Förfarande : 2007/0295(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A6-0329/2008

Ingivna texter :

A6-0329/2008

Debatter :

PV 15/12/2008 - 18
CRE 15/12/2008 - 18

Omröstningar :

PV 16/12/2008 - 3.21
Röstförklaringar

Antagna texter :

P6_TA(2008)0604

BETÄNKANDE     ***I
PDF 265kWORD 525k
11.8.2008
PE 405.926v02-00 A6-0329/2008

om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om typgodkännande av motorfordon och motorer med avseende på utsläpp från tunga fordon (Euro 6) och om tillgång till information om reparation och underhåll av fordon

(KOM(2007)0851 – C6‑0007/2008 – 2007/0295(COD))

Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet

Föredragande: Matthias Groote

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION
 MOTIVERING
 YTTRANDE från utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd
 YTTRANDE från utskottet för transport och turism
 ÄRENDETS GÅNG

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om typgodkännande av motorfordon och motorer med avseende på utsläpp från tunga fordon (Euro 6) och om tillgång till information om reparation och underhåll av fordon

(KOM(2007)0851 – C6‑0007/2008 – 2007/0295(COD))

(Medbeslutandeförfarandet: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (KOM(2007)0851),

–   med beaktande av artikel 251.2 och artikel 95 i EG-fördraget, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag (C6‑0007/2008),

–   med beaktande av artikel 51 i arbetsordningen,

–   med beaktande av betänkandet från utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet och yttrandena från utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd och utskottet för transport och turism (A6‑0329/2008).

1.  Europaparlamentet godkänner kommissionens förslag såsom ändrat av parlamentet.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en ny text för parlamentet om kommissionen har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag eller ersätta det med ett nytt.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att delge rådet och kommissionen parlamentets ståndpunkt.

Ändringsförslag  1

Förslag till förordning

Skäl 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(5) För att EU:s mål för luftkvaliteten ska kunna uppnås krävs fortsatta ansträngningar för att minska fordonsutsläppen. Industrin bör av detta skäl ges tydliga besked om framtida utsläppsgränser.

(5) För att EU:s mål för luftkvaliteten ska kunna uppnås krävs fortsatta ansträngningar för att minska fordonsutsläppen. Industrin bör av detta skäl ges tydliga besked om framtida utsläppsgränser och förses med en lämplig tidsram för uppfyllande av dessa gränser och för utveckling av nödvändig ny teknik.

Motivering

Parlamentets och kommissionens mål om att förbättra luftkvaliteten i EU bör nås. Industrin måste dock få tillräckligt med tid för att reagera på den nya lagstiftningen och för att utveckla nödvändig ny teknik som är redo för marknaden.

Ändringsförslag  2

Förslag till förordning

Skäl 6a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(6a) Eftermontering av mera moderna utsläppsbegränsande anordningar på äldre tunga fordon skulle förbättra luftkvaliteten. Kommissionen bör överväga att föreslå gemenskapslagstiftning om sådana system som också garanterar att utsläppen av kvävedioxid från de eftermonterade utsläppsbegränsande anordningarna begränsas.

Motivering

Varje år ersätts ungefär 10 procent av de tunga fordonen. Därför kommer det att ta ett antal år innan bestämmelserna Euro 6 kommer till full nytta. För att det nuvarande förslaget ska få maximal effekt bör kommissionen undersöka om man kunde komma vidare med gemenskapslagstiftningen om efterhandsmontering av utsläppsbegränsande anordningar på nuvarande fordon.

Ändringsförslag  3

Förslag till förordning

Skäl 7

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(7) När utsläppskraven fastställs är det viktigt att beakta konsekvenserna för marknadernas och tillverkarnas konkurrenskraft, de direkta och indirekta kostnader som drabbar företagen samt de vinster som genereras i form av stimulerad innovation, förbättrad luftkvalitet, lägre hälsorelaterade kostnader och ökad förväntad livslängd.

(7) När utsläppskraven fastställs är det viktigt att beakta konsekvenserna för marknadernas och tillverkarnas konkurrenskraft, de direkta och indirekta kostnader som drabbar företagen samt de vinster som genereras i form av stimulerad innovation, förbättrad luftkvalitet, lägre hälsorelaterade kostnader och ökad förväntad livslängd. För att främja tillverkarnas konkurrenskraft bör utsläppsnormerna vara oförändrade i minst fem år.

Motivering

För varje utsläppsnorm som införs behöver industrin en stabil period på minst fem år för att få avkastning på de investeringar som den gjort för att kunna införa den nya tekniken. Om utsläppskraven ändras mycket ofta måste tillverkarna ägna stora resurser åt att uppdatera de nuvarande produkterna. Detta stjäl tid från att marknadsföra nya produkter, vilket medför konkurrensnackdelar. Endast om man kan garantera tillräckligt med tid för omställning kommer konkurrensen inte att äventyras och miljömålen nås på lång sikt.

Ändringsförslag  4

Förslag till förordning

Skäl 8

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(8) För att förbättra den inre marknadens funktion, särskilt när det gäller fri rörlighet för varor, etableringsfrihet och frihet att tillhandahålla tjänster, krävs obegränsad tillgång till reparationsinformation om fordonen genom ett standardiserat format för att få fram teknisk information, samt en effektiv konkurrens på marknaden för tjänster som avser information om reparation och underhåll av fordon. En stor del av denna information gäller system för omborddiagnos och deras samverkan med andra system i fordonet. Det bör fastställas tekniska specifikationer som tillverkarnas webbplatser ska följa, liksom riktade åtgärder som säkerställer rimlig tillgång för små och medelstora företag.

(8) För att förbättra den inre marknadens funktion, särskilt när det gäller fri rörlighet för varor, etableringsfrihet och frihet att tillhandahålla tjänster, krävs obegränsad tillgång till reparationsinformation om fordonen på lämpligast sätt utan att skapa en oproportionerligt stor börda när det gäller kundernas förmåner genom ett standardiserat format för att få fram teknisk information, samt en effektiv konkurrens på marknaden för tjänster som avser information om reparation och underhåll av fordon. En stor del av denna information gäller system för omborddiagnos och deras samverkan med andra system i fordonet. Det måste fastställas tekniska specifikationer som tillverkarnas webbplatser ska följa, liksom riktade åtgärder som säkerställer rimlig tillgång för små och medelstora företag.

Motivering

Kommissionen ska kunna ha befogenhet att endast anta lämpliga åtgärder för tillgång till reparation och underhåll av fordon. Det finns inga skäl att skapa en oproportionerligt stor börda när det gäller kundernas förmåner. Det förefaller inte ändamålsenligt att exempelvis utvidga definitionen av information om reparation och underhåll av fordon med fjärrdiagnostik och att kräva av tillverkarna att de gör det möjligt för godkända oberoende reparatörer att få tillgång till fordonets säkerhetssystem.

Det är nödvändigt, och inte bara lämpligt, att fastställa tekniska specifikationer som tillverkarnas webbplatser ska följa.

Ändringsförslag  5

Förslag till förordning

Skäl 8a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(8a) Senast ...* bör kommissionen se över systemet för obegränsad tillgång till information om reparation och underhåll av fordon, och på grundval av detta fastställa huruvida det vore lämpligt att konsolidera alla bestämmelser om tillgång till information om reparation och underhåll av fordon i en reviderad ramlagstiftning om typgodkännande. Om bestämmelserna om tillgång till all fordonsinformation konsolideras på detta sätt bör motsvarande bestämmelser i denna förordning upphävas, på villkor att den rätt till tillgång till information om reparation och underhåll som redan finns bibehålls.

 

__________

* Fyra år efter det datum då denna förordning träder i kraft.

Motivering

Tillgången till all information om reparationer och underhåll bör införlivas med ramdirektivet om typgodkännande eller annan ramlagstiftning om typgodkännande. Motsvarande regelverk för personbilar, Euro 5/6 ((EG) nr 715/2007) innehåller ett identiskt skäl (nr 9).

Ändringsförslag  6

Förslag till förordning

Skäl 8b (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(8b) Kommissionen bör främja utvecklandet av ett internationellt harmoniserat standardformat för obegränsad och standardiserad tillgång till information om fordonsreparationer och ‑underhåll, exempelvis genom det arbete som bedrivs av Europeiska standardiseringskommittén CEN.

Motivering

Kommissionen ska driva på för att få till stånd ett internationellt harmoniserat ISO‑standardformat för tillgång till information om reparationer, i syfte att se till att bestämmelserna om motorfordon harmoniseras internationellt och att harmoniseringen utvidgas till att omfatta fler områden än nu.

Ändringsförslag  7

Förslag till förordning

Skäl 8c (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(8c) Det är viktigt att utarbeta en gemensam Europastandard för formatet för omborddiagnosinformation och information om fordonsreparationer och ‑underhåll. Eftersom det befintliga OASIS‑formatet inte fullt ut kan tillämpas på omborddiagnosinformation och information om fordonsreparationer och –underhåll för tunga fordon har CEN fått i uppdrag att utarbeta en utvidgad standard för denna information. Denna standard bör basera sig på OASIS‑formatet och anpassa detta till de särskilda behov som finns för tunga fordon. Fram till dess att CEN antar en sådan standard bör omborddiagnosinformation och information om fordonsreparationer och –underhåll för tunga fordon presenteras på ett lättillgängligt sätt och i ett format som garanterar icke‑diskriminerande tillgång. Informationen bör tillhandahållas på tillverkarnas webbplatser eller på annat lämpligt sätt om detta inte är möjligt på grund av informationens art. Specifikationer av räckvidden för den tekniska information som definieras i OASIS dokument SC1‑D2 bör inkluderas i de åtgärder som antas för att genomföra denna förordning.

Motivering

Tunga fordon monteras ofta ihop av en enda tillverkare, men ett betydande antal byggs i flera steg och säljs som till exempel chassin med motorer. Eftermarknaden behöver reparationsinformation om både fullt ihopmonterade fordon och fordon som säljs som till exempel chassin med motorer.

Det går inte att bara föra över reglerna om tillgång till information om reparationer från Euro 5 (personbilar) till Euro 6 (tunga fordon). Därför måste det standardiserade formatet anpassas till de behov som finns för tunga fordon.

Ändringsförslag  8

Förslag till förordning

Skäl 15

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(15) För att bättre begränsa de faktiska utsläppen, inbegripet utsläpp utanför cyklerna (OCE) och underlätta överensstämmelsekontrollen av fordon som är i drift bör man införa provningsmetoder och prestandakrav på grundval av användning av PEMS (Portable Emission Measuring Systems).

(15) För att bättre begränsa de faktiska utsläppen, inbegripet utsläpp utanför cyklerna (OCE) och underlätta överensstämmelsekontrollen av fordon som är i drift bör man införa provningsmetoder och prestandakrav på grundval av användning av PEMS (Portable Emission Measuring Systems) inom en rimlig tidsram.

Motivering

Om dessa punkter införs innebär det att man har kommit en ordentlig bit på väg mot en övergripande harmoniserad lagstiftning. De är även viktiga för EU-industrins allmänna konkurrenskraft. Kommissionen bör vara djärvare i sitt språkbruk och införa dessa enhetliga tekniska föreskrifter i Euro 6.

Ändringsförslag  9

Förslag till förordning

Skäl 18a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(18a) Medlemsstaterna bör utarbeta ambitiösa åtgärder för att garantera eftermontering av befintliga tunga fordon enligt Euro 6-normer.

Motivering

Befintliga fordon kommer att utgöra en stor del av fordonsparken under flera år framöver, och eftermonteringar kan i stor utsträckning minska utsläpp.

Ändringsförslag  10

Förslag till förordning

Skäl 18b (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(18b) Medlemsstaterna bör regelbundet kontrollera andelen utbytta eller eftermonterade fordon, öka sina ansträngningar för att minska antalet kraftigt förorenande fordon och varje år meddela kommissionen resultatet.

Motivering

Kontroll och rapportering kan tjäna som avstamp för att göra utsläppsminskningen mer effektiv i framtiden.

Ändringsförslag  11

Förslag till förordning

Skäl 24

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(24) Kommissionen bör ges behörighet att införa gränsvärden baserade på partikelantal i bilaga I, fastställa tillåten NO2-halt i gränsvärdet för NOx, fastställa särskilda förfaranden, prov och krav för typgodkännande och en mätmetod för partikelantal, samt vidta åtgärder som rör utsläpp utanför cyklerna, tillgång till information om reparation och underhåll av fordon och körcykler som används för att mäta utsläpp. Eftersom dessa åtgärder har en allmän räckvidd och avser att komplettera denna förordning genom tillägg av nya icke väsentliga delar, bör de antas i enlighet med det föreskrivande förfarandet med kontroll i artikel 5a i beslut 1999/468/EG.

(24) Kommissionen bör ges behörighet att införa gränsvärden baserade på partikelantal i bilaga I, vid behov fastställa tillåten NO2-halt i gränsvärdet för NOx, fastställa särskilda förfaranden, prov och krav för typgodkännande och en mätmetod för partikelantal, samt vidta åtgärder som rör utsläpp utanför cyklerna, användning av PEMS-mätsystem, tillgång till information om reparation och underhåll av fordon och körcykler som används för att mäta utsläpp. Eftersom dessa åtgärder har en allmän räckvidd och avser att ändra icke väsentliga delar av denna förordning genom tillägg av nya icke väsentliga delar, bör de antas i enlighet med det föreskrivande förfarandet med kontroll i artikel 5a i beslut 1999/468/EG.

Motivering

Mätningen av utsläpp under körning uppvisar ofta betydande skillnader i förhållande till de siffror som fås fram under körcyklerna vid provning. För att förhindra att fordon utformas specifikt för körcykeln och under övrig tid släpper ut mer är det absolut nödvändigt att införa PEMS-mätsystem och att kartlägga utsläppen utanför cyklerna.

Ändringsförslag  12

Förslag till förordning

Artikel 2 – stycke 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Denna förordning ska tillämpas utan att det påverkar tillämpningen av artikel 2.2 i förordning (EG) nr 715/2007.

Denna förordning ska tillämpas utan att det påverkar tillämpningen av artikel 2.2 i förordning (EG) nr 715/2007, där det på vissa villkor tillåts att de godkännanden som ges fordonstyper med en referensvikt på högst 2 610 kg utsträcks till att gälla också för liknande fordonstyper med en referensvikt på högst 2 840 kg.

Motivering

Ett antal (lätta) fordon har samma tekniska bas. Beroende på vilken överbyggnad som används kan de ha en vikt på antingen strax under eller strax över 2 610 kg. Detta innebär att två fordon som är tekniskt identiska skulle komma att behandlas annorlunda, eftersom det ena skulle anses som ett lätt fordon och det andra som ett tungt fordon. På det sättet skulle vi få olika tekniska krav för typgodkännande. Bestämmelsen i förordning (EG) nr 715/2007/EG har lagts till för att reda ut situationen.

Ändringsförslag  13

Förslag till förordning

Artikel 3 – led 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(1) motor: framdrivningskällan i ett fordon för vilken typgodkännande får meddelas som separat teknisk enhet enligt definitionen i artikel 3.25 i direktiv 2007/46/EG.

(1) motorsystem: motorn, avgasreningssystemet och kommunikationsgränssnittet (hårdvara och meddelanden) mellan motorns elektroniska styrenhet(er) och andra eventuella styrdon för drivaggregat och fordonssystem.

Motivering

Angående led 1: Man bör för hela ”motorsystemet” kunna bevisa att Euro 6-normerna respekteras. Motorsystemet utgör det optimala samspelet mellan motor, systemet för efterbehandling av avgaser och ytterligare styrdon. Definitionen av ”motor” måste ändras på liknande sätt, eller ersättas med en definition av ”motorsystem”. Nr 4 av WHDC‑föreskrifterna innehåller redan definitioner för ”motorsystem”, ”motortyp” och ”systemet för efterbehandling av avgaser”, som här kan övertas på lämpligt sätt.

Ändringsförslag  14

Förslag till förordning

Artikel 3 – led 1a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(1a) motortyp: en motorkategori inom vilken det inte finns några väsentliga skillnader mellan motorernas egenskaper,

Motivering

Angående led 1: Man bör för hela ”motorsystemet” kunna bevisa att Euro 6-normerna respekteras. Motorsystemet utgör det optimala samspelet mellan motor, systemet för efterbehandling av avgaser och ytterligare styrdon. Definitionen av ”motor” måste ändras på liknande sätt, eller ersättas med en definition av ”motorsystem”. Nr 4 av WHDC‑föreskrifterna innehåller redan definitioner för ”motorsystem”, ”motortyp” och ”systemet för efterbehandling av avgaser”, som här kan övertas på lämpligt sätt.

Ändringsförslag  15

Förslag till förordning

Artikel 3 – led 1b (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(1b) system för efterbehandling av avgaser: en katalysator (oxidations- eller trevägskatalysator), ett partikelfilter, en deNOx-katalysator, en kombination av deNOx och partikelfilter eller en annan utsläppsbegränsande anordning, som finns monterad efter motorn. Denna definition omfattar inte avgasåtercirkulation (EGR) som ses som en fast del av motorn.

Motivering

Angående led 1: Man bör för hela ”motorsystemet” kunna bevisa att Euro 6-normerna respekteras. Motorsystemet utgör det optimala samspelet mellan motor, systemet för efterbehandling av avgaser och ytterligare styrdon. Definitionen av ”motor” måste ändras på liknande sätt, eller ersättas med en definition av ”motorsystem”. Nr 4 av WHDC‑föreskrifterna innehåller redan definitioner för ”motorsystem”, ”motortyp” och ”systemet för efterbehandling av avgaser”, som här kan övertas på lämpligt sätt.

Ändringsförslag  16

Förslag till förordning

Artikel 3 – led 7

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(7) system för omborddiagnos eller OBD‑system: system för kontroll av utsläpp med förmåga att identifiera det sannolika felstället med hjälp av felkoder som lagrats i ett datorminne.

(7) system för omborddiagnos eller OBD‑system: system på fordon eller motorer som kan upptäcka driftsstörningar och i tillämpliga fall signalera dem genom ett larmsystem, identifiera det sannolika felstället med hjälp av information som lagrats i ett datorminne och kommunicera denna information till mätutrustning utanför fordonet. I enlighet med förfarandet i artikel 39.9 i direktiv 2007/46/EG kan kommissionen anta en annan definition som återspeglar de tekniska framstegen med OBD‑systemen.

Motivering

OBD‑systemet styr egentligen inte utsläppen, det övervakar hur de system och komponenter som styr utsläppen fungerar. Den föreslagna nya definitionen ligger i linje med den definition som WWH‑OBD (World Wide Harmonized On-Board Diagnostics) har gjort.

Ändringsförslag  17

Förslag till förordning

Artikel 3 – led 11

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(11) information om reparation och underhåll av fordon: all information som krävs för diagnos, underhåll, kontroll, periodisk övervakning, reparation, omprogrammering eller ominstallation av originaldata när det gäller fordonet, och som tillverkarna tillhandahåller sina auktoriserade återförsäljare eller verkstäder, inklusive alla senare ändringar och tillägg till denna information. Denna information omfattar all information som krävs för att installera delar eller anordningar på fordon.

(11) information om reparation och underhåll av fordon: all information som krävs för diagnos, underhåll, kontroll, periodisk övervakning, reparation, omprogrammering, ominstallation av originaldata eller fjärrdiagnostiskt stöd när det gäller fordonet, och som tillverkarna tillhandahåller sina auktoriserade återförsäljare eller verkstäder, inklusive alla senare ändringar och tillägg till denna information. Denna information omfattar all information som krävs för att installera delar eller anordningar på fordon. Tillverkarna ska tillhandahålla en standardiserad, säker anläggning för fjärrdiagnos så att godkända oberoende reparatörer kan slutföra arbeten som innefattar tillträde till fordonets säkerhetssystem.

Motivering

I takt med att fordonen blir alltmer invecklade (framför allt fordonselektroniken) har tillverkarna alltmer börjat tillhandahålla anläggningar för fjärrdiagnostik. För att de som arbetar inom branschen ska få likvärdiga förutsättningar bör dessa anläggningar också ställas till förfogande för oberoende aktörer, så de kan fortsätta erbjuda kunderna en möjlighet att välja var någonstans de vill få sina reparationer utförda. Dessutom bör det hänvisas till en säker förbindelse mellan ett fordon och dess tillverkare för återinkoppling av startspärrar och omprogrammering av elektroniska kontrollenheter.

Ändringsförslag  18

Förslag till förordning

Artikel 3 – led 11a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(11a) tillverkare: person eller organ som inför godkännandemyndigheten ansvarar för samtliga led i typgodkännande- eller tillståndsförfarandet samt för produktionsöverensstämmelsen. Det är inte nödvändigt att denna person eller detta organ är direkt engagerat i samtliga etapper av tillverkningen av det fordon, det system, den komponent eller den separata tekniska enhet som godkännandet avser.

Motivering

Ingen motivering behövs (definitionen hämtad ur artikel 3.27 i direktiv 2007/46/EG).

Ändringsförslag  19

Förslag till förordning

Artikel 5 – punkt 4 – inledningen och led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4. Kommissionen ska i enlighet med det förfarande som avses i artikel 39.9 i direktiv 2007/46/EG anta tillämpningsföreskrifter för denna artikel. Dessa bestämmelser ska inbegripa

4. Kommissionen ska i enlighet med det förfarande som avses i artikel 39.9 i direktiv 2007/46/EG anta tillämpningsföreskrifter för den här artikeln. Dessa bestämmelser ska införas senast den 1 april 2009 och inbegripa

a) utsläpp från avgasrör, inbegripet testcykler, utsläpp utanför cyklerna, partikelantal, utsläpp vid tomgång, röktäthet och de utsläppsbegränsande systemens korrekta funktion och regenerering,

a) utsläpp från avgasrör, inbegripet testcykler, användning av PEMS‑mätsystem (Portable Emissions Measurement Systems) för kontroll av de faktiska utsläppen under körning, kontroll och begränsning av utsläpp utanför cyklerna för att se till att de gränsvärden för utsläpp som anges i bilaga I efterlevs, fastställande av gränsvärden för partikelantal under iakttagande av de nuvarande ambitiösa miljöskyddskraven, utsläpp vid tomgång, röktäthet och de utsläppsbegränsande systemens korrekta funktion och regenerering,

Motivering

Genomförandeåtgärderna bör finnas till hands senast den 1 april 2009 så att tillverkare och leverantörer har alla nödvändiga uppgifter för att i god tid kunna montera om fordonen enligt normerna. Mätningen av utsläpp under körning uppvisar ofta betydande skillnader i förhållande till de siffror som fås fram under körcyklerna vid provning. För att förhindra att fordon utformas specifikt för körcykeln och under övrig tid släpper ut mer är det absolut nödvändigt att införa PEMS-mätsystem och att kartlägga utsläppen utanför cyklerna.

Ändringsförslag  20

Förslag till förordning

Artikel 5 – punkt 4 – stycke 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Kommissionen får i enlighet med det förfarande som avses i artikel 39.9 i direktiv 2007/46/EG anta andra bestämmelser om särskilda förfaranden, prov och krav på typgodkännande.

utgår

Motivering

Detta stycke är alltför vagt och öppet formulerat och ger kommissionen alltför stort handlingsutrymme i kommittéförfarandet. Detta skulle kunna leda till förseningar vid antagandet av tillämpningsbestämmelserna. Kraven för typgodkännande bör vara slutgiltiga. Nya krav bör kunna införas bara under medverkan av parlamentet och rådet.

Ändringsförslag  21

Förslag till förordning

Artikel 6 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. Tillverkarna ska ge obegränsad och standardiserad tillgång till information om OBD-systemet och information om reparation och underhåll av fordon till oberoende aktörer.

1. Tillverkarna ska ge obegränsad och standardiserad tillgång till information om OBD-systemet, diagnosutrustning och annan utrustning samt verktyg, inbegripet relevant programvara, och information om reparation och underhåll av fordon till oberoende aktörer.

Motivering

Oberoende aktörer måste ha tillgång till tillverkarnas originalverktyg och provningsutrustning för att kunna utföra specialistreparationer. Eftersom förordning (EG) nr 1400/2002 om gruppundantag för motorfordon upphör att gälla 2010 bör en identisk bestämmelse som beviljar samma rättigheter tas med i denna förordning.

Ändringsförslag  22

Förslag till förordning

Artikel 6 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. Tillverkarna ska ge obegränsad och standardiserad tillgång till information om OBD-systemet och information om reparation och underhåll av fordon till oberoende aktörer.

1. Tillverkarna ska ge obegränsad och standardiserad tillgång till information om OBD-systemet och information om reparation och underhåll av fordon till oberoende aktörer.

 

Vid typgodkännanden i flera steg ska den tillverkare som ansvarar för godkännandet i frågan också ansvara för att tillhandahålla reparationsinformation till både den slutliga tillverkaren och oberoende aktörer om detta steg. Den slutliga tillverkaren ska ansvara för att tillhandahålla information till oberoende aktörer om hela fordonet. Avgifter för accesstid ska bara utgå en gång.

Artiklarna 6 och 7 i förordning (EG) nr 715/2007 ska tillämpas.

Artiklarna 6 och 7 i förordning (EG) nr 715/2007 ska gälla i tillämpliga delar. När CEN-standarden har antagits ska informationen om OBD-systemet och information om reparation och underhåll av fordon basera sig på denna.

 

Fram till dess att CEN har antagit detta nya standardformat ska information om OBD-systemet och information om reparation och underhåll av fordon presenteras på ett lättillgängligt och icke-diskriminerande sätt. Informationen ska tillhandahållas på tillverkarnas webbplatser eller, om detta inte är möjligt på grund av informationens art, på annat lämpligt sätt.

Motivering

Tunga fordon monteras ofta ihop av en enda tillverkare, men ett betydande antal byggs i flera steg och säljs till exempel som chassin med motorer. Eftermarknaden behöver reparationsinformation om både fullt ihopmonterade fordon och fordon som säljs till exempel som chassin med motorer. Det går inte att bara föra över reglerna om tillgång till information om reparationer från Euro 5 (personbilar) till Euro 6 (tunga fordon). Därför måste det standardiserade formatet anpassas till särskilda egenskaper hos tunga fordon.

Ändringsförslag  23

Förslag till förordning

Artikel 6 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. Kommissionen ska i enlighet med förfarandet i artikel 39.9 i direktiv 2007/46/EG för genomförandet av punkt 1 i denna artikel fastställa och uppdatera tekniska specifikationer för tillhandahållande av information om OBD‑systemet och information om reparation och underhåll av fordon.

2. Kommissionen ska i enlighet med förfarandet i artikel 39.9 i direktiv 2007/46/EG för genomförandet av punkt 1 i denna artikel fastställa och uppdatera lämpliga tekniska specifikationer för tillhandahållande av information om OBD‑systemet och information om reparation och underhåll av fordon. Kommissionen ska ta hänsyn till aktuell informationsteknik, kommande fordonsteknik, befintliga ISO‑standarder och möjligheten av en världsomspännande ISO‑standard.

Motivering

Det är mycket viktigt att kommissionen tar hänsyn till befintlig och kommande fordonsteknik och ISO‑standarder när den fastställer och uppdaterar tekniska specifikationer för OBD‑information och information om fordonsreparationer och –underhåll.

Ändringsförslag  24

Förslag till förordning

Artikel 8 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. Från och med den 1 oktober 2014 ska de nationella myndigheterna när det gäller nya fordon som inte uppfyller kraven i denna förordning betrakta intyg om överenssstämmelse som ogiltiga med avseende på tillämpningen av artikel 26 i direktiv 2007/46/EG, och de ska av skäl som avser utsläpp förbjuda att sådana fordon registreras, säljs eller tas i drift.

2. Från och med 48 månader efter det att de tillämpningsbestämmelser för denna förordning som avses i artiklarna 4.3, 5.4 och 6.2 har trätt i kraft ska de nationella myndigheterna när det gäller nya fordon som inte uppfyller kraven i denna förordning betrakta intyg om överenssstämmelse som ogiltiga med avseende på tillämpningen av artikel 26 i direktiv 2007/46/EG, och de ska av skäl som avser utsläpp förbjuda att sådana fordon registreras, säljs eller tas i drift.

Motivering

Det bör gå 48 månader mellan offentliggörandet av tillämpningsbestämmelserna och ikraftträdandet av de nya utsläppsnormerna, så att tillverkare och leverantörer kan inhämta alla uppgifter som de behöver för att göra nödvändiga tekniska ändringar i de nya fordonen.

Ändringsförslag  10

Förslag till förordning

Artikel 10

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Artikel 10

utgår

Ekonomiska incitament

 

1. När tillämpningsbestämmelserna för denna förordning träder i kraft får medlemsstaterna införa ekonomiska incitament för serietillverkade motorfordon som uppfyller kraven i denna förordning.

 

Dessa incitament ska gälla alla nya fordon som släpps ut på marknaden i den berörda medlemsstaten och som uppfyller kraven i denna förordning. De ska dock upphöra att gälla senast den 1 oktober 2014.

 

2. När tillämpningsbestämmelserna för denna förordning träder i kraft får medlemsstaterna införa ekonomiska incitament för eftermontering på fordon i drift enligt de utsläppsgränser som anges i bilaga I och för skrotning av fordon som inte uppfyller kraven i denna förordning.

 

3. De ekonomiska incitamenten enligt punkterna 1 och 2 får för ingen motorfordonstyp överskrida de merkostnader som uppstår för de tekniska anordningar som krävs för att säkerställa överensstämmelse med de utsläppsgränser som anges i bilaga I, inklusive kostnaderna för installationen i fordonet.

 

4. Kommissionen ska informeras om planer på att införa eller ändra sådana ekonomiska incitament som avses i punkterna 1 och 2.

 

Motivering

Att tillåta enskilda medlemsstater införa ekonomiska incitament strider mot principerna för den inre marknaden och kunde dessutom vara konkurrenshämmande.

Ändringsförslag  26

Förslag till förordning

Artikel 12

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. När det partikelmätningsprogram har avslutats som genomförs inom ramen för FN:s ekonomiska kommission för Europa under ledning av världsforumet för harmonisering av föreskrifter för fordon ska kommissionen, utan att försämra miljöskyddet inom gemenskapen

1. När de relevanta delarna har avslutats i det partikelmätningsprogram som genomförs inom ramen för FN:s ekonomiska kommission för Europa under ledning av världsforumet för harmonisering av föreskrifter för fordon, dock senast den 1 april 2009, ska kommissionen i enlighet med artikel 39.9 i direktiv 2007/46/EG, utan att försämra miljöskyddet inom gemenskapen

a) införa antalsbaserade gränsvärden för partikelutsläpp och om lämpligt fastställa ett värde för tillåten NO2-halt i gränsvärdet för NOx, i enlighet med artikel 39.2 i direktiv 2007/46/EG,

a) införa antalsbaserade gränsvärden för partikelutsläpp och om lämpligt fastställa ett värde för tillåten NO2-halt i gränsvärdet för NOx,

b) införa en mätmetod för partikelantalet.

b) införa en mätmetod för partikelantalet.

2. Kommissionen ska fastställa korrelationsfaktorer mellan den europeiska transienta cykeln (ETC) och den europeiska stationära cykeln (ESC) enligt direktiv 2005/55/EG å ena sidan, och den internationella harmoniserade transienta körcykeln (WHTC) och den internationella harmoniserade stationära körcykeln (WHSC) å den andra, och anpassa gränsvärdena i enligt med detta.

2. Kommissionen ska fastställa korrelationsfaktorer mellan den europeiska transienta cykeln (ETC) och den europeiska stationära cykeln (ESC) enligt direktiv 2005/55/EG å ena sidan, och den internationella harmoniserade transienta körcykeln (WHTC) och den internationella harmoniserade stationära körcykeln (WHSC) å den andra, och anpassa gränsvärdena i enlighet med artikel 39.9 i direktiv 2007/46/EG.

3. Kommissionen ska se över de förfaranden, prov och krav som avses i artikel 5.4 liksom de provcykler som används för att mäta utsläpp.

3. Kommissionen ska se över de förfaranden, prov och krav som avses i artikel 5.4. Om man vid översynen finner att dessa förfaranden, prov och krav inte längre är adekvata eller inte längre avspeglar de verkliga utsläppen ska de anpassas i enlighet med artikel 39.9 i direktiv 2007/46/EG så att de avspeglar utsläppen vid verklig körning på väg.

Om man vid översynen finner att dessa förfaranden, prov, krav och provcykler inte längre är adekvata eller inte längre avspeglar de verkliga utsläppen ska de anpassas så att de avspeglar utsläppen vid verklig körning på väg.

 

4. Kommissionen ska följa utvecklingen när det gäller de föroreningar som anges i artikel 3.2. Om kommissionen anser det lämpligt att reglera utsläppen av ytterligare föroreningar ska denna förordning ändras i enlighet med detta.

4. Kommissionen ska följa utvecklingen när det gäller de föroreningar som anges i artikel 3.2. Om kommissionen anser det lämpligt att reglera utsläppen av ytterligare föroreningar ska den lägga fram ett förslag för Europaparlamentet och rådet om ändring av denna förordning.

Motivering

Genomförandeåtgärderna bör antas senast den 1 april 2009 så att industrin har alla nödvändiga uppgifter för att i god tid kunna montera om fordonen enligt normerna.

Ändringsförslag  27

Förslag till förordning

Artikel 16 – stycke 2a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Kommissionen ska anta de tillämpningsbestämmelser som avses i artiklarna 4.3, 5.4 och 6.2 senast den 31 december 2009.

Motivering

Tillverkarna behöver en viss övergångsperiod mellan förordningens ikraftträdande och inledandet av kommittéförfarandet. I samband med Euro 5- och Euro 6-normerna antog kommissionen genom kommittéförfarandet flera nya bestämmelser för nya personbilar, vilka blir obligatoriska redan i september 2009 på grund av Euro 5-normen - tillverkarna beviljas således nästan ingen övergångsperiod alls. Detta problem måste tas upp i Euro 6-normen.

Ändringsförslag  28

Förslag till förordning

Bilaga I

Kommissionens förslag

BILAGA I

Gränsvärden för Euro 6

 

Gränsvärden

 

CO

(mg/kWh)

THC

(mg/kWh)

NMHC

(mg/kWh)

CH4

(mg/kWh)

NOX (3)

(mg/kWh)

NH3

(ppm)

PM massa

(mg/kWh)

PM (1) antal

(/kWh)

ESC (CI)

 

1500

130

 

 

 

400

 

10

 

10

 

ETC (CI)

 

4000

 

160

 

 

 

400

10

 

10

 

ETC (PI)

 

4000

 

 

160

 

500

 

400

10

 

10

 

WHSC (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

WHTC (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

Ändringsförslag

BILAGA I

Gränsvärden för Euro 6

 

Gränsvärden

 

CO

(mg/kWh)

THC

(mg/kWh)

NMHC

(mg/kWh)

CH4

(mg/kWh)

NOX (3)

(mg/kWh)

NH3

(ppm)

PM massa

(mg/kWh)

PM (1) antal

(/kWh)

ESC (CI)

 

1500

130

 

 

 

500

 

10

 

10

 

ETC (CI)

 

4000

 

160

 

 

 

500

10

 

10

 

ETC (PI)

 

4000

 

 

160

 

500

 

500

10

 

10

 

WHSC (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

WHTC (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

Motivering

En marginell ökning av gränsvärdet för NOx medger tekniska lösningar som kommer att minska koldioxidutsläppen med så mycket som 50 procent. Detta ändringsförslag erbjuder en lösning som är gynnsam både med avseende på luftföroreningar och växthusgaser i och med att en bättre kompromiss mellan utsläpp av NOx och koldioxid skapas.


MOTIVERING

Förbränning av fossila bränslen som bensin, diesel och gas orsakar utsläpp som är skadliga för hälsan och för växt- och djurlivet och som bidrar till atmosfärens uppvärmning.

Rena lastbilar lämnar ett viktigt bidrag till en bättre luftkvalitet i Europa. Här finns ett nära samband med genomsnittsåldern på den fordonspark som trafikerar de europeiska vägarna. När lastbilarnas genomsnittsålder sjunker ökar andelen lastbilar som släpper ut färre miljö- och hälsofarliga avgaser.

Kommissionens förslag

Inom ramen för det sjätte miljöhandlingsprogrammet och det tillhörande programmet Ren luft i Europa lade kommissionen i september 2005 fram en tematisk strategi för luftförorening. Förslaget om en Euro 6-förordning, som kommissionen lade fram den 21 december 2007, är tänkt som en av åtgärderna för en renare luft.

Syftet med kommissionens förslag är att införa harmoniserade tekniska föreskrifter för tunga fordon för att säkerställa en välfungerande inre marknad tillsammans med ett starkt miljöskydd. Det införs gränsvärden för skadliga utsläpp av kolmonoxid (CO), kväveoxider (NOx) och partiklar (PM). Jämfört med Euro 5 ska den tillåtna partikelmassan minska med 66 % och NOx-utsläppen med 80 %. För att målet om en fungerande inre marknad kombinerad med höga miljöskyddskrav ska kunna uppnås innehåller kommissionsförslaget dessutom bestämmelser om tillgång till information om reparation.

Parallellt med detta förslag till förordning (”politisk förordning”) utarbetas enligt ”tvånivåförfarandet” även en ”teknisk förordning” med de tekniska specifikationerna, som också uppfyller de grundläggande kraven.

Euro 6-förordningen ska från och med 2013 ersätta de Euro 4-gränsvärden för utsläpp som gäller sedan november 2006 och de Euro 5-gränsvärden som ska tillämpas från och med oktober 2008.

Föredragandens linje

Föredraganden beklagar att kommissionens förslag inte är mer ambitiöst i fråga om gränsvärdena för partikelmassa. Under de förberedande diskussionerna har det framgått att gränsvärdena måste sänkas ytterligare om det ska vara möjligt att garantera användningen av halvgenomsläppliga filter som filtrerar bort ultrafina partiklar. Detta är tekniskt genomförbart och har redan mätts i tester. Föredraganden föreslår därför att vi går ett steg längre och sänker gränsvärdet för partikelmassa från kommissionens föreslagna 10 mg/kWh till 5 mg/kWh.

Enligt kommissionens förslag ska de nya gränsvärdena för utsläpp införas först 2013. Den tekniska utvecklingen möjliggör dock ett tidigare startdatum. Föredraganden vill därför att arbetet inom kommittéförfarandet ska vara avslutat den 1 april 2009. 36 månader senare, det vill säga den 1 april 2012, ska sedan de nya utsläppsgränserna börja gälla för nya fordonstyper, och den 1 april 2013 ska samtliga fordon omfattas.

Problemet med mikropartiklar bör inte försvinna i debatten om kväveoxider. Särskilt i storstäderna märks nedsmutsningen. Införandet av ett partikelantal i kombination med en liten partikelmassa ska garantera att inga ultrafina partiklar släpps ut. Partikelantalet bör fastställas i samband med genomförandeåtgärderna.

Föredraganden stöder och förespråkar den möjlighet som medlemsstaterna alltjämt har enligt kommissionsförslaget att verka för ett tidigare införande av rena fordon med hjälp av ekonomiska incitament.

Kommissionen har i sitt förslag tagit över bestämmelserna om tillgång till information om reparation enligt Euro 5- och Euro 6-normerna. Föredraganden ställer sig bakom kommissionens förslag på denna punkt och framhåller att oberoende marknadsaktörer måste få reparations- och OBD-information på samma sätt som auktoriserade handlare och reparationsfirmor. Underhåll och reparation syftar till att garantera ett funktions- och kördugligt fordon. Genom att även oberoende marknadsaktörer problemfritt kan utföra reparationer förenklas tillgången till regelbundet underhåll. Detta i sin tur borgar för att fordonet är säkert och dessutom miljövänligt i drift, och måste därför understödjas.

Oberoende tester visar att de faktiska utsläppen under körning mycket väl kan avvika från dem som mäts i körcykler vid provning. För att fordonen ska efterleva gränsvärdena även utanför körcyklerna kräver föredraganden därför att det införs portabla mätsystem (PEMS, Portable Emissions Measurement Systems) och förfaranden för att kartlägga utsläppen utanför cyklerna.

Eftermontering av dieselpartikelfilter på tunga fordon kan orsaka förhöjda kvävedioxidutsläpp. Många städer och kommuner kommer att få problem att efterleva de kommande gränsvärdena för kvävedioxid i luftkvalitetsdirektivet. För att minska utsläppen från själva källan är det därför viktigt att även reglera eftermontering på fordon i drift. Föredraganden uppmanar kommissionen att utarbeta ett förslag om detta.

Mot bakgrund av diskussionerna om klimatförändringarna och målet om kostnadsbesparingar genom minskad förbrukning kräver föredraganden vidare att kommissionen, med beaktande av de uppmätta värdena, vid behov lägger fram ett förslag om reglering av koldioxidutsläppen från tunga fordon.

Vid fördelningen av uppgifter som ska beslutas via medbeslutandeförfarandet respektive kommittéförfarandet måste man se till att viktiga beslut som införande av gränsvärden för nya ämnen faller under medbeslutandeförfarandet.

Fordon som minskar sina utsläpp med hjälp av ett reagens kan i dag köras även utan detta och kan därmed under reella körförhållanden orsaka utsläpp som ligger långt över de påbjudna gränsvärdena. Tillverkarna bör i framtiden se till att fordon som tack vare denna teknik ligger under Euro 6-gränsvärdena inte längre kan köras utan förbrukningsbart reagens. På så vis skulle efterlevnaden av gränsvärdena garanteras.


YTTRANDE från utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd (25.6.2008)

till utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet

över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om typgodkännande av motorfordon och motorer med avseende på utsläpp från tunga fordon (Euro 6) och om tillgång till information om reparation och underhåll av fordon

(KOM(2007)0851 – C6‑0007/2008 – 2007/0295(COD))

Föredragande: Anja Weisgerber

KORTFATTAD MOTIVERING

Syftet med förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om typgodkännande av motorfordon och motorer med avseende på utsläpp från tunga fordon (Euro 6) och om tillgång till information om reparation och underhåll av fordon är att fastställa harmoniserade regler för konstruktion av motorfordon för att se till att den inre marknaden fungerar och samtidigt uppnå en hög miljöskyddsnivå när det gäller utsläpp av luftföroreningar.

För att säkra en effektiv konkurrens på marknaden för reparations‑ och underhållstjänster och se till att oberoende aktörer inte utestängs från denna marknad måste fordonstillverkarna garantera att oberoende aktörer, såsom reparatörer, tillverkare och distributörer av reparationsutrustning, verktyg och reservdelar, får obegränsad och standardiserad tillgång till information från system för omborddiagnos (OBD‑system) samt information om reparation och underhåll av fordon.

Föredraganden stöder huvuddragen i förslaget, men föreslår ytterligare förbättringar av tillgången till information om fordonsreparationer. Tunga fordon tillverkas ofta i flera steg, och tillgången till information om reparationer måste därför tryggas också i dessa situationer, för att se till att oberoende aktörer har tillgång till uppdaterad information om allt som har med fordonen att göra. Därför föreslår föredraganden att den tillverkare som ansvarar för varje godkännande när typgodkännandet sker i flera steg också ska vara ansvarig för att tillhandahålla reparationsinformation för detta steg till både den slutliga tillverkaren och oberoende aktörer.

Det går inte att bara föra över reglerna om tillgång till information om reparationer och underhåll från Euro 5 (personbilar) till Euro 6 (tunga fordon) när det gäller det standardiserade formatet för uppgiftslämnande. Därför har kommissionen uppdragit åt Europeiska standardiseringskommittén att ta fram ett nytt format för lämnande av information om reparationer och underhåll som återspeglar den senaste fordonstekniken och också är tillämpligt på tunga fordon. Så snart detta nya format införs ska all information om reparationer och underhåll lämnas i det nya formatet.

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd uppmanar utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet att som ansvarigt utskott införliva följande ändringsförslag i sitt betänkande:

Ändringsförslag  1

Förslag till förordning

Skäl 8

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(8) För att förbättra den inre marknadens funktion, särskilt när det gäller fri rörlighet för varor, etableringsfrihet och frihet att tillhandahålla tjänster, krävs obegränsad tillgång till reparationsinformation om fordonen genom ett standardiserat format för att få fram teknisk information, samt en effektiv konkurrens på marknaden för tjänster som avser information om reparation och underhåll av fordon. En stor del av denna information gäller system för omborddiagnos och deras samverkan med andra system i fordonet. Det bör fastställas tekniska specifikationer som tillverkarnas webbplatser ska följa, liksom riktade åtgärder som säkerställer rimlig tillgång för små och medelstora företag.

(8) För att förbättra den inre marknadens funktion, särskilt när det gäller fri rörlighet för varor, etableringsfrihet och frihet att tillhandahålla tjänster, krävs obegränsad tillgång till reparationsinformation om fordonen genom ett standardiserat format för att få fram teknisk information, samt en effektiv konkurrens på marknaden för tjänster som avser information om reparation och underhåll av fordon. En stor del av denna information gäller system för omborddiagnos och deras samverkan med andra system i fordonet. Det måste fastställas tekniska specifikationer som tillverkarnas webbplatser ska följa, liksom riktade åtgärder som säkerställer rimlig tillgång för små och medelstora företag.

Motivering

Det är nödvändigt att fastställa tekniska specifikationer som tillverkarnas webbplatser ska följa, inte bara lämpligt.

Ändringsförslag  2

Förslag till förordning

Skäl 8a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(8a) Senast ...* bör kommissionen se över systemet för obegränsad tillgång till information om reparation och underhåll av fordon, och på grundval av detta fastställa huruvida det vore lämpligt att konsolidera alla bestämmelser om tillgång till information om reparation och underhåll av fordon i en reviderad ramlagstiftning om typgodkännande. Om bestämmelserna om tillgång till all fordonsinformation konsolideras på detta sätt bör motsvarande bestämmelser i denna förordning upphävas, på villkor att den rätt till tillgång till information om reparation och underhåll som redan finns bibehålls.

 

__________

* Fyra år efter det datum då denna förordning träder i kraft.

Motivering

Tillgången till all information om reparationer och underhåll bör införlivas med ramdirektivet om typgodkännande eller annan ramlagstiftning om typgodkännande. Motsvarande regelverk för personbilar, Euro 5/6 ((EG) nr 715/2007) innehåller ett identiskt skäl (nr 9).

Ändringsförslag  3

Förslag till förordning

Skäl 8b (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(8b) Kommissionen bör främja utvecklandet av ett internationellt harmoniserat standardformat för obegränsad och standardiserad tillgång till information om fordonsreparationer och ‑underhåll, exempelvis genom det arbete som bedrivs av CEN.

Motivering

Kommissionen ska driva på för att få till stånd ett internationellt harmoniserat ISO‑standardformat för tillgång till information om reparationer, i syfte att se till att bestämmelserna om motorfordon harmoniseras internationellt och att harmoniseringen utvidgas till att omfatta fler områden än nu.

Ändringsförslag  4

Förslag till förordning

Skäl 8c (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(8c) Det är nödvändigt att utarbeta en gemensam Europastandard för formatet för omborddiagnosinformation och information om fordonsreparationer och ‑underhåll. Eftersom det befintliga OASIS‑formatet inte fullt ut kan tillämpas på omborddiagnosinformation och information om fordonsreparationer och –underhåll för tunga fordon har CEN fått i uppdrag att utarbeta en utvidgad standard för denna information. Denna standard bör basera sig på OASIS‑formatet och anpassa detta till de särskilda behov som finns för tunga fordon. Fram till dess att CEN antar en sådan standard bör omborddiagnosinformation och information om fordonsreparationer och –underhåll för tunga fordon presenteras på ett lättillgängligt sätt och i ett format som garanterar icke‑diskriminerande tillgång. Informationen bör tillhandahållas på tillverkarnas webbplatser eller på annat lämpligt sätt om detta inte är möjligt på grund av informationens art. Specifikationer av räckvidden för den tekniska information som definieras i OASIS dokument SC1‑D2 bör inkluderas i de åtgärder som antas för att genomföra denna förordning.

Motivering

Se motiveringen till ändringsförslaget till artikel 6.1.

Ändringsförslag  5

Förslag till förordning

Artikel 3 – led 7

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(7) system för omborddiagnos eller OBD‑system: system för kontroll av utsläpp med förmåga att identifiera det sannolika felstället med hjälp av felkoder som lagrats i ett datorminne.

(7) system för omborddiagnos eller OBD‑system: system på fordon eller motorer som kan upptäcka driftsstörningar och i tillämpliga fall signalera dem genom ett larmsystem, identifiera det sannolika felstället med hjälp av information som lagrats i ett datorminne och kommunicera denna information till mätutrustning utanför fordonet. I enlighet med förfarandet i artikel 39.9 i direktiv 2007/46/EG kan kommissionen anta en annan definition som återspeglar de tekniska framstegen med OBD‑systemen.

Motivering

OBD‑systemet styr egentligen inte utsläppen, det övervakar hur de system och komponenter som styr utsläppen fungerar. Den föreslagna nya definitionen ligger i linje med den definition som WWH‑OBD (World Wide Harmonized On-Board Diagnostics) har gjort.

Ändringsförslag  6

Förslag till förordning

Artikel 5 – punkt 4 – stycke 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Kommissionen får i enlighet med det förfarande som avses i artikel 39.9 i direktiv 2007/46/EG anta andra bestämmelser om särskilda förfaranden, prov och krav på typgodkännande.

I de fall då avsevärda ytterligare belastningar kunde aktualiseras får kommissionen, i enlighet med det förfarande som avses i artikel 39.9 i direktiv 2007/46/EG anta andra genomförandeåtgärder om särskilda förfaranden, prov och krav på typgodkännande i enlighet med denna förordning, för att anpassa den efter vetenskapens och teknikens framsteg eller efter hur insikterna om luftkvalitetsfrågor utvecklats, förutsatt att en full konsekvensbedömning framläggs.

Motivering

Vi måste se till att kommittéförfarandet inte belastar näringslivet i onödan.

Ändringsförslag  7

Förslag till förordning

Artikel 6 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. Tillverkarna ska ge obegränsad och standardiserad tillgång till information om OBD-systemet och information om reparation och underhåll av fordon till oberoende aktörer.

1. Tillverkarna ska ge obegränsad och standardiserad tillgång till information om OBD-systemet och information om reparation och underhåll av fordon till oberoende aktörer.

 

Vid typgodkännanden i flera steg ska den tillverkare som ansvarar för varje godkännande också ansvara för att tillhandahålla reparationsinformation till både den slutliga tillverkaren och oberoende aktörer om detta steg. Den slutliga tillverkaren ska ansvara för att tillhandahålla information till oberoende aktörer om hela fordonet. Avgifter för accesstid ska bara utgå en gång.

Artiklarna 6 och 7 i förordning (EG) nr 715/2007 ska tillämpas.

Artiklarna 6 och 7 i förordning (EG) nr 715/2007 ska följaktligen tillämpas. När CEN‑standarden har antagits ska informationen i OBD‑systemet och information om fordonsreparationer och –underhåll basera sig på denna.

 

Fram till dess att CEN‑standarden har antagits ska informationen i OBD‑systemet och information om fordonsreparationer och –underhåll presenteras på ett lättillgängligt, icke‑diskriminerande sätt. Informationen ska tillhandahållas på tillverkarnas webbplatser eller på annat lämpligt sätt om detta inte är möjligt på grund av informationens art.

Motivering

Tunga fordon monteras ofta ihop av en enda tillverkare, men ett betydande antal byggs i flera steg och säljs som till exempel chassin med motorer. Eftermarknaden behöver reparationsinformation om både fullt ihopmonterade fordon och fordon som säljs som till exempel chassin med motorer.

Det går inte att bara föra över reglerna om tillgång till information om reparationer från Euro 5 (personbilar) till Euro 6 (tunga fordon). Därför måste det standardiserade formatet anpassas till de behov som finns för tunga fordon.

Ändringsförslag  8

Förslag till förordning

Artikel 6 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. Kommissionen ska i enlighet med förfarandet i artikel 39.9 i direktiv 2007/46/EG för genomförandet av punkt 1 i denna artikel fastställa och uppdatera tekniska specifikationer för tillhandahållande av information om OBD‑systemet och information om reparation och underhåll av fordon.

2. Kommissionen ska i enlighet med förfarandet i artikel 39.9 i direktiv 2007/46/EG för genomförandet av punkt 1 i denna artikel fastställa och uppdatera lämpliga tekniska specifikationer för tillhandahållande av information om OBD‑systemet och information om reparation och underhåll av fordon. Kommissionen ska ta hänsyn till aktuell informationsteknik, kommande fordonsteknik, befintliga ISO‑standarder och möjligheten av en världsomspännande ISO‑standard.

Motivering

Det är mycket viktigt att kommissionen tar hänsyn till befintlig och kommande fordonsteknik och ISO‑standarder när den fastställer och uppdaterar tekniska specifikationer för OBD‑information och information om fordonsreparationer och –underhåll.

Ändringsförslag  9

Förslag till förordning

Artikel 8 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. Från och med den 1 oktober 2014 ska de nationella myndigheterna när det gäller nya fordon som inte uppfyller kraven i denna förordning betrakta intyg om överenssstämmelse som ogiltiga med avseende på tillämpningen av artikel 26 i direktiv 2007/46/EG, och de ska av skäl som avser utsläpp förbjuda att sådana fordon registreras, säljs eller tas i drift.

2. Från och med [48 månader efter ikraftträdandet av de genomförandeåtgärder som finns omnämnda i artiklarna 4.3, 5.4 första stycket och 6.2 första stycket] ska de nationella myndigheterna när det gäller nya fordon som inte uppfyller kraven i denna förordning betrakta intyg om överensstämmelse som ogiltiga med avseende på tillämpningen av artikel 26 i direktiv 2007/46/EG, och de ska av skäl som avser utsläpp förbjuda att sådana fordon registreras, säljs eller tas i drift.

Motivering

Det behövs 48 månader mellan offentliggörandet av genomförandebestämmelserna och ikraftträdandet av de nya utsläppsnormerna, såsom en garanti för att tillverkarna och leverantörerna har alla uppgifter de behöver för att kunna genomföra den nödvändiga tekniska utvecklingen av de nya fordonen.

Ändringsförslag  10

Förslag till förordning

Artikel 10

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Artikel 10

utgår

Ekonomiska incitament

 

1. När tillämpningsbestämmelserna för denna förordning träder i kraft får medlemsstaterna införa ekonomiska incitament för serietillverkade motorfordon som uppfyller kraven i denna förordning.

 

Dessa incitament ska gälla alla nya fordon som släpps ut på marknaden i den berörda medlemsstaten och som uppfyller kraven i denna förordning. De ska dock upphöra att gälla senast den 1 oktober 2014.

 

2. När tillämpningsbestämmelserna för denna förordning träder i kraft får medlemsstaterna införa ekonomiska incitament för eftermontering på fordon i drift enligt de utsläppsgränser som anges i bilaga I och för skrotning av fordon som inte uppfyller kraven i denna förordning.

 

3. De ekonomiska incitamenten enligt punkterna 1 och 2 får för ingen motorfordonstyp överskrida de merkostnader som uppstår för de tekniska anordningar som krävs för att säkerställa överensstämmelse med de utsläppsgränser som anges i bilaga I, inklusive kostnaderna för installationen i fordonet.

 

4. Kommissionen ska informeras om planer på att införa eller ändra sådana ekonomiska incitament som avses i punkterna 1 och 2.

 

Motivering

Att tillåta enskilda medlemsstater införa ekonomiska incitament strider mot principerna för den inre marknaden och kunde dessutom vara konkurrenshämmande.

Ändringsförslag  11

Förslag till förordning

Artikel 13 – led –1 (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

–1. I artikel 3.2 ska de inledande orden ersättas med följande:

 

”2. fordon konstruerade för att uppfylla särskilda samhälleliga behov: dieselfordon i kategori M1 som är antingen”

Motivering

I förordning (EG) nr 715/2007 som omfattar Euro 5- och Euro 6-normerna infördes begreppet fordon för ”särskilda samhälleliga behov” för vilka det påvisligen är till nytta om de typgodkänns för Euro 5-normerna enligt de utsläppsnormer som gäller för fordon i kategori N1 klass III. Detta innebär att minibussar (M1) får släppa ut mera kväveoxider än vanliga personbilar (om de har högst nio säten, föraren medräknad). Om samma minibuss konstruerats med ytterligare ett säte (M2) behandlas den dock som en vanlig personbil. Syftet med detta ändringsförslag är att få bort denna orättvisa, som skapats genom definitionen av fordon för särskilda samhälleliga behov och utvidga denna definition så den omfattar alla minibussar.

Ändringsförslag  12

Förslag till förordning

Artikel 15 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. Rådets direktiv 80/1269/EEG, kommissionens direktiv 88/195/EEG, 97/21/EG, 1999/99/EG och 2005/78/EG samt direktiv 2005/55/EG ska upphöra att gälla från och med den 1 oktober 2014.

1. Rådets direktiv 80/1269/EEG, kommissionens direktiv 88/195/EEG, 97/21/EG, 1999/99/EG och 2005/78/EG samt direktiv 2005/55/EG ska härmed upphöra att gälla från och med [48 månader efter ikraftträdandet av de genomförandeåtgärder som finns omnämnda i artiklarna 4.3, 5.4 första stycket och 6.2 första stycket].

Motivering

Det behövs 48 månader mellan offentliggörandet av genomförandebestämmelserna och ikraftträdandet av de nya utsläppsnormerna, såsom en garanti för att tillverkarna och leverantörerna har alla uppgifter de behöver för att kunna genomföra den nödvändiga tekniska utvecklingen av de nya fordonen.

Ändringsförslag  13

Förslag till förordning

Artikel 16 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Förordningen ska tillämpas från och med den 1 april 2013. Artiklarna 8.3 och 10 ska dock tillämpas från och med ikraftträdandet och punkterna 1 a i, 1 b i, 2 a, 3 a i, 3 b i, 3 c i och 3 d i i bilaga II ska tillämpas från och med den 1 oktober 2014.

Förordningen ska tillämpas från och med [36 månader efter ikraftträdandet av de genomförandeåtgärder som finns omnämnda i artiklarna 4.3, 5.4 första stycket och 6.2 första stycket]. Artiklarna 8.3 och 10 i förordningen ska dock tillämpas från och med ikraftträdandet och punkterna 1 a i, 1 b i, 2 a, 3 a i, 3 b i, 3 c i och 3 d i i bilaga II ska tillämpas från och med [48 månader efter ikraftträdandet av de genomförandeåtgärder som finns omnämnda i artiklarna 4.3, 5.4 första stycket och 6.2 första stycket].

Motivering

Det behövs 36 månader mellan offentliggörandet av genomförandebestämmelserna och ikraftträdandet av de nya utsläppsnormerna (respektive 48 månader för alla nya fordonsmodeller), såsom en garanti för att tillverkarna och leverantörerna har alla uppgifter de behöver för att kunna genomföra den nödvändiga tekniska utvecklingen av de nya fordonen.

Ändringsförslag  14

Förslag till förordning

Artikel 16 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

2a. Kommissionen ska anta de genomförandeåtgärder som framgår av artiklarna 4.3, 5.4 och 6.2 senast den 31 december 2009.

Motivering

Alla tillverkare behöver tillräckligt med tid på sig efter det att medbeslutandeförfarandet och kommittéförfarandet har fullbordats och träder i kraft. För Euro 5/6 för personbilar som nyligen antogs införde kommissionen flera nya åtgärder under kommittéförfarandet som knappast kommer att vara slutförda när de blir obligatoriska som en del av Euro 5 från september 2009 och nästan inte ger tillverkarna någon ledtid alls. Detta problem måste tas upp i Euro 6.

ÄRENDETS GÅNG

Titel

Typgodkännande av motorfordon och motorer

Referensnummer

KOM(2007)0851 – C6-0007/2008 – 2007/0295(COD)

Ansvarigt utskott

ENVI

Yttrande

  Tillkännagivande i kammaren

IMCO

15.1.2008

 

 

 

Föredragande av yttrande Utnämning

Anja Weisgerber

25.3.2008

 

 

Behandling i utskott

6.5.2008

27.5.2008

24.6.2008

 

Antagande

24.6.2008

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

34

0

0

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Cristian Silviu Buşoi, Charlotte Cederschiöld, Gabriela Creţu, Mia De Vits, Janelly Fourtou, Evelyne Gebhardt, Małgorzata Handzlik, Malcolm Harbour, Anna Hedh, Iliana Malinova Iotova, Kurt Lechner, Lasse Lehtinen, Toine Manders, Arlene McCarthy, Nickolay Mladenov, Bill Newton Dunn, Zuzana Roithová, Heide Rühle, Leopold Józef Rutowicz, Salvador Domingo Sanz Palacio, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Eva-Britt Svensson, Marianne Thyssen, Jacques Toubon, Barbara Weiler, Marian Zlotea

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Emmanouil Angelakas, Giovanna Corda, Jan Cremers, Manuel Medina Ortega, Olle Schmidt, Gary Titley, Anja Weisgerber


YTTRANDE från utskottet för transport och turism (8.5.2008)

till utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet

över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om typgodkännande av motorfordon och motorer med avseende på utsläpp från tunga fordon (Euro 6) och om tillgång till information om reparation och underhåll av fordon

(KOM(2007)0851 – C6‑0007/2008 – 2007/0295(COD))

Föredragande: Johannes Blokland

KORTFATTAD MOTIVERING

Inledning

Genom att lägga fram sitt förslag om Euro 6-gränser för utsläpp från tunga fordon understryker kommissionen att trycket på miljön i stadsområden och tättbefolkade områden blir allt större. Trafiken står för en viktig del av utsläppen av kväveoxider och partiklar i sådana områden.

För att åtgärda dessa problem tog kommissionen i bruk programmet CAFE (Clean Air For Europe) 2001. Programmets tyngdpunkt vilade vid strategier som kunde bidra till att minska utsläppen och på det sättet förbättra luftkvaliteten fram till 2020. Sex potentiella åtgärdsområden definierades och ett av dem gick ut på att minska utsläppen vid källan.

Kommissionen anser att Euro 6-utsläppsnivåerna är ett sätt att minska utsläppen av ozonprekursorer som kväveoxider och partiklar. Jämfört med Euro 5-utsläppsgränserna ska gränsvärdet för kväveoxider minskas med 80 procent och gränsvärdet för partiklar med 67 procent. Eftersom vissa av de tekniska inslagen i förslaget beror av vilka framsteg som görs i FN:s arbetsgrupper föreslår kommissionen att ytterligare tekniska krav inte ska tas med förrän man nått fram till en överenskommelse i dessa arbetsgrupper.

Kommissionen yrkar också på att oberoende aktörer ska få tillgång till information om reparation och underhåll, så att den informationen alltså inte kommer att förbehållas bara aktörer med direkt anknytning till tillverkarna.

Resultaten av samrådet kring förslaget om Euro 6 visade att de svarande i stort sett instämde med förslaget.

Föredragandens ståndpunkt

Föredraganden håller med om att det måste göras något för att minska utsläppen vid källan från både lätta och tunga fordon. Föredraganden godkänner därför förslaget om Euro 6. Likväl behöver förslaget dock kommenteras på vissa punkter

Utsläppsgränser och tidsplaner

Kommissionen avser att förslaget ska få konkreta verkningar senast 2020. Detta har anknytning till tidsplanen för programmet CAFE. Det finns emellertid också en annan tidsplan som det gäller att ta hänsyn till. Nya luftkvalitetskrav kommer att träda i kraft 2015. Dessa krav kommer man troligen att få svårt att uppfylla i stadsområden och tättbefolkade områden. En bidragande orsak till detta är utsläppen från fordon. Bättre miljöprestanda hos fordonen kommer därför att bidra till bättre luftkvalitet på det lokala planet, så att medlemsstaterna kan komma närmare den kvalitetsnivå som kommer att krävas 2015.

Varje år ersätts 10 procent av det totala antalet tunga fordon inom EU. För att vi ska få ett märkbart bidrag till luftkvalitetskraven för 2015 måste gränsvärdena i Euro 6 tas i bruk tidigare. Eftersom det torde gå att uppnå en överenskommelse med rådet om detta förslag vid första behandlingen före oktober 2008 bör tidpunkterna tidigareläggas till den 1 oktober 2011 (typgodkännande) och den 1 oktober 2012 (nya fordon). Från industrihåll har det antytts att man behöver 36 månader för att ställa om produktionen efter att de nya kraven en gång införts.

Eftersom tio procent av fordonsparken byts ut varje år skulle det ta minst tio år innan hela fordonsparken anpassats efter de nya kraven och börjat bidra till lägre utsläppsnivåer. Det vore till nytta att fråga kommissionen om Euro 6-kraven kan utsträckas till ”gamla” fordon med hjälp av system för eftermontering. Om det av undersökningar skulle framgå att detta vore tekniskt möjligt, då bör det läggas fram förslag om kompletterande lagstiftning.

Tillgång till information

Tidigare var det bara reparatörer med anknytning till fordonstillverkaren som skötte underhållet av tunga fordon. Under de senaste åren har oberoende aktörer kommit att få en allt större del av marknaden. Detta innebär att det blir allt viktigare för ”utomstående” att få tillgång till teknisk information om fordonen. Informationen av detta slag tillhandahålls av tillverkarna på deras egna webbplatser. Det innebär att den finns att tillgå för de oberoende aktörerna, men varje tillverkare lägger fram den i ett särskilt format och detta bidrar inte till att skapa likvärdiga verksamhetsförutsättningar för verkstäderna.

I dagens läge är det lag på att den information ska erbjudas som ingår i förordning (EG) nr 1400/2002 och dessutom finns det ett standardiserat format för hur teknisk information ska framläggas (OASIS). Eftersom förordning (EG) nr 1400/2002 förväntas komma att upphävas senast 2010 bör kraven om tillgång till information tas med i det föreliggande förslaget. Eftersom både tillverkare och oberoende aktörer varit med om att utveckla systemet OASIS – under kommissionens övervakning – bör informationen föras vidare med stöd av just detta system. Standardiserad information kommer att skapa likvärdiga verksamhetsförutsättningar för verkstäderna och öka valfriheten för konsumenterna.

Föredraganden skulle vilja understryka vikten av att det på lika villkor finns att tillgå information som framlagts på samma sätt, eftersom detta skapar likvärdiga verksamhetsförutsättningar för aktörerna. Därför vill föredraganden skärpa de krav på information som ingår i artikel 5.

Kommittéförfarandet

Slutligen bör man uppmärksamma frågan om hur kommittéförfarandet kan användas på ett genomtänkt sätt. Meningen med detta förfarande är att det ska användas för att anpassa kraven efter den tekniska utvecklingen. Därför bör det inte användas för att införa nya tekniska krav som väsentligen ändrar på standarderna. Av den anledningen har några skyddsåtgärder införts i artiklarna 5 och 12.

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för transport och turism uppmanar utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet att som ansvarigt utskott infoga följande ändringsförslag i sitt betänkande:

Ändringsförslag  1

Förslag till förordning

Skäl 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(5) För att EU:s mål för luftkvaliteten ska kunna uppnås krävs fortsatta ansträngningar för att minska fordonsutsläppen. Industrin bör av detta skäl ges tydliga besked om framtida utsläppsgränser.

(5) För att EU:s mål för luftkvaliteten ska kunna uppnås krävs fortsatta ansträngningar för att minska fordonsutsläppen. Industrin bör av detta skäl ges tydliga besked om framtida utsläppsgränser och tillräckligt med tid för att rätta sig efter dem.

Motivering

Industrin behöver få 36 månader på sig för omställning för att kunna anpassa sina produktionsprocesser till de nya tekniska kraven.

Kommissionens mål, att förbättra luftkvaliteten i EU, bör nås, men industrin måste få tillräckligt med tid för att reagera på den nya lagstiftningen, och på så sätt få avkastning på de avsevärda investeringar som den gjort för att respektera tidigare bestämmelser (t.ex. Euro 5).

Ändringsförslag  2

Förslag till förordning

Skäl 6a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(6a) Eftermontering av mera moderna utsläppsbegränsande anordningar på äldre tunga fordon skulle vara till nytta för luftkvaliteten. Kommissionen bör överväga att föreslå gemenskapslagstiftning om sådana system som också garanterar att utsläppen av kvävedioxid från de utsläppsbegränsande anordningarna begränsas.

Motivering

Varje år ersätts ungefär 10 procent av de tunga fordonen. Därför kommer det att ta ett antal år innan bestämmelserna Euro 6 kommer till full nytta. För att det nuvarande förslaget ska få maximal effekt bör kommissionen undersöka om man kunde komma vidare med gemenskapslagstiftningen om efterhandsmontering av utsläppsbegränsande anordningar på nuvarande fordon.

Ändringsförslag  3

Förslag till förordning

Skäl 7

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(7) När utsläppskraven fastställs är det viktigt att beakta konsekvenserna för marknadernas och tillverkarnas konkurrenskraft, de direkta och indirekta kostnader som drabbar företagen samt de vinster som genereras i form av stimulerad innovation, förbättrad luftkvalitet, lägre hälsorelaterade kostnader och ökad förväntad livslängd.

(7) När utsläppskraven fastställs är det viktigt att beakta konsekvenserna för marknadernas och tillverkarnas konkurrenskraft, de direkta och indirekta kostnader som drabbar företagen samt de vinster som genereras i form av stimulerad innovation, förbättrad luftkvalitet, lägre hälsorelaterade kostnader och ökad förväntad livslängd. För att främja tillverkarnas konkurrenskraft bör utsläppsnormerna vara oförändrade i minst fem år.

Motivering

För varje utsläppsnorm som införs behöver industrin en stabil period på minst fem år för att få avkastning på de investeringar som den gjort för att kunna införa den nya tekniken. Om utsläppskraven ändras mycket ofta måste tillverkarna ägna stora resurser åt att uppdatera de nuvarande produkterna. Detta stjäl tid från att marknadsföra nya produkter, vilket medför konkurrensnackdelar. Endast om man kan garantera tillräckligt med tid för omställning kommer konkurrensen inte att äventyras och miljömålen nås på lång sikt.

Ändringsförslag  4

Förslag till förordning

Skäl 8

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(8) För att förbättra den inre marknadens funktion, särskilt när det gäller fri rörlighet för varor, etableringsfrihet och frihet att tillhandahålla tjänster, krävs obegränsad tillgång till reparationsinformation om fordonen genom ett standardiserat format för att få fram teknisk information, samt en effektiv konkurrens på marknaden för tjänster som avser information om reparation och underhåll av fordon. En stor del av denna information gäller system för omborddiagnos och deras samverkan med andra system i fordonet. Det bör fastställas tekniska specifikationer som tillverkarnas webbplatser ska följa, liksom riktade åtgärder som säkerställer rimlig tillgång för små och medelstora företag.

(8) För att förbättra den inre marknadens funktion, särskilt när det gäller fri rörlighet för varor, etableringsfrihet och frihet att tillhandahålla tjänster, krävs obegränsad tillgång till reparationsinformation om fordonen på lämpligast sätt utan att skapa en oproportionerligt stor börda när det gäller kundernas förmåner genom ett standardiserat format för att få fram teknisk information, samt en effektiv konkurrens på marknaden för tjänster som avser information om reparation och underhåll av fordon. En stor del av denna information gäller system för omborddiagnos och deras samverkan med andra system i fordonet. Det bör fastställas tekniska specifikationer som tillverkarnas webbplatser ska följa, liksom riktade åtgärder som säkerställer rimlig tillgång för små och medelstora företag.

Motivering

Kommissionen ska kunna ha befogenhet att endast anta lämpliga åtgärder för tillgång till reparation och underhåll av fordon. Det finns inga skäl att skapa en oproportionerligt stor börda när det gäller kundernas förmåner. Det förefaller inte ändamålsenligt att exempelvis utvidga definitionen av information om reparation och underhåll av fordon med fjärrdiagnostik och att kräva av tillverkarna att de gör det möjligt för godkända oberoende reparatörer att få tillgång till fordonets säkerhetssystem.

Ändringsförslag  5

Förslag till förordning

Skäl 15

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(15) För att bättre begränsa de faktiska utsläppen, inbegripet utsläpp utanför cyklerna (OCE) och underlätta överensstämmelsekontrollen av fordon som är i drift bör man införa provningsmetoder och prestandakrav på grundval av användning av PEMS (Portable Emission Measuring Systems).

(15) För att bättre begränsa de faktiska utsläppen, inbegripet utsläpp utanför cyklerna (OCE) och underlätta överensstämmelsekontrollen av fordon som är i drift bör man införa provningsmetoder och prestandakrav på grundval av användning av PEMS (Portable Emission Measuring Systems) inom en rimlig tidsram.

Motivering

Om dessa punkter införs innebär det att man har kommit en ordentlig bit på väg mot en övergripande harmoniserad lagstiftning. De är även viktiga för EU-industrins allmänna konkurrenskraft. Kommissionen bör vara djärvare i sitt språkbruk och införa dessa enhetliga tekniska föreskrifter i Euro 6.

Ändringsförslag  6

Förslag till förordning

Skäl 18a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(18a) Medlemsstaterna bör utarbeta ambitiösa åtgärder för att garantera eftermontering av befintliga tunga fordon enligt Euro 6-normer.

Motivering

Befintliga fordon kommer att utgöra en stor del av fordonsparken under flera år framöver, och eftermonteringar kan i stor utsträckning minska utsläpp.

Ändringsförslag  7

Förslag till förordning

Skäl 18b (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(18b) Medlemsstaterna bör regelbundet kontrollera andelen utbytta eller eftermonterade fordon, öka sina ansträngningar för att minska antalet kraftigt förorenande fordon och varje år meddela kommissionen resultatet.

Motivering

Kontroll och rapportering kan tjäna som avstamp för att göra utsläppsminskningen mer effektiv i framtiden.

Ändringsförslag  8

Förslag till förordning

Artikel 2 – stycke 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Denna förordning ska tillämpas utan att det påverkar tillämpningen av artikel 2.2 i förordning (EG) nr 715/2007.

Denna förordning ska tillämpas utan att det påverkar tillämpningen av artikel 2.2 i förordning (EG) nr 715/2007, där det på vissa villkor tillåts att de godkännanden som ges fordonstyper med en referensvikt på högst 2 610 kg utsträcks till att gälla också för liknande fordonstyper med en referensvikt på högst 2 840 kg.

Motivering

Ett antal (lätta) fordon har samma tekniska bas. Beroende på vilken överbyggnad som används kan de ha en vikt på antingen strax under eller strax över 2 610 kg. Detta innebär att två fordon som är tekniskt identiska skulle komma att behandlas annorlunda, eftersom det ena skulle anses som ett lätt fordon och det andra som ett tungt fordon. På det sättet skulle vi få olika tekniska krav för typgodkännande. Bestämmelsen i förordning (EG) nr 715/2007/EG har lagts till för att reda ut situationen.

Ändringsförslag  9

Förslag till förordning

Artikel 3 – led 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(1) motor: framdrivningskällan i ett fordon för vilken typgodkännande får meddelas som separat teknisk enhet enligt definitionen i artikel 3.25 i direktiv 2007/46/EG.

(1) motorsystem: motorn, avgasreningssystemet och kommunikationsgränssnittet (hårdvara och meddelanden) mellan motorns elektroniska styrenhet(er) och andra eventuella styrdon för drivaggregat och fordonssystem.

Motivering

Angående led 1: Man bör för hela ”motorsystemet” kunna bevisa att Euro 6-normerna respekteras. Motorsystemet utgör det optimala samspelet mellan motor, systemet för efterbehandling av avgaser och ytterligare styrdon. Definitionen av ”motor” måste ändras på liknande sätt, eller ersättas med en definition av ”motorsystem”. Nr 4 av WHDC‑föreskrifterna innehåller redan definitioner för ”motorsystem”, ”motortyp” och ”systemet för efterbehandling av avgaser”, som här kan övertas på lämpligt sätt.

Ändringsförslag  10

Förslag till förordning

Artikel 3 – led 1a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(1a) motortyp: en motorkategori inom vilken det inte finns några väsentliga skillnader mellan motorernas egenskaper,

Motivering

Angående led 1: Man bör för hela ”motorsystemet” kunna bevisa att Euro 6-normerna respekteras. Motorsystemet utgör det optimala samspelet mellan motor, systemet för efterbehandling av avgaser och ytterligare styrdon. Definitionen av ”motor” måste ändras på liknande sätt, eller ersättas med en definition av ”motorsystem”. Nr 4 av WHDC‑föreskrifterna innehåller redan definitioner för ”motorsystem”, ”motortyp” och ”systemet för efterbehandling av avgaser”, som här kan övertas på lämpligt sätt.

Ändringsförslag  11

Förslag till förordning

Artikel 3 – led 1b (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(1b) system för efterbehandling av avgaser: en katalysator (oxidations- eller trevägskatalysator), ett partikelfilter, en deNOx-katalysator, en kombination av deNOx och partikelfilter eller en annan utsläppsbegränsande anordning, som finns monterad efter motorn. Denna definition omfattar inte avgasåtercirkulation (EGR) som ses som en fast del av motorn.

Motivering

Angående led 1: Man bör för hela ”motorsystemet” kunna bevisa att Euro 6-normerna respekteras. Motorsystemet utgör det optimala samspelet mellan motor, systemet för efterbehandling av avgaser och ytterligare styrdon. Definitionen av ”motor” måste ändras på liknande sätt, eller ersättas med en definition av ”motorsystem”. Nr 4 av WHDC‑föreskrifterna innehåller redan definitioner för ”motorsystem”, ”motortyp” och ”systemet för efterbehandling av avgaser”, som här kan övertas på lämpligt sätt.

Ändringsförslag  12

Förslag till förordning

Artikel 3 – led 7

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(7) system för omborddiagnos eller OBD‑system: system för kontroll av utsläpp med förmåga att identifiera det sannolika felstället med hjälp av felkoder som lagrats i ett datorminne.

(7) system för omborddiagnos eller OBD‑system: system för övervakning av utsläpp med förmåga att identifiera det sannolika felstället med hjälp av felkoder som lagrats i ett datorminne.

Motivering

Ett OBD-system ”kontrollerar” inte utsläppen utan ”övervakar” dem (en språklig skillnad som är ännu mer betydande på engelska där ”control” också kan betyda ungefär ”få bukt med”, övers. anm.). Om ett fel i avgassystemet identifieras med hjälp av OBD-systemet kan reparationer sedan göras.

Ändringsförslag  13

Förslag till förordning

Artikel 3 – led 11

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(11) information om reparation och underhåll av fordon: all information som krävs för diagnos, underhåll, kontroll, periodisk övervakning, reparation, omprogrammering eller ominstallation av originaldata när det gäller fordonet, och som tillverkarna tillhandahåller sina auktoriserade återförsäljare eller verkstäder, inklusive alla senare ändringar och tillägg till denna information. Denna information omfattar all information som krävs för att installera delar eller anordningar på fordon.

(11) information om reparation och underhåll av fordon: all information som krävs för diagnos, underhåll, kontroll, periodisk övervakning, reparation, omprogrammering, ominstallation av originaldata eller fjärrdiagnostiskt stöd när det gäller fordonet, och som tillverkarna tillhandahåller sina auktoriserade återförsäljare eller verkstäder, inklusive alla senare ändringar och tillägg till denna information. Denna information omfattar all information som krävs för att installera delar eller anordningar på fordon. Tillverkarna ska tillhandahålla en standardiserad, säker anläggning för fjärrdiagnos så att godkända oberoende reparatörer kan slutföra arbeten som innefattar tillträde till fordonets säkerhetssystem.

Motivering

I takt med att fordonen blir alltmer invecklade (framför allt fordonselektroniken) har tillverkarna alltmer börjat tillhandahålla anläggningar för fjärrdiagnostik. För att de som arbetar inom branschen ska få likvärdiga förutsättningar bör dessa anläggningar också ställas till förfogande för oberoende aktörer, så de kan fortsätta erbjuda kunderna en möjlighet att välja var någonstans de vill få sina reparationer utförda. Dessutom bör det hänvisas till en säker förbindelse mellan ett fordon och dess tillverkare för återinkoppling av startspärrar och omprogrammering av elektroniska kontrollenheter.

Ändringsförslag  14

Förslag till förordning

Artikel 3 – led 11a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(11a) tillverkare: person eller organ som inför godkännandemyndigheten ansvarar för samtliga led i typgodkännande- eller tillståndsförfarandet samt för produktionsöverensstämmelsen. Det är inte nödvändigt att denna person eller detta organ är direkt engagerat i samtliga etapper av tillverkningen av det fordon, det system, den komponent eller den separata tekniska enhet som godkännandet avser.

Motivering

Ingen motivering behövs (definitionen hämtad ur artikel 3.27 i direktiv 2007/46/EG).

Ändringsförslag  15

Förslag till förordning

Artikel 5 – punkt 4 – stycke 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Kommissionen får i enlighet med det förfarande som avses i artikel 39.9 i direktiv 2007/46/EG anta andra bestämmelser om särskilda förfaranden, prov och krav på typgodkännande.

Kommissionen får i enlighet med det förfarande som avses i artikel 39.9 i direktiv 2007/46/EG anta andra bestämmelser om särskilda förfaranden, prov och krav på typgodkännande för att återspegla den tekniska utvecklingen i frågor som omfattas av de nuvarande bestämmelserna.

Motivering

Kommissionen bör inte tillåtas vidta andra åtgärder enligt artikel 39.9 i direktiv 2007/46/EG än sådana som hänför sig till tekniska framsteg i fråga om särskilda förfaranden, test osv. Inget i egentlig mening nytt bör införas genom kommittéförfarandet.

Ändringsförslag  16

Förslag till förordning

Artikel 5 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

4a. Proven måste basera sig på både laboratoriesimulationer och utsläpp vid verklig körning.

Motivering

Artemisundersökningen, som samfinansierats av EU-ramen för forskning och utveckling, visade att utsläpp vid verklig körning kan skilja sig avsevärt från resultat som man fått under laboratorieförhållanden.

Ändringsförslag  17

Förslag till förordning

Artikel 8 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. Från och med den 1 oktober 2014 ska de nationella myndigheterna när det gäller nya fordon som inte uppfyller kraven i denna förordning betrakta intyg om överensstämmelse som ogiltiga med avseende på tillämpningen av artikel 26 i direktiv 2007/46/EG, och de ska av skäl som avser utsläpp förbjuda att sådana fordon registreras, säljs eller tas i drift.

2. Från och med den 1 oktober 2013 ska de nationella myndigheterna när det gäller nya fordon som inte uppfyller kraven i denna förordning betrakta intyg om överensstämmelse som ogiltiga med avseende på tillämpningen av artikel 26 i direktiv 2007/46/EG, och de ska av skäl som avser utsläpp förbjuda att sådana fordon registreras, säljs eller tas i drift. Inom denna tidsfrist bör kommissionen se till att industrin ges 36 månader omställningstid för att anpassa sin produktion.

Motivering

Detta datum skulle ge industrin tillräckligt med omställningstid för att anpassa sin produktion, men också för att garantera att de tekniska kraven kan fastställas genom kommittéförfarande inom rimlig tid.

Syftet med ändringsförslaget är att se till att kommissionen snabbt utarbetar tekniska specifikationer, utan att dessa äventyrar omställningstiden för industrin eller ifrågasätter det strikta startdatumet 2012, till följd av strikta luftkvalitetskrav 2015.

Ändringsförslag  18

Förslag till förordning

Artikel 10 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. När tillämpningsbestämmelserna för denna förordning träder i kraft får medlemsstaterna införa ekonomiska incitament för serietillverkade motorfordon som uppfyller kraven i denna förordning.

1. När tillämpningsbestämmelserna för denna förordning träder i kraft får medlemsstaterna införa ekonomiska incitament för serietillverkade motorfordon som uppfyller kraven i denna förordning och dess genomförandeåtgärder, med undantag av kraven i artikel 6 och dess genomförandeåtgärder.

Motivering

Det bör göras fullständigt klart för industrin att incitament tillämpas på fordon som uppfyller Euro 6-utsläppsgränserna och samtliga genomförandeåtgärder som kommer att utgöra en del av Euro 6-paketet.

Ändringsförslag  19

Förslag till förordning

Artikel 10 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Dessa incitament ska gälla alla nya fordon som släpps ut på marknaden i den berörda medlemsstaten och som uppfyller kraven i denna förordning. De ska dock upphöra att gälla senast den 1 oktober 2014.

Dessa incitament ska gälla alla nya fordon som släpps ut på marknaden i den berörda medlemsstaten och som uppfyller kraven i denna förordning och dess genomförandeåtgärder, med undantag av kraven i artikel 6 och dess genomförandeåtgärder. De ska dock upphöra att gälla senast den 1 oktober 2013.

Motivering

Det bör göras fullständigt klart för industrin att incitament tillämpas på fordon som uppfyller Euro 6-utsläppsgränserna och samtliga genomförandeåtgärder som kommer att utgöra en del av Euro 6-paketet.

Detta datum skulle ge industrin tillräckligt med omställningstid för att anpassa sin produktion, men också för att garantera att de tekniska kraven kan fastställas genom kommittéförfarande inom rimlig tid.

Ändringsförslag  20

Förslag till förordning

Artikel 12 – punkt 1 - inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. När det partikelmätningsprogram har avslutats som genomförs inom ramen för FN:s ekonomiska kommission för Europa under ledning av världsforumet för harmonisering av föreskrifter för fordon ska kommissionen, utan att försämra miljöskyddet inom gemenskapen

1. När de relevanta delarna i det partikelmätningsprogram har avslutats som genomförs inom ramen för FN:s ekonomiska kommission för Europa under ledning av världsforumet för harmonisering av föreskrifter för fordon, men senast den 1 oktober 2008, ska kommissionen, utan att försämra miljöskyddet inom gemenskapen

Motivering

För att industrin ska få tillräckligt med tid på sig för att uppfylla Euro 6-kraven 2011/2012 bör alla krav (både de som resulterat från lagstiftningen och de som resulterat från kommittéförfarandet) finnas att tillgå från och med den 1 oktober 2008.

Ändringsförslag  21

Förslag till förordning

Artikel 12 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

a) införa antalsbaserade gränsvärden för partikelutsläpp och om lämpligt fastställa ett värde för tillåten NO2-halt i gränsvärdet för NOx, i enlighet med artikel 39.2 i direktiv 2007/46/EG,

a) införa antalsbaserade gränsvärden för partikelutsläpp utgående från prestandan hos de slutna filter för dieselpartiklar som finns att tillgå i dag, i enlighet med artikel 39.2 i direktiv 2007/46/EG,

Motivering

För att vi ska få realistiska värden för antalet partiklar bör dessa värden hänga samman med prestandan hos de slutna filter för partiklar som finns att tillgå i dag.

Ändringsförslag  22

Förslag till förordning

Artikel 12 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

1a. Om utvecklingen av utsläppsgränserna för kvävedioxid anger att kvävedioxidutsläppen från tunga fordon kan överstiga 150 mg/kWh ska kommissionen införa en kvävedioxidgräns på 150 mg/kWh för tunga fordon, inklusive en lämplig mätmetod, i enlighet med artikel 39.2 i direktiv 2007/46/EG.

Motivering

Ur luftkvalitetssynvinkel betraktat är kvävedioxiden den viktigaste formen av kväveoxider. Utsläppsgränserna för kvävedioxid bör övervakas närmare i ljuset av de gränsvärden för kvävedioxid som fastställts för 2015 som en del av luftkvalitetskraven. Då gränsvärdet på 150 mg/kWh (som hänför sig till kraven på eftermonteringssystem) överskridits – men endast då – bör kommissionen införa ett fast gränsvärde för kvävedioxidutsläpp, inklusive lämpliga och harmoniserad mätmetoder.

Ändringsförslag  23

Förslag till förordning

Artikel 12 – punkt 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4. Kommissionen ska följa utvecklingen när det gäller de föroreningar som anges i artikel 3.2. Om kommissionen anser det lämpligt att reglera utsläppen av ytterligare föroreningar ska denna förordning ändras i enlighet med detta.

4. Kommissionen ska följa utvecklingen när det gäller de föroreningar som anges i artikel 3.2. Om kommissionen anser det lämpligt att reglera utsläppen av ytterligare föroreningar ska föreslå ändringar i enlighet med detta.

Motivering

Om nya föroreningar läggs till kan detta få allvarliga konsekvenser för industrins krav. Därför bör sådana ändringar handhas med hjälp av det sedvanliga lagstiftningsförfarandet.

Ändringsförslag  24

Förslag till förordning

Artikel 15 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. Rådets direktiv 80/1269/EEG, kommissionens direktiv 88/195/EEG, 97/21/EG, 1999/99/EG och 2005/78/EG samt direktiv 2005/55/EG ska upphöra att gälla från och med den 1 oktober 2014.

1. Rådets direktiv 80/1269/EEG, kommissionens direktiv 88/195/EEG, 97/21/EG, 1999/99/EG och 2005/78/EG samt direktiv 2005/55/EG ska upphöra att gälla från och med den 1 oktober 2013.

Motivering

Detta datum skulle ge industrin tillräckligt med omställningstid för att anpassa sin produktion, men också för att garantera att de tekniska kraven kan fastställas genom kommittéförfarande inom rimlig tid.

Ändringsförslag  25

Förslag till förordning

Artikel 16 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Förordningen ska tillämpas från och med den 1 april 2013. Artiklarna 8.3 och 10 ska dock tillämpas från och med ikraftträdandet och punkterna 1 a i, 1 b i, 2 a, 3 a i, 3 b i, 3 c i och 3 d i i bilaga II ska tillämpas från och med den 1 oktober 2014.

Förordningen ska tillämpas från och med den 1 april 2012. Artiklarna 8.3 och 10 ska dock tillämpas från och med ikraftträdandet och punkterna 1 a i, 1 b i, 2 a, 3 a i, 3 b i, 3 c i och 3 d i i bilaga II ska tillämpas från och med den 1 oktober 2013.

Motivering

Dessa datum skulle ge industrin tillräckligt med omställningstid för att anpassa sin produktion, men också för att garantera att de tekniska kraven kan fastställas genom kommittéförfarande inom rimlig tid.

ÄRENDETS GÅNG

Titel

Typgodkännande av motorfordon och motorer

Referensnummer

KOM(2007)0851 – C6-0007/2008 – 2007/0295(COD)

Ansvarigt utskott

ENVI

Yttrande

       Tillkännagivande i kammaren

TRAN

15.1.2008

 

 

 

Föredragande av yttrande

       Utnämning

Johannes Blokland

22.1.2008

 

 

Behandling i utskott

8.4.2008

5.5.2008

 

 

Antagande

6.5.2008

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

36

0

1

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Etelka Barsi-Pataky, Arūnas Degutis, Petr Duchoň, Saïd El Khadraoui, Robert Evans, Emanuel Jardim Fernandes, Francesco Ferrari, Brigitte Fouré, Georg Jarzembowski, Stanisław Jałowiecki, Dieter-Lebrecht Koch, Jaromír Kohlíček, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Sepp Kusstatscher, Bogusław Liberadzki, Eva Lichtenberger, Erik Meijer, Robert Navarro, Josu Ortuondo Larrea, Willi Piecyk, Paweł Bartłomiej Piskorski, Luís Queiró, Reinhard Rack, Gilles Savary, Brian Simpson, Dirk Sterckx, Ulrich Stockmann, Silvia-Adriana Ţicău, Georgios Toussas, Yannick Vaugrenard, Lars Wohlin, Roberts Zīle

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Zsolt László Becsey, Johannes Blokland, Jelko Kacin, Ari Vatanen, Corien Wortmann-Kool


ÄRENDETS GÅNG

Titel

Typgodkännande av motorfordon och motorer

Referensnummer

KOM(2007)0851 – C6-0007/2008 – 2007/0295(COD)

Framläggande för parlamentet

21.12.2007

Ansvarigt utskott

       Tillkännagivande i kammaren

ENVI

15.1.2008

Rådgivande utskott

       Tillkännagivande i kammaren

ITRE

15.1.2008

IMCO

15.1.2008

TRAN

15.1.2008

 

Inget yttrande avges

       Beslut

ITRE

29.1.2008

 

 

 

Föredragande

       Utnämning

Matthias Groote

26.2.2008

 

 

Behandling i utskott

27.5.2008

 

 

 

Antagande

15.7.2008

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

51

0

1

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Georgs Andrejevs, Pilar Ayuso, Irena Belohorská, Johannes Blokland, John Bowis, Frieda Brepoels, Martin Callanan, Dorette Corbey, Chris Davies, Avril Doyle, Mojca Drčar Murko, Edite Estrela, Anne Ferreira, Karl-Heinz Florenz, Matthias Groote, Françoise Grossetête, Cristina Gutiérrez-Cortines, Satu Hassi, Gyula Hegyi, Jens Holm, Caroline Jackson, Dan Jørgensen, Christa Klaß, Holger Krahmer, Urszula Krupa, Aldis Kušķis, Linda McAvan, Miroslav Ouzký, Vladko Todorov Panayotov, Vittorio Prodi, Frédérique Ries, Guido Sacconi, Carl Schlyter, Horst Schnellhardt, Richard Seeber, María Sornosa Martínez, Antonios Trakatellis, Evangelia Tzampazi, Thomas Ulmer, Marcello Vernola, Anja Weisgerber, Anders Wijkman, Glenis Willmott

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Inés Ayala Sender, Adam Gierek, Rebecca Harms, Jutta Haug, Johannes Lebech, Alojz Peterle, Robert Sturdy, Donato Tommaso Veraldi

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 178.2)

Elisabetta Gardini

Ingivande

11.8.2008

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy