικά με τα σχέδια θέσπισης ή μεταβολής των οικονομικών κινήτρων που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2.

 

Αιτιολόγηση

Το να δίδεται στα κράτη μέλη η δυνατότητα να θεσπίζουν οικονομικά κίνητρα αντιβαίνει στις αρχές της ενιαίας αγοράς και θα μπορούσε να βλάψει τον ανταγωνισμό.

Τροπολογία  11

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 13 – σημείο -1 (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

-1. Στο άρθρο 3, το εισαγωγικό εδάφιο του σημείου 2 τροποποιείται ως ακολούθως:

 

"2. "οχήματα που αποσκοπούν στην εκπλήρωση ειδικών κοινωνικών αναγκών": οχήματα ντίζελ της κατηγορίας Μ τα οποία είναι είτε:"

Αιτιολόγηση

Ο κανονισμός 715/2007 που καλύπτει τα πρότυπα Euro 5 και Euro 6 εισήγαγε την έννοια των οχημάτων για την εκπλήρωση "ειδικών κοινωνικών αναγκών" τα οποία δικαιολογημένα μπορούν να λαμβάνουν έγκριση τύπου σύμφωνα με το πρότυπο Euro 5, αν και δεν τηρούν τα πρότυπα για τις εκπομπές που εφαρμόζονται για τα οχήματα της κατηγορίας N1, κλάση ΙΙΙ. Τούτο σημαίνει ότι μικρά λεωφορεία (M1) επιτρέπεται να έχουν υψηλότερο επίπεδο εκπομπών NOx απ' ό,τι τα κανονικά επιβατηγά οχήματα (εάν διαθέτουν μόνον εννέα θέσεις μαζί με τη θέση του οδηγού). Ωστόσο, το ίδιο μικρό λεωφορείο (M2), εάν είναι σχεδιασμένο με μία επιπλέον θέση θεωρείται κανονικό επιβατηγό όχημα. Σκοπός της παρούσας τροπολογίας είναι να τεθεί τέρμα στην άδικη κατάσταση που έχει δημιουργηθεί με τον ορισμό των οχημάτων για την εκπλήρωση ειδικών κοινωνικών αναγκών και να επεκταθεί ο ορισμός των εν λόγω οχημάτων σε όλα τα μικρά λεωφορεία.

Τροπολογία  12

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 15 - παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1. Η οδηγία 80/1269/EΟΚ του Συμβουλίου, οι οδηγίες 88/195/EΟΚ, 97/21/ΕΚ, 1999/99/EΚ και 2005/78/EΚ της Επιτροπής, καθώς και η οδηγία 2005/55/EΚ καταργούνται από 1ης Οκτωβρίου 2014.

1. Η οδηγία 80/1269/EΟΚ του Συμβουλίου, οι οδηγίες 88/195/EΟΚ, 97/21/ΕΚ, 1999/99/EΚ και 2005/78/EΚ της Επιτροπής, καθώς και η οδηγία 2005/55/EΚ καταργούνται [48 μήνες μετά την έναρξη ισχύος των μέτρων εφαρμογής που αναφέρονται στο άρθρο 4, παράγραφος 3, στο άρθρο 5, παράγραφος 4, εδάφιο 1 και στο άρθρο 6, παράγραφος 2, εδάφιο 1].

Αιτιολόγηση

Ανάμεσα στη δημοσίευση των μέτρων εφαρμογής και στην έναρξη ισχύος των νέων προτύπων για τις εκπομπές πρέπει να μεσολαβεί χρονικό διάστημα 48 μηνών, προκειμένου να διασφαλίζεται ότι οι κατασκευαστές και οι διανομείς κατέχουν όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για να μπορούν να εφαρμόζουν τις απαραίτητες τεχνολογικές εξελίξεις στα νέα οχήματα.

Τροπολογία  13

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 16 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Εφαρμόζεται από την 1η Απριλίου 2013. Εντούτοις, το άρθρο 8 παράγραφος 3 και το άρθρο 10 εφαρμόζονται από την ημερομηνία έναρξης ισχύος και τα σημεία 1(α)(i), 1(β)(i), 2(α), 3(α)(i), 3(β)(i), 3(γ)(i) και 3(δ)(i) του παραρτήματος II εφαρμόζονται από 1ης Οκτωβρίου 2014.

Εφαρμόζεται από [36 μήνες μετά την έναρξη ισχύος των μέτρων εφαρμογής που αναφέρονται στο άρθρο 4, παράγραφος 3, στο άρθρο 5, παράγραφος 4, εδάφιο 1 και στο άρθρο 6, παράγραφος 2, εδάφιο 1]. Εντούτοις, το άρθρο 8 παράγραφος 3 και το άρθρο 10 εφαρμόζονται από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού και τα σημεία 1(α)(i), 1(β)(i), 2(α), 3(α)(i), 3(β)(i), 3(γ)(i) και 3(δ)(i) του παραρτήματος II εφαρμόζονται από [48 μήνες μετά την έναρξη ισχύος των μέτρων εφαρμογής που αναφέρονται στο άρθρο 4, παράγραφος 3, στο άρθρο 5, παράγραφος 4, εδάφιο 1 και στο άρθρο 6, παράγραφος 2, εδάφιο 1].

Αιτιολόγηση

Ανάμεσα στη δημοσίευση των μέτρων εφαρμογής και στην έναρξη ισχύος των νέων προτύπων για τις εκπομπές πρέπει να μεσολαβεί χρονικό διάστημα 48 μηνών, προκειμένου να διασφαλίζεται ότι οι κατασκευαστές και οι διανομείς κατέχουν όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για να μπορούν να εφαρμόζουν τις απαραίτητες τεχνολογικές εξελίξεις στα νέα οχήματα.

Τροπολογία  14

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 16 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

2α. Το αργότερο έως την 31η Δεκεμβρίου 2009, η Επιτροπή εγκρίνει τα μέτρα εφαρμογής μνεία των οποίων γίνεται στο άρθρο 4, παράγραφος 3, στο άρθρο 5, παράγραφος 4 και στο άρθρο 6, παράγραφος 2.

Αιτιολόγηση

Όλοι οι κατασκευαστές χρειάζονται επαρκή χρόνο προσαρμογής από τη στιγμή που θα ολοκληρωθεί και μέχρις ότου τεθεί σε εφαρμογή η διαδικασία συναπόφασης και επιτροπολογίας. Όσον αφορά τον πρόσφατο κανονισμό Euro 5 και Euro 6 για επιβατηγά οχήματα, η Επιτροπή εισήγαγε διάφορα νέα μέτρα στη διάρκεια της διαδικασίας επιτροπολογίας τα οποία είναι δύσκολο να έχουν ολοκληρωθεί προτού καταστούν υποχρεωτικά στο πλαίσιο του κανονισμού Euro 5, τον Σεπτέμβριο 2009, με αποτέλεσμα οι κατασκευαστές να μην διαθέτουν σχεδόν καθόλου χρόνο προσαρμογής. Αυτό το σημείο ανησυχίας θα πρέπει να ληφθεί υπόψη και να αντιμετωπισθεί στον κανονισμό Euro VI.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Τίτλος

Έγκριση τύπου των μηχανοκίνητων οχημάτων και κινητήρων

Έγγραφα αναφοράς

COM(2007)0851 – C6-0007/2008 – 2007/0295(COD)

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

ENVI

Γνωμοδοτική επιτροπή

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

IMCO

15.1.2008

 

 

 

