RAPORT referitor la propunerea de decizie a Parlamentului European şi a Consiliului de modificare a Directivei 76/769/CEE a Consiliului referitoare la restricţiile privind introducerea pe piaţă şi utilizarea anumitor substanţe şi preparate periculoase (diclormetan)

12.9.2008 - (COM(2008)0080 – C6‑0068/2008 – 2008/0033(COD)) - ***I

Comisia pentru mediu, sănătate publică şi siguranţă alimentară
Raportor: Carl Schlyter

Procedură : 2008/0033(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului :  
A6-0341/2008

PROIECT DE REZOLUŢIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitor la propunerea de decizie a Parlamentului European şi a Consiliului de modificare a Directivei 76/769/CEE a Consiliului referitoare la restricţiile privind introducerea pe piaţă şi utilizarea anumitor substanţe şi preparate periculoase (diclormetan)

(COM(2008)0080 – C6‑0068/2008 – 2008/0033(COD))

(Procedura de codecizie: prima lectură)

Parlamentul European,

–   având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European şi Consiliului (COM(2008)0080),

–   având în vedere articolul 251 alineatul (2) şi articolul 95 din Tratatul CE, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C6–0068/2008),

–   având în vedere articolul 51 din Regulamentul său de procedură,

–   având în vedere raportul Comisiei pentru mediu, sănătate publică şi siguranţă alimentară (A6–0341/2008),

1.  aprobă propunerea Comisiei astfel cum a fost modificată;

2.  solicită Comisiei să îl sesizeze din nou, în cazul în care intenţionează să modifice în mod substanţial această propunere sau să o înlocuiască cu un alt text;

3.  încredinţează Preşedintelui sarcina de a transmite Consiliului şi Comisiei poziţia Parlamentului.

Amendamentul  1

Propunere de decizie – act de modificare

Considerentul –1 (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(-1) În produsele decapante pentru vopsele se foloseşte o concentraţie foarte mare de diclormetan (DCM). Acesta este foarte volatil, iar în cazul expunerii prelungite are efect narcotic, provocând depresia sistemului nervos central şi având efecte cardio-toxicologice, existând riscul ca prin folosirea incorectă să cauzeze moartea. DCM este clasificat ca substanţă carcinogenă de categoria 3 în conformitate cu Directiva 67/548/CEE a Consiliului din 27 iunie 1967 privind apropierea actelor cu putere de lege şi a actelor administrative referitoare la clasificarea, ambalarea şi etichetarea substanţelor periculoase1: DCM este clasificat ca substanţă prioritară de Directiva 2000/60/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 23 octombrie 2000 de stabilire a cadrului comunitar de acţiune în domeniul strategiei apelor2.

 

1 JO Seria I Capitolul 1967 P. 0234.

 

2 JO L 327, 23.10.2000, p. 1.

Justificare

The hazardous properties and the use of, and the exposure levels to, DCM should be mentioned in the legislation, as well as its listing as one of 33 priority substances pursuant to Community legislation on water to complete the justification for restrictions.

Amendamentul  2

Propunere de decizie – act de modificare

Considerentul 1a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(1a) Există alternative la DCM mai puţin riscante pentru sănătatea umană şi pentru mediu.

Justificare

This important finding from the independent impact assessment by "Risk Policy Analysts Limited" (RPA), commissioned by DG Enterprise and Industry of the European Commission, on "Potential Restrictions on the Marketing and Use of Dichloromethane in Paint Strippers", should be mentioned as a significant argument for the restriction of the use of DCM.

Amendamentul  3

Propunere de decizie – act de modificare

Considerentul 1b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(1b) Pentru a preveni reducerea nivelului actual de protecţie, precum şi expunerea sănătăţii şi a siguranţei umane la riscuri suplimentare, care în prezent sunt necunoscute sau nu sunt măsurate, ar trebui evaluate, cu aceeaşi rigoare ca în cazul DCM, toate ingredientele decapanţilor pentru vopsele.

Justificare

The above examples show that only a full risk assessment on all the alternatives as provided in REACH can ensure that the safest methods of paint removal are chosen and that any necessary control measures users will need to adopt are proportionate to the health and safety risks.

