MIETINTÖ ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi moottoriajoneuvojen ja moottorien tyyppihyväksynnästä raskaiden hyötyajoneuvojen päästöjen osalta (Euro VI) ja ajoneuvojen korjaamiseen ja huoltamiseen tarvittavien tietojen saatavuudesta

11.8.2008 - (KOM(2007)0851 – C6‑0007/2008 – 2007/0295(COD)) - ***I

Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta
Esittelijä: Matthias Groote

Menettely : 2007/0295(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
A6-0329/2008
Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
A6-0329/2008
Hyväksytyt tekstit :

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi moottoriajoneuvojen ja moottorien tyyppihyväksynnästä raskaiden hyötyajoneuvojen päästöjen osalta (Euro VI) ja ajoneuvojen korjaamiseen ja huoltamiseen tarvittavien tietojen saatavuudesta

(KOM(2007)0851 – C6‑0007/2008 – 2007/0295(COD))

(Yhteispäätösmenettely: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (KOM(2007)0851),

–   ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan ja 95 artiklan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C6‑0007/2008),

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 51 artiklan,

–   ottaa huomioon ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnan mietinnön sekä sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnan ja liikenne- ja matkailuvaliokunnan lausunnot (A6‑0329/2008),

1.  hyväksyy komission ehdotuksen sellaisena kuin se on tarkistettuna;

2.  pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se aikoo tehdä tähän ehdotukseen huomattavia muutoksia tai korvata sen toisella ehdotuksella;

3.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle.

Tarkistus  1

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(5) Euroopan unionin ilmanlaatua koskevien tavoitteiden saavuttaminen edellyttää jatkuvia pyrkimyksiä ajoneuvojen päästöjen vähentämiseksi. Siksi alan edustajien olisi saatava selkeää tietoa tulevista päästöraja-arvoista.

(5) Euroopan unionin ilmanlaatua koskevien tavoitteiden saavuttaminen edellyttää jatkuvia pyrkimyksiä ajoneuvojen päästöjen vähentämiseksi. Siksi alan edustajien olisi saatava selkeää tietoa tulevista päästöraja-arvoista ja riittävästi aikaa niiden saavuttamiseen sekä tarvittavien teknisten valmiuksien kehittämiseen.

Perustelu

On saavutettava parlamentin ja komission tavoite, joka koskee EU:n ilmanlaadun parantamista. Teollisuus tarvitsee kuitenkin riittävästi aikaa reagoidakseen uuteen lainsäädäntöön ja saattaakseen tarvittavan teknisen kehityksen valmiiksi markkinoita varten.

Tarkistus  2

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 6 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(6 a) Uudenaikaisempien päästöjenrajoitusjärjestelmien jälkiasennus vanhempiin raskaisiin hyötyajoneuvoihin parantaisi ilmanlaatua. Komission olisi harkittava tällaisia järjestelmiä koskevaa EU:n lainsäädäntöehdotusta, jolla varmistetaan että myös jälkeenpäin asennetuilla päästöjenrajoitusjärjestelmillä vähennetään typpidioksidipäästöjä.

Perustelu

Vuosittain uusitaan noin 10 prosenttia raskaasta hyötyajoneuvokannasta. Tästä syystä Euro VI -säännösten vaikutuksen täysimääräinen toteutuminen kestää muutamia vuosia. Jotta nykyisen ehdotuksen vaikutus olisi mahdollisimman suuri, komission olisi tutkittava, voidaanko nykyisiin ajoneuvoihin jälkeenpäin asennettavista järjestelmistä esittää EU:n lainsäädäntöehdotus.

Tarkistus  3

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(7) Päästönormeja asetettaessa on tärkeää ottaa huomioon niiden vaikutukset markkinoihin ja valmistajien kilpailukykyyn, liiketoiminnalle aiheutuvat suorat ja välilliset kustannukset sekä innovaatioiden edistämisestä, paremmasta ilmanlaadusta, pienenevistä terveydenhuoltokustannuksista ja elinajanodotteen pitenemisestä saatava hyöty.

(7) Päästönormeja asetettaessa on tärkeää ottaa huomioon niiden vaikutukset markkinoihin ja valmistajien kilpailukykyyn, liiketoiminnalle aiheutuvat suorat ja välilliset kustannukset sekä innovaatioiden edistämisestä, paremmasta ilmanlaadusta, pienenevistä terveydenhuoltokustannuksista ja elinajanodotteen pitenemisestä saatava hyöty. Valmistajan kilpailukyvyn edistämiseksi päästönormin olisi pysyttävä samalla tasolla vähintään viiden vuoden ajan.

Perustelu

Teollisuus tarvitsee kussakin päästönormissa vähintään viiden vuoden vakaan jakson saadakseen takaisin uuden teknologian käyttöönottoon tarvitsemansa investoinnit. Jos päästövaatimuksia muutetaan usein, valmistajat joutuvat tekemään suuria investointeja tuotteidensa päivittämiseen. Tämä hankaloittaa uusien tuotteiden markkinointia ja heikentää yritysten kilpailukykyä. Ainoastaan riittävä ja asianmukainen siirtymäaika auttaa säilyttämään kilpailukyvyn ja varmistamaan ympäristötavoitteiden saavuttamisen pitkällä aikavälillä.

Tarkistus  4

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 8 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(8) Ajoneuvojen korjaamiseen tarvittavien tietojen rajoittamaton saatavuus teknisten tietojen hakemiseen soveltuvien standardoitujen hakukeinojen avulla sekä tehokas kilpailu ajoneuvojen korjaamiseen ja huoltamiseen tarvittavien tietopalveluiden markkinoilla ovat tarpeen parannettaessa sisämarkkinoiden toimintaa, erityisesti tavaroiden vapaan liikkuvuuden, sijoittautumisvapauden ja palvelujen tarjoamista koskevan vapauden suhteen. Suuri osa tällaisista tiedoista koskee ajoneuvojen sisäisiä valvontajärjestelmiä ja niiden yhteentoimivuutta ajoneuvojen muiden järjestelmien kanssa. On aiheellista säätää teknisistä eritelmistä, joita valmistajien olisi noudatettava verkkosivuillaan, sekä kohdennetuista toimista, joilla varmistetaan, että pienet ja keskisuuret yritykset (pk-yritykset) voivat saada nämä tiedot kohtuullisin ehdoin.

(8) Ajoneuvojen korjaamiseen tarvittavien tietojen rajoittamaton saatavuus parhaalla mahdollisella tavalla vahingoittamatta suhteettomasti asiakkaan etuja, teknisten tietojen hakemiseen soveltuvien standardoitujen hakukeinojen avulla sekä tehokas kilpailu ajoneuvojen korjaamiseen ja huoltamiseen tarvittavien tietopalveluiden markkinoilla ovat tarpeen parannettaessa sisämarkkinoiden toimintaa, erityisesti tavaroiden vapaan liikkuvuuden, sijoittautumisvapauden ja palvelujen tarjoamista koskevan vapauden suhteen. Suuri osa tällaisista tiedoista koskee ajoneuvojen sisäisiä valvontajärjestelmiä ja niiden yhteentoimivuutta ajoneuvojen muiden järjestelmien kanssa. On tarpeen säätää teknisistä eritelmistä, joita valmistajien olisi noudatettava verkkosivuillaan, sekä kohdennetuista toimista, joilla varmistetaan, että pienet ja keskisuuret yritykset (pk-yritykset) voivat saada nämä tiedot kohtuullisin ehdoin.

Perustelu

Komissiolla tulisi olla valta hyväksyä ainoastaan ajoneuvojen korjaamiseen ja huoltoon tarvittavien tietojen saatavuuteen liittyviä asianmukaisia toimenpiteitä. Asiakkaille ei ole syytä aiheuttaa kohtuutonta vaivaa heidän etuihinsa verrattuna. Ei ole asianmukaista esimerkiksi ulottaa korjaamiseen ja huoltoon tarvittavien tietojen määritelmä koskemaan etädiagnostiikkaa ja velvoittaa valmistajat sallimaan, että valtuutetut riippumattomat korjaamot voivat käsitellä ajoneuvon turvajärjestelmää.

On pikemminkin tarpeen kuin vain aiheellista säätää teknisistä eritelmistä, joita valmistajien on noudatettava verkkosivuillan.

Tarkistus  5

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 8 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(8 a) Viimeistään ...* komission olisi tarkasteltava ajoneuvon korjaamiseen ja huoltamiseen tarvittavien tietojen saatavuutta koskevan järjestelmän toimintaa, jotta voitaisiin määritellä olisiko tyyppihyväksyntää käsittelevän lainsäädäntökehyksen puitteissa aiheellista konsolidoida kaikki ajoneuvojen korjaamiseen ja huoltamiseen tarvittavien tietojen saatavuutta koskevat määräykset. Mikäli kaikkien ajoneuvoa koskevien tietojen saatavuutta koskevat säännökset konsolidoidaan tällä tavoin, olisi tässä asetuksessa annetut vastaavat säännökset kumottava, edellyttäen että korjaamiseen ja huoltamiseen tarvittavien tietojen saatavuutta koskevat nykyiset oikeudet säilytetään.

 

___________

* Neljä vuotta tämän asetuksen voimaantulosta.

Perustelu

Kaikkien korjaamiseen ja huoltamiseen tarvittavien tietojen saatavuus olisi sisällytettävä tyyppihyväksyntää koskevaan puitedirektiiviin tai muuhun tyyppihyväksyntää koskevaan puitelainsäädäntöön. Henkilöautoja koskeva Euro 5/6 -asetus (EY) N:o 715/2007) sisältää identtisen johdanto-osan kappaleen (N:o 9).

Tarkistus  6

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 8 b kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(8 b) Komission olisi kannustettava kansainvälisesti yhdenmukaistetun standardoidun mallin kehittämiseksi ajoneuvojen korjaamiseen ja huoltamiseen tarvittavien tietojen rajoittamattoman ja standardoidun saatavuuden suhteen, esimerkiksi Euroopan standardointikomitean CEN:n toiminnan kautta.

Perustelu

Komission on pyrittävä kansainvälisesti yhdenmukaistettuun ISO-standardoiduun malliin, joka koskee korjaamiseen tarvittavien tietojen toimittamista, jotta voidaan varmistaa moottoriajoneuvoja koskevan lainsäädännön kansainvälisen yhdenmukaistamisen kehittyminen ja laajentaa yhdenmukaistamista uusille aloille.

Tarkistus  7

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 8 c kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(8 c) On oleellisen tärkeää laatia yhteinen eurooppalainen standardi sisäisten valvontajärjestelmien tietojen sekä ajoneuvojen korjaamiseen ja huoltamiseen tarvittavien tietojen malleille. Koska järjestelmällisiä tietostandardeja edistävän OASIS-järjestön formaattia ei voida soveltaa täysipainoisesti raskaiden hyötyajoneuvojen sisäisiä valvontajärjestelmiä koskeviin tietoihin ja korjaamiseen ja huoltamiseen tarvittaviin tietoihin, Euroopan standardoimiskomitealle on annettu valtuudet laatia laajennettu vakiomalli näitä tietoja varten. Tämän vakiomallin olisi perustuttava OASIS-formaattiin, jota mukautetaan raskaita hyötyajoneuvoja koskevien erityistarpeiden mukaisesti. Raskaiden hyötyajoneuvojen sisäisiä valvontajärjestelmiä koskevat tiedot ja korjaamista ja huoltamista koskevat tiedot olisi esitettävä helppopääsyisesti ja muodossa, jolla taataan syrjimätön pääsy, kunnes Euroopan standardoimiskomitea on hyväksynyt uuden vakiomallin. Näiden tietojen olisi oltava saatavilla valmistajien Internet-sivuilla, tai jos tämä ei ole tietojen luonteen vuoksi mahdollista, muussa asianmukaisessa muodossa. OASIS-asiakirjassa SC1-D2 määriteltyjen teknisten tietojen soveltamisalaa koskevat vaatimukset olisi sisällytettävä tämän asetuksen täytäntöönpanotoimissa.

Perustelu

Yksittäinen valmistaja kokoaa usein raskaat hyötyajoneuvot, mutta merkittävä osa niistä valmistetaan ja myydään useassa vaiheessa (esim. auton alusta ja moottori). Jälkimarkkinoilla korjaamiseen tarvitaan usein sekä koko ajoneuvoa että ajoneuvon osia (eli alusta/moottori -mallia) koskevia tietoja.

Euro 5 -luokan (henkilöautot) korjaamiseen tarvittaviin tietoihin pääsyyn sovellettavia määräyksiä ei voida siirtää sovellettaviksi sellaisinaan Euro VI -luokan (raskaat hyötyajoneuvot) ajoneuvoihin. Siksi vakiomallia on mukautettava raskaita hyötyajoneuvoja koskeviin tarpeisiin.

Tarkistus  8

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 15 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(15) Jotta voidaan entistä paremmin valvoa todellisessa käytössä syntyviä päästöjä, syklin ulkopuoliset päästöt mukaan luettuina, ja helpottaa käytönaikaista vaatimustenmukaisuusmenettelyä, olisi hyväksyttävä testausmenetelmät ja suorituskykyvaatimukset, jotka perustuvat kannettavien päästöjenmittauslaitteistojen käyttöön.

(15) Jotta voidaan entistä paremmin valvoa todellisessa käytössä syntyviä päästöjä, syklin ulkopuoliset päästöt mukaan luettuina, ja helpottaa käytönaikaista vaatimustenmukaisuusmenettelyä, olisi testausmenetelmät ja suorituskykyvaatimukset, jotka perustuvat kannettavien päästöjenmittauslaitteistojen käyttöön, hyväksyttävä asianmukaisen aikataulun puitteissa.

Perustelu

Näiden seikkojen sisällyttäminen on erittäin tärkeää yhdenmukaistetun lainsäädännön ja EU:n teollisuuden kilpailukyvyn kannalta. Komission tulisi käyttää rohkeampia sanankäänteitä ja hyväksyttävä maailmanlaajuisia teknisiä sääntöjä osaksi Euro VI -määräyksiä.

Tarkistus  9

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 18 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(18 a) Jäsenvaltioiden olisi laadittava kunnianhimoisia toimenpiteitä sen varmistamiseksi, että nykyisiin raskaisiin hyötyajoneuvoihin tehdään jälkiasennukset siten, että ne vastaavat Euro VI -määräyksiä.

Perustelu

Käytössä olevat ajoneuvot pysyvät vuosikausia osana ajoneuvokantaa, ja ajoneuvoihin tehtävät jälkiasennukset auttavat varsin todennäköisesti vähentämään päästöjä.

Tarkistus  10

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 18 b kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(18 b) Jäsenvaltioiden olisi valvottava säännöllisesti ajoneuvojen uudistamista ja niihin tehtäviä jälkiasennuksia, tehostettava toimenpiteitä enemmän saastuttavien ajoneuvojen määrän vähentämiseksi ja raportoitava tuloksista vuosittain komissiolle.

Perustelu

Valvonta ja raportointi voivat muodostaa perustan päästöjen vähentämispolitiikan tehostamiselle tulevaisuudessa.

