MIETINTÖ ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi direktiivin 76/769/ETY muuttamisesta tiettyjen vaarallisten aineiden ja valmisteiden (dikloorimetaani) markkinoille saattamisen ja käytön rajoituksien osalta

  12.9.2008 - (KOM(2008)0080 – C6‑0068/2008 – 2008/0033(COD)) - ***I

  Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta
  Esittelijä: Carl Schlyter

  Menettely : 2008/0033(COD)
  Elinkaari istunnossa
  Asiakirjan elinkaari :  
  A6-0341/2008
  Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
  A6-0341/2008
  Hyväksytyt tekstit :

  LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

  ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi direktiivin 76/769/ETY muuttamisesta tiettyjen vaarallisten aineiden ja valmisteiden (dikloorimetaani) markkinoille saattamisen ja käytön rajoituksien osalta

  (KOM(2008)0080 – C6‑0068/2008 – 2008/0033(COD))

  (Yhteispäätösmenettely: ensimmäinen käsittely)

  Euroopan parlamentti, joka

  –   ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (KOM(2008)0080),

  –   ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan ja 95 artiklan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C6‑0068/2008),

  –   ottaa huomioon työjärjestyksen 51 artiklan,

  –   ottaa huomioon ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnan mietinnön (A6‑0341/2008),

  1.  hyväksyy komission ehdotuksen sellaisena kuin se on tarkistettuna;

  2.  pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se aikoo tehdä tähän ehdotukseen huomattavia muutoksia tai korvata sen toisella ehdotuksella;

  3.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle.

  Tarkistus  1

  Ehdotus päätökseksi – muutossäädös

  Johdanto-osan -1 kappale (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  (-1) Dikloorimetaania käytetään erittäin korkeina pitoisuuksina maalinpoistoaineissa. Se on helposti haihtuvaa, ja sillä on huumaava vaikutus, joka johtaa keskushermoston depressioon ja suurille pitoisuuksille altistuttaessa kardiotoksisiin vaikutuksiin ja jonka väärinkäytöstä seuraa välitön hengenvaara. Dikloorimetaani on luokiteltu vaarallisten aineiden luokitusta, pakkaamista ja merkintöjä koskevien lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten lähentämisestä 27 päivänä kesäkuuta 1967 annetun neuvoston direktiivin 67/548/ETY1 mukaisesti syöpää aiheuttavaksi aineeksi luokkaan 3. Dikloorimetaani on yhteisön vesipolitiikan puitteista 23 päivänä lokakuuta 2000 annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 2000/60/EY2 tarkoitettu prioriteettiaine.

   

  1 EYVL 196, 16.8.1967, s. 1, suomenkielinen erityispainos, alue 15, nide 1, s. 19.

   

  2 EYVL L 327, 23.10.2000, s. 1.

  Perustelu

  Dikloorimetaanin vaaralliset ominaisuudet, sen käyttö ja altistumisen määrä olisi mainittava lainsäädännössä, kuten myös aineen luokitteleminen yhdeksi 33 prioriteettiaineesta yhteisön vesiensuojelulainsäädännössä. Näin täydennetään rajoitusten perusteluja.

  Tarkistus  2

  Ehdotus päätökseksi – muutossäädös

  Johdanto-osan 1 a kappale (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  (1 a) Markkinoilla on dikloorimetaanille vaihtoehtoja, jotka ovat ihmisten terveyteen kohdistuvilta ja ympäristövaikutuksiltaan paljon parempia ja vaarattomampia.

  Perustelu

  Tämä tärkeä komission yritys- ja teollisuustoiminnan pääosaston konsulttitoimistolla Risk & Policy Analysts Limited (RPA) teettämän riippumattoman vaikutustenarvioinnin ("Potential Restrictions on the Marketing and Use of Dichloromethane in Paint Strippers") tulos on mainittava, sillä se on merkittävä peruste dikloorimetaanin käytön rajoittamiselle.

  Tarkistus  3

  Ehdotus päätökseksi – muutossäädös

  Johdanto-osan 1 b kappale (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  (1 b) Kaikkia maalinpoistoaineiden vaihtoehtoisia ainesosia olisi arvioitava yhtä kurinalaisesti kuin dikloorimetaania sen varmistamiseksi, että tämänhetkistä suojelun tasoa ei heikennetä ja että estetään lisääntynyt altistuminen sellaisille ihmisen terveyttä ja turvallisuutta uhkaaville riskeille, joita ei tunneta tai joiden määrästä ei ole tietoa.

  Perustelu

  Edellä esitetyt esimerkit osoittavat, että ainoastaan REACH-asetuksen mukaisen, kaikkien vaihtoehtoisten tuotteiden kokonaisvaltaisen riskien arvioinnin avulla voidaan varmistaa, että valitaan turvallisimmat menetelmät maalin poistamiseksi ja että tarvittavat valvontatoimenpiteet, jotka käyttäjien on omaksuttava, ovat oikeasuhteisia terveyttä ja turvallisuutta uhkaaviin riskeihin nähden.

  Tarkistus  4

  Ehdotus päätökseksi – muutossäädös

  Johdanto-osan 3 kappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  (3) Kuluttajat käyttävät dikloorimetaanipohjaisia maalinpoistoaineita kotonaan maalin ja lakan poistamiseen sekä sisä- että ulkotiloissa. Koulutuksella tai seurannalla ei voida varmistaa, että kuluttajat käyttävät dikloorimetaania turvallisesti. Ainoa tehokas ja oikeasuhteinen toimenpide kuluttajille aiheutuvien riskien poistamiseen on siksi dikloorimetaanipohjaisten maalinpoistoaineiden markkinoille saattamisen ja käytön kieltäminen.

  (3) Kuluttajat käyttävät dikloorimetaanipohjaisia maalinpoistoaineita kotonaan maalin ja lakan poistamiseen sekä sisä- että ulkotiloissa. Koulutuksella tai seurannalla ei voida varmistaa, että kuluttajat käyttävät dikloorimetaania turvallisesti. Ainoa tehokas ja oikeasuhteinen toimenpide kuluttajille aiheutuvien riskien poistamiseen on siksi dikloorimetaanipohjaisten maalinpoistoaineiden markkinoille saattamisen, luovuttamisen ja käytön kieltäminen.

  Perustelu

  Jotta ennaltaehkäisyä parannettaisiin kuluttajien kannalta, ammatti- ja teollisuuskäyttäjien mahdollisuuksia jaella dikloorimetaanipohjaisia maalinpoistoaineita on myös rajoitettava.

  Tarkistus  5

  Ehdotus päätökseksi – muutossäädös

  Johdanto-osan 5 kappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  (5) Koska kuluttajat voivat kiellosta huolimatta saada jakeluketjusta käyttöönsä ammatti- ja teollisuuskäyttöön tarkoitettua dikloorimetaanipohjaista maalinpoistoainetta, tuote olisi varustettava varoituksella.

  Poistetaan.

  Perustelu

  Liittyy tarkistukseen 8, jolla tästä johdanto-osan kappaleesta tehdään muutettuna uusi johdanto-osan 8 a kappale, ja tarkistuksiin, joilla kielletään dikloorimetaanin ammattikäyttö.

  Tarkistus  6

  Ehdotus päätökseksi – muutossäädös

  Johdanto-osan 6 kappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  (6) Euroopassa 18 viime vuoden aikana kirjattujen teollisuus- ja ammattikäytössä tapahtuneitten kuolemantapauksien syyksi on pääasiassa ilmoitettu riittämätön ilmanvaihto, epätarkoituksenmukaiset henkilönsuojaimet, puutteellisten altaiden käyttö sekä pitkäaikainen altistus dikloorimetaanille. Sen vuoksi olisi asetettava rajoituksia, joilla valvotaan ja vähennetään ammatti- ja teollisuuskäyttöön liittyviä riskejä.

  (6) Euroopassa 18 viime vuoden aikana kirjattujen teollisuus- ja ammattikäytössä tapahtuneitten kuolemantapauksien syyksi on pääasiassa ilmoitettu riittämätön ilmanvaihto, epätarkoituksenmukaiset henkilönsuojaimet, puutteellisten altaiden käyttö, tuotteiden puutteellinen koostumus – tuotteet eivät sisällä riittävästi haihtumisenestoaineita sekä pitkäaikainen altistus dikloorimetaanille. Sen vuoksi olisi asetettava rajoituksia, joilla valvotaan ja vähennetään ammatti- ja teollisuuskäyttöön liittyviä riskejä.

  Perustelu

  Jotkin vanhat dikloorimetaaniseokset olivat koostumukseltaan sellaisia, että ne eivät sisältäneet riittävästi haihtumista hillitseviä haihtumisenestoaineita.

  Tarkistus  7

  Ehdotus päätökseksi – muutossäädös

  Johdanto-osan 7 a kappale (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  (7 a) Työperäisen altistuksen raja-arvot ylittyvät säännöllisesti dikloorimetaanipohjaisten maalinpoistoaineiden ammattikäytössä hyvästä ilmanvaihdosta huolimatta ja myös ulkoilmassa. Työperäisen altistuksen raja-arvojen noudattaminen on lähes olematonta, koska käyttäjillä ei ole asianmukaisia mittauslaitteita, eivätkä he toteuta asianmukaisia henkilökohtaisia suojelutoimenpiteitä. Työperäisen altistuksen raja-arvojen noudattamisen valvonta on riittämätöntä, koska alan yrityksiä on paljon, ne ovat pieniä ja niiden toimialue on laaja.

  Perustelu

  Tarkistuksessa esitetään tiivistettynä joitain komission teettämän vaikutustenarvioinnin tuloksista, joissa suositetaan dikloorimetaanipohjaisten maalinpoistoaineiden kaiken ammattikäytön täydellistä kieltämistä.

  Tarkistus  8

  Ehdotus päätökseksi – muutossäädös

  Johdanto-osan 7 b kappale (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  (7 b) Työntekijöiden terveyden ja turvallisuuden suojelemisesta työpaikalla esiintyviin kemiallisiin tekijöihin liittyviltä riskeiltä annetun neuvoston direktiivin 98/24/EY1 6 artiklan mukaan työnantajat velvoitetaan mieluiten käyttämään korvaavia vaihtoehtoja, jolloin työnantaja välttää vaarallisten kemiallisen tekijän käytön korvaamalla sen kemiallisella tekijällä tai prosessilla, joka käyttöedellytystensä mukaisesti ei ole vaarallinen tai on vähemmän vaarallinen työntekijöiden turvallisuudelle ja terveydelle, ja toteuttamaan ehkäisy- ja suojelutoimenpiteitä vain, kun mainittu korvaaminen ei ole mahdollista.

   

  1 EYVL L 131, 5.5.1998, s. 11.

  Perustelu

  Keskustelua dikloorimetaanin ammattikäyttöä koskevista aiheellisista toimista on käytävä voimassa olevan työntekijöiden terveyden ja turvallisuuden suojelua koskevan lainsäädännön puitteissa. Korvaavien vaihtoehtojen käyttö on asetettava ehkäisy- ja suojelutoimenpiteiden toteuttamisen edelle.

  Tarkistus  9

  Ehdotus päätökseksi – muutossäädös

  Johdanto-osan 8 kappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  (8) Ammattikäyttäjien terveyden suojelemiseksi ja kuolemaan johtavien ja muiden tapaturmien vähentämiseksi olisi sen vuoksi kiellettävä dikloorimetaanipohjaisten maalinpoistoaineiden saattaminen markkinoille ja niiden ammattikäyttö. Jos kuitenkin katsotaan, että dikloorimetaanin korvaaminen olisi erityisen vaikeaa tai epätarkoituksenmukaista, jäsenvaltioiden pitäisi voida sallia dikloorimetaanin käytön jatkaminen edellyttäen, että käyttäjä on erityisen luvan saanut ammattikäyttäjä. Jäsenvaltiot vastaisivat tällaisten lupien myöntämisestä ja valvonnasta, ja luvan saamisen edellytyksenä tulisi olla pakollinen, erityiset vaatimukset täyttävä koulutus.

  (8) Ammattikäyttäjien terveyden suojelemiseksi ja kuolemaan johtavien ja muiden tapaturmien vähentämiseksi olisi sen vuoksi kiellettävä dikloorimetaanipohjaisten maalinpoistoaineiden saattaminen markkinoille ja niiden ammattikäyttö.

  Perustelu

  Tarkistus perustuu komission ehdotuksen johdanto-osan 6 ja 7 kappaleisiin sekä esittelijän ehdottamiin johdanto-osan 7 a ja 7 b kappaleisiin. Niiden mukaan dikloorimetaanin ammattikäyttökin olisi kiellettävä kokonaan komission teettämän vaikutustenarvioinnin nojalla. Työpaikoilla käytettävät vaaralliset aineet olisi aina kun mahdollista korvattava toisilla, eikä niiden käyttöä tulisi oikeuttaa henkilökohtaisista suojelutoimenpiteistä annettavalla koulutuksella. Parhaallakaan koulutuksella ei voida varmistaa, että ammattikäyttäjät noudattavat työperäisen altistuksen raja-arvoja, koska suojelutoimista aiheutuu huomattavia kustannuksia.

  Tarkistus  10

  Ehdotus päätökseksi – muutossäädös

  Johdanto-osan 8 a kappale (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  (8 a) Koska ammattikäyttäjät voivat kiellosta huolimatta saada jakeluketjusta käyttöönsä teollisuuskäyttöön tarkoitettua dikloorimetaanipohjaista maalinpoistoainetta, tuote olisi varustettava varoituksella.

  Perustelu

  Liittyy tarkistukseen, jolla johdanto-osan 5 kappale poistetaan, ja tarkistuksiin, joilla kielletään dikloorimetaanin ammattikäyttö.

  Kuluttajat eivät yleensä voi saada käyttöönsä tuotteita teollisuuskäyttäjien jakeluketjusta, ammattikäyttäjät sen sijaan kenties voivat. Sen tähden on syytä säilyttää ammattikäyttäjille suunnattu varoitus.

  Tarkistus  11

  Ehdotus päätökseksi – muutossäädös

  Johdanto-osan 9 kappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  (9) Teollisessa toiminnassa sattuneita kuolemaan johtaneita ja muita tapaturmia on kirjattu sellainen määrä, joka viittaa puutteisiin työpaikkaa koskevan lainsäädännön täytäntöönpanossa. Altistuminen dikloorimetaanille on edelleen voimakasta, ja teollisuuslaitoksissa työskentelevien riskiä olisi pienennettävä. Siksi olisi toteutettava ennaltaehkäiseviä toimenpiteitä, joihin lukeutuvat työtilojen asianmukainen ilmanvaihto, tarkoituksenmukaisten henkilönsuojaimien käyttö ja altaisiin tehtävät lisämuutokset.

  (9) Teollisessa toiminnassa sattuneita kuolemaan johtaneita ja muita tapaturmia on kirjattu sellainen määrä, joka viittaa puutteisiin työpaikkaa koskevan lainsäädännön täytäntöönpanossa. Altistuminen dikloorimetaanille on edelleen voimakasta, ja teollisuuslaitoksissa työskentelevien riskiä olisi pienennettävä. Siksi olisi toteutettava ennaltaehkäiseviä toimenpiteitä, joihin lukeutuvat työtilojen asianmukainen ilmanvaihto, jossa noudatetaan työperäisen altistuksen raja-arvoja, tai riippumattomalla ilmansyötöllä varustettujen hengityssuojainten käyttö, erilliset tuuletetut alueet maalinpoiston kohteiden kuivattamista varten, tarkoituksenmukaisten henkilönsuojaimien käyttö ja altaisiin tehtävät lisämuutokset.

  Perustelu

  Tekstissä on määriteltävä, että työtilojen ilmanvaihdon on oltava sellainen, että työperäisen altistuksen raja-arvoja noudatetaan, tai että vaihtoehtoisesti käytetään riippumattomalla ilmansyötöllä varustettuja hengityssuojaimia. Jotta dikloorimetaanille altistuminen voitaisiin teollisuuskäytössä minimoida, maalinpoiston kohteiden kuivattaminen olisi suoritettava erillisillä tuuletetuilla alueilla.

  Tarkistus  12

  Ehdotus päätökseksi – muutossäädös

  Johdanto-osan 9 a kappale (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  (9 a) Kemiallisten aineiden työperäisen altistuksen raja-arvoja käsittelevä tiedekomitea antoi marraskuussa 2007 suositukset raja-arvoiksi kahdeksan tunnin aikapainotetulle keskiarvopitoisuudelle ja 15 minuutin lyhytaikaiselle altistustasolle. Kyseiset tasot on syytä vahvistaa enimmäisraja-arvoiksi, jotka on saavutettava tehokkaalla poistotuuletuksella teollisuuskäytössä, sanotun kuitenkaan rajoittamatta kansallisen lainsäädännön nojalla asetettujen matalampien raja-arvojen soveltamista.

  Perustelu

  Kemiallisten aineiden työperäisen altistuksen raja-arvoja käsittelevän tiedekomitean suositukset olisi otettava viitearvoiksi teollisuuden ilmanpoistojärjestelmissä. Näiden suositusten olisi oltava EU:ssa enimmäisarvoja, mutta jäsenvaltiot voivat asettaa alhaisempia raja-arvoja (kuten on jo tapahtunut esimerkiksi Unkarissa).

  Tarkistus  13

  Ehdotus päätökseksi – muutossäädös

  Liite

  Direktiivi 76/769/ETY

  Liite I – xx kohta – 2 sarake – 2 kohta

   

  Komission teksti

  Tarkistus

  (2) Poiketen siitä, mitä 1 kohdassa säädetään, jäsenvaltiot saavat sallia dikloorimetaania sisältävien maalinpoistoaineiden luovuttamisen luvan saaneille ammattikäyttäjille.

  Poistetaan.

  Perustelu

  On vaikeaa perustella dikloorimetaania sisältävien maalinpoistoaineiden luvan saaneille ammattikäyttäjille luovuttamisen sallimista, kun työtekijöiden terveyttä ja turvallisuutta koskevassa EU:n lainsäädännössä samalla edellytetään, että vaaralliset aineet korvataan aina kun mahdollista. Jos luovuttaminen sallitaan, ohitetaan selkeät tutkimustulokset, joiden mukaan monilla ammattikäyttäjillä ei ole mahdollisuuksia varmistaa työperäisen altistuksen raja-arvojen noudattamista eivätkä he sijoita asianmukaisiin henkilönsuojaimiin. Lopuksi jätetään huomiotta myös seikka, että on käytännössä mahdotonta varmistaa asianmukaisen käytön olosuhteet, koska alan yrityksiä on paljon, ne ovat pieniä ja niiden toimialue on laaja.

  Tarkistus  14

  Ehdotus päätökseksi – muutossäädös

  Liite

  Direktiivi 76/769/ETY

  Liite I – xx kohta – 2 sarake – 3 kohta

   

  Komission teksti

  Tarkistus

  (3) Edellä 2 kohdassa tarkoitettu lupa on annettava ammattikäyttäjille, jotka ovat saaneet koulutuksen dikloorimetaania sisältävien maalinpoistoaineiden turvalliseen käyttöön. Koulutukseen on sisällyttävä

  Poistetaan.

  (a) tietoisuus terveysriskeistä ja niiden arviointi ja hallinta

   

  (b) riittävä ilmanvaihto

   

  (c) asianmukaisten henkilönsuojainten käyttö.

   

  Perustelu

  Komission teettämässä vaikutustenarvioinnissa todettiin, ettei voimassa olevaa työntekijöiden terveyttä ja turvallisuutta koskevaa lainsäädäntöä juurikaan noudateta eikä noudattamista valvota. Koska ammattikäyttäjillä ei ole mittauslaitteita, joilla varmistaa työperäisen altistuksen raja-arvojen noudattaminen, ja koska he eivät sijoita asianmukaisiin henkilönsuojaimiin niiden kalleuden vuoksi, koulutuksella ei voida näitä seikkoja korjata. Tässä tilanteessa täydellinen kielto on ainoa järkevä vaihtoehto.

  Tarkistus  15

  Ehdotus päätökseksi – muutossäädös

  Liite

  Direktiivi 76/769/ETY

  Liite I – xx kohta – 2 sarake – 4 kohta

   

  Komission teksti

  Tarkistus

  (4) Maalinpoistoaineita, joiden dikloorimetaanipitoisuus on 0,1 painoprosenttia tai enemmän, saa käyttää teollisuuslaitoksissa vain seuraavien edellytysten täyttyessä:

  (4) Maalinpoistoaineita, joiden dikloorimetaanipitoisuus on 0,1 painoprosenttia tai enemmän, saa käyttää teollisuuslaitoksissa vain seuraavien edellytysten täyttyessä:

  (a) käytössä on tehokas poistotuuletus tai riippumattomalla ilmansyötöllä varustettu hengityssuojain

  (a) käytetään tehokasta poistotuuletusta, joka todistettavasti vastaa kaikilta osin työperäisen altistuksen kansallisia raja-arvoja, jotka ovat enintään 100 ppm (353 mg/m3) kahdeksan tunnin aikapainotetun keskiarvopitoisuuden osalta tai 200 ppm (706 mg/m3) 15 minuutin lyhytaikaisen altistustason osalta, tai käytetään todistettavasti riippumattomalla ilmansyötöllä varustettua hengityssuojainta

  (b) käytetään suljettuja maalinpoistoaltaita, jotka peitetään, kun niitä ei käytetä

  (b) käytetään maalinpoistoaltaita, jotka kaikki peitetään, kun niitä ei käytetä

   

  (b a) käytetään erillistä tuuletettua aluetta maalinpoiston kohteiden kuivattamista varten

  (c) työntekijät käyttävät asianmukaisia suojakäsineitä.

  (c) työntekijät käyttävät asianmukaisia suojakäsineitä ja hengityssuojaimia.

  Perustelu

  1. Teollisessa toiminnassa sattuneita kuolemaan johtaneita ja muita tapaturmia on kirjattu sellainen määrä, joka selvästi viittaa puutteisiin työpaikkaa koskevan lainsäädännön täytäntöönpanossa. Dikloorimetaanin teollisuuskäytössä olisi aina vaadittava selvää osoitusta siitä, että työperäisen altistuksen raja-arvoja noudatetaan. Vähintäänkin olisi noudatettava kemiallisten aineiden työperäisen altistuksen raja-arvoja käsittelevän tiedekomitean suosittelemia ilmanpoistoa koskevia raja-arvoja, vaikka jäsenvaltiot voivat päättää asettaa matalampia raja-arvoja. Vaihtoehtoisesti on osoitettava asianmukaisten, riippumattomalla ilmansyötöllä varustettujen hengityssuojainten käyttö.

  2. Kaikkien järjestelmien – myös niiden, jotka eivät ole täysin suljettuja – peittäminen vähentää dikloorimetaanihöyryjen vapautumista.

  3. Jotta dikloorimetaanille altistuminen voitaisiin teollisuuskäytössä minimoida, maalinpoiston kohteiden kuivattaminen olisi suoritettava erillisillä tuuletetuilla alueilla.

  4. Dikloorimetaani on erittäin helposti haihtuvaa. Ihminen altistuu dikloorimetaanille lähinnä hengitysteitse (ATSDR, 2000 Toxicological Profiles for Methylene Chloride, Agency for Toxic Substances and Disease Registry, U.S. Department of Health and Human Services, GA, USA.). Asianmukaisia suojakäsineitä ja hengityssuojaimia käyttämällä työntekijät voivat suojautua ihon lävitse ja hengitysteitse tapahtuvalta altistumiselta.

  Tarkistus  16

  Ehdotus päätökseksi – muutossäädös

  Liite

  Direktiivi 76/769/ETY

  Liite I – xx kohta – 2 sarake – 5 kohta

   

  Komission teksti

  Tarkistus

  (5) Rajoittamatta vaarallisten aineiden ja valmisteiden luokittelua, pakkaamista ja merkintöjä koskevan yhteisön muun lainsäädännön soveltamista, maalinpoistoaineissa, joiden dikloorimetaanipitoisuus ylittää 0,1 painoprosenttia, on [24 kuukautta päätöksen voimaantulosta] mennessä oltava pysyvällä ja selvästi luettavissa olevalla tavalla merkittynä seuraava maininta: "Vain teollisuus- ja ammattikäyttöön."

  (5) Rajoittamatta vaarallisten aineiden ja valmisteiden luokittelua, pakkaamista ja merkintöjä koskevan yhteisön muun lainsäädännön soveltamista, maalinpoistoaineissa, joiden dikloorimetaanipitoisuus ylittää 0,1 painoprosenttia, on [24 kuukautta päätöksen voimaantulosta] mennessä oltava pysyvällä ja selvästi luettavissa olevalla tavalla merkittynä seuraava maininta: "Vaarallinen. Vain teollisuuskäyttöön."

  Perustelu

  Kuluttajaa varoitetaan ja hän voi selvemmin vakuuttua siitä, että tuote on sisällöltään vaarallista.

  Jos ammattikäyttö kielletään, varoituksen tekstiä on mukautettava.

  PERUSTELUT

  Myös silloin, kun ilmanvaihto on hyvä, maalia poistetaan vain pieniltä aloilta, poistetun maalin jäännökset kerätään välittömästi pois ja maalinpoistoainepurkit suljetaan, altistuksen raja-arvo (100 ppm) ylittyy säännöllisesti. Mainitunkaltaisilla työpaikoilla on siksi käytettävä eristäviä hengityssuojaimia, paitsi jos on kiistatta ja mittauksin osoitettu, että tiettyä maalinpoistoainetta tai erityistä suojelumenettelyä käytettäessä altistuksen raja-arvo ei ylity.

  Suodattimella varustettu hengityssuojain ei suojaa riittävän tehokkaasti. Hengityssuojaimia käytettäessä niiden käyttäjiin on sovellettava yleistä varotoimitarkastusta. Jos maalinpoistotyö kestää enemmän kuin 20 % viikkotyötunneista, työpaikan turvallisuudesta vastaavalta sääntelyelimeltä on pyydettävä siihen erityinen lupa.

  Saksan kemianteollisuuden yhdistys VCI, 2000

  1. Tausta

  Dikloorimetaani on väritön kemiallinen yhdiste, jolla on läpitunkeva eetterimäinen tai miedosti makea haju. Sitä käytetään pääasiassa lääkkeiden valmistuksessa, liuottimena ja apuaineena, maalinpoistoaineissa ja liimoissa. Vuonna 2005 tuotetusta yhteensä 244 000 tonnista, 13 000 tonnia (noin 5 %) puhdasta dikloorimetaania käytettiin maalinpoistoaineisiin ja lääketeollisuudesta saatiin kierrätettynä vielä 1 500–11 000 tonnia käytettäväksi maalinpoistoaineena.

  Dikloorimetaani on ainutlaatuisen haitallinen ihmisten terveydelle, ja se on luokiteltu vesipuitedirektiivissä yhdeksi 33 prioriteettiaineesta. Dikloorimetaanipohjaisissa maalinpoistoaineissa on 60–90 % dikloorimetaania. Dikloorimetaani kiehuu 30–40°C:ssa ja on erittäin helposti haihtuvaa. Dikloorimetaani on luokiteltu syöpää aiheuttavaksi aineeksi luokkaan 3. Se on vaikutukseltaan huumaava ja johtaa keskushermoston depressioon ja suurille pitoisuuksille altistuttaessa kardiotoksisiin vaikutuksiin, ja sen väärinkäytöstä seuraa välitön hengenvaara. Lisäksi se ärsyttää silmiä ja hengitysteitä, aiheuttaa keuhkoödeemaa ja sillä on akuutteja vaikutuksia sydämeen, maksaan ja munuaisiin. Se aiheuttaa myös huimausta ja päänsärkyä.

  Terveys- ja ympäristöriskejä käsittelevän tiedekomitean mukaan dikloorimetaani on terveysriski etenkin alteimmille ryhmille. Lapset ovat alttiimpia, koska altistuminen voi olla keskimääräistä suurempi (aikuisia suurempi hengitystiheys, dikloorimetaanin suurempi pitoisuus lattiatasossa). Sydän- ja verisuonitaudeille alttiit henkilöt saattavat myös olla alttiimpi ryhmä.

  Komission mukaan vuosina 1989–2007 EU:ssa rekisteröitiin 18 kuolemaan johtanutta tapaturmaa (9 teollisuuskäytössä, 8 ammattikäytössä, 1 kulutuskäytössä) ja 56 muuta tapaturmaa.

  Maalinpoistoaineissa käytetyn dikloorimetaanin riskejä on arvioitu kolmessa komission tutkimuksessa (1999, 2004 ja 2007), joissa kaikissa todettiin, että kulutus- ja ammattikäytössä tarvitaan riskinvähentämistoimenpiteitä, ja joista kahdessa vaadittiin täydentäviä riskinvähentämistoimenpiteitä teollisuuskäytössä[1].

  Markkinoilla on erilaisia vaihtoehtoja dikloorimetaanipohjaisille maalinpoistoaineille. Niihin lukeutuvat fyysinen tai mekaaninen poisto, pyroliittinen tai lämpöpoisto sekä kemiallinen poisto muilla kemikaaleilla kuin dikloorimetaanilla. Vaihtoehtoiset kemialliset maalinpoistoaineet ovat suosituimpia. Ne sisältävät monenlaisia kemikaaleja. Niilläkin on omat vaaransa, ja ne saattavat aiheuttaa käyttäjälle muita riskejä kuin dikloorimetaani. Komission tutkimusten ja vaikutustenarvioinnin mukaan on olemassa myös vaihtoehtoja, jotka ovat ihmisten terveyteen kohdistuvilta ja ympäristövaikutuksiltaan (paljon) parempia ja vaarattomampia.

  Useat Euroopan maat ovat jo toteuttaneet kansallisia toimia dikloorimetaanin kieltämiseksi tai korvaamiseksi (Itävalta, Tanska, Ruotsi) tai ovat tällä tiellä (Saksa).

  2. Miksi kieltää dikloorimetaanin kulutuskäyttö?

  Ei ole mitään keinoa varmistaa, että kuluttajat käyttävät dikloorimetaania turvallisesti:

  –   he eivät kykene arvioimaan vaaraa,

  –   heillä ei ole käytössään samoja laitteita (eritoten teknisiä tarkastuksia) kuin teollisuuskäyttäjillä, ja joissain tapauksissa työolosuhteet kotona voivat olla paljon huonommat kuin ammattikäyttäjillä (esimerkiksi, jos maalinpoisto suoritetaan kellarissa tai suljetussa tilassa ikkunoiden ollessa suljettuina huonon sään vuoksi taikka lasten, iäkkäiden tai terveydeltään heikkojen henkilöiden läsnä ollessa), ja

  –   he eivät tiedä asianmukaisista henkilönsuojaimista tai, vaikka tietäisivätkin, erittäin todennäköisesti eivät olisi valmiita maksamaan niistä (riippumattomalla ilmansyötöllä varustettu hengityssuojain ja asianmukaiset käsineet maksavat noin 2 750 euroa, dikloorimetaanipohjainen maalinpoistoaine noin 10 euroa/litra).

  Edellä esitetyn perusteella ja koska sellaisia vaihtoehtoja on olemassa, joiden käytöllä on todennäköisesti vähän tai ei minkäänlaisia taloudellisia vaikutuksia kuluttajaan, dikloorimetaanipohjaisten maalinpoistoaineiden kulutuskäyttö olisi kiellettävä.

  3. Miksi kieltää dikloorimetaanin ammattikäyttö?

  Työntekijöiden terveyden ja turvallisuuden suojelemisesta työpaikalla esiintyviin kemiallisiin tekijöihin liittyviltä riskeiltä annetussa neuvoston direktiivissä 98/24/EY vahvistetaan selkeä normihierarkia. Työantajien on ensisijaisesti pyrittävä korvaamaan vaarallinen kemikaali toisella kemikaalilla tai prosessilla, joka käyttöedellytystensä mukaisesti ei ole vaarallinen tai on vähemmän vaarallinen, ja toteuttamaan ehkäisy- ja suojelutoimenpiteitä vain, kun mainittu korvaaminen ei ole mahdollista. Koska turvallisempia vaihtoehtoja on olemassa, voimassa olevan työntekijöiden terveyttä ja turvallisuutta koskevan EU:n lainsäädännön huomioon ottaen on selvää, että dikloorimetaani olisi korvattava.

  Dikloorimetaani on varustettu turvallisuusmerkinnällä "Vältettävä kaasun/huurun/höyryn/sumun hengittämistä". Koska dikloorimetaani on helposti haihtuvaa, ainoa tapa varmistaa varoituksen noudattaminen on käyttää riippumattomalla ilmansyötöllä varustettua hengityssuojainta. Täydellinen varustus maksaa kuitenkin noin 2 750 euroa ja työskentely koko vartalon peittävässä haalarissa, happipullon ja fluorikumikäsineiden kanssa on melko epämiellyttävää ja siksi harvinaista.

  Työperäisen altistuksen raja-arvot ylittyvät säännöllisesti huomattavasti hyvästä ilmanvaihdosta huolimatta ja myös ulkoilmassa käytettynä (ks. myös perustelujen alun sitaatti). Huomattakoon, että dikloorimetaani on ihmisen haistettavissa vasta, kun raja-arvo on selvästi ylittynyt. Ammattikäyttäjät saattavat luulla, etteivät he altistu dikloorimetaanille, koska eivät haista mitään. Tästä huolimatta raja-arvo on saattanut ylittyä huomattavasti.

  Dikloorimetaanissa on lisäksi turvallisuusmerkinnät "Varottava joutumista iholle ja silmiin" ja "Käytettävä sopivaa suojavaatetusta ja suojakäsineitä". Saatavilla olevien suojakäsineiden käyttömahdollisuudet ovat kuitenkin pahasti rajalliset. Halvimmat (EVA, noin 10 euroa/pari) kestävät huonosti mekaanista rasitusta, ja dikloorimetaani läpäisee ne nopeasti. PVA-käsineet (noin 25 euroa/pari) ovat kemialliselta kestävyydeltään hyvä, mutta niitä ei voi käyttää veden yhteydessä. Fluorikumikäsineet (50 euroa/pari) soveltuvat käyttöön parhaiten, mutta dikloorimetaani läpäisee ne viimeistään 3 tunnin käytön jälkeen.

  Tähdennettäköön, että työperäisen altistuksen raja-arvojen noudattamisen valvonta on nykyisellään riittämätöntä, etenkin koska alan yrityksiä on paljon, ne ovat pieniä ja niiden toimialue on laaja.

  Lopuksi työntekijöiden terveyttä ja turvallisuutta koskevaa EU:n lainsäädäntöä ei sovelleta itsenäisiin ammatinharjoittajiin, joiden osuus maalareista ja sisustustyöntekijöistä on kuitenkin merkittävä.

  Yhteenvetona voidaan todeta, että voimassa olevaa työntekijöiden terveyttä ja turvallisuutta koskevaa lainsäädäntöä ei joko sovelleta (itsenäisiin ammatinharjoittajiin) tai ei laajalti noudateta (korvaamista ei harjoiteta, henkilönsuojaus on riittämätöntä) eikä sen noudattamista valvota.

  4. Taloudelliset vaikutukset

  Komissio ehdottaa dikloorimetaanin käytön kieltämistä maalinpoistoaineissa, paitsi kun jäsenvaltio perustaa käyttöä koskevan koulutus- ja lupajärjestelmän. Tämä on vastoin RPA-konsulttitoimiston vuonna 2007 suorittaman vaikutustenarvioinnin[2] suosituksia.

  Komissio arvioi koulutus- ja lupajärjestelmää koskevan ehdotuksensa kustannukset 1,9 miljoonaksi euroksi ensimmäisenä vuonna ja 1,3 miljoonaksi euroksi sitä seuraavina vuosina (koulutettuja työntekijöitä 10 000). Luvan myöntäminen 10 000 henkilölle ja 800 yritykselle maksaisi lisäksi 1,34 miljoonaa euroa. Näihin kustannuksiin ei ole laskettu teknisistä tarkastuksista ja henkilönsuojaimista aiheutuvia kuluja.

  On kiinnostavaa verrata näitä lukuja dikloorimetaanin valmistajien saamiin arvioituihin voittoihin. RPA arvioi teollisuudenalan vuosittaisen voiton olevan 430 000–1,1 miljoonaa euroa ammattikäytössä.

  Toisin sanoen, jos 10 000 työntekijää ja 800 yritystä koulutetaan, ja ne saavat käyttöluvan EU:ssa, prosessin kustannukset ylittäisivät selvästi teollisuuden tekemän voiton. On vaikeaa ymmärtää, miksi ammattikäyttäjien ja viranomaisten pitäisi maksaa miljoonia koulutuksesta ja lupien myöntämisestä (ja vielä miljoonia henkilönsuojaimista) suhteessa melko pienen voiton turvaamiseksi valmistajille.

  Lisäksi monet dikloorimetaanin valmistajat tarjoavat kemikaalille vaihtoehtoja, joilla ne voisivat korvata osan tai jopa koko tappionsa, jos siirrytään vaihtoehtojen käyttöön.

  5. Teollisuuden ehdottamat riskinvähentämistoimenpiteet

  Dikloorimetaanin valmistajat ehdottavat kiellon sijasta seuraavia kuluttajia koskevia toimia:

  – säiliön tilavuus enintään 1 litra,

  – kapeakaulainen säiliö ja turvakorkki,

  – haihtumisenestoaineen lisääminen,

  – näkyvä turvamerkintä käytöstä ainoastaan tiloissa, joissa on riittävä ilmanvaihto.

  Ammattikäyttöä varten teollisuus ehdottaa

  – haihtumisenestoaineen lisäämistä ja

  – turvallisuutta koskevien tietojen ilmoittamista.

  RPA:n suorittama vaikutustenarviointi osoitti selvästi, että mainitut toimet ovat täysin riittämättömiä. Itse asiassa monet niistä ovat lumetoimia, koskapa ne kuvaavat nykytilannetta. Kulutuskäyttöön tarkoitetun säiliön yleisin tilavuus on jo 1 litra. Laissa on jo määrätty kapeakaulaisista säiliöistä ja turvakorkeista. Vaikka kapeakaulaisuus ehkä vähentääkin tehokkaasti tuotteen loiskumista, se ei vähennä altistumista käytön aikana (käyttäjän on yhä kaadettava ainakin osa tuotteesta johonkin astiaan, joten loppukäytön aikainen altistuminen ei vähene).

  Lähes kaikki markkinoilla olevat tuotteet sisältävät jo haihtumisenestoaineita, etenkin dikloorimetaanin tehokkuuden lisäämiseksi, koska muutoin se haihtuisi ennen kuin ehtii tehota maalinpoistoaineena.

  Dikloorimetaani on jo nyt lain mukaan varustettava käyttäjälle suunnatulla varoituksella, jonka mukaan on vältettävä kaasun/huurun/höyryn/sumun hengittämistä (oikean sanamuodon valitsee valmistaja). Riittävää ilmanvaihtoa koskeva kehotus on täysin turha. Sillä ei ole merkitystä etenkään, kun ihminen ei voi haistaa dikloorimetaania ennen kuin pitoisuus on paljon yli työperäisen altistuksen raja-arvojen.

  Lopuksi on selvää, että laissa valmistajat velvoitetaan jo antamaan turvallisuustietoja tuotteiden ammattikäyttäjille.

  Kaiken kaikkiaan teollisuuden ehdottamat toimet – jotka jotkut jäsenvaltiot ovat valitettavasti hyväksyneet – on nähtävä kyynisenä yrityksenä estää tämän ainutlaatuisen haitallisen kemikaalin käytön kauan kaivattu rajoitus ehdotuksilla, jotka vain kuvastavat nykytilannetta eivätkä selvästikään tarjoa käyttäjille asianmukaista suojaa.

  • [1]  Ks. ehdotukseen liittyvä komission vaikutustenarviointi.
  • [2]  RPA - Risk & Policy Analysts Ltd, UK

  ASIAN KÄSITTELY

  Otsikko

  Vaaralliset aineet ja valmisteet (dikloorimetaani)

  Viiteasiakirjat

  KOM(2008)0080 – C6-0068/2008 – 2008/0033(COD)

  Annettu EP:lle (pvä)

  14.2.2008

  Asiasta vastaava valiokunta

         Ilmoitettu istunnossa (pvä)

  ENVI

  11.3.2008

  Valiokunnat, joilta on pyydetty lausunto

         Ilmoitettu istunnossa (pvä)

  IMCO

  11.3.2008

   

   

   

  Valiokunnat, jotka eivät antaneet lausuntoa

         Päätös tehty (pvä)

  IMCO

  25.3.2008

   

   

   

  Esittelijä(t)

         Nimitetty (pvä)

  Carl Schlyter

  3.3.2008

   

   

  Valiokuntakäsittely

  24.6.2008

   

   

   

  Hyväksytty (pvä)

  9.9.2008

   

   

   

  Lopullisen äänestyksen tulos

  +:

  –:

  0:

  54

  4

  1

  Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

  Adamos Adamou, Georgs Andrejevs, Margrete Auken, Liam Aylward, Pilar Ayuso, Johannes Blokland, John Bowis, Frieda Brepoels, Martin Callanan, Dorette Corbey, Magor Imre Csibi, Chris Davies, Avril Doyle, Mojca Drčar Murko, Anne Ferreira, Matthias Groote, Françoise Grossetête, Satu Hassi, Gyula Hegyi, Marie Anne Isler Béguin, Dan Jørgensen, Christa Klaß, Eija-Riitta Korhola, Holger Krahmer, Aldis Kušķis, Marie-Noëlle Lienemann, Peter Liese, Roberto Musacchio, Riitta Myller, Péter Olajos, Miroslav Ouzký, Vladko Todorov Panayotov, Vittorio Prodi, Frédérique Ries, Dagmar Roth-Behrendt, Guido Sacconi, Amalia Sartori, Carl Schlyter, Richard Seeber, María Sornosa Martínez, Antonios Trakatellis, Evangelia Tzampazi, Thomas Ulmer, Anja Weisgerber, Glenis Willmott

  Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

  Giovanni Berlinguer, Iles Braghetto, Nicodim Bulzesc, Philip Bushill-Matthews, Bairbre de Brún, Milan Gaľa, Genowefa Grabowska, Jutta Haug, Erna Hennicot-Schoepges, Caroline Lucas, Alojz Peterle, Donato Tommaso Veraldi

  Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (178 art. 2 kohta)

  Elisabetta Gardini, Graham Watson

  Jätetty käsiteltäväksi (pvä)

  12.9.2008