Συντάκτης γνωμοδότησης

       Ημερομηνία ορισμού

Anja Weisgerber

25.3.2008

 

 

Εξέταση στην επιτροπή

6.5.2008

27.5.2008

24.6.2008

 

Ημερομηνία έγκρισης

24.6.2008

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

34

0

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Cristian Silviu Buşoi, Charlotte Cederschiöld, Gabriela Creţu, Mia De Vits, Janelly Fourtou, Evelyne Gebhardt, Małgorzata Handzlik, Malcolm Harbour, Anna Hedh, Iliana Malinova Iotova, Kurt Lechner, Lasse Lehtinen, Toine Manders, Arlene McCarthy, Nickolay Mladenov, Bill Newton Dunn, Zuzana Roithová, Heide Rühle, Leopold Józef Rutowicz, Salvador Domingo Sanz Palacio, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Eva-Britt Svensson, Marianne Thyssen, Jacques Toubon, Barbara Weiler, Marian Zlotea

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Εμμανουήλ Αγγελάκας, Giovanna Corda, Jan Cremers, Manuel Medina Ortega, Olle Schmidt, Gary Titley, Anja Weisgerber


ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού (8.5.2008)

προς την Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την έγκριση τύπου των μηχανοκίνητων οχημάτων και κινητήρων όσον αφορά τις εκπομπές των βαρέων επαγγελματικών οχημάτων (Euro VI) και για την πρόσβαση σε πληροφορίες επισκευής και συντήρησης οχημάτων

(COM(2007)0851 – C6‑00007/2008 – 2007/0295(COD))

Συντάκτης γνωμοδότησης: Johannes Blokland

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Εισαγωγή

Με την υποβολή της πρότασης της σχετικά με τις εκπομπές των βαρέων επαγγελματικών οχημάτων (Euro VI), η Επιτροπή εκθέτει την αυξανόμενη περιβαλλοντική πίεση στις αστικές και πυκνοκατοικημένες περιοχές. Η κυκλοφορία οχημάτων ευθύνεται για σημαντικό τμήμα εκπομπών οξειδίων του αζώτου (ΝΟx) και αιωρούμενων σωματιδίων (ΡΜ).

Για την αντιμετώπιση των προβλημάτων αυτών, η Επιτροπή θέσπισε το πρόγραμμα CAFE (καθαρός αέρας για την Ευρώπη) το 2001. Το πρόγραμμα επικεντρώθηκε σε στρατηγικές που μπορούσαν να συμβάλουν στη μείωση των εκπομπών βελτιώνοντας έτσι την ποιότητα του αέρα έως το 2020. Προσδιορίστηκαν έξι τομείς πιθανής παρέμβασης, ένας εκ των οποίων ήταν η μείωση των εκπομπών στην πηγή.

Η Επιτροπή θεωρεί τα επίπεδα εκπομπών Euro VI ως μια μέθοδο μείωσης των εκπομπών ΝΟx και PM. Σε σύγκριση με τα όρια εκπομπών Euro V το όριο για τα NOx πρόκειται να μειωθεί κατά 80% και εκείνο για τα PM κατά 67%. Δεδομένου ότι ορισμένα τεχνικά στοιχεία της πρότασης εξαρτώνται από την πρόοδο το πλαίσιο των ομάδων εργασίας των Ηνωμένων Εθνών, η Επιτροπή προτείνει τη συμπερίληψη περαιτέρω τεχνικών απαιτήσεων μόλις επιτευχθεί συμφωνία στο πλαίσιο των ομάδων αυτών εργασίας.

Η Επιτροπή προβλέπει επίσης απαιτήσεις σχετικά με την πρόσβαση στις πληροφορίες για την επισκευή και συντήρηση ανεξάρτητων παραγόντων, πέραν εκείνων που συνδέονται απευθείας με τους κατασκευαστές.

Τα αποτελέσματα της διαβούλευσης σχετικά με την πρόταση Euro VI έδειξαν ότι οι ενδιαφερόμενοι συμφωνούν σε μεγάλο βαθμό με την πρόταση.

Θέση του εισηγητή

Ο εισηγητής συμφωνεί με την ανάγκη να καταβληθεί προσπάθεια για τη μείωση των εκπομπών στην πηγή προκειμένου να μειωθούν οι εκπομπές που προέρχονται τόσο από βαρέα όσο και από ελαφρά οχήματα. Ο εισηγητής εγκρίνει ως τούτου την πρόταση Euro VI, αν και επιθυμεί να προβεί σε κάποια σχόλια επί ορισμένων στοιχείων της.

Επίπεδα εκπομπών και χρονοδιάγραμμα

Στόχος της Επιτροπής είναι η επίτευξη συγκεκριμένων αποτελεσμάτων με την πρόταση αυτή έως το 2020. Τούτο συνδέεται με το χρονοδιάγραμμα προγράμματος CAFÉ. Υπάρχει ωστόσο και ένα άλλο χρονοδιάγραμμα που θα έπρεπε να ληφθεί υπόψη. Το 2015 θα τεθούν σε ισχύ νέες απαιτήσεις για την ποιότητα του αέρα. Είναι πιθανό, οι αστικές και πυκνοκατοικημένες περιοχές να αντιμετωπίσουν δυσκολίες στο να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις αυτές. Τούτο οφείλεται εν μέρει στις εκπομπές των οχημάτων. Οι αυξημένες περιβαλλοντικές επιδόσεις των οχημάτων θα συμβάλλουν επομένως στη βελτίωση της ποιότητας του αέρα σε τοπικό ο επίπεδο, επιτρέποντας στα κράτη μέλη να προσεγγίσουν περισσότερο το απαιτούμενο επίπεδο ποιότητας έως το 2015.

Κάθε χρόνο, το 10%του συνολικού αριθμού που βαρέων οχημάτων στην ΕΕ αντικαθίσταται. Προκειμένου να βελτιωθούν ουσιαστικά οι απαιτήσεις για την ποιότητα του αέρα του 2015, οι ημερομηνίες καθιέρωσης των ορίων Euro VI θα έπρεπε να επισπευσθούν. Δεδομένου ότι είναι πιθανή η επίτευξη συμφωνίας επί της πρότασης αυτής με το Συμβούλιο σε πρώτη ανάγνωση πριν από τον Οκτώβριο του 2008, οι ημερομηνίες καθιέρωσης θα έπρεπε να μετατεθούν στην 1η Οκτωβρίου 2011 (έγκριση τύπου) και την 1η Οκτωβρίου 2012 (νέα οχήματα). Η βιομηχανία ανέφερε ότι χρειάζεται 36 μήνες για την προσαρμογή των γραμμών παραγωγής μόλις καθιερωθούν οι νέες απαιτήσεις.

Η ετήσια ανανέωση της τάξης του 10% σημαίνει ότι χρειάζονται τουλάχιστον δέκα χρόνια προκειμένου το σύνολο του στόλου οχημάτων να προσαρμοστεί στις νέες απαιτήσεις και να συμβάλει σε κατώτερα επίπεδα εκπομπών. Θα ήταν χρήσιμο να ζητηθεί από την Επιτροπή να εξετάσει το ενδεχόμενο να επεκταθούν οι απαιτήσεις Euro VI στα «παλαιά» οχήματα με την εκ των υστέρων εγκατάσταση των κατάλληλων συστημάτων. Στην περίπτωση που οι έρευνες δείξουν ότι κάτι τέτοιο είναι τεχνικώς δυνατόν, θα έπρεπε να προταθεί και η αντίστοιχη νομοθεσία.

Πρόσβαση στις πληροφορίες

Στο παρελθόν, τη συντήρηση των βαρέων οχημάτων ανελάμβαναν αποκλειστικά συνεργεία συνδεόμενα με τον κατασκευαστή του οχήματος. Κατά τα τελευταία χρόνια το μερίδιο της αγοράς των ανεξάρτητων επισκευαστών παρουσίασε σταθερή αύξηση. Τούτο συνεπάγεται ότι η «εξωτερική» πρόσβαση στις τεχνικές πληροφορίες των οχημάτων καθίσταται σημαντικότερη. Οι πληροφορίες αυτές παρέχονται από τους κατασκευαστές μέσω των ιστοσελίδων τους. Στις πληροφορίες αυτές έχουν πρόσβαση οι ανεξάρτητοι παράγοντες, κάθε κατασκευαστής όμως παρέχει τις πληροφορίες σε διαφορετική μορφή γεγονός, που δεν συμβάλλει στο να αντιμετωπίζονται τα συνεργεία κατά τον ίδιο τρόπο.

Υφίσταται σήμερα μια υποχρέωση παροχής πληροφοριών βάσει του κανονισμού (ΕΚ)1400/2002 όπως επίσης και μια τυποποιημένη μορφή η για την παρουσίαση των εθνικών πληροφοριών (OASIS). Δεδομένου ότι ο κανονισμός 1400/2002 θα πάψει να ισχύει το 2010, οι απαιτήσεις για την πρόσβαση στις πληροφορίες θα έπρεπε να περιλαμβάνονται στην παρούσα πρόταση. Δεδομένου ότι το σύστημα OASIS έχει αναπτυχθεί η όσο από τους κατασκευαστές όσο και από τους ανεξάρτητους παράγοντες -υπό την επίβλεψη της Επιτροπής- θα έπρεπε να αποτελεί το σύστημα βάσει του οποίου θα παρέχονται οι πληροφορίες. Η τυποποιημένη ενημέρωση θα οδηγήσει στην ισότιμη αντιμετώπιση των συνεργείων και θα παρέχει μεγαλύτερη επιλογή στους πελάτες.

Ο εισηγητής θα επιθυμούσε να τονίσει τη σημασία της ισότιμης πρόσβασης στις πληροφορίες που θα παρέχονται κατά τον ίδιο τρόπο, προκειμένου να υπάρχουν ισότιμοι όροι μεταξύ των παραγόντων. Θα επιθυμούσε ως εκ τούτου να ενισχυθούν οι απαιτήσεις σχετικά με τις πληροφορίες το άρθρο 3.

Επιτροπολογία

Τέλος, θα έπρεπε να εξεταστεί η προσεκτική χρήση των διαδικασιών επιτροπολογίας. Οι διαδικασίες αυτές έχουν τους κόπο την προσαρμογή των απαιτήσεων με την τεχνολογική πρόοδο. Θα έπρεπε ως εκ τούτου να μην χρησιμοποιούνται για την καθιέρωση νέων τεχνικών απαιτήσεων που ουσιαστικά μεταβάλουν τις προδιαγραφές. Για το λόγο αυτό υποβάλλονται ορισμένες διασφαλίσεις στα άρθρα 5 και 12.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού καλεί την Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να ενσωματώσει στην έκθεσή της τις ακόλουθες τροπολογίες:

Τροπολογία  1

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(5)       Η επίτευξη των στόχων για την ποιότητα του αέρα απαιτεί συνεχείς προσπάθειες για τη μείωση των εκπομπών από οχήματα. Για το λόγο αυτό, πρέπει να παρασχεθούν στη βιομηχανία σαφή στοιχεία για τις μελλοντικές οριακές τιμές εκπομπών.

(5)       Η επίτευξη των στόχων για την ποιότητα του αέρα απαιτεί συνεχείς προσπάθειες για τη μείωση των εκπομπών από οχήματα. Για το λόγο αυτό, πρέπει να παρασχεθούν στη βιομηχανία σαφή στοιχεία για τις μελλοντικές οριακές τιμές εκπομπών και ο απαραίτητος χρόνος για να συμμορφωθεί.

Αιτιολόγηση

Η βιομηχανία χρειάζεται 36 μήνες για να προσαρμόσει τις παραγωγικές της διαδικασίες στις νέες τεχνικές απαιτήσεις.

Ο στόχος της Επιτροπής να βελτιώσει την ποιότητα της ατμόσφαιρας στην Ε.Ε. πρέπει οπωσδήποτε να επιτευχθεί, αλλά πρέπει να δοθεί στη βιομηχανία επαρκής χρόνος για να προσαρμοστεί στη νέα νομοθεσία και να μπορέσει να αποσβέσει τις σημαντικές επενδύσεις που έχει κάνει για την εφαρμογή των προηγούμενων νομοθετικών ρυθμίσεων (π.χ. Euro V).

Τροπολογία  2

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 6 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(6α) Η εκ των υστέρων εγκατάσταση σε παλαιότερα βαρέα οχήματα πιο σύγχρονων συστημάτων ελέγχου των εκπομπών θα βελτιώσει την ποιότητα του αέρα. Η Επιτροπή θα έπρεπε να εξετάσει το ενδεχόμενο υποβολής νομοθεσίας ΕΕ για τα συστήματα αυτά που θα εξασφαλίσει επίσης τον περιορισμό των εκπομπών διοξειδίου του αζώτου.

Αιτιολόγηση

Κάθε χρόνο αντικαθίσταται το 10% περίπου του στόλου των βαρέων οχημάτων. Για το λόγο αυτό θα χρειαστούν κάποια χρόνια προκειμένου οι διατάξεις Euro VI να υλοποιηθούν πλήρως. Για να επιτευχθούν τα μέγιστα δυνατά αποτελέσματα από την παρούσα πρόταση, η Επιτροπή θα έπρεπε να διερευνήσει το ενδεχόμενο υποβολής νομοθεσίας ΕΕ για την εκ των υστέρων εγκατάσταση συστημάτων στα υπάρχοντα οχήματα.

Τροπολογία  3

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(7) Κατά τον καθορισμό προτύπων για τις εκπομπές είναι σημαντικό να λαμβάνονται υπόψη οι επιπτώσεις στην ανταγωνιστικότητα των αγορών και των κατασκευαστών, το άμεσο και έμμεσο κόστος που επιβάλλονται στις επιχειρήσεις, καθώς και τα οφέλη που προκύπτουν από άποψη ενθάρρυνσης της καινοτομίας, βελτίωσης της ποιότητας του αέρα, μείωσης των δαπανών για την υγεία και αύξησης του προσδόκιµου επιβίωσης.

(7) Κατά τον καθορισμό προτύπων για τις εκπομπές είναι σημαντικό να λαμβάνονται υπόψη οι επιπτώσεις στην ανταγωνιστικότητα των αγορών και των κατασκευαστών, το άμεσο και έμμεσο κόστος που επιβάλλονται στις επιχειρήσεις, καθώς και τα οφέλη που προκύπτουν από άποψη ενθάρρυνσης της καινοτομίας, βελτίωσης της ποιότητας του αέρα, μείωσης των δαπανών για την υγεία και αύξησης του προσδόκιµου επιβίωσης. Για να ενισχυθεί η ανταγωνιστικότητα των κατασκευαστών, οι προδιαγραφές σχετικά με τις εκπομπές πρέπει να παραμείνουν αμετάβλητες για ελάχιστη περίοδο πέντε ετών.

Αιτιολόγηση

Ο συγκεκριμένος τομέας της βιομηχανίας χρειάζεται μια ελάχιστη περίοδο σταθερότητας πέντε ετών για κάθε δέσμη προδιαγραφών σχετικά με τις εκπομπές, ώστε να μπορέσει να αποσβέσει τις επενδύσεις που χρειάζονται για την εισαγωγή της νέας τεχνολογίας. Οι συχνές τροποποιήσεις των απαιτήσεων όσον αφορά τις εκπομπές επιβάλλουν στους κατασκευαστές τη διάθεση πολλών πόρων για την αναπροσαρμογή των προϊόντων που κυκλοφορούν στην αγορά. Αυτό αποβαίνει σε βάρος της έρευνας αγοράς για νέα προϊόντα και προκαλεί μειονέκτημα στον ανταγωνισμό. Μόνο η εγγύηση επαρκούς και ενδεδειγμένου χρόνου εφαρμογής θα εξασφαλίσει σωστές συνθήκες ανταγωνισμού και θα συμβάλει στην επίτευξη των περιβαλλοντικών στόχων μακροπρόθεσμα.

Τροπολογία  4

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(8) Η απεριόριστη πρόσβαση σε πληροφορίες επισκευής του οχήματος, μέσω τυποποιημένου μορφοτύπου, το οποίο μπορεί να χρησιμοποιείται για την ανάκτηση τεχνικών πληροφοριών και ο αποτελεσματικός ανταγωνισμός στην αγορά για την επιδιόρθωση οχημάτων και τις υπηρεσίες ενημέρωσης για τη συντήρηση, είναι αναγκαία για να βελτιωθεί η λειτουργία της εσωτερικής αγοράς, ιδίως όσον αφορά την ελεύθερη κυκλοφορία εμπορευμάτων, την ελευθερία εγκατάστασης και την ελευθερία παροχής υπηρεσιών. Μέγα μέρος των πληροφοριών αυτών συνδέεται με τα ενσωματωμένα συστήματα διάγνωσης και τη διάδρασή τους με άλλα συστήματα οχημάτων. Ενδείκνυται να καθορισθούν τεχνικές προδιαγραφές, τις οποίες θα πρέπει να τηρούν οι κατασκευαστές στους δικτυακούς τόπους τους, παράλληλα με στοχοθετημένα μέτρα ώστε να διασφαλίζεται η εύλογη πρόσβαση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ).

(8) Η απεριόριστη πρόσβαση σε πληροφορίες επισκευής του οχήματος, με τον πιο ενδεδειγμένο τρόπο, χωρίς τη δημιουργία δυσανάλογων δυσκολιών σε σχέση με τα οφέλη των καταναλωτών, μέσω τυποποιημένου μορφοτύπου, το οποίο μπορεί να χρησιμοποιείται για την ανάκτηση τεχνικών πληροφοριών και ο αποτελεσματικός ανταγωνισμός στην αγορά για την επιδιόρθωση οχημάτων και τις υπηρεσίες ενημέρωσης για τη συντήρηση, είναι αναγκαία για να βελτιωθεί η λειτουργία της εσωτερικής αγοράς, ιδίως όσον αφορά την ελεύθερη κυκλοφορία εμπορευμάτων, την ελευθερία εγκατάστασης και την ελευθερία παροχής υπηρεσιών. Μέγα μέρος των πληροφοριών αυτών συνδέεται με τα ενσωματωμένα συστήματα διάγνωσης και τη διάδρασή τους με άλλα συστήματα οχημάτων. Ενδείκνυται να καθορισθούν τεχνικές προδιαγραφές, τις οποίες θα πρέπει να τηρούν οι κατασκευαστές στους δικτυακούς τόπους τους, παράλληλα με στοχοθετημένα μέτρα ώστε να διασφαλίζεται η εύλογη πρόσβαση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ).

Αιτιολόγηση

Η Επιτροπή θα πρέπει να έχει την εξουσία να εγκρίνει μόνο τα ενδεδειγμένα μέτρα όσον αφορά την πρόσβαση στην επιδιόρθωση και συντήρηση οχημάτων. Δεν υπάρχει λόγος να δημιουργηθεί μια δυσανάλογα περίπλοκη διαδικασία σε σχέση με τα οφέλη των καταναλωτών. Η επέκταση για παράδειγμα του ορισμού της επιδι·ορθωσης και συντήρησης στο πλαίσιο των ηλεκτρονικών μέσων διάγνωσης και η επιβολή του στους κατασκευαστές για να επιτραπεί η πρόσβαση στην ασφάλεια του αυτοκινήτου και σε εξουσιοδοτημένους ανεξάρτητους επισκευαστές, δεν φαίνεται να ενδείκνυται.

Τροπολογία  5

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(15) Για τον αποτελεσματικότερο έλεγχο των υφιστάμενων εν χρήσει εκπομπών, συμπεριλαμβανομένων των εκπομπών εκτός κύκλου (OCE) και για τη διευκόλυνση της διαδικασίας της εν χρήσει συμμόρφωσης, θα πρέπει να εγκριθούν μια μεθοδολογία δοκιμών, καθώς και απαιτήσεις απόδοσης με βάση τη χρησιμοποίηση φορητών συστημάτων μέτρησης εκπομπών (PEMS).

(15) Για τον αποτελεσματικότερο έλεγχο των υφιστάμενων εν χρήσει εκπομπών, συμπεριλαμβανομένων των εκπομπών εκτός κύκλου (OCE) και για τη διευκόλυνση της διαδικασίας της εν χρήσει συμμόρφωσης, θα πρέπει να εγκριθούν μια μεθοδολογία δοκιμών, καθώς και απαιτήσεις απόδοσης με βάση τη χρησιμοποίηση φορητών συστημάτων μέτρησης εκπομπών (PEMS) με εύλογο χρονοδιάγραμμα.

Αιτιολόγηση

Η συμπερίληψη αυτών των στοιχείων είναι πολύ σημαντική για την παγκοσμίως εναρμονισμένη νομοθεσία και για την παγκόσμια ανταγωνιστικότητα της βιομηχανίας της ΕΕ. Η Επιτροπή πρέπει να είναι σαφέστερη στη διατύπωση που χρησιμοποιεί και να συμπεριλάβει τέτοιες παγκόσμιες τεχνικές προδιαγραφές στη ρύθμιση Euro VΙ.

Τροπολογία  6

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 18 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(18α) τα κράτη μέλη πρέπει να λάβουν τολμηρά μέτρα για να εξασφαλίσουν τον εκσυγχρονισμό των βαρέων οχημάτων που βρίσκονται σε κυκλοφορία με βάση τις προδιαγραφές του EURO VI.

Αιτιολόγηση

Τα βαρέα οχήματα που βρίσκονται ήδη σε κυκλοφορία αποτελούν για πολλά χρόνια μεγάλο τμήμα του στόλου των οχημάτων και ο εκσυγχρονισμός τους συμβάλλει τα μέγιστα στον περιορισμό των εκπομπών.

Τροπολογία  7

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 18 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(18β) τα κράτη μέλη πρέπει να ελέγχουν τακτικά τα ποσοστά επισκευών των αυτοκινήτων και εκσυγχρονισμό τους, να εντείνουν τις προσπάθειές τους για την μείωση του ποσοστού των περισσότερο ρυπογόνων οχημάτων και να υποβάλλουν τα αποτελέσματα των ερευνών τους σε ετήσια βάση στην Επιτροπή.

