JELENTÉS az Európai Közösségeknek a Közösségek kiváltságairól és mentességeiről szóló jegyzőkönyv 12. cikke, 13. cikkének második bekezdése és 14. cikke rendelkezéseinek hatálya alá tartozó tisztviselői és egyéb alkalmazottai kategóriáinak megállapításáról szóló 549/69/Euratom, ESZAK, EGK rendeletet módosító tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

11.9.2008 - (COM(2008)0305 – C6‑0214/2008 – 2008/0102(CNS)) - *

Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság
Előadó: Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Eljárás : 2008/0102(CNS)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot :  
A6-0339/2008
Előterjesztett szövegek :
A6-0339/2008
Viták :
Elfogadott szövegek :

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

az Európai Közösségeknek a Közösségek kiváltságairól és mentességeiről szóló jegyzőkönyv 12. cikke, 13. cikkének második bekezdése és 14. cikke rendelkezéseinek hatálya alá tartozó tisztviselői és egyéb alkalmazottai kategóriáinak megállapításáról szóló 549/69/Euratom, ESZAK, EGK rendeletet módosító tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

(COM(2008)0305 – C6‑0214/2008 – 2008/0102(CNS))

(Konzultációs eljárás)

Az Európai Parlament,

–   tekintettel a Bizottságnak a Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2008)0305),

–   tekintettel az EK-Szerződés 291. cikkére,

–   tekintettel az Európai Közösségek kiváltságairól és mentességeiről szóló jegyzőkönyv 16. cikkére, amely alapján a Tanács konzultált a Parlamenttel (C6-0214/2008),

–   tekintettel eljárási szabályzata 51. cikkére,

–   tekintettel az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság jelentésére (A6-0339/2008),

1.  jóváhagyja a Bizottság javaslatát;

2.  felkéri a Tanácsot, hogy tájékoztassa a Parlamentet arról, ha a Parlament által jóváhagyott szövegtől el kíván térni;

3.  felkéri a Tanácsot, hogy ismételten konzultáljon a Parlamenttel, ha lényegesen kívánja módosítani a Bizottság javaslatát;

4.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak.

INDOKOLÁS

Az Európai Közösségeknek a Közösségek kiváltságairól és mentességeiről szóló jegyzőkönyv rendelkezéseinek hatálya alá tartozó tisztviselői és egyéb alkalmazottai kategóriáinak megállapításáról szóló 549/69/Euratom, ESZAK, EEC rendeletet módosító tanácsi rendeletre irányuló javaslat célja annak biztosítása, hogy az említett jegyzőkönyv 12. cikkének a) pontjában megállapított bírósági eljárások alóli mentesség ne vonatkozzon az Europol közös nyomozócsoportok rendelkezésére bocsátott személyzetére olyan hivatali tevékenységek tekintetében, amelyeket a rájuk bízott operatív tevékenységek végrehajtása során kell elvégezni.

Az állandó képviselők 2008. április 9-én megtartott ülésén széles körű és végleges megállapodás született az Európai Rendőrségi Hivatal (Europol) létrehozásáról szóló tanácsi határozatra irányuló javaslatról. Ez az új jogi eszköz lehetővé teszi majd az új európai ügynökség számára, hogy tevékenységeinek körét könnyebben az EU változó körülményeihez igazítsa, különösen a bűnözés új formái és az új terrorfenyegetések tekintetében.

A tanácsi határozatra irányuló javaslat szerint az Europolt európai ügynökséggé alakítják, ami többek között azt jelenti, hogy az EU tisztviselőire vonatkozó személyzeti szabályzat az Europol személyzetére is alkalmazandó lesz, csakúgy, mint a kiváltságok és a mentességek.

A javaslat 6. cikke azt is lefekteti, hogy az Europol személyzete támogatói minőségben részt vehet közös nyomozócsoportokban, amennyiben e csoportok olyan bűncselekményeket vizsgálnak, amelyek az Európai Rendőrségi Hivatal hatáskörébe tartoznak.

Az Europol-egyezmény módosításáról szóló 2002. november 28-i jegyzőkönyv és az Europol kiváltságairól és mentességeiről szóló jegyzőkönyv lehetővé tette, hogy az Európai Rendőrségi Hivatal tagjai támogatói minőségben részt vehessenek közös nyomozócsoportokban. A módosító jegyzőkönyv azt is kikötötte, hogy az Europol alkalmazottainak a hivatali feladataik ellátása során tett szóbeli vagy írásbeli nyilatkozataira és/vagy intézkedéseire vonatkozó mentessége a közös nyomozócsoport részvevőjeként folytatott tevékenységükre ne terjedjen ki.

E rendeletre irányuló javaslat célja tehát csupán az Eurolpolról szóló korábbi jogalkotásban már lefektetett szempont bevezetése, amelyet továbbra is fenn kell tartani.

ELJÁRÁS

Cím

Az Európai Közösségeknek, a Közösségek kiváltságairól és mentességeiről szóló jegyzőkönyv 12. cikke, 13. cikkének második bekezdése és 14. cikke rendelkezéseinek hatálya alá tartozó tisztviselői és egyéb alkalmazottai kategóriáinak megállapításáról szóló 549/69/Euratom, ESZAK, EGK rendelet módosítása

Hivatkozások

COM(2008)0305 – C6-0214/2008 – 2008/0102(CNS)

Az Európai Parlamenttel folytatott konzultáció dátuma

29.5.2008

Illetékes bizottság

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

LIBE

19.6.2008

Véleménynyilvánításra felkért bizottság(ok)

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

JURI

19.6.2008

 

 

 

Nem nyilvánított véleményt

       A határozat dátuma

JURI

25.6.2008

 

 

 

Előadó(k)

       A kijelölés dátuma

Agustín Díaz de Mera García Consuegra

26.6.2008

 

 

Vizsgálat a bizottságban

9.6.2008

14.7.2008

8.9.2008

 

Az elfogadás dátuma

8.9.2008

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

35

0

0

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Alexander Alvaro, Emine Bozkurt, Philip Bradbourn, Mihael Brejc, Jean-Marie Cavada, Carlos Coelho, Elly de Groen-Kouwenhoven, Esther De Lange, Gérard Deprez, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Bárbara Dührkop Dührkop, Claudio Fava, Armando França, Kinga Gál, Patrick Gaubert, Jeanine Hennis-Plasschaert, Ewa Klamt, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Henrik Lax, Baroness Sarah Ludford, Claude Moraes, Javier Moreno Sánchez, Rareş-Lucian Niculescu, Martine Roure, Inger Segelström, Renate Weber, Tatjana Ždanoka

A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok)

Edit Bauer, Frieda Brepoels, Simon Busuttil, Elisabetta Gardini, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Jean Lambert, Marian-Jean Marinescu, Siiri Oviir