RAPORT Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, milles käsitletakse mootorsõidukite ja mootorite tüübikinnitust seoses raskeveokite heidetega (Euro VI) ning sõidukite remondi- ja hooldusteabe kättesaadavust

11.8.2008 - (KOM(2007)0851 – C6-0007/2008 – 2007/0295(COD)) - ***I

Keskkonna-, rahvatervise- ja toiduohutuse komisjon
Raportöör: Matthias Groote

Menetlus : 2007/0295(COD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :  
A6-0329/2008
Esitatud tekstid :
A6-0329/2008
Vastuvõetud tekstid :

EUROOPA PARLAMENDI ÕIGUSLOOMEGA SEOTUD RESOLUTSIOONI PROJEKT

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, milles käsitletakse mootorsõidukite ja mootorite tüübikinnitust seoses raskeveokite heidetega (Euro VI) ning sõidukite remondi- ja hooldusteabe kättesaadavust

(KOM(2007)0851 – C6-0007/2008 – 2007/0295(COD))

(Kaasotsustamismenetlus: esimene lugemine)

Euroopa Parlament,

–   võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule (KOM(2007)0851);

–   võttes arvesse EÜ asutamislepingu artikli 251 lõiget 2 ja artiklit 95, mille alusel komisjon esitas ettepaneku Euroopa Parlamendile (C6-0007/2008);

–   võttes arvesse kodukorra artiklit 51;

–   võttes arvesse keskkonna-, rahvatervise- ja toiduohutuse komisjoni raportit ning siseturu- ja tarbijakaitsekomisjoni ja transpordi- ja turismikomisjoni arvamusi (A6‑0329/2008),

1.  kiidab komisjoni ettepaneku muudetud kujul heaks;

2.  palub komisjonil ettepaneku uuesti Euroopa Parlamendile saata, kui komisjon kavatseb seda oluliselt muuta või selle teise tekstiga asendada;

3.  teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile.

Muudatusettepanek  1

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 5

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(5) ELi õhukvaliteedi eesmärkide saavutamiseks tuleb jätkata sõiduki heitgaaside koguse vähendamiseks. Selleks tuleb tööstusharule anda selget teavet tulevaste heitkoguse piirväärtuste kohta.

(5) ELi õhukvaliteedi eesmärkide saavutamiseks tuleb jätkata pingutusi sõiduki heitgaaside koguse vähendamiseks. Selleks tuleb tööstusharule anda selget teavet tulevaste heitkoguse piirväärtuste kohta ja kindel ajaline raamistik nende saavutamiseks ning vajalike tehniliste lahenduste väljatöötamiseks.

Selgitus

On vaja saavutada parlamendi ja komisjoni eesmärk parandada õhu kvaliteeti Euroopa Liidus. Siiski vajab tööstus piisavalt aega, et uutele õigusaktidele reageerida ja tuua turule vajalikke tehnilisi lahendusi.

Muudatusettepanek  2

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 6 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(6 a) Vanemate raskeveokite varustamine kaasaegsemate heitekontrollisüsteemidega parandaks õhukvaliteeti. Komisjon peaks kaaluma ettepaneku tegemist kõnealuseid süsteeme käsitleva ELi õigusakti vastuvõtmiseks, mis tagaks ka moderniseeritud heitekontrollisüsteemidest tuleva lämmastikdioksiidi heite piiramise.

Selgitus

Igal aastal vahetatakse välja umbes 10 % raskeveokite pargist. Seetõttu kulub aastaid, enne kui Euro VI sätete mõju täielikult ilmneb. Käesoleva ettepaneku suurima mõju saavutamiseks peaks komisjon uurima, kas on võimalik esitada ELi õigusaktide ettepanekuid, mis käsitlevad vanade veokite heitekontrollisüsteemide moderniseerimist.

Muudatusettepanek  3

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 7

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(7) Heitkoguste normide kehtestamisel on tähtis arvesse võtta nende mõju turgude ja tootjate konkurentsivõimele, ettevõtete otseseid ja kaudseid kulusid ning kasu, mis väljendub uuenduste ergutamises, õhu kvaliteedi paranemises, tervishoiukulude vähenemises ja rahvastiku eluea pikenemises.

(7) Heitkoguste normide kehtestamisel on tähtis arvesse võtta nende mõju turgude ja tootjate konkurentsivõimele, ettevõtete otseseid ja kaudseid kulusid ning kasu, mis väljendub uuenduste ergutamises, õhu kvaliteedi paranemises, tervishoiukulude vähenemises ja rahvastiku eluea pikenemises. Tootjate konkurentsivõime kaitsmiseks ei tohiks vähemalt viie aasta jooksul heitenormi muuta:

Selgitus

Uue tehnoloogia juurutamiseks vajalikelt investeeringutelt tulu saamiseks on tööstusel vaja, et iga heitenorm jääks vähemalt viie aasta jooksul muutmata. Heitenõuete sagedane muutmine sunnib tootjaid eraldama palju vahendeid olemasolevate toodete ajakohastamisele. Nii jääb liiga vähe aega uute toodete turustamiseks, mis annab konkurentidele suhtelise eelise. Konkurentsivõime ohustamist aitab vältida üksnes piisav ja nõuetekohane üleminekuaeg, mis pikemas perspektiivis tagab keskkonnanõuete täitmise.

Muudatusettepanek  4

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 8

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(8) Siseturu toimimise parandamiseks, eelkõige kaupade vaba liikumise, asutamisvabaduse ja teenuste osutamise vabaduse kindlustamiseks on vaja tagada vaba ja standarditud juurdepääs sõidukite remonditeabele tehniliste andmete saamiseks ning tõhus konkurents sõidukite remondi ja teabeteenuste turul. Suur osa sellest teabest käsitleb pardadiagnostikasüsteeme ja nende koostoimet sõiduki muude süsteemidega. On vaja kehtestada tehnilised tingimused, millele peaksid tootjate veebilehed vastama, ning sihtmeetmed, et tagada väike- ja keskmise suurusega ettevõtetele (VKEdele) piisav juurdepääs teabele.

(8) Siseturu toimimise parandamiseks, eelkõige kaupade vaba liikumise, asutamisvabaduse ja teenuste osutamise vabaduse kindlustamiseks on vaja tagada vaba ja standarditud juurdepääs sõidukite remonditeabele tehniliste andmete saamiseks kõige sobivamal viisil, põhjustamata ebaproportsionaalset koormust klientide jaoks ilmneva kasuga võrreldes, ning tõhus konkurents sõidukite remondi ja teabeteenuste turul. Suur osa sellest teabest käsitleb pardadiagnostikasüsteeme ja nende koostoimet sõiduki muude süsteemidega. On vaja kehtestada tehnilised tingimused, millele peaksid tootjate veebilehed vastama, ning sihtmeetmed, et tagada väike- ja keskmise suurusega ettevõtetele (VKEdele) piisav juurdepääs teabele.

Selgitus

Sõidukite remondi- ja hooldusteabe kättesaadavuse osas peaks komisjonil olema voli võtta vastu üksnes asjakohaseid meetmeid. Ei ole põhjust muuta seda ebaproportsionaalselt koormavaks võrreldes klientide jaoks ilmneva kasuga. Ilmselt ei ole näiteks asjakohane laiendada remondi- ja hooldusteabe mõistet kohapealsele diagnostilisele toele ja kohustada tootjaid tagama akrediteeritud sõltumatutele remondiettevõtetele juurdepääs sõiduki turvasüsteemidele.

Mitte üksnes asjakohane, vaid lausa vajalik on kehtestada tehnilised kirjeldused, mida tootjad peavad oma veebisaitidel järgima.

Muudatusettepanek  5

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 8 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(8 a) Komisjon peaks hiljemalt …* sõidukite remondi- ja hooldusteabe piiranguteta kättesaadavuse süsteemi toimimise läbi vaatama, et määrata kindlaks, kas oleks asjakohane koondada kõik sõidukite remondi- ja hooldusteabe kättesaadavust reguleerivad sätted tüübikinnitust käsitlevatesse muudetud raamõigusaktidesse. Kui kõnealuse teabe kättesaadavust reguleerivad sätted sellisel viisil koondatakse, tuleks käesoleva määruse vastavad sätted tühistada, tingimusel et säilitatakse kehtivad remondi- ja hooldusteabe kättesaadavust käsitlevad õigused.

___________

* Neli aastat käesoleva määruse jõustumise kuupäevast.

Selgitus

Kogu remondi- ja hooldusteabe kättesaadavus tuleks lisada tüübikinnitust käsitlevasse raamdirektiivi või muudesse tüübikinnitust käsitlevatesse raamõigusaktidesse. Vastav sõiduautosid (Euro 5/6) käsitlev määrus ((EÜ) nr 715/2007) sisaldab samasugust põhjendust (nr 9).

Muudatusettepanek  6

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 8 b (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(8 b) Komisjon peaks toetama rahvusvaheliselt ühtlustatud standardse vormi väljatöötamist sõidukite remondi- ja hooldusteabele piiranguteta ja standardses vormis juurdepääsuks, tehes seda näiteks Euroopa Standardikomitee kaudu.

Selgitus

Komisjon nõuab remonditeabe kättesaadavuseks rahvusvaheliselt ühtlustatud ISO standardi põhist vormi, et tagada mootorsõidukeid käsitlevate õigusaktide rahvusvahelise ühtlustamise edasiarendamine ning laiendada ühtlustamist valdkondadele, mida veel ei ole käsitletud.

Muudatusettepanek  7

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 8 c (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(8 c) Euroopa ühtse standardi väljatöötamine pardadiagnostika andmete ning sõidukite remondi- ja hooldusteabe vormi jaoks on hädavajalik. Kuna olemasolevat OASIS-vormi ei saa raskeveokite pardadiagnostika andmete ning sõidukite remondi- ja hooldusteabe suhtes täielikult kohaldada, anti Euroopa Standardikomiteele volitused töötada kõnealuse teabe jaoks välja laiendatud standard. Kõnealune standard peaks põhinema OASIS-vormil, mida kohandatakse raskeveokite erivajadustele. Enne kui Euroopa Standardikomitee nimetatud standardi vastu võtab, tuleks raskeveokite pardadiagnostika andmeid ning remondi- ja hooldusteavet esitada kergesti kättesaadaval viisil ning mittediskrimineerivat kättesaadavust tagavas vormis. Teave tuleks avaldada tootjate veebisaitidel või, juhul kui see ei ole teabe iseloomu tõttu võimalik, mõnel muul asjakohasel viisil. OASIS-dokumendis SC1-D2 määratletud erisused, mis on seotud tehnilise teabe ulatusega, tuleks lisada käesoleva määruse rakendamiseks vastuvõetud meetmetesse.

Selgitus

Raskeveokid paneb sageli kokku üks tootja, kuid oluline osa neist ehitatakse mitmes etapis ning müüakse osade kaupa (nt kanderaamistik ja mootor). Järelturul on vaja saada remonditeavet nii täielikult kokkupandud sõidukite kui ka sõidukite osade (nt kanderaamistik ja mootor) kohta.

Sõiduautode (Euro 5) remonditeabe kättesaadavust käsitlevaid eeskirju ei saa raskeveokitele (Euro VI) lihtsalt üle kanda. Seetõttu tuleb standardset vormi kohandada raskeveokite sektori vajadustele.

Muudatusettepanek  8

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 15

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(15) Et paremini kontrollida töötavate sõidukite tegelikke heitkoguseid, sealhulgas tsükli mittetöötava osa heiteid, ning soodustada kasutusel olevate sõidukite vastavuse kontrolli, tuleks kasutusele võtta katsetusmetoodika ja tehnilistele nõuetele vastavuse kontroll kaasaskantavate heitkoguste mõõtmise süsteeme (PEMS) kasutades.

(15) Et paremini kontrollida töötavate sõidukite tegelikke heitkoguseid, sealhulgas tsükli mittetöötava osa heiteid, ning soodustada kasutusel olevate sõidukite vastavuse kontrolli, tuleks sobiva aja jooksul kasutusele võtta katsetusmetoodika ja tehnilistele nõuetele vastavuse kontroll kaasaskantavaid heitkoguste mõõteseadmeid (PEMS) kasutades.

Selgitus

Nimetatud punktide sisseviimine on väga oluline samm ülemaailmselt ühtlustatud õigusaktide suunas ja teenib ELi tööstuse ülemaailmse konkurentsivõime huve. Komisjoni keelekasutus peaks olema julgem ja ta peaks sellised üldised tehnilised normid (GTR) Euro VI raames kasutusele võtma.

Muudatusettepanek  9

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 18 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(18 a) Liikmesriikidel tuleks kavandada ambitsioonikad meetmed, et tagada kasutusel olevate raskeveokite moderniseerimine vastavalt Euro VI normidele.

Selgitus

Praegu kasutatavad sõidukid moodustavad veel aastaid suure osa sõidukipargist ja nende moderniseerimine võib heitkoguseid oluliselt vähendada.

Muudatusettepanek  10

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 18 b (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(18 b) Liikmesriigid peaksid korrapäraselt kontrollima väljavahetatavate ja moderniseeritavate sõidukite osakaalu, tegema suuremaid pingutusi enamsaastavate sõidukite osakaalu vähendamiseks ja teatama tulemustest igal aastal komisjonile.

Selgitus

Aruandluse ja kontrolli abil saab heitkoguste vähendamise poliitikat edaspidi tõhustada.

Muudatusettepanek  11

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 24

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(24) Komisjonile tuleks eelkõige anda volitused kehtestada I lisas tahkete osakeste heitkoguste arvuline piirväärtus, määratleda NO2 komponendi lubatud tase NOx piirväärtuses, kehtestada erimenetlused, katsed ja nõuded tüübikinnituseks, samuti tahkete osakeste arvu mõõtmise kord, ja võtta meetmed tsükli mittetöötava osa heidete, sõidukite remondi- ja hooldusteabe kättesaadavuse ning heidete mõõtmiseks kasutatavate katsetustsüklite kohta. Et need meetmed on üldise reguleerimisalaga ja on ette nähtud käesoleva määruse täiendamiseks uute vähemoluliste osade lisamisega, tuleb need vastu võtta kooskõlas otsuse 1999/468/EÜ artikli 5 lõikes a sätestatud õigusliku kontrollmenetlusega.

(24) Komisjonile tuleks eelkõige anda volitused kehtestada I lisas tahkete osakeste heitkoguste arvuline piirväärtus, määratleda vajaduse korral NO2 komponendi lubatud tase NOx piirväärtuses, kehtestada erimenetlused, katsed ja nõuded tüübikinnituseks, samuti tahkete osakeste arvu mõõtmise kord, ja võtta meetmed tsükli mittetöötava osa heidete, kaasaskantavate heitkoguste mõõteseadmete kasutamise, sõidukite remondi- ja hooldusteabe kättesaadavuse ning heidete mõõtmiseks kasutatavate katsetustsüklite kohta. Kuna need on üldiseloomuga meetmed ja nende eesmärk on muuta käesoleva määruse vähemolulisi sätteid, täiendades seda uute vähemoluliste sätetega, tuleb need vastu võtta vastavalt otsuse 1999/468/EÜ artiklis 5a sätestatud kontrolliga regulatiivmenetlusele.

Selgitus

Heitkoguste mõõtmine tegelikus tööolukorras näitab tihti olulisi erinevusi kontrolltsüklis mõõdetud näitajatest. Et vältida olukorda, kus sõidukid konstrueeritakse spetsiaalselt kontrolltsükli jaoks ja ülejäänud ajal paiskavad nad õhku rohkem heiteid, on kaasaskantavate heitkoguste mõõteseadmete kasutamine ja tsükli mittetöötava osa heidete (OCE) kontrollimine vältimatu.

Muudatusettepanek  12

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 2 – lõige 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Käesoleva määruse kohaldamine ei piira määruse (EÜ) nr 715/2007 artikli 2 lõike 2 kohaldamist.

Käesoleva määruse kohaldamine ei piira määruse (EÜ) nr 715/2007 artikli 2 lõike 2 kohaldamist, mis võimaldab sõidukitüüpidele, mille tuletatud mass on ≤ 2610 kg, lubatud kinnitusi teatud tingimustel laiendada sarnastele sõidukitüüpidele, mille tuletatud mass on ≤ 2840 kg.

Selgitus

Mitmetel (väike)sõiduki tüüpidel on ühesugune tehniline baas. Olenevalt konkreetsest ülakerest, võib nende mass olla veidi alla või veidi üle 2610 kg piirmäära. See tähendab, et kahte tehniliselt identset sõidukit käsitletakse erinevalt; ühte loetakse kergesõidukiks, teist raskeveokiks. Siin tekiks erinevus tüübikinnituse tehniliste nõuetega. Määruse 715/2007/EÜ asjakohane säte on lisatud olukorra selgitamiseks.

Muudatusettepanek  13

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 3 – punkt 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(1) „mootor” – sõiduki liikumapaneva jõu allikas, millele saab anda tüübikinnituse eraldi tehnilise seadmestikuna, nagu on määratletud direktiivi 2007/46/EÜ artiklis 3 punktis 25;

1) „mootorisüsteem” – mootor, heitekontrollisüsteem ja sideliides (riistvara ja sõnumid) mootorisüsteemi elektroonilis(t)e juhtimisseadis(t)e ja kõikide muude jõuseadmete või sõiduki juhtseadme(te) vahel;

Selgitus

Seoses punktiga 1: Euro VI nõuete täitmist tuleb näidata kogu „mootorisüsteemi” osas. Mootorisüsteem tähendab mootori, heitgaasi järeltöötlussüsteemi ja täiendavate juhtimiselementide optimaalset koostoimimist. Mootori mõistet tuleb vastavalt muuta või asendada see mootorisüsteemi mõistega. Ülemaailmselt ühtlustatud töötsükli (WHDC) üldine tehniline norm nr 4 juba sisaldab mootorisüsteemi, mootoritüübi ja heitgaasi järeltöötlussüsteemi mõisteid, mida saab siinkohal üle võtta.

Muudatusettepanek  14

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 3 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

1 a) „mootori tüüp” – mootorite kategooria, mille oluliste näitajate vahel ei ole erinevusi;

Selgitus

Seoses punktiga 1: Euro VI nõuete täitmist tuleb näidata kogu „mootorisüsteemi” osas. Mootorisüsteem tähendab mootori, heitgaasi järeltöötlussüsteemi ja täiendavate juhtimiselementide optimaalset koostoimimist. Mootori mõistet tuleb vastavalt muuta või asendada see mootorisüsteemi mõistega. Ülemaailmselt ühtlustatud töötsükli (WHDC) üldine tehniline norm nr 4 juba sisaldab mootorisüsteemi, mootoritüübi ja heitgaasi järeltöötlussüsteemi mõisteid, mida saab siinkohal üle võtta.

Muudatusettepanek  15

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 3 – punkt 1 b (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

1 b) „heitgaasi järeltöötlussüsteem” – katalüsaator (oksüdatsioonikatalüsaator või kolmeastmeline katalüsaator), tahkete osakeste filter, deNOx-süsteem, deNOx ja tahkete osakeste ühisfilter või mõni muu heiteid vähendav seade, mis on paigaldatud mootori väljalasketorustikku; käesolev määratlus ei hõlma heitgaasitagastust, mis on mootorisüsteemi lahutamatu osa;

Selgitus

Seoses punktiga 1: Euro VI nõuete täitmist tuleb näidata kogu „mootorisüsteemi” osas. Mootorisüsteem tähendab mootori, heitgaasi järeltöötlussüsteemi ja täiendavate juhtimiselementide optimaalset koostoimimist. Mootori mõistet tuleb vastavalt muuta või asendada see mootorisüsteemi mõistega. Ülemaailmselt ühtlustatud töötsükli (WHDC) üldine tehniline norm nr 4 juba sisaldab mootorisüsteemi, mootoritüübi ja heitgaasi järeltöötlussüsteemi mõisteid, mida saab siinkohal üle võtta.

Muudatusettepanek  16

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 3 – punkt 7

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(7) „pardadiagnostikasüsteem ehk OBD-süsteem” – süsteem saaste kontrollimiseks, mis võimaldab kindlaks määrata rikke arvatava asukoha arvutimällu salvestatud veakoodi abil;

(7) „pardadiagnostikasüsteem ehk OBD-süsteem” – süsteem sõiduki pardal või mootoris, mis võimaldab avastada rikkeid ja vajaduse korral anda nende ilmnemisest häiresüsteemi abil märku, kindlaks määrata rikke arvatava asukoha arvutimällu salvestatud teabe abil ning kõnealust teavet väljastada; komisjon võib vastavalt direktiivi 2007/46/EÜ artikli 39 lõikes 9 nimetatud menetlusele võtta vastu muu määratluse, et kajastada OBD-süsteemide tehnilist arengut;

Selgitus

OBD-süsteem tegelikult heitmeid ei kontrolli. OBD-süsteem jälgib heitmeid kontrollivate süsteemide ja komponentide tööd. Muudatusettepanekus esitatud uus määratlus on kooskõlas ülemaailmsete ühtlustatud sõidukite pardadiagnostika süsteemide määratlusega.

Muudatusettepanek  17

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 3 – punkt 11

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(11) „sõidukite remondi- ja hooldusteave – kõik andmed sõidukite diagnoosimise, teenindamise, kontrollimise, perioodilise järelevalve, remondi, ümberprogrammeerimise või taaslähtestamise kohta, mille tootja esitab oma volitatud edasimüüjatele/remonditöökodadele; sealhulgas kõik nende andmete hilisemad muudatused ja täiendused. See teave sisaldab sõidukitele osade või seadmete paigaldamiseks nõutavat teavet;

11) „sõidukite remondi- ja hooldusteave – kõik andmed sõidukite diagnoosimise, teenindamise, kontrollimise, perioodilise järelevalve, remondi, ümberprogrammeerimise, taaslähtestamise või kohapealse diagnostilise toe kohta, mille tootja esitab oma volitatud edasimüüjatele/remonditöökodadele; sealhulgas kõik nende andmete hilisemad muudatused ja täiendused. See teave sisaldab sõidukitele osade või seadmete paigaldamiseks nõutavat teavet. Selleks et akrediteeritud sõltumatud remonditöökojad saaksid läbi viia töid, mis nõuavad juurdepääsu sõiduki turvasüsteemidele, võimaldavad tootjad neile standarditud, turvalist kohapealset tehnikat;

Selgitus

Seoses sõidukite kasvava (elektroonilise) keerukusega pakuvad tootjad järjest rohkem kohapealse diagnostilise toe tehnikat. Remonditöökodadele võrdsete konkurentsitingimuste loomiseks peaks selline tehnika olema kättesaadav ka sõltumatutele remonditöökodadele, et nad saaksid klientidele jätkuvalt remonditeenuste valdkonnas valikuvõimalust pakkuda. Lisaks tuleks immobilisaatorite (käivitustõkestite) ümberhäälestamise ja elektrooniliste juhtimisseadiste ümberprogrammeerimise puhul viidata turvalisele seosele sõiduki ja tootja vahel.

Muudatusettepanek  18

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 3 – lõige 11 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

11 a) „tootja” isik või asutus, kes vastutab tüübikinnitusasutuse ees kõigi tüübikinnitusprotsessi aspektide eest ning toodangu vastavuse tagamise eest. See isik või asutus ei tarvitse olla otseselt seotud tüübikinnitusprotsessi alla kuuluva sõiduki, süsteemi, osa või eraldi seadmestiku valmistamise kõigi etappidega;

Selgitus

Mõistet seletav (direktiivi 2007/46/EÜ artikli 3 mõiste 27).

Muudatusettepanek  19

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 5 – lõige 4 – sissejuhatav osa ja punkt a

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

4. Komisjon võtab vastavalt direktiivi 2007/46/EÜ artikli 39 lõikes 9 viidatud menetlusele meetmed käesoleva artikli rakendamiseks. Need meetmed on seotud:

4. Komisjon võtab vastavalt direktiivi 2007/46/EÜ artikli 39 lõikes 9 viidatud menetlusele meetmed käesoleva artikli rakendamiseks. Need meetmed peavad olema esitatud hiljemalt 31. detsembriks 2009 ja need puudutavad:

a) summutitorust väljuvate heitgaasidega, sealhulgas katsetsüklite, tsükli mittetöötava osa heidete, tahkete osakeste arvu, tühikäigul väljuvate heidete, heitgaaside suitsususe ja saastetõrjeseadmete õige toimimise ja regenereerimisega;

a) summutitoru heitgaase, sealhulgas katsetsükleid, kaasaskantavate heitkoguste mõõteseadmete kasutamist töötavate sõidukite tegelike heitkoguste kontrollimiseks, tsükli mittetöötava osa heidete kontrollimist ja piiramist vastavuse tagamiseks I lisas sätestatud heitkoguste piirväärtustele, tahkete osakeste arvu piirväärtuste kehtestamist kooskõlas praeguste ambitsioonikate keskkonnakaitsenõuetega, tühikäigul väljuvaid heiteid, heitgaaside suitsusust ja saastetõrjeseadmete õiget toimimist ja regenereerimist;

Selgitus

1. aprilliks 2009 tuleks esitada rakendusmeetmed, et tootjatel ja tarnijatel oleksid kõik andmed sõidukite õigeaegseks nõuetekohaseks ajakohastamiseks. Heitkoguste mõõtmine tegelikus tööolukorras näitab tihti olulisi erinevusi kontrolltsüklis mõõdetud arvudest. Et vältida olukorda, kus sõidukid konstrueeritakse spetsiaalselt kontrolltsükli jaoks ja ülejäänud ajal paiskavad nad õhku rohkem heiteid, on kaasaskantavate heitkoguste mõõteseadmete kasutamine ja tsükli mittetöötava osa heidete (OCE) kontrollimine vältimatu.

Muudatusettepanek  20

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 5 – lõige 4 – teine lõik

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Komisjon võib vastavalt direktiivi 2007/46/EÜ artikli 39 lõikes 9 viidatud menetlusele võtta teisi meetmeid, mis on seotud erimenetluste, katsete ja nõuetega tüübikinnituseks.

välja jäetud

Selgitus

See lõik on liiga ebamääraselt ja laialivalguvalt sõnastatud ning annab komisjonile komiteemenetluses liiga palju vabadust. See võib tuua kaasa viivitusi rakendusmeetmete jõustamisel. Tüübikinnituste nõuded peavad olema lõplikud. Uusi nõudeid peab olema võimalik kehtestada ainult parlamenti ja nõukogu kaasates.

Muudatusettepanek  21

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 6 – lõige 1 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1. Tootjad tagavad sõltumatutele ettevõtjatele pardadiagnostika (OBD) andmete ning sõidukite remondi- ja hooldusteabe piiranguteta ja standardses vormis kättesaadavuse.

1. Tootjad tagavad sõltumatutele ettevõtjatele pardadiagnostika (OBD) andmete, diagnostika- ja muu varustuse ning abivahendite, sealhulgas mis tahes asjakohase tarkvara ning sõidukite remondi- ja hooldusteabe piiranguteta ja standardses vormis kättesaadavuse.

Selgitus

Sõltumatutel ettevõtjatel on vaja juurdepääsu tootja originaalvahenditele ja katseseadmetele, et teostada professionaalseid remonditöid. Kuna määrus (EÜ) nr 1400/2002 kooskõlastatud tegevuse kohta mootorsõidukisektoris kehtib kuni 2010. aastani, tuleks käesolevasse määrusesse lisada samasugune säte, mis tagab samad õigused.

Muudatusettepanek  22

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 6 – lõige 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1. Tootjad tagavad sõltumatutele ettevõtjatele pardadiagnostika (OBD) andmete ning sõidukite remondi- ja hooldusteabe piiranguteta ja standardses vormis kättesaadavuse.

1. Tootjad tagavad sõltumatutele ettevõtjatele pardadiagnostika (OBD) andmete ning sõidukite remondi- ja hooldusteabe piiranguteta ja standardses vormis kättesaadavuse.

 

Mitmeastmelise tüübikinnituse puhul vastutab kõnealuse kinnituse eest vastutav tootja ka selle etapiga seotud remonditeabe andmise eest nii lõpptootjale kui ka sõltumatutele ettevõtjatele. Lõpptootja vastutab kogu sõidukiga seotud teabe andmise eest sõltumatutele ettevõtjatele. Tasu juurdepääsuaja eest võetakse vaid ühel korral.

Kohaldatakse määruse (EÜ) nr 715/2007 artikleid 6 ja 7.

Kohaldatakse vastavalt määruse (EÜ) nr 715/2007 artikleid 6 ja 7. Pärast Euroopa Standardikomitee asjakohase standardi vastuvõtmist põhinevad pardadiagnostika andmed ning sõiduki remondi- ja hooldusteave kõnealusel standardil.

 

Enne kui Euroopa Standardikomitee asjakohane standard vastu võetakse, esitatakse pardadiagnostika andmed ning sõidukite remondi- ja hooldusteave kergesti kättesaadaval, mittediskrimineerival viisil. Teave avaldatakse tootjate veebisaitidel või, juhul kui see ei ole teabe iseloomu tõttu võimalik, mõnel muul asjakohasel viisil.

Selgitus

Raskeveokeid paneb sageli kokku üks tootja. Paljusid selliseid sõidukeid toodetakse siiski mitmes etapis ning müüakse osade kaupa (näiteks kanderaamistik ja mootor). Järelturul on vaja saada remonditeavet nii täielikult kokkupandud sõidukite kui ka sõidukite osade (nt kanderaamistik ja mootor) kohta. Sõiduautode (Euro V) remonditeabe kättesaadavust käsitlevaid eeskirju ei saa raskeveokitele (Euro VI) lihtsalt üle kanda. Seetõttu tuleb standardset vormi kohandada raskeveokite sektori vajadustele.

Muudatusettepanek  23

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 6 – lõige 2 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2. Komisjon kehtestab ja ajakohastab vastavalt direktiivi 2007/46/EÜ artikli 39 lõikes 9 viidatud menetlusele käesoleva artikli lõike 1 rakendamiseks OBD andmete ning sõidukite remondi- ja hooldusteabe esitamise tehnilised tingimused.

2. Komisjon kehtestab ja ajakohastab vastavalt direktiivi 2007/46/EÜ artikli 39 lõikes 9 viidatud menetlusele käesoleva artikli lõike 1 rakendamiseks OBD andmete ning sõidukite remondi- ja hooldusteabe esitamise asjakohased tehnilised tingimused. Komisjon arvestab kaasaegse infotehnoloogia, tulevase sõidukitehnoloogia, kehtivate Rahvusvahelise Standardiorganisatsiooni (ISO) standardite ning ülemaailmse ISO standardi võimalusega.

Selgitus

Väga oluline on, et komisjon arvestaks praeguse ja tulevase sõidukitehnoloogia ning ISO standarditega, kui ta kehtestab ja ajakohastab tehnilisi tingimusi seoses OBD andmete ning sõidukite remondi- ja hooldusteabega.

Muudatusettepanek  24

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 8 – lõige 2 – teine lõik

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2. Alates 1. oktoobrist 2014 loevad riigiasutused direktiivi 2007/46/EÜ artikli 26 tähenduses kehtetuks nende uute sõidukite vastavustunnistuse, mis ei ole kooskõlas käesoleva määrusega ja keelavad heidetega seotud põhjustel nende registreerimise, müügi ja kasutuselevõtmise.

2. 48 kuu möödumisel artikli 4 lõikes 3, artikli 5 lõikes 4 ja artikli 6 lõikes 2 nimetatud käesoleva määruse rakendusmeetmete jõustumisest loevad riigiasutused direktiivi 2007/46/EÜ artikli 26 tähenduses kehtetuks nende uute sõidukite vastavustunnistuse, mis ei ole kooskõlas käesoleva määrusega ja keelavad heidetega seotud põhjustel nende registreerimise, müügi ja kasutuselevõtmise.

Selgitus

Rakendussätete avaldamise ja uute heitkoguste normide jõustumise vahele peaks jääma 48 kuu pikkune ajavahemik, tagamaks, et tootjatel ja osade tarnijatel on olemas kogu teave vajalike tehniliste muudatuste tegemiseks uutele sõidukitele.

Muudatusettepanek  25

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 10

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Artikkel 10

välja jäetud

Finantssoodustused

 

1. Käesoleva määruse rakendusmeetmete jõustumisel võivad liikmesriigid ette näha käesoleva määrusega kooskõlas olevate mootorsõidukite seeriatootmisele kohaldatavaid finantssoodustusi.

 

Need soodustused kehtivad kõikide käesolevale määrusele vastavate uute sõidukite suhtes, mida pakutakse müügiks asjaomase liikmesriigi turul. Kuid nende soodustuste kehtivus lõpeb hiljemalt 1. oktoobril 2014.

 

2. Käesoleva määruse rakendusmeetmete jõustumisel võivad liikmesriigid anda finantssoodustusi kasutusel olevate sõidukite ajakohastamiseks, et need vastaksid I lisas sätestatud heitkoguste piirväärtusele, ning käesolevale määrusele mittevastavate sõidukite lammutamiseks.

 

3. Lõigetes 1 ja 2 osutud finantssoodustused peavad olema igat tüüpi mootorsõidukite puhul väiksemad summa võrra, mis kulub I lisas märgitud heitkoguste piirväärtustele vastamiseks kasutusele võetud tehnilistele seadmetele, kaasa arvatud seadmete sõidukile paigaldamise kulu.

 

4. Lõigetes 1 ja 2 viidatud finantssoodustuste algatamise või muutmise kavadest tuleb komisjoni teavitada.

 

Selgitus

See, kui liikmesriikidele jääb võimalus anda finantssoodustusi, on vastuolus ühtse turu põhimõtetega ja võib kahjustada konkurentsi.

Muudatusettepanek  26

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 12

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1. Pärast seda, kui sõidukeid käsitlevate eeskirjade ühtlustamise ülemaailmse foorumi egiidi all läbiviidava ÜRO Euroopa Majanduskomisjoni tahkete osakeste mõõtmise programm lõpule jõuab, võtab komisjon ühenduse keskkonnakaitse taset vähendamata järgmised meetmed:

a) kehtestab tahkete osakeste heitkoguste arvulise piirväärtuse ja määratleb vajadusel NO2 komponendi lubatud taseme NOx piirväärtuses kooskõlas direktiivi 2007/46/EÜ artikli 39 lõikega 2;

a) kehtestab tahkete osakeste heitkoguste arvulise piirväärtuse ja määratleb vajadusel NO2 komponendi lubatud taseme NOx piirväärtuses;

b) võtab vastu tahkete osakeste arvu mõõtmiskorra.

b) võtab vastu tahkete osakeste arvu mõõtmiskorra.

2. Komisjon määrab korrelatsioonitegurid direktiivis 2005/55/EÜ kirjeldatud Euroopa siirdekatsetsükli ja Euroopa statsionaarse katse tsükli vahel ning ülemaailmsete ühtlustatud püsivate ja muutuvate sõidutsüklite vahel ning kohandab piirväärtused vastavalt.

2. Komisjon määrab korrelatsioonitegurid direktiivis 2005/55/EÜ kirjeldatud Euroopa siirdekatsetsükli ja Euroopa statsionaarse katse tsükli vahel ning ülemaailmsete ühtlustatud püsivate ja muutuvate sõidutsüklite vahel ning kohandab piirväärtused vastavalt direktiivi 2007/46/EÜ artikli 39 lõikele 9.

3. Komisjon jälgib artikli 5 lõikes 4 viidatud menetlusi, katseid ja nõudeid, samuti heidete mõõtmiseks kasutatavaid katsetsükleid.

Kui leitakse, et need menetlused, katsed, nõuded ja katsetsüklid ei ole enam piisavad või ei kajasta enam tegelikke heitkoguseid, kohandatakse neid nii, et nad peegeldaksid piisavalt tegelikus liikluses tekkivaid heitkoguseid.

3. Komisjon jälgib artikli 5 lõikes 4 viidatud menetlusi, katseid ja nõudeid. Kui leitakse, et need menetlused, katsed ja nõuded ei ole enam piisavad või ei kajasta enam tegelikke heitkoguseid, kohandatakse neid vastavalt direktiivi 2007/46/EÜ artikli 39 lõikele 9 nii, et nad peegeldaksid piisavalt tegelikus liikluses tekkivaid heitkoguseid.

4. Komisjon jälgib artikli 3 lõikes 2 loetletud saasteaineid. Kui komisjon järeldab, et on asjakohane reguleerida täiendavate saasteainete heitkoguseid, muudab ta käesolevat määrust vastavalt.

4. Komisjon jälgib artikli 3 lõikes 2 loetletud saasteaineid. Kui komisjon järeldab, et on asjakohane reguleerida täiendavate saasteainete heitkoguseid, esitab ta Euroopa Parlamendile ja nõukogule ettepaneku käesoleva määruse muutmiseks.

Selgitus

1. aprilliks 2009 tuleks vastu võtta rakendusmeetmed, et tööstusel oleksid kõik andmed sõidukite ajakohastamiseks vastavalt kehtivatele eeskirjadele.

Muudatusettepanek  27

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 16 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

2 a. Komisjon võtab vastu artikli 4 lõikes 3, artikli 5 lõikes 4 ja artikli 6 lõikes 2 nimetatud rakendusmeetmed hiljemalt 31. detsembriks 2009.

Selgitus

Tootjad vajavad teatud üleminekuaega määruse jõustumise ja komiteemenetluse vahel. Arvestades Euro V ja Euro VI standardeid, on komisjon komiteemenetluse raames võtnud vastu uuemate sõiduautode kohta mitmesuguseid uusi sätteid, mis on Euro V standardi järgi juba 2009. aasta septembrist siduvad, nii et tootjatele peaaegu ei jäägi üleminekuaega. Euro VI puhul tuleb seda probleemi arvesse võtta.

Muudatusettepanek  28

Ettepanek võtta vastu määrus

I lisa

Komisjoni ettepanek

I LISA

Euro VI kohased heitkoguste piirväärtused

 

Piirväärtused

 

CO (mg/kWh)

THC (mg/kWh)

NMHC (mg/kWh)

CH4 (mg/kWh)

NOx (3) (mg/kWh)

NH3 (ppm)

PM Mass (mg/kWh)

PM (1) number (#/kWh)

Euroopa statsionaarne katse- tsükkel ESC (CI)

1500

130

 

 

400

10

10

 

Euroopa siirdekatsetsükkel ETC (CI)

4000

160

 

 

400

10

10

 

Euroopa siirdekatsetsükkel ETC (PI)

4000

 

160

500

400

10

10

 

Üle-maailmsed ühtlustatud püsivad sõidutsüklid WHSC (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

Üle-maa-ilmsed ühtlustatud muutuvad sõidutsüklid WHTC (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

Muudatusettepanek

I LISA

Euro VI kohased heitkoguste piirväärtused

 

Piirväärtused

 

CO (mg/kWh)

THC (mg/kWh)

NMHC (mg/kWh)

CH4 (mg/kWh)

NOx (3) (mg/kWh)

NH3 (ppm)

PM Mass (mg/kWh)

PM (1) number (#/kWh)

Euroopa statsionaarne katsetsükkel ESC (CI)

1500

130

 

 

500

10

10

 

Euroopa siirdekatse-tsükkel ETC (CI)

4000

160

 

 

500

10

10

 

Euroopa siirdekatse-tsükkel ETC (PI)

4000

 

160

500

500

10

10

 

Üle-maailmsed ühtlustatud püsivad sõidutsüklid WHSC (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

Üle-maailmsed ühtlustatud muutuvad sõidutsüklid WHTC (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

Selgitus

NOx piirväärtuse marginaalne suurendamine võimaldab tehnilisi lahendusi, mis vähendavad CO2 kuni 50%. See muudatusettepanek võimaldab kahepoolselt kasulikku lahendust nii õhusaaste kui ka kasvuhoonegaaside osas, pakkudes kompromissi NOx ja CO2 heitkoguste vahel.

