DOPORUČENÍ PRO DRUHÉ ČTENÍ ke společnému postoji Rady ohledně přijetí směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se stanoví základní zásady pro vyšetřování nehod v odvětví námořní dopravy a kterou se mění směrnice 1999/35/ES a 2002/59/ES

8. 9. 2008 - (5721/5/2008 – C6‑0226/2008 – 2005/0240(COD)) - ***II

Výbor pro dopravu a cestovní ruch
Zpravodaj: Jaromír Kohlíček

Postup : 2005/0240(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu :  
A6-0332/2008
Předložené texty :
A6-0332/2008
Přijaté texty :

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o společném postoji Rady ohledně přijetí směrnice Evropského parlamentu a Rady o kterou se stanoví základní zásady pro vyšetřování nehod v odvětví námořní dopravy a kterou se mění směrnice 1999/35/ES a 2002/59/ES

(5721/5/2008 – C6‑0226/2008 – 2005/0240(COD))

(Postup spolurozhodování: druhé čtení)

Evropský parlament,

–   s ohledem na společný postoj Rady (5721/5/2008 – C6‑0226/2008),

–   s ohledem na své stanovisko v prvním čtení[1] k návrhu Komise předloženému Evropskému parlamentu a Radě (KOM(2005)0590),

–   s ohledem na čl. 251 odst. 2 Smlouvy o ES,

–   s ohledem na článek 62 jednacího řádu,

–   s ohledem na doporučení pro druhé čtení dané Výborem pro dopravu a cestovní ruch (A6‑0332/2008),

1.  schvaluje pozměněný společný postoj;

2.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi.

Pozměňovací návrh   1

Společný postoj Rady – pozměňující akt

Bod odůvodnění 9

Společný postoj Rady

Pozměňovací návrh

(9) Při provádění bezpečnostních vyšetřování námořních nehod a mimořádných událostí by členské státy měly zohlednit pokyny pro spravedlivé zacházení s námořníky v případě námořní nehody obsažené v příloze rezoluce shromáždění IMO A.987(24) a schválené správní radou Mezinárodní organizace práce dne 1. prosince 2005 nebo jiná doporučení nebo nástroje týkající se lidského faktoru přijaté příslušnými mezinárodními organizacemi, pokud se týkají technických bezpečnostních vyšetřování.

(9) Při provádění bezpečnostních vyšetřování námořních nehod a mimořádných událostí by členské státy měly zohlednit pokyny pro spravedlivé zacházení s námořníky v případě námořní nehody obsažené v příloze rezoluce právního výboru IMO LEG.3(91) a schválené správní radou Mezinárodní organizace práce dne 27. dubna 2006.

Odůvodnění

Toto vypuštění uvádí text do souladu s postojem Parlamentu v prvním čtení (viz pozměňovací návrh 3 přijatý v prvním čtení).

Pozměňovací návrh   2

Společný postoj Rady – pozměňující akt

Bod odůvodnění 12

Společný postoj Rady

Pozměňovací návrh

(12) Pro účinné stanovení okolností a příčin nehody nebo mimořádné události je nanejvýš důležité, aby bezpečnostní vyšetřování nehod a mimořádných událostí týkajících se námořních plavidel nebo jiných plavidel v přístavu nebo v jiných vymezených námořních oblastech bylo prováděno nepodjatým způsobem. Takové vyšetřování by proto v zájmu zamezení případnému střetu zájmů mělo být prováděno kvalifikovanými vyšetřovateli pod kontrolou nezávislého orgánu nebo subjektu.

(12) Pro účinné stanovení okolností a příčin nehody nebo mimořádné události je nanejvýš důležité, aby bezpečnostní vyšetřování nehod a mimořádných událostí týkajících se námořních plavidel nebo jiných plavidel v přístavu nebo v jiných vymezených námořních oblastech bylo prováděno nepodjatým způsobem. Takovéto vyšetřování by proto v zájmu zamezení případnému střetu zájmů mělo být prováděno způsobilými vyšetřovateli pod záštitou nezávislého orgánu nebo subjektu, jemuž jsou uděleny trvalé rozhodovací pravomoci.

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh uvádí text do souladu s postojem Parlamentu v prvním čtení (viz pozměňovací návrh 26 přijatý v prvním čtení).

Pozměňovací návrh   3

Společný postoj Rady – pozměňující akt

Bod odůvodnění 18 a (nový)

Společný postoj Rady

Pozměňovací návrh

 

(18a) Tísňové signálylodi nebo informacejakéhokoli zdroje, že loď nebo osoby na lodi nebolodi jsou ohroženy nebo že následkem události souvisejícíprovozováním lodi existuje vážné potenciální riziko škody pro osoby, konstrukci lodi nebo životní prostředí, by měly být vyšetřeny nebo jinak přezkoumány.

Odůvodnění

Tísňové signály by měly zůstat v oblasti působnosti směrnice, jak to původně navrhovala Komise.

Pozměňovací návrh   4

Společný postoj Rady – pozměňující akt

Bod odůvodnění 20 a (nový)

Společný postoj Rady

Pozměňovací návrh

 

(20a) Jakékoli závěry vyvozenéanalýzy stávajících zprávvyšetřování nehody, které mohou být užitečné pro předcházení budoucím nehodámzlepšení námořní bezpečnostiEvropské unii, by měly být zohledněny při vytváření nebo úpravě společné metodiky pro vyšetřování námořních nehod.

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh uvádí text do souladu s postojem Parlamentu v prvním čtení (viz pozměňovací návrh 2 přijatý v prvním čtení).

Pozměňovací návrh   5

Společný postoj Rady – pozměňující akt

Bod odůvodnění 21

Společný postoj Rady

Pozměňovací návrh

(21) Členské státy by měly náležitě zohlednit bezpečnostní doporučení vyplývající z bezpečnostního vyšetřování.

