Ziņojums - A6-0341/2008Ziņojums
A6-0341/2008

ZIŅOJUMS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam, ar ko groza Padomes Direktīvu 76/769/EEK attiecībā uz dažu bīstamu vielu un preparātu tirgū laišanas un lietošanas ierobežojumiem (dihlormetāns)

12.9.2008 - (COM(2008)0080 – C6‑0068/2008 – 2008/0033(COD)) - ***I

Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja
Referents: Carl Schlyter

Procedūra : 2008/0033(COD)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls :  
A6-0341/2008
Iesniegtie teksti :
A6-0341/2008
Pieņemtie teksti :

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam, ar ko groza Padomes Direktīvu 76/769/EEK attiecībā uz dažu bīstamu vielu un preparātu tirgū laišanas un lietošanas ierobežojumiem (dihlormetāns)

(COM(2008)0080 – C6‑0068/2008 – 2008/0033(COD))

(Koplēmuma procedūra, pirmais lasījums)

Eiropas Parlaments,

–   ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2008)0080),

–   ņemot vērā EK līguma 251. panta 2. punktu un 95. pantu, saskaņā ar kuriem Komisija tam iesniedz priekšlikumu (C6-0068/2008),

–   ņemot vērā Reglamenta 51. pantu,

–   ņemot vērā Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejas ziņojumu (A6-0341/2008),

1.  apstiprina grozīto Komisijas priekšlikumu;

2.  aicina Komisiju vēlreiz iesniegt savu priekšlikumu, ja tā ir paredzējusi šo priekšlikumu būtiski grozīt vai aizstāt ar citu tekstu;

3.  uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei un Komisijai.

Grozījums Nr.  1

Lēmuma priekšlikums – normatīvs grozījumu akts

-1. apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(-1) Dihlormetānu (DHM) ļoti augstā koncentrācijā izmanto krāsas noņemšanas līdzekļos. Tas ir viegli gaistošs, ar narkotisku iedarbību un, ieelpojot lielā daudzumā, izraisa centrālās nervu sistēmas darbības traucējumus un kardiotoksiskas blaknes, un nepareizas lietošanas gadījumā var iestāties nāve. Saskaņā ar Padomes 1967. gada 27. jūnija Direktīvu 67/548/EEK par normatīvo un administratīvo aktu tuvināšanu attiecībā uz bīstamu vielu klasifikāciju, iepakošanu un marķēšanu DHM klasificē kā kancerogēnu 3. kategorijas vielu1. Eiropas Parlamenta un Padomes 2000. gada 23. oktobra Direktīvā 2000/60/EK, ar ko izveido sistēmu Kopienas rīcībai ūdens resursu politikas jomā2, DHM ir klasificēta kā prioritāra bīstama viela.

 

1 OV sērija, I nodaļa, 1967., 234. lpp.

 

2 OV L 327, 23.10.2000., 1. lpp.

Pamatojums

Lai pamatotu vielai piemērotos ierobežojumus, tiesību aktā ir jāmin DHM kaitīgās īpašības, tā lietošanas veids un iedarbība, kā arī tā iekļaušana 33 prioritāro bīstamo vielu sarakstā saskaņā ar Kopienas tiesību aktiem par ūdens resursiem.

Grozījums Nr.  2

Lēmuma priekšlikums – normatīvs grozījumu akts

1.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(1a) Ir pieejamas DHM alternatīvas vielas, kas nav tik bīstamas cilvēka veselībai un videi un nerada tik lielu apdraudējumu.

Pamatojums

Kā nopietns arguments DHM lietošanas ierobežošanai ir jāmin Eiropas Komisijas Uzņēmējdarbības un rūpniecības ģenerāldirektorāta pasūtītais neatkarīgais novērtējums „Par iespējamajiem dihlormetānu saturošu krāsas noņēmēju tirdzniecības un lietošanas ierobežojumiem”, ko veica „Risk Policy Analysts Limited” (RPA).

Grozījums Nr.  3

Lēmuma priekšlikums – normatīvs grozījumu akts

1.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(1b) Lai nodrošinātu, ka netiek samazināts pašreizējais aizsardzības līmenis, un lai novērstu aizvien pieaugošu tādu apdraudējumu cilvēka veselībai un drošībai, kas līdz šim nav apzināts vai kura bīstamības pakāpe nav noteikta, visām alternatīvo krāsas noņēmēju sastāvdaļām jāpiemēro tie paši drošības noteikumi, kas attiecas uz DHM.

Pamatojums

Iepriekšminētie piemēri liecina, ka tikai pilnīgs un saskaņā ar REACH veikts visu alternatīvo produktu riska novērtējums var nodrošināt to, ka tiek izraudzītas drošākās krāsas noņemšanas metodes un ka visi vajadzīgie kontroles pasākumi, kas būs jāievēro lietotājiem, ir samērīgi ar iespējamo veselības un drošības apdraudējumu.

Grozījums Nr.  4

Lēmuma priekšlikums – normatīvs grozījumu akts

3. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(3) Krāsas noņēmējus uz DCM bāzes izmanto privāti, lai mājas apstākļos noņemtu krāsas un lakas iekštelpās un ārā. Ar apmācībām vai uzraudzību nevar panākt drošu DCM lietošanu. Tādēļ vienīgais iedarbīgais un proporcionālais veids, kā samazināt riskus patērētājiem, ir aizliegums laist tirgū krāsas noņēmējus uz DCM bāzes.

(3) Krāsas noņēmējus uz DHM bāzes izmanto privāti, lai mājas apstākļos noņemtu krāsas un lakas iekštelpās un ārā. Ar apmācībām vai uzraudzību nevar panākt drošu DHM lietošanu. Tādēļ vienīgais iedarbīgais un proporcionālais veids, kā samazināt riskus patērētājiem, ir aizliegums laist tirgū, piegādāt un izmantot krāsas noņēmējus uz DHM bāzes.

Pamatojums

Lai labāk aizsargātu patērētājus, ir jānovērš arī iespēja profesionālajiem un rūpnieciskajiem lietotājiem izplatīt krāsas noņēmējus uz DHM bāzes.

Grozījums Nr.  5

Lēmuma priekšlikums – normatīvs grozījumu akts

5. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(5) Neskatoties uz visā sadales ķēdē spēkā esošo aizliegumu attiecībā uz profesionāliem un privātiem lietotājiem, patērētājiem var būt pieejami krāsas noņēmēji, tādēļ uz ražojuma jāiekļauj brīdinājuma uzraksts.

svītrots

Pamatojums

Saistīts ar grozījumu Nr. 8, ar ko šo apsvērumu jaunā redakcijā iekļauj kā apsvērumu Nr. 8a (jauns), un ar grozījumiem par aizliegumu DHM izmantot profesionālajā darbībā.

Grozījums Nr.  6

Lēmuma priekšlikums – normatīvs grozījumu akts

6. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(6) Eiropā pēdējo 18 gadu laikā reģistrētajiem nāves gadījumiem rūpnieciska un privāta lietojuma laikā visbiežāk par iemeslu bijusi nepietiekama ventilācija, nepiemēroti individuālie aizsardzības līdzekļi, nepiemērotas tvertnes un ilgstoša pakļautība DCM. Tādēļ jānosaka ierobežojumi, lai kontrolētu un samazinātu riskus, kas saistīti ar profesionālu un privātu lietojumu.

(6) Eiropā pēdējo 18 gadu laikā reģistrētajiem nāves gadījumiem rūpnieciska un privāta lietojuma laikā visbiežāk par iemeslu bijusi nepietiekama ventilācija, nepiemēroti individuālie aizsardzības līdzekļi, nepiemērotas tvertnes, neatbilstīgs produkta sastāvs ar nepietiekamu pretiztvaikošanas vielas daudzumu un ilgstoša pakļautība DHM. Tādēļ jānosaka ierobežojumi, lai kontrolētu un samazinātu riskus, kas saistīti ar profesionālu un privātu lietojumu.

Pamatojums

Atsevišķu agrāk ražotu krāsas noņēmēju uz DHM bāzes sastāvā nav pietiekams daudzums pretiztvaikošanas vielas, lai aizkavētu izgarošanu.

Grozījums Nr.  7

Lēmuma priekšlikums – normatīvs grozījumu akts

7.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(7a) Krāsas noņēmēju uz DHM bāzes izmantošana profesionālajā darbībā regulāri pārsniedz arodekspozīcijas robežvērtības pat tad, ja telpas ir labi vēdinātas un darbs notiek ārpus telpām. Arodekspozīcijas robežvērtības praktiski netiek ievērotas, jo lietotājiem nav pieejamas atbilstīgas mērīšanas ierīces, un viņi neveic pienācīgus individuālās aizsardzības pasākumus. Arodekspozīcijas robežvērtību neievērošanas pamatiemesli ir profesionālajā darbībā iesaistīto mazo uzņēmumu lielais skaits un tiem raksturīgā mobilitāte.

Pamatojums

Šajā apsvērumā ir apkopoti Eiropas Komisijas pasūtītajā ietekmes novērtējumā ietvertie galvenie atzinumi, saskaņā ar kuriem iesaka pilnībā aizliegt visa veida profesionālajā darbībā izmantot krāsas noņēmējus uz DHM bāzes.

Grozījums Nr.  8

Lēmuma priekšlikums – normatīvs grozījumu akts

7.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(7b) Saskaņā ar 6. pantu Padomes Direktīvā 98/24/EK par darba ņēmēju veselības un drošības aizsardzību pret risku, kas saistīts ar ķimikāliju izmantošanu darbā1, darba ņēmējiem pirmām kārtām ir jāizvairās izmantot bīstamas ķimikālijas, aizstājot tās ar ķimikāliju vai darbību, kuras pielietošana nav bīstama vai ir mazāk bīstama darba ņēmēju drošībai un veselībai, un tikai gadījumā, ja šāda aizstāšana nav iespējama, piemēro aizsardzības un bīstamības mazināšanas pasākumus.

 

1 OV L 131, 5.5.1998., 11. lpp.

Pamatojums

Jautājums par atbilstīgiem pasākumiem attiecībā uz DHM izmantošanu profesionālajā darbībā ir jāsaista ar spēkā esošajiem tiesību aktiem par darba ņēmēju veselības un drošības aizsardzību. Pirmām kārtām ir jāpiemēro noteikums par ķimikāliju aizstāšanu un tikai tad aizsardzības un riska mazināšanas pasākumi.

Grozījums Nr.  9

Lēmuma priekšlikums – normatīvs grozījumu akts

8. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(8) Tādēļ DCM krāsas noņēmēju laišana tirgū un lietošana profesionāli ir jāaizliedz, lai aizsargātu profesionāļu veselību un samazinātu nāves un nelaimes gadījumu skaitu. Bet gadījumā, ja DCM aizstāšana šķiet jo īpaši sarežģīta vai nepiemērota, dalībvalstīm ir jābūt iespējai atļaut DCM turpmāku lietošanu licencētiem profesionāļiem. Dalībvalstis būtu atbildīgas par šādu licenču, kuru pamatā būtu obligāta apmācība ar konkrētām prasībām, piešķiršanu un uzraudzību.

(8) Tādēļ DHM krāsas noņēmēju laišana tirgū un lietošana profesionāli ir jāaizliedz, lai aizsargātu profesionāļu veselību un samazinātu nāves un nelaimes gadījumu skaitu.

Pamatojums

Pamatojoties uz Komisijas priekšlikuma apsvērumu Nr. 6. un Nr. 7 un referenta ierosināto apsvērumu Nr. 7a un Nr. 7b, DHM izmantošana profesionālajā darbībā ir pilnībā jāaizliedz arī saskaņā ar Eiropas Komisijas pasūtīto ietekmes novērtējumu. Ja vien iespējams, bīstamu vielu izmantošana darba vietā ir jāaizstāj un to lietošanu nedrīkst atļaut, aizbildinoties ar individuālās aizsardzības pasākumu kursiem. Pat vislabākā apmācība nenodrošinās, ka profesionālajā darbībā iesaistītās personas ievēros arodekspozīcijas robežvērtības, jo šādai aizsardzībai nepieciešamie līdzekļi ir ļoti dārgi.

Grozījums Nr.  10

Lēmuma priekšlikums – normatīvs grozījumu akts

8.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(8a) Tā kā profesionālajā darbībā iesaistītās personas rūpnieciskajiem lietotājiem paredzētajā izplatīšanas tīklā, neraugoties uz aizliegumu, var iegādāties krāsas noņēmējus uz DHM bāzes, uz attiecīgā produkta ir jāuzlīmē brīdinājuma uzraksts.

Pamatojums

Saistīts ar grozījumu, ar ko šo apsvērumu jaunā redakcijā iekļauj kā apsvērumu Nr. 8a (jauns), un ar grozījumiem par aizliegumu DHM izmantot profesionālajā darbībā.

Patērētāji parasti nevar piekļūt produktiem, ko piedāvā rūpnieciskajiem lietotājiem paredzētajā izplatīšanas tīklā, taču personām, kuras veic profesionālu darbību, šāda piekļuve ir. Tāpēc šādi produkti ir jāmarķē ar profesionāliem lietotājiem paredzētu brīdinājuma uzrakstu.

Grozījums Nr.  11

Lēmuma priekšlikums – normatīvs grozījumu akts

9. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(9) Rūpniecībā reģistrēto nāves un nelaimes gadījumu skaits liecina par to, ka nav pareizi īstenoti darba ņēmēju aizsardzības tiesību akti. DCM iedarbība joprojām ir ievērojama, tādēļ darba ņēmējiem rūpnīcas telpās jāpiemēro tālāki riska samazināšanas pasākumi. Jānodrošina aizsardzības pasākumi, piemēram darba vietas ventilācija, piemēroti individuālie aizsardzības līdzekļi un tvertņu papildu pārveidošana.

(9) Rūpniecībā reģistrēto nāves un nelaimes gadījumu skaits liecina par to, ka nav pareizi īstenoti darba ņēmēju aizsardzības tiesību akti. DHM iedarbība joprojām ir ievērojama, tādēļ darba ņēmējiem rūpnīcas telpās jāpiemēro tālāki riska samazināšanas pasākumi. Jānodrošina aizsardzības pasākumi, piemēram, darba vietas ventilācija, kas atbilst arodekspozīcijas robežvērtībām, vai respiratori ar autonomu gaisa padevi, atsevišķas vēdināmas telpas ar krāsas noņēmēju apstrādāto priekšmetu žāvēšanai, piemēroti individuālie aizsardzības līdzekļi un tvertņu papildu pārveidošana.

Pamatojums

Jānorāda, ka darba vietas ventilācijai jābūt tādai, kas atbilst arodekspozīcijas robežvērtībām, vai arī ir jāizmanto respiratori ar autonomu gaisa padevi. Lai samazinātu DHM iedarbību, kas rodas no šīs vielas rūpnieciskas izmantošanas, ar krāsas noņēmēju apstrādātie priekšmeti ir jāžāvē atsevišķā telpā, kas aprīkota ar ventilācijas sistēmu.

Grozījums Nr.  12

Lēmuma priekšlikums – normatīvs grozījumu akts

9.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(9a) Arodekspozīcijas robežvērtību zinātniskā komiteja 2007. gada novembrī ieteica robežvērtības, kas atbilst vidējam koncentrācijas daudzumam 8 stundu laikā un 15 minūšu īslaicīgas iedarbības līmenim. Šie lielumi ir jānosaka par obligātajām robežvērtībām, ko var panākt, nodrošinot efektīvu rūpnieciskai lietošanai paredzētu izvades ventilāciju, neskarot valsts tiesību aktos noteiktos zemākas koncentrācijas līmeņus.

Pamatojums

Arodekspozīcijas robežvērtību zinātniskās komitejas ieteikumi ir jāizmanto kā atsauces lielumi attiecībā uz rūpnieciskai lietošanai paredzētām izvades ventilācijas sistēmām. Komitejas ieteiktās robežvērtības ES ir jānosaka par obligātām, taču dalībvalstis var noteikt zemākas koncentrācijas līmeņus (kā tas, piemēram, ir Ungārijā).

Grozījums Nr.  13

Lēmuma priekšlikums – normatīvs grozījumu akts

Pielikums

Direktīva 76/769/EEK

I pielikums – xx punkts – 2. sleja – 2. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(2) Atkāpjoties no 1. apakšpunkta, dalībvalstis var atļaut dihlormetānu saturošu krāsas noņēmēju pārdošanu licencētiem profesionāļiem.

svītrots

Pamatojums

Ir grūti pamatot atļauju DHM saturošus krāsas noņēmējus lietot licencētām profesionālajā darbībā iesaistītām personām, ņemot vērā ES tiesību aktus par darba ņēmēju veselību un drošību, ar ko, ja vien pastāv tāda iespēja, paredz bīstamās vielas aizstāt ar citām vielām. Turklāt nav ņemti vērā nepārprotamie atzinumi, ka daudziem profesionālajā darbībā iesaistītajiem nav iespējams ievērot arodekspozīcijas robežvērtības un nav pieejami atbilstīgi individuālie aizsardzības līdzekļi. Visbeidzot, nav ņemts vērā tas, ka praktiski nav iespējams nodrošināt atbilstīgus vielas lietošanas apstākļus, jo profesionālajā darbībā ir iesaistīts liels skaits mazo uzņēmumu, kam raksturīga mobilitāte.

Grozījums Nr.  14

Lēmuma priekšlikums – normatīvs grozījumu akts

Pielikums

Direktīva 76/769/EEK

I pielikums – xx punkts – 2. sleja – 3. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(3) Šā punkta 2. apakšpunktā minēto licenci piešķir profesionāļiem, kas ir apmācīti dihlormetānu saturošu krāsas noņēmēju drošā lietošanā. Apmācības aptver:

svītrots

(a) veselības risku apzināšanos, novērtēšanu un pārvaldību,

 

(b) piemērotas ventilācijas izmantošanu;

 

(c) piemērotu individuālo aizsardzības līdzekļu izmantošanu.

 

Pamatojums

Eiropas Komisijas pasūtītajā ietekmes novērtējumā konstatēts, ka pastāv būtiska neatbilstība spēkā esošajiem tiesību aktiem par darba ņēmēju veselību un drošību, turklāt šo tiesību aktu izpilde ir apgrūtināta. Tā kā profesionālajā darbībā iesaistītajām personām nav pieejamas atbilstīgas mērierīces, lai ievērotu prasības par arodekspozīcijas robežvērtībām, un viņām nav pieejami atbilstīgi individuālie aizsardzības līdzekļi, jo tie izmaksā pārāk dārgi, ar apmācību šo problēmu atrisināt neizdosies. Šādā situācijā vienīgais konstruktīvais pasākums ir pilnīgs aizliegums.

Grozījums Nr.  15

Lēmuma priekšlikums – normatīvs grozījumu akts

Pielikums

Direktīva 76/769/EEK

I pielikums – xx punkts – 2. sleja – 4. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(4) Krāsas noņēmējus, kuros dihlormetāna saturs ir 0,1 % vai vairāk no svara, var izmantot rūpnīcas telpās vienīgi tad, ja ir ievēroti šādi nosacījumi:

(4) Krāsas noņēmējus, kuros dihlormetāna saturs ir 0,1 % vai vairāk no svara, var izmantot rūpnīcas telpās vienīgi tad, ja ir ievēroti šādi nosacījumi:

(a) iedarbīga izvades ventilācija vai elpceļu aizsardzības līdzekļi ar neatkarīgu gaisa padevi,

(a) tiek ekspluatēta iedarbīga izvades ventilācija, kas pilnībā atbilst valstī noteiktajām arodekspozīcijas robežvērtībām, nepārsniedzot 100 ppm (353 mg/m3) vidējo koncentrācijas daudzumu 8 stundu laikā vai 200 ppm (706 mg/m3) līmeni 15 minūšu īslaicīgas iedarbības laikā, vai tiek izmantoti respiratori ar autonomu gaisa padevi,

(b) laikā, kad krāsas noņēmēju netiek izmatotas, tās ir pārklātas;

(b) laikā, kad iegremdēšanas tvertnes neizmato, tās visas ir pārklātas;

 

(ba) ar krāsas noņēmēju apstrādātos priekšmetus žāvē atsevišķā telpā, kas aprīkota ar ventilācijas sistēmu;

(c) piemēroti aizsargcimdi darba ņēmējiem.

(c) piemēroti aizsargcimdi un aizsargmaskas darba ņēmējiem.

Pamatojums

1. Rūpnieciskā darbībā reģistrēto nāves un nelaimes gadījumu skaits liecina par to, ka nav pareizi īstenoti darba ņēmēju aizsardzības tiesību akti. Ja DHM izmanto rūpnieciskā darbībā, ir jāsniedz nepārprotami pierādījumi, ka netiek pārsniegtas arodekspozīcijas robežvērtības. Vismaz izvades ventilācijai ir jāatbilst Arodekspozīcijas robežvērtību zinātniskās komitejas ieteiktajām robežvērtībām, taču dalībvalstis var noteikt zemākus koncentrācijas līmeņus. Vai arī ir jānodrošina, ka tiek izmantoti piemēroti respiratori ar autonomu gaisa padevi.

2. Visu — tostarp daļēji slēgto — sistēmu pārklāšana samazinās DHM iztvaikošanu.

3. Lai samazinātu DHM iedarbību, kas rodas no šīs vielas rūpnieciskas izmantošanas, ar krāsas noņēmēju apstrādātie priekšmeti ir jāžāvē atsevišķā telpā, kas aprīkota ar ventilācijas sistēmu.

4. DHM ir viegli gaistoša viela. Cilvēki DHM parasti uzņem ieelpojot (ATSDR, 2000. gads, Metilēnhlorīda toksikoloģisko īpašību raksturojums, Toksisko vielu un slimību reģistrācijas aģentūra, Amerikas Savienoto Valstu Veselības un iedzīvotāju dienestu departaments, Džordžija, ASV). Lietojot piemērotus aizsargcimdus un aizsargmaskas, tiks novērsta darbinieku ādas saskare ar DHM un šīs vielas ieelpošana.

Grozījums Nr.  16

Lēmuma priekšlikums – normatīvs grozījumu akts

Pielikums

Direktīva 76/769/EEK

I pielikums – xx punkts – 2. sleja – 5. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(5) Neskarot citu Kopienas tiesību aktu piemērošanu, kuri attiecas uz bīstamu vielu un preparātu klasifikāciju, iepakošanu un marķēšanu, krāsas noņēmējus, kuros dihlormetāna saturs ir vairāk nekā 0,1 % no svara, līdz [24 mēneši pēc šā lēmuma spēkā stāšanās] skaidri salasāmi un neizdzēšami marķē šādi: “Tikai rūpnieciskai un profesionālai lietošanai”.

(5) Neskarot citu Kopienas tiesību aktu piemērošanu, kuri attiecas uz bīstamu vielu un preparātu klasifikāciju, iepakošanu un marķēšanu, krāsas noņēmējus, kuros dihlormetāna saturs ir vairāk nekā 0,1 % no svara, līdz [24 mēneši pēc šā lēmuma spēkā stāšanās] skaidri salasāmi un neizdzēšami marķē šādi: „Bīstams! Tikai rūpnieciskai lietošanai”.

Pamatojums

Patērētājs tiek brīdināts un ciešāk pārliecināts par satura kaitīgumu.

Ja DHM izmantošanu profesionālajā darbībā aizliedz, attiecīgi groza termiņu, kādā piemēro brīdinājumu.

PASKAIDROJUMS

„Pat tad, ja darbs notiek ventilētās telpās, no krāsas attīra nelielu virsmu, noņemtās krāsas atliekas nekavējoties savāc un tūlīt aizver trauku, kurā glabā krāsas noņēmēju, iedarbības robežvērtības (100 ppm) regulāri tiek pārsniegtas. Tādēļ, veicot šādu darbu, ir jālieto respiratori ar autonomu gaisa padevi, izņemot gadījumus, ja mērījumi apstiprina, ka attiecīgais krāsas noņēmējs vai piemērotās aizsardzības procedūras nerada iedarbības robežvērtību pārsniegšanas risku.

Filtra masku lietošana nav efektīva aizsardzības metode. Personām, kuras lieto respiratorus, ir jāievēro vispārēji drošības noteikumi. Ja krāsas noņemšana aizņem vairāk nekā 20 % no darba dienas, ir jāsaņem īpaša atļauja no regulatīvās iestādes, kas atbild par drošību darba vietā.”

VCI — Vācijas Ķīmiskās rūpniecības asociācija, 2000. gads

1. Ievads

Dihlormetāns (DHM) ir bezkrāsains ķīmiskais savienojums ar caurspiedīgu, ēterim līdzīgu vai saldenu smaržu. To galvenokārt izmanto farmācijas izstrādājumu, šķīdināšanas un citu palīglīdzekļu, krāsas noņēmēju un līmju ražošanā. 2005. gadā no kopējās produkcijas 244 000 tonnu apmērā 13 000 tonnas tīra DHM izmantoja krāsas noņēmēju ražošanā (apmēram 5 %) un 1500–11 000 tonnas ieguva farmaceitiskās pārstrādes procesā, lai izmantotu kā krāsas noņēmēju.

DHM ir sevišķi kaitīgs cilvēka veselībai un ir iekļauts Ūdens pamatdirektīvā kā viens no 33 prioritārajiem kaitīgajiem savienojumiem. Krāsas noņēmēji uz DHM bāzes satur no 60 līdz 90 % DHM. DHM vārīšanās temperatūra ir 30–40°C, un šī viela ir ļoti gaistoša — t. i., tā ļoti strauji iztvaiko. DHM ir klasificēta kā kancerogēna 3. kategorijas viela. Tā ir viegli gaistoša, ar narkotisku iedarbību un, ieelpojot lielā daudzumā, izraisa centrālās nervu sistēmas darbības traucējumus, samaņas zudumu un kardiotoksiskas blaknes, un nepareizas lietošanas gadījumā var iestāties nāve. Iespējamas arī citas blaknes, tādas kā acu un elpošanas sistēmas kairināšana, plaušu tūska un pēkšņi sirds, aknu un nieru darbības traucējumi. Viela izraisa arī vieglu reiboni un galvassāpes.

Saskaņā ar Veselības un vides apdraudējuma zinātniskās komitejas atzinumu DHM toksiskums īpaši bīstams ir pret šo vielu uzņēmīgām iedzīvotāju grupām. Uzņēmīgāki ir bērni, jo viņi ir pakļauti lielākam vielas ieelpošanas riskam (viņu elpas ritms ir biežāks; tuvāk grīdai DHM koncentrācija ir augstāka). Arī iedzīvotāji ar noslieci uz sirds un asinsvadu slimībām ir pakļauti lielākam riskam.

Saskaņā ar Komisijas informāciju no 1989. līdz 2007. gadam ES ir reģistrēti 18 nāves gadījumi (9 saistībā ar rūpniecisku lietošanu, 8 — ar profesionālu lietošanu un 1 saistībā ar privātu lietošanu) un 56 nelaimes gadījumi bez letāla iznākuma.

Ar DHM saturošiem krāsas noņēmējiem saistītie riski ir novērtēti trijos Komisijas pētījumos (1999., 2004. un 2007. gadā), un visos pētījumos konstatēta vajadzība piemērot riska mazināšanas pasākumus privātiem un profesionāliem lietotājiem, turklāt divos pētījumos pausts ieteikums samazināt risku rūpnieciskās lietošanas jomā[1].

Tirgū jau ir pieejamas vairākas uz DHM bāzes ražotu krāsas noņēmēju alternatīvas; fiziska/mehāniska krāsas noņemšana, pirolītiska/termāla krāsas noņemšana un ķīmiska krāsas noņemšana, izmantojot ķīmiskas vielas, kas nav DHM. Plaši pielieto alternatīvus krāsas noņemšanas ķīmiskos līdzekļus. Pastāv liela šo ķīmisko līdzekļu daudzveidība. Šo vielu bīstamības raksturojumi ir ļoti dažādi, un cilvēku var pakļaut cita veida riskam nekā DHM. Tomēr saskaņā ar Komisijas pētījumu un ietekmes novērtējumu pastāv alternatīvi līdzekļi ar (daudz) mazāk bīstamu cilvēka veselības un vides apdraudējuma raksturojumu.

Vairākās Eiropas valstīs jau ir ieviesti valsts pasākumi, lai aizliegtu vai aizstātu DHM (Austrijā, Dānijā, Zviedrijā), vai valstis gatavojas šādus pasākumus ieviest (Vācija).

2. Kāpēc ir jāaizliedz DHM lietošana privātpersonām?

Nav iespējams nodrošināt, ka privātpersonas varētu droši lietot DHM, jo

- privātpersonas nevar novērtēt risku;

- privātpersonām nav pieejams tāds aprīkojums, (jo īpaši tehniskie aizsargpasākumi) kāds ir rūpnieciskajiem lietotājiem, un atsevišķos gadījumos darba apstākļi mājās var būt sliktāki nekā personām, kuras šo darbu veic saistībā ar profesiju (piemēram, sliktu laika apstākļu dēļ krāsas noņemšanu veic pagrabā vai slēgtā telpā ar aizvērtiem logiem vai arī klātesot uzņēmīgām personām, piemēram, bērniem, vecāka gadagājuma cilvēkiem vai personām ar sliktu veselību);

- privātpersonu rīcībā nav informācijas par piemērotiem individuāliem aizsardzības līdzekļiem un pat tad, ja viņām šī informācija ir, pastāv niecīga iespēja, ka viņas var segt šādu līdzekļu izmaksas (autonomas gaisa padeves respirators ar kompresoru un masku un piemēroti cimdi maksā apmēram EUR 2750, turpretī DHM maksā apmēram EUR 10 litrā).

Tā rezultātā un, ņemot vērā, ka ir pieejami alternatīvi līdzekļi, kuru izmantošana neradīs vai radīs ļoti nelielu ekonomisko slogu patērētājam, krāsas noņēmēju uz DHM bāzes lietošana privātpersonām ir jāaizliedz.

3. Kāpēc ir jāaizliedz DHM lietošana profesionālajā darbībā?

Padomes Direktīvā 98/24/EK par darba ņēmēju veselības un drošības aizsardzību pret risku, kas saistīts ar ķimikāliju izmantošanu darbā, ir noteikta skaidra prasību hierarhija. Pirmām kārtām darba ņēmējiem ir jācenšas aizstāt bīstamu ķīmisko vielu ar citu vielu vai procesu, kura pielietošana nav bīstama vai ir mazāk bīstama, un tikai tajā gadījumā, ja šāda aizstāšana nav iespējama, piemēro aizsardzības un bīstamības mazināšanas pasākumus. Ņemot vērā drošu alternatīvo līdzekļu pieejamību, no spēkā esošajiem tiesību aktiem par darba ņēmēju veselību un drošību izriet, ka DHM ir jāaizstāj ar citu vielu.

Uz DHM iepakojuma ir uzraksts „neieelpot izgarojumus/tvaikus/neieelpot izsmidzinot”. Ņemot vērā vielas gaistamību, vienīgais veids, kā ievērot šo prasību, ir lietot ar autonomu gaisa padevi aprīkotu respiratoru. Tomēr pilns aprīkojums maksā apmēram EUR 2750, un strādāt kombinezonā, kas aprīkots ar skābekļa balonu, un fluora elastomēra cimdos ir visai apgrūtinoši un līdz ar to šādu aizsardzību reti izmanto.

Arodekspozīcijas robežvērtības regulāri un būtiski tiek pārsniegtas pat tad, ja strādā labi vēdinātās telpās, tostarp ārpus telpām (sk. arī citātu ievaddaļā). Jāņem vērā, ka cilvēka oža DHM konstatē tikai tad, kad arodekspozīcijas robežvērtības jau ir būtiski pārsniegtas. Personas, kuras veic profesionālu darbību, var domāt, ka nekāda iedarbība nav notikusi, jo viņi neko nesaož, taču arodekspozīcijas robežvērtības jau var būt pārsniegtas.

Uz DHM iepakojuma ir arī uzraksts „kairina ādu un acis” un „lietot atbilstīgu aizsargtērpu un aizsargcimdus”. Tomēr visam aizsargapģērbam ir savi būtiski trūkumi. Lētākie cimdi (EVA, apmēram EUR 10 par pāri) ir nenoturīgi pret mehānisku iedarbību, un DHM viegli izkļūst tiem cauri. PVA cimdi (apmēram EUR 25 par pāri) ir izturīgi pret ķīmisku iedarbību, taču tos nevar izmantot saskarsmē ar ūdeni. Fluora elastomēra cimdi (EUR 50 par pāri) ir piemērotākie, taču DHM izkļūst tiem cauri vēlākais 3 stundu laikā.

Jāņem vērā, ka aizsardzības pasākumi ir situācijai nepiemēroti, jo profesionālajā darbībā ir iesaistīts liels skaits mazo uzņēmumu un tiem raksturīga mobilitāte.

Visbeidzot, ES tiesību akti par darba ņēmēju veselību un drošību neattiecas uz pašnodarbinātajiem, kas tomēr ietver lielu skaitu daiļkrāsotāju un dekoratoru.

Kopsavilkumā jāsecina, ka spēkā esošie tiesību akti par darba ņēmēju veselību un drošību netiek piemēroti (attiecībā uz pašnodarbinātajiem), netiek ievēroti (nepiemēro vielas aizstāšanu, individuālos aizsardzības līdzekļus) un netiek izpildīti.

4. Ekonomiskā ietekme

Komisija ierosina aizliegt profesionālajā darbībā izmantot DHM saturošus krāsas noņēmējus, izņemot gadījumus, kad dalībvalsts ir veikusi apmācību un licencējusi šādu izmantošanu. Tas ir pretrunā ar 2007. gadā RPA veiktajā ietekmes novērtējumā ietvertajiem ieteikumiem[2].

Komisija lēš, ka ierosinātās apmācības un licencēšanas izmaksas būs 1,9 miljoni eiro pirmajā gadā un 1,3 miljoni eiro turpmākajos gados (par 10 000 darbinieku apmācību). 10 000 privātpersonu un 800 uzņēmumu apmācība papildus izmaksās vēl 1,34 miljonus eiro. Šīs izmaksas neietver tehniskos aizsargpasākumus un/vai individuālos aizsardzības līdzekļus (IAL).

Ir interesanti salīdzināt šos skaitļus un DHM ražotāju aplēsto peļņu. Nozares gada peļņa ir no EUR 430 000 līdz 1,1 miljonam eiro attiecībā uz DHM izmantošanu profesionālajā darbībā.

Citiem vārdiem runājot, ja visā ES apmāca un licencē 10 000 darbiniekus un 800 uzņēmumus, šīs izmaksas nepārprotami pārsniedz nozares peļņu. Nav saprotams, kāpēc profesionāliem lietotājiem un varas iestādēm ir jāmaksā miljoni par apmācību un licencēšanu (un papildu miljoni par IAL), lai saglabātu ražotāju samērā nelielo peļņu.

Turklāt daudzi DHM ražotāji piedāvā arī DHM alternatīvus līdzekļus, līdz ar to viņi var kompensēt daļu no zaudētās peļņas, pievēršoties alternatīvu līdzekļu ražošanai.

5. Nozares pārstāvju piedāvātie riska mazināšanas pasākumi

DHM ražotāji tā vietā, lai privātpersonām aizliegtu izmantot DHM, piedāvā šādus pasākumus:

– izmantot trauku, kura tilpums ir vienāds vai mazāks par 1 litru;

– izmantot trauku ar sašaurinātu kaklu un vāciņu, ko bērns nevar atvērt;

– pievienot pretiztvaikošanas vielu;

– redzamā vietā uzlīmēt uzrakstu ar drošības prasību, ka vielu drīkst lietot tikai ar atbilstīgu ventilācijas sistēmu aprīkotās telpās.

Profesionāliem lietotājiem tiek piedāvāti šādi pasākumi:

– pretiztvaikošanas vielas pievienošana;

– informācijas sniegšana par darba drošību.

RPA veiktajā ietekmes novērtējumā nepārprotami norādīts, ka visi šie pasākumi ir pilnīgi neadekvāti. Faktiski vairums no tiem nemaz nav uzskatāmi par pasākumiem, jo tie tikai saglabā pašreizējo situāciju. Pieejamo trauku tilpums parasti jau ir 1 litrs. Trauki ar sašaurinātu kaklu un vāciņu, ko bērns nevar atvērt, jau ir obligāta tiesību aktu prasība. Lai arī trauki ar sašaurinātu kaklu var samazināt šķidruma izliešanu, tie nemazina iedarbību lietošanas laikā (lietotājam šķidrums joprojām (daļēji) ir jāpārlej citā traukā, līdz ar to iedarbības līmenis nemazinās.

Gandrīz visiem tirgū pieejamajiem līdzekļiem ir pievienota pretiztvaikošanas viela, lai uzlabotu DHM efektivitāti, jo pretējā gadījumā viela iztvaikotu pirms tā iedarbojas uz krāsu.

Likumā jau ir noteikta prasība par DHM iepakojuma marķēšanu ar brīdinājuma uzrakstiem „neieelpot izgarojumus/tvaikus/neieelpot izsmidzinot” (attiecīgo uzrakstu nosaka ražotājs). Ja pievieno uzrakstu „lietot tikai ar atbilstīgu ventilācijas sistēmu aprīkotās telpās”, tas nepaaugstina drošību un nav efektīvs līdzeklis, jo kāda gan tam jēga, ja cilvēka oža DHM konstatē tikai tad, kad arodekspozīcijas robežvērtības jau ir pārsniegtas?

Visbeidzot, ražotājiem jau tagad likumā ir noteikts pienākums sniegt tiešajiem profesionālajiem lietotājiem drošības informāciju.

Galu galā nozares pārstāvju ierosinātie pasākumi — un atsevišķas dalībvalstis tos diemžēl atbalsta — ir tikai cinisks mēģinājums atcelt ļoti bīstamas un kaitīgas ķimikālijas lietošanas ierobežojumus, piedāvājot status quo pasākumus, ar kuriem acīm redzot nenodrošina atbilstīgu aizsardzību.

  • [1]  Sk. Komisijas ietekmes novērtējumu, kas pievienots šim priekšlikumam.
  • [2]  RPARisk and Policy Analysts Ltd, Apvienotā Karaliste.

PROCEDŪRA

Virsraksts

Bīstamas vielas un preparāti (dihlormetāns)

Atsauces

COM(2008)0080 – C6-0068/2008 – 2008/0033(COD)

Datums, kad to iesniedza EP

14.2.2008

Komiteja, kas atbildīga par jautājumu

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

ENVI

11.3.2008

Komiteja(-s), kurai(-ām) ir lūgts sniegt atzinumu

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

IMCO

11.3.2008

 

 

 

Atzinumu nav sniegusi

       Lēmuma datums

IMCO

25.3.2008

 

 

 

Referents(-e/-i/-es)

       Iecelšanas datums

Carl Schlyter

3.3.2008

 

 

Izskatīšana komitejā

24.6.2008

 

 

 

Pieņemšanas datums

9.9.2008

 

 

 

Galīgā balsojuma rezultāti

+:

–:

0:

54

4

1

Deputāti, kas bija klāt galīgajā balsojumā

Adamos Adamou, Georgs Andrejevs, Margrete Auken, Liam Aylward, Pilar Ayuso, Johannes Blokland, John Bowis, Frieda Brepoels, Martin Callanan, Dorette Corbey, Magor Imre Csibi, Chris Davies, Avril Doyle, Mojca Drčar Murko, Anne Ferreira, Matthias Groote, Françoise Grossetête, Satu Hassi, Gyula Hegyi, Marie Anne Isler Béguin, Dan Jørgensen, Christa Klaß, Eija-Riitta Korhola, Holger Krahmer, Aldis Kušķis, Marie-Noëlle Lienemann, Peter Liese, Roberto Musacchio, Riitta Myller, Péter Olajos, Miroslav Ouzký, Vladko Todorov Panayotov, Vittorio Prodi, Frédérique Ries, Dagmar Roth-Behrendt, Guido Sacconi, Amalia Sartori, Carl Schlyter, Richard Seeber, María Sornosa Martínez, Antonios Trakatellis, Evangelia Tzampazi, Thomas Ulmer, Anja Weisgerber, Glenis Willmott

Aizstājējs(-i), kas bija klāt galīgajā balsojumā

Giovanni Berlinguer, Iles Braghetto, Nicodim Bulzesc, Philip Bushill-Matthews, Bairbre de Brún, Milan Gaľa, Genowefa Grabowska, Jutta Haug, Erna Hennicot-Schoepges, Caroline Lucas, Alojz Peterle, Donato Tommaso Veraldi

Aizstājējs(-i) (178. panta 2. punkts), kas bija klāt galīgajā balsojumā

Elisabetta Gardini, Graham Watson

Iesniegšanas datums

12.9.2008