Tarkistus  11

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 24 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(24) Komissiolle olisi erityisesti siirrettävä toimivalta lisätä hiukkasmääriin perustuvia päästörajoja liitteeseen I, määrittää NOx-raja-arvoon sisältyvä NO2-komponentin hyväksyttävä taso, vahvistaa tyyppihyväksyntää koskevia erityisiä menettelyjä, testejä ja vaatimuksia sekä hiukkasmäärän mittausmenettely ja hyväksyä toimenpiteitä, jotka koskevat syklin ulkopuolisia päästöjä, ajoneuvojen korjaamiseen ja huoltamiseen tarvittavien tietojen saatavuutta ja päästöjen mittaukseen käytettyjä testisyklejä. Koska mainitut toimenpiteet ovat laajakantoisia ja niillä täydennetään tätä asetusta lisäämällä uusia muita kuin keskeisiä osia, ne olisi hyväksyttävä päätöksen 1999/468/EY 5 a artiklassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.

(24) Komissiolle olisi erityisesti siirrettävä toimivalta lisätä hiukkasmääriin perustuvia päästörajoja liitteeseen I, määrittää tarvittaessa NOx-raja-arvoon sisältyvä NO2-komponentin hyväksyttävä taso, vahvistaa tyyppihyväksyntää koskevia erityisiä menettelyjä, testejä ja vaatimuksia sekä hiukkasmäärän mittausmenettely ja hyväksyä toimenpiteitä, jotka koskevat syklin ulkopuolisia päästöjä, kannettavien päästöjenmittauslaitteiden käyttöä, ajoneuvojen korjaamiseen ja huoltamiseen tarvittavien tietojen saatavuutta ja päästöjen mittaukseen käytettyjä testisyklejä. Koska mainitut toimenpiteet ovat laajakantoisia ja niillä täydennetään tätä asetusta lisäämällä uusia muita kuin keskeisiä osia, ne olisi hyväksyttävä päätöksen 1999/468/EY 5 a artiklassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.

Perustelu

Todellisessa käytössä mitatut päästöt eroavat usein suurestikin testisyklissä mitatuista arvoista. Kannettavien päästöjenmittauslaitteistojen käyttö ja ulkopuolisten päästöjen mittaaminen on välttämätöntä, jotta voitaisiin estää ajoneuvojen suunnittelu erityisesti testisyklejä silmällä pitäen ja niiden suuremmat päästöt muina aikoina.

Tarkistus  12

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

Tämän asetuksen soveltaminen ei vaikuta asetuksen (EY) N:o 715/2007 2 artiklan 2 kohdan soveltamiseen.

Tämän asetuksen soveltaminen ei vaikuta asetuksen (EY) N:o 715/2007 2 artiklan 2 kohdan soveltamiseen; kyseisen kohdan mukaan tyyppihyväksyntä, joka on myönnetty ajoneuvotyypeille, joiden vertailumassa on ≤ 2 610 kg, voidaan tietyin edellytyksin ulottaa koskemaan samankaltaisia ajoneuvotyyppejä, joiden vertailumassa on ≤ 2 840 kg.

Perustelu

Joillakin (kevyillä hyöty)ajoneuvotyypeillä on samanlainen tekninen perusta. Korin yläosan erityisominaisuuksista riippuen ajoneuvon paino saattaa alittaa tai ylittää vain niukasti 2 610 kg:n raja-arvon. Tämä tarkoittaisi sitä, että kahta teknisesti identtistä ajoneuvoa kohdeltaisiin eri tavalla; toista pidettäisiin kevyenä hyötyajoneuvona ja toista raskaana hyötyajoneuvona. Näin ollen tyyppihyväksyntää koskevat tekniset vaatimukset olisivat erilaiset. Asetuksessa (EY) N:o 715/2007 tästä asiasta annettu säännös lisätään tilanteen selventämiseksi.

Tarkistus  13

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 1 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(1) ’moottorilla’ tarkoitetaan ajoneuvon käyttövoiman lähdettä, jolle voidaan myöntää tyyppihyväksyntä direktiivin 2007/46/EY 3 artiklan 25 kohdassa määriteltynä erillisenä teknisenä yksikkönä;

(1) ’moottorijärjestelmällä’ tarkoitetaan moottoria, päästöjenrajoitusjärjestelmää ja moottorijärjestelmän elektronisen ohjausyksikön/-yksikköjen sekä käyttövoimajärjestelmän tai ajoneuvon muiden ohjausyksikköjen välistä viestintärajapintaa (laitteita ja ilmoituksia);

Perustelu

1 alakohta: Euro VI -määräysten noudattaminen täytyy osoittaa koko ”moottorijärjestelmän” osalta. Moottorijärjestelmässä moottori, pakokaasun jälkikäsittelyjärjestelmä ja lisäohjausyksiköt toimivat optimaalisesti yhteen. ”Moottorin” määritelmää on muutettava vastaavasti tai korvattava ”moottorijärjestelmän” käsitteellä. WHDC-GTR-sertifikaatissa numero 4 on jo annettu määritelmät moottorijärjestelmästä ja moottorityypistä sekä pakokaasun jälkikäsittelyjärjestelmästä, joita voidaan soveltaa myös tässä yhteydessä.

Tarkistus  14

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 1 a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(1 a) ’moottorityypillä’ tarkoitetaan moottoriluokkaa, jonka sisällä moottorien tärkeimmissä ominaisuuksissa ei ole eroja;

Perustelu

1 alakohta: Euro VI -määräysten noudattaminen täytyy osoittaa koko ”moottorijärjestelmän” osalta. Moottorijärjestelmässä moottori, pakokaasun jälkikäsittelyjärjestelmä ja lisäohjausyksiköt toimivat optimaalisesti yhteen. ”Moottorin” määritelmää on muutettava vastaavasti tai korvattava ”moottorijärjestelmän” käsitteellä. WHDC-GTR-sertifikaatissa numero 4 on jo annettu määritelmät moottorijärjestelmästä ja moottorityypistä sekä pakokaasun jälkikäsittelyjärjestelmästä, joita voidaan soveltaa myös tässä yhteydessä.

Tarkistus  15

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 1 b alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(1 b) ’pakokaasujen jälkikäsittelyjärjestelmällä’ tarkoitetaan katalysaattoria (hapetus- tai kolmitoimityyppiä), hiukkassuodatinta, typen oksidien poistojärjestelmää, typen oksidien poistojärjestelmän ja hiukkassuodattimen yhdistelmää tai muuta moottorin jälkeen asennettua päästöjenrajoitusjärjestelmää; määritelmään ei sisälly pakokaasujen kierrätysjärjestelmä, joka on moottorin kiinteä osa;

Perustelu

1 alakohta: Euro VI -määräysten noudattaminen täytyy osoittaa koko ”moottorijärjestelmän” osalta. Moottorijärjestelmässä moottori, pakokaasun jälkikäsittelyjärjestelmä ja lisäohjausyksiköt toimivat optimaalisesti yhteen. ”Moottorin” määritelmää on muutettava vastaavasti tai korvattava ”moottorijärjestelmän” käsitteellä. WHDC-GTR-sertifikaatissa numero 4 on jo annettu määritelmät moottorijärjestelmästä ja moottorityypistä sekä pakokaasun jälkikäsittelyjärjestelmästä, joita voidaan soveltaa myös tässä yhteydessä.

Tarkistus  16

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 7 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(7) ‘ajoneuvon sisäisellä valvontajärjestelmällä’ tai ’OBD-järjestelmällä’ tarkoitetaan ajoneuvossa sijaitsevaa päästöjenrajoituslaitteiden kunnonvalvontajärjestelmää, jonka on kyettävä ilmoittamaan toimintahäiriöiden todennäköiset sijainnit tietokoneen muistiin tallennettujen vikakoodien avulla;

(7) ’ajoneuvon sisäisellä valvontajärjestelmällä’ tai ’OBD-järjestelmällä’ tarkoitetaan ajoneuvossa tai moottorissa olevaa järjestelmää, joka tunnistaa toimintahäiriöt ja mahdollisesti osoittaa niiden esiintymisen hälytysjärjestelmän avulla, kyettävä ilmoittamaan toimintahäiriöiden todennäköiset sijainnit tietokoneen muistiin tallennettujen tietojen avulla ja tulostamalla kyseiset tiedot; komissio voi vahvistaa direktiivin 2007/46/EY 39 artiklan 9 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen toisenlaisen määritelmän OBD-järjestelmän teknisen kehityksen ottamiseksi huomioon;

Perustelu

Ajoneuvojen sisäinen valvontajärjestelmä ei itse asiassa valvo päästöjä. OBD-järjestelmä valvoo niiden järjestelmien ja osien toimintaa, jotka valvovat päästöjä. Ehdotettu uusi määritelmä vastaa maailmanlaajuisesti yhdenmukaistettua OBD-järjestelmän määritelmää.

Tarkistus  17

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 11 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(11) ’ajoneuvon korjaamiseen ja huoltamiseen tarvittavilla tiedoilla’ tarkoitetaan kaikkia ajoneuvon vianmääritystä, huoltoa, tarkastusta, määräaikaishuoltoa, korjaamista, uudelleenohjelmointia tai uudelleenalustusta koskevia tietoja, jotka valmistajat antavat valtuutetuille jälleenmyyjille ja korjaamoille, mukaan luettuna kaikki muutokset ja lisäykset tällaisiin tietoihin. Näihin tietoihin sisältyvät kaikki tiedot, joita tarvitaan osien tai laitteiden asentamiseen ajoneuvoihin;

(11) ’ajoneuvon korjaamiseen ja huoltamiseen tarvittavilla tiedoilla’ tarkoitetaan kaikkia ajoneuvon vianmääritystä, huoltoa, tarkastusta, määräaikaishuoltoa, korjaamista, uudelleenohjelmointia, uudelleenalustusta tai etäyhteyden kautta annettavaa vianmääritystukea koskevia tietoja, jotka valmistajat antavat valtuutetuille jälleenmyyjille ja korjaamoille, mukaan luettuna kaikki muutokset ja lisäykset tällaisiin tietoihin. Näihin tietoihin sisältyvät kaikki tiedot, joita tarvitaan osien tai laitteiden asentamiseen ajoneuvoihin. Valmistajan on huolehdittava standardoidusta, luotettavasta etäyhteysjärjestelmästä, jonka avulla valtuutetut riippumattomat korjaamot voivat suorittaa toimenpiteitä, joissa on käsiteltävä ajoneuvon turvajärjestelmää;

Perustelu

Ajoneuvojen yhä monimutkaisempien (elektronisten) järjestelmien takia valmistajilla on yhä useammin käytössä etäyhteydellä toimivia vianmäärityksen tukipalveluja. Jotta toimijoilla olisi tasapuoliset edellytykset, nämä järjestelmät tulisi asettaa myös riippumattomien toimijoiden saataville, jotta ne voivat jatkuvasti tarjota asiakkaille vaihtoehtoisia korjauspalveluja. Lisäksi olisi mainittava ajoneuvon ja valmistajan välinen luotettava yhteys ajonestolaitteiden uudelleenasetusta ja elektronisten ohjainyksiköiden uudelleenohjelmointia varten.

Tarkistus  18

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 11 a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(11 a) ’valmistajalla’ tarkoitetaan hyväksyntäviranomaiselle tyyppihyväksynnästä, kaikista tyyppihyväksyntä- tai lupamenettelyn tekijöistä sekä tuotannon vaatimustenmukaisuudesta vastuussa olevaa henkilöä tai elintä; ei ole välttämätöntä, että tämä henkilö tai elin on suoraan mukana hyväksyttäväksi haetun ajoneuvon, järjestelmän, osan tai erillisen teknisen yksikön kaikissa valmistusvaiheissa;

Perustelu

Tarkistus ei kaipaa perusteluja (direktiivin 2007/46/EY 3 artiklan 27 kohdassa esitetty määritelmä).

Tarkistus  19

Ehdotus asetukseksi

5 artikla – 4 kohta – johdantokappaleen a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

4. Komissio vahvistaa direktiivin 2007/46/EY 39 artiklan 9 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen tämän artiklan täytäntöönpanotoimenpiteet. Toimenpiteiden on koskettava seuraavia seikkoja:

4. Komissio vahvistaa direktiivin 2007/46/EY 39 artiklan 9 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen tämän artiklan täytäntöönpanotoimenpiteet. Toimenpiteet on vahvistettava 31. päivään joulukuuta 2009 mennessä ja niiden on koskettava seuraavia seikkoja:

(a) pakokaasupäästöt, myös testisyklit, syklin ulkopuoliset päästöt, hiukkasmäärät, päästöt joutokäynnillä, savun tiheys sekä pilaantumista rajoittavien laitteiden moitteeton toiminta ja regenerointi;

(a) pakokaasupäästöt, myös testisyklit, kannettavien päästöjenmittauslaitteiden käyttö ajoneuvojen todellisessa käytössä syntyvien päästöjen tarkistamiseksi, syklin ulkopuolisten päästöjen tarkistaminen ja rajoittaminen liitteessä I mainittujen päästörajojen noudattamiseksi, hiukkasmäärien raja-arvojen vahvistaminen voimassa olevia tiukkoja ympäristövaatimuksia noudattaen, päästöt joutokäynnillä, savun tiheys sekä pilaantumista rajoittavien laitteiden moitteeton toiminta ja regenerointi;

Perustelu

Täytäntöönpanotoimenpiteiden on oltava saatavissa viimeistään 1. huhtikuuta 2009, jotta valmistajat ja tavarantoimittajat saavat kaikki tiedot, joita tarvitaan ajoneuvojen varustamiseen ajoissa normien mukaisesti. Todellisessa käytössä mitatut päästöt eroavat usein suurestikin testisyklissä mitatuista arvoista. Kannettavien päästöjenmittauslaitteistojen käyttö ja ulkopuolisten päästöjen mittaaminen on välttämätöntä, jotta voitaisiin estää ajoneuvojen suunnittelu erityisesti testisyklejä silmällä pitäen ja niiden suuremmat päästöt muina aikoina.

Tarkistus  20

Ehdotus asetukseksi

5 artikla – 4 kohta – 2 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Komissio voi vahvistaa direktiivin 2007/46/EY 39 artiklan 9 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen muita toimenpiteitä, jotka koskevat tyyppihyväksynnän erityisiä menettelyjä, testejä ja vaatimuksia.

Poistetaan.

Perustelu

Tämä kohta on liian epämääräinen ja muotoilultaan avoin, ja se jättää komissiolle liikaa vapautta käsiteltäessä asiaa komitologiamenettelyllä. Tämä voi johtaa viipeisiin täytäntöönpanotoimien hyväksymisessä. Tyyppihyväksyntää koskevien vaatimusten tulisi olla lopussa. Uusien vaatimusten tulisi olla mahdollisia vain, kun parlamentti ja neuvosto otetaan mukaan asian käsittelyyn.

Tarkistus  21

Ehdotus asetukseksi

6 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

1. Valmistajien on annettava itsenäisille toimijoille vapaa ja standardoitu pääsy ajoneuvojen sisäisiä valvontajärjestelmiä koskeviin tietoihin ja ajoneuvojen korjaamiseen ja huoltamiseen tarvittaviin tietoihin.

1. Valmistajien on annettava itsenäisille toimijoille vapaa ja standardoitu pääsy ajoneuvojen sisäisiä valvontajärjestelmiä koskeviin tietoihin, vianmääritykseen käytettäviin ja muihin laitteisiin, työkaluihin asiaan liittyvät ohjelmistot mukaan lukien ja ajoneuvojen korjaamiseen ja huoltamiseen tarvittaviin tietoihin.

Perustelu

Itsenäisten toimijoiden on voitava käyttää valmistajien alkuperäisiä työkaluja ja testausvälineitä erikoiskorjausten suorittamiseksi. Koska moottoriajoneuvojen ryhmäpoikkeusta koskevan asetuksen (EY) N:o 1400/2002 voimassaolo loppuu vuonna 2010, tähän asetukseen tulisi sisällyttää vastaava säännös, joka takaa samat oikeudet.

