ДОКЛАД относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 76/769/ЕИО на Съвета по отношение на ограниченията за пускането на пазара и употребата на някои опасни вещества и препарати (дихлорметан)

12.9.2008 - (COM(2008)0080 – C6‑0068/2008 – 2008/0033(COD)) - ***I

Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните
Докладчик: Carl Schlyter

Процедура : 2008/0033(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
A6-0341/2008
Внесени текстове :
A6-0341/2008
Приети текстове :

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 76/769/ЕИО на Съвета по отношение на ограниченията за пускането на пазара и употребата на някои опасни вещества и препарати (дихлорметан)

(COM(2008)0080 – C6‑0068/2008 – 2008/0033(COD))

(Процедура на съвместно вземане на решение: първо четене)

Европейският парламент,

–   като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета (COM(2008)0080),

–   като взе предвид член 251, параграф 2 и член 95 от Договора за ЕО, съгласно които предложението е внесено от Комисията до Парламента (C6-0068/2008),

–   като взе предвид член 51 от своя правилник,

–   като взе предвид доклада на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните (A6-0341/2008),

1.  одобрява предложението на Комисията във вида, в който е изменено;

2.  призовава Комисията да се отнесе до него отново, в случай че възнамерява да внесе съществени изменения в своето предложение или да го замени с друг текст;

3.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията.

Изменение  1

Предложение за решение – акт за изменение

Съображение -1 (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(-1) Дихлорметанът (DCM) се използва в много висока концентрация в продуктите за отстраняване на бои. Той е много летлив и има наркотично въздействие, което при силно излагане води до потискане на централната нервна система и до кардиотоксичен ефект с пряк риск от смърт в резултат на неправилна употреба. DCM се класифицира като канцероген от клас 3 съгласно Директива 67/548/ЕИО на Съвета от 27 юли 1976 г. за сближаването на законовите, подзаконовите и административните разпоредби относно класификацията, опаковането и етикетирането на опасни вещества1. DCM е приоритетно вещество съгласно Директива 2000/60/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2000 г. за установяване рамка за действията на Общността в областта на политиката за водите2.

 

1 ОВ серия I глава 1967 стр. 0234.

 

2 ОВ L 327, 23.10.2000 г., стр. 1.

Обосновка

Опасните свойства, употребата на DCM и равнищата на излагане на DCM следва да се упоменат в законодателството, както и неговото посочване като едно от 33-те приоритетни вещества съгласно общностното право в областта на политиката за водите, с цел да се обосноват напълно ограниченията.

Изменение  2

Предложение за решение – акт за изменение

Съображение 1 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(1a) На разположение са алтернативи на DCM с много по-добри характеристики във връзка с опасностите и рисковете за човешкото здраве и околната среда.

Обосновка

Тази важна констатация от независимата оценка на въздействието, извършена от консултантите „Risk Policy Analysts Limited” (RPA) и възложена от ГД „Предприятия и промишленост“ на Европейската комисия, относно „Евентуални ограничения върху пускането на пазара и употребата на DCM в препарати за отстраняване на бои”, следва да се спомене като важен аргумент в полза на ограничаването на употребата на DCM.

Изменение  3

Предложение за решение – акт за изменение

Съображение 1 б (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(1б) С оглед да се гарантира запазване на настоящето равнище на защита и да се предотврати по-голямото излагане на рискове за човешкото здраве и безопасност, които до момента не са установени или не са измерени, всички алтернативни съставки на препарати за отстраняване на бои следва да бъдат подложени на също толкова точна оценка, колкото DCM.

Обосновка

Горепосочените примери показват, че само пълната оценка на рисковете по отношение на всички алтернативни решения, както е предвидено в REACH, може да гарантира, че се избират най-безопасните методи за отстраняване на бои и че всички необходими мерки за контрол, които потребителите трябва да предприемат, са пропорционални на рисковете за здравето и безопасността.

Изменение  4

Предложение за решение – акт за изменение

Съображение 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(3) Потребителите използват препарати на основа на DCM за отстраняване на бои в домашни условия за премахване на бои, политури и лакове, както в затворени помещения, така и навън. Безопасната употреба на DCM от страна на потребителите не може да бъде гарантирана чрез обучение или наблюдение. Ето защо единствената ефективна и пропорционална мярка за отстраняване на риска за потребителите е забрана на пускането на пазара и употребата на препарати на основа на DCM за отстраняване на бои.

(3) Потребителите използват препарати на основа на DCM за отстраняване на бои в домашни условия за премахване на бои, политури и лакове, както в затворени помещения, така и навън. Безопасната употреба на DCM от страна на потребителите не може да бъде гарантирана чрез обучение или наблюдение. Ето защо единствената ефективна и пропорционална мярка за отстраняване на риска за потребителите е забрана на пускането на пазара, доставянето и употребата на препарати на основа на DCM за отстраняване на бои.

Обосновка

С цел постигане на по-високо ниво на предотвратяване на рисковете за потребителите трябва също така да се избягва възможността за разпространение на препарати за отстраняване на бои на основа на DCM от страна на професионалните и промишлени оператори.

Изменение  5

Предложение за решение – акт за изменение

Съображение 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(5) Поради факта, че въпреки забраната потребителите могат да имат достъп до препарати на основа на DCM за отстраняване на бои чрез дистрибуторската верига, предназначена за професионални и промишлени оператори, върху продукта следва да фигурира предупредителна забележка.

заличава се

Обосновка

Във връзка с изменение 8, като се премества настоящото съображение в изменен вид към съображение 8а (ново) и към измененията, които забраняват DCM за професионална употреба.

Изменение  6

Предложение за решение – акт за изменение

Съображение 6

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(6) Случаите с фатален изход при промишлена и професионална употреба, регистрирани в Европа през последните 18 години, се дължат главно на неподходяща вентилация, неподходящи лични предпазни средства, употреба на неподходящи вани, както и на продължително излагане на DCM. Ето защо следва да се въведат ограничения с цел контролиране и намаляване на рисковете, свързани с професионална и промишлена употреба.

(6) Случаите с фатален изход при промишлена и професионална употреба, регистрирани в Европа през последните 18 години, се дължат главно на неподходяща вентилация, неподходящи лични предпазни средства, употреба на неподходящи вани, неподходящ състав на препаратите без достатъчно съдържание на забавящи изпаренията вещества, както и на продължително излагане на DCM. Ето защо следва да се въведат ограничения с цел контролиране и намаляване на рисковете, свързани с професионална и промишлена употреба.

Обосновка

Някои стари състави на DCM не съдържаха подходящо количество забавящи изпаренията вещества, използвани с цел намаляване на изпаренията.

Изменение  7

Предложение за решение – акт за изменение

Съображение 7 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(7a) Професионалната употреба на препарати на основа на DCM за отстраняване на бои надхвърля граничните стойности на професионална експозиция въпреки добрата вентилация и дори при използване навън. На практика не се спазват граничните стойности на професионална експозиция, тъй като потребителите не разполагат със съответно изчислително оборудване и не предприемат съответни мерки за лична защита. Прилагането на граничните стойности на професионална експозиция е неадекватно поради големия брой, малкия размер и мобилното естество на участващите предприятия.

Обосновка

Това обобщава някои от основните констатации на оценката на въздействието, възложена от Европейската комисия, в която се препоръчва пълна забрана на всяка професионална употреба на препарати за отстраняване на бои на основа на DCM.

Изменение  8

Предложение за решение – акт за изменение

Съображение 7 б (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(7б) Съгласно член 6 от Директива 98/24/ЕО на Съвета относно опазване на здравето и безопасността на работниците от рискове, свързани с химични агенти на работното място1, работодателите препоръчително трябва да избягват използването на опасен химичен агент чрез заместването му с друг химичен агент или процес, който в условията на неговото използване не е опасен или е по-малко опасен за здравето и безопасността на работниците, и да прилагат мерки за защита и предотвратяване само когато такова заместване е невъзможно.

 

1 ОВ L 131, 5.5.1998 г., стр. 11.

Обосновка

Дискусията относно подходящите мерки за професионална употреба на DCM се поставя в контекста на действащото законодателство относно здравето и безопасността на работниците. Приоритетът на заместването пред мерките за защита и превенция трябва да се прилага ефективно.

Изменение  9

Предложение за решение – акт за изменение

Съображение 8

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(8) Ето защо следва да се забрани пускането на пазара и употребата от професионалисти на препарати на основа на DCM за отстраняване на бои, с оглед защитата на тяхното здраве и намаляването на броя на случаите с фатален изход, както и на злополуките. Въпреки това, когато заменянето на DCM се смята за особено трудно или неподходящо, държавите-членки следва да могат да разрешат по-нататъшна употреба на DCM от специално лицензирани професионалисти. Държавите-членки ще носят отговорност за предоставянето и мониторинга на такива лицензи, които следва да се основават на задължително обучение със специфични изисквания.

(8) Ето защо следва да се забрани пускането на пазара и употребата от професионалисти на препарати на основа на DCM за отстраняване на бои, с оглед защитата на тяхното здраве и намаляването на броя на случаите с фатален изход, както и на злополуките.

Обосновка

Въз основа на аргументите от съображения 6, 7 8 от предложението на Комисията и предложения 7а и 7б от докладчика DCM следва също така да се забрани напълно за професионална употреба в съответствие с оценката на въздействието, възложена от Европейската комисия. Употребата на опасни вещества на работното място следва, при възможност, да се замени и да не се узаконява чрез обучения за мерки за лична защита. Дори най-доброто обучение не може да гарантира, че професионалистите ще спазват граничните стойности за експозиция при работа поради високите разходи, свързани с тези мерки.

Изменение  10

Предложение за решение – акт за изменение

Съображение 8 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(8a) Поради факта, че въпреки забраната професионалистите могат да имат достъп до препарати на основа на DCM за отстраняване на бои чрез дистрибуторската верига, предназначена за промишлени оператори, върху продукта следва да фигурира предупредителна забележка.

Обосновка

Във връзка с измененията, които преместват съображението в изменен вид към съображение 8а (ново) и към измененията, които забраняват DCM за професионална употреба.

Потребителите по принцип нямат достъп до веригата на доставчиците за промишлените оператори, но професионалистите могат да имат такъв достъп. Следователно е необходимо да се поддържа предупреждението, насочено към професионалистите.

Изменение  11

Предложение за решение – акт за изменение

Съображение 9

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(9) Броят на случаите с фатален изход, както и на злополуките, регистрирани по време на промишлени дейности, е показател за неуместно прилагане на законодателството по отношение на работните условия. Излагането на DCM остава високо и следва да се прилагат допълнителни мерки за намаляване на риска за работниците в промишлени съоръжения. Следва да се приемат предпазни мерки, като добра вентилация на работното място, подходящи лични предпазни средства и допълнително приспособяване на ваните.

(9) Броят на случаите с фатален изход, както и на злополуките, регистрирани по време на промишлени дейности, е показател за неуместно прилагане на законодателството по отношение на работните условия. Излагането на DCM остава високо и следва да се прилагат допълнителни мерки за намаляване на риска за работниците в промишлени съоръжения. Следва да се приемат предпазни мерки, като добра вентилация на работното място, която съответства на граничните стойности на експозиция при работа, или средства за дихателна защита със система за въздухоподаване, обособени вентилирани зони за сушене на обработените обекти, подходящи лични предпазни средства и допълнително приспособяване на ваните.

Обосновка

Трябва да се конкретизира, че вентилацията на работното място следва да отговаря на граничните стойности за експозиция при работа или, като алтернативно решение, трябва да се използват средства за дихателна защита със система за въздухоподаване. За да се намали максимално излагането на DCM при промишлена употреба, сушенето на обработените обекти следва да се извършва в обособени вентилирани зони.

Изменение  12

Предложение за решение – акт за изменение

Съображение 9 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(9a) През ноември 2007 г. Научният комитет за професионалните норми за излагане на пределно допустими концентрации на химични агенти препоръча гранични стойности

за 8-часова средно претеглена във времето стойност и за 15- минутна краткосрочна експозиция. Уместно е въпросните равнища да се определят като пределно допустими стойности, постигнати в резултат на ефикасна смукателна вентилация при промишлена употреба, без да се засягат по-ниски равнища, установени съгласно националните законодателства.

Обосновка

Препоръките на Научния комитет за професионалните норми за излагане на пределно допустими концентрации на химични агенти следва да проявят действие като референтни стойности за системи за смукателна вентилация при промишлена употреба. Неговите препоръки следва да са максималното равнище на ЕС, като същевременно държавите-членки могат да определят по-ниски равнища (какъвто например е случаят с Унгария).

Изменение  13

Предложение за решение – акт за изменение

Приложение

Директива 76/769/ЕИО

Приложение I – точка (xx) – колона 2 – точка 2

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(2) Чрез дерогация от параграф 1 държавите-членки разрешават доставка на препарати за отстраняване на бои, съдържащи дихлорметан, за лицензирани професионалисти.

заличава се

Обосновка

Authorising DCM paint strippers for licensed professionals is very difficult to justify in the light of EU legislation on worker's health and safety, which requires replacement of a hazardous substance where possible. Moreover, it disregards the clear findings that many professionals do not have the means to ensure compliance with occupational exposure limits and are not investing in adequate personal protection equipment. Finally, it disregards the fact that it is virtually impossible to enforce adequate use conditions due to the large number, small size and mobile nature of the enterprises involved.

Изменение  14

Предложение за решение – акт за изменение

Приложение

Директива 76/769/ЕИО

Приложение I – точка (xx) – колона 2 – точка 3

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(3) Лицензът, посочен в параграф 2, се издава на професионалисти, които са преминали обучение по безопасна употреба на препарати за отстраняване на бои, съдържащи дихлорметан. Обучението обхваща:

заличава се

а) осъзнаване, оценка и управление на рисковете за здравето,

 

б) употреба на подходяща вентилация,

 

в) употреба на подходящи лични предпазни средства.

 

Обосновка

Оценката на въздействието, възложена от Европейската комисия, установи висока степен на несъответствие с действащото законодателство относно здравето и безопасността на работниците, което се дължи на недостатъчно правоприлагане. Тъй като професионалистите не разполагат със съответно изчислително оборудване, за да гарантират спазване на граничните стойности за експозиция при работа, и не инвестират в съответно оборудване за лична защита поради високите разходи, свързани с тези мерки, обученията няма да разрешат тези проблеми. В такава ситуация пълната забрана е единствената пълноценна мярка.

Изменение  15

Предложение за решение – акт за изменение

Приложение

Директива 76/769/ЕИО

Приложение I – точка (xx) – колона 2 – точка 4

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(4) Препарати за отстраняване на бои, съдържащи дихлорметан в концентрация равна или по-голяма от 0,1 тегловни %, се допускат за употреба в промишлени съоръжения само ако са изпълнени следните условия:

(4) Препарати за отстраняване на бои, съдържащи дихлорметан в концентрация равна или по-голяма от 0,1 тегловни %, се допускат за употреба в промишлени съоръжения само ако са изпълнени следните условия:

а) ефикасна смукателна вентилация или независими въздухоподаващи средства за респираторна защита,

а) използване на ефикасна смукателна вентилация, за която е доказано, че позволява пълното спазване на националните гранични стойности за експозиция при работа, които не надвишават 100 части на милион (353 мг/куб.м) за 8-часова средно претеглена във времето стойност или 200 части на милион (706 мг/куб.м) за 15-минутна краткосрочна експозиция, или доказана употреба на средства за дихателна защита със система за въздухоподаване,

б) затворени и, когато не се използват, покрити вани за отстраняване на бои,

б) покриване на всички вани за отстраняване на бои, когато не се използват,

 

ба) отделно вентилирана зона за сушене на обработените обекти,

в) подходящи предпазни ръкавици за операторите.

в) подходящи предпазни ръкавици и маски за операторите.

Обосновка

1. The number of fatalities and non-fatal accidents registered during industrial activities is a clear indication of inadequate enforcement of workplace legislation. Any industrial use of DCM should be subjected to clear proof that occupational exposure limits are respected. As a minimum, the exhaust ventilation should achieve the limit values recommended by the Scientific Committee on Occupational Exposure Limits, while Member States may choose to set lower ones. Alternatively, the use of adequate respiratory protective equipment with independent air supply needs to be proven.

2. Covering all systems, including those that are not "truly closed" will decrease emissions of DCM vapour.

3. To reduce exposure to DCM in industrial use as much as possible, the drying of stripped articles should take place in separate ventilated areas.

4. DCM is highly volatile. The primary route of uptake of DCM in humans is considered to be inhalation ( ATSDR, 2000 Toxicological Profiles for Methylene Chloride, Agency for Toxic Substances and Disease Registry, U.S. Department of Health and Human Services, GA, USA.). By using appropriate gloves and masks, the operators would be protected from dermal and inhalation exposure to DCM.

Изменение  16

Предложение за решение – акт за изменение

Приложение

Директива 76/769/ЕИО

Приложение I – точка (xx) – колона 2 – точка 5

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(5) Без да се засягат други разпоредби от законодателството на Общността, отнасящо се до класификацията, опаковането и етикетирането на опасни вещества и препарати, препаратите за отстраняване на бои, съдържащи дихлорметан в концентрация равна или по-голяма от 0,1 тегловни %, трябва да бъдат обозначени не по-късно от [24 месеца след влизането в сила на решението] със следния четлив и неизличим надпис: „Само за промишлена и професионална употреба”.”

(5) Без да се засягат други разпоредби от законодателството на Общността, отнасящо се до класификацията, опаковането и етикетирането на опасни вещества и препарати, препаратите за отстраняване на бои, съдържащи дихлорметан в концентрация равна или по-голяма от 0,1 тегловни %, трябва да бъдат обозначени не по-късно от [24 месеца след влизането в сила на решението] със следния четлив и неизличим надпис: „Опасно! Само за промишлена употреба”.”

Обосновка

Потребителят ще бъде предупреден и по-силно убеден, че съдържанието е опасно за него.

Ако се забрани професионалната употреба, предупреждението трябва съответно да се адаптира.

EXPLANATORY STATEMENT

Despite good ventilation, stripping of small areas, immediate collection of stripped off paint residues and closing of paint stripper cans, the exposure limit (100 ppm) is regularly exceeded. Therefore, one must use self-contained respirators at such work places, except it is proven without doubt through measurements that for specific paint strippers or through special protection procedures the exposure limit is not exceeded.

Filtering masks are not an effective protection. When using respirators, general precaution examination has to be applied to the persons wearing them. If the paint stripping work will last more than 20% of the weekly work hours, a special permission has to be requested from the responsible regulatory body for workplace safety.

VCI - the German Chemical Industry Association, 2000

1. Introduction

Dichloromethane (DCM) is a colourless chemical compound with a penetrating ether-like or mild sweet odour. The key markets are: production of pharmaceuticals, solvent and auxiliary applications, paint stripper manufacture and adhesives. Of the total production of 244 000 tonnes in 2005, 13 000 tonnes of "virgin" DCM were used for paint strippers (ca. 5%), with another 1 500 - 11 000 tonnes being reclaimed from pharmaceutical production for use as paint stripper.

DCM has a unique profile of adverse effects to human health - and it is listed as one of 33 priority substances under the Water Framework Directive. DCM-based paint strippers contain between 60-90% of DCM. DCM boils between 30-40°C and is extremely volatile - i.e. it evaporates very fast. DCM is classified as a carcinogen category 3. It has a narcotic effect, leading to depression of the central nervous system, loss of consciousness, and to cardio-toxicological effects at high exposure, with a direct risk of death as a result of misuse. Other effects include irritation of the eyes and respiratory tract, lung oedema and acute effects on the heart, liver and kidneys. It also leads to light-headedness and headache.

According the Scientific Committee on Health and Environment Risks, a major concern from the toxicity of DCM is the risk to especially susceptible populations. Children are more susceptible due to a potential for higher exposure (higher ventilation rate than adults; the concentration of DCM is higher at floor level). People with a predisposition to cardiovascular disease may be at a higher risk, too.

According to the Commission, between 1989 and 2007, 18 fatalities (9 for industrial use, 8 for professional use, 1 for consumer use) and 56 non-fatal injuries have been registered in the EU.

The risks from DCM in paint strippers have been assessed in three Commission studies (1999, 2004 and 2007) - all of which concluded the need for risk reduction measures for consumer and professional use, and two of which also called for further risk reduction measures for industrial use[1].

Various alternatives to DCM-based paint strippers are already available on the market: physical/mechanical stripping, pyrolitic/thermal stripping, and chemical stripping involving other chemicals than DCM. Alternative chemical paint strippers are the most widely used. They contain a large variety of chemicals. These substances have very diverse hazard profiles and could pose other risks to the user than DCM. However, according to the Commission studies and its own impact assessment, on balance, there are alternatives with a (much) better human health and environmental hazard and risk profile.

A number of European countries have already put in place national measures to ban or substitute DCM (Austria, Denmark, Sweden) or are in the process of doing so (Germany).

2. Why ban consumer use of DCM?

There is no way to ensure the safe use of DCM by consumers:

- they are not able to assess the risk;

- they do not have access to the same equipment (especially engineering controls) as users involved in industrial uses - and in some cases, the working conditions at home may be much worse than those for tradesmen (for example, paint stripping may be undertaken in a basement, or an enclosed area with closed windows, due to bad weather, or in the presence of vulnerable persons such as children, elderly relatives or those with health conditions); and

- they do not know about the adequate personal protection equipment, and even if they did, it would be highly unlikely that they would be ready to pay for it (cost of independent air supply with compressor and mask, plus appropriate gloves: ca. € 2750; cost of DCM paint stripper: ca. € 10/litre).

As a result of the above, and taking into account the fact that alternatives are available, and their use is likely to result in little if any economic impact to the consumer, consumer uses of DCM-based paint strippers should be banned.

3. Why ban professional use of DCM?

Council Directive 98/24/EC on the protection of the health and safety of workers from the risks related to chemical agents at work sets out a clear hierarchy of norms. Employers shall first seek to replace a hazardous chemical by another chemical or process which, under its condition of use, is not hazardous or less hazardous, and only apply protection and prevention measures where such substitution is not possible. Given the availability of safer alternatives, it is clear from current EU law on workers' health and safety that DCM should be substituted.

DCM bears the safety phrase "do not breathe gas/fumes/vapour/spray". Given its very high volatility, the only way to comply with this is to use independent air supply respirators. However, the full equipment costs around € 2750 - and working in a full-body overall with an oxygen flask and fluororubber gloves is rather unpleasant, and therefore rarely undertaken.

Occupational exposure limits (OELs) are regularly exceeded significantly, even in conditions of good ventilation, including outdoor use (see also the introductory quote). Note that DCM only becomes detectable to the human nose at concentrations well above OELs. Professionals might think they are not exposed because they do not smell anything - yet they may already be well above the OEL.

It also bears the safety phrase "avoid contact with skin and eyes" and "Wear suitable protective clothing and gloves". However, the different types available all have serious limitations: The cheapest ones (EVA - ca. € 10/pair) have little mechanical strength, and DCM will break through quickly. PVA gloves (ca. € 25/pair) have a good chemical resistance, but cannot be used where water is present. Fluororubber gloves (€ 50/pair) are the most appropriate, but DCM will break through at the latest after 3 hours.

Importantly, current enforcement practices are inherently inadequate, especially due to the large number, small size and mobile nature of the enterprises involved.

Finally, EU legislation on workers' health and safety does not apply to self-employed workers, which however represent a significant number of painters and decorators.

In summary, current legislation on workers' health and safety either does not apply (self-employed workers) or is largely ignored (no substitution, inadequate personal protection), and is not enforced.

4. Economic impact

The Commission proposes a ban on the professional use of DCM in paint strippers, unless a Member State establishes a training and licensing system for such use. This stands in contrast to the recommendations of the RPA impact assessment from 2007[2].

The Commission estimates the costs for its training and licensing proposal at € 1,9 million in the first year and € 1,3 million in the subsequent years ( training of 10 000 employees). The licensing of 10 000 individuals and 800 businesses would result in further costs of € 1,34 million. These costs do not yet include the costs of engineering controls and/or personal protective equipment (PPE).

It is interesting to compare these figures to the estimated profits of the manufacturers of DCM. The annual profit for the industry is estimated at between € 430 000 and € 1,1 million for professional use by RPA.

In other words, if 10 000 employees and 800 businesses were to be trained and licensed across the EU, the costs for this would clearly outweigh the profits of the manufacturing industry. It is difficult to see why professional users and authorities should pay millions for training and licensing (and additional millions for PPE) to uphold a comparatively small profit for the manufacturer.

Moreover, many DCM manufacturers also offer alternatives to DCM, so they could compensate part if not all of their losses by shifting to alternatives.

5. The "risk reduction measures" proposed by industry

The manufacturers of DCM propose the following measures instead of a ban for consumers:

- container equal to or smaller than 1 litre,

- narrow-neck containers with child-safe closure,

- addition of vapour retardant,

- a visible safety label requiring use only with adequate ventilation.

For professional use, they propose the following measures:

- addition of vapour retardant,

- provision of safety information.

The impact assessment by RPA has shown clearly that these measures are entirely inadequate. In fact, most of them are non-measures, as they represent the status quo. The most common container size for consumers is already 1 litre. Narrow-neck containers with child-safe closure are already mandated by law. While narrow-necks may be effective in reducing spillage, they do not reduce exposure during use (the user still needs to decant (parts of) the content into a jar, so that in the end exposure would not be reduced).

Almost all products on the market contain vapour retardants - above all to increase the effectiveness of DCM, as it would otherwise evaporate before it can be fully effective as a paint stripper.

DCM already has to be labelled by law to warn the user not to breathe gas/fumes/vapour/spray (appropriate wording to be specified by the manufacturer). Adding a provision on "adequate ventilation" adds nothing and is of no use: what does it mean, all the more so since the human nose can detect DCM only at levels well above occupational exposure limits?

Finally, it goes without saying that manufacturers are already obliged by law to provide safety information to downstream professional users.

All in all, the measures proposed by industry - and unfortunately echoed by some Member States - are to be seen as a cynical attempt to stop a long overdue restriction of a chemical with a unique profile of adverse effects with suggestions that are already status quo, and that have clearly failed to provide adequate protection.

  • [1]  See Commission impact assessment accompanying the proposal
  • [2]  RPA - Risk and Policy Analysts Ltd, UK

ПРОЦЕДУРА

Заглавие

Опасни вещества и препарати (дихлорметан)

Позовавания

COM(2008)0080 – C6-0068/2008 – 2008/0033(COD)

Дата на представяне на ЕП

14.2.2008

Водеща комисия

       Дата на обявяване в заседание

ENVI

11.3.2008

Подпомагаща(и) комисия(и)

       Дата на обявяване в заседание

IMCO

11.3.2008

 

 

 

Неизказано становище

       Дата на решението

IMCO

25.3.2008

 

 

 

Докладчик(ци)

       Дата на назначаване

Carl Schlyter

3.3.2008

 

 

Разглеждане в комисия

24.6.2008

 

 

 

Дата на приемане

9.9.2008

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

54

4

1

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Adamos Adamou, Georgs Andrejevs, Margrete Auken, Liam Aylward, Pilar Ayuso, Johannes Blokland, John Bowis, Frieda Brepoels, Martin Callanan, Dorette Corbey, Magor Imre Csibi, Chris Davies, Avril Doyle, Mojca Drčar Murko, Anne Ferreira, Matthias Groote, Françoise Grossetête, Satu Hassi, Gyula Hegyi, Marie Anne Isler Béguin, Dan Jørgensen, Christa Klaß, Eija-Riitta Korhola, Holger Krahmer, Aldis Kušķis, Marie-Noëlle Lienemann, Peter Liese, Roberto Musacchio, Riitta Myller, Péter Olajos, Miroslav Ouzký, Vladko Todorov Panayotov, Vittorio Prodi, Frédérique Ries, Dagmar Roth-Behrendt, Guido Sacconi, Amalia Sartori, Carl Schlyter, Richard Seeber, María Sornosa Martínez, Antonios Trakatellis, Evangelia Tzampazi, Thomas Ulmer, Anja Weisgerber, Glenis Willmott

Заместник(ци), присъствал(и) на окончателното гласуване

Giovanni Berlinguer, Iles Braghetto, Nicodim Bulzesc, Philip Bushill-Matthews, Bairbre de Brún, Milan Gaľa, Genowefa Grabowska, Jutta Haug, Erna Hennicot-Schoepges, Caroline Lucas, Alojz Peterle, Donato Tommaso Veraldi

Заместник(ци) (чл. 178, пар. 2), присъствал(и) на окончателното гласуване

Elisabetta Gardini, Graham Watson

Дата на внасяне

12.9.2008