(21) Členské státy a Společenství by měly náležitě zohlednit bezpečnostní doporučení vyplývající z bezpečnostního vyšetřování.

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh se vrací k postoji Parlamentu v prvním čtení (viz pozměňovací návrh 4 přijatý v prvním čtení).

Pozměňovací návrh   6

Společný postoj Rady – pozměňující akt

Bod odůvodnění 26

Společný postoj Rady

Pozměňovací návrh

(26) Podle bodu 34 interinstitucionální dohodyzdokonalení tvorby právních předpisů jsou členské státy vybízeny tomu, aby jak pro sebe, tak i v zájmu Společenství sestavily vlastní tabulky,nichž bude co nejvíce patrné srovnání mezi touto směrnicíprováděcími opatřeními,aby tyto tabulky zveřejnily,

vypouští se

Odůvodnění

Jak Komise původně navrhovala, měly by mít členské státy povinnost sestavit srovnávací tabulky, které přesně uvádějí, kterými ustanoveními jsou jednotlivé požadavky stanovené ve směrnici transponovány do vnitrostátních právních předpisů. Tyto tabulky jsou nezbytné k tomu, aby Komise důkladně ověřila, zda je směrnice v členských státech správně transponovaná a prováděná.

Pozměňovací návrh   7

Společný postoj Rady – pozměňující akt

Čl. 2 – odst. 1 – návětí

Společný postoj Rady

Pozměňovací návrh

1. Tato směrnice se vztahuje na námořní nehody a mimořádné události,:

1. Tato směrnice se vztahuje na námořní nehody, mimořádné události a tísňové signály:

Odůvodnění

Tísňové signály by měly zůstat v oblasti působnosti směrnice, jak to původně navrhovala Komise.

Pozměňovací návrh   8

Společný postoj Rady – pozměňující akt

Čl. 2 – odst. 2 – návětí

Společný postoj Rady

Pozměňovací návrh

2. Tato směrnice se nevztahuje na námořní nehodymimořádné události, které se týkají pouze:

2. Tato směrnice se nevztahuje na námořní nehody, mimořádné událostitísňové signály, které se týkají pouze:

Odůvodnění

Tísňové signály by měly zůstat v oblasti působnosti směrnice, jak to původně navrhovala Komise.

Pozměňovací návrh   9

Společný postoj Rady – pozměňující akt

Čl. 3 – odst. 2 a (nový)

Společný postoj Rady

Pozměňovací návrh

 

(2a) Pojmů „vážná nehoda“méně vážná nehoda“ se používásouladuaktualizovanými definicemi uvedenýmioběžníku č. 953 výboru pro námořní bezpečnost IMO.

Odůvodnění

Je nutné zachovat definice tak, jak je navrhla Komise, protože tyto definice se používají ve směrnici.

Pozměňovací návrh   10

Společný postoj Rady – pozměňující akt

Čl. 3 – odst. 4 a (nový)

Společný postoj Rady

Pozměňovací návrh

 

(4a) „Tísňovým signálem“ se rozumí signállodi nebo informacejakéhokoli zdroje, které uvádějí, že loď nebo osoby na lodi čilodi se nacházejí na mořisituaci tísně.

Odůvodnění

Tísňové signály by měly zůstat v oblasti působnosti směrnice, jak to původně navrhovala Komise.

Pozměňovací návrh   11

Společný postoj Rady – pozměňující akt

Čl. 3 – odst. 5

Společný postoj Rady

Pozměňovací návrh

5) „Bezpečnostním doporučením“ se rozumí jakýkoli návrh:

5) „Bezpečnostním doporučením“ se rozumí jakýkoli návrh včetně návrhu pro účely registracekontroly:

a) buď vyšetřovacího orgánu státu, který provádí nebo vede bezpečnostní vyšetřování, založený na informacích vyplývajících z tohoto vyšetřování;

a) buď vyšetřovacího orgánu státu, který provádí nebo vede bezpečnostní vyšetřování, založený na informacích vyplývajících z tohoto vyšetřování;

b) nebo případně Komise jednající na základě obecných analýz údajů.

b) nebo případně Komise jednající za asistence agentury a na základě obecných analýz údajů a výsledků provedených vyšetřování.

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh se vrací k postoji Parlamentu v prvním čtení (viz pozměňovací návrh 7 přijatý v prvním čtení).

Pozměňovací návrh   12

Společný postoj Rady – pozměňující akt

Čl. 4 – odst. 1 – písm. a

Společný postoj Rady

Pozměňovací návrh

a) byla nezávislá na trestních nebo jiných souběžných vyšetřováních prováděných za účelem stanovení odpovědnosti nebo zavinění; a

a) byla nezávislá na trestních nebo jiných souběžných vyšetřováních prováděných za účelem stanovení odpovědnosti nebo zavinění a umožňovala, aby sesoudních vyšetřováních používaly pouze závěry nebo doporučení, jež vyplývajívyšetřování iniciovaných podle této směrnice; a

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh uvádí text do souladu s postojem Parlamentu v prvním čtení (viz pozměňovací návrh 8 přijatý v prvním čtení).

Pozměňovací návrh   13

Společný postoj Rady – pozměňující akt

Čl. 5 – odst. 1 – návětí

Společný postoj Rady

Pozměňovací návrh

1. Každý členský stát zajistí, že vyšetřovací orgán uvedený v článku 8 provede bezpečnostní vyšetřování po velmi vážných námořních nehodách,:

1. Každý členský stát zajistí, že vyšetřovací orgán uvedený v článku 8 provede bezpečnostní vyšetřování po vážných nebo velmi vážných námořních nehodách:

Odůvodnění

Bezpečnostní vyšetřování by mělo být povinné v případě vážných nehod, jak to navrhla Komise.