Tarkistus  22

Ehdotus asetukseksi

6 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1. Valmistajien on annettava itsenäisille toimijoille vapaa ja standardoitu pääsy ajoneuvojen sisäisiä valvontajärjestelmiä koskeviin tietoihin ja ajoneuvojen korjaamiseen ja huoltamiseen tarvittaviin tietoihin.

1. Valmistajien on annettava itsenäisille toimijoille vapaa ja standardoitu pääsy ajoneuvojen sisäisiä valvontajärjestelmiä koskeviin tietoihin ja ajoneuvojen korjaamiseen ja huoltamiseen tarvittaviin tietoihin.

 

Kun tyyppihyväksyntä on monivaiheinen, kustakin hyväksynnästä vastuussa oleva valmistaja vastaa myös korjaamiseen tarvittavien tietojen toimittamisesta sekä lopulliselle valmistajalle että kyseisen vaiheen riippumattomille toimijoille. Lopullinen valmistaja vastaa tietojen toimittamisesta koko ajoneuvoa käsitteleville riippumattomille toimijoille. Saantiajasta peritään maksu vain kerran.

Tällöin sovelletaan asetuksen (EY) N:o 715/2007 6 ja 7 artiklaa.

Tällöin sovelletaan vastaavasti asetuksen (EY) N:o 715/2007 6 ja 7 artiklaa. Kun Euroopan standardointikomitean vastaava standardi on hyväksytty, ajoneuvojen sisäisiä valvontajärjestelmiä koskevien tietojen ja korjaamiseen ja huoltamiseen tarvittavien tietojen on perustuttava kyseiseen standardiin.

 

Ajoneuvojen sisäisiä valvontajärjestelmiä koskevat tiedot ja korjaamiseen ja huoltamiseen tarvittavat tiedot on esitettävä helposti saatavina ja syrjimättömällä tavalla kunnes Euroopan standardointikomitean vastaava standardi on hyväksytty. Tietojen on oltava saatavilla valmistajien verkkosivuilla tai, jollei tätä voida tietojen luonteesta johtuen toteuttaa, muussa asianmukaisessa muodossa.

Perustelu

Raskaat hyötyajoneuvot kokoaa usein yksi valmistaja. Kuitenkin monet näistä ajoneuvoista valmistetaan useassa vaiheessa ja myydään esimerkiksi alustana ja moottorina. Jälkimarkkinoilla korjaamiseen tarvitaan usein sekä koko ajoneuvoa että ajoneuvon osia (eli alusta/moottori -mallia) koskevia tietoja. Euro 5 -luokan (henkilöautot) korjaamiseen tarvittaviin tietoihin pääsyyn sovellettavia määräyksiä ei voida siirtää sovellettaviksi sellaisinaan Euro VI -luokan (raskaat hyötyajoneuvot) ajoneuvoihin. Siksi vakiomallia on mukautettava raskaita hyötyajoneuvoja koskeviin tarpeisiin.

Tarkistus  23

Ehdotus asetukseksi

6 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

2. Komissio vahvistaa ja ajantasaistaa tämän artiklan 1 kohdan täytäntöön panemiseksi direktiivin 2007/46/EY 39 artiklan 9 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen tekniset erittelyt siltä osin kuin on kyse tavasta, jolla OBD-järjestelmää koskevat sekä ajoneuvon korjaamiseen ja huoltamiseen tarvittavat tiedot on annettava.

2. Komissio vahvistaa ja ajantasaistaa tämän artiklan 1 kohdan täytäntöön panemiseksi direktiivin 2007/46/EY 39 artiklan 9 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen asianmukaiset tekniset erittelyt siltä osin kuin on kyse tavasta, jolla OBD-järjestelmää koskevat sekä ajoneuvon korjaamiseen ja huoltamiseen tarvittavat tiedot on annettava. Komissio ottaa huomioon kulloisenkin tietotekniikan, tulevan ajoneuvotekniikan, voimassa olevat kansainvälisen standardointijärjestön ISO-standardit ja mahdollisuuden maailmanlaajuiseen ISO-standardiin.

Perustelu

On hyvin tärkeää ottaa huomioon nykyiset ja tulevat ajoneuvotekniikka ja ISO-standardit, kun komissio ottaa käyttöön ajoneuvojen sisäisiä valvontajärjestelmiä koskeviin tietoihin ja ajoneuvon korjaamiseen ja huoltamiseen tarvittaviin tietoihin sovellettavia teknisiä eritelmiä ja saattaa niitä ajan tasalle.

Tarkistus  24

Ehdotus asetukseksi

8 artikla ‑ 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

2. Kansalliset viranomaiset eivät 1 päivästä lokakuuta 2014 alkaen saa pitää uusien ajoneuvojen, jotka eivät täytä tässä asetuksessa vahvistettuja vaatimuksia, vaatimustenmukaisuustodistuksia pätevinä sovellettaessa direktiivin 2007/46/EY 26 artiklaa, ja niiden on kiellettävä päästöihin liittyvistä syistä tällaisten ajoneuvojen rekisteröinti, myynti ja käyttöönotto.

2. Kansalliset viranomaiset eivät 48 kuukauden kuluttua 4 artiklan 3 kohdassa, 5 artiklan 4 kohdan ensimmäisessä alakohdassa ja 6 artiklan 2 kohdan ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettujen täytäntöönpanotoimien voimaan tulemisesta saa pitää uusien ajoneuvojen, jotka eivät täytä tässä asetuksessa vahvistettuja vaatimuksia, vaatimustenmukaisuustodistuksia pätevinä sovellettaessa direktiivin 2007/46/EY 26 artiklaa, ja niiden on kiellettävä päästöihin liittyvistä syistä tällaisten ajoneuvojen rekisteröinti, myynti ja käyttöönotto.

Perustelu

Täytäntöönpanosäännösten julkaisemisen ja uusien päästöstandardien voimaan tulemisen välillä pitäisi olla 48 kuukauden jakso, millä varmistetaan, että valmistajilla ja toimittajilla on kaikki tiedot, jotta he voivat tehdä tarvittavat tekniset mukautukset uusiin ajoneuvoihinsa.

Tarkistus  25

Ehdotus asetukseksi

10 artikla

Komission teksti

Tarkistus

10 artikla

Poistetaan.

Taloudelliset kannustimet

 

1. Sillä edellytyksellä, että tämän asetuksen täytäntöönpanotoimenpiteet ovat tulleet voimaan, jäsenvaltiot voivat säätää taloudellisista kannustimista sellaisten sarjavalmisteisten moottoriajoneuvojen osalta, jotka ovat tämän asetuksen mukaisia.

 

Kannustimia on sovellettava asianomaisen jäsenvaltion markkinoille saatettuihin kaikkiin uusiin ajoneuvoihin, jotka ovat tämän asetuksen mukaisia. Kannustinten soveltaminen on kuitenkin lakkautettava viimeistään 1 päivänä lokakuuta 2014.

 

2. Sillä edellytyksellä, että tämän asetuksen täytäntöönpanotoimenpiteet ovat tulleet voimaan, jäsenvaltiot voivat myöntää taloudellisia kannustimia, jotka koskevat käytössä olevien ajoneuvojen varustamista siten, että ne vastaavat tämän asetuksen liitteessä I vahvistettuja päästöraja-arvoja, ja sellaisten ajoneuvojen romuttamista, jotka eivät ole tämän asetuksen mukaisia.

 

3. Edellä 1 ja 2 kohdassa tarkoitettujen taloudellisten kannustimien arvo kunkin moottoriajoneuvotyypin osalta ei saa ylittää ajoneuvoon päästörajojen noudattamiseksi asennetuista teknisistä laitteista aiheutuvia lisäkustannuksia ajoneuvoon asentamisesta aiheutuvat kulut mukaan luettuina.

 

4. Edellä 1 ja 2 kohdassa tarkoitettujen taloudellisten kannustimien käyttöönottoa tai muuttamista koskevista suunnitelmista on ilmoitettava komissiolle.

 

Perustelu

Se, että jäsenvaltioiden annetaan tarjota taloudellisia kannustimia, on yhtenäismarkkinoiden periaatteiden vastaista ja se saattaisi haitata kilpailua.

Tarkistus  26

Ehdotus asetukseksi

12 artikla

Komission teksti

Tarkistus

1. Kun Yhdistyneiden Kansakuntien Euroopan talouskomission hiukkasmittausohjelma, jota toteutetaan ajoneuvoja koskevien määräysten yhdenmukaistamista käsittelevän maailmanfoorumin puitteissa, on saatu päätökseen, komissio vahvistaa, heikentämättä ympäristön suojelua yhteisössä,

1. Kun Yhdistyneiden Kansakuntien Euroopan talouskomission hiukkasmittausohjelma, jota toteutetaan ajoneuvoja koskevien määräysten yhdenmukaistamista käsittelevän maailmanfoorumin puitteissa, on saatu keskeisiltä osin päätökseen viimeistään 1 päivään huhtikuuta 2009 mennessä, komissio vahvistaa direktiivin 2007/46/EY 39 artiklan 9 kohdan mukaisesti heikentämättä ympäristön suojelua yhteisössä,

(a) hiukkasmäärään perustuvat raja-arvot ja tarvittaessa NOx-raja-arvoon sisältyvän NO2-komponentin hyväksyttävän tason direktiivin 2007/46/EY 39 artiklan 2 kohdan mukaisesti

(a) hiukkasmäärään perustuvat raja-arvot ja tarvittaessa NOx-raja-arvoon sisältyvän NO2-komponentin hyväksyttävän tason;

(b) hiukkasmäärien mittausmenettelyn.

(b) hiukkasmäärien mittausmenettelyn.

2. Komissio vahvistaa korrelaatiokertoimet direktiivissä 2005/55/EY kuvattujen eurooppalaisen muuttuvatilaisen testisyklin (ETC) ja vakiotilaisen testisyklin (ESC) sekä maailmanlaajuisesti yhdenmukaistetun muuttuvatilaisen testisyklin (WHTC) ja maailmanlaajuisesti yhdenmukaistetun vakiotilaisen testisyklin (WHSC) välillä ja mukauttaa raja-arvoja niitä vastaavasti.

2. Komissio vahvistaa korrelaatiokertoimet direktiivissä 2005/55/EY kuvattujen eurooppalaisen muuttuvatilaisen testisyklin (ETC) ja vakiotilaisen testisyklin (ESC) sekä maailmanlaajuisesti yhdenmukaistetun muuttuvatilaisen testisyklin (WHTC) ja maailmanlaajuisesti yhdenmukaistetun vakiotilaisen testisyklin (WHSC) välillä ja mukauttaa raja-arvoja niitä vastaavasti direktiivin 2007/46/EY 39 artiklan 9 kohdan mukaisesti.

3. Komissio seuraa 5 artiklan 4 kohdassa tarkoitettuja menettelyjä, testejä ja vaatimuksia sekä päästöjen mittauksessa käytettäviä testisyklejä.

Jos tämän johdosta havaitaan, että menettelyt, testit ja vaatimukset eivät enää ole asianmukaisia tai eivät enää vastaa todellisia päästöjä, niitä mukautetaan vastaamaan tieliikenteessä ajamisesta todellisuudessa syntyviä päästöjä.

3. Komissio seuraa 5 artiklan 4 kohdassa tarkoitettuja menettelyjä, testejä ja vaatimuksia. Jos tämän johdosta havaitaan, että menettelyt, testit ja vaatimukset eivät enää ole asianmukaisia tai eivät enää vastaa todellisia päästöjä, niitä mukautetaan direktiivin 2007/46/EY 39 artiklan 9 kohdan mukaisesti vastaamaan tieliikenteessä ajamisesta todellisuudessa syntyviä päästöjä.

4. Komissio seuraa 3 artiklan 2 kohdassa lueteltuja epäpuhtauksia. Jos komissio katsoo, että on asianmukaista antaa säännöksiä muiden epäpuhtauksien päästöistä, se muuttaa tätä asetusta.

4. Komissio seuraa 3 artiklan 2 kohdassa lueteltuja epäpuhtauksia. Jos komissio katsoo, että on asianmukaista antaa säännöksiä muiden epäpuhtauksien päästöistä, se antaa Euroopan parlamentille ja neuvostolle ehdotuksen tämän asetuksen muuttamisesta.

Perustelu

Täytäntöönpanotoimenpiteiden on oltava saatavissa viimeistään 1. huhtikuuta 2009, jotta autoteollisuus saa kaikki tiedot, joita tarvitaan ajoneuvojen varustamiseen ajoissa normien mukaisesti.

Tarkistus  27

Ehdotus asetukseksi

16 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

2 a. Komissio hyväksyy 4 artiklan 3 kohdassa, 5 artiklan 4 kohdassa ja 6 artiklan 2 kohdassa tarkoitetut täytäntöönpanotoimet 31 päivään joulukuuta 2009 mennessä.

Perustelu

Valmistajat tarvitsevat tietyn siirtymäajan asetuksen voimaantulon ja komiteamenettelyn välillä. Kaikki valmistajat tarvitsevat riittävästi siirtymäaikaa yhteispäätös- ja komiteamenettelyjen tulosten toteuttamiseen ja voimaan saattamiseen Komissio otti äskettäisessä Euro 5/6 -luokan (henkilöautot) ajoneuvoja koskevassa komiteamenettelyssä käyttöön useita uusia toimia, jotka on hädin tuskin saatu hiottua valmiiksi, ennen kuin niistä tulee 5. syyskuuta 2009 lähtien pakollisia osana Euro 5:tä. Tämä ei jätä valmistajille juuri lainkaan siirtymäaikaa. Tämä huolenaihe on otettava huomioon Euro VI -määräyksissä.

Tarkistus  28

Ehdotus asetukseksi

Liite I

Komission teksti

LIITE I

Euro VI -päästörajat

 

Raja-arvot

 

CO (mg/kWh)

THC (mg/kWh)

NMHC (mg/kWh)

CH4 (mg/kWh)

NOx (3) (mg/kWh)

NH3 (ppm)

PM Hiukkasmassa (mg/kWh)

PM (1) Hiukkasmäärä (#/kWh)

ESC (CI)

1500

130

 

 

400

10

10

 

ETC (CI)

4000

160

 

 

400

10

10

 

ETC (PI)

4000

 

160

500

400

10

10

 

WHSC (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

WHTC (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

Tarkistus

LIITE I

Euro VI -päästörajat

 

Raja-arvot

 

CO (mg/kWh)

THC (mg/kWh)

NMHC (mg/kWh)

CH4 (mg/kWh)

NOx (3) (mg/kWh)

NH3 (ppm)

PM Hiukkasmassa (mg/kWh)

PM (1) Hiukkasmäärä (#/kWh)

ESC (CI)

1500

130

 

 

500

10

10

 

ETC (CI)

4000

160

 

 

500

10

10

 

ETC (PI)

4000

 

160

500

500

10

10

 

WHSC (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

WHTC (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

Perustelu

NOx-raja-arvon marginaalinen lisäys mahdollistaa tekniset ratkaisut, jotka vähentävät CO2-päästöjä jopa 50 %. Tarkistuksella saadaan aikaan joka suhteessa hyvä ratkaisu sekä ilman epäpuhtauksien että kasvihuonekaasujen suhteen, kun NOx- ja CO2-päästöjen välinen tasapaino on entistä parempi.