Amendamentul  4

Propunere de decizie – act de modificare

Considerentul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3) Decapanţii pentru vopsele pe bază de DCM sunt utilizaţi de către consumatori pentru îndepărtarea vopselelor, a smalţurilor şi a lacurilor atât în interiorul, cât şi în exteriorul locuinţei. Utilizarea în siguranţă a DCM de către consumatori nu poate fi asigurată prin formare sau supraveghere. Prin urmare, singura măsură eficientă şi proporţionată de eliminare a riscurilor pentru consumatori este interzicerea comercializării şi utilizării decapanţilor pentru vopsele pe bază de DCM.

(3) Decapanţii pentru vopsele pe bază de DCM sunt utilizaţi de către consumatori pentru îndepărtarea vopselelor, a smalţurilor şi a lacurilor atât în interiorul, cât şi în exteriorul locuinţei. Utilizarea în siguranţă a DCM de către consumatori nu poate fi asigurată prin formare sau supraveghere. Prin urmare, singura măsură eficientă şi proporţionată de eliminare a riscurilor pentru consumatori este interzicerea comercializării, furnizării şi utilizării decapanţilor pentru vopsele pe bază de DCM.

Justificare

In order to achieve better prevention of the consumers, the possibility for distribution of DCM-based paint strippers by professional and industrial users has also to be avoided.

Amendamentul  5

Propunere de decizie – act de modificare

Considerentul 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(5) Deoarece, în ciuda interdicţiei, consumatorii ar putea avea acces la decapanţii pentru vopsele pe bază de DCM prin lanţul de distribuţie destinat utilizatorilor profesionali şi industriali, pe produs ar trebui să figureze un avertisment.

eliminat

Justificare

Linked to Amendment 8 shifting this recital in modified form to recital 8a (new), and to the amendments prohibiting DCM for professional use.

Amendamentul  6

Propunere de decizie – act de modificare

Considerentul 6

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(6) Accidentele mortale înregistrate în Europa în ultimii 18 ani ca urmare a utilizărilor profesionale şi industriale sunt cauzate în principal de ventilaţii inadecvate, de echipamente individuale de protecţie improprii, de utilizarea unor rezervoare inadecvate şi de expunerea la DCM pe termen lung. Prin urmare, ar trebui impuse restricţii cu scopul de a controla şi de a reduce riscurile legate de utilizările profesionale şi industriale.

(6) Accidentele mortale înregistrate în Europa în ultimii 18 ani ca urmare a utilizărilor profesionale şi industriale sunt cauzate în principal de ventilaţii inadecvate, de echipamente individuale de protecţie improprii, de compoziţii necorespunzătoare ale produselor, acestea conţinând cantităţi insuficiente de retardanţi de evaporare, şi de expunerea la DCM pe termen lung. Prin urmare, ar trebui impuse restricţii cu scopul de a controla şi de a reduce riscurile legate de utilizările profesionale şi industriale.

Justificare

Some old DCM formulations did not contain the adequate amount of vapour retardants used to minimise vaporisation.

Amendamentul  7

Propunere de decizie – act de modificare

Considerentul 7a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(7a) Utilizarea profesională a decapanţilor pentru vopsele pe bază de DCM depăşeşte cu regularitate valorile-limită de expunere profesională (LEP) în ciuda ventilaţiei adecvate şi chiar a folosirii acestora în aer liber. Întrucât utilizatorii nu dispun de echipamente de măsurare corespunzătoare şi nu iau măsurile de protecţie individuală adecvate nu se poate vorbi despre respectarea LEP. Măsura în care se asigură respectarea LEP este în mod inerent inadecvată din cauza numărului mare de întreprinderi implicate, a dimensiunilor mici a acestora şi a naturii lor mobile.

Justificare

This summarizes some of the key findings of the impact assessment commissioned by the European Commission, which recommends a total prohibition (ban) on all professional uses of DCM-based paint strippers.

Amendamentul  8

Propunere de decizie – act de modificare

Considerentul 7b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(7b) În temeiul articolului 6 din Directiva 98/24/CE a Consiliului privind protecţia sănătăţii şi securităţii lucrătorilor împotriva riscurilor legate de prezenţa agenţilor chimici la locul de muncă1, angajatorii trebuie să evite folosirea oricărui agent chimic periculos, înlocuindu-l cu un agent chimic sau cu un proces care, conform procedurilor de utilizare, nu este periculos sau prezintă mai puţine riscuri pentru securitatea şi sănătatea lucrătorilor şi să pună în aplicare măsuri de protecţie şi de prevenire doar în cazurile în care această înlocuire nu este posibilă.

 

1JO L 131, 5.5.1998, p. 11.

Justificare

The discussion about adequate measures for professional use of DCM shall be put into the context of existing worker's health and safety legislation. The priority of substitution over protection and prevention measures needs be effectively applied.

Amendamentul  9

Propunere de decizie – act de modificare

Considerentul 8

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(8) Introducerea pe piaţă şi utilizarea decapanţilor pentru vopsele pe bază de DCM de către profesionişti ar trebui interzise pentru a proteja sănătatea acestora şi pentru a reduce numărul deceselor şi al accidentelor. Cu toate acestea, în cazul în care înlocuirea DCM este deosebit de dificilă sau inadecvată, statele membre ar trebui să poată permite utilizarea în continuare a DCM de către profesioniştii care deţin autorizaţii speciale. Statele membre vor fi răspunzătoare de acordarea şi monitorizarea acestor autorizaţii, care ar trebui acordate numai în baza unei formări obligatorii, cu cerinţe specifice.

(8) Introducerea pe piaţă şi utilizarea decapanţilor pentru vopsele pe bază de DCM de către profesionişti ar trebui interzise pentru a proteja sănătatea acestora şi pentru a reduce numărul deceselor şi al accidentelor.

Justificare

Based on the arguments in recitals 6, 7 of the Commission proposal and recital 7a and 7b by the rapporteur, DCM should be completely banned also for professional use in line with the impact assessment commissioned by the European Commission. The use of hazardous substances at the workplace should be replaced, where possible, and not legitimized by training about personal protection measures. Even the best training will not ensure that professionals will comply with occupational exposure limits due to the high costs of such measures.

Amendamentul  10

Propunere de decizie – act de modificare

Considerentul 8a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(8a) Întrucât, în ciuda interdicţiei, profesioniştii ar putea avea acces la decapanţii pentru vopsele pe bază de DCM prin lanţul de distribuţie destinat utilizatorilor industriali, pe produs ar trebui să figureze un avertisment.

Justificare

Linked to the amendment shifting the recital in modified form to recital 8a (new), and to the amendments prohibiting DCM for professional use.

Consumers do not normally have access to the supply chain for industrial users, but professionals may have such access. It is therefore appropriate to maintain a warning, targeting professionals.

Amendamentul  11

Propunere de decizie – act de modificare

Considerentul 9

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(9) Numărul de decese şi de accidente înregistrate în cadrul activităţilor industriale reprezintă un indicator al aplicării inadecvate a legislaţiei muncii. Deoarece expunerea la DCM este în continuare la un nivel ridicat, ar trebui aplicate măsuri suplimentare pentru reducerea riscului la care sunt expuşi lucrătorii instalaţiilor industriale. Ar trebui adoptate măsuri preventive cum ar fi o bună ventilaţie a locului de muncă, utilizarea echipamentelor individuale de protecţie adecvate şi modificări suplimentare ale rezervoarelor.

(9) Numărul de decese şi de accidente înregistrate în cadrul activităţilor industriale reprezintă un indicator al aplicării inadecvate a legislaţiei muncii. Deoarece expunerea la DCM este în continuare la un nivel ridicat, ar trebui aplicate măsuri suplimentare pentru reducerea riscului la care sunt expuşi lucrătorii instalaţiilor industriale. Ar trebui adoptate măsuri preventive cum ar fi o bună ventilaţie a locului de muncă, care să respecte valorile-limită de expunere profesională, sau cum ar fi utilizarea unui aparat respirator cu alimentare independentă, existenţa unor zone separate ventilate pentru uscarea articolelor tratate cu decapanţi, utilizarea echipamentelor individuale de protecţie adecvate şi modificări suplimentare ale rezervoarelor.

Justificare

It needs to be specified that the workplace ventilation should be such that occupational exposure limits are met, or alternatively, respiratory protective equipment with an independent air supply is to be used. To reduce exposure to DCM in industrial use as much as possible, the drying of stripped articles should take place in separate ventilated areas.

Amendamentul  12

Propunere de decizie – act de modificare

Considerentul 9a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(9a) În noiembrie 2007, Comitetul ştiinţific pentru limitele expunerii profesionale a recomandat valori-limită pentru o medie ponderată pentru timpul de lucru de opt ore şi pentru un nivel de expunere pe termen scurt de 15 minute. Este necesar ca aceste niveluri să fie stabilite ca valori-limită maxime, care să fie atinse printr-o ventilaţie de evacuare eficientă destinată utilizării industriale, dar fără a se aduce atingere eventualelor niveluri mai scăzute stabilite în conformitate cu legislaţia naţională.

