BETÆNKNING om forslag til Rådets forordning om ændring af Rådets forordning (Euratom, EKSF, EØF) nr. 549/69 om fastsættelse af de grupper af De Europæiske Fællesskabers tjenestemænd og øvrige ansatte, på hvilke bestemmelserne i artikel 12, artikel 13, stk. 2, og artikel 14 i protokollen vedrørende Fællesskabernes privilegier og immuniteter skal finde anvendelse

11.9.2008 - (KOM(2008)0305 – C6‑0214/2008 – 2008/0102(CNS)) - *

Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender
Ordfører: Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Procedure : 2008/0102(CNS)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
A6-0339/2008
Indgivne tekster :
A6-0339/2008
Forhandlinger :
Vedtagne tekster :

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

om forslag til Rådets forordning om ændring af Rådets forordning (Euratom, EKSF, EØF) nr. 549/69 om fastsættelse af de grupper af De Europæiske Fællesskabers tjenestemænd og øvrige ansatte, på hvilke bestemmelserne i artikel 12, artikel 13, stk. 2, og artikel 14 i protokollen vedrørende Fællesskabernes privilegier og immuniteter skal finde anvendelse

(KOM(2008)0305 – C6‑0214/2008 – 2008/0102(CNS))

(Høringsprocedure)

Europa-Parlamentet,

–   der henviser til Kommissionens forslag til Rådet (KOM(2008)0305),

–   der henviser til EF-traktatens artikel 291,

–   der henviser til artikel 16 i protokollen om Den Europæiske Unions Privilegier og Immuniteter, der danner grundlag for Rådets høring af Parlamentet (C6‑0214/2008),

–   der henviser til forretningsordenens artikel 51,

–   der henviser til betænkning fra Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender (A6‑0339/2008),

1.  godkender Kommissionens forslag;

2.  opfordrer Rådet til at underrette Parlamentet, hvis det ikke agter at følge den tekst, Parlamentet har godkendt;

3.  anmoder Rådet om fornyet høring, hvis det agter at ændre Kommissionens forslag i væsentlig grad;

4.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen.

BEGRUNDELSE

Formålet med forslag til Rådets forordning om ændring af Rådets forordning (Euratom, EKSF, EØF) nr. 549/69 om fastsættelse af de grupper af De Europæiske Fællesskabers tjenestemænd og øvrige ansatte, på hvilke bestemmelserne i protokollen vedrørende Fællesskabernes privilegier og immuniteter skal finde anvendelse, er at sikre, at immunitet over for retsforfølgelse, der er fastsat i artikel 12, litra a), i denne protokol, ikke indrømmes Europolpersonale, der deltager i fælles efterforskningshold, med hensyn til officielle handlinger, der kræves i forbindelse med udøvelsen af de operationelle opgaver, de bliver pålagt.

På de faste repræsentanters møde den 9. april 2008 nåede man frem til en bred og endelig aftale om forslag til Rådets afgørelse om oprettelse af en europæisk politienhed (Europol). Dette nye retlige instrument vil sætte det nye europæiske agentur i stand til at ændre sit arbejdsområde hurtigere for at tilpasse sig de ændrede forhold i EU, navnlig med hensyn til nye former for kriminalitet og nye terrortrusler.

I henhold til forslaget til Rådets afgørelse skal Europol ændres til et EU-agentur, hvilket bl.a. vil betyde, at de personalevedtægter, der gælder for EU-tjenestemænd, vil komme til at gælde for Europols ansatte, og det samme gælder privilegier og immuniteter.

I artikel 6 i forslaget fastsættes det endvidere, at Europols ansatte skal have mulighed for at deltage i efterforskningshold i en støttefunktion, forudsat at disse hold efterforsker lovovertrædelser, der henhører under den europæiske politikenhed.

I protokol af 28. november 2002 om ændring af Europolkonventionen og protokol om Europols privilegier og immuniteter blev der åbnet mulighed for, at medlemmer af den europæiske politienhed kan deltage i fælles efterforskningshold i en støttefunktion. Det fremgår ligeledes af ændringsprotokollen, at fritagelsen af Europols personale for retsforfølgning for mundtlige og skriftlige ytringer samt handlinger foretaget i embeds medfør ikke omfatter deres aktiviteter som deltagere i fælles efterforskningshold.

Formålet med dette forslag til forordning er derfor blot at indføre et aspekt, som allerede er omfattet af tidligere lovgivning om Europol, og som nu bør stadfæstes.

PROCEDURE

Titel

Ændring af forordning (Euratom, EKSF, EØF) nr. 549/69 om fastsættelse af de grupper af De Europæiske Fællesskabers tjenestemænd og øvrige ansatte, på hvilke bestemmelserne i artikel 12, artikel 13, stk. 2, og artikel 14 i protokollen vedrørende Fællesskabernes privilegier og immuniteter skal finde anvendelse

Referencer

KOM(2008)0305 – C6-0214/2008 – 2008/0102(CNS)

Dato for høring af EP

29.5.2008

Korresponderende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

LIBE

19.6.2008

Rådgivende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

JURI

19.6.2008

 

 

 

Ingen udtalelse

       Dato for afgørelse

JURI

25.6.2008

 

 

 

Ordfører

       Dato for valg

Agustín Díaz de Mera García Consuegra

26.6.2008

 

 

Behandling i udvalg

9.6.2008

14.7.2008

8.9.2008

 

Dato for vedtagelse

8.9.2008

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

35

0

0

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Alexander Alvaro, Emine Bozkurt, Philip Bradbourn, Mihael Brejc, Jean-Marie Cavada, Carlos Coelho, Elly de Groen-Kouwenhoven, Esther De Lange, Gérard Deprez, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Bárbara Dührkop Dührkop, Claudio Fava, Armando França, Kinga Gál, Patrick Gaubert, Jeanine Hennis-Plasschaert, Ewa Klamt, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Henrik Lax, Baroness Sarah Ludford, Claude Moraes, Javier Moreno Sánchez, Rareş-Lucian Niculescu, Martine Roure, Inger Segelström, Renate Weber, Tatjana Ždanoka

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere

Edit Bauer, Frieda Brepoels, Simon Busuttil, Elisabetta Gardini, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Jean Lambert, Marian-Jean Marinescu, Siiri Oviir

Dato for indgivelse

11.9.2008