ZALECENIE DO DRUGIEGO CZYTANIA w sprawie wspólnego stanowiska przyjętego przez Radę w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wspólnych reguł i norm dotyczących organizacji dokonujących inspekcji i przeglądów na statkach (przekształcenie)

8.9.2008 - (5726/2/2008 – C6‑0223/2008 – 2005/0237B(COD)) - ***II

Komisja Transportu i Turystyki
Sprawozdawca: Luis de Grandes Pascual

Procedura : 2005/0237B(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury :  
A6-0330/2008

PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wspólnego stanowiska przyjętego przez Radę w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wspólnych reguł i norm dotyczących organizacji dokonujących inspekcji i przeglądów na statkach (przekształcenie)

(5726/2/2008 – C6‑0223/2008 – 2005/0237B(COD))

(Procedura współdecyzji: drugie czytanie)

Parlament Europejski,

–   uwzględniając wspólne stanowisko Rady (5726/2/2008 – C6-0223/2008),

–   uwzględniając stanowisko zajęte w pierwszym czytaniu[1] dotyczące wniosku Komisji przedstawionego Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2005)0587),

–   uwzględniając art. 251 ust. 2 traktatu WE,

–   uwzględniając art. 62 Regulaminu,

–   uwzględniając zalecenia do drugiego czytania przedstawione przez Komisję Transportu i Turystyki (A6-0330/2008),

1.  zatwierdza wspólne stanowisko po poprawkach;

2.  zobowiązuje swojego Przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji.

Poprawka  1

Wspólne stanowisko Rady

Punkt 3 preambuły

Wspólne stanowisko Rady

Poprawka

(3) Niniejsze rozporządzenie należy rozumieć i interpretować zgodnie z międzynarodowymi zobowiązaniami Wspólnoty, w tym zgodnie z Konwencją Narodów Zjednoczonych o prawie morza z dnia 10 grudnia 1982 r.

skreślony

Uzasadnienie

Celem poprawki jest przywrócenie stanowiska Parlamentu z pierwszego czytania.

Poprawka  2

Wspólne stanowisko Rady

Punkt 5 preambuły

Wspólne stanowisko Rady

Poprawka

(5) Do tego celu należy dążyć za pomocą środków, które są zgodne z pracami Międzynarodowej Organizacji Morskiej (IMO) oraz – w stosownych przypadkach – rozwijają je i uzupełniają. Ponadto państwa członkowskie i Komisja powinny promować opracowanie przez IMO międzynarodowego kodeksu dla uznanych organizacji.

(5) Do celu tego należy dążyć przy pomocy środków odpowiednio powiązanych z pracami i działaniami prowadzonymi w tym zakresie przez Międzynarodową Organizację Morską (IMO), a w odpowiednim przypadku rozwijającymi je i uzupełniającymi.

Uzasadnienie

Celem poprawki jest przywrócenie stanowiska Parlamentu z pierwszego czytania. Odnosi się ona do poprawki 6 z pierwszego czytania w Parlamencie.

Poprawka  3

Wspólne stanowisko Rady

Punkt 8 preambuły

Wspólne stanowisko Rady

Poprawka

(8) Uznanie powinno być udzielane wyłącznie na podstawie wyników działalności organizacji w zakresie jakości i bezpieczeństwa. Należy zapewnić, aby zakres tego uznania był zawsze zgodny z faktycznymi możliwościami danej organizacji. Uznanie powinno ponadto uwzględniać różnorodny status prawny i strukturę organizacyjną uznanych organizacji przy jednoczesnym zapewnieniu jednolitego stosowania minimalnych kryteriów określonych w niniejszym rozporządzeniu oraz skuteczności wspólnotowych kontroli. Niezależnie od swojej struktury organizacja, która ma zostać uznana, powinna świadczyć usługi na całym świecie i podlegać nieograniczonej terytorialnie odpowiedzialności solidarnej.

(8) Uznanie powinno być udzielane wyłącznie na podstawie wyników działalności danej organizacji w zakresie jakości i bezpieczeństwa. Należy zapewnić, aby zakres tego uznania był zawsze zgodny z faktycznymi możliwościami organizacji. Uznanie powinno ponadto uwzględniać różnorodny status prawny i strukturę organizacyjną uznanych organizacji przy jednoczesnym zapewnieniu jednolitego stosowania minimalnych kryteriów wymienionych powyżej oraz skuteczności kontroli wspólnotowych.

Uzasadnienie

Celem poprawki jest przywrócenie stanowiska Parlamentu z pierwszego czytania.

Poprawka  4

Wspólne stanowisko Rady

Punkt 15 preambuły

Wspólne stanowisko Rady

Poprawka

(15) Zdolność uznanych organizacji do szybkiego wskazania i poprawienia niedociągnięć w zakresie stosowanych przez siebie reguł, procesów i wewnętrznych kontroli jest sprawą zasadniczą dla zapewnienia bezpieczeństwa statków, na których organizacje te przeprowadzają inspekcje i którym wydają certyfikaty. Zdolność tę należy zwiększyć za pomocą systemu oceny jakości i certyfikacji, który powinien działać niezależnie od interesów handlowych lub politycznych, umożliwiając proponowanie wspólnych działań mających na celu trwałą poprawę wszystkich uznanych organizacji oraz zapewni efektywną współpracę z Komisją.

(15) Zdolność uznanych organizacji do szybkiego wskazania i poprawienia niedociągnięć w zakresie stosowanych przez siebie reguł, procesów i wewnętrznych kontroli jest sprawą zasadniczą dla zapewnienia bezpieczeństwa statków, na których organizacje te przeprowadzają inspekcje i którym wydają certyfikaty. Zdolność tę należy zwiększyć poprzez działalność niezależnego komitetu oceniającego, dysponującego swobodą działania w celu proponowania działań mających na celu trwałą poprawę wszystkich uznanych organizacji oraz zapewniającego produktywne współdziałanie z Komisją.

Uzasadnienie

Celem poprawki jest przywrócenie stanowiska Parlamentu z pierwszego czytania. Odnosi się ona do poprawki 16 z pierwszego czytania w Parlamencie.

Poprawka  5

Wspólne stanowisko Rady

Punkt 17 preambuły

Wspólne stanowisko Rady

Poprawka

(17) Harmonizacja stosowanych przez uznane organizacje reguł projektowania, budowy i okresowych przeglądów statków handlowych stanowi proces ciągły. Zatem zobowiązanie do ustanowienia własnych zestawów reguł lub wykazania zdolności do ich ustanowienia należy rozważać w kontekście procesu harmonizacji; zobowiązanie to nie powinno stać na przeszkodzie działalności uznanych organizacji lub ewentualnych organizacji kandydujących do uznania.

skreślony

Uzasadnienie

Celem poprawki jest przywrócenie stanowiska Parlamentu z pierwszego czytania.

Poprawka  6

Wspólne stanowisko Rady

Punkt 19 preambuły

Wspólne stanowisko Rady

Poprawka

(19) Chociaż każda uznana organizacja powinna, co do zasady, ponosić odpowiedzialność wyłącznie w odniesieniu do elementów, co do których wydała certyfikaty, odpowiedzialność uznanych organizacji i producentów będzie zgodna z ustalonymi warunkami lub, gdy zajdzie potrzeba, z prawem mającym zastosowanie w poszczególnych przypadkach.

skreślony

Uzasadnienie

Celem poprawki jest przywrócenie stanowiska Parlamentu z pierwszego czytania.

Poprawka  7

Wspólne stanowisko Rady

Punkt 21 preambuły

Wspólne stanowisko Rady

Poprawka

(21) Aby zapobiec zmianie klasy przez statki w celu uniknięcia przeprowadzenia niezbędnych napraw, uznane organizacje powinny wymieniać między sobą wszelkie istotne informacje dotyczące stanu statków zmieniających klasę i w razie potrzeby informować o tym państwo bandery.

(21) Aby zapobiec zmianie klasy przez statki w celu uniknięcia przeprowadzenia napraw, których wymagałaby od nich uznana organizacja po przeprowadzeniu danej inspekcji, należy wprowadzić przepis, że uznane organizacje powinny uprzednio wymieniać między sobą wszelkie istotne informacje dotyczące stanu statków, które czynią starania o zmianę klasy, i w razie potrzeby informować o tym państwo bandery.

Uzasadnienie

Celem poprawki jest przywrócenie stanowiska Parlamentu z pierwszego czytania. Odnosi się ona do poprawki 19 z pierwszego czytania w Parlamencie.

Poprawka  8

Wspólne stanowisko Rady

Punkt 22 preambuły

Wspólne stanowisko Rady

Poprawka

(22) Ochrona praw własności intelektualnej stoczni, dostawców wyposażenia, i właścicieli statków nie powinna uniemożliwiać przeprowadzania normalnych transakcji handlowych oraz świadczenia usług objętych umową między tymi stronami.

skreślony

Uzasadnienie

Celem poprawki jest przywrócenie stanowiska Parlamentu z pierwszego czytania.

Poprawka  9

Wspólne stanowisko Rady

Artykuł 2 – litera i

Wspólne stanowisko Rady

Poprawka

(i) „świadectwo klasy” oznacza dokument wydany przez uznaną organizację, poświadczający zdatność statku do określonego użytku lub świadczenia określonych usług, zgodnie z regułami i procedurami ustanowionymi i opublikowanymi przez tę uznaną organizację;

(i) „świadectwo klasy” oznacza dokument wydany przez uznaną organizację, poświadczający zdatność statku do określonego użytku lub świadczenia określonych usług, zgodnie z regułami i przepisami ustanowionymi i opublikowanymi przez tę uznaną organizację;

Uzasadnienie

Celem poprawki jest przywrócenie stanowiska Parlamentu z pierwszego czytania.

Poprawka  10

Wspólne stanowisko Rady

Artykuł 2 – litera j

Wspólne stanowisko Rady

Poprawka

j) „siedziba” oznacza miejsce, w którym znajduje się siedziba statutowa, zarząd lub główne miejsce prowadzenia działalności organizacji.

j) „kraj siedziby” oznacza państwo, w którym znajduje się siedziba statutowa, zarząd lub miejsce prowadzenia głównej działalności uznanej organizacji.

Uzasadnienie

Celem poprawki jest przywrócenie stanowiska Parlamentu z pierwszego czytania. Odnosi się ona do poprawki 23 z pierwszego czytania w Parlamencie.

Poprawka  11

Wspólne stanowisko Rady

Artykuł 4 – ustęp 2

Wspólne stanowisko Rady

Poprawka

2. Uznanie przyznawane jest wyłącznie organizacjom, które spełniają wymogi, o których mowa w art. 3.

skreślony

Uzasadnienie

Celem poprawki jest przywrócenie stanowiska Parlamentu z pierwszego czytania.

Poprawka  12

Wspólne stanowisko Rady

Artykuł 6 – ustęp 4

Wspólne stanowisko Rady

Poprawka

4. Trybunał Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich ma nieograniczoną jurysdykcję w kwestii rewizji decyzji Komisji o nałożeniu grzywny lub okresowej kary pieniężnej. Może on unieważnić nałożoną grzywnę lub okresową karę pieniężną albo zmniejszyć lub zwiększyć jej wysokość

skreślony

Uzasadnienie

Celem poprawki jest przywrócenie stanowiska Parlamentu z pierwszego czytania.

Poprawka  13

Wspólne stanowisko Rady

Artykuł 7 – ustęp 1 – litera e

Wspólne stanowisko Rady

Poprawka

e) organizacja stara się uzyskać pokrycie finansowe lub zwrot jakichkolwiek grzywien nałożonych na nią zgodnie z art. 6.

skreślony

Uzasadnienie

Celem poprawki jest przywrócenie stanowiska Parlamentu z pierwszego czytania.

Poprawka  14

Wspólne stanowisko Rady

Artykuł 9 – ustęp 1

Wspólne stanowisko Rady

Poprawka

1. Uznane organizacje zapewniają, aby Komisja miała dostęp do informacji koniecznych do celów przeprowadzenia oceny, o której mowa w art. 8 ust. 1. Nie można przywoływać żadnych klauzul umownych dla ograniczenia tego dostępu.

1. Nie jest możliwe powoływanie się na żadne klauzule z umów zawartych przez uznane organizacje ze stronami trzecimi oraz umów dotyczących upoważnienia zawartych z państwem bandery, ograniczające dostęp Komisji do informacji koniecznych do celów przeprowadzenia oceny, o której mowa w art. 8 ust. 1.

Uzasadnienie

Celem poprawki jest przywrócenie stanowiska Parlamentu z pierwszego czytania.

Poprawka  15

Wspólne stanowisko Rady

Artykuł 9 – ustęp 2

Wspólne stanowisko Rady

Poprawka

2. Uznane organizacje zapewniają, aby w umowach z właścicielami lub armatorami w sprawie wydawania statkom ustawowych certyfikatów lub świadectw klasy zawarty był zapis, że warunkiem wydania tych świadectw jest zgoda stron na dostęp inspektorów Komisji na pokład statku do celów art. 8. ust. 1

2. Uznane organizacje zapewniają umieszczenie w umowach ze stronami trzecimi w sprawie wydawania statkom świadectw obowiązkowych lub świadectw klasy zapisu, że warunkiem wydania tych świadectw jest zgoda tych stron na wstęp inspektorów wspólnotowych na pokład statku do celów art. 8 ust. 1.

Uzasadnienie

Celem poprawki jest przywrócenie stanowiska Parlamentu z pierwszego czytania.

Poprawka  16

Wspólne stanowisko Rady

Artykuł 10 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Wspólne stanowisko Rady

Poprawka

Uznane organizacje okresowo wymieniają opinie w celu zachowania równoważności i harmonizacji swoich przepisów klasyfikacyjnych oraz ich wykonywania. Współpracują ze sobą w celu zapewnienia jednolitej interpretacji konwencji międzynarodowych, bez uszczerbku dla uprawnień państw bandery. Uznane organizacje w stosownych przypadkach uzgadniają techniczne i proceduralne warunki wzajemnego uznawania świadectw dla materiałów, wyposażenia i komponentów w oparciu o równoważne normy, przyjmując jako punkt odniesienia najsurowsze normy.

Uznane organizacje prowadzą okresowe konsultacje wzajemne w celu zachowania równoważności i osiągnięcia harmonizacji swoich reguł i przepisów oraz ich wykonywania. Współpracują ze sobą w celu zapewnienia jednolitej interpretacji konwencji międzynarodowych, bez uszczerbku dla uprawnień państw bandery. Uznane organizacje w stosownych przypadkach uzgadniają techniczne i proceduralne warunki wzajemnego uznawania odpowiednich świadectw klasy opartych na równoważnych normach, przyjmując jako punkt odniesienia najsurowsze i najbardziej rygorystyczne wzory i biorąc w szczególności pod uwagę elementy wyposażenia statków posiadające znak zgodności z dyrektywą Rady 96/98/WE z dnia 20 grudnia 1996 w sprawie wyposażenia statków1.

 

1 Dz.U. L 46 z 17.2.1997, str. 25.

Uzasadnienie

Celem poprawki jest przywrócenie stanowiska Parlamentu z pierwszego czytania.

Poprawka  17

Wspólne stanowisko Rady

Artykuł 10 – ustęp 1 – akapit 2 i 3

Wspólne stanowisko Rady

Poprawka

W przypadku, gdy wzajemne uznanie jest niemożliwe z istotnych przyczyn związanych z bezpieczeństwem, uznane organizacje wyraźnie określają te przyczyny.

skreślony

Jeżeli uznana organizacja upewni się, przez inspekcję lub w inny sposób, że materiał, element wyposażenia lub komponent nie jest zgodny z wydanym dla niego świadectwem, może ona odmówić autoryzacji do umieszczenia tego materiału, elementu wyposażenia lub komponentu na statku. Uznana organizacja niezwłocznie informuje o tym inne uznane organizacje, podając przyczyny odmowy.

 

Uzasadnienie

Celem poprawki jest przywrócenie stanowiska Parlamentu z pierwszego czytania.

Poprawka  18

Wspólne stanowisko Rady

Artykuł 10 – ustęp 2

Wspólne stanowisko Rady

Poprawka

2. Komisja przedkłada Parlamentowi Europejskiemu i Radzie dnia… sporządzone na podstawie niezależnych badań sprawozdanie dotyczące osiągniętego poziomu harmonizacji reguł i procedur oraz wzajemnego uznawania certyfikatów dla materiałów, wyposażenia i komponentów.

2. Po upływie ...* Komisja przedkłada Parlamentowi Europejskiemu i Radzie sporządzone na podstawie niezależnych badań sprawozdanie dotyczące osiągniętego poziomu harmonizacji reguł i przepisów oraz wzajemnego uznawania. W razie niespełnienia przepisów ust. 10 przez uznane organizacje Komisja proponuje Parlamentowi Europejskiemu i Radzie niezbędne środki.

 

* Trzech lat od daty wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

Uzasadnienie

Celem poprawki jest przywrócenie stanowiska Parlamentu z pierwszego czytania. Odnosi się ona do poprawki 53 z pierwszego czytania w Parlamencie.

Poprawka  19

Wspólne stanowisko Rady

Artykuł 10 – ustęp 6 – akapit 3

Wspólne stanowisko Rady

Poprawka

Przed wydaniem świadectw organizacja przyjmująca musi powiadomić organizację przekazującą o dacie wydania świadectw i potwierdzić datę, miejsce i czynności podjęte dla spełnienia każdego z zaległych przeglądów, zaległych zaleceń i zaległych warunków klasy.

Przed wystawieniem nowych świadectw organizacja przyjmująca powiadamia organizację przekazującą o dacie ich wysłania i potwierdza dla każdego z zaległych przeglądów, zaleceń i warunków klasy podjęte czynności, jak również miejsce i datę ich rozpoczęcia i pomyślnego zakończenia.

Uzasadnienie

Celem poprawki jest przywrócenie stanowiska Parlamentu z pierwszego czytania. Odnosi się ona do poprawki 57 z pierwszego czytania w Parlamencie.

Poprawka  20

Wspólne stanowisko Rady

Artykuł 11 – ustęp 1

Wspólne stanowisko Rady

Poprawka

1. Uznane organizacje ustanawiają najpóźniej…. i utrzymują zgodnie ze stosownymi międzynarodowymi normami jakości niezależny system oceny jakości i certyfikacji, w którym w roli doradców mogą uczestniczyć stosowne stowarzyszenia zawodowe działające w branży stoczniowej.

1. Państwa członkowskie wraz z uznanymi organizacjami ustanawiają w terminie ...* komitet oceniający zgodność z normą jakości EN 45012. W jego pracach mogą uczestniczyć z głosem doradczym stosowne stowarzyszenia branżowe z sektora stoczniowego.

 

* 18 miesięcy od daty wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

Uzasadnienie

Celem poprawki jest przywrócenie stanowiska Parlamentu z pierwszego czytania. Odnosi się ona do poprawki 58 z pierwszego czytania w Parlamencie. Wprowadzono nazwę organu ds. oceny, a mianowicie „komitet oceniający”. W tworzeniu komitetu uczestniczą nie tylko uznane organizacje, ale również państwa członkowskie.

Poprawka  21

Wspólne stanowisko Rady

Artykuł 11 – ustęp 2 – zdanie wprowadzające

Wspólne stanowisko Rady

Poprawka

System oceny jakości i certyfikacji wykonuje następujące zadania:

Komitet oceniający wykonuje następujące zadania:

Uzasadnienie

Celem poprawki jest przywrócenie stanowiska Parlamentu z pierwszego czytania.

Poprawka  22

Wspólne stanowisko Rady

Artykuł 11 - ustęp 2 - litera a

Wspólne stanowisko Rady

Poprawka

a) okresową ocenę systemów zarządzania jakością uznanych organizacji zgodnie z kryteriami ustalonymi w normie jakości ISO 9001 ;

a) regulację i ciągłą ocenę systemów zarządzania jakością uznanych organizacji, zgodnie z kryteriami norm jakości ISO 9001;

Uzasadnienie

Celem poprawki jest przywrócenie stanowiska Parlamentu z pierwszego czytania.

Poprawka  23

Wspólne stanowisko Rady

Artykuł 11 – ustęp 2 – litera b

Wspólne stanowisko Rady

Poprawka

b) certyfikację systemów zarządzania jakością uznanych organizacji, w tym organizacji, o których uznanie złożono wniosek zgodnie z art. 3;

b) certyfikację systemów jakości uznanych organizacji;

Uzasadnienie

Celem poprawki jest przywrócenie stanowiska Parlamentu z pierwszego czytania. Odnosi się ona do poprawki 60 z pierwszego czytania w Parlamencie.

Poprawka  24

Wspólne stanowisko Rady

Artykuł 11 - ustęp 2 - litera c

Wspólne stanowisko Rady

Poprawka

c) wydawanie interpretacji międzynarodowo uznanych norm zarządzania jakością, w szczególności w celu uwzględnienia specyfiki charakteru i obowiązków uznanych organizacji, oraz

c) wydawanie wiążących interpretacji uznanych międzynarodowo norm zarządzania jakością, w szczególności w celu uwzględnienia specyfiki charakteru i obowiązków uznanych organizacji, oraz

Uzasadnienie

Celem poprawki jest przywrócenie stanowiska Parlamentu z pierwszego czytania.

Poprawka  25

Wspólne stanowisko Rady

Artykuł 11 – ustęp 2 – litera d

Wspólne stanowisko Rady

Poprawka

d) opracowywanie indywidualnych i zbiorowych zaleceń mających na celu poprawę procesów i mechanizmów kontroli wewnętrznej uznanych organizacji.

d) zatwierdzenie indywidualnych i zbiorowych zaleceń mających na celu poprawę reguł, procesów i mechanizmów kontroli wewnętrznej uznanych organizacji.

Uzasadnienie

Celem poprawki jest przywrócenie stanowiska Parlamentu z pierwszego czytania.

Poprawka  26

Wspólne stanowisko Rady

Artykuł 11 – ustęp 3

Wspólne stanowisko Rady

Poprawka

3. System oceny jakości i certyfikacji posiada niezbędną organizację i kompetencje, by działać niezależnie od uznanych organizacji i dysponuje środkami koniecznymi do wypełniania swoich obowiązków w sposób skuteczny i na najwyższym poziomie profesjonalizmu. System oceny jakości i certyfikacji określa swoje metody pracy i regulamin.

3. Komitet oceniający jest niezależny, posiada uprawnienia niezbędne do działania niezależnego od uznanych organizacji i swobodnie dysponuje środkami koniecznymi do wypełniania swoich obowiązków w sposób skuteczny i na najwyższym poziomie profesjonalizmu. Komitet określa swoje metody pracy i normy postępowania.

Uzasadnienie

Celem poprawki jest przywrócenie stanowiska Parlamentu z pierwszego czytania. Odnosi się ona do poprawki 62 z pierwszego czytania w Parlamencie.

Poprawka  27

Wspólne stanowisko Rady

Artykuł 11 – ustęp 4

Wspólne stanowisko Rady

Poprawka

4. System oceny jakości i certyfikacji przyjmuje swój roczny plan pracy.

skreślony

Uzasadnienie

Celem poprawki jest przywrócenie stanowiska Parlamentu z pierwszego czytania. Odnosi się ona do poprawki 63 z pierwszego czytania w Parlamencie.

Poprawka  28

Wspólne stanowisko Rady

Artykuł 11 – ustęp 5

Wspólne stanowisko Rady

Poprawka

5. System oceny jakości i certyfikacji może wymagać wsparcia ze strony innych zewnętrznych organów oceny jakości.

skreślony

Uzasadnienie

Celem poprawki jest przywrócenie stanowiska Parlamentu z pierwszego czytania.

Poprawka  29

Wspólne stanowisko Rady

Artykuł 11 – ustęp 6

Wspólne stanowisko Rady

Poprawka

6. System oceny jakości i certyfikacji udostępnia zainteresowanym stronom, w tym państwom bandery i Komisji, pełne informacje na temat swojego rocznego planu pracy oraz na temat swoich ustaleń i zaleceń, w szczególności w odniesieniu do sytuacji, w których naruszone zostały warunki bezpieczeństwa.

6. Komitet oceniający udostępnia zainteresowanym stronom, w tym Komisji, pełne informacje na temat swojego rocznego planu pracy oraz na temat swoich ustaleń i zaleceń, w szczególności w odniesieniu do sytuacji, w których naruszone zostały warunki bezpieczeństwa.

Uzasadnienie

Celem poprawki jest przywrócenie stanowiska Parlamentu z pierwszego czytania. Odnosi się ona do poprawki 65 z pierwszego czytania w Parlamencie.

Poprawka  30

Wspólne stanowisko Rady

Artykuł 11 – ustęp 7

Wspólne stanowisko Rady

Poprawka

7. System oceny jakości i certyfikacji, jest poddawany okresowej ocenie przez Komisję.

7. Komitet oceniający jest poddawany okresowej kontroli przez Komisję, która działając zgodnie z procedurą regulacyjną, o której mowa w art. 12 ust. 3, może wnioskować do komitetu oceniającego o przyjęcie środków, które Komisja uważa za konieczne dla zapewnienia pełnej zgodności z ust. 1.

Uzasadnienie

Celem poprawki jest przywrócenie stanowiska Parlamentu z pierwszego czytania.

Poprawka  31

Wspólne stanowisko Rady

Artykuł 13 - ustęp 1 – akapit 1

Wspólne stanowisko Rady

Poprawka

Niniejsze rozporządzenie może, bez poszerzania zakresu jego stosowania, zostać zmienione w celu uaktualniania minimalnych kryteriów określonych w załączniku I, uwzględniając w szczególności stosowne decyzje IMO.

Niniejsze rozporządzenie może, bez poszerzania zakresu jego stosowania, zostać zmienione, zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, o której mowa w art. 12 ust. 3, w celu uaktualniania minimalnych kryteriów określonych w załączniku I, ze szczególnym uwzględnieniem stosownych decyzji IMO.

Uzasadnienie

Celem poprawki jest przywrócenie stanowiska Parlamentu z pierwszego czytania.

Poprawka  32

Wspólne stanowisko Rady

Załącznik I – część A – ustęp 1

Wspólne stanowisko Rady

Poprawka

1. Uznana organizacja musi posiadać osobowość prawną w państwie, w którym ma siedzibę. Jej rozliczenia są poświadczane przez niezależnych audytorów.

1. Organizacja, która chce uzyskać lub zachować uznanie wspólnotowe, musi posiadać osobowość prawną w państwie, w którym ma siedzibę. Jej rozliczenia są poświadczane przez niezależnych audytorów.

Uzasadnienie

Celem poprawki jest przywrócenie stanowiska Parlamentu z pierwszego czytania. Odnosi się ona do poprawki 67 z pierwszego czytania w Parlamencie.

Poprawka  33

Wspólne stanowisko Rady

Załącznik I – część B – ustęp 1

Wspólne stanowisko Rady

Poprawka

1. Uznana organizacja musi zapewniać ogólnoświatową dostępność swoich wyłącznych inspektorów lub, w wyjątkowych i właściwie uzasadnionych przypadkach, wyłącznych inspektorów innych uznanych organizacji.

1. Uznane organizacje zapewniają ogólnoświatowy zasięg dzięki pracującemu wyłącznie dla nich personelowi technicznemu lub – we właściwie uzasadnionych przypadkach – personelowi technicznemu pracującemu wyłącznie dla innych organizacji.

Uzasadnienie

Celem poprawki jest przywrócenie stanowiska Parlamentu z pierwszego czytania.

Poprawka  34

Wspólne stanowisko Rady

Załącznik I – część B – ustęp 8

Wspólne stanowisko Rady

Poprawka

8. Uznana organizacja musi opracować, wprowadzić w życie i utrzymywać skuteczny wewnętrzny system jakości oparty na odpowiednich elementach uznanych międzynarodowo norm jakości i zgodnie z EN ISO/IEC 17020:2004 (organy inspekcji) oraz EN ISO 9001:2000 (systemy zarządzania jakością, wymagania) zinterpretowanymi i poświadczonymi przez system oceny jakości i certyfikacji, o którym mowa w art. 11 ust.1.

8. Organizacje opracowują, wprowadzają w życie i utrzymują skuteczny wewnętrzny system jakości oparty na odpowiednich elementach uznanych międzynarodowo norm jakości i zgodny normami z EN ISO/IEC 17020:2004 (organy inspekcji) oraz EN ISO 9001:2000, zinterpretowanymi i poświadczonymi przez komitet oceniający, o którym mowa w art. 11 ust.1.

 

Komitet oceniający działa niezależnie, dysponując w tym celu wszelkimi środkami niezbędnymi do prawidłowego funkcjonowania i prowadzenia rzetelnej i nieprzerwanej pracy. Komitet posiada bardzo specjalistyczną i zaawansowaną wiedzę techniczną oraz kodeks postępowania gwarantujący niezależne działanie audytorów.

Uzasadnienie

Celem poprawki jest przywrócenie stanowiska Parlamentu z pierwszego czytania. Odnosi się ona do poprawki 71 z pierwszego czytania w Parlamencie.

Poprawka  35

Wspólne stanowisko Rady

Załącznik I – część B – ustęp 9

Wspólne stanowisko Rady

Poprawka

9. Reguły i procedury uznanej organizacji muszą być wprowadzane w życie w sposób umożliwiający organizacji sporządzanie w oparciu o własną, bezpośrednią wiedzę i ocenę wiarygodnych i obiektywnych deklaracji na temat bezpieczeństwa statków, których to dotyczy, przy pomocy świadectw klasy, na podstawie których mogą być wydawane ustawowe świadectwa.

9. Reguły i przepisy organizacji są wykonywane w sposób umożliwiający im sporządzanie w oparciu o własną, bezpośrednią wiedzę i ocenę wiarygodnych i obiektywnych deklaracji na temat bezpieczeństwa danych statków, przy pomocy świadectw klasy, na podstawie których mogą być wydawane odpowiednie świadectwa obowiązkowe.

Uzasadnienie

Celem poprawki jest przywrócenie stanowiska Parlamentu z pierwszego czytania.

  • [1] Dz.U. C 74 E z 20.3.2008, s. 632.

UZASADNIENIE

Uzasadnienie i cel wniosku

Celem omawianego czwartego przeglądu jest wzmocnienie i udoskonalenie roli towarzystw klasyfikacyjnych uznanych przez UE, zwanych obecnie „uznanymi organizacjami”, w związku ze stwierdzonym utrzymywaniem się poważnych braków w procesie inspekcji i certyfikacji bezpieczeństwa floty światowej.

Już poprzednie dyrektywy, w szczególności dyrektywa 2001/105/WE, stanowiąca jeden z trzech wniosków pakietu legislacyjnego „ERIKA I”, zdecydowanie wskazały na konieczność reformy obecnego systemu uznawania towarzystw klasyfikacyjnych przez Wspólnotę, ustanowionego dyrektywą 94/57/WE, która przyniosła istotny postęp, potwierdzony następnie we wnioskach Rady z dnia 13 grudnia 2002 r., w rezolucji Parlamentu Europejskiego w sprawie podniesienia bezpieczeństwa na morzu (2003/2235(INI)) i w rezolucji przyjętej po zatonięciu „Prestige” (2003/2066(INI)).

Konieczność wrócenia do tej kwestii to w gruncie rzeczy konieczność ponownego, większego i lepszego wzmocnienia działalności wspomnianych organizacji; gdyby organizacje te nie istniały, należałoby je wymyślić (jak słusznie twierdzą poszczególne podmioty tworzące sektor morski), ponieważ odgrywają one zasadniczą rolę w utrzymywaniu bezpieczeństwa na morzu.

Jednakże, jak wspomniano wcześniej, nadal utrzymują się poważne braki w procesach inspekcji i certyfikacji prowadzonych przez uznane organizacje, co oznacza poważne i niedopuszczalne zagrożenie dla bezpieczeństwa lub dla środowiska naturalnego. Uznane organizacje dysponują sporą władzą w łańcuchu bezpieczeństwa transportu morskiego, który powinien być ściśle kontrolowany przez odpowiednie organy. Organy te powinny gwarantować niezależną i rygorystyczną działalność organizacji powołanych do czuwania nad tym, aby statki pływające po naszych morzach spełniały odpowiednie międzynarodowe normy bezpieczeństwa i zapobiegania zanieczyszczeniu.

Wspólne stanowisko Rady

Po przeanalizowaniu wspólnego stanowiska przyjętego przez Radę, które rozbija na dwa instrumenty prawne (wniosek w sprawie rozporządzenia i w sprawie dyrektywy) wcześniejszy wniosek w sprawie samej dyrektywy, uznajemy je za prawidłowe.

Z faktu, że wspólne stanowisko Rady zmienia liczne elementy w porównaniu z wersją przyjętą przez Parlament, nie wynika, że nie jest możliwe osiągnięcie ostatecznego kompromisu między Parlamentem, Komisją a Radą. Nasza ocena wspólnego stanowiska Rady jest pozytywna; w znacznej mierze zaakceptowano w nim linię przyjętą przez Parlament w pierwszym czytaniu. Uważamy w każdym razie, że istnieją solidne podstawy do ostatecznego porozumienia.

Nasze podejście wynika z przekonania, że jedynym możliwym rozwiązaniem jest rozpatrywanie wszystkich siedmiu wniosków (a właściwie siedmiu plus jeden, jako że wniosek dotyczący dyrektywy w sprawie wspólnych reguł i norm dotyczących organizacji dokonujących inspekcji i przeglądów na statkach oraz odpowiednich działań administracji morskich został rozbity na dwa instrumenty prawne: wniosek dotyczący dyrektywy w sprawie wspólnych reguł i norm dotyczących organizacji dokonujących inspekcji i przeglądów na statkach oraz odpowiednich działań administracji morskich i wniosek dotyczący rozporządzenia w sprawie wspólnych reguł i norm dotyczących organizacji dokonujących inspekcji i przeglądów na statkach) składających się na tzw. „pakiet Erika III” jak jednej wzajemnie powiązanej i nierozłącznej całości, jeśli nie chcemy doprowadzić do niespójności. Zarazem nie należy zapominać, że każdy wniosek stanowi odrębną jednostkę.

PROCEDURA

Tytuł

Rozporządzenie w sprawie organizacji dokonujących inspekcji i przeglądów na statkach (przekształcenie)

Odniesienia

05726/2/2008 – C6-0223/2008 – 2005/0237B(COD)

Data pierwszego czytania w PE – Numer P

25.4.2007                     T6-0150/2007

Wniosek Komisji

COM(2005)0587 - C6-0038/2006

Data ogłoszenia na posiedzeniu wpłynięcia wspólnego stanowiska

19.6.2008

Komisja przedmiotowo właściwa

Data ogłoszenia na posiedzeniu

TRAN

19.6.2008

Sprawozdawca(y)

Data powołania

Luis de Grandes Pascual

23.6.2008

 

 

Rozpatrzenie w komisji

14.7.2008

25.8.2008

 

 

Data przyjęcia

4.9.2008

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

42

0

0

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Gabriele Albertini, Etelka Barsi-Pataky, Paolo Costa, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Arūnas Degutis, Petr Duchoň, Saïd El Khadraoui, Robert Evans, Emanuel Jardim Fernandes, Francesco Ferrari, Brigitte Fouré, Mathieu Grosch, Georg Jarzembowski, Stanisław Jałowiecki, Timothy Kirkhope, Dieter-Lebrecht Koch, Jaromír Kohlíček, Sepp Kusstatscher, Jörg Leichtfried, Bogusław Liberadzki, Marian-Jean Marinescu, Erik Meijer, Seán Ó Neachtain, Reinhard Rack, Gilles Savary, Brian Simpson, Renate Sommer, Dirk Sterckx, Ulrich Stockmann, Silvia-Adriana Ţicău, Yannick Vaugrenard, Roberts Zīle

Zastępca(y) obecny(i) podczas głosowania końcowego

Johannes Blokland, Luigi Cocilovo, Zita Gurmai, Lily Jacobs, Anne E. Jensen, Rosa Miguélez Ramos, Vladimír Remek, Dominique Vlasto, Corien Wortmann-Kool