Justificare

The recommendations of the Scientific Committee on Occupational Exposure Limits should be put into action as references for the exhaust ventilation systems in industrial use. Their recommendations should be the EU maximum level, while Member States may choose to set lower one (as is already the case for e.g. Hungary).

Amendamentul  13

Propunere de decizie – act de modificare

Anexă

Directiva 76/769/CEE

Anexa I – punctul xx – coloana 2 – punctul 2

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2) Prin derogare de la punctul (1), statele membre pot autoriza furnizarea decapanţilor pentru vopsele care conţin diclormetan către profesionişti autorizaţi.

eliminat

Justificare

Authorising DCM paint strippers for licensed professionals is very difficult to justify in the light of EU legislation on worker's health and safety, which requires replacement of a hazardous substance where possible. Moreover, it disregards the clear findings that many professionals do not have the means to ensure compliance with occupational exposure limits and are not investing in adequate personal protection equipment. Finally, it disregards the fact that it is virtually impossible to enforce adequate use conditions due to the large number, small size and mobile nature of the enterprises involved.

Amendamentul  14

Propunere de decizie – act de modificare

Anexă

Directiva 76/769/CEE

Anexa I – punctul xx – coloana 2 – punctul 3

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3) Autorizaţia la care face referire punctul (2) se acordă profesioniştilor care au urmat o formare cu privire la utilizarea în siguranţă a decapanţilor pentru vopsele care conţin diclormetan. Această formare trebuie să cuprindă:

eliminat

(a) conştientizarea, evaluarea şi gestionarea riscurilor pentru sănătate,

 

(b) utilizarea unei ventilaţii adecvate,

 

(c) utilizarea unor echipamente individuale de protecţie corespunzătoare .

 

Justificare

The impact assessment commissioned by the European Commission found a high degree of non-compliance with existing legislation on worker's health and safety, which is perpetuated byan inherent lack enforcement. As professionals do not have the measuring devices to ensure compliance with occupational exposure limits and are not investing in adequate personal protection equipment due to their high costs, training will not rectify these problems. In such a situation, a complete prohibition is the only meaningful measure.

Amendamentul  15

Propunere de decizie – act de modificare

Anexă

Directiva 76/769/CEE

Anexa I – punctul xx – coloana 2 – punctul 4

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(4) Decapanţii pentru vopsele care conţin diclormetan în concentraţie masică egală sau mai mare de 0,1% pot fi utilizaţi în instalaţii industriale numai dacă sunt îndeplinite următoarele condiţii:

(4) Decapanţii pentru vopsele care conţin diclormetan în concentraţie masică egală sau mai mare de 0,1% pot fi utilizaţi în instalaţii industriale numai dacă sunt îndeplinite următoarele condiţii:

(a) ventilaţie de evacuare eficientă sau utilizarea de aparate respiratoare cu alimentare independentă,

(a) utilizarea unei ventilaţii de evacuare eficiente, în cazul căreia s-a dovedit că respectă toate valorile-limită de expunere profesională naţionale, valori care nu depăşesc 100 ppm (353 mg/m3) pentru o medie ponderată pentru timpul de lucru de opt ore sau 200 ppm (706 mg/m3) pentru un nivel de expunere pe termen scurt de 15 minute sau utilizarea dovedită de aparate respiratoare cu alimentare independentă;

(b) utilizarea unor rezervoare de imersie închise şi acoperite atunci când nu sunt folosite

(b) acoperirea tuturor rezervoarelor de imersie atunci când nu sunt folosite;

 

(ba) o zonă separată ventilată pentru uscarea articolelor tratate cu decapanţi;

(c) utilizarea unor mănuşi de protecţie adecvate de către operatori.

(c) utilizarea unor mănuşi şi a unor măşti de protecţie adecvate de către operatori.

Justificare

1. The number of fatalities and non-fatal accidents registered during industrial activities is a clear indication of inadequate enforcement of workplace legislation. Any industrial use of DCM should be subjected to clear proof that occupational exposure limits are respected. As a minimum, the exhaust ventilation should achieve the limit values recommended by the Scientific Committee on Occupational Exposure Limits, while Member States may choose to set lower ones. Alternatively, the use of adequate respiratory protective equipment with independent air supply needs to be proven.

