ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου που τροποποιεί τον κανονισμό (Ευρατόμ, ΕΚΑΧ, ΕΟΚ) αριθ. 549/69 περί καθορισμού των κατηγοριών των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων στους οποίους εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 12, 13 δεύτερη παράγραφος και 14 του πρωτοκόλλου περί των προνομίων και ασυλιών των Κοινοτήτων

11.9.2008 - (COM(2008)0305 – C6‑0214/2008 – 2008/0102(CNS)) - *

Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων
Εισηγητής: Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Διαδικασία : 2008/0102(CNS)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
A6-0339/2008
Κείμενα που κατατέθηκαν :
A6-0339/2008
Συζήτηση :
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου που τροποποιεί τον κανονισμό (Ευρατόμ, ΕΚΑΧ, ΕΟΚ) αριθ. 549/69 περί καθορισμού των κατηγοριών των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων στους οποίους εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 12, 13 δεύτερη παράγραφος και 14 του πρωτοκόλλου περί των προνομίων και ασυλιών των Κοινοτήτων

(COM(2008)0305 – C6‑0214/2008 – 2008/0102(CNS))

(Διαδικασία διαβούλευσης)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο (COM(2008)0305),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 291 της Συνθήκης ΕΚ,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 16 του πρωτοκόλλου περί των προνομίων και ασυλιών των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, σύμφωνα με το οποίο κλήθηκε από το Συμβούλιο να γνωμοδοτήσει (C6‑0214/2008),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 51 του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων (A6‑0339/2008),

1.  εγκρίνει την πρόταση της Επιτροπής·

2.  καλεί το Συμβούλιο, στην περίπτωση που προτίθεται να απομακρυνθεί από το κείμενο που ενέκρινε το Κοινοβούλιο, να το ενημερώσει σχετικά·

3.  ζητεί να κληθεί εκ νέου να γνωμοδοτήσει σε περίπτωση που το Συμβούλιο προτίθεται να επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις στην πρόταση της Επιτροπής·

4.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου που τροποποιεί τον κανονισμό (Ευρατόμ, ΕΚΑΧ, ΕΟΚ) αριθ. 549/69 περί καθορισμού των κατηγοριών των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων στους οποίους εφαρμόζονται οι διατάξεις του πρωτοκόλλου περί των προνομίων και ασυλιών των Κοινοτήτων, έχει ως στόχο το προνόμιο της ετεροδικίας, το οποίο ρυθμίζεται από την παράγραφο α) του άρθρου 12 του εν λόγω Πρωτοκόλλου, να μην ισχύσει για το προσωπικό της Eυρωπόλ το οποίο τίθεται στη διάθεση κοινής ερευνητικής ομάδας για τις επίσημες πράξεις η επιτέλεση των οποίων απαιτείται στο πλαίσιο των επιχειρησιακών καθηκόντων που του έχουν ανατεθεί.

Κατά τη συνεδρίαση των Μονίμων Αντιπροσώπων, η οποία πραγματοποιήθηκε στις 9 Απριλίου 2008, επιτεύχθηκε ευρεία και οριστική συμφωνία σχετικά με την πρόταση Απόφασης του Συμβουλίου με την οποία θεσπίζεται η Ευρωπαϊκή Αστυνομική Υπηρεσία (απόφαση Eυρωπόλ). Αυτό το νέο νομικό μέσο θα επιτρέψει ώστε αυτός ο νέος ευρωπαϊκός οργανισμός να μπορεί να προσαρμόσει με μεγαλύτερη ευελιξία τις αρμοδιότητές του σε συνάρτηση με την εξέλιξη της κατάστασης στην Ένωση, ιδίως όσον αφορά τις νέες μορφές εγκληματικών δραστηριοτήτων και τις νέες τρομοκρατικές απειλές.

Η πρόταση Απόφασης του Συμβουλίου προβλέπει τον μετασχηματισμό της Eυρωπόλ σε Οργανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης γεγονός που συνεπάγεται, μεταξύ άλλων, την εφαρμογή του Κανονισμού Υπηρεσιακής Κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων στο προσωπικό της Eυρωπόλ και, ως εκ τούτου, τα ίδια προνόμια και ασυλίες.

Στο άρθρο 6 της πρότασης προβλέπεται επίσης ότι το προσωπικό της Eυρωπόλ θα μπορεί να συμμετέχει με επικουρικό ρόλο, σε κοινές ομάδες έρευνας, υπό την προϋπόθεση ότι οι ομάδες αυτές ερευνούν αξιόποινες πράξεις για τις οποίες η Ευρωπαϊκή Αστυνομική Υπηρεσία είναι αρμόδια.

Το Πρωτόκολλο της 28ης Νοεμβρίου 2002, που τροποποιούσε τη Σύμβαση Ευρωπόλ και το Πρωτόκολλο περί των προνομίων και ασυλιών της Ευρωπόλ, προβλέπει τη δυνατότητα για τα μέλη της Ευρωπαϊκής Αστυνομικής Υπηρεσίας να συμμετέχουν με επικουρικό ρόλο σε κοινές ομάδες έρευνας. Η τροποποίηση αυτή ορίζει επίσης ότι η ασυλία που έχουν οι υπάλληλοι της Ευρωπόλ, όταν εκφράζονται προφορικά ή γραπτά, ή για πράξεις στις οποίες προβαίνουν κατά την εκτέλεση των επίσημων καθηκόντων τους, δεν επεκτείνεται στις δραστηριότητες που αναλαμβάνουν ως συμμετέχοντες σε κοινές ομάδες έρευνας.

Συνεπώς, η υπό εξέταση πρόταση κανονισμού αποσκοπεί απλώς στην εισαγωγή μιας πτυχής που καλύπτεται ήδη από τις προηγούμενες διατάξεις για την Ευρωπόλ και πρέπει τώρα να διατηρηθεί.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Τίτλος

Τροποποίηση του κανονισμού (Ευρατόμ, ΕΚΑΧ, ΕΟΚ) αριθ. 549/69 περί καθορισμού των κατηγοριών των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων στους οποίους εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 12, 13, δεύτερη παράγραφος και 14 του πρωτοκόλλου περί των προνομίων και ασυλιών των Κοινοτήτων

Έγγραφα αναφοράς

COM(2008)0305 – C6-0214/2008 – 2008/0102(CNS)

Ημερομηνία κλήσης του ΕΚ προς γνωμοδότηση

29.5.2008

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

LIBE

19.6.2008

Γνωμοδοτική(ές) επιτροπή(ες)

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

JURI

19.6.2008

 

 

 

Αποφάσισε να μη γνωμοδοτήσει

       Ημερομηνία της απόφασης

JURI

25.6.2008

 

 

 

Εισηγητής(ές)

       Ημερομηνία ορισμού

Agustín Díaz de Mera García Consuegra

26.6.2008

 

 

Εξέταση στην επιτροπή

9.6.2008

14.7.2008

8.9.2008

 

Ημερομηνία έγκρισης

8.9.2008

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

35

0

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Alexander Alvaro, Emine Bozkurt, Philip Bradbourn, Mihael Brejc, Jean-Marie Cavada, Carlos Coelho, Elly de Groen-Kouwenhoven, Esther De Lange, Gérard Deprez, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Bárbara Dührkop Dührkop, Claudio Fava, Armando França, Kinga Gál, Patrick Gaubert, Jeanine Hennis-Plasschaert, Ewa Klamt, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Henrik Lax, Baroness Sarah Ludford, Claude Moraes, Javier Moreno Sánchez, Rareş-Lucian Niculescu, Martine Roure, Inger Segelström, Renate Weber, Tatjana Ždanoka

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Edit Bauer, Frieda Brepoels, Simon Busuttil, Elisabetta Gardini, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Jean Lambert, Marian-Jean Marinescu, Siiri Oviir

Ημερομηνία κατάθεσης

11.9.2008