Pozměňovací návrh   14

Společný postoj Rady – pozměňující akt

Čl. 5 – odst. 2

Společný postoj Rady

Pozměňovací návrh

2. Vyšetřovací orgán navíc rozhodne, zda se provede bezpečnostní vyšetřování jakékoli jiné námořní nehody nebo mimořádné události.

2. Vyšetřovací orgán uvedenýčlánku 8 vedle vyšetřování vážnýchvelmi vážných nehod po stanovení základních skutečností případu navíc rozhodne, zda se provede bezpečnostní vyšetřování méně vážné námořní nehody, námořní mimořádné události nebo tísňového signálu.

Ve svém rozhodnutí zohlední vyšetřovací orgán vážnost nehody nebo mimořádné události, druh dotčeného plavidla nebo nákladuto zda nálezy bezpečnostního vyšetřování mohou véstpředcházení budoucím nehodám nebo mimořádným událostem.

Ve svém rozhodnutí zohlední vyšetřovací orgán vážnost nehody nebo mimořádné události, druh dotčeného plavidla nebo nákladu, kterého se tísňový signál týkal, anebo jakékoli požadavky vyšetřovacíchzáchranných orgánů.

Odůvodnění

Jak předpokládá návrh Komise, mělo by být bezpečnostní vyšetřování povinné v případě vážných nehod, přičemž méně závažné nehody, mimořádné události a tísňové signály by měly být prozkoumány s cílem určit, zda by bylo užitečné přikročit k vyšetřování, či nikoli.

Pozměňovací návrh   15

Společný postoj Rady – pozměňující akt

Čl. 5 – odst. 4

Společný postoj Rady

Pozměňovací návrh

4. Bezpečnostní vyšetřování se řídí společnou metodikou vyšetřování námořních nehod a mimořádných událostí vypracovanou podle čl. 2 písm. e) nařízení (ES) č. 1406/2002. Komise přijme nebo změní tuto metodiku pro účely této směrnice. Tato opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky této směrnice, včetně jejím doplněním, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 18 odst. 3.

4. Bezpečnostní vyšetřování se řídí společnou metodikou vyšetřování námořních nehod a mimořádných událostí vypracovanou podle čl. 2 písm. e) nařízení (ES) č. 1406/2002. Komise přijme nebo změní tuto metodiku pro účely této směrnice. Tato opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky této směrnice, včetně jejím doplněním, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 18 odst. 3.

Komisečlenské státy vypracují pokyny týkající se procesůosvědčených postupů při bezpečnostních vyšetřováních, které se použijí při provádění společné metodiky. Tyto pokyny jsou pravidelně aktualizovány, aby se zohlednily zkušenosti získané při provádění bezpečnostních vyšetřování.

Komise při úpravě společné metodiky zohlední závěry zprávnehodáchbezpečnostní doporučení, která jsounich obsažena.

Odůvodnění

V souladu s návrhem Komise by měly být členské státy povinny dodržovat společnou metodiku, a nikoli pouze zásady a obecné směry. Tento pozměňovací návrh uvádí text do souladu s postojem Parlamentu v prvním čtení (viz pozměňovací návrh 19 přijatý v prvním čtení).

Pozměňovací návrh   16

Společný postoj Rady – pozměňující akt

Čl. 5 – odst. 5

Společný postoj Rady

Pozměňovací návrh

5. Bezpečnostní vyšetřování se zahájí co nejdříve po tom, co došlo k námořní nehodě nebo mimořádné události.

5. Bezpečnostní vyšetřování se zahájí co nejdříve po tom, co došlo k námořní nehodě nebo mimořádné události, nejpozději však dva měsíce po ní.

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh se vrací k postoji Parlamentu v prvním čtení (viz pozměňovací návrh 12 přijatý v prvním čtení).

Pozměňovací návrh   17

Společný postoj Rady – pozměňující akt

Článek 6

Společný postoj Rady

Pozměňovací návrh

Členské státy v rámci svých právních systémů vyžadují, aby jejich vyšetřovací orgány byly bezodkladně informovány odpovědnými orgány nebo dotčenými stranami o námořních nehodáchmimořádných událostech, které spadají do oblasti působnosti této směrnice.

Členské státy v rámci svých právních systémů vyžadují, aby jejich vyšetřovací orgány byly bezodkladně informovány odpovědnými orgány nebo dotčenými stranami o námořních nehodách, mimořádných událostechtísňových signálech, které spadají do oblasti působnosti této směrnice.

Odůvodnění

Tísňové signály by měly zůstat v oblasti působnosti směrnice, jak to původně navrhovala Komise.

Pozměňovací návrh   18

Společný postoj Rady – pozměňující akt

Článek 7 – odst. 1

Společný postoj Rady

Pozměňovací návrh

1. Členské státy se zdrží souběžných bezpečnostních vyšetřování týchž námořních nehod nebo mimořádných událostí. Členské státy se zdrží všech opatření, která by mohla znemožnit, pozastavit nebo pozdržet provádění bezpečnostního vyšetřování, které spadá do oblasti působnosti této směrnice.případě bezpečnostních vyšetřování, která se týkají dvou nebo více členských států, tyto členské státy spolupracují za účelem rychlého dosažení dohody tom, který z nich má být členským státem, jenž povede vyšetřování. Vynaloží veškeré úsilídosažení dohodypostupech vyšetřování.rámci této dohody mají jiné státyvýznamným zájmem stejná právapřístup ke svědkůmdůkazům jako členský stát, který provádí bezpečnostní vyšetřování. Mají rovněž právo aby jejich postoj byl zohledněn členských státem, který vede vyšetřování.

1.případech vážnýchvelmi vážných námořních nehod zahrnujících významný zájem dvou nebo více členských států se tyto členské státy rychle dohodnou, který z nich má být členským státem, jenž povede vyšetřování. Pokud dotčené členské státy neurčí, který členský stát má vést vyšetřování, přijme rozhodnutí Komise na základě stanoviska agentury,toto rozhodnutí bude ihned provedeno.