2. Covering all systems, including those that are not "truly closed" will decrease emissions of DCM vapour.

3. To reduce exposure to DCM in industrial use as much as possible, the drying of stripped articles should take place in separate ventilated areas.

4. DCM is highly volatile. The primary route of uptake of DCM in humans is considered to be inhalation ( ATSDR, 2000 Toxicological Profiles for Methylene Chloride, Agency for Toxic Substances and Disease Registry, U.S. Department of Health and Human Services, GA, USA.). By using appropriate gloves and masks, the operators would be protected from dermal and inhalation exposure to DCM.

Amendamentul  16

Propunere de decizie – act de modificare

Anexă

Directiva 76/769/CEE

Anexa I – punctul xx – coloana 2 – punctul 5

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(5) Fără a aduce atingere altor legi comunitare privind clasificarea, ambalarea şi etichetarea substanţelor şi preparatelor periculoase, decapanţii pentru vopsele care conţin diclormetan în concentraţie masică egală sau mai mare de 0,1% trebuie marcaţi în mod lizibil şi de neşters până la data de [24 de luni după intrarea în vigoare a prezentei decizii] cu menţiunea: „Rezervat utilizatorilor industriali şi profesionali”.”

(5) Fără a aduce atingere altor legi comunitare privind clasificarea, ambalarea şi etichetarea substanţelor şi preparatelor periculoase, decapanţii pentru vopsele care conţin diclormetan în concentraţie masică egală sau mai mare de 0,1% trebuie marcaţi în mod lizibil şi de neşters până la data de [24 de luni după intrarea în vigoare a prezentei decizii] cu menţiunea: „Substanţă periculoasă! „Rezervat exclusiv utilizatorilor industriali”.

Justificare

The consumer will be alarmed and more firmly convinced that the content is harmful for him.

If professional use is prohibited, the warning needs to be adapted accordingly.

EXPUNERE DE MOTIVE

Despite good ventilation, stripping of small areas, immediate collection of stripped off paint residues and closing of paint stripper cans, the exposure limit (100 ppm) is regularly exceeded. Therefore, one must use self-contained respirators at such work places, except it is proven without doubt through measurements that for specific paint strippers or through special protection procedures the exposure limit is not exceeded.

Filtering masks are not an effective protection. When using respirators, general precaution examination has to be applied to the persons wearing them. If the paint stripping work will last more than 20% of the weekly work hours, a special permission has to be requested from the responsible regulatory body for workplace safety.

VCI - the German Chemical Industry Association, 2000

1. Introduction

Dichloromethane (DCM) is a colourless chemical compound with a penetrating ether-like or mild sweet odour. The key markets are: production of pharmaceuticals, solvent and auxiliary applications, paint stripper manufacture and adhesives. Of the total production of 244 000 tonnes in 2005, 13 000 tonnes of "virgin" DCM were used for paint strippers (ca. 5%), with another 1 500 - 11 000 tonnes being reclaimed from pharmaceutical production for use as paint stripper.

DCM has a unique profile of adverse effects to human health - and it is listed as one of 33 priority substances under the Water Framework Directive. DCM-based paint strippers contain between 60-90% of DCM. DCM boils between 30-40°C and is extremely volatile - i.e. it evaporates very fast. DCM is classified as a carcinogen category 3. It has a narcotic effect, leading to depression of the central nervous system, loss of consciousness, and to cardio-toxicological effects at high exposure, with a direct risk of death as a result of misuse. Other effects include irritation of the eyes and respiratory tract, lung oedema and acute effects on the heart, liver and kidneys. It also leads to light-headedness and headache.

According the Scientific Committee on Health and Environment Risks, a major concern from the toxicity of DCM is the risk to especially susceptible populations. Children are more susceptible due to a potential for higher exposure (higher ventilation rate than adults; the concentration of DCM is higher at floor level). People with a predisposition to cardiovascular disease may be at a higher risk, too.

According to the Commission, between 1989 and 2007, 18 fatalities (9 for industrial use, 8 for professional use, 1 for consumer use) and 56 non-fatal injuries have been registered in the EU.

