VERSLAG over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de typegoedkeuring van motorvoertuigen en motoren met betrekking tot emissies van zware bedrijfsvoertuigen (Euro 6) en de toegang tot reparatie- en onderhoudsinformatie

11.8.2008 - (COM(2007)0851 – C6‑0007/2008 – 2007/0295(COD)) - ***I

Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid
Rapporteur: Matthias Groote

Procedure : 2007/0295(COD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus :  
A6-0329/2008
Ingediende teksten :
A6-0329/2008
Aangenomen teksten :

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de typegoedkeuring van motorvoertuigen en motoren met betrekking tot emissies van zware bedrijfsvoertuigen (Euro 6) en de toegang tot reparatie- en onderhoudsinformatie

(COM(2007)0851 – C6‑0007/2008 – 2007/0295(COD))

(Medebeslissingsprocedure: eerste lezing)

Het Europees Parlement,

–   gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad (COM(2007)0851),

–   gelet op artikel 251, lid 2 en de artikelen 95 van het EG­Verdrag, op grond waarvan het voorstel door de Commissie bij het Parlement is ingediend (C6‑0007/2008),

–   gelet op artikel 51 van zijn Reglement,

–   gezien het verslag van de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid en de adviezen van de Commissie interne markt en consumentenbescherming en de Commissie vervoer en toerisme (A6‑0329/2008),

1.  hecht zijn goedkeuring aan het Commissievoorstel, als geamendeerd door het Parlement;

2.  verzoekt om hernieuwde voorlegging indien de Commissie voornemens is ingrijpende wijzigingen in dit voorstel aan te brengen of dit door een nieuwe tekst te vervangen;

3.  verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en de Commissie.

Amendement  1

Voorstel voor een verordening

Overweging 5

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(5) Om de EU-doelstellingen inzake luchtkwaliteit te halen, moet onverminderd worden gestreefd naar een vermindering van de voertuigemissies. Daarom moet de industrie duidelijke informatie krijgen over de toekomstige emissiegrenswaarden.

(5) Om de EU-doelstellingen inzake luchtkwaliteit te halen, moet onverminderd worden gestreefd naar een vermindering van de voertuigemissies. Daarom moet de industrie duidelijke informatie krijgen over de toekomstige emissiegrenswaarden alsook een passend tijdschema voor de verwezenlijking en de ontwikkeling van de nodige technische oplossingen.

Motivering

De door Parlement en Commissie nagestreefde verbetering van de luchtkwaliteit in de EU moet verwezenlijkt worden. De industrie heeft wel voldoende tijd nodig om zich op de nieuwe regelgeving in te stellen en de vereiste technische ontwikkelingen tot commerciële rijpheid te brengen.

Amendement  2

Voorstel voor een verordening

Overweging 6 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(6 bis) Het uitrusten van oudere zware bedrijfsvoertuigen met modernere emissiecontrolesystemen zou tot verbetering van de luchtkwaliteit leiden. De Commissie zou in overweging moeten nemen om voor zulke systemen EU-regelgeving voor te stellen ten einde ervoor te zorgen dat ook bij achteraf aangebrachte emissiecontrolesystemen de stikstofdioxide-emissies worden beperkt.

Motivering

Jaarlijks wordt circa 10% van de zware bedrijfsvoertuigen vervangen. Het effect van de Euro 6-regelgeving zal dan ook enige jaren op zich laten wachten. Ten einde het effect van het huidige voorstel te optimaliseren, moet de Commissie nagaan of EU-regelgeving voor het retrofitten van bestaande voertuigen mogelijk is.

Amendement  3

Voorstel voor een verordening

Overweging 7

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(7) Bij het vaststellen van emissienormen moet rekening worden gehouden met de gevolgen voor het concurrentievermogen van de markten en de fabrikanten, de directe en indirecte kosten voor het bedrijfsleven en de voordelen op verschillende gebieden, zoals de aanmoediging van innovatie, betere luchtkwaliteit, lagere gezondheidskosten en extra levensjaren.

(7) Bij het vaststellen van emissienormen moet rekening worden gehouden met de gevolgen voor het concurrentievermogen van de markten en de fabrikanten, de directe en indirecte kosten voor het bedrijfsleven en de voordelen op verschillende gebieden, zoals de aanmoediging van innovatie, betere luchtkwaliteit, lagere gezondheidskosten en extra levensjaren. Om het concurrentievermogen van de fabrikanten te bevorderen, moeten de emissienormen voor een periode van ten minste vijf jaar ongewijzigd blijven.

Motivering

De industrie heeft voor elke emissienorm een periode van stabiliteit van ten minste5 jaar nodig om de voor de invoering van nieuwe technologie vereiste investeringen rendabel te maken. Wanneer de voorschriften met betrekking tot de emissies veelvuldig worden gewijzigd, zouden de fabrikanten aanzienlijke financiële middelen moeten uittrekken voor de aanpassing van bestaande producten. Het op de markt brengen van nieuwe producten wordt daardoor bemoeilijkt, hetgeen concurrentieachterstand tot gevolg heeft. Alleen wanneer een toereikende en adequate aanlooptijd wordt gegarandeerd, zal het concurrentievermogen niet in gevaar komen en zullen de milieudoelstellingen op de lange termijn worden gehaald.

Amendement  4

Voorstel voor een verordening

Overweging 8

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(8) Een onbeperkte toegang tot reparatie-informatie — via een gestandaardiseerd formaat voor het vinden van technische informatie — en effectieve concurrentie op de markt voor reparatie- en onderhoudsinformatiediensten is nodig om de werking van de interne markt te verbeteren, met name wat het vrije verkeer van goederen, het recht van vestiging en het vrij verrichten van diensten betreft. Een groot deel van deze informatie betreft boorddiagnosesystemen en de interactie daarvan met andere voertuigsystemen. Er moet worden vastgesteld aan welke technische specificaties de websites van fabrikanten moeten voldoen, en er moeten gerichte maatregelen komen om een redelijke toegang voor kleine en middelgrote ondernemingen te waarborgen.

(8) Een onbeperkte toegang tot reparatie-informatie op een zo geschikt mogelijke wijze en zonder de voordelen voor de consument onevenredig te belasten — via een gestandaardiseerd formaat voor het vinden van technische informatie — en effectieve concurrentie op de markt voor reparatie- en onderhoudsinformatiediensten is nodig om de werking van de interne markt te verbeteren, met name wat het vrije verkeer van goederen, het recht van vestiging en het vrij verrichten van diensten betreft. Een groot deel van deze informatie betreft boorddiagnosesystemen en de interactie daarvan met andere voertuigsystemen. Er moet worden vastgesteld aan welke technische specificaties de websites van fabrikanten moeten voldoen, en er moeten gerichte maatregelen komen om een redelijke toegang voor kleine en middelgrote ondernemingen te waarborgen.

Motivering

De bevoegdheid van de Commissie zou zich vooralsnog moeten beperken tot de vaststelling van passende maatregelen voor toegang tot reparatie- en onderhoudsinformatie. Het heeft geen zin de voordelen voor de consument onevenredig te belasten. Het lijkt dan ook niet aangewezen om de definitie van reparatie- en onderhoudsinformatie uit te breiden tot telediagnose en de fabrikanten de verplichting op te leggen om erkende onafhankelijke reparatiebedrijven toegang te geven tot het veiligheidssysteem van het voertuig.

Amendement  5

Voorstel voor een verordening

Overweging 8 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(8 bis) Uiterlijk ...* moet de Commissie de werking van het systeem inzake toegang tot alle voertuigreparatie- en onderhoudsinformatie herzien om te bepalen of het aangewezen is alle bepalingen betreffende de toegang tot voertuigreparatie- en onderhoudsinformatie in een herziene typegoedkeuringskaderrichtlijn te consolideren. Indien de bepalingen inzake toegang tot dergelijke informatie op deze wijze zijn geconsolideerd, worden alle overeenkomstige bepalingen van deze verordening ingetrokken, op voorwaarde dat de bestaande rechten van toegang tot reparatie- en onderhoudinformatie worden gehandhaafd.

___________

* Vier jaar na de datum van inwerkingtreding van deze verordening.

Motivering

De toegang tot alle reparatie- en onderhoudinformatie moet opgenomen worden in de kaderrichtlijn typegoedkeuring of in andere kaderwetgeving inzake typegoedkeuring. De corresponderende verordening Euro 5/6 voor passagiersvoertuigen ((EG) nr. 715/2007) bevat een identieke overweging (overweging 9).

Amendement  6

Voorstel voor een verordening

Overweging 8 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(8 ter) De Commissie dient de ontwikkeling te bevorderen van een internationaal geharmoniseerd format voor onbeperkte en gestandaardiseerde toegang tot reparatie- en onderhoudinformatie, bijvoorbeeld via de werkzaamheden van het Europese Comité voor Standaardisatie (CEN).

Motivering

De Commissie dient aan te dringen op een internationaal geharmoniseerde ISO-norm format voor toegang tot reparatie-informatie, teneinde te komen tot de ontwikkeling van een internationale harmonisatie van motorvoertuigenregelgeving en daar ook de tot nu toe onafgedekte aspecten onder te laten vallen.

Amendement  7

Voorstel voor een verordening

Overweging 8 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(8 bis) Er dient een gemeenschappelijke Europese standaard voor het format van informatie van het boorddiagnosesysteem (OBD-informatie) en reparatie- en onderhoudsinformatie te worden ontwikkeld. Omdat het bestaande foat van de Organisatie voor de bevordering van gestructureerde informatiestandaarden (OASIS) niet volledig kan worden gebruikt voor informatie van het boorddiagnosesysteem (OBD-informatie) en reparatie- en onderhoudsinformatie van zware bedrijfsvoertuigen, is aan het CEN opgedragen een uitgebreid format voor die informatie te ontwikkelen. Deze standaard dient gebaseerd te zijn op het OASIS-format, maar aangepast aan de specifieke behoeften van zware bedrijfsvoertuigen. Tot het moment waarop deze standaard door CEN is goedgekeurd, dient informatie van het boorddiagnosesysteem (OBD-informatie) en reparatie- en onderhoudsinformatie te worden gepresenteerd op een toegankelijke wijze en in een niet-discriminerend format. De informatie dient bekend te worden gemaakt op de websites van de fabrikanten of, indien dit vanwege de aard van de informatie niet mogelijk is, in een andere passende vorm. Specificaties betreffende de reikwijdte van de in OASIS-document SC1-D2 genoemde technische informatie maken onderdeel uit van de bepalingen betreffende de tenuitvoerlegging van deze verordening.

Motivering

Zware bedrijfsvoertuigen worden vaak geassembleerd door een enkele fabrikant, maar een aanzienlijk aantal wordt in diverse stadia gebouwd en wordt verkocht in de vorm van losse chassis en motor. De benedenloopse markt heeft behoefte aan reparatie-informatie voor zowel volledig geassembleerde voertuigen als voor voertuigen die verkocht worden in de vorm van losse chassis en motoren.

Het is niet mogelijk eenvoudigweg de regels voor toegang tot reparatie-informatie van Euro5 (passagiersauto's) over te dragen op Euro6 (zware bedrijfsvoertuigen). Het gestandaardiseerde format moet daarom aan de behoeften van de sector zwarte bedrijfsvoertuigen worden aangepast.

Amendement  8

Voorstel voor een verordening

Overweging 15

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(15) Om de werkelijke emissies tijdens het gebruik, inclusief emissies buiten de cyclus, beter te kunnen beheersen en om de procedure betreffende de overeenstemming tijdens het gebruik te vereenvoudigen, is het zaak een testmethode en prestatievoorschriften op basis van het gebruik van draagbare emissiemeetsystemen vast te stellen.

(15) Om de werkelijke emissies tijdens het gebruik, inclusief emissies buiten de cyclus, beter te kunnen beheersen en om de procedure betreffende de overeenstemming tijdens het gebruik te vereenvoudigen, is het zaak binnen een redelijk tijdsbestek een testmethode en prestatievoorschriften op basis van het gebruik van draagbare emissiemeetsystemen vast te stellen.

Motivering

Om te komen tot een wereldwijd geharmoniseerde wetgeving en tot wereldwijd concurrentievermogen voor de EU-industrie is opname van deze elementen cruciaal. De Commissie dient krachtigere taal te gebruiken en zulke wereldwijde technische regelgeving in Euro 6 op te nemen.

Amendement  9

Voorstel voor een verordening

Overweging 18 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(18 bis) De lidstaten dienen ambitieuze maatregelen vast te stellen om ervoor te zorgen dat de huidige zware bedrijfsvoertuigen aan de Euro 6-normen worden aangepast.

Motivering

De huidige voertuigen zullen nog jarenlang deel blijven uitmaken van het wagenpark; door aanpassing kunnen hun emissies aanzienlijk worden verlaagd.

Amendement  10

Voorstel voor een verordening

Overweging 18 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(18 ter) De lidstaten dienen regelmatig te controleren hoeveel voertuigen zijn vervangen of aangepast, hun inspanningen ter verkleining van het percentage meest vervuilende voertuigen op te voeren en de Commissie jaarlijks verslag uit te brengen over de resultaten hiervan.

Motivering

Toezicht en rapportage kunnen als grondslag dienen voor een efficiënter emissiereductiebeleid in de toekomst.

Amendement  11

Voorstel voor een verordening

Overweging 24

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(24) In het bijzonder moet de Commissie de bevoegdheid worden gegeven op het deeltjesaantal gebaseerde grenswaarden in bijlage I op te nemen, het toelaatbare niveau van de NO2-component in de NOx-grenswaarde te bepalen, specifieke procedures, tests en voorschriften voor typegoedkeuringen, alsook een meetprocedure voor het deeltjesaantal vast te stellen, en maatregelen vast te stellen inzake emissies buiten de cyclus, toegang tot reparatie- en onderhoudsinformatie en de bij de emissiemeting te gebruiken testcycli. Aangezien het maatregelen van algemene strekking betreft, die bedoeld zijn om deze verordening aan te vullen door er nieuwe niet-essentiële elementen aan toe te voegen, moeten zij worden vastgesteld volgens de in artikel 5 bis van Besluit 1999/468/EG vastgestelde regelgevingsprocedure met toetsing.

(24) In het bijzonder moet de Commissie de bevoegdheid worden gegeven op het deeltjesaantal gebaseerde grenswaarden in bijlage I op te nemen, zonodig het toelaatbare niveau van de NO2-component in de NOx-grenswaarde te bepalen, specifieke procedures, tests en voorschriften voor typegoedkeuringen, alsook een meetprocedure voor het deeltjesaantal vast te stellen, en maatregelen vast te stellen inzake emissies buiten de cyclus, het gebruik van draagbare emissiemeetsystemen, toegang tot reparatie- en onderhoudsinformatie en de bij de emissiemeting te gebruiken testcycli. Daar het maatregelen van algemene strekking betreft tot wijziging van niet-essentiële onderdelen van deze verordening, door haar aan te vullen met nieuwe niet-essentiële onderdelen, moeten zij worden vastgesteld volgens de in artikel 5 bis van Besluit 1999/468/EG bedoelde regelgevingsprocedure met toetsing.

Motivering

Resultaten van emissiemetingen tijdens reëel gebruik verschillen vaak aanzienlijk van die tijdens de testcyclus. Om te voorkomen dat voertuigen speciaal op de testcyclus worden afgestemd en overigens meer emissie veroorzaken, is het gebruik van draagbare meetapparatuur en meting van off-cycle-emissie noodzakelijk.

Amendement  12

Voorstel voor een verordening

Artikel 2 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Deze verordening geldt onverminderd artikel 2, lid 2, van Verordening (EG) nr. 715/2007.

Deze verordening geldt onverminderd artikel 2, lid 2, van Verordening (EG) nr. 715/2007, op grond waarvan typegoedkeuringen die zijn afgegeven voor voertuigen met een referentiemassa van maximaal 2.610 kg, onder specifieke voorwaarden tot soortgelijke voertuigen met een referentiemassa van maximaal 2.840 kg, kunnen worden uitgebreid.

Motivering

Voor een aantal (lichte) bedrijfsvoertuigen gelden identieke technische specificaties Naar gelang van de gebruikte carrosserie kan hun gewicht net boven of onder de drempel van 2.610 kg uitkomen. Dit zou betekenen dat twee technisch identieke voertuigen verschillend worden behandeld; het ene voertuig zou worden behandeld als een licht bedrijfsvoertuig, terwijl het andere als een zwaar bedrijfsvoertuig zou worden aangemerkt. Een en ander zou kunnen leiden tot verschillen in de technische vereisten voor de typegoedkeuring. Ter verduidelijking van de situatie is de desbetreffende bepaling van Verordening (EG) 715/2007 toegevoegd.

Amendement  13

Voorstel voor een verordening

Artikel 3 – punt 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(1) "motor": de aandrijvingsbron van een voertuig waarvoor typegoedkeuring als technische eenheid, zoals omschreven in punt 25 van artikel 3 van Richtlijn 2007/46/EG, kan worden verleend;

(1) "motorsysteem": de motor, het emissiecontrolesysteem en de communicatie-interface (hardware en informatie) tussen de elektronische besturingseenhe(i)d(en) van het motorsysteem en andere besturingseenheden voor de aandrijving of het voertuig;

Motivering

Ad punt 1: Naleving van de Euro 6-norm moet voor het gehele "motorsysteem" worden aangetoond. Bij het motorsysteem gaat het om een optimaal samenspel tussen de motor, het systeem voor de nabehandeling van uitlaatgassen en bijkomende besturingsvoorzieningen. De definitie van "motor" moet daarom worden aangepast of vervangen door een definitie van "motorsysteem". De WHDC-GTR nr. 4 bevat reeds definities van "motorsysteem", "motortype" en "systeem voor uitlaatgasnabehandeling" die hier in een passende vorm kunnen worden overgenomen.

Amendement  14

Voorstel voor een verordening

Artikel 3 – punt 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(1 bis) "motortype": een motorcategorie waarbinnen met betrekking tot essentiële motoreigenschappen geen verschillen bestaan;

Motivering

Ad punt 1: Naleving van de Euro VI-norm moet voor het gehele "motorsysteem" worden aangetoond. Bij het motorsysteem gaat het om een optimaal samenspel tussen de motor, het systeem voor de nabehandeling van uitlaatgassen en bijkomende besturingsvoorzieningen. De definitie van "motor" moet daarom worden aangepast of vervangen door een definitie van "motorsysteem". De WHDC-GTR nr. 4 bevat reeds definities van "motorsysteem", "motortype" en "systeem voor uitlaatgasnabehandeling" die hier in een passende vorm kunnen worden overgenomen.

Amendement  15

Voorstel voor een verordening

Artikel 3 – punt 1 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(1 ter) "systeem voor uitlaatgasnabehandeling": een katalysator (oxidatie- of driewegkatalysator), een roetfilter, een DeNOx-systeem, een combinatie van DeNOx en roetfilter of een andere installatie voor emissievermindering die achter de motor is gemonteerd. Onder deze definitie valt niet de uitlaatgasrecirculatie (EGR), die moet worden beschouwd als een vast bestanddeel van de motor.

Motivering

Ad punt 1: Naleving van de Euro 6-norm moet voor het gehele "motorsysteem" worden aangetoond. Bij het motorsysteem gaat het om een optimaal samenspel tussen de motor, het systeem voor de nabehandeling van uitlaatgassen en bijkomende besturingsvoorzieningen. De definitie van "motor" moet daarom worden aangepast of vervangen door een definitie van "motorsysteem". De WHDC-GTR nr. 4 bevat reeds definities van "motorsysteem", "motortype" en "systeem voor uitlaatgasnabehandeling" die hier in een passende vorm kunnen worden overgenomen.

Amendement  16

Voorstel voor een verordening

Artikel 3 - punt 7

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(7) "boorddiagnosesysteem" of "OBD-systeem": een emissiebeheersingssysteem dat bij een storing door middel van in een computergeheugen opgeslagen foutcodes kan aangeven in welk gebied de storing waarschijnlijk is opgetreden;

(7) "boorddiagnosesysteem" of "OBD-systeem": een systeem in een voertuig of motor dat storingen kan herkennen en, indien van toepassing, daarvan via een alarmsysteem melding kan maken, door middel van in een computergeheugen opgeslagen gegevens kan aangeven in welk gebied de storing waarschijnlijk is opgetreden, en de mogelijkheid biedt deze gegevens uit te lezen; De Commissie kan volgens de procedure van artikel 39, lid 9, van Richtlijn 2007/46/EG een andere definitie vaststellen die beter aansluit bij de technische ontwikkelingen op het gebied van OBD-systemen;

Motivering

Het OBD-systeem controleert emissies niet daadwerkelijk. Het OBD-systeem controleert de prestaties van de systemen en componenten die weer de emissies bewaken. De voorgestelde nieuwe definitie strookt met die van WWH-OBD (World Wide Harmonized On-Board Diagnostics).

Amendement  17

Voorstel voor een verordening

Artikel 3 – punt 11

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(11) “reparatie- en onderhoudsinformatie”: alle informatie die nodig is voor diagnose, onderhoud, inspectie, periodieke controle, reparatie, herprogrammering of re-initialisatie van het voertuig en die de fabrikanten aan hun erkende handelaren en reparatiebedrijven verstrekken, met inbegrip van alle latere wijzigingen van en aanvullingen op deze informatie. Deze informatie omvat alle gegevens die nodig zijn voor het aanbrengen van onderdelen of uitrustingsstukken op voertuigen;

(11) “reparatie- en onderhoudsinformatie”: alle informatie die nodig is voor diagnose, onderhoud, inspectie, periodieke controle, reparatie, herprogrammering, re-initialisatie of diagnostische ondersteuning op afstand van het voertuig en die de fabrikanten aan hun erkende handelaren en reparatiebedrijven verstrekken, met inbegrip van alle latere wijzigingen van en aanvullingen op deze informatie. Deze informatie omvat alle gegevens die nodig zijn voor het aanbrengen van onderdelen of uitrustingsstukken op voertuigen. De fabrikanten stellen een gestandaardiseerde, veilige en niet plaatsgebonden structuur ter beschikking om erkende onafhankelijke reparatiebedrijven in de gelegenheid te stellen werkzaamheden te verrichten die ingrepen in het veiligheidssysteem van het voertuig vereisen;

Motivering

Gezien de toenemende (elektronische) complexiteit van voertuigen, stellen fabrikanten steeds meer telediagnosefaciliteiten ter beschikking. Om gelijke voorwaarden voor alle marktdeelnemers te scheppen, moeten deze faciliteiten ook worden opengesteld voor onafhankelijke marktdeelnemers, willen zij de klant reparatiewerkzaamheden kunnen blijven bieden. Voorts moet een "veilige verbinding" tussen voertuig en fabrikant tot stand worden gebracht voor de herprogrammering van startblokkeerders of elektronische controleapparatuur.

Amendement  18

Voorstel voor een verordening

Artikel 3 – punt 11 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(11 bis) "fabrikant": persoon of instantie die tegenover de goedkeuringsinstantie verantwoordelijk is voor alle aspecten van de typegoedkeurings- en vergunningsprocedure en die instaat voor de overeenstemming van de productie. Het is niet noodzakelijk dat deze persoon of instantie rechtstreeks betrokken is bij alle fasen van de bouw van het voertuig, het systeem, het onderdeel of de technische eenheid dat/die aan de goedkeuringsprocedure wordt onderworpen;

Motivering

Spreekt voor zich (definitie 27 van artikel 3 van Richtlijn 2007/46/EG).

Amendement  19

Voorstel voor een verordening

Artikel 5 – lid 4 – inleidende formule en letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

4. De Commissie stelt volgens de procedure van artikel 39, lid 9, van Richtlijn 2007/46/EG maatregelen voor de uitvoering van dit artikel vast. Deze maatregelen hebben betrekking op:

4. De Commissie stelt volgens de procedure van artikel 39, lid 9, van Richtlijn 2007/46/EG maatregelen voor de uitvoering van dit artikel vast. Deze maatregelen worden vóór 1 april 2009 genomen en hebben betrekking op:

(a) uitlaatemissies, met inbegrip van testcycli, emissies buiten de cyclus, deeltjesaantal, emissies bij stationair toerental, rookopaciteit en de correcte werking en regeneratie van de systemen voor verontreinigingsbeheersing;

(a) uitlaatemissies, met inbegrip van testcycli, het gebruik van draagbare emissiemeetsystemen voor de controle van de werkelijk bij gebruik veroorzaakte emissies, de controle en beperking van de emissies buiten de cyclus teneinde de in bijlage I genoemde grenswaarden voor het deeltjesaantal te handhaven met inachtneming van de bestaande ambitieuze milieueisen, emissies bij stationair toerental, rookopaciteit en de correcte werking en regeneratie van de systemen voor verontreinigingsbeheersing;

Motivering

De uitvoeringsmaatregelen moeten vóór 1 april 2009 bekend zijn zodat de fabrikanten en leveranciers over alle gegevens beschikken om de voertuigen tijdig aan de voorschriften aan te passen. Resultaten van emissiemetingen tijdens reëel gebruik verschillen vaak aanzienlijk van die tijdens de testcyclus. Om te voorkomen dat voertuigen speciaal op de testcyclus worden afgestemd en overigens meer emissie veroorzaken, is het gebruik van draagbare meetapparatuur en meting van off-cycle-emissie noodzakelijk.

Amendement  20

Voorstel voor een verordening

Artikel 5 – lid 4 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

De Commissie kan volgens de procedure van artikel 39, lid 9, van Richtlijn 2007/46/EG andere maatregelen betreffende specifieke procedures, tests en voorschriften voor typegoedkeuring vaststellen.

Schrappen

Motivering

Deze formulering is te vaag en algemeen, zodat de Commissie teveel armslag in de comitologieprocedure zou krijgen. Dat zou tot vertraging bij de vaststelling van de uitvoeringsmaatregelen kunnen leiden. De eisen voor typegoedkeuring moeten definitief zijn. Bij nieuwe eisen moeten Parlement en Raad hun inbreng hebben.

Amendement  21

Voorstel voor een verordening

Artikel 6 – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1. De fabrikanten bieden onafhankelijke marktdeelnemers onbeperkte en gestandaardiseerde toegang tot informatie van het boorddiagnosesysteem (OBD-informatie) en reparatie- en onderhoudsinformatie.

1. De fabrikanten bieden onafhankelijke marktdeelnemers onbeperkte en gestandaardiseerde toegang tot informatie van het boorddiagnosesysteem (OBD-informatie), diagnoseapparatuur en andere apparatuur alsmede instrumenten, met inbegrip van relevante software, en reparatie- en onderhoudsinformatie.

Motivering

Onafhankelijke marktdeelnemers moeten toegang hebben tot de oorspronkelijke instrumenten en testapparatuur om gespecialiseerde reparaties te kunnen uitvoeren. Aangezien Verordening (EG) nr. 1400/2002 betreffende groepen verticale overeenkomsten en onderling afgestemde feitelijke gedragingen in de motorvoertuigensector in 2010 afloopt, moet een bepaling die dezelfde rechten toekent in deze verordening worden opgenomen.

Amendement  22

Voorstel voor een verordening

Artikel 6 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1. De fabrikanten bieden onafhankelijke marktdeelnemers onbeperkte en gestandaardiseerde toegang tot informatie van het boorddiagnosesysteem (OBD-informatie) en reparatie- en onderhoudsinformatie.

1. De fabrikanten bieden onafhankelijke marktdeelnemers onbeperkte en gestandaardiseerde toegang tot informatie van het boorddiagnosesysteem (OBD-informatie) en reparatie- en onderhoudsinformatie.

 

In het geval van typegoedkeuring in meerdere stadia is de voor de desbetreffende goedkeuring verantwoordelijke fabrikant ook verantwoordelijk voor het leveren van reparatie-informatie betreffende dat stadium aan zowel de eindfabrikant als de onafhankelijke marktdeelnemers. De eindfabrikant is verantwoordelijk voor het leveren van informatie betreffende het hele voertuig aan onafhankelijke marktdeelnemers. Kosten voor toegangstijd worden slechts één keer in rekening gebracht.

De artikelen 6 en 7 van Verordening (EG) nr. 715/2007 zijn van toepassing.

De artikelen 6 en 7 van Verordening (EG) nr. 715/2007 zijn van toepassing. Zodra dit nieuwe format is goedgekeurd, wordt informatie van het boorddiagnosesysteem en reparatie- en onderhoudsinformatie met gebruikmaking daarvan vastgelegd.

 

Tot het moment waarop deze standaard door CEN is goedgekeurd, dient informatie van het boorddiagnosesysteem (OBD-informatie) en reparatie- en onderhoudsinformatie op een toegankelijke wijze en in een niet-discriminerend format te worden gepresenteerd. De informatie dient openbaar te worden gemaakt op de websites van de fabrikanten of, indien dit vanwege de aard van de informatie niet mogelijk is, in een andere passende vorm.

Motivering

Zware bedrijfsvoertuigen worden veelal door een enkele fabrikant geassembleerd. Vele van deze voertuigen worden echter gefaseerd gefabriceerd en bijvoorbeeld in motor/chassis-vorm verkocht. De accessoire- en onderdeelhandel heeft behoefte aan reparatie-informatie betreffende zowel volledig geassembleerde voertuigen als voertuigen die bijvoorbeeld in de motor/chassis-vorm worden verkocht. Het is niet mogelijk de regels inzake toegang tot reparatie- en onderhoudsinformatie van Euro 5 (personenvoertuigen) zonder meer van toepassing te verklaren voor Euro 6 (zware bedrijfsvoertuigen). Het gestandaardiseerde format moet derhalve aan de behoeften van de sector zware bedrijfsvoertuigen worden aangepast.

Amendement  23

Voorstel voor een verordening

Artikel 6 - lid 2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2. De Commissie bepaalt en actualiseert volgens de procedure van artikel 39, lid 9, van Richtlijn 2007/46/EG, met het oog op de toepassing van lid 1 van dit artikel, de technische specificaties betreffende de manier waarop de OBD-informatie en de reparatie- en onderhoudsinformatie zullen worden verstrekt.

2. De Commissie bepaalt en actualiseert volgens de procedure van artikel 39, lid 9, van Richtlijn 2007/46/EG, met het oog op de toepassing van lid 1 van dit artikel, de passende technische specificaties betreffende de manier waarop de OBD-informatie en de reparatie- en onderhoudsinformatie zullen worden verstrekt. De Commissie houdt rekening met state-of-the-art informatietechnologie, toekomstige voertuigtechnologie, bestaande normen van de Internationale Organisatie voor Normalisering (ISO) en de mogelijkheid van een mondiale ISO-norm.

Motivering

Het is erg belangrijk dat de Commissie bij het bepalen en actualiseren van de technische specificaties voor OBD-informatie en reparatie- en onderhoudsinformatie rekening houdt met bestaande en toekomstige voertuigtechnologie en ISO-normen.

Amendement  24

Voorstel voor een verordening

Artikel 8 – lid 2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Met ingang van 1 oktober 2014 beschouwen de nationale autoriteiten certificaten van overeenstemming van nieuwe voertuigen die niet aan deze verordening voldoen, als niet meer geldig voor de toepassing van artikel 26 van Richtlijn 2007/46/EG en verbieden zij de registratie, de verkoop of het in het verkeer brengen van dergelijke voertuigen om redenen die verband houden met de emissies.

Vanaf [48 maanden na de inwerkingtreding van de in artikel 4, lid 3, in artikel 5, lid 4, eerste alinea, en in artikel 6, lid 2, eerste alinea, bedoelde uitvoeringsmaatregelen] beschouwen de nationale autoriteiten certificaten van overeenstemming van nieuwe voertuigen die niet aan deze verordening voldoen, als niet meer geldig voor de toepassing van artikel 26 van Richtlijn 2007/46/EG en verbieden zij de registratie, de verkoop of het in het verkeer brengen van dergelijke voertuigen om redenen die verband houden met de emissies.

Motivering

Tussen de publicatie van de uitvoeringsbepalingen en de datum van inwerkingtreding van de nieuwe emissienormen moeten 48 maanden verstrijken om ervoor te zorgen dat fabrikanten en leveranciers over alle informatie beschikken om de nodige technische aanpassingen in nieuwe voertuigen te kunnen aanbrengen.

Amendement  25

Voorstel voor een verordening

Artikel 10

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Artikel 10

Schrappen

Financiële stimulansen

 

1. Afhankelijk van de inwerkingtreding van de uitvoeringsmaatregelen bij deze verordening kunnen de lidstaten voorzien in financiële stimulansen voor in serie geproduceerde motorvoertuigen die aan deze verordening voldoen.

 

Deze stimulansen gelden voor alle nieuwe voertuigen die in de desbetreffende lidstaat in de handel worden gebracht en aan deze verordening voldoen. Zij lopen echter uiterlijk op 1 oktober 2014 af.

 

2. Afhankelijk van de inwerkingtreding van de uitvoeringsmaatregelen bij deze verordening kunnen de lidstaten financiële stimulansen toekennen voor het aanpassen van reeds in gebruik zijnde voertuigen aan de in bijlage I vastgestelde emissiegrenswaarden en voor het slopen van voertuigen die niet aan deze verordening voldoen.

 

3. De in de leden 1 en 2 bedoelde financiële stimulansen bedragen voor elk type motorvoertuig minder dan de extra kosten voor de technische apparatuur waarmee aan de in bijlage I vermelde emissiegrenswaarden wordt voldaan, inclusief de kosten van de montage op het voertuig.

 

4. De Commissie wordt in kennis gesteld van plannen om de in de leden 1 en 2 bedoelde financiële stimulansen in te voeren of te wijzigen.

 

Motivering

Individuele lidstaten in de gelegenheid stellen om financiële stimulansen toe te kennen zou in strijd zijn met de beginselen van de interne markt en zou ten koste gaan van de concurrentieverhoudingen.

Amendement  26

Voorstel voor een verordening

Artikel 12 – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1. Na de afronding van het VN/ECE-deeltjesmeetprogramma, dat wordt uitgevoerd onder leiding van het Wereldforum voor de harmonisatie van voertuigreglementen, zal de Commissie, zonder het niveau van milieubescherming in de Gemeenschap te verlagen:

1. Na de afronding van de relevante onderdelen van het VN/ECE-deeltjesmeetprogramma, dat wordt uitgevoerd onder leiding van het Wereldforum voor de harmonisatie van voertuigreglementen, en vóór 1 april 2009, zal de Commissie, zonder het niveau van milieubescherming in de Gemeenschap te verlagen:

(a) op deeltjesaantal gebaseerde grenswaarden invoeren en indien van toepassing, het toelaatbare niveau van de NO2-component in de NOx-grenswaarde specificeren, overeenkomstig artikel 39, lid 2, van Richtlijn 2007/46/EG;

(a) op deeltjesaantal gebaseerde grenswaarden invoeren en indien van toepassing, het toelaatbare niveau van de NO2-component in de NOx-grenswaarde specificeren;

(b) een meetprocedure voor het deeltjesaantal vaststellen.

(b) een meetprocedure voor het deeltjesaantal vaststellen.

2. De Commissie zal correlatiefactoren vaststellen tussen de Europese transiënte cyclus (ETC) en de Europese stationaire cyclus (ESC) zoals beschreven in Richtlijn 2005/55/EG, en de wereldwijd geharmoniseerde transiënte rijcyclus (WHTC) en de wereldwijd geharmoniseerde stationaire rijcyclus (WHSC), en de grenswaarden dienovereenkomstig aanpassen.

2. De Commissie zal correlatiefactoren vaststellen tussen de Europese transiënte cyclus (ETC) en de Europese stationaire cyclus (ESC) zoals beschreven in Richtlijn 2005/55/EG, en de wereldwijd geharmoniseerde transiënte rijcyclus (WHTC) en de wereldwijd geharmoniseerde stationaire rijcyclus (WHSC), en de grenswaarden overeenkomstig artikel 39, lid 9, van Richtlijn 2007/46/EG dienovereenkomstig aanpassen.

3. De Commissie beoordeelt regelmatig de procedures, tests en voorschriften zoals bedoeld in artikel 5, lid 4, evenals de testcycli voor het meten van emissies. Blijkt bij deze beoordeling dat deze niet langer adequaat zijn of niet langer de echte emissies weerspiegelen, dan worden zij aangepast teneinde adequaat de emissies bij reëel rijden op de weg te weerspiegelen.

3. De Commissie beoordeelt regelmatig de procedures, tests en voorschriften zoals bedoeld in artikel 5, lid 4. Blijkt bij deze beoordeling dat deze niet langer adequaat zijn of niet langer de echte emissies weerspiegelen, dan worden zij overeenkomstig artikel 39, lid 9, van Richtlijn 2007/46/EG aangepast teneinde adequaat de emissies bij reëel rijden op de weg te weerspiegelen.

4. De Commissie beoordeelt regelmatig de in artikel 3, punt 2, genoemde verontreinigende stoffen. Indien de Commissie concludeert dat het nodig is de emissies van additionele verontreinigende stoffen te reguleren, dan wijzigt zij deze verordening dienovereenkomstig.

4. De Commissie beoordeelt regelmatig de in artikel 3, punt 2, genoemde verontreinigende stoffen. Indien de Commissie concludeert dat het nodig is de emissies van additionele verontreinigende stoffen te reguleren, dan legt zij bij het Europees Parlement en de Raad een voorstel tot wijziging van de deze verordening voor.

Motivering

De uitvoeringsmaatregelen moeten vóór 1 april 2009 bekend zijn zodat de industrie over alle gegevens beschikt om de voertuigen tijdig aan de voorschriften aan te passen.

Amendement  27

Voorstel voor een verordening

Artikel 16 – alinea 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

Uiterlijk op 31 december 2009 stelt de Commissie de in artikel 4, lid 3, artikel 5, lid 4, en artikel 6, lid 2, bedoelde uitvoeringsmaatregelen vast.

Motivering

De fabrikanten hebben behoefte aan voldoende aanpassingstijd vanaf het moment van afronding van de medebeslissings- en comitologieprocedure tot de inwerkingtreding van de verordening. Voor de bestaande Euro 5/6 heeft de Commissie tijdens de comitologieprocedure een aantal nieuwe maatregelen voor nieuwere personenwagens geïntroduceerd, die reeds in september 2009 verplicht zullen worden als onderdeel van Euro 5. Dit laat de fabrikanten zeer weinig tijd om zich aan te passen. Hier moet bij Euro 6 aandacht aan worden besteed.

Amendement  28

Voorstel voor een verordening

Bijlage I

Door de Commissie voorgestelde tekst

BIJLAGE I

Euro 6-emissiegrenswaarden

 

Grenswaarden

 

CO (mg/kWh)

THC (mg/kWh)

NMHC (mg/kWh)

CH4 (mg/kWh)

NOx (3) (mg/kWh)

NH3 (ppm)

Deeltjes-massa (mg/kWh)

Deeltjes-aantal (1) (#/kWh)

ESC (CI)

1500

130

 

 

400

10

10

 

ETC (CI)

4000

160

 

 

400

10

10

 

ETC (PI)

4000

 

160

500

400

10

10

 

WHSC (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

WHTC (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

Amendement

BIJLAGE I

Euro 6-emissiegrenswaarden

 

Grenswaarden

 

CO (mg/kWh)

THC (mg/kWh)

NMHC (mg/kWh)

CH4 (mg/kWh)

NOx (3) (mg/kWh)

NH3 (ppm)

Deeltjes-massa (mg/kWh)

Deeltjes-aantal (1) (#/kWh)

ESC (CI)

1500

130

 

 

500

10

10

 

ETC (CI)

4000

160

 

 

500

10

10

 

ETC (PI)

4000

 

160

500

500

10

10

 

WHSC (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

WHTC (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

Motivering

Een geringe verhoging van de grenswaarde voor NOx maakt technische oplossingen mogelijk waardoor een verlaging van de CO2-uitstoot met maar liefst 50% kan worden bereikt. Met dit amendement wordt een win-winsituatie mogelijk voor zowel luchtverontreiniging als broeigassen door een betere balans tussen NOx- en CO2-emissies.

TOELICHTING

De verbranding van fossiele brandstoffen als benzine, dieselolie en gas levert emissies op die voor de volksgezondheid en voor dieren en planten schadelijk is en tot de opwarming van de atmosfeer bijdraagt.

Schone vrachtwagens leveren een aanzienlijke bijdrage tot een betere luchtkwaliteit in Europa. Dit hangt nauw samen met de gemiddelde ouderdom van het Europese wagenpark. Als de gemiddelde ouderdom van de vrachtwagens daalt, dan stijgt het aantal vrachtwagens die minder verontreinigende en voor de gezondheid schadelijke stoffen uitstoten.

Het voorstel van de Commissie

In het kader van het zesde milieuactieprogramma en het daarop gebaseerde programma "Schone lucht voor Europa" diende de Commissie in september 2005 een voorstel voor een thematische strategie inzake luchtverontreiniging in. Het op 21 december 2007 gepresenteerde voorstel van de Commissie voor een Euro-6-verordening vormt een van de maatregelen voor schonere lucht.

De Commissie stelt voor geharmoniseerde technische voorschriften voor zware bedrijfsvoertuigen in te voeren omwille van een goed functioneren van de interne markt in combinatie met een hoog niveau van milieubescherming. Er worden grenswaarden voorgesteld voor de emissie van de volgende verontreinigende stoffen: koolmonoxide (CO), stikstofoxiden (NOx) en deeltjes (PM). Ten opzichte van Euro-5 gaat de grenswaarde voor de deeltjesmassa met 66% omlaag en die voor de NOx-uitstoot met 80%. Met het oog op een goed functionerende interne markt en een hoog niveau van milieubescherming stelt de Commissie bovendien maatregelen inzake de toegang tot reparatie-informatie voor.

Naast het onderhavige voorstel ("beleidsverordening") wordt er volgens de tweesporenbenadering aan een "technische verordening" gewerkt met de technische specificaties, die ook aan de fundamentele eisen beantwoorden.

De Euro-6-verordening komt in de plaats van de sinds november 2006 geldende Euro-4-grenswaarden. De vanaf oktober 2008 geldende Euro-5-grenswaarden worden in 2013 door Euro-6 vervangen.

Standpunt van de rapporteur

De rapporteur betreurt dat de Commissie met haar voorstel voor de grenswaarden voor de deeltjesmassa niet ambitieuzer is. Tijdens het vooroverleg is duidelijk geworden dat de grenswaarden verder omlaag moeten om het gebruik van gesloten filters, die ultrafijne deeltjes tegenhouden, mogelijk te maken. Dit is technisch haalbaar en in tests ook reeds aangetoond. De rapporteur wil daarom een stap verder gaan en stelt voor de grenswaarde voor de deeltjesmassa te verlagen tot 5 mg/kWh, tegen 10 mg/kWh in het Commissievoorstel.

De Commissie wil de nieuwe emissiegrenswaarden pas in 2013 van kracht laten worden. De technische ontwikkelingen laten echter een eerdere invoeringsdatum toe. De rapporteur verlangt daarom dat het overleg in het kader van de comitologieprocedure vóór 1 april 2009 afgerond is. 36 maanden later, d.w.z. vanaf 1 april 2012, moeten de nieuwe emissiegrenswaarden voor de nieuwe voertuigtypen gelden en vanaf 1 april 2013 voor alle voertuigen.

Het probleem van het fijnstof mag door de discussie over stikstofoxiden niet in het vergeetboekje raken. Deze verontreiniging is vooral in de grote steden merkbaar. Vaststelling van een deeltjesaantal in combinatie met een lage deeltjesmassa zorgt ervoor dat de ultrafijne deeltjes tegengehouden worden. Het deeltjesaantal moet in de uitvoeringsmaatregelen vastgelegd worden.

De rapporteur juicht toe dat de Commissie in haar voorstel de mogelijkheid handhaaft dat lidstaten een spoediger gebruik van schone voertuigen door financiële prikkels stimuleren.

De Commissie heeft in haar voorstel de regels inzake toegang tot reparatie-informatie uit de Euro-5- en Euro-6-norm overgenomen. De rapporteur steunt de Commissie hierin en bepleit dat onafhankelijke marktdeelnemers op dezelfde manier als erkende handelaars en reparatiebedrijven een gestandaardiseerde toegang tot reparatie- en OBD-informatie krijgen. Onderhoud en reparatie zijn bedoeld om voertuigen goed en volgens de voorschriften te laten functioneren. Als ook onafhankelijke marktdeelnemers zonder problemen reparaties kunnen uitvoeren, zal regelmatig onderhoud gemakkelijker gerealiseerd worden. Regelmatig onderhoud leidt tot veilig en milieuvriendelijk gebruik van het voertuig en verdient daarom ondersteuning.

Uit onafhankelijk onderzoek blijkt dat de emissies tijdens reëel gebruik aanzienlijk van de metingen van de testcyclus kunnen afwijken. Om te bereiken dat voertuigen ook buiten de testcyclus aan de grenswaarden voldoen, verlangt de rapporteur dat er draagbare emissiemeetsystemen worden gebruikt en dat er procedures voor de controle van de off cycle-emissies worden ingevoerd.

Het inbouwen van deeltjesfilters in bestaande zware dieselvoertuigen kan tot een hogere NO2-uitstoot leiden. Vele gemeenten zullen moeite hebben om de komende grenswaarden voor NO2 van de richtlijn luchtkwaliteit te halen. Om de emissie aan de bron te verlagen is het van belang dat het aanbrengen van filters in bestaande voertuigen geregeld wordt. De rapporteur verzoekt de Commissie een voorstel ter zake te formuleren.

Tegen de achtergrond van de discussie over klimaatverandering en de kostenvoordelen van geringer verbruik verlangt de rapporteur voorts dat de Commissie, gelet op de meetgegevens, zonodig een voorstel ter regulering van de CO2-uitstoot van zware bedrijfsvoertuigen indient.

Bij de verdeling van besluiten over medebeslissingsprocedure en comitologieprocedure moet erop worden toegezien dat belangrijke besluiten zoals invoering van grenswaarden voor nieuwe stoffen via de medebeslissingsprocedure worden genomen.

Voertuigen waarbij de emissie met behulp van een reagens wordt teruggebracht kunnen nu ook zonder reagens rijden en in reële condities emissies veroorzaken die ver boven de verlangde grenswaarden liggen. De fabrikanten moeten ervoor zorgen dat voertuigen waarbij de Euro-4-grenswaarden met behulp van deze techniek worden nageleefd, voortaan niet meer zonder het verbruiksreagens kunnen rijden. Dan is de naleving van de grenswaarden gewaarborgd.

ADVIES van de Commissie interne markt en consumentenbescherming (25.6.2008)

aan de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid

inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de typegoedkeuring van motorvoertuigen en motoren met betrekking tot emissies van zware bedrijfsvoertuigen (Euro 6) en de toegang tot reparatie- en onderhoudsinformatie
(COM(2007)0851 – C6‑0007/2008 – 2007/0295(COD))

Rapporteur voor advies: Anja Weisgerber

BEKNOPTE MOTIVERING

Het doel van het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de typegoedkeuring van motorvoertuigen en motoren met betrekking tot emissies van zware bedrijfsvoertuigen (Euro 6) en de toegang tot reparatie- en onderhoudsinformatie is het vaststellen van geharmoniseerde regels voor de constructie van motorvoertuigen met het oog op de goede werking van de interne markt en een hoog niveau van milieubescherming wat emissies in de atmosfeer betreft.

Om effectieve concurrentie op de markt voor reparatie- en onderhoudsdiensten tot stand te brengen en ervoor te zorgen dat onafhankelijke marktdeelnemers niet van de markt worden geweerd, moeten fabrikanten van voertuigen onafhankelijke marktdeelnemers, zoals reparateurs, fabrikanten of distributeurs van reparatieapparatuur, -gereedschap of reserveonderdelen, onbeperkte en gestandaardiseerde toegang geven tot informatie van het boorddiagnosesysteem (OBD-informatie) en reparatie- en onderhoudsinformatie.

De rapporteur steunt het voorstel in grote lijnen, maar doet een aantal voorstellen voor verbetering van de toegang tot reparatie-informatie. Zware bedrijfsvoertuigen worden vaak in meerdere stadia gefabriceerd en de toegang tot reparatie-informatie dient derhalve ook in deze situaties te zijn gewaarborgd, om ervoor te zorgen dat onafhankelijke marktdeelnemers toegang hebben tot actuele informatie betreffende alle aspecten van het voertuig. De rapporteur stelt derhalve voor om, in het geval van typegoedkeuring in meerdere stadia, de voor elke goedkeuring verantwoordelijke fabrikant ook verantwoordelijk te stellen voor het leveren van informatie betreffende dat stadium aan zowel de eindfabrikant, als de onafhankelijke marktdeelnemers.

Het is niet mogelijk de regels inzake toegang tot reparatie- en onderhoudinformatie van Euro 5 (pasaagiersvoertuigen) zonder meer toepasselijk te maken voor Euro 6 (zware bedrijfsvoertuigen) voor wat betreft het gestandaardiseerde indieningsformaat. Vandaar dat de Commissie het Europees Comité voor Normalisatie opdracht heeft gegeven een nieuw format te ontwikkelen voor het indienen van reparatie- en onderhoudinformatie, dat aansluit bij state-of-the-art voertuigtechnologie en ook toepasselijk is voor zware bedrijfsvoertuigen. Zodra dit nieuwe format is goedgekeurd, wordt alle reparatie- en onderhoudinformatie met gebruikmaking daarvan ingediend.

AMENDEMENTEN

De Commissie interne markt en consumentenbescherming verzoekt de ten principale bevoegde Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid onderstaande amendementen in haar verslag op te nemen:

Amendement  1

Voorstel voor een verordening

Overweging 8

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(8) Een onbeperkte toegang tot reparatie-informatie — via een gestandaardiseerd formaat voor het vinden van technische informatie — en effectieve concurrentie op de markt voor reparatie- en onderhoudsinformatiediensten is nodig om de werking van de interne markt te verbeteren, met name wat het vrije verkeer van goederen, het recht van vestiging en het vrij verrichten van diensten betreft. Een groot deel van deze informatie betreft boorddiagnosesystemen en de interactie daarvan met andere voertuigsystemen. Er moet worden vastgesteld aan welke technische specificaties de websites van fabrikanten moeten voldoen, en er moeten gerichte maatregelen komen om een redelijke toegang voor kleine en middelgrote ondernemingen te waarborgen.

(8) Een onbeperkte toegang tot reparatie-informatie — via een gestandaardiseerd formaat voor het vinden van technische informatie — en effectieve concurrentie op de markt voor reparatie- en onderhoudsinformatiediensten is nodig om de werking van de interne markt te verbeteren, met name wat het vrije verkeer van goederen, het recht van vestiging en het vrij verrichten van diensten betreft. Een groot deel van deze informatie betreft boorddiagnosesystemen en de interactie daarvan met andere voertuigsystemen. Er moet worden vastgesteld aan welke technische specificaties de websites van fabrikanten moeten voldoen, en er moeten gerichte maatregelen komen om een redelijke toegang voor kleine en middelgrote ondernemingen te waarborgen.

Motivering

Niet van toepassing op de Nederlandse versie.

Amendement  2

Voorstel voor een verordening

Overweging 8 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(8 bis) Uiterlijk ...* moet de Commissie de werking van het systeem inzake toegang tot alle voertuigreparatie- en onderhoudsinformatie herzien om te bepalen of het aangewezen is alle bepalingen betreffende de toegang tot voertuigreparatie- en onderhoudsinformatie in een herziene typegoedkeuringskaderrichtlijn te consolideren. Indien de bepalingen inzake toegang tot dergelijke informatie op deze wijze zijn geconsolideerd, worden alle overeenkomstige bepalingen van deze verordening ingetrokken, op voorwaarde dat de bestaande rechten van toegang tot reparatie- en onderhoudinformatie worden gehandhaafd.

___________

* Vier jaar na de datum van inwerkingtreding van deze verordening.

Motivering

De toegang tot alle reparatie- en onderhoudinformatie moet opgenomen worden in de kaderrichtlijn typegoedkeuring of in andere kaderwetgeving inzake typegoedkeuring. De corresponderende verordening Euro 5/6 voor passagiersvoertuigen ((EG) nr. 715/2007) bevat een identieke overweging (overweging 9).

Amendement  3

Voorstel voor een verordening

Overweging 8 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(8 ter) De Commissie dient de ontwikkeling te bevorderen van een internationaal geharmoniseerd format voor onbeperkte en gestandaardiseerde toegang tot reparatie- en onderhoudinformatie, bijvoorbeeld via de werkzaamheden van CEN.

Motivering

De Commissie dient aan te dringen op een internationaal geharmoniseerde ISO-norm format voor toegang tot reparatie-informatie, teneinde te komen tot de ontwikkeling van een internationale harmonisatie van motorvoertuigenregelgeving en daar ook de tot nu toe onafgedekte aspecten onder te laten vallen.

Amendement  4

Voorstel voor een verordening

Overweging 8 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(8 quater) Er dient een gemeenschappelijke Europese standaard voor het format van informatie van het boorddiagnosesysteem (OBD-informatie) en reparatie- en onderhoudsinformatie te worden ontwikkeld. Omdat het bestaande format van de Organisatie voor de bevordering van normen voor gestructureerde informatie (OASIS) niet volledig kan worden gebruikt voor informatie van het boorddiagnosesysteem (OBD-informatie) en reparatie- en onderhoudsinformatie van zware bedrijfsvoertuigen is CEN opgedragen een uitgebreid format voor die informatie te ontwikkelen. Deze standaard dient gebaseerd te zijn op het OASIS-format, maar aangepast aan de specifieke behoeften van zware bedrijfsvoertuigen. Tot het moment waarop deze standaard door CEN is goedgekeurd, dient informatie van het boorddiagnosesysteem (OBD-informatie) en reparatie- en onderhoudsinformatie te worden gepresenteerd op een toegankelijke wijze en in een niet-discriminerend format. De informatie dient beschikbaar te worden gemaakt op de websites van de fabrikanten of, indien dit vanwege de aard van de informatie niet mogelijk is, in een ander geëigend format. Specificaties betreffende de reikwijdte van de in OASIS-document SC1-D2 genoemde technische informatie maken onderdeel uit van maatregelen voor de tenuitvoerlegging van deze verordening.

Motivering

Zie de motivering bij het AM op artikel 6, lid 1.

Amendement  5

Voorstel voor een verordening

Artikel 3 - punt 7

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(7) "boorddiagnosesysteem" of "OBD-systeem": een emissiebeheersingssysteem dat bij een storing door middel van in een computergeheugen opgeslagen foutcodes kan aangeven in welk gebied de storing waarschijnlijk is opgetreden;

(7) "boorddiagnosesysteem" of "OBD-systeem": een systeem in een voertuig of motor dat storingen kan herkennen en, indien van toepassing, daarvan via een alarmsysteem melding kan maken, door middel van in een computergeheugen opgeslagen gegevens kan aangeven in welk gebied de storing waarschijnlijk is opgetreden, en de mogelijkheid biedt deze gegevens uit te lezen; De Commissie kan volgens de procedure van artikel 39, lid 9, van Richtlijn 2007/46/EG een andere definitie vaststellen die beter aansluit bij de technische ontwikkelingen op het gebied van OBD-systemen;

Motivering

Het OBD-systeem controleert emissies niet daadwerkelijk. Het OBD-systeem controleert de prestaties van de systemen en componenten die weer de emissies bewaken. De voorgestelde nieuwe definitie strookt met die van WWH-OBD (World Wide Harmonized On-Board Diagnostics).

Amendement  6

Voorstel voor een verordening

Artikel 5 – lid 4 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

De Commissie kan volgens de procedure van artikel 39, lid 9, van Richtlijn 2007/46/EG andere maatregelen betreffende specifieke procedures, tests en voorschriften voor typegoedkeuring vaststellen.

De Commissie kan volgens de procedure van artikel 39, lid 9, van Richtlijn 2007/46/EG en - voor zover daaraan substantiële aanvullende verplichtingen zijn verbonden - onder voorbehoud van indiening van een volledige effectevaluatie andere uitvoeringsmaatregelen betreffende specifieke procedures, tests en voorschriften voor typegoedkeuring vaststellen overeenkomstig deze verordening teneinde deze aan te passen aan de stand van wetenschap en techniek of aan de ontwikkelingen in de kennis van de luchtkwaliteitsproblematiek.

Motivering

Er moet voor worden gezorgd dat de comitéprocedure voor het bedrijfsleven geen onnodige extra verplichtingen creëert.

Amendement  7

Voorstel voor een verordening

Artikel 6 - lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1. De fabrikanten bieden onafhankelijke marktdeelnemers onbeperkte en gestandaardiseerde toegang tot informatie van het boorddiagnosesysteem (OBD-informatie) en reparatie- en onderhoudsinformatie.

1. De fabrikanten bieden onafhankelijke marktdeelnemers onbeperkte en gestandaardiseerde toegang tot informatie van het boorddiagnosesysteem (OBD-informatie) en reparatie- en onderhoudsinformatie.

 

In het geval van typegoedkeuring in meerdere stadia is de voor elke goedkeuring verantwoordelijke fabrikant ook verantwoordelijk voor het leveren van reparatie-informatie betreffende dat stadium aan zowel de eindfabrikant, als de onafhankelijke marktdeelnemers. De eindfabrikant is verantwoordelijk voor het leveren van informatie betreffende het hele voertuig aan onafhankelijke marktdeelnemers. Kosten voor toegangstijd worden slechts één keer in rekening gebracht.

De artikelen 6 en 7 van Verordening (EG) nr. 715/2007 zijn van toepassing.

De artikelen 6 en 7 van Verordening (EG) nr. 715/2007 zijn dienovereenkomstig van toepassing. Zodra dit nieuwe format is goedgekeurd, wordt alle reparatie- en onderhoudinformatie met gebruikmaking daarvan ingediend.

 

Tot het moment waarop deze standaard door CEN is goedgekeurd, dient informatie van het boorddiagnosesysteem (OBD-informatie) en reparatie- en onderhoudsinformatie te worden gepresenteerd op een toegankelijke wijze en in een niet-discriminerend format. De informatie dient beschikbaar te worden gemaakt op de websites van de fabrikanten of, indien dit vanwege de aard van de informatie niet mogelijk is, in een ander geëigend format.

Motivering

Zware bedrijfsvoertuigen worden vaak door één fabrikant geassembleerd, maar een groot aantal wordt in meerdere stadia gebouwd en wordt verkocht als bijv. een chassis en motor. De markt daarna heeft behoefte aan reparatie-informatie betreffende zowel volledig geassembleerde voertuigen, als voertuigen die worden verkocht in bijvoorbeeld de motor/chassis-vorm.

Het is niet mogelijk de regels inzake toegang tot reparatie- en onderhoudinformatie van Euro 5 (passagiersvoertuigen) zonder meer toepasselijk te maken voor Euro 6 (zware bedrijfsvoertuigen). Het gestandaardiseerde format moet derhalve worden aangepast aan de behoeften van de sector zware bedrijfsvoertuigen.

Amendement  8

Voorstel voor een verordening

Artikel 6 - lid 2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2. De Commissie bepaalt en actualiseert volgens de procedure van artikel 39, lid 9, van Richtlijn 2007/46/EG, met het oog op de toepassing van lid 1 van dit artikel, de technische specificaties betreffende de manier waarop de OBD-informatie en de reparatie- en onderhoudsinformatie zullen worden verstrekt.

2. De Commissie bepaalt en actualiseert volgens de procedure van artikel 39, lid 9, van Richtlijn 2007/46/EG, met het oog op de toepassing van lid 1 van dit artikel, de passende technische specificaties betreffende de manier waarop de OBD-informatie en de reparatie- en onderhoudsinformatie zullen worden verstrekt. De Commissie houdt rekening met state-of-the-art informatietechnologie, toekomstige voertuigtechnologie, bestaande ISO-normen en de mogelijkheid van een mondiale ISO-norm.

Motivering

Het is erg belangrijk dat de Commissie bij het bepalen en actualiseren van de technische specificaties voor OBD-informatie en reparatie- en onderhoudsinformatie rekening houdt met bestaande en toekomstige voertuigtechnologie en ISO-normen.

Amendement  9

Voorstel voor een verordening

Artikel 8 – lid 2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Met ingang van 1 oktober 2014 beschouwen de nationale autoriteiten certificaten van overeenstemming van nieuwe voertuigen die niet aan deze verordening voldoen, als niet meer geldig voor de toepassing van artikel 26 van Richtlijn 2007/46/EG en verbieden zij de registratie, de verkoop of het in het verkeer brengen van dergelijke voertuigen om redenen die verband houden met de emissies.

Vanaf [48 maanden na de inwerkingtreding van de in artikel 4, lid 3, in artikel 5, lid 4, eerste alinea, en in artikel 6, lid 2, eerste alinea, bedoelde uitvoeringsmaatregelen] beschouwen de nationale autoriteiten certificaten van overeenstemming van nieuwe voertuigen die niet aan deze verordening voldoen, als niet meer geldig voor de toepassing van artikel 26 van Richtlijn 2007/46/EG en verbieden zij de registratie, de verkoop of het in het verkeer brengen van dergelijke voertuigen om redenen die verband houden met de emissies.

Motivering

Tussen de publicatie van de uitvoeringsbepalingen en de datum van inwerkingtreding van de nieuwe emissienormen moeten 48 maanden verstrijken om ervoor te zorgen dat fabrikanten en leveranciers over alle informatie beschikken om de nodige technische aanpassingen in nieuwe voertuigen te kunnen aanbrengen.

Amendement  10

Voorstel voor een verordening

Artikel 10

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Artikel 10

Schrappen

Financiële stimulansen

 

1. Afhankelijk van de inwerkingtreding van de uitvoeringsmaatregelen bij deze verordening kunnen de lidstaten voorzien in financiële stimulansen voor in serie geproduceerde motorvoertuigen die aan deze verordening voldoen.

 

Deze stimulansen gelden voor alle nieuwe voertuigen die in de desbetreffende lidstaat in de handel worden gebracht en aan deze verordening voldoen. Zij lopen echter uiterlijk op 1 oktober 2014 af.

 

2. Afhankelijk van de inwerkingtreding van de uitvoeringsmaatregelen bij deze verordening kunnen de lidstaten financiële stimulansen toekennen voor het aanpassen van reeds in gebruik zijnde voertuigen aan de in bijlage I vastgestelde emissiegrenswaarden en voor het slopen van voertuigen die niet aan deze verordening voldoen.

 

3. De in de leden 1 en 2 bedoelde financiële stimulansen bedragen voor elk type motorvoertuig minder dan de extra kosten voor de technische apparatuur waarmee aan de in bijlage I vermelde emissiegrenswaarden wordt voldaan, inclusief de kosten van de montage op het voertuig.

 

4. De Commissie wordt in kennis gesteld van plannen om de in de leden 1 en 2 bedoelde financiële stimulansen in te voeren of te wijzigen.

 

Motivering

Individuele lidstaten in de gelegenheid stellen om financiële stimulansen toe te kennen zou in strijd zijn met de beginselen van de interne markt en zou ten koste gaan van de concurrentieverhoudingen.

Amendement  11

Voorstel voor een verordening

Artikel 13 – lid -1 (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

-1. in artikel 3 wordt de inleidende zin van punt 2 vervangen door:

 

"2. "voertuig dat in een specifieke sociale behoefte moet voorzien": een dieselmotorvoertuig van de categorie M1 dat:"

Motivering

Bij Verordening 715/2007, die betrekking had op de Euro-5 en Euro-6-normen, is het concept geïntroduceerd van voertuigen "die in een speciale sociale behoefte voorzien" (zgn. "SSN-voertuigen"), d.w.z. voertuigen waarvoor in zoverre een speciale voordeelregeling geldt dat zij voor typegoedkeuring volgens de Euro-5-norm in aanmerking komen bij dezelfde emissiegrenswaarden als die welke van toepassing zijn op voertuigen van categorie N1, klasse III. Dat betekent dat minibussen (M1) (voor zover zij inclusief de chauffeursplaats over maximaal negen zitplaatsen beschikken) meer stikstofoxiden mogen uitstoten dan normale personenauto's. Voor hetzelfde type minibus (M2) dat van een extra zitplaats is voorzien, golden echter dezelfde regels als voor gewone personenauto's. Dit amendement strekt ertoe deze onbillijke situatie, die is ontstaan als gevolg van de definitie van SSN-voertuigen, recht te zetten en deze definitie voor alle minibussen te laten gelden.

Amendement  12

Voorstel voor een verordening

Artikel 15 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1. Richtlijn 80/1269/EEG van de Raad, de Richtlijnen 88/195/EEG, 97/21/EG, 1999/99/EG en 2005/78/EG van de Commissie en Richtlijn 2005/55/EG worden ingetrokken met ingang van 1 oktober 2014.

1. Richtlijn 80/1269/EEG van de Raad, de Richtlijnen 88/195/EEG, 97/21/EG, 1999/99/EG en 2005/78/EG van de Commissie en Richtlijn 2005/55/EG worden hierbij [48 maanden na de inwerkingtreding van de in artikel 4, lid 3, in artikel 5, lid 4, eerste alinea, en in artikel 6, lid 2, eerste alinea, bedoelde uitvoeringsmaatregelen] ingetrokken.

Motivering

Tussen de publicatie van de uitvoeringsbepalingen en de datum van inwerkingtreding van de nieuwe emissienormen moeten 48 maanden verstrijken om ervoor te zorgen dat fabrikanten en leveranciers over alle informatie beschikken om de nodige technische aanpassingen in nieuwe voertuigen te kunnen aanbrengen.

Amendement  13

Voorstel voor een verordening

Artikel 16 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Zij is van toepassing met ingang van 1 april 2013. Artikel 8, lid 3, en artikel 10 zijn echter van toepassing met ingang van de datum van inwerkingtreding, en de punten 1 a) i), 1 b) i), 2 a), 3 a) i), 3 b) i), 3 c) i) en 3 d) i) van bijlage II zijn van toepassing met ingang van 1 oktober 2014.

Zij is van toepassing met ingang van [36 maanden na de inwerkingtreding van de in artikel 4, lid 3, in artikel 5, lid 4, eerste alinea, en in artikel 6, lid 2, eerste alinea, bedoelde uitvoeringsmaatregelen]. Artikel 8, lid 3, en artikel 10 zijn echter van toepassing met ingang van de datum van inwerkingtreding van deze verordening, en de punten 1 a) i), 1 b) i), 2 a), 3 a) i), 3 b) i), 3 c) i) en 3 d) i) van bijlage II zijn van toepassing met ingang van [48 maanden na de inwerkingtreding van de in artikel 4, lid 3, in artikel 5, lid 4, eerste alinea, en in artikel 6, lid 2, eerste alinea, bedoelde uitvoeringsmaatregelen].

Motivering

Er moet een interval van 36 maanden (of, in het geval van nieuwe modellen, 48 maanden) zijn tussen de publicatie van de uitvoeringsbepalingen en de inwerkingtreding van de nieuwe emissienormen, om te garanderen dat de fabrikanten en verdelers in het bezit zijn van alle informatie die zij nodig hebben om de vereioste technische vooruitgang op nieuwe voertuigen toe te passen.

Amendement  14

Voorstel voor een verordening

Artikel 16 - lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

2 bis. Uiterlijk op 31 december 2009 stelt de Commissie de in de artikelen 4, lid 3, 5, lid 4, en 6, lid 2, bedoelde tenuitvoerleggingsmaatregelen vast.

Motivering

De fabrikanten hebben behoefte aan voldoende aanpassingstijd vanaf het moment van afronding van de medebeslissings- en comitologieprocedure en de inwerkingtreding van de verordening. Voor de bestaande Euro 5/6 heeft de Commissie tijdens de comitologieprocedure een aantal nieuwe maatregelen geïntroduceerd, die kort na afronding daarvan in september 2009 verplicht zullen worden als onderdeel van Euro 5. Dit laat de fabrikanten zeer weinig tijd om zich aan te passen. Hier moet bij Euro 6 aandacht aan worden besteed.

PROCEDURE

Titel

Typegoedkeuring van motorvoertuigen en motoren

Document- en procedurenummers

COM(2007)0851 – C6-0007/2008 – 2007/0295(COD)

Commissie ten principale

ENVI

Advies uitgebracht door

 Datum bekendmaking

IMCO

15.1.2008

 

 

 

Rapporteur voor advies

 Datum benoeming

Anja Weisgerber

25.3.2008

 

 

Behandeling in de commissie

6.5.2008

27.5.2008

24.6.2008

 

Datum goedkeuring

24.6.2008

 

 

 

Uitslag eindstemming

+:

–:

0:

34

0

0

Bij de eindstemming aanwezige leden

Cristian Silviu Buşoi, Charlotte Cederschiöld, Gabriela Creţu, Mia De Vits, Janelly Fourtou, Evelyne Gebhardt, Małgorzata Handzlik, Malcolm Harbour, Anna Hedh, Iliana Malinova Iotova, Kurt Lechner, Lasse Lehtinen, Toine Manders, Arlene McCarthy, Nickolay Mladenov, Bill Newton Dunn, Zuzana Roithová, Heide Rühle, Leopold Józef Rutowicz, Salvador Domingo Sanz Palacio, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Eva-Britt Svensson, Marianne Thyssen, Jacques Toubon, Barbara Weiler, Marian Zlotea

Bij de eindstemming aanwezige vaste plaatsvervanger(s)

Emmanouil Angelakas, Giovanna Corda, Jan Cremers, Manuel Medina Ortega, Olle Schmidt, Gary Titley, Anja Weisgerber

ADVIES van de Commissie vervoer en toerisme (8.5.2008)

aan de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid

inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de typegoedkeuring van motorvoertuigen en motoren met betrekking tot emissies van zware bedrijfsvoertuigen (Euro 6) en de toegang tot reparatie- en onderhoudsinformatie
(COM(2007)0851 – C6‑0007/2008 – 2007/0295(COD))

Rapporteur voor advies: Johannes Blokland

BEKNOPTE MOTIVERING

Inleiding

Met haar voorstel voor Euro 6 - emissiegrenswaarden voor zware bedrijfsvoertuigen onderstreept de Commissie dat de milieudruk op stedelijke en dichtbevolkte gebieden toeneemt. Het verkeer is voor een groot deel voor de NOx- en deeltjesemissie in zulke gebieden verantwoordelijk.

Voor de aanpak van deze problematiek kwam de Commissie in 2001 met het CAFE- programme (Schone lucht voor Europa). Het programma was gericht op strategieën die konden bijdragen tot een beperking van de emissies en bijgevolg tot een verbetering van de luchtkwaliteit in de periode tot 2020. Er werden zes actiegebieden vastgesteld, een ervan was de beperking van de emissies aan de bron.

De Commissie gaat ervan uit dat de Euro 6-emissiegrenswaarden de emissie van ozonprecursoren zoals NOx en deeltjes zullen beperken. Vergeleken met de Euro 5 - emissiegrenswaarden, worden de grenswaarden voor NOx met 80% en die voor deeltjes met 67% gereduceerd. Aangezien verscheidene technische elementen afhankelijk zijn van de vooruitgang die in het kader van werkgroepen van de Verenigde Naties wordt geboekt, stelt de Commissie voor verdere technische vereisten pas op te nemen, als hierover overeenstemming in de werkgroepen is bereikt.

De Commissie stelt ook voorwaarden voor de toegang tot reparatie- en onderhoudsinformatie voor onafhankelijke marktdeelnemers, die niet rechtstreeks onder de fabrikant ressorteren.

De resultaten van de raadpleging over het Euro 6 voorstel tonen aan dat de geraadpleegden grotendeels akkoord gaan met het voorstel.

Het standpunt van de rapporteur

De rapporteur is het ermee eens dat inspanningen ter verlaging van de emissies aan de bron noodzakelijk zijn om de emissies van zowel lichte als zware bedrijfsvoertuigen te beperken. De rapporteur kan weliswaar akkoord gaan met het Euro 6-voorstel, maar wenst toch enkele kanttekeningen te plaatsen bij onderdelen van het voorstel.

Emissiegrenswaarden en termijnen

Volgens de intentie van de Commissie moet dit voorstel uiterlijk in 2020 effect sorteren. Een en ander hangt samen met de looptijd van het CAFE-programma. Er moet echter nog met een andere termijn rekening worden gehouden. In 2015 worden de nieuwe vereisten inzake luchtkwaliteit van kracht. Stedelijke en dichtbevolkte gebieden zullen waarschijnlijk moeite hebben om aan deze vereisten te voldoen, ten dele als gevolg van de emissie van voertuigen. Verhoging van de milieuprestaties van voertuigen zal dan ook bijdragen tot verbetering van de plaatselijke luchtkwaliteit en de lidstaten aldus in de gelegenheid stellen in de periode tot 2015 dichter bij het vereiste kwaliteitsniveau te komen.

In de EU wordt jaarlijks 10% van het totale wagenpark aan zware bedrijfsvoertuigen vernieuwd. Ten einde een aanzienlijke bijdrage te kunnen leveren aan de vanaf 2015 geldende luchtkwaliteitsvereisten, dienen de data voor de invoering van Euro 6 te worden vervroegd. Aangezien het mogelijk moet zijn om vóór oktober 2008 met de Raad in eerste lezing over dit voorstel overeenstemming te bereiken, zou de verordening eerder in werking moeten treden en wel op 1 oktober 2011 voor typegoedkeuringen en op 1 oktober 2012 voor nieuwe voertuigen. De industrie heeft aangegeven dat zij 36 maanden nodig heeft voor de aanpassing van haar productielijnen, zodra de nieuwe vereisten zijn ingegeaan.

Wanneer wordt uitgegaan van een jaarlijkse vernieuwing van het wagenpark van 10%, zou het ten minste tien jaar duren, totdat het gehele wagenpark aan de nieuwe vereisten voldoet en tot lagere emissiewaarden bijdraagt. De Commissie zou dan ook moeten worden verzocht na te gaan of de Euro 6-vereisten middels retrofitsystemen ook tot "oude" voertuigen kunnen worden uitgebreid. Als onderzoek uitwijst dat dit technisch haalbaar is, dient dienovereenkomstige wetgeving te worden voorgesteld.

Toegang tot informatie

In het verleden werd het onderhoud van zware bedrijfsvoertuigen uitsluitend verricht door bij de fabrikant van het voertuig aangesloten reparatiebedrijven. De afgelopen jaren is het marktaandeel van onafhankelijke reparateurs aanzienlijk gestegen. Het is bijgevolg van belang dat meer "externe" toegang tot technische informatie over voertuigen wordt verschaft. Deze informatie wordt door de fabrikanten via hun eigen websites ter beschikking gesteld. De informatie is voor onafhankelijke marktdeelnemers weliswaar toegankelijk, maar elke fabrikant presenteert de informatie in een ander formaat, hetgeen niet bepaald bijdraagt tot eerlijke concurrentie tussen werkplaatsen.

Momenteel is de verplichting tot verstrekking van informatie vastgelegd in Verordening (EG) nr. 1400/2002; ook bestaat er een gestandaardiseerd formaat voor de presentatie van technische informatie (de OASIS-standaard). Aangezien Verordening (EG) 1400/2002 naar verwachting uiterlijk in 2010 zal worden ingetrokken, dienen de voorwaarden voor toegang tot informatie in het onderhavige voorstel te worden opgenomen. Daar het OASIS-systeem door zowel fabrikanten als onafhankelijke marktdeelnemers - onder toezicht van de Commissie - is ontwikkeld, zou de informatie in het kader van dit systeem moeten worden verstrekt. Gestandaardiseerde informatie zal leiden tot eerlijke concurrentie tussen reparatiebedrijven en de consument meer keuzes bieden.

De rapporteur wenst te onderstrepen hoe belangrijk gelijke toegang tot op identieke wijze gepresenteerde informatie is om tot eerlijke concurrentie tussen marktdeelnemers te komen. Om die reden dienen de bepalingen in artikel 3 betreffende de toegang tot informatie te worden aangescherpt.

Comitologie

Ten slotte zij erop gewezen dat slechts na zorgvuldige afweging gebruik mag worden gemaakt van de comitologieprocedure. De comitologieprocedure is bedoeld om de vereisten aan te passen aan de technische vooruitgang. Deze procedure mag dus niet worden gebruikt voor de invoering van nieuwe technische vereisten, waarmee ingrijpende wijzigingen in de normen worden aangebracht. Om die reden zijn enkele nadere preciseringen in de artikelen 5 en 12 aangebracht.

AMENDEMENTEN

De Commissie vervoer en toerisme verzoekt de ten principale bevoegde Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid onderstaande amendementen in haar verslag op te nemen:

Amendement  1

Voorstel voor een verordening

Overweging 5

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(5) Om de EU-doelstellingen inzake luchtkwaliteit te halen, moet onverminderd worden gestreefd naar een vermindering van de voertuigemissies. Daarom moet de industrie duidelijke informatie krijgen over de toekomstige emissiegrenswaarden.

(5) Om de EU-doelstellingen inzake luchtkwaliteit te halen, moet onverminderd worden gestreefd naar een vermindering van de voertuigemissies. Daarom moet de industrie duidelijke informatie krijgen over de toekomstige emissiegrenswaarden alsook passende aanlooptijd om hieraan te voldoen.

Motivering

De industrie heeft een overgangsperiode van 36 maanden nodig om haar productieprocessen aan de nieuwe technische vereisten aan te passen.

Het door de Commissie geformuleerde doel, namelijk verbetering van de luchtkwaliteit in de EU, moet worden gehaald, maar de industrie moet voldoende tijd krijgen om zich aan de nieuwe wetgeving aan te passen en om de forse investeringen om aan eerdere voorschriften (bijv. Euro 5) te voldoen, af te schrijven.

Amendement  2

Voorstel voor een verordening

Overweging 6 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(6 bis) Het uitrusten van oudere zware bedrijfsvoertuigen met modernere emissiecontrolesystemen zou tot verbetering van de luchtkwaliteit leiden. De Commissie zou in overweging moeten nemen om voor zulke systemen EU-regelgeving voor te stellen ten einde ervoor te zorgen dat ook bij achteraf aangebrachte emissiecontrolesystemen de stikstofdioxide-emissies worden beperkt.

Motivering

Jaarlijks wordt circa 10% van de zware bedrijfsvoertuigen vervangen. Het effect van de Euro 6-regelgeving zal dan ook enige jaren op zich laten wachten. Ten einde het effect van het huidige voorstel te optimaliseren, moet de Commissie nagaan of EU-regelgeving voor het retrofitten van bestaande voertuigen mogelijk is.

Amendement  3

Voorstel voor een verordening

Overweging 7

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(7) Bij het vaststellen van emissienormen moet rekening worden gehouden met de gevolgen voor het concurrentievermogen van de markten en de fabrikanten, de directe en indirecte kosten voor het bedrijfsleven en de voordelen op verschillende gebieden, zoals de aanmoediging van innovatie, betere luchtkwaliteit, lagere gezondheidskosten en extra levensjaren.

(7) Bij het vaststellen van emissienormen moet rekening worden gehouden met de gevolgen voor het concurrentievermogen van de markten en de fabrikanten, de directe en indirecte kosten voor het bedrijfsleven en de voordelen op verschillende gebieden, zoals de aanmoediging van innovatie, betere luchtkwaliteit, lagere gezondheidskosten en extra levensjaren. Om het concurrentievermogen van de fabrikanten te bevorderen, moeten de emissienormen voor een periode van ten minste vijf jaar ongewijzigd blijven.

Motivering

De industrie heeft voor elke emissienorm een periode van stabiliteit van ten minste5 jaar nodig om de voor de invoering van nieuwe technologie vereiste investeringen rendabel te maken. Wanneer de voorschriften met betrekking tot de emissies veelvuldig worden gewijzigd, zouden de fabrikanten aanzienlijke financiële middelen moeten uittrekken voor de aanpassing van bestaande producten. Het op de markt brengen van nieuwe producten wordt daardoor bemoeilijkt, hetgeen concurrentieachterstand tot gevolg heeft. Alleen wanneer een toereikende en adequate aanlooptijd wordt gegarandeerd, zal het concurrentievermogen niet in gevaar komen en zullen de milieudoelstellingen op de lange termijn worden gehaald.

Amendement  4

Voorstel voor een verordening

Overweging 8

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(8) Een onbeperkte toegang tot reparatie-informatie — via een gestandaardiseerd formaat voor het vinden van technische informatie — en effectieve concurrentie op de markt voor reparatie- en onderhoudsinformatiediensten is nodig om de werking van de interne markt te verbeteren, met name wat het vrije verkeer van goederen, het recht van vestiging en het vrij verrichten van diensten betreft. Een groot deel van deze informatie betreft boorddiagnosesystemen en de interactie daarvan met andere voertuigsystemen. Er moet worden vastgesteld aan welke technische specificaties de websites van fabrikanten moeten voldoen, en er moeten gerichte maatregelen komen om een redelijke toegang voor kleine en middelgrote ondernemingen te waarborgen.

(8) Een onbeperkte toegang tot reparatie-informatie op een zo geschikt mogelijke wijze en zonder de voordelen voor de consument onevenredig te belasten — via een gestandaardiseerd formaat voor het vinden van technische informatie — en effectieve concurrentie op de markt voor reparatie- en onderhoudsinformatiediensten is nodig om de werking van de interne markt te verbeteren, met name wat het vrije verkeer van goederen, het recht van vestiging en het vrij verrichten van diensten betreft. Een groot deel van deze informatie betreft boorddiagnosesystemen en de interactie daarvan met andere voertuigsystemen. Er moet worden vastgesteld aan welke technische specificaties de websites van fabrikanten moeten voldoen, en er moeten gerichte maatregelen komen om een redelijke toegang voor kleine en middelgrote ondernemingen te waarborgen.

Motivering

De bevoegdheid van de Commissie zou zich vooralsnog moeten beperken tot de vaststelling van passende maatregelen voor toegang tot reparatie- en onderhoudsinformatie. Het heeft geen zin de voordelen voor de consument onevenredig te belasten. Het lijkt dan ook niet aangewezen om de definitie van reparatie- en onderhoudsinformatie uit te breiden tot telediagnose en de fabrikanten de verplichting op te leggen om erkende onafhankelijke reparatiebedrijven toegang te geven tot het veiligheidssysteem van het voertuig.

Amendement  5

Voorstel voor een verordening

Overweging 15

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(15) Om de werkelijke emissies tijdens het gebruik, inclusief emissies buiten de cyclus, beter te kunnen beheersen en om de procedure betreffende de overeenstemming tijdens het gebruik te vereenvoudigen, is het zaak een testmethode en prestatievoorschriften op basis van het gebruik van draagbare emissiemeetsystemen vast te stellen.

(15) Om de werkelijke emissies tijdens het gebruik, inclusief emissies buiten de cyclus, beter te kunnen beheersen en om de procedure betreffende de overeenstemming tijdens het gebruik te vereenvoudigen, is het zaak binnen een redelijk tijdsbestek een testmethode en prestatievoorschriften op basis van het gebruik van draagbare emissiemeetsystemen vast te stellen.

Motivering

Om te komen tot een wereldwijd geharmoniseerde wetgeving en tot wereldwijd concurrentievermogen voor de EU-industrie is opname van deze elementen cruciaal. De Commissie dient krachtigere taal te gebruiken en zulke wereldwijde technische regelgeving in Euro 6 op te nemen.

Amendement  6

Voorstel voor een verordening

Overweging 18 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(18 bis) De lidstaten dienen ambitieuze maatregelen vast te stellen om ervoor te zorgen dat de huidige zware bedrijfsvoertuigen aan de Euro 6-normen worden aangepast.

Motivering

De huidige voertuigen zullen nog jarenlang deel blijven uitmaken van het wagenpark; door aanpassing kunnen hun emissies aanzienlijk worden verlaagd.

Amendement  7

Voorstel voor een verordening

Overweging 18 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(18 ter) De lidstaten dienen regelmatig te controleren hoeveel voertuigen zijn vervangen of aangepast, hun inspanningen ter verkleining van het percentage meest vervuilende voertuigen op te voeren en de Commissie jaarlijks verslag uit te brengen over de resultaten hiervan.

Motivering

Toezicht en rapportage kunnen als grondslag dienen voor een efficiënter emissiereductiebeleid in de toekomst.

Amendement  8

Voorstel voor een verordening

Artikel 2 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Deze verordening geldt onverminderd artikel 2, lid 2, van Verordening (EG) nr. 715/2007.

Deze verordening geldt onverminderd artikel 2, lid 2, van Verordening (EG) nr. 715/2007, op grond waarvan typegoedkeuringen die zijn afgegeven voor voertuigen met een referentiemassa van maximaal 2.610 kg, onder specifieke voorwaarden tot soortgelijke voertuigen met een referentiemassa van maximaal 2.840 kg, kunnen worden uitgebreid.

Motivering

Voor een aantal (lichte) bedrijfsvoertuigen gelden identieke technische specificaties Naar gelang van de gebruikte carrosserie kan hun gewicht net boven of onder de drempel van 2.610 kg uitkomen. Dit zou betekenen dat twee technisch identieke voertuigen verschillend worden behandeld; het ene voertuig zou worden behandeld als een licht bedrijfsvoertuig, terwijl het andere als een zwaar bedrijfsvoertuig zou worden aangemerkt. Een en ander zou kunnen leiden tot verschillen in de technische vereisten voor de typegoedkeuring. Ter verduidelijking van de situatie is de desbetreffende bepaling van Verordening (EG) 715/2007 toegevoegd.

Amendement  9

Voorstel voor een verordening

Artikel 3 – punt 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(1) "motor": de aandrijvingsbron van een voertuig waarvoor typegoedkeuring als technische eenheid, zoals omschreven in punt 25 van artikel 3 van Richtlijn 2007/46/EG, kan worden verleend;

(1) "motorsysteem": de motor, het emissiecontrolesysteem en de communicatie-interface (hardware en informatie) tussen de elektronische besturingseenhe(i)d(en) van het motorsysteem en andere besturingseenheden voor de aandrijving of het voertuig;

Motivering

Ad punt 1: Naleving van de Euro 6-norm moet voor het gehele "motorsysteem" worden aangetoond. Bij het motorsysteem gaat het om een optimaal samenspel tussen de motor, het systeem voor de nabehandeling van uitlaatgassen en bijkomende besturingsvoorzieningen. De definitie van "motor" moet daarom worden aangepast of vervangen door een definitie van "motorsysteem". De WHDC-GTR nr. 4 bevat reeds definities van "motorsysteem", "motortype" en "systeem voor uitlaatgasnabehandeling" die hier in een passende vorm kunnen worden overgenomen.

Amendement  10

Voorstel voor een verordening

Artikel 3 – punt 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(1 bis) "motortype": een motorcategorie waarbinnen met betrekking tot essentiële motoreigenschappen geen verschillen bestaan;

Motivering

Ad punt 1: Naleving van de Euro VI-norm moet voor het gehele "motorsysteem" worden aangetoond. Bij het motorsysteem gaat het om een optimaal samenspel tussen de motor, het systeem voor de nabehandeling van uitlaatgassen en bijkomende besturingsvoorzieningen. De definitie van "motor" moet daarom worden aangepast of vervangen door een definitie van "motorsysteem". De WHDC-GTR nr. 4 bevat reeds definities van "motorsysteem", "motortype" en "systeem voor uitlaatgasnabehandeling" die hier in een passende vorm kunnen worden overgenomen.

Amendement  11

Voorstel voor een verordening

Artikel 3 – punt 1 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(1 ter) "systeem voor uitlaatgasnabehandeling": een katalysator (oxidatie- of driewegkatalysator), een roetfilter, een DeNOx-systeem, een combinatie van DeNOx en roetfilter of een andere installatie voor emissievermindering die achter de motor is gemonteerd. Onder deze definitie valt niet de uitlaatgasrecirculatie (EGR), die moet worden beschouwd als een vast bestanddeel van de motor.

Motivering

Ad punt 1: Naleving van de Euro 6-norm moet voor het gehele "motorsysteem" worden aangetoond. Bij het motorsysteem gaat het om een optimaal samenspel tussen de motor, het systeem voor de nabehandeling van uitlaatgassen en bijkomende besturingsvoorzieningen. De definitie van "motor" moet daarom worden aangepast of vervangen door een definitie van "motorsysteem". De WHDC-GTR nr. 4 bevat reeds definities van "motorsysteem", "motortype" en "systeem voor uitlaatgasnabehandeling" die hier in een passende vorm kunnen worden overgenomen.

Amendement  12

Voorstel voor een verordening

Artikel 3 – punt 7

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(7) “boorddiagnosesysteem” of “OBD-systeem”: een emissiebeheersingssysteem dat bij een storing door middel van in een computergeheugen opgeslagen foutcodes kan aangeven in welk gebied de storing waarschijnlijk is opgetreden;

(7) “boorddiagnosesysteem” of “OBD-systeem”: een emissiecontrolesysteem dat bij een storing door middel van in een computergeheugen opgeslagen foutcodes kan aangeven in welk gebied de storing waarschijnlijk is opgetreden;

Motivering

In plaats van emissies te beheersen, controleert een OBD-systeem juist de emissies. Wanneer door het OBD-systeem een defect in het emissiesysteem wordt gesignaleerd, kunnen reparaties worden verricht.

Amendement  13

Voorstel voor een verordening

Artikel 3 – punt 11

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(11) “reparatie- en onderhoudsinformatie”: alle informatie die nodig is voor diagnose, onderhoud, inspectie, periodieke controle, reparatie, herprogrammering of re-initialisatie van het voertuig en die de fabrikanten aan hun erkende handelaren en reparatiebedrijven verstrekken, met inbegrip van alle latere wijzigingen van en aanvullingen op deze informatie. Deze informatie omvat alle gegevens die nodig zijn voor het aanbrengen van onderdelen of uitrustingsstukken op voertuigen;

(11) “reparatie- en onderhoudsinformatie”: alle informatie die nodig is voor diagnose, onderhoud, inspectie, periodieke controle, reparatie, herprogrammering, re-initialisatie of diagnostische ondersteuning op afstand van het voertuig en die de fabrikanten aan hun erkende handelaren en reparatiebedrijven verstrekken, met inbegrip van alle latere wijzigingen van en aanvullingen op deze informatie. Deze informatie omvat alle gegevens die nodig zijn voor het aanbrengen van onderdelen of uitrustingsstukken op voertuigen. De fabrikanten stellen een gestandaardiseerde, veilige en niet plaatsgebonden structuur ter beschikking om erkende onafhankelijke reparatiebedrijven in de gelegenheid te stellen werkzaamheden te verrichten die ingrepen in het veiligheidssysteem van het voertuig vereisen;

Motivering

Gezien de toenemende (elektronische) complexiteit van voertuigen, stellen fabrikanten steeds meer telediagnosefaciliteiten ter beschikking. Om gelijke voorwaarden voor alle marktdeelnemers te scheppen, moeten deze faciliteiten ook worden opengesteld voor onafhankelijke marktdeelnemers, willen zij de klant reparatiewerkzaamheden kunnen blijven bieden. Voorts moet een "veilige verbinding" tussen voertuig en fabrikant tot stand worden gebracht voor de herprogrammering van startblokkeerders of elektronische controleapparatuur.

Amendement  14

Voorstel voor een verordening

Artikel 3 – punt 11 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(11 bis) "fabrikant": persoon of instantie die tegenover de goedkeuringsinstantie verantwoordelijk is voor alle aspecten van de typegoedkeurings- en vergunningsprocedure en die instaat voor de overeenstemming van de productie. Het is niet noodzakelijk dat deze persoon of instantie rechtstreeks betrokken is bij alle fasen van de bouw van het voertuig, het systeem, het onderdeel of de technische eenheid dat/die aan de goedkeuringsprocedure wordt onderworpen;

Motivering

Spreekt voor zich (definitie 27 van artikel 3 van Richtlijn 2007/46/EG).

Amendement  15

Voorstel voor een verordening

Artikel 5 – lid 4 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

De Commissie kan volgens de procedure van artikel 39, lid 9, van Richtlijn 2007/46/EG andere maatregelen betreffende specifieke procedures, tests en voorschriften voor typegoedkeuring vaststellen.

De Commissie kan volgens de procedure van artikel 39, lid 9, van Richtlijn 2007/46/EG andere maatregelen betreffende specifieke procedures, tests en voorschriften voor typegoedkeuring vaststellen ten einde rekening te houden met de technische vooruitgang op gebieden die onder bestaande regelgeving vallen.

Motivering

De Commissie zou overeenkomstig artikel 39, lid 9 van Richtlijn 2007/46/EG alleen maatregelen mogen nemen, die met de technische vooruitgang bij specifieke procedures, tests, enz. verband houden. Er mogen in het kader van de comitologieprocedure geen nieuwe elementen worden opgenomen.

Amendement  16

Voorstel voor een verordening

Artikel 5 – lid 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

4 bis. De tests moeten gebaseerd zijn op zowel bij laboratoriumsimulaties als bij reëel rijden ontstane emissies.

Motivering

Uit het Artemis-onderzoek, dat door het EU-kaderprogramma voor onderzoek en ontwikkeling werd gecofinancierd, is gebleken dat emissies bij reëel rijden aanzienlijk kunnen afwijken van de testresultaten in laboratoria.

Amendement  17

Voorstel voor een verordening

Artikel 8 – lid 2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2. Met ingang van 1 oktober 2014 beschouwen de nationale autoriteiten certificaten van overeenstemming van nieuwe voertuigen die niet aan deze verordening voldoen, als niet meer geldig voor de toepassing van artikel 26 van Richtlijn 2007/46/EG en verbieden zij de registratie, de verkoop of het in het verkeer brengen van dergelijke voertuigen om redenen die verband houden met de emissies.

2. Met ingang van 1 oktober 2013 beschouwen de nationale autoriteiten certificaten van overeenstemming van nieuwe voertuigen die niet aan deze verordening voldoen, als niet meer geldig voor de toepassing van artikel 26 van Richtlijn 2007/46/EG en verbieden zij de registratie, de verkoop of het in het verkeer brengen van dergelijke voertuigen om redenen die verband houden met de emissies. Binnen deze termijn dient de Commissie ervoor te zorgen dat de industrie 36 maanden de tijd krijgt om haar productieprocessen aan te passen.

Motivering

Aldus krijgt de industrie voldoende aanlooptijd om haar productieprocessen aan te passen en kan tijdig aan de in het kader van de comitologieprocedures vastgestelde technische voorschriften worden voldaan.

Dit amendement is bedoeld om ervoor te zorgen dat de Commissie snel met de technische specificaties komt, zonder dat de aanlooptijd voor de industrie noch de strikte startdatum in 2012 in verband met de strenge luchtkwaliteitseisen voor 2015 in gevaar komen.

Amendement  18

Voorstel voor een verordening

Artikel 10 – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1. Afhankelijk van de inwerkingtreding van de uitvoeringsmaatregelen bij deze verordening kunnen de lidstaten voorzien in financiële stimulansen voor in serie geproduceerde motorvoertuigen die aan deze verordening voldoen.

1. Afhankelijk van de inwerkingtreding van de uitvoeringsmaatregelen bij deze verordening kunnen de lidstaten voorzien in financiële stimulansen voor in serie geproduceerde motorvoertuigen die aan deze verordening en de uitvoeringsmaatregelen ervan, met uitzondering van de voorschriften in artikel 6 en de uitvoeringsmaatregelen daarvan, voldoen.

Motivering

Het moet voor de industrie absoluut duidelijk zijn dat de stimulansen alleen gelden voor voertuigen die aan de Euro 6 emissiegrenswaarden en alle met het Euro 6- pakket gepaard gaande uitvoeringsmaatregelen, voldoen.

Amendement  19

Voorstel voor een verordening

Artikel 10 – lid 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Deze stimulansen gelden voor alle nieuwe voertuigen die in de desbetreffende lidstaat in de handel worden gebracht en aan deze verordening voldoen. Zij lopen echter uiterlijk op 1 oktober 2014 af.

Deze stimulansen gelden voor alle nieuwe voertuigen die in de desbetreffende lidstaat in de handel worden gebracht en aan deze verordening en de uitvoeringsmaatregelen ervan, met uitzondering van de voorschriften in artikel 6 en de uitvoeringsmaatregelen daarvan, voldoen. Zij lopen echter uiterlijk op 1 oktober 2013 af.

Motivering

Het moet voor de industrie absoluut duidelijk zijn dat de stimulansen alleen gelden voor voertuigen die aan de Euro 6 emissiegrenswaarden en alle met het Euro 6- pakket gepaard gaande uitvoeringsmaatregelen, voldoen.

Aldus krijgt de industrie voldoende aanlooptijd om haar productieprocessen aan te passen en kan tijdig aan de in het kader van de comitologieprocedures vastgestelde technische voorschriften worden voldaan.

Amendement  20

Voorstel voor een verordening

Artikel 12 – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1. Na de afronding van het VN/ECE-deeltjesmeetprogramma, dat wordt uitgevoerd onder leiding van het Wereldforum voor de harmonisatie van voertuigreglementen, zal de Commissie, zonder het niveau van milieubescherming in de Gemeenschap te verlagen:

1. Na de afronding van de relevante onderdelen van het VN/ECE-deeltjesmeetprogramma, dat wordt uitgevoerd onder leiding van het Wereldforum voor de harmonisatie van voertuigreglementen, doch uiterlijk op 1 oktober 2008, zal de Commissie, zonder het niveau van milieubescherming in de Gemeenschap te verlagen:

Motivering

Om de industrie voldoende tijd te geven om in 2011/2012 aan de vereisten van Euro 6 te voldoen, dienen alle voorschriften (voortvloeiend uit zowel wetgeving als comitologie) uiterlijk op 1 oktober 2008 beschikbaar te zijn.

Amendement  21

Voorstel voor een verordening

Artikel 12 – lid 1 – letter a)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

a) op deeltjesaantal gebaseerde grenswaarden invoeren en indien van toepassing, het toelaatbare niveau van de NO2-component in de NOx-grenswaarde specificeren, overeenkomstig artikel 39, lid 2, van Richtlijn 2007/46/EG;

a) op deeltjesaantal gebaseerde grenswaarden invoeren in overeenstemming met de huidige stand van de techniek met betrekking tot gesloten roetfilters (DPF), overeenkomstig artikel 39, lid 2, van Richtlijn 2007/46/EG;

Motivering

Met het oog op realistische waarden voor deeltjesaantallen, dienen deze waarden te worden afgestemd op de huidige stand van de techniek met betrekking tot gesloten roetfilters.

Amendement  22

Voorstel voor een verordening

Artikel 12 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

1 bis. Wanneer uit de ontwikkeling van NO2-emissiewaarden blijkt dat de NO2-emissies van zware bedrijfsvoertuigen 150 mg/kWh overschrijden, voert de Commissie een NO2- grenswaarde van 150 mg/kWh voor zware bedrijfsvoertuigen alsook een adequate meetmethode in, overeenkomstig artikel 39, lid 2, van Richtlijn 2007/46/EG.

Motivering

NO2 is voor de luchtkwaliteit de belangrijkste NOx-soort. Met het oog op de voor 2015 nagestreefde NO2-grenswaarden als onderdeel van de luchtkwaliteitseisen, dient strikt toezicht te worden uitgeoefend op de NO2-emissiewaarden. Uitsluitend in geval van overschrijding van de drempel van 150 mg/kWh (de norm voor geretrofitte voertuigen), dient de Commissie een vaste grenswaarde voor NO2-emissies alsook een adequate geharmoniseerde meetmethode vast te stellen.

Amendement  23

Voorstel voor een verordening

Artikel 12 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

4. De Commissie beoordeelt regelmatig de in artikel 3, punt 2, genoemde verontreinigende stoffen. Indien de Commissie concludeert dat het nodig is de emissies van additionele verontreinigende stoffen te reguleren, dan wijzigt zij deze verordening dienovereenkomstig.

4. De Commissie beoordeelt regelmatig de in artikel 3, punt 2, genoemde verontreinigende stoffen. Indien de Commissie concludeert dat het nodig is de emissies van additionele verontreinigende stoffen te reguleren, dan komt zij met voorstellen om deze verordening dienovereenkomstig te wijzigen.

Motivering

Het toevoegen van nieuwe verontreinigende stoffen zou ernstige gevolgen kunnen hebben voor de industrievereisten. Voor toevoeging van nieuwe verontreinigende stoffen dient dan ook een normale wetgevingsprocedure te worden gevolgd.

Amendement  24

Voorstel voor een verordening

Artikel 15 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1. Richtlijn 80/1269/EEG van de Raad, de Richtlijnen 88/195/EEG, 97/21/EG, 1999/99/EG en 2005/78/EG van de Commissie en Richtlijn 2005/55/EG worden ingetrokken met ingang van 1 oktober 2014.

1. Richtlijn 80/1269/EEG van de Raad, de Richtlijnen 88/195/EEG, 97/21/EG, 1999/99/EG en 2005/78/EG van de Commissie en Richtlijn 2005/55/EG worden ingetrokken met ingang van 1 oktober 2013.

Motivering

Aldus krijgt de industrie voldoende aanlooptijd om haar productieprocessen aan te passen en kan tijdig aan de in het kader van de comitologieprocedures vastgestelde technische voorschriften worden voldaan.

Amendement  25

Voorstel voor een verordening

Artikel 16 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Zij is van toepassing met ingang van 1 april 2013. Artikel 8, lid 3, en artikel 10 zijn echter van toepassing met ingang van de datum van inwerkingtreding, en de punten 1 a) i), 1 b) i), 2 a), 3 a) i), 3 b) i), 3 c) i) en 3 d) i) van bijlage II zijn van toepassing met ingang van 1 oktober 2014.

Zij is van toepassing met ingang van 1 april 2012. Artikel 8, lid 3, en artikel 10 zijn echter van toepassing met ingang van de datum van inwerkingtreding, en de punten 1 a) i), 1 b) i), 2 a), 3 a) i), 3 b) i), 3 c) i) en 3 d) i) van bijlage II zijn van toepassing met ingang van 1 oktober 2013.

Motivering

Aldus krijgt de industrie voldoende aanlooptijd om haar productieprocessen aan te passen en kan tijdig aan de in het kader van de comitologieprocedures vastgestelde technische voorschriften worden voldaan.

PROCEDURE

Titel

Typegoedkeuring van motorvoertuigen en motoren

Document- en procedurenummers

COM(2007)0851 – C6-0007/2008 – 2007/0295(COD)

Commissie ten principale

ENVI

Advies uitgebracht door

       Datum bekendmaking

TRAN

15.1.2008

 

 

 

Rapporteur voor advies

       Datum benoeming

Johannes Blokland

22.1.2008

 

 

Behandeling in de commissie

8.4.2008

5.5.2008

 

 

Datum goedkeuring

6.5.2008

 

 

 

Uitslag eindstemming

+:

–:

0:

36

0

1

Bij de eindstemming aanwezige leden

Etelka Barsi-Pataky, Arūnas Degutis, Petr Duchoň, Saïd El Khadraoui, Robert Evans, Emanuel Jardim Fernandes, Francesco Ferrari, Brigitte Fouré, Georg Jarzembowski, Stanisław Jałowiecki, Dieter-Lebrecht Koch, Jaromír Kohlíček, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Sepp Kusstatscher, Bogusław Liberadzki, Eva Lichtenberger, Erik Meijer, Robert Navarro, Josu Ortuondo Larrea, Willi Piecyk, Paweł Bartłomiej Piskorski, Luís Queiró, Reinhard Rack, Gilles Savary, Brian Simpson, Dirk Sterckx, Ulrich Stockmann, Silvia-Adriana Ţicău, Georgios Toussas, Yannick Vaugrenard, Lars Wohlin, Roberts Zīle

Bij de eindstemming aanwezige vaste plaatsvervanger(s)

Zsolt László Becsey, Johannes Blokland, Jelko Kacin, Ari Vatanen, Corien Wortmann-Kool

PROCEDURE

Titel

Typegoedkeuring van motorvoertuigen en motoren

Document- en procedurenummers

COM(2007)0851 – C6-0007/2008 – 2007/0295(COD)

Datum indiening bij EP

21.12.2007

Commissie ten principale

       Datum bekendmaking

ENVI

15.1.2008

Medeadviserende commissie(s)

       Datum bekendmaking

ITRE

15.1.2008

IMCO

15.1.2008

TRAN

15.1.2008

 

Geen advies

       Datum besluit

ITRE

29.1.2008

 

 

 

Rapporteur(s)

       Datum benoeming

Matthias Groote

26.2.2008

 

 

Behandeling in de commissie

27.5.2008

 

 

 

Datum goedkeuring

15.7.2008

 

 

 

Uitslag eindstemming

+:

–:

0:

51

0

1

Bij de eindstemming aanwezige leden

Georgs Andrejevs, Pilar Ayuso, Irena Belohorská, Johannes Blokland, John Bowis, Frieda Brepoels, Martin Callanan, Dorette Corbey, Chris Davies, Avril Doyle, Mojca Drčar Murko, Edite Estrela, Anne Ferreira, Karl-Heinz Florenz, Matthias Groote, Françoise Grossetête, Cristina Gutiérrez-Cortines, Satu Hassi, Gyula Hegyi, Jens Holm, Caroline Jackson, Dan Jørgensen, Christa Klaß, Holger Krahmer, Urszula Krupa, Aldis Kušķis, Linda McAvan, Miroslav Ouzký, Vladko Todorov Panayotov, Vittorio Prodi, Frédérique Ries, Guido Sacconi, Carl Schlyter, Horst Schnellhardt, Richard Seeber, María Sornosa Martínez, Antonios Trakatellis, Evangelia Tzampazi, Thomas Ulmer, Marcello Vernola, Anja Weisgerber, Anders Wijkman, Glenis Willmott

Bij de eindstemming aanwezige vaste plaatsvervanger(s)

Inés Ayala Sender, Adam Gierek, Rebecca Harms, Jutta Haug, Johannes Lebech, Alojz Peterle, Robert Sturdy, Donato Tommaso Veraldi

Bij de eindstemming aanwezige plaatsvervanger(s) (art. 178, lid 2)

Elisabetta Gardini