MIETINTÖ ehdotuksesta neuvoston asetukseksi niiden Euroopan yhteisöjen virkamiesten ja muun henkilöstön ryhmien määräämisestä, joihin sovelletaan Euroopan yhteisöjen erioikeuksista ja vapauksista tehdyn pöytäkirjan 12 artiklan, 13 artiklan 2 kohdan ja 14 artiklan määräyksiä, annetun asetuksen (Euratom, EHTY, ETY) N:o 549/69 muuttamisesta

11.9.2008 - (KOM(2008)0305 – C6‑0214/2008 – 2008/0102(CNS)) - *

Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta
Esittelijä: Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Menettely : 2008/0102(CNS)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
A6-0339/2008
Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
A6-0339/2008
Keskustelut :
Hyväksytyt tekstit :

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta neuvoston asetukseksi niiden Euroopan yhteisöjen virkamiesten ja muun henkilöstön ryhmien määräämisestä, joihin sovelletaan Euroopan yhteisöjen erioikeuksista ja vapauksista tehdyn pöytäkirjan 12 artiklan, 13 artiklan 2 kohdan ja 14 artiklan määräyksiä, annetun asetuksen (Euratom, EHTY, ETY) N:o 549/69 muuttamisesta

(KOM(2008)0305 – C6‑0214/2008 – 2008/0102(CNS))

(Kuulemismenettely)

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon komission ehdotuksen neuvostolle (KOM(2008)0305),

–   ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 291 artiklan,

–   ottaa huomioon Euroopan yhteisöjen erioikeuksista ja vapauksista tehdyn pöytäkirjan 16 artiklan, jonka mukaisesti neuvosto on kuullut parlamenttia (C6‑0214/2008),

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 51 artiklan,

–   ottaa huomioon kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan mietinnön (A6‑0339/2008),

1.  hyväksyy komission ehdotuksen;

2.  pyytää neuvostoa ilmoittamaan parlamentille, jos se aikoo poiketa parlamentin hyväksymästä sanamuodosta;

3.  pyytää tulla kuulluksi uudelleen, jos neuvosto aikoo tehdä huomattavia muutoksia komission ehdotukseen;

4.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle.

PERUSTELUT

Ehdotuksen neuvoston asetukseksi niiden Euroopan yhteisöjen virkamiesten ja muun henkilöstön ryhmien määräämisestä, joihin sovelletaan Euroopan yhteisöjen erioikeuksista ja vapauksista tehdyn pöytäkirjan määräyksiä, annetun asetuksen (Euratom, EHTY, ETY) N:o 549/69 muuttamisesta tarkoituksena on, että lainkäytöllistä koskemattomuutta (erioikeuksia ja vapauksia koskevan pöytäkirjan 12 artiklan a kohta) ei pitäisi soveltaa yhteisiin tutkintaryhmiin osallistuviin Europolin virkamiehiin sellaisten virkatoimien osalta, jotka vaaditaan määrättyjen operatiivisten tehtävien suorittamiseksi.

Pysyvien edustajien kokouksessa 9. huhtikuuta 2008 saavutettiin laaja-alainen ja lopullinen yhteisymmärrys ehdotuksesta neuvoston päätökseksi Euroopan poliisiviraston (Europol) perustamisesta. Uudella oikeusvälineellä uusi virasto voi mukauttaa toimivaltuutensa sujuvammin unionin muuttuneisiin olosuhteisiin erityisesti uusien rikollisuuden muotojen ja uusien terrorismin uhkien osalta.

Ehdotuksessa neuvoston päätökseksi Europolista tehdään Euroopan unionin virasto, mikä tarkoittaa muun muassa sitä, että Europolin henkilöstöön sovelletaan Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavia henkilöstösääntöjä ja näin ollen myös samoja erioikeuksia ja vapauksia.

Ehdotuksen 6 artiklassa myös säädetään, että Europolin virkamiehet voivat osallistua yhteisiin tutkintaryhmiin tukihenkilöinä, jos kyseiset ryhmät tutkivat Europolin toimivaltaan kuuluvia rikoksia.

Europol-yleissopimuksen ja Europolin erioikeuksista ja vapauksista tehdyn pöytäkirjan muuttamisesta 28 päivänä marraskuuta 2002 tehdyssä pöytäkirjassa säädetään, että Euroopan poliisiviraston jäsenet voivat osallistua yhteisiin tutkintaryhmiin tukihenkilöinä. Muutoksessa säädettiin myös, että Europolin virkamiesten oikeudellista koskemattomuutta heidän virantoimituksessaan esittämiensä suullisten tai kirjallisten lausumien sekä virantoimitukseen liittyvien toimien osalta ei uloteta koskemaan heidän osallistumistaan yhteisten tutkintaryhmien toimintaan.

Asetusehdotuksen tavoitteena on siis ainoastaan lisätä jo aiemmassa Europolia koskevassa lainsäädännössä oleva seikka, joka olisi säilytettävä ennallaan.

ASIAN KÄSITTELY

Otsikko

Niiden Euroopan yhteisöjen virkamiesten ja muun henkilöstön ryhmien määräämisestä, joihin sovelletaan Euroopan yhteisöjen erioikeuksista ja vapauksista tehdyn pöytäkirjan 12 artiklan, 13 artiklan 2 kohdan ja 14 artiklan määräyksiä, annetun asetuksen (Euratom, EHTY, ETY) N:o 549/69 muuttaminen

Viiteasiakirjat

KOM(2008)0305 – C6-0214/2008 – 2008/0102(CNS)

EP:n kuuleminen (pvä)

29.5.2008

Asiasta vastaava valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

LIBE

19.6.2008

Valiokunnat, joilta on pyydetty lausunto

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

JURI

19.6.2008

 

 

 

Valiokunnat, jotka eivät antaneet lausuntoa

       Päätös tehty (pvä)

JURI

25.6.2008

 

 

 

Esittelijä(t)

       Nimitetty (pvä)

Agustín Díaz de Mera García Consuegra

26.6.2008

 

 

Valiokuntakäsittely

9.6.2008

14.7.2008

8.9.2008

 

Hyväksytty (pvä)

8.9.2008

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

35

0

0

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Alexander Alvaro, Emine Bozkurt, Philip Bradbourn, Mihael Brejc, Jean-Marie Cavada, Carlos Coelho, Elly de Groen-Kouwenhoven, Esther De Lange, Gérard Deprez, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Bárbara Dührkop Dührkop, Claudio Fava, Armando França, Kinga Gál, Patrick Gaubert, Jeanine Hennis-Plasschaert, Ewa Klamt, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Henrik Lax, Baroness Sarah Ludford, Claude Moraes, Javier Moreno Sánchez, Rareş-Lucian Niculescu, Martine Roure, Inger Segelström, Renate Weber, Tatjana Ždanoka

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Edit Bauer, Frieda Brepoels, Simon Busuttil, Elisabetta Gardini, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Jean Lambert, Marian-Jean Marinescu, Siiri Oviir

Jätetty käsiteltäväksi (pvä)

11.9.2008