RAPORT referitor la propunerea de regulament al Consiliului de modificare a Regulamentului (Euratom, CECO, CEE) nr. 549/69 de stabilire a categoriilor de funcționari și agenți ai Comunităților Europene cărora li se aplică dispozițiile articolului 12, ale articolului 13 al doilea paragraf și ale articolului 14 din Protocolul privind privilegiile și imunitățile Comunităților

11.9.2008 - (COM(2008)0305 – C6‑0214/2008 – 2008/0102(CNS)) - *

Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne
Raportor: Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Procedură : 2008/0102(CNS)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului :  
A6-0339/2008
Texte depuse :
A6-0339/2008
Dezbateri :
Texte adoptate :

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

privind propunerea de regulament al Consiliului de modificare a Regulamentului (Euratom, CECO, CEE) nr. 549/69 de stabilire a categoriilor de funcționari și agenți ai Comunităților Europene cărora li se aplică dispozițiile articolului 12, ale articolului 13 al doilea paragraf și ale articolului 14 din Protocolul privind privilegiile și imunitățile Comunităților

(COM(2008)0305 – C6‑0214/2008 – 2008/0102(CNS))

(Procedura de consultare)

Parlamentul European,

–   având în vedere propunerea Comisiei prezentată Consiliului (COM(2008)0305),

–   având în vedere articolul 291 din Tratatul CE,

–   având în vedere articolul 16 din Protocolul privind privilegiile și imunitățile Comunităților Europene, în temeiul căruia a fost consultat de către Consiliu (C6‑0214/2008),

–   având în vedere articolul 51 din Regulamentul său de procedură,

–   având în vedere raportul Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne (A6‑0339/2008),

1.  aprobă propunerea Comisiei;

2.  invită Consiliul să informeze Parlamentul în cazul în care intenționează să se îndepărteze de la textul aprobat de acesta;

3.  solicită Consiliului să îl consulte din nou, în cazul în care intenționează să modifice în mod substanțial propunerea Comisiei;

4.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei poziția Parlamentului.

EXPUNERE DE MOTIVE

Propunerea de regulament al Consiliului de modificare a Regulamentului (Euratom, CECO, CEE) nr. 549/69 de stabilire a categoriilor de funcționari și agenți ai Comunităților Europene cărora li se aplică dispozițiile din Protocolul privind privilegiile și imunitățile Comunităților are drept obiectiv asigurarea faptului că imunitatea de jurisdicție prevăzută în articolul 12 litera (a) din Protocol nu se aplică personalului Europol aflat la dispoziția unei echipe comune de anchetă în ceea ce privește acțiunile oficiale necesare pentru îndeplinirea sarcinilor operaționale care le sunt încredințate.

În cadrul reuniunii reprezentanților permanenți care a avut loc pe data de 9 aprilie 2008, s-a ajuns la un acord amplu și irevocabil privind propunerea de decizie a Consiliului de instituire a Oficiului European de Poliție (Europol). Acest nou instrument juridic va permite noii agenții europene să adapteze mai repede aria activităților sale pentru a se alinia circumstanțelor în continuă schimbare din UE, mai ales în ceea ce privește noile forme de delicte și noile amenințări teroriste.

În temeiul propunerii de decizie a Consiliului, Europol va fi transformat într-o agenție a UE, ceea ce va însemna, printre altele, faptul că Statutul funcționarilor UE se va aplica personalului Europol, împreună cu privilegiile și imunitățile acestora.

Articolul 6 din propunere prevede, de asemenea, faptul că personalul Europol poate participa, cu titlu de sprijin, la echipele comune de anchetă, cu condiția ca echipele respective să efectueze anchete privind infracțiuni care țin de competența Oficiului European de Poliție.

Protocolul din 28 noiembrie 2002 de modificare a Convenției Europol și Protocolul privind privilegiile și imunitățile Europol au introdus posibilitatea ca funcționarii Oficiului European de Poliție să participe la echipele comune de anchetă cu titlu de sprijin. Respectivul protocol de modificare prevede, de asemenea, faptul că imunitatea funcționarilor Europol în ceea ce privește exprimarea verbală sau scrisă și/sau acțiunile realizate de către aceștia în exercițiul funcțiilor lor oficiale nu se extinde în cazul desfășurării activităților acestora ca participanți la echipele comune de anchetă.

Prin urmare, scopul acestei propuneri de regulament este pur și simplu acela de a introduce un aspect care este deja acoperit de legislația anterioară privind Europol, și care ar trebui să fie acum reținut.

PROCEDURÃ

Titlu

Modificarea Regulamentului (Euratom, CECO, CEE) nr. 549/69 de stabilire a categoriilor de funcționari și agenți ai Comunităților Europene cărora li se aplică dispozițiile articolului 12, ale articolului 13 al doilea paragraf și ale articolului 14 din Protocolul privind privilegiile și imunitățile Comunităților

Referințe

COM(2008)0305 – C6-0214/2008 – 2008/0102(CNS)

Data consultării PE

29.5.2008

Comisia competentă în fond

       Data anunțului în plen

LIBE

19.6.2008

Comisia (comisiile) sesizată(e) pentru avizare

       Data anunțului în plen

JURI

19.6.2008

 

 

 

Avize care nu au fost emise

       Data deciziei

JURI

25.6.2008

 

 

 

Raportor(i)

       Data numirii

Agustín Díaz de Mera García Consuegra

26.6.2008

 

 

Examinare în comisie

9.6.2008

14.7.2008

8.9.2008

 

Data adoptării

8.9.2008

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

35

0

0

Membri titulari prezenți la votul final

Alexander Alvaro, Emine Bozkurt, Philip Bradbourn, Mihael Brejc, Jean-Marie Cavada, Carlos Coelho, Elly de Groen-Kouwenhoven, Esther De Lange, Gérard Deprez, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Bárbara Dührkop Dührkop, Claudio Fava, Armando França, Kinga Gál, Patrick Gaubert, Jeanine Hennis-Plasschaert, Ewa Klamt, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Henrik Lax, Baroness Sarah Ludford, Claude Moraes, Javier Moreno Sánchez, Rareș-Lucian Niculescu, Martine Roure, Inger Segelström, Renate Weber, Tatjana Ždanoka

Membri supleanți prezenți la votul final

Edit Bauer, Frieda Brepoels, Simon Busuttil, Elisabetta Gardini, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Jean Lambert, Marian-Jean Marinescu, Siiri Oviir