SELETUSKIRI

Fossiilsetel energiakandjatel põhinevate kütuste, nagu bensiin, diislikütus ja gaas, põletamisel paisatakse õhku heiteid, mis on kahjulikud nii tervisele kui ka taimestikule ja loomastikule ning aitavad kaasa atmosfääri soojenemisele.

Keskkonnasõbralikud veoautod annavad märkimisväärse panuse õhukvaliteedi parandamisse Euroopas. See on tihedalt seotud Euroopa teedel liikuva mootorsõidukipargi keskmise vanusega. Kui veoautode keskmine vanus langeb, suureneb nende veoautode osakaal, mis paiskavad õhku vähem keskkonda ja tervist kahjustavaid heitgaase.

Komisjoni ettepanek

Kuuenda keskkonnaalase tegevusprogrammi ja sellel põhineva programmi „Puhas õhk Euroopale” (CAFE) raames esitas komisjon 2005. aasta septembris ettepaneku õhusaaste vähendamise temaatilise strateegia kohta. Komisjoni 21. detsembril 2007 esitatud ettepanek Euro VI määruse kohta on mõeldud olema üks meetmetest, millega tagada puhas õhk.

Komisjoni ettepanekus nähakse ette ühtsete tehniliste nõuete kehtestamine raskeveokite jaoks, et tagada siseturu nõuetekohane toimimine ning samal ajal keskkonnakaitse kõrge tase. Kehtestatakse piirmäärad kahjulike ainete, nagu süsinikmonooksiidi (CO), lämmastikoksiidide (NOx) ja tahkete osakeste (PM) heitkoguste jaoks. Võrreldes Euro V-ga alandatakse lubatavat tahkete osakeste massi 66% ja NOx heitkogust 80% võrra. Et saavutada kõrge keskkonnakaitse tasemega nõuetekohaselt toimiva siseturu eesmärk, sisaldab komisjoni ettepanek ka meetmeid juurdepääsu tagamiseks sõidukite remonditeabele.

Paralleelselt käesoleva määruse ettepanekuga („poliitika määrus”) töötatakse kahe tasandi põhimõttel välja „tehniline määrus”, millega kehtestatakse põhilistele nõuetele vastavad tehnilised tingimused.

Alates 2013. aastast asendab Euro VI määrus alates 2006. aasta novembrist kehtivad Euro IV kohased heitkoguste piirväärtused ja alates 2008. aasta oktoobrist kehtima hakkavad Euro V kohased heitkoguste piirväärtused.

Raportööri seisukoht

Raportöör avaldab kahetsust, et komisjoni ettepanek ei ole tahkete osakeste massi piirväärtuste kehtestamisel ambitsioonikam. Ettevalmistavate arutelude käigus selgus, et täiendavad piirmäärade vähendamised on vajalikud, et tagada ülipeeni osakesi filtreerivate suletud filtrite kasutamine. See on tehniliselt teostatav ja seda on juba ka katseliselt mõõdetud. Raportöör teeb seetõttu ettepaneku minna sammu võrra kaugemale ja alandada tahkete osakeste massi piirväärtust komisjoni pakutud tasemelt 10 mg/kWh tasemele 5 mg/kWh.

Komisjoni ettepanekus nähakse ette uute heitkoguste piirväärtuste sisseviimine alles alates 2013. aastast. Tehnika praeguse taseme juures on aga võimalik ka varasem rakenduskuupäev. Seetõttu nõuab raportöör komiteemenetluse kaudu tehtavate tööde lõpetamist 1. aprilliks 2009. 36 kuud hiljem, s.o 1. aprilliks 2012 peavad uued heitkoguste piirväärtused kehtima uute sõidukitüüpide suhtes ja 1. aprillil 2013 kõigi sõidukite suhtes.

Arutelus lämmastikoksiidide üle ei tohi unustada peentolmu problemaatikat. See saastuse vorm on eriti tuntav suurlinnades. Väikese massiga tahkete osakeste piirmäära juurutamine tagab, et ülipeeni osakesi õhku ei paisata. Tahkete osakeste arv tuleks kindlaks määrata rakendusmeetmetega.

Raportöör toetab komisjoni ettepanekus liikmesriikide jaoks jätkuvalt kehtivat võimalust edendada keskkonnasõbralike mootorsõidukite varajast kasutuselevõttu rahaliste soodustuste abil.

Komisjon on oma ettepanekus üle võtnud normide Euro 5 ja 6 sätted remonditeabele juurdepääsu kohta. Raportöör toetab komisjoni ettepanekut ja rõhutab, et sõltumatutel ettevõtjatel peab olema remondi- ja OBD-teabele samasugune standardne juurdepääs nagu volitatud edasimüüjatel või remonditöökodadel. Hooldus ja remont on sõiduki usaldatavuse ja nõuetekohase töötamise seisukohast üliolulised. Kui ka sõltumatud ettevõtjad saavad remonti lihtsalt teostada, kergendab see korrapärase hoolduse kättesaadavust. Korrapärane hooldus tagab sõiduki turvalise ja keskkonnasõbraliku kasutamise ning seetõttu tuleb seda toetada.

Sõltumatult läbiviidud katsed näitavad, et heitkogused tegelikus tööolukorras võivad erineda kontrolltsüklis mõõdetavatest arvudest. Et tagada, et sõidukid ka väljaspool kontrolltsüklit piirväärtusi ei ületa, nõuab raportöör kaasaskantavate heitkoguste mõõteseadmete kasutamist ja tsükli mittetöötava osa heidete (OCE) kontrollimenetluse kasutuselevõtmist.

Diiselmootorite tahkete osakeste filtrite paigaldamine raskeveokitele võib põhjustada NO2 heitkoguste suurenemist. Paljudel linnadel ja omavalitsustel tekib raskusi tulevastest õhukvaliteedi direktiivi NO2 piirväärtustest kinnipidamisega. Allikapõhiste heitkoguste vähendamise tagamiseks on oluline reguleerida kasutusel olevate sõidukite moderniseerimist. Raportöör kutsub komisjoni üles töötama välja sellekohast ettepanekut.

Kliimamuutust puudutavat arutelu ning väiksema kütusekulu kaudu kulude vähendamist silmas pidades nõuab raportöör samuti, et komisjon esitaks mõõdetud andmeid arvesse võttes vajaduse korral ettepaneku raskeveokite süsinikdioksiidi heitkoguste reguleerimise kohta.

Valiku tegemisel kaasotsustamismenetluse ning komiteemenetluse alusel otsuste langetamise vahel tuleb jälgida, et olulised otsused, nagu uute ainete piirväärtuste juurutamine, võetaks vastu kaasotsustamismenetluse alusel.

Sõidukid, mille heitkoguseid vähendatakse reaktiivi kasutades, võivad praegu ka ilma selle reaktiivita sõita ja paisata tegelikus tööolukorras õhku heitkoguseid, mis on palju suuremad nõutavatest piirväärtustest. Tootjad peaksid tulevikus tagama, et sõidukitega, mille puhul saavutatakse EURO VI piirväärtuste täitmine nimetatud tehnoloogia abil, ei saa ilma reaktiivi kasutamata enam sõita. See tagaks piirväärtustest kinnipidamise.

siseturu- ja tarbijakaitsekomisjonI ARVAMUS (25.6.2008)

keskkonna-, rahvatervise- ja toiduohutuse komisjonile

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, milles käsitletakse mootorsõidukite ja mootorite tüübikinnitust seoses raskeveokite heidetega (Euro VI) ning sõidukite remondi- ja hooldusteabe kättesaadavust
(KOM(2007)0851 – C6‑0007/2008 – 2007/0295(COD))

Arvamuse koostaja: Anja Weisgerber

LÜHISELGITUS

Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, milles käsitletakse mootorsõidukite ja mootorite tüübikinnitust seoses raskeveokite heidetega (Euro VI) ning sõidukite remondi- ja hooldusteabe kättesaadavust, seab eesmärgiks kehtestada mootorsõidukite ehituse ühtlustatud eeskirjad, et tagada siseturu toimimine, kindlustades samal ajal õhusaastet silmas pidades keskkonnakaitse kõrge taseme.

Tõhusa konkurentsi tagamiseks remondi- ja hooldusteenuste turul ning selleks, et sõltumatuid ettevõtjaid ei tõrjutaks turult välja, peavad sõidukitootjad kindlustama sõltumatutele ettevõtjatele (nagu remontijad, remondiseadmete, tööriistade või varuosade tootjad või hulgimüüjad) pardadiagnostika (OBD) andmete ning sõidukite remondi- ja hooldusteabe piiranguteta ja standardses vormis kättesaadavuse.

Arvamuse koostaja üldiselt toetab ettepanekut, kuid soovitab teha täiendavaid parandusi seoses sõidukite remonditeabe kättesaadavusega. Raskeveokite tootmine toimub sageli mitmes etapis ning sõidukite remonditeabe kättesaadavus peaks olema kindlustatud ka sellistel tingimustel tagamaks, et ajakohastatud teave sõidukite kõikide komponentide kohta on sõltumatutele ettevõtjatele kättesaadav. Seega teeb arvamuse koostaja ettepaneku, et mitmeastmelise tüübikinnituse puhul vastutab iga kinnituse eest vastutav tootja ka kõnealuses etapis selle eest, et remonditeave antakse nii lõpptootjale kui ka sõltumatutele ettevõtjatele.

Sõiduautode (Euro 5) remondi- ja hooldusteabe kättesaadavust käsitlevaid eeskirju ei saa standardse vormi osas raskeveokite (Euro VI) puhul rakendada. Sel põhjusel on komisjon volitanud Euroopa Standardikomiteed arendama välja uue vormi remondi- ja hooldusteabe esitamiseks, mis kajastaks uut sõidukitehnoloogiat ning oleks kohaldatav ka raskeveokite suhtes. Niipea kui kõnealune uus vorm on vastu võetud, esitatakse kogu remondi- ja hooldusteave vastavalt uuele vormile.

MUUDATUSETTEPANEKUD

Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon palub vastutaval keskkonna-, rahvatervise- ja toiduohutuse komisjonil lisada oma raportisse järgmised muudatusettepanekud:

Muudatusettepanek  1

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 8

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(8) Siseturu toimimise parandamiseks, eelkõige kaupade vaba liikumise, asutamisvabaduse ja teenuste osutamise vabaduse kindlustamiseks on vaja tagada vaba ja standarditud juurdepääs sõidukite remonditeabele tehniliste andmete saamiseks ning tõhus konkurents sõidukite remondi ja teabeteenuste turul. Suur osa sellest teabest käsitleb pardadiagnostikasüsteeme ja nende koostoimet sõiduki muude süsteemidega. On vaja kehtestada tehnilised tingimused, millele peaksid tootjate veebilehed vastama, ning sihtmeetmed, et tagada väike- ja keskmise suurusega ettevõtetele (VKEdele) piisav juurdepääs teabele.

(8) (Ei puuduta eestikeelset versiooni.)

Selgitus

(Ei puuduta eestikeelset versiooni.)

Muudatusettepanek  2

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 8 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(8 a) Komisjon peaks hiljemalt …* sõidukite remondi- ja hooldusteabe piiranguteta kättesaadavuse süsteemi toimimise läbi vaatama, et määrata kindlaks, kas oleks asjakohane koondada kõik sõidukite remondi- ja hooldusteabe kättesaadavust reguleerivad sätted tüübikinnitust käsitlevatesse muudetud raamõigusaktidesse. Kui kõnealuse teabe kättesaadavust reguleerivad sätted sellisel viisil koondatakse, tuleks käesoleva määruse vastavad sätted tühistada, tingimusel et säilitatakse kehtivad remondi- ja hooldusteabe kättesaadavust käsitlevad õigused.

___________

* Neli aastat käesoleva määruse jõustumise kuupäevast.

Selgitus

Kogu remondi- ja hooldusteabe kättesaadavus tuleks lisada tüübikinnitust käsitlevasse raamdirektiivi või muudesse tüübikinnitust käsitlevatesse raamõigusaktidesse. Vastav sõiduautosid (Euro 5/6) käsitlev määrus ((EÜ) nr 715/2007) sisaldab samasugust põhjendust (nr 9).

Muudatusettepanek  3

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 8 b (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(8 b) Komisjon peaks toetama rahvusvaheliselt ühtlustatud standardse vormi välja arendamist sõidukite remondi- ja hooldusteabele piiranguteta ja standardses vormis juurdepääsuks, tehes seda näiteks CENi kaudu.

Selgitus

Komisjon nõuab remonditeabe kättesaadavuseks rahvusvaheliselt ühtlustatud ISO standardi põhist vormi, et tagada mootorsõidukeid käsitlevate õigusaktide rahvusvahelise ühtlustamise edasi arendamine ning laiendada ühtlustamist valdkondadele, mida veel ei ole käsitletud.

Muudatusettepanek  4

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 8 c (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(8 c) Euroopa ühtse standardi väljatöötamine pardadiagnostika andmete ning sõidukite remondi- ja hooldusteabe vormi jaoks on hädavajalik. . As the existing Organisation for the Advancement of Structured Information Standards (OASIS) format cannot be fully applied to on-board diagnostic information and vehicle repair and maintenance information for heavy duty vehicles, CEN has been given a mandate to elaborate an extended standard for that information. Kõnealune standard peaks põhinema OASIS vormil, kohandades seda raskeveokite erivajadustele. Enne kui Euroopa Standardikomitee nimetatud standardi vastu võtab, tuleks raskeveokite pardadiagnostika andmeid ning remondi- ja hooldusteavet esitada kergesti kättesaadaval viisil ning mittediskrimineerivat kättesaadavust tagavas vormis. Teave tuleks avaldada tootjate veebisaitidel või, juhul kui see ei ole teabe iseloomu tõttu võimalik, mõnel muul asjakohasel viisil. OASIS dokumendis SC1-D2 määratletud erisused, mis on seotud tehnilise teabe ulatusega, tuleks lisada käesoleva määruse rakendamiseks vastuvõetud meetmetesse.

Selgitus

Vt artikli 6 lõiget 1 käsitleva muudatusettepaneku selgitust.

Muudatusettepanek  5

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 3 – punkt 7

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(7) „pardadiagnostikasüsteem ehk OBD-süsteem” – süsteem saaste kontrollimiseks, mis võimaldab kindlaks määrata rikke arvatava asukoha arvutimällu salvestatud veakoodi abil;

(7) „pardadiagnostikasüsteem ehk OBD-süsteem” – süsteem sõiduki pardal või mootoris, mis võimaldab avastada rikkeid ja vajaduse korral anda nende ilmnemisest häiresüsteemi abil märku, kindlaks määrata rikke arvatava asukoha arvutimällu salvestatud teabe abil ning kõnealust teavet väljastada; komisjon võib vastavalt direktiivi 2007/46/EÜ artikli 39 lõikes 9 nimetatud menetlusele võtta vastu muu määratluse, et kajastada OBD-süsteemide tehnilist arengut;

Selgitus

OBD-süsteem tegelikult heitmeid ei kontrolli. OBD-süsteem jälgib heitmeid kontrollivate süsteemide ja komponentide tööd. Muudatusettepanekus esitatud uus määratlus on kooskõlas ülemaailmsete ühtlustatud sõidukite pardadiagnostika süsteemide määratlusega.

Muudatusettepanek  6

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 5 – lõige 4 – teine lõik

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Komisjon võib vastavalt direktiivi 2007/46/EÜ artikli 39 lõikes 9 viidatud menetlusele võtta teisi meetmeid, mis on seotud erimenetluste, katsete ja nõuetega tüübikinnituseks.

Komisjon võib vastavalt direktiivi 2007/46/EÜ artikli 39 lõikes 9 viidatud menetlusele ja selleks, et oluliste täiendavate koormuste puhul esitada täielik mõjuhinnang, võtta teisi rakendusmeetmeid, mis on seotud erimenetluste, katsete ja nõuetega tüübikinnituseks, kooskõlas käesoleva määrusega, kohandamaks seda teaduse ja tehnika edusammudega või saavutustega õhukvaliteedi probleemide käsitamisel.

Selgitus

Me peame tagama, et komiteemenetlus ei tekitaks tööstusele tarbetut täiendavat koormust.

Muudatusettepanek  7

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 6 – lõige 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1. Tootjad tagavad sõltumatutele ettevõtjatele pardadiagnostika (OBD) andmete ning sõidukite remondi- ja hooldusteabe piiranguteta ja standardses vormis kättesaadavuse.

1. Tootjad tagavad sõltumatutele ettevõtjatele pardadiagnostika (OBD) andmete ning sõidukite remondi- ja hooldusteabe piiranguteta ja standardses vormis kättesaadavuse.

 

Mitmeastmelise tüübikinnituse puhul vastutab iga kinnituse eest vastutav tootja ka selle etapiga seotud remonditeabe andmise eest nii lõpptootjale kui ka sõltumatutele ettevõtjatele. Lõpptootja vastutab terve sõidukiga seotud teabe andmise eest sõltumatutele ettevõtjatele. Juurdepääsuaja eest nõutakse tasu vaid ühel korral.

Kohaldatakse määruse (EÜ) nr 715/2007 artikleid 6 ja 7.

Kohaldatakse vastavalt määruse (EÜ) nr 715/2007 artikleid 6 ja 7. Pärast Euroopa Standardikomitee asjakohase standardi vastuvõtmist põhinevad pardadiagnostika andmed ning sõiduki remondi- ja hooldusteave kõnealusel standardil.

 

Enne kui Euroopa Standardikomitee asjakohane standard vastu võetakse, esitatakse pardadiagnostika andmed ning sõidukite remondi- ja hooldusteave kergesti kättesaadaval, mittediskrimineerival viisil. Teave avaldatakse tootjate veebisaitidel või, juhul kui see ei ole teabe iseloomu tõttu võimalik, mõnel muul asjakohasel viisil.

Selgitus

Raskeveokid paneb sageli kokku üks tootja, aga oluline osa raskeveokeid ehitatakse mitmes etapis ning müüakse osade kaupa (nt kanderaamistik ja mootor). Järelturul on vaja saada remonditeavet nii täielikult kokkupandud sõidukite kui ka sõidukite osade (nt kanderaamistik ja mootor) kohta.

Sõiduautode (Euro 5) remonditeabe kättesaadavust käsitlevaid eeskirju ei saa raskeveokitele (Euro VI) lihtsalt üle kanda. Seetõttu tuleb standardset vormi kohandada raskeveokite sektori vajadustele.

Muudatusettepanek  8

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 6 – lõige 2 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2. Komisjon kehtestab ja ajakohastab vastavalt direktiivi 2007/46/EÜ artikli 39 lõikes 9 viidatud menetlusele käesoleva artikli lõike 1 rakendamiseks OBD andmete ning sõidukite remondi- ja hooldusteabe esitamise tehnilised tingimused.

2. Komisjon kehtestab ja ajakohastab vastavalt direktiivi 2007/46/EÜ artikli 39 lõikes 9 viidatud menetlusele käesoleva artikli lõike 1 rakendamiseks OBD andmete ning sõidukite remondi- ja hooldusteabe esitamise asjakohased tehnilised tingimused. Komisjon võtab arvesse praeguse infotehnoloogia, tulevase sõidukitehnoloogia, kehtivad ISO standardid ja võimaliku ülemaailmse ISO standardi.

Selgitus

Väga oluline on, et komisjon võtab arvesse praeguse ja tulevase sõidukitehnoloogia ning ISO standardid, kui ta kehtestab ja ajakohastab tehnilisi tingimusi seoses OBD andmete ning sõidukite remondi- ja hooldusteabega.

Muudatusettepanek  9

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 8 – lõige 2 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Alates 1. oktoobrist 2014 loevad riigiasutused direktiivi 2007/46/EÜ artikli 26 tähenduses kehtetuks nende uute sõidukite vastavustunnistuse, mis ei ole kooskõlas käesoleva määrusega ja keelavad heidetega seotud põhjustel nende registreerimise, müügi ja kasutuselevõtmise.

Alates [48 kuu möödumisel artikli 4 lõikes 3, artikli 5 lõike 4 esimeses lõigus ja artikli 6 lõike 2 esimeses lõigus nimetatud rakendusmeetmete jõustumisest] loevad riigiasutused direktiivi 2007/46/EÜ artikli 26 tähenduses kehtetuks nende uute sõidukite vastavustunnistuse, mis ei ole kooskõlas käesoleva määrusega ja keelavad heidetega seotud põhjustel nende registreerimise, müügi ja kasutuselevõtmise.

Selgitus

Rakenduseeskirjade avaldamise ja heitkoguste uute standardite jõustumise vahele peaks jääma 48 kuu pikkune ajavahemik, tagamaks seda, et tootjate ja tarnijate käsutuses oleksid kõik andmed, mis võimaldaksid teha uutele sõidukitele vajalikke tehnilisi muudatusi.

Muudatusettepanek  10

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 10

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Artikkel 10

välja jäetud

Finantssoodustused

 

1. Käesoleva määruse rakendusmeetmete jõustumisel võivad liikmesriigid ette näha käesoleva määrusega kooskõlas olevate mootorsõidukite seeriatootmisele kohaldatavaid finantssoodustusi.

 

Need soodustused kehtivad kõikide käesolevale määrusele vastavate uute sõidukite suhtes, mida pakutakse müügiks asjaomase liikmesriigi turul. Kuid nende soodustuste kehtivus lõpeb hiljemalt 1. oktoobril 2014.

 

2. Käesoleva määruse rakendusmeetmete jõustumisel võivad liikmesriigid anda finantssoodustusi kasutusel olevate sõidukite ajakohastamiseks, et need vastaksid I lisas sätestatud heitkoguste piirväärtusele, ning käesolevale määrusele mittevastavate sõidukite lammutamiseks.

 

3. Lõigetes 1 ja 2 osutud finantssoodustused peavad olema igat tüüpi mootorsõidukite puhul väiksemad summa võrra, mis kulub I lisas märgitud heitkoguste piirväärtustele vastamiseks kasutusele võetud tehnilistele seadmetele, kaasa arvatud seadmete sõidukile paigaldamise kulu.

 

4. Lõigetes 1 ja 2 viidatud finantssoodustuste algatamise või muutmise kavadest tuleb komisjoni teavitada.

 

Selgitus

See, kui liikmesriikidele jääb võimalus anda finantssoodustusi, on vastuolus ühtse turu põhimõtetega ja võib takistada konkurentsi.

Muudatusettepanek  11

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 13 – punkt -1(uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

-1. artikli 3 punktis 2 asendatakse sissejuhatav osa järgmisega:

 

"2. kindlateks sotsiaalseteks vajadusteks ette nähtud sõidukid" – M-kategooria diiselmootoriga sõidukid, mis on kas”

Selgitus

EURO 5/6 standardeid hõlmava määrusega 715/2007 tuli kasutusele mõiste "kindlateks sotsiaalseteks vajadusteks ette nähtud sõidukid" Need on sõidukid, millel on õigus saada EURO 5 tüübikinnitus, kuigi nad ei vasta N1 kategooria III klassi sõidukitele kehtestatud heitkoguste normidele. See tähendab, et väikebussid (M1) tohivad välja lasta rohkem NOx kui tavalised sõiduautod (tingimusel, et väikebussis on üheksa istet, juhi oma kaasa arvatud). Seevastu samasugust väikebussi (M2), mis on konstrueeritud lisaistmega, käsitletakse tavalise sõiduautona. Selle muudatusettepaneku eesmärgiks on lõpetada ebaõiglane olukord, mis on tekkinud "kindlateks sotsiaalseteks vajadusteks ette nähtud sõidukite" määratluse tõttu, ja laiendada "kindlateks sotsiaalseteks vajadusteks ette nähtud sõidukite" määratlust kõikidele väikebussidele.

Muudatusettepanek  12

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 15 – lõige 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1. Nõukogu direktiiv 80/1269/EMÜ, komisjoni direktiivid 88/195/EMÜ, 97/21/EÜ, 1999/99/EÜ ja 2005/78/EÜ ning direktiiv 2005/55/EÜ tunnistatakse kehtetuks alates 1. oktoobrist 2014.

1. Nõukogu direktiiv 80/1269/EMÜ, komisjoni direktiivid 88/195/EMÜ, 97/21/EÜ, 1999/99/EÜ ja 2005/78/EÜ ning direktiiv 2005/55/EÜ tunnistatakse kehtetuks alates [48 kuu möödumisel artikli 4 lõikes 3, artikli 5 lõike 4 esimeses lõigus ja artikli 6 lõike 2 esimeses lõigus nimetatud rakendusmeetmete jõustumisest].

Selgitus

Rakenduseeskirjade avaldamise ja heitkoguste uute standardite jõustumise vahele peaks jääma 48 kuu pikkune ajavahemik, tagamaks seda, et tootjate ja tarnijate käsutuses oleksid kõik andmed, mis võimaldaksid teha uutele sõidukitele vajalikke tehnilisi muudatusi.

Muudatusettepanek  13

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 16 – teine lõik

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Määrust kohaldatakse alates 1. aprillist 2013, kuid artikli 8 lõiget 3 ja artiklit 10 kohaldatakse nende jõustumisest alates ning II lisa punkte 1(a)(i), 1(b)(i), 2(a), 3(a)(i), 3(b)(i), 3(c)(i) ja 3(d)(i) kohaldatakse alates 1. oktoobrist 2014.