The risks from DCM in paint strippers have been assessed in three Commission studies (1999, 2004 and 2007) - all of which concluded the need for risk reduction measures for consumer and professional use, and two of which also called for further risk reduction measures for industrial use[1].

Various alternatives to DCM-based paint strippers are already available on the market: physical/mechanical stripping, pyrolitic/thermal stripping, and chemical stripping involving other chemicals than DCM. Alternative chemical paint strippers are the most widely used. They contain a large variety of chemicals. These substances have very diverse hazard profiles and could pose other risks to the user than DCM. However, according to the Commission studies and its own impact assessment, on balance, there are alternatives with a (much) better human health and environmental hazard and risk profile.

A number of European countries have already put in place national measures to ban or substitute DCM (Austria, Denmark, Sweden) or are in the process of doing so (Germany).

2. Why ban consumer use of DCM?

There is no way to ensure the safe use of DCM by consumers:

- they are not able to assess the risk;

- they do not have access to the same equipment (especially engineering controls) as users involved in industrial uses - and in some cases, the working conditions at home may be much worse than those for tradesmen (for example, paint stripping may be undertaken in a basement, or an enclosed area with closed windows, due to bad weather, or in the presence of vulnerable persons such as children, elderly relatives or those with health conditions); and

- they do not know about the adequate personal protection equipment, and even if they did, it would be highly unlikely that they would be ready to pay for it (cost of independent air supply with compressor and mask, plus appropriate gloves: ca. € 2750; cost of DCM paint stripper: ca. € 10/litre).

As a result of the above, and taking into account the fact that alternatives are available, and their use is likely to result in little if any economic impact to the consumer, consumer uses of DCM-based paint strippers should be banned.

3. Why ban professional use of DCM?

Council Directive 98/24/EC on the protection of the health and safety of workers from the risks related to chemical agents at work sets out a clear hierarchy of norms. Employers shall first seek to replace a hazardous chemical by another chemical or process which, under its condition of use, is not hazardous or less hazardous, and only apply protection and prevention measures where such substitution is not possible. Given the availability of safer alternatives, it is clear from current EU law on workers' health and safety that DCM should be substituted.

DCM bears the safety phrase "do not breathe gas/fumes/vapour/spray". Given its very high volatility, the only way to comply with this is to use independent air supply respirators. However, the full equipment costs around € 2750 - and working in a full-body overall with an oxygen flask and fluororubber gloves is rather unpleasant, and therefore rarely undertaken.

Occupational exposure limits (OELs) are regularly exceeded significantly, even in conditions of good ventilation, including outdoor use (see also the introductory quote). Note that DCM only becomes detectable to the human nose at concentrations well above OELs. Professionals might think they are not exposed because they do not smell anything - yet they may already be well above the OEL.

It also bears the safety phrase "avoid contact with skin and eyes" and "Wear suitable protective clothing and gloves". However, the different types available all have serious limitations: The cheapest ones (EVA - ca. € 10/pair) have little mechanical strength, and DCM will break through quickly. PVA gloves (ca. € 25/pair) have a good chemical resistance, but cannot be used where water is present. Fluororubber gloves (€ 50/pair) are the most appropriate, but DCM will break through at the latest after 3 hours.

Importantly, current enforcement practices are inherently inadequate, especially due to the large number, small size and mobile nature of the enterprises involved.

Finally, EU legislation on workers' health and safety does not apply to self-employed workers, which however represent a significant number of painters and decorators.

In summary, current legislation on workers' health and safety either does not apply (self-employed workers) or is largely ignored (no substitution, inadequate personal protection), and is not enforced.

4. Economic impact

The Commission proposes a ban on the professional use of DCM in paint strippers, unless a Member State establishes a training and licensing system for such use. This stands in contrast to the recommendations of the RPA impact assessment from 2007[2].

The Commission estimates the costs for its training and licensing proposal at € 1,9 million in the first year and € 1,3 million in the subsequent years ( training of 10 000 employees). The licensing of 10 000 individuals and 800 businesses would result in further costs of € 1,34 million. These costs do not yet include the costs of engineering controls and/or personal protective equipment (PPE).

It is interesting to compare these figures to the estimated profits of the manufacturers of DCM. The annual profit for the industry is estimated at between € 430 000 and € 1,1 million for professional use by RPA.

In other words, if 10 000 employees and 800 businesses were to be trained and licensed across the EU, the costs for this would clearly outweigh the profits of the manufacturing industry. It is difficult to see why professional users and authorities should pay millions for training and licensing (and additional millions for PPE) to uphold a comparatively small profit for the manufacturer.