PERUSTELUT

Bensiinin, dieselin ja kaasun kaltaiset polttoaineet perustuvat fossiilisiin energialähteisiin, ja niiden palamisesta aiheutuu päästöjä, jotka vahingoittavat terveyttä, eläimistöä ja kasvistoa ja jouduttavat ilmakehän lämpenemistä.

Aikaisempaa vähemmän saastuttavat kuorma-autot parantavat osaltaan merkittävästi ilmanlaatua Euroopassa. Tällä on selvä yhteys moottoriajoneuvokannan keski-ikään eurooppalaisilla teillä. Samalla kun moottoriajoneuvojen keski-ikä laskee, nousee sellaisten ajoneuvojen osuus, jotka synnyttävät aikaisempaa vähemmän ympäristölle ja terveydelle haitallisia pakokaasupäästöjä.

Komission ehdotus

Komissio antoi syyskuussa 2005 ympäristöalan kuudennen toimintaohjelman ja siihen pohjautuvan Puhdasta ilmaa Eurooppaan (CAFE) -ohjelman puitteissa ehdotuksen ilman pilaantumista koskevasta teemakohtaisesta strategiasta. Komission 21. joulukuuta 2007 antaman Euro VI -asetusehdotuksen olisi oltava yksi toimenpiteistä, jonka avulla parannetaan ilmanlaatua.

Komission ehdotukseen sisältyy raskaita hyötyajoneuvoja koskevien yhdenmukaistettujen teknisten säännösten käyttöönotto, jotta voidaan varmistaa sisämarkkinoiden toiminta ja ympäristönsuojelun korkea taso. Ehdotuksessa vahvistetaan raja-arvot haitallisille hiilimonoksidipäästöille (CO) sekä typen oksidien (NOx) ja kiinteiden hiukkasten (PM) päästöille. Euro V -päästörajoihin verrattuna hiukkasmassan raja-arvon on määrä laskea 66 prosenttia ja typen oksidien raja-arvon 80 prosenttia. Jotta voitaisiin taata toimivien sisämarkkinoiden tavoite ja varmistaa ympäristönsuojelun korkea taso, komission ehdotukseen sisältyy myös ajoneuvojen korjaamiseen tarvittavien tietojen saatavuutta koskevia toimenpiteitä.

Käsiteltävänä olevan asetusehdotuksen ("poliittinen asetus") rinnalla laaditaan ositetun lähestymistavan mukaisesti "teknistä asetusta", jossa vahvistetaan tekniset eritelmät, jotka myös täyttävät perusvaatimukset.

Euro VI -asetuksen on määrä korvata vuonna 2013 marraskuusta 2006 lähtien voimassa olleet Euro IV -päästörajat ja lokakuussa 2008 voimaan tulevat Euro V -päästörajat.

Esittelijän kanta

Esittelijä pitää valitettavana, että komission ehdotus ei ole kunnianhimoisempi hiukkasmassan raja-arvojen vahvistamisen osalta. Ehdotuksen valmistelun yhteydessä käydyissä keskusteluissa on käynyt selväksi, että raja-arvojen alentaminen entisestään on välttämätöntä, jotta voitaisiin varmistaa mikrohiukkasia suodattavien umpisuodattimien käyttöönotto. Tämä on mahdollista toteuttaa teknisesti ja mitattu myös testeissä. Sen vuoksi esittelijä ehdottaa pidemmälle menevää vaihetta eli alentamaan hiukkasmassan raja-arvoa siten, että se olisi komission ehdottaman 10 mg/kWh:n sijasta 5 mg/kWh.

Komission ehdotuksen mukaan uudet päästörajat otetaan käyttöön vasta vuonna 2013. Aikaisempi käyttöönotto olisi kuitenkin tekniikan tason perusteella mahdollista. Tästä syystä esittelijä vaatii työn päätökseen saattamista komiteamenettelyssä 1. päivään huhtikuuta 2009 mennessä. Uusien päästörajojen on oltava voimassa 36 kuukautta myöhemmin eli 1. päivään huhtikuuta 2012 mennessä uusien ajoneuvotyyppien osalta ja 1. päivänä huhtikuuta 2013 kaikkien ajoneuvojen osalta.

Typen oksideista käytävä keskustelu ei saa kuitenkaan syrjäyttää pienhiukkasista aiheutuvia ongelmia. Epäpuhtaudet ovat havaittavissa erityisesti suurkaupungeissa. Jos otetaan käyttöön hiukkasmäärä, joka korreloi alhaisen hiukkasmassan kanssa, varmistetaan, että ilmaan ei pääse mikrohiukkasia. Hiukkasmäärä olisi vahvistettava täytäntöönpanotoimenpiteiden yhteydessä.

Esittelijä kannattaa komission ehdotuksessa säilytettyä mahdollisuutta, että jäsenvaltiot voivat tarjota rahoituskannustimia jouduttaakseen ympäristöystävällisten ajoneuvojen käyttöön ottamista.

Komissio on sisällyttänyt ehdotukseensa Euro V - ja Euro VI -normien säännökset ajoneuvojen korjaamiseen tarvittavien tietojen saatavuudesta. Esittelijä kannattaa tässä kohdassa komission ehdotusta ja painottaa, että riippumattomille toimijoille on annettava standardoitu pääsy ajoneuvojen korjaamista ja ajoneuvojen sisäisiä valvontajärjestelmiä koskeviin tietoihin samalla tavalla kuin valtuutetuille jälleenmyyjille ja korjaamoille. Huolto ja korjaus auttavat varmistamaan, että auto toimii hyvin ja käy asianmukaisesti. Jotta myös riippumattomat toimijat voisivat suorittaa korjauksia ongelmitta, yksinkertaistetaan pääsyä säännöllisesti tehtävään huoltoon. Säännöllinen huolto varmistaa ajoneuvon varman ja ympäristöä säästävän toiminnan, ja sitä on tämän vuoksi tuettava.

Puolueettomat testit osoittavat, että todellisessa ajossa syntyneet päästöt voivat hyvinkin erota testisyklissä mitatuista päästöistä. Sen varmistamiseksi, että ajoneuvojen päästöt pysyvät rajoissa myös testisyklin ulkopuolella, esittelijä vaatii kannettavien päästöjenmittauslaitteiden ja syklin ulkopuolisten päästöjen mittaamismenettelyn käyttöönottoa.

Dieselhiukkassuodattimien asettaminen raskaisiin hyötyajoneuvoihin jälkikäteen saattaa aiheuttaa korkeampia NO2-päästöjä. Monilla kaupungeilla ja kunnilla tulee olemaan vaikeuksia pitää kiinni ilmanlaatua koskevan direktiivin sisältämistä tulevista NO2-rajoista. Jotta voidaan varmistaa lähteistä peräisin olevien päästöjen väheneminen, on tärkeää antaa säännöksiä käytössä olevien ajoneuvojen varustamisesta. Esittelijä kehottaa komissiota laatimaan asiasta ehdotuksen.

Ilmastonmuutoksesta käydyn keskustelun ja vähäisemmästä käytöstä saavutettujen kustannussäästöjen valossa esittelijä vaatii myös, että komissio ottaisi huomioon mittaustulokset ja antaisi tarvittaessa ehdotuksen raskaiden hyötyajoneuvojen hiilidioksidipäästöjen sääntelystä.

Kun asioita jaotellaan sen mukaan, mistä on syytä päättää yhteispäätösmenettelyssä ja mistä komiteamenettelyssä, on varmistettava, että uusien ainesosien raja-arvojen käyttöönottamisen kaltaiset päätökset tehdään yhteispäätösmenettelyssä.

Sellaiset ajoneuvot, jotka reagenssin ansiosta alentavat päästöjään, pystyvät nykyään kulkemaan myös ilman kyseistä reagenssia ja näin ollen synnyttävät todellisissa ajo-olosuhteissa päästöjä, jotka ovat huomattavasti sallittuja raja-arvoja korkeampia. Ajoneuvojen valmistajien on varmistettava tulevaisuudessa, että ajoneuvot, jotka kyseisen tekniikan perusteella noudattavat Euro VI -raja-arvoja, eivät enää voi ajaa ilman kuluvaa reagenssia. Näin taattaisiin raja-arvojen noudattaminen.

sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnaN laUSUNTO (25.6.2008)

ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnalle

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi moottoriajoneuvojen ja moottorien tyyppihyväksynnästä raskaiden hyötyajoneuvojen päästöjen osalta (Euro VI) ja ajoneuvojen korjaamiseen ja huoltamiseen tarvittavien tietojen saatavuudesta
(KOM(2007)0851 – C6‑0007/2008 – 2007/0295(COD))

Valmistelija: Anja Weisgerber

LYHYET PERUSTELUT

Ehdotuksella Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi moottoriajoneuvojen ja moottorien tyyppihyväksynnästä raskaiden hyötyajoneuvojen päästöjen osalta (Euro VI) ja ajoneuvojen korjaamiseen ja huoltamiseen tarvittavien tietojen saatavuudesta pyritään vahvistamaan moottoriajoneuvojen rakentamiselle yhdenmukaistetut säännöt ja huolehtimaan siltä osin sisämarkkinoiden sujuvasta toiminnasta ja samalla korkeatasoisesta ympäristön suojelusta rajoittamalla ilmakehään joutuvia päästöjä.

Ajoneuvojen valmistajien on taattava riippumattomille toimijoille, kuten korjausliikkeille ja korjauslaitteiden tai -työkalujen tai varaosien valmistajille tai jälleenmyyjille, rajoittamaton ja standardoitu pääsy ajoneuvojen sisäisiä valvontajärjestelmiä koskeviin tietoihin ja ajoneuvojen korjaamiseen ja huoltamiseen tarvittaviin tietoihin, jotta korjaus- ja huoltopalvelujen markkinoilla käytäisiin tehokasta kilpailua ja jotta riippumattomia toimijoita ei suljettaisi markkinoiden ulkopuolelle.

Valmistelija kannattaa yleisesti ottaen ehdotusta, mutta hän ehdottaa lisäparannuksia ajoneuvojen korjaamiseen tarvittavien tietojen saatavuuteen. Raskaat hyötyajoneuvot valmistetaan usein useammassa vaiheessa, ja siksi pääsy ajoneuvon korjaamiseen tarvittaviin tietoihin on varmistettava myös näissä tilanteissa samalla kun taataan, että riippumattomilla toimijoilla on pääsy kaikkiin ajoneuvon eri komponentteja koskeviin ajan tasalla oleviin tietoihin. Siksi valmistelija ehdottaa, että kun tyyppihyväksyntä on monivaiheinen, kustakin hyväksynnästä vastaava valmistaja vastaa myös kyseisessä vaiheessa siitä, että korjaamiseen tarvittavat tiedot toimitetaan sekä lopulliselle valmistajalle että riippumattomille toimijoille.

Euro 5 -luokan (henkilöautot) korjaamiseen ja huoltamiseen tarvittaviin tietoihin pääsyyn sovellettavia määräyksiä ei voida siirtää sovellettaviksi sellaisinaan Euro VI -luokan (raskaat hyötyajoneuvot) ajoneuvoihin standardoidulla toimitusilmoituksella. Siksi komissio on antanut Euroopan standardisoimiskomitealle valtuudet kehittää korjaamiseen ja huoltamiseen tarvittavien tietojen toimittamista varten uuden mallin, jossa otetaan huomioon nykyinen ajoneuvotekniikka ja jota voidaan soveltaa myös raskaisiin hyötyajoneuvoihin. Kun uusi malli on hyväksytty, kaikki korjaamiseen ja huoltamiseen tarvittavat tiedot on toimitettava sen mukaisesti.

TARKISTUKSET

Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta pyytää asiasta vastaavaa ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokuntaa sisällyttämään mietintöönsä seuraavat tarkistukset:

Tarkistus  1

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 8 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(8) Ajoneuvojen korjaamiseen tarvittavien tietojen rajoittamaton saatavuus teknisten tietojen hakemiseen soveltuvien standardoitujen hakukeinojen avulla sekä tehokas kilpailu ajoneuvojen korjaamiseen ja huoltamiseen tarvittavien tietopalveluiden markkinoilla ovat tarpeen parannettaessa sisämarkkinoiden toimintaa, erityisesti tavaroiden vapaan liikkuvuuden, sijoittautumisvapauden ja palvelujen tarjoamista koskevan vapauden suhteen. Suuri osa tällaisista tiedoista koskee ajoneuvojen sisäisiä valvontajärjestelmiä ja niiden yhteentoimivuutta ajoneuvojen muiden järjestelmien kanssa. On aiheellista säätää teknisistä eritelmistä, joita valmistajien olisi noudatettava verkkosivuillaan, sekä kohdennetuista toimista, joilla varmistetaan, että pienet ja keskisuuret yritykset (pk-yritykset) voivat saada nämä tiedot kohtuullisin ehdoin.

(8) Ajoneuvojen korjaamiseen tarvittavien tietojen rajoittamaton saatavuus teknisten tietojen hakemiseen soveltuvien standardoitujen hakukeinojen avulla sekä tehokas kilpailu ajoneuvojen korjaamiseen ja huoltamiseen tarvittavien tietopalveluiden markkinoilla ovat tarpeen parannettaessa sisämarkkinoiden toimintaa, erityisesti tavaroiden vapaan liikkuvuuden, sijoittautumisvapauden ja palvelujen tarjoamista koskevan vapauden suhteen. Suuri osa tällaisista tiedoista koskee ajoneuvojen sisäisiä valvontajärjestelmiä ja niiden yhteentoimivuutta ajoneuvojen muiden järjestelmien kanssa. On tarpeen säätää teknisistä eritelmistä, joita valmistajien olisi noudatettava verkkosivuillaan, sekä kohdennetuista toimista, joilla varmistetaan, että pienet ja keskisuuret yritykset (pk-yritykset) voivat saada nämä tiedot kohtuullisin ehdoin.

Perustelu

On pikemminkin tarpeen kuin vain aiheellista säätää teknisistä eritelmistä, joita valmistajien on noudatettava verkkosivuillan.

Tarkistus  2

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 8 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(8 a) Viimeistään ...* komission olisi tarkasteltava ajoneuvon korjaamiseen ja huoltamiseen tarvittavien tietojen saatavuutta koskevan järjestelmän toimintaa, jotta voitaisiin määritellä olisiko tyyppihyväksyntää käsittelevän lainsäädäntökehyksen puitteissa aiheellista konsolidoida kaikki ajoneuvojen korjaamiseen ja huoltamiseen tarvittavien tietojen saatavuutta koskevat määräykset. Mikäli kaikkien ajoneuvoa koskevien tietojen saatavuutta koskevat säännökset konsolidoidaan tällä tavoin, olisi tässä asetuksessa annetut vastaavat säännökset kumottava, edellyttäen että korjaamiseen ja huoltamiseen tarvittavien tietojen saatavuutta koskevat nykyiset oikeudet säilytetään.

___________

* Neljä vuotta tämän asetuksen voimaantulosta.

Perustelu

Kaikkien korjaamiseen ja huoltamiseen tarvittavien tietojen saatavuus olisi sisällytettävä tyyppihyväksyntää koskevaan puitedirektiiviin tai muuhun tyyppihyväksyntää koskevaan puitelainsäädäntöön. Henkilöautoja koskeva Euro 5/6 -asetus (EY) N:o 715/2007) sisältää identtisen johdanto-osan kappaleen (N:o 9).