Määrust kohaldatakse alates [36 kuu möödumisel artikli 4 lõikes 3, artikli 5 lõike 4 esimeses lõigus ja artikli 6 lõike 2 esimeses lõigus nimetatud rakendusmeetmete jõustumisest], kuid artikli 8 lõiget 3 ja artiklit 10 kohaldatakse käesoleva määruse jõustumisest ning II lisa punkte 1(a)(i), 1(b)(i), 2(a), 3(a)(i), 3(b)(i), 3(c)(i) ja 3(d)(i) kohaldatakse alates [48 kuu möödumisel artikli 4 lõikes 3, artikli 5 lõike 4 esimeses lõigus ja artikli 6 lõike 2 esimeses lõigus nimetatud rakendusmeetmete jõustumisest].

Selgitus

Rakenduseeskirjade avaldamise ja heitkoguste uute standardite jõustumise vahele peaks jääma 36 kuu pikkune (kõikide uute sõidukimudelite puhul 48 kuu pikkune) ajavahemik, tagamaks seda, et tootjate ja tarnijate käsutuses oleksid kõik andmed, mis võimaldaksid teha uutele sõidukitele vajalikke tehnilisi muudatusi.

Muudatusettepanek  14

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 16 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

2 a. Komisjon võtab vastu artikli 4 lõikes 3, artikli 5 lõikes 4 ja artikli 6 lõikes 2 nimetatud rakendusmeetmed hiljemalt 31. detsembriks 2009.

Selgitus

Kõik tootjad vajavad piisavalt sisseelamisaega pärast kaasotsustamis- ja komiteemenetluse lõpetamist ja jõustumist. Hiljutise sõiduautosid (Euro 5/6) käsitleva määruse puhul kehtestas komisjon mitu uut meedet komiteemenetluse käigus, mis jõutakse vaevalt lõpule viia, enne kui need meetmed muutuvad Euro 5 osana alates septembrist 2009 kohustuslikuks ning tootjatele ei jää peaaegu üldse sisseelamisaega. Euro VI puhul tuleb see probleem lahendada.

MENETLUS

Pealkiri

Mootorsõidukite ja mootorite tüübikinnitus

Viited

KOM(2007)0851 – C6-0007/2008 – 2007/0295(COD)

Vastutav komisjon

ENVI

Arvamuse esitaja(d)

       istungil teada andmise kuupäev

IMCO

15.1.2008

 

 

 

Arvamuse koostaja

       nimetamise kuupäev

Anja Weisgerber

25.3.2008

 

 

Arutamine parlamendikomisjonis

6.5.2008

27.5.2008

24.6.2008

 

Vastuvõtmise kuupäev

24.6.2008

 

 

 

Lõpphääletuse tulemused

+:

–:

0:

34

0

0

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Cristian Silviu Buşoi, Charlotte Cederschiöld, Gabriela Creţu, Mia De Vits, Janelly Fourtou, Evelyne Gebhardt, Małgorzata Handzlik, Malcolm Harbour, Anna Hedh, Iliana Malinova Iotova, Kurt Lechner, Lasse Lehtinen, Toine Manders, Arlene McCarthy, Nickolay Mladenov, Bill Newton Dunn, Zuzana Roithová, Heide Rühle, Leopold Józef Rutowicz, Salvador Domingo Sanz Palacio, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Eva-Britt Svensson, Marianne Thyssen, Jacques Toubon, Barbara Weiler, Marian Zlotea

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliige/asendusliikmed

Emmanouil Angelakas, Giovanna Corda, Jan Cremers, Manuel Medina Ortega, Olle Schmidt, Gary Titley, Anja Weisgerber

transpordi- ja turismikomisjonI ARVAMUS (8.5.2008)

keskkonna-, rahvatervise- ja toiduohutuse komisjonile

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, milles käsitletakse mootorsõidukite ja mootorite tüübikinnitust seoses raskeveokite heidetega (Euro VI) ning sõidukite remondi- ja hooldusteabe kättesaadavust
(KOM(2007)0851 – C6‑0007/2008 – 2007/0295(COD))

Arvamuse koostaja: Johannes Blokland

LÜHISELGITUS

Sissejuhatus

Tutvustades oma ettepanekut Euro VI raskeveokite heite piirnormide kohta, rõhutab komisjon keskkonnaküsimuste kasvavat survet linnapiirkondadele ja tiheasustusaladele. Liiklusel on oluline osakaal lämmastikoksiidide ja tahkete osakeste heites nimetatud piirkondades.

Nimetatud probleemide lahendamiseks võttis komisjon 2001. aastal kasutusele programmi CAFE („Puhas õhk Euroopale”). Programm keskendus strateegiatele, mis võiksid aidata heidet vähendada ja sellega 2020. aastaks õhukvaliteeti parandada. Määratleti kuus võimalikku tegevusvaldkonda, millest üks oli heidete vähendamine nende tekkekohas.

Komisjoni arvates on Euro VI heite normid üks viis osooni eellaste, näiteks lämmastikoksiidide ja tahkete osakeste heite vähendamiseks. Võrreldes Euro V heitepiirnormidega tuleb lämmastikoksiidide piirmäära vähendada 80 % võrra ning tahketel osakestel 67 % võrra. Kuna ettepaneku mõned tehnilised aspektid olenevad sellest, mida saavutavad ÜRO töörühmad, soovitab komisjon täiendavad tehnilised nõuded lisada alles seejärel, kui nimetatud töörühmades on vastavates küsimustes kokkuleppele jõutud.

Lisaks kehtestab komisjon nõuded remondi- ja hooldusteabe kättesaadavuse kohta lisaks vahetult tootjaga seotud remonditöökodadele ka sõltumatutele ettevõtjatele.

Euro VI ettepaneku üle peetud aruteludel ilmnes, et vastajad olid üldjoontes ettepanekuga nõus.

Raportööri seisukoht

Raportöör on nõus, et nii kergesõidukite kui ka raskeveokite heitmete piiramiseks tuleb püüda heidet vähendada selle tekkekohas. Seega kiidab raportöör Euro VI ettepaneku heaks. Siiski tuleks teha mõned märkused ettepaneku teatavate osade kohta.

Saastetasemed ja tähtajad

Komisjon soovib käesoleva ettepaneku konkreetseid tulemusi saavutada 2020. aastaks. See on seotud programmi CAFE tähtaegadega. Kuid arvestada tuleks ka üht teist ajakava. 2015. aastal jõustuvad uued õhukvaliteedi nõuded. Tõenäoliselt tekib linnapiirkondadel ja tiheasustusaladel raskusi nende nõuete täitmisega. Osalt on põhjuseks transpordiheitmed. Sõidukite keskkonnasõbralikkuse suurendamine aitaks seega kohaliku õhu kvaliteeti parandada ning võimaldaks liikmesriikidel 2015. aastaks läheneda nõutavale õhukvaliteedi tasemele.

Igal aastal vahetatakse ELis välja 10 % kõigist raskeveokitest. Et anda oluline panus 2015. aasta õhukvaliteedi nõuete täitmisse, tuleks Euro VI piirnormide kehtestamise tähtaegu ettepoole nihutada. Kuna käesoleva ettepaneku osas peaks olema võimalik nõukoguga esimesel lugemisel enne 2008. aasta oktoobrit kokkuleppele jõuda, tuleks tüübikinnituse nõuete kehtestamise tähtajad tuua ettepoole 1. oktoobrile 2011 ja uutele sõidukitele esitatavate nõuete tähtajad 1. oktoobrile 2012. Tootjad on teatanud, et uute nõuete kehtestamise järel kulub neil 36 kuud oma tootmisliinide ümberkorraldamiseks.

Iga-aastane sõidukipargi uuendamine 10 % võrra tähendab seda, et kogu sõidukipargi uute nõuetega kohandamiseks ja heitkoguste vähendamiseks kuluks vähemalt kümme aastat. Oleks kasulik paluda komisjonil kaaluda, kas Euro VI nõudeid saaks moderniseerimise abil laiendada ka „vanadele” sõidukitele. Kui uuringud näitavad, et see on tehniliselt võimalik, tuleks esitada vastavad õigusaktide ettepanekud.

Teabe kättesaadavus

Varem teostasid raskeveokite hooldust ainult veoki tootjaga seotud remonditöökojad. Viimastel aastatel on sõltumatute ettevõtjate turuosa järjekindlalt kasvanud. See näitab, et üha tähtsamaks muutub sõidukite tehnilise teabe kättesaadavus „väljast" tulijatele. Sellist teavet annavad tootjad oma veebisaitidel. Teave on sõltumatutele ettevõtjatele kättesaadav, kuid iga tootja esitab selle erineval kujul, mis ei aita luua eri töökodadele võrdseid konkurentsitingimusi.

Praegu on teabe andmise kohustus kehtestatud määrusega (EÜ) nr 1400/2002 ning on olemas ka standardne tehnilise teabe esitamise vorm (OASIS). Kuna on oodata määruse 1400/2002 kehtetuks tunnistamist 2010. aastal, tuleks käesolevasse ettepanekusse lisada nõuded teabe kättesaadavuse kohta. Kuna süsteemi OASIS loomisel osalesid komisjoni järelevalve all nii tootjad kui ka sõltumatud ettevõtjad, tuleks teavet esitada just selle süsteemi järgi. Standardsel kujul esitatud teave loob remonditöökodadele võrdsed konkurentsitingimused ning suurendab klientide valikuvõimalusi.

Raportöör tahaks rõhutada, kui tähtis on teabe ühesugune kättesaadavus ja selle ühtsel kujul esitamine ettevõtjatele võrdsete konkurentsitingimuste loomiseks. Seetõttu soovib raportöör tugevdada teavet puudutavaid nõudeid artiklis 3.

Komiteemenetlus

Lõpuks tuleks pöörata tähelepanu ka ettevaatlikkusele komiteemenetluse rakendamisel. Komiteemenetlus on mõeldud nõuete kohandamiseks tehnika arenguga. Seetõttu ei tohiks seda kasutada uute tehniliste nõuete kehtestamiseks, mis standardeid oluliselt muudavad. Nimetatud põhjusel on artiklites 5 ja 12 tehtud ettepanekud mõningateks kaitsemeetmeteks.

MUUDATUSETTEPANEKUD

Transpordi- ja turismikomisjon palub vastutaval keskkonna-, rahvatervise- ja toiduohutuse komisjonil lisada oma raportisse järgmised muudatusettepanekud:

Muudatusettepanek  1

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 5

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(5) ELi õhukvaliteedi eesmärkide saavutamiseks tuleb jätkata sõiduki heitgaaside koguse vähendamiseks. Selleks tuleb tööstusharule anda selget teavet tulevaste heitkoguse piirväärtuste kohta.

 

(5) ELi õhukvaliteedi eesmärkide saavutamiseks tuleb jätkata pingutusi sõiduki heitgaaside koguse vähendamiseks. Selleks tuleb tööstusharule anda selget teavet tulevaste heitkoguse piirväärtuste kohta ja anda nende järgimiseks piisav üleminekuaeg.

Selgitus

Tööstusharu vajab 36 kuu pikkust üleminekuaega, et kohandada oma tootmisprotsessid uute tehniliste nõuetega.

Komisjoni õhukvaliteedi parandamise eesmärk tuleb täita, kuid tööstusel peab olema piisav üleminekuaeg uutele õigusaktidele reageerimiseks ja varasemate õigusaktide (nt Euro V) nõuete täitmiseks tehtud märkimisväärsete investeeringute tagasi teenimiseks.

Muudatusettepanek  2

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 6 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(6 a) Vanemate raskeveokite varustamine kaasaegsemate heitekontrollisüsteemidega parandaks õhukvaliteeti. Komisjon peaks kaaluma ettepaneku tegemist kõnealuseid süsteeme käsitleva ELi õigusakti vastuvõtmiseks, mis tagaks ka moderniseeritud heitekontrollisüsteemidest tuleva lämmastikoksiidi heite piiramise.

Selgitus

Igal aastal vahetatakse välja umbes 10 % raskeveokite pargist. Seetõttu kulub aastaid, enne kui Euro VI sätete mõju täielikult ilmneb. Käesoleva ettepaneku suurima mõju saavutamiseks peaks komisjon uurima, kas on võimalik esitada ELi õigusaktide ettepanekuid, mis käsitlevad vanade veokite heitekontrollisüsteemide moderniseerimist.

Muudatusettepanek  3

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 7

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(7) Heitkoguste normide kehtestamisel on tähtis arvesse võtta nende mõju turgude ja tootjate konkurentsivõimele, ettevõtete otseseid ja kaudseid kulusid ning kasu, mis väljendub uuenduste ergutamises, õhu kvaliteedi paranemises, tervishoiukulude vähenemises ja rahvastiku eluea pikenemises.

(7) Heitkoguste normide kehtestamisel on tähtis arvesse võtta nende mõju turgude ja tootjate konkurentsivõimele, ettevõtete otseseid ja kaudseid kulusid ning kasu, mis väljendub uuenduste ergutamises, õhu kvaliteedi paranemises, tervishoiukulude vähenemises ja rahvastiku eluea pikenemises. Tootjate konkurentsivõime kaitsmiseks ei tohiks vähemalt viie aasta jooksul heitenormi muuta:

Selgitus

Uue tehnoloogia juurutamiseks vajalikelt investeeringutelt tulu saamiseks on tööstusel vaja, et iga heitenorm jääks vähemalt viie aasta jooksul muutmata. Heitenõuete sagedane muutmine sunnib tootjaid eraldama palju vahendeid olemasolevate toodete ajakohastamisele. Nii jääb liiga vähe aega uute toodete turustamiseks, mis annab konkurentidele suhtelise eelise. Konkurentsivõime ohustamist aitab vältida üksnes piisav ja nõuetekohane üleminekuaeg, mis pikemas perspektiivis tagab keskkonnanõuete täitmise.

