Betänkande - A6-0339/2008Betänkande
A6-0339/2008

BETÄNKANDE om förslaget till rådets förordning om ändring av förordning (Euratom, EKSG, EEG) nr 549/69 om fastställande av de grupper av tjänstemän och övriga anställda i Europeiska gemenskaperna som skall omfattas av bestämmelserna i artikel 12, artikel 13 andra stycket samt artikel 14 i protokollet om immunitet och privilegier för Europeiska gemenskaperna

11.9.2008 - (KOM(2008)0305 – C6‑0214/2008 – 2008/0102(CNS)) - *

Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor
Föredragande: Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Förfarande : 2008/0102(CNS)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
A6-0339/2008
Ingivna texter :
A6-0339/2008
Debatter :
Antagna texter :

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till rådets förordning om ändring av förordning (Euratom, EKSG, EEG) nr 549/69 om fastställande av de grupper av tjänstemän och övriga anställda i Europeiska gemenskaperna som skall omfattas av bestämmelserna i artikel 12, artikel 13 andra stycket samt artikel 14 i protokollet om immunitet och privilegier för Europeiska gemenskaperna

(KOM(2008)0305 – C6‑0214/2008 – 2008/0102(CNS))

(Samrådsförfarandet)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av kommissionens förslag till rådet (KOM(2008)0305),

–   med beaktande av artikel 291 i EG-fördraget,

–   med beaktande av artikel 16 protokollet om immunitet och privilegier för Europeiska gemenskaperna, i enlighet med vilken rådet har hört parlamentet (C6‑0214/2008),

–   med beaktande av artikel 51 i arbetsordningen,

–   med beaktande av betänkandet från utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor (A6‑0339/2008).

1.  Europaparlamentet godkänner kommissionens förslag.

2.  Rådet uppmanas att underrätta Europaparlamentet om rådet har för avsikt att avvika från den text som parlamentet har godkänt.

3.  Rådet uppmanas att på nytt höra Europaparlamentet om rådet har för avsikt att väsentligt ändra kommissionens förslag.

4.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att delge rådet och kommissionen parlamentets ståndpunkt.

MOTIVERING

Syftet med förslaget till rådets förordning om ändring av förordning (Euratom, EKSG, EEG) nr 549/69 om fastställande av de grupper av tjänstemän och övriga anställda i Europeiska gemenskaperna som skall omfattas av bestämmelserna i protokollet om immunitet och privilegier för Europeiska gemenskaperna, är att se till att den immunitet mot rättsliga förfaranden som föreskrivs i artikel 12 a i protokollet inte tillämpas på Europoltjänstemän som deltar i gemensamma utredningsgrupper, när det gäller sådana handlingar i tjänsten som de utför för att fullgöra sina operativa uppgifter.

Vid sammanträdet för de ständiga representanterna den 9 april 2008 enades man om förslaget till rådets beslut om inrättande av Europeiska polisbyrån (Europol). Detta nya lagstiftningsinstrument kommer att göra det möjligt för det nya EU-organet att snabbare justera räckvidden för sin verksamhet, för att anpassa den efter de förändrade förhållandena i EU, inte minst när det gäller nya former av brottslighet och nya terroristhot.

Förslaget till rådets beslut innebär att Europol ska omvandlas till ett EU-organ. Det kommer bland annat att betyda att de tjänsteföreskrifter som gäller för EU-tjänstemän även ska tillämpas på Europols personal, och även samma privilegier och immunitet.

I artikel 6 i förslaget fastställs att Europolpersonal får delta i en stödjande funktion i gemensamma utredningsgrupper, under förutsättning att grupperna utreder brott som omfattas av Europols behörighet.

I protokollet av den 28 november 2002 om ändring av Europolkonventionen, och i protokollet om Europols immunitet och privilegier, fastställdes möjligheten för Europolpersonal att delta i gemensamma utredningsgrupper i en stödjande funktion. I ändringsprotokollet föreskrivs även att Europolpersonalens immunitet mot rättsliga förfaranden vad avser muntliga och skriftliga uttalanden och/eller handlingar som de har begått i sin tjänsteutövning, inte ska gälla när de deltar i gemensamma utredningsgrupper.

Syftet med förslaget till förordning är alltså helt enkelt att införa delar som redan funnits i den tidigare lagstiftningen om Europol och som det nu handlar om att befästa.

ÄRENDETS GÅNG

Titel

Ändring av förordning (Euratom, EKSG, EEG) nr 549/69 om fastställande av de grupper av tjänstemän och övriga anställda i Europeiska gemenskaperna som skall omfattas av bestämmelserna i artikel 12, artikel 13 andra stycket samt artikel 14 i protokollet om immunitet och privilegier för Europeiska gemenskaperna

Referensnummer

KOM(2008)0305 – C6-0214/2008 – 2008/0102(CNS)

Begäran om samråd med parlamentet

29.5.2008

Ansvarigt utskott

       Tillkännagivande i kammaren

LIBE

19.6.2008

Rådgivande utskott

       Tillkännagivande i kammaren

JURI

19.6.2008

 

 

 

Inget yttrande avges

       Beslut

JURI

25.6.2008

 

 

 

Föredragande

       Utnämning

Agustín Díaz de Mera García Consuegra

26.6.2008

 

 

Behandling i utskott

9.6.2008

14.7.2008

8.9.2008

 

Antagande

8.9.2008

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

35

0

0

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Alexander Alvaro, Emine Bozkurt, Philip Bradbourn, Mihael Brejc, Jean-Marie Cavada, Carlos Coelho, Elly de Groen-Kouwenhoven, Esther De Lange, Gérard Deprez, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Bárbara Dührkop Dührkop, Claudio Fava, Armando França, Kinga Gál, Patrick Gaubert, Jeanine Hennis-Plasschaert, Ewa Klamt, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Henrik Lax, Baroness Sarah Ludford, Claude Moraes, Javier Moreno Sánchez, Rareş-Lucian Niculescu, Martine Roure, Inger Segelström, Renate Weber, Tatjana Ždanoka

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Edit Bauer, Frieda Brepoels, Simon Busuttil, Elisabetta Gardini, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Jean Lambert, Marian-Jean Marinescu, Siiri Oviir

Ingivande

11.9.2008