Tarkistus  3

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 8 b kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(8 b) Komission olisi kannustettava kansainvälisesti yhdenmukaistetun standardoidun mallin kehittämiseksi ajoneuvojen korjaamiseen ja huoltamiseen tarvittavien tietojen rajoittamattoman ja standardoidun saatavuuden suhteen, esimerkiksi CEN:n toiminnan kautta.

Perustelu

Komission on pyrittävä kansainvälisesti yhdenmukaistettuun ISO-standardoiduun malliin, joka koskee korjaamiseen tarvittavien tietojen toimittamista, jotta voidaan varmistaa moottoriajoneuvoja koskevan lainsäädännön kansainvälisen yhdenmukaistamisen kehittyminen ja laajentaa yhdenmukaistamista uusille aloille.

Tarkistus  4

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 8 c kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(8 c) On välttämätöntä laatia yhteinen eurooppalainen standardi sisäisten valvontajärjestelmien tietojen sekä ajoneuvojen korjaamiseen ja huoltamiseen tarvittavien tietojen malleille. Koska järjestelmällisiä tietostandardeja edistävän järjestön nykyistä OASIS-formaattia ei voida soveltaa täysipainoisesti raskaiden hyötyajoneuvojen sisäisiä valvontajärjestelmiä koskeviin tietoihin ja korjaamiseen ja huoltamiseen tarvittaviin tietoihin, Euroopan standardoimiskomitealle on annettu valtuudet laatia laajennettu vakiomalli näitä tietoja varten. Tämän vakiomallin olisi perustuttava OASIS-formaattiin, jota mukautetaan raskaita hyötyajoneuvoja koskevien erityistarpeiden mukaisesti. Raskaiden hyötyajoneuvojen sisäisiä valvontajärjestelmiä koskevat tiedot ja korjaamista ja huoltamista koskevat tiedot olisi esitettävä helppopääsyisesti ja muodossa, jolla taataan syrjimätön pääsy, kunnes Euroopan standardoimiskomitea on hyväksynyt uuden vakiomallin. Tietojen olisi oltava saatavilla valmistajien Internet-sivuilla, tai jos tämä ei ole tietojen luonteen vuoksi mahdollista, muussa asianmukaisessa muodossa. OASIS-asiakirjassa SC1-D2 määriteltyjen teknisten tietojen soveltamisalaa koskevat vaatimukset olisi sisällytettävä tämän asetuksen täytäntöönpanotoimissa.

Perustelu

Ks. 6 artiklan 1 alakohtaan tehdyn tarkistuksen perusteluja.

Tarkistus  5

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 7 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(7) ‘ajoneuvon sisäisellä valvontajärjestelmällä’ tai ’OBD-järjestelmällä’ tarkoitetaan ajoneuvossa sijaitsevaa päästöjenrajoituslaitteiden kunnonvalvontajärjestelmää, jonka on kyettävä ilmoittamaan toimintahäiriöiden todennäköiset sijainnit tietokoneen muistiin tallennettujen vikakoodien avulla;

(7) ’ajoneuvon sisäisellä valvontajärjestelmällä’ tai ’OBD-järjestelmällä’ tarkoitetaan ajoneuvossa tai moottorissa olevaa järjestelmää, joka tunnistaa toimintahäiriöt ja mahdollisesti osoittaa niiden esiintymisen hälytysjärjestelmän avulla, kyettävä ilmoittamaan toimintahäiriöiden todennäköiset sijainnit tietokoneen muistiin tallennettujen tietojen avulla ja tulostamalla kyseiset tiedot; komissio voi vahvistaa direktiivin 2007/46/EY 39 artiklan 9 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen toisenlaisen määritelmän OBD-järjestelmän teknisen kehityksen ottamiseksi huomioon;

Perustelu

Ajoneuvojen sisäinen valvontajärjestelmä ei itse asiassa valvo päästöjä. OBD-järjestelmä valvoo niiden järjestelmien ja osien toimintaa, jotka valvovat päästöjä. Ehdotettu uusi määritelmä vastaa maailmanlaajuisesti yhdenmukaistettua OBD-järjestelmän määritelmää.

Tarkistus  6

Ehdotus asetukseksi

5 artikla – 4 kohta – 2 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Komissio voi vahvistaa direktiivin 2007/46/EY 39 artiklan 9 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen muita toimenpiteitä, jotka koskevat tyyppihyväksynnän erityisiä menettelyjä, testejä ja vaatimuksia.

Komissio voi vahvistaa direktiivin 2007/46/EY 39 artiklan 9 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen ja konkreettista lisärasitusta aiheutettaessa täydellisen vaikutustenarvioinnin esittäen muita tämän asetuksen mukaisia täytäntöönpanotoimia, jotka koskevat tyyppihyväksynnän erityisiä menettelyjä, testejä ja vaatimuksia, mukauttaakseen tätä asetusta tieteellisen tai tekniseen kehityksen tai ilmanlaatukysymyksiä koskevien näkemysten muuttumisen perusteella.

Perustelu

Meidän on varmistettava, että komiteamenettelystä ei aiheudu tarpeetonta lisärasitusta alalle.

Tarkistus  7

Ehdotus asetukseksi

6 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1. Valmistajien on annettava itsenäisille toimijoille vapaa ja standardoitu pääsy ajoneuvojen sisäisiä valvontajärjestelmiä koskeviin tietoihin ja ajoneuvojen korjaamiseen ja huoltamiseen tarvittaviin tietoihin.

1. Valmistajien on annettava itsenäisille toimijoille vapaa ja standardoitu pääsy ajoneuvojen sisäisiä valvontajärjestelmiä koskeviin tietoihin ja ajoneuvojen korjaamiseen ja huoltamiseen tarvittaviin tietoihin.

 

Kun tyyppihyväksyntä on monivaiheinen, kustakin hyväksynnästä vastuussa oleva valmistaja vastaa myös korjaamiseen tarvittavien tietojen toimittamisesta sekä lopulliselle valmistajalle että kyseisen vaiheen riippumattomille toimijoille. Lopullinen valmistaja vastaa tietojen toimittamisesta koko ajoneuvoa käsitteleville riippumattomille toimijoille. Saantiajasta peritään maksu vain kerran.

Tällöin sovelletaan asetuksen (EY) N:o 715/2007 6 ja 7 artiklaa.

Asetuksen (EY) N:o 715/2007 6 ja 7 artiklaa sovelletaan vastaavasti. Kun Euroopan standardoimiskomitean vastaava standardi on hyväksytty, ajoneuvojen sisäisiä valvontajärjestelmiä koskevien tietojen ja korjaamiseen ja huoltamiseen tarvittavien tietojen on perustuttava kyseiseen standardiin.

 

Ajoneuvojen sisäisiä valvontajärjestelmiä koskevat tiedot ja korjaamiseen ja huoltamiseen tarvittavat tiedot on esitettävä helposti saatavina ja syrjimättömällä tavalla kunnes Euroopan standardoimiskomitean vastaava standardi on hyväksytty. Tietojen on oltava saatavilla valmistajien verkkosivuilla tai, jollei tätä voida tietojen luonteesta johtuen toteuttaa, muussa asianmukaisessa muodossa.

Perustelu

Yksittäinen valmistaja kokoaa usein raskaat hyötyajoneuvot, mutta merkittävä osa niistä valmistetaan ja myydään useassa vaiheessa (esim. auton alusta ja moottori). Jälkimarkkinoilla korjaamiseen tarvitaan usein sekä koko ajoneuvoa että ajoneuvon osia (eli alusta/moottori -mallia) koskevia tietoja.

Euro 5 -luokan (henkilöautot) korjaamiseen tarvittaviin tietoihin pääsyyn sovellettavia määräyksiä ei voida siirtää sovellettaviksi sellaisinaan Euro VI -luokan (raskaat hyötyajoneuvot) ajoneuvoihin. Siksi vakiomallia on mukautettava raskaita hyötyajoneuvoja koskeviin tarpeisiin.

Tarkistus  8

Ehdotus asetukseksi

6 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

2. Komissio vahvistaa ja ajantasaistaa tämän artiklan 1 kohdan täytäntöön panemiseksi direktiivin 2007/46/EY 39 artiklan 9 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen tekniset erittelyt siltä osin kuin on kyse tavasta, jolla OBD-järjestelmää koskevat sekä ajoneuvon korjaamiseen ja huoltamiseen tarvittavat tiedot on annettava.

2. Komissio vahvistaa ja ajantasaistaa tämän artiklan 1 kohdan täytäntöön panemiseksi direktiivin 2007/46/EY 39 artiklan 9 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen asianmukaiset tekniset erittelyt siltä osin kuin on kyse tavasta, jolla OBD-järjestelmää koskevat sekä ajoneuvon korjaamiseen ja huoltamiseen tarvittavat tiedot on annettava. Komissio ottaa huomioon kulloisenkin tietotekniikan, tulevan ajoneuvotekniikan, voimassa olevat ISO-standardit ja mahdollisuuden maailmanlaajuiseen ISO-standardiin.

Perustelu

On hyvin tärkeää ottaa huomioon nykyiset ja tulevat ajoneuvotekniikka ja ISO-standardit, kun komissio ottaa käyttöön ajoneuvojen sisäisiä valvontajärjestelmiä koskeviin tietoihin ja ajoneuvon korjaamiseen ja huoltamiseen tarvittaviin tietoihin sovellettavia teknisiä eritelmiä ja saattaa niitä ajan tasalle.

Tarkistus  9

Ehdotus asetukseksi

8 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Kansalliset viranomaiset eivät 1 päivästä lokakuuta 2014 alkaen saa pitää uusien ajoneuvojen, jotka eivät täytä tässä asetuksessa vahvistettuja vaatimuksia, vaatimustenmukaisuustodistuksia pätevinä sovellettaessa direktiivin 2007/46/EY 26 artiklaa, ja niiden on kiellettävä päästöihin liittyvistä syistä tällaisten ajoneuvojen rekisteröinti, myynti ja käyttöönotto.

Kansalliset viranomaiset eivät [48 kuukauden kuluttua 4 artiklan 3 kohdassa, 5 artiklan 4 kohdan ensimmäisessä alakohdassa ja 6 artiklan 2 kohdan ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettujen täytäntöönpanotoimien voimaan tulemisesta] saa pitää uusien ajoneuvojen, jotka eivät täytä tässä asetuksessa vahvistettuja vaatimuksia, vaatimustenmukaisuustodistuksia pätevinä sovellettaessa direktiivin 2007/46/EY 26 artiklaa, ja niiden on kiellettävä päästöihin liittyvistä syistä tällaisten ajoneuvojen rekisteröinti, myynti ja käyttöönotto.

Perustelu

Täytäntöönpanosäännösten julkaisemisen ja uusien päästöstandardien voimaan tulemisen välillä pitäisi olla 48 kuukauden jakso, millä varmistetaan, että valmistajilla ja toimittajilla on kaikki tiedot, jotta he voivat tehdä tarvittavat tekniset mukautukset uusiin ajoneuvoihinsa.

Tarkistus  10

Ehdotus asetukseksi

10 artikla

Komission teksti

Tarkistus

10 artikla

Poistetaan.

Taloudelliset kannustimet

 

1. Sillä edellytyksellä, että tämän asetuksen täytäntöönpanotoimenpiteet ovat tulleet voimaan, jäsenvaltiot voivat säätää taloudellisista kannustimista sellaisten sarjavalmisteisten moottoriajoneuvojen osalta, jotka ovat tämän asetuksen mukaisia.

 

Kannustimia on sovellettava asianomaisen jäsenvaltion markkinoille saatettuihin kaikkiin uusiin ajoneuvoihin, jotka ovat tämän asetuksen mukaisia. Kannustinten soveltaminen on kuitenkin lakkautettava viimeistään 1 päivänä lokakuuta 2014.

 

2. Sillä edellytyksellä, että tämän asetuksen täytäntöönpanotoimenpiteet ovat tulleet voimaan, jäsenvaltiot voivat myöntää taloudellisia kannustimia, jotka koskevat käytössä olevien ajoneuvojen varustamista siten, että ne vastaavat tämän asetuksen liitteessä I vahvistettuja päästöraja-arvoja, ja sellaisten ajoneuvojen romuttamista, jotka eivät ole tämän asetuksen mukaisia.

 

3. Edellä 1 ja 2 kohdassa tarkoitettujen taloudellisten kannustimien arvo kunkin moottoriajoneuvotyypin osalta ei saa ylittää ajoneuvoon päästörajojen noudattamiseksi asennetuista teknisistä laitteista aiheutuvia lisäkustannuksia ajoneuvoon asentamisesta aiheutuvat kulut mukaan luettuina.

 

4. Edellä 1 ja 2 kohdassa tarkoitettujen taloudellisten kannustimien käyttöönottoa tai muuttamista koskevista suunnitelmista on ilmoitettava komissiolle.

 

Perustelu

Se, että jäsenvaltioiden annetaan tarjota taloudellisia kannustimia, on yhtenäismarkkinoiden periaatteiden vastaista ja se saattaisi haitata kilpailua.

Tarkistus  11

Ehdotus asetukseksi

13 artikla – -1 alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

-1. Korvataan 3 artiklan 2 kohdan johdantokappale seuraavasti:

 

"2. "erityisiin sosiaalisiin tarpeisiin suunnitelluilla ajoneuvoilla" M-luokan dieselkäyttöisiä ajoneuvoja, jotka ovat joko"

Perustelu

Euro 5/6 standardeja koskevassa asetuksessa otettiin käyttöön erityisiin sosiaalisiin tarpeisiin suunniteltujen ajoneuvojen käsite; nämä ajoneuvot voidaan hyväksyä Euro 5:n mukaisesti N1-luokan alaluokkaan III kuuluviin ajoneuvoihin sovellettavien päästöstandardien yhteydessä. Tämä tarkoittaa, että (M1-luokan) pienoisbussit saavat päästää enemmän typen oksideja kuin tavalliset henkilöautot (jos niissä on kuljettajan paikka mukaan lukien vain yhdeksän istuinta). Samaa (nyt M2-luokan) pienoisbussia kohdellaan kuitenkin kuin tavallista henkilöautoa, jos siinä on yksi lisäistuin. Tarkistuksella pyritään lopettamaan sosiaalisiin tarpeisiin suunniteltujen ajoneuvojen määritelmästä aiheutuva epäoikeudenmukainen tilanne siten, että määritelmää laajennetaan koskemaan kaikkia pienoisbusseja.

Tarkistus  12

Ehdotus asetukseksi

15 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1. Kumotaan 1 päivästä lokakuuta 2014 direktiivi 80/1269/ETY, komission direktiivit 88/195/ETY, 97/21/EY, 1999/99/EY ja 2005/78/EY sekä direktiivi 2005/55/EY.

1. Kumotaan [48 kuukauden kuluttua 4 artiklan 3 kohdassa, 5 artiklan 4 kohdan ensimmäisessä alakohdassa ja 6 artiklan 2 kohdan ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettujen täytäntöönpanotoimien voimaan tulemisesta] direktiivi 80/1269/ETY, komission direktiivit 88/195/ETY, 97/21/EY, 1999/99/EY ja 2005/78/EY sekä direktiivi 2005/55/EY.

Perustelu

Täytäntöönpanosäännösten julkaisemisen ja uusien päästöstandardien voimaan tulemisen välillä pitäisi olla 48 kuukauden jakso, millä varmistetaan, että valmistajilla ja toimittajilla on kaikki tiedot, jotta he voivat tehdä tarvittavat tekniset mukautukset uusiin ajoneuvoihinsa.