Moreover, many DCM manufacturers also offer alternatives to DCM, so they could compensate part if not all of their losses by shifting to alternatives.

5. The "risk reduction measures" proposed by industry

The manufacturers of DCM propose the following measures instead of a ban for consumers:

- container equal to or smaller than 1 litre,

- narrow-neck containers with child-safe closure,

- addition of vapour retardant,

- a visible safety label requiring use only with adequate ventilation.

For professional use, they propose the following measures:

- addition of vapour retardant,

- provision of safety information.

The impact assessment by RPA has shown clearly that these measures are entirely inadequate. In fact, most of them are non-measures, as they represent the status quo. The most common container size for consumers is already 1 litre. Narrow-neck containers with child-safe closure are already mandated by law. While narrow-necks may be effective in reducing spillage, they do not reduce exposure during use (the user still needs to decant (parts of) the content into a jar, so that in the end exposure would not be reduced).

Almost all products on the market contain vapour retardants - above all to increase the effectiveness of DCM, as it would otherwise evaporate before it can be fully effective as a paint stripper.

DCM already has to be labelled by law to warn the user not to breathe gas/fumes/vapour/spray (appropriate wording to be specified by the manufacturer). Adding a provision on "adequate ventilation" adds nothing and is of no use: what does it mean, all the more so since the human nose can detect DCM only at levels well above occupational exposure limits?

Finally, it goes without saying that manufacturers are already obliged by law to provide safety information to downstream professional users.

All in all, the measures proposed by industry - and unfortunately echoed by some Member States - are to be seen as a cynical attempt to stop a long overdue restriction of a chemical with a unique profile of adverse effects with suggestions that are already status quo, and that have clearly failed to provide adequate protection.

  • [1]  See Commission impact assessment accompanying the proposal
  • [2]  RPA - Risk and Policy Analysts Ltd, UK

PROCEDURĂ

Titlu

Substanţe şi preparate periculoase (diclormetan)

Referinţe

COM(2008)0080 – C6-0068/2008 – 2008/0033(COD)

Data prezentării la PE

14.2.2008

Comisia competentă în fond

       Data anunţului în plen

ENVI

11.3.2008

Comisia (comisiile) sesizată(e) pentru avizare

       Data anunţului în plen

IMCO

11.3.2008

 

 

 

Avize care nu au fost emise

       Data deciziei

IMCO

25.3.2008

 

 

 

Raportor(i)

       Data numirii

Carl Schlyter

3.3.2008

 

 

Examinare în comisie

24.6.2008

 

 

 

Data adoptării

9.9.2008

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

54

4

1

Membri titulari prezenţi la votul final

Adamos Adamou, Georgs Andrejevs, Margrete Auken, Liam Aylward, Pilar Ayuso, Johannes Blokland, John Bowis, Frieda Brepoels, Martin Callanan, Dorette Corbey, Magor Imre Csibi, Chris Davies, Avril Doyle, Mojca Drčar Murko, Anne Ferreira, Matthias Groote, Françoise Grossetête, Satu Hassi, Gyula Hegyi, Marie Anne Isler Béguin, Dan Jørgensen, Christa Klaß, Eija-Riitta Korhola, Holger Krahmer, Aldis Kušķis, Marie-Noëlle Lienemann, Peter Liese, Roberto Musacchio, Riitta Myller, Péter Olajos, Miroslav Ouzký, Vladko Todorov Panayotov, Vittorio Prodi, Frédérique Ries, Dagmar Roth-Behrendt, Guido Sacconi, Amalia Sartori, Carl Schlyter, Richard Seeber, María Sornosa Martínez, Antonios Trakatellis, Evangelia Tzampazi, Thomas Ulmer, Anja Weisgerber, Glenis Willmott

Membri supleanţi prezenţi la votul final

Giovanni Berlinguer, Iles Braghetto, Nicodim Bulzesc, Philip Bushill-Matthews, Bairbre de Brún, Milan Gaľa, Genowefa Grabowska, Jutta Haug, Erna Hennicot-Schoepges, Caroline Lucas, Alojz Peterle, Donato Tommaso Veraldi

Membri supleanţi [articolul 178 alineatul (2)] prezenţi la votul final

Elisabetta Gardini, Graham Watson