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh se vrací k postoji Parlamentu v prvním čtení (viz pozměňovací návrh 13 přijatý v prvním čtení).

Pozměňovací návrh   19

Společný postoj Rady – pozměňující akt

Čl. 7 – odst. 2

Společný postoj Rady

Pozměňovací návrh

2. Bez ohledu na odstavec 1 zůstává každý členský stát odpovědným za bezpečnostní vyšetřování a koordinaci s ostatními státy s významným zájmem, dokud se vzájemně nedohodnou, který z nich má být státem vedoucím vyšetřování.

2. Bez ohledu na odstavec 1 zůstává každý členský stát odpovědným za bezpečnostní vyšetřování a koordinaci s ostatními státy s významným zájmem, dokud se tyto státy b vzájemně nedohodnou nebo Komise nerozhodne, který z nich má být státem vedoucím vyšetřování.

Odůvodnění

Jedná se o nezbytnou úpravu v souladu s postojem Parlamentu v prvním čtení.

Pozměňovací návrh   20

Společný postoj Rady – pozměňující akt

Čl. 7 – odst. 4

Společný postoj Rady

Pozměňovací návrh

4. Jestliže se loď typu ro-ro nebo vysokorychlostní osobní plavidlo účastní námořní nehody nebo mimořádné události, zahájí bezpečnostní vyšetřování stát, v jehož teritoriálních mořích nebo vnitřních vodách podle definice v úmluvě UNCLOS k nehodě nebo mimořádné události došlo, nebo členský stát naposledy navštívený lodí nebo plavidlem, jestliže k ní došlo v jiných vodách. Tento stát zůstává odpovědným za bezpečnostní vyšetřování a koordinaci s ostatními státy s významným zájmem až do doby, kdy je vzájemně dohodnuto, který z nich má být státem vedoucím vyšetřování.

4. Jestliže se loď typu ro-ro nebo vysokorychlostní osobní plavidlo účastní námořní nehody, mimořádné události nebo tísňového signálu, zahájí bezpečnostní vyšetřování stát, v jehož teritoriálních mořích nebo vnitřních vodách podle definice v úmluvě UNCLOS k nehodě nebo mimořádné události došlo, nebo členský stát naposledy navštívený lodí nebo plavidlem, jestliže k ní došlo v jiných vodách. Tento stát zůstává odpovědným za bezpečnostní vyšetřování a koordinaci s ostatními státy s významným zájmem až do doby, kdy se tyto státy buď vzájemně nedohodnou nebo Komise nerozhodne, který z nich má být státem vedoucím vyšetřování.

Odůvodnění

Tísňové signály by měly zůstat v oblasti působnosti směrnice, jak to původně navrhovala Komise.

Pozměňovací návrh   21

Společný postoj Rady – pozměňující akt

Čl. 8 – odst. 1 – pododstavec 1 a 2

Společný postoj Rady

Pozměňovací návrh

1. Členské státy zajistí, aby bezpečnostní vyšetřování bylo prováděno nestrannými stálými vyšetřovacími orgánynáležitě kvalifikovanými vyšetřovateli, kteří jsou způsobilí v záležitostech týkajících se námořních nehod a mimořádných událostí.

1. Členské státy zajistí, aby bezpečnostní vyšetřování bylo prováděno nestrannými stálými vyšetřovacími orgány nebo subjekty (dále jen „vyšetřovací orgán“), jež mají nezbytné pravomoci a jsou složenyvyšetřovatelů, kteří jsou náležitě kvalifikováni v záležitostech týkajících se námořních nehod a mimořádných událostí.

Aby mohl vyšetřovací orgán provádět bezpečnostní vyšetřovaní nepodjatým způsobem, musí být nezávislý, pokud jdejeho organizaci, právní struktururozhodování, na jakékoli straně, jejíž zájmy by mohly být ve střetu s tímto úkolem.

Tento vyšetřovací orgán je funkčně nezávislý zvláště na vnitrostátních orgánech odpovědných za způsobilostplavbě, vydávání osvědčení, dohled, obsazení posádkou, bezpečnost plavby, údržbu, řízení námořní dopravy, státní přístavní inspekciprovoz námořních přístavů, na orgánech provádějících vyšetřování pro účely stanovení odpovědnosti nebo výkonu práva,obecně na veškerých dalších stranách, jejichž zájmy by mohly být ve střetu s tímto úkolem.

Odůvodnění

Funkční nezávislost by měla být jasně určena, jak je tomu v návrhu Komise. Pozměňovací návrh se vrací k postoji Parlamentu v prvním čtení (viz pozměňovací návrhy 14 a 15 přijaté v prvním čtení).

Pozměňovací návrh   22

Společný postoj Rady – pozměňující akt

Čl. 9 – název a návětí

Společný postoj Rady

Pozměňovací návrh

Důvěrnost

Důvěrnost záznamů

Členské státy zajistí v rámci svých právních systémů, že nedojde ke zpřístupnění níže uvedených záznamů k jiným účelům, než je bezpečnostní vyšetřování, pokud se příslušný orgándotyčném státě nerozhodne, že zájem na jejich odtajnění převažuje nad negativními vnitrostátnímimezinárodními dopady, jež takové opatření může mít na dotyčné bezpečnostní vyšetřování nebo na jakékoli budoucí vyšetřování:

Členské státy zajistí v rámci svých právních systémů, že nedojde ke zpřístupnění níže uvedených záznamů k jiným účelům, než je bezpečnostní vyšetřování:

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh se vrací k postoji Parlamentu v prvním čtení (viz pozměňovací návrh 16 přijatý v prvním čtení).

Pozměňovací návrh   23

Společný postoj Rady – pozměňující akt

Čl. 9 – pododstavec 1 a (nový)

Společný postoj Rady

Pozměňovací návrh

 

1a. Členské státy dále zajistí, aby prohlášení svědků nebo další informace, které svědci poskytliprůběhu bezpečnostních vyšetřování, nezískaly orgány třetích zemí,tocílem předejít tomu, že taková prohlášení nebo informace budoudotčených zemích využitytrestních vyšetřováních.

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh uvádí text do souladu s postojem Parlamentu v prvním čtení (viz pozměňovací návrh 9 přijatý v prvním čtení).

Pozměňovací návrh   24

Společný postoj Rady – pozměňující akt

Čl. 10 – odst. 3 – písm. da (nové)

Společný postoj Rady

Pozměňovací návrh

 

da) zajistit opatření rychlé výstrahypřípadě námořní nehody nebo mimořádné události;

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh uvádí text do souladu s postojem Parlamentu v prvním čtení (viz pozměňovací návrh 10 přijatý v prvním čtení).

Pozměňovací návrh   25

Společný postoj Rady – pozměňující akt

Čl. 10 – odst. 3 - písm. e

Společný postoj Rady

Pozměňovací návrh

e) zavést pravidla důvěrnosti pro sdílení svědeckých výpovědí a zpracování údajů a jiných záznamů uvedených v článku 9, včetně ve vztahutřetím zemím, při dodržování vnitrostátních pravidel;

e) zavést pravidla důvěrnosti pro sdílení svědeckých výpovědí a zpracování údajů a jiných záznamů uvedených v článku 9, při dodržování vnitrostátních pravidel;

Odůvodnění

Jedná se o nezbytnou úpravu v souladu s postojem Parlamentu v prvním čtení.

Pozměňovací návrh   26

Společný postoj Rady – pozměňující akt

Čl. 10 – odst. 3 – písm. h

Společný postoj Rady

Pozměňovací návrh

h) poskytnout vyšetřovacím orgánům provádějícím bezpečnostní vyšetřování všechny příslušné informace.

vypouští se

Odůvodnění

Členské státy by měly mít povinnost poskytovat příslušné informace vyšetřovacímu orgánu, jak to navrhla Komise.

Pozměňovací návrh   27

Společný postoj Rady – pozměňující akt

Čl. 10 – odst. 3 a (nový)

Společný postoj Rady

Pozměňovací návrh

 

3a. Každý členský stát, jehož zařízení nebo služby využily nebo by normálně využily lodě před nehodou nebo mimořádnou událostí, jenž má informace souvisejícívyšetřováním, tyto informace poskytne vyšetřovacímu orgánu vedoucímu vyšetřování.

Odůvodnění

Členské státy by měly mít povinnost poskytovat příslušné informace vyšetřovacímu orgánu, jak to navrhla Komise.

Pozměňovací návrh   28

Společný postoj Rady – pozměňující akt

Čl. 14 – odst. 1 – pododstavec 2

Společný postoj Rady

Pozměňovací návrh

Vyšetřovací orgány mohou rozhodnout o tom, že na základě bezpečnostního vyšetřování, jehož předmětem není velmi vážná námořní nehoda a jehož nálezy nemohou vést k předcházení budoucím nehodám nebo mimořádným událostem, se vyhotoví zjednodušená zpráva, která se zveřejní.

Vyšetřovací orgány mohou rozhodnout o tom, že na základě bezpečnostního vyšetřování, jehož předmětem není vážná nebo velmi vážná námořní nehoda a jehož nálezy nemohou vést k předcházení budoucím nehodám nebo mimořádným událostem, se vyhotoví zjednodušená zpráva, která se zveřejní.

Odůvodnění

Možnost vyhotovovat zjednodušené zprávy, kterou Rady nově zavedla, by měla být omezena na nepovinná vyšetřování. To jsou podle návrhu Rady vyšetřování, která se netýkají vážných nebo velmi vážných nehod.

Pozměňovací návrh   29

Společný postoj Rady – pozměňující akt

Čl. 14 – odst. 2

Společný postoj Rady

Pozměňovací návrh

2. Vyšetřovací orgány vynaloží veškeré úsilí ke zveřejnění zpráv uvedených v odstavci 1 do dvanácti měsíců ode dne nehody. Pokud v této lhůtě nelze závěrečnou zprávu vydat, zveřejní se do dvanácti měsíců od data nehody prozatímní zpráva.

2. Vyšetřovací orgány vynaloží veškeré úsilí na to, aby zprávy uvedené v odstavci 1 byly zpřístupněny veřejnosti, zejména pak celému námořnímu odvětví, kterépřípadě potřeby obdrží specifické závěrydoporučení,to do dvanácti měsíců ode dne nehody. Pokud v této lhůtě nelze závěrečnou zprávu vydat, zveřejní se do dvanácti měsíců od data nehody prozatímní zpráva.

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh se vrací k postoji Parlamentu v prvním čtení (viz pozměňovací návrh 17 přijatý v prvním čtení).

Pozměňovací návrh   30

Společný postoj Rady – pozměňující akt

Čl. 14 – odst. 3

Společný postoj Rady

Pozměňovací návrh

3. Vyšetřovací orgán členského státu vedoucího vyšetřování zašle kopii závěrečné, zjednodušené nebo prozatímní zprávy Komisi. Vezme v úvahu možná vyjádření Komisezávěrečným zprávám s ohledem na zlepšení jejich redakční úrovně, jak je to pro dosažení cílů této směrnice nejúčelnější.

3. Vyšetřovací orgán členského státu vedoucího vyšetřování zašle kopii závěrečné, zjednodušené nebo prozatímní zprávy Komisi. Vezme v úvahu možná vyjádření Komise s ohledem na zlepšení úrovně zpráv, jak je to pro dosažení cílů této směrnice nejúčelnější.