Muudatusettepanek  4

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 8

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(8) Siseturu toimimise parandamiseks, eelkõige kaupade vaba liikumise, asutamisvabaduse ja teenuste osutamise vabaduse kindlustamiseks on vaja tagada vaba ja standarditud juurdepääs sõidukite remonditeabele tehniliste andmete saamiseks ning tõhus konkurents sõidukite remondi ja teabeteenuste turul. Suur osa sellest teabest käsitleb pardadiagnostikasüsteeme ja nende koostoimet sõiduki muude süsteemidega. On vaja kehtestada tehnilised tingimused, millele peaksid tootjate veebilehed vastama, ning sihtmeetmed, et tagada väike- ja keskmise suurusega ettevõtetele (VKEdele) piisav juurdepääs teabele.

(8) Siseturu toimimise parandamiseks, eelkõige kaupade vaba liikumise, asutamisvabaduse ja teenuste osutamise vabaduse kindlustamiseks on vaja tagada vaba ja standarditud juurdepääs sõidukite remonditeabele tehniliste andmete saamiseks kõige sobivamal viisil, põhjustamata ebaproportsionaalset koormust klientide jaoks ilmneva kasuga võrreldes, ning tõhus konkurents sõidukite remondi ja teabeteenuste turul. Suur osa sellest teabest käsitleb pardadiagnostikasüsteeme ja nende koostoimet sõiduki muude süsteemidega. On vaja kehtestada tehnilised tingimused, millele peaksid tootjate veebilehed vastama, ning sihtmeetmed, et tagada väike- ja keskmise suurusega ettevõtetele (VKEdele) piisav juurdepääs teabele.

Selgitus

Sõidukite remondi- ja hooldusteabe kättesaadavuse osas peaks komisjonil olema voli võtta vastu üksnes asjakohaseid meetmeid. Ei ole põhjust muuta seda ebaproportsionaalselt koormavaks võrreldes klientide jaoks ilmneva kasuga. Ilmselt ei ole näiteks asjakohane laiendada remondi- ja hooldusteabe mõistet kohapealsele diagnostilisele toele ja kohustada tootjaid tagama akrediteeritud sõltumatutele remondiettevõtetele juurdepääs sõiduki turvasüsteemidele.

Muudatusettepanek  5

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 15

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(15) Et paremini kontrollida töötavate sõidukite tegelikke heitkoguseid, sealhulgas tsükli mittetöötava osa heiteid, ning soodustada kasutusel olevate sõidukite vastavuse kontrolli, tuleks kasutusele võtta katsetusmetoodika ja tehnilistele nõuetele vastavuse kontroll kaasaskantavate heitkoguste mõõtmise süsteeme (PEMS) kasutades.

(15) Et paremini kontrollida töötavate sõidukite tegelikke heitkoguseid, sealhulgas tsükli mittetöötava osa heiteid, ning soodustada kasutusel olevate sõidukite vastavuse kontrolli, tuleks sobiva aja jooksul kasutusele võtta katsetusmetoodika ja tehnilistele nõuetele vastavuse kontroll kaasaskantavaid heitkoguste mõõteseadmeid (PEMS) kasutades.

Selgitus

Nimetatud punktide sisseviimine on väga oluline samm ülemaailmselt ühtlustatud õigusaktide suunas ja teenib ELi tööstuse ülemaailmse konkurentsivõime huve. Komisjoni keelekasutus peaks olema julgem ja ta peaks sellised üldised tehnilised normid (GTR) Euro VI raames kasutusele võtma.

Muudatusettepanek  6

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 18 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(18 a) Liikmesriikidel tuleks kavandada ambitsioonikad meetmed, et tagada kasutusel olevate raskeveokite moderniseerimine vastavalt Euro VI normidele.

Selgitus

Praegu kasutatavad sõidukid moodustavad veel aastaid suure osa sõidukipargist ja nende moderniseerimine võib heitkoguseid oluliselt vähendada.

Muudatusettepanek  7

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 18 b (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(18 b) Liikmesriigid peaksid korrapäraselt kontrollima väljavahetatavate ja moderniseeritavate sõidukite osakaalu, tegema suuremaid pingutusi enamsaastavate sõidukite osakaalu vähendamiseks ja teatama tulemustest igal aastal komisjonile.

Selgitus

Aruandluse ja kontrolli abil saab heitkoguste vähendamise poliitikat edaspidi tõhustada.

Muudatusettepanek 8

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 2 – teine lõik

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Käesoleva määruse kohaldamine ei piira määruse (EÜ) nr 715/2007 artikli 2 lõike 2 kohaldamist.

Käesoleva määruse kohaldamine ei piira määruse (EÜ) nr 715/2007 artikli 2 lõike 2 kohaldamist, mis võimaldab sõidukitüüpidele, mille tuletatud mass on ≤ 2610 kg, lubatud kinnitusi teatud tingimustel laiendada sarnastele sõidukitüüpidele, mille tuletatud mass on ≤ 2840 kg.

Selgitus

Mitmetel (väike)sõiduki tüüpidel on ühesugune tehniline baas. Olenevalt konkreetsest ülakerest, võib nende mass olla veidi alla või veidi üle 2610 kg piirmäära. See tähendab, et kahte tehniliselt identset sõidukit käsitletakse erinevalt; ühte loetakse kergesõidukiks, teist raskeveokiks. Siin tekiks vahe seoses tüübikinnituse tehniliste nõuetega. Määruse 715/2007/EÜ asjakohane säte on lisatud olukorra selgitamiseks.

Muudatusettepanek  9

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 3 – punkt 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(1) „mootor” – sõiduki liikumapaneva jõu allikas, millele saab anda tüübikinnituse eraldi tehnilise seadmestikuna, nagu on määratletud direktiivi 2007/46/EÜ artiklis 3 punktis 25;

1) „mootorisüsteem” – mootor, heitekontrollisüsteem ja sideliides (riistvara ja sõnumid) mootorisüsteemi elektroonilis(t)e juhtimisseadis(t)e ja kõikide muude jõuseadmete või sõiduki juhtseadme(te) vahel;

Selgitus

Seoses punktiga 1: Euro VI nõuete täitmist tuleb näidata kogu „mootorisüsteemi” osas. Mootorisüsteem tähendab mootori, heitgaasi järeltöötlussüsteemi ja täiendavate juhtimiselementide optimaalset koostoimimist. Mootori mõistet tuleb vastavalt muuta või asendada see mootorisüsteemi mõistega. Ülemaailmselt ühtlustatud töötsükli (WHDC) üldine tehniline norm nr 4 juba sisaldab mootorisüsteemi, mootoritüübi ja heitgaasi järeltöötlussüsteemi mõisteid, mida saab siinkohal üle võtta.

Muudatusettepanek  10

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 3 – punkt 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

1 a) „mootori tüüp” – mootorite kategooria, mille oluliste näitajate vahel ei ole erinevusi;

Selgitus

Seoses punktiga 1: Euro VI nõuete täitmist tuleb näidata kogu „mootorisüsteemi” osas. Mootorisüsteem tähendab mootori, heitgaasi järeltöötlussüsteemi ja täiendavate juhtimiselementide optimaalset koostoimimist. Mootori mõistet tuleb vastavalt muuta või asendada see mootorisüsteemi mõistega. Ülemaailmselt ühtlustatud töötsükli (WHDC) üldine tehniline norm nr 4 juba sisaldab mootorisüsteemi, mootoritüübi ja heitgaasi järeltöötlussüsteemi mõisteid, mida saab siinkohal üle võtta.

Muudatusettepanek  11

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 3 – punkt 1 b (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

1 b) „heitgaasi järeltöötlussüsteem” – katalüsaator (oksüdatsioonikatalüsaator või kolmeastmeline katalüsaator), tahkete osakeste filter, deNOx-süsteem, deNOx ja tahkete osakeste ühisfilter või mõni muu heiteid vähendav seade, mis on paigaldatud mootori väljalasketorustikku; käesolev määratlus ei hõlma heitgaasitagastust, mis on mootorisüsteemi lahutamatu osa;

Selgitus

Seoses punktiga 1: Euro VI nõuete täitmist tuleb näidata kogu „mootorisüsteemi” osas. Mootorisüsteem tähendab mootori, heitgaasi järeltöötlussüsteemi ja täiendavate juhtimiselementide optimaalset koostoimimist. Mootori mõistet tuleb vastavalt muuta või asendada see mootorisüsteemi mõistega. Ülemaailmselt ühtlustatud töötsükli (WHDC) üldine tehniline norm nr 4 juba sisaldab mootorisüsteemi, mootoritüübi ja heitgaasi järeltöötlussüsteemi mõisteid, mida saab siinkohal üle võtta.

Muudatusettepanek  12

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 3 - punkt 7

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(7) „pardadiagnostikasüsteem ehk OBD-süsteem” – süsteem saaste kontrollimiseks, mis võimaldab kindlaks määrata rikke arvatava asukoha arvutimällu salvestatud veakoodi abil;

7) „pardadiagnostikasüsteem ehk OBD-süsteem” – süsteem saaste jälgimiseks, mis võimaldab kindlaks määrata rikke arvatava asukoha arvutimällu salvestatud veakoodi abil;

Selgitus

OBD-süsteem mitte ei kontrolli, vaid jälgib saastet. Kui OBD-süsteem tuvastab saastekontrollisüsteemis rikke, saab selle seejärel parandada.

Muudatusettepanek  13

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 3 – punkt 11

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(11) „sõidukite remondi- ja hooldusteave – kõik andmed sõidukite diagnoosimise, teenindamise, kontrollimise, perioodilise järelevalve, remondi, ümberprogrammeerimise või taaslähtestamise kohta, mille tootja esitab oma volitatud edasimüüjatele/remonditöökodadele; sealhulgas kõik nende andmete hilisemad muudatused ja täiendused. See teave sisaldab sõidukitele osade või seadmete paigaldamiseks nõutavat teavet;

11) „sõidukite remondi- ja hooldusteave – kõik andmed sõidukite diagnoosimise, teenindamise, kontrollimise, perioodilise järelevalve, remondi, ümberprogrammeerimise, taaslähtestamise või kohapealse diagnostilise toe kohta, mille tootja esitab oma volitatud edasimüüjatele/remonditöökodadele; sealhulgas kõik nende andmete hilisemad muudatused ja täiendused. See teave sisaldab sõidukitele osade või seadmete paigaldamiseks nõutavat teavet. Selleks et akrediteeritud sõltumatud remonditöökojad saaksid läbi viia töid, mis nõuavad juurdepääsu sõiduki turvasüsteemidele, võimaldavad tootjad neile standarditud, turvalist kohapealset tehnikat;

Selgitus

Seoses sõidukite kasvava (elektroonilise) keerukusega pakuvad tootjad järjest rohkem kohapealse diagnostilise toe tehnikat. Remonditöökodadele võrdsete konkurentsitingimuste loomiseks peaks selline tehnika olema kättesaadav ka sõltumatutele remonditöökodadele, et nad saaksid klientidele jätkuvalt remonditeenuste valdkonnas valikuvõimalust pakkuda. Lisaks tuleks immobilaiserite ümberhäälestamise ja elektrooniliste juhtimisseadiste ümberprogrammeerimise puhul viidata turvalisele seosele sõiduki ja tootja vahel.

Muudatusettepanek  14

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 3 – punkt 11 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

11 a) „tootja” isik või asutus, kes vastutab tüübikinnitusasutuse ees kõigi tüübikinnitusprotsessi aspektide eest ning toodangu vastavuse tagamise eest. See isik või asutus ei tarvitse olla otseselt seotud tüübikinnitusprotsessi alla kuuluva sõiduki, süsteemi, osa või eraldi seadmestiku valmistamise kõigi etappidega;

Selgitus

Mõistet seletav (direktiivi 2007/46/EÜ artikli 3 mõiste 27).

Muudatusettepanek  15

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 5 – lõige 4 – teine lõik

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Komisjon võib vastavalt direktiivi 2007/46/EÜ artikli 39 lõikes 9 viidatud menetlusele võtta teisi meetmeid, mis on seotud erimenetluste, katsete ja nõuetega tüübikinnituseks.

Komisjon võib vastavalt direktiivi 2007/46/EÜ artikli 39 lõikes 9 viidatud menetlusele võtta teisi meetmeid, mis on seotud erimenetluste, katsete ja nõuetega tüübikinnituseks, peegeldamaks tehnika arengut seoses kehtivate õigusnormidega reguleeritud küsimustega.

Selgitus

Komisjonil tuleks kooskõlas direktiivi 2007/46/EÜ artikli 39 lõikega 9 lubada võtta vaid meetmeid, mis hõlmavad teatavate menetluste, katsete jne tehnilist arengut. Komiteemenetluse puhul ei tohiks kasutusele võtta uusi elemente.

Muudatusettepanek  16

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 5 – lõige 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

4 a. Katsed peavad hõlmama nii laborisimulatsioonil kui ka tegelikes sõidutingimustes tekkivaid heitkoguseid.

Selgitus

ELi teadus- ja arendustegevuse raamprogrammi vahenditest kaasrahastatav uuring Artemis näitas, et tegelikes sõidutingimustes tekkivad heitkogused võivad oluliselt erineda laboritingimustes tekkinud kogustest.

Muudatusettepanek  17

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 8 – lõige 2 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2. Alates 1. oktoobrist 2014 loevad riigiasutused direktiivi 2007/46/EÜ artikli 26 tähenduses kehtetuks nende uute sõidukite vastavustunnistuse, mis ei ole kooskõlas käesoleva määrusega ja keelavad heidetega seotud põhjustel nende registreerimise, müügi ja kasutuselevõtmise.

2. Alates 1. oktoobrist 2013 loevad riigiasutused direktiivi 2007/46/EÜ artikli 26 tähenduses kehtetuks nende uute sõidukite vastavustunnistuse, mis ei ole kooskõlas käesoleva määrusega ja keelavad heidetega seotud põhjustel nende registreerimise, müügi ja kasutuselevõtmise. Selle aja sees peab komisjon tagama, et tööstusele võimaldatakse 36 kuu pikkune üleminekuperiood oma tootmisprotsesside kohandamiseks.

Selgitus

Nimetatud tähtaeg peaks jätma tööstusele piisava üleminekuperioodi oma tootmisprotsesside kohandamiseks ning tagama, et tehnilised nõuded kehtestatakse komiteemenetlusega ja õigeaegselt.

Muudatusettepanekuga püütakse tagada, et komisjon koostab tehnilised kirjeldused aegsasti, seadmata ohtu ei tööstusele jäetavat üleminekuperioodi ega ka 2015. aastast kehtima hakkavate rangete õhu kvaliteedi nõuete tõttu 2012. aastaks määratud algustähtaega.

Muudatusettepanek  18

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 10 – lõige 1 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Käesoleva määruse rakendusmeetmete jõustumisel võivad liikmesriigid ette näha käesoleva määrusega kooskõlas olevate mootorsõidukite seeriatootmisele kohaldatavaid finantssoodustusi.

Käesoleva määruse rakendusmeetmete jõustumisel võivad liikmesriigid ette näha käesoleva määruse ja selle rakendusmeetmetega, välja arvatud artikkel 6 ja selle rakendusmeetmed, kooskõlas olevate mootorsõidukite seeriatootmisele kohaldatavaid finantssoodustusi.

Selgitus

Tööstusele tuleb täiesti selgelt näidata, et soodustusi kohaldatakse sõidukite suhtes, mis vastavad Euro VI heitepiirnormidele ja kõigile Euro VI paketti kuuluvatele rakendusmeetmetele.

Muudatusettepanek  19

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 10 – lõige 1 – teine lõik

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Need soodustused kehtivad kõikide käesolevale määrusele vastavate uute sõidukite suhtes, mida pakutakse müügiks asjaomase liikmesriigi turul. Kuid nende soodustuste kehtivus lõpeb hiljemalt 1. oktoobril 2014.

Need soodustused kehtivad kõikide käesolevale määrusele ja selle rakendusmeetmetele, välja arvatud artikkel 6 ja selle rakendusmeetmed, vastavate uute sõidukite suhtes, mida pakutakse müügiks asjaomase liikmesriigi turul. Kuid nende soodustuste kehtivus lõpeb hiljemalt 1. oktoobril 2013.

Selgitus

Tööstusele tuleb täiesti selgelt näidata, et soodustusi kohaldatakse sõidukite suhtes, mis vastavad Euro VI heitepiirnormidele ja kõigile Euro VI paketti kuuluvatele rakendusmeetmetele.

Nimetatud tähtaeg peaks jätma tööstusele piisava üleminekuperioodi oma tootmisprotsesside kohandamiseks ning tagama, et tehnilised nõuded kehtestatakse komiteemenetlusega ja õigeaegselt.

Muudatusettepanek  20

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 12 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1. Pärast seda, kui sõidukeid käsitlevate eeskirjade ühtlustamise ülemaailmse foorumi egiidi all läbiviidava ÜRO Euroopa Majanduskomisjoni tahkete osakeste mõõtmise programm lõpule jõuab, võtab komisjon ühenduse keskkonnakaitse taset vähendamata järgmised meetmed:

1. Pärast seda, kui sõidukeid käsitlevate eeskirjade ühtlustamise ülemaailmse foorumi egiidi all läbiviidava ÜRO Euroopa Majanduskomisjoni tahkete osakeste mõõtmise programmi asjaomased osad lõpule jõuavad, kuid hiljemalt 1. oktoobril 2008, võtab komisjon ühenduse keskkonnakaitse taset vähendamata järgmised meetmed:

Selgitus

Selleks et anda tööstusele piisav üleminekuaeg, et hakata 2011./2012. aastast Euro VI nõudeid täitma, peaksid kõik nõuded (mis tulenevad nii õigusaktidest kui ka komiteemenetlusest) olema alates 1. oktoobrist 2008 kättesaadavad.

Muudatusettepanek  21

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 12 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(a) kehtestab tahkete osakeste heitkoguste arvulise piirväärtuse ja määratleb vajadusel NO2 komponendi lubatud taseme NOx piirväärtuses kooskõlas direktiivi 2007/46/EÜ artikli 39 lõikega 2;

a) kehtestab tahkete osakeste heitkoguste arvulise piirväärtuse, tulenevalt korrelatsioonist diislikütuse tahkete osakeste suletud filtrite praeguse olukorraga, kooskõlas direktiivi 2007/46/EÜ artikli 39 lõikega 2;

Selgitus

Selleks et kehtestada realistlikud tahkete osakeste arvulised piirväärtused, tuleks need siduda diislikütuse tahkete osakeste suletud filtrite praeguste näitajatega.

Muudatusettepanek  22

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 12 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

1 a. Kui NO2 heitetaseme arengutendentsidest nähtub, et raskeveokite NO2 heitkogused võivad ületada 150 mg/kWh, kehtestab komisjon kooskõlas direktiivi 2007/46/EÜ artikli 39 lõikega 2 raskeveokitele NO2 piirmääraks 150 mg/kWh koos asjakohase mõõtmismeetodiga.

Selgitus

Õhukvaliteediga seoses on NO2 kõige tähtsam NOx komponent. Õhu kvaliteedinõuete ühe osana 2015. aastast kehtima hakkavaid NO2 piirmäärasid silmas pidades tuleks NO2 heitkoguseid hoolikalt jälgida. Moderniseeritud süsteemidele kehtivate nõuetega seotud näitaja 150 mg/kWh ületamisel (ja ainult siis) peaks komisjon kehtestama lubatud NO2 heitkoguste fikseeritud piirmäära koos asjakohase ühtse mõõtmismeetodiga.

Muudatusettepanek  23

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 12 – lõige 4

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

4. Komisjon jälgib artikli 3 lõikes 2 loetletud saasteaineid. Kui komisjon järeldab, et on asjakohane reguleerida täiendavate saasteainete heitkoguseid, muudab ta käesolevat määrust vastavalt.

4. Komisjon jälgib artikli 3 lõikes 2 loetletud saasteaineid. Kui komisjon järeldab, et on asjakohane reguleerida täiendavate saasteainete heitkoguseid, esitab ta vastavad ettepanekud käesoleva määruse muutmiseks.

Selgitus

Uute saasteainete lisamine võib tõsiselt mõjutada tööstusele kehtestatud nõudeid. Seepärast peaks nende lisamine toimuma standardse õigusloomemenetluse teel.

Muudatusettepanek  24

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 15 – lõige 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1. Nõukogu direktiiv 80/1269/EMÜ, komisjoni direktiivid 88/195/EMÜ, 97/21/EÜ, 1999/99/EÜ ja 2005/78/EÜ ning direktiiv 2005/55/EÜ tunnistatakse kehtetuks alates 1. oktoobrist 2014.

1. Nõukogu direktiiv 80/1269/EMÜ, komisjoni direktiivid 88/195/EMÜ, 97/21/EÜ, 1999/99/EÜ ja 2005/78/EÜ ning direktiiv 2005/55/EÜ tunnistatakse kehtetuks alates 1. oktoobrist 2013.

Selgitus

See tähtaeg peab jätma tööstusele piisava üleminekuaja oma tootmisprotsesside kohandamiseks ning üksiti tagama tehniliste nõuete õigeaegse kehtestamise komiteemenetluse teel.

Muudatusettepanek  25

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikli 16 lõige 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Määrust kohaldatakse alates 1. aprillist 2013, kuid artikli 8 lõiget 3 ja artiklit 10 kohaldatakse nende jõustumisest alates ning II lisa punkte 1(a)(i), 1(b)(i), 2(a), 3(a)(i), 3(b)(i), 3(c)(i) ja 3(d)(i) kohaldatakse alates 1. oktoobrist 2014.

Määrust kohaldatakse alates 1. aprillist 2012, kuid artikli 8 lõiget 3 ja artiklit 10 kohaldatakse nende jõustumisest alates ning II lisa punkte 1(a)(i), 1(b)(i), 2(a), 3(a)(i), 3(b)(i), 3(c)(i) ja 3(d)(i) kohaldatakse alates 1. oktoobrist 2013.

Selgitus

See tähtaeg peab jätma tööstusele piisava üleminekuaja oma tootmisprotsesside kohandamiseks ning üksiti tagama tehniliste nõuete õigeaegse kehtestamise komiteemenetluse teel.

MENETLUS

Pealkiri

Mootorsõidukite ja mootorite tüübikinnitus

Viited

KOM(2007)0851 – C6-0007/2008 – 2007/0295(COD)

Vastutav komisjon

ENVI

Arvamuse esitaja(d)

       istungil teada andmise kuupäev

TRAN

15.1.2008

 

 

 

Arvamuse koostaja

       nimetamise kuupäev

Johannes Blokland

22.1.2008

 

 

Arutamine parlamendikomisjonis

8.4.2008

5.5.2008

 

 

Vastuvõtmise kuupäev

6.5.2008

 

 

 

Lõpphääletuse tulemused

+:

–:

0:

36

0

1

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Etelka Barsi-Pataky, Arūnas Degutis, Petr Duchoň, Saïd El Khadraoui, Robert Evans, Emanuel Jardim Fernandes, Francesco Ferrari, Brigitte Fouré, Georg Jarzembowski, Stanisław Jałowiecki, Dieter-Lebrecht Koch, Jaromír Kohlíček, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Sepp Kusstatscher, Bogusław Liberadzki, Eva Lichtenberger, Erik Meijer, Robert Navarro, Josu Ortuondo Larrea, Willi Piecyk, Paweł Bartłomiej Piskorski, Luís Queiró, Reinhard Rack, Gilles Savary, Brian Simpson, Dirk Sterckx, Ulrich Stockmann, Silvia-Adriana Ţicău, Georgios Toussas, Yannick Vaugrenard, Lars Wohlin, Roberts Zīle

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliige/asendusliikmed

Zsolt László Becsey, Johannes Blokland, Jelko Kacin, Ari Vatanen, Corien Wortmann-Kool

MENETLUS

Pealkiri

Mootorsõidukite ja mootorite tüübikinnitus

Viited

KOM(2007)0851 – C6-0007/2008 – 2007/0295(COD)

EP-le esitamise kuupäev

21.12.2007

Vastutav komisjon

       istungil teada andmise kuupäev

ENVI

15.1.2008

Arvamuse esitaja(d)

       istungil teada andmise kuupäev

ITRE

15.1.2008

IMCO

15.1.2008

TRAN

15.1.2008

 

Arvamuse esitamisest loobumine

       otsuse kuupäev

ITRE

29.1.2008

 

 

 

Raportöör(id)

       nimetamise kuupäev

Matthias Groote

26.2.2008

 

 

Arutamine parlamendikomisjonis

27.5.2008

 

 

 

Vastuvõtmise kuupäev

15.7.2008

 

 

 

Lõpphääletuse tulemused

+:

–:

0:

51

0

1

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Georgs Andrejevs, Pilar Ayuso, Irena Belohorská, Johannes Blokland, John Bowis, Frieda Brepoels, Martin Callanan, Dorette Corbey, Chris Davies, Avril Doyle, Mojca Drčar Murko, Edite Estrela, Anne Ferreira, Karl-Heinz Florenz, Matthias Groote, Françoise Grossetête, Cristina Gutiérrez-Cortines, Satu Hassi, Gyula Hegyi, Jens Holm, Caroline Jackson, Dan Jørgensen, Christa Klaß, Holger Krahmer, Urszula Krupa, Aldis Kušķis, Linda McAvan, Miroslav Ouzký, Vladko Todorov Panayotov, Vittorio Prodi, Frédérique Ries, Guido Sacconi, Carl Schlyter, Horst Schnellhardt, Richard Seeber, María Sornosa Martínez, Antonios Trakatellis, Evangelia Tzampazi, Thomas Ulmer, Marcello Vernola, Anja Weisgerber, Anders Wijkman, Glenis Willmott

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliige/asendusliikmed

Inés Ayala Sender, Adam Gierek, Rebecca Harms, Jutta Haug, Johannes Lebech, Alojz Peterle, Robert Sturdy, Donato Tommaso Veraldi

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliige/asendusliikmed (kodukorra art 178 lg 2)

Elisabetta Gardini