Αιτιολόγηση

Ο έλεγχος και η υποβολή σχετικών εκθέσεων μπορεί να αποτελέσει τη βάση για να καταστεί πιο αποτελεσματική στο μέλλον η πολιτική για τον περιορισμό των εκπομπών.

Τροπολογία  8

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 - παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται με την επιφύλαξη του άρθρου 2 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 715/2007.

Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται με την επιφύλαξη του άρθρου 2 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 715/2007, γεγονός που επιτρέπει την υπό συγκεκριμένους όρους επέκταση των εγκρίσεων τύπου οχημάτων βάρους μικρότερου ή ίσου των 2610kg σε παρόμοια οχήματα που βάρους μικρότερου ή ίσου των 2840kg.

Αιτιολόγηση

Ορισμένοι τύποι οχημάτων (ελαφράς χρήσης) έχουν την ίδια τεχνική βάση. Ανάλογα με το συγκεκριμένο αμάξωμα που χρησιμοποιείται, το βάρος τους μπορεί μόλις να υπολείπεται ή μόλις να υπερβαίνει το όριο των 2610kg. Τούτο σημαίνει ότι δύο οχήματα ταυτόσημα από τεχνική άποψη θα έχουν διαφορετική μεταχείριση. Το ένα θα θεωρείται ελαφράς χρήσης και το άλλο βαριάς χρήσης με συνέπεια να υπάρχει διαφορά σε σχέση με τις τεχνικές απαιτήσεις για την έγκριση τύπου. Η σχετική διάταξη του κανονισμού 715/2007/ΕΚ προστίθεται προκειμένου να αποσαφηνισθεί η κατάσταση.

Τροπολογία  9

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 - σημείο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(1) κινητήρας: πηγή κινητήριας δύναμης ενός οχήματος για την οποία μπορεί να χορηγείται έγκριση τύπου, ως ιδιαίτερη τεχνική ενότητα όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 25 της οδηγίας 2007/46/ΕΟΚ·

(1) «σύστημα κινητήρα»: ο κινητήρας, το σύστημα ελέγχου των εκπομπών και το σύστημα επικοινωνίας (υλικό και πληροφορίες) μεταξύ των ηλεκτρονικών μονάδων ελέγχου (ESE) του συστήματος του κινητήρα και άλλων μονάδων ελέγχου για την κίνηση ή το όχημα·

Αιτιολόγηση

Για το σημείο (1): Η εφαρμογή του EURO VI πρέπει να καλύπτει ολόκληρο το «σύστημα κινητήρα». Το σύστημα κινητήρα είναι η ιδανική συνέργεια κινητήρα, συστήματος επεξεργασίας καυσαερίων και συμπληρωματικών βοηθημάτων ελέγχου. Ο ορισμός του «κινητήρα» πρέπει κατά συνέπεια να τροποποιηθεί ή να αντικατασταθεί με τον ορισμό του «συστήματος κινητήρα» .Η ρύθμιση WHDC-GTR 4 περιέχει ήδη ορισμούς για το «σύστημα κινητήρα», «τον τύπο κινητήρα» και το «σύστημα επεξεργασίας καυσαερίων» που μπορούν εδώ να συμπεριληφθούν με τον ενδεδειγμένο τρόπο.

Τροπολογία  10

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 - σημείο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(1α) «τύπος κινητήρα»: μια κατηγορία κινητήρων στο πλαίσιο των οποίων δεν υπάρχει διαφοροποίηση όσον αφορά τα βασικά χαρακτηριστικά του κινητήρα.

Αιτιολόγηση

Για το σημείο (1): Η εφαρμογή του EURO VI πρέπει να καλύπτει ολόκληρο το «σύστημα κινητήρα». Το σύστημα κινητήρα είναι η ιδανική συνέργεια κινητήρα, συστήματος επεξεργασίας καυσαερίων και συμπληρωματικών βοηθημάτων ελέγχου. Ο ορισμός του «κινητήρα» πρέπει κατά συνέπεια να τροποποιηθεί ή να αντικατασταθεί με τον ορισμό του «συστήματος κινητήρα». Η ρύθμιση WHDC-GTR 4 περιέχει ήδη ορισμούς για το «σύστημα κινητήρα», «τον τύπο κινητήρα» και το «σύστημα επεξεργασίας καυσαερίων» που μπορούν εδώ να συμπεριληφθούν με τον ενδεδειγμένο τρόπο.

Τροπολογία  11

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 - σημείο 1 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(1β) «σύστημα μετεπεξεργασίας καυσαερίων»: ο καταλυτικός μετατροπέας (οξειδωτικός ή τριοδικός), το φίλτρο σωματιδίων, το σύστημα DeNOx, ο συνδυασμός DeNOx και φίλτρου σωματιδίων ή άλλη διάταξη για τον περιορισμό των εκπομπών που έχει προσαρμοσθεί στον κινητήρα. Ο ορισμός αυτός δεν περιλαμβάνει την ανακυκλοφορία των καυσαερίων - EGR που πρέπει να θεωρείται σταθερό τμήμα του κινητήρα.

Αιτιολόγηση

Για το σημείο (1): Η εφαρμογή του EURO VI πρέπει να καλύπτει ολόκληρο το «σύστημα κινητήρα». Το σύστημα κινητήρα είναι η ιδανική συνέργεια κινητήρα, συστήματος επεξεργασίας καυσαερίων και συμπληρωματικών βοηθημάτων ελέγχου. Ο ορισμός του «κινητήρα» πρέπει κατά συνέπεια να τροποποιηθεί ή να αντικατασταθεί με τον ορισμό του «συστήματος κινητήρα» .Η ρύθμιση WHDC-GTR 4 περιέχει ήδη ορισμούς για το «σύστημα κινητήρα», «τον τύπο κινητήρα» και το «σύστημα επεξεργασίας καυσαερίων» που μπορούν εδώ να συμπεριληφθούν με τον ενδεδειγμένο τρόπο.

Τροπολογία  12

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3, σημείο 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(7)       “ενσωματωμένο σύστημα διάγνωσης” ή “σύστημα OBD”: το σύστημα για τον έλεγχο των εκπομπών, το οποίο έχει την ικανότητα να εντοπίζει το πιθανό σημείο δυσλειτουργίας μέσω κωδικών βλάβης καταχωρημένων σε μνήμη υπολογιστή·

(7)       “ενσωματωμένο σύστημα διάγνωσης” ή “σύστημα OBD”: το σύστημα για τον έλεγχο των εκπομπών, το οποίο έχει την ικανότητα να εντοπίζει το πιθανό σημείο δυσλειτουργίας μέσω κωδικών βλάβης καταχωρημένων σε μνήμη υπολογιστή·

Αιτιολόγηση

Δεν ισχύει για το ελληνικό κείμενο.