Tarkistus  13

Ehdotus asetukseksi

16 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

Sitä sovelletaan 1 päivästä huhtikuuta 2013. Kuitenkin 8 artiklan 3 kohtaa ja 10 artiklaa sovelletaan sen voimaantulopäivästä ja liitteessä II olevaa 1 kohdan a alakohdan i alakohtaa, 1 kohdan b alakohdan i alakohtaa, 2 kohdan a alakohtaa, 3 kohdan a alakohdan i  alakohtaa, 3 kohdan b alakohdan i alakohtaa, 3 kohdan c alakohdan i alakohtaa ja 3 kohdan d alakohdan i alakohtaa sovelletaan 1 päivästä lokakuuta 2014.

Sitä sovelletaan [36 kuukauden kuluttua 4 artiklan 3 kohdassa, 5 artiklan 4 kohdan ensimmäisessä alakohdassa ja 6 artiklan 2 kohdan ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettujen täytäntöönpanotoimien voimaan tulemisesta]. Kuitenkin 8 artiklan 3 kohtaa ja 10 artiklaa sovelletaan tämän direktiivin voimaantulopäivästä ja liitteessä II olevaa 1 kohdan a alakohdan i alakohtaa, 1 kohdan b alakohdan i alakohtaa, 2 kohdan a alakohtaa, 3 kohdan a alakohdan i alakohtaa, 3 kohdan b alakohdan i alakohtaa, 3 kohdan c alakohdan i alakohtaa ja 3 kohdan d alakohdan i alakohtaa sovelletaan [48 kuukauden kuluttua 4 artiklan 3 kohdassa, 5 artiklan 4 kohdan ensimmäisessä alakohdassa ja 6 artiklan 2 kohdan ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettujen täytäntöönpanotoimien voimaan tulemisesta].

Perustelu

Täytäntöönpanosäännösten julkaisemisen ja uusien päästöstandardien voimaan tulemisen välillä pitäisi olla 36 kuukauden (tai uusien ajoneuvomallien kohdalla 48 kuukauden) jakso, millä varmistetaan, että valmistajilla ja toimittajilla on kaikki tiedot, jotta he voivat tehdä tarvittavat tekniset mukautukset uusiin ajoneuvoihinsa.

Tarkistus  14

Ehdotus asetukseksi

16 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

2 a. Komissio hyväksyy 4 artiklan 3 kohdassa, 5 artiklan 4 kohdassa ja 6 artiklan 2 kohdassa tarkoitetut täytäntöönpanotoimet 31 päivään joulukuuta 2009 mennessä.

Perustelu

Kaikki valmistajat tarvitsevat riittävästi siirtymäaikaa yhteispäätös- ja komiteamenettelyjen tulosten toteuttamiseen ja voimaan saattamiseen Komissio otti äskettäisessä Euro 5/6 -luokan (henkilöautot) ajoneuvoja koskevassa komiteamenettelyssä käyttöön useita uusia toimia, jotka on hädin tuskin saatu hiottua valmiiksi, ennen kuin niistä tulee 5. syyskuuta 2009 lähtien pakollisia osana Euro 5:tä. Tämä ei jätä valmistajille juuri lainkaan siirtymäaikaa. Tämä huolenaihe on poistettava Euro VI:ssa.

ASIAN KÄSITTELY

Otsikko

Moottoriajoneuvojen ja moottorien tyyppihyväksyntä

Viiteasiakirjat

KOM(2007)0851 – C6-0007/2008 – 2007/0295(COD)

Asiasta vastaava valiokunta

ENVI

Lausunnon antanut valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

IMCO

15.1.2008

 

 

 

Valmistelija

       Nimitetty (pvä)

Anja Weisgerber

25.3.2008

 

 

Valiokuntakäsittely

6.5.2008

27.5.2008

24.6.2008

 

Hyväksytty (pvä)

24.6.2008

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

34

0

0

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Cristian Silviu Buşoi, Charlotte Cederschiöld, Gabriela Creţu, Mia De Vits, Janelly Fourtou, Evelyne Gebhardt, Małgorzata Handzlik, Malcolm Harbour, Anna Hedh, Iliana Malinova Iotova, Kurt Lechner, Lasse Lehtinen, Toine Manders, Arlene McCarthy, Nickolay Mladenov, Bill Newton Dunn, Zuzana Roithová, Heide Rühle, Leopold Józef Rutowicz, Salvador Domingo Sanz Palacio, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Eva-Britt Svensson, Marianne Thyssen, Jacques Toubon, Barbara Weiler, Marian Zlotea

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Emmanouil Angelakas, Giovanna Corda, Jan Cremers, Manuel Medina Ortega, Olle Schmidt, Gary Titley, Anja Weisgerber

liikenne- ja matkailuvaliokunnaN laUSUNTO (8.5.2008)

ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnalle

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi moottoriajoneuvojen ja moottorien tyyppihyväksynnästä raskaiden hyötyajoneuvojen päästöjen osalta (Euro VI) ja ajoneuvojen korjaamiseen ja huoltamiseen tarvittavien tietojen saatavuudesta
(KOM(2007)0851 – C6‑0007/2008 – 2007/0295(COD))

Valmistelija: Johannes Blokland

LYHYET PERUSTELUT

Johdanto

Raskaiden hyötyajoneuvojen Euro VI -päästörajoja koskevassa ehdotuksessaan Euroopan komissio korostaa kaupunkialueisiin ja tiheästi asuttuihin alueisiin kohdistuvia kasvavia ympäristöpaineita. Liikenne on kyseisillä alueilla merkittävä typpioksidi- ja hiukkaspäästöjen aiheuttaja.

Näiden ongelmien ratkaisemiseksi komissio otti käyttöön Puhdasta ilmaa Euroopalle ‑ohjelman (Clean Air For Europe, CAFE) vuonna 2001. Ohjelmassa keskityttiin strategioihin, joilla voitaisiin edistää päästöjen vähentämistä ja siten parantaa ilmanlaatua vuoteen 2020 mennessä. Ohjelmassa määriteltiin kuusi mahdollista toiminta-alaa, joista yksi on päästölähteiden vähentäminen.

Komissio katsoo Euro VI -päästörajojen olevan yksi menetelmä typen oksidien kaltaisten otsonia muodostavien yhdisteiden päästöjen ja hiukkaspäästöjen vähentämiseksi. Euro V ‑päästörajoihin verrattuna typen oksidien raja-arvoa on määrä alentaa 80 prosenttia ja hiukkasten raja-arvoa 67 prosenttia. Koska jotkin ehdotuksen tekniset näkökohdat riippuvat Yhdistyneiden Kansakuntien työryhmissä saavutetusta edistyksestä, komissio ehdottaa teknisten lisävaatimusten sisällyttämistä vasta sitten, kun kyseisissä työryhmissä on päästy yhteisymmärrykseen.

Komissio asettaa myös vaatimuksia, jotka koskevat riippumattomien toimijoiden oikeutta saada korjaamiseen ja huoltamiseen tarvittavia tietoja suoraan valmistajiin sidoksissa olevien toimijoiden lisäksi.

Euro VI -ehdotusta koskevan kuulemisen tulokset osoittivat, että vastaajat ovat pääosin samaa mieltä ehdotuksesta.

Esittelijän kanta

Esittelijä on yhtä mieltä siitä, että päästölähteiden vähentämiseksi tarvitaan aktiivisia toimia, jotta saadaan vähennettyä sekä kevyiden että raskaiden ajoneuvojen päästöjä. Näin ollen esittelijä hyväksyy Euro VI -ehdotuksen. Ehdotuksen joistakin näkökohdista on kuitenkin syytä esittää muutamia huomioita.

Päästörajat ja aikataulu

Komissio aikoo toteuttaa tämän ehdotuksen konkreettiset toimet vuoteen 2020 mennessä. Tämä liittyy CAFE-ohjelman aikatauluun. On kuitenkin otettava huomioon toinenkin aikataulu. Vuonna 2015 tulevat voimaan uudet ilmanlaatua koskevat vaatimukset. On todennäköistä, että kaupunkialueilla ja tiheästi asutuilla alueilla on vaikeuksia täyttää näitä vaatimuksia. Tämä johtuu osittain ajoneuvojen päästöistä. Ympäristöystävällisempien ajoneuvojen kehittäminen parantaa näin ollen ilmanlaatua paikallisesti ja antaa jäsenvaltioille mahdollisuuden päästä lähemmäs vaadittua laatutasoa vuodesta 2015 lähtien.

EU:ssa uusitaan joka vuosi 10 prosenttia raskaiden hyötyajoneuvojen kokonaismäärästä. Euro VI -päästörajojen käyttöönottopäivämääriä olisi aikaistettava, jotta voidaan panostaa merkittävästi vuodelle 2015 asetettujen, ilmanlaatua koskevien vaatimusten täyttämiseen. Koska tästä ehdotuksesta olisi voitava päästä neuvoston kanssa yhteisymmärrykseen ensimmäisessä käsittelyssä ennen lokakuuta 2008, käyttöönottopäivämääriä olisi aikaistettava vuoden 2011 lokakuun 1. päivään (tyyppihyväksyntä) ja vuoden 2012 lokakuun 1. päivään (uudet ajoneuvot). Alan teollisuus on ilmoittanut tarvitsevansa 36 kuukautta tuotantolinjojensa mukauttamiseen uusien vaatimusten käyttöönoton jälkeen.

Ajoneuvokannan uusiminen 10 prosentin vuosivauhdilla tarkoittaa, että kestäisi vähintään kymmenen vuotta saada koko ajoneuvokanta vastaamaan uusia vaatimuksia ja vaikuttaa päästörajojen alenemiseen. Komissiota olisi kehotettava harkitsemaan, voitaisiinko Euro VI ‑vaatimukset ulottaa koskemaan "vanhoja" ajoneuvoja jälkiasennusjärjestelmien avulla. Jos tämä osoittautuisi tutkimuksissa teknisesti mahdolliseksi, asiasta olisi annettava lainsäädäntöehdotus.

Tietojen saatavuus

Aiemmin raskaita hyötyajoneuvoja huolsivat ainoastaan ajoneuvovalmistajaan sidoksissa olevat korjaamot. Viime vuosina riippumattomien toimijoiden markkinaosuus on kasvanut tasaisesti. Tämä merkitsee, että on entistä tärkeämpää varmistaa "ulkopuolisten tahojen" mahdollisuus teknisten tietojen saantiin. Valmistajat antavat näitä tietoja omilla verkkosivustoillaan. Tiedot ovat riippumattomien toimijoiden saatavilla, joskin kukin valmistaja esittää tiedot eri muodossa, mikä ei edistä korjaamojen välisiä tasapuolisia toimintaedellytyksiä.

Nykyiseen asetukseen (EY) N:o 1400/2002 sisältyy tiedonantovelvoite, ja lisäksi tekniset tiedot on esitettävä vakiomuodossa (OASIS-formaatti). Koska asetus (EY) N:o 1400/2002 on määrä kumota vuoteen 2010 mennessä, tiedonsaantia koskevat vaatimukset on sisällytettävä nykyiseen ehdotukseen. Koska sekä valmistajat että riippumattomat toimijat kehittävät OASIS-järjestelmää – jälkimmäiset komission valvonnassa – tiedot tulisi esittää kyseisen järjestelmän mukaisesti. Vakiomuotoiset tiedot takaavat korjaamoille tasapuoliset toimintaedellytykset ja lisäävät kuluttajien valinnanmahdollisuuksia.

Esittelijä haluaa korostaa yhdenmukaisesti esitettyjen tietojen tasapuolisen saatavuuden merkitystä yhtäläisten edellytysten luomiseksi alan toimijoille. Näin ollen hän haluaa tiukentaa 3 artiklassa esitettyjä tietovaatimuksia.

Komiteamenettely

Lisäksi olisi pohdittava komiteamenettelyjen harkittua käyttöä. Komiteamenettelyjen tarkoituksena on mukauttaa vaatimukset tekniseen kehitykseen. Näin ollen sen avulla ei pitäisi ottaa käyttöön uusia teknisiä vaatimuksia, jotka muuttavat standardeja huomattavasti. Tästä syystä 5 ja 12 artiklassa on esitetty joitakin suojatoimia.

TARKISTUKSET

Liikenne- ja matkailuvaliokunta pyytää asiasta vastaavaa ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokuntaa sisällyttämään mietintöönsä seuraavat tarkistukset:

Tarkistus  1

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(5) Euroopan unionin ilmanlaatua koskevien tavoitteiden saavuttaminen edellyttää jatkuvia pyrkimyksiä ajoneuvojen päästöjen vähentämiseksi. Siksi alan edustajien olisi saatava selkeää tietoa tulevista päästöraja-arvoista.

(5) Euroopan unionin ilmanlaatua koskevien tavoitteiden saavuttaminen edellyttää jatkuvia pyrkimyksiä ajoneuvojen päästöjen vähentämiseksi. Siksi alan edustajien olisi saatava selkeää tietoa tulevista päästöraja-arvoista ja riittävästi valmisteluaikaa niiden noudattamista varten.

Perustelu

Alan teollisuus tarvitsee 36 kuukautta valmisteluaikaa mukauttaakseen valmistusmenetelmänsä uusiin teknisiin vaatimuksiin.

Ilmanlaadun parantamista EU:ssa koskeva komission tavoite on saavutettava, mutta teollisuudelle tulee antaa riittävästi aikaa uuteen lainsäädäntöön reagoimiseen ja aiempien määräysten (esimerkiksi Euro V) noudattamista varten tekemiensä merkittävien investointien kuolettamiseen.

Tarkistus  2

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 6 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(6 a) Uudenaikaisempien päästöjenrajoitusjärjestelmien jälkiasennus vanhempiin raskaisiin hyötyajoneuvoihin parantaisi ilmanlaatua. Komission olisi harkittava tällaisia järjestelmiä koskevaa EU:n lainsäädäntöehdotusta, jolla varmistetaan että myös jälkeenpäin asennetuilla päästöjenrajoitusjärjestelmillä vähennetään typpidioksidipäästöjä.

Perustelu

Vuosittain uusitaan noin 10 prosenttia raskaasta hyötyajoneuvokannasta. Tästä syystä Euro VI -säännösten vaikutuksen täysimääräinen toteutuminen kestää muutamia vuosia. Jotta nykyisen ehdotuksen vaikutus olisi mahdollisimman suuri, komission olisi tutkittava, voidaanko nykyisiin ajoneuvoihin jälkeenpäin asennettavista järjestelmistä esittää EU:n lainsäädäntöehdotus.

Tarkistus  3

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(7) Päästönormeja asetettaessa on tärkeää ottaa huomioon niiden vaikutukset markkinoihin ja valmistajien kilpailukykyyn, liiketoiminnalle aiheutuvat suorat ja välilliset kustannukset sekä innovaatioiden edistämisestä, paremmasta ilmanlaadusta, pienenevistä terveydenhuoltokustannuksista ja elinajanodotteen pitenemisestä saatava hyöty.

(7) Päästönormeja asetettaessa on tärkeää ottaa huomioon niiden vaikutukset markkinoihin ja valmistajien kilpailukykyyn, liiketoiminnalle aiheutuvat suorat ja välilliset kustannukset sekä innovaatioiden edistämisestä, paremmasta ilmanlaadusta, pienenevistä terveydenhuoltokustannuksista ja elinajanodotteen pitenemisestä saatava hyöty. Valmistajan kilpailukyvyn edistämiseksi päästönormin olisi pysyttävä samalla tasolla vähintään viiden vuoden ajan.

