Pranešimas - A6-0329/2008Pranešimas
A6-0329/2008

PRANEŠIMAS dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl motorinių transporto priemonių ir variklių tipo patvirtinimo atsižvelgiant į sunkiųjų transporto priemonių išmetamų teršalų kiekį (EURO VI) ir dėl galimybės naudotis transporto priemonių remonto ir priežiūros informacija

11.8.2008 - (COM(2007)0851 – C6‑0007/2008 – 2007/0295(COD)) - ***I

Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas
Pranešėjas: Matthias Groote

Procedūra : 2007/0295(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga :  
A6-0329/2008
Pateikti tekstai :
A6-0329/2008
Priimti tekstai :

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl motorinių transporto priemonių ir variklių tipo patvirtinimo atsižvelgiant į sunkiųjų transporto priemonių išmetamų teršalų kiekį (EURO VI) ir dėl galimybės naudotis transporto priemonių remonto ir priežiūros informacija

(COM(2007)0851 – C6‑0007/2008 – 2007/0295(COD))

(Bendro sprendimo procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2007)0851),

–   atsižvelgdamas į EB sutarties 251 straipsnio 2 dalį ir į 95 straipsnį, pagal kuriuos Komisija jam pateikė pasiūlymą (C6‑0007/2008),

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 51 straipsnį,

–   atsižvelgdamas į Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto pranešimą ir į Transporto ir turizmo komiteto bei į Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komiteto nuomones (A6‑0329/2008),

1.  pritaria Komisijos pasiūlymui su pakeitimais;

2.  ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji ketina pasiūlymą keisti iš esmės arba pakeisti jį nauju tekstu;

3.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai ir Komisijai.

Pakeitimas  1

Pasiūlymas dėl reglamento

5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(5) Siekiant ES oro kokybės tikslų, būtinos nuolatinės pastangos mažinti transporto priemonių išmetamų teršalų kiekį. Taigi pramonei turi būti teikiama aiški informacija apie būsimas išmetamų teršalų ribines vertes.

(5) Siekiant ES oro kokybės tikslų, būtinos nuolatinės pastangos mažinti transporto priemonių išmetamų teršalų kiekį. Taigi pramonei turi būti teikiama aiški informacija apie būsimas išmetamų teršalų ribines vertes ir turėtų būti nustatytas tinkamas laikotarpis, per kurį pramonės atstovai galėtų užtikrinti šias vertes ir toliau plėtoti būtinas technines naujoves.

Pagrindimas

Parlamentas ir Komisija siekia gerinti oro kokybę ES, taigi ji turi būti užtikrinta. Vis dėlto pramonės atstovams reikalingas pakankamas laikotarpis, per kurį jie galėtų pradėti taikyti naujus teisės aktus ir parengti rinkai būtinas technines naujoves.

Pakeitimas  2

Pasiūlymas dėl reglamento

6 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(6a) Siekiant gerinti oro kokybę, turėtų būti modernizuotos senesnių sunkiųjų transporto priemonių išmetamų teršalų kiekio kontrolės sistemos. Komisija turėtų svarstyti galimybę parengti ES teisės aktą, susijusį su šiomis sistemomis, pagal kurį būtų ribojamas atnaujintų taršos kontrolės sistemų išmetamas azoto dioksido kiekis.

Pagrindimas

Kasmet pakeičiama apie 10 proc. visų sunkiųjų transporto priemonių. Dėl šios priežasties prireiks kelerių metų EURO VI nuostatoms visiškai įgyvendinti. Komisija, siekdama užtikrinti maksimalų šio pasiūlymo poveikį, turėtų ištirti, ar būtų įmanoma pateikti pasiūlymą dėl ES teisės akto, pagal kurį būtų siekiama atnaujinti dabartinių transporto priemonių sistemas.

Pakeitimas  3

Pasiūlymas dėl reglamento

7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(7) Nustatant išmetamųjų teršalų standartus svarbu atsižvelgti į poveikį rinkų ir gamintojų konkurencingumui, tiesiogines ir netiesiogines verslo patiriamas sąnaudas ir naudą, gaunamą naujovių skatinimo, oro kokybės gerinimo ir sveikatos sąnaudų mažinimo ir vidutines gyvenimo trukmės didinimo prasmėmis.

(7) Nustatant išmetamųjų teršalų standartus svarbu atsižvelgti į poveikį rinkų ir gamintojų konkurencingumui, tiesiogines ir netiesiogines verslo patiriamas sąnaudas ir naudą, gaunamą naujovių skatinimo, oro kokybės gerinimo ir sveikatos sąnaudų mažinimo ir vidutines gyvenimo trukmės didinimo prasmėmis. Siekiant skatinti gamintojų konkurencingumą, taršos standartas neturėtų būti keičiamas mažiausiai dar penkerius metus.

Pagrindimas

Pramonės atstovams svarbu, kad taršos standartas nebūtų keičiamas mažiausiai dar penkerius metus, kadangi taip jiems būtų užtikrinta investicijų grąža, reikalinga naujoms technologijoms diegti. Labai dažnai keičiant su tarša susijusius reikalavimus, gamintojai verčiami daug lėšų skirti šiuo metu gaminamai produkcijai modernizuoti. Dėl to užtrunka gaminių pateikimas į rinką ir mažėja gamintojų konkurencingumas. Tik užtikrinus pakankamą laikotarpį, per kurį reikalavimai tinkamai įsisavinami, būtų išvengta neigiamo poveikio konkurencingumui ir galiausiai įgyvendinti aplinkosaugos uždaviniai.

Pakeitimas  4

Pasiūlymas dėl reglamento

8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(8) Siekiant pagerinti vidaus rinkos veikimą, visų pirma laisvo prekių judėjimo, įsisteigimo laisvės ir laisvės teikti paslaugas srityse, būtina neribota standartinio formato, kuriuo galima naudotis techninei informacijai rasti, prieiga prie transporto priemonių remonto informacijos ir veiksminga konkurencija transporto priemonių remonto ir priežiūros informacijos paslaugų rinkoje. Didelė dalis tokios informacijos yra susijusi su motorinių transporto priemonių diagnostikos sistemomis ir jų sąveika su kitų transporto priemonių sistemomis. Gamintojų tinklalapiuose tikslinga nustatyti techninius reikalavimus, kurių turėtų būti laikomasi, ir tikslines priemones, kuriomis siekiama tinkamai užtikrinti galimybę jais naudotis mažoms ir vidutinėms įmonėms (MVĮ).

(8) Siekiant pagerinti vidaus rinkos veikimą, visų pirma laisvo prekių judėjimo, įsisteigimo laisvės ir laisvės teikti paslaugas srityse, būtina neribota standartinio formato, kuriuo galima naudotis techninei informacijai rasti, prieiga prie transporto priemonių remonto informacijos, kuri būtų patogi ir užtikrinama neapkraunant klientų neadekvačia našta palyginti su jų gaunama nauda, taip pat veiksminga konkurencija transporto priemonių remonto ir priežiūros informacijos paslaugų rinkoje. Didelė dalis tokios informacijos yra susijusi su motorinių transporto priemonių diagnostikos sistemomis ir jų sąveika su kitų transporto priemonių sistemomis. Gamintojų tinklalapiuose būtina nustatyti techninius reikalavimus, kurių turėtų būti laikomasi, ir tikslines priemones, kuriomis siekiama tinkamai užtikrinti galimybę jais naudotis mažoms ir vidutinėms įmonėms (MVĮ).

Pagrindimas

Komisijai suteikiami įgaliojimai turėtų būti susiję tik su tinkamų priemonių, kurias taikant užtikrinama prieiga prie informacijos apie transporto priemonių remontą ir jų priežiūrą, priėmimu. Nėra pagrindo apkrauti vartotojus pernelyg didele biurokratine našta, kuri nusvertų jų gaunamą naudą. Pvz., nepriimtina išplėsti informacijos apie transporto priemonių remontą ir jų priežiūrą apibrėžtį įtraukiant nuotolinę diagnostiką ir įpareigojimą gamintojams teikti pripažintoms nepriklausomoms remonto įmonėms prieigą prie transporto priemonių saugos sistemų. Gamintojams ne tik tikslinga, bet ir būtina savo tinklalapiuose skelbti techninius reikalavimus, kuriais turėtų būti vadovaujamasi.

Pakeitimas  5

Pasiūlymas dėl reglamento

8 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(8a) Komisija ne vėliau negu ...* turėtų įvertinti, kaip veikia neribotos prieigos prie informacijos apie transporto priemonių remontą ir jų priežiūrą sistema, ir nustatyti, ar tikslinga konsoliduoti visas persvarstomos pagrindų direktyvos dėl tipo patvirtinimo nuostatas, pagal kurias reguliuojama prieiga prie informacijos apie transporto priemonių remontą ir jų priežiūrą. Taip konsolidavus nuostatas, pagal kurias reguliuojama prieiga prie minėtosios informacijos, turėtų būti panaikintos atitinkamos šio reglamento nuostatos, jeigu išsaugomos šiuo metu galiojančios prieigos prie informacijos apie transporto priemonių remontą ir jų priežiūrą teisės.

___________

* Ketveri metai nuo šio reglamento įsigaliojimo datos.

Pagrindimas

Nuostatos, susijusios su prieiga prie visos informacijos apie remontą ir priežiūrą, turi būti įtrauktos į pagrindų direktyvą dėl tipo patvirtinimo arba į kitus pagrindų teisės aktus dėl tipo patvirtinimo. Identiška 9 konstatuojamoji dalis atitinkamai įtraukta į reglamentus EURO V / VI dėl keleivinių automobilių ((EB) Nr. 715/2007).

Pakeitimas  6

Pasiūlymas dėl reglamento

8 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(8b) Komisija, pvz., remdama Europos standartizacijos komiteto (angl. CEN) darbą, turėtų skatinti kurti tarptautiniu lygmeniu suderinto standartinio formato nevaržomą ir standartizuotą prieigą prie informacijos apie transporto priemonių remontą ir jų priežiūrą.

Pagrindimas

Komisija, siekdama užtikrinti, kad būtų skatinamas reglamento dėl motorinių transporto priemonių derinimas tarptautiniu lygmeniu ir toliau derinami dar neišnagrinėtų sričių teisės aktai, turėtų imtis ryžtingų priemonių ir sukurti tarptautiniu lygmeniu suderintą ir ISO standartą atitinkančio formato prieigą prie informacijos apie remontą.

Pakeitimas  7

Pasiūlymas dėl reglamento

8 c konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(8c) Ypač svarbu parengti bendrą Europoje standartinį formatą, kuris būtų taikomas informacijai apie transporto priemonių diagnostikos sistemas ir informacijai apie transporto priemonių remontą ir jų priežiūrą. Kadangi dabartinis Struktūrizuotų informacijos standartų skatinimo organizacijos (angl. OASIS) formatas negali būti visapusiškai taikomas informacijai apie sunkiųjų transporto priemonių diagnostikos sistemas ir informacijai apie jų remontą bei priežiūrą, CEN įpareigotas išplėsti šios informacijos standartą. Šis standartas turėtų būti grindžiamas OASIS formatu ir pritaikytas atsižvelgiant į specialias sunkiųjų transporto priemonių reikmes. Kol CEN patvirtins šį standartą, informacija apie sunkiųjų transporto priemonių diagnostikos sistemas ir informacija apie jų remontą bei priežiūrą pateikiama lengvai pasiekiamu būdu ir tokiu formatu, kad ji būtų prieinama nediskriminuojant nė vieno vartotojo. Ši informacija turėtų būti randama gamintojų tinklavietėse, o jeigu dėl informacijos pobūdžio to padaryti neįmanoma, tai kitu tinkamu formatu. Specifikacijos, susijusios su OASIS dokumente SC1-D2 nurodyta techninės informacijos apimtimi, turėtų būti įtrauktos į priemonių, kurios patvirtintos siekiant įgyvendinti šį reglamentą, sąrašą.

Pagrindimas

Sunkiosios transporto priemonės dažnai surenkamos vieno gamintojo, tačiau nemažos jų dalies gamyba daugiapakopė ir parduodamos jų dalys, pvz., važiuoklė ir variklis. Atsarginių dalių rinkai reikalinga informacija ir apie visiškai surinktas transporto priemones, ir apie transporto priemones, kurios parduodamos dalimis, pvz., parduodama jų važiuoklė ir variklis.

Neįmanoma paprasčiausiai perkelti taisykles dėl prieigos prie informacijos apie remontą iš reglamento EURO V (reglamentas dėl lengvųjų transporto priemonių) į reglamentą EURO VI (reglamentas dėl sunkiųjų transporto priemonių). Todėl standartizuotas formatas turi būti pritaikytas atsižvelgiant į sunkiųjų transporto priemonių sektoriaus reikmes.

Pakeitimas  8

Pasiūlymas dėl reglamento

15 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(15) Kad būtų galima geriau kontroliuoti faktinį išmetamų teršalų kiekį, įskaitant OCE, ir sudaryti palankesnes sąlygas eksploatacinio tinkamumo procesui, turėtų būti priimta nešiojamųjų išmetamųjų teršalų matavimo sistemų naudojimu grindžiama bandymų metodika ir jos taikymo reikalavimai.

(15) Kad būtų galima geriau kontroliuoti faktinį išmetamų teršalų kiekį, įskaitant OCE, ir sudaryti palankesnes sąlygas eksploatacinio tinkamumo procesui, per atitinkamą laikotarpį turėtų būti priimta nešiojamųjų išmetamųjų teršalų matavimo sistemų naudojimu grindžiama bandymų metodika ir jos taikymo reikalavimai.

Pagrindimas

Labai svarbu įtraukti šiuos elementus, nes taip būtų užtikrinta visuotinis teisės aktų suderinimas ir pasaulinis ES pramonės konkurencingumas. Komisija turėtų ryžtingiau pasisakyti už šių visuotinių techninių reglamentų nuostatų įtraukimą į reglamentą EURO VI.

Pakeitimas  9

Pasiūlymas dėl reglamento

18 a konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(18a) Valstybės narės turėtų parengti ambicingas priemones, kurias taikant būtų užtikrintas šiuo metu naudojamų sunkiųjų transporto priemonių atnaujinimas pagal reglamente EURO VI pateiktus standartus.

Pagrindimas

Šiuo metu naudojamos sunkiosios transporto priemonės dar daug metų sudarys didelę transporto priemonių parko dalį, taigi jas atnaujinus būtų galima iš esmės sumažinti taršą.

Pakeitimas  10

Pasiūlymas dėl reglamento

18 b konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(18b) Valstybės narės turėtų nuolat stebėti, kaip dažnai remontuojamos ir atnaujinamos transporto priemonės, dar labiau stengtis mažinti daug teršiančių transporto priemonių skaičių ir kasmet informuoti Komisiją apie pasiektą pažangą.

Pagrindimas

Stebėsena ir atskaitomybė ateityje gali būti veiksmingesnės taršos mažinimo politikos skatinimo pagrindas.

Pakeitimas  11

Pasiūlymas dėl reglamento

24 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(24) Visų pirma, Komisijai reikėtų suteikti įgaliojimus I priede nustatyti kietųjų dalelių kiekiu grindžiamas ribines vertes, leistiną NO2 vertę, kuri yra NOx ribinės vertės sudedamoji dalis, specialias tipo patvirtinimo procedūras, bandymus ir reikalavimus bei kietųjų dalelių kiekio matavimo tvarką ir patvirtinti priemones, susijusias su uždarymo ciklu išmetamais teršalais, su galimybe naudotis transporto priemonės remonto ir priežiūros informacija ir su išmetamiems teršalams matuoti taikomais bandymų ciklais. Kadangi šios priemonės yra bendro pobūdžio ir yra skirtos papildyti šį reglamentą, įrašant naujas neesmines nuostatas, jos turėtų būti patvirtintos taikant Sprendimo 1999/468/EB 5a straipsnyje numatytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu.

Visų pirma, Komisijai reikėtų suteikti įgaliojimus I priede nustatyti kietųjų dalelių kiekiu grindžiamas ribines vertes, prireikus – leistiną NO2 vertę, kuri yra NOx ribinės vertės sudedamoji dalis, specialias tipo patvirtinimo procedūras, bandymus ir reikalavimus bei kietųjų dalelių kiekio matavimo tvarką ir patvirtinti priemones, susijusias su uždarymo ciklu išmetamais teršalais, nešiojamųjų taršos matavimo sistemų naudojimu, galimybe naudotis transporto priemonės remonto ir priežiūros informacija ir su išmetamiems teršalams matuoti taikomais bandymų ciklais. Kadangi šios priemonės yra bendro pobūdžio ir yra skirtos papildyti šį reglamentą, įrašant naujas neesmines nuostatas, jos turėtų būti patvirtintos taikant Sprendimo 1999/468/EB 5a straipsnyje numatytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu.

Pagrindimas

Duomenys apie faktinį išmetamųjų teršalų kiekį labai skiriasi nuo duomenų, kurie gaunami uždarymo ciklo metu. Siekiant užtikrinti, kad transporto priemonių kūrimas nebūtų grindžiamas tik uždarymo ciklo metu gautais duomenimis ir kad likusį naudojimo laiką šios transporto priemonės neišmestų daugiau teršalų, būtina taikyti nešiojamąsias taršos matavimo sistemas ir apskaičiuoti teršalų kiekį, kuris išmetamas ne uždarymo ciklo metu.

Pakeitimas  12

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Šis reglamentas yra taikomas nepažeidžiant Reglamento (EB) Nr. 715/2007 2 straipsnio 2 dalies nuostatų.

Šis reglamentas yra taikomas nepažeidžiant Reglamento (EB) Nr. 715/2007 2 straipsnio 2 dalies nuostatų ir todėl tam tikromis sąlygomis transporto priemonių, kurių etaloninė masė ne didesnė negu 2 610 kg, tipo patvirtinimas gali būti taikomas panašaus tipo transporto priemonėms, kurių etaloninė masė ne didesnė negu 2 840 kg.

 

Pagrindimas

Daugelio (lengvųjų) transporto priemonių techninis pagrindas toks pat. Priklausomai nuo naudojamos viršutinės dalies jų svoris gali būti truputį mažesnis negu 2 610 kg riba arba vos viršyti šią ribą. Tai reikštų, kad dvi techniniu požiūriu identiškos transporto priemonės vertinamos skirtingai. Viena būtų laikoma lengvąja, kita – sunkiąja transporto priemone. Atsižvelgiant į techninius tipo patvirtinimo reikalavimus, tai svarbus skirtumas. Siekiant patikslinti padėtį, pridedama su šiuo klausimu susijusi Reglamento Nr. 715/2007/EB nuostata.

Pakeitimas  13

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(1) variklis – transporto priemonę varančioji jėgainė, kuriai gali būti suteiktas atskiro techninio vieneto tipo patvirtinimas, kaip apibrėžta Direktyvos 2007/46/EB 3 straipsnio 25 punkte;

(1) variklio sistema – tai variklis, taršos kontrolės sistema ir variklio sistemos elektroninio valdymo bloko (-ų) bei kokios kitos jėgos pavaros arba transporto priemonės valdymo bloko ryšio sąsaja (techninė įranga ir pranešimai);

 

Pagrindimas

Kalbant apie 1 dalį, turi būti įrodyta, kad visa variklio sistema atitinka reglamento EURO VI reikalavimus. Variklio sistema yra optimali variklio, išmetamųjų teršalų apdorojimo įrenginių ir papildomų kontrolės elementų sąveika. Todėl sąvoka „variklis“ turi būti tobulinama arba keičiama sąvoka „variklio sistema“. Į visuotinį techninį reglamentą Nr. 4 dėl pasauliniu lygmeniu suderintų ciklų jau įtrauktos sąvokos „variklio sistema“, „variklio tipas“ ir „išmetamųjų teršalų apdorojimo įrenginiai“, kurias tiktų įtraukti ir į šį reglamentą.

Pakeitimas  14

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(1a) variklio tipas – tai variklio klasė, kuriai priskiriami esminių skirtumų neturintys varikliai;

Pagrindimas

Kalbant apie 1 dalį, turi būti įrodyta, kad visa variklio sistema atitinka reglamento EURO VI reikalavimus. Variklio sistema yra optimali variklio, išmetamųjų teršalų apdorojimo įrenginių ir papildomų kontrolės elementų sąveika. Todėl sąvoka „variklis“ turi būti tobulinama arba keičiama sąvoka „variklio sistema“. Į visuotinį techninį reglamentą Nr. 4 dėl pasauliniu lygmeniu suderintų ciklų jau įtrauktos sąvokos „variklio sistema“, „variklio tipas“ ir „išmetamųjų teršalų apdorojimo įrenginiai“, kurias tiktų įtraukti ir į šį reglamentą.

Pakeitimas  15

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 1 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(1b) išmetamųjų teršalų apdorojimo įrenginiai – tai katalizatorius (oksidacinis arba trijų pakopų), kietųjų dalelių filtras, DeNOx sistema, kombinuotasis DeNOx kietųjų dalelių filtras arba kitas po variklio montuojamas taršos mažinimo įtaisas. Apibrėžtis neaprėpia išmetamųjų dujų recirkuliacijos, kuri laikoma neatskiriama variklio dalimi;

Pagrindimas

Kalbant apie 1 dalį, turi būti įrodyta, kad visa variklio sistema atitinka reglamento EURO VI reikalavimus. Variklio sistema yra optimali variklio, išmetamųjų teršalų apdorojimo įrenginių ir papildomų kontrolės elementų sąveika. Todėl sąvoka „variklis“ turi būti tobulinama arba keičiama sąvoka „variklio sistema“. Į visuotinį techninį reglamentą Nr. 4 dėl pasauliniu lygmeniu suderintų ciklų jau įtrauktos sąvokos „variklio sistema“, „variklio tipas“ ir „išmetamųjų teršalų apdorojimo įrenginiai“, kurias tiktų įtraukti ir į šį reglamentą.

Pakeitimas  16

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 7 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

7) motorinės transporto priemonės diagnostikos sistema arba OBD sistema – tai išmetamųjų teršalų kontrolės sistema, galinti nustatyti tikėtiną veikimo sutrikimo vietą pagal kompiuterio atmintyje saugomus gedimų kodus;

7) motorinės transporto priemonės diagnostikos sistema arba OBD sistema – tai variklio arba transporto priemonės sistema, galinti aptikti veikimo sutrikimus ir prireikus apie tai pranešti pasiųsdama atitinkamą pavojaus signalą, taip pat nustatyti tikėtiną veikimo sutrikimo vietą pagal kompiuterio atmintyje saugomą informaciją ir pateikti šiuos duomenis per išorės sąsają; Komisija, siekdama atsižvelgti į OBD sistemos techninę pažangą, gali patvirtinti kitą apibrėžtį pagal Direktyvos 2007/46/EB 39 straipsnio 9 dalyje nustatytą tvarką;

Pagrindimas

Taikant OBD sistemą iš tikrųjų kontroliuojama ne tarša. Taikant OBD sistemą stebima taršą kontroliuojančių sistemų ir komponentų veikla. Siūloma naujoji apibrėžtis atitinka pasauliniu lygmeniu suderintos transporto priemonės diagnostikos sistemos apibrėžtį.

Pakeitimas  17

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 11 punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(11) transporto priemonės remonto ir priežiūros informacija – tai visa informacija, reikalinga transporto priemonės gedimų nustatymui, priežiūrai, patikrai, periodinei priežiūrai, remontui ir perprogramavimui ar perkalibravimui, ir kurią gamintojai pateikia įgaliotiesiems platintojams ir remonto įmonėms, įskaitant visus vėlesnius tos informacijos pakeitimus ir papildymus. Ši informacija apima visą informaciją, reikalingą atsarginėms dalims arba įrangai montuoti transporto priemonėje;

(11) transporto priemonės remonto ir priežiūros informacija – tai visa informacija, reikalinga transporto priemonės gedimų nustatymui, priežiūrai, patikrai, periodinei priežiūrai, remontui ir perprogramavimui, perkalibravimui ar nuotoliniam diagnostiniam palaikymui, kurią gamintojai pateikia įgaliotiesiems platintojams ir remonto įmonėms, įskaitant visus vėlesnius tos informacijos pakeitimus ir papildymus. Ši informacija apima visą informaciją, reikalingą atsarginėms dalims arba įrangai montuoti transporto priemonėje. Gamintojai teikia standartines saugias nuotolines paslaugas ir užtikrina galimybę pripažintoms nepriklausomoms remonto įmonėms vykdyti veiksmus, susijusius su prieiga prie transporto priemonės saugumo sistemos;

Pagrindimas

Transporto priemonės (elektroniniu požiūriu) vis sudėtingesnės, todėl gamintojai vis dažniau teikia nuotolines diagnostinės paramos paslaugas. Siekiant užtikrinti operatoriams vienodas sąlygas, šios paslaugos turėtų būti prieinamos ir nepriklausomiems operatoriams, kadangi taip klientams būtų užtikrintas nenutrūkstamas remonto paslaugų pasirinkimas. Be to, turi būti paminėtas saugus transporto priemonės ir gamintojo ryšys, kuris svarbus kilus būtinybei perkrauti imobilizatorių arba perprogramuoti elektroninio valdymo įrangą.

Pakeitimas  18

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 11 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(11a) gamintojas – tai asmuo arba įstaiga, atsiskaitanti įgaliotajai institucijai už visus tipo patvirtinimo ar leidimo suteikimo procedūrų, taip pat už gamybos atitikties klausimus. Šis asmuo arba įstaiga neprivalo tiesiogiai dalyvauti visuose transporto priemonės, sistemos, sudėtinės dalies ar atskiro techninio vieneto tipo patvirtinimo procedūrų etapuose;

Pagrindimas

Šiam pakeitimui pagrindimas nebūtinas (žr. apibrėžtį, pateiktą Direktyvos 2007/46/EB 3 straipsnio 27 dalyje).

Pakeitimas  19

Pasiūlymas dėl reglamento

5 straipsnio 4 dalies įžanga ir a punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4. Komisija, laikydamasi Direktyvos 2007/46/EB 39 straipsnio 9 dalyje nurodytos tvarkos, priima šio straipsnio įgyvendinimo priemones. Šios priemonės yra susijusios su:

 

4. Komisija, laikydamasi Direktyvos 2007/46/EB 39 straipsnio 9 dalyje nurodytos tvarkos, priima šio straipsnio įgyvendinimo priemones. Šios priemonės pradedamos taikyti ne vėliau kaip 2009 m. balandžio 1 d. ir yra susijusios su:

a) pro išmetamąjį vamzdį išmetamais teršalais, įskaitant bandymų ciklus, uždarymo ciklu išmetamus teršalus, kietųjų dalelių skaičių, išmetamus teršalus esant tuščiajai eigai, dūmingumą ir tinkamą teršalų kontrolės įtaisų veikimą bei regeneravimą;

a) pro išmetamąjį vamzdį išmetamais teršalais, įskaitant bandymų ciklus, nešiojamųjų taršos matavimo sistemų, skirtų faktiniam išmetamų teršalų kiekiui matuoti, naudojimą, per uždarymo ciklą išmetamų teršalų kiekio matavimą ir ribojimą siekiant, kad nebūtų viršytos I priede nurodytos taršos ribinės vertės, kietųjų dalelių kiekio ribinių verčių nustatymą vadovaujantis šiuo metu galiojančiais griežtais aplinkos apsaugos reikalavimais, išmetamus teršalus esant tuščiajai eigai, dūmingumą ir tinkamą teršalų kontrolės įtaisų veikimą bei regeneravimą;

Pagrindimas

Įgyvendinimo priemonės turi būti parengtos iki 2009 m. balandžio 1 d., kad gamintojai ir tiekėjai gautų visus reikiamus duomenis ir laiku bei vadovaudamiesi nustatytais reikalavimais galėtų aprūpinti transporto priemones papildoma įranga. Duomenys apie faktinį išmetamųjų teršalų kiekį labai skiriasi nuo duomenų, kurie gaunami uždarymo ciklo metu. Siekiant užtikrinti, kad transporto priemonių kūrimas nebūtų grindžiamas tik uždarymo ciklo metu gautais duomenimis ir kad likusį naudojimo laiką šios transporto priemonės neišmestų daugiau teršalų, būtina taikyti nešiojamąsias taršos matavimo sistemas ir apskaičiuoti teršalų kiekį, kuris išmetamas ne uždarymo ciklo metu.

Pakeitimas  20

Pasiūlymas dėl reglamento

5 straipsnio 4 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Laikydamasi Direktyvos 2007/46/EB 39 straipsnio 9 dalyje nurodytos tvarkos, Komisija gali priimti kitas priemones, susijusias su konkrečiomis tipo patvirtinimo procedūromis, bandymais ir reikalavimais.

Išbraukta.

Pagrindimas

Ši dalis suformuluota pernelyg neapibrėžtai ir atvirai, taigi Komisijai suteikiama pernelyg didelė laisvė veikti komitologijos procedūros metu. Dėl šios priežasties gali vėluoti įgyvendinimo priemonių tvirtinimas. Reikalavimai, susiję su tipo patvirtinimu, turi būti tiksliai apibrėžti. Nauji reikalavimai gali būti pradedami taikyti tik dalyvaujant Parlamentui ir Tarybai.

Pakeitimas  21

Pasiūlymas dėl reglamento

6 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. Gamintojai suteikia nepriklausomiems operatoriams galimybę neribotai ir vienodomis sąlygomis naudotis transporto priemonės diagnostikos sistemos (ODB) informacija ir transporto priemonės remonto bei priežiūros informacija.

1. Gamintojai suteikia nepriklausomiems operatoriams galimybę neribotai ir vienodomis sąlygomis naudotis transporto priemonės diagnostikos sistemos (ODB) informacija, diagnostikos ir kita įranga, įrankiais, įskaitant atitinkamą programinę įrangą, ir transporto priemonės remonto bei priežiūros informacija.

Pagrindimas

Kad nepriklausomi operatoriai galėtų atlikti specialų remontą, jiems reikalinga prieiga prie originalių gamintojo įrankių ir bandymų įrangos. 2010 m. nustoja galioti Reglamentas (EB) Nr. 1400/2002 dėl bendrosios motorinėms transporto priemonėms taikomos išimties, taigi į šį reglamentą turėtų būti įtraukta tokia pat nuostata, pagal kurią suteikiamos tos pačios teisės.

Pakeitimas  22

Pasiūlymas dėl reglamento

6 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. Gamintojai suteikia nepriklausomiems operatoriams galimybę neribotai ir vienodomis sąlygomis naudotis transporto priemonės diagnostikos sistemos (ODB) informacija ir transporto priemonės remonto bei priežiūros informacija.

1. Gamintojai suteikia nepriklausomiems operatoriams galimybę neribotai ir vienodomis sąlygomis naudotis transporto priemonės diagnostikos sistemos (ODB) informacija ir transporto priemonės remonto bei priežiūros informacija.

 

Jeigu tipo patvirtinimo procedūra daugiapakopė, už aktualaus tipo patvirtinimą atsakingas gamintojas yra atsakingas už informacijos apie remontą, kuri susijusi su konkrečiu etapu, suteikimą galutiniam gamintojui ir nepriklausomiems operatoriams. Galutinis gamintojas atsakingas už informacijos apie visą transporto priemonę suteikimą nepriklausomiems operatoriams. Mokesčiai už prieigos laiką skaičiuojami tik vieną kartą.

Taikomi Reglamento (EB) Nr. 715/2007 6 ir 7 straipsniai.

Reglamento (EB) Nr. 715/2007 6 ir 7 straipsniai taikomi mutatis mutandis. CEN patvirtinus atitinkamą standartą, informacija apie motorinės transporto priemonės diagnostikos sistemą ir informacija apie transporto priemonių remontą ir priežiūrą grindžiama šiuo standartu.

 

Kol CEN patvirtins šį standartą, informacija apie sunkiųjų transporto priemonių diagnostikos sistemas ir informacija apie jų remontą bei priežiūrą pateikiama lengvai pasiekiamu būdu ir tokiu formatu, kad ji būtų prieinama nediskriminuojant nė vieno vartotojo. Ši informacija turėtų būti randama gamintojų tinklavietėse, o jeigu dėl informacijos pobūdžio to padaryti neįmanoma, tai kitu tinkamu formatu.

Pagrindimas

Sunkiosios transporto priemonės dažnai surenkamos vieno gamintojo, tačiau nemažos jų dalies gamyba daugiapakopė ir parduodamos jų dalys, pvz., važiuoklė ir variklis. Atsarginių dalių rinkai reikalinga informacija ir apie visiškai surinktas transporto priemones, ir apie transporto priemones, kurios parduodamos dalimis, pvz., parduodama jų važiuoklė ir variklis. Neįmanoma paprasčiausiai perkelti taisykles dėl prieigos prie informacijos apie remontą iš reglamento EURO V (reglamentas dėl lengvųjų transporto priemonių) į reglamentą EURO VI (reglamentas dėl sunkiųjų transporto priemonių). Todėl standartizuotas formatas turi būti pritaikytas atsižvelgiant į sunkiųjų transporto priemonių sektoriaus reikmes.

Pakeitimas  23

Pasiūlymas dėl reglamento

6 straipsnio 2 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2. Laikydamasi Direktyvos 2007/46/EB 39 straipsnio 9 dalyje nurodytos tvarkos Komisija nustato ir atnaujina techninius reikalavimus, susijusius su ODB informacijos ir transporto priemonės remonto bei priežiūros informacijos teikimo būdais, kad būtų įgyvendinama šio straipsnio 1 dalis.

2. Laikydamasi Direktyvos 2007/46/EB 39 straipsnio 9 dalyje nurodytos tvarkos Komisija nustato ir atnaujina atitinkamus techninius reikalavimus, susijusius su ODB informacijos ir transporto priemonės remonto bei priežiūros informacijos teikimo būdais, kad būtų įgyvendinama šio straipsnio 1 dalis. Komisija atsižvelgia į dabartines informacijos technologijas, į būsimąsias transporto priemonių technologijas, į dabartinius Tarptautinės standartizacijos organizacijos (angl. ISO) standartus ir į pasaulinio ISO standarto patvirtinimo galimybę.

Pagrindimas

Labai svarbu, kad Komisija, nustatydama ir atnaujindama techninius reikalavimus, susijusius su informacija apie ODB ir su informacija apie transporto priemonių remontą bei jų priežiūrą, atsižvelgtų į esamas ir būsimas transporto priemonių technologijas ir į ISO standartus.

Pakeitimas  24

Pasiūlymas dėl reglamento

8 straipsnio 2 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2. Nuo 2014 m. spalio 1 d. nacionalinės valdžios institucijos naujų transporto priemonių, kurios neatitinka šio reglamento reikalavimų, atitikties sertifikatus laiko negaliojančiais pagal Direktyvos 2007/46/EB 26 straipsnį ir dėl priežasčių, susijusių su išmetamaisiais teršalais, draudžia tokias transporto priemonės registruoti, parduoti ir pradėti naudoti.

2. Praėjus 48 mėnesiams nuo šio reglamento įgyvendinimo priemonių, nurodytų 4 straipsnio 3 dalyje, 5 straipsnio 4 dalyje ir 6 straipsnio 2 dalyje, įsigaliojimo datos nacionalinės valdžios institucijos naujų transporto priemonių, kurios neatitinka šio reglamento reikalavimų, atitikties sertifikatus laiko negaliojančiais pagal Direktyvos 2007/46/EB 26 straipsnį ir dėl priežasčių, susijusių su išmetamaisiais teršalais, draudžia tokias transporto priemonės registruoti, parduoti ir pradėti naudoti.

Pagrindimas

Siekiant užtikrinti, kad gamintojai ir dalių tiekėjai gautų visą reikalingą informaciją ir galėtų atlikti visus būtinus techninius naujų transporto priemonių pakeitimus, nuo įgyvendinimo nuostatų paskelbimo iki naujų taršos standartų įsigaliojimo turėtų praeiti 48 mėnesiai.

Pakeitimai  25

Pasiūlymas dėl reglamento

10 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimai

10 straipsnis

Išbraukta.

Finansinės lengvatos

 

1. Įsigaliojus šio reglamento įgyvendinimo priemonėms, valstybės narės gali numatyti finansines lengvatas, taikomas serijiniu būdu gaminamoms motorinėms transporto priemonėms, kurios atitinka šio reglamento reikalavimus.

 

Šios lengvatos taikomos visoms į atitinkamos valstybės narės rinką teikiamoms naujoms transporto priemonėms, atitinkančioms šio reglamento reikalavimus. Tačiau jos taikomos ne ilgiau kaip iki 2014 m. spalio 1 d.

 

2. Įsigaliojus šio reglamento įgyvendinimo priemonėms, valstybės narės gali numatyti finansines lengvatas, jei naudojamos transporto priemonės yra modifikuojamos, kad atitiktų I priedo ribines vertes, ir jei iš apyvartos pašalinamos šio reglamento nuostatų neatitinkančios transporto priemonės.

 

3. Šio straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodytos finansinės lengvatos kiekvieno tipo motorinei transporto priemonei neviršija techninių įtaisų, įmontuotų, kad būtų laikomasi I priede nurodytų išmetamųjų teršalų ribinių verčių, papildomų sąnaudų, įskaitant įmontavimo transporto priemonėje sąnaudas.

 

4. Komisija informuojama apie planus įvesti arba pakeisti šio straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodytas finansines lengvatas.

 

Pagrindimas

Leidimas atskiroms valstybėms narėms taikyti finansines paskatas prieštarauja bendros rinkos principams ir gali kenkti konkurencijai.

Pakeitimas  26

Pasiūlymas dėl reglamento

12 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. Pabaigus UN/ECE dalelių matavimo programą, atliekamą remiant Pasauliniam forumui transporto priemonių reglamentavimui suderinti, Komisija, nemažindama aplinkos apsaugos lygio, imasi tokių priemonių:

1. Pabaigus atitinkamas UN/ECE dalelių matavimo programos, kuri vykdoma remiant Pasauliniam forumui transporto priemonių reglamentavimui suderinti, dalis ir ne vėliau kaip iki 2009 m. balandžio 1 d. Komisija, vadovaudamasi Direktyvos 2007/46/EB 39 straipsnio 9 dalies nuostatomis, tačiau nemažindama aplinkos apsaugos lygio, imasi tokių priemonių:

a) vadovaudamasi Direktyvos 2007/46/EB 39 straipsnio 2 dalimi, nustato kietųjų dalelių skaičiumi grindžiamas ribines vertes ir, jei reikia, nustato leistino NO2 vertę, kuri yra NOx ribinės vertės sudedamoji dalis;

a) nustato kietųjų dalelių skaičiumi grindžiamas ribines vertes ir, jei reikia, nustato leistino NO2 vertę, kuri yra NOx ribinės vertės sudedamoji dalis;

b) nustato kietųjų dalelių skaičiaus matavimo tvarką.

b) nustato kietųjų dalelių skaičiaus matavimo tvarką.

2. Komisija nustato Direktyvoje 2005/55/EB nurodyto europinio bandymo taikant pereinamųjų režimų ciklą (ETC) bei europinio bandymo taikant nusistovėjusių režimų ciklą (ESC) ir pasaulio mastu suderinto bandymo taikant pereinamųjų režimų ciklą (WHTC) bei pasaulio mastu suderinto bandymo taikant nusistovėjusių režimų ciklą (WHSC) atitikties koeficientą ir pagal jį nustato ribines vertes.

2. Komisija, vadovaudamasi Direktyvos 2007/46/EB 39 straipsnio 9 dalies nuostatomis, Direktyvoje 2005/55/EB nurodyto europinio bandymo taikant pereinamųjų režimų ciklą (ETC) bei europinio bandymo taikant nusistovėjusių režimų ciklą (ESC) ir pasaulio mastu suderinto bandymo taikant pereinamųjų režimų ciklą (WHTC) bei pasaulio mastu suderinto bandymo taikant nusistovėjusių režimų ciklą (WHSC) atitikties koeficientą ir pagal jį nustato ribines vertes.

3. Komisija tikrina procedūras, bandymus ir reikalavimus, nurodytus 5 straipsnio 4 dalyje, bei išmetamiems teršalams matuoti taikomus bandymų ciklus.

Jei nustačius, kad šios procedūros, bandymai, reikalavimai ir bandymų ciklai nebetinkami ar nebeatspindi faktinio pasaulyje išmetamų teršalų kiekio, jie atnaujinami taip, kad tinkamai atspindėtų išmetamus teršalus atliekant realų bandomąjį važiavimą keliuose.

3. Komisija tikrina procedūras, bandymus ir reikalavimus, nurodytus 5 straipsnio 4 dalyje. Jei nustačius, kad šios procedūros, bandymai ir reikalavimai nebetinkami ar nebeatspindi faktinio pasaulyje išmetamų teršalų kiekio, jie atnaujinami laikantis Direktyvos 2007/46/EB 39 straipsnio 9 dalies nuostatų taip, kad tinkamai atspindėtų išmetamus teršalus atliekant realų bandomąjį važiavimą keliuose.

4. Komisija nuolat persvarsto 3 straipsnio 2 punkte išvardytus teršalus. Jei Komisija daro išvadą, kad būtina reguliuoti papildomų teršalų išmetimą, ji atitinkamai iš dalies keičia šį reglamentą.

4. Komisija nuolat persvarsto 3 straipsnio 2 punkte išvardytus teršalus. Jei Komisija daro išvadą, kad būtina reguliuoti papildomų teršalų išmetimą, ji teikia Europos Parlamentui ir Tarybai pasiūlymą dėl dalinio šio reglamento pakeitimo.

Pagrindimas

Siekiant, kad pramonės atstovai gautų visus reikiamus duomenis ir pagal nustatytus reikalavimus laiku aprūpintų transporto priemones papildoma įranga, įgyvendinimo priemonės turėtų būti parengtos iki 2009 m. balandžio 1 d.

Pakeitimas  27

Pasiūlymas dėl reglamento

16 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

2a. Komisija ne vėliau negu 2009 m. gruodžio 31 d. patvirtina 4 straipsnio 3 dalyje, 5 straipsnio 4 dalyje ir 6 straipsnio 2 dalyje išvardytas įgyvendinimo priemones.

Pagrindimas

Gamintojams reikalingas tam tikras pereinamasis laikotarpis, kuris tęstųsi nuo reglamento įsigaliojimo datos iki komitetų procedūros. Be standartų EURO V ir EURO VI Komisija pagal komitetų procedūrą priėmė įvairių naujų nuostatų, susijusių su naujais privačiais automobiliais, kurios, remiantis standartu EURO V, taps privalomos 2009 m. rugsėjo mėn., taigi abejotina, ar gamintojams bus suteiktas koks nors pereinamasis laikotarpis. Tvirtinant standartą EURO VI turėtų būti atsižvelgta į šią problemą.

Pakeitimas  28

Pasiūlymas dėl reglamento

I priedas

Komisijos siūlomas tekstas

I PRIEDAS

Euro VI išmetamųjų teršalų ribinės vertė

 

Ribinės vertės

 

CO

(mg/kWh)

THC

(mg/kWh)

NMHC

(mg/kWh)

CH4

(mg/kWh)

NOX (3)

(mg/kWh)

NH3

(ppm)

KD masė

(mg/kWh)

KD [1] skaičius

(#/kWh)

ESC (CI)

 

1500

130

 

 

 

400

10

 

10

 

ETC (CI)

 

4000

 

160

 

 

 

400

10

 

10

 

ETC (PI)

 

4000

 

 

160

 

500

 

400

10

 

10

 

WHSC (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

WHTC (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

Pakeitimas

I PRIEDAS

Euro VI išmetamųjų teršalų ribinės vertės

 

Ribinės vertės

 

CO

(mg/kWh)

THC

(mg/kWh)

NMHC

(mg/kWh)

CH4

(mg/kWh)

NOX (3)

(mg/kWh)

NH3

(ppm)

KD masė

(mg/kWh)

KD [1] skaičius

(#/kWh)

ESC (CI)

 

1500

130

 

 

 

500

10

 

10

 

ETC (CI)

 

4000

 

160

 

 

 

500

10

 

10

 

ETC (PI)

 

4000

 

 

160

 

500

 

500

10

 

10

 

WHSC (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

WHTC (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

Pagrindimas

Nedaug padidinus NOx ribinę vertę sudaroma galimybė priimti techninius sprendimus, kuriais remiantis išmetamo CO2 kiekis bus sumažintas 50 proc. Remiantis šiuo pakeitimu geriau suderinama NOx ir CO2 tarša, taigi galima priimti visapusiškai naudingus sprendimus, susijusius su oro tarša ir su šiltnamio efektą sukeliančiomis dujomis.

AIŠKINAMOJI DALIS

Deginant kurą, gaminamą iš iškastinio kuro, pvz., benziną, dyzeliną ir dujas, išmetama sveikatai, augalijai ir gyvūnijai kenksmingų teršalų ir skatinamas atmosferos šilimas.

Ekologiškos sunkiosios transporto priemonės labai svarbios siekiant gerinti oro kokybę Europoje. Tai glaudžiai susiję su vidutiniu Europos keliuose naudojamų transporto priemonių amžiumi. Kuo „jaunesnis“ šių transporto priemonių vidutinis amžius, tuo didesnė jų dalis išmeta mažesnį aplinkai ir sveikatai kenksmingų išmetamųjų dujų kiekį.

Komisijos pasiūlymas

Komisija, remdamasi Šeštąja aplinkos veiksmų programa ir ja grindžiama Švaraus oro Europoje programa, 2005 m. rugsėjo mėn. pateikė pasiūlymą dėl teminės oro taršos mažinimo strategijos. Viena iš priemonių, kurią taikant turėtų būti siekiama gerinti oro kokybę, yra 2007 m. gruodžio 21 d. pateiktas Komisijos pasiūlymas dėl reglamento EURO VI.

Remiantis Komisijos pasiūlymu, siekiama pradėti taikyti sunkiosioms transporto priemonėms skirtas suderintas technines taisykles ir užtikrinti vidaus rinkos veikimą bei aukšto lygio aplinkos apsaugą. Nustatytos žalingų išmetamų anglies monoksido (CO), azoto oksidų (NOx) ir kietųjų dalelių ribinės vertės. Palyginti su reglamentu EURO V, siekiama sumažinti leistiną kietųjų dalelių masę 66 proc., o NOx išlakų kiekį – 80 proc. Siekiant skatinti vidaus rinkos veikimą ir aukšto lygio aplinkos apsaugą, Komisijos pasiūlyme taip pat numatomos priemonės, susijusios su prieiga prie informacijos apie remontą.

Be svarstomo pasiūlymo dėl reglamento (vadinamojo politikos reglamento) pateiktas ir techninio reglamento projektas, kuris parengtas remiantis dviejų lygmenų principu ir kuriuo siekiama nustatyti pagrindinius reikalavimus atitinkančias technines specifikacijas.

Numatoma, kad reglamentu EURO VI bus pakeistos nuo 2006 m. lapkričio mėn. galiojančios reglamente EURO IV nustatytos taršos ribinės vertės, o 2013 m. bus pakeistos reglamente EURO V nustatytos taršos ribinės vertės, įsigaliosiančios 2008 m. spalio mėn.

Pranešėjo pozicija

Pranešėjas apgailestauja, kad Komisijos pasiūlyme nenustatytos griežtesnės kietųjų dalelių masės ribinės vertės. Parengiamųjų diskusijų metu paaiškėjo, kad, siekiant naudoti uždarus filtrus, kurie gali filtruoti itin smulkias daleles, būtina dar labiau mažinti ribines vertes. Techniškai tai įmanoma ir jau išbandyta. Todėl pranešėjas siūlo dar labiau mažinti kietųjų dalelių masės ribines vertes nuo Komisijos siūlomų 10 mg/kWh iki 5 mg/kWh.

Komisijos pasiūlyme numatoma, kad naujos ribinės vertės įsigalios tik 2013 m. Tačiau, atsižvelgiant į technikos pažangą, būtų galima jas taikyti ir anksčiau. Todėl pranešėjas siūlo baigti pagal komitologijos procedūrą atliekamus darbus iki 2009 m. balandžio 1 d. Naujosios taršos ribinės vertės, taikomos naujo tipo transporto priemonėms, turėtų įsigalioti po 36 mėnesių, t. y. 2012 m. balandžio 1 d., o ribinės vertės, taikomos visoms transporto priemonėms – 2013 m. balandžio 1 d.

Diskutuojant azoto oksidų klausimu neturėtų būti pamiršta kietųjų dalelių problema. Tarša ypač jaučiama dideliuose miestuose. Nustačius dalelių skaičių atsižvelgiant į mažą dalelių masę būtų užtikrinta, kad neišmetamos itin smulkios dalelės. Dalelių skaičiaus nustatymas turėtų būti dalis įgyvendinimo priemonių.

Pranešėjas pritaria Komisijos pasiūlyme numatytai valstybių narių galimybei skatinti išankstinį ekologiškų transporto priemonių naudojimą taikant finansines paskatas ir šią galimybę visapusiškai palaiko.

Komisija į savo pasiūlymą įtraukė reglamentuose EURO V ir EURO VI nustatytas prieigos prie informacijos apie remontą taisykles. Pranešėjas pritaria Komisijos pasiūlymui ir pabrėžia, kad nepriklausomiems rinkos operatoriams, kaip ir įgaliotiems platintojams ir remontininkams, turi būti suteikta standartizuota prieiga prie informacijos apie remontą ir prie informacijos apie transporto priemonių diagnostikos sistemas. Transporto priemonių priežiūra ir remontas užtikrina jų veiksmingą ir tinkamą veiklą. Jeigu nepriklausomi rinkos operatoriai galės atlikti remonto darbus nesusidurdami su problemomis, jie galės lengviau naudotis nuolatinės priežiūros paslaugomis. Nuolatinė priežiūra – būdas užtikrinti saugesnį ir ekologiškesnį transporto priemonės naudojimą, taigi ją būtina remti.

Nepriklausomi bandymai rodo, kad faktinis transporto priemonės išmetamas teršalų kiekis gali išties skirtis nuo teršalų kiekio, kuris išmetamas bandymų ciklo metu. Pranešėjas, siekdamas užtikrinti, kad transporto priemonės neviršija teršalų, kurie išmetami ne bandymų ciklo metu, kiekio, ragina naudoti nešiojamąją taršos matavimo įrangą ir pradėti taikyti uždarymo ciklo metu išmetamų teršalų kiekio matavimo procedūrą.

Sumontavus sunkiosiose transporto priemonėse dyzelino kietųjų dalelių filtrus, gali būti išmetama daugiau NO2. Daugeliui miestų ir savivaldybių būtų sunku laikytis Oro kokybės direktyvoje nustatytų NO2 kiekio ribų. Siekiant užtikrinti, kad būtų sumažintas teršalų, kurie išmetami jų atsiradimo vietoje, kiekis, svarbu reglamentuoti naudojamų transporto priemonių atnaujinimą. Pranešėjas ragina Komisiją pateikti atitinkamą su šiuo klausimu susijusį pasiūlymą.

Pranešėjas, atsižvelgdamas į diskusijas klimato kaitos ir lėšų taupymo mažinant vartojimo apimtį klausimais, taip pat ragina Komisiją prireikus atsižvelgti į gautus vertinimų duomenis ir pateikti pasiūlymą dėl sunkiųjų transporto priemonių išmetamo anglies dioksido kiekio reguliavimo.

Sprendžiant dėl klausimų, kurie turėtų būti svarstomi pagal bendro sprendimo ir pagal komitologijos procedūrą, svarbu užtikrinti, kad svarbūs sprendimai dėl naujų medžiagų ribinių verčių nustatymo būtų priimami pagal bendro sprendimo procedūrą.

Šiuo metu transporto priemonės, kurios mažina išmetamųjų teršalų kiekį naudodamos reagentą, gali veikti ir nenaudodamos šio reagento, taigi faktiškai jos sukelia didesnę taršą, negu leidžiama pagal nustatytas ribines vertes. Ateityje gamintojai turėtų užtikrinti, kad transporto priemonės, kurios naudodamos šią technologiją atitinka reglamente EURO VI nustatytas ribines vertes, negalėtų veikti be šio reagento. Taip būtų užtikrinta atitiktis pagal ribines vertes.

VIDAUS RINKOS IR VARTOTOJŲ APSAUGOS KOMITETONUOMONĖ (25.6.2008)

pateikta Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetui

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl motorinių transporto priemonių ir variklių tipo patvirtinimo atsižvelgiant į sunkiųjų transporto priemonių išmetamų teršalų kiekį (EURO VI) ir dėl galimybės naudotis transporto priemonių remonto ir priežiūros informacija
(COM(2007)0851 – C6‑0007/2008 – 2007/0295(COD))

Nuomonės referentė: Anja Weisgerber

TRUMPAS PAGRINDIMAS

Pasiūlymo Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl motorinių transporto priemonių ir variklių tipo patvirtinimo atsižvelgiant į sunkiųjų transporto priemonių išmetamų teršalų kiekį (EURO VI) ir dėl galimybės naudotis transporto priemonių remonto ir priežiūros informacija tikslas – nustatyti suderintas motorinių transporto priemonių konstrukcijos taisykles siekiant užtikrinti vidaus rinkos veikimą ir kartu pasirūpinti aukšto lygio aplinkos apsauga nuo į atmosferą išmetamų teršalų.

Siekiant užtikrinti veiksmingą remonto ir priežiūros paslaugų rinkos konkurenciją ir siekiant nepriklausomų operatorių neišstumti iš šios rinkos transporto priemonių gamintojai privalo suteikti nepriklausomiems operatoriams, pavyzdžiui, remontininkams, remonto įrangos, įrankių ar atsarginių dalių gamintojams ar platintojams, galimybę neribotai ir standartinėmis sąlygomis naudotis transporto priemonės diagnostikos sistemos (ODB) informacija ir transporto priemonės remonto bei priežiūros informacija.

Nuomonės referentė iš principo pritaria pasiūlymui, bet siūlo dar labiau gerinti prieigos prie transporto priemonių remonto informacijos galimybes. Įprasta, kad sunkiosios transporto priemonės gaminamos daugeliu etapų, taigi turi būti užtikrinta prieiga prie transporto priemonių remonto informacijos netgi šiomis aplinkybėmis siekiant užtikrinti, kad nepriklausomi operatoriai galėtų naudotis naujausia informacija apie visus transporto priemonės aspektus. Taigi nuomonės referentė siūlo, kad jeigu tipas tvirtinamas daigeliu etapų, už kiekvieną tvirtinimą atsakingas gamintojas būtų atsakingas ir už tai, kad šio etapo remonto informaciją būtų pateikta ir galutiniam gamintojui, ir nepriklausomiems operatoriams

Neįmanoma paprasčiausiai perkelti prieigos prie remonto ir priežiūros informacijos taisyklių, susijusių su standartizuota pateikimo forma, iš Euro 5 reglamento (dėl keleivinių automobilių) į Euro VI reglamentą (dėl sunkiųjų transporto priemonių). Taigi Komisija pavedė Europos standartizacijos komitetui parengti naują informacijos apie sunkiųjų transporto priemonių remontą ir priežiūrą pateikimo formatą atsižvelgiant į naujausią transporto priemonių technologiją Iš karto, kai tik bus patvirtintas naujasis formatas, visa remonto ir priežiūros informacija bus pateikiama remiantis naujuoju formatu.

PAKEITIMAI

Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas ragina atsakingą Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetą į savo pranešimą įtraukti šiuos pakeitimus:

Pakeitimas  1

Pasiūlymas dėl reglamento

8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(8) Siekiant pagerinti vidaus rinkos veikimą, visų pirma laisvo prekių judėjimo, įsisteigimo laisvės ir laisvės teikti paslaugas srityse, būtina neribota standartinio formato, kuriuo galima naudotis techninei informacijai rasti, prieiga prie transporto priemonių remonto informacijos ir veiksminga konkurencija transporto priemonių remonto ir priežiūros informacijos paslaugų rinkoje. Didelė dalis tokios informacijos yra susijusi su motorinių transporto priemonių diagnostikos sistemomis ir jų sąveika su kitų transporto priemonių sistemomis. Gamintojų tinklalapiuose tikslinga nustatyti techninius reikalavimus, kurių turėtų būti laikomasi, ir tikslines priemones, kuriomis siekiama tinkamai užtikrinti galimybę jais naudotis mažoms ir vidutinėms įmonėms (MVĮ).

(8) Siekiant pagerinti vidaus rinkos veikimą, visų pirma laisvo prekių judėjimo, įsisteigimo laisvės ir laisvės teikti paslaugas srityse, būtina neribota standartinio formato, kuriuo galima naudotis techninei informacijai rasti, prieiga prie transporto priemonių remonto informacijos ir veiksminga konkurencija transporto priemonių remonto ir priežiūros informacijos paslaugų rinkoje. Didelė dalis tokios informacijos yra susijusi su motorinių transporto priemonių diagnostikos sistemomis ir jų sąveika su kitų transporto priemonių sistemomis. Gamintojų tinklalapiuose būtina nustatyti techninius reikalavimus, kurių turėtų būti laikomasi, ir tikslines priemones, kuriomis siekiama tinkamai užtikrinti galimybę jais naudotis mažoms ir vidutinėms įmonėms (MVĮ).

Pagrindimas

Gamintojų tinklalapiuose ne tikslinga, o būtina nustatyti techninius reikalavimus, kurių turėtų būti laikomasi.

Pakeitimas  2

Pasiūlymas dėl reglamento

8 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(8a) Ne vėliau kaip ...* Komisija turėtų persvarstyti prieigos prie visos transporto priemonių remonto ir priežiūros informacijos sistemos veikimą, siekdama nustatyti, ar verta persvarstomoje pagrindų direktyvoje dėl tipo patvirtinimo konsoliduoti visas nuostatas, kuriomis reguliuojama prieiga prie transporto priemonių remonto ir priežiūros informacijos. Jeigu nuostatos, kuriomis reguliuojama prieiga prie tokios informacijos, būtų konsoliduojamos šiuo būdu, atitinkamos šio reglamento nuostatos turėtų būti panaikintos, jei bus išsaugotos esamos prieigos prie transporto priemonių remonto ir priežiūros informacijos teisės.

___________

* Ketveri metai nuo šio reglamento įsigaliojimo datos.

Pagrindimas

Prieiga prie remonto ir priežiūros informacijos turi būti įtraukta į pagrindų direktyvą dėl tipo patvirtinimo arba į kitus pagrindų teisės aktus dėl tipo patvirtinimo. Į atitinkamą Euro 5 ir Euro 6 reglamentą dėl keleivinių automobilių ((EB) Nr. 715/2007) įtraukta identiška 9 konstatuojamoji dalis.

Pakeitimas  3

Pasiūlymas dėl reglamento

8 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(8b) Komisija turėtų skatinti kurti, pavyzdžiui remdama Europos standartizacijos komiteto (angl. CEN) darbą, tarptautinio darniojo standarto formatą, skirtą nevaržomai ir standartizuotai prieigai prie transporto priemonių remonto ir priežiūros informacijos.

Pagrindimas

Komisija turėtų ryžtingai siekti tarptautinio darniojo ISO standarto formato, skirto prieigai prie remonto informacijos, siekiant užtikrinti transporto priemonių srities reglamentavimo teisės aktų tarptautinio derinimo plėtros ir skatinti derinti dar neįtrauktas sritis.

Pakeitimas  4

Pasiūlymas dėl reglamento

8 c konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(8c) Būtina parengti bendrą motorinės transporto priemonės diagnostikos sistemos informacijos ir transporto priemonių remonto ir priežiūros informacijos formato Europos standartą. Kadangi dabartinės OASIS sistemos formatas negali būti visapusiškai taikomas sunkiųjų transporto priemonių motorinės transporto priemonės diagnostikos sistemos informacijai ir transporto priemonių remonto ir priežiūros informacijai, Europos standartizacijos komitetui buvo pavesta parengti išsamesnį šios informacijos standartą. Šis standartas turi būti pagrįstas OASIS sistemos formatu, ir šis formatas pritaikytas prie specialiųjų sunkiosioms transporto priemonėms keliamų reikalavimų. Iki tol, kol Europos standartizacijos komitetas nepatvirtins šio standarto, sunkiųjų transporto priemonių motorinės transporto priemonės diagnostikos sistemos informacija ir transporto priemonių remonto ir priežiūros informacija turi būti pateikiama taip, kad ja iš karto būtų galima naudotis ir tokiu formatu, kad būtų užtikrinta visiems vienoda prieiga. Informacija turi būti pateikiama gamintojų tinklavietėse, jei dėl informacijos pobūdžio to padaryti negalima – kitu atitinkamu formatu. Reikalavimai, susiję su OASIS SC1-D2 dokumente nurodyta techninės informacijos apimtimi, turi būti įtraukti į priemonių, kurios patvirtintos siekiant įgyvendinti šį reglamentą, sąrašą.

Pagrindimas

Žr. 6 straipsnio 1 dalies pakeitimo pagrindimą.

Pakeitimas  5

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 7 punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

7) motorinės transporto priemonės diagnostikos sistema arba OBD sistema – tai išmetamųjų teršalų kontrolės sistema, galinti nustatyti tikėtiną veikimo sutrikimo vietą pagal kompiuterio atmintyje saugomus gedimų kodus;

7) motorinės transporto priemonės diagnostikos sistema arba OBD sistema – tai variklio arba transporto priemonės sistema, galinti aptikti veikimo sutrikimus ir, jei reikia, pranešti apie tai atitinkamu pavojaus signalu, taip pat nustatyti tikėtiną veikimo sutrikimo vietą pagal kompiuterio atmintyje saugomą informaciją ir pateikti šiuos duomenis per išorės sąsają; laikydamasi Direktyvos 2007/46/EB 39 straipsnio 9 dalyje nurodytos tvarkos, Komisija gali patvirtinti kitą apibrėžtį, siekiant atsižvelgti į OBD sistemos techninę pažangą.

Pagrindimas

Naudojant OBD sistemą iš tikrųjų kontroliuojami ne išmetamieji teršalai. OBD sistema stebi darbą sistemų ir komponentų, kurie savo ruožtu stebi išmetamųjų teršalų kiekį. Pasiūlytas naujasis apibrėžimas atitinka pasaulio mastu suderintos transporto priemonės diagnostikos (WWH–OBD) sistemos apibrėžimą.

Pakeitimai  6

Pasiūlymas dėl reglamento

5 straipsnio 4 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimai

Laikydamasi Direktyvos 2007/46/EB 39 straipsnio 9 dalyje nurodytos tvarkos, Komisija gali priimti kitas priemones, susijusias su konkrečiomis tipo patvirtinimo procedūromis, bandymais ir reikalavimais.

Laikydamasi Direktyvos 2007/46/EB 39 straipsnio 9 dalyje nurodytos tvarkos ir jei, pateikus visapusišką poveikio vertinimą,. paaiškėtų nemažos papildomos kliūtys, Komisija gali priimti kitas įgyvendinimo priemones, susijusias su konkrečiomis tipo patvirtinimo procedūromis, bandymais ir reikalavimais pagal šiame reglamente patvirtintą tvarką siekiant jį priderinti prie mokslinės ir techninės pažangos arba oro kokybės supratimo plėtros.

Pagrindimas

Būtina užtikrinti, kad komitologijos procedūra pramonei nesukels bereikalingų kliūčių.

Pakeitimas  7

Pasiūlymas dėl reglamento

6 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. Gamintojai suteikia nepriklausomiems operatoriams galimybę neribotai ir vienodomis sąlygomis naudotis transporto priemonės diagnostikos sistemos (ODB) informacija ir transporto priemonės remonto bei priežiūros informacija.

1. Gamintojai suteikia nepriklausomiems operatoriams galimybę neribotai ir vienodomis sąlygomis naudotis transporto priemonės diagnostikos sistemos (ODB) informacija ir transporto priemonės remonto bei priežiūros informacija.

 

Jei tipas tvirtinamas daigeliu etapų, už kiekvieną tvirtinimą atsakingas gamintojas taip pat atsako už tai, kad šio etapo remonto informacija būtų pateikta ir galutiniam gamintojui, ir nepriklausomiems operatoriams. Galutinis gamintojas atsako už tai, kad nepriklausomiems operatoriams būtų pateikta informacija apie visą transporto priemonę. Mokestis už prieigos laiką imamas tik vieną kartą.

Taikomi Reglamento (EB) Nr. 715/2007 6 ir 7 straipsniai.

Taikomi atitinkami Reglamento (EB) Nr. 715/2007 6 ir 7 straipsniai. Po to, kai Europos standartizacijos komitetas patvirtins atitinkamą standartą, motorinės transporto priemonės diagnostikos sistemos informacija ir transporto priemonių remonto ir priežiūros informacija bus grindžiama šiuo standartu.

 

Iki tol, kol Europos standartizacijos komitetas nepatvirtins atitinkamo standarto, motorinės transporto priemonės diagnostikos sistemos informacija ir transporto priemonių remonto ir priežiūros informacija turi būti pateikiama taip, kad ja būtų lengva naudotis, ir tokiu būdu, kad būtų užtikrinta visiems vienoda prieiga. Informacija turi būti pateikiama gamintojų tinklavietėse, o jei dėl informacijos pobūdžio to padaryti negalima – kita atitinkama forma.

Pagrindimas

Sunkiąsias transporto priemones paprastai surenka vienas gamintojas, bet jų dauguma gaminamos daugeliu etapų ir parduodamos kaip, pavyzdžiui, važiuoklė ar variklis. Antrinės rinkos dalyviams reikia informacijos, susijusios ir su surinktų transporto priemonių ir su transporto priemonių, kurios parduodamos kaip, pavyzdžiui, varikliai ar važiuoklės, remontu.

Neįmanoma paprasčiausiai perkelti prieigos prie remonto informacijos taisyklių iš Euro 5 reglamento (dėl keleivinių automobilių) į Euro VI reglamentą (dėl sunkiųjų transporto priemonių). Taigi, standartizuotąjį formatą reikia taisyti atsižvelgiant į sunkiųjų transporto priemonių sektoriaus poreikius.

Pakeitimas  8

Pasiūlymas dėl reglamento

6 straipsnio 2 dalis 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2. Laikydamasi Direktyvos 2007/46/EB 39 straipsnio 9 dalyje nurodytos tvarkos Komisija nustato ir atnaujina techninius reikalavimus, susijusius su ODB informacijos ir transporto priemonės remonto bei priežiūros informacijos teikimo būdais, kad būtų įgyvendinama šio straipsnio 1 dalis.

2. Laikydamasi Direktyvos 2007/46/EB 39 straipsnio 9 dalyje nurodytos tvarkos Komisija nustato ir atnaujina atitinkamus techninius reikalavimus, susijusius su ODB informacijos ir transporto priemonės remonto bei priežiūros informacijos teikimo būdais, kad būtų įgyvendinama šio straipsnio 1 dalis. Komisija turi atsižvelgti į dabartines informacijos technologijas, kuriamą transporto priemonių technologiją, dabartinius ISO standartus ir į galimybę, kad bus patvirtintas pasaulinis ISO standartas.

Pagrindimas

Labai svarbu atsižvelgti į esamą ir būsimą transporto priemonių technologiją ir į ISO standartus, kuomet Komisija nustato ir atnaujina techninius reikalavimus, susijusius su ODB informacijos ir transporto priemonės remonto bei priežiūros informacija.

Pakeitimai  9

Pasiūlymas dėl reglamento

8 straipsnio 2 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimai

Nuo 2014 m. spalio 1 d. nacionalinės valdžios institucijos naujų transporto priemonių, kurios neatitinka šio reglamento reikalavimų, atitikties sertifikatus laiko negaliojančiais pagal Direktyvos 2007/46/EB 26 straipsnį ir dėl priežasčių, susijusių su išmetamaisiais teršalais, draudžia tokias transporto priemonės registruoti, parduoti ir pradėti naudoti.

Nuo [48 mėnesių po 4 straipsnio 3 dalyje, 5 straipsnio 4 dalies 1 pastraipoje ir 6 straipsnio 2 dalies 1 pastraipoje paminėtų įgyvendinimo priemonių įsigaliojimo datos] nacionalinės valdžios institucijos naujų transporto priemonių, kurios neatitinka šio reglamento reikalavimų, atitikties sertifikatus laiko negaliojančiais pagal Direktyvos 2007/46/EB 26 straipsnį ir dėl priežasčių, susijusių su išmetamaisiais teršalais, draudžia tokias transporto priemonės registruoti, parduoti ir pradėti naudoti.

Pagrindimas

Norint užtikrinti, kad gamintojai ir tiekėjai turėtų visus duomenis, kurie yra reikalingi norint atlikti būtinus techninius patobulinimus transporto priemonėse, tarp įgyvendinimo nuostatų paskelbimo ir naujų teršalų kiekio standartų įsigaliojimo turėtų praeiti 48 mėnesiai.

Pakeitimai  10

Pasiūlymas dėl reglamento

10 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimai

10 straipsnis

Išbraukta.

Finansinės lengvatos

 

1. Įsigaliojus šio reglamento įgyvendinimo priemonėms, valstybės narės gali numatyti finansines lengvatas, taikomas serijiniu būdu gaminamoms motorinėms transporto priemonėms, kurios atitinka šio reglamento reikalavimus.

 

Šios lengvatos taikomos visoms į atitinkamos valstybės narės rinką teikiamoms naujoms transporto priemonėms, atitinkančioms šio reglamento reikalavimus. Tačiau jos taikomos ne ilgiau kaip iki 2014 m. spalio 1 d.

 

2. Įsigaliojus šio reglamento įgyvendinimo priemonėms, valstybės narės gali numatyti finansines lengvatas, jei naudojamos transporto priemonės yra modifikuojamos, kad atitiktų I priedo ribines vertes, ir jei iš apyvartos pašalinamos šio reglamento nuostatų neatitinkančios transporto priemonės.

 

3. Šio straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodytos finansinės lengvatos kiekvieno tipo motorinei transporto priemonei neviršija techninių įtaisų, įmontuotų, kad būtų laikomasi I priede nurodytų išmetamųjų teršalų ribinių verčių, papildomų sąnaudų, įskaitant įmontavimo transporto priemonėje sąnaudas.

 

4. Komisija informuojama apie planus įvesti arba pakeisti šio straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodytas finansines lengvatas.

 

Pagrindimas

Leidimas atskiroms valstybėms narėms teikti finansines lengvatas prieštarauja bendros rinkos principams ir galėtų pakenkti konkurencijai.

Pakeitimai  11

Pasiūlymas dėl reglamento

13 straipsnio -1 punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimai

 

1. 3 straipsnio 2 dalyje įvadinė frazė pakeičiama taip:

 

„2) transporto priemonės, skirtos specialioms socialinėms reikmėms tenkinti – tai M1 kategorijos dyzelinės transporto priemonės, kurios yra:“

Pagrindimas

Reglamentu (EB) Nr. 715/2007, apimančiu įvestus EURO 5 ir EURO 6 standartus, buvo įvesta specialioms socialinėms reikmėms skirtų transporto priemonių sąvoka, kuriems suteikiama lengvata gauti EURO 5 standarto patvirtinimą taikant N1 III klasei galiojančius išmetamo teršalų kiekio standartus. Tai reiškia, kad mikroautobusams (M1) bus leista išmesti daugiau NOX nei įprastoms keleivinėms transporto priemonėms (jeigu jose yra devynios sėdimos vietos įskaitant vairuotoją). Tačiau, jeigu tokiame mikroautobuse(M2) bus įrengta papildoma sėdima vieta, jis bus laikomas įprasta keleivine transporto priemone. Šiuo pakeitimu siekiama padaryti galą nesąžiningai padėčiai, kuri buvo sukurta specialioms socialinėms reikmėms skirtų transporto priemonių sąvoka bei praplėsti šios sąvokos taikymą visiems mikroautobusams.

Pakeitimai  12

Pasiūlymas dėl reglamento

15 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimai

1. Tarybos direktyva 80/1269/EEB, Komisijos direktyvos 88/195/EEB, 97/21/EB, 1999/99/EB bei 2005/78/EB ir Direktyva 2005/55/EB panaikinamos nuo 2014 m. spalio 1 d.

1. Taigi Tarybos direktyva 80/1269/EEB, Komisijos direktyvos 88/195/EEB, 97/21/EB, 1999/99/EB bei 2005/78/EB ir Direktyva 2005/55/EB panaikinamos praėjus [48 mėnesiams nuo 4 straipsnio 3 dalyje, 5 straipsnio 4 dalies 1 pastraipoje ir 6 straipsnio 2 dalies 1 pastraipoje paminėtų įgyvendinimo priemonių įsigaliojimo datos]

Pagrindimas

Norint užtikrinti, kad gamintojai ir tiekėjai turėtų visus duomenis, kurie yra reikalingi norint atlikti būtinus techninius patobulinimus transporto priemonėse, tarp įgyvendinimo nuostatų paskelbimo ir naujų teršalų kiekio standartų įsigaliojimo turėtų praeiti 48 mėnesiai.

Pakeitimai  13

Pasiūlymas dėl reglamento

16 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimai

Jis taikomas nuo 2013 m. balandžio 1 d. Tačiau 8 straipsnio 3 dalis ir 10 straipsnis taikomi nuo įsigaliojimo datos, o II priedo 1 dalies a punkto i papunktis, 1 dalies b punkto i papunktis, 2 dalies a punktas, 3 dalies a punkto i papunktis, 3 dalies b punkto i papunktis, 3 dalies c punkto i papunktis ir 3 dalies d punkto i papunktis taikomi nuo 2014 m. spalio 1 d.

Jis taikomas praėjus [36 mėnesiams nuo 4 straipsnio 3 dalyje, 5 straipsnio 4 dalies 1 pastraipoje ir 6 straipsnio 2 dalies 1 pastraipoje paminėtų įgyvendinimo priemonių įsigaliojimo datos].Tačiau 8 straipsnio 3 dalis ir 10 straipsnis taikomi nuo šio Reglamento įsigaliojimo datos, o II priedo 1 dalies a punkto i papunktis, 1 dalies b punkto i papunktis, 2 dalies a punktas, 3 dalies a punkto i papunktis, 3 dalies b punkto i papunktis, 3 dalies c punkto i papunktis ir 3 dalies d punkto i papunktis taikomi praėjus [36 mėnesiams nuo 4 straipsnio 3 dalyje, 5 straipsnio 4 dalies 1 pastraipoje ir 6 straipsnio 2 dalies 1 pastraipoje paminėtų įgyvendinimo priemonių įsigaliojimo datos].

Pagrindimas

Norint užtikrinti, kad gamintojai ir tiekėjai turėtų visus duomenis, kurie yra reikalingi norint atlikti būtinus techninius patobulinimus transporto priemonėse, tarp įgyvendinimo nuostatų paskelbimo ir naujų teršalų kiekio standartų įsigaliojimo turėtų praeiti 36 mėnesiai (naujų transporto priemonių modelių atveju 48 mėnesiai).

Pakeitimas  14

Pasiūlymas dėl reglamento

16 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

2a. Komisija patvirtina įgyvendinimo priemones, kurios išvardytos 4 straipsnio 3 dalyje, 5 straipsnio 4 dalyje ir 6 straipsnio 2 dalyje, ne vėliau negu 2009 m. gruodžio 31 d.

Pagrindimas

Visiems gamintojams reikia pakankamo laikotarpio nuo bendro sprendimo ir komitologijos procedūrų užbaigimo iki jų įsigaliojimo. Į neseniai priimtą Euro 5 ir Euro 6 reglamentą dėl keleivinių automobilių Komisija per komitologijos procedūrą įtraukė keletą naujų priemonių, kurios vargu ar bus įgyvendintos iki tol, kol jos taps privalomomis, nes nuo 2009 m. rugsėjo mėn. jos taps Euro 5 reglamento dalimi, taigi gamintojams beveik nelieka laiko. Į tai turi būti atsižvelgta Euro VI reglamente.

PROCEDŪRA

Pavadinimas

Motorinių transporto priemonių ir variklių tipo patvirtinimas

Nuorodos

COM(2007)0851 – C6-0007/2008 – 2007/0295(COD)

Atsakingas komitetas

ENVI

Nuomonę pateikė

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

IMCO

15.1.2008

 

 

 

Nuomonės referentas

       Paskyrimo data

Anja Weisgerber

25.3.2008

 

 

Svarstymas komitete

6.5.2008

27.5.2008

24.6.2008

 

Priėmimo data

24.6.2008

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

34

0

0

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Cristian Silviu Buşoi, Charlotte Cederschiöld, Gabriela Creţu, Mia De Vits, Janelly Fourtou, Evelyne Gebhardt, Małgorzata Handzlik, Malcolm Harbour, Anna Hedh, Iliana Malinova Iotova, Kurt Lechner, Lasse Lehtinen, Toine Manders, Arlene McCarthy, Nickolay Mladenov, Bill Newton Dunn, Zuzana Roithová, Heide Rühle, Leopold Józef Rutowicz, Salvador Domingo Sanz Palacio, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Eva-Britt Svensson, Marianne Thyssen, Jacques Toubon, Barbara Weiler, Marian Zlotea

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys (-iai)

Emmanouil Angelakas, Giovanna Corda, Jan Cremers, Manuel Medina Ortega, Olle Schmidt, Gary Titley, Anja Weisgerber

TRANSPORTO IR TURIZMO KOMITETO NUOMONĖ (8.5.2008)

pateikta Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetui

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl motorinių transporto priemonių ir variklių tipo patvirtinimo atsižvelgiant į sunkiųjų transporto priemonių išmetamų teršalų kiekį (EURO VI) ir dėl galimybės naudotis transporto priemonių remonto ir priežiūros informacija
(COM(2007)0851 – C6‑0007/2008 – 2007/0295(COD))

Nuomonės referentas: Johannes Blokland

TRUMPAS PAGRINDIMAS

Įvadas

Pristatydama savo pasiūlymą dėl EURO VI sunkiųjų transporto priemonių išmetamųjų teršalų ribinės vertės dydžių, Europos Komisija pabrėžia augančias aplinkosaugos problemas, ypač miesto vietovėse ir tankiai gyvenamuose regionuose. Šiose vietovėse eismas – viena svarbiausių azoto oksidų (NOx) ir kietųjų dalelių (KD) susidarymo priežasčių.

Siekdama spręsti šias problemas, 2001 m. Komisija pristatė programą „Švarus oras Europoje“ (CAFE). Programoje pagrindinis dėmesys buvo skiriamas strategijoms, kurios galėtų prisidėti prie išmetamųjų teršalų mažinimo ir oro kokybės gerinimo iki 2020 m. Buvo numatytos šešios veiklos sritys, viena iš jų – teršalų šaltinių mažinimas.

Komisija mano, kad Euro VI išmetamų teršalų kiekiai – tai vienas iš tokių išmetamų ozono pirmtakų, kaip NOx ir KD, mažinimo būdų. Palyginti su Euro V išmetamųjų teršalų ribinėmis vertėmis, NOx ribinė vertė mažinama 80 %, o KD ribinė vertė – 67 %. Kadangi kai kurie techniniai pasiūlymo aspektai priklauso nuo Jungtinių Tautų darbo grupių padarytos pažangos, Komisija siūlo įtraukti tolesnius techninius reikalavimus tik tada, kai minėtos darbo grupės pasieks susitarimą.

Komisija taip pat nustato galimybės naudotis remonto ir priežiūros informacija reikalavimus ne tik su gamintojais tiesiogiai susijusiems, bet ir nepriklausomiems operatoriams.

Konsultacijų Euro VI pasiūlymo klausimu rezultatai parodė, kad respondentai iš esmės pritaria pasiūlymui.

Pranešėjo nuomonė

Pranešėjas pritaria tam, kad reikia dėti pastangų siekiant sumažinti teršalų šaltinius tam, kad būtų sumažinti lengvųjų ir sunkiųjų transporto priemonių išmetamų teršalų kiekiai. Todėl pranešėjas pritaria Euro VI pasiūlymui. Tačiau būtina pateikti pastabų dėl kai kurių pasiūlymo aspektų.

Išmetamų teršalų kiekis ir laikotarpis

Komisija siekia iki 2020 m. pasiekti konkrečių rezultatų dėl šio pasiūlymo. Tai siejama su programos CAFE laikotarpiu. Tačiau reikia atsižvelgti ir į kitą laikotarpį. 2015 m. įsigalios nauji oro kokybės reikalavimai. Tikėtina, kad bus sunku įvykdyti šiuos reikalavimus miesto vietovėse ir tankiai gyvenamuose regionuose. Tai iš dalies priklauso nuo transporto priemonių išmetamų teršalų. Padidinus transporto priemonių atitiktį aplinkosaugos reikalavimams būtų gerinama vietos oro kokybė, o tai sudarytų sąlygas valstybėms narėms priartėti prie kokybės, kurios bus reikalaujama nuo 2015 m., lygio.

Kasmet Europos Sąjungoje pakeičiama 10 % visų sunkiųjų transporto priemonių. Siekiant iš esmės prisidėti prie 2015 m. oro kokybės reikalavimų įvykdymo, reikėtų anksčiau pradėti taikyti Euro VI ribines vertes. Kadangi turėtų būti įmanoma pasiekti susitarimą su Taryba šio pasiūlymo klausimu per pirmąjį svarstymą iki 2008 m. spalio mėn., naujos taikymo pradžios datos turėtų būti atkeltos į 2011 m. spalio 1 d. (tipo patvirtinimas) ir 2012 m. spalio 1 d. (naujos transporto priemonės). Pramonės atstovai nurodė, kad nuo naujų reikalavimų taikymo pradžios reikia 36 mėnesių siekiant pritaikyti gamybos linijas.

Jei kasmet atnaujinama 10 % visų transporto priemonių, vadinasi, reikės mažiausiai dešimties metų siekiant, kad visos transporto priemonės būtų pritaikytos prie naujų reikalavimų ir būtų sumažintas išmetamų teršalų keikis. Būtų naudinga paprašyti Komisijos apsvarstyti, ar Euro VI reikalavimai, pasinaudojus atnaujintomis sistemomis, taip pat galėtų būti taikomi senoms transporto priemonėms. Jei tyrimai parodytų, kad tai techniškai įmanoma, būtų siūlomi atitinkami teisės aktai.

Galimybė naudotis informacija

Anksčiau sunkiųjų transporto priemonių priežiūrą vykdė remonto įmonės, susijusios su transporto priemonės gamintoju. Pastaraisiais metais nepriklausomų operatorių rinkos dalis nuolat auga. Vadinasi, vis svarbiau yra tai, kad vadinamieji išorės operatoriai taip pat turėtų galimybę naudotis informacija apie transporto priemones. Šią informaciją gamintojai pateikia savo tinklalapiuose. Informacija gali naudotis nepriklausomi operatoriai, nors kiekvienas gamintojas pateikia informaciją skirtinga forma, dėl to remonto įmonėms nesudaromos vienodos sąlygos.

Šiandien galioja informacijos teikimo prievolė, numatyta Reglamente (EB) Nr. 1400/2002, taip pat galioja techninės informacijos pateikimo standartinė forma (vadinamasis standartas OASIS). Kadangi tikimasi, kad 2010 m. Reglamentas Nr. 1400/2002 bus panaikintas, galimybės naudotis informacija reikalavimai turi būti įtraukti į esamą pasiūlymą. Kadangi OASIS sistemą kuria ir gamintojai, ir nepriklausomi operatoriai, prižiūrint Komisijai, informacija turėtų būti teikiama pagal šią sistemą. Naudojant standartinę informaciją būtų sudarytos vienodos sąlygos remonto įmonėms ir klientams būtų siūlomas didesnis pasirinkimas.

Pranešėjas norėtų pabrėžti tai, kad siekiant sukurti vienodas sąlygas operatoriams svarbu užtikrinti vienodas galimybes naudotis informacija, kuri būtų pateikiama tokia pačia forma. Todėl 3 straipsnyje jis norėtų sugriežtinti informacijos reikalavimus.

Komitologija

Galiausiai, tik gerai apsvarsčius reikia taikyti komitologijos procedūras. Komitologijos procedūros skirtos reikalavimų, kuriais skatinama techninė pažanga, priėmimui. Todėl ši procedūra neturėtų būti naudojama naujų techninių reikalavimų, kuriais iš esmės keičiami standartai, nustatymo tikslais. Šiuo tikslu keletas apsaugos priemonių numatyta 5 ir 12 straipsniuose.

PAKEITIMAI

Transporto ir turizmo komitetas ragina atsakingą Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetą į savo pranešimą įtraukti šiuos pakeitimus:

Pakeitimas  1

Pasiūlymas dėl reglamento

5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(5) Siekiant ES oro kokybės tikslų, būtinos nuolatinės pastangos mažinti transporto priemonių išmetamų teršalų kiekį. Taigi pramonei turi būti teikiama aiški informacija apie būsimas išmetamų teršalų ribines vertes.

(5) Siekiant ES oro kokybės tikslų, būtinos nuolatinės pastangos mažinti transporto priemonių išmetamų teršalų kiekį. Taigi pramonei turi būti teikiama aiški informacija apie būsimas išmetamų teršalų ribines vertes ir suteiktas atitinkamas laikotarpis užtikrinti atitiktį joms.

Pagrindimas

Pramonei reikia 36 mėnesių laikotarpio, kad ji galėtų pritaikyti gamybos procesus prie naujų techninių reikalavimų.

Komisijos iškeltas tikslas pagerinti ES oro kokybę privalo būti įgyvendintas, tačiau pramonei būtinas atitinkamas laikotarpis, kad ji galėtų prisitaikyti prie naujų teisės aktų reikalavimų ir kartu turėtų pakankamai laiko susigrąžinti nemažas investicijas, susijusias su ankstesnių reglamentų (pvz., Euro V) atitiktimi.

Pakeitimas  2

Pasiūlymas dėl reglamento

6 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

6a) Atnaujintoms senesnėms sunkiosioms transporto priemonėms pritaikant modernesnes išmetamųjų teršalų kiekio kontrolės sistemas būtų gerinama oro kokybė. Komisija turėtų apsvarstyti galimybę siūlyti ES teisės aktą dėl tokių sistemų, kuris taip pat užtikrintų azoto dioksido išmetalų iš atnaujintų išmetamų teršalų kontrolės sistemų kiekio apribojimą.

Pagrindimas

Kasmet pakeičiama 10 % visų sunkiųjų transporto priemonių. Dėl šios priežasties Euro VI nuostatoms visiškai įgyvendinti prireiks kelerių metų. Siekiant užtikrinti maksimalų šio pasiūlymo poveikį, Komisija turėtų ištirti, ar būtų galima pateikti pasiūlymą dėl ES teisės akto dėl dabartinių transporto priemonių sistemų atnaujinimo.

Pakeitimas  3

Pasiūlymas dėl reglamento

7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(7) Nustatant išmetamųjų teršalų standartus svarbu atsižvelgti į poveikį rinkų ir gamintojų konkurencingumui, tiesiogines ir netiesiogines verslo patiriamas sąnaudas ir naudą, gaunamą naujovių skatinimo, oro kokybės gerinimo ir sveikatos sąnaudų mažinimo ir vidutines gyvenimo trukmės didinimo prasmėmis.

(7) Nustatant išmetamųjų teršalų standartus svarbu atsižvelgti į poveikį rinkų ir gamintojų konkurencingumui, tiesiogines ir netiesiogines verslo patiriamas sąnaudas ir naudą, gaunamą naujovių skatinimo, oro kokybės gerinimo ir sveikatos sąnaudų mažinimo ir vidutines gyvenimo trukmės didinimo prasmėmis. Siekiant užtikrinti gamintojų konkurencingumą išmetamųjų teršalų standartai turi išlikti nepakitę dar bent penkerius metus.

Pagrindimas

Pramonei reikia, kad kiekvienas išmetamųjų teršalų standartas išliktų nepakitęs dar bent penkerius metus, kad sugrįžtų nemažos investicijos, reikalingos naujoms technologijoms įdiegti. Labai dažnas išmetamųjų teršalų standartų keitimas verčia gamintojus daug lėšų skirti gaminių modernizavimui. Dėl to daugiau laiko trunka, kol gaminiai pateikiami į rinką ir mažėja gamintojų konkurencingumas. Tik užtikrinus, kad reikalavimams įgyvendinti bus skirtas tinkamas įsisavinimo laikotarpis, galima išvengti neigiamo poveikio konkurencingumui ir užtikrinti, kad bus įgyvendintas ilgojo laikotarpio aplinkosaugos uždaviniai.

Pakeitimas  4

Pasiūlymas dėl reglamento

8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(8) Siekiant pagerinti vidaus rinkos veikimą, visų pirma laisvo prekių judėjimo, įsisteigimo laisvės ir laisvės teikti paslaugas srityse, būtina neribota standartinio formato, kuriuo galima naudotis techninei informacijai rasti, prieiga prie transporto priemonių remonto informacijos ir veiksminga konkurencija transporto priemonių remonto ir priežiūros informacijos paslaugų rinkoje. Didelė dalis tokios informacijos yra susijusi su motorinių transporto priemonių diagnostikos sistemomis ir jų sąveika su kitų transporto priemonių sistemomis. Gamintojų tinklalapiuose tikslinga nustatyti techninius reikalavimus, kurių turėtų būti laikomasi, ir tikslines priemones, kuriomis siekiama tinkamai užtikrinti galimybę jais naudotis mažoms ir vidutinėms įmonėms (MVĮ).

(8) Siekiant pagerinti vidaus rinkos veikimą, visų pirma laisvo prekių judėjimo, įsisteigimo laisvės ir laisvės teikti paslaugas srityse, būtina neribota tinkamiausia, nesudaranti neproporcingai daug kliūčių klientams, palyginti su jų gaunama nauda, standartinio formato, kuriuo galima naudotis techninei informacijai rasti, prieiga prie transporto priemonių remonto informacijos ir veiksminga konkurencija transporto priemonių remonto ir priežiūros informacijos paslaugų rinkoje. Didelė dalis tokios informacijos yra susijusi su motorinių transporto priemonių diagnostikos sistemomis ir jų sąveika su kitų transporto priemonių sistemomis. Gamintojų tinklalapiuose tikslinga nustatyti techninius reikalavimus, kurių turėtų būti laikomasi, ir tikslines priemones, kuriomis siekiama tinkamai užtikrinti galimybę jais naudotis mažoms ir vidutinėms įmonėms (MVĮ).

Pagrindimas

Komisijai turėtų būti suteikti įgaliojimai priimti tik atitinkamas priemones, susijusias su transporto priemonių remonto ir priežiūros informacija. Nėra pagrindo vartotojams sudaryti pernelyg daug biurokratinių kliūčių, nusveriančių gaunamą naudą. Pavyzdžiui, būtų nepriimtina išplėsti transporto priemonių remonto ir priežiūros informacijos apibrėžtį, kad ji apimtų nuotolinę diagnostiką, ir įpareigoti gamintojus suteikti prieigą prie transporto priemonių saugos sistemų pripažintoms nepriklausomoms remonto įmonėms.

Pakeitimas  5

Pasiūlymas dėl reglamento

15 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(15) Kad būtų galima geriau kontroliuoti faktinį išmetamų teršalų kiekį, įskaitant OCE, ir sudaryti palankesnes sąlygas eksploatacinio tinkamumo procesui, turėtų būti priimta nešiojamųjų išmetamųjų teršalų matavimo sistemų naudojimu grindžiama bandymų metodika ir jos taikymo reikalavimai.

(15) Kad būtų galima geriau kontroliuoti faktinį išmetamų teršalų kiekį, įskaitant OCE, ir sudaryti palankesnes sąlygas eksploatacinio tinkamumo procesui, per atitinkamą laikotarpį turėtų būti priimta nešiojamųjų išmetamųjų teršalų matavimo sistemų naudojimu grindžiama bandymų metodika ir jos taikymo reikalavimai.

Pagrindimas

Labai svarbu, kad šie elementai būtų įtraukti, nes tai sudarytų sąlygas teisės aktams visuotiniu mastu suderinti ir užtikrintų ES pramonės konkurencingumą pasaulyje. Komisija turėtų būti ryžtingesnė ir įtraukti šių visuotinių techninių reglamentų nuostatas į Euro VI.

Pakeitimas  6

Pasiūlymas dėl reglamento

18 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(18a) Valstybės narės turėtų parengti ambicingas priemones, kurios užtikrintų, kad dabartinės sunkiosios transporto priemonės būtų atnaujintos remiantis EURO VI standartų reikalavimais.

Pagrindimas

Dabartinės sunkiosios transporto priemonės vis dar sudaro didelę transporto priemonių parko dalį, todėl jų atnaujinimas pagal atitinkamus standartus galėtų padėti smarkiai sumažinti taršą.

Pakeitimas  7

Pasiūlymas dėl reglamento

18 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(18b) Valstybės narės turėtų reguliariai stebėti priemonių, skirtų transporto priemonėms keisti ir atnaujinti, įgyvendinimą; be to, jos turėtų dėti daugiau pastangų labiau teršiančių transporto priemonių daliai sumažinti ir kasmet apie pasiektą pažangą pranešti Komisijai.

Pagrindimas

Stebėsena ir ataskaitos gali tapti būsimos taršos mažinimo politikos veiksmingumo prielaida.

Pakeitimas  8

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Šis reglamentas yra taikomas nepažeidžiant Reglamento (EB) Nr. 715/2007 2 straipsnio 2 dalies nuostatų.

Šis reglamentas yra taikomas nepažeidžiant Reglamento (EB) Nr. 715/2007 2 straipsnio 2 dalies nuostatų, dėl to, laikantis konkrečių sąlygų, transporto priemonių, kurių standartinė masė neviršija 2 610 kg, tipų patvirtinimai gali būti suteikti panašiems transporto priemonių, kurių standartinė masė neviršija 2 840 kg, tipams.

 

Pagrindimas

Daugeliui (lengvųjų) transporto priemonių būdingos tos pačios techninės savybės. Priklausomai nuo naudojamos viršutinės dalies, jų svoris gali būti truputį mažesnis kaip 2 610 kg riba arba vos ją viršyti. Tai reiškia, kad dvi techniškai identiškos transporto priemonės būtų vertinamos skirtingai. Viena būtų laikoma lengvąja transporto priemone, kita – sunkiąja transporto priemone. Atsižvelgiant į tipo patvirtinimo techninius reikalavimus, tai būtų svarbus skirtumas. Siekiant paaiškinti padėtį, pridedama Reglamento Nr. 715/2007/EB nuostata šiuo klausimu.

Pakeitimas  9

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(1) variklis – transporto priemonę varančioji jėgainė, kuriai gali būti suteiktas atskiro techninio vieneto tipo patvirtinimas, kaip apibrėžta Direktyvos 2007/46/EB 3 straipsnio 25 punkte;

(1) variklio sistema – tai variklis, išmetamųjų teršalų kiekio mažinimo sistema ir keitimosi informacija sąsaja (techninė įranga ir pranešimai) tarp variklio elektroninio (-ių) valdymo įtaiso (-ų) ir bet kokios kitos jėgos pavaros arba transporto priemonės valdymo įtaiso;

 

Pagrindimas

Kalbant apie 1 dalį, turi būti įrodyta, kad visa variklio sistema atitinka Euro VI reikalavimus. Variklio sistema – tinkamai subalansuotas variklio, išmetamųjų teršalų kiekio mažinimo sistemos ir papildomų valdymo elementų derinys. Dėl to sąvoka „variklis“ turi būti patobulinta arba pakeista sąvoka „variklio sistema“. WHDC visuotiniame techniniame reglamente Nr. 4 jau įtrauktos „variklio sistemos“, „variklio tipo“ ir „išmetamųjų teršalų kiekio mažinimo sistemos“ sąvokos, kurias galima būtų įtraukti ir į šį reglamentą.

Pakeitimas  10

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(1a) variklio tipas – tai variklio klasė, kuriai priskiriami esminių skirtumų neturintys varikliai;

Pagrindimas

Kalbant apie 1 dalį, turi būti įrodyta, kad visa variklio sistema atitinka Euro VI reikalavimus. Variklio sistema – tinkamai subalansuotas variklio, išmetamųjų teršalų kiekio mažinimo sistemos ir papildomų valdymo sistemų derinys. Dėl to sąvoka „variklis“ turi būti patobulinta arba pakeista sąvoka „variklio sistema“. WHDC visuotiniame techniniame reglamente Nr. 4 jau įtrauktos „variklio sistemos“, „variklio tipo“ ir „išmetamųjų teršalų kiekio mažinimo sistemos“ sąvokos, kurias galima būtų įtraukti ir į šį reglamentą.

Pakeitimas  11

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 1 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(1b) išmetamųjų teršalų kiekio mažinimo sistema – tai katalizatorius (oksidacinis arba trijų pakopų), kietųjų dalelių filtras, DeNOx sistema, DeNOx sistemos ir kietųjų dalelių filtro arba kitokio išmetamųjų teršalų kiekio mažinimo įtaiso derinys, kurie montuojami po variklio. Apibrėžtis neapima išmetamųjų dujų recirkuliacijos įtaiso, laikomo neatskiriama variklio dalimi;

Pagrindimas

Kalbant apie 1 dalį, turi būti įrodyta, kad visa variklio sistema atitinka Euro VI reikalavimus. Variklio sistema – tinkamai subalansuotas variklio, išmetamųjų teršalų kiekio mažinimo sistemos ir papildomų valdymo sistemų derinys. Dėl to sąvoka „variklis“ turi būti patobulinta arba pakeista sąvoka „variklio sistema“. WHDC visuotiniame techniniame reglamente Nr. 4 jau įtrauktos „variklio sistemos“, „variklio tipo“ ir „išmetamųjų teršalų kiekio mažinimo sistemos“ sąvokos, kurias galima būtų įtraukti ir į šį reglamentą.

Pakeitimas  12

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 7 punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(7) motorinės transporto priemonės diagnostikos sistema arba OBD sistema – tai išmetamųjų teršalų kontrolės sistema, galinti nustatyti tikėtiną veikimo sutrikimo vietą pagal kompiuterio atmintyje saugomus gedimų kodus;

(7) motorinės transporto priemonės diagnostikos sistema arba OBD sistema – tai išmetamųjų teršalų stebėsenos sistema, galinti nustatyti tikėtiną veikimo sutrikimo vietą pagal kompiuterio atmintyje saugomus gedimų kodus;

Pagrindimas

OBD sistema išmetamų teršalų kiekis ne „kontroliuojamas“, bet „stebimas“. Jei OBD sistema nustato gedimą išmetamų teršalų sistemoje, galima imtis remonto.

Pakeitimas  13

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 11 punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(11) transporto priemonės remonto ir priežiūros informacija – tai visa informacija, reikalinga transporto priemonės gedimų nustatymui, priežiūrai, patikrai, periodinei priežiūrai, remontui ir perprogramavimui ar perkalibravimui, ir kurią gamintojai pateikia įgaliotiesiems platintojams ir remonto įmonėms, įskaitant visus vėlesnius tos informacijos pakeitimus ir papildymus. Ši informacija apima visą informaciją, reikalingą atsarginėms dalims arba įrangai montuoti transporto priemonėje;

(11) transporto priemonės remonto ir priežiūros informacija – tai visa informacija, reikalinga transporto priemonės gedimų nustatymui, priežiūrai, patikrai, periodinei priežiūrai, remontui ir perprogramavimui, perkalibravimui ar nuotoliniam diagnostiniam palaikymui, kurią gamintojai pateikia įgaliotiesiems platintojams ir remonto įmonėms, įskaitant visus vėlesnius tos informacijos pakeitimus ir papildymus. Ši informacija apima visą informaciją, reikalingą atsarginėms dalims arba įrangai montuoti transporto priemonėje. Gamintojai teikia standartines, saugias, nuotolines paslaugas, suteikdami galimybę pripažintoms nepriklausomoms remonto įmonėms atlikti veiksmus, kurių metu reikia prieiti prie transporto priemonės saugumo sistemos;

Pagrindimas

Augant (elektroniniam) transporto priemonių sudėtingumui, gamintojai vis dažniau teikia nuotolinio diagnostinio palaikymo paslaugas. Siekiant sukurti vienodas operatorių veiklos sąlygas ir norint suteikti jiems galimybę nuolat siūlyti klientams įvairias remonto paslaugas, šios paslaugos taip pat turėtų būti prieinamos nepriklausomiems operatoriams. Be to, reikia nurodyti vadinamąjį saugų ryšį tarp transporto priemonės ir gamintojo tuomet, kai reikia perprogramuoti imobilizatorių arba elektroninio valdymo įrangą.

Pakeitimas  14

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 11 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

11a) gamintojas – asmuo arba įstaiga, kuri yra atsakinga įgaliotajai institucijai visais tipo patvirtinimo ar leidimo suteikimo proceso klausimais ir už tai, kad būtų užtikrinta gamybos atitiktis. Asmuo arba įstaiga nebūtinai turi tiesiogiai dalyvauti visais transporto priemonės, sistemos, sudėtinės dalies ar atskiro techninio vieneto, kurių tipo patvirtinimo procedūra yra atliekama, gamybos etapais;

Pagrindimas

Šio pakeitimo nereikia paaiškinti (Direktyvos 2007/46/EB 3 straipsnio 27 dalies apibrėžtis).

Pakeitimas  15

Pasiūlymas dėl reglamento

5 straipsnio 4 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Laikydamasi Direktyvos 2007/46/EB 39 straipsnio 9 dalyje nurodytos tvarkos, Komisija gali priimti kitas priemones, susijusias su konkrečiomis tipo patvirtinimo procedūromis, bandymais ir reikalavimais.

Laikydamasi Direktyvos 2007/46/EB 39 straipsnio 9 dalyje nurodytos tvarkos, Komisija gali priimti kitas priemones, susijusias su konkrečiomis tipo patvirtinimo procedūromis, bandymais ir reikalavimais, siekdama, kad būtų atsižvelgiama į sričių, susijusių su taikomomis nuostatomis, techninę pažangą.

Pagrindimas

Komisijai turėtų būti leidžiama pagal Direktyvos 2007/46/EB 39 straipsnio 9 dalį priimti tik tas priemones, kurios susijusios su tam tikrų procedūrų, bandymų, t. t. technine pažanga. Neturėtų būti numatoma jokių naujų aspektų pagal komitologijos procedūrą.

Pakeitimas  16

Pasiūlymas dėl reglamento

5 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

4a. Bandymai turi būti pagrįsti tiek laboratorijose imituotais, tiek ir faktiškai nustatytais taršos rodikliais.

Pagrindimas

ARTEMIS tyrimas, bendrai finansuojamas pagal ES bendrąją mokslinių tyrimų ir plėtros programą, parodė, kad laboratorijose ir faktiškai nustatyti taršos rodikliai gali labai skirtis.

Pakeitimas  17

Pasiūlymas dėl reglamento

8 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2. Nuo 2014 m. spalio 1 d. nacionalinės valdžios institucijos naujų transporto priemonių, kurios neatitinka šio reglamento reikalavimų, atitikties sertifikatus laiko negaliojančiais pagal Direktyvos 2007/46/EB 26 straipsnį ir dėl priežasčių, susijusių su išmetamaisiais teršalais, draudžia tokias transporto priemonės registruoti, parduoti ir pradėti naudoti.

2. Nuo 2013 m. spalio 1 d. nacionalinės valdžios institucijos naujų transporto priemonių, kurios neatitinka šio reglamento reikalavimų, atitikties sertifikatus laiko negaliojančiais pagal Direktyvos 2007/46/EB 26 straipsnį ir dėl priežasčių, susijusių su išmetamaisiais teršalais, draudžia tokias transporto priemonės registruoti, parduoti ir pradėti naudoti. Per tą laiką Komisija užtikrina, kad pramonei būtų suteiktas 36 mėnesių laikotarpis, kad būtų galima pritaikyti gamybos procesus prie naujų techninių reikalavimų.

Pagrindimas

Ši data turėtų suteikti pramonei pakankamai laiko pritaikyti gamybos procesus prie naujų techninių reikalavimų ir užtikrinti, kad techniniai reikalavimai tinkamu laiku galėtų būti nustatyti taikant komitologijos procedūrą.

Pakeitimas turėtų sudaryti Komisijai galimybę greitai parengti technines sąlygas, neapribojant pramonei reikalingo laikotarpio ir neprailginant griežto 2012 m. pradžios termino, kuris būtinas griežtiems oro kokybės tikslams pasiekti iki 2015 m.

Pakeitimas  18

Pasiūlymas dėl reglamento

10 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Įsigaliojus šio reglamento įgyvendinimo priemonėms, valstybės narės gali numatyti finansines lengvatas, taikomas serijiniu būdu gaminamoms motorinėms transporto priemonėms, kurios atitinka šio reglamento reikalavimus.

Įsigaliojus šio reglamento įgyvendinimo priemonėms, valstybės narės gali numatyti finansines lengvatas, taikomas serijiniu būdu gaminamoms motorinėms transporto priemonėms, kurios atitinka šio reglamento reikalavimus ir jo įgyvendinimo priemones (išskyrus 6 straipsnio reikalavimus ir jo įgyvendinimo priemones).

Pagrindimas

Pramonei turėtų būti visiškai aišku, kad paskatos taikomos visoms transporto priemonėms, kurios atitinka Euro VI taršos reikalavimus ir visas įgyvendinimo priemones, kurios sudarys Euro VI teisės aktų rinkinio dalį.

Pakeitimas  19

Pasiūlymas dėl reglamento

10 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Šios lengvatos taikomos visoms į atitinkamos valstybės narės rinką teikiamoms naujoms transporto priemonėms, atitinkančioms šio reglamento reikalavimus. Tačiau jos taikomos ne ilgiau kaip iki 2014 m. spalio 1 d.

Šios lengvatos taikomos visoms į atitinkamos valstybės narės rinką teikiamoms naujoms transporto priemonėms, atitinkančioms šio reglamento reikalavimus ir jo įgyvendinimo priemones (išskyrus 6 straipsnio reikalavimus ir jo įgyvendinimo priemones). Tačiau jos taikomos ne ilgiau kaip iki 2013 m. spalio 1 d.

Pagrindimas

Pramonei turėtų būti visiškai aišku, kad paskatos taikomos visoms transporto priemonėms, kurios atitinka Euro VI taršos reikalavimus ir visas įgyvendinimo priemones, kurios sudarys Euro VI teisės aktų rinkinio dalį.

Ši data turėtų suteikti pramonei pakankamai laiko pritaikyti gamybos procesus prie naujų techninių reikalavimų ir užtikrinti, kad techniniai reikalavimai tinkamu laiku galėtų būti nustatyti taikant komitologijos procedūrą.

Pakeitimas  20

Pasiūlymas dėl reglamento

12 straipsnio 1 dalies įžanginė formuluotė

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. Pabaigus UN/ECE dalelių matavimo programą, atliekamą remiant Pasauliniam forumui transporto priemonių reglamentavimui suderinti, Komisija, nemažindama aplinkos apsaugos lygio, imasi tokių priemonių:

1. Pabaigus atitinkamas UN/ECE dalelių matavimo programos, atliekamos remiant Pasauliniam forumui transporto priemonių reglamentavimui suderinti, dalis, bet ne vėliau kaip iki 2008 m. spalio 1 d., Komisija, nemažindama aplinkos apsaugos lygio, imasi tokių priemonių:

Pagrindimas

Siekiant užtikrinti, kad pramonės įmonės turėtų pakankamai laiko įvykdyti Euro VI reikalavimus iki 2011–2012 m., visi teisės aktuose ar pagal komitologijos tvarką numatyti reikalavimai turi būti parengti iki 2008 m. spalio 1 d.

Pakeitimas  21

Pasiūlymas dėl reglamento

12 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(a) vadovaudamasi Direktyvos 2007/46/EB 39 straipsnio 2 dalimi, nustato kietųjų dalelių skaičiumi grindžiamas ribines vertes ir, jei reikia, nustato leistino NO2 vertę, kuri yra NOx ribinės vertės sudedamoji dalis;

(a) vadovaudamasi Direktyvos 2007/46/EB 39 straipsnio 2 dalimi, nustato kietųjų dalelių skaičiumi grindžiamas ribines vertes, kurios nustatomos atsižvelgiant į dyzelino kietųjų dalelių uždarųjų filtrų šiandieninę būklę;

Pagrindimas

Siekiant užtikrinti, kad būtų numatytos realios kietųjų dalelių vertės, jos turi būti siejamos su dyzelino kietųjų dalelių uždarųjų filtrų šiandienine būkle.

Pakeitimas  22

Pasiūlymas dėl reglamento

12 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

1a. Jei išmetamo NO2 kiekio raida rodytų, kad sunkiųjų transporto priemonių išmetamas NO2 kiekis viršija 150 mg/kWh, Komisija apibrėžia 150 mg/kWh sunkiosioms transporto priemonėms skirtą NO2 ribinę vertę ir taiko Direktyvos 2007/46/EB 39 straipsnio 2 dalyje apibrėžtą tinkamą matavimo tvarką.

Pagrindimas

Oro kokybės požiūriu NO2 yra svarbiausias NOx tipas. Atsižvelgiant į 2015 m. numatytus NO2 ribinės vertės tikslus, susijusius su oro kokybės reikalavimais, NOx esanti NO2 dalis turi būti atidžiai stebima. Kai viršijama 150 mg/kWh riba (susijusi su atnaujintoms sistemoms taikomais reikalavimais) – ir tik tada – Komisija turėtų apibrėžti fiksuotą sunkiosioms transporto priemonėms skirtą NO2 ribinę vertę ir taikyti suderintą tinkamą matavimo tvarką.

Pakeitimas  23

Pasiūlymas dėl reglamento

12 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4. Komisija nuolat persvarsto 3 straipsnio 2 punkte išvardytus teršalus. Jei Komisija daro išvadą, kad būtina reguliuoti papildomų teršalų išmetimą, ji atitinkamai iš dalies keičia šį reglamentą.

4. Komisija nuolat persvarsto 3 straipsnio 2 punkte išvardytus teršalus. Jei Komisija daro išvadą, kad būtina reguliuoti papildomų teršalų išmetimą, ji atitinkamai siūlo šio reglamento pakeitimus.

Pagrindimas

Papildomi nauji teršalai gali turėti rimtų pasekmių pramonei skirtiems reikalavimams. Dėl šios priežasties papildomų teršalų klausimais turi būti vykdoma standartinė teisėkūros procedūra.

Pakeitimas  24

Pasiūlymas dėl reglamento

15 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. Tarybos direktyva 80/1269/EEB, Komisijos direktyvos 88/195/EEB, 97/21/EB, 1999/99/EB bei 2005/78/EB ir Direktyva 2005/55/EB panaikinamos nuo 2014 m. spalio 1 d.

1. Tarybos direktyva 80/1269/EEB, Komisijos direktyvos 88/195/EEB, 97/21/EB, 1999/99/EB bei 2005/78/EB ir Direktyva 2005/55/EB panaikinamos nuo 2013 m. spalio 1 d

Pagrindimas

Ši data turėtų suteikti pramonei pakankamai laiko pritaikyti gamybos procesus prie naujų techninių reikalavimų ir užtikrinti, kad techniniai reikalavimai tinkamu laiku galėtų būti nustatyti taikant komitologijos procedūrą.

Pakeitimas  25

Pasiūlymas dėl reglamento

16 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Jis taikomas nuo 2013 m. balandžio 1 d. Tačiau 8 straipsnio 3 dalis ir 10 straipsnis taikomi nuo įsigaliojimo datos, o II priedo 1 dalies a punkto i papunktis, 2 dalies a punktas, 3 dalies a punkto i papunktis, 3 dalies b punkto i papunktis, 3 dalies c punkto i papunktis ir 3 dalies d punkto i papunktis taikomi nuo 2014 m. spalio 1 d.

Jis taikomas nuo 2012 m. spalio 1 d. Tačiau 8 straipsnio 3 dalis ir 10 straipsnis taikomi nuo įsigaliojimo datos, o II priedo 1 dalies a punkto i papunktis, 1 dalies b punkto i papunktis, 2 dalies a punktas, 3 dalies a punkto i papunktis, 3 dalies b punkto i papunktis, 3 dalies c punkto i papunktis ir 3 dalies d punkto i papunktis taikomi nuo 2013 m. spalio 1 d.

Pagrindimas

Ši data turėtų suteikti pramonei pakankamai laiko pritaikyti gamybos procesus prie naujų techninių reikalavimų ir užtikrinti, kad techniniai reikalavimai tinkamu laiku galėtų būti nustatyti taikant komitologijos procedūrą.

PROCEDŪRA

Pavadinimas

Motorinių transporto priemonių ir variklių tipo patvirtinimas

Nuorodos

COM(2007)0851 – C6-0007/2008 – 2007/0295(COD)

Atsakingas komitetas

ENVI

Nuomonę pateikė

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

TRAN

15.1.2008

 

 

 

Nuomonės referentas

       Paskyrimo data

Johannes Blokland

22.1.2008

 

 

Svarstymas komitete

8.4.2008

5.5.2008

 

 

Priėmimo data

6.5.2008

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

36

0

1

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Etelka Barsi-Pataky, Arūnas Degutis, Petr Duchoň, Saïd El Khadraoui, Robert Evans, Emanuel Jardim Fernandes, Francesco Ferrari, Brigitte Fouré, Georg Jarzembowski, Stanisław Jałowiecki, Dieter-Lebrecht Koch, Jaromír Kohlíček, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Sepp Kusstatscher, Bogusław Liberadzki, Eva Lichtenberger, Erik Meijer, Robert Navarro, Josu Ortuondo Larrea, Willi Piecyk, Paweł Bartłomiej Piskorski, Luís Queiró, Reinhard Rack, Gilles Savary, Brian Simpson, Dirk Sterckx, Ulrich Stockmann, Silvia-Adriana Ţicău, Georgios Toussas, Yannick Vaugrenard, Lars Wohlin, Roberts Zīle

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys (-iai)

Zsolt László Becsey, Johannes Blokland, Jelko Kacin, Ari Vatanen, Corien Wortmann-Kool

PROCEDŪRA

Pavadinimas

Motorinių transporto priemonių ir variklių tipo patvirtinimas

Nuorodos

COM(2007)0851 – C6-0007/2008 – 2007/0295(COD)

Pateikimo Europos Parlamentui data

21.12.2007

Atsakingas komitetas

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

ENVI

15.1.2008

Nuomonę teikiantis (-ys) komitetas (-ai)

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

ITRE

15.1.2008

IMCO

15.1.2008

TRAN

15.1.2008

 

Nuomonė nepareikšta

       Nutarimo data

ITRE

29.1.2008

 

 

 

Pranešėjas (-ai)

       Paskyrimo data

Matthias Groote

26.2.2008

 

 

Svarstymas komitete

27.5.2008

 

 

 

Priėmimo data

15.7.2008

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

51

0

1

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Georgs Andrejevs, Pilar Ayuso, Irena Belohorská, Johannes Blokland, John Bowis, Frieda Brepoels, Martin Callanan, Dorette Corbey, Chris Davies, Avril Doyle, Mojca Drčar Murko, Edite Estrela, Anne Ferreira, Karl-Heinz Florenz, Matthias Groote, Françoise Grossetête, Cristina Gutiérrez-Cortines, Satu Hassi, Gyula Hegyi, Jens Holm, Caroline Jackson, Dan Jørgensen, Christa Klaß, Holger Krahmer, Urszula Krupa, Aldis Kušķis, Linda McAvan, Miroslav Ouzký, Vladko Todorov Panayotov, Vittorio Prodi, Frédérique Ries, Guido Sacconi, Carl Schlyter, Horst Schnellhardt, Richard Seeber, María Sornosa Martínez, Antonios Trakatellis, Evangelia Tzampazi, Thomas Ulmer, Marcello Vernola, Anja Weisgerber, Anders Wijkman, Glenis Willmott

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys (-iai)

Inés Ayala Sender, Adam Gierek, Rebecca Harms, Jutta Haug, Johannes Lebech, Alojz Peterle, Robert Sturdy, Donato Tommaso Veraldi

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys (-iai) (178 straipsnio 2 dalis)

Elisabetta Gardini