Τροπολογία  13

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3, σημείο 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(11)     “πληροφορίες επισκευής και συντήρησης οχήματος”: όλες οι πληροφορίες που απαιτούνται για τη διάγνωση, τη συντήρηση, την τεχνική επιθεώρηση, την περιοδική παρακολούθηση, την επισκευή, τον επαναπρογραμματισμό ή την επαναφορά του οχήματος στην αρχική κατάσταση και τις οποίες παρέχουν οι κατασκευαστές στους εξουσιοδοτημένους πωλητές και συνεργεία επισκευής, συμπεριλαμβάνοντας όλες τις επακόλουθες τροποποιήσεις και συμπληρώσεις των πληροφοριών αυτών. Οι πληροφορίες αυτές περιλαμβάνουν όλα τα απαιτούμενα στοιχεία για τη συναρμογή εξαρτημάτων ή εξοπλισμού στο όχημα·

(11)     “πληροφορίες επισκευής και συντήρησης οχήματος”: όλες οι πληροφορίες που απαιτούνται για τη διάγνωση, τη συντήρηση, την τεχνική επιθεώρηση, την περιοδική παρακολούθηση, την επισκευή, τον επαναπρογραμματισμό, την επαναφορά του οχήματος στην αρχική κατάσταση ή την τηλεδιάγνωση και τηλευποστήριξη του οχήματος και τις οποίες παρέχουν οι κατασκευαστές στους εξουσιοδοτημένους πωλητές και συνεργεία επισκευής, συμπεριλαμβάνοντας όλες τις επακόλουθες τροποποιήσεις και συμπληρώσεις των πληροφοριών αυτών. Οι πληροφορίες αυτές περιλαμβάνουν όλα τα απαιτούμενα στοιχεία για τη συναρμογή εξαρτημάτων ή εξοπλισμού στο όχημα. Οι κατασκευαστές παρέχουν τυποποιημένο και ασφαλές σύστημα με τηλεπρόσβαση προκειμένου να μπορούν τα αναγνωρισμένα ανεξάρτητα συνεργεία να διενεργούν επισκευές που απαιτούν την πρόσβαση στο σύστημα ασφαλείας του οχήματος·

Αιτιολόγηση

Με την αυξανόμενη, λόγω ηλεκτρονικών, πολυπλοκότητα των οχημάτων, οι κατασκευαστές παρέχουν όλο και περισσότερο συστήματα διάγνωσης με τηλεπρόσβαση. Προκειμένου να υπάρχουν ισότιμοι όροι μεταξύ των ενδιαφερομένων, τα συστήματα αυτά θα έπρεπε επίσης να είναι διαθέσιμα στα ανεξάρτητα συνεργεία εις τρόπον ώστε να μπορούν να προσφέρουν στους πελάτες μια διαρκή επιλογή όσον αφορά τις επισκευές. Επιπλέον, θα έπρεπε να γίνει μια αναφορά σε έναν ασφαλή σύνδεσμο μεταξύ οχήματος και του κατασκευαστή για την επαναφορά στην αρχική κατάσταση των διατάξεων ακινητοποίησης και τον επαναπρογραμματισμό των ηλεκτρονικών μονάδων ελέγχου.

Τροπολογία  14

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3, σημείο 11 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(11α) "κατασκευαστής": το πρόσωπο ή ο φορέας που είναι υπεύθυνος έναντι της εγκριτικής αρχής για όλες τις πτυχές της διαδικασίας έγκρισης τύπου ή αδειοδότησης και για την εξασφάλιση της συμμόρφωσης της παραγωγής. Δεν απαιτείται να εμπλέκεται το πρόσωπο ή ο φορέας αυτός άμεσα σε όλα τα στάδια της κατασκευής του οχήματος, συστήματος, κατασκευαστικού στοιχείου ή χωριστής τεχνικής μονάδας που αποτελεί αντικείμενο της διαδικασίας έγκρισης·

Αιτιολόγηση

Αυτονόητη (ορισμός από το άρθρο 3 αριθ. 27 της οδηγίας 2007/46/ΕΚ).

Τροπολογία  15

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 5 - παράγραφος 4 - υποπαράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Η Επιτροπή δύναται, σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται στο άρθρο 39 παράγραφος 9 της οδηγίας 2007/46/EΚ, να θεσπίσει άλλα μέτρα σχετικά με ειδικές διαδικασίες, δοκιμές και απαιτήσεις για την έγκριση τύπου.

Η Επιτροπή δύναται, σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται στο άρθρο 39 παράγραφος 9 της οδηγίας 2007/46/EΚ, να θεσπίσει άλλα μέτρα σχετικά με ειδικές διαδικασίες, δοκιμές και απαιτήσεις για την έγκριση τύπου προκειμένου να αντικατοπτρίζεται η τεχνολογική πρόοδος επί θεμάτων που καλύπτονται από τις υφιστάμενες διατάξεις.

Αιτιολόγηση

Η Επιτροπή θα έπρεπε απλώς να λαμβάνει μέτρα βάσει του άρθρου 39(9) της οδηγίας 2007/46/ΕΚ σχέση με ειδικές διαδικασίες, δοκιμές κλπ. Κανένα νέο στοιχείο δεν θα πρέπει να θεσπίζεται στο πλαίσιο της επιτροπολογίας.

Τροπολογία  16

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 5 - παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4α. Οι δοκιμές πρέπει να βασίζονται σε εκπομπές τόσο υπό συνθήκες προσομοίωσης στο εργαστήριο όσο και πραγματικής οδήγησης.

Αιτιολόγηση

Η μελέτη Άρτεμις, η οποία συγχρηματοδοτείται από το πλαίσιο της ΕΕ για την έρευνα και την ανάπτυξη, έδειξε ότι οι εκπομπές κατά τη διάρκεια της πραγματικής οδήγησης μπορούν να διαφέρουν κατά πολύ από το αποτέλεσμα των εκπομπών σε εργαστήριο.

Τροπολογία  17

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 8 - παράγραφος 2 - υποπαράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2. Με ισχύ από 1ης Οκτωβρίου 2014, οι εθνικές αρχές θεωρούν, όσον αφορά τα νέα οχήματα που δεν συμμορφώνονται με τον παρόντα κανονισμό και τα μέτρα εφαρμογής του, ότι τα πιστοποιητικά συμμόρφωσης δεν είναι πλέον έγκυρα για τους σκοπούς του άρθρου 26 της οδηγίας 46/2007/ΕΚ και απαγορεύουν, για λόγους που αφορούν εκπομπές, την ταξινόμηση, την πώληση και τη θέση σε κυκλοφορία των οχημάτων αυτών.

2. Με ισχύ από 1ης Οκτωβρίου 2013, οι εθνικές αρχές θεωρούν, όσον αφορά τα νέα οχήματα που δεν συμμορφώνονται με τον παρόντα κανονισμό και τα μέτρα εφαρμογής του, ότι τα πιστοποιητικά συμμόρφωσης δεν είναι πλέον έγκυρα για τους σκοπούς του άρθρου 26 της οδηγίας 46/2007/ΕΚ και απαγορεύουν, για λόγους που αφορούν εκπομπές, την ταξινόμηση, την πώληση και τη θέση σε κυκλοφορία των οχημάτων αυτών. Εντός του χρονικού πλαισίου αυτού, η Επιτροπή θα πρέπει να εξασφαλίσει ότι θα επιτραπεί στην βιομηχανία χρόνος παράδοσης διάρκειας 36 μηνών ώστε να προσαρμόσει τις διαδικασίες παραγωγής της.

Αιτιολόγηση

Αυτή η προθεσμία θα δώσει αρκετό χρονικό περιθώριο παράδοσης στην βιομηχανία ώστε να προσαρμόσει τις διαδικασίες παραγωγής της αλλά και θα εξασφαλίσει ότι οι τεχνικές απαιτήσεις θα μπορούν να ορισθούν έγκαιρα από τις διαδικασίες επιτροπολογίας.

Η παρούσα τροπολογία αποσκοπεί να εξασφαλίσει ότι η Επιτροπή θα προχωρήσει γρήγορα με τις τεχνικές προδιαγραφές, χωρίς να τίθεται σε κίνδυνο ο χρόνος παράδοσης για την βιομηχανία ούτε και η αυστηρή τήρησης της εναρκτήριας προθεσμίας - το 2012 - λόγω των αυστηρών απαιτήσεων για την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα το 2015

Τροπολογία  18

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 10 - παράγραφος 1 - υποπαράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Υπό την προϋπόθεση της έναρξης ισχύος των μέτρων εφαρμογής του παρόντος κανονισμού, τα κράτη μέλη μπορούν να προβλέπουν οικονομικά κίνητρα όσον αφορά τα μηχανοκίνητα οχήματα μαζικής παραγωγής που συμμορφώνονται με τον παρόντα κανονισμό.

Υπό την προϋπόθεση της έναρξης ισχύος των μέτρων εφαρμογής του παρόντος κανονισμού, τα κράτη μέλη μπορούν να προβλέπουν οικονομικά κίνητρα όσον αφορά τα μηχανοκίνητα οχήματα μαζικής παραγωγής που συμμορφώνονται με τον παρόντα κανονισμό και τα εκτελεστικά μέτρα του, εκτός των απαιτήσεων του Άρθρου 6 και των εκτελεστικών του μέτρων.

Αιτιολόγηση

Θα πρέπει να είναι απόλυτα σαφές στην βιομηχανία ότι τα κίνητρα ισχύουν για τα οχήματα που πληρούν τα όρια εκπομπών Euro VI και όλα τα εκτελεστικά μέτρα που είναι τμήμα της δέσμης Euro VI.

Τροπολογία  19

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 10 - παράγραφος 1 - υποπαράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Τα εν λόγω κίνητρα εφαρμόζονται για όλα τα νέα οχήματα που διατίθενται στην αγορά του συγκεκριμένου κράτους μέλους, τα οποία συμμορφώνονται με τον παρόντα κανονισμό. Εντούτοις, παύουν να εφαρμόζονται το αργότερο την 1η Οκτωβρίου 2014.

Τα εν λόγω κίνητρα εφαρμόζονται για όλα τα νέα οχήματα που διατίθενται στην αγορά του συγκεκριμένου κράτους μέλους, τα οποία συμμορφώνονται με τον παρόντα κανονισμό και τα εκτελεστικά του μέτρα, εκτός των απαιτήσεων του Άρθρου 6 και των εκτελεστικών του μέτρων. Εντούτοις, παύουν να εφαρμόζονται το αργότερο την 1η Οκτωβρίου 2014.

Αιτιολόγηση

Θα πρέπει να είναι απόλυτα σαφές στην βιομηχανία ότι τα κίνητρα ισχύουν για τα οχήματα που πληρούν τα όρια εκπομπών Euro VI και όλα τα εκτελεστικά μέτρα που είναι τμήμα της δέσμης Euro VI.

Αυτή η προθεσμία θα δώσει αρκετό χρονικό περιθώριο παράδοσης για την βιομηχανία ώστε να προσαρμόσει τις διαδικασίες παραγωγής της αλλά και θα εξασφαλίσει ότι οι τεχνικές απαιτήσεις θα μπορούν να ορισθούν έγκαιρα από τις διαδικασίες επιτροπολογίας.

Τροπολογία  20

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 12 - παράγραφος 1 - εισαγωγική πρόταση

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.        Μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος μέτρησης σωματιδίων ΟΕΕ/ΟΗΕ, που εφαρμόζεται υπό την αιγίδα του παγκόσμιου φόρουμ για την εναρμόνιση των κανονισμών οχημάτων, η Επιτροπή, χωρίς να μειώσει τα επίπεδα περιβαλλοντικής προστασίας στην Κοινότητα:

1.        Μετά την ολοκλήρωση των σχετικών τμημάτων του προγράμματος μέτρησης σωματιδίων ΟΕΕ/ΟΗΕ, που εφαρμόζεται υπό την αιγίδα του παγκόσμιου φόρουμ για την εναρμόνιση των κανονισμών οχημάτων, το αργότερο όμως έως την 1η Οκτωβρίου 2008, η Επιτροπή, χωρίς να μειώσει τα επίπεδα περιβαλλοντικής προστασίας στην Κοινότητα:

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να δοθεί στη βιομηχανία επαρκής χρόνος για να συμμορφωθεί με τις απαιτήσεις EURO VI το 2011/2012, όλες οι απαιτήσεις που απορρέουν τόσο από τη νομοθεσία όσο και από την επιτροπολογία, θα έπρεπε να είναι διαθέσιμες από 1ης Οκτωβρίου 2008.

Τροπολογία  21

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 12 - παράγραφος 1 - στοιχείο (α)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(α)       θεσπίζει οριακές τιμές βασιζόμενες στον αριθμό των σωματιδίων και, εφόσον ενδείκνυται ο καθορισμός της τιμής του επιτρεπόμενου επιπέδου του στοιχείου NO2 στην οριακή τιμή Nox, και τούτο σύμφωνα με το άρθρο 39 παράγραφος 2 της οδηγίας 46/2007/ΕΟΚ

(α)       θεσπίζει οριακές τιμές βασιζόμενες στον αριθμό των σωματιδίων σε συσχετισμό με την τρέχουσα κατάσταση των. κλειστών φίλτρων σωματιδίων των πετρελαιοκινητήρων σύμφωνα με το άρθρο 39 παράγραφος 2 της οδηγίας 46/2007/ΕΟΚ

Αιτιολόγηση

Προκειμένου οι τιμές για τον αριθμό των σωματιδίων να είναι ρεαλιστικές, θα έπρεπε να σχετίζονται με την τρέχουσα κατάσταση των κλειστών φίλτρων σωματιδίων των πετρελαιοκινητήρων.

Τροπολογία  22

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 12 - παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

1α. Στην περίπτωση που η εξέλιξη των επιπέδων των εκπομπών δείξει ότι οι εκπομπές NO2 από βαρέα οχήματα υπερβαίνουν τα 150mg/kwh, η Επιτροπή θεσπίζει οριακή τιμή NO2 150mg/kwh για τα βαρέα οχήματα, περιλαμβανομένης μιας ενδεδειγμένης μεθόδου μέτρησης σύμφωνα με το άρθρο 39(2) της οδηγίας 2007/46/ΕΚ.

Αιτιολόγηση

Το NO2 είναι ο σημαντικότερος τύπος οξειδίων του αζώτου σε σχέση με την ποιότητα του αέρα. Στο πλαίσιο των τιμών NO2 που έχουν τεθεί ως στόχος έως το 2015 ως τμήμα των απαιτήσεων για την ποιότητα του αέρα τα επίπεδα εκπομπών NO2 θα έπρεπε να ελέγχονται εκ του σύνεγγυς. Σε περίπτωση υπέρβασης του ορίου των 150mg/kwh (σε σχέση με τις απαιτήσεις για τα συστήματα εγκατάστασης εκ των υστέρων) -και μόνον τότε- Η Επιτροπή θεσπίζει καθορισμένη οριακή τιμή για τις εκπομπές NO2 περιλαμβανομένης μιας ενδεδειγμένης εναρμονισμένης μεθόδου μέτρησης.

Τροπολογία  23

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 12 - παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4.        Η Επιτροπή συνεχίζει να επανεξετάζει τους ρύπους που απαριθμούνται στο σημείο 2 του άρθρου 3. Εάν η Επιτροπή καταλήξει στο συμπέρασμα ότι ενδείκνυται να θεσπιστούν οι εκπομπές επιπλέον ρύπων, τροποποιεί αναλόγως τον παρόντα κανονισμό.