Perustelu

Teollisuus tarvitsee kussakin päästönormissa vähintään viiden vuoden vakaan jakson saadakseen takaisin uuden teknologian käyttöönottoon tarvitsemansa investoinnit. Jos päästövaatimuksia muutetaan usein, valmistajat joutuvat tekemään suuria investointeja tuotteidensa päivittämiseen. Tämä hankaloittaa uusien tuotteiden markkinointia ja heikentää yritysten kilpailukykyä. Ainoastaan riittävä ja asianmukainen siirtymäaika auttaa säilyttämään kilpailukyvyn ja varmistamaan ympäristötavoitteiden saavuttamisen pitkällä aikavälillä.

Tarkistus  4

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 8 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(8) Ajoneuvojen korjaamiseen tarvittavien tietojen rajoittamaton saatavuus teknisten tietojen hakemiseen soveltuvien standardoitujen hakukeinojen avulla sekä tehokas kilpailu ajoneuvojen korjaamiseen ja huoltamiseen tarvittavien tietopalveluiden markkinoilla ovat tarpeen parannettaessa sisämarkkinoiden toimintaa, erityisesti tavaroiden vapaan liikkuvuuden, sijoittautumisvapauden ja palvelujen tarjoamista koskevan vapauden suhteen. Suuri osa tällaisista tiedoista koskee ajoneuvojen sisäisiä valvontajärjestelmiä ja niiden yhteentoimivuutta ajoneuvojen muiden järjestelmien kanssa. On aiheellista säätää teknisistä eritelmistä, joita valmistajien olisi noudatettava verkkosivuillaan, sekä kohdennetuista toimista, joilla varmistetaan, että pienet ja keskisuuret yritykset (pk-yritykset) voivat saada nämä tiedot kohtuullisin ehdoin.

(8) Ajoneuvojen korjaamiseen tarvittavien tietojen rajoittamaton saatavuus parhaalla mahdollisella tavalla vahingoittamatta suhteettomasti asiakkaan etuja, teknisten tietojen hakemiseen soveltuvien standardoitujen hakukeinojen avulla sekä tehokas kilpailu ajoneuvojen korjaamiseen ja huoltamiseen tarvittavien tietopalveluiden markkinoilla ovat tarpeen parannettaessa sisämarkkinoiden toimintaa, erityisesti tavaroiden vapaan liikkuvuuden, sijoittautumisvapauden ja palvelujen tarjoamista koskevan vapauden suhteen. Suuri osa tällaisista tiedoista koskee ajoneuvojen sisäisiä valvontajärjestelmiä ja niiden yhteentoimivuutta ajoneuvojen muiden järjestelmien kanssa. On aiheellista säätää teknisistä eritelmistä, joita valmistajien olisi noudatettava verkkosivuillaan, sekä kohdennetuista toimista, joilla varmistetaan, että pienet ja keskisuuret yritykset (pk-yritykset) voivat saada nämä tiedot kohtuullisin ehdoin.

Perustelu

Komissiolla tulisi olla valta hyväksyä ainoastaan ajoneuvojen korjaamiseen ja huoltoon tarvittavien tietojen saatavuuteen liittyviä asianmukaisia toimenpiteitä. Asiakkaille ei ole syytä aiheuttaa kohtuutonta vaivaa heidän etuihinsa verrattuna. Ei ole asianmukaista esimerkiksi ulottaa korjaamiseen ja huoltoon tarvittavien tietojen määritelmä koskemaan etädiagnostiikkaa ja velvoittaa valmistajat sallimaan, että valtuutetut riippumattomat korjaamot voivat käsitellä ajoneuvon turvajärjestelmää.

Tarkistus  5

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 15 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(15) Jotta voidaan entistä paremmin valvoa todellisessa käytössä syntyviä päästöjä, syklin ulkopuoliset päästöt mukaan luettuina, ja helpottaa käytönaikaista vaatimustenmukaisuusmenettelyä, olisi hyväksyttävä testausmenetelmät ja suorituskykyvaatimukset, jotka perustuvat kannettavien päästöjenmittauslaitteistojen käyttöön.

(15) Jotta voidaan entistä paremmin valvoa todellisessa käytössä syntyviä päästöjä, syklin ulkopuoliset päästöt mukaan luettuina, ja helpottaa käytönaikaista vaatimustenmukaisuusmenettelyä, olisi testausmenetelmät ja suorituskykyvaatimukset, jotka perustuvat kannettavien päästöjenmittauslaitteistojen käyttöön, hyväksyttävä asianmukaisen aikataulun puitteissa.

Perustelu

Näiden seikkojen sisällyttäminen on erittäin tärkeää yhdenmukaistetun lainsäädännön ja EU:n teollisuuden kilpailukyvyn kannalta. Komission tulisi käyttää rohkeampia sanankäänteitä ja hyväksyttävä maailmanlaajuisia teknisiä sääntöjä osaksi Euro VI -määräyksiä.

Tarkistus  6

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 18 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(18 a) Jäsenvaltioiden olisi laadittava kunnianhimoisia toimenpiteitä sen varmistamiseksi, että nykyisiin raskaisiin hyötyajoneuvoihin tehdään jälkiasennukset siten, että ne vastaavat Euro VI -määräyksiä.

Perustelu

Käytössä olevat ajoneuvot pysyvät vuosikausia osana ajoneuvokantaa, ja ajoneuvoihin tehtävät jälkiasennukset auttavat varsin todennäköisesti vähentämään päästöjä.

Tarkistus  7

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 18 b kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(18 b) Jäsenvaltioiden olisi valvottava säännöllisesti ajoneuvojen uudistamista ja niihin tehtäviä jälkiasennuksia, tehostettava toimenpiteitä enemmän saastuttavien ajoneuvojen määrän vähentämiseksi ja raportoitava tuloksista vuosittain komissiolle.

Perustelu

Valvonta ja raportointi voivat muodostaa perustan päästöjen vähentämispolitiikan tehostamiselle tulevaisuudessa.

Tarkistus  8

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

Tämän asetuksen soveltaminen ei vaikuta asetuksen (EY) N:o 715/2007 2 artiklan 2 kohdan soveltamiseen.

Tämän asetuksen soveltaminen ei vaikuta asetuksen (EY) N:o 715/2007 2 artiklan 2 kohdan soveltamiseen; kyseisen kohdan mukaan tyyppihyväksyntä, joka on myönnetty ajoneuvotyypeille, joiden vertailumassa on ≤ 2 610 kg, voidaan tietyin edellytyksin ulottaa koskemaan samankaltaisia ajoneuvotyyppejä, joiden vertailumassa on ≤ 2 840 kg.

Perustelu

Joillakin (kevyillä hyöty)ajoneuvotyypeillä on samanlainen tekninen perusta. Korin yläosan erityisominaisuuksista riippuen ajoneuvon paino saattaa alittaa tai ylittää vain niukasti 2 610 kg:n raja-arvon. Näin ollen kahta teknisesti samanlaista ajoneuvoa kohdeltaisiin eri tavalla: toista pidettäisiin kevyenä hyötyajoneuvona ja toista raskaana hyötyajoneuvona. Näin ollen tyyppihyväksyntää koskevat tekniset vaatimukset olisivat erilaiset. Asetuksessa (EY) N:o 715/2007 tästä asiasta annettu säännös lisätään tilanteen selventämiseksi.

Tarkistus  9

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 1 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(1) ’moottorilla’ tarkoitetaan ajoneuvon käyttövoiman lähdettä, jolle voidaan myöntää tyyppihyväksyntä direktiivin 2007/46/EY 3 artiklan 25 kohdassa määriteltynä erillisenä teknisenä yksikkönä;

(1) ’moottorijärjestelmällä’ tarkoitetaan moottoria, päästöjenrajoitusjärjestelmää ja moottorijärjestelmän elektronisen ohjausyksikön/-yksikköjen sekä käyttövoimajärjestelmän tai ajoneuvon muiden ohjausyksikköjen välistä viestintärajapintaa (laitteita ja ilmoituksia);

Perustelu

1 alakohta: Euro VI -määräysten noudattaminen täytyy osoittaa koko ”moottorijärjestelmän” osalta. Moottorijärjestelmässä moottori, pakokaasun jälkikäsittelyjärjestelmä ja lisäohjausyksiköt toimivat optimaalisesti yhteen. ”Moottorin” määritelmää on muutettava vastaavasti tai korvattava ”moottorijärjestelmän” käsitteellä. WHDC-GTR-sertifikaatissa numero 4 on jo annettu määritelmät moottorijärjestelmästä ja moottorityypistä sekä pakokaasun jälkikäsittelyjärjestelmästä, joita voidaan soveltaa myös tässä yhteydessä.

Tarkistus  10

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 1 a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(1 a) ’moottorityypillä’ tarkoitetaan moottoriluokkaa, jonka sisällä moottorien tärkeimmissä ominaisuuksissa ei ole eroja;

Perustelu

1 alakohta: Euro VI -määräysten noudattaminen täytyy osoittaa koko ”moottorijärjestelmän” osalta. Moottorijärjestelmässä moottori, pakokaasun jälkikäsittelyjärjestelmä ja lisäohjausyksiköt toimivat optimaalisesti yhteen. ”Moottorin” määritelmää on muutettava vastaavasti tai korvattava ”moottorijärjestelmän” käsitteellä. WHDC-GTR-sertifikaatissa numero 4 on jo annettu määritelmät moottorijärjestelmästä ja moottorityypistä sekä pakokaasun jälkikäsittelyjärjestelmästä, joita voidaan soveltaa myös tässä yhteydessä.

Tarkistus  11

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 1 b alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(1 b) ’pakokaasujen jälkikäsittelyjärjestelmällä’ tarkoitetaan katalysaattoria (hapetus- tai kolmitoimityyppiä), hiukkassuodatinta, typen oksidien poistojärjestelmää, typen oksidien poistojärjestelmän ja hiukkassuodattimen yhdistelmää tai muuta moottorin jälkeen asennettua päästöjenrajoitusjärjestelmää; määritelmään ei sisälly pakokaasujen kierrätysjärjestelmä, joka on moottorin kiinteä osa;

Perustelu

1 alakohta: Euro VI -määräysten noudattaminen täytyy osoittaa koko ”moottorijärjestelmän” osalta. Moottorijärjestelmässä moottori, pakokaasun jälkikäsittelyjärjestelmä ja lisäohjausyksiköt toimivat optimaalisesti yhteen. ”Moottorin” määritelmää on muutettava vastaavasti tai korvattava ”moottorijärjestelmän” käsitteellä. WHDC-GTR-sertifikaatissa numero 4 on jo annettu määritelmät moottorijärjestelmästä ja moottorityypistä sekä pakokaasun jälkikäsittelyjärjestelmästä, joita voidaan soveltaa myös tässä yhteydessä.

Tarkistus  12

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 7 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(7) ‘ajoneuvon sisäisellä valvontajärjestelmällä’ tai ’OBD-järjestelmällä’ tarkoitetaan ajoneuvossa sijaitsevaa päästöjenrajoituslaitteiden kunnonvalvontajärjestelmää, jonka on kyettävä ilmoittamaan toimintahäiriöiden todennäköiset sijainnit tietokoneen muistiin tallennettujen vikakoodien avulla;

(7) ’ajoneuvon sisäisellä valvontajärjestelmällä’ tai ’OBD-järjestelmällä’ tarkoitetaan ajoneuvossa sijaitsevaa päästöjenseurantalaitteiden kunnonvalvontajärjestelmää, jonka on kyettävä ilmoittamaan toimintahäiriöiden todennäköiset sijainnit tietokoneen muistiin tallennettujen vikakoodien avulla;

Perustelu

OBD-järjestelmällä ei "rajoiteta" vaan "seurataan" päästöjä. Jos OBD-järjestelmä havaitsee häiriön päästönohjausjärjestelmässä, voidaan sen jälkeen tehdä korjauksia.

Tarkistus  13

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 11 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(11) ’ajoneuvon korjaamiseen ja huoltamiseen tarvittavilla tiedoilla’ tarkoitetaan kaikkia ajoneuvon vianmääritystä, huoltoa, tarkastusta, määräaikaishuoltoa, korjaamista, uudelleenohjelmointia tai uudelleenalustusta koskevia tietoja, jotka valmistajat antavat valtuutetuille jälleenmyyjille ja korjaamoille, mukaan luettuna kaikki muutokset ja lisäykset tällaisiin tietoihin. Näihin tietoihin sisältyvät kaikki tiedot, joita tarvitaan osien tai laitteiden asentamiseen ajoneuvoihin;

(11) ’ajoneuvon korjaamiseen ja huoltamiseen tarvittavilla tiedoilla’ tarkoitetaan kaikkia ajoneuvon vianmääritystä, huoltoa, tarkastusta, määräaikaishuoltoa, korjaamista, uudelleenohjelmointia, uudelleenalustusta tai etäyhteyden kautta annettavaa vianmääritystukea koskevia tietoja, jotka valmistajat antavat valtuutetuille jälleenmyyjille ja korjaamoille, mukaan luettuna kaikki muutokset ja lisäykset tällaisiin tietoihin. Näihin tietoihin sisältyvät kaikki tiedot, joita tarvitaan osien tai laitteiden asentamiseen ajoneuvoihin. Valmistajan on huolehdittava standardoidusta, luotettavasta etäyhteysjärjestelmästä, jonka avulla valtuutetut riippumattomat korjaamot voivat suorittaa toimenpiteitä, joissa on käsiteltävä ajoneuvon turvajärjestelmää;

Perustelu

Ajoneuvojen yhä monimutkaisempien (elektronisten) järjestelmien takia valmistajilla on yhä useammin käytössä etäyhteydellä toimivia vianmäärityksen tukipalveluja. Jotta toimijoilla olisi tasapuoliset edellytykset, nämä järjestelmät tulisi asettaa myös riippumattomien toimijoiden saataville, jotta ne voivat jatkuvasti tarjota asiakkaille vaihtoehtoisia korjauspalveluja. Lisäksi olisi mainittava ajoneuvon ja valmistajan välinen luotettava yhteys ajonestolaitteiden uudelleenasetusta ja elektronisten ohjainyksiköiden uudelleenohjelmointia varten.

Tarkistus  14

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 11 a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(11 a) ’valmistajalla’ tarkoitetaan hyväksyntäviranomaiselle tyyppihyväksynnästä, kaikista tyyppihyväksyntä- tai lupamenettelyn tekijöistä sekä tuotannon vaatimustenmukaisuudesta vastuussa olevaa henkilöä tai elintä; ei ole välttämätöntä, että tämä henkilö tai elin on suoraan mukana hyväksyttäväksi haetun ajoneuvon, järjestelmän, osan tai erillisen teknisen yksikön kaikissa valmistusvaiheissa;

Perustelu

Tarkistus ei kaipaa perusteluja (direktiivin 2007/46/EY 3 artiklan 27 kohdassa esitetty määritelmä).

Tarkistus  15

Ehdotus asetukseksi

5 artikla – 4 kohta – 2 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Komissio voi vahvistaa direktiivin 2007/46/EY 39 artiklan 9 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen muita toimenpiteitä, jotka koskevat tyyppihyväksynnän erityisiä menettelyjä, testejä ja vaatimuksia.

Komissio voi vahvistaa direktiivin 2007/46/EY 39 artiklan 9 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen muita toimenpiteitä, jotka koskevat tyyppihyväksynnän erityisiä menettelyjä, testejä ja vaatimuksia, ottaakseen huomioon nykyisten säännösten soveltamisalaan kuuluvia asioita koskevan teknisen kehityksen.

Perustelu

Komission pitäisi voida toteuttaa vain direktiivin 2007/46/EY 39 artiklan 9 kohdan mukaisia toimenpiteitä, jotka koskevat muun muassa erityisiin menettelyihin ja testeihin liittyvää teknistä kehitystä. Komiteamenettelyllä ei pitäisi lisätä uusia näkökohtia.

Tarkistus  16

Ehdotus asetukseksi

5 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

4 a. Testien on perustuttava sekä laboratorio-olosuhteissa että todellisissa ajo-olosuhteissa syntyviin päästöihin.

Perustelu

EU:n tutkimuksen ja kehityksen puiteohjelmasta yhteisrahoitetussa Artemis-tutkimuksessa osoitettiin, että todellisissa ajo-olosuhteissa syntyvät päästöt voivat poiketa merkittävästi laboratorio-olosuhteissa saaduista tuloksista.

Tarkistus  17

Ehdotus asetukseksi

8 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

2. Kansalliset viranomaiset eivät 1 päivästä lokakuuta 2014 alkaen saa pitää uusien ajoneuvojen, jotka eivät täytä tässä asetuksessa vahvistettuja vaatimuksia, vaatimustenmukaisuustodistuksia pätevinä sovellettaessa direktiivin 2007/46/EY 26 artiklaa, ja niiden on kiellettävä päästöihin liittyvistä syistä tällaisten ajoneuvojen rekisteröinti, myynti ja käyttöönotto.

2. Kansalliset viranomaiset eivät 1 päivästä lokakuuta 2013 alkaen saa pitää uusien ajoneuvojen, jotka eivät täytä tässä asetuksessa vahvistettuja vaatimuksia, vaatimustenmukaisuustodistuksia pätevinä sovellettaessa direktiivin 2007/46/EY 26 artiklaa, ja niiden on kiellettävä päästöihin liittyvistä syistä tällaisten ajoneuvojen rekisteröinti, myynti ja käyttöönotto. Tämän aikarajan puitteissa komission on varmistettava, että teollisuudella on 36 kuukautta aikaa mukauttaa tuotantoprosessinsa tämän vaatimuksen mukaisesti.

Perustelu

Tämän määräajan pitäisi riittää teollisuudelle tuotantoprosessiensa sopeuttamiseen sekä myös sen varmistamiseen, että tekniset vaatimukset saadaan komiteamenettelyissä ajoissa valmiiksi.

Tällä tarkistuksella pyritään varmistamaan, että komissio laatii tekniset erittelyt mahdollisimman nopeasti vaarantamatta kuitenkaan teollisuudelle varattua valmistautumisaikaa tai vuoden 2015 tiukkojen ilmanlaatuvaatimusten vuoksi vuodeksi 2012 asetettua alkamispäivämäärää.

Tarkistus  18

Ehdotus asetukseksi

10 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

1. Sillä edellytyksellä, että tämän asetuksen täytäntöönpanotoimenpiteet ovat tulleet voimaan, jäsenvaltiot voivat säätää taloudellisista kannustimista sellaisten sarjavalmisteisten moottoriajoneuvojen osalta, jotka ovat tämän asetuksen mukaisia.

1. Sillä edellytyksellä, että tämän asetuksen täytäntöönpanotoimenpiteet ovat tulleet voimaan, jäsenvaltiot voivat säätää taloudellisista kannustimista sellaisten sarjavalmisteisten moottoriajoneuvojen osalta, jotka ovat tämän asetuksen ja sen täytäntöönpanotoimenpiteiden mukaisia, lukuunottamatta 6 artiklassa esitettyjä vaatimuksia ja sen täytäntöönpanotoimenpiteitä.

Perustelu

Teollisuudelle on tehtävä selväksi, että kannustimia voidaan soveltaa ajoneuvoihin, jotka ovat Euro VI -päästörajoitusten ja kaikkien Euro VI -pakettiin kuuluvien täytäntöönpanotoimenpiteiden mukaisia.

Tarkistus  19

Ehdotus asetukseksi

10 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Kannustimia on sovellettava asianomaisen jäsenvaltion markkinoille saatettuihin kaikkiin uusiin ajoneuvoihin, jotka ovat tämän asetuksen mukaisia. Kannustinten soveltaminen on kuitenkin lakkautettava viimeistään 1 päivänä lokakuuta 2014.

Kannustimia on sovellettava asianomaisen jäsenvaltion markkinoille saatettuihin kaikkiin uusiin ajoneuvoihin, jotka ovat tämän asetuksen ja sen täytäntöönpanotoimien mukaisia, lukuunottamatta 6 artiklassa esitettyjä vaatimuksia ja sen täytäntöönpanotoimia. Kannustinten soveltaminen on kuitenkin lakkautettava viimeistään 1 päivänä lokakuuta 2013.

Perustelu

Teollisuudelle on tehtävä selväksi, että kannustimia voidaan soveltaa ajoneuvoihin, jotka ovat Euro VI -päästörajoitusten ja kaikkien Euro VI -pakettiin kuuluvien täytäntöönpanotoimenpiteiden mukaisia.

Tämän määräajan pitäisi riittää teollisuudelle tuotantoprosessiensa sopeuttamiseen sekä myös sen varmistamiseen, että tekniset vaatimukset saadaan komiteamenettelyissä ajoissa valmiiksi.

Tarkistus  20

Ehdotus asetukseksi

12 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti

Tarkistus

1. Kun Yhdistyneiden Kansakuntien Euroopan talouskomission hiukkasmittausohjelma, jota toteutetaan ajoneuvoja koskevien määräysten yhdenmukaistamista käsittelevän maailmanfoorumin puitteissa, on saatu päätökseen, komissio vahvistaa, heikentämättä ympäristön suojelua yhteisössä,

1. Kun Yhdistyneiden Kansakuntien Euroopan talouskomission hiukkasmittausohjelma, jota toteutetaan ajoneuvoja koskevien määräysten yhdenmukaistamista käsittelevän maailmanfoorumin puitteissa, on saatu keskeisiltä osin päätökseen, kuitenkin viimeistään 1 päivään lokakuuta 2008 mennessä, komissio vahvistaa, heikentämättä ympäristön suojelua yhteisössä,

Perustelu

Jotta alan teollisuudelle annettaisiin riittävästi valmisteluaikaa Euro VI -vaatimusten noudattamista varten vuosina 2011 ja 2012, kaikkien (sekä lainsäädännöstä että komiteamenettelystä aiheutuvien) vaatimusten olisi oltava saatavilla 1. lokakuuta 2008 alkaen.

Tarkistus  21

Ehdotus asetukseksi

12 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

a) hiukkasmäärään perustuvat raja-arvot ja tarvittaessa NOx-raja-arvoon sisältyvän NO2-komponentin hyväksyttävän tason direktiivin 2007/46/EY 39 artiklan 2 kohdan mukaisesti

a) hiukkasmäärään perustuvat raja-arvot, joiden lähtökohtana on vastaavuus suljettujen dieselhiukkassuodatinjärjestelmien nykytason kanssa direktiivin 2007/46/EY 39 artiklan 2 kohdan mukaisesti

Perustelu

Jotta hiukkasmäärät voitaisiin arvioida realistisesti, kyseisten arvojen pitäisi olla yhteydessä suljettujen dieselhiukkassuodatinjärjestelmien nykytasoon.

Tarkistus  22

Ehdotus asetukseksi

12 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

1 a. Jos NO2-päästöjen kehitys viittaa siihen, että raskaiden hyötyajoneuvojen NO2-päästöt voisivat ylittää arvon 150 mg/kWh, komission on määrättävä raskaiden hyötyajoneuvojen NO2-raja-arvoksi 150 mg/kWh sekä otettava käyttöön asianmukainen mittausmenetelmä direktiivin 2007/46/EY 39 artiklan 2 kohdan mukaisesti.

Perustelu

NO2 on ilmanlaadun kannalta tärkein typpioksidityyppi. NO2-päästöjen tasoa on valvottava tarkasti vuodeksi 2015 asetettujen NO2-arvojen puitteissa osana ilmanlaatua koskevia vaatimuksia. Ainoastaan siinä tapauksessa, että kynnysarvo 150 mg/kWh (suhteessa jälkivarusteltavia järjestelmiä koskeviin vaatimuksiin) ylittyy, komission on otettava käyttöön kiinteä NO2-päästöjen raja-arvo asianmukaisine ja yhdenmukaistettuine mittausmenetelmineen.

Tarkistus  23

Ehdotus asetukseksi

12 artikla – 4 kohta

Komission teksti

Tarkistus

4. Komissio seuraa 3 artiklan 2 kohdassa lueteltuja epäpuhtauksia. Jos komissio katsoo, että on asianmukaista antaa säännöksiä muiden epäpuhtauksien päästöistä, se muuttaa tätä asetusta.

4. Komissio seuraa 3 artiklan 2 kohdassa lueteltuja epäpuhtauksia. Jos komissio katsoo, että on asianmukaista antaa säännöksiä muiden epäpuhtauksien päästöistä, se ehdottaa tämän asetuksen muuttamista.

Perustelu

Uusien päästöjen lisääminen saattaisi vaikuttaa merkittävästi teollisuutta koskeviin vaatimuksiin. Tästä syystä tällaiset lisäykset pitäisi hoitaa tavanomaisen lainsäädäntömenettelyn avulla.

Tarkistus  24

Ehdotus asetukseksi

15 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1. Kumotaan 1 päivästä lokakuuta 2014 direktiivi 80/1269/ETY, komission direktiivit 88/195/ETY, 97/21/EY, 1999/99/EY ja 2005/78/EY sekä direktiivi 2005/55/EY.

1. Kumotaan 1 päivästä lokakuuta 2013 direktiivi 80/1269/ETY, komission direktiivit 88/195/ETY, 97/21/EY, 1999/99/EY ja 2005/78/EY sekä direktiivi 2005/55/EY.

Perustelu

Tämän määräajan pitäisi riittää teollisuudelle tuotantoprosessiensa sopeuttamiseen sekä myös sen varmistamiseen, että tekniset vaatimukset saadaan komiteamenettelyissä ajoissa valmiiksi.

Tarkistus  25

Ehdotus asetukseksi

16 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

Sitä sovelletaan 1 päivästä huhtikuuta 2013. Kuitenkin 8 artiklan 3 kohtaa ja 10 artiklaa sovelletaan sen voimaantulopäivästä ja liitteessä II olevaa 1 kohdan a alakohdan i alakohtaa, 1 kohdan b alakohdan i alakohtaa, 2 kohdan a alakohtaa, 3 kohdan a alakohdan i alakohtaa, 3 kohdan b alakohdan i alakohtaa, 3 kohdan c alakohdan i alakohtaa ja 3 kohdan d alakohdan i alakohtaa sovelletaan 1 päivästä lokakuuta 2014.

Sitä sovelletaan 1 päivästä huhtikuuta 2012. Kuitenkin 8 artiklan 3 kohtaa ja 10 artiklaa sovelletaan sen voimaantulopäivästä ja liitteessä II olevaa 1 kohdan a alakohdan i alakohtaa, 1 kohdan b alakohdan i alakohtaa, 2 kohdan a alakohtaa, 3 kohdan a alakohdan i alakohtaa, 3 kohdan b alakohdan i alakohtaa, 3 kohdan c alakohdan i alakohtaa ja 3 kohdan d alakohdan i alakohtaa sovelletaan 1 päivästä lokakuuta 2013.

Perustelu

Tämän määräajan pitäisi riittää teollisuudelle tuotantoprosessiensa sopeuttamiseen sekä myös sen varmistamiseen, että tekniset vaatimukset saadaan komiteamenettelyissä ajoissa valmiiksi.

ASIAN KÄSITTELY

Otsikko

Moottoriajoneuvojen ja moottorien tyyppihyväksyntä

Viiteasiakirjat

KOM(2007)0851 – C6-0007/2008 – 2007/0295(COD)

Asiasta vastaava valiokunta

ENVI

Lausunnon antanut valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

TRAN

15.1.2008

 

 

 

Valmistelija

       Nimitetty (pvä)

Johannes Blokland

22.1.2008

 

 

Valiokuntakäsittely

8.4.2008

5.5.2008

 

 

Hyväksytty (pvä)

6.5.2008

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

36

0

1

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Etelka Barsi-Pataky, Arūnas Degutis, Petr Duchoň, Saïd El Khadraoui, Robert Evans, Emanuel Jardim Fernandes, Francesco Ferrari, Brigitte Fouré, Georg Jarzembowski, Stanisław Jałowiecki, Dieter-Lebrecht Koch, Jaromír Kohlíček, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Sepp Kusstatscher, Bogusław Liberadzki, Eva Lichtenberger, Erik Meijer, Robert Navarro, Josu Ortuondo Larrea, Willi Piecyk, Paweł Bartłomiej Piskorski, Luís Queiró, Reinhard Rack, Gilles Savary, Brian Simpson, Dirk Sterckx, Ulrich Stockmann, Silvia-Adriana Ţicău, Georgios Toussas, Yannick Vaugrenard, Lars Wohlin, Roberts Zīle

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Zsolt László Becsey, Johannes Blokland, Jelko Kacin, Ari Vatanen, Corien Wortmann-Kool

ASIAN KÄSITTELY

Otsikko

Moottoriajoneuvojen ja moottorien tyyppihyväksyntä

Viiteasiakirjat

KOM(2007)0851 – C6-0007/2008 – 2007/0295(COD)

Annettu EP:lle (pvä)

21.12.2007

Asiasta vastaava valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

ENVI

15.1.2008

Valiokunnat, joilta on pyydetty lausunto

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

ITRE

15.1.2008

IMCO

15.1.2008

TRAN

15.1.2008

 

Valiokunnat, jotka eivät antaneet lausuntoa

       Päätös tehty (pvä)

ITRE

29.1.2008

 

 

 

Esittelijä(t)

       Nimitetty (pvä)

Matthias Groote

26.2.2008

 

 

Valiokuntakäsittely

27.5.2008

 

 

 

Hyväksytty (pvä)

15.7.2008

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

51

0

1

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Georgs Andrejevs, Pilar Ayuso, Irena Belohorská, Johannes Blokland, John Bowis, Frieda Brepoels, Martin Callanan, Dorette Corbey, Chris Davies, Avril Doyle, Mojca Drčar Murko, Edite Estrela, Anne Ferreira, Karl-Heinz Florenz, Matthias Groote, Françoise Grossetête, Cristina Gutiérrez-Cortines, Satu Hassi, Gyula Hegyi, Jens Holm, Caroline Jackson, Dan Jørgensen, Christa Klaß, Holger Krahmer, Urszula Krupa, Aldis Kušķis, Linda McAvan, Miroslav Ouzký, Vladko Todorov Panayotov, Vittorio Prodi, Frédérique Ries, Guido Sacconi, Carl Schlyter, Horst Schnellhardt, Richard Seeber, María Sornosa Martínez, Antonios Trakatellis, Evangelia Tzampazi, Thomas Ulmer, Marcello Vernola, Anja Weisgerber, Anders Wijkman, Glenis Willmott

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Inés Ayala Sender, Adam Gierek, Rebecca Harms, Jutta Haug, Johannes Lebech, Alojz Peterle, Robert Sturdy, Donato Tommaso Veraldi

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (178 art. 2 kohta)

Elisabetta Gardini

Jätetty käsiteltäväksi (pvä)

11.8.2008