Odůvodnění

Členské státy by měly zohlednit připomínky Komise ke zlepšení celkové úrovně zpráv, a nejen redakční úrovně.

Pozměňovací návrh   31

Společný postoj Rady – pozměňující akt

Čl. 14 – odst. 3 a (nový)

Společný postoj Rady

Pozměňovací návrh

 

3a. Komise předloží Evropskému parlamentu každé tři roky zprávu, v níž jej informuje stupni provádění této směrnice, dodržování jejích ustanovení, jakož i o jakýchkoli dalších krocích, které jsou vzhledemdoporučením obsaženým v této zprávě považovány za nezbytné.

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh se vrací k postoji Parlamentu v prvním čtení (viz pozměňovací návrh 18 přijatý v prvním čtení).

Pozměňovací návrh   32

Společný postoj Rady – pozměňující akt

Čl. 15 – odst. 2

Společný postoj Rady

Pozměňovací návrh

2. Vyšetřovací orgán nebo Komise v případě potřeby formuluje bezpečnostní doporučení na základě obecné analýzy údajů.

2. Vyšetřovací orgán nebo Komise za asistence agentury v případě potřeby formuluje bezpečnostní doporučení na základě obecné analýzy údajůvýsledků veškerých uskutečněných vyšetřování.

Odůvodnění

Pozměňovací návrh se vrací k postoji Parlamentu v prvním čtení (viz pozměňovací návrhy 20 a 21 přijaté v prvním čtení).

Pozměňovací návrh   33

Společný postoj Rady – pozměňující akt

Článek 17 a (nový)

Společný postoj Rady

Pozměňovací návrh

 

Článek 17a

Spravedlivé zacházenínámořníky

V souladu se svými vnitrostátními právními předpisy členské státy přijmou příslušná ustanovení pokynů IMOspravedlivém zacházenínámořníkypřípadě námořní nehody.

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh uvádí text do souladu s postojem Parlamentu v prvním čtení (viz pozměňovací návrh 22 přijatý v prvním čtení).

Pozměňovací návrh   34

Společný postoj Rady – pozměňující akt

Článek 20

Společný postoj Rady

Pozměňovací návrh

Tato směrnice nebrání členskému státu přijmout dodatečná opatření týkající se námořní bezpečnosti, na která se nevztahuje tato směrnice, za předpokladu, že tato opatření nejsou v rozporu s touto směrnicí, ani žádným způsobem nepříznivě neovlivňují dosažení jejího cíle.

Tato směrnice nebrání členskému státu přijmout dodatečná opatření týkající se námořní bezpečnosti, na která se nevztahuje tato směrnice, za předpokladu, že tato opatření nejsou v rozporu s touto směrnicí, ani žádným způsobem nepříznivě neovlivňují dosažení jejího cíleneohrožují plnění cílů Unie.

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh uvádí text do souladu s postojem Parlamentu v prvním čtení (viz pozměňovací návrh 24 přijatý v prvním čtení).

Pozměňovací návrh   35

Společný postoj Rady – pozměňující akt

Čl. 23 – odst. 1

Společný postoj Rady

Pozměňovací návrh

1. Členské státy uvedou v účinnost právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí do ....

1. Členské státy uvedou v účinnost právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí nejpozději do […]. Neprodleně předloží Komisi jejich znění spolu s tabulkou srovnávauvedené předpisytouto směrnicí.

Tyto předpisy přijaté členskými státy musejí obsahovat odkaz na tuto směrnici nebo musí být takový odkaz učiněn při jejich úředním vyhlášení. Způsob odkazu si stanoví členské státy.

Tato opatření přijatá členskými státy musejí obsahovat odkaz na tuto směrnici nebo musí být takový odkaz učiněn při jejich úředním vyhlášení. Způsob odkazu si stanoví členské státy.

Odůvodnění

Jak Komise původně navrhovala, měly by mít členské státy povinnost sestavit srovnávací tabulky, které přesně uvádějí, kterými ustanoveními jsou jednotlivé požadavky stanovené ve směrnici transponovány do vnitrostátních právních předpisů. Tyto tabulky jsou nezbytné k tomu, aby Komise důkladně ověřila, zda je směrnice v členských státech správně transponovaná a prováděná.

  • [1]  Úř. věst. C 74 E, 20.3.2008, s. 546.

VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

1.         Návrh Komise

Předkládaný návrh je součástí třetího souboru legislativních opatření zaměřených na posílení námořní bezpečnosti. Stanoví pravidla na úrovni Společenství pro vyšetřování po námořních nehodách a mimořádných událostech. Konkrétněji, zavádí povinnost členských států provádět technická vyšetřování po vážných a velmi vážných námořních nehodách. Vyšetřování se musí řídit společnou metodikou. Účelem je stanovit okolnosti a prozkoumat příčiny nehod s cílem vyvodit z nich všechny důsledky, a tím zabránit budoucím nehodám.

Po vyšetřování musí členské státy vypracovat zprávu o nehodě (včetně případných bezpečnostních doporučení) ve formátu definovaném v příloze návrhu. Navrhovaná směrnice dále ukládá členským státům povinnost vytvořit nezbytný institucionální rámec tím, že zřídí nezávislé specializované orgány s vyšetřovacími pravomocemi. V případech nehod, které se týkají dvou nebo více států, zavádí návrh společné vyšetřování pod vedením jednoho členského státu, což má zabránit souběžnému vyšetřování.

2.         Postoj Parlamentuprvním čtení

Postoj Parlamentu v prvním čtení obsahuje 24 pozměňovacích návrhů k návrhu Komise. Týkají se těchto otázek:

- Jasné rozlišení vyšetřování nehod od trestního vyšetřování (pozměňovací návrhy 58): Tyto pozměňovací návrhy objasňují, že vyšetřování by se za žádných okolností nemělo zabývat stanovením odpovědnosti nebo podílu zavinění a zdůrazňují, že by mělo být samostatné a nezávislé na soudním vyšetřování.

