JELENTÉS a 76/769/EGK tanácsi irányelvnek bizonyos veszélyes anyagok és készítmények (diklór-metán) forgalomba hozatala és felhasználása tekintetében való módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról

  12.9.2008 - (COM(2008)0080 – C6‑0068/2008 – 2008/0033(COD)) - ***I

  Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság
  Előadó: Carl Schlyter

  Eljárás : 2008/0033(COD)
  A dokumentum állapota a plenáris ülésen
  Válasszon egy dokumentumot :  
  A6-0341/2008
  Előterjesztett szövegek :
  A6-0341/2008
  Elfogadott szövegek :

  AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

  a 76/769/EGK tanácsi irányelvnek bizonyos veszélyes anyagok és készítmények (diklór-metán) forgalomba hozatala és felhasználása tekintetében való módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról

  (COM(2008)0080 – C6‑0068/2008 – 2008/0033(COD))

  (Együttdöntési eljárás: első olvasat)

  Az Európai Parlament,

  –   tekintettel a Bizottságnak az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2008)0080),

  –   tekintettel az EK-Szerződés 251. cikkének (2) bekezdésére és 95. cikkére, amely alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a Parlamentnek (C6‑0068/2008),

  –   tekintettel eljárási szabályzata 51. cikkére,

  –   tekintettel a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság jelentésére (A6‑0341/2008),

  1.  jóváhagyja a Bizottság javaslatát, annak módosított formájában;

  2.  felhívja a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez abban az esetben, ha javaslatát lényegesen módosítani kívánja, vagy helyébe másik szöveget szándékozik léptetni;

  3.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament állásfoglalását a Tanácsnak és a Bizottságnak.

  Módosítás  1

  Határozatra irányuló javaslat – módosító jogszabály

  -1 preambulumbekezdés (új)

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  (-1) A diklór-metánt (DCM) nagyon nagy koncentrációban használják festékeltávolító termékekben. Rendkívül illékony, narkotizáló hatása van, amely a központi idegrendszer elgyengüléséhez és kardio-toxikológiai hatásokhoz vezet nagy expozíció (kitettség) esetén, és a helytelen használatból adódó közvetlen halálozási kockázattal jár. A veszélyes anyagok osztályozására, csomagolására és címkézésére vonatkozó törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések közelítéséről szóló, 1967. június 27-i 67/548/EGK tanácsi irányelv értelmében a DCM 3. kategóriájú karcinogén anyagként került besorolásra1. A DCM a vízvédelmi politika területén a közösségi fellépés kereteinek meghatározásáról szóló, 2000. október 23-i 2000/60/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvértelmében elsőbbségi anyag2.

   

  1 HL I. sorozat 1967. fejezet 0234. o.

   

  2 HL L 327., 2000.10.23., 1. o.

  Indokolás

  A DCM veszélyes tulajdonságait, felhasználását és expozíciós szintjeit meg kell említeni a jogszabályban, valamint említést kell tenni arról, hogy a vízről szóló közösségi jogszabály szerinti 33 elsőbbségi anyag közé sorolják a korlátozások indokolásának kiegészítése érdekében.

  Módosítás  2

  Határozatra irányuló javaslat – módosító jogszabály

  1 a preambulumbekezdés (új)

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  (1a) Elérhetők a DCM olyan alternatívái, amelyek az emberi egészség, a környezeti veszély és kockázat tekintetében sokkal jobb tulajdonságokkal rendelkeznek.

  Indokolás

  Az Európai Bizottság Vállalkozáspolitikai és Ipari Főigazgatósága megbízásából a „Risk Policy Analysts Limited” (RPA) által a „diklór-metán festékeltávolítókban való felhasználásának és forgalmazásának lehetséges korlátozása” tekintetében elvégzett független hatásvizsgálat ezen fontos megállapítását a DCM felhasználására irányuló korlátozás melletti lényeges érvként meg kell említeni.

  Módosítás  3

  Határozatra irányuló javaslat – módosító jogszabály

  1 b preambulumbekezdés (új)

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  (1b) Annak biztosítása érdekében, hogy a jelenlegi védelmi szint ne csökkenhessen, és hogy az emberi egészség és biztonság továbbra se legyen fokozottabban kitéve jelenleg még nem ismert, vagy mennyiségileg meghatározatlan kockázatnak, a festékeltávolító szerek minden DCM-et helyettesítő összetevőjét olyan szigorral kell megvizsgálni, mint a diklór-metánt.

  Indokolás

  A fenti példák azt mutatják, hogy csak az egyes alternatíváknak a REACH előírásai alapján végrehajtott teljes kockázatelemzése biztosíthatja a legbiztosabb festékeltávolítási mód kiválasztását, és azt, hogy a felhasználók által alkalmazandó szükséges ellenőrzési intézkedések arányosak legyenek az egészségre és biztonságra jelentett kockázat mértékével.

  Módosítás  4

  Határozatra irányuló javaslat – módosító jogszabály

  3 preambulumbekezdés

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (3) A DCM-alapú festékeltávolítókat a fogyasztók házilag festék, lakk és zománc eltávolítására használják, kül- és beltéren egyaránt. A fogyasztók DCM-felhasználásának biztonsága képzéssel vagy figyelemmel kíséréssel nem biztosítható. Ezért a fogyasztókra irányuló veszélyek kiküszöbölésére irányuló egyetlen hatásos és arányos intézkedés a DCM-alapú festékeltávolítók forgalmazásának és felhasználásának betiltása.

  (3) A DCM-alapú festékeltávolítókat a fogyasztók házilag festék, lakk és zománc eltávolítására használják, kül- és beltéren egyaránt. A fogyasztók DCM-felhasználásának biztonsága képzéssel vagy figyelemmel kíséréssel nem biztosítható. Ezért a fogyasztókra irányuló veszélyek kiküszöbölésére irányuló egyetlen hatásos és arányos intézkedés a DCM-alapú festékeltávolítók forgalmazásának, utánpótlásának és felhasználásának betiltása.

  Indokolás

  A fogyasztók jobb előzetes figyelmeztetése érdekében ki kell küszöbölni a DCM-alapú festékeltávolítók szakmai és ipari felhasználók általi terjesztésének lehetőségét is.

  Módosítás  5

  Határozatra irányuló javaslat – módosító jogszabály

  5 preambulumbekezdés

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (5) Mivel a fogyasztók a szakmai és ipari felhasználók ellátási láncán keresztül a tiltás ellenére is hozzájuthatnak DCM-alapú festékeltávolítókhoz, a terméken figyelmeztető mondatot kell elhelyezni.

  törölve

  Indokolás

  A 8. módosításhoz, amely módosított formában (8a) preambulumbekezdéssé (új) alakítja ezt a preambulumbekezdést, és a DCM szakmai felhasználásának tiltására irányuló módosításokhoz kapcsolódik.

  Módosítás  6

  Határozatra irányuló javaslat – módosító jogszabály

  6 preambulumbekezdés

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (6) Az Európában az utóbbi 18 évben regisztrált ipari és szakmai felhasználások alkalmával bekövetkezetett halálesetek elsősorban a nem kielégítő szellőzésnek, a nem megfelelő egyéni védőeszköznek, a nem megfelelő merítőkádak használatának és a hosszas DCM-kitettségnek tulajdoníthatók. Ezért a szakmai és ipari felhasználások alkalmával felmerülő kockázatok ellenőrzése és csökkentése végett korlátozásokat kell bevezetni.

  (6) Az Európában az utóbbi 18 évben regisztrált ipari és szakmai felhasználások alkalmával bekövetkezetett halálesetek elsősorban a nem kielégítő szellőzésnek, a nem megfelelő egyéni védőeszköznek, a nem megfelelő merítőkádak használatának, a termékek nem megfelelő, túl kevés párolgáscsökkentőt tartalmazó összetételének, és a hosszas DCM-kitettségnek tulajdoníthatók. Ezért a szakmai és ipari felhasználások alkalmával felmerülő kockázatok ellenőrzése és csökkentése végett korlátozásokat kell bevezetni.

  Indokolás

  Egyes régebbi diklór-metánt tartalmazó összetételekben nem volt elegendő kipárolgásgátló anyag a párolgás csökkentésére.

  Módosítás  7

  Határozatra irányuló javaslat – módosító jogszabály

  7 a preambulumbekezdés (új)

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  (7a) A DCM-alapú festékeltávolítók szakmai felhasználása a jó szellőzés ellenére, és még kültéri használat esetén is rendszeresen meghaladja a foglalkozási expozíciós határértékeket (OEL-ek). Az OEL-eknek való megfelelés gyakorlatilag nem fordul elő, mivel a felhasználók nem rendelkeznek megfelelő mérőberendezésekkel és nem foganatosítanak megfelelő személyi védelmi intézkedéseket. Az OEL-ek betartatása jellegükből adódóan nem megfelelő az érintett vállalkozások nagy száma, kis mérete és mobilis jellege miatt.

  Indokolás

  Összefoglalja az Európai Bizottság által készíttetett azon hatásvizsgálat lényeges megállapításait, amely a DCM-alapú festékeltávolítók összes szakmai felhasználásának teljes betiltását ajánlja.

  Módosítás  8

  Határozatra irányuló javaslat – módosító jogszabály

  7 b preambulumbekezdés (új)

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  (7b) A munkájuk során vegyi anyagokkal kapcsolatos kockázatoknak kitett munkavállalók egészségének és biztonságának védelméről szóló 98/24/EK tanácsi irányelv1 6. cikke értelmében a munkáltatóknak elsősorban el kell kerülniük a veszélyes vegyi anyagok használatát, mégpedig azok olyan vegyi anyaggal vagy folyamattal való helyettesítése révén, amely az alkalmazás körülményei között nem, vagy csak kisebb mértékben veszélyezteti a munkavállalók biztonságát és egészségét, valamint csak akkor alkalmaznak véd- és megelőző intézkedéseket, ha az ilyen helyettesítés nem lehetséges.

   

  1 HL L 131., 1998.5.5., 11. o.

  Indokolás

  A DCM szakmai felhasználására vonatkozó megfelelő intézkedésekről szóló vitát a munkavállalók egészségének és biztonságának védelméről szóló hatályos jogszabályok összefüggésébe kell helyezni. Ténylegesen alkalmazni kell a helyettesítésnek a védelemi és megelőzési intézkedésekkel szembeni elsőbbségét.

  Módosítás  9

  Határozatra irányuló javaslat – módosító jogszabály

  8 preambulumbekezdés

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (8) A DCM-alapú festékeltávolítóknak a szakmai felhasználók számára történő forgalomba helyezését és általuk történő felhasználását ezért – egészségük védelme, illetve a halálesetek és a nem halálos balesetek számának csökkentése érdekében – meg kell tiltani. Mindazonáltal ha a DCM helyettesítése különösen bonyolultnak vagy nem megfelelőnek bizonyul, a tagállamoknak lehetőséget kell kapniuk, hogy külön erre engedélyezett szakmai felhasználók számára továbbra is engedélyezhessék a DCM felhasználást. A tagállamok felelőssége, hogy kiadják és figyelemmel kísérjék ezeket az engedélyeket, amelyeknek a különleges feltételekre vonatkozó kötelező képzésen kell alapulniuk.

  (8) A DCM-alapú festékeltávolítóknak a szakmai felhasználók számára történő forgalomba helyezését és általuk történő felhasználását ezért – egészségük védelme, illetve a halálesetek és a nem halálos balesetek számának csökkentése érdekében – meg kell tiltani.

  Indokolás

  A bizottsági javaslat (6) és (7) preambulumbekezdésében, valamint az előadó által javasolt (7a) és (7b) preambulumbekezdésben szereplő érvek alapján a DCM szakmai felhasználását is teljesen be kell tiltani az Európai Bizottság által készíttetett hatásvizsgálattal összhangban. A veszélyes anyagok munkahelyi használatát – amennyiben lehetséges – helyettesíteni kell, és nem lehet személyi védelmi intézkedésekről szóló képzéssel legitimizálni. Még a legjobb képzés sem fogja biztosítani, hogy a szakemberek eleget tegyenek a foglalkozási expozíciós határértékeknek, mert ezen intézkedések nagy költségekkel járnak.

  Módosítás  10

  Határozatra irányuló javaslat – módosító jogszabály

  8 a preambulumbekezdés (új)

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  (8a) Mivel a szakemberek az ipari felhasználók ellátási láncán keresztül a tiltás ellenére is hozzájuthatnak DCM-alapú festékeltávolítókhoz, a terméken figyelmeztető mondatot kell elhelyezni.

  Indokolás

  Ahhoz a módosításhoz kapcsolódik, amely módosított formában (8a) preambulumbekezdéssé (új) alakítja ezt a preambulumbekezdést, és a DCM szakmai felhasználásának tiltására irányuló módosításokhoz kapcsolódik.

  A fogyasztók rendszerint nem férnek hozzá az ipari felhasználók ellátási láncához, a szakemberek viszont igen. Ezért helyénvaló a szakembereket célzó figyelmeztetés megőrzése.

  Módosítás  11

  Határozatra irányuló javaslat – módosító jogszabály

  9 preambulumbekezdés

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (9) Az ipari tevékenységek során regisztrált halálesetek és nem halálos balesetek száma a munkahelyi jogszabályok nem megfelelő betartatását jelzi. A DCM-kitettség továbbra is magas, így az ipari létesítményekben dolgozókra további kockázatcsökkentő intézkedéseknek kell vonatkozniuk. Olyan megelőző intézkedéseket kell elfogadni, mint például a munkahely jó szellőzése, a megfelelő személyes védőfelszerlés és a merítőkádak utólagos módosítása.

  (9) Az ipari tevékenységek során regisztrált halálesetek és nem halálos balesetek száma a munkahelyi jogszabályok nem megfelelő betartatását jelzi. A DCM-kitettség továbbra is magas, így az ipari létesítményekben dolgozókra további kockázatcsökkentő intézkedéseknek kell vonatkozniuk. Olyan megelőző intézkedéseket kell elfogadni, mint például a munkahely jó szellőzése, ami megfelel a megengedett legnagyobb munkahelyi kitettség korlátozásának, továbbá független légellátású légzőkészülékkel ellátott légzésvédő eszközök, különálló szellőztetett területek a festéktelenített árucikkek szárítására, a megfelelő személyes védőfelszerlés és a merítőkádak utólagos módosítása.

  Indokolás

  Külön pontosítani kell, hogy a munkahelyi szellőztetésnek olyannak kell lennie, hogy a megengedett legnagyobb munkahelyi kitettség korlátozásának megfeleljen, vagy pedig független légellátású légzésvédő eszközt kell használni. Az ipari felhasználás során a DCM-nek való kitettség lehető legnagyobb mértékű csökkentése érdekében a festéktelenített árucikkek szárítását különálló szellőztetett területeken kell megvalósítani.

  Módosítás  12

  Határozatra irányuló javaslat – módosító jogszabály

  9 a preambulumbekezdés (új)

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  (9a) A foglalkozási expozíciós határértékekkel foglalkozó tudományos bizottság (SCOEL) 2007. novemberben ajánlásokat tett a nyolc órás idővel súlyozott átlag (TWA) és a 15 perces, rövid ideig tartó kitettségi szint határértékére vonatkozóan. Ezeket a szinteket a hatásos légelszívás révén elérhető maximális értékekként kellene meghatározni ipari használat esetére, a nemzeti jogalkotás által megszabott alacsonyabb értékek sérelme nélkül.

  Indokolás

  A foglalkozási expozíciós határértékekkel foglalkozó tudományos bizottság (SCOEL) ajánlásait az iparban használt légelszívó rendszerek referenciaértékeiként kellene alkalmazni. Az itt ajánlott értékeknek kellene az EU-ban megengedett legnagyobb értéknek lenni, úgy, hogy a tagállamok dönthetnek úgy, hogy ennél alacsonyabban szabják meg a felső határt (ahogyan ez például Magyarország esetében van).

  Módosítás  13

  Határozatra irányuló javaslat – módosító jogszabály

  Melléklet

  76/769/EGK irányelv

  I melléklet – xx pont – 2 oszlop – 2 pont

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  2. Az 1. ponttól eltérően a tagállamok engedélyezhetik diklór-metánt tartalmazó festékeltávolító eladását engedélyezett szakmai felhasználóknak.

  törölve

  Indokolás

  A DCM-et tartalmazó festékeltávolítók szakemberek számára történő engedélyezése nehezen indokolható a munkavállalók egészségének és biztonságának védelméről szóló hatályos uniós jogszabályok fényében, amelyek a veszélyes anyagok lehetőség szerinti helyettesítését írják elő. Ezenfelül figyelmen kívül hagyja azt az egyértelmű megállapítást, hogy sok szakembernek nincs pénze a foglalkozási expozíciós határértékek betartásának biztosításához, és nem ruháznak be megfelelő személyi védelmi felszerelésekbe. Végezetül figyelmen kívül hagyja, hogy a megfelelő felhasználási feltételeket szinte lehetetlen érvényre juttatni, mivel sok kis méretű és mobilis vállalkozás érintett.

  Módosítás  14

  Határozatra irányuló javaslat – módosító jogszabály

  Melléklet

  76/769/EGK irányelv

  I melléklet – xx pont – 2 oszlop – 3 pont

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  3. A 2. pontban említett engedélyt diklór-metánt tartalmazó festékeltávolító biztonságos felhasználásra kiképzett szakmai felhasználók kaphatják meg. A képzés a következőkre terjed ki:

  törölve

  a) egészségi kockázatok tudatosítása, értékelése és kezelése,

   

  b) megfelelő szellőzés használata,

   

  c) megfelelő egyéni védőeszközök használata.

   

  Indokolás

  Az Európai Bizottság által készíttetett hatásvizsgálat megállapította, hogy a munkavállalók egészségének és biztonságának védelméről szóló hatályos jogszabályokat jelentős mértékben figyelmen kívül hagyják, amit az ehhez kapcsolódó hiányos végrehajtás tart fenn. Mivel a szakembereknek nincsenek a foglalkozási expozíciós határértékek betartásának biztosítására szolgáló mérőberendezései, és nem ruháznak be megfelelő személyi védelmi felszerelésekbe azok nagy költségei miatt, a képzés nem fogja megoldani ezeket a problémákat. Ilyen helyzetben a teljes tilalom az egyedüli értelmes intézkedés.

  Módosítás  15

  Határozatra irányuló javaslat – módosító jogszabály

  Melléklet

  76/769/EGK irányelv

  I melléklet – xx pont – 2 oszlop – 4 pont

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  4. Diklór-metánt legalább 0,1 tömegszázalékos koncentrációban tartalmazó festékeltávolító akkor használható ipari létesítményekben, ha a következő feltételek teljesülnek:

  4. Diklór-metánt legalább 0,1 tömegszázalékos koncentrációban tartalmazó festékeltávolító akkor használható ipari létesítményekben, ha a következő feltételek teljesülnek:

  a) hatásos légelszívás vagy független légellátású légzésvédő eszköz,

  a) olyan hatásos légelszívás működtetése, amely igazoltan megfelel a nemzeti szinten megengedett foglalkozási expozíciós határérték-korlátozásnak amely nem haladhatja meg nyolc órás idővel súlyozott átlag esetén a 100 ppm-et (353 mg/m3), illetve 15 perces rövid idejű kitettség esetén a 200 ppm-et (706 mg/m3) vagy független légellátású légzésvédő eszköz bizonyított használata,

  b) zárt merítőkádak a festékeltávolító folyadéknak, használaton kívül lefedve,

  b) a festékeltávolító folyadéknak szánt minden használaton kívüli zárt merítőkád le van fedve,

   

  ba) különálló szellőztetett terület a festéktelenített árucikkek szárításához,

  c) megfelelő védőkesztyű a dolgozóknak.

  c) megfelelő védőkesztyű és maszk a dolgozóknak.

  Indokolás

  1. Az ipari tevékenységek során regisztrált halálos és nem halálos balesetek száma világosan jelzi a munkahelyi jogszabályok nem megfelelő betartatását. A DCM minden ipari jellegű használata esetén világosan bizonyítani kell, hogy a foglalkozási expozíciós határértékeket tiszteletben tartják. A légelszívás révén el kell érni minimum a foglalkozási expozíciós határértékekkel foglalkozó tudományos bizottság javasolta határértékeket, de ugyanakkor a tagállamok megállapíthatnak ennél alacsonyabb értékeket is. Alternatívaként a megfelelő, független légellátású légzésvédő eszköz használatát kell igazolni.

  2. Minden rendszer, köztük a „nem igazán zárt” kádak lefedése a DCM-gőzök kipárolgásának csökkenésével fog járni.

  3. Az ipari felhasználás során a DCM-nek való kitettség lehető legnagyobb mértékű csökkentése érdekében a festéktelenített árucikkek szárítását különálló szellőztetett területeken kell megvalósítani.

  4. A DCM nagyon illékony. Az emberi szervezetbe a DCM elsősorban belégzés útján kerül be (ATSDR, 2000, A metilén-klorid toxikológiai jellemzése, Mérgező Anyagokkal és Betegségnyilvántartással Foglalkozó Ügynökség, az USA Egészségügyi és Humánszolgáltatási Minisztériuma, Georgia állam, Am. Egy. Áll.).. A megfelelő kesztyűk és maszkok használata megvédi a munkásokat a DCM-mel való érintkezéstől és a belégzés veszélyének való kitettségtől.

  Módosítás  16

  Határozatra irányuló javaslat – módosító jogszabály

  Melléklet

  76/769/EGK irányelv

  I melléklet – xx pont – 2 oszlop – 5 pont

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  5. A veszélyes anyagok és készítmények osztályozására, csomagolására és címkézésére vonatkozó közösségi jogszabályok sérelme nélkül, a 0,1 tömegszázaléknál több diklór-metánt tartalmazó festékeltávolítókon [a határozat hatálybalépését követő 24 hónappal]-tól/-től olvashatóan és eltávolíthatatlanul fel kell tüntetni a következő szöveget: „kizárólag ipari és szakmai felhasználásra.”

  5. A veszélyes anyagok és készítmények osztályozására, csomagolására és címkézésére vonatkozó közösségi jogszabályok sérelme nélkül, a 0,1 tömegszázaléknál több diklór-metánt tartalmazó festékeltávolítókon [a határozat hatálybalépését követő 24 hónappal]-tól/-től olvashatóan és eltávolíthatatlanul fel kell tüntetni a következő szöveget: „Veszélyes! kizárólag ipari felhasználásra”.”

  Indokolás

  A fogyasztó figyelmeztetve érzi magát és határozottabb meggyőződése lesz, hogy a festékeltávolító tartalma káros.

  Ha tilos a szakmai felhasználás – a figyelmeztetést megfelelően ki kell igazítani.

  INDOKOLÁS

  „A jó szellőztetés, a kis területek festéktelenítése, az eltávolított festékmaradékok azonnali összegyűjtése és a festékeltávolítót tartalmazó kannák lezárása ellenére az expozíciós határértéket (100 ppm) rendszeresen túllépik. Ezért az ilyen munkahelyeken zárt rendszerű légzőkészülékeket kell használni, kivéve, ha mérések révén minden kétséget kizáróan bebizonyították, hogy meghatározott festékeltávolítók esetén vagy speciális védelmi eljárások révén nem haladták meg az expozíciós határértéket.

  A szűrőálarcok nem adnak tényleges védelmet. A légzőkészülékek használata során általános elővigyázatossági vizsgálatot kell alkalmazni a készüléket viselő emberekre. Ha a festékeltávolítási munka a heti munkaórák 20%-ánál tovább fog tartani, külön engedélyt kell kérelmezni az illetékes munkabiztonsági szabályozó szervtől.”

  VCI – Német Vegyipari Szövetség, 2000

  1. Bevezetés

  A diklór-metán (DCM) színtelen, átható, éterhez hasonló vagy édeskés illatú vegyi anyag. A lényeges piacok a következők: gyógyszergyártás, oldószerként történő és kiegészítő alkalmazások, festékeltávolítószer-gyártás és ragasztóanyagok. A 2005. évi 244 000 tonnát kitevő teljes termelésből 13 000 tonna „szűz” DCM-et használtak festékeltávolítókhoz (kb. 5%), további 1 500 – 11 000 tonnát pedig a gyógyszergyártásból nyertek vissza festékeltávolítóként történő használat céljából.

  A DCM az emberi egészségre gyakorolt káros hatások egyedülálló együttesével rendelkezik – és a vízügyi keretirányelv értelmében a 33 kiemelt anyag közé sorolják. A DCM-alapú festékeltávolítók 60–90% DCM-et tartalmaznak. A DCM 30 és 40°C között forr és rendkívül illékony – azaz nagyon gyorsan elpárolog. A DCM-et a 3. kategóriájú rákkeltő anyagok közé sorolják. Narkotizáló hatása van, amely a központi idegrendszer elgyengüléséhez, eszméletvesztéshez és kardio-toxikológiai hatásokhoz vezet nagy expozíció (kitettség) esetén, és a helytelen használatból adódó közvetlen halálozási kockázattal jár. A további hatások közé tartozik a szem és a légzőszervek irritációja, a tüdőödéma, valamint a szívre, a májra és a vesékre gyakorolt akut hatások. Szédülést és fejfájást is okoz.

  Az egészségügyi és környezeti kockázatok tudományos bizottsága (EKKTB) szerint a DCM toxicitásából származó egyik jelentős probléma a különösen érzékeny népcsoportok veszélyeztetése. A gyermekek a legérzékenyebbek a nagyobb kitettség lehetősége miatt (nagyobb légcsere, mint a felnőttek esetében; a DCM koncentrációja nagyobb a padló szintjén). A szív- és érrendszeri megbetegedésekre hajlamos emberek tekintetében szintén nagyobb lehet a kockázat.

  A Bizottság szerint 1989 és 2007 között 18 halálesetet (9 ipari felhasználás, 8 szakmai felhasználás és 1 fogyasztói felhasználás kapcsán) és 56 nem halálos sérülést jegyeztek fel az EU-ban.

  A festékeltávolítókban lévő DCM-ből származó kockázatokat három bizottsági tanulmányban értékelték (1999-ben, 2004-ben és 2007-ben) – és mindegyik tanulmány arra a következtetésre jutott, hogy a fogyasztói és szakmai felhasználásra vonatkozó kockázatcsökkentési intézkedésekre van szükség, két tanulmány pedig az ipari felhasználás[1] tekintetében további kockázatcsökkentési intézkedéseket is szorgalmazott.

  A piacon már elérhetők a DCM-alapúakkal szemben alternatívát nyújtó festékeltávolítók: fizikai / mechanikai eltávolítás, pirolitikus / hő hatására történő eltávolítás és – a DCM-től eltérő vegyi anyagokkal történő – kémiai eltávolítás. Az alternatív vegyi festékeltávolítók a legelterjedtebbek. Nagyon sokféle vegyi anyagot tartalmaznak. Ezek az anyagok nagyon sokféle kockázati jellemzővel rendelkeznek, és a felhasználóra nézve a DCM-től eltérő kockázatokat jelenthetnek. A bizottsági tanulmányok és a Bizottság által készített hatásvizsgálat szerint azonban mindent összevetve van három olyan alternatíva, amely az emberi egészség, a környezeti veszély és kockázati jellemzők tekintetében (sokkal) jobb tulajdonságokkal rendelkezik.

  Számos európai ország hozott már a DCM betiltására vagy helyettesítésére irányuló nemzeti intézkedéseket (Ausztria, Dánia, Svédország) vagy éppen most hozza meg ezeket az intézkedéseket (Németország).

  2. Miért tiltsuk be a DCM fogyasztói felhasználását?

  Sehogy sem lehet biztosítani a DCM fogyasztók általi biztonságos felhasználását:

  - nem tudják felmérni a kockázatot;

  - nem férnek hozzá ugyanazokhoz a berendezésekhez (különösen tekintettel a műszaki óvintézkedésekre), mint az ipari felhasználásokban részt vevő felhasználók – és egyes esetekben az otthoni munkakörülmények sokkal rosszabbak lehetnek, mint a szakemberek munkakörülményei (például pincében végzik a festékeltávolítást, vagy zárt területen zárt ablakok mellett a rossz idő miatt, vagy érzékeny személyek, például gyermekek, idősebb rokonok vagy megromlott egészségi állapotú emberek jelenlétében); valamint

  - nem ismerik a megfelelő személyi védelmi felszereléseket, és még ha ismernék is, akkor is igen valószínűtlen, hogy hajlandóak lennének megfizetni azokat (független levegőellátás kompresszorral és maszkkal, valamint megfelelő kesztyűkkel: kb. 2750 euró; a DCM-et tartalmazó festékeltávolító ára: kb. 10 euró/liter).

  A fentiek eredményeként és figyelemmel arra, hogy rendelkezésre állnak alternatívák, amelyek felhasználása valószínűleg kicsi gazdasági hatást gyakorol – ha gyakorol egyáltalán – a fogyasztókra, a DCM-alapú festékeltávolítók fogyasztói felhasználását be kell tiltani.

  3. Miért tiltsuk be a DCM szakmai felhasználását?

  A munkájuk során vegyi anyagokkal kapcsolatos kockázatoknak kitett munkavállalók egészségének és biztonságának védelméről szóló 98/24/EK tanácsi irányelv a normák egyértelmű hierarchiáját állapítja meg. A munkáltatóknak mindenekelőtt törekedniük kell a veszélyes vegyi anyagok olyan vegyi anyaggal vagy folyamattal való helyettesítésére, amely az alkalmazás körülményei között nem, vagy csak kisebb mértékben veszélyes, és csak akkor alkalmaznak véd- és megelőző intézkedéseket, ha az ilyen helyettesítés nem lehetséges. Mivel rendelkezésre állnak biztonságosabb alternatívák, a munkavállalók egészségének és biztonságának védelméről szóló hatályos uniós jogszabályokból egyértelműen adódik, hogy a DCM-et helyettesíteni kell.

  A DCM-en a következő biztonsági tanács szerepel: „A keletkező gázt/füstöt/gőzt/permetet nem szabad belélegezni”. Mivel a DCM rendkívül illékony, a fenti tanácsnak való megfelelés egyedüli módja az, ha független légellátású légzőkészüléket használnak. A teljes felszerelés azonban mintegy 2750 euróba kerül – a teljes testet fedő munkaruhában, oxigénpalackkal a háton és flour-gumikesztyűvel a kézen pedig eléggé kényelmetlen dolgozni, ezért ritkán dolgoznak így.

  A foglalkozási expozíciós határértékeket (OEL-ek) rendszeresen túllépik még jó szellőzési körülmények között is, beleértve a kültéri használatot (lásd még a bevezető idézetet). Figyelembe kell venni, hogy a DCM-et az emberi orr csak az OEL-eket jóval meghaladó koncentrációk felett érzékeli. A szakemberek ugyan gondolhatják, hogy nincsenek kitéve a DCM-nek, mert nem éreznek semmilyen szagot, de lehet, hogy már jóval meghaladták az OEL-t.

  A DCM-en a következő biztonsági tanács is szerepel: „A bőrrel való érintkezés kerülendő, kerülni kell a szembe jutást” és „Megfelelő védőruházatot és védőkesztyűt kell viselni”. A különböző kapható típusok azonban mind súlyos korlátokkal rendelkeznek: A legolcsóbbak (EVA - kb. 10 euró/pár) mechanikailag gyengék, és a DCM gyorsan átjut rajtuk. A PVA kesztyűk (kb. 25 euró/pár) jó kémiai ellenállóképességgel rendelkeznek, de nem használhatók ott, ahol víz is van. A flour-gumikesztyűk (50 euró/pár) a legmegfelelőbbek, de a DCM legkésőbb 3 óra elteltével átjut rajtuk.

  Fontos megjegyezni, hogy a jelenlegi végrehajtási gyakorlat jellegéből adódóan nem megfelelő különösen az érintett vállalkozások nagy száma, kis mérete és mobilis jellege miatt.

  Végül a munkavállalók egészségének és biztonságának védelméről szóló uniós jogszabályok nem alkalmazandók önfoglalkoztató munkavállalókra, akik azonban a festők és dekoratőrök között jelentős számában vannak jelen.

  Összefoglalásul megállapítható, hogy a munkavállalók egészségének és biztonságának védelméről szóló hatályos jogszabályok vagy nem alkalmazandók (önfoglalkoztató munkavállalókra) vagy nagymértékben figyelmen kívül hagyják ezeket a jogszabályokat (nincs helyettesítés, nem megfelelő a személyi védelem) és nem kerülnek végrehajtásra.

  4. Gazdasági hatás

  A Bizottság a DCM festékeltávolítókban történő szakmai felhasználásának tilalmát javasolja, kivéve, ha valamely tagállam képzési és engedélyezési rendszert hoz létre az ilyen felhasználásra vonatkozóan. Ez ellentétben áll az RPA 2007. évi hatásvizsgálatának ajánlásaival[2].

  A Bizottság becslése szerint a képzési és engedélyezési javaslata költségei az első évben 1,9 millió eurót, az azt követő években pedig 1,3 millió eurót tesznek ki (10 000 alkalmazott képzése). A 10 000 személy és 800 vállalkozás engedélyezése további 1,34 millió eurós költséget eredményezne. Ezek a költségek még nem tartalmazzák a műszaki óvintézkedések és/vagy az egyéni védőeszközök (PPE) költségeit.

  Érdekes összehasonlítani ezeket a számokat a DCM-et gyártók becsült nyereségeivel. Ezen iparág RPA által becsült nyeresége a szakmai felhasználás tekintetében 430 000 és 1,1 millió euró között mozog.

  Másszóval, ha 10 000 alkalmazottat és 800 vállalkozást kívánnak oktatni és engedélyezni szerte az EU-ban, akkor ennek költségei egyértelműen meghaladnák a gyártó ipar hasznát. Nehezen érthető, hogy a szakmai felhasználóknak és hatóságoknak miért kellene milliókat fizetniük képzésért és engedélyezésért (valamint további milliókat a PPE-kért) a gyártók viszonylagosan alacsony profitjának fenntartása érdekében.

  Ezenkívül számos DCM-gyártó kínál DCM-alternatívákat, így veszteségeik egy részét – sőt talán az egész veszteségüket – kompenzálhatnák az alternatívákra való átállással.

  5. Az ipar által javasolt „kockázatcsökkentési intézkedések”

  A DCM-gyártók az alábbi intézkedéseket javasolják a fogyasztókra vonatkozó tilalom helyett:

  - 1 literes vagy annál kisebb tartály,

  - szűknyakú tartályok gyermekbiztos lezárással,

  - párolgáscsökkentő hozzáadása,

  - látható biztonsági címke, amely előírja, hogy a használatra csak megfelelő szellőzés mellett kerüljön sor.

  A szakmai felhasználás tekintetében a következő intézkedéseket javasolják:

  - párolgáscsökkentő hozzáadása,

  - biztonsági információk nyújtása.

  Az RPA által végzett hatásvizsgálat egyértelműen kimutatta, hogy ezek az intézkedések teljesen alkalmatlanok. Ezek közül a legtöbb tulajdonképpen nem is intézkedés, mivel a jelenlegi helyzetnek felelnek meg. A fogyasztóknak szánt legelterjedtebb tartály már jelenleg is 1 literes. A gyermekbiztos lezárással rendelkező szűknyakú tartályokat már jelenleg is jogszabály írja elő. A szűknyakú tartályok ugyan hatékonyak lehetnek a kiömlés csökkentése tekintetében, de nem csökkentik a felhasználás alatti kitettséget (a felhasználónak továbbra is át kell töltenie a tartály tartalmát (tartalmának egy részét) egy edénybe, így végeredményben nem csökkenne a kitettség).

  A piaci forgalomban lévő termékek közül szinte mindegyik tartalmaz párolgáscsökkentőket – mindenekelőtt a DCM hatékonyságának fokozása érdekében, mivel egyébként a DCM még azelőtt elpárologna, hogy festékeltávolítóként teljesen kifejthetné a hatását.

  Már jelenleg is jogszabály írja elő, hogy a DCM-en lévő címkén figyelmeztetni kell a felhasználót, hogy a keletkező gázt/füstöt/gőzt/permetet nem szabad belélegezni (a megfelelő megfogalmazást a gyártónak kell meghatároznia). A „megfelelő szellőzésre” vonatkozó rendelkezés felvétele semmi többletet nem ad és semmi értelme sincs: Mit jelent, főként mivel az emberi orr csak a foglalkozási expozíciós határértékeket jóval meghaladó koncentráció esetén képes érzékelni a DCM-et?

  Végezetül magától értetődő, hogy a gyártókat már jelenleg is jogszabály kötelezi arra, hogy biztonsági információkat nyújtsanak a későbbi szakmai felhasználók számára.

  Mindent egybevetve az ipar által javasolt intézkedések – amelyeket sajnos egyes tagállamok is megismételtek – arra irányuló cinikus kísérletnek tekinthetők, hogy már létező intézkedések – amelyek megfelelő védelmet egyértelműen nem képesek nyújtani – javaslása révén megállítsák egy olyan vegyi anyag régóta esedékes korlátozását, amely a káros hatások egyedülálló együttesével rendelkezik.

  • [1]  Lásd a Bizottság e javaslatot kísérő hatásvizsgálatát.
  • [2]  RPA - Risk and Policy Analysts Ltd, UK

  ELJÁRÁS

  Cím

  Veszélyes anyagok és készítmények (diklór-metán)

  Hivatkozások

  COM(2008)0080 – C6-0068/2008 – 2008/0033(COD)

  Az Európai Parlamentnek történő benyújtás dátuma

  14.2.2008

  Illetékes bizottság

         A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

  ENVI

  11.3.2008

  Véleménynyilvánításra felkért bizottság(ok)

         A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

  IMCO

  11.3.2008

   

   

   

  Nem nyilvánított véleményt

         A határozat dátuma

  IMCO

  25.3.2008

   

   

   

  Előadó(k)

         A kijelölés dátuma

  Carl Schlyter

  3.3.2008

   

   

  Vizsgálat a bizottságban

  24.6.2008

   

   

   

  Az elfogadás dátuma

  9.9.2008

   

   

   

  A zárószavazás eredménye

  +:

  –:

  0:

  54

  4

  1

  A zárószavazáson jelen lévő tagok

  Adamos Adamou, Georgs Andrejevs, Margrete Auken, Liam Aylward, Pilar Ayuso, Johannes Blokland, John Bowis, Frieda Brepoels, Martin Callanan, Dorette Corbey, Magor Imre Csibi, Chris Davies, Avril Doyle, Mojca Drčar Murko, Anne Ferreira, Matthias Groote, Françoise Grossetête, Satu Hassi, Gyula Hegyi, Marie Anne Isler Béguin, Dan Jørgensen, Christa Klaß, Eija-Riitta Korhola, Holger Krahmer, Aldis Kušķis, Marie-Noëlle Lienemann, Peter Liese, Roberto Musacchio, Riitta Myller, Péter Olajos, Miroslav Ouzký, Vladko Todorov Panayotov, Vittorio Prodi, Frédérique Ries, Dagmar Roth-Behrendt, Guido Sacconi, Amalia Sartori, Carl Schlyter, Richard Seeber, María Sornosa Martínez, Antonios Trakatellis, Evangelia Tzampazi, Thomas Ulmer, Anja Weisgerber, Glenis Willmott

  A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok)

  Giovanni Berlinguer, Iles Braghetto, Nicodim Bulzesc, Philip Bushill-Matthews, Bairbre de Brún, Milan Gaľa, Genowefa Grabowska, Jutta Haug, Erna Hennicot-Schoepges, Caroline Lucas, Alojz Peterle, Donato Tommaso Veraldi

  A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok) (178. cikk (2) bekezdés)

  Elisabetta Gardini, Graham Watson

  Benyújtás dátuma

  12.9.2008