ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 76/769/ΕΟΚ του Συμβουλίου όσον αφορά τους περιορισμούς κυκλοφορίας στην αγορά και χρήσης μερικών επικίνδυνων ουσιών και παρασκευασμάτων (διχλωρομεθάνιο)

12.9.2008 - (COM(2008)0080 – C6‑0068/2008 – 2008/0033(COD)) - ***I

Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων
Εισηγητής: Carl Schlyter

Διαδικασία : 2008/0033(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
A6-0341/2008
Κείμενα που κατατέθηκαν :
A6-0341/2008
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 76/769/ΕΟΚ του Συμβουλίου όσον αφορά τους περιορισμούς κυκλοφορίας στην αγορά και χρήσης μερικών επικίνδυνων ουσιών και παρασκευασμάτων (διχλωρομεθάνιο)

(COM(2008)0080 – C6‑0068/2008 – 2008/0033(COD))

(Διαδικασία συναπόφασης: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2008)0080),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 251, παράγραφος 2, και το άρθρο 95 της Συνθήκης ΕΚ, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C6‑0068/2008),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 51 του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων (A6‑0341/2008),

1.  εγκρίνει την πρόταση της Επιτροπής όπως τροποποιήθηκε·

2.  ζητεί από την Επιτροπή να του υποβάλει εκ νέου την πρόταση, αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή να την αντικαταστήσει με νέο κείμενο·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

Τροπολογία  1

Πρόταση απόφασης – τροποποιητική πράξη

Αιτιολογική σκέψη -1 (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(-1) Το διχλωρομεθάνιο (DCM) χρησιμοποιείται σε υψηλότατες συγκεντρώσεις σε αποχρωστικά προϊόντα. Είναι εξαιρετικά πτητικό και έχει ναρκωτική δράση που, σε περίπτωση υψηλής έκθεσης, προκαλεί καταστολή του κεντρικού νευρικού συστήματος, καθώς και καρδιο-τοξικολογική δράση, με άμεσο κίνδυνο θανάτου αν δεν χρησιμοποιηθεί σωστά. Το DCM έχει χαρακτηριστεί ως καρκινογόνος ουσία της κατηγορίας 3 δυνάμει της οδηγίας 67/548/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 27ης Ιουνίου 1967 περί προσεγγίσεως των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων που αφορούν στην ταξινόμηση, συσκευασία και επισήμανση των επικινδύνων ουσιών1. Το DCM είναι ουσία προτεραιότητας δυνάμει της οδηγίας 2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2000 για τη θέσπιση πλαισίου κοινοτικής δράσης στον τομέα της πολιτικής των υδάτων 2.

 

1 ΕΕ Σειρά I Κεφάλαιο 1967 σ. 0234.

 

2 ΕΕ L 327, 23.10.2000, σ. 1.

Αιτιολόγηση

Για να είναι πλήρης η αιτιολόγηση των περιορισμών πρέπει να αναφέρονται στη νομοθεσία οι επικίνδυνες ιδιότητες του DCM καθώς και η χρήση του και τα επίπεδα έκθεσης σε αυτό, καθώς και το γεγονός ότι έχει ταξινομηθεί ως μία από τις 33 ουσίες προτεραιότητας δυνάμει της κοινοτικής νομοθεσίας για την πολιτική των υδάτων.

Τροπολογία  2

Πρόταση απόφασης – τροποποιητική πράξη

Αιτιολογική σκέψη 1α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(1a) Υπάρχουν εναλλακτικές λύσεις αντί του DCM με πολύ καλύτερα χαρακτηριστικά κινδύνου για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον.

Αιτιολόγηση

Πρέπει να αναφέρεται ως ισχυρό επιχείρημα υπέρ του περιορισμού της χρήσης του DCM αυτό το σημαντικό πόρισμα της ανεξάρτητης έκθεσης εκτίμησης αντικτύπου που είχε αναθέσει η ΓΔ Επιχειρήσεων και Βιομηχανίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην «Risk Policy Analysts Limited» (RPA), με θέμα τους «Πιθανούς περιορισμούς της εμπορίας και χρήσης του διχλωρομεθανίου σε διαβρωτικά χρωμάτων».

Τροπολογία  3

Πρόταση απόφασης – τροποποιητική πράξη

Αιτιολογική σκέψη 1 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(1β) Για να εξασφαλιστεί ότι το υφιστάμενο επίπεδο προστασίας δεν θα μειωθεί και για να προληφθεί η αυξημένη έκθεση σε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και ασφάλεια, οι οποίοι αυτή τη στιγμή είναι άγνωστοι ή δεν έχουν ποσοτικοποιηθεί, όλα τα συστατικά κάθε εναλλακτικού αποχρωστικού πρέπει να εκτιμώνται με την ίδια αυστηρότητα όπως και το DCM..

Αιτιολόγηση

Τα παραπάνω παραδείγματα δείχνουν ότι μόνο μια πλήρης εκτίμηση κινδύνου για όλες τις εναλλακτικές λύσεις όπως προβλέπεται στο REACH μπορεί να εξασφαλίσει ότι θα επιλεγούν οι ασφαλέστερες μέθοδοι αφαίρεσης της χρωστικής και ότι οποιαδήποτε απαραίτητα μέτρα ελέγχου χρειάζεται να υιοθετηθούν ακόμη από τους χρήστες θα είναι αναλογικά προς τους κινδύνους για την υγεία και ασφάλεια.

Τροπολογία  4

Πρόταση απόφασης – τροποποιητική πράξη

Αιτιολογική σκέψη 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(3) Τα διαβρωτικά χρωμάτων με βάση το DCM χρησιμοποιούνται από τους καταναλωτές στο σπίτι για να αφαιρέσουν χρώματα, βερνίκια και λάκες σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Η ασφαλής χρήση του DCM από τους καταναλωτές δεν μπορεί να εξασφαλισθεί με κατάρτιση ή παρακολούθηση. Συνεπώς, το μόνο αποτελεσματικό και ανάλογο μέτρο για την εξάλειψη των κινδύνων για τους καταναλωτές είναι η απαγόρευση της διάθεσης στην αγορά και της χρήσης των διαβρωτικών χρωμάτων με βάση το DCM.

(3) Τα διαβρωτικά χρωμάτων με βάση το DCM χρησιμοποιούνται από τους καταναλωτές στο σπίτι για να αφαιρέσουν χρώματα, βερνίκια και λάκες σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Η ασφαλής χρήση του DCM από τους καταναλωτές δεν μπορεί να εξασφαλισθεί με κατάρτιση ή παρακολούθηση. Συνεπώς, το μόνο αποτελεσματικό και ανάλογο μέτρο για την εξάλειψη των κινδύνων για τους καταναλωτές είναι η απαγόρευση της διάθεσης στην αγορά, της προμήθειας και της χρήσης των αποχρωστικών με βάση το DCM.

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να εξασφαλιστεί καλύτερη πρόληψη για τους καταναλωτές, πρέπει επίσης να αποφευχθεί η δυνατότητα διανομής αποχρωστικών που βασίζονται στο DCM από επαγγελματίες και βιομηχανικούς χρήστες.

Τροπολογία  5

Πρόταση απόφασης – τροποποιητική πράξη

Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(5) Καθώς οι καταναλωτές μπορεί να έχουν πρόσβαση σε διαβρωτικά χρωμάτων με βάση το DCM παρά την απαγόρευση μέσω της αλυσίδας διανομής που προορίζεται για τους επαγγελματικούς και τους βιομηχανικούς χρήστες, το προϊόν πρέπει να φέρει σχετική προειδοποιητική ένδειξη.

διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Συνδέεται με την τροπολογία 8 που μεταφέρει τροποποιημένη αυτήν την αιτιολογική σκέψη στην αιτιολογική σκέψη 8α (νέα), και με τις τροπολογίες που απαγορεύουν το DCM για επαγγελματική χρήση.

Τροπολογία  6

Πρόταση απόφασης – τροποποιητική πράξη

Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(6) Οι θάνατοι που καταγράφηκαν στην Ευρώπη τα τελευταία 18 έτη από βιομηχανική και επαγγελματική χρήση οφείλονται κυρίως σε ανεπαρκή εξαερισμό, ακατάλληλα μέσα ατομικής προστασίας, χρήση ακατάλληλων δεξαμενών και μακροπρόθεσμη έκθεση στο DCM. Συνεπώς, πρέπει να επιβληθούν περιορισμοί για τον έλεγχο και τη μείωση των κινδύνων που συνεπάγεται η επαγγελματική και η βιομηχανική χρήση.

(6) Οι θάνατοι που καταγράφηκαν στην Ευρώπη τα τελευταία 18 έτη από βιομηχανική και επαγγελματική χρήση οφείλονται κυρίως σε ανεπαρκή εξαερισμό, ακατάλληλα μέσα ατομικής προστασίας, χρήση ακατάλληλων δεξαμενών, ακατάλληλη σύνθεση των προϊόντων χωρίς επιβραδυντή ατμών, και μακροπρόθεσμη έκθεση στο DCM. Συνεπώς, πρέπει να επιβληθούν περιορισμοί για τον έλεγχο και τη μείωση των κινδύνων που συνεπάγεται η επαγγελματική και η βιομηχανική χρήση.

Αιτιολόγηση

Ορισμένες παλαιές συνθέσεις προϊόντων με DCM δεν περιείχαν επαρκή ποσότητα επιβραδυντικού ατμών για να ελαχιστοποιείται η δημιουργία ατμών.

Τροπολογία  7

Πρόταση απόφασης – τροποποιητική πράξη

Αιτιολογική σκέψη 7α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(7α) Κατά την επαγγελματική χρήση αποχρωστικών με DCM παραβιάζονται συχνά τα όρια επαγγελματικής έκθεσης (ΟΕΕ), παρά τον καλό εξαερισμό, ακόμη και σε ανοιχτούς χώρους. Τα ΟΕΕ ουσιαστικά δεν τηρούνται, επειδή οι χρήστες δεν διαθέτουν τον κατάλληλο εξοπλισμό μέτρησης και δεν εφαρμόζουν επαρκή μέτρα ατομικής προστασίας. Η επιβολή των ΟΕΕ είναι εγγενώς ανεπαρκής λόγω του μεγάλου αριθμού, του μικρού μεγέθους και του ευμετάβλητου χαρακτήρα των σχετικών επιχειρήσεων.

Αιτιολόγηση

Συνοψίζονται εδώ μερικά από τα βασικά πορίσματα της έκθεσης εκτίμησης αντικτύπου που παρήγγειλε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, και τα οποία συστήνουν την πλήρη απαγόρευση κάθε επαγγελματικής χρήσης των αποχρωστικών με βάση το DCM.

Τροπολογία  8

Πρόταση απόφασης – τροποποιητική πράξη

Αιτιολογική σκέψη 7β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(7β) Σύμφωνα με το άρθρο 6 της οδηγίας 98/24/ΕΚ του Συμβουλίου για την προστασία της υγείας και ασφαλείας των εργαζομένων κατά την εργασία από κινδύνους οφειλόμενους σε χημικούς παράγοντες1, οι εργοδότες οφείλουν να αποφεύγουν κατά προτίμηση τη χρησιμοποίηση επιβλαβών χημικών παραγόντων, αντικαθιστώντας τους με χημικούς παράγοντες ή διεργασίες που, υπό τις ενδεδειγμένες συνθήκες χρήσης, δεν είναι επιβλαβής ή είναι λιγότερο επιβλαβής για την ασφάλεια και την υγεία των εργαζομένων, και να εφαρμόζουν προστατευτικά και προληπτικά μέτρα μόνον όταν δεν είναι δυνατή η αντικατάσταση αυτή.

 

1 ΕΕ L 131, 5.5.1998, σ. 11.

Αιτιολόγηση

Η συζήτηση για τα επαρκή μέτρα για την επαγγελματική χρήση του DCM τίθεται στο πλαίσιο της υπάρχουσας νομοθεσίας για την υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων. Πρέπει να γίνει πράξη η προτεραιότητα της αντικατάστασης έναντι των μέτρων προστασίας και πρόληψης.

Τροπολογία  9

Πρόταση απόφασης – τροποποιητική πράξη

Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(8) Η διάθεση στην αγορά και η χρήση διαβρωτικών χρωμάτων με DCM από επαγγελματίες πρέπει συνεπώς να απαγορευτεί με σκοπό την προστασία της υγείας τους και τη μείωση του αριθμού των θανατηφόρων και των μη θανατηφόρων ατυχημάτων. Ωστόσο, στην περίπτωση που η αντικατάσταση του DCM κρίνεται ιδιαίτερα δύσκολη ή ακατάλληλη, τα κράτη μέλη θα πρέπει να διαθέτουν τη δυνατότητα να επιτρέπουν την περαιτέρω χρήση του DCM από επαγγελματίες που διαθέτουν ειδική άδεια. Τα κράτη μέλη θα έχουν την αρμοδιότητα για τη χορήγηση και την παρακολούθηση των εν λόγω αδειών, οι οποίες θα πρέπει να βασίζονται στην υποχρεωτική κατάρτιση με ειδικές απαιτήσεις.

(8) Η διάθεση στην αγορά και η χρήση διαβρωτικών χρωμάτων με DCM από επαγγελματίες πρέπει συνεπώς να απαγορευτεί με σκοπό την προστασία της υγείας τους και τη μείωση του αριθμού των θανατηφόρων και των μη θανατηφόρων ατυχημάτων.

Αιτιολόγηση

Με βάση τα επιχειρήματα των αιτιολογικών σκέψεων 6 και 7 της πρότασης της Επιτροπής και 7α και 7β του εισηγητή, το DCM πρέπει να απαγορευθεί εντελώς και για επαγγελματική χρήση, σύμφωνα και με την έκθεση εκτίμησης αντικτύπου που ανέθεσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η χρήση επικίνδυνων ουσιών στην εργασία πρέπει κατά το δυνατόν να αντικαθίσταται και να μην νομιμοποιείται με την εκπαίδευση σε μέτρα ατομικής προστασίας. Ακόμη και η καλύτερη εκπαίδευση δεν εξασφαλίζει ότι οι επαγγελματίες θα τηρήσουν τα όρια επαγγελματικής έκθεσης λόγω του υψηλού κόστους των μέτρων αυτών.

Τροπολογία  10

Πρόταση απόφασης – τροποποιητική πράξη

Αιτιολογική σκέψη 8α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(8a) Δεδομένου ότι οι επαγγελματίες μπορεί να έχουν πρόσβαση σε αποχρωστικά προϊόντα με βάση το DCM, παρά την απαγόρευση, μέσω της αλυσίδας διανομής που προορίζεται για τους βιομηχανικούς χρήστες, το προϊόν πρέπει να φέρει σχετική προειδοποιητική ένδειξη.

Αιτιολόγηση

Συνδέεται με την τροπολογία που μεταφέρει τροποποιημένη αυτήν την αιτιολογική σκέψη στην αιτιολογική σκέψη 8α (νέα), και με τις τροπολογίες που απαγορεύουν το DCM για επαγγελματική χρήση.

Οι καταναλωτές δεν έχουν κανονικά πρόσβαση στην αλυσίδα διανομής για τους βιομηχανικούς χρήστες, αλλά οι επαγγελματίες ίσως την έχουν. Θα ήταν επομένως σκόπιμη μια προειδοποίηση, για τους επαγγελματίες.

Τροπολογία  11

Πρόταση απόφασης – τροποποιητική πράξη

Αιτιολογική σκέψη 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(9) Ο αριθμός των θανατηφόρων και των μη θανατηφόρων ατυχημάτων που δηλώθηκαν στο πλαίσιο βιομηχανικών δραστηριοτήτων αποτελεί ένδειξη της ανεπαρκούς εφαρμογής της νομοθεσίας για το χώρο εργασίας. Η έκθεση στο DCM παραμένει υψηλή και πρέπει να εφαρμοσθούν συμπληρωματικά μέτρα για τη μείωση των κινδύνων για τους εργαζομένους στις βιομηχανικές εγκαταστάσεις. Πρέπει να εγκριθούν προληπτικά μέτρα όπως ο κατάλληλος εξαερισμός του χώρου εργασίας, τα απαιτούμενα μέσα ατομικής προστασίας και η περαιτέρω τροποποίηση των δεξαμενών.

(9) Ο αριθμός των θανατηφόρων και των μη θανατηφόρων ατυχημάτων που δηλώθηκαν στο πλαίσιο βιομηχανικών δραστηριοτήτων αποτελεί ένδειξη της ανεπαρκούς εφαρμογής της νομοθεσίας για το χώρο εργασίας. Η έκθεση στο DCM παραμένει υψηλή και πρέπει να εφαρμοσθούν συμπληρωματικά μέτρα για τη μείωση των κινδύνων για τους εργαζομένους στις βιομηχανικές εγκαταστάσεις. Πρέπει να εγκριθούν προληπτικά μέτρα, όπως ο κατάλληλος εξαερισμός του χώρου εργασίας που να επιτρέπει την τήρηση των ορίων επαγγελματικής έκθεσης ή η χρήση αναπνευστικού προστατευτικού εξοπλισμού με ανεξάρτητη παροχή αέρα, ξεχωριστοί εξαεριζόμενοι χώροι για την ξήρανση των αντικειμένων από τα οποία αφαιρείται το χρώμα, τα απαιτούμενα μέσα ατομικής προστασίας και η περαιτέρω τροποποίηση των δεξαμενών.

Αιτιολόγηση

Πρέπει να προσδιοριστεί ότι ο εξαερισμός του χώρου εργασίας πρέπει να είναι τέτοιος ώστε να ικανοποιούνται τα όρια επαγγελματικής έκθεσης, ή, εναλλακτικά, να χρησιμοποιείται αναπνευστικός προστατευτικός εξοπλισμός με ανεξάρτητη παροχή αέρα. Για να μειωθεί όσο το δυνατόν η έκθεση στο DCM κατά τη βιομηχανική χρήση, η ξήρανση των αντικειμένων από τα οποία έχει αφαιρεθεί το χρώμα πρέπει να πραγματοποιείται σε ξεχωριστούς εξαεριζόμενους χώρους.

Τροπολογία  12

Πρόταση απόφασης – τροποποιητική πράξη

Αιτιολογική σκέψη 9 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(9α) Τον Νοέμβριο του 2007, η Επιστημονική Επιτροπή για τα Όρια Επαγγελματικής Έκθεσης σύστησε οριακές τιμές για οκτάωρη Χρονικά Σταθμισμένη Μέση Έκθεση και για 15λεπτη Βραχυπρόθεσμη Έκθεση. Επιβάλλεται να θεσπιστούν τα επίπεδα αυτά ως ανώτατα όρια που πρέπει να επιτυγχάνονται με αποτελεσματικό εξαερισμό με αναρρόφηση για βιομηχανική χρήση, χωρίς να αποκλείονται τυχόν χαμηλότερα επίπεδα που θεσπίζονται σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία.

Αιτιολόγηση

Οι συστάσεις της Επιστημονικής Επιτροπής για τα Όρια Επαγγελματικής Έκθεσης πρέπει να εφαρμοστούν ως σημεία αναφοράς για τα συστήματα εξαερισμού με αναρρόφηση στη βιομηχανική χρήση. Οι συστάσεις πρέπει να αποτελέσουν το ανώτατο επίπεδο για την ΕΕ, ενώ τα κράτη μέλη μπορούν να επιλέξουν να θεσπίσουν χαμηλότερα όρια (όπως ήδη συμβαίνει π.χ. στην Ουγγαρία).

Τροπολογία  13

Πρόταση απόφασης – τροποποιητική πράξη

Παράρτημα

Οδηγία 76/769/ΕΟΚ

Παράρτημα Ι – σημείο (xx) – στήλη 2 – σημείο 2

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(2) Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 1, τα κράτη μέλη μπορούν να επιτρέπουν την προμήθεια διαβρωτικών χρωμάτων που περιέχουν διχλωρομεθάνιο σε επαγγελματίες που διαθέτουν σχετική άδεια.

διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Το να επιτραπούν τα διαβρωτικά χρώματος με DCM σε επαγγελματίες που διαθέτουν άδεια δύσκολα μπορεί να δικαιολογηθεί ενόψει της κοινοτικής νομοθεσίας για την υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων, η οποία απαιτεί την αντικατάσταση μιας επικίνδυνης ουσίας όποτε αυτό είναι δυνατόν. Επιπλέον, αγνοεί τα σαφή πορίσματα ότι πολλοί επαγγελματίες δεν διαθέτουν τα μέσα για να εξασφαλίσουν την τήρηση των ορίων επαγγελματικής έκθεσης και δεν επενδύουν σε επαρκή εξοπλισμό ατομικής προστασίας. Τέλος, αγνοεί το γεγονός ότι είναι ουσιαστικά αδύνατη η επιβολή ικανοποιητικών όρων χρήσης εξαιτίας του μεγάλου αριθμού, του μικρού μεγέθους και του ευμετάβλητου χαρακτήρα των σχετικών επιχειρήσεων.

Τροπολογία  14

Πρόταση απόφασης – τροποποιητική πράξη

Παράρτημα

Οδηγία 76/769/ΕΟΚ

Παράρτημα Ι – σημείο (xx) – στήλη 2 – σημείο 3

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(3) Η άδεια που αναφέρεται στην παράγραφο 2 χορηγείται σε επαγγελματίες που διαθέτουν κατάρτιση για την ασφαλή χρήση των διαβρωτικών χρώματος που περιέχουν διχλωρομεθάνιο. Η εν λόγω κατάρτιση καλύπτει τα εξής:

διαγράφεται

α) επίγνωση, αξιολόγηση και διαχείριση των κινδύνων για την υγεία,

 

β) χρήση επαρκούς εξαερισμού,

 

γ) χρήση των κατάλληλων μέσων ατομικής προστασίας

 

Αιτιολόγηση

Η έκθεση εκτίμησης αντικτύπου που ανέθεσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διαπίστωσε ότι παραβιάζεται σε μεγάλο βαθμό η ισχύουσα νομοθεσία για την υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων, γεγονός που διαιωνίζεται από την εγγενή έλλειψη επιβολής. Δεδομένου ότι οι επαγγελματίες δεν έχουν συσκευές μέτρησης για να διασφαλίσουν την τήρηση των ορίων επαγγελματικής έκθεσης και δεν επενδύουν σε ικανοποιητικό εξοπλισμό ατομικής προστασίας λόγω του υψηλού του κόστους, η εκπαίδευση δεν πρόκειται να λύσει τα προβλήματα. Ούτως εχόντων των πραγμάτων, η πλήρης απαγόρευση αποτελεί το μόνο αποτελεσματικό μέτρο.

Τροπολογία  15

Πρόταση απόφασης – τροποποιητική πράξη

Παράρτημα

Οδηγία 76/769/ΕΟΚ

Παράρτημα I – σημείο (xx) – στήλη 2 – σημείο 4

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(4) Τα διαβρωτικά χρωμάτων που περιέχουν διχλωρομεθάνιο σε συγκεντρώσεις ίσες ή μεγαλύτερες του 0,1% κατά μάζα μπορούν να χρησιμοποιούνται σε βιομηχανικές εγκαταστάσεις, μόνον εφόσον καλύπτονται οι ακόλουθοι όροι:

(4) Τα διαβρωτικά χρωμάτων που περιέχουν διχλωρομεθάνιο σε συγκεντρώσεις ίσες ή μεγαλύτερες του 0,1% κατά μάζα μπορούν να χρησιμοποιούνται σε βιομηχανικές εγκαταστάσεις, μόνον εφόσον καλύπτονται οι ακόλουθοι όροι:

(α) αποτελεσματικό σύστημα εξαερισμού ή αναπνευστικός προστατευτικός εξοπλισμός με ανεξάρτητη παροχή αέρα,

(α) λειτουργία αποτελεσματικού συστήματος εξαερισμού που έχει αποδειχτεί ότι εξασφαλίζει πλήρη συμμόρφωση με τα εθνικά όρια επαγγελματικής έκθεσης τα οποία δεν υπερβαίνουν τα 100 ppm (353 mg/m3) για οκτάωρη Μέση Χρονικά Σταθμισμένη Έκθεση ή τα 200 ppm (706 mg/m3) για 15λεπτη Βραχυπρόθεσμη Έκθεση, ή αποδεδειγμένη χρήση αναπνευστικού προστατευτικού εξοπλισμού με ανεξάρτητη παροχή αέρα,

(β) κλειστές δεξαμενές αποβαφής που καλύπτονται όταν δεν χρησιμοποιούνται,

(β) όλες οι δεξαμενές αποβαφής καλύπτονται όταν δεν χρησιμοποιούνται,

 

(βα) χωριστός εξαεριζόμενος χώρος για το στέγνωμα των προϊόντων που έχουν αποβαφεί

(γ) κατάλληλα προστατευτικά γάντια για τους χειριστές.

(γ) κατάλληλα προστατευτικά γάντια και μάσκες για τους χειριστές.

Αιτιολόγηση

1. Ο αριθμός θανάσιμων και μη θανάσιμων ατυχημάτων που σημειώνονται κατά τις βιομηχανικές δραστηριότητες είναι σαφής ένδειξη της ανεπαρκούς επιβολής της νομοθεσίας για το χώρο εργασίας. Κάθε βιομηχανική χρήση DCM πρέπει να υπόκειται σε σαφείς αποδείξεις για την τήρηση των ορίων επαγγελματικής έκθεσης. Ο εξαερισμός πρέπει να επιτυγχάνει τουλάχιστον τις οριακές τιμές που συνιστώνται από την Επιστημονική Επιτροπή για τα Όρια Επαγγελματικής Έκθεσης, ενώ τα κράτη μέλη μπορούν να επιλέξουν να θεσπίσουν χαμηλότερες τιμές. Εναλλακτικά, πρέπει να αποδεικνύεται η χρήση επαρκούς αναπνευστικού προστατευτικού εξοπλισμού με ανεξάρτητη παροχή αέρα.

2. Η κάλυψη όλων των συστημάτων, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που δεν είναι "πραγματικά κλειστά" θα μειώσει τις εκπομπές ατμών DCM.

3.Για να μειωθεί όσο το δυνατόν περισσότερο η έκθεση στο DCM κατά τη βιομηχανική χρήση, θα πρέπει το στέγνωμα των αντικειμένων που έχουν αποβαφεί να πραγματοποιείται σε χωριστούς εξαεριζόμενους χώρους.

4. Το DCM είναι πολύ πτητικό. Η βασική οδός πρόσληψης του DCM από ανθρώπους θεωρείται η εισπνοή ( ATSDR, 2000 Toxicological Profiles for Methylene Chloride, Agency for Toxic Substances and Disease Registry, U.S. Department of Health and Human Services, GA, USA.). Όταν χρησιμοποιούνται κατάλληλα γάντια και μάσκες, οι χειριστές προστατεύονται από δερματική και εισπνευστική έκθεση στο DCM.

Τροπολογία  16

Πρόταση απόφασης – τροποποιητική πράξη

Παράρτημα

Οδηγία 76/769/ΕΟΚ

Παράρτημα Ι – σημείο (xx) – στήλη 2 – σημείο 5

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(5) Με την επιφύλαξη της λοιπής κοινοτικής νομοθεσίας σχετικά με την ταξινόμηση, τη συσκευασία και την επισήμανση των επικίνδυνων ουσιών και παρασκευασμάτων, τα διαβρωτικά χρωμάτων που περιέχουν διχλωρομεθάνιο σε συγκέντρωση μεγαλύτερη του 0,1% κατά μάζα, από την [24 μήνες μετά την έναρξη ισχύος της απόφασης] φέρουν την εξής ευανάγνωστη και ανεξίτηλη ένδειξη: προορίζεται για βιομηχανικές και επαγγελματικές χρήσεις».»

(5) Με την επιφύλαξη της λοιπής κοινοτικής νομοθεσίας σχετικά με την ταξινόμηση, τη συσκευασία και την επισήμανση των επικίνδυνων ουσιών και παρασκευασμάτων, τα διαβρωτικά χρωμάτων που περιέχουν διχλωρομεθάνιο σε συγκέντρωση μεγαλύτερη του 0,1% κατά μάζα, από την [24 μήνες μετά την έναρξη ισχύος της απόφασης] φέρουν την εξής ευανάγνωστη και ανεξίτηλη ένδειξη: Επικίνδυνο! προορίζεται αποκλειστικά για βιομηχανικές χρήσεις».»

Αιτιολόγηση

Ο καταναλωτής θα θορυβηθεί και θα πειστεί ασφαλώς ότι το περιεχόμενο είναι βλαβερό γι' αυτόν.

Εάν απαγορευτεί η επαγγελματική χρήση θα πρέπει να προσαρμοστεί αναλόγως η προειδοποίηση.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Παρά τον καλό εξαερισμό, την αποβαφή μικρών επιφανειών, την άμεση συλλογή των καταλοίπων της αποβαφής και του κλεισίματος των δοχείων των διαβρωτικών χρώματος, ξεπερνιέται τακτικά το όριο έκθεσης (100 ppm). Επομένως πρέπει να χρησιμοποιείται στον τόπο τέτοιας εργασίας αυτόνομος αναπνευστικός προστατευτικός εξοπλισμός, εκτός εάν αποδεικνύεται με μετρήσεις πέραν πάσης αμφιβολίας ότι δεν σημειώνεται υπέρβαση του ορίου έκθεσης στην περίπτωση συγκεκριμένων διαβρωτικών χρώματος ή με την εφαρμογή ειδικών προστατευτικών διεργασιών.

Οι μάσκες φιλτραρίσματος δεν αποτελούν αποτελεσματική προστασία. Όποτε χρησιμοποιείται αναπνευστικός εξοπλισμός, θα πρέπει να γίνεται στα άτομα που τα χρησιμοποιούν γενική προληπτική εξέταση. Εάν οι εργασίες αποβαφής πρόκειται να διαρκέσουν πάνω από το 20% των εβδομαδιαίων εργάσιμων ωρών, θα πρέπει να ζητείται ειδική άδεια από την αρμόδια για την ασφάλεια στον τόπο εργασίας ρυθμιστική αρχή.

VCI – Ένωση Χημικών Βιομηχανιών της Γερμανίας, 2000

1. Εισαγωγή

Το διχλωρομεθάνιο (DCM) είναι μία άχρωμη χημική ένωση με δριμεία αιθερική οσμή ή ήπια γλυκεία οσμή. Βασικές αγορές είναι η παραγωγή φαρμακευτικών προϊόντων, διαλυτών και βοηθητικών εφαρμογών, διαβρωτικών χρωμάτων και κολλών. Από τη συνολική παραγωγή των 244.000 τόνων το 2005, 13.000 τόνοι ‘παρθένουDCM χρησιμοποιήθηκαν για διαβρωτικά χρώματος (περίπου 5%), με άλλους 1.500 – 11.000 τόνους να αποσύρονται από την παραγωγή φαρμάκων για χρήση ως διαβρωτικών χρώματος.

Το DCM έχει μοναδικό προφίλ αρνητικών επιπτώσεων επί της ανθρώπινης υγείας - και έχει ταξινομηθεί ως μία από τις 33 ουσίες προτεραιότητας στα πλαίσια της οδηγίας πλαίσιο για τα ύδατα. Τα διαρθρωτικά χρώματος με βάση το DCM περιέχουν από 60 έως 90 % DCM. Το DCM έχει σημείο βρασμού τους 30-40 βαθμούς Κελσίου και είναι εξαιρετικά πτητικό - δηλαδή εξατμίζεται ταχύτατα. Το DCM έχει ταξινομηθεί ως καρκινογόνο της κατηγορίας 3. Έχει ναρκωτική δράση, που προκαλεί καταστολή του κεντρικού νευρικού συστήματος, απώλεια συνείδησης και καρδιο-τοξικολογικές επιπτώσεις σε υψηλή έκθεση, με άμεσο κίνδυνο θανάτου εάν δεν χρησιμοποιηθεί ορθώς. Άλλες επιπτώσεις είναι ο ερεθισμός των οφθαλμών και της αναπνευστικής οδού, το πνευμονικό οίδημα και οξείες συνέπειες για την καρδιά, το ήπαρ και τα νεφρά. Προκαλεί επίσης αίσθημα ζάλης και πονοκεφάλους.

Σύμφωνα με την Επιστημονική Επιτροπή για την Υγεία και τους Περιβαλλοντικούς Κινδύνους, η τοξικότητα του DCM προκαλεί σημαντικές ανησυχίες λόγω του κινδύνου που συνιστά για ιδιαίτερα ευπαθή άτομα. Τα παιδιά είναι πιο ευπαθή, ιδίως λόγω της πιθανότητας μεγαλύτερης έκθεσης (ταχύτερος ρυθμός αερισμού απ' ό,τι οι ενήλικες, μεγαλύτερη συγκέντρωση DCM στο επίπεδο του εδάφους). Τα άτομα με προδιάθεση για καρδιοαγγειακά παθήματα διατρέχουν ίσως και αυτά μεγαλύτερο κίνδυνο.

Σύμφωνα με την Επιτροπή, από το 1989 έως το 2007 καταγράφηκαν στην ΕΕ 18 θάνατοι (9 σε βιομηχανική χρήση, 8 σε επαγγελματική χρήση και 1 σε καταναλωτική χρήση) και 56 μη θανατηφόρες βλάβες.

Οι κίνδυνοι από το DCM που περιέχεται στα διαβρωτικά χρώματος έχουν αξιολογηθεί σε τρεις μελέτες της Επιτροπής (1999, 2004 και 2007) - που όλες κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι πρέπει να λαμβάνονται μέτρα περιορισμού του κινδύνου για την καταναλωτική και επαγγελματική χρήση, ενώ δύο εξ αυτών ζητούσαν και νέα μέτρα περιορισμού του κινδύνου για τη βιομηχανική χρήση[1].

Υπάρχουν ήδη στην αγορά διάφορα εναλλακτικά προϊόντα αντί των διαβρωτικών χρώματος με DCM: φυσική/μηχανική αποβαφή, πυρολυτική/θερμική αποβαφή και χημική αποβαφή με άλλες χημικές ουσίες. Ευρύτερα χρησιμοποιούνται τα εναλλακτικά χημικά διαβρωτικά χρώματος. Περιέχουν μεγάλη ποικιλία χημικών ουσιών. Οι ουσίες αυτές έχουν πολύ διαφορετικά προφίλ κινδύνου και εκθέτουν πιθανώς το χρήστη σε διαφορετικούς κινδύνους απ' ό,τι το DCM. Πάντως, σύμφωνα με τις μελέτες της Επιτροπής και με τη δική της εκτίμηση αντικτύπου, υπάρχουν εναλλακτικές λύσεις με (πολύ) καλύτερο προφίλ κινδύνων για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον.

Αρκετές ευρωπαϊκές χώρες έχουν ήδη θεσπίσει εθνικά μέτρα για την απαγόρευση ή αντικατάσταση του DCM (Αυστρία, Δανία, Σουηδία) ή έχουν κινήσει τη σχετική διαδικασία (Γερμανία).

2. Γιατί να απαγορευθεί η καταναλωτική χρήση του DCM;

Δεν υπάρχει τρόπος για να εξασφαλιστεί η ασφαλής χρήση του DCM από τους καταναλωτές:

- δεν είναι σε θέση να αξιολογούν τον κίνδυνο·

- δεν έχουν πρόσβαση στον ίδιο εξοπλισμό (ιδίως μηχανολογίας ελέγχων) με τους συμμετέχοντες σε βιομηχανικές χρήσεις - και σε ορισμένες περιπτώσεις οι συνθήκες εργασίας στο σπίτι είναι πολύ χειρότερες από τις συνθήκες εργασίας των επαγγελματιών (π.χ., αποβαφή που πραγματοποιείται σε υπόγειο ή σε κλειστό χώρο με κλειστά παράθυρα λόγω κακοκαιρίας, ή παρουσία ευπαθών ατόμων όπως παιδιά, ηλικιωμένοι συγγενείς ή άτομα με προβλήματα υγείας)· και

- δεν έχουν γνώσεις για τον κατάλληλο εξοπλισμό ατομικής προστασίας· αλλά ακόμη και εάν τις είχαν, είναι εξαιρετικά απίθανο να θελήσουν να καταβάλουν το σχετικό κόστος (κόστος του αναπνευστικού εξοπλισμού με ανεξάρτητη παροχή αέρα, συμπιεστή, μάσκα και κατάλληλα γάντια: περίπου 2.750 €· κόστος του διαβρωτικού χρώματος με DCM: περίπου 10 € / λίτρο).

Εξαιτίας των ανωτέρω και δεδομένου ότι υπάρχουν εναλλακτικά προϊόντα και ότι η χρήση τους επιφέρει μικρή ή μηδαμινή οικονομική επιβάρυνση του καταναλωτή, πρέπει να απαγορευθεί η καταναλωτική χρήση των διαβρωτικών χρώματος με βάση το DCM.

3. Γιατί να απαγορευθεί η επαγγελματική χρήση του DCM;

Η οδηγία 98/24/ΕΚ του Συμβουλίου για την προστασία της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων από κινδύνους που σχετίζονται με χημικούς παράγοντες στην εργασία θεσπίζει μια σαφή ιεραρχία κανόνων. Οι εργοδότες επιδιώκουν πρώτα να αντικαταταστήσουν έναν επιβλαβή χημικό παράγοντα με χημικό παράγοντα ή διεργασία που, υπό τις συνθήκες χρήσης, δεν είναι επιβλαβής ή είναι λιγότερο επιβλαβής, και λαμβάνουν μέτρα προστασίας και πρόληψης μόνον όποτε δεν είναι δυνατή τέτοια αντικατάσταση. Δεδομένου ότι υπάρχουν ασφαλείς εναλλακτικές λύσεις, είναι σαφές από την ισχύουσα κοινοτική νομοθεσία για την υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων ότι το DCM πρέπει να αντικατασταθεί.

Το DCM αναφέρει την προειδοποίηση ασφαλείας «Να μην εισπνέονται αέρια / αναθυμιάσεις / ατμός / σταγονίδια». Δεδομένης της μεγάλης πτητικότητάς του, ο μόνος τρόπος συμμόρφωσης είναι η χρήση αναπνευστικού προστατευτικού εξοπλισμού με ανεξάρτητη παροχή αέρα. Όμως, ο πλήρης εξοπλισμός κοστίζει περίπου 2.750 €, ενώ η εργασία με πλήρη φόρμα σώματος, μάσκα οξυγόνου και φθοροκαουτσουκένια γάντια είναι μάλλον δυσάρεστη, με συνέπεια να πραγματοποιείται σπάνια.

Τα όρια επαγγελματικής έκθεσης (ΟΕΕ) ξεπερνιούνται τακτικά και σε μεγάλο βαθμό, ακόμη και σε περιπτώσεις με καλό αερισμό ή σε ανοιχτούς χώρους (βλ. επίσης το εισαγωγικό σημείωμα). Ας σημειωθεί ότι το DCM μπορεί να ανιχνευθεί από τον άνθρωπο με την όσφρηση σε συγκεντρώσεις που υπερβαίνουν κατά πολύ τα ΟΕΕ. Οι επαγγελματίες μπορεί να πιστεύουν ότι δεν υπάρχει κίνδυνος επειδή δεν μυρίζουν τίποτα – όμως μπορεί ήδη να έχουν υπερβεί κατά πολύ τα ΟΕΕ.

Αναγράφεται επίσης η φράση για την ασφάλεια «Να μην έρχεται σε επαφή με το δέρμα και τους οφθαλμούς» και «Χρήση με κατάλληλο προστατευτικό ρουχισμό και γάντια». Όμως, τα διάφορα είδη που υπάρχουν έχουν όλα σοβαρούς περιορισμούς. Τα φθηνότερα (EVA – περίπου 10 € το ζευγάρι) έχουν μικρή μηχανική αντοχή και το DCM τα διαπερνάει γρήγορα. Τα γάντια PVA (περίπου 25 € το ζευγάρι) παρουσιάζουν καλή χημική αντίσταση, αλλά δεν μπορούν να χρησιμοποιούνται όπου υπάρχει νερό. Τα φθοροκαουτσουκένια γάντια (50 € το ζευγάρι) είναι τα καλύτερα, αλλά το DCM τα διαπερνά το αργότερο μετά από 3 ώρες.

Το σημαντικότερο είναι ότι οι σημερινές πρακτικές όσον αφορά την επιβολή είναι εξ αρχής ανεπαρκείς, ιδίως λόγω του μεγάλου αριθμού, του μικρού μεγέθους και του ευμετάβλητου χαρακτήρα των σχετικών επιχειρήσεων.

Τέλος, η κοινοτική νομοθεσία για την υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων δεν ισχύει για τους αυτοαπασχολούμενους, στους οποίους όμως συγκαταλέγεται μεγάλος αριθμός μπογιατζήδων και διακοσμητών.

Εν περιλήψει, η ισχύουσα νομοθεσία για την υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων είτε δεν ισχύει (αυτοαπασχολούμενοι), είτε αγνοείται ευρέως (καμία αντικατάσταση, ανεπαρκής ατομική προστασία) και δεν εφαρμόζεται.

4. Οικονομική επίπτωση

Η Επιτροπή προτείνει την απαγόρευση της επαγγελματικής χρήσης του DCM σε διαβρωτικά χρώματος, εκτός ένα κράτος μέλος θεσπίσει σύστημα εκπαίδευσης και αδειοδότησης για τη χρήση αυτή. Αυτό αντιτίθεται προς τις συστάσεις της έκθεσης εκτίμησης αντικτύπου που εκπόνησε η RPA το 2007[2].

Η Επιτροπή υπολογίζει το κόστος της πρότασης για εκπαίδευση και αδειοδότηση σε 1,9 εκατ. € το πρώτο έτος και 1,3 εκατ. € τα επόμενα έτη (εκπαίδευση 10.000 εργαζομένων). Η αδειοδότηση 10.000 ατόμων και 800 επιχειρήσεων θα κοστίσει άλλο 1,34 εκατ. €. Στο ποσό αυτό δεν περιλαμβάνεται ακόμη το κόστος της μηχανολογίας ελέγχων και/ή του ατομικού προστατευτικού εξοπλισμού.

Είναι ενδιαφέρουσα η σύγκριση των ποσών αυτών με τα εκτιμώμενα κέρδη των κατασκευαστών DCM. Το ετήσιο κέρδος του κλάδου υπολογίζεται από την RPA από 430.000 έως 1,1 εκατ. € για την επαγγελματική χρήση.

Με άλλα λόγια, εάν εκπαιδευτούν και αδειοδοτηθούν 10.000 εργαζόμενοι και 800 επιχειρήσεις σε όλη την ΕΕ, το σχετικό κόστος ξεπερνάει σαφώς το κέρδος της βιομηχανίας. Αδυνατούμε να φανταστούμε για ποιο λόγο οι επαγγελματίες χρήστες και οι αρχές θα πληρώσουν εκατομμύρια για εκπαίδευση και αδειοδότηση (και επιπλέον εκατομμύρια για ατομικό προστατευτικό εξοπλισμό) προκειμένου να διατηρήσουν ένα συγκριτικά μικρό κέρδος για τον παραγωγό.

Επιπλέον, πολλοί παραγωγοί DCM προσφέρουν επίσης προϊόντα εναλλακτικά προς το DCM, με αποτέλεσμα να μπορούν να αντισταθμίσουν εν μέρει, αν όχι εντελώς, τις απώλειές τους μεταθέτοντας την παραγωγή στα εναλλακτικά προϊόντα.

5. Τα ‘μέτρα περιορισμού του κινδύνου’ που προτείνει ο κλάδος

Οι παραγωγοί DCM προτείνουν τα κάτωθι μέτρα αντί της απαγόρευσης για τους καταναλωτές:

- δοχεία έως ενός λίτρου,

- δοχεία με στενό στόμιο και πώματα ασφαλείας για τα παιδιά,

- προσθήκη επιβραδυντή εξάτμισης,

- ορατό σήμα ασφαλείας που απαιτεί τη χρήση μόνο με επαρκή εξαερισμό.

Για επαγγελματική χρήση προτείνουν τα εξής μέτρα:

- προσθήκη επιβραδυντή εξάτμισης,

- παροχή πληροφοριών σχετικά με την ασφάλεια.

Η έκθεση εκτίμησης αντικτύπου της RPA κατέδειξε σαφώς ότι τα μέτρα αυτά είναι παντελώς ανεπαρκή. Πράγματι, τα περισσότερα είναι μη-μέτρα, δεδομένου ότι εκπροσωπούν το status quo. Το συνηθέστερο μέγεθος δοχείου για τους καταναλωτές είναι ήδη του ενός λίτρου. Τα δοχεία με στενό στόμιο και πώματα ασφαλείας για τα παιδιά είναι ήδη υποχρεωτικά δια νόμου. Ενώ το στενό στόμιο ενδεχομένως μειώνει αποτελεσματικά τις ακούσιες εκχύσεις, δεν μειώνει την έκθεση κατά τη χρήση (ο χρήστης εξακολουθεί να πρέπει να μεταφέρει μέρος του περιεχομένου σε πλατύστομο δοχείο, με αποτέλεσμα να μην μειώνεται η τελική έκθεση).

Σχεδόν όλα τα προϊόντα στην αγορά περιέχουν επιβραδυντές εξάτμισης – κυρίως για να αυξηθεί η αποτελεσματικότητα του DCM, επειδή διαφορετικά θα εξατμιζόταν προτού μπορέσει να ενεργήσει πλήρως ως διαβρωτικό χρώματος.

Το DCM πρέπει ήδη δια νόμου να φέρει σήμα που προειδοποιεί το χρήστη να μην αναπνέει αέρια/αναθυμιάσεις/ατμό/σταγονίδια (ο παραγωγός διαλέγει την κατάλληλη διατύπωση). Η προσθήκη διάταξης για τον ‘επαρκή εξαερισμό’ δεν προσφέρει τίποτε και είναι άχρηστη: ποιο νόημα έχει τη στιγμή που η ανθρώπινη όσφρηση ανιχνεύει το DCM μόνον σε επίπεδα που ξεπερνούν κατά πολύ τα όρια επαγγελματικής έκθεσης;

Τέλος, δεν χρειάζεται να ειπωθεί ότι οι παραγωγοί υποχρεούνται ήδη δια νόμου να παρέχουν πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια στους επαγγελματικούς χρήστες.

Εν ολίγοις, τα μέτρα που προτείνει ο κλάδος – και δυστυχώς υποστηρίζουν και μερικά κράτη μέλη – δεν είναι παρά μια κυνική προσπάθεια να αποφευχθεί ο από μακρού οφειλόμενος περιορισμός μιας χημικής ουσίας με μοναδικό προφίλ αρνητικών επιπτώσεων, με προτάσεις που ισχύουν ήδη και έχουν σαφώς αποτύχει να προσφέρουν επαρκή προστασία.

  • [1]  Βλ. την εκτίμηση αντικτύπου που συνήψε η Επιτροπή στην πρόταση.
  • [2]  RPA - Risk and Policy Analysts Ltd, ΗΒ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Τίτλος

Επικίνδυνες ουσίες και παρασκευάσματα (διχλωρομεθάνιο)

Έγγραφα αναφοράς

COM(2008)0080 – C6-0068/2008 – 2008/0033(COD)

Ημερομηνία υποβολής στο ΕΚ

14.2.2008

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

ENVI

11.3.2008

Γνωμοδοτική(ές) επιτροπή(ες)

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

IMCO

11.3.2008

 

 

 

Αποφάσισε να μη γνωμοδοτήσει

       Ημερομηνία της απόφασης

IMCO

25.3.2008

 

 

 

Εισηγητής(ές)

       Ημερομηνία ορισμού

Carl Schlyter

3.3.2008

 

 

Εξέταση στην επιτροπή

24.6.2008

 

 

 

Ημερομηνία έγκρισης

9.9.2008

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

54

4

1

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Georgs Andrejevs, Margrete Auken, Liam Aylward, Pilar Ayuso, Johannes Blokland, John Bowis, Frieda Brepoels, Martin Callanan, Dorette Corbey, Magor Imre Csibi, Chris Davies, Avril Doyle, Mojca Drčar Murko, Anne Ferreira, Matthias Groote, Françoise Grossetête, Satu Hassi, Gyula Hegyi, Marie Anne Isler Béguin, Dan Jørgensen, Christa Klaß, Eija-Riitta Korhola, Holger Krahmer, Aldis Kušķis, Marie-Noëlle Lienemann, Peter Liese, Roberto Musacchio, Riitta Myller, Péter Olajos, Miroslav Ouzký, Vittorio Prodi, Frédérique Ries, Dagmar Roth-Behrendt, Guido Sacconi, Amalia Sartori, Carl Schlyter, Richard Seeber, María Sornosa Martínez, Thomas Ulmer, Anja Weisgerber, Glenis Willmott, Αδάμος Αδάμου, Ευαγγελία Τζαμπάζη, Αντώνιος Τρακατέλλης, Владко Тодоров Панайотов

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Giovanni Berlinguer, Iles Braghetto, Nicodim Bulzesc, Philip Bushill-Matthews, Bairbre de Brún, Milan Gaľa, Genowefa Grabowska, Jutta Haug, Erna Hennicot-Schoepges, Caroline Lucas, Alojz Peterle, Donato Tommaso Veraldi

Αναπληρωτές (άρθρο 178, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Elisabetta Gardini, Graham Watson

Ημερομηνία κατάθεσης

12.9.2008