SPRAWOZDANIE w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady zmieniającego rozporządzenie (Euratom, EWWiS, EWG) nr 549/69 określające kategorie urzędników i innych pracowników Wspólnot Europejskich, do których mają zastosowanie przepisy art. 12, art. 13 ust. 2 i art. 14 Protokołu w sprawie przywilejów i immunitetów Wspólnot

11.9.2008 - (COM(2008)0305 – C6‑0214/2008 – 2008/0102(CNS)) - *

Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych
Sprawozdawca: Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Procedura : 2008/0102(CNS)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury :  
A6-0339/2008
Teksty złożone :
A6-0339/2008
Debaty :
Teksty przyjęte :

PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady zmieniającego rozporządzenie (Euratom, EWWIS, EWG) nr 549/69 określające kategorie urzędników i innych pracowników Wspólnot Europejskich, do których mają zastosowanie przepisy art. 12, art. 13 ust. 2 i art. 14 Protokołu w sprawie przywilejów i immunitetów Wspólnot

(COM(2008)0305 – C6‑0214/2008 – 2008/0102(CNS))

(Procedura konsultacji)

Parlament Europejski,

–   uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Radzie (COM(2008)0305),

–   uwzględniając art. 291 traktatu WE,

–   uwzględniając art. 16 Protokołu w sprawie przywilejów i immunitetów Wspólnot Europejskich, na mocy którego Rada skonsultowała się z Parlamentem (C6‑0214/2008),

–   uwzględniając art. 51 Regulaminu,

–   uwzględniając sprawozdanie Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych (A6‑0339/2008),

1.  zatwierdza wniosek Komisji;

2.  zwraca się do Rady, jeśli ta uzna za stosowne odejść od przyjętego przez Parlament tekstu, o poinformowanie go o tym fakcie;

3.  zwraca się do Rady o ponowne skonsultowanie się z Parlamentem w przypadku uznania za stosowne wprowadzenia znaczących zmian do wniosku Komisji;

4.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji.

UZASADNIENIE

Celem wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady zmieniającego rozporządzenie (Euratom, EWWiS, EWG) nr 549/69 określające kategorie urzędników i innych pracowników Wspólnot Europejskich, do których mają zastosowanie przepisy Protokołu w sprawie przywilejów i immunitetów Wspólnot, jest wyłączenie z zakresu stosowania immunitetu jurysdykcyjnego, określonego w art. 12 lit. b) Protokołu, pracowników Europolu uczestniczących we wspólnych zespołach dochodzeniowo-śledczych w odniesieniu do oficjalnych czynności, jakich będą musieli dokonywać w ramach powierzonych im zadań operacyjnych.

Na posiedzeniu stałych przedstawicieli w dniu 9 kwietnia 2008 r. osiągnięto szerokie i ostateczne porozumienia w sprawie wniosku Komisji dotyczącego decyzji Rady ustanawiającej Europejski Urząd Policji (EUROPOL). Ten nowy instrument prawny pozwoli nowej agencji europejskiej szybciej dostosowywać swoje uprawnienia do zmian zachodzących w sytuacji w Unii, w szczególności w odniesieniu do nowych form przestępczości oraz nowych zagrożeń terrorystycznych.

Wniosek dotyczący decyzji Rady przewiduje przekształcenie Europolu w agencję Unii Europejskiej, co oznacza między innymi, że do pracowników Europolu będzie miał zastosowanie regulamin urzędników Wspólnot Europejskich, a co za tym idzie, przywileje i immunitety, z jakich korzystają.

Artykuł 6 wniosku przewiduje również, że pracownicy Europolu mogą brać udział w charakterze wsparcia we wspólnych zespołach dochodzeniowo-śledczych, pod warunkiem że zespoły te badają przestępstwa należące do kompetencji Europejskiego Urzędu Policji.

Protokół z dnia 28 listopada 2002 r. zmieniający Konwencję o Europolu oraz Protokół w sprawie przywilejów i immunitetów Europolu przewiduje możliwość udziału członków Europejskiego Urzędu Policji w charakterze wsparcia we wspólnych zespołach dochodzeniowo-śledczych. Ten akt zmieniający ustanawia również, że immunitet, z jakiego korzystają pracownicy Europolu w odniesieniu do wypowiedzi ustnych lub pisemnych, lub czynności dokonywanych w ramach oficjalnych zadań, nie obejmuje działalności w charakterze uczestników wspólnych zespołów dochodzeniowo-śledczych.

Dlatego też celem wniosku w sprawie rozporządzenia jest po prostu wprowadzenie tego aspektu, przewidzianego już w poprzednich przepisach dotyczących Europolu, i który należy zachować.

PROCEDURA

Tytul

Zmiana rozporządzenia (Euratom, EWWiS, EWG) nr 549/69 określającego kategorie urzędników i innych pracowników Wspólnot Europejskich, względem których mają zastosowanie przepisy artykułu 12, art. 13 ust. 2 i art. 14 Protokołu w sprawie przywilejów i immunitetów Wspólnot

Odsyłacze

COM(2008)0305 – C6-0214/2008 – 2008/0102(CNS)

Data konsultacji z PE

29.5.2008

Komisja przedmiotowo właściwa

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

LIBE

19.6.2008

Komisja(e) wyznaczona(e) do wydania opinii

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

JURI

19.6.2008

 

 

 

Opinia niewydana

       Data decyzji

JURI

25.6.2008

 

 

 

Sprawozdawca(y)

       Data powołania

Agustín Díaz de Mera García Consuegra

26.6.2008

 

 

Rozpatrzenie w komisji

9.6.2008

14.7.2008

8.9.2008

 

Data przyjęcia

8.9.2008

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

35

0

0

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Alexander Alvaro, Emine Bozkurt, Philip Bradbourn, Mihael Brejc, Jean-Marie Cavada, Carlos Coelho, Elly de Groen-Kouwenhoven, Esther De Lange, Gérard Deprez, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Bárbara Dührkop Dührkop, Claudio Fava, Armando França, Kinga Gál, Patrick Gaubert, Jeanine Hennis-Plasschaert, Ewa Klamt, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Henrik Lax, Baroness Sarah Ludford, Claude Moraes, Javier Moreno Sánchez, Rareş-Lucian Niculescu, Martine Roure, Inger Segelström, Renate Weber, Tatjana Ždanoka

Zastępca(y) obecny(i) podczas głosowania końcowego

Edit Bauer, Frieda Brepoels, Simon Busuttil, Elisabetta Gardini, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Jean Lambert, Marian-Jean Marinescu, Siiri Oviir

Data złożenia

11.9.2008