4.        Η Επιτροπή συνεχίζει να επανεξετάζει τους ρύπους που απαριθμούνται στο σημείο 2 του άρθρου 3. Εάν η Επιτροπή καταλήξει στο συμπέρασμα ότι ενδείκνυται να θεσπιστούν οι εκπομπές επιπλέον ρύπων, προτείνει αναλόγως τροποποιήσεις στον παρόντα κανονισμό.

Αιτιολόγηση

Η προσθήκη νέων ρύπων είναι πιθανό να έχει σοβαρές συνέπειες για τις βιομηχανικές απαιτήσεις. Για το λόγο αυτό, οι προσθήκες αυτές θα έπρεπε να θίγονται μέσω μιας τυποποιημένης νομοθετικής διαδικασίας.

Τροπολογία  24

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 15 - παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.        Η οδηγία 80/1269/EΟΚ του Συμβουλίου, οι οδηγίες 88/195/EΟΚ, 97/21/ΕΚ, 1999/99/EΚ και 2005/78/EΚ της Επιτροπής, καθώς και η οδηγία 2005/55/EΚ καταργούνται από 1ης Οκτωβρίου 2014.

1.        Η οδηγία 80/1269/EΟΚ του Συμβουλίου, οι οδηγίες 88/195/EΟΚ, 97/21/ΕΚ, 1999/99/EΚ και 2005/78/EΚ της Επιτροπής, καθώς και η οδηγία 2005/55/EΚ καταργούνται από 1ης Οκτωβρίου 2013.

Αιτιολόγηση

Αυτή η προθεσμία θα δώσει αρκετό χρονικό περιθώριο παράδοσης για την βιομηχανία ώστε να προσαρμόσει τις διαδικασίες παραγωγής της αλλά και θα εξασφαλίσει ότι οι τεχνικές απαιτήσεις θα μπορούν να ορισθούν έγκαιρα από τις διαδικασίες επιτροπολογίας

Τροπολογία  25

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 16 - παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Εφαρμόζεται από την 1η Απριλίου 2013. Εντούτοις, το άρθρο 8 παράγραφος 3 και το άρθρο 10 εφαρμόζονται από την ημερομηνία έναρξης ισχύος και τα σημεία 1(α)(i), 1(β)(i), 2(α), 3(α)(i), 3(β)(i), 3(γ)(i) και 3(δ)(i) του παραρτήματος II εφαρμόζονται από 1ης Οκτωβρίου 2014.

Εφαρμόζεται από την Απριλίου 2012. Εντούτοις, το άρθρο 8 παράγραφος 3 και το άρθρο 10 εφαρμόζονται από την ημερομηνία έναρξης ισχύος και τα σημεία 1(α)(i), 1(β)(i), 2(α), 3(α)(i), 3(β)(i), 3(γ)(i) και 3(δ)(i) του παραρτήματος II εφαρμόζονται από 1ης Οκτωβρίου 2013.

Αιτιολόγηση

Αυτές οι προθεσμίες θα δώσουν αρκετό χρονικό περιθώριο παράδοσης για την βιομηχανία ώστε να προσαρμόσει τις διαδικασίες παραγωγής της αλλά και θα εξασφαλίσει ότι οι τεχνικές απαιτήσεις θα μπορούν να ορισθούν έγκαιρα από τις διαδικασίες επιτροπολογίας.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Τίτλος

Έγκριση τύπου των μηχανοκίνητων οχημάτων και κινητήρων

Έγγραφα αναφοράς

KOM(2007)0851 – C6-0007/2008 – 2007/0295(COD)

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

ENVI

Γνωμοδοτική επιτροπή

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

TRAN

15.1.2008

 

 

 

Συντάκτης γνωμοδότησης

       Ημερομηνία ορισμού

Johannes Blokland

22.1.2008

 

 

Εξέταση στην επιτροπή

8.4.2008

5.5.2008

 

 

Ημερομηνία έγκρισης

6.5.2008

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

36

0

1

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Etelka Barsi-Pataky, Arūnas Degutis, Petr Duchoň, Saïd El Khadraoui, Robert Evans, Emanuel Jardim Fernandes, Francesco Ferrari, Brigitte Fouré, Georg Jarzembowski, Stanisław Jałowiecki, Dieter-Lebrecht Koch, Jaromír Kohlíček, Ρόδη Κράτσα-Τσαγκαροπούλου, Sepp Kusstatscher, Bogusław Liberadzki, Eva Lichtenberger, Erik Meijer, Robert Navarro, Josu Ortuondo Larrea, Willi Piecyk, Paweł Bartłomiej Piskorski, Luís Queiró, Reinhard Rack, Gilles Savary, Brian Simpson, Dirk Sterckx, Ulrich Stockmann, Silvia-Adriana Ţicău, Γεώργιος Τούσσας, Yannick Vaugrenard, Lars Wohlin, Roberts Zīle, ,

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Zsolt László Becsey, Johannes Blokland, Jelko Kacin, Ari Vatanen, Corien Wortmann-Kool


ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Τίτλος

Έγκριση τύπου των μηχανοκίνητων οχημάτων και κινητήρων

Έγγραφα αναφοράς

KOM(2007)0851 – C6-0007/2008 – 2007/0295(COD)

Ημερομηνία υποβολής στο ΕΚ

21.12.2007

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

ENVI

15.1.2008

Γνωμοδοτική(ές) επιτροπή(ες)

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

ITRE

15.1.2008

IMCO

15.1.2008

TRAN

15.1.2008

 

Αποφάσισε να μη γνωμοδοτήσει

       Ημερομηνία της απόφασης

ITRE

29.1.2008

 

 

 

Εισηγητής(ές)

       Ημερομηνία ορισμού

Matthias Groote

26.2.2008

 

 

Εξέταση στην επιτροπή

27.5.2008

 

 

 

Ημερομηνία έγκρισης

15.7.2008

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

51

0

1

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Georgs Andrejevs, Pilar Ayuso, Irena Belohorská, Johannes Blokland, John Bowis, Frieda Brepoels, Martin Callanan, Dorette Corbey, Chris Davies, Avril Doyle, Mojca Drčar Murko, Edite Estrela, Anne Ferreira, Karl-Heinz Florenz, Matthias Groote, Françoise Grossetête, Cristina Gutiérrez-Cortines, Satu Hassi, Gyula Hegyi, Jens Holm, Caroline Jackson, Dan Jørgensen, Christa Klaß, Holger Krahmer, Urszula Krupa, Aldis Kušķis, Linda McAvan, Miroslav Ouzký, Vittorio Prodi, Frédérique Ries, Guido Sacconi, Carl Schlyter, Horst Schnellhardt, Richard Seeber, María Sornosa Martínez, Thomas Ulmer, Marcello Vernola, Anja Weisgerber, Anders Wijkman, Glenis Willmott, Ευαγγελία Τζαμπάζη, Αντώνιος Τρακατέλλης, Владко Тодоров Панайотов

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Inés Ayala Sender, Adam Gierek, Rebecca Harms, Jutta Haug, Johannes Lebech, Alojz Peterle, Robert Sturdy, Donato Tommaso Veraldi

Αναπληρωτές (άρθρο 178, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Elisabetta Gardini

Ημερομηνία κατάθεσης

11.8.2008

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου