SPRÁVA o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o typovom schvaľovaní motorových vozidiel a motorov s ohľadom na emisie z vysokovýkonných vozidiel (Euro VI) a o prístupe k informáciám o oprave a údržbe vozidiel

11.8.2008 - (KOM(2007)0851 – C6‑0007/2008 – 2007/0295(COD)) - ***I

Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín
Spravodajca: Matthias Groote

Postup : 2007/0295(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
A6-0329/2008
Predkladané texty :
A6-0329/2008
Prijaté texty :

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o typovom schvaľovaní motorových vozidiel a motorov s ohľadom na emisie z vysokovýkonných vozidiel (Euro VI) a o prístupe k informáciám o oprave a údržbe vozidiel

(KOM(2007)0851 – C6‑0007/2008 – 2007/0295(COD))

(Spolurozhodovací postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

–   so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (KOM(2007)0851),

–   so zreteľom na článok 251 ods. 2 a článok 95 Zmluvy o ES, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C6‑0007/2008),

–   so zreteľom na článok 51 rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na správu Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín a stanoviská Výboru pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa a Výboru pre dopravu a cestovný ruch (A6‑0329/2008),

1.  schvaľuje zmenený a doplnený návrh Komisie;

2.  žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh, alebo ho nahradiť iným textom;

3.  poveruje svojho predsedu, aby túto pozíciu postúpil Rade a Komisii.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     1

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(5) Dosahovanie cieľov Európskej únie v oblasti kvality ovzdušia si vyžaduje nepretržité úsilie o znižovanie emisií z motorových vozidiel. Z toho dôvodu by priemysel mal mať k dispozícii jasné informácie o budúcich limitných hodnotách emisií.

(5) Dosahovanie cieľov Európskej únie v oblasti kvality ovzdušia si vyžaduje nepretržité úsilie o znižovanie emisií z motorových vozidiel. Z toho dôvodu by priemysel mal mať k dispozícii jasné informácie o budúcich limitných hodnotách emisií a primeranú lehotu na ich dosiahnutie a na vývoj potrebných technických zlepšení.

Odôvodnenie

Cieľom Parlamentu a Komisie je zlepšiť kvalitu ovzdušia v EÚ, a tento cieľ sa musí dosiahnuť. Priemysel však v tejto súvislosti potrebuje dostatočný čas na to, aby zareagoval na nové právne predpisy a aby potrebné technické zlepšenia pripravil na uvedenie na trh.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     2

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 6a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(6a) Dodatočné vybavenie starších vysokovýkonných vozidiel modernejšími systémami regulácie emisií by zlepšilo kvalitu ovzdušia. Komisia by mala zvážiť navrhnutie právnych predpisov EÚ pre takéto systémy, čím by sa tiež zabezpečilo obmedzenie emisií oxidu dusičitého z dodatočne namontovaných systémov regulácie emisií.

Odôvodnenie

Každý rok sa obnoví približne 10 % vozového parku vysokovýkonných vozidiel. Preto bude trvať niekoľko rokov, kým sa naplno prejaví účinok ustanovení Euro VI. S cieľom dosiahnuť maximálny účinok súčasného návrhu by mala Komisia preskúmať, či možno navrhnúť právne predpisy EÚ pre dodatočné vybavenie existujúcich vozidiel.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     3

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 7

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(7) Pri stanovovaní emisných noriem je dôležité zohľadniť ich vplyv na konkurencieschopnosť trhov a výrobcov, na priame a nepriame náklady, ktoré vznikajú pri podnikateľskej činnosti, a ich prínosy, ktoré vznikajú v rámci stimulácie inovácií, zlepšovania kvality ovzdušia, znižovania zdravotných nákladov a narastajúcej dĺžky života.

(7) Pri stanovovaní emisných noriem je dôležité zohľadniť ich vplyv na konkurencieschopnosť trhov a výrobcov, na priame a nepriame náklady, ktoré vznikajú pri podnikateľskej činnosti, a ich prínosy, ktoré vznikajú v rámci stimulácie inovácií, zlepšovania kvality ovzdušia, znižovania zdravotných nákladov a narastajúcej dĺžky života. V záujme konkurencieschopnosti výrobcov by emisné normy mali ostať nezmenené minimálne po dobu piatich rokov.

Odôvodnenie

Priemysel potrebuje pre každú emisnú normu minimálne päťročné stabilné obdobie, aby sa mu vrátili investície nevyhnutné na zavedenie novej technológie. V dôsledku veľmi častých zmien požiadaviek súvisiacich s emisiami sú výrobcovia nútení vynakladať veľké množstvo zdrojov na aktualizáciu súčasných výrobkov. To je na úkor času potrebného na uvedenie nových výrobkov na trh a vytvára nevýhody z hľadiska hospodárskej súťaže. Konkurencieschopnosť nebude ohrozená, len ak sa zaručí dostatočný a primeraný čas, čo zabezpečí dosiahnutie environmentálnych cieľov z dlhodobého hľadiska.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     4

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 8

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(8) Na zlepšenie fungovania vnútorného trhu, najmä pokiaľ ide o voľný pohyb tovaru, slobodu usadiť sa a slobodu poskytovania služieb, je potrebný neobmedzený prístup k informáciám o opravách vozidiel, a to prostredníctvom štandardizovaného formátu, ktorý sa dá použiť na vyhľadávanie technických informácií, ako aj účinná hospodárska súťaž na trhu informačných služieb týkajúcich sa opráv a údržby vozidiel. Veľká časť takýchto informácií sa týka palubných diagnostických systémov a ich vzájomného pôsobenia s ostatnými systémami vozidla. Treba stanoviť technické špecifikácie, ktorými sa majú riadiť internetové stránky výrobcov, spolu s cielenými opatreniami na zabezpečenie primeraného prístupu pre malé a stredné podniky (MSP).

(8) Na zlepšenie fungovania vnútorného trhu, najmä pokiaľ ide o voľný pohyb tovaru, slobodu usadiť sa a slobodu poskytovania služieb, je potrebný neobmedzený prístup k informáciám o opravách vozidiel čo najvhodnejším spôsobom bez neprimeraného zaťaženia v súvislosti s výhodami pre zákazníkov, a to prostredníctvom štandardizovaného formátu, ktorý sa dá použiť na vyhľadávanie technických informácií, ako aj účinná hospodárska súťaž na trhu informačných služieb týkajúcich sa opráv a údržby vozidiel. Veľká časť takýchto informácií sa týka palubných diagnostických systémov a ich vzájomného pôsobenia s ostatnými systémami vozidla. Je nevyhnutné stanoviť technické špecifikácie, ktorými sa majú riadiť internetové stránky výrobcov, spolu s cielenými opatreniami na zabezpečenie primeraného prístupu pre malé a stredné podniky (MSP).

Odôvodnenie

Komisia by mala mať právomoc prijať len vhodné opatrenia týkajúce sa prístupu k informáciám o opravách a údržbe vozidiel. Nie je žiaden dôvod na neprimerané zaťaženie v súvislosti s výhodami pre zákazníkov. Nie je vhodné, aby sa napríklad definícia informácií o opravách a údržbe rozšírila na diaľkovú diagnostickú podporu a aby sa výrobcom predpísalo, že akreditovaným nezávislým opravárňam musia umožniť prístup k bezpečnostnému systému vozidiel.

Stanoviť technické špecifikácie, ktorými sa majú riadiť internetové stránky výrobcov, je nielen potrebné, ale dokonca nevyhnutné.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     5

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 8a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(8a) Komisia by mala najneskôr do ...* prehodnotiť fungovanie systému neobmedzeného prístupu k informáciám o opravách a údržbe vozidiel s cieľom rozhodnúť, či by bolo vhodné zjednotiť všetky ustanovenia, ktoré upravujú prístup k informáciám o opravách a údržbe vozidiel, v rámci revidovaných rámcových právnych predpisov o typovom schvaľovaní. Ak sa ustanovenia upravujúce prístup k týmto informáciám zjednotia takýmto spôsobom, zodpovedajúce ustanovenia v tomto nariadení sa zrušia za predpokladu, že existujúce práva prístupu k informáciám o opravách a údržbe vozidiel ostanú zachované.

___________

* Štyri roky odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia.

Odôvodnenie

Prístup ku všetkým informáciám o opravách a údržbe by sa mal začleniť do rámcovej smernice o typovom schvaľovaní. Zodpovedajúce nariadenie Euro 5/6 pre osobné autá [(ES) č. 715/2007] obsahuje rovnaké odôvodnenie (č. 9).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     6

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 8b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(8b) Komisia by mala podporovať vytvorenie medzinárodne harmonizovaného štandardného formátu pre neobmedzený a štandardizovaný prístup k informáciám o opravách a údržbe vozidiel, napríklad prostredníctvom činnosti Európskeho výboru pre normalizáciu (CEN).

Odôvodnenie

Komisia podporuje medzinárodne harmonizovaný formát podľa normy ISO pre prístup k informáciám o opravách, aby sa zabezpečilo vypracovanie medzinárodnej harmonizácie nariadenia o motorových vozidlách a rozšírenie harmonizácie do oblastí, na ktoré sa ešte nevzťahuje.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     7

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 8c (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(8c) Je nevyhnutné vypracovať spoločnú európsku normu pre formát palubných diagnostických systémov a informácií o opravách a údržbe vozidla. Keďže súčasný formát Organizácie za presadzovanie noriem pre štruktúrované informácie (OASIS) sa nemôže úplne uplatňovať na palubné diagnostické systémy a informácie o opravách a údržbe vysokovýkonných vozidiel, CEN bol poverený vypracovaním rozšírenej normy pre tieto informácie. Táto norma by mala vychádzať z formátu OASIS a prispôsobiť ho osobitným potrebám vysokovýkonných vozidiel. Kým CEN schváli takúto normu, mal by sa ľahko dostupným spôsobom a vo formáte, ktorý zaručí nediskriminačný prístup, poskytnúť palubný diagnostický systém a informácie o opravách a údržbe vysokovýkonných vozidiel. Tieto informácie by sa mali uverejniť na internetových stránkach výrobcov alebo, ak to z dôvodu charakteru informácií nie je možné, inou vhodnou formou. Špecifikácie týkajúce sa rámca technických informácií stanovených v dokumente SC1-D2 organizácie OASIS by sa mali začleniť do opatrení prijatých na vykonávanie tohto nariadenia.

Odôvodnenie

Vysokovýkonné vozidlá často montuje jeden výrobca, ale značný počet sa montuje vo viacerých stupňoch a predáva sa ako napr. podvozky a motory. Následný trh potrebuje informácie o opravách tak  úplne montovaných vozidiel, ako aj vozidiel predávaných vo forme napr. motora/podvozku.

Pravidlá o prístupe k informáciám o opravách a údržbe nemožno jednoducho preniesť z Eura 5 (osobné automobily) na Euro VI (vysokovýkonné vozidlá). Preto sa musí štandardizovaný formát upraviť podľa potrieb vysokovýkonných vozidiel.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     8

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 15

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(15) S cieľom lepšie regulovať skutočné emisie z vozidiel v prevádzke vrátane emisií mimo cyklov a s cieľom uľahčiť proces zhody pri prevádzke, by sa mala prijať skúšobná metodika a výkonnostné požiadavky založené na použití prenosných systémov na meranie emisií (PEMS).

(15) S cieľom lepšie regulovať skutočné emisie z vozidiel v prevádzke vrátane emisií mimo cyklov a s cieľom uľahčiť proces zhody pri prevádzke, by sa mala v primeranom časovom rámci prijať skúšobná metodika a výkonnostné požiadavky založené na použití prenosných systémov na meranie emisií (PEMS).

Odôvodnenie

Začlenenie týchto prvkov je veľmi dôležitým krokom na ceste ku globálne harmonizovaným právnym predpisom a globálnej konkurencieschopnosti priemyslu EÚ. Komisia by mala používať jednoznačnejšie formulácie a prijať takéto globálne technické predpisy do normy Euro VI.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     9

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 18a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(18a) Členské štáty by mali navrhnúť ambiciózne opatrenia s cieľom zabezpečiť dodatočné vybavenie jestvujúcich vysokovýkonných vozidiel v súlade s normami Euro VI.

Odôvodnenie

Existujúce vozidlá budú ešte dlhé roky tvoriť značnú časť vozového parku a dodatočné vybavenie má veľký potenciál, pokiaľ ide o znižovanie emisií.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     10

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 18b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(18b) Členské štáty by mali pravidelne monitorovať tempo obnovy a dodatočného vybavovania vozidiel, zintenzívniť svoje úsilie na dosiahnutie zníženia podielu vozidiel, ktoré výraznejšie prispievajú k znečisteniu, a každoročne Komisii predkladať správu o výsledkoch.

Odôvodnenie

Monitorovaním a predkladaním správ sa môže v budúcnosti zvýšiť účinnosť politiky znižovania emisií.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     11

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 24

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(24) Komisia by predovšetkým mala byť splnomocnená zaviesť limitné hodnoty pre množstvo tuhých častíc do prílohy I, špecifikovať hodnoty prípustnej úrovne zložky NO2 v limitnej hodnote NOx, stanoviť špecifické postupy, skúšky a požiadavky v súvislosti s typovým schvaľovaním, ako aj postup na meranie množstva tuhých častíc a prijať opatrenia týkajúce sa mimocyklových emisií, prístupu k informáciám o oprave a údržbe vozidiel a skúšobných cyklov používaných na meranie emisií. Keďže tieto opatrenia majú všeobecnú pôsobnosť a ich cieľom je doplniť toto nariadenie novými menej podstatnými prvkami, mali by byť prijaté v súlade s regulačným postupom s kontrolou ustanoveným v článku 5a rozhodnutia 1999/468/ES.

(24) Komisia by predovšetkým mala byť splnomocnená zaviesť limitné hodnoty pre množstvo tuhých častíc do prílohy I, špecifikovať – ak je to vhodné – hodnoty prípustnej úrovne zložky NO2 v limitnej hodnote NOx, stanoviť špecifické postupy, skúšky a požiadavky v súvislosti s typovým schvaľovaním, ako aj postup na meranie množstva tuhých častíc a prijať opatrenia týkajúce sa mimocyklových emisií, používania prenosných systémov na meranie emisií, prístupu k informáciám o oprave a údržbe vozidiel a skúšobných cyklov používaných na meranie emisií. Keďže tieto opatrenia majú všeobecnú pôsobnosť a ich cieľom je doplniť toto nariadenie novými menej podstatnými prvkami, mali by byť prijaté v súlade s regulačným postupom s kontrolou ustanoveným v článku 5a rozhodnutia 1999/468/ES.

Odôvodnenie

Pri meraní emisií počas skutočnej prevádzky motorového vozidla často dochádza k výrazným rozdielom v porovnaní s údajmi nameranými počas skúšobného cyklu. Aby sa zabránilo vývoju vozidiel navrhnutých osobitne pre skúšobný cyklus, ktoré po jeho ukončení produkujú viac emisií, je nevyhnutné používať prenosné systémy na meranie emisií a regulovať mimocyklové emisie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     12

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Toto nariadenie sa uplatňuje bez toho, aby bol dotknutý článok 2 ods. 2 nariadenia (ES) č. 715/2007.

Toto nariadenie sa uplatňuje bez toho, aby bol dotknutý článok 2 ods. 2 nariadenia (ES) č. 715/2007, ktorý za určitých podmienok umožňuje rozšírenie platnosti typových schválení pre vozidlá s referenčnou hmotnosťou ≤ 2 610 kg na podobné typy vozidiel s referenčnou hmotnosťou ≤ 2 840 kg.

Odôvodnenie

Množstvo typov (ľahkých úžitkových) vozidiel má rovnaký technický základ. V závislosti od konkrétnej použitej karosérie sa ich váha môže pohybovať tesne pod alebo tesne nad hranicou 2 610 kg. To by znamenalo, že dve vozidlá rovnaké po technickej stránke by sa posudzovali odlišne: jedno by bolo považované za ľahké úžitkové vozidlo a druhé za vysokovýkonné vozidlo. To by spôsobilo rozdiel so zreteľom na technické požiadavky na typové schválenie. S cieľom objasniť situáciu sa pridalo ustanovenie nariadenia 715/2007/ES.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     13

Návrh nariadenia

Článok 3 – bod 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(1) „motor“ je hybný pohonný zdroj vozidla, ktorému možno udeliť typové schválenie ako samostatnej technickej jednotke vymedzenej v článku 3 bode 25 smernice 2007/46/ES;

(1) systém motora“ je motor, systém regulovania emisií a spojovacie rozhranie (technické vybavenie a správy) medzi jednotkou (-ami) elektronického regulovania systému motora a ktoroukoľvek inou regulačnou jednotkou výkonového radu alebo vozidla;

Odôvodnenie

V súvislosti s bodom 1: súlad s normou Euro VI sa musí preukázať pre celý systém motora. Systém motora je optimálnou súhrou motora, systému dodatočnej úpravy výfukových plynov a doplňujúcich regulačných prvkov. Definíciu motora treba príslušným spôsobom zmeniť alebo nahradiť definíciou systému motora. Celosvetový harmonizovaný postup pre vysokovýkonné motory (WHDC) – globálne technické nariadenie č. 4 už obsahuje definície systému motora a systému dodatočnej úpravy výfukových plynov, ktoré sa v tomto prípade môžu vhodným spôsobom prevziať.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     14

Návrh nariadenia

Článok 3 – bod 1a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(1a) „typ motora“ je kategória motorov, ktoré sa v základných charakteristikách motora nelíšia;

Odôvodnenie

V súvislosti s bodom 1: súlad s normou Euro VI sa musí preukázať pre celý systém motora. Systém motora je optimálnou súhrou motora, systému dodatočnej úpravy výfukových plynov a doplňujúcich regulačných prvkov. Definíciu motora treba príslušným spôsobom zmeniť alebo nahradiť definíciou systému motora. Celosvetový harmonizovaný postup pre vysokovýkonné motory (WHDC) – globálne technické nariadenie č. 4 už obsahuje definície systému motora a systému dodatočnej úpravy výfukových plynov, ktoré sa v tomto prípade môžu vhodným spôsobom prevziať.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     15

Návrh nariadenia

Článok 3 – bod 1b (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(1b) „systém dodatočnej úpravy výfukových plynov“ je katalyzátor (oxidačný alebo 3-cestný), filter tuhých častíc, systém deNOx, kombinácia systému deNOx a filtra tuhých častíc alebo akékoľvek iné zariadenie na znižovanie emisií, ktoré je inštalované na výstupe z motora. Táto definícia nezahŕňa recirkuláciu výfukových plynov (EGR), ktorá sa pokladá za neoddeliteľnú súčasť systému motora;

Odôvodnenie

V súvislosti s bodom 1: súlad s normou Euro VI sa musí preukázať pre celý systém motora. Systém motora je optimálnou súhrou motora, systému dodatočnej úpravy výfukových plynov a doplňujúcich regulačných prvkov. Definíciu motora treba príslušným spôsobom zmeniť alebo nahradiť definíciou systému motora. Celosvetový harmonizovaný postup pre vysokovýkonné motory (WHDC) – globálne technické nariadenie č. 4 už obsahuje definície systému motora a systému dodatočnej úpravy výfukových plynov, ktoré sa v tomto prípade môžu vhodným spôsobom prevziať.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     16

Návrh nariadenia

Článok 3 – bod 7

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(7) „palubný diagnostický systém“ alebo „OBD systém“ je systém na regulovanie emisií, ktorý je schopný identifikovať pravdepodobnú oblasť nesprávnej činnosti pomocou poruchových kódov uložených v pamäti počítača;

(7) „palubný diagnostický systém“ alebo „systém OBD“ je systém vo vozidle alebo v motore, ktorý je schopný rozpoznať poruchy a prípadne na ne upozorniť pomocou výstražného systému, identifikovať pravdepodobnú oblasť poruchy pomocou informácií uložených v pamäti počítača a je schopný tieto údaje sprístupniť mimo vozidla; Komisia môže v súlade s postupom uvedeným v čl. 39 ods. 9 smernice 2007/46/ES prijať ďalšie definície s cieľom zohľadniť technický pokrok v systémoch OBD;

Odôvodnenie

Systém OBD v skutočnosti emisie nereguluje. Systém OBD monitoruje fungovanie systémov a súčastí, ktoré emisie regulujú. Navrhovaná nová definícia je v súlade s definíciou Celosvetovo harmonizovaných palubných diagnostických systémov (WWH-OBD).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     17

Návrh nariadenia

Článok 3 – bod 11

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(11) „informácie o opravách a údržbe vozidiel“ sú všetky informácie potrebné na diagnostikovanie, obsluhu, kontrolu, pravidelné monitorovanie, opravu, preprogramovanie alebo preinštalovanie vozidla, a ktoré výrobcovia poskytujú svojim autorizovaným predajniam a opravovniam, vrátane následných zmien takýchto informácií a ich doplnkov. Tieto informácie obsahujú všetky požadované informácie o súčiastkach alebo vybavení vozidiel;

(11) sú všetky informácie potrebné na diagnostikovanie, obsluhu, kontrolu, pravidelné monitorovanie, opravu, preprogramovanie, preinštalovanie alebo diaľkovú diagnostickú podporu vozidla, a ktoré výrobcovia poskytujú svojim autorizovaným predajniam a opravovniam, vrátane následných zmien takýchto informácií a ich doplnkov. Tieto informácie obsahujú všetky požadované informácie o súčiastkach alebo vybavení vozidiel; Tieto informácie obsahujú všetky požadované informácie o súčiastkach alebo vybavení vozidiel. Výrobcovia zabezpečia štandardizované, bezpečné, diaľkovo riadené zariadenie s cieľom umožniť akreditovaným nezávislým opravárom dokončiť činnosti, ktoré vyžadujú prístup k bezpečnostnému systému vozidiel;

Odôvodnenie

So zreteľom na čoraz zložitejšiu elektroniku vozidiel výrobcovia častejšie poskytujú zariadenia na diaľkovo riadenú diagnostickú podporu. S cieľom vytvoriť pre prevádzkovateľov rovnaké podmienky by sa tieto zariadenia mali sprístupniť aj nezávislým prevádzkovateľom, aby mohli zákazníkom nepretržite poskytovať rôzne možnosti opravy. Okrem toho treba so zreteľom na opätovné nainštalovanie imobilizérov a preprogramovanie jednotiek elektronického riadenia poukázať na bezpečné spojenie medzi vozidlom a výrobcom.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     18

Návrh nariadenia

Článok 3 – bod 11a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(11a) „výrobca“ je osoba, alebo orgán, ktorý je schvaľovaciemu orgánu zodpovedný za všetky aspekty postupu typového schválenia alebo povolenia a za zabezpečenie zhody výroby. Nie je dôležité, aby osoba alebo orgán boli priamo zapojené do všetkých stupňov výroby vozidla, systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky, na ktoré sa vzťahuje postup schválenia;

Odôvodnenie

Tento PDN sa považuje za dostatočne zrozumiteľný (definícia z článku 3.27 smernice 2007/46/ES).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     19

Návrh nariadenia

Článok 5 ‑ bod 4 ‑ úvodná časť a písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

4. V súlade s postupom uvedeným v článku 39 ods. 9 smernice 2007/46/ES prijíma Komisia opatrenia na vykonávanie tohto článku. Tieto opatrenia sa týkajú:

4. V súlade s postupom uvedeným v článku 39 ods. 9 smernice 2007/46/ES prijíma Komisia opatrenia na vykonávanie tohto článku. Tieto opatrenia sa musia zaviesť do 31. decembra 2009 a týkajú sa:

a) výfukových emisií, vrátane skúšobných cyklov, mimocyklových emisií, množstva tuhých častíc, emisií pri voľnobežných otáčkach, kapacity dymu a správneho fungovania a regenerácie zariadení na reguláciu znečisťujúcich látok;

a) výfukových emisií vrátane skúšobných cyklov, používania prenosných systémov na meranie emisií, slúžiacich na overovanie skutočných hodnôt emisií z vozidiel v prevádzke, overovania a obmedzovania mimocyklových emisií s cieľom dodržať limitné hodnoty emisií uvedené v prílohe I, stanovenia limitných hodnôt pre množstvo tuhých častíc, pričom sa dodržia jestvujúce prísne požiadavky v oblasti životného prostredia, emisií pri voľnobežných otáčkach, kapacity dymu a správneho fungovania a regenerácie zariadení na reguláciu znečisťujúcich látok;

Odôvodnenie

Vykonávacie opatrenia by sa mali prijať do 1. apríla 2009, aby výrobcovia a dodávatelia mali k dispozícii všetky údaje potrebné na včasnú zmenu vybavenia motorových vozidiel v súlade s normou. Pri meraní emisií počas skutočnej prevádzky motorového vozidla často dochádza k výrazným rozdielom v porovnaní s údajmi nameranými počas skúšobného cyklu. Aby sa zabránilo vývoju vozidiel navrhnutých osobitne pre skúšobný cyklus, ktoré po jeho ukončení produkujú viac emisií, je nevyhnutné používať prenosné systémy na meranie emisií a regulovať mimocyklové emisie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     20

Návrh nariadenia

Článok 5 ‑ odsek 4 ‑ pododsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

V súlade s postupom uvedeným v článku 39 ods. 9 smernice 2007/46/ES môže Komisia prijať iné opatrenia týkajúce sa špecifických postupov, skúšok a požiadaviek súvisiacich s typovým schvaľovaním.

vypúšťa sa

Odôvodnenie

Tento odsek je formulovaný príliš neurčito a voľne a Komisii poskytuje príliš veľa slobody pri konaní v rámci postupu komitológie. To by mohlo viesť k oneskoreniam pri schvaľovaní vykonávacích opatrení. Požiadavky na typové schvaľovanie by mali byť definitívne. Schválenie nových požiadaviek by malo byť možné len za účasti Parlamentu a Rady.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     21

Návrh nariadenia

Článok 6 – odsek 1 – pododsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Výrobcovia poskytujú nezávislým prevádzkovateľom neobmedzený a štandardizovaný prístup k informáciám z palubného diagnostického systému (OBD) a informáciám o opravách a údržbe vozidiel.

1. Výrobcovia poskytujú nezávislým prevádzkovateľom neobmedzený a štandardizovaný prístup k informáciám z palubného diagnostického systému (OBD), k diagnostickým a iným zariadeniam, nástrojom vrátane príslušného softvéru a informáciám o opravách a údržbe vozidiel.

Odôvodnenie

Nezávislí prevádzkovatelia potrebujú mať prístup k originálnym nástrojom a skúšobným zariadeniam výrobcov, aby mohli vykonávať špecializované opravy. Keďže platnosť nariadenia (ES) č. 1400/2002 o skupinovej výnimke v sektore motorových vozidiel končí v roku 2010, malo by sa do tohto nariadenia začleniť príslušné ustanovenie, ktoré by zaručovalo rovnaké práva.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     22

Návrh nariadenia

Článok 6 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Výrobcovia poskytujú nezávislým prevádzkovateľom neobmedzený a štandardizovaný prístup k informáciám z palubného diagnostického systému (OBD) a informáciám o opravách a údržbe vozidiel.

1. Výrobcovia poskytujú nezávislým prevádzkovateľom neobmedzený a štandardizovaný prístup k informáciám z palubného diagnostického systému (OBD) a informáciám o opravách a údržbe vozidiel.

 

Výrobca zodpovedný za príslušné typové schválenie v prípade viacstupňového typového schvaľovania je zodpovedný aj za poskytnutie informácií o opravách pre daný stupeň tak konečnému výrobcovi, ako aj nezávislým prevádzkovateľom. Konečný výrobca je zodpovedný za poskytovanie informácií o celom vozidle nezávislým prevádzkovateľom. Poplatky za čas, kedy sa prístup využíva, sa vyberú len raz.

Uplatňujú sa články 6 a 7 nariadenia (ES) č. 715/2007.

Články 6 a 7 nariadenia (ES) č. 715/2007 sa uplatňujú mutatis mutandis. Informácie z palubného diagnostického systému a informácie o opravách a údržbe vozidiel spĺňajú normu CEN hneď po jej prijatí.

 

Kým CEN neprijme tento nový štandardizovaný formát, informácie z palubného diagnostického systému a informácie o opravách a údržbe vysokovýkonných vozidiel sa predkladajú v ľahko čitateľnej a nediskriminačnej forme. Informácie sa zverejnia na internetových stránkach výrobcov alebo, ak to neumožňuje druh informácií, v inej vhodnej forme.

Odôvodnenie

Vysokovýkonné vozidlá konštruuje často len jeden výrobca. Mnohé z týchto vozidiel sa však vyrábajú vo viacerých etapách a predávajú napríklad ako podvozok a motor. Trh s náhradnými dielmi vyžaduje informácie o opravách tak pokiaľ ide o kompletne skonštruované vozidlá, ako aj o vozidlá predávané ako podvozok a motor. Predpisy o prístupe k informáciám o opravách nemožno z Euro V (osobné vozidlá) jednoducho preniesť na Euro VI (vysokovýkonné vozidlá). Štandardizovaný formát treba prispôsobiť osobitostiam vysokovýkonných vozidiel.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     23

Návrh nariadenia

Článok 6 – odsek 2 – pododsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. V súlade s postupom uvedeným v článku 39 ods. 9 smernice 2007/46/ES Komisia na účely vykonávania odseku 1 uvedeného článku stanovuje a aktualizuje technické špecifikácie súvisiace so spôsobom poskytovania informácií z palubného diagnostického systému a informácií o oprave a údržbe vozidla.

2. V súlade s postupom uvedeným v článku 39 ods. 9 smernice 2007/46/ES Komisia na účely vykonávania odseku 1 uvedeného článku stanovuje a aktualizuje príslušné technické špecifikácie súvisiace so spôsobom poskytovania informácií z palubného diagnostického systému a informácií o opravách a údržbe vozidla. Komisia vezme do úvahy súčasné informačné technológie, budúce technológie v oblasti vozidiel, súčasné normy Medzinárodnej organizácie pre normalizáciu (ISO) a možnosť celosvetovej normy ISO.

Odôvodnenie

Pri vypracúvaní a aktualizácii technických špecifikácií týkajúcich sa systému OBD a informácií o opravách a údržbe vozidla je veľmi dôležité zohľadniť súčasné a budúce technológie v oblasti vozidiel a normy ISO.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     24

Návrh nariadenia

Článok 8 ‑ odsek 2 ‑ pododsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. S účinnosťou od 1. októbra 2014 vnútroštátne orgány nepovažujú osvedčenia o zhode v prípade nových vozidiel, ktoré nie sú v súlade s požiadavkami uvedenými v tomto nariadení, za platné na účely článku 26 smernice 2007/46/ES a z dôvodov súvisiacich s emisiami zakazujú registráciu, predaj a uvedenie takýchto vozidiel do prevádzky.

2. S účinnosťou od 48 mesiacov po nadobudnutí účinnosti vykonávacích opatrení tohto nariadenia uvedených v článku 4 od. 3, článku 5 ods. 4 a článku 6 ods. 2 vnútroštátne orgány nepovažujú osvedčenia o zhode v prípade nových vozidiel, ktoré nie sú v súlade s požiadavkami uvedenými v tomto nariadení, za platné na účely článku 26 smernice 2007/46/ES a z dôvodov súvisiacich s emisiami zakazujú registráciu, predaj a uvedenie takýchto vozidiel do prevádzky.

Odôvodnenie

Medzi zverejnením vykonávacích predpisov a nadobudnutím účinnosti nových emisných štandardov by malo byť 48 mesiacov, aby sa zabezpečilo, že výrobcovia a dodávatelia majú všetky údaje potrebné k tomu, aby bolo na nových vozidlách možné vykonať nevyhnutné technické zlepšenia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     25

Návrh nariadenia

Článok 10

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Článok 10

vypúšťa sa

Finančné stimuly

 

1. Za predpokladu nadobudnutia účinnosti vykonávacích opatrení tohto nariadenia členské štáty môžu poskytnúť finančné stimuly, ktoré sa uplatňujú na motorové vozidlá v sériovej výrobe, ktoré sú v súlade s týmto nariadením.

 

Stimuly sa uplatňujú na všetky nové vozidlá umiestnené na trh daného členského štátu, ktoré sú v súlade s týmto nariadením. Prestanú sa však uplatňovať najneskôr do 1. októbra 2014.

 

2. Za predpokladu nadobudnutia účinnosti vykonávacích opatrení tohto nariadenia členské štáty môžu udeliť finančné stimuly na prispôsobenie vozidiel v prevádzke limitným hodnotám emisií stanoveným v prílohe I a na zošrotovanie vozidiel, ktoré nie sú v súlade s týmto nariadením.

 

3. Finančné stimuly uvedené v odsekoch 1 a 2 nesmú pre žiadny typ motorového vozidla presahovať dodatočné náklady na technické zariadenia potrebné na zabezpečenie splnenia emisných limitov špecifikovaných v prílohe I vrátane nákladov na ich inštaláciu do vozidla.

 

4. Komisii sa oznamujú o plány na zavedenie alebo úpravu finančných stimulov uvedených v odsekoch 1 a 2.

 

Odôvodnenie

Umožniť jednotlivým členským štátom poskytovanie finančných stimulov je proti zásadám jednotného trhu a mohlo by to narušiť hospodársku súťaž.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     26

Návrh nariadenia

Článok 12

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Po skončení Programu merania tuhých častíc EHK OSN, ktorý sa uskutočňuje pod záštitou Svetového fóra pre harmonizáciu predpisov o vozidlách, Komisia bez toho, aby znížila úroveň ochrany životného prostredia na území Spoločenstva:

1. Po skončení príslušných častí Programu merania tuhých častíc EHK OSN, ktorý sa uskutočňuje pod záštitou Svetového fóra pre harmonizáciu predpisov o vozidlách, ale najneskôr do 1. apríla 2009 Komisia v súlade s článkom 39 ods. 9 smernice 2007/46/ES, ale bez toho, aby znížila úroveň ochrany životného prostredia na území Spoločenstva:

a) stanovuje limitné hodnoty pre množstvo tuhých častíc a podľa potreby špecifikuje hodnoty prípustnej úrovne zložky NO2 v limitnej hodnote NOx; v súlade s článkom 39 ods. 2 smernice 2007/46/ES;

a) stanovuje limitné hodnoty pre množstvo tuhých častíc a podľa potreby špecifikuje hodnoty prípustnej úrovne zložky NO2 v limitnej hodnote NOx;

b) prijíma postup na meranie množstva tuhých častíc.

b) prijíma postup na meranie množstva tuhých častíc.

2. Komisia stanovuje korelačné faktory medzi európskou skúškou s nestálym pracovným cyklom (ETC) a európskou skúškou so stálym pracovným cyklom (ESC), ako sú opísané v smernici 2005/55/ES, a celosvetovou harmonizovanou skúškou s nestálym jazdným cyklom (WHTC) a celosvetovou harmonizovanou skúškou so stálym jazdným cyklom (WHSC) a prijíma zodpovedajúce limitné hodnoty.

2. Komisia stanovuje korelačné faktory medzi európskou skúškou s nestálym pracovným cyklom (ETC) a európskou skúškou so stálym pracovným cyklom (ESC), ako sú opísané v smernici 2005/55/ES, a celosvetovou harmonizovanou skúškou s nestálym jazdným cyklom (WHTC) a celosvetovou harmonizovanou skúškou so stálym jazdným cyklom (WHSC) a prijíma zodpovedajúce limitné hodnoty, a to v súlade s článkom 39 ods. 9 smernice 2007/46/ES.

3. Komisia pravidelne posudzuje postupy, skúšky a požiadavky uvedené v článku 5 ods. 4, ako aj skúšobné cykly používané na meranie emisií.

Ak sa pri skúmaní preukáže, že dané postupy, skúšky, požiadavky a skúšobné cykly už nie sú primerané alebo nezodpovedajú skutočným emisiám, upravia sa tak, aby náležite zodpovedali emisiám vznikajúcim pri skutočnej jazde na ceste.

3. Komisia pravidelne posudzuje postupy, skúšky a požiadavky uvedené v článku 5 ods. 4. Ak sa pri skúmaní preukáže, že dané postupy, skúšky a požiadavky už nie sú primerané alebo nezodpovedajú skutočným emisiám, upravia sa v súlade s článkom 39 ods. 9 smernice 2007/46/ES tak, aby náležite zodpovedali emisiám vznikajúcim pri skutočnej jazde na ceste.

4. Komisia pravidelne posudzuje znečisťujúce látky uvedené v bode 2 článku 3. Ak Komisia dôjde k záveru, že je potrebné regulovať emisie ďalších znečisťujúcich látok, zodpovedajúcim spôsobom zmení a doplní toto nariadenie.

4. Komisia pravidelne posudzuje znečisťujúce látky uvedené v bode 2 článku 3. Ak Komisia dôjde k záveru, že je potrebné regulovať emisie ďalších znečisťujúcich látok, predloží Európskemu parlamentu a Rade návrh na zmenu a doplnenie tohto nariadenia.

Odôvodnenie

Vykonávacie opatrenia by sa mali prijať do 1. apríla 2009, aby priemysel mal k dispozícii všetky údaje potrebné na včasnú zmenu vybavenia motorových vozidiel v súlade s normou.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     27

Návrh nariadenia

Článok 16 ‑ odsek 2a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

2a. Komisia do 31. decembra 2009 prijme vykonávacie opatrenia podľa článku. 4 ods. 3, článku 5 ods. 4 a článku 6 ods. 2.

Odôvodnenie

Výrobcovia potrebujú, aby medzi nadobudnutím účinnosti tohto nariadenia a postupom vo výboroch bolo určité prechodné obdobie. V súvislosti s normami Euro V a Euro VI Komisia v rámci postupu vo výboroch prijala rôzne nové ustanovenia pre novšie osobné vozidlá, ktoré sa ako súčasť normy Euro V stanú záväznými už v septembri 2009, takže výrobcom nebude poskytnuté takmer žiadne prechodné obdobie. Norma Euro VI by mala tento problém zohľadniť.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     28

Návrh nariadenia

Príloha I

Text predložený Komisiou

PRÍLOHA I

Emisné limity Euro VI

 

Limitné hodnoty

 

CO (mg/kWh)

THC (mg/kWh)

NMHC (mg/kWh)

CH4 (mg/kWh)

NOx (3) (mg/kWh)

NH3 (ppm)

Hmotnosť PM (mg/kWh)

Množstvo PM (1) (#/kWh)

ESC (CI)

1500

130

 

 

400

10

10

 

ETC (CI)

4000

160

 

 

400

10

10

 

ETC (PI)

4000

 

160

500

400

10

10

 

WHSC (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

WHTC (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

PRÍLOHA I

Emisné limity Euro VI

 

Limitné hodnoty

 

CO (mg/kWh)

THC (mg/kWh)

NMHC (mg/kWh)

CH4 (mg/kWh)

NOx (3) (mg/kWh)

NH3 (ppm)

Hmotnosť PM (mg/kWh)

Množstvo PM (1) (#/kWh)

ESC (CI)

1500

130

 

 

500

10

10

 

ETC (CI)

4000

160

 

 

500

10

10

 

ETC (PI)

4000

 

160

500

500

10

10

 

WHSC (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

WHTC (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

Odôvodnenie

Nepatrné zvýšenie limitnej hodnoty NOx umožní technické riešenia, ktorými sa zníži úroveň CO2 až do výšky 50 %. Tento PDN ponúka výhodné riešenie tak vzhľadom na látky, ktoré znečisťujú ovzdušie, ako aj vzhľadom na skleníkové plyny, pretože sa tým dosiahne lepší pomer medzi emisiami NOx a CO2.

DÔVODOVÁ SPRÁVA

Pri spaľovaní fosílnych pohonných látok, ako je benzín, nafta a zemný plyn, vznikajú emisie, ktoré sú škodlivé pre zdravie, ako aj pre flóru a faunu a ktoré prispievajú k otepľovaniu atmosféry.

Veľkým prínosom pre lepšiu kvalitu ovzdušia v Európe sú čisté nákladné vozidlá. To úzko súvisí s priemerným vekom motorových vozidiel na európskych cestách. Ak klesne priemerný vek nákladných vozidiel, stúpne podiel nákladných vozidiel s nižšou emisiou výfukových plynov, ktoré majú škodlivý vplyv na životné prostredie a na zdravie.

Návrh Komisie

V rámci 6. akčného programu v oblasti životného prostredia a z neho vychádzajúceho programu Čisté ovzdušie pre Európu Komisia v septembri 2005 predložila návrh tematickej stratégie týkajúcej sa znečistenia ovzdušia. Návrh nariadenia Euro VI, ktorý Komisia predložila 21. decembra 2007 by mal byť jedným z opatrení v prospech čistého ovzdušia.

Podľa návrhu Komisie by sa mali zaviesť harmonizované technické predpisy pre ťažké úžitkové vozidlá, aby sa zaručilo fungovanie vnútorného trhu a zároveň aj vysoká úroveň ochrany životného prostredia. Určia sa limitné hodnoty pre škodlivé emisie oxidu uhoľnatého (CO), oxidov dusíka (NOx) a tuhých častíc (PM). V porovnaní s Euro V by sa mala povolená hmotnosť častíc znížiť o 66 % a emisie NOx o 80 %. S cieľom umožniť dosiahnutie fungujúceho vnútorného trhu a zároveň zabezpečiť vysokú úroveň ochrany životného prostredia návrh Komisie okrem toho zavádza opatrenia týkajúce sa prístupu k informáciám o opravách.

Súbežne s predloženým návrhom nariadenia (politického nariadenia) sa v súlade s tzv. prístupom rozdelenia na úrovne vypracuje technické nariadenie, v ktorom sa stanovia technické špecifikácie zohľadňujúce základné požiadavky.

Nariadenie Euro VI má od roku 2013 nahradiť limitné hodnoty emisií uvedené v Euro IV platné od novembra 2006 a príslušné limitné hodnoty emisií uvedené v Euro V, ktoré nadobudnú platnosť v októbri 2008.

Vyjadrenie spravodajcu

Spravodajca vyjadruje poľutovanie nad tým, že návrh Komisie nie je ambicióznejší, pokiaľ ide o stanovenie limitných hodnôt pre hmotnosť tuhých častíc. V priebehu prípravných diskusií sa ukázalo, že limitné hodnoty treba znížiť ešte viac, ak sa má zabezpečiť používanie uzavretých filtrov veľmi jemných častíc. Toto zníženie je technicky uskutočniteľné a vykonali sa aj testovacie merania v tejto súvislosti. Spravodajca preto navrhuje postúpiť o ďalší krok a znížiť hraničnú hodnotu množstva tuhých častíc vo výške 10 mg/kWh stanovenú v návrhu Komisie na 5 mg/kWh.

Podľa návrhu Komisie by sa nové limitné hodnoty emisií mali zaviesť až od roku 2013. Na základe súčasného stavu techniky je však možný skorší dátum zavedenia. Spravodajca preto žiada, aby sa práce v rámci postupu vo výboroch ukončili do 1. apríla 2009. Po uplynutí 36 mesiacov, t. j. od 1. apríla 2012 pre nové typy vozidiel a od 1. apríla 2013 pre všetky vozidlá by mali platiť nové limitné hodnoty emisií.

Kvôli diskusiám o oxidoch dusíka by sa nemalo zabudnúť na problematiku veľmi jemných častíc. Znečistenie je zjavné najmä vo veľkomestách. Stanovenie množstva tuhých častíc spoločne s nižšou hmotnosťou tuhých častíc zabezpečí, že veľmi jemné častice nebudú vypúšťané. Množstvo tuhých častíc by sa malo stanoviť prostredníctvom vykonávacích opatrení.

Spravodajca vyjadruje svoju podporu tomu, že v návrhu Komisie sa pre členské štáty aj naďalej zachová možnosť podpory vo forme finančných stimulov v prípade predčasného zavedenia čistých vozidiel.

Komisia do svojho nariadenia prevzala ustanovenia noriem Euro V a VI upravujúce prístup k informáciám o opravách. Spravodajca v tejto súvislosti podporuje návrh Komisie a zdôrazňuje, že nezávislí prevádzkovatelia by mali získať štandardizovaný prístup k informáciám o opravách a informáciám z palubného diagnostického systému (OBD) rovnakým spôsobom, ako autorizovaní predajcovia a opravovne. Údržba a opravy motorových vozidiel zaisťujú ich funkčnosť a správnu prevádzku. Tým, že aj nezávislí prevádzkovatelia budú môcť bez problémov vykonávať opravy, sa zjednoduší prístup k pravidelnej údržbe. Pravidelná oprava zabezpečuje bezpečnú a ekologickú prevádzku motorového vozidla, a preto ju treba podporiť.

Nezávisle vykonané testy ukazujú, že emisie namerané počas skutočnej prevádzky motorového vozidla sa môžu líšiť od emisií nameraných počas testovacieho cyklu. Spravodajca žiada zavedenie prenosných systémov na meranie emisií a postupov na regulovanie mimocyklových emisií (OCE) s cieľom zabezpečiť, že motorové vozidlá budú spĺňať limitné hodnoty aj mimo testovacieho cyklu.

Dodatočné vybavenie vysokovýkonných vozidiel filtrami naftových častíc môže spôsobiť vylučovanie väčšieho množstva NO2. Mnoho miest a obcí bude mať problémy dodržať pripravované limitné hodnoty NO2 uvedené v smernici o kvalite ovzdušia. Aby sa zabezpečilo zníženie emisií priamo pri ich zdroji, je dôležité regulovať dodatočné vybavenie vozidiel, ktoré už sú v prevádzke. Spravodajca žiada Komisiu, aby v tejto súvislosti vypracovala príslušný návrh.

V súvislosti s diskusiou o klimatických zmenách, ako aj o úspore nákladov prostredníctvom nižšej spotreby spravodajca takisto žiada, aby Komisia predložila návrh na reguláciu oxidu uhličitého pochádzajúceho z vysokovýkonných vozidiel, v ktorom zohľadní namerané údaje.

Pri určovaní toho, o čom sa má rozhodnúť spolurozhodovacím postupom a o čom postupom vo výboroch, treba dbať na to, že dôležité rozhodnutia, ako napríklad o zavedení limitných hodnôt pre nové látky, sa prijímajú spolurozhodovacím postupom.

Motorové vozidlá, v prípade ktorých je možné znížiť emisie pomocou činidla, môžu v súčasnosti jazdiť aj bez tohto činidla, a tak v skutočných jazdných podmienkach spôsobovať emisie, ktoré výrazne prekračujú požadované limitné hodnoty. Výrobcovia by v budúcnosti mali zabezpečiť, aby vozidlá, ktoré pomocou tejto technológie spĺňajú limitné hodnoty uvedené v EURO VI, už nemohli jazdiť bez spotrebovateľného činidla. Takýmto spôsobom by sa zabezpečilo dodržiavanie limitných hodnôt.

STANOVISKO Výboru pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa (25.6.2008)

pre Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín

k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o typovom schvaľovaní motorových vozidiel a motorov s ohľadom na emisie z vysokovýkonných vozidiel (EURO VI) a o prístupe k informáciám o oprave a údržbe vozidiel
(KOM(2007)0851 – C6‑0007/2008 – 2007/0295(COD))

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko: Anja Weisgerber

STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Cieľom návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o typovom schvaľovaní motorových vozidiel a motorov s ohľadom na emisie z vysokovýkonných vozidiel (Euro VI) a o prístupe k informáciám o opravách a údržbe vozidiel je vytvoriť harmonizované pravidlá konštrukcie motorových vozidiel, aby sa zabezpečilo fungovanie vnútorného trhu a zároveň vysoká úroveň ochrany životného prostredia v oblasti emisií znečisťujúcich látok do ovzdušia.

S cieľom zaručiť účinnú hospodársku súťaž na trhu služieb v oblasti opravy a údržby a zabezpečiť, aby nezávislí prevádzkovatelia neboli z tohto trhu vyčlenení, musia výrobcovia vozidiel zaručiť nezávislým prevádzkovateľom, akými sú opravári, výrobcovia alebo distribútori opravárenského zariadenia, náradia alebo súčiastok, neobmedzený a štandardizovaný prístup k informáciám z palubného diagnostického systému (OBD) a k informáciám o opravách a údržbe vozidiel.

Spravodajkyňa vo všeobecnosti podporuje návrh, ale navrhuje ďalšie vylepšenia týkajúce sa prístupu k informáciám o opravách vozidla. Vysokovýkonné vozidlá sa často vyrábajú vo viacerých stupňoch a prístup k informáciám o opravách by sa mal preto zabezpečiť aj v takejto situácii, aby sa zabezpečil prístup nezávislých prevádzkovateľov k aktuálnym informáciám o všetkých aspektoch vozidla. Spravodajkyňa preto navrhuje, aby v prípade viacstupňového typového schvaľovania výrobca zodpovedný za každé schválenie zodpovedal aj za poskytnutie informácií o opravách na danom stupni tak konečnému výrobcovi, ako aj nezávislým prevádzkovateľom.

Pravidlá o prístupe k informáciám o opravách a údržbe týkajúce sa štandardizovaného formátu poskytovania informácií nemožno jednoducho preniesť z Eura 5 (osobné automobily) na Euro VI (vysokovýkonné vozidlá). Komisia preto poverila Európsky výbor pre normalizáciu vypracovaním nového formátu pre poskytovanie informácií o opravách a údržbe, ktorý by zohľadnil aktuálnu technológiu v oblasti vozidiel a bol uplatniteľný aj na vysokovýkonné vozidlá. Hneď po prijatí tohto nového formátu sa budú všetky informácie o opravách a údržbe poskytovať v súlade s ním.

POZMEŇUJÚCE a DOPLŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa vyzýva Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín, aby ako gestorský výbor zaradil do svojej správy tieto pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     1

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 8

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(8) Na zlepšenie fungovania vnútorného trhu, najmä pokiaľ ide o voľný pohyb tovaru, slobodu usadiť sa a slobodu poskytovania služieb, je potrebný neobmedzený prístup k informáciám o opravách vozidiel, a to prostredníctvom štandardizovaného formátu, ktorý sa dá použiť na vyhľadávanie technických informácií, ako aj účinná hospodárska súťaž na trhu informačných služieb týkajúcich sa opráv a údržby vozidiel. Veľká časť takýchto informácií sa týka palubných diagnostických systémov a ich vzájomného pôsobenia s ostatnými systémami vozidla. Treba stanoviť technické špecifikácie, ktorými sa majú riadiť internetové stránky výrobcov, spolu s cielenými opatreniami na zabezpečenie primeraného prístupu pre malé a stredné podniky (MSP).

(8) Na zlepšenie fungovania vnútorného trhu, najmä pokiaľ ide o voľný pohyb tovaru, slobodu usadiť sa a slobodu poskytovania služieb, je potrebný neobmedzený prístup k informáciám o opravách vozidiel, a to prostredníctvom štandardizovaného formátu, ktorý sa dá použiť na vyhľadávanie technických informácií, ako aj účinná hospodárska súťaž na trhu informačných služieb týkajúcich sa opráv a údržby vozidiel. Veľká časť takýchto informácií sa týka palubných diagnostických systémov a ich vzájomného pôsobenia s ostatnými systémami vozidla. Je nevyhnutné stanoviť technické špecifikácie, ktorými sa majú riadiť internetové stránky výrobcov, spolu s cielenými opatreniami na zabezpečenie primeraného prístupu pre malé a stredné podniky (MSP).

Odôvodnenie

Stanoviť technické špecifikácie, ktorými sa majú riadiť internetové stránky výrobcov, je nielen potrebné, ale dokonca nevyhnutné.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     2

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 8a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

Komisia by mala do ...* prehodnotiť fungovanie systému neobmedzeného prístupu k informáciám o opravách a údržbe vozidiel s cieľom zvážiť, či by bolo vhodné zjednotiť všetky ustanovenia, ktoré upravujú prístup k informáciám o opravách a údržbe vozidiel, v rámci revidovaných rámcových právnych predpisov o typovom schválení. Ak sa ustanovenia upravujúce prístup k týmto informáciám zjednotia takýmto spôsobom, zodpovedajúce ustanovenia v tomto nariadení sa zrušia za predpokladu, že existujúce práva prístupu k informáciám o opravách a údržbe vozidiel zostanú zachované.

___________

*Štyri roky odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia.

Odôvodnenie

Prístup ku všetkým informáciám o opravách a údržbe by sa mal začleniť do rámcovej smernice o typovom schvaľovaní. Zodpovedajúce nariadenie Euro 5/6 pre osobné autá ((ES) č. 715/2007) obsahuje rovnaké odôvodnenie (č. 9).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     3

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 8b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(8b) Komisia by mala podporovať vytvorenie medzinárodne harmonizovaného štandardného formátu pre neobmedzený a štandardizovaný prístup k informáciám o opravách a údržbe vozidiel napríklad prostredníctvom činnosti CEN.

Odôvodnenie

Komisia by mala podporovať medzinárodne harmonizovaný formát podľa normy ISO pre prístup k informáciám o opravách, aby sa zabezpečilo vypracovanie medzinárodnej harmonizácie nariadenia o motorových vozidlách a rozšírenie harmonizácie do oblastí, ktoré ešte nepokrýva.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     4

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 8c (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(8c) Je nevyhnutné vypracovať spoločnú európsku normu pre formát palubných diagnostických systémov a informácií o opravách a údržbe vozidla. Keďže súčasný formát OASIS sa nemôže úplne uplatňovať na palubné diagnostické systémy a informácie o opravách a údržbe vysokovýkonných vozidiel, Európsky výbor pre normalizáciu (CEN) bol poverený vypracovaním rozšírenej normy pre tieto informácie. Táto norma by mala vychádzať z formátu OASIS a prispôsobiť ho osobitným potrebám vysokovýkonných vozidiel. Kým CEN schváli takúto normu, mal by sa ľahko dostupným spôsobom a vo formáte, ktorý zaručí nediskriminačný prístup, poskytnúť palubný diagnostický systém a informácie o opravách a údržbe vysokovýkonných vozidiel. Informácie by sa mali uverejniť na internetových stránkach výrobcov alebo, ak to z dôvodu charakteru informácií nie je možné, inou vhodnou formou. Špecifikácie týkajúce sa rámca technických informácií stanovených v dokumente SC1-D2 OASIS-u by sa mali začleniť do opatrení prijatých na vykonávanie tohto nariadenia.

Odôvodnenie

Pozri odôvodnenie k PDN 6 odsek 1.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     5

Návrh nariadenia

Článok 3 - bod 7

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(7) „palubný diagnostický systém“ alebo „OBD systém“ je systém na regulovanie emisií, ktorý je schopný identifikovať pravdepodobnú oblasť nesprávnej činnosti pomocou poruchových kódov uložených v pamäti počítača;

(7) „palubný diagnostický systém“ alebo „systém OBD“ je systém vo vozidle alebo v motore, ktorý je schopný rozpoznať poruchy a prípadne na ne upozorniť pomocou výstražného systému, identifikovať pravdepodobnú oblasť poruchy pomocou informácií uložených v pamäti počítača a je schopný tieto údaje sprístupniť mimo vozidla; Komisia môže v súlade s postupom uvedeným v čl. 39 ods. 9 smernice 2007/46/ES prijať ďalšie definície s cieľom zohľadniť technický pokrok v systémoch OBD;

Odôvodnenie

Systém OBD v skutočnosti emisie nereguluje. Systém OBD monitoruje fungovanie systémov a súčastí, ktoré emisie regulujú. Navrhovaná nová definícia je v súlade s definíciou Celosvetovo harmonizovaných palubných diagnostických systémov (WWH-OBD).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     6

Návrh nariadenia

Článok 5 - odsek 4 – pododsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

V súlade s postupom uvedeným v článku 39 ods. 9 smernice 2007/46/ES môže Komisia prijať iné opatrenia týkajúce sa špecifických postupov, skúšok a požiadaviek súvisiacich s typovým schvaľovaním.

V súlade s postupom uvedeným v článku 39 ods. 9 smernice 2007/46/ES a pod podmienkou predloženia kompletného hodnotenia vplyvu v prípadoch, z ktorých vyplýva značné dodatočné zaťaženie, môže Komisia prijať iné vykonávacie opatrenia týkajúce sa špecifických postupov, skúšok a požiadaviek súvisiacich s typovým schvaľovaním podľa tohto nariadenia s cieľom upraviť toto nariadenie podľa dosiahnutého vedeckého a technického pokroku alebo vývoja týkajúceho sa otázok kvality ovzdušia.

 

 

Odôvodnenie

Treba zabezpečiť, aby postup vo výboroch priemysel zbytočne dodatočne nezaťažoval.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     7

Návrh nariadenia

Článok 6 - odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Výrobcovia poskytujú nezávislým prevádzkovateľom neobmedzený a štandardizovaný prístup k informáciám z palubného diagnostického systému (OBD) a informáciám o opravách a údržbe vozidiel.

1. Výrobcovia poskytujú nezávislým prevádzkovateľom neobmedzený a štandardizovaný prístup k informáciám z palubného diagnostického systému (OBD) a informáciám o opravách a údržbe vozidiel.

 

Výrobca zodpovedný za každé schválenie v prípade viacstupňového typového schvaľovania je zodpovedný aj za poskytnutie informácií o opravách pre daný stupeň tak konečnému výrobcovi, ako aj samostatným prevádzkovateľom. Konečný výrobca je zodpovedný za poskytnutie informácií nezávislým prevádzkovateľom o celom vozidle. Poplatky za čas, kedy sa prístup využíva, sa môžu vybrať len raz.

Uplatňujú sa články 6 a 7 nariadenia (ES) č. 715/2007.

Články 6 a 7 nariadenia (ES) č. 715/2007 sa uplatňujú príslušným spôsobom. Po schválení príslušnej normy CEN bude palubný diagnostický systém a informácie o opravách a údržbe vozidiel vychádzať z tejto normy.

 

Až do schválenia príslušnej normy CEN sa informácie z palubného diagnostického systému a informácie o opravách a údržbe vozidiel poskytujú ľahko prístupným a nediskriminačným spôsobom. Informácie by sa mali uverejniť na internetových stránkach výrobcov alebo, ak to z dôvodu charakteru informácií nie je možné, inou vhodnou formou.

Odôvodnenie

Vysokovýkonné vozidlá často montuje jeden výrobca, ale značný počet sa montuje vo viacerých stupňoch a predáva sa napr. ako podvozok a motor. Následný trh potrebuje informácie o opravách tak  úplne montovaných vozidiel, ako aj vozidiel predávaných vo forme napr. motora/podvozku.

Pravidlá o prístupe k informáciám o opravách a údržbe nemožno jednoducho preniesť z Eura 5 (osobné automobily) na Euro VI (vysokovýkonné vozidlá). Preto sa musí štandardizovaný formát upraviť podľa potrieb vysokovýkonných vozidiel.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     8

Návrh nariadenia

Článok 6 - odsek 2 – pododsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. V súlade s postupom uvedeným v článku 39 ods. 9 smernice 2007/46/ES Komisia na účely vykonávania odseku 1 uvedeného článku stanovuje a aktualizuje technické špecifikácie súvisiace so spôsobom poskytovania informácií z palubného diagnostického systému a informácií o oprave a údržbe vozidla.

2. V súlade s postupom uvedeným v článku 39 ods. 9 smernice 2007/46/ES Komisia na účely vykonávania odseku 1 uvedeného článku stanovuje a aktualizuje príslušné technické špecifikácie súvisiace so spôsobom poskytovania informácií z palubného diagnostického systému a informácií o opravách a údržbe vozidla. Komisia zohľadňuje súčasné informačné technológie, budúce technológie v oblasti vozidiel, platné normy ISO a možnosť celosvetovej normy ISO.

Odôvodnenie

Pri vypracúvaní a aktualizácii technických špecifikácií týkajúcich sa systému OBD a informácií o opravách a údržbe vozidla je veľmi dôležité zohľadniť súčasné a budúce technológie v oblasti vozidiel a normy ISO.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     9

Návrh nariadenia

Článok 8 – odsek 2 – pododsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

S účinnosťou od 1. októbra 2014 vnútroštátne orgány nepovažujú osvedčenia o zhode v prípade nových vozidiel, ktoré nie sú v súlade s požiadavkami uvedenými v tomto nariadení, za platné na účely článku 26 smernice 2007/46/ES a z dôvodov súvisiacich s emisiami zakazujú registráciu, predaj a uvedenie takýchto vozidiel do prevádzky.

S účinnosťou od [48 mesiacov po nadobudnutí účinnosti vykonávacích opatrení uvedených v článku 4 ods. 3, článku 5 ods. 4 podods. 1 a článku 6 ods. 2 podods. 1] vnútroštátne orgány nepovažujú osvedčenia o zhode v prípade nových vozidiel, ktoré nie sú v súlade s požiadavkami uvedenými v tomto nariadení, za platné na účely článku 26 smernice 2007/46/ES a z dôvodov súvisiacich s emisiami zakazujú registráciu, predaj a uvedenie takýchto vozidiel do prevádzky.

Odôvodnenie

Medzi uverejnením vykonávacích opatrení a nadobudnutím účinnosti nových emisných noriem by mala uplynúť doba 48 mesiacov, aby sa zabezpečilo, že výrobcovia a dodávatelia budú mať všetky údaje potrebné na uskutočnenie nevyhnutných technických zmien na nových vozidlách.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     10

Návrh nariadenia

Článok 10

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Článok 10

vypúšťa sa

Finančné stimuly

 

1. Za predpokladu nadobudnutia účinnosti vykonávacích opatrení tohto nariadenia členské štáty môžu poskytnúť finančné stimuly, ktoré sa uplatňujú na motorové vozidlá v sériovej výrobe, ktoré sú v súlade s týmto nariadením.

 

Stimuly sa uplatňujú na všetky nové vozidlá umiestnené na trh daného členského štátu, ktoré sú v súlade s týmto nariadením. Prestanú sa však uplatňovať najneskôr do 1. októbra 2014.

 

2. Za predpokladu nadobudnutia účinnosti vykonávacích opatrení tohto nariadenia členské štáty môžu udeliť finančné stimuly na prispôsobenie vozidiel v prevádzke limitným hodnotám emisií stanoveným v prílohe i a na zošrotovanie vozidiel, ktoré nie sú v súlade s týmto nariadením.

 

3. Finančné stimuly uvedené v odsekoch 1 a 2 nesmú pre žiadny typ motorového vozidla presahovať dodatočné náklady na technické zariadenia potrebné na zabezpečenie splnenia emisných limitov špecifikovaných v prílohe i vrátane nákladov na ich inštaláciu do vozidla.

 

4. Komisii sa oznamujú o plány na zavedenie alebo úpravu finančných stimulov uvedených v odsekoch 1 a 2.

 

Odôvodnenie

Umožniť jednotlivým členským štátom poskytovanie finančných stimulov je proti zásadám jednotného trhu a mohlo by narušiť hospodársku súťaž.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     11

Návrh nariadenia

Článok 13 – bod -1 (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

-1. v článku 3 sa úvodná veta bodu 2 nahrádza takto:

 

„2. „vozidlá určené na plnenie zvláštnych sociálnych potrieb“ znamenajú vozidlá na naftový pohon kategórie M1, ktoré sú buď:“

Odôvodnenie

Nariadenie 715/2007 týkajúce sa noriem EURO 5 a EURO 6 zavádza koncepciu vozidiel plniacich „zvláštne sociálne potreby“, ktoré môžu byť oprávnene typovo schválené podľa normy EURO 5, pretože spĺňajú emisné hraničné hodnoty platné v prípade vozidiel kategórie N1 triedy III. Znamená to, že minibusy (M1) môžu vypúšťať viac NOx ako bežné osobné automobily (ak majú len deväť sedadiel vrátane vodiča). Ak má však rovnaký minibus (M2) ďalšie sedadlo, považuje sa za bežný osobný automobil. Cieľom tohto PDN je ukončiť túto nespravodlivú situáciu spôsobenú vymedzením zvláštnych sociálnych potrieb a rozšíriť vymedzenie zvláštnych sociálnych potrieb na všetky minibusy.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     12

Návrh nariadenia

Článok 15 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Smernica Rady 80/1269/EHC, smernice Komisie 88/195/EHC, 97/21/ES, 1999/99/ES a 2005/78/ES a smernica 2005/55/ES sa zrušujú s účinnosťou od 1. októbra 2014.

1. Smernica Rady 80/1269/EHS, smernice Komisie 88/195/EHS, 97/21/ES, 1999/99/ES a 2005/78/ES a smernica 2005/55/ES sa týmto zrušujú s účinnosťou od [48 mesiacov po nadobudnutí účinnosti vykonávacích opatrení uvedených v článku 4 ods. 3, článku 5 ods. 4 podods. 1 a článku 6 ods. 2 podods. 1].

Odôvodnenie

Medzi uverejnením vykonávacích opatrení a nadobudnutím účinnosti nových emisných noriem by mala uplynúť doba 48 mesiacov, aby sa zabezpečilo, že výrobcovia a dodávatelia budú mať všetky údaje potrebné na uskutočnenie nevyhnutných technických zmien na nových vozidlách.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     13

Návrh nariadenia

Článok 16 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Uplatňuje sa od 1. apríla 2013. Článok 8 ods. 3 a článok 10 sa však uplatňuje od dátumu nadobudnutia účinnosti a body 1 písm. a) i), 1 písm. b) i), 2 písm. a), 3 písm. a) i), 3 písm. b) i), 3 písm. c) i) a 3 písm. d) i) prílohy II sa uplatňujú od 1. októbra 2014.

Uplatňuje sa od [36 mesiacov po nadobudnutí účinnosti vykonávacích opatrení uvedených v článku 4 ods. 3, článku 5 ods. 4 podods. 1 a článku 6 ods. 2 podods. 1]. Článok 8 ods. 3 a článok 10 sa však uplatňuje od dátumu nadobudnutia účinnosti tohto nariadeniabody 1 písm. a) i), 1 písm. b) i), 2 písm. a), 3 písm. a) i), 3 písm. b) i), 3 písm. c) i) a 3 písm. d) i) prílohy II sa uplatňujú od [48 mesiacov po nadobudnutí účinnosti vykonávacích opatrení uvedených v článku 4 ods. 3, článku 5 ods. 4 podods. 1 a článku 6 ods. 2 podods. 1].

Odôvodnenie

Medzi uverejnením vykonávacích opatrení a nadobudnutím účinnosti nových emisných noriem by mala uplynúť doba 36 mesiacov (respektíve 48 mesiacov v prípade všetkých nových modelov vozidiel), aby sa zabezpečilo, že výrobcovia a dodávatelia budú mať všetky údaje potrebné na uskutočnenie nevyhnutných technických zmien na nových vozidlách.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     14

Návrh nariadenia

Článok 16 - odsek 2a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

2a. Komisia prijme najneskôr do 31. decembra 2009 vykonávacie opatrenia podľa čl. 4 ods. 3, čl. 5 ods. 4 a čl. 6 ods. 2.

Odôvodnenie

Všetci výrobcovia potrebujú dostatočný čas na prispôsobenie potom, ako sa spolurozhodovací a komitologický postup skončia a vstúpia do platnosti. Pokiaľ ide o nedávne Euro 5/6 pre osobné autá, Komisia zaviedla niekoľko nových opatrení v komitologickom postupe, ktoré sa zrejme neskončia pred septembrom 2009, keď sa stanú povinnými v rámci Eura 5, a výrobcom nenechala takmer žiadny čas na prispôsobenie. Tento aspekt je nutné v Eure VI vyriešiť.

POSTUP

Názov

Typové schvaľovanie motorových vozidiel a motorov

Referenčné čísla

KOM(2007)0851 – C6-0007/2008 – 2007/0295(COD)

Gestorský výbor

ENVI

Výbor požiadaný o stanovisko

  dátum oznámenia na schôdzi

IMCO

15.1.2008

 

 

 

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko

  dátum menovania

Anja Weisgerber

25.3.2008

 

 

Prerokovanie vo výbore

6.5.2008

27.5.2008

24.6.2008

 

Dátum prijatia

24.6.2008

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

 

+:

–:

0:

34

0

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Cristian Silviu Buşoi, Charlotte Cederschiöld, Gabriela Creţu, Mia De Vits, Janelly Fourtou, Evelyne Gebhardt, Małgorzata Handzlik, Malcolm Harbour, Anna Hedh, Iliana Malinova Iotova, Kurt Lechner, Lasse Lehtinen, Toine Manders, Arlene McCarthy, Nickolay Mladenov, Bill Newton Dunn, Zuzana Roithová, Heide Rühle, Leopold Józef Rutowicz, Salvador Domingo Sanz Palacio, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Eva-Britt Svensson, Marianne Thyssen, Jacques Toubon, Barbara Weiler, Marian Zlotea

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Emmanouil Angelakas, Giovanna Corda, Jan Cremers, Manuel Medina Ortega, Olle Schmidt, Gary Titley, Anja Weisgerber

8.5.2008

STANOVISKO Výboru pre dopravu a cestovný ruch

pre Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín

k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o typovom schvaľovaní motorových vozidiel a motorov s ohľadom na emisie z vysokovýkonných vozidiel (Euro VI) a o prístupe k informáciám o oprave a údržbe vozidiel

(KOM(2007)0851 – C6-0007/2008 – 2007/0295(COD))

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko: Johannes Blokland

STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Úvod

Predložením návrhu na emisné úrovne Euro VI z vysokovýkonných vozidiel Európska komisia zdôrazňuje, že sa zvyšuje environmentálny tlak vyvíjaný na mestské a husto obývané oblasti. V takýchto oblastiach je za významný podiel emisií NOx a emisií pevných častí zodpovedná doprava.

Komisia v roku 2001 zaviedla program CAFE (Čisté ovzdušie pre Európu) s cieľom vyriešiť tieto problémy. Program sa zameriaval na stratégie, ktoré by mohli prispieť k zníženiu emisií, a tým zlepšiť kvalitu ovzdušia do roku 2020. Určilo sa šesť oblastí, v ktorých je možné vykonať kroky, pričom jednou z nich bolo zníženie emisií pri zdroji.

Komisia považuje emisné úrovne Euro VI za jeden zo spôsobov znižovania emisií ozónových prekurzorov, ako sú napríklad NOx a pevné častice. V porovnaní s emisnými úrovňami Euro V sa má úroveň NOx znížiť o 80 % a úroveň pevných častí o 67 %. Keďže niektoré technické prvky návrhu závisia od pokroku dosiahnutého v pracovných skupinách Organizácie Spojených národov, Komisia navrhuje, aby sa ďalšie technické požiadavky pripojili, až keď sa v uvedených pracovných skupinách dospeje k dohode.

Komisia tiež požaduje, aby okrem autorizovaných opravovní jednotlivých výrobcov mali k informáciám o opravách a údržbe prístup aj nezávislí prevádzkovatelia.

Výsledky konzultácií o návrhu Euro VI ukázali, že respondenti s týmto návrhom vo všeobecnosti súhlasia.

Stanovisko spravodajcu

Spravodajca súhlasí s tým, že treba vynaložiť úsilie na zníženie emisií pri zdroji s cieľom znížiť emisie z ľahkých úžitkových aj z vysokovýkonných vozidiel. Spravodajca preto návrh Euro VI schvaľuje, aj keď k niektorým prvkom návrhu treba uviesť pripomienky.

Emisné úrovne a časový rámec

Cieľom Komisie je, aby sa skutočné účinky tohto návrhu prejavili do roku 2020, čo je zároveň prepojené s časovým rámcom programu CAFE. Do úvahy však treba vziať aj ďalší časový rámec. V roku 2015 nadobudnú účinnosť nové požiadavky na kvalitu ovzdušia. Je pravdepodobné, že mestské a husto obývané oblasti budú mať ťažkosti splniť tieto požiadavky, a to sčasti v dôsledku emisií s vozidiel. Zvýšenie environmentálneho výkonu vozidiel preto prispeje k zlepšeniu kvality miestneho ovzdušia, čím sa členské štáty budú môcť priblížiť k požadovanej úrovni kvality do roku 2015.

Každý rok sa v EÚ nahradí 10 % celkového počtu vysokovýkonných vozidiel. S cieľom významne prispieť k splneniu požiadaviek na kvalitu ovzdušia platných od roku 2015 treba dátumy zavedenia limitov Euro VI presunúť na skorší termín. Keďže by malo byť možné dosiahnuť dohodu s Radou o tomto návrhu v prvom čítaní do októbra 2008, mali by sa dátumy zavedenia presunúť na 1. október 2011 (typové schválenie) a na 1. októbra 2012 (nové vozidlá). Odvetvie priemyslu uviedlo, že od zavedenia nových požiadaviek bude potrebovať 36 mesiacov na prispôsobenie svojich výrobných liniek.

Každoročná obnova 10 % vozového parku znamená, že by trvalo minimálne desať rokov, kým by sa celý vozový park prispôsobil novým požiadavkám, a tým prispel k zníženiu úrovne emisií. Bolo by užitočné požiadať Komisiu, aby zvážila, či možno platnosť požiadaviek Euro VI rozšíriť aj na staré vozidlá prostredníctvom dodatočného vybavenia príslušnými systémami. Pokiaľ preskúmanie ukáže, že by to bolo technicky možné, treba navrhnúť zodpovedajúce právne predpisy.

Prístup k informáciám

V minulosti údržbu vysokovýkonných vozidiel vykonávali len autorizované opravovne výrobcu príslušného vozidla. V posledných rokoch sa trhový podiel nezávislých prevádzkovateľov neustále zvyšuje, čo znamená, že tzv. externý prístup k technickým informáciám o vozidlách sa stáva dôležitejším. Tieto informácie poskytujú výrobcovia na svojich vlastných internetových stránkach. Nezávislí prevádzkovatelia majú prístup k týmto informáciám, každý výrobca však uvádza informácie v inom formáte, čo neprispieva k vytvoreniu rovnakých podmienok pre všetky opravovne.

V súčasnosti je povinné poskytovať informácie uvedené v nariadení (ES) č. 1400/2002 a existuje tiež štandardizovaný formát na uvádzanie technických informácií (OASIS). Keďže nariadenie 1400/2002 sa má do roku 2010 zrušiť, požiadavky na prístup k informáciám by sa mali zahrnúť do súčasného návrhu. Keďže systém OASIS vyvíjajú pod dohľadom Komisie výrobcovia aj nezávislí prevádzkovatelia, mal by sa použiť na uvádzanie informácií. Štandardizované informácie budú viesť k vytvoreniu rovnakých podmienok pre opravovne a zákazníkom umožnia väčší výber.

Spravodajca by chcel zdôrazniť význam rovnakého prístupu k informáciám uvedeným rovnakým spôsobom, a to s cieľom dosiahnuť pre prevádzkovateľov rovnaké podmienky. Z tohto dôvodu by si želal sprísnenie požiadaviek uvedených v článku 3, ktoré sa týkajú prístupu k informáciám.

Postup vo výboroch

Na záver treba poukázať na to, že postup vo výboroch by mal byť opatrný. Postupy vo výboroch sú určené na prispôsobenie požiadaviek technickému pokroku. Nemali by sa preto využívať na zavedenie nových technických požiadaviek, ktoré by zásadne zmenili normy. Z tohto dôvodu sa v článkoch 5 a 12 navrhlo niekoľko ochranných opatrení.

POZMEŇUJÚCE A DOPLŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre dopravu a cestovný ruch vyzýva Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín, aby ako gestorský výbor zaradil do svojej správy tieto pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     1

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(5) Dosahovanie cieľov Európskej únie v oblasti kvality ovzdušia si vyžaduje nepretržité úsilie o znižovanie emisií motorových vozidiel. Z toho dôvodu by priemysel mal mať k dispozícii jasné informácie o budúcich limitných hodnotách emisií.

5) Dosahovanie cieľov Európskej únie v oblasti kvality ovzdušia si vyžaduje nepretržité úsilie o znižovanie emisií motorových vozidiel. Z toho dôvodu by priemysel mal mať k dispozícii jasné informácie o budúcich limitných hodnotách emisií a mal by sa mu poskytnúť primeraný čas na ich splnenie.

Odôvodnenie

Priemysel potrebuje 36 mesiacov na to, aby svoje výrobné postupy prispôsobil novým technickým požiadavkám.

Cieľ Komisie zlepšiť kvalitu ovzdušia sa musí dosiahnuť, priemysel však musí mať dostatočný čas na to, aby reagoval na nové právne predpisy a odpísal si svoje značné investície v súlade s predchádzajúcimi nariadeniami (napr. Euro V).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     2

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 6a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

6a) Dodatočné vybavenie starších vysokovýkonných vozidiel modernejšími systémami regulácie emisií by zlepšilo kvalitu ovzdušia. Komisia by mala zvážiť navrhnutie právnych predpisov EÚ pre takéto systémy, čím by sa tiež zabezpečilo obmedzenie emisií oxidu dusičitého z dodatočne namontovaných systémov regulácie emisií.

Odôvodnenie

Každý rok sa obnoví približne 10 % vozového parku vysokovýkonných vozidiel. Preto bude trvať niekoľko rokov, kým sa naplno prejaví účinok ustanovení Euro VI. S cieľom dosiahnuť maximálny účinok súčasného návrhu by mala Komisia preskúmať, či možno navrhnúť právne predpisy EÚ pre dodatočné vybavenie existujúcich vozidiel.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     3

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 7

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(7) Pri stanovovaní emisných noriem je dôležité zohľadniť ich vplyv na konkurencieschopnosť trhov a výrobcov, na priame a nepriame náklady, ktoré vznikajú pri podnikateľskej činnosti, a ich prínosy, ktoré vznikajú v rámci stimulácie inovácií, zlepšovania kvality ovzdušia, znižovania zdravotných nákladov a narastajúcej dĺžky života.

7) Pri stanovovaní emisných noriem je dôležité zohľadniť ich vplyv na konkurencieschopnosť trhov a výrobcov, na priame a nepriame náklady, ktoré vznikajú pri podnikateľskej činnosti, a ich prínosy, ktoré vznikajú v rámci stimulácie inovácií, zlepšovania kvality ovzdušia, znižovania zdravotných nákladov a narastajúcej dĺžky života. V záujme konkurencieschopnosti výrobcov by emisné normy mali ostať nezmenené minimálne po dobu piatich rokov.

Odôvodnenie

Priemysel potrebuje pre každú emisnú normu minimálne päťročné stabilné obdobie, aby sa mu vrátili investície nevyhnutné na zavedenie novej technológie. V dôsledku veľmi častých zmien požiadaviek súvisiacich s emisiami sú výrobcovia nútení vynakladať veľké množstvo zdrojov na aktualizáciu súčasných výrobkov. To je na úkor času potrebného na uvedenie nových výrobkov na trh a vytvára nevýhody z hľadiska hospodárskej súťaže. Konkurencieschopnosť nebude ohrozená, len ak sa zaručí dostatočný a primeraný čas, čo zabezpečí dosiahnutie environmentálnych cieľov z dlhodobého hľadiska.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     4

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 8

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(8) Na zlepšenie fungovania vnútorného trhu, najmä pokiaľ ide o voľný pohyb tovaru, slobodu usadiť sa a slobodu poskytovania služieb, je potrebný neobmedzený prístup k informáciám o opravách vozidiel, a to prostredníctvom štandardizovaného formátu, ktorý sa dá použiť na vyhľadávanie technických informácií, ako aj účinná hospodárska súťaž na trhu informačných služieb týkajúcich sa opráv a údržby vozidiel. Veľká časť takýchto informácií sa týka palubných diagnostických systémov a ich vzájomného pôsobenia s ostatnými systémami vozidla. Treba stanoviť technické špecifikácie, ktorými sa majú riadiť internetové stránky výrobcov, spolu s cielenými opatreniami na zabezpečenie primeraného prístupu pre malé a stredné podniky (MSP).

8) Na zlepšenie fungovania vnútorného trhu, najmä pokiaľ ide o voľný pohyb tovaru, slobodu usadiť sa a slobodu poskytovania služieb, je potrebný neobmedzený prístup k informáciám o opravách vozidiel čo najvhodnejším spôsobom bez neprimeraného zaťaženia v súvislosti s výhodami pre zákazníkov, a to prostredníctvom štandardizovaného formátu, ktorý sa dá použiť na vyhľadávanie technických informácií, ako aj účinná hospodárska súťaž na trhu informačných služieb týkajúcich sa opráv a údržby vozidiel. Veľká časť takýchto informácií sa týka palubných diagnostických systémov a ich vzájomného pôsobenia s ostatnými systémami vozidla. Treba stanoviť technické špecifikácie, ktorými sa majú riadiť internetové stránky výrobcov, spolu s cielenými opatreniami na zabezpečenie primeraného prístupu pre malé a stredné podniky (MSP).

Odôvodnenie

Komisia by mala mať právomoc prijať len vhodné opatrenia týkajúce sa prístupu k informáciám o opravách a údržbe vozidiel. Nie je žiaden dôvod na neprimerané zaťaženie v súvislosti s výhodami pre zákazníkov. Nie je vhodné, aby sa napríklad definícia informácií o opravách a údržbe rozšírila na diaľkovú diagnostickú podporu a aby sa výrobcom predpísalo, že akreditovaným nezávislým opravárňam musia umožniť prístup k bezpečnostnému systému vozidiel.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     5

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 15

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(15) S cieľom lepšie regulovať skutočné emisie z vozidiel v prevádzke vrátane emisií mimo cyklov a s cieľom uľahčiť proces zhody pri prevádzke, by sa mala prijať skúšobná metodika a výkonnostné požiadavky založené na použití prenosných systémov na meranie emisií (PEMS).

(15) S cieľom lepšie regulovať skutočné emisie z vozidiel v prevádzke vrátane emisií mimo cyklov a s cieľom uľahčiť proces zhody pri prevádzke, by sa mala v primeranom časovom rámci prijať skúšobná metodika a výkonnostné požiadavky založené na použití prenosných systémov na meranie emisií (PEMS).

Odôvodnenie

Začlenenie týchto prvkov je veľmi dôležitým krokom na ceste ku globálne harmonizovaným právnym predpisom a globálnej konkurencieschopnosti priemyslu EÚ. Komisia by mala používať jednoznačnejšie formulácie a prijať takéto globálne technické predpisy do normy Euro VI.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     6

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 18a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

18a) členské štáty by mali navrhnúť ambiciózne opatrenia s cieľom zabezpečiť dodatočné vybavenie jestvujúcich vysokovýkonných vozidiel v súlade s normami Euro VI.

Odôvodnenie

Existujúce vozidlá budú ešte dlhé roky tvoriť značnú časť vozového parku a dodatočné vybavenie má veľký potenciál, pokiaľ ide o znižovanie emisií.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     7

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 18b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

18b) členské štáty by mali pravidelne monitorovať tempo obnovy a dodatočného vybavovania vozidiel, zintenzívniť svoje úsilie na dosiahnutie zníženia podielu vozidiel, ktoré výraznejšie prispievajú k znečisteniu, a každoročne Komisii predkladať správu o výsledkoch.

Odôvodnenie

Monitorovaním a predkladaním správ sa môže v budúcnosti zvýšiť účinnosť politiky znižovania emisií.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     8

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Toto nariadenie sa uplatňuje bez toho, aby bol dotknutý článok 2 ods. 2 nariadenia (ES) č. 715/2007.

Toto nariadenie sa uplatňuje bez toho, aby bol dotknutý článok 2 ods. 2 nariadenia (ES) č. 715/2007, ktorý za určitých podmienok umožňuje rozšírenie platnosti typových schválení pre vozidlá s referenčnou hmotnosťou ≤ 2 610 kg na podobné typy vozidiel s referenčnou hmotnosťou

≤ 2 840 kg.

Odôvodnenie

Množstvo typov (ľahkých úžitkových) vozidiel má rovnaký technický základ. V závislosti od konkrétnej použitej karosérie sa ich váha môže pohybovať tesne pod alebo tesne nad hranicou 2 610 kg. To by znamenalo, že dve vozidlá rovnaké po technickej stránke by sa posudzovali odlišne: jedno by bolo považované za ľahké úžitkové vozidlo a druhé za vysokovýkonné vozidlo. To by spôsobilo rozdiel so zreteľom na technické požiadavky na typové schválenie. S cieľom objasniť situáciu sa pridalo ustanovenie nariadenia 715/2007/ES.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     9

Návrh nariadenia

Článok 3 – bod 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. „motor“ je hybný pohonný zdroj vozidla, ktorému možno udeliť typové schválenie ako samostatnej technickej jednotke vymedzenej v článku 3 bode 25 smernice 2007/46/ES;

1. systém motora“ je motor, systém regulovania emisií a spojovacie rozhranie (technické vybavenie a správy) medzi jednotkou(-ami) elektronického regulovania systému motora a ktoroukoľvek inou regulačnou jednotkou výkonového radu alebo vozidla;

Odôvodnenie

V súvislosti s bodom 1: súlad s normou Euro VI sa musí vykázať pre celý systém motora. Systém motora je optimálnou súhrou motora, systému dodatočnej úpravy výfukových plynov a doplňujúcich regulačných prvkov. Definíciu motora treba príslušným spôsobom zmeniť alebo nahradiť definíciou systému motora. Celosvetový harmonizovaný postup pre vysokovýkonné motory (WHDC) – globálne technické nariadenie č. 4 už obsahuje definície systému motora a systému dodatočnej úpravy výfukových plynov, ktoré sa v tomto prípade môžu vhodným spôsobom prevziať.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     10

Návrh nariadenia

Článok 3 – bod 1a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

1a. „typ motora“ znamená kategóriu motorov, ktoré sa v základných charakteristikách motora nelíšia;

Odôvodnenie

V súvislosti s bodom 1: súlad s normou Euro VI sa musí preukázať pre celý systém motora. Systém motora je optimálnou súhrou motora, systému dodatočnej úpravy výfukových plynov a doplňujúcich regulačných prvkov. Definíciu motora treba príslušným spôsobom zmeniť alebo nahradiť definíciou systému motora. Celosvetový harmonizovaný postup pre vysokovýkonné motory (WHDC) – globálne technické nariadenie č. 4 už obsahuje definície systému motora a systému dodatočnej úpravy výfukových plynov, ktoré sa v tomto prípade môžu vhodným spôsobom prevziať.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     11

Návrh nariadenia

Článok 3 – bod 1b (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

1b. „systém dodatočnej úpravy výfukových plynov“ znamená katalyzátor (oxidačný alebo 3-cestný), filter tuhých častíc, systém Denox, kombináciu systému Denox a filtra tuhých častíc alebo akékoľvek iné zariadenie na znižovanie emisií, ktoré je inštalované na výstupe z motora. Táto definícia zahŕňa recirkuláciu výfukových plynov (EGR), ktorá sa pokladá za neoddeliteľnú súčasť systému motora;

Odôvodnenie

V súvislosti s bodom 1: súlad s normou Euro VI sa musí preukázať pre celý systém motora. Systém motora je optimálnou súhrou motora, systému dodatočnej úpravy výfukových plynov a doplňujúcich regulačných prvkov. Definíciu motora treba príslušným spôsobom zmeniť alebo nahradiť definíciou systému motora. Celosvetový harmonizovaný postup pre vysokovýkonné motory (WHDC) – globálne technické nariadenie č. 4 už obsahuje definície systému motora a systému dodatočnej úpravy výfukových plynov, ktoré sa v tomto prípade môžu vhodným spôsobom prevziať.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     12

Návrh nariadenia

Článok 3 – bod 7

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

7. „palubný diagnostický systém“ alebo „OBD systém“ je systém na regulovanie emisií, ktorý je schopný identifikovať pravdepodobnú oblasť nesprávnej činnosti pomocou poruchových kódov uložených v pamäti počítača;

7. „palubný diagnostický systém“ alebo „systém OBD“ je systém na monitorovanie emisií, ktorý je schopný identifikovať pravdepodobnú oblasť nesprávnej činnosti pomocou poruchových kódov uložených v pamäti počítača;

Odôvodnenie

Systém OBD emisie nereguluje, ale monitoruje. Ak systém OBD identifikuje chybu v emisnom systéme, môže sa vykonať oprava.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     13

Návrh nariadenia

Článok 3 – bod 11

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

11. „informácie o opravách a údržbe vozidiel“ znamenajú informácie potrebné na diagnostikovanie, obsluhu, kontrolu, pravidelné monitorovanie, opravu, preprogramovanie alebo preinštalovanie vozidla, ktoré výrobcovia poskytujú svojim autorizovaným predajniam a opravovniam, vrátane následných zmien a doplnkov takýchto informácií. Tieto informácie obsahujú všetky požadované informácie o súčiastkach alebo vybavení vozidiel;

11. „informácie o opravách a údržbe vozidiel“ znamenajú informácie potrebné na diagnostikovanie, obsluhu, kontrolu, pravidelné monitorovanie, opravu, preprogramovanie, preinštalovanie alebo diaľkovú diagnostickú podporu vozidla, ktoré výrobcovia poskytujú svojim autorizovaným predajniam a opravovniam, vrátane následných zmien a doplnkov takýchto informácií. Tieto informácie obsahujú všetky požadované informácie o súčiastkach alebo vybavení vozidiel. Výrobcovia zabezpečia štandardizované, bezpečné, diaľkovo riadené zariadenie s cieľom umožniť akreditovaným nezávislým opravárom dokončiť činnosti, ktoré vyžadujú prístup k bezpečnostnému systému vozidiel;

Odôvodnenie

So zreteľom na čoraz zložitejšiu elektroniku vozidiel výrobcovia častejšie poskytujú zariadenia na diaľkovo riadenú diagnostickú podporu. S cieľom vytvoriť pre prevádzkovateľov rovnaké podmienky by sa mali tieto zariadenia sprístupniť aj nezávislým prevádzkovateľom, aby mohli zákazníkom nepretržite poskytovať rôzne možnosti opravy. Okrem toho treba so zreteľom na opätovné nainštalovanie imobilizérov a preprogramovanie jednotiek elektronického riadenia poukázať na bezpečné spojenie medzi vozidlom a výrobcom.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     14

Návrh nariadenia

Článok 3 – bod 11a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

11a. „výrobca“ je osoba, alebo orgán, ktorý schvaľovaciemu orgánu zodpovedá za všetky aspekty postupu typového schválenia alebo povolenia a za zabezpečenie zhody výroby. Nie je dôležité, aby osoba alebo orgán boli priamo zapojené do všetkých stupňov výroby vozidla, systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky; na ktoré sa vzťahuje postup schválenia;

Odôvodnenie

Tento PDN sa považuje za dostatočne zrozumiteľný (definícia z článku 3.27 smernice 2007/46/ES).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     15

Návrh nariadenia

Článok 5 – odsek 4 – pododsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

V súlade s postupom uvedeným v článku 39 ods. 9 smernice 2007/46/ES môže Komisia prijať iné opatrenia týkajúce sa špecifických postupov, skúšok a požiadaviek súvisiacich s typovým schvaľovaním.

V súlade s postupom uvedeným v článku 39 ods. 9 smernice 2007/46/ES môže Komisia prijať iné opatrenia týkajúce sa špecifických postupov, skúšok a požiadaviek súvisiacich s typovým schvaľovaním s cieľom zohľadniť technický pokrok v oblastiach, na ktoré sa vzťahujú súčasné ustanovenia.

Odôvodnenie

Komisia by mala byť oprávnená prijať len opatrenia v zmysle článku 39 od. 9 smernice 2007/46/ES, ktoré súvisia s technickým pokrokom pri špecifických postupoch, testoch atď. Postupom vo výboroch by sa nemali zaviesť žiadne nové prvky.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     16

Návrh nariadenia

Článok 5 – odsek 4a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

4a. skúšky musia byť založené tak na emisiách, ktoré vznikli pri simulácii v laboratóriu, ako aj na emisiách, ktoré vznikli počas skutočnej jazdy.

Odôvodnenie

Štúdia Artemis, ktorá bola spolufinancovaná v súvislosti s rámcovým programom EÚ pre výskum a vývoj, ukázala, že emisie, ktoré vznikajú počas skutočnej jazdy, sa môžu výrazne líšiť od laboratórnych výsledkov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     17

Návrh nariadenia

Článok 8 – odsek 2 – pododsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. S účinnosťou od 1. októbra 2014 vnútroštátne orgány nepovažujú osvedčenia o zhode v prípade nových vozidiel, ktoré nie sú v súlade s požiadavkami uvedenými v tomto nariadení, za platné na účely článku 26 smernice 2007/46/ES a z dôvodov súvisiacich s emisiami zakazujú registráciu, predaj a uvedenie takýchto vozidiel do prevádzky.

2. S účinnosťou od 1. októbra 2013 vnútroštátne orgány nepovažujú osvedčenia o zhode v prípade nových vozidiel, ktoré nie sú v súlade s požiadavkami uvedenými v tomto nariadení, za platné na účely článku 26 smernice 2007/46/ES a z dôvodov súvisiacich s emisiami zakazujú registráciu, predaj a uvedenie takýchto vozidiel do prevádzky. V tomto časovom rámci by Komisia mala zabezpečiť, že priemyslu sa poskytne 36-mesačné obdobie potrebné na prispôsobenie jeho výrobných postupov.

Odôvodnenie

Tento dátum by mal priemyslu poskytnúť dostatočný čas na prispôsobenie svojich výrobných postupov a zároveň by sa zabezpečilo, že postupom vo výboroch sa budú môcť včas stanoviť technické požiadavky.

Cieľom tohto pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu je zabezpečiť, aby Komisia rýchlo predložila technické požiadavky, a to bez toho, aby spravila ústupok v súvislosti s dobou prípravy určenou pre priemysel a v súvislosti s presne stanoveným dátumom začatia v roku 2012 z dôvodu prísnych požiadaviek na kvalitu ovzdušia v roku 2015.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     18

Návrh nariadenia

Článok 10 – odsek 1 – pododsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Za predpokladu nadobudnutia účinnosti vykonávacích opatrení tohto nariadenia členské štáty môžu poskytnúť finančné stimuly, ktoré sa uplatňujú na motorové vozidlá v sériovej výrobe, ktoré sú v súlade s týmto nariadením.

Za predpokladu nadobudnutia účinnosti vykonávacích opatrení tohto nariadenia členské štáty môžu poskytnúť finančné stimuly, ktoré sa uplatňujú na nákup motorových vozidiel v sériovej výrobe, ktoré sú v súlade s týmto nariadením a s jeho vykonávacími opatreniami, okrem požiadaviek uvedených v článku 6 a jeho vykonávacích opatrení.

Odôvodnenie

Priemyslu by sa malo absolútne zreteľne objasniť, že stimuly sa vzťahujú na vozidlá, ktoré spĺňajú emisné limity Euro VI a všetky vykonávacie opatrenia, ktoré budú súčasťou balíka Euro VI.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     19

Návrh nariadenia

Článok 10 – odsek 1 – pododsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Stimuly sa uplatňujú na všetky nové vozidlá umiestnené na trh daného členského štátu, ktoré sú v súlade s týmto nariadením. Prestanú sa však uplatňovať najneskôr do 1. októbra 2014.

Stimuly sa uplatňujú na všetky nové vozidlá umiestnené na trh daného členského štátu, ktoré sú v súlade s týmto nariadením a s jeho vykonávacími opatreniami, okrem požiadaviek uvedených v článku 6 a jeho vykonávacích opatrení. Prestanú sa však uplatňovať najneskôr do 1. októbra 2013.

Odôvodnenie

Priemyslu by sa malo absolútne zreteľne objasniť, že stimuly sa vzťahujú na vozidlá, ktoré spĺňajú emisné limity Euro VI a všetky vykonávacie opatrenia, ktoré budú súčasťou balíka Euro VI.

Tento dátum by mal priemyslu poskytnúť dostatočný čas na prispôsobenie svojich výrobných postupov a zároveň by sa zabezpečilo, že postupom vo výboroch sa budú môcť včas stanoviť technické požiadavky.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     20

Návrh nariadenia

Článok 12 – odsek 1 – uvádzacia veta

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Po skončení Programu merania tuhých častíc EHK OSN, ktorý sa uskutočňuje pod záštitou Svetového fóra pre harmonizáciu predpisov o vozidlách, Komisia bez toho, aby znížila úroveň ochrany životného prostredia na území Spoločenstva:

1. Po skončení príslušných častí Programu merania tuhých častíc EHK OSN, ktorý sa uskutočňuje pod záštitou Svetového fóra pre harmonizáciu predpisov o vozidlách, ale najneskôr do 1. októbra 2008 Komisia bez toho, aby znížila úroveň ochrany životného prostredia na území Spoločenstva:

Odôvodnenie

S cieľom poskytnúť odvetviu priemyslu dostatočný čas na splnenie požiadaviek Euro VI do roku 2011/2012 by mali byť všetky požiadavky (vyplývajúce z právnych predpisov a z postupu vo výboroch) k dispozícii do 1. októbra 2008.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     21

Návrh nariadenia

Článok 12 – odsek 1 – písmeno a)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

a) stanovuje limitné hodnoty pre množstvo tuhých častíc a podľa potreby špecifikuje hodnoty prípustnej úrovne zložky NO2 v limitnej hodnote NOx; v súlade s článkom 39 ods. 2 smernice 2007/46/ES;

a) stanovuje limitné hodnoty pre množstvo tuhých častíc na základe porovnania so súčasným stavom uzavretých filtrov tuhých naftových častíc, v súlade s článkom 39 ods. 2 smernice 2007/46/ES;

Odôvodnenie

S cieľom získať reálne hodnoty pre množstvo častíc by mali tieto hodnoty vychádzať zo súčasného stavu uzavretých filtrov tuhých naftových častíc.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     22

Návrh nariadenia

Článok 12 – odsek 1a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

1a. Pokiaľ vývoj emisných úrovní NO2 ukáže, že emisie NO2 z vysokovýkonných vozidiel môžu prekročiť hodnotu 150 mg/kWh, Komisia v súlade s článkom 39 ods. 2 smernice 2007/46/ES zavedie pre vysokovýkonné vozidlá limitnú hodnotu NO2 vo výške 150 mg/kWh, vrátane vhodnej metódy merania.

Odôvodnenie

Pokiaľ ide o kvalitu ovzdušia, NO2 je najdôležitejším druhom NOx. V súvislosti s cieľovými hodnotami NO2 na rok 2015 v rámci požiadaviek týkajúcich sa kvality ovzdušia by sa emisné úrovne NO2 mali prísne monitorovať. Ak sa prekročí hranica 150 mg/kWh (týkajúca sa požiadaviek na systémy dodatočného vybavenia) – a len v takomto prípade, Komisia by mala zaviesť pevne stanovenú limitnú hodnotu emisií NO2 vrátane vhodnej, harmonizovanej metódy merania.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     23

Návrh nariadenia

Článok 12 – odsek 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

4. Komisia pravidelne posudzuje znečisťujúce látky uvedené v bode 2 článku 3. Ak Komisia dôjde k záveru, že je potrebné regulovať emisie ďalších znečisťujúcich látok, zodpovedajúcim spôsobom zmení a doplní toto nariadenie.

4. Komisia pravidelne posudzuje znečisťujúce látky uvedené v bode 2 článku 3. Ak Komisia dôjde k záveru, že je potrebné regulovať emisie ďalších znečisťujúcich látok, zodpovedajúcim spôsobom predloží pozmeňujúce a doplňujúce návrhy k tomuto nariadeniu.

Odôvodnenie

Pridanie ďalších znečisťujúcich látok by mohlo mať vážne dôsledky v súvislosti s požiadavkami na priemysel. Preto by sa mal v takomto prípade uplatniť štandardný legislatívny postup.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     24

Návrh nariadenia

Článok 15 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Smernica Rady 80/1269/EHC, smernice Komisie 88/195/EHC, 97/21/ES, 1999/99/ES a 2005/78/ES a smernica 2005/55/ES sa zrušujú s účinnosťou od 1. októbra 2014.

1. Smernica Rady 80/1269/EHC, smernice Komisie 88/195/EHC, 97/21/ES, 1999/99/ES a 2005/78/ES a smernica 2005/55/ES sa zrušujú s účinnosťou od 1. októbra 2013.

Odôvodnenie

Tento dátum by mal priemyslu poskytnúť dostatočný čas na prispôsobenie svojich výrobných postupov a zároveň by sa zabezpečilo, že postupom vo výboroch sa budú môcť včas stanoviť technické požiadavky.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     25

Návrh nariadenia

Článok 16 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Bude sa uplatňovať od 1. apríla 2013. Článok 8 ods. 3 a článok 10 sa však uplatňuje od dátumu nadobudnutia účinnosti a body 1 písm. a) i), 1 písm. b) i), 2 písm. a), 3 písm. a) i), 3 písm. b) i), 3 písm. c) i) a 3 písm. d) i) prílohy II sa uplatňujú od 1. októbra 2014.

Bude sa uplatňovať od 1. apríla 2012. Článok 8 ods. 3 a článok 10 sa však uplatňuje od dátumu nadobudnutia účinnosti a body 1 písm. a) i), 1 písm. b) i), 2 písm. a), 3 písm. a) i), 3 písm. b) i), 3 písm. c) i) a 3 písm. d) i) prílohy II sa uplatňujú od 1. októbra 2013.

Odôvodnenie

Tento dátum by mal priemyslu poskytnúť dostatočný čas na prispôsobenie svojich výrobných postupov a zároveň by sa zabezpečilo, že postupom vo výboroch sa budú môcť včas stanoviť technické požiadavky.

POSTUP

Názov

Typové schvaľovanie motorových vozidiel a motorov

Referenčné čísla

KOM(2007)0851 – C6-0007/2008 – 2007/0295(COD)

Gestorský výbor

ENVI

Výbor, ktorý predložil stanovisko

       dátum oznámenia na schôdzi

TRAN

15.1.2008

 

 

 

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko

       dátum menovania

Johannes Blokland

 

22.1.2008

 

 

Prerokovanie vo výbore

8.4.2008

5.5.2008

 

 

Dátum prijatia

6.5.2008

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

36

0

1

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Etelka Barsi-Pataky, Arūnas Degutis, Petr Duchoň, Saïd El Khadraoui, Robert Evans, Emanuel Jardim Fernandes, Francesco Ferrari, Brigitte Fouré, Georg Jarzembowski, Stanisław Jałowiecki, Dieter-Lebrecht Koch, Jaromír Kohlíček, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Sepp Kusstatscher, Bogusław Liberadzki, Eva Lichtenberger, Erik Meijer, Robert Navarro, Josu Ortuondo Larrea, Willi Piecyk, Paweł Bartłomiej Piskorski, Luís Queiró, Reinhard Rack, Gilles Savary, Brian Simpson, Dirk Sterckx, Ulrich Stockmann, Silvia-Adriana Ţicău, Georgios Toussas, Yannick Vaugrenard, Lars Wohlin, Roberts Zīle

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Zsolt László Becsey, Johannes Blokland, Jelko Kacin, Ari Vatanen, Corien Wortmann-Kool

POSTUP

Názov

Typové schvaľovanie motorových vozidiel a motorov

Referenčné čísla

KOM(2007)0851 – C6-0007/2008 – 2007/0295(COD)

Dátum predloženia v EP

21.12.2007

Gestorský výbor

       dátum oznámenia na schôdzi

ENVI

15.1.2008

Výbory požiadané o stanovisko

       dátum oznámenia na schôdzi

ITRE

15.1.2008

IMCO

15.1.2008

TRAN

15.1.2008

 

Bez predloženia stanoviska

       dátum rozhodnutia

ITRE

29.1.2008

 

 

 

Spravodajca

       dátum menovania

Matthias Groote

26.2.2008

 

 

Prerokovanie vo výbore

27.5.2008

 

 

 

Dátum prijatia

15.7.2008

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

51

0

1

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Georgs Andrejevs, Pilar Ayuso, Irena Belohorská, Johannes Blokland, John Bowis, Frieda Brepoels, Martin Callanan, Dorette Corbey, Chris Davies, Avril Doyle, Mojca Drčar Murko, Edite Estrela, Anne Ferreira, Karl-Heinz Florenz, Matthias Groote, Françoise Grossetête, Cristina Gutiérrez-Cortines, Satu Hassi, Gyula Hegyi, Jens Holm, Caroline Jackson, Dan Jørgensen, Christa Klaß, Holger Krahmer, Urszula Krupa, Aldis Kušķis, Linda McAvan, Miroslav Ouzký, Vladko Todorov Panayotov, Vittorio Prodi, Frédérique Ries, Guido Sacconi, Carl Schlyter, Horst Schnellhardt, Richard Seeber, María Sornosa Martínez, Antonios Trakatellis, Evangelia Tzampazi, Thomas Ulmer, Marcello Vernola, Anja Weisgerber, Anders Wijkman, Glenis Willmott

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Inés Ayala Sender, Adam Gierek, Rebecca Harms, Jutta Haug, Johannes Lebech, Alojz Peterle, Robert Sturdy, Donato Tommaso Veraldi

Náhradníci (čl. 178 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Elisabetta Gardini