POROČILO o predlogu Uredbe Sveta o spremembi Uredbe Sveta (Euratom, ESPJ, EGS) št. 549/69 o določitvi kategorij uradnikov in drugih uslužbencev Evropskih skupnosti, za katere se uporabljajo določbe člena 12, drugega odstavka člena 13 in člena 14 Protokola o privilegijih in imunitetah Skupnosti

11.9.2008 - (KOM(2008)0305 – C6‑0214/2008 – 2008/0102(CNS)) - *

Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve
Poročevalec: Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Postopek : 2008/0102(CNS)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument :  
A6-0339/2008
Predložena besedila :
A6-0339/2008
Razprave :
Sprejeta besedila :

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu Uredbe Sveta o spremembi Uredbe Sveta (Euratom, ESPJ, EGS) št. 549/69 o določitvi kategorij uradnikov in drugih uslužbencev Evropskih skupnosti, za katere se uporabljajo določbe člena 12, drugega odstavka člena 13 in člena 14 Protokola o privilegijih in imunitetah Skupnosti

(KOM(2008)0305 – C6‑0214/2008 – 2008/0102(CNS))

(Postopek posvetovanja)

Evropski parlament,

–   ob upoštevanju predloga Komisije Svetu (KOM(2008)0305),

–   ob upoštevanju člena 291 Pogodbe o ES,

–   ob upoštevanju člena 16 Protokola o privilegijih in imunitetah Evropskih skupnosti, v skladu s katerim se je Svet posvetoval s Parlamentom (C6 0214/2008),

–   ob upoštevanju člena 51 Poslovnika,

–   ob upoštevanju poročila Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve (A6-0339/2008),

1.  odobri predlog Komisije;

2.  poziva Svet, naj obvesti Parlament, če namerava odstopati od besedila, ki ga je Parlament odobril;

3.  poziva Svet, naj se ponovno posvetuje s Parlamentom, če namerava bistveno spremeniti predlog Komisije;

4.  naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji.

OBRAZLOŽITEV

Predlog Uredbe Sveta o spremembi Uredbe Sveta (Euratom, ESPJ, EGS) št. 549/69 o določitvi kategorij uradnikov in drugih uslužbencev Evropskih skupnosti, za katere se uporablja Protokol o privilegijih in imunitetah Skupnosti, si prizadeva zagotoviti, da se imuniteta pred sodnimi postopki, ki jo določa člen 12(a) protokola, ne bi uporabljala za osebje Europola, ki je dano na razpolago skupni preiskovalni skupini, v zvezi z uradnimi dejanji, potrebnimi za izpolnitev operativnih nalog, ki so mu bile zaupane.

Na srečanju stalnih predstavnikov 9. aprila 2008 je bilo doseženo široko in dokončno soglasje o predlogu Sklepa Sveta o ustanovitvi Evropskega policijskega urada (Europol). Novi pravni instrument bo novi evropski agenciji omogočil, da bo obseg svojih dejavnosti hitreje prilagajala spreminjajočim se okoliščinam v EU, zlasti kar se tiče novih oblik kriminala in novih terorističnih groženj.

V skladu s predlogom Sklepa Sveta naj bi se Europol preoblikoval v agencijo EU, kar bo med drugim pomenilo, da bodo kadrovski predpisi, ki veljajo za uradnike EU, veljali tudi za osebje Europola, prav tako pa tudi isti privilegiji in imunitete.

Člen 6 predloga tudi določa, da osebje Europola lahko v podporni funkciji sodeluje v skupnih preiskovalnih skupinah, če te skupine preiskujejo kazniva dejanja, za katera je pristojen Evropski policijski urad.

Protokol z dne 28. novembra 2002 o spremembi Konvencije o Europolu in Protokol o privilegijih in imunitetah Europola predvidevata možnost, da člani Evropskega policijskega urada v podporni funkciji sodelujejo v skupnih preiskovalnih enotah. Ta protokol o spremembi tudi določa, da se imuniteta članov osebja Europola glede njihovih besed, ki jih izgovorijo ali zapišejo pri opravljanju uradnih dolžnosti in/ali dejanj, ki jih pri tem storijo, ne razširi na njihove dejavnosti v okviru sodelovanja v skupnih preiskovalnih skupinah.

Namen predloga uredbe je torej le vključitev vidika, ki je bil že zajet v prejšnji zakonodaji in ki bi ga bilo treba ohraniti.

POSTOPEK

Naslov

Sprememba Uredbe (Euratom, ESPJ, EGS) št. 549/69 o določitvi kategorij uradnikov in drugih uslužbencev Evropskih skupnosti, za katere se uporabljajo določbe člena 12, drugega odstavka člena 13 in člena 14 Protokola o privilegijih in imunitetah Skupnosti

Referenčni dokumenti

KOM(2008)0305 – C6-0214/2008 – 2008/0102(CNS)

Datum posvetovanja z EP

29.5.2008

Pristojni odbor

       Datum razglasitve na zasedanju

LIBE

19.6.2008

Odbori, zaprošeni za mnenje

       Datum razglasitve na zasedanju

JURI

19.6.2008

 

 

 

Odbori, ki niso podali mnenja

       Datum sklepa

JURI

25.6.2008

 

 

 

Poročevalec/-ka

       Datum imenovanja

Agustín Díaz de Mera García Consuegra

26.6.2008

 

 

Obravnava v odboru

9.6.2008

14.7.2008

8.9.2008

 

Datum sprejetja

8.9.2008

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

35

0

0

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Alexander Alvaro, Emine Bozkurt, Philip Bradbourn, Mihael Brejc, Jean-Marie Cavada, Carlos Coelho, Elly de Groen-Kouwenhoven, Esther De Lange, Gérard Deprez, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Bárbara Dührkop Dührkop, Claudio Fava, Armando França, Kinga Gál, Patrick Gaubert, Jeanine Hennis-Plasschaert, Ewa Klamt, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Henrik Lax, Baroness Sarah Ludford, Claude Moraes, Javier Moreno Sánchez, Rareş-Lucian Niculescu, Martine Roure, Inger Segelström, Renate Weber, Tatjana Ždanoka

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Edit Bauer, Frieda Brepoels, Simon Busuttil, Elisabetta Gardini, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Jean Lambert, Marian-Jean Marinescu, Siiri Oviir