ДОКЛАД относно предложението за регламент на Съвета за изменение на Регламент (Евратом, EОВС, EИО) № 549/69 относно определяне на категориите на длъжностните лица и други служители на Европейските общности, за които се прилагат разпоредбите на член 12, член 13, втори параграф и член 14 от Протокола за привилегиите и имунитетите на Общностите

11.9.2008 - (COM(2008)0305 – C6‑0214/2008 – 2008/0102(CNS)) - *

Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи
Докладчик: Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Процедура : 2008/0102(CNS)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
A6-0339/2008
Внесени текстове :
A6-0339/2008
Разисквания :
Приети текстове :

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за регламент на Съвета за изменение на Регламент (Евратом, EОВС, EИО) № 549/69 относно определяне на категориите на длъжностните лица и други служители на Европейските общности, за които се прилагат разпоредбите на член 12, член 13, втори параграф и член 14 от Протокола за привилегиите и имунитетите на Общностите

(COM(2008)0305 – C6‑0214/2008 – 2008/0102(CNS))

(Процедура на консултация)

Европейският парламент,

–   като взе предвид предложението на Комисията до Съвета (COM(2008)0305),

–   като взе предвид член 291 от Договора за ЕО,

–   като взе предвид член 16 от Протокола за привилегиите и имунитетите на Общностите, съгласно който Съветът се е консултирал с него (C6‑0214/2008),

–   като взе предвид член 51 от своя правилник,

–   като взе предвид доклада на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи (A6‑0339/2008),

1.  одобрява предложението на Комисията;

2.  приканва Съвета, в случай че възнамерява да се отклони от текста, одобрен от Парламента, да информира последния за това;

3.  призовава Съвета да се консултира отново с него, в случай че възнамерява да внесе съществени промени в предложението на Комисията;

4.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията.

ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

Предложението за Регламент на Съвета за изменение на Регламент (Евратом, EОВС, EИО) № 549/69 относно определяне на категориите на длъжностните лица и други служители на Европейските общности, за които се прилагат разпоредбите на Протокола за привилегиите и имунитетите на Общностите, има за цел да гарантира, че съдебният имунитет, установен в член 12, буква а) от този протокол, не се прилага по отношение на служители на Европол, намиращи се на разположение на съвместен екип за разследване, във връзка с официални действия, които е необходимо да бъдат предприети при изпълнение на задачи, които са им поверени.

По време на заседанието на постоянните представители, проведено на 9 април 2008 г., бе постигнато широко и окончателно споразумение относно предложението за решение на Съвета за създаване на Европейска полицейска служба (Европол). Този нов правен инструмент ще позволи на новата европейска агенция да приспособи обхвата на своите дейности по-бързо към променящите се обстоятелства в ЕС, особено по отношение на новите форми на престъпност и новите терористични заплахи.

Съобразно предложението за решение на Съвета, Европол следва да бъде трансформиран в агенция на ЕС, което ще означава, наред с другото, че Правилникът за служителите, приложим по отношение на служителите на ЕС, ще се прилага и по отношение на служители на Европол, като същото важи за привилегиите и имунитетите.

Съобразно член 6 от предложението служителите на Европол могат да участват с подпомагащи функции в съвместни екипи за разследване, при условие че тези екипи разследват престъпления, които са от компетентността на Европейската полицейска служба.

Протоколът от 28 ноември 2002 г. за изменение на Конвенцията за Европол и Протокола за привилегиите и имунитетите на Европол предвижда възможността за служители на Европейската полицейска служба да участват, с подпомагащи функции, в съвместни екипи за разследване. Съобразно този протокол за изменение имунитетът на служители на Европол по отношение на казаното или написаното от тях и/или на действия, извършени от тях при изпълнение на служебните им задължения, не важи по отношение на техните действия като участници в съвместни екипи за разследване.

В тази връзка, целта на настоящото предложение за регламент е просто да въведе аспект, който вече присъства в съществуващото законодателство относно Европол и който следва сега да се запази.

ПРОЦЕДУРА

Заглавие

Изменение на Регламент (Евратом, EОВС, EИО) № 549/69 относно определяне на категориите на длъжностните лица и други служители на Европейските общности, за които се прилагат разпоредбите на член 12, член 13, втори параграф и член 14 от Протокола за привилегиите и имунитетите на Общностите

Позовавания

COM(2008)0305 – C6-0214/2008 – 2008/0102(CNS)

Дата на консултация с ЕП

29.5.2008

Водеща комисия

       Дата на обявяване в заседание

LIBE

19.6.2008

Подпомагаща(и) комисия(и)

       Дата на обявяване в заседание

JURI

19.6.2008

 

 

 

Неизказано становище

       Дата на решението

JURI

25.6.2008

 

 

 

Докладчик(ци)

       Дата на назначаване

Agustín Díaz de Mera García Consuegra

26.6.2008

 

 

Разглеждане в комисия

9.6.2008

14.7.2008

8.9.2008

 

Дата на приемане

8.9.2008

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

35

0

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Alexander Alvaro, Emine Bozkurt, Philip Bradbourn, Mihael Brejc, Jean-Marie Cavada, Carlos Coelho, Elly de Groen-Kouwenhoven, Esther De Lange, Gérard Deprez, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Bárbara Dührkop Dührkop, Claudio Fava, Armando França, Kinga Gál, Patrick Gaubert, Jeanine Hennis-Plasschaert, Ewa Klamt, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Henrik Lax, Baroness Sarah Ludford, Claude Moraes, Javier Moreno Sánchez, Rareş-Lucian Niculescu, Martine Roure, Inger Segelström, Renate Weber, Tatjana Ždanoka

Заместник(ци), присъствал(и) на окончателното гласуване

Edit Bauer, Frieda Brepoels, Simon Busuttil, Elisabetta Gardini, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Jean Lambert, Marian-Jean Marinescu, Siiri Oviir