BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets beslutning om ændring af Rådets direktiv 76/769/EØF om begrænsning af markedsføring og anvendelse af visse farlige stoffer og præparater (dichlormethan)

12.9.2008 - (KOM(2008)0080 – C6–0068/2008 – 2008/0033(COD)) - ***I

Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed
Ordfører: Carl Schlyter

Procedure : 2008/0033(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
A6-0341/2008
Indgivne tekster :
A6-0341/2008
Vedtagne tekster :

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets beslutning om ændring af Rådets direktiv 76/769/EØF om begrænsning af markedsføring og anvendelse af visse farlige stoffer og præparater (dichlormethan)

(KOM(2008)0080 – C6–0068/2008 – 2008/0033(COD))

(Fælles beslutningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

–   der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (KOM(2008)0080),

–   der henviser til EF-traktatens artikel 251, stk. 2, og artikel 95, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget (C6‑0068/2008),

–   der henviser til forretningsordenens artikel 51,

–   der henviser til betænkning fra Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed (A6–0341/2008),

1.  godkender Kommissionens forslag som ændret;

2.  anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen agter at ændre dette forslag i væsentlig grad eller erstatte det med en anden tekst;

3.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen.

Ændringsforslag  1

Forslag til afgørelse - ændringsretsakt

Betragtning -1 (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(-1) Dichlormethan (DCM) anvendes i meget høje koncentrationer i malingfjernere. Det er et meget flygtigt stof, som har en narkotisk virkning, der kan føre til svækkelse af centralnervesystemet, og som har kardiotoksiske effekter ved høj eksponering, med en umiddelbar risiko for dødelig udgang i tilfælde af forkert brug. DCM er klassificeret som et kræftfremkaldende stof i kategori 3, jf. Rådets direktiv 67/548/EØF af 27. juni 1967 om tilnærmelse af lovgivning om klassificering, emballering og etikettering af farlige stoffer1 . DCM er et "prioriteret farligt stof" i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/60/EF af 23. oktober 2000 om fastlæggelse af en ramme for Fællesskabets vandpolitiske foranstaltninger2.

 

1 EFT serie I, kapitel 1967, s. 234.

 

2 EFT L 327 af 23.10.2000, s. 1.

Begrundelse

DCM's farlige egenskaber, anvendelse og eksponeringsniveauer samt klassifikationen som et af 33 prioriterede stoffer i Fællesskabets vandlovgivning bør være nævnt i retsakten for at støtte begrundelsen for indførelse af restriktioner.

Ændringsforslag  2

Forslag til afgørelse - ændringsretsakt

Betragtning 1 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(1a) Der findes alternativer til DCM, som er langt mindre farlige for menneskers sundhed og miljøet.

Begrundelse

Denne vigtige oplysning fra den uafhængige konsekvensanalyse, "Potential Restrictions on the Marketing and Use of Dichloromethane in Paint Strippers", som Risk Policy Analysts Limited har udarbejdet på bestilling fra Kommissionens Generaldirektorat for Erhvervs- og Virksomhedspolitik, bør nævnes som et vigtigt argument for at begrænse brugen af DCM.

Ændringsforslag  3

Forslag til afgørelse - ændringsretsakt

Betragtning 1 b (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(1b) For at sikre at det nuværende beskyttelsesniveau ikke sænkes og for at forhindre øget udsættelse for risici for menneskers sundhed og sikkerhed, som i dag er ukendte eller ikke kvantificerede, bør alle alternative malingfjerneringredienser bedømmes lige så strengt som DCM.

Begrundelse

Ovenstående eksempler viser, at kun en bedømmelse af alle risici for alle alternativer, således som det er fastsat i REACH, kan sikre, at der vælges de sikreste metoder til fjernelse af maling, og at eventuelle nødvendige kontrolforanstaltninger, som brugerne vil skulle træffe, står i et rimeligt forhold til sundheds- og sikkerhedsrisiciene.

Ændringsforslag  4

Forslag til afgørelse - ændringsretsakt

Betragtning 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(3) DCM-baserede malingfjernere anvendes af forbrugere i hjemmet til at fjerne maling, fernis og lak både indendørs og udendørs. Det er ikke muligt gennem uddannelse eller overvågning at skabe vished for, at forbrugernes anvendelse af DCM er sikker. Derfor er den eneste effektive og proportionerede foranstaltning til at eliminere risikoen for forbrugerne et forbud mod markedsføring og brug af DCM-baserede malingfjernere.

(3) DCM-baserede malingfjernere anvendes af forbrugere i hjemmet til at fjerne maling, fernis og lak både indendørs og udendørs. Det er ikke muligt gennem uddannelse eller overvågning at skabe vished for, at forbrugernes anvendelse af DCM er sikker. Derfor er den eneste effektive og proportionerede foranstaltning til at eliminere risikoen for forbrugerne et forbud mod markedsføring, levering og brug af DCM-baserede malingfjernere.

Begrundelse

For at sikre en bedre beskyttelse af forbrugerne er det også nødvendigt at fratage erhvervsmæssige og industrielle brugere muligheden for at distribuere DCM-baserede malingfjernere.

Ændringsforslag  5

Forslag til afgørelse - ændringsretsakt

Betragtning 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(5) Eftersom forbrugere på trods af forbuddet kan få adgang til DCM-baserede malingfjernere gennem leverandørkæden for erhvervsmæssige og industrielle brugere, bør produktet forsynes med en advarsel.

udgår

Begrundelse

Knyttet til ændringsforslag 8, der flytter denne betragtning i ændret form til betragtning 8a (ny), samt til ændringsforslagene om forbud mod erhvervsmæssig brug af DCM.

Ændringsforslag  6

Forslag til afgørelse - ændringsretsakt

Betragtning 6

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(6) De ulykker med dødelig udgang ved industriel og erhvervsmæssig anvendelse, der er registreret i Europa i de seneste 18 år, tilskrives hovedsageligt utilstrækkelig udluftning, uhensigtsmæssige personlige værnemidler, anvendelse af uegnede beholdere og eksponering for DCM gennem længere tid. Derfor bør der indføres begrænsninger for at kontrollere og mindske risikoen ved erhvervsmæssig og industriel anvendelse.

(6) De ulykker med dødelig udgang ved industriel og erhvervsmæssig anvendelse, der er registreret i Europa i de seneste 18 år, tilskrives hovedsageligt utilstrækkelig udluftning, uhensigtsmæssige personlige værnemidler, anvendelse af uegnede beholdere, mangelfulde sammensætninger med for få fordampningshæmmende midler og eksponering for DCM gennem længere tid. Derfor bør der indføres begrænsninger for at kontrollere og mindske risikoen ved erhvervsmæssig og industriel anvendelse.

Begrundelse

En række gamle DCM-sammensætninger indeholdt ikke tilstrækkelig mange fordampningshæmmende midler til minimering af fordampningen.

Ændringsforslag  7

Forslag til afgørelse - ændringsretsakt

Betragtning 7 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(7a) Grænseværdierne for erhvervsmæssig eksponering overskrides ofte ved erhvervsmæssig brug af DCM-baserede malingfjernere trods god udluftning og selv ved udendørs brug. Disse grænseværdier overholdes praktisk taget aldrig, da brugerne ikke er i besiddelse af korrekt måleudstyr og ikke træffer passende personlige beskyttelsesforanstaltninger. Håndhævelsen af grænseværdierne er mangelfuld på grund af de berørte virksomheders store antal, ringe størrelse og mobile karakter.

Begrundelse

Opsummering af nogle af de vigtigste oplysninger i den konsekvensanalyse, Kommissionen har ladet foretage, og som anbefaler et totalt forbud mod enhver erhvervsmæssig brug af DCM-baserede malingfjernere.

Ændringsforslag  8

Forslag til afgørelse - ændringsretsakt

Betragtning 7 b (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(7b) I henhold til artikel 6 i Rådets direktiv 98/24/EF om beskyttelse af arbejdstagernes sikkerhed og sundhed under arbejdet mod risici i forbindelse med kemiske agenser1 skal arbejdsgiveren undgå at bruge en farlig kemisk agens ved at erstatte den med en kemisk agens eller proces, som under de pågældende anvendelsesbetingelser ikke er farlig eller er mindre farlig for arbejdstagernes sikkerhed og sundhed, og kun anvende beskyttende og forebyggende foranstaltninger, når en sådan erstatning ikke er mulig.

 

1 EFT L 131 af 5.5.1998, s. 11.

Begrundelse

Diskussionen om hensigtsmæssige foranstaltninger for erhvervsmæssig brug af DCM skal sættes i sammenhæng med den eksisterende lovgivning om arbejdstageres sundhed og sikkerhed. Prioriteringen af erstatning frem for beskyttende og forebyggende foranstaltninger bør gælde i praksis.

Ændringsforslag  9

Forslag til afgørelse - ændringsretsakt

Betragtning 8

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(8) Der bør derfor indføres forbud mod at bringe DCM-malingfjernere i omsætning og mod fagfolks anvendelse heraf for at beskytte deres helbred og mindske antallet af ulykker med og uden dødelig udgang. Imidlertid bør medlemsstaterne, når erstatning af DCM skønnes at være særligt vanskelig eller uhensigtsmæssig, kunne give særligt godkendte fagfolk mulighed for fortsat at anvende DCM. Medlemsstaterne vil være ansvarlige for at udstede og overvåge sådanne godkendelser, som bør være betinget af en obligatorisk uddannelse med en række specifikke krav.

(8) Der bør derfor indføres forbud mod at bringe DCM-malingfjernere i omsætning og mod fagfolks anvendelse heraf for at beskytte deres helbred og mindske antallet af ulykker med og uden dødelig udgang.

Begrundelse

På grundlag af argumenterne i betragtning 6 og 7 i kommissionsforslaget og de af ordføreren foreslåede betragtninger, 7a og 7b, bør der også indføres et totalt forbud mod erhvervsmæssig brug af DCM i overensstemmelse med den konsekvensanalyse, Kommissionen har ladet foretage. Brugen af farlige substanser på arbejdspladsen bør om muligt erstattes og ikke legitimeres gennem uddannelse vedrørende personlige beskyttelsesforanstaltninger. Selv den bedste uddannelse vil ikke sikre fagfolks overholdelse af grænseværdierne for erhvervsmæssig eksponering på grund af de store udgifter til de pågældende foranstaltninger.

Ændringsforslag  10

Forslag til afgørelse - ændringsretsakt

Betragtning 8 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(8a) Eftersom fagfolk på trods af forbuddet kan få adgang til DCM-baserede malingfjernere gennem leverandørkæden for industrielle brugere, bør produktet forsynes med en advarsel.

Begrundelse

Knyttet til det ændringsforslag, der flytter denne betragtning i ændret form til betragtning 8a (ny), samt til de ændringsforslag, der forbyder erhvervsmæssig brug af DCM.

Forbrugerne har normalt ikke adgang til leverandørkæden for industrielle brugere, men dette er ikke tilfældet for fagfolk. Det vil derfor være hensigtsmæssigt med en advarsel beregnet på fagfolk.

Ændringsforslag  11

Forslag til afgørelse - ændringsretsakt

Betragtning 9

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(9) Antallet af ulykker med og uden dødelig udgang, som er registreret i forbindelse med industrielle aktiviteter, indikerer en utilstrækkelig håndhævelse af arbejdsmiljølovgivningen. Eksponeringen for DCM er fortsat høj, og der bør indføres yderligere risikobegrænsende foranstaltninger for arbejdstagere i industrianlæg. Der bør vedtages forebyggende foranstaltninger, som f.eks. god udluftning på arbejdspladsen, hensigtsmæssige personlige værnemidler og yderligere ændring af beholderne.

(9) Antallet af ulykker med og uden dødelig udgang, som er registreret i forbindelse med industrielle aktiviteter, indikerer en utilstrækkelig håndhævelse af arbejdsmiljølovgivningen. Eksponeringen for DCM er fortsat høj, og der bør indføres yderligere risikobegrænsende foranstaltninger for arbejdstagere i industrianlæg. Der bør vedtages forebyggende foranstaltninger, som f.eks. god udluftning på arbejdspladsen, som opfylder grænseværdierne for erhvervsmæssig eksponering, eller åndedrætsværn med uafhængig lufttilførsel, separat udluftet område til tørring af genstande, der er behandlet med malingfjerner, hensigtsmæssige personlige værnemidler og yderligere ændring af beholderne.

Begrundelse

Det skal specificeres, at udluftningen på arbejdspladsen skal være af en sådan art, at grænseværdierne for erhvervsmæssig eksponering er opfyldt, eller der skal alternativt anvendes åndedrætsværn med uafhængig lufttilførsel. Tørring af genstande, der er behandlet med malingfjerner, bør finde sted i et separat udluftet lokale for at mindske eksponeringen for DCM mest muligt.

Ændringsforslag  12

Forslag til afgørelse - ændringsretsakt

Betragtning 9 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(9a) I november 2007 anbefalede Det Videnskabelige Udvalg for Grænseværdier for Erhvervsmæssig Eksponering grænseværdier for et tidsvægtet gennemsnit på 8 timer og for et 15 minutters korttidseksponeringsniveau. Disse niveauer bør fastsættes som maksimumgrænseværdier, som skal nås gennem effektiv udsugning i forbindelse med industriel anvendelse, uden at dette berører eventuelle lavere niveauer fastsat i henhold til national lovgivning.

Begrundelse

Henstillingerne fra Det Videnskabelige Udvalg for Grænseværdier for Erhvervsmæssig Eksponering bør sættes i værk som referencer for udsugningssystemer i forbindelse med industriel anvendelse. Henstillingerne bør være EU-maksimumniveauet, men medlemsstaterne kan vælge at fastsætte lavere niveauer (som f.eks. Ungarn allerede har gjort).

Ændringsforslag  13

Forslag til afgørelse - ændringsretsakt

Bilag

Direktiv 76/769/EØF

Bilag I – punkt (xx) – kolonne 2 – nr. 2

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(2) Som en undtagelse for stk. 1, kan medlemsstaterne tillade levering af malingfjernere, som indeholder dichlormethan, til særligt godkendte fagfolk.

Udgår

Begrundelse

Under henvisning til EU-lovgivningen om arbejdstageres sikkerhed og sundhed, som kræver erstatning af farlige stoffer, når det er muligt, kan en tilladelse til godkendte fagfolk til at bruge DCM-baserede malingfjernere vanskeligt retfærdiggøres. Endvidere ville en sådan tilladelse ikke tage højde for den omstændighed, at mange fagfolk ikke har midler til at sikre overholdelse af grænseværdier for erhvervsmæssig eksponering og ikke investerer i tilstrækkelige personlige værnemidler. Endelig negligeres den omstændighed, at det i praksis er umuligt at kontrollere en korrekt anvendelse på grund af de berørte virksomheders store antal, ringe størrelse og mobile karakter.

Ændringsforslag  14

Forslag til afgørelse - ændringsretsakt

Bilag

Direktiv 76/769/EØF

Bilag I – punkt (xx) – kolonne 2 – nr. 3

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(3) Den i stk. 2 nævnte godkendelse udstedes til fagfolk, der har modtaget uddannelse i sikker anvendelse af malingfjernere, der indeholder dichlormethan. Uddannelsen skal omfatte:

Udgår

(a) viden om, evaluering og styring af sundhedsrisici

 

(b) anvendelse af tilstrækkelig udluftning

 

(c) anvendelse af tilstrækkelige personlige værnemidler.

 

Begrundelse

Af den konsekvensanalyse, Europa-Kommissionen har ladet foretage, fremgår det, at den eksisterende lovgivning om arbejdstageres sundhed og sikkerhed i vid udstrækning ikke overholdes, hvilket forstærkes af den manglende kontrol. Eftersom fagfolk ikke er i besiddelse af måleapparater med henblik på at sikre, at grænseværdierne for erhvervsmæssig eksponering overholdes, og de ikke investerer i tilstrækkelige personlige værnemidler på grund af de høje omkostninger, kan uddannelse ikke råde bod på problemerne. I denne situation er et totalt forbud det eneste, der giver mening.

Ændringsforslag  15

Forslag til afgørelse - ændringsretsakt

Bilag

Direktiv 76/769/EØF

Bilag I – punkt (xx) – kolonne 2 – nr. 4

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(4) Malingfjernere, der indeholder dichlormethan i koncentrationer på 0,1 vægtprocent eller derover, må kun anvendes i industrianlæg, hvis følgende betingelser overholdes:

(4) Malingfjernere, der indeholder dichlormethan i koncentrationer på 0,1 vægtprocent eller derover, må kun anvendes i industrianlæg, hvis følgende betingelser overholdes:

(a) anvendelse af effektiv udsugning eller åndedrætsværn med uafhængig lufttilførsel

(a) anvendelse af effektiv udsugning, der dokumenteret sikrer fuld overensstemmelse med nationale grænseværdier for erhvervsmæssig eksponering, som ikke må overstige 100ppm (353mg/m3) for et tidsvægtet gennemsnit på 8 timer eller 200ppm (706mg/m3) for et 15 minutters korttidseksponeringsniveau, eller dokumenteret anvendelse af åndedrætsværn med uafhængig lufttilførsel

(b) anvendelse af lukkede beholdere til malingfjernere, der tildækkes, når de ikke er i brug

(b) alle beholdere til malingfjernere tildækkes, når de ikke er i brug

 

(ba) separat udluftet område til tørring af genstande, der er behandlet med malingfjerner

(c) anvendelse af passende beskyttelseshandsker for brugerne.

(c) anvendelse af passende beskyttelseshandsker og masker for brugerne.

Begrundelse

1. Antallet af ulykker med og uden dødelig udgang, som er registreret i forbindelse med industrielle aktiviteter, indikerer tydeligt en utilstrækkelig håndhævelse af arbejdsmiljølovgivningen. Ved enhver industriel anvendelse af DCM bør der fremlægges dokumentation for, at grænseværdierne for erhvervsmæssig eksponering overholdes. Som et minimum bør udsugningen dække de grænseværdier, der anbefales af Det Videnskabelige Udvalg for Grænseværdier for Erhvervsmæssig Eksponering, men medlemsstaterne kan vælge at fastsætte lavere værdier. Alternativt skal det dokumenteres, at der anvendes åndedrætsværn med uafhængig lufttilførsel.

2. Tildækning af alle systemer, herunder dem, der ikke er 100 % lukkede, vil reducere udslip af DCM-dampe.

3. Tørring af genstande, der er behandlet med malingfjerner, bør finde sted i et separat udluftet lokale for at mindske eksponeringen for DCM mest muligt.

4. DCM er yderst flygtigt. Den væsentligste kilde til optagelse af DCM i mennesker menes at være indånding ( ATSDR, 2000 Toxicological Profiles for Methylene Chloride, Agency for Toxic Substances and Disease Registry,U.S. Department of Health and Human Services, GA, USA.). Anvendelse af hensigtsmæssige handsker og masker vil beskytte mod eksponering for DCM gennem huden eller ved indånding.

Ændringsforslag  16

Forslag til afgørelse - ændringsretsakt

Bilag

Direktiv 76/769/EØF

Bilag I – punkt (xx) – kolonne 2 – nr. 5

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(5) Medmindre andet er fastsat i andre fællesskabsbestemmelser vedrørende klassificering, emballering og mærkning af farlige stoffer og præparater, skal malingfjernere, der indeholder mere end 0,1 vægtprocent dichlormethan fra [24 måneder efter beslutningens ikrafttrædelsesdato] forsynes med følgende læselige og ikke-sletbare tekst: "Forbeholdt industriel og erhvervsmæssig brug"."

(5) Medmindre andet er fastsat i andre fællesskabsbestemmelser vedrørende klassificering, emballering og mærkning af farlige stoffer og præparater, skal malingfjernere, der indeholder mere end 0,1 vægtprocent dichlormethan fra [24 måneder efter beslutningens ikrafttrædelsesdato] forsynes med følgende læselige og ikke-sletbare tekst: “Fare! "Udelukkende forbeholdt industriel brug"."

Begrundelse

Forbrugeren vil blive advaret og i højere grad blive overbevist om, at indholdet er skadeligt.

Hvis der indføres et forbud mod erhvervsmæssig brug, bør advarslen tilpasses tilsvarende.

BEGRUNDELSE

"Selv om der sørges for god udluftning, fjernelse af maling på små overflader ad gangen, omgående indsamling af de fjernede malingrester og lukning af bøtter med malingfjerner, forekommer der ofte overskridelser af grænseværdien for eksponering (100 ppm). Det er derfor nødvendigt at bruge luftforsynede åndedrætsværn på sådanne arbejdspladser, undtagen hvis det gennem målinger klart er bevist, at grænseværdien for eksponering for specifikke malingfjernere eller ved hjælp af særlige beskyttelsesforanstaltninger ikke overskrides.

Filtermasker yder ikke effektiv beskyttelse. Personer, der benytter åndedrætsværn, skal af forsigtighedsgrunde underkastes en generel undersøgelse. Hvis fjernelse af maling udgør over 20 % af den ugentlige arbejdstid, kræves der særlig tilladelse fra det tilsynsorgan, der beskæftiger sig med sikkerhed på arbejdspladsen."

VCI - det tyske kemiindustriforbund, 2000

1.      Indledning

Dichlormethan (DCM) er en farveløs kemisk forbindelse med en gennemtrængende æteragtig eller mild, sød lugt. Det anvendes hovedsagelig ved fremstilling af lægemidler, opløsnings- og hjælpemidler, malingfjerner og klæbemidler. Af en samlet produktion på 244 000 ton i 2005, blev 13 000 ton "rå" DCM anvendt til malingfjernere (ca. 5 %). Fra lægemiddelindustrien genindvindes yderligere mellem 1 500 og 11 000 DCM, der også bruges til malingfjerner.

DCM har en unik profil, hvad angår skadelige virkninger på menneskers sundhed, og er opført som et af 33 prioriterede stoffer i vandrammedirektivet. DCM-baserede malingfjernere har et DCM-indhold på mellem 60 og 90 %. DCM's kogepunkt ligger på 30-40° C og er et yderst flygtigt stof, dvs. at det fordamper meget hurtigt. DCM er klassificeret som et kræftfremkaldende stof i kategori 3. Det har en narkotisk virkning, der kan føre til svækkelse af centralnervesystemet og bevidstløshed, og det har kardiotoksiske effekter ved høj eksponering, med en umiddelbar risiko for dødelig udgang i tilfælde af forkert brug. Det kan også forårsage irritation af øjne og luftveje samt lungeødem og have akutte virkninger på hjerte, lever og nyrer. Desuden kan det forårsage svimmelhed og hovedpine.

Ifølge Den Videnskabelige Komité for Sundheds- og Miljørisici er DCM's toksicitet særlig bekymrende, for så vidt angår de mere sårbare grupper. Børn er mere udsatte på grund af deres potentielt højere eksponering (højere åndedrætsfrekvens end voksne; højere koncentration af DCM ved gulvet). Personer, der er disponeret for hjerte-kar-sygdomme, kan også være mere udsatte.

Ifølge Kommissionen blev der mellem 1989 og 2007 registreret 18 ulykker med dødelig udgang (industriel brug: 9, erhvervsmæssig brug: 8 og forbrugeranvendelse: 1), og 56 ulykker uden dødelig udgang i EU.

Risikoen ved at anvende DCM-baserede malingfjernere er blevet evalueret i tre undersøgelser fra Kommissionen (1999, 2004 og 2007), der alle konkluderede, at der var behov for risikobegrænsende foranstaltninger i forbindelse med erhvervsmæssig og forbrugermæssig anvendelse af DCM. I to af dem opfordredes der desuden til yderligere risikobegrænsende foranstaltninger ved industriel brug[1].

Der findes allerede flere alternativer til DCM-baserede malingfjernere på markedet: fysisk/mekanisk fjernelse, fjernelse ved hjælp af flamme/varme og kemisk fjernelse med andre kemikalier end DCM. De alternative kemiske malingfjernere er de mest anvendte. De indeholder en lang række kemikalier. Disse stoffer har meget forskellige risikoprofiler og kunne indebære andre risici for brugerne end DCM. Imidlertid findes der ifølge Kommissionens undersøgelser og konsekvensanalyse alt andet lige alternativer, som er (langt) mindre farlige for menneskers sundhed og miljøet.

En række europæiske lande har allerede indført nationale foranstaltninger med henblik på at forbyde eller erstatte DCM (Østrig, Danmark, Sverige) eller er i færd med det (Tyskland).

2.      Hvorfor bør der indføres forbud mod forbrugeranvendelse af DCM?

Det er ikke muligt at sørge for, at DCM anvendes på en sikker måde, fordi forbrugerne:

- ikke er i stand til at bedømme risikoen;

- ikke har adgang til de samme faciliteter (navnlig tekniske kontroller) som industrielle brugere - og i nogle tilfælde kan arbejdsvilkårene i hjemmet være langt dårligere end for fagfolk (f. eks. kan der anvendes malingfjernere i en kælder eller i et aflukket område, hvor vinduerne er lukket på grund af dårligt vejr, eller i nærværelse af udsatte personer som børn, ældre slægtninge eller personer med dårligt helbred), og

- ikke har kendskab til tilstrækkelige personlige værnemidler, og selv om de havde, er det højst usandsynligt, at de ville være villige til at betale, hvad det koster (prisen på åndedrætsværn med uafhængig lufttilførsel med kompressor og maske samt passende handsker er ca. 2750 EUR; DCM-baseret malingfjerner koster ca. 10 EUR pr. liter).

I betragtning af ovenstående og under hensyntagen til, at der findes alternativer, og at brugen heraf formentlig vil have ringe om overhovedet nogen økonomisk betydning for forbrugerne, bør brugen af DCM-baserede malingfjernere forbydes.

3.      Hvorfor bør der indføres forbud mod erhvervsmæssig brug af DCM?

Rådets direktiv 98/24/EF om beskyttelse af arbejdstagernes sikkerhed og sundhed under arbejdet mod risici i forbindelse med kemiske agenser opererer med et klart normhierarki. Arbejdsgiveren skal først søge at erstatte en farlig kemisk agens med en anden kemisk agens eller proces, som under de pågældende anvendelsesbetingelser ikke er farlig eller er mindre farlig, og kun anvende beskyttende og forebyggende foranstaltninger, når en sådan erstatning ikke er mulig. Eftersom der findes sikrere alternativer, er det ifølge gældende EU-lovgivning om arbejdstageres sundhed og sikkerhed klart, at DCM bør erstattes.

DCM er mærket med sikkerhedssætningen "undgå indånding af gas/røg/dampe/aerosol-tågen". Da stoffet er meget flygtigt, kan dette kun overholdes ved brug af åndedrætsværn med uafhængig lufttilførsel. Da et komplet udstyr imidlertid koster ca. 2750 EUR, og det er ubehageligt at arbejde i fuld beskyttelsesdragt med iltflaske og handsker af fluorgummi, bliver det sjældent gjort.

Grænseværdierne for erhvervsmæssig eksponering overskrides ofte betydeligt, selv når der er god udluftning, og endog udendørs (jf. det indledende citat). Opmærksomheden henledes på, at mennesker først kan lugte DCM, når det forekommer i koncentrationer, der ligger langt over grænseværdierne for erhvervsmæssig eksponering. Fagfolk kan tro, at de ikke er udsatte, fordi de ikke kan lugte noget, selv om grænseværdierne for længst er overskredet.

Stoffet er også mærket med følgende sikkerhedssætninger: "undgå kontakt med huden og øjnene " og "brug særligt arbejdstøj og egnede beskyttelseshandsker". Imidlertid er de forskellige tilgængelige typer alle behæftet med alvorlige begrænsninger: De billigste (EVA - ca. 10 EUR pr. par) har ringe mekanisk styrke, og DCM vil hurtigt kunne trænge igennem. PVA-handsker (ca. 25 EUR pr. par) har god kemisk modstandskraft, men kan ikke bruges i forbindelse med vand. Handsker af fluorgummi (50 EUR pr. par) er de mest velegnede, men DCM vil trænge igennem efter senest 3 timer.

Det er vigtigt at påpege, at håndhævelsen af bestemmelserne for indeværende er mangelfuld på grund af de berørte virksomheders store antal, ringe størrelse og mobile karakter.

Endelig finder EU's lovgivning om arbejdstageres sundhed og sikkerhed ikke anvendelse på selvstændige arbejdstagere, til trods for at de repræsenterer et stort antal malere og dekoratører.

Det forholder sig altså kort sagt sådan, at enten finder den gældende lovgivning om arbejdstagernes sundhed og sikkerhed ikke anvendelse (selvstændige arbejdstagere), eller også tilsidesættes den i vid udstrækning (ingen erstatning, mangelfuld personlig beskyttelse), og den håndhæves ikke.

4.      Økonomiske virkninger

Kommissionen foreslår at forbyde erhvervsmæssig brug af DCM i malingfjernere, medmindre en medlemsstat indfører et uddannelses- og godkendelsessystem til formålet. Dette strider mod henstillingerne i RPA's konsekvensanalyse fra 2007[2].

Kommissionen anslår udgifterne til sit uddannelses- og godkendelsesforslag til 1,9 mio. EUR det første år og 1,3 mio. EUR i de efterfølgende år (uddannelse af 10 000 arbejdstagere). Godkendelsen af 10 000 enkeltpersoner og 800 virksomheder ville indebære yderligere omkostninger på 1,34 mio. EUR. Disse omkostninger inkluderer endnu ikke udgifterne til teknisk kontrol og/eller personlige værnemidler.

Det er interessant at sammenligne disse tal med DCM-producenternes forventede fortjeneste. RPA anslår industriens årlige fortjeneste til mellem 430 000 og 1,1 mio. EUR for erhvervsmæssig brug.

Med andre ord ville omkostningerne til uddannelse og godkendelse af 10 000 arbejdstagere og 800 virksomheder over hele EU klart overstige den pågældende industris fortjeneste. Det er vanskeligt at forstå, hvorfor erhvervsmæssige brugere og myndigheder skulle betale millioner til uddannelse og godkendelse (samt yderligere millioner til personlige værnemidler) for at bevare den pågældende industris forholdsvis lille fortjeneste.

Desuden tilbyder mange af de producenter, der fremstiller DCM, også alternativer hertil, således at de kunne kompensere for i hvert fald en del af deres tab ved at skifte til alternativerne.

5.      De af industrien foreslåede "risikobegrænsende foranstaltninger"

Producenter af DCM foreslår følgende foranstaltninger i stedet for et forbud mod forbrug:

-  beholder med et indhold på højst 1 liter

-  beholdere med smal hals og børnesikret lukning

-  tilføjelse af et fordampningshæmmende middel

-  et synligt sikkerhedsmærkat, hvoraf det fremgår, at produktet kun må bruges under tilstrækkelig udluftning.

Følgende forholdsregler foreslås for erhvervsmæssig brug:

-  tilføjelse af et fordampningshæmmende middel

-  levering af sikkerhedsinformation.

Det fremgår klart af RPA's konsekvensanalyse, at disse foranstaltninger er helt utilstrækkelige. Faktisk kan de fleste ikke engang betragtes som foranstaltninger, idet de opretholder status quo. Den mest almindelige beholderstørrelse for forbrugere er allerede 1 liter. Beholdere med smal hals og børnesikret lukning er allerede lovpligtige. Smalhalsede beholdere kan være effektive til at mindske spild, men de reducerer ikke eksponering under brug (brugeren skal stadig omhælde (dele af) indholdet i en anden beholder, dvs. at eksponeringen i sidste ende ikke reduceres.

Så godt som alle produkter på markedet indeholder fordampningshæmmende midler, først og fremmest for at øge effektiviteten af DCM, da det ellers ville fordampe, før det kan bruges effektivt til at fjerne maling.

Det er allerede lovpligtigt at mærke DCM med en advarsel til forbrugeren om ikke at indånde gas/røg/dampe/aerosoltågen (den rette ordlyd angives af producenten). Det tilføjer ikke noget at påføre en yderligere advarsel om at sørge for "tilstrækkelig udluftning", og hvad nytter det desuden, når mennesker først kan lugte DCM, når det forekommer i koncentrationer, der ligger langt over grænseværdierne for erhvervsmæssig eksponering?

Endelig er det indlysende, at det allerede er lovpligtigt for producenterne at levere sikkerhedsoplysninger til erhvervsmæssige brugere i senere led.

Alt i alt kan de foranstaltninger, der foreslås af industrien - og som desværre støttes af visse medlemsstater - ses som et kynisk forsøg på at standse en begrænsning, der for længst burde have været indført, af et kemikalie med en unik profil, hvad angår skadelige virkninger, ved hjælp af forslag, der bibeholder status quo, og som klart ikke sikrer en tilstrækkelig beskyttelse.

  • [1]  Jf. Kommissionens konsekvensanalyse, der ledsager dette forslag.
  • [2]  RPA - Risk and Policy Analysts Ltd, Det Forenede Kongerige.

PROCEDURE

Titel

Farlige stoffer og præparater (dichlormethan)

Referencer

KOM(2008)0080 – C6-0068/2008 – 2008/0033(COD)

Dato for høring af EP

14.2.2008

Korresponderende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

ENVI

11.3.2008

Rådgivende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

IMCO

11.3.2008

 

 

 

Ingen udtalelse

       Dato for afgørelse

IMCO

25.3.2008

 

 

 

Ordfører

       Dato for valg

Carl Schlyter

3.3.2008

 

 

Behandling i udvalg

24.6.2008

 

 

 

Dato for vedtagelse

9.9.2008

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

54

4

1

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Adamos Adamou, Georgs Andrejevs, Margrete Auken, Liam Aylward, Pilar Ayuso, Johannes Blokland, John Bowis, Frieda Brepoels, Martin Callanan, Dorette Corbey, Magor Imre Csibi, Chris Davies, Avril Doyle, Mojca Drčar Murko, Anne Ferreira, Matthias Groote, Françoise Grossetête, Satu Hassi, Gyula Hegyi, Marie Anne Isler Béguin, Dan Jørgensen, Christa Klaß, Eija-Riitta Korhola, Holger Krahmer, Aldis Kušķis, Marie-Noëlle Lienemann, Peter Liese, Roberto Musacchio, Riitta Myller, Péter Olajos, Miroslav Ouzký, Vladko Todorov Panayotov, Vittorio Prodi, Frédérique Ries, Dagmar Roth-Behrendt, Guido Sacconi, Amalia Sartori, Carl Schlyter, Richard Seeber, María Sornosa Martínez, Antonios Trakatellis, Evangelia Tzampazi, Thomas Ulmer, Anja Weisgerber, Glenis Willmott

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere

Giovanni Berlinguer, Iles Braghetto, Nicodim Bulzesc, Philip Bushill-Matthews, Bairbre de Brún, Milan Gaľa, Genowefa Grabowska, Jutta Haug, Erna Hennicot-Schoepges, Caroline Lucas, Alojz Peterle, Donato Tommaso Veraldi

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere, jf. art. 178, stk. 2

Elisabetta Gardini, Graham Watson

Dato for indgivelse

12.9.2008