- Důvěrnost záznamůochrana svědků (pozměňovací návrhy 916): Navrhuje se, aby určité záznamy získané od svědků během bezpečnostního vyšetřování nesměly být poskytnuty pro jiné účely, než je vyšetřování, a aby nesměly být poskytnuty orgánům třetích zemí.

- Nezávislostpravomoci vyšetřovacích orgánů (pozměňovací návrhy 1, 1415): Tyto pozměňovací návrhy požadují, aby vyšetřovací orgány měly nezbytné trvalé rozhodovací pravomoci a aby byly nezávislé na orgánech provádějících vyšetřování za účelem prosazování práva nebo stanovení odpovědnosti.

- Zapojení Evropské agentury pro námořní bezpečnost (EMSA) do bezpečnostních doporučení (pozměňovací návrhy 720): Evropská agentura pro námořní bezpečnost by měla být Komisi nápomocná při předkládání bezpečnostních doporučení.

- Termín pro zahájení vyšetřování (pozměňovací návrhy 12): Členské státy by měly mít povinnost zahájit bezpečnostní vyšetřování nejpozději 2 měsíce po nehodě.

- Komise, který členský stát povede vyšetřovánípřípadě, že mezi dotčenými členskými státy dojde ke sporu (pozměňovací návrhy 13): Tento pozměňovací návrh se snaží zabránit souběžnému vyšetřování. Pokud členské státy neurčí, který stát povede vyšetřování, na základě vzájemné dohody, měla by rozhodnout Komise.

- Regulativní postupkontrolou pro přijímání nebo úpravu společné metodiky vyšetřování (pozměňovací návrhy 1123): Společná metodika vyšetřování by se měla aktualizovat regulativním postupem s kontrolou.

- Zohlednění závěrů vyšetřování nehod při přijímání nebo úpravách metodiky vyšetřování (pozměňovací návrhy 219). Závěry z vyšetřovacích zpráv by se měly zohlednit při přijímání nebo aktualizaci metodiky.

- Spravedlivé zacházenínámořníky (pozměňovací návrhy 322): Tyto pozměňovací návrhy požadují, aby členské státy dodržovaly pokyny IMO o spravedlivém zacházení s námořníky při námořní nehodě.

- Další otázky: Patří sem důraz na potřebu zajistit soulad s úmluvou UNCLOS (pozměňovací návrh 6) a odkaz na opatření rychlé výstrahy (pozměňovací návrh 10) a požadavek, aby Komise podávala Parlamentu každé tři roky zprávy o provádění směrnice.

3.        Společný postoj Rady

a) Posouzení pozměňovacích návrhů Parlamentu

Rada vzala plně v úvahu pouze 3 z 23 pozměňovacích návrhů. Dva z nich (pozměňovací návrhy 11 a 23) se vztahují k zavedení regulativního postupu s kontrolou pro definování a aktualizaci společné metodiky vyšetřování. Další pozměňovací návrh, který byl plně zohledněn, vyjasňuje, že bezpečnostní vyšetřování se nesmí zabývat stanovením odpovědnosti nebo podílu zavinění. Dva pozměňovací návrhy byly zohledněny pouze částečně. Za prvé, Rada zavedla bod odůvodnění o spravedlivém zacházení s námořníky, který má znění podobné pozměňovacímu návrhu 3. Za druhé, zařadila do čl. 2 odst. 1 odkaz na UNCLOS, avšak na rozdíl od pozměňovacího návrhu 6 s konkrétním odkazem na definici teritoriálních moří a vnitřních vod. Zbývající pozměňovací návrhy nebyly do společného postoje zařazeny.

b) Nové prvky zavedené Radou

Společný postoj zavádí do návrhu Komise četné změny v částech, k nimž se Parlament v prvním čtení nevyjadřoval. Patří se především tyto změny:

- Omezení oblasti působnosti této směrnice. Podle společného postoje vy bezpečnostní vyšetřování bylo povinné pouze pro velmi vážné nehody. V případě vážných (a ostatních) námořních nehod může vyšetřovací orgán rozhodnout, zda se bude provádět vyšetřování, či nikoli. Tísňové signály jsou z oblasti působnosti směrnice zcela vyloučeny.

- Funkční nezávislost vyšetřovacích orgánů: Společný postoj poskytuje členským státům více autonomie při určení funkční a organizační struktury. Vyjímá rovněž suchozemské členské státy, které nevlastní lodě plavící se pod jejich vlajkou, ze zřízení vyšetřovacího orgánu (měly by zřídit pouze „nezávislá kontaktní místa“).

- Zařazení rybářských plavideldélkou větší než 15 m do oblasti působnosti směrnice: Návrh Komise vylučoval z oblasti působnosti plavidla s délkou menší než 24 m.

- Flexibilita týkající se metodiky vyšetřování nehod: Členské státy by měly dodržovat pouze „zásady“ společné metodiky (pokyny týkající se postupů a osvědčené praxe, které se při jejich provádění mají používat, vypracuje Komise a členské státy), zatímco v návrhu se předpokládá, že členské státy musí používat společnou metodiku jako takovou.

- Regulativní postupkontrolou pro aktualizaci definicpříloh: Parlament v prvním čtení zavedl regulativní postup s kontrolou pouze pro definování společné metodiky (viz výše). Rada rozšiřuje oblast použití tohoto postupu na aktualizaci definic a příloh.

- Jiné změny: Týkají se mimo jiné spolupráce členských států a možnosti, aby členské státy pro určitá vyšetřování vypracovaly zjednodušené zprávy. Kromě toho Rada vypouští povinnost vypracovat srovnávací tabulky, které uvádějí, ve kterých vnitrostátních ustanoveních je směrnice transponována. Některé další úpravy jsou technické povahy anebo slouží k vyjasnění textu.

4.        Doporučení zpravodaje pro druhé čtení

a) Opětovné vložení pozměňovacích návrhůprvního čtení

Jak již bylo výše uvedeno, Rada plně zohlednila pouze tři pozměňovací návrhy Parlamentu z prvního čtení a dva byly zohledněny částečně. Tyto dva pozměňovací návrhy však není třeba znovu předkládat. Jednak je konkrétnější odkaz Rady na UNCLOS lepší než znění pozměňovacího návrhu Parlamentu. Co se týče bodu odůvodnění o spravedlivém zacházení s námořníky, je dostatečné přizpůsobit znění Rady tak, aby bylo v souladu s odpovídajícím článkem, který navrhl Parlament.

Zpravodaj doporučuje, aby všechny zbývající pozměňovací návrhy z prvního čtení (viz bod 2) byly znovu předloženy. Některé z nich jsou v jiné části textu, než kam byly vloženy v prvním čtení, aby bylo zajištěno, že si směrnice zachová koherentní strukturu. Z podobných důvodů bylo znění některých pozměňovacích návrhů mírně upraveno, aniž však byla změněna jejich podstata.

b) Přijatelné úpravy Rady

Některé změny návrhu Komise provedené Radou jsou nezbytnými technickými úpravami či vyjasněními, a měly by proto být přijaty. Jiné se týkají podstatných prvků návrhu. Pokud tyto změny směrnici posilují (zkrácení délky rybářských plavidel, která budou vyjmuta z oblasti působnosti) nebo pokud posilují pravomoci Parlamentu při přijímání prováděcích opatření (zavedení regulativního postupu s kontrolou pro aktualizaci definic a příloh), zpravodaj doporučuje, aby byly přijaty. Dále se navrhuje přijmout zvláštní ustanovení pro suchozemské státy, pokud jde o požadavek zřídit vyšetřovací orgány. Parlament by také mohl přijmout ustanovení umožňující členským státům zveřejňovat zjednodušené zprávy o vyšetřování nehod, které nejsou vážné nebo velmi vážné.

c) Zamítnuté úpravy Rady

Počet úprav zavedených Radou by omezil účinnost směrnice, a podle názoru zpravodaje by proto měl být zamítnut. Navrhuje se tedy změnit příslušné části společného postoje tak, aby se obnovilo znění návrhu Komise.

Není zejména přijatelné omezit povinné bezpečnostní vyšetřování pouze na velmi vážné nehody (a vyloučit tak vážné nehody). Obdobně by v oblasti působnosti směrnice měly zůstat tísňové signály, aby je příslušný orgán alespoň prozkoumal, a ten může následně rozhodnout, zdali provede úplné vyšetřování, či nikoli.

Dále se zpravodaj domnívá, že je podstatné, aby členské státy používaly společnou metodiku vyšetřování nehod, jak to předpokládá návrh Komise. Změny textu provedené Radou, podle nichž by se členské státy musely řídit pouze zásadami společné metodiky, by měly být zamítnuty.

Kromě toho je mimořádně důležité zajistit, aby vyšetřovací orgány byly nestranné a funkčně nezávislé. Směrnice by měla obsahovat konkrétní odkazy na vnitrostátní námořní orgány, na nichž musí být vyšetřovací orgány funkčně nezávislé, protože jinak by mohlo dojít k případnému střetu zájmů. Proto by měly být tyto odkazy (které ve společném postoji nejsou) obnoveny.

A konečně, Parlament by neměl přijmout vypuštění navrhované Radou, podle něhož jsou členské státy povinny sestavit srovnávací tabulky, které přesně určují, kterými vnitrostátními ustanoveními jsou požadavky směrnice transponovány. Srovnávací tabulky zajistí, že Komise může podrobně kontrolovat transpozici a provádění směrnice členskými státy, což má pro její účinnost klíčový význam.

POSTUP

Název

Vyšetřování nehod v odvětví námořní dopravy

Referenční údaje

05721/5/2008 – C6-0226/2008 – 2005/0240(COD)

Datum prvního čtení EP – P číslo

25.4.2007                     T6-0147/2007

Návrh Komise

COM(2005)0590 - C6-0056/2006

Datum, kdy bylo na zasedání oznámeno obdržení společného postoje

19.6.2008

Příslušný výbor

       Datum oznámení na zasedání

TRAN

19.6.2008

Zpravodaj(ové)

       Datum jmenování

Jaromír Kohlíček

23.6.2008

 

 

Projednání ve výboru

14.7.2008

25.8.2008

 

 

Datum přijetí

4.9.2008

 

 

 

Výsledek závěrečného hlasování

+:

–:

0:

40

0

0

Členové přítomní při závěrečném hlasování

Gabriele Albertini, Etelka Barsi-Pataky, Paolo Costa, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Arūnas Degutis, Petr Duchoň, Saïd El Khadraoui, Emanuel Jardim Fernandes, Francesco Ferrari, Brigitte Fouré, Mathieu Grosch, Georg Jarzembowski, Stanisław Jałowiecki, Timothy Kirkhope, Dieter-Lebrecht Koch, Jaromír Kohlíček, Sepp Kusstatscher, Jörg Leichtfried, Bogusław Liberadzki, Marian-Jean Marinescu, Erik Meijer, Seán Ó Neachtain, Reinhard Rack, Gilles Savary, Brian Simpson, Renate Sommer, Dirk Sterckx, Ulrich Stockmann, Silvia-Adriana Ţicău, Yannick Vaugrenard, Roberts Zīle

Náhradník(ci) přítomný(í) při závěrečném hlasování

Luigi Cocilovo, Zita Gurmai, Lily Jacobs, Anne E. Jensen, Rosa Miguélez Ramos, Vladimír Remek, Dominique Vlasto, Corien Wortmann-Kool

